Математика 1б, уџбеник за први разред основне школе, И. Јухас

Page 1

Ivana Juhas

MATEMATIKA 1b

Uybenik za prvi razred osnovne {kole

Edukapromo

Ivana Juhas

MATEMATIKA 1b

Uybenik za prvi razred osnovne {kole

GLAVNI UREDNIK

Dr Bo{ko Vlahovi}

ODGOVORNA UREDNICA

Dr Nata{a Filipovi}

ILUSTRACIJE I DIZAJN

Jasmina Igwatovi}

LEKTURA I KOREKTURA

Tamara Le`ai}

IZDAVA^

Eduka d.o.o. Beograd Ul. Zmaja od No}aja br. 10/1

Tel./faks: 011 3287 277, 3286 443, 2629 903 Sajt: www.eduka.rs; imejl: eduka@eduka.rs

ZA IZDAVA^A

Dr Bo{ko Vlahovi}, direktor

Edukapromo

[tampa: Cicero, Beograd

Izdawe br.: 6, Beograd, 2023. godina

Tira`: 6000

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:51-028.31(075.2)

ЈУХАС, Ивана, 1965Математика 1 : уџбеник за први разред основне школе. Б / Ивана Јухас ; [илустрације Јасмина Игњатовић]. - Изд. бр. 6. - Београд : Eduka, 2023 (Београд : Цицеро). - 115 стр. : илустр. ; 30 cm Тираж 6.000.

ISBN 978-86-6013-323-8 ISBN 978-86-6013-560-7 (низ)

COBISS.SR-ID 84637193

Ministar prosvete, nauke i tehnolo{kog razvoja Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uybenika Re{ewem broj: 650-02-00164/2018-07.

Nije dozvoqeno: reprodukovawe, distribucija, objavqivawe, prerada ili druga upotreba ovog autorskog dela ili wegovih delova u bilo kom obimu ili postupku, ukqu~uju}i i fotokopirawe, {tampawe ili ~uvawe u elektronskom obliku, bez pismene dozvole izdava~a. Navedene radwe predstavqaju kr{ewe autorskih prava.

© Eduka d.o.o. Beograd

BROJEVI

BROJEVI DO 10 7

Upore|ujemo brojeve prve desetice na brojevnoj pravoj ...8 Parni brojevi ...........................9 Neparni brojevi .....................10 Ve`bamo ..................................11 Ovo smo do sada nau~ili .......13 Novac .......................................14 Ve`bamo ..................................15 Ta~no - neta~no ......................16 Sabirci i zbir .......................17 Ve`bamo ..................................18 Sabirci mewaju mesta .......... 19 Zdru`ujemo sabirke ...............20 Ve`bamo ..................................21 Umawenik, umawilac, razlika ...................................22 Ve`bamo ..................................23 Veza sabirawa i oduzimawa ..............................24 Za toliko ve}i broj ................25 Za toliko mawi broj ..............27 Ovo smo do sada nau~ili .......29 Otkrivamo nepoznati sabirak u jednakosti ............. 30 Ve`bamo ..................................31 Otkrivano nepoznati umawenik u jednakosti ..........32 Ve`bamo ..................................33 Otkrivamo nepoznati umawilac u jednakosti ..........34 Ve`bamo ..................................35 Ovo smo do sada nau~ili ......36 Sada zna{ ...............................38

Edukapromo

BROJEVI DO 20 39 Brojevi 11, 12 , 13, 14 i 15 .....40 Jedinice i desetica ..............42 Ve`bamo ..................................43 Brojevi 16, 17, 18, 19 i 20 .....44 Brojevi druge desetice .........46 Upore|ujemo brojeve od 0 do 20 ................................47 Ve`bamo ..................................48 Ovo smo do sada nau~ili .......49 Sada zna{... ............................50

BROJEVI DO 100 51

Sabiramo desetice i jedinice (10 + 5) .......................52 Oduzimamo jednocifren broj od dvocifrenog broja (15 - 5) ............................53 Ve`bamo ..................................54 Sabiramo dvocifreni i jednocifreni broj (11 + 4) ....55 Oduzimamo jednocifreni broj od dvocifrenog broja (15 - 4) ...........................56 Ve`bamo ..................................57

Sabiramo dvocifreni i jednocifreni broj (17 + 3) ......58 Oduzimamo jednocifreni broj od broja 20 (20 - 3) ............59 Ve`bamo ..................................60

Sabiramo jednocifrene brojeve sa prelazom preko desetice (8 + 5) ......................61 Ve`bamo ..................................62

Sadr`aj

Oduzimamo jednocifreni broj od dvocifrenog broja (15 - 7) ............................63 Ve`bamo ...................................64 Ve`bamo ...................................65 Oduzimamo broj 10 od dvocifrenog broja (14 - 10) ....66 Oduzimamo dvocifrene brojeve (14 - 11) ......................67 Ve`bamo ...................................68 Ve`bamo (sabiramo i oduzimamo do 20) .....................69 Ovo smo do sada nau~ili ........70 Desetice prve stotine ............71 Ve`bamo ...................................72

Upore|ujemo desetice prve stotine .............................73 Sabiramo i oduzimamo desetice ...................................74 Nov~anice od 20, 50 i 100 dinara .............................75 Ve`bamo ...................................76 Ovo smo do sada nau~ili .........77 Brojevi do 100 (~itawe i pisawe) ....................78 Brojevi do 100 na brojevnoj pravoj ...................82 Upore|ujemo brojeve do 100 .....83 Ve`bamo ...................................84 Ovo smo do sada nau~ili .........85 Sabiramo dvocifreni i jednocifreni broj (20 + 3) .......86 Oduzimamo jednocifreni broj od dvocifrenog broja (23 - 3) ......................................87 Ve`bamo ...................................88 Sabiramo dvocifreni i jednocifreni broj (23 + 2) ..............................89

Oduzimamo jednocifreni broj od dvocifrenog broja (26 - 4) .......................................90 Ve`bamo ...................................91 Sabiramo dvocifreni i jednocifreni broj (24 + 6) .......92 Ve`bamo ...................................93

Oduzimamo jednocifreni broj od dvocifrenog broja (30 - 6) .......................................94

Ovo smo do sada nau~ili ........95 Sabiramo dvocifreni broj i vi{estuku deseticu (22 + 20) ....................................96 Oduzimamo vi{estruku deseticu od dvocifrenog broja (43 - 20) ...........................97 Ve`bamo ...................................98 Sabiramo i oduzimamove`bamo ....................................99 Sabiramo dvocifrene brojeve (22 + 12) .....................100 Ve`bamo .................................101

Oduzimamo dvocifrene brojeve (47 - 15) .....................102 Ve`bamo .................................103

Ovo smo do sada nau~ili ......104 Sada zna{ ...............................106 MEREWE I MERE 107 Merewe i mere ......................108 Merimo du`inu ......................109 Ve`bamo .................................110 Crtawe u mre`i .....................112 Sada zna{................................114 Zanimqivi zadaci ................115

Edukapromo

Matemati~ki putokaz

Matematika je ba{ laka nauka! Drugari }e sa mnom znati, sva pravila po{tovati, uve}ati, umawiti i zadatke re{avati. Zato hitro, hajd’mo sad, uspe{an ti `elim rad!

Edukapromo

Vodi~ kroz uybenik Zadaci osnovnog nivoa Zadaci sredweg nivoa Zadaci naprednog nivoa Edukapromo

BROJEVI

BROJEVI DO 10

Nau~i}e{:

• da upore|uje{ brojeve prve desetice;

• koji su parni, a koji su neparni brojevi;

• kako izgledaju kovanice od 1, 2, 5 i 10 dinara;

• kako izgleda papirna nov~anica od 10 dinara;

• da koristi{ novac;

• {ta zna~e pojmovi ta~no i neta~no;

• {ta su sabirci, a {ta zbir;

• kako sabirci mewaju mesto;

• kako zdru`ujemo sabirke i kako koristimo zagrade;

• {ta su umawenik, umawilac i razlika;

Edukapromo

• vezu sabirawa i oduzimawa;

• da odredi{ za toliko ve}i i za

• da odredi{ za toliko ve}i i za toliko mawi broj;

• da odredi{ nepoznati sabirak,

• da odredi{ nepoznati sabirak, umawenik ili umawilac;

7

Upore|ujemo brojeve

prve desetice na brojevnoj pravoj

U kvadrati}e upi{i odgovaraju}e brojeve. 1. Na brojevnoj pravoj predstavqeni su brojevi od 0 do 10.

3.

Edukapromo

Zaokru`i sve brojeve ve}e od broja 4. 4. 5. 6.

Tina je izbrojala svoje igra~ke. Uporedi wihov broj i upi{i odgovaraju}i znak. BROJEVI DO 10

Da bismo uporedili brojeve od 0 do 10, koristi}emo znake <, > i =. 8
2.
Brojevi su pore|ani po veli~ini od najmaweg do . Prika`i u tabeli broj igra~aka. Precrtaj sve brojeve mawe od broja 6.

Parni brojevi

9
6. 7.
BROJEVI DO 10
4. 5. 4
8
Edukapromo
Zaokru`i parne brojeve na brojevnoj pravoj. 3. Najmawi paran broj prve desetice uve}aj za 4. Najve}i paran broj prve desetice umawi za 6.
Zaokru`i parove istih klikera. Koliko parova ima? Broj po 2 i u upi{i odgovaraju}i broj. 1. 2.
Skup koji ima dva elementa zovemo par. Pridru`ivawem utvrdi koliko ima parova ~arapa. Posmatramo niz brojeva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Parni brojevi su: 2, 4, 6, 8 i 10. Najmawi paran broj je . Najve}i paran broj je . Saberi zadate brojeve na brojevnoj pravoj. Oduzmi zadate brojeve na brojevnoj pravoj.
+ 2 =
- 2 =

1. 2.

3. 4.

Neparni brojevi

Imaju li ~arapa, cvet, skija, roler, {tap i rukavica svoj par? Brojevi koji pokazuju koliko ne~ega ima, a da to nije u paru, nazivaju se neparni brojevi.

U nizu brojeva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 neparni brojevi su: 1, 3, 5, 7 i 9.

Najmawi neparan broj je broj ____. Najve}i neparan broj je ____.

U upi{i brojeve koji nedostaju.

Brojevi 1, 3, 5, 7 i 9 su brojevi.

Oboj poqa obele`ena neparnim brojevima.

Edukapromo

Oduzmi zadate brojeve na brojevnoj pravoj. Saberi zadate brojeve na brojevnoj pravoj.

9 - 3 =

=

10
BROJEVI DO 10
3
+ 4
Ve`bamo Precrtaj sve cvetove na kojima su upisani parni brojevi. U kru`i}e upi{i odgovaraju}e brojeve. Ku}e u prvom redu obele`i neparnim, a u drugom parnim brojevima. Goran i Zoran pecaju. Ako po redu spoji{ sve ta~ke obele`ene neparnim brojevima, sazna}e{ {ta je Goran upecao. Ako po redu spoji{ sve ta~ke obele`ene parnim brojevima, sazna}e{ {ta je Zoranov ulov. 11 1. 2. 3. 4 2 7 8 6 1 9 3 10 5 4 PRVI RED DRUGI RED BROJEVI DO 10 Edukapromo

4. 5.

Meda }e pojesti samo one kru{ke u kojima je rezultat neparan broj. Linijom pove`i medu sa odgovaraju}im kru{kama.

10 - 3 8 + 1

1 + 7 5 + 4 3 + 7

Otkrij koje cifre se kriju iza jabuke i kru{ke.

Iza se krije cifra . To je broj. Iza se krije cifra . To je broj.

9 - 3

6. 7. 8.

Koja tri neparna broja treba sabrati da se dobije broj 9? U kvadrate upi{i odgovaraju}i broj tako da zbir u redovima i kolonama bude 6.

Zapi{i sve parne brojeve koji se nalaze izme|u brojeva 3 i 10.

Koji broj si upisao/upisala u ozna~ene kvadrate?

To je broj ___ i on je ____________ broj.

BROJEVI DO 10

Koji broj si upisao/upisala u ozna~ene kvadrate?

To je broj ___ i on je ____________ broj.

12
Edukapromo

Ovo smo do sada nau~ili

U upi{i znak <, > ili =.

1. 2. 6. 7.

Izra~unaj i oboj crvenom bojom kru`i}e u kojima je zbir paran broj, a zelenom bojom kru`i}e u kojima je zbir neparan broj.

3. 4. 5.

Edukapromo

Napi{i sve brojeve ve}e od broja 4, a mawe od broja 9.

Napi{i sve brojeve mawe od broja 6, a ve}e od broja 1.

Od najve}eg parnog broja prve desetice oduzmi najmawi neparan broj prve desetice.

Najmawem neparnom broju prve desetice dodaj najve}i neparan jednocifreni broj.

13
Crvenom bojom oboj sve balone na kojima su napisani neparni brojevi. BROJEVI DO 10

Novac

14
U kru`i} upi{i
dinara ima
Zaokru`i novac koji ti je ta~no potreban za kupovinu prikazanog slatki{a. 1. 2. 5 din. 7 din. 9 din. BROJEVI DO 10
Edukapromo
Da biste kupili ono {to `elite, potreban vam je NOVAC. Mi koristimo papirni i metalni novac. Papirna nov~anica Metalni novac (kovanice)
koliko
u svakoj kasici.
Osnovna nov~ana jedinica u Srbiji je dinar.

Ve`bamo

1. 2. Stefan kupuje kiflu, |evrek i hleb. Pla}a nov~anicom od 10 dinara. Ima li za Stefana kusur? 3. + + = Odgovor:

U levom yepu Dragan ima 3 dinara, a u desnom 5. Koliko dinara Dragan ima u oba yepa? Nacrtaj i izra~unaj. Tijana ima 10 dinara. Kupuje sok za 6 dinara. Koliko dinara ostaje Tijani?

Edukapromo

5.

Odgovor: Levi yep Desni yep Levi yep: Desni yep:

Odgovor: Mila je imala 5 dinara. Od bake je dobila jo{ 3, a od mame 2 dinara. Koliko novca ima Mila? 4. Odgovor: Daca u levom yepu ima 4 dinara, a u desnom yepu 5. Ako iz levog yepa prebaci u desni yep 3 dinara, koliko novca }e joj ostati u levom yepu? Koliko novca }e onda biti u desnom yepu?

15
BROJEVI DO 10
Ta~no - neta~no 16 Ono {to je ta~no linijom pove`i sa slovom T, a ono {to je neta~no sa slovom N. U upi{i znak + ilitako da jednakost bude ta~na. 1. 2. Ako je re{ewe ta~no, u kvadrati} upi{i slovo T. Ako je re{ewe neta~no, u kvadrati} upi{i slovo N. Zaokru`i slovo ispred ta~ne jednakosti. a) 5 b) 7 v) 6 g) 4 Olga je imala 8 bombona. Pojela je 2. Koliko joj je bombona ostalo? Zaokru`i slovo ispred ta~nog odgovora. 3. 4. 5. Ta~no Neta~no 2 + 3 = 5 2 + 3 = 6 BROJEVI DO 10 a) 9 - 6 - 2 = 0 b) 2 + 4 + 3 = 9 v) 7 + 1 + 0 = 10 Edukapromo

Sabirci i zbir

Brojevi 2 i 4 su sabirci.

Broj 2 je prvi sabirak. Broj 4 je drugi sabirak.

^itamo: 2 plus 4 jednako je 6. Broj 6 je zbir brojeva 2 i 4. Sabirci su brojevi 6 i 2. Izra~unaj zbir.

Prvi sabirak je broj 3. Drugi sabirak je broj 5. Izra~unaj zbir. Izra~unaj zbir brojeva 5 i 4. Zapi{i i izra~unaj zbir, ako je drugi sabirak 2, a prvi sabirak 4.

17
5.
1. 3. 4. 2. Popuni tabelu. Izra~unaj.
6.
BROJEVI DO 10
Edukapromo

Ve`bamo

Napi{i jednakost i izra~unaj. 1. Izra~unaj zbir brojeva 6 i 4. 2. 3. Prvi sabirak je 5. Drugi sabirak je 2. Izra~unaj zbir.

5. 6. Odgovor:

Svaku pticu spoj sa wenim gnezdom. 4. Popuni tabelu. Nikola ima 3 sli~ice. Brat mu je dao jo{ 5. Koliko sli~ica sada ima Nikola?

Edukapromo

7. 8.

Prvi sabirak je najmawi neparan jednocifren broj. Drugi sabirak je broj 9. Izra~unaj zbir.

Prvi sabirak je sledbenik broja 2. Drugi sabirak je prethodnik broja 2. Izra~unaj zbir.

BROJEVI DO 10 18

Sabirci mewaju mesta

BROJEVI DO 10 19
=
Koliko vo}ki ima u korpi? U kvadrati} upi{i odgovaraju}i broj. 4. 3. Ako sabirci zamene mesta, zbir se ne}e promeniti. U kvadrati} upi{i odgovaraju}i broj. Zameni mesta sabircima i izra~unaj zbir. 1. 2.
1 += 6 Edukapromo
20 BROJEVI DO 10 Zdru`i sabirke i izra~unaj. 1. Izra~unaj. Izra~unaj. 2. 3. Mira ima 5 crvenih, 2 plave i 1 belu bojicu. Koliko bojica ima Mira? Zadatak re{i zdru`ivawem sabiraka. 4. Odgovor: Ra~unamo: 3 + 2 + 1 = 6 Edukapromo
Zdru`ujemo sabirke

Ve`bamo

1. Odgovor: Odgovor: 5 Edukapromo

Zdru`i sabirke i izra~unaj zbir. 2.

3. 4. 5.

Na parkingu su 3 crvena, 2 bela i 3 `uta automobila. Koliko je automobila na parkingu? Zadatak re{i zdru`ivawem sabiraka.

Na tawiru su 2 crvene, 5 `utih i 3 zelene jabuke. Zdru`ivawem sabiraka izra~unaj koliko jabuka je na tawiru.

Mina je naduvala 2 plava, 4 crvena i 1 `uti balon. Zdru`ivawem sabiraka izra~unaj koliko balona je naduvala Mina.

Odgovor:

21 BROJEVI DO 10
Koliko listova ima na grani? Zadatak re{i zdru`ivawem sabiraka. 2 1 4 4 2 3 1 2
Zapi{i i izra~unaj razliku, ako je: Popuni tabelu. 2. 3. Umawenik, umawilac, razlika 22 U kvadrati}e upi{i brojeve koji nedostaju. 1. umawenik 9, a umawilac 2 umawilac 1, a umawenik 3 Izra~unaj razliku brojeva 10 i 8. Izra~unaj razliku brojeva 7 i 6. Umawenik je 9. Umawilac je 6. Izra~unaj razliku. 4. 5. 6. BROJEVI DO 10 Edukapromo

Ve`bamo

Tablica oduzimawa Tablica sabirawa

3 + 5 = 8

U 1. koloni prona|i broj 3. U prvom redu prona|i broj 5. Re{ewe sabirawa je broj 8.

Popuni tabelu.

8 - 3 = 5

U 1. koloni prona|i broj 8. U prvom redu prona|i broj 3. Re{ewe oduzimawa je broj 5.

1. 2.

Izra~unaj.

Slede}e zadatke re{i koriste}i tablice sabirawa i oduzimawa.

3.

Umawenik je broj 10. Umawilac je najmawi neparan jednocifren broj. Izra~unaj razliku.

4.

Edukapromo

Umawenik je najve}i neparan jednocifren broj. Umawilac je prethodnik broja 5. Izra~unaj razliku.

5.

Bora ima 6 godina. Borina sestra je 2 godine starija od Bore. Koliko godina ima Borina sestra? Koliko godina }e imati Bora, a koliko sestra kroz 2 godine?

23 BROJEVI DO 10

Veza sabirawa i oduzimawa

24 BROJEVI DO 10
kvadrati}e upi{i brojeve koji nedostaju i izra~unaj. 1. Upi{i odgovaraju}e brojeve. Popuni tabele. 2. 3.
slici? 2 + 3 = 5
5 - 3 = 2
5 - 2 = 3
da postoji veza izme|u
Edukapromo
U
Koliko je dece na
Koliko je devoj~ica?
Koliko je de~aka?
Prime}uje{
sabirawa i oduzimawa.

Za toliko ve}i broj

25 BROJEVI DO 10
3. 4.
1
Vlada ima 5 klikera. Mirko ima 3 klikera vi{e od Vlade. Odredi broj koji je za 2 ve}i od broja 7. Izra~unaj na brojevnoj pravoj. Odredi broj koji je za 4 ve}i od: 1. 2. U kru`i}e upi{i brojeve tako da svaki slede}i broj bude za 2 ve}i od prethodnog. Popuni tabele.
Vlada Mirko 1
Mirko ima 8 klikera. Broj 8 je ve}i od broja 5 za 3, jer je 5 + 3 = 8. Edukapromo
26 BROJEVI DO 10
+
=
Edukapromo
Olovka ko{ta 5 dinara, a gumica 4 dinara vi{e. Koliko ko{ta gumica? Sofija ima 4 olovke, a Nina 2 olovke vi{e od Sofije. Koliko olovaka ima Nina? Lara je ubrala 8 jagoda, a Oqa 2 jagode vi{e od Lare. Koliko jagoda je ubrala Oqa? Ivan ima 3 sli~ice, a Jovan 2 vi{e od Ivana. Koliko sli~ica ima Jovan? Koliko sli~ica imaju zajedno? 5. 6. 7. 8. Odgovor: Odgovor: Jednakost: 3 + ( 3 + 2 ) = Odgovor: Ivan Jovan Zajedno Ivanove sli~ice
Jovanove sli~ice
Luka ima 4 godine. Matija je 2 godine stariji od Luke. Koliko godina ima Matija? Koliko godina }e svaki od wih imati za 2 godine? Odgovor: Odgovor: 9.

Za toliko mawi broj

27 BROJEVI DO 10
1. 2. U
upi{i
od prethodnog. Popuni tabele. 3. 4. broja 5 broja 6 broja 8 broja 9
Edukapromo
Odredi broj koji je za 4 mawi od broja 10. Koristi brojevnu pravu. Odredi broj koji je za 2 mawi od:
kru`i}e
brojeve tako da svaki slede}i broj bude za 2 mawi
Lena ima 5 ma{nica. Cica ima 3 ma{nice mawe od Lene. Cica ima 2 ma{nice. Broj 2 je za 3 mawi od broja 5, jer je 5 - 3 = 2. Lena Cica

5. 6. 7. 8.

Cena jednog pajaca je 8 dinara. Balon je 3 dinara jeftiniji. Koliko ko{ta balon?

Odgovor:

Veqko ima 10 oraha, a Bojan za 6 mawe od Veqka. Koliko oraha ima Bojan?

Odgovor:

U akvarijumu ima 8 crvenih ribica. Plavih ribica je za 4 mawe. Koliko plavih ribica ima u akvarijumu?

Odgovor:

9.

Mita ima 10 klikera, a Sima 4 mawe. Koliko klikera ima Sima? Janko ima 2 klikera mawe od Sime. Koliko klikera ima Janko?

Edukapromo

Sowa ima 6 godina. Biqana je 2 godine mla|a od Sowe. Koliko godina ima Biqana? Koliko godina je imala svaka devoj~ica pre 3 godine?

Odgovor:

28 BROJEVI DO 10

Ovo smo do sada nau~ili

29 BROJEVI DO 10
Odgovor: Odgovor: Odgovor: Edukapromo
U ~iniji je bilo 10 bombona. Ra{a je uzeo 2 bombone, a Sa{a 4. Koliko bombona je ostalo u ~iniji? Sowa ima 4 crvene, 2 plave i 3 `ute {nalice. Koliko ukupno {nalica ima Sowa? Pe|a je imao 10 sli~ica. U album je zalepio 6 sli~ica, a 3 je dao Filipu. Koliko je sli~ica ostalo Pe|i? 6. 7. 8. Upi{i odgovaraju}i broj. Upi{i brojeve koji nedostaju. Odredi broj koji je: 1. 2. 3. za 3 mawi od broja 5 za 4 ve}i od broja 6 Izra~unaj zbir brojeva 8 i 2. Izra~unaj razliku brojeva 10 i 7. 4. 5.

Otkrivamo nepoznati sabirak u jednakosti

Nena je imala

Dobila je jo{ nekoliko Sada ima Nena ra~una koliko bombona je dobila

Nepoznati broj mo`emo ozna~iti ili bilo kojim slovom (a, x, b...)

Koji broj dodajemo broju 5 da bi zbir bio broj 8? To je broj 3.

1. 2.

3.

9

Edukapromo

3

Nepoznati broj smo ozna~ili kvadrati}em

. . . . b...)

Docrtaj {ta nedostaje. Odredi nepoznati broj. Na livadi je bilo 5 belih ze~eva. Do{lo je nekoliko crnih. Sada na livadi ima 8 ze~eva. Koliko crnih ze~eva je do{lo na livadu?

Odgovor: Na livadu su do{la crna zeca.

U jednom dvori{tu raste 8 stabala drve}a. Jedno je stablo breze, a ostalo su jele. Koliko jela raste u dvori{tu?

4. 5.

Odgovor:

Ako nepoznati broj uve}a{ za 3, dobi}e{ broj 10. Odredi nepoznati broj. Za koliko treba pove}ati broj 6 da bi zbir bio 8?

30 BROJEVI DO 10

Odredi nepoznati broj.

Ako se nepoznati broj uve}a za 7, dobija se broj 9. Odredi nepoznati broj.

Zbir je broj 8. Prvi sabirak je broj 5. Odredi drugi sabirak.

Mila ima 4 dinara. @eli da kupi lutku koja ko{ta 10 dinara. Koliko joj novca nedostaje?

Jana je zamislila neki broj. Kada ga je uve}ala za 5 dobila je broj 9. Koji broj je zamislila Jana?

Odredi nepoznati broj. Nacrtaj onoliko tre{awa koliko je potrebno da bi bile jednake te`ine kao 3 {qive.

31 BROJEVI DO 10
Ve`bamo
7.
6.
1. 2.
4. 5. Odgovor: Odgovor: Edukapromo
3.

Otkrivamo nepoznati umawenik u jednakosti

Sawi je dala Sada ima

Nena je imala nekoliko bombona ? Nena ra~una koliko je bombona imala

. . .

Od kog broja oduzimamo broj 3 i ostaje nam 6?

To je broj 9. Zna~i:

1. 2. 3.

4. 5.

U kvadrati} upi{i odgovaraju}i broj.

Edukapromo

Od kog broja treba oduzeti broj 3 da se dobije 7?

Koji broj treba umawiti za 2 da se dobije broj 5?

Po bari je plivalo nekoliko pataka. Dve patke su odletele, a ostalo je 4. Koliko pataka je bilo u bari? Napi{i jednakost i odredi nepoznati umawenik.

Odgovor:

Kada je \or|e pro~itao 3 strane slikovnice, ostalo mu je da pro~ita jo{ 7 strana. Koliko strana ima slikovnica? Napi{i jednakost i odredi nepoznati umawenik.

Odgovor:

32 BROJEVI DO 10
33 BROJEVI DO 10
Edukapromo
Ve`bamo
Odredi nepoznati umawenik. 1. Ako nepoznati broj smawimo za 6, dobijamo broj 2. Odredi nepoznati umawenik. Umawilac je broj 3. Razlika je broj 6. Odredi nepoznati umawenik. Odredi nepoznati umawenik, ako je umawilac 4, a razlika sledbenik broja 2. 2. 3. 4. Na kaputu je bilo u{iveno nekoliko dugmadi. Jedno dugme je otpalo, a ostalo je 5. Koliko dugmadi je bilo na kaputu? @eqko je pojeo 3 bombone, pa mu je ostalo jo{ 6. Koliko bombona je imao @eqko? Jova je zamislio broj. Kada ga je umawio za 7 dobio je broj 2. Koji broj je zamislio Jova? 5. 6. 7. U upi{i odgovaraju}i broj. 8. Odgovor: Odgovor:

Otkrivamo nepoznati umawilac u jednakosti

Nena ra~una koliko bombona je dala Sawi

Koji broj oduzimamo od broja 8 i ostaje nam broj 5? To je broj 3. Zna~i:

Nena je imala Sawi je dala Sada ima U kvadrati} upi{i odgovaraju}i broj. Koji broj treba oduzeti od broja 8 da se dobije 3? Za koliko treba smawiti broj 7 da se dobije 4?

1. 2. 3. Ne{a je imao 10 olovaka. Nekoliko olovaka je dao To{i. Wemu je ostalo 5 olovaka. Koliko olovaka je Ne{a dao To{i? Veverica Veca je sakupila 10 plodova. Orahe je pojela, a ostalo joj je 6 le{nika. Koliko oraha je pojela veverica?

34 BROJEVI DO 10
4. 5. = 3 = 5 = 6 = 2 9685Odgovor: Odgovor: . .
Edukapromo

1.

2.

Ako od broja 10 oduzmemo neki broj, dobi}emo broj 4. Odredi nepoznati umawilac.

Umawenik je broj 8. Razlika je broj 3. Odredi nepoznati umawilac.

5. 6. Odgovor: Edukapromo

Odgovor:

7. U upi{i odgovaraju}i broj. 8.

35 BROJEVI DO 10
Ve`bamo
Odredi nepoznati umawilac. Odredi nepoznati umawilac, ako je umawenik 9, a razlika 5.
4. U prodavnici je bilo 7 haqina. Prodava~ica je prodala nekoliko, tako da je ostalo 4. Koliko haqina je prodato? Mama je napravila 10 krofni. Stojan je pojeo nekoliko i ostale su 2 krofne. Koliko krofni je pojeo Stojan?
3. Sa{a je broj 9 umawio nepoznatim brojem. Dobio je razliku 7. Otkrij nepoznati broj.

2 + = 8 1 + = 6 4 + = 10 3 + = 7

Odredi nepoznat umawilac. 3. Popuni tabelu. 4. umawenik umawilac razlika

3 + = 6 2 + = 9 7 + = 10 3 + = 8

9 - = 3 10 - = 8 6 - = 2 8 - = 1

10 37 2

- 1 = 5 - 4 = 6 - 2 = 8 - 4 = 5 Edukapromo

9 1

7 4

- 2 = 6 - 4 = 5 - 0 = 6 - 5 = 3 10 - = 5 9 - = 2 6 - = 5 7 - = 7

10 10

1. Odredi nepoznat sabirak. 2. Odredi nepoznat umawenik. 3. Za koliko treba pove}ati broj 4 da se dobije 8? 5. Ako broj 2 pove}a{ nepoznatim brojem zbir je 7. Odredi nepoznati broj?

6. Za koliko treba smawiti broj 8 da se dobije 1? 7. Od kog broja treba oduzeti broj 6 da se dobije 4? 8. U vagonu je bilo 9 putnika. Koliko putnika je iza{lo na stanici, ako je vo`wu nastavilo 6 putnika, a nije u{ao nijedan? 9. Odgovor:

36 BROJEVI DO 10
Ovo smo do sada nau~ili
37 BROJEVI DO 10 Od
10. Odgovor: Sa{a je imao 10 dinara.
ostalo 6,
potro{io? 11. Odgovor: Nacrtaj onoliko paprika koliko je potrebno da bi bile jednake te`ine kao 3 paradajza. 12. 1 3 3 2 10 9 4 0 9 14. Odredi nepoznati broj. 13. U upi{i odgovaraju}i broj. + ( 2 + 1 ) = 10 + ( 3 + 0 ) = 8 + ( 2 + 6 ) = 9 + ( 1 + 4 ) = 7 ( 7 - 0 ) - = 3 ( 8 - 1 ) - = 4 ( 9 - 5 ) - = 0 ( 8 - 2 ) - = 6 Edukapromo
ukupnog broja klikera, Jovan je 5 dao Vladi. Ostalo mu je 3 klikera. Koliko klikera je imao Jovan?
Ako mu je
koliko je
38 BROJEVI DO 10 Sada zna{... DA UPORE\UJE[ BROJEVE DO 10 [TA SU SABIRCI, ZBIR, UMAWENIK, UMAWILAC I RAZLIKA VEZU SABIRAWA I ODUZIMAWA umawenik umawilac razlika 2 + 3 = 5 KQU^NE RE^I • novac • ta~no • neta~no • sabirci • zbir • umawenik • umawilac • razlika • zamena mesta sabiraka • zdru`ivawe sabiraka • za toliko ve}i broj • za toliko mawi broj sabirak sabirak zbir DA ODREDI[ NEPOZNATI SABIRAK, UMAWENIK ILI UMAWILAC U JEDNAKOSTI 2 < 3 8 = 8 10 > 6 PARNE BROJEVE DO 10 NEPARNE BROJEVE DO 10 2, 4, 6, 8, 10. 1, 3, 5, 7, 9. [TA JE TA^NO, A [TA NETA^NO DA KORISTI[ NOVAC DA KORISTI[ ZAGRADE [TA SE DE[AVA SA ZBIROM KADA SABIRCI ZAMENE MESTA • parni brojevi • neparni brojevi • nepoznati sabirak • nepoznati umawenik • nepoznati umawilac 5 - 2 = 3 Edukapromo

BROJEVI

BROJEVI DO 20

Nau~i}e{:

Edukapromo

• brojeve jedanaest (11), dvanaest (12), trinaest (13), ~etrnaest (14), petnaest (15), {esnaest (16), sedamnaest (17), osamnaest (18), devetnaest (19) i dvadeset (20); • da upore|uje{ brojeve do 20.

39

Brojevi 11, 12, 13, 14 i 15

10 + 1 = 11 jedanaest petnaest

10 + 3 = 13 dvanaest

10 + 4 = 14 trinaest

10 + 5 = 15 ~etrnaest

10 + 2 = 12 Sa{a je oti{ao u prodavnicu igra~aka. Pomozi mu da izbroji koliko se igra~aka nalazi na policama. Broj igra~aka prika`i kru`i}ima.

40 BROJEVI DO 20
1. Pro~itaj i slovima napi{i brojeve. Ciframa zapi{i brojeve. 2. 3. Edukapromo
41 BROJEVI DO 20
U kvadrati}e upi{i brojeve koji nedostaju. Na brojevnoj pravoj ozna~i broj napisan u kru`i}u. 7. 8. Koliko godina puni Jana? Rastavi brojeve. Linijom pove`i skup sa odgovaraju}im brojem. 4. 6. 5. Jana puni godina. Lak{e }e{ izbrojati ako obrazuje{ skup od 10 elemenata. 13 Upi{i brojeve koji nedostaju. Koliko novca ima u nov~anicima? 9. 10. Brojeve 11, 14, 13, 12 i 15 zapi{i redom: 11. od najmaweg do najve}eg: , , , , . od najve}eg do najmaweg: , , , , . ; Edukapromo
Jedinice i desetica 42 BROJEVI DO 20 Obrazuj skupove od po 10 elemenata. U upi{i odgovaraju}i broj kao {to je zapo~eto. 1. Popuni tabele na prikazan na~in. 2. Na ra~unaqci ima 10 kuglica. 10 jedinica = 1 desetica 1 2 11 12 13 14 15 10 + 10 + 1 10 + 2 10 + 3 10 + 5 11 10 j = 1 d 10 j = 1 d 1 d 1 j 1 d 1 j 1 d 2 j 1 d 4 j 1 d 5 j 1 To je broj . To je broj . To je broj . Edukapromo
43 BROJEVI DO 20
sa odgovaraju}im
1. 2. 6.
Goca ima 15 dinara. Zaokru`i
da joj ne ostane
5. 14 13 11 12 1 d 5 j 1 d 1 j 1 d 4 j 1 d 2 j Edukapromo
Ve`bamo
U kvadrati} upi{i odgovaraju}i broj. U kvadrati} upi{i odgovaraju}i broj. Linijom pove`i `abicu
lokvawem.
Zapi{i re~ima brojeve. Napi{i broj koji ima: 3. 4.
{ta bi ona mogla da kupi tim novcem, a
kusur.

Brojevi 16, 17, 18, 19 i 20

Mama je spremila zimnicu. Izbroj koliko se tegli nalazi na policama. Broj tegli prika`i kru`i}ima.

44 BROJEVI DO 20
Edukapromo
1. 10 + 6 = 16 {esnaest dvadeset 10 + 10 = 20 devetnaest 10 + 9 = 19 osamnaest 10 + 8 = 18 sedamnaest 10 + 7 = 17

Edukapromo

45 BROJEVI DO 20
U kvadrati} upi{i broj koji nedostaje. Na brojevnoj pravoj ozna~i broj koji je upisan u kru`i}u. 6. 7. Izbroj koliko klikera ima Dejan. Zapi{i ciframa brojeve. 2. 3. Upi{i brojeve koji nedostaju. Napi{i sve brojeve koji se nalaze izme|u brojeva 11 i 18. 8. 9. Date brojeve zapi{i redom od najmaweg do najve}eg. 10. Zapi{i re~ima brojeve. Rastavi brojeve. 4. 5. 16 18 20 Dejan ima klikera. sedamnaest devetnaest dvadeset osamnaest {esnaest 20, 19, 12, 16, 14, 11, 9, 7, 18, 4, 5, 3, 13, 15, 2, 10, 8, 6, 17, 1. 16 11
Brojevi druge desetice 46 BROJEVI DO 20 U parku su zasa|ene sadnice jela. Izbroj koliko ih je. U kru`i} upi{i odgovaraju}i broj. Nastavi zapo~ete nizove. @aba }e sti}i na obalu samo ako ska~e na lokvawe obele`ene brojevima druge desetice. Oboj te lokvawe. 1. 3. 2. Upi{i u kvadrati} odgovaraju}i broj. Prati strelice. 4. Koje sve brojeve druge desetice mo`e{ napisati ciframa 1, 2 i 0? 5. Brojevi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 su brojevi ____________ desetice. Brojevi druge desetice su _____________________________________ . Parni brojevi druge deseti su: 12, 14, 16, 18 i 20. Neparni brojevi druge desetice su: 11, 13, 15, 17 i 19. Edukapromo
Upore|ujemo brojeve od 0 do 20 47 BROJEVI DO 20 U kvadrati} upi{i odgovaraju}i broj. U kvadrati} upi{i T ako je zapis ta~an, a N ako zapis nije ta~an. 5. 6. Nastavi zapo~ete nizove. 4. 11 1213 20 20 19 17 11 13 12 14 20 19 14 > 15 > 16 11 < 12 < 13 15 < 16 < 17 13 > 12 > 11 Na brojevnoj pravoj predstavqeni su brojevi od 0 do 20. U kvadrati} upi{i odgovaraju}i broj. 1. Brojevi su pore|ani po veli~ini od najmaweg do . Uporedi brojeve i upi{i znak <, > ili =. 2. Napi{i
9,
17. 3. Pro~itaj: 12 < 13, 12
13;
Edukapromo
sve brojeve koji su ve}i od broja
a mawi od broja
je mawe od
15 > 14, 15 je ve}e od 14. Mawi je onaj broj ~ija je cifra jedinica mawa. Ve}i je onaj broj ~ija je cifra jedinica ve}a.

Ve`bamo

1. 2.

Plavom bojom zaokru`i sve parne, a crvenom sve neparne brojeve.

Popuni tabelu.

7.

Uporedi brojeve.

4.

U kru`i} upi{i znak < ili >. 5.

3. 6.

Zapi{i od najmaweg do najve}eg slede}e brojeve: 12, 8, 10, 16, 20, 14, 4, 9.

Zapi{i od najve}eg do najmaweg slede}e brojeve: 16, 18, 8, 6, 2, 1, 10, 12, 20.

Otkrij koliko klikera se nalazi u svakoj kutiji. U upi{i odgovaraju}i broj.

Dvocifreni broj koji se pi{e istim ciframa.

Broj koji se nalazi izme|u brojeva 15 i 17.

Najve}i paran broj druge desetice.

Najmawi paran broj druge desetice.

BROJEVI DO 20 48
Edukapromo
smo do
49 BROJEVI DO 20 U kru`i} upi{i znak <, > ili =. U
upi{i odgovaraju}i
1. 2. 6. Nastavi zapo~ete nizove. 5. Upi{i odgovaraju}e brojeve. Napi{i sve brojeve: ve}e od broja 12, a
od
19:
18,
11: 3. 4. Igor u
u
7. 2 d 1 d 16 = 1 d + d + 4 j 15 = 1 d + d + 8 j 19 = 1 d + d + 3 j 14 = Zaokru`i sve brojeve koji su mawi od broja 17, a ve}i od broja 9. 13 15 9 19 16 7 14 11 10 1018 Igor
u
Edukapromo
Ovo
sada nau~ili
kvadrati}
broj.
mawe
broja
mawe od broja
a ve}e od broja
levom yepu ima 13, a
desnom 15 dinara. Koliko dinara Igor mora premestiti iz desnog u levi yep, pa da u oba yepa ima istu sumu?
}e premestiti iz desnog
levi yep ______ dinar.
Sada zna{... KOLIKO DESETICA, A KOLIKO JEDINICA IMAJU BROJEVI DO 20 DA ^ITA[, PI[E[ I UPORE\UJE[ BROJEVE DO 20 50 KQU^NE RE^I BROJEVI DO 20 • jedinica • desetica • druga desetica 1 d 4 j 1 d 2 j 1 d 5 j 1 d 1 j 10 jedinica = 1 desetica 10 j = 1 d 10 j = 1 d DESETICU I JEDINICE Edukapromo

BROJEVI

BROJEVI DO 100

Nau~i}e{:

• da sabira{ i oduzima{ brojeve do 20;

• sve desetice prve stotine i da ih upore|uje{;

• da sabira{ i oduzima{ desetice prve stotine;

• da razlikuje{ nov~anice od 20, 50 i 100 dinara i da ih koristi{;

• da sabira{ i oduzima{ brojeve do 100.

Edukapromo

51
Sabiramo deseticu i jedinice (10 + 5) 52 BROJEVI DO 100 Izra~unaj. Saberi na brojevnoj pravoj. Saberi brojeve 10 i 8. 1. 2. 3. Izra~unaj i u upi{i znak <, > ili =. 4. 2 + 10 10 + 8 10 + 7 4 + 10 10 + 9 1 + 10 3 + 10 6 + 10 Na polici su 4 male, 6 velikih i 2 {oqe sredwe veli~ine. Koliko je ukupno {oqa na polici? 5. Odgovor: Da izra~unamo: 10 + 5 1 d + 5 j=1 d 5 j 10 + 5 = 15 Edukapromo
Oduzmi na brojevnoj pravoj. 3. Moma je imao 19 kola~a. Pojeo je 9 kola~a. Koliko mu je kola~a ostalo? 6. Odgovor: Oduzimamo jednocifreni broj od dvocifrenog broja (15 - 5) 53 BROJEVI DO 100 Izra~unaj. U kvadrati} upi{i odgovaraju}i broj. 1. 2. U kru`i} upi{i znak <, > ili =.Od broja 18 oduzmi broj 8. 4. 5. Da izra~unamo: 15 - 5 1 d 5 j - 5 j = 1 d 14 - 4 12 - 2 19 - 9 10 + 1 13 - 3 19 - 9 10 + 1 15 - 5 Edukapromo
BROJEVI DO 100 54
Edukapromo
Ve`bamo
Izra~unaj. U kvadrati} upi{i odgovaraju}i broj. 1. 2. U kru`i} upi{i znak <, > ili =. Za koliko je broj 14 ve}i od broja 4? Ne{a je imao 17 dinara. Kupio je ~okoladu za 7 dinara. Koliko mu je novca ostalo? 3. 4. 5. Odgovor: Odgovor: Odgovor: Izra~unaj zbir najmaweg dvocifrenog broja i sledbenika broja 6. Jelena ima 3 lutke, Mira 2, a Sowa za 10 vi{e od Jelene i Mire zajedno. Koliko lutaka ima Sowa? Sa{a ima 16 klikera, a Mi{a ima 6 klikera mawe od Sa{e. Ne{a ima 19 klikera, a Pera 9 mawe od Ne{e. Koliko klikera ima Mi{a, a koliko Pera? 6. 7. 8. 14 - 4
Sabiramo dvocifreni i jednocifreni broj (11 + 4) BROJEVI DO 100 55 Izra~unaj. U kvadrati} upi{i odgovaraju}i broj. 1. 2. Odgovor: U ba{ti je cvetalo 12 belih, 3 crvene i 2 `ute lale. Koliko lala je cvetalo u ba{ti? 6. Saberi na brojevnoj pravoj. 3. U kru`i} upi{i znak <, > ili =.Najmawi neparan broj druge desetice uve}aj za 3. 4. 5. Da izra~unamo: 11 + 4 1 d 1 j + 4 j = 1 d 5 j 18 + 1 7 + 12 12 + 5 1 + 16 11 + 5 12 + 2 17 + 1 2 + 12 11 + 4 = 10 + (1 + 4) = Edukapromo
Oduzimamo jednocifreni broj od dvocifrenog broja (15 - 4) 56 BROJEVI DO 100 Izra~unaj. U kvadrati} upi{i odgovaraju}i broj. 1. 2. Oduzmi na brojevnoj pravoj. 3. U kru`i} upi{i znak <, > ili =.Broj 16 umawi za 4. Izra~unaj razliku brojeva 19 i 5. 4. 5. 6. Umawenik je broj 17, umawilac je najmawi neparan broj prve desetice. Izra~unaj razliku. 7. Da izra~unamo: 15 - 4 1 d 5 j - 4 j = 1 d 1 j 16 - 4 17 - 6 13 - 3 15 - 3 19 - 7 18 - 2 19 - 4 17 - 3 15 - 4 = 10 + (5 - 4) = Edukapromo
Ve`bamo 57 BROJEVI DO 100 Popuni tabele. Miwa je imala 12 dinara. Od bake je dobila jo{ 6 dinara. Koliko dinara sada ima Miwa? 3. 4. Izra~unaj i oboj. 1. Upi{i odgovaraju}e brojeve. 2. umawenik umawilac razlika 1417 19 3 2 3 sabirak sabirak zbir 1112 13 5 6 4 13 111615 17 181619 Odgovor: Odgovor: Odgovor: Sawa ima 12 godina. Za 3 godine ona }e imati isto koliko sada ima Jovana. Koliko godina ima Jovana? Lokomotiva vu~e 18 vagona. Pet vagona prevozi automobile, 2 robu, a ostali putnike. Koliko vagona prevozi putnike? 5. 6. 18-6 Edukapromo
Sabiramo dvocifreni i jednocifreni broj (17 + 3) 58 BROJEVI DO 100 Da izra~unamo: 17 + 3 Izra~unaj. Saberi na brojevnoj pravoj. U kvadrati} upi{i odgovaraju}i broj. 1. 2. 3. Izra~unaj zbir brojeva 12 i 8.Broju 13 dodaj broj 7. 4. 5. 1 d 7 j + 3 j = 2 d 13 + 7 = 10 + ( 18 + 2 = 10 + ( 12 + 8 = 10 + ( 16 + 4 = 10 + ( 19 + 1 = 10 + ( 15 + 5 = 10 + ( 17 + 3 = 10 + (7 + 3) = Edukapromo
Oduzimamo jednocifreni broj od broja 20 (20 - 3) 59 BROJEVI DO 100 Izra~unaj. Oduzmi na brojevnoj pravoj. Izra~unaj i oboj. 1. 2. 3. U vo}waku je zasa|eno 20 stabala jabuka. Osu{ilo se 7. Koliko stabala je ostalo u vo}waku? 4. Da izra~unamo: 20 - 3 Odgovor: 2 d - 3 j = 1 d 7 j 20 - 5 = 10 + ( 20 - 7 = 10 + ( 20 - 6 = 10 + ( 20 - 9 = 10 + ( 20 - 4 = 10 + ( 20 - 8 = 10 + ( 20 - 9 = 20 - 8 = 20 - 6 = 20 - 5 = 20 - 7 = 20 - 4 =--20 - 3 = 10 + (10 - 3) = Edukapromo

Ve`bamo

Izra~unaj. 1. Popuni tabele.

2. 3. 4. 5. Odgovor: Odgovor:

Za koliko je broj 20 ve}i od broja 7?

6. 7.

Za koliko je broj 5 mawi od broja 20?

Od broja 20 oduzmi najve}i neparan broj prve desetice.

Edukapromo

Tawa je imala 20 dinara. U prodavnici je kupila sok za 6 i balon za 2 dinara. Koliko joj je novca ostalo?

Na prvoj polici ima 8 kwiga, na drugoj 2 kwige vi{e nego na prvoj polici, a na tre}oj samo 2 kwige. Koliko ima kwiga na prvoj i drugoj polici zajedno? Koliko kwiga ima na sve tri police?

BROJEVI
60
DO 100
Sabiramo jednocifrene brojeve sa prelazom preko desetice (8 + 5) BROJEVI DO 100 61 Izra~unaj. Saberi na brojevnoj pravoj. 1. 2. U bazenu se kupalo 6 de~aka i 8 devoj~ica. Koliko je ukupno dece bilo u bazenu? U prodavnici obu}e ima 6 pari crvenih i 7 pari plavih patika vi{e nego crvenih. Koliko ima pari plavih patika? 5. 6. Odgovor: Odgovor: Izra~unaj zbir brojeva 6 i 5. Broj 7 uve}aj za 9. 3. 4. Da izra~unamo: 8 + 5 8 + 6 = (8 + 8 j + 5 j = 1 d 3 j 7 + 6 = (7 + 5 + 9 = (5 + 6 + 9 = 8 + 9 = 3 + 8 = 8 + 5 = (8 + 2) + 3 = Edukapromo
Ve`bamo BROJEVI DO 100 62 Izra~unaj. U kru`i} upi{i znak <, > ili =. 1. 2. U kru`i} upi{i odgovaraju}i broj. 3. U kutiji se nalazi 8 malih i 5 velikih lopti. Koliko je lopti u kutiji? Steva je naduvao 5 balona, a Bojan 6 balona vi{e. Koliko balona je naduvao Bojan? 4. 5. Odgovor: Odgovor: Odgovor: Odgovor: Na farmi je bilo 6 belih, 5 {arenih i 4 crna kowa. Koliko je ukupno bilo kowa na farmi? Posle ru~ka mama je oprala 9 plitkih, 6 dubokih i 3 mala tawira. Koliko je tawira mama oprala? 6. 7. Edukapromo
Odgovor: Jana ima 17 bojica, a Qiqa 9. Koliko Qiqi nedostaje bojica da bi imala isti broj kao Jana? 6. Oduzimamo jednocifreni broj od dvocifrenog broja (15 - 7) BROJEVI DO 100 63 Izra~unaj. Oduzmi na brojevnoj pravoj. 1. 2. U kesi je bilo 13 bombona. Awa je pojela 5. Koliko je bombona ostalo u kesi? 5. Odgovor: Od broja 14 oduzmi broj 8. Broj 15 umawi za 7. Da izra~unamo: 15 - 7 3. 4. 1 d 5 j - 7 j = 8 j 12 - 6 = (12 - 2) - 4 = 13 - 5 = 17 - 9 = 14 - 8 = 11 - 6 = 15 - 8 = 18 - 9 = 16 - 8 = 15 - 7 = (15 - 5) - 2 = Edukapromo
BROJEVI DO
64
Edukapromo
Ve`bamo
100
Izra~unaj. Odredi broj koji je za: 1. 2. Rastavi brojeve. 3. U kru`i} upi{i znak <, > ili =. 4. Slavko ima 8 dinara. @eli da kupi ~okoladu po ceni od 14 dinara. Koliko novca nedostaje Slavku? Po jezeru je plivalo 12 labudova. Odletelo je 5, a onda jo{ 3. Koliko labudova pliva po jezeru? 5. 6. Odgovor: Odgovor: Odgovor: Odgovor: Oqa ima 14 godina. Steva je mla|i od Oqe 5 godina, a Nikola od Steve 2 godine. Koliko godina ima Steva? Koliko godina ima Nikola? Marko ima 11 sli~ica, a Pavle 15. Koliko sli~ica Pavle treba da da Marku da bi imali jednak broj sli~ica? 7. 8. 11 - 6 = 15 - 8 = 12 - 6 = 13 - 9 =
65 BROJEVI DO 100
a
Edukapromo
Odgovor: Odgovor: U parku se igralo 13 de~aka. Igru je prvo napustilo 6 de~aka, pa onda jo{ 2. Koliko de~aka je nastavilo igru? Slikovnica ima 18 strana. Ka}a je prvog dana pro~itala 6 strana, a drugog dana 3 strane. Koliko joj je strana ostalo da pro~ita? 5. 6. Ve`bamo
Izra~unaj. 1. Popuni tabele kao {to je zapo~eto. P~elica }e sleteti samo na cveti}e u kojima je razlika broj 8. Oboj te cveti}e. 2. 3. Na grani je bilo 12 kru{aka. Miwa je ubrala 7 kru{aka. Koliko kru{aka je ostalo na grani? 4. Odgovor: 15 - 7 14 - 6 12 - 6 17 - 8 13 - 5 16 - 9 16 - 8 13 - 4
- 8 a - 9 a - 7 a
Oduzimamo broj 10 od dvocifrenog broja (14 - 10) 66 BROJEVI DO 100 Da izra~unamo: 14 - 10 Izra~unaj. U kru`i} upi{i znak <, > ili =. 1. 2. Oduzmi na brojevnoj pravoj. 3. U kvadrati} upi{i odgovaraju}i broj. Od broja 16 oduzmi broj 10. 4. 5. U autobusu je bilo 19 putnika. Na stanici je iza{lo 10, a nije u{ao nijedan putnik. Koliko putnika je nastavilo vo`wu? 6. Odgovor: 1 d 4 j - 1 d = 4 j 18 - 10 = 13 - 10 = 12 - 10 = 17 - 10 = 14 - 10 = 16 - 10 = 14 - 10 = Edukapromo
Odgovor: U vazi je bilo 19 lala: 11 crvenih, 5 `utih, a ostalo su bele. Koliko je bilo belih lala? 6.
BROJEVI DO 100 67 Izra~unaj. Oduzmi na brojevnoj pravoj. 1. 2. Bo`a je od svojih 16 klikera Jovi dao 12. Koliko klikera je ostalo Bo`i? 5. Odgovor: Izra~unaj razliku brojeva 19 i 14. Za koliko je broj 13 mawi od broja 20? 3. 4. Da izra~unamo: 14 - 11 1 d 4 j - 1 d 1 j = 3 j 18 - 15 = (18 - 10) - 5 = 19 - 11 = 14 - 12 = 17 - 15 = 18 - 13 = 17 - 11 = 16 - 12 = 19 - 15 = 14 - 11 = (14 - 10) - 1 = Edukapromo
Oduzimamo dvocifrene brojeve (14 - 11)

Ve`bamo

Izra~unaj. U kvadrati} upi{i odgovaraju}i broj. 1. 2. Odredi broj koji je za 11 mawi od broja 19. Umawenik je broj 17. Umawilac je broj 13. Izra~unaj razliku.

Za koliko je broj 18 ve}i od broja 14? Od broja 19 oduzmi najmawi paran broj druge desetice.

Mi{a mo`e da obu~e samo one majice na kojima je razlika ve}a od broja 7. Oboj te majice. 3. Goran je imao 17 auti}a. Za sebe je zadr`ao 12 auti}a, a ostale je dao bratu. Koliko auti}a je Goran dao bratu? 8. Odgovor:

bilo 17 gajbi vo}a. Pre podne je prodato 8, a posle podne jo{ 4 gajbe. Koliko je gajbi ostalo na kraju dana?

68
BROJEVI DO 100
4. 6. 5. 7. 19 - 11 = 14 - 12 = 18 - 15 = 16 - 12 = 18 - 13 = 19 - 15 = 17 - 12 = 20 - 17 = Odgovor: U prodavnici je
9. Edukapromo
Ve`bamo (sabiramo i oduzimamo do 20) 69 BROJEVI DO 100 Izra~unaj zbirove i razlike i pove`i one koji imaju jednake vrednosti. 1. Popuni tabelu. Popuni tabelu. U kru`i} upi{i znak <, > ili =. 2. 3. 4. U zoolo{kom vrtu ima 9 belih i 7 crnih medveda. Koliko ukupno medveda ima u zoolo{kom vrtu? 5. Odgovor: Odgovor: Ana ima 4 zelene, 7 plavih i 5 crvenih {nalica. Koliko ukupno {nalica ima Ana? 7. 0 Odgovor: Sta{a je u{tedela 11 dinara. Od tate je dobila jo{ 4 dinara, a od mame 3 dinara. Koliko dinara je Sta{a u{tedela? 6. Edukapromo

Ovo smo do sada nau~ili

9 + 6 18 - 8 13 + 5 18 - 7 13 - 3 17 + 2 20 - 5 16 + 4

11 + 8 20 - 3 20 - 3 11 + 6 19 - 7 18 + 2 10 + 3 20 - 7

Izra~unaj. U kvadrati} upi{i odgovaraju}i broj. 1. 2. U kru`i} upi{i znak <, > ili =. 3. U kvadrati} upi{i broj tako da jednakost bude ta~na. 4. Sara ima 12 bojica, a Jana 5 bojica mawe. Koliko bojica ima Jana? 5. Odgovor:

6. 7. 8.

U korpi je bilo 5 kru{aka. Moma je stavio jo{ 7, a Aca jo{ 8 kru{aka. Koliko kru{aka je sada u korpi?

Odgovor:

Jasna je imala 15 bombona, a Nena 14. Jasna je pojela 8, a Nena 6 bombona. Kojoj devoj~ici je ostalo vi{e bombona?

Odgovor: Odgovor:

Kugla sladoleda ko{ta 6, a kornet 3 dinara. Ka}a je kupila dve kugle i kornet. Koliko je sve platila?

70
BROJEVI DO 100
Edukapromo

Desetice prve stotine

Edukapromo

BROJEVI DO 100 71
BROJEVI DO 100 72
Edukapromo
Ve`bamo
U neobojene kru`i}e upi{i desetice koje nedostaju. 1. Nastavi zapo~ete nizove. Koliko desetica imaju brojevi? 2. 3. Zapi{i re~ima brojeve. 4. Popuni tabelu kao {to je zapo~eto. 5. desetica koja prethodi desetica desetica koja sledi 20 50 70 30 10 30 100 Koliko dinara ima Mi{a? 6. Mi{a ima dinara. 30 trideset 50 20 40 60 90 100 70

Upore|ujemo desetice prve stotine

Na brojevnoj pravoj su prikazane desetice. Pore|ane su po veli~ini. Najmawa desetica prve stotine je 10. Najve}a desetica prve stotine je 100. ^itamo: 10 < 20 < 30 < 40 < 50 < 60 < 70 < 80 < 90 < 100 100 > 90 > 80 > 70 > 60 > 50 > 40 > 30 > 20 > 10

Upi{i znak <, > ili =. 1. U
U kru`i} upi{i znak <, > ili =. 2. 3.
svakom krugu zaokru`i najve}u, a precrtaj najmawu deseticu.
BROJEVI DO 100 73
Napi{i sve desetice ve}e od 20, a mawe od 90. Napi{i sve desetice mawe od 100, a ve}e od 40. 4. 5. Edukapromo
i oduzimamo
74 BROJEVI DO 100 + = U ozna~en prostor upi{i odgovaraju}i broj. 1. Izra~unaj. U kru`i} upi{i znak <, > ili =. 2. 3. Popuni tabele. 4. Izra~unaj zbir brojeva 50 i 30. Od broja 90 oduzmi broj 70. 5. 6. 5 d - 2 d = 3 d 50 - 20 = 30 Edukapromo
Sabiramo
desetice
Auti} ko{ta 50 dinara, a kwiga 70. [ta je skupqe i za koliko? 1. Nov~anice od 20, 50 i 100 dinara BROJEVI DO 100 75 Na osnovu grafikona izra~unaj ko je potro{io vi{e novca. 2. Odgovor: Sowa: Jana: Odgovor: Edukapromo

Ve`bamo

BROJEVI DO
76
100
Izra~unaj. U kru`i} upi{i znak <, > ili =. 1. 2. Izra~unaj. U kvadrati} upi{i odgovaraju}i broj. 3. 4. Dopuni zapo~ete nizove. 5. Prvi sabirak je broj 20. Drugi sabirak je broj 60. Izra~unaj zbir. Izra~unaj broj koji je za 30 mawi od broja 100. 6. 7. Odgovor: Jovan ima 20 dinara. Reqa ima 10 dinara vi{e, a Ivan onoliko koliko imaju Jovan i Reqa zajedno. Koliko novca ima Ivan? Koliko novca imaju svi zajedno? 8. Edukapromo

Ovo smo do sada nau~ili

Crvenom bojom oboj cvetove u kojima su napisane desetice mawe od 30. Plavom bojom oboj cvetove u kojima su napisane desetice ve}e od 40.

1. Izra~unaj. U kru`i} upi{i znak <, > ili =. 2. 3. U kvadrati} upi{i odgovaraju}i broj. 4. Upi{i odgovaraju}e brojeve. 5.

Edukapromo

Zbir brojeva 20 i 30 uve}aj za 40. Od broja 100 oduzmi razliku brojeva 60 i 20. 6. 7.

8.

Gumica ko{ta 30 dinara, reza~ je 10 dinara skupqi. Olovka ko{ta koliko gumica i reza~ zajedno. Koliko ko{ta olovka? Koliko je dinara potrebno da se kupe gumica i olovka?

Odgovor:

77 BROJEVI DO 100
Brojevi do 100 (~itawe i pisawe) 78 BROJEVI DO 100 Pro~itaj slede}e brojeve: Zapi{i ciframa brojeve. Zapi{i brojeve koji nedostaju. 1. 3. 2. 1. desetica 2. desetica 3. desetica 4. desetica 5. desetica 6. desetica 7. desetica 8. desetica 9. desetica 10. desetica 6568 {ezdeset pet sedamdeset osam devedeset dva pedeset sedam trideset {est ~etrdeset pet Edukapromo

Pro~itaj i re~ima zapi{i brojeve. 4.

• Jana sedi na sedi{tu broj 37. Oboj to sedi{te plavom bojom.

• Pavle sedi na sedi{tu broj 52. Oboj to sedi{te crvenom bojom.

• Olga sedi izme|u sedi{ta 83 i 85. Oboj ga zelenom bojom.

Edukapromo

• Marina je u prvom redu na sedi{tu koje je ozna~eno najve}im neparnim brojem prve desetice. Oboj ga `utom bojom.

• Qiqa sedi na sedi{tu koje sledi nakon sedi{ta broj 29. Oboj ga braon bojom.

• Igor sedi na sedi{tu koje prethodi sedi{tu koje je obele`eno brojem 91. Oboj ga naranyastom bojom.

brojeve ~etvrte desetice: parne brojeve {este desetice: neparne brojeve devete desetice:

BROJEVI DO 100 79
Pogledaj sliku, pa re{i zadatke. Zapi{i sve: 5. 6.
48 37 61 29 32 75
80 BROJEVI DO 100
Zapi{i
7. 9. 8. 10. Linijama
Zapi{i
12. 11. Nastavi zapo~ete nizove. Koriste}i cifre 6 i 9 napi{i sve dvocifrene brojeve.
se mogu
13. 14. 7. desetica 9. desetica 3. desetica 6. desetica 5. desetica izme|u brojeva 43 i 51: izme|u brojeva 65 i 77: Edukapromo
Kojoj desetici pripadaju slede}i brojevi? Popuni tabelu. Upi{i prethodnik i sledbenik datog broja.
dvocifrene brojeve koji imaju:
pove`i svesku sa odgovaraju}om torbom.
sve brojeve koji se nalaze:
Cifre
ponavqati.

Zaokru`i broj koji ovde ne pripada.

Napi{i sve dvocifrene brojeve kojima je cifra desetice 5.

Napi{i broj koji ovde nedostaje. Napi{i sve dvocifrene brojeve kojima je cifra jedinica 7.

Najve}i broj oboj crvenom bojom, a najmawi plavom. Poqa na kojima su parni brojevi Jovanu vode do {kole. Oboj ta poqa.

BROJEVI DO 100 81
Edukapromo
15. 20. 16. 18. 17. 19.
95 99 91 94 96 100 98 93 97 To je broj . To je broj . 51 55 57 60 52 58 61 59 53 54 56

Brojevi do 100 na brojevnoj pravoj

82 BROJEVI DO 100
1. Na
pravoj ozna~i brojeve 21, 33, 45, 64, 72
87. 5. U
Linijom pove`i brojeve sa odgovaraju}im mestom na
pravoj. 2. 3. 4. Edukapromo
U kvadrati} upi{i desetice koje su izostavqene.
brojevnoj
i
zvezdice upi{i brojeve koji nedostaju. Na brojevnoj pravoj prika`i sve brojeve pete desetice.
brojevnoj
Napi{i
od 37,
od 45. 4. Uporedi brojeve. 3. Upore|ujemo brojeve do 100 BROJEVI DO 100 83 Mawi je onaj broj ~ija je cifra desetica mawa. Ako su cifre desetica jednake mawi je onaj broj ~ija je cifra
mawa. U kru`i} upi{i znak < ili >. 1. Upi{i broj koji nedostaje. 2. Koriste}i cifre 7 i 2 zapi{i sve dvocifrene brojeve od najmaweg do najve}eg. Cifre se mogu ponavqati. 5. 3 d 3 j = 33 < 4 d 1 j = 41 2 d 2 j = 22 < 2 d 5 j = 25 73 71 > 92 90 62 60 57 59 59 61 38 36 44 42 37 39 38 40 49 51 > > >> >> > > > > > > >> >> >> Edukapromo
sve brojeve ve}e
a mawe
jedinica
Ve`bamo BROJEVI DO 100 84 U kru`i} upi{i znak < ili >. U kvadrati} upi{i odgovaraju}i broj. 1. 2. Zaokru`i brojeve na {alu koji pripadaju 5. desetici. Brojeve 71, 64, 29, 37, 81,95, 48, 19, 59 pore|aj po veli~ini od najve}eg do najmaweg. Brojeve 46, 38, 76, 21, 85, 63, 12, 57, 78, 32, 90, 41, 84 pore|aj po veli~ini od najmaweg do najve}eg. Napi{i sve brojeve: Napi{i sve brojeve koji se nalaze izme|u: 3. 4. 5. 6. 7. {este desetice desete desetice brojeva 36 i 47 brojeva 89 i 100 95 97 33 31 62 60 > > > > >> 40 42 56 58 80 82 > > > > >> Edukapromo

Ovo smo do sada nau~ili

Napi{i sve neparne brojeve pete desetice. 6. Koriste}i cifre 1 i 9 napi{i sve dvocifrene brojeve od najve}eg do najmaweg. Cifre se mogu ponavqati. 7.
85 BROJEVI DO 100
1.
11
27
5. 10
55
brojeva 45 i 55: brojeva 73 i 83: brojeva 58 i 67: Edukapromo
Na brojevnoj pravoj ozna~i brojeve 27, 32, 46, 51 i 77. Popuni tabelu.
2. U kru`i} upi{i znak <, > ili =. Zaokru`i ta~ne jednakosti i nejednakosti. 3. 4.
< 15
> 28 36 = 3d6j 68 > 86 Napi{i sve brojeve koji se nalaze izme|u:
d = 100 j
> 65
Sabiramo dvocifreni i jednocifreni broj (20 + 3) 86 BROJEVI DO 100 Izra~unaj. Saberi na brojevnoj pravoj. 1. 2. Popuni tabelu. Napi{i broj: 3. 4. za 2 ve}i od broja 80 za 5 ve}i od broja 30 za 30 ve}i od broja 6 za 40 ve}i od broja 1 Izra~unaj zbir brojeva 40 i 6. Broj 70 uve}aj za 9. 5. 6. Edukapromo
Napi{i broj: 3. Od broja 65 oduzmi broj 5. Izra~unaj razliku brojeva 87 i 7. 4. 5. Oduzimamo jednocifreni broj od dvocifrenog broja (23 - 3) BROJEVI DO 100 87 Izra~unaj. Oduzmi na brojevnoj pravoj. 1. 2. za 3 mawi od broja 33 za 9 mawi od broja 69 za 7 mawi od broja 87 za 4 mawi od broja 54 za 6 mawi od broja 26 za 1 mawi od broja 91 U {umi raste 48 stabala jele. Borova je za 8 mawe. Koliko stabala borova raste u {umi? 6. Odgovor: 26 - 6 = 72 - 2 = 55 - 5 = 88 - 8 = 64 - 4 = 97 - 7 = 33 - 3 = 41 - 1 = 29 - 9 = 23 - 3 = Edukapromo
Ve`bamo BROJEVI DO 100 88 Izra~unaj. 1. Rastavi broj na zbir desetica i jedinica. U kvadrati} upi{i odgovaraju}i broj. U kru`i} upi{i znak <, > ili =. U kru`i} upi{i znak <, > ili =. 2. 4. 3. 5. Popuni tabelu. 6. Odgovor: U prodavnici je bilo 49 fla{a soka. Pre podne je prodato 9, a posle podne jo{ 10 fla{a. Koliko fla{a soka je ostalo u prodavnici? 8. Toma je stariji od svog brata \or|a 7 godina. Ako \or|e ima 20 godina, koliko godina ima Toma? 7. Odgovor: 35 = 93 = 78 = Edukapromo
Odgovor: U magacinu ima 43 gajbe jabuka. Kru{aka je 3 gajbe vi{e. [qiva ima 2 gajbe vi{e od kru{aka. Koliko je gajbi {qiva u magacinu? 5. Sabiramo dvocifreni i jednocifreni broj (23 + 2) BROJEVI DO 100 89 Izra~unaj. Saberi na brojevnoj pravoj. 1. 2. U kru`i} upi{i znak <, > ili =. 3. Sok ko{ta 24 dinara. Keks je 5 dinara skupqi od soka. Koliko ko{ta keks? 4. Odgovor: 31+55+31 98+196+1 31+841+8 81+373+2 22+623+5 27+22+27 2 d 3 j + 2 j = 2 d 5 j23 + 2 = 20 + (3 + 2) = Edukapromo
Oduzimamo jednocifreni broj od dvocifrenog broja (26 - 4) 90 BROJEVI DO 100 Izra~unaj. Oduzmi na brojevnoj pravoj. 1. 2. U kru`i} upi{i znak <, > ili =. 3. Razliku brojeva 57 i 2 umawi za 4. 4. Odgovor: Na tacni je bilo 37 knedli sa {qivama. Mi{a je pojeo 3, a Ra{a 2 knedle. Koliko knedli je ostalo na tacni? 5. 26 - 4 = 20 + (6 - 4) = Edukapromo
91 BROJEVI DO 100
Edukapromo
Zbir brojeva 52 i 3 uve}aj za 4.Za koliko je broj 88 ve}i od razlike brojeva 13 i 6? 6. 7. Ve`bamo
Izra~unaj. U kvadrati} upi{i odgovaraju}i broj. 1. 2. Upi{i odgovaraju}i broj. Upi{i odgovaraju}i broj. 3. 4. Popuni tabele. 5. Odgovor: Odgovor: Sa{a ima 38 klikera. Mi{a ima 3 klikera mawe od Sa{e, a Jova 4 klikera mawe od Mi{e. Koliko klikera ima Jova? U prvom odeqewu ima 21 u~enik. U drugom odeqewu je 3 u~enika vi{e nego u prvom, a u tre}em 5 u~enika vi{e nego u drugom. Koliko ima u~enika u tre}em odeqewu? 9. 8.
6) 92 BROJEVI DO 100 Izra~unaj. Saberi
1. 2. U
3. Izra~unaj
4. U
5. Odgovor: 24 +
20 +
6) =Edukapromo
Sabiramo dvocifreni i jednocifreni broj (24 +
na brojevnoj pravoj.
kvadrati} upi{i odgovaraju}i broj.
zbir najmaweg neparnog broja 3. desetice i najve}eg neparnog broja 1. desetice.
prvom vagonu voza ima 46 putnika, a u drugom vagonu je 4 putnika vi{e. U tre}em vagonu je 10 putnika vi{e nego u drugom. Koliko ima putnika u tre}em vagonu?
6 =
(4 +
Ve`bamo 93 BROJEVI DO 100
1.
71 +
43
58
87
22
44
36+423+7 81+995+5 7+3332+8 51+941+9 62+873+7 91+993+7 4+4648+2 64+662+8 75+581+9
5.
Edukapromo
Izra~unaj. U kru`i} upi{i znak <, > ili =.
2. Popuni tabelu. Upi{i odgovaraju}i broj. 4. 3.
9 =
+ 7 =
+ 2 =
+ 3 = 62 + 8 = 34 + 6 =
+ 8 =
+ 6 = 79 + 1 =
Odgovor: Odgovor: ^okolada ko{ta 24 dinara. Sok je 6 dinara skupqi. Keks je skupqi od soka 9 dinara. Koliko ko{ta keks? U vo}waku raste 37 stabala jabuka. Stabala {qiva je za 3 vi{e, a stabala kru{aka za 10 vi{e od stabala {qiva. Koliko stabala kru{aka i {qiva raste u vo}waku?
6. aba+b
Oduzimamo jednocifreni broj od dvocifrenog broja (30 - 6) 94 BROJEVI DO 100 Izra~unaj. Oduzmi na brojevnoj pravoj. 1. 2. U kvadrati} upi{i odgovaraju}i broj. U kru`i} upi{i znak < ili >. 3. 4. Mira `eli da kupi lutku koja ko{ta 90 dinara. Nedostaje joj 7 dinara. Koliko novca ima Mira? 5. Odgovor: 30 - 6 = 20 + (10 - 6) = Edukapromo
Ovo smo do sada nau~ili 95 BROJEVI DO 100 Izra~unaj. 1. Popuni tabelu. Pove`i linijama plo~ice sa jednakim rezultatima. 3. 2. Broju 42 dodaj broj 8. Broj 100 umawi za 6. 4. 5. Odgovor: Odgovor: Na izlet je trebalo da po|e 70 u~enika. Zbog bolesti nije krenulo 6 de~aka i 3 devoj~ice. Koliko u~enika je oti{lo na izlet? U prodavnici je bilo 46 yakova bra{na. Pre podne prodato je 6, a posle podne 2 yaka. Koliko je yakova bra{na ostalo u prodavnici na kraju dana? 6. 7. aba - b Edukapromo
Sabiramo dvocifreni broj i vi{estruku deseticu (22 + 20) 96 BROJEVI DO 100 Izra~unaj. Saberi na brojevnoj pravoj. 1. 2. U kvadrati} upi{i odgovaraju}i broj. 3. Odredi broj koji je za: 4. + = * 20 ve}i od 53; * 30 ve}i od 61; * 40 ve}i od 26. Zbir brojeva 46 i 10 uve}aj za 20. 5. Edukapromo
Oduzimamo vi{estruku deseticu od dvocifrenog broja (43 - 20) Izra~unaj. Oduzmi na brojevnoj pravoj. 1. 2. U kvadrati} upi{i odgovaraju}i broj. 3. Odredi broj koji je za: 4. Na drvetu je bilo 78 vrabaca. Prvo je odletelo 10, a zatim jo{ 20 vrabaca. Koliko vrabaca je ostalo na drvetu? 5. BROJEVI DO 100 97 * 20 mawi od 61; * 30 mawi od 82; * 40 mawi od 97. 43 - 20 = (40 - 20) + 3 = Edukapromo

Ve`bamo

7. 8.

abaabb a + b

Edukapromo

Nena ima 37 bombona. Sa{a ima 10 bombona vi{e od Nene. Pavle ima 20 bombona vi{e od Sa{e. Koliko bombona ima Pavle?

Mama je na pijaci kupila rotkvice za 40 dinara i mladi luk za 30 dinara. Platila je nov~anicom od 100 dinara. Prodavac joj je vratio dve nov~anice. Koje su to nov~anice?

Izra~unaj. Izra~unaj. 1. 2. Popuni tabele. 3. Goran je sakupio 24 markice, a Neboj{a 10 mawe. Koliko markica ima Neboj{a? 4. Odgovor: Razliku brojeva 96 i 4 smawi za 50. 6. Izra~unaj zbir broja 61 i najve}eg broja tre}e desetice. 5. Odgovor: Odgovor:

98
BROJEVI DO 100

Sabiramo i oduzimamo - ve`bamo

U kvadrati} upi{i odgovaraju}i broj. U kru`i} upi{i znak <, > ili =. 1. 2.

3.

Sowa ima 97 dinara. [ta ona mo`e kupiti tim novcem, a da joj ostane kusur 10 dinara? Zaokru`i odgovaraju}u sliku.

Umawenik je 69. Umawilac je najve}i broj 4. desetice. Odredi razliku.

4. 5.

Prethodnik najve}eg dvocifrenog broja umawi sledbenikom najve}eg neparnog broja 5. desetice.

6. 8.

7.

U prvom razredu ima 87 u~enika. U drugom razredu je 20 u~enika mawe nego u prvom. U tre}em razredu je 10 u~enika mawe nego u drugom. Koliko u~enika ima u tre}em razredu?

Odgovor:

Edukapromo

Od 96 u~enika prvog razreda, 40 u~i engleski, 20 u~i francuski, a ostali u~e nema~ki jezik. Koliko u~enika u~i nema~ki jezik?

Odgovor:

Poslasti~ar je napravio 87 krempita. [ampita je za 30 mawe od krempita, a vanilica za 20 mawe od {ampita. Koliko je napravio {ampita, a koliko vanilica?

Odgovor:

99 BROJEVI DO 100
Sabiramo dvocifrene brojeve (22 + 12) 100 BROJEVI DO 100 Izra~unaj. Saberi na brojevnoj pravoj. 1. 2. + = 27+11=(20+10)+(7+1)=30+8=38 62+16= 74+21= 44+21= 26+22= 33+25= 61+28= 57+32= U kru`i} upi{i znak <, > ili =. 3. Odredi broj koji je za: 4. * 15 ve}i od 33; * 22 ve}i od 41; * 35 ve}i od 34. Odgovor: U prvom vagonu nalazi se 31 putnik, a u drugom 12 putnika vi{e. Koliko je putnika u drugom vagonu? Koliko putnika ima u oba vagona zajedno? 5. 26 + 1237 51 + 2676 44 + 3380 36 + 2258 73 + 2496 61 + 1678 72 + 2294 55 + 45100 22 + 12 = (20 + 10) + (2 + 2) = Edukapromo

Ve`bamo

Upi{i odgovaraju}e brojeve. 1. 2. Popuni tabele. 3.

aba + b

U jednom odeqewu prvog razreda ima 22 de~aka i 13 devoj~ica. Koliko u~enika ima u ovom odeqewu? 4.

Odgovor:

Sabirci su najmawi i najve}i neparni broj 4. desetice. Izra~unaj wihov zbir.

5. 6.

Edukapromo

Od najve}eg neparnog broja 7. desetice oduzmi najmawi paran broj 4. desetice.

7.

Odgovor:

BROJEVI

101
Filip je sakupio 33 sli~ice fudbalera. Igor je sakupio 12 sli~ica vi{e od Filipa. Jovan je sakupio koliko Igor i Filip zajedno. Koliko sli~ica je sakupio Jovan? DO 100
Izra~unaj.
Oduzimamo dvocifrene brojeve (47 - 15) 102 BROJEVI DO 100 Izra~unaj. Oduzmi na brojevnoj pravoj. 1. 2. U kru`i} upi{i znak <, > ili =. 3. Odredi broj koji je za: 4. * 25 mawi od 96; * 31 mawi od 84; * 12 mawi od 77. Odgovor: Na prvom nivou parkinga ima 87 automobila. Na drugom nivou ima 23 automobila mawe nego na prvom, a na tre}em 32 mawe nego na drugom. Koliko automobila je na tre}em nivou parkinga? 5. 47 - 15 = (40 - 10) + (7 - 5) = Edukapromo
Ve`bamo Odgovor: Uro{, Steva i Mi}a imaju zajedno 80 klikera. Uro{ i Steva zajedno imaju 40, a Steva i Mi}a 60 klikera. Koliko klikera ima svaki de~ak? 7. 103 BROJEVI DO 100 Izra~unaj. 1. Popuni tabele. 2. U kru`i} upi{i znak <, > ili =. Odredi broj koji je za 32 mawi od broja 78. Za koliko je broj 99 ve}i od broja 66? 4. 5. 6. Izra~unaj zbirove i razlike i pove`i odgovaraju}e ribice. 3. Edukapromo

Ovo smo do sada nau~ili

Izra~unaj. 1.

2. 4. 6.

Zbir brojeva 23 i 44 uve}aj za 12.

Umawenik je razlika brojeva 86 i 54. Umawilac je 22. Izra~unaj razliku.

Za koliko je broj 96 ve}i od razlike brojeva 44 i 31?

Edukapromo

3. 5. 7.

Razliku brojeva 98 i 21 umawi za 17. Od broja 59 oduzmi razliku brojeva 26 i 13.

Za koliko je razlika brojeva 36 i 22 mawa od broja 46?

8.

Odgovor:

Ivana ima 60 dinara. Olovka ko{ta 88 dinara. Koliko je jo{ dinara potrebno Ivani da bi mogla da je kupi? 9.

Mitar je imao 36 dinara. Potro{io je 12 dinara. Stefan je imao 49 dinara. Potro{io je 14 dinara. Kome je ostalo vi{e novca i za koliko?

Odgovor:

104 BROJEVI DO 100

10. 11.

Dve sveske su jeftinije od kwige za 12 dinara. Koliko ko{ta kwiga, ako dve sveske ko{taju 36 dinara?

Odgovor:

Ana je imala 42 dinara. Od bake je dobila jo{ 36, a od tetke 22 dinara. Koliko dinara ima Ana?

Odgovor:

12.

13.

14.

Mina `ivi u zgradi koja ima 42 stanara. Janina zgrada ima 13 stanara vi{e. Koliko stanara `ivi u Janinoj zgradi? Koliko stanara ima u obe zgrade zajedno?

Odgovor:

Edukapromo

U vo}waku je nabrano 68 korpi jabuka. Kru{aka je nabrano 14 korpi mawe, a duwa 23 korpe mawe nego kru{aka. Koliko korpi duwa je nabrano u vo}waku?

Odgovor:

Na prvoj polici je 13 kwiga. Na drugoj polici je 11 kwiga vi{e nego na prvoj, a na tre}oj polici je 13 kwiga vi{e nego na drugoj polici. Koliko je kwiga na tre}oj polici? Koliko je kwiga na prvoj i tre}oj polici zajedno?

Odgovor:

105 BROJEVI DO 100
106 BROJEVI DO 100 Sada zna{... KQU^NE RE^I • desetice • stotine • brojevi do 100 DA SABIRA[ I ODUZIMA[ BROJEVE DO 100 DA ^ITA[, PI[E[ I UPORE\UJE[ BROJEVE DO 100 DA KORISTI[ NOV^ANICE OD 20, 50 I 100 DINARA 95 97 33 31 62 60 > > > > > > DA RE[AVA[ TEKSTUALNE ZADATKE 26 + 12 = 38 34 + 45 = 79 56 - 33 = 23 68 - 21 = 47 • brojevi do 100 • sabirawe do 100 • oduzimawe do 100 Edukapromo
Nau~i}e{: • da izmeri{ du`inu zadatom jedinicom mere. 107 MEREWE I MERE Edukapromo

1.

Merewe i mere

Joca i wegov tata mere du`inu poda u Jocinoj sobi. Na koji na~in oni to rade?

Razmisli i odgovori:

Na koji na~in se mo`e meriti du`ina?

stopom korakom kanapom

Da li Joca i wegov tata imaju istu du`inu stope i koraka?

Kakve rezultate merewa su dobili Joca i wegov tata?

Izmeri du`inu svoje sobe stopom i korakom.

Edukapromo

Merimo du`inu prave linije ~iji su krajevi ozna~eni ta~kama A i T 2.

Utvrdimo koliko se puta kra}a du` MO sadr`i u du`i AT MO AT

Du` kojom merimo drugu du` naziva se jedinica mere Uo~avamo da se kra}a du` MO sadr`i 5 puta u du`i AT.

108 MEREWE
MERE
I

1.

Merimo du`inu

Izmeri du`inu olovaka datim jedinicama mere. Rezultate merewa upi{i u obele`ena poqa.

Kakve smo rezultate merewa dobili?

2. Kakve rezultate merewa smo dobili?

Izmeri du`inu olovaka datim jedinicama mere. Rezultate merewa upi{i u obele`ena poqa.

Edukapromo

MEREWE I MERE 109

1.

Ve`bamo

Koriste}i olovku izmeri du`inu:

* svog pisa}eg stola; * svoje {kolske klupe; * svoje sobe.

Rezultate merewa uporedi sa svojim drugom/drugaricom iz klupe.

2.

Izmeri du`inu prikazanih predmeta ako je jedinica mere ozna~ena du`. Zapi{i rezultate merewa u obele`ena poqa.

jedinica mere

Edukapromo

MEREWE I MERE 110

3.

Odredi du`inu prikazanih predmeta koriste}i grafikon.

Edukapromo

Na grafikonu prika`i du`inu zadatih predmeta kao {to je zapo~eto. 4.

MEREWE I MERE
6 111 4 10

1.

Crtawe u mre`i

Koriste}i kvadratnu mre`u nacrtaj istu figuru.

2.

Edukapromo

Koriste}i kvadratnu mre`u nacrtaj zadatu figuru tako da je pomeri{ nadole za 2 kvadrati}a.

112 MEREWE I MERE

3. 4.

5.

Nacrtaj deo figure sa desne strane crvene linije tako da bude ista kao i sa leve.

Nacrtaj deo figure ispod crvene linije tako da bude isti kao i deo iznad linije.

Nastavi da crta{ kako je zapo~eto. Docrtaj {ta nedostaje.

Edukapromo

MEREWE I MERE 113
Sada zna{... 114 KQU^NE RE^I MEREWE I MERE • jedinica mere • du`ina KAKO SE MERI DU@INA DA SE ZA MEREWE VELI^INA MOGU KORISTITI RAZLI^ITE JEDINICE MERA stopom korakom kanapomEdukapromo

Zanimqivi zadaci

1. 4. 6.

2. 3.

5. 7.

Najvi{a je . Najni`a je .

Ivan u dva yepa ima 12 klikera. Ako iz levog yepa premesti u desni yep 3 klikera, onda u oba yepa ima isti broj klikera. Koliko je klikera bilo u svakom yepu?

Sowa je ni`a od Ive, a vi{a od Oqe. Na `ici se su{ilo 17 ~arapa. Koliko je to parova?

Lokomotiva vu~e 10 vagona. Pavle je u{ao u peti vagon gledano od po~etka kompozicije voza, a Marko u peti vagon gledano sa kraja kompozicije. Da li su de~aci u istom vagonu?

Jovana ima 13 godina, a Ne{a 8 godina. Koliko godina }e imati Jovana kada Ne{a bude imao 13 godina?

Edukapromo

Zajedno su 3 petla, 2 ma~ke, 4 psa i 4 koko{ke. Koliko tu ima nogu?

Lopta i balon ko{taju 25 dinara, a lopta i dva balona 30 dinara. Koliko ko{ta lopta, a koliko balon?

115 MEREWE I MERE

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.