Нови буквар, уџбеник за први разред основне школе

Page 1

bukvar

Edukapromo

Uxbenik za prvi razred osnovne {kole
Branka Matijevi} ● Qiqana Vdovi} ● Ranka Jana}kovi}

Edukapromo

Oznake i wihova zna~ewa

napi{i pro~itaj, ispri~aj, odgovori crtaj, obojzaokru`i, pove`i, podvuci

[kola [kola - to ti je pola muke, i to }e{ ti lako da sredi{. Al, ~itaj sve {to ti do|e do ruke, {to vi{e zna{, to vi{e vredi{! Qubivoje R{umovi}

Edukapromo

3

Na svakoj zgradi docrtaj prozore kako je zapo~eto.

Upoznajte moju ku}u Edukapromo

Dovr{i crte` tako da sve ku}ice i ograde budu iste.

4

A ovo je moja {kola

Svaku sliku predmeta spoj linijom sa wegovom senkom.

Edukapromo

5

Volim da se igram

Docrtaj dinosaurusu bodqe. Oboj ga.

Linijom spoj iste delove lopte i oboj ih.

Edukapromo

6

Ispri~aj ovu pri~u

Edukapromo

7
8
Predstavqam vam svog druga Sa kim Mi{a razgovara? Podebqaj `icu. Dovr{i narukvicu za drugaricu kako je zapo~eto. Ukrasi ogrlicu po `eqi.Edukapromo

[ta ~ujemo u prirodi

Xiv, xiv!

Gra, gra! Krekre!

Muu! Mjau! Av, av!

Pomozi p~eli da stigne do ko{nice.

Docrtaj svakom drvetu drugi deo. Oboj drve}e.

Edukapromo

9

Do|ite na moj ro|endan

Edukapromo

Zaokru`i sve {to je potrebno za proslavu ro|endana. Ukrasi tortu.

10

Kako se pona{amo za stolom

Oboj sliku na kojoj se deca pona{aju pristojno.

Edukapromo

Izgovori naglas nazive predmeta sa slika. Svaki glas u izgovorenoj re~i prikazan je crtom.

11
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Na selu

Dovr{i i oboj crte`e. Linijama pove`i vo}e i povr}e sa odgovaraju}im korpama.

Pomozi jaretu da do|e do mame.

Edukapromo

12

U gradu

Edukapromo

Pomozi Mari da stigne u igraonicu. Zapamti, ona mo`e da ide samo po poqima u kojima su kru`i}i.

13

Na ulici

Oboj vozila koja se kre}u ulicom.

Edukapromo

Najve}i auto oboj plavom, a najmawi `utom bojom.

14

Na izletu

[ta }e{ staviti u ranac za izlet? Pove`i linijama predmete i ranac.

Edukapromo

15

Na reci

Spoj isprekidane linije i oboj dobijene crte`e.

Ko je upecao ribu? Podebqaj kanap.

Edukapromo

16

Brinemo o zdravqu

[ta je {tetno i nezdravo za ~oveka prikazano na ovoj slici?

Oboj ono {to je korisno i zdravo za ~oveka.

Edukapromo

17

Na pijaci

Oboj deo vo}a koji nedostaje.

b) a)

Edukapromo

Izgovori {ta je prikazano na crte`ima. U kvadrati} ucrtaj onoliko kru`i}a koliko puta ~uje{ glas A.

18

Sti`e jesen

Ukrasi ki{obrane.

Edukapromo

Oboj vo}e koje sazreva u jesen.

19

U zoo-vrtu

Edukapromo

Izgovori {ta je prikazano na crte`ima. Koliko glasova A, E, O ~uje{, toliko kru`i}a nacrtaj u kvadrati}u.

A E O

Gledamo i pri~amo

Kako se ose}ao na kraju pri~e? Oboj odgovaraju}u sli~icu.

Edukapromo

Da li si se ti nekad na{ao/na{la u situaciji kao ovaj de~ak? Jesi li nekad pomogao/pomogla nekom kao ova devoj~ica?

Ispri~aj. A ovu pri~u ja bih nazvao/nazvala...

21

Slovo, re~, re~enica

Sawapi{e slovo pi{e pi{e. Sawa pi{e.

Sawapi{e. re~

Podvuci re~enicu: prozor Prozor je Prozor je otvoren. Prozor jutro

Edukapromo

Sawapi{e. re~enica

Zaokru`i re~i: mi{ j k q

svet sunce

Pogledaj kako je predstavqena svaka re~ u re~enicama.

Vuk tr~i. Po{tar nosi pismo. . . . .

22

Vv Bb Aa Ll \|

Zz @` Jj Kk Ii

Gg Dd Qq EeEdukapromo

U~imo {tampana slova Uu

Aa 2. 1.

1.2.

3.

Ukrasi slovo. auto pas lopta ananas Ana

Izgovori {ta je prikazano na crte`ima. Napi{i slovo a na odgovaraju}a mesta, kako je pokazano.

__ __ __ __ __ a __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

24
Izgovori {ta je prikazano na crte`ima. Zaokru`i zvezdicu koja ozna~ava mesto glasa a. a
Edukapromo

Zaokru`i deo koji nedostaje. Oboj slovo.

Edukapromo

Izgovori {ta je prikazano na crte`ima. Zaokru`i zvezdicu koja ozna~ava mesto glasa m.

25
Mm m meda ram ~amac makaze majmun 2.1. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Napi{i slova kako je pokazano.

Edukapromo

Izgovori {ta je prikazano na crte`ima. Zaokru`i zvezdicu koja ozna~ava mesto glasa i.

26 i irvas ris kwiga golubovi sir cvetovi Ii
1. 2. 3. 1. 2. 3.

Upi{i slova A, M, I, T tako da u svakom redu budu razli~ito raspore|ena.

Edukapromo

Izgovori {ta je prikazano na crte`ima. Zaokru`i zvezdicu koja ozna~ava mesto glasa t.

27
to~ak tvor
testera t Tt 2. 1. 1. 2.
sat torta petao

1.

Nastavi da upisuje{ slova kako je zapo~eto.

I T O A

__________, . .

P J o K i e a N V

28 Oo
lopata
oko
1. obru~ rogovi pero
o
___________,
__________.
Zaokru`i slova koja poznaje{. Od wih sastavi i napi{i re~i:
M Q S | t
Edukapromo

1. 3. 2.

Sastavi {to vi{e re~i. ^itaj navedene re~i.

Ana Tina Mina Nina

Edukapromo

ona nana nota mana

Moma, Mitin tata. Toma, Momin tata. Ana, Ninina mama. Nata, Anina mama.

29 Nn
n nao~are nosorog slon sunce paun
Toma onim nama aman 1. 3. 2.
Kako se zovu de~ak i devoj~ica?

stolica 1.

s

stonoga pasuq sanke prsten

1. stati nositi ostati mastiti snimati

Pro~itaj navedene re~i.

osa sin sama osam stan

Edukapromo

Mama: Taso, imamo sito. Nosi sito nani. Tata: Nosi i Stani isto. Stana: Taso, ti si mamino i tatino .

Pove`i re~i, kao u primeru, tako da dobije{ re~enice.

Tata nosi Sa nanom nismo Toma snio Simona snima

most. sat. sami. san.

Rebus

С a

30
Ss

Pro~itaj navedene re~i.

seme teme meta stene Prepi{i re~enice.

Mama mesi testo. Nena snima mene.

Rebusi

sesti sneti osetiti smetati

n s i s t m a

с н e Edukapromo

Tamo nema mesta.

Od zadatih slova sastavi i napi{i re~i. e s m o s i t e n

мe

bojice

31
pet
{argarepa
Ee 5
ekser zec
e
1. 2. 3. 4. 2. 1.
32 r riba more torta prozor ribar Rr
mesito raneme merita 1. 2. , , , , , . 1. 2. Edukapromo
Pro~itaj navedene re~i: ram, rame, ris, mart, Tara, tor, metar, terasa, star, Mira, Irena, Mara. Sastavi i napi{i {to vi{e re~i: Marina rano rani. Sara tera trotinet. Tamara srete Emira. Eno Riste, ore. Strina Nena nosi teret. Sreten montira ormar. Pro~itaj re~enice.

1.

1. 2.

Pro~itaj navedene re~i:

jare, jesen, jasno, jaje, tajna, majstor, stoji, Maja, moja, nestaje, seje, sajam.

Upi{i slovo r ili slovo j:

Edukapromo

s na, si a, moto , ato, mi is, sme e.

Jasna i Raja

Raja trenira tenis. Sjajan je teniser. Jasna je Rajina starija sestra. Ona nosi metar. Metrom meri teren. To Raji ne smeta.

jabuka jastuk majstor noj papagaj

j

33
Kako se zove Jasnin brat? Kojim sportom se bavi Raja? Postavi i ti pitawa u vezi sa tekstom. Jj

u Uu

usta ruka udica vuk

1. 2.

1. 2.

Pro~itaj navedene re~i:

ujna, ustati, usne, sutra, umiti, mutiti, jutros, jun, auto, stanuje, uneti, rumeno.

Pro~itaj re~enice.

Una mesi tortu. Momir sutra rano ustaje. Stojan i ujna se sastaju. Nosim testeru majstoru.

Edukapromo

Precrtaj slova koja se javqaju tri puta. luk

Od preostalih slova napi{i re~i.

m o o n n n o o

t u e e e r s m m

34
u j a t

1. 3. 4. 2. 1. 3. 4. 2.

Pro~itaj

{um, {ut, {uma, {teta, u{i, tu{, Ma{a, ru{iti, re{eto, te{iti, u{iti, tu{ira.

U {umi

Dovr{i pri~u usmeno.

35
{estar ka{ika kai{ dobo{ {i{mi{ {
Ana i Ra{a su u {umi. Sreto{e Uro{a. Name{taju sru{eni {ator. Ne{to {u{nu. To Mi{a {eta mirisnom {umom. Mi{a {eta i ma{ta o... Slovom zameni glas kojim po~iwe re~ prikazana slikom: [{
navedene re~i:
Edukapromo
36 list,
seqani,
lizalica tunel lala Ll kolica Svako slovo l podvuci, a slovo q
naqutiti majmun oqu{titi jasan listati naslon nastanila sleteti U datim re~ima kriju se jo{ neke re~i. Zaokru`i ih. lupa 1. 3. 2. 3. 2. 4. alat laste {oqa Smiqana 1. 3. 2. 3. 2. 4. Qq 1. 1.Edukapromo
lane, quqa, Qiqana, mlin, meqe,
malo, maleno, lisnato, atlas. l
zaokru`i:

Na selu

Miqana i Lana su na selu. Tamo imaju {talu. U {tali je seno. Jutros su sejale salatu. Nai{lo je lane. Mirno je u{etalo u {talu. Najelo se sena. - Au, {to je slasno!mislilo je lane.

Edukapromo

Oboj crte`.

Pro~itaj ponovo tekst Na selu, pa uradi zadatak u tabeli. Ako je tvrdwa ta~na, zaokru`i DA, a ako je neta~na, zaokru`i NE.

Da li je tvrdwa ta~na?

Miqana i Lana na selu imaju {talu. U {tali je sme{ten alat. Lane je nesta{no.

Lane je jelo seno. Crte` odgovara tekstu.

Zaokru`i DA ili NE

DA NE

DA NE

DA NE DA NE DA NE

37 quqa{ka qiqan {qiva {oqa Miqan q

Zz

Vv

z

zmaj zvezda zapeta makaze zvono

1.

2.

3.

1. 2. 1. 2. 3.

Svako slovo z zaokru`i, a slovo v podvuci:

,

1.

maj 1. 2. Zavesa je

zima, vrt, vo, veze, zlato, zeqe, ulaz, vatra, zov, veselo, vesti, zalet, Zlata, vrata, zastava, lov.

Vera leti avionom. Vesna letuje na Avali. Vasa vozi motor, a Zlaja auto. Jova i Zora su oti{li u Zemun.

Edukapromo

zlatna. zelena. vezena. svilena.

Napi{i re~ zmaj u , ali ne i u . Napi{i re~ zvono u , ali i u .

38

v

U vozu

Jutros je Zoran rano ustao. Seo je u voz. Sa Zoranom je i sin Veqa. Zoran umorno zeva. Veqa nije umoran. Nesta{no juri u vozu. Tata smiruje mali{ana. Voz je zastao. Veqa izviruje.

Edukapromo

Kako se zove Veqin tata? Gde se nalaze tata i sin? [ta misli{ o Veqinom pona{awu? Opi{i crte`.

Oboj crte`. Napi{i o crte`u re~enicu.

viqu{ka trava devet veverica

39 vo
9

2. 1. 2. 1. 3.

2. 1. 2. 1. 3.

Pro~itaj re~i, pa ih prepi{i:

Petar, puma, guma, gluma, glas, noga, spas, prut pruga, gost, pasta, gu{ter, Goga, top, grana, prazno.

Po{tar Goran

Edukapromo

Goran je na{ po{tar. Nosi ogromnu, plavu ta{nu. Napuni je pismima i stavi na rame. Polazi na posao. Marqivo raznosi pisma. Nosi pismo i Igoru. Igor izviruje sa prozora. Sme{i se Goranu i ma{e mu. [ta nosi po{tar? Za{to Igor izviruje sa prozora?

40
Pp
g guska
grozd pegla Gg
gumica trag

Prepi{i re~enicu koja najvi{e odgovara slici. Jesen je zlatna. Vreme je maglovito. U jesen su grane potpuno ogolele.

Edukapromo

Na putu

Pavle se igrao loptom na putu. Nai{ao je auto. Autom je upravqala Vera. Pavle se zaigrao, pa nije primetio opasnost. Naleteo je na auto. Vera se zaustavila i posavetovala Pavla: - Ne {utira se lopta na putu!

Gde se nalazio Pavle? U ~emu je Pavle pogre{io?

[ta misli{ o Verinom savetu? Koji savet bi ti dao/dala Pavlu?

41 prase
lopta srp plast pauk p

Edukapromo

U

kos,

*

Svako slovo k zaokru`i, a slovo d podvuci: Kada se Kosta i Dejan pewu na dud? Gde se drugovi igraju ujutro? [ta mali{ani rade sa dedom?

42 Dd k
sok
klovn Kk
krov reket 2. 3. 1. 1. 5. 2. 3. 6. 4. 2. 1. 3. 2. 1. 3. 5. 6. 4.
kaktus
Drugovi Kosta i Dejan su drugovi. Stanuju u istom dvori{tu. Ujutro se igraju ispod starog duda. U podne sa deda Draganom prave drvenu ogradu.
sumrak se popnu na dud* . Ponekad posmatraju zvezde. Zami{qaju kako zajedno putuju svemirom.
kaktus, drvo, klupa, dugme, kreda, doktor, krpa, desno, kada, kapa, preko, kornet, dim.
dud – vrsta drveta

d

kru{ka sedlo

dugme lekar Edukapromo

Pored drveta je . Iznad drveta su . Ispred drveta je . Iza drveta je .

Umesto sli~ice napi{i odgovaraju}e slovo. Pro~itaj dobijene re~i.

- d - a - k - s

deda sladoled deset Beograd

43
10 detli}
44 Ww
zub torba visibaba B
wiva,
skakawe,
Iz prirode na{e dopiru glasovi, odgovori brzo na
se misli. bor 3. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 2. 1. 3. meketawe zujawe groktawe gakawe graktawe wakawe osa sviwa magare jare guska gavran Pro~itaj re~i: Edukapromo
b
bubamara Biqana, bukva,
wu{ka, bol, brawe,
roba, zebra, Wego{, zub, Beograd, buba.
koga

muwa

awa golu

wiva

U awi

Baka Branka po{la je u bawu. Sa sobom je povela unuke Ogwena i Sawu. Bawa je mesto u kome izvire lekovita voda. Tu dolaze zdravi i bolesni qudi da se odmore i oporave. Ogwen i Sawa sa bakom {etaju. Razgledaju lepote bawe. Sa wom idu i na bazen. U wemu se zabavqaju, plivaju i gwuraju.

Edukapromo

[ta mo`emo da saznamo na osnovu teksta? Ako je tvrdwa ta~na, zaokru`i DA, ako je neta~na, zaokru`i NE.

Na osnovu teksta mo`emo da saznamo:

— {ta je bawa;

— koliko Ogwen i Sawa borave tamo; — kako provode vreme;

— koliko ko{ta put do bawe.

Zaokru`i DA ili NE DA NE DA NE DA NE DA NE

45
kow
wiva kamewe paw wu{ka
w

1.2.

2. 5.

2. 1. 5.

1. 4. 3. 3. 4. 2. 1.

Svako slovo h zaokru`i, a slovo ` podvuci:

`eqa, hrana, `bun, prah, tiho, pa`wa, smeh, ru`e, ko`a, kuhiwa, Sne`ana, `ivot, hrast, hladno, pu`.

Hleb

Edukapromo

Da sam pekar, umesio bih ogroman hleb. Hleb veliki, veliki. Hleb koji bi narastao do zvezda. Hleb od kojega bi svak bio sit. Hleb beo, mek i topao. Hleb `ut kao zlato. Tako bi zamirisao da bi privukao sve mali{ane sveta.

\ani Rodari (prilago|eno)

Kakav je hleb iz teksta? Upi{i √ u pored ta~nih odgovora. sna`an beo `ut hladan

veliki hrapav ogroman miri{qav

46 @`
h
Hh
hleb hulahop hr~ak haqina osmeh

`

@aba i roda

Hoda roda u {ipra`ju* rogoza** i trske, prati pokret, slu{a kreket jedne `abe drske.

„Be`i, rodo halapqiva,*** sa moga lokvawa, o `ivotu bez napasti neprestano sawah!”

* {ipra`je - `buwe, grmqe ** rogoz - biqka koja raste pored bare *** halapqivo - pro`drqivo Ko se obra}a rodi?

Napi{i rodin odgovor `abi.

Rodina poruka `abi

Edukapromo

`aba crte` mre`a `bun pu`

47

Pro~itaj re~i: Prona|i u tabeli imena `ivotiwa. Zaokru`i ih. Napi{i imena prona|enih `ivotiwa i kako se one ogla{avaju.

Kow r`e. Ovan bleji. mu~e, pu}puri~e, grok}e, kokoda~e, ga~e, kukuri~e, meke}e, wa~e, mjau~e

Edukapromo

1. 2. 3. 1. 2. 3. 48 ]} ^~ ~
~i~ak pa~e ka~ket
~eki} pe~urka m a ~ k a p d agarecs } k o k o w u r k o z a r a o v p g a v { a e u n a k n t s l j a g a k v i w a o a 2. 1. 2. 1.
~ep, }up, ~e{aq, }erka, ma~, se}i, hr~ak, sve}a, pi}e, vrap~i}, ~am~i}, ~a{a, poto~i}, obru~.

Zaokru`i pravilno napisane re~i.

~a{a - }a{a ~arapa - }arapa

^arobne re~i i kod ku}e, i u vrti}u i {koli: Branko Stevanovi} (prilago|eno)

Postoje ~arobne re~i kojima se ru`no pona{awe le~i. Za wih zna svako ko drugarstvo voli: Hvala, Molim, Izvini, Izvoli. Pomo}u tih ~arobnih re~i svaka se tu~a spre~i i kod ku}e, i u vrti}u i {koli: Hvala, Izvini, Molim, Izvoli.

Edukapromo

U tekstu podvuci ~arobne re~i. Za{to se ove re~i nazivaju ~arobnim?

U kojim situacijama koristi{ ove re~i?

Изговори!

^etiri ~av~i}a na ~un~i}u ~u~e.

Ko sav dan tr~i, a nikuda ne odmi~e?

}

no~ - no} }ep - ~ep ~up - }up }urka }up ku}a cve}e no}

49

f

ewer

fewer telefon {raf kofa foka Cc

1. 2. 3.

2. 1. 3.

Pro~itaj re~i, pa ih prepi{i:

Edukapromo

- Fifi, gledaj pravo. - Fifi, digni rep. - Fifi, pazi drvo. - Fifi, nisi slep.

- Fifi, lepo gazi. - Fifi, gore u{i. - Fifi, jezik ni`e. - Fifi, hodi bli`e.

50 Ff
1.2. 3. 4.
crv, film, cev, fudbal, flauta, jarac, kofer, palac, trafika, krofna, pernica, `irafa.
2. 1. 3. 4.
Fifi
Dragan Luki}
Jedna `ena stara sa psom razgovara:

Sunce i suncokret

Kao i svakog jutra, sunce se pojavilo, veliko i sjajno. Proteglo je svoje zrake. Osvrnulo se oko sebe. Na wivi je bilo `ivo. Mravi su vredno radili, a suncokreti su cvetali. Sunce upita jednu od glavica:

- Za{to me stalno prati{? - Prijaju mi tvoji zraci. Poma`u mi da porastem. - Zar se ne pla{i{ da }u da te ope~em? - Pa ti mi nisi blizu - nasme{i se suncokret qupko. - A {ta radi{ kada se sklonim iza brda?

- Rastu`im se, samo nakratko. Znam da }e{ i sutra biti tu.

Edukapromo

Sa kim sunce razgovara? Kako suncokret prati sunce? Objasni. Kako sunce poma`e suncokretu da poraste?

c

crv

crep cucla lanac srce pereca

51
Upi{i
|: Upi{i
ep le
be ubre
e emper
slova
52 Pro~itaj
Xx x xak bex xemper xem Nixa \| 1. 3. 4. *
2.
x ili
slova da dobije{ razli~ite re~i:y
a ole em vo a
o ak ro ak gro`
sun er evrek sva a la a Puna {kola |aka, niotkuda vrata. [ta je to?
ak, ak, ak, ak, ak, ak.
re~i: xip, |ubre, \ur|ina, xeparac, |ur|evak, oxa~ar, r|a, bu|, |evrek, xivxan*, sme|, uxbenik.
xivxan - vrabac
Edukapromo

Napi{i pravilno re~enice.

oxake oxa~ar \ura| ~isti. pravi baka xem \ur|ica doma}i.

Buka

Prou~avala sam {tetni uticaj buke. Bila sam iznena|ena rezultatima. Od buke ~ovek postaje umoran i nervozan. ^esto i namrgo|en. De{ava se da ga zaboli glava ili stomak. Ja~a galama mo`e da na{kodi u{ima. Pa zamislite, u nekim {kolama, ja~ina graje ista je kao kad protutwi voz! Me|utim, re{ewa su na|ena:

Edukapromo

Novinarka Xevada Xanovi}

Dragi |aci, u{i vas mole, govorite tiho, u prostorijama {kole!

Ako je tvrdwa ta~na, zaokru`i re~ TA^NO. Ako je tvrdwa neta~na, zaokru`i re~ NETA^NO.

U ovom tekstu se govori o {tetnosti buke po ~oveka. Od ja~e galame uvek stradaju u{i. Galama i graja su druge re~i za buku.

TA~NO NETA~NO

TA~NO NETA~NO TA~NO NETA~NO

Koja su re{ewa za smawewe buke u {koli?

53
|ak |ur|evak
\or|e
|
|evrek
|on
54
Великим почетним словом пишу се имена i презимена qudi, називи градова и села. Препиши u svesku све речи које су написане великим словом, а нису на почетку реченице.
Колико спратова има ова зграда? Edukapromo
Ko gde stanuje 2. На ком спрату станује Жарко? ^itamo i razgovaramo 3. Zaokru`i Sa{ku na slici. Napi{i ime mesta u kom `ivi{. kom Зовем се Жарко Ристић. Живим у Шапцу. У мојој згради има пуно деце. Нисмо сви на истом спрату. Браћа Ђорђе и Ђура живе на првом. Лука Симић станује на последњем спрату. Он је изнад Сашке, која је на трећем. Мој стан је испод Сашкиног.
1.

Edukapromo

55
56 Вук
Aa Pp Kk Ww Mm [{ Cc Bb Ll Qq Vv Rr Jj @` Hh Ii Ff Ee Xx ]} Uu Ss ^~ Nn Oo Tt \|
Zz Dd Gg Edukapromo
Караџић Na{a azbuka zove se }irilica. Ona ima trideset slova.
Azbuka

Edukapromo

Edukapromo

58
am

Edukapromo

59

Edukapromo

60

Edukapromo

61

Edukapromo

62

Edukapromo

63

Edukapromo

Edukapromo

65

Edukapromo

66

Edukapromo

67

Edukapromo

68

Edukapromo

69

Edukapromo

70

Edukapromo

71

Edukapromo

72

Edukapromo

73

Edukapromo

74

Edukapromo

75

Edukapromo

76

Edukapromo

77

Edukapromo

Edukapromo

79

Edukapromo

80

Edukapromo

81

Edukapromo

[ta znam i umem - upi{i √

1. Pravilno pi{em pisana slova. 2. Pravilno upotrebqavam veliko slovo.

3. Sastavqam pravilnu re~enicu na osnovu slike.

4. Pronalazim odgovore u tekstu.

82
Samostalno Uz pomo} odraslih
Uu @` Mm Kk Ii
Ll Qq Ee \|
Edukapromo
^itamo i razgovaramo Zz
Aa Bb Vv Dd
84 говоре казују Edukapromo

Edukapromo

85

Edukapromo

86

Edukapromo

Edukapromo

88

Edukapromo

89

Edukapromo

90

Edukapromo

Edukapromo

92

Edukapromo

93

Edukapromo

94 Другарска песма

Edukapromo

95

Edukapromo

96

Edukapromo

97

Edukapromo

98

Edukapromo

[ta znam i umem - upi{i √

1. Prepoznajem zagonetku. 2. Odre|ujem redosled doga|aja u pri~i.

3. ▶ Odre|ujem glavni doga|aj u pri~i.

▶ Odre|ujem osobine likova.

Samostalno Uz pomo} odraslih

99

Edukapromo

100

Edukapromo

101

Edukapromo

102

Edukapromo

103

Није дозвољено: репродуковање, дистрибуција, објављивање, прерада или друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму или поступку, укључујући и фотокопирање, штампање или чување у електронском облику, без писмене дозволе издавача. Наведене радње представљају кршење ауторских права.

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:003-028.31(075.2)

Edukapromo

МАТИЈЕВИЋ, Бранка, 1963Нови буквар : уџбеник за први разред основне школе / Бранка Матијевић, Љиљана Вдовић,Ранка Јанаћковић ; [илустрације Биљана Миросављевић, Младен Анђелковић]. - Изд. бр. 6. - Београд : Едука, 2023 (Београд : Цицеро). - 103 стр. : илустр. ; 26 cm

Тираж 10.000.

ISBN 978-86-6013-319-1

1. Вдовић, Љиљана, 1970- [аутор]

2. Јанаћковић, Ранка, 1963- [аутор]

COBISS.SR-ID 84645897

© Едука д.о.о. Београд

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.