Наставни листови уз нови буквар за први разред основне школе

Page 1

Edukapromo

Edukapromo

Edukapromo

3

Edukapromo

Vv Bb Aa Ll

Zz @`

Qq EeEdukapromo

Jj Kk Ii \| Gg Dd

Uu

Edukapromo

6

Edukapromo

7

Edukapromo

8

Edukapromo

9

Edukapromo

10

Edukapromo

11

Edukapromo

12

Edukapromo

13

Edukapromo

14

Edukapromo

15

Edukapromo

16

Edukapromo

17

Edukapromo

18

Edukapromo

19

Edukapromo

20

Edukapromo

21

Edukapromo

razdragan nizak pametan mio uporan omawi drag radostan istrajan bistar

22

Edukapromo

lewa pita sa vi{wama {trudla sa jabukama

23

Edukapromo

24

Edukapromo

25

Edukapromo

26

Edukapromo

27

Edukapromo

28

Edukapromo

29

Edukapromo

30

Na slici gore je ulaznica za pozori{te.DA NE Glavni lik u predstavi je \ura. DA NE Predstava se odr`ava tokom cele godine.DA NE Nazna~en je broj sedi{ta. DA NE Ulaznica ko{ta 18 dinara. DA NE

Edukapromo

31

Edukapromo

32

Edukapromo

33

Edukapromo

34

Edukapromo

35

Edukapromo

36

Edukapromo

37

Edukapromo

38

Uve`bavamo pisana slova Edukapromo

Edukapromo

40

Edukapromo

41

Edukapromo

42

Edukapromo

43

Edukapromo

44

Edukapromo

45

Edukapromo

46

Edukapromo

47

Edukapromo

48

Edukapromo

49

Edukapromo

50

Edukapromo

51

Edukapromo

52

Edukapromo

53

Edukapromo

54

Edukapromo

55

Edukapromo

56

Edukapromo

57

Edukapromo

58

Edukapromo

59

Edukapromo

Aa 60

Није

дозвољено: репродуковање, дистрибуција, објављивање, прерада или друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму или поступку, укључујући и фотокопирање, штампање или чување у електронском облику, без писмене дозволе издавача. Наведене радње представљају кршење ауторских права.

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:003-028.31(075.2)(076)

Edukapromo

МАТИЈЕВИЋ, Бранка, 1963Наставни листови уз Нови буквар : за први разред основне школе / Бранка Матијевић, Љиљана Вдовић, Ранка Јанаћковић ; [илустрације Биљана Миросављевић, Младен Анђелковић]. - Изд. бр.

6. - Београд : Едука, 2023 (Београд : Цицеро). - 60 стр. : илустр. ; 26 cm Тираж 10.000.

ISBN 978-86-6013-320-7

1. Вдовић, Љиљана, 1970- [аутор]

2. Јанаћковић, Ранка, 1963- [аутор] COBISS.SR-ID 84651529

© Едука д.о.о. Београд