Математика 1а, уџбеник за први разред основне школе, И. Јухас

Page 1

Uybenik za prvi razred osnovne {kole

MATEMATIKA 1a Edukapromo

Ivana Juhas

Ivana Juhas

MATEMATIKA 1a

Uybenik za prvi razred osnovne {kole

GLAVNI UREDNIK

Dr Bo{ko Vlahovi}

ODGOVORNA UREDNICA

Dr Nata{a Filipovi}

ILUSTRACIJE I DIZAJN

Jasmina Igwatovi}

LEKTURA I KOREKTURA

Tamara Le`ai}

IZDAVA^

Eduka d.o.o. Beograd Ul. Zmaja od No}aja br. 10/1

Tel./faks: 011 3287 277, 3286 443, 2629 903 Sajt: www.eduka.rs; imejl: eduka@eduka.rs

ZA IZDAVA^A

Dr Bo{ko Vlahovi}, direktor

[tampa: Cicero, Beograd

Izdawe br.: 6, Beograd, 2023. godina

Tira`: 6000

Edukapromo

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд

37.016:51-028.31(075.2)

ЈУХАС, Ивана, 1965Математика 1 : уџбеник за први разред основне школе. A / Ивана Јухас ; [илустрације Јасмина Игњатовић]. - Изд. бр. 6. - Београд : Eduka, 2023 (Београд : Цицеро). - 100 стр. : илустр. ; 30 cm Тираж 6.000.

ISBN 978-86-6013-322-1 ISBN 978-86-6013-560-7 (низ)

COBISS.SR-ID 84635145

Ministar prosvete, nauke i tehnolo{kog razvoja Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uybenika Re{ewem broj: 650-02-00164/2018-07.

Nije dozvoqeno: reprodukovawe, distribucija, objavqivawe, prerada ili druga upotreba ovog autorskog dela ili wegovih delova u bilo kom obimu ili postupku, ukqu~uju}i i fotokopirawe, {tampawe ili ~uvawe u elektronskom obliku, bez pismene dozvole izdava~a. Navedene radwe predstavqaju kr{ewe autorskih prava.

© Eduka d.o.o. Beograd

7
..................................22
.....................23
................................24
...........................25
......26
...........................27 LINIJE 29
izlomqene
......................................30
i zatvorene linije .......................................31 Ve`bamo ..................................32 Ta~ka kao presek linija ........33 Spajamo ta~ke linijama .........34 Ve`bamo ..................................35 Du` ‡ deo prave linije .........36 Ve`bamo ..................................37 U, na, van; Unutra{wost i spoqa{wost ...........................38 Ovo smo do sada nau~ili .......39 Sada zna{ ...............................40 BROJEVI DO 5 41 Skupovi ...................................42 ^lan (element) skupa .............43 Pridru`ivawe ........................44 Skupovi sa jednakim brojem elemenata ................................45 Skupovi sa nejednakim brojem elemenata ....................45 Ve`bamo .. ..................................46 Ovo smo do sada nau~ili ......47 Imenujemo i brojimo ...............48 Ve`bamo ....................................49 Broj 1 .........................................50 Ve`bamo ..................................51 Broj 2 .........................................52 Ve`bamo .................................53 Broj 3 .........................................54 Ve`bamo .................................55 Broj 4 .........................................56 Ve`bamo .................................57 Broj 5 ........................................ 58 Ve`bamo ....................................59 Redni brojevi ...........................60 Sadr`aj GEOMETRIJA BROJEVI 41 Edukapromo
POLO@AJ, VELI^INA I OBLIK PREDMETA
Polo`aj predmeta (iznad, ispod, ispred, iza, gore, dole) ......................................... 8 Ve`bamo ................................... 9 Levo, desno, izme|u; Sa iste strane, sa suprotne strane ..................10 Ve`bamo ..................................11 Uspravno i vodoravno ............12 Veliko i malo, vi{e i ni`e....13 Du`e i kra}e, {ire i u`e .....14 Ovo smo do sada nau~ili ..... 15 Lopta i kocka .........................16 Kvadar i vaqak ....................17 Piramida i kupa ....................18 Ve`bamo ..................................19 Kvadrat i pravougaonik .........20 Krug i trougao ..........................21 Ve`bamo
Upore|ujemo predmete i figure po obliku i boji
Upore|ujemo figure po obliku
Upore|ujemo predmete po du`ini i boji
Ovo smo do sada nau~ili
Sada zna{...
Krive, prave i
linije
Otvorene
....................................61
......62
..........64
.....................................65
..............................66
........................67
.....................................68
.............................69
.................................70
.....................................71
..................72
................. 73
............................................74
.....................................75
....................76
.....................................77
...................79 Ve`bamo .....................................80
..........81
..................................82
83 Broj 6 ..........................................84 Ve`bamo .....................................85
7 ..........................................86 Ve`bamo .....................................87
8 ..........................................88 Ve`bamo .....................................89
9 ..........................................90 Ve`bamo .....................................91
.......................................92
........................................93
.....................................95
.....................................98
................................100Edukapromo
Ve`bamo
Ovo smo do sada nau~ili
Upore|ujemo brojeve; Znaci < (mawe) i > (ve}e)
Ve`bamo
Znak + (plus)
Sabiramo; Znak jednakosti
Ve`bamo
Znak - (minus)
Oduzimamo
Ve`bamo
Sabiramo i oduzimamo (tekstualni zadaci)
Ve`bamo (tekstualni zadaci)
Nula
Ve`bamo
Predstavqamo brojeve na brojevnoj pravoj
Ve`bamo
Prethodni i slede}i broj .........78 Rastavqamo brojeve; Dopuwujemo brojeve
Ovo smo do sada nau~ili
Sada zna{
BROJEVI DO 10
Broj
Broj
Broj
Cifre; Jednocifreni brojevi
Broj 10
Ve`bamo
Brojevi prve desetice ..............96 Brojevi od 0 do 10 na brojevnoj pravoj ....................97 Ve`bamo
Sada zna{

Matemati~ki putokaz

Matematika je ba{ laka nauka! Drugari }e sa mnom znati, sva pravila po{tovati, uve}ati, umawiti i zadatke re{avati. Zato hitro, hajd’mo sad, uspe{an ti `elim rad!

Edukapromo

Zadaci osnovnog nivoa Zadaci sredweg nivoa Zadaci naprednog nivoa Vodi~ kroz uybenik Edukapromo

GEOMETRIJA

POLO@AJ, VELI^INA

I OBLIK PREDMETA

Nau~i}e{:

• da odredi{ polo`aj predmeta i bi}a;

• da upore|uje{ predmete i bi}a po veli~ini;

• da razlikuje{ geometrijska tela;

• da razlikuje{ geometrijske figure.

Edukapromo

7

Polo`aj predmeta (iznad, ispod, ispred, iza, gore, dole)

Leptir je iznad pe~urke.

Pu` je ispod pe~urke.

@aba je ispred pe~urke. Mi{ je iza pe~urke.

Sova je gore u odnosu na krticu. Krtica je dole u odnosu na sovu.

Pa`qivo pogledaj sliku i reci ko se gde nalazi u {umi.

• Ko je ispod pe~urke?

• Ko je gore u odnosu na medu?

• Gde je korwa~a u odnosu na drvo?

• Gde je meda u odnosu na drvo?

• Ko je dole u odnosu na vevericu?

• Ko je iznad u odnosu na vuka?

POLO@AJ, VELI^INA I OBLIK PREDMETA 8
Edukapromo

Ve`bamo

Nacrtaj iznad cveta p~elu.

Zaokru`i ono {to je iznad ku}e.

Precrtaj ono {to je ispod.

Zaokru`i ono {to je gore u odnosu na devoj~icu.

Edukapromo

Oboj ono {to je dole u odnosu na de~aka.

Zaokru`i ono {to je ispred u odnosu na ~igru. POLO@AJ,

Precrtaj ono {to je iza u odnosu na pajaca.

PREDMETA 9
VELI^INA I OBLIK

Levo, desno, izme|u Sa iste strane, sa suprotne strane

Devoj~ica u desnoj ruci dr`i lutku, a u levoj loptu. Izme|u devoj~ice i de~aka je cvet.

Edukapromo

Sa iste strane klackalice su Aca i Ne{a. Sa suprotne strane od Ace i Ne{e su Nata{a i Ivana. POLO@AJ,

Nata{a Ivana Aca Ne{a

Oboj onoga koji je sa `abine leve strane.

Oboj onoga koji je izme|u.

10
VELI^INA I OBLIK PREDMETA

Ve`bamo

Na svakoj slici zaokru`i `ivotiwu koja je izme|u.

Sa devoj~icine leve strane nacrtaj zeku, a sa desne pticu.

Ka`i gde se nalazi devoj~ica u odnosu na zeku i pticu.

Edukapromo

Ispred ma~ke je mi{. Sa iste strane gde je mi{ nacrtaj leptira.

Oboj balone tako da crveni balon bude desno od `utog, a plavi balon izme|u crvenog i zelenog.

Zadatak ima vi{e re{ewa.

POLO@AJ, VELI^INA I OBLIK PREDMETA

11

Uspravno i vodoravno

USPRAVNO

VODORAVNO

Crvenom bojom zaokru`i ono {to je uspravno, a plavom ono {to je vodoravno.

Pored onoga {to je uspravno nacrtaj , a onoga {to je vodoravno .

POLO@AJ, VELI^INA I OBLIK PREDMETA 12
Edukapromo

Veliko i malo, vi{e i ni`e

Re~i veliko i malo koristimo kada upore|ujemo bi}a ili predmete po veli~ini

Re~i vi{e i ni`e koristimo kada upore|ujemo bi}a ili predmete po visini

Medved je ve}i od mi{a, a mawi od slona. Slon je najve}i, a mi{ je najmawi

Zaokru`i ono {to je ve}e, a precrtaj ono {to je mawe

Edukapromo

Kengur je vi{i od zeca, a ni`i od `irafe. @irafa je najvi{a, a zec je najni`i

Oboj onoga ko je ni`i, a precrtaj onoga ko je vi{i

Oboj sve leptire osim najve}eg

Na najni`em drvetu nacrtaj kru{ku. Na najvi{em drvetu nacrtaj jabuku.

VELI^INA I OBLIK PREDMETA
POLO@AJ,
13

Du`e i kra}e, {ire i u`e

Re~i du`e i kra}e koristimo za upore|ivawe du`ine.

Re~i {ire i u`e koristimo za upore|ivawe {irine.

Zelena olovka je du`a od `ute olovke, a kra}a od crvene olovke. Crvena olovka je najdu`a, a `uta olovka je najkra}a

Precrtaj ono {to je du`e, a zaokru`i ono {to je kra}e.

@uti lonac je {iri od crvenog lonca, a u`i od plavog lonca. Plavi lonac je naj{iri, a crveni lonac je naju`i

Oboj ono {to je {ire, a precrtaj ono {to je u`e.

Oboj sve kai{eve osim naju`eg.

Zaokru`i sve {to je najdu`e, a precrtaj sve {to je najkra}e.

Edukapromo

POLO@AJ, VELI^INA I OBLIK PREDMETA 14

Ovo smo do sada nau~ili

Precrtaj ono {to je gore, a zaokru`i ono {to je dole u odnosu na klovna.

Zaokru`i ono {to je ispred, a precrtaj ono {to je iza u odnosu na de~aka.

Edukapromo

Zaokru`i ono {to je izme|u. Oboj sve ono {to je vodoravno.

Veverica }e do}i do `ira ako se kre}e: desno, dole, levo, dole, desno, gore, desno, dole. Oboj taj put.

15
POLO@AJ, VELI^INA I OBLIK PREDMETA

Lopta i kocka

Svi prikazani predmeti na slikama imaju oblik lopte.

Svi prikazani predmeti na slikama imaju oblik kocke.

KOCKA

Lopta i kocka su geometrijska tela.

Linijom pove`i predmete sa odgovaraju}im geometrijskim telom.

Edukapromo

Prona|i u nizu i zaokru`i zadato geometrijsko telo.

Jedna kocka se razlikuje od ostalih. Prona|i je i zaokru`i.

16
POLO@AJ, VELI^INA I OBLIK PREDMETA LOPTA

Kvadar i vaqak

Svi prikazani predmeti na slikama imaju oblik kvadra.

Svi prikazani predmeti na slikama imaju oblik vaqka.

Kvadar i vaqak su geometrijska tela. Linijom pove`i predmete sa odgovaraju}im geometrijskim telom.

Edukapromo

Oboj geometrijska tela na slede}i na~in.

Svaki iznad crvenom bojom.

Svaki iznad zelenom bojom. Svaki pored `utom bojom.

Nastavi zapo~eti niz.

POLO@AJ, VELI^INA I OBLIK PREDMETA

17
A
KVADAR
VAQAK

Piramida i kupa

Svi prikazani predmeti na slikama imaju oblik piramide.

Svi prikazani predmeti na slikama imaju oblik kupe.

Piramida i kupa su geometrijska tela

Oboj sve kupe koje se nalaze iznad linije.

Pomozi zecu da stigne do {argarepe.

Prati poqa obele`ena piramidama.

Nastavi zapo~eti niz.

18 POLO@AJ, VELI^INA I OBLIK PREDMETA
PIRAMIDA KUPAEdukapromo

Ve`bamo

Popuni tabelu kao {to je zapo~eto.

Koje geometrijsko telo je ostalo neobojeno? Zaokru`i ta~an odgovor. Na slici oboj ta tela.

Kocka Kupa Piramida Vaqak Kvadar Lopta

Edukapromo

Poqa su obele`ena brojevima i slovima. U kojim poqima se nalaze prikazana geometrijska tela? Zapi{i kao {to je zapo~eto.

19
POLO@AJ, VELI^INA I OBLIK PREDMETA I3

Kvadrat i pravougaonik

Imenuj predmete koje vidi{ na slikama.

Predmet u obliku kocke polo`i na papir na prikazan na~in. Olovkom opcrtaj linije oko tela. Iseci papir. Koji oblik uo~ava{? Oboj odgovaraju}i oblik.

Imenuj predmete koje vidi{ na slikama.

Predmet u obliku kvadra polo`i na papir na prikazan na~in. Olovkom opcrtaj linije oko tela. Iseci papir. Koji oblik uo~ava{? Oboj odgovaraju}i oblik.

Slike oblika kvadrata i pravougaonika nazivamo geometrijskim figurama.

Koriste}i date delove figure sastavi kvadrat. Oboj delove na ozna~en na~in.

Edukapromo

Najmawi kvadrat oboj crvenom, a najve}i plavom bojom.

Koriste}i date delove figure sastavi pravougaonik. Oboj delove na ozna~en na~in. Delovi se mogu ponavqati.

20 POLO@AJ, VELI^INA I OBLIK PREDMETA

Krug i trougao

Imenuj predmete koje vidi{ na slikama.

Predmet u obliku vaqka polo`i na papir na prikazan na~in. Olovkom opcrtaj linije oko tela. Iseci papir. Koji oblik uo~ava{? Oboj odgovaraju}i oblik.

Imenuj predmete koje vidi{ na slikama.

Predmet u obliku piramide polo`i na papir na prikazan na~in. Olovkom opcrtaj linije oko tela. Iseci papir. Koji oblik uo~ava{? Oboj odgovaraju}i oblik.

Slike oblika kruga i trougla nazivamo geometrijskim figurama.

Na svakoj slici oboj mawi trougao.

Edukapromo

Pored je . Sa iste strane gde je nacrtaj .

Oboj sve trouglove koji se nalaze sa suprotne strane u odnosu na crveni krug.

21
POLO@AJ, VELI^INA I OBLIK PREDMETA

Ve`bamo

Nacrtaj i oboj zapo~ete geometrijske figure.

Figure crtaj rukom.

Linijama pove`i saobra}ajne znake sa odgovaraju}om figurom.

Papir u obliku pravougaonika iseci na prikazan na~in. Koje geometrijske figure dobija{ ovakvim se~ewem papira?

Ako je crveni kvadrat ve}i od plavog, a plavi od zelenog, koji je najmawi? Oboj kvadrate odgovaraju}im bojama.

Edukapromo

U svakom praznom poqu nacrtaj i oboj jednu od figura koja nedostaje.

Figure su: , , , .

22 POLO@AJ, VELI^INA I OBLIK PREDMETA
Upore|ujemo predmete i figure po obliku i boji Posmatraj i uo~i. 23 POLO@AJ, VELI^INA I OBLIK PREDMETA PREDMETI RAZLI^ITOG OBLIKA I ISTE BOJE PREDMETI ISTOG OBLIKA I ISTE BOJE PREDMETI ISTOG OBLIKA I RAZLI^ITE BOJE PREDMETI RAZLI^ITOG OBLIKA I RAZLI^ITE BOJE FIGURE RAZLI^ITOG OBLIKA I ISTE BOJE FIGURE RAZLI^ITOG OBLIKA I RAZLI^ITE BOJE FIGURE ISTOG OBLIKA I ISTE BOJE FIGURE ISTOG OBLIKA I RAZLI^ITE BOJE Edukapromo

Upore|ujemo figure po obliku

Iste figure oboj istom bojom. Uo~i i imenuj geometrijske figure.

Edukapromo

Koriste}i date figure poku{aj da nacrta{ pticu, kamion ili jedrilicu. Oblici se mogu ponavqati. Sliku oboj zadatim bojama.

Zaokru`i geometrijske figure razli~itog oblika, a iste boje.

24
VELI^INA
PREDMETA
POLO@AJ,
I OBLIK
Upore|ujemo predmete po du`ini i boji Posmatraj i uo~i. Oboj sve olovke, osim najkra}e. Predmete istog oblika, a razli~ite du`ine oboj istom bojom. 25 POLO@AJ, VELI^INA I OBLIK PREDMETA JEDNAKE DU@INE JEDNAKE DU@INE I ISTE BOJE JEDNAKE DU@INE A RAZLI^ITE BOJE RAZLI^ITE DU@INE RAZLI^ITE DU@INE I ISTE BOJE RAZLI^ITE DU@INE I RAZLI^ITE BOJEEdukapromo

Ovo smo do sada nau~ili

Nastavi zapo~ete nizove.

Nacrtaj predmet istog oblika, veli~ine i boje kao sa leve slike.

Zaokru`i sve zelene olovke koje su postavqene vodoravno.

Edukapromo

Oboj {alove tako da plavi {al bude du`i od crvenog, a crveni {al du`i od zelenog. Koji {al je najkra}i?

26
PREDMETA
POLO@AJ, VELI^INA I OBLIK
Sada zna{... GORE IZME\U IZA DU@E IZNAD [IRE DOLE NI@E LEVODESNO ISPRED KRA]E ISPOD U@E 27 POLO@AJ, VELI^INA I OBLIK PREDMETA VI[E VELIKO MALO USPRAVNO VODORAVNO Nata{a Ivana Aca Ne{a SA ISTE STRANE klackalice su Aca i Ne{a. SA SUPROTNE STRANE od Ace i Ne{e su Nata{a i Ivana. Edukapromo
GEOMETRIJSKA TELA GEOMETRIJSKE FIGURE LOPTA VAQAK KVADRAT • iznad • ispod • ispred • iza • gore • dole • levo • desno • izme|u • vi{e • ni`e • du`e • kra}e • {ire • u`e • uspravno • vodoravno • lopta • kocka • kvadar • vaqak • piramida • kupa • kvadrat • pravougaonik • krug • trougao PRAVOUGAONIKKRUG TROUGAO KOCKA PIRAMIDA KVADAR KUPA KQU^NE RE^I 28 POLO@AJ, VELI^INA I OBLIK PREDMETA Edukapromo

LINIJE

Nau~i}e{:

• da razlikuje{ i crta{ krivu, pravu, izlomqenu, otvorenu i zatvorenu liniju;

• {ta je ta~ka;

• da crta{ pravu liniju i du` uz pomo} lewira;

• {ta je unutra{wost, a {ta spoqa{wost.

Edukapromo

29

Krive, prave i izlomqene linije

KRIVE LINIJE PRAVE LINIJE IZLOMQENE LINIJE

Crvenom bojom podebqaj krive, plavom prave, a zelenom izlomqene linije.

Edukapromo

ZAPAMTI! Prave linije crtamo lewirom.

P~ela }e sti}i do pravog cveta ako se kre}e putawom obele`enom krivom linijom. Podebqaj tu liniju.

30 LINIJE

Otvorene i zatvorene linije

OTVORENE LINIJE

ZATVORENE LINIJE

Nacrtaj dve otvorene krive linije.

Edukapromo

Nacrtanim krivim linijama docrtaj delove tako da postanu zatvorene krive linije.

Nacrtaj dve zatvorene krive linije.

Podebqaj linije tako da ne podi`e{ olovku sa papira. Prati strelice.

31 LINIJE

Ve`bamo

Krive linije podebqaj zelenom, prave crvenom, a izlomqene plavom bojom.

Zatvorene krive linije podebqaj plavom, a otvorene crvenom bojom.

Pomozi mi{u da do|e do sira.

Edukapromo

Uo~i pravilo i nastavi zapo~ete nizove.

32 LINIJE

Ta~ka kao presek linija

Na slici vidi{ krive i prave linije. Mesta gde se linije seku obele`ena su ta~kama Ta~ku predstavqamo kru`i}em i obele`avamo je velikim {tampanim slovom.

Nacrtaj:

* Dve prave linije koje se seku.

* Ta~ku preseka linija podebqaj i obele`i slovom A.

M E

T O

M O A

Nacrtaj:

Edukapromo

* Pravu i krivu liniju koje se seku.

* Ta~ku preseka linija podebqaj i obele`i slovom O.

* Dve krive linije koje se seku.

* Ta~ku preseka linija podebqaj i obele`i slovom M.

Obele`i ta~ke preseka.

33 LINIJE
A

Spajamo ta~ke linijama

Spoj obele`ene ta~ke pravim linijama.

Spoj obele`ene ta~ke krivim linijama.

Edukapromo

O

Spoj obele`ene ta~ke jednom krivom i jednom pravom linijom.

T M E O

Spoj obele`ene ta~ke dvema krivim i jednom pravom linijom.

34 LINIJE
J
M
A E O A M T
E J

Ve`bamo

Nacrtaj dve prave linije koje se seku. Ta~ku preseka obele`i slovom E.

Nacrtaj dve krive linije koje se seku. Ta~ku preseka obele`i slovom A.

Nacrtaj krivu i pravu liniju koje se seku. Ta~ku preseka obele`i slovom M.

Svake dve ta~ke spoj pravim linijama.

T T T T A E E E E

Pomozi Ani, Reqi i Ivanu da do|u do svojih igra~aka. Put kojim se kre}e Ana oboj crvenom bojom. Put kojim se kre}e Reqa oboj plavom bojom. Put kojim se kre}e Ivan oboj zelenom bojom. Reci kome pripada koja igra~ka.

A J J M M Edukapromo

Svake dve ta~ke spoj krivim linijama.

35 LINIJE
O O O O

Du` - deo prave linije

Deo prave linije izme|u ta~aka A i M zajedno sa wima ~ini DU@. Tu du` ozna~avamo sa AM.

Odgovori:

Koje ta~ke na slici ograni~avaju du`? Sa koliko linija mo`emo spojiti ta~ke A i M? Docrtaj jo{ neke linije ~iji su krajevi ta~ke A i M.

DU@ crtamo koriste}i lewir.

Mo`emo li nacrtati vi{e razli~itih pravih linija koje spajaju ta~ke A i M?

Spajaju}i odgovaraju}e ta~ke du`ima nacrtaj isti crte` i oboj ga.

36 LINIJE
M A A M Edukapromo

Ve`bamo

Svake dve ta~ke spoj du`ima.

M T A M

O J T

Nacrtaj dve du`i jednakih du`ina.

Nacrtana je du` AO. Na woj su obele`ene ta~ke T i M. Crvenom bojom podebqaj najkra}u du`.

A AT

M O

Mi{a je vi{i od Sa{e, a ni`i od To{e. Du`ima prika`i visinu de~aka.

Spajaju}i odgovaraju}e ta~ke du`ima nacrtaj crte` datog oblika i oboj ga.

37 LINIJE
Nacrtaj dve du`i razli~itih du`ina.
Edukapromo

U, na, van Unutra{wost i spoqa{wost

Napi{i gde se ko nalazi.

Oboj kao {to je zapo~eto.

Edukapromo

Petao se nalazi ogradi tora. Krava se nalazi toru.

Magarac se nalazi tora.

Rasporedi cvetove tako da: 38 LINIJE

Ovo smo do sada nau~ili

Nacrtaj kuglice tako da wihov polo`aj odgovara kuglicama na slici.

Nacrtaj jednu otvorenu i jednu zatvorenu krivu liniju.

Unutra{wost nacrtanih figura oboj crvenom, a spoqa{wost plavom bojom.

Nacrtaj zatvorenu krivu liniju tako da mi{ ostane u okviru zatvorene krive linije, da sir bude na woj, a ma~ka van we.

Nacrtaj du` AM.

Edukapromo

Nacrtaj pravu i krivu liniju koje se seku. Ta~ku preseka obele`i slovom T.

Nacrtaj du` AM tako da bude kra}a od du`i TE, a du`a od du`i OJ.

39 LINIJE
OTVORENA LINIJA DU@ NA VAN IZLOMQENA LINIJA TA^KA PRESEKA SPOQA[WOST ZATVORENA LINIJA U PRAVA LINIJA SPAJAWE TA^AKA Sada zna{... • prava linija • kriva linija • izlomqena linija • otvorena linija • zatvorena linija • unutra{wost • spoqa{wost • ta~ka • du` KQU^NE RE^I 40 LINIJE KRIVA LINIJA A M A EO UNUTRA[WOST Edukapromo

BROJEVI

BROJEVI DO 5

Nau~i}e{:

• {ta je skup i kako da ga predstavi{;

• {ta je element skupa;

• da skupovi mogu imati jednak i nejednak broj elemenata;

• da broji{, ~ita{ i pi{e{ brojeve jedan (1), dva (2), tri (3), ~etiri (4) i pet (5);

• {ta ozna~avaju redni brojevi;

• znake <, >, +, -, =;

• da sabira{, oduzima{, rastavqa{ i dopuwuje{ brojeve do 5;

Edukapromo

• broj 0;

• {ta je brojevna prava;

• da odredi{ prethodnike i sledbenike datog broja.

41

Skupovi

Na slici su predstavqeni plodovi i sve wih ne{to povezuje.

Zajedni~ka osobina predstavqenih plodova je da su oni vo}e. Govorimo da predstavqeni plodovi ~ine skup vo}a, {to prikazujemo zatvorenom linijom.

Bi}a ili predmete koji ~ine skup ogra|ujemo zatvorenom linijom.

Na slici su predstavqena deca. Svako od wih ide u prvi razred. Dakle, predstavqen je skup |aka prvaka.

Na slici su predstavqeni skupovi figura. [ta odre|uje ove skupove?

Edukapromo

Zatvorenom krivom linijom ozna~i skup istih geometrijskih tela.

Nacrtaj skup lopti.

42 BROJEVI DO 5

^lan (element) skupa

Skup ~arapa

Imenuj elemente datih skupova.

Odredi skupove prema nekoj osobini.

Edukapromo

43 BROJEVI DO 5

Pridru`ivawe

Elementima jednog skupa pridru`i elemente drugog skupa kao {to je prikazano u primeru iznad.

Edukapromo

44 BROJEVI DO 5

Skupovi sa jednakim brojem elemenata

Elementima jednog skupa pridru`i elemente drugog skupa.

Prime}uje{ da svaki element jednog skupa ima odgovaraju}i element u drugom skupu. To su jednakobrojni skupovi.

Skupovi sa nejednakim brojem elemenata

Pridru`ivawem proveri kakvi su po brojnosti prikazani skupovi.

Edukapromo

Prime}uje{ da svaki element jednog skupa nema odgovaraju}i element u drugom skupu. To su nejednakobrojni skupovi.

45 BROJEVI DO 5

Ve`bamo

Odredi i imenuj skup `ivih bi}a.

Od prikazanih elemenata obrazuj skup trouglova.

Da li svi elementi jednog skupa imaju odgovaraju}i element u drugom skupu? Proveri pridru`ivawem.

Linijama pove`i skupove sa jednakim brojem elemenata.

Edukapromo

46 BROJEVI DO 5

Ovo smo do sada nau~ili

Obrazuj skup divqih `ivotiwa.

Pridru`ivawem utvrdi da li svaki element jednog skupa ima odgovaraju}i element u drugom skupu.

Edukapromo

Precrtaj skup koji ima mawe elemenata.

Precrtaj skup koji ima vi{e elemenata od ostalih skupova.

47 BROJEVI DO 5
BROJEVI DO 5

Imenujemo i brojimo

Ozna~i kru`i}ima kao {to je prikazano.

Edukapromo

Linijama pove`i skupove `ivotiwa sa odgovaraju}im skupom kru`i}a.

48 BROJEVI DO 5

Ve`bamo

Ta~kama prika`i koliko elemenata imaju prikazani skupovi.

U datim skupovima docrtaj onoliko elemenata koliko je predstavqeno ta~kama.

Ta~kama prika`i broj jabuka kao {to je zapo~eto.

Edukapromo

49 BROJEVI DO 5
BROJEVI DO 5
50 BROJEVI DO 5
U svakom redu oboj po jednu figuru. Nacrtaj skup sa jednim elementom.
Edukapromo
Broj 1 Nastavi da pi{e{ broj 1.
1.

1.

Ve`bamo

Precrtaj skupove koji imaju vi{e od jednog elementa.

U kvadrati} upi{i broj koji odgovara broju elemenata datog skupa.

U svakom prikazanom skupu oboj po jedan element.

Edukapromo

51 BROJEVI DO 5
Linijama pove`i broj 1 sa skupovima koji imaju jedan element. BROJEVI DO 5
52 BROJEVI DO 5 Broj 2 Zaokru`i sve ono ~ega ima 2. Nastavi da pi{e{ broj 2. U svakom redu oboj po dve figure. Grupi{i leptirove u skupove tako da ih u svakom bude po 2. 1. 2. Edukapromo

Ve`bamo

1. 2.

Docrtaj elemente do zadatog broja.

Edukapromo

53 BROJEVI DO 5
Zaokru`i broj koji odgovara broju elemenata u datom skupu. U svakom prikazanom skupu oboj po dva elementa. Nastavi zapo~ete nizove. BROJEVI DO 5
54 BROJEVI DO 5 Broj 3 Uo~i ~ega ima po 3. Nastavi da pi{e{ broj 3. U svakom redu oboj zadati broj figura. Nacrtaj skup od 3 elementa. 1. 2. 3. Edukapromo

Ve`bamo

55 BROJEVI DO 5
Docrtaj elemente do zadatog broja. U kvadrati} upi{i odgovaraju}i broj. Linijom pove`i skup sa odgovaraju}im brojem. Prebroj i u tabeli prika`i broj Milo{evih klikera kao {to je zapo~eto. 1. 2. 3. 1 2 3 BROJEVI DO 5 Edukapromo
56 BROJEVI DO 5 Broj 4 Obrazuj jedan skup po `eqi tako da ima 4 elementa. Nastavi da pi{e{ broj 4. U svakom redu oboj zadati broj figura. Upi{i odgovaraju}i broj kao {to je zapo~eto. 1 1. 2. 3. Edukapromo

Ve`bamo

57 BROJEVI DO 5
1
2
3
4
1 2 3 4
1. 2. 3. 4. BROJEVI DO 5 Edukapromo
U kvadrati} upi{i odgovaraju}i broj. Docrtaj elemente do zadatog broja. Kojim putem }e crv do}i do jabuke? Oboj taj put. Crv }e do}i do jabuke putem ozna~enim brojem . Oboj na slede}i na~in:
balon `utom bojom,
balona plavom bojom,
balona crvenom bojom,
balona zelenom bojom.
Nastavi zapo~ete nizove.
58 BROJEVI DO 5 Broj 5 Obrazuj jedan skup po `eqi tako da ima 5 elemenata. Nastavi da pi{e{ broj 5. Obrazuj skupove od po 5 istih elemenata. Prebroj i upi{i odgovaraju}i broj. 1. 2. 3. Edukapromo
59 BROJEVI DO 5
U upi{i broj koji odgovara broju elemenata u datim skupovima. Prebroj elemente datih skupova i precrtaj ono {to je vi{ak. Linijom pove`i skupove sa odgovaraju}im brojem. Na koje sve na~ine mo`e{ rasporediti 5 kuglica u dve kutije? Nastavi kako je zapo~eto. Nastavi zapo~ete nizove. 1. 2. 3. 5. 4. BROJEVI DO 5 Edukapromo
Ve`bamo
60 BROJEVI DO 5
brojevi Ozna~i rednim brojevima i re~ima mesto svakog de~aka. Pogledaj sliku i odgovori na pitawa. Napi{i re~ima zadate redne brojeve. Napi{i redne brojeve zadate re~ima. 1. 2. peti tre}i
brojeve pi{emo tako
iza broja napi{emo ta~ku. 1. 3. 2. Edukapromo
Redni
Redne
{to

Ve`bamo

Ozna~i rednim brojevima mesto svake `abice, gledano sleva nadesno.

Ozna~i rednim brojevima i re~ima mesto svake devoj~ice. Oboj ku}ice na slede}i na~in: 1. i 3. `utom bojom, 2. i 5. plavom bojom i 4. crvenom bojom, gledano sdesna nalevo.

Edukapromo

Ozna~i rednim brojevima na slede}i na~in: Beba u 3. kolicima ima plavu kapu, u 2. kolicima ima crvenu kapu i ma{e, u 4. kolicima ima zelenu kapu i ma{e, u 5. kolicima ima `utu kapu, a u 1. kolicima ima qubi~astu kapu.

61 BROJEVI DO 5
BROJEVI DO 5
1. 2. 3. 4.

Ovo smo do sada nau~ili

62 BROJEVI DO 5
1. 2. 3. 4. BROJEVI DO 5 Edukapromo
U kvadrati} upi{i broj koji odgovara broju elemenata u svakom od datih skupovima. Oboj zadati broj elemenata. Zaokru`i broj koji odgovara broju elemenata datog skupa. U tabeli prika`i broj Reqinih igra~aka kao {to je zapo~eto.

Jana voli da se presvla~i. Otkrij i obele`i rednim brojevima haqine koje }e obu}i.

Prvo }e obu}i crvenu haqinu i crveni {e{ir, drugo }e obu}i crvenu haqinu i zeleni {e{ir, tre}e plavu haqinu i zeleni {e{ir, ~etvrto plavu haqinu i plavi {e{ir, peto plavu haqinu i `uti {e{ir.

Edukapromo

Na kojoj stanici se zaustavio autobus? Oboj kru`i} koji prikazuje redni broj stanice.

Oboj ~a{e na slede}i na~in: • u 3. ~a{i je najmawe vode; • 4. ~a{a je prazna. • u 1. i 5. je jednaka koli~ina vode; • u 2. ~a{i je najvi{e vode;

63 BROJEVI DO 5
BROJEVI DO 5
5.
1. Uporedi brojeve. U upi{i znak < ili >. Upore|ujemo brojeve Znaci < (mawe) i > (ve}e) Docrtaj potreban broj kru`i}a. Zaokru`i sve brojeve mawe od broja 5. Uporedi brojeve. BROJEVI DO 5 64 1. 2. 3. 4. 5 > 4 > 3 > 2 > 1 4 2 3 1 5 Reci iz koje bajke je ovaj ma~ak. Edukapromo
Ve`bamo Oboj elemente brojnijeg skupa. Zaokru`i sve brojeve ve}e od broja 1. U upi{i odgovaraju}i broj. U upi{i odgovaraju}i broj. > Awa ima 4 lutke, a Mina 2. Nina ima mawe od Awe, a vi{e od Mine. Koliko lutaka ima Nina? BROJEVI DO 5 65 1 < < < 4 < > > 1 > 5 > 2 3 5 4 1 1. 2. Zapi{i sve brojeve koji su ve}i od broja 1, a mawi od broja 5. 4. 5. U kru`i} upi{i znak < ili >. 3. Edukapromo

Znak + (plus)

Znak + ~itamo PLUS.

Na osnovu crte`a u upi{i brojeve koji nedostaju.

Edukapromo

Oboj kru`i}e prema zapisu.

Na osnovu crte`a u upi{i brojeve koji nedostaju.

Nacrtaj odgovaraju}i broj ta~aka.

BROJEVI DO 5 66
1. 2. 3. 4.
Znak jednakosti Na osnovu crte`a u upi{i brojeve koji nedostaju. Izra~unaj: ^itamo: jedan plus jedan jednako je dva. U upi{i odgovaraju}i broj, kao {to je prikazano u prvom primeru. Koliko cvetova ima u ovoj ba{ti? BROJEVI DO 5 67 1. 2. 3. 4. Znak = ~itamo JEDNAKO. Ovo je znak JEDNAKOSTI. Edukapromo
Sabiramo
Ve`bamo Zapi{i jednakosti i izra~unaj. Izra~unaj: Izra~unaj: U upi{i odgovaraju}i broj, a u znak <, > ili =. Linijom pove`i p~elu sa odgovaraju}om ko{nicom. BROJEVI DO 5 68 1. 2. 3. 4. 5. Edukapromo

Znak

BROJEVI DO 5 69 1. 2. 3.
- (minus) Na osnovu crte`a u upi{i brojeve koji nedostaju. Precrtaj kru`i}e prema zapisu.Na osnovu crte`a napi{i jednakost i izra~unaj.
Znak~itamo MINUS. Edukapromo
Izra~unaj: Izra~unaj prate}i de~aka na sankama. U upi{i odgovaraju}e brojeve i izra~unaj. BROJEVI DO 5 70 1. 2. 3. Edukapromo
Oduzimamo
Ve`bamo Izra~unaj: U kavezu su bile 3 ptice. Jedna je odletela. Koliko je ptica ostalo u kavezu? U upi{i odgovaraju}i broj, a u znak <, > ili =. Izra~unaj prate}i strelice. Dopuni jednakosti. Izra~unaj prate}i strelice. BROJEVI DO 5 71 1. 3. 2. 4. 5. Odgovor: 1 +3 +2+1 +1+2+3 Edukapromo

Sabiramo i oduzimamo (tekstualni zadaci)

Na tawiru je bilo 5 jabuka. Deca su pojela 2 jabuke. Koliko jabuka je ostalo na tawiru?

Bilo je 5 jabuka. Deca su pojela 2 jabuke.

Ostale su jabuke.

Jednakost: 5 - 2 = 3 Odgovor: Na tawiru su ostale 3 jabuke.

Ma{a je imala 3 bombone. Od mame je dobila jo{ 2 bombone. Koliko bombona sada ima Ma{a?

Imala je 3 bombone.Dobila je 2 bombone.Sada ima bombona.

Jednakost: 3 + 2 = 5 Odgovor: Ma{a sada ima 5 bombona.

Na parkingu su bila 3 automobila. Do{la su jo{ dva, a nije oti{ao nijedan. Koliko je sada automobila na parkingu?

Edukapromo

Na tawiru je bilo 5 kifli. Deca su pojela 3 kifle. Koliko je kifli ostalo na tawiru?

BROJEVI DO 5 72
Odgovor: Odgovor: 1. 2. 3. 4.

Ve`bamo (tekstualni zadaci)

Ana je ubrala 1 ru`u i 4 lale. Cve}e je stavila u vazu. Koliko cvetova je u vazi?

Awa ima 1 lutku, a Nada 3 lutke. Koliko lutaka imaju zajedno?

Na grani su bila 2 vrapca. Doletela su jo{ dva, a nije odleteo nijedan. Koliko je vrabaca sada na grani?

Na

U prvom akvarijumu je bilo 5 ribica. U drugi akvarijum su preme{tene 2 ribice. Koliko ribica je ostalo u prvom akvarijumu? Nikola ima 2 lopte, Stefan 1, a Vlada 2. Koliko lopti imaju de~aci zajedno?
BROJEVI DO 5 73 3. 2. 1. 4. 5 Edukapromo
tawiru je bilo 5 jabuka i 3 kru{ke. Pojedene su sve kru{ke i isto toliko jabuka. Koliko jabuka je ostalo na tawiru? Odgovor: Odgovor: Odgovor: Odgovor: Odgovor: Odgovor:

Nula

Na grani su 3 lista. Dunuo je vetar i 1 list je otpao.

Ubrzo je otpao i posledwi list. Dakle, na grani vi{e nema listova. Broj listova na grani je nula i to zapisujemo znakom 0.

U kvadrati}e upi{i odgovaraju}e brojeve.

Edukapromo

Potom je otpao jo{ 1 list i sada je na grani samo 1 list.

Ispod svakog skupa je napisan broj elemenata tog skupa. Brojevi 1, 2, 3, 4 i 5 nazivaju se prirodni brojevi.

NULA 0
BROJEVI DO 5 74
1.
Ve`bamo Na osnovu crte`a u upi{i brojeve koji nedostaju i izra~unaj. Izra~unaj: Dopuni jednakosti. U upi{i znak <, > ili =. U dvori{tu se igralo ~etvoro dece. Na ru~ak su oti{la sva deca. Koliko dece je ostalo u dvori{tu? Mama je kupila 5 kola~a. Deca su pojela sve. Koliko kola~a je ostalo na tawiru? Odgovor: Odgovor: BROJEVI DO 5 75 1. 2. 3. 4. 5. Edukapromo

Predstavqamo brojeve na brojevnoj pravoj

Na pravoj liniji ozna~ene su ta~ke.

Svaka ta~ka na pravoj liniji ozna~ena je brojem.

Rastojawa izme|u ta~aka 0 i 1, 1 i 2, 2 i 3, 3 i 4, 4 i 5 su jednaka.

Na pravoj liniji su predstavqeni brojevi od 0 do 5. Takvu pravu liniju nazivamo brojevnom pravom.

Napi{i brojeve koji su izostavqeni. U~imo da sabiramo na brojevnoj pravoj. U~imo da oduzimamo na brojevnoj pravoj.

Saberi brojeve: Oduzmi brojeve: BROJEVI DO 5 76 A mo`e i ovako: 5 A mo`e i ovako: 5 1. 2. 3. 4. 5. 1234 0 1234 0 Edukapromo

Ve`bamo

U svaki balon upi{i odgovaraju}i broj.

Saberi brojeve na brojevnoj pravoj.

Oduzmi brojeve na brojevnoj pravoj.

Edukapromo

BROJEVI DO 5 77
1. 3. 2.

Prethodni i slede}i broj

Broj 3 je za 1 mawi od broja 4. On je PRETHODNIK broja 4. Broj 4 je za 1 ve}i od broja 3. On je SLEDBENIK broj 3.

1. 2. 3. 4.

U kru`i} upi{i prethodnik, a u trougao sledbenik datog broja.

Edukapromo

U svaki kru`i} upi{i prethodnik datog broja. Broju 2 dodaj sledbenik broja 2.

U svaki trougao upi{i sledbenik datog broja.

Nastavi zapo~ete nizove.

Od broja 5 oduzmi prethodnik broja 2. BROJEVI DO 5 78
Ispred broja 4 su brojevi mawi od 4. To su: 3, 2, 1 i 0. Iza broja 3 su brojevi ve}i od broja 3. To su 4 i 5. 5.

Rastavqamo brojeve Dopuwujemo brojeve

U vazi ima 5 cvetova. 4 cveta su crvene boje. Koliko je plavih cvetova?

5 = 4 + 1 U vazi je 1 plavi cvet.

1. 2. 3. 4. Edukapromo

Na osnovu crte`a u upi{i brojeve koji nedostaju. Broj 5 rastavi na prikazani na~in.

Oboj kru`i}e prema zapisu. Mama `eli da rasporedi 5 jabuka na 2 tawira. Na koje sve na~ine ona to mo`e da uradi?

BROJEVI DO 5 79
Zadatak smo re{ili DOPUWAVAWEM do broja 5. Broj 5 smo RASTAVILI na broj 4 i broj 1. 1 2 3 4

Ve`bamo

U upi{i odgovaraju}e brojeve.

U upi{i odgovaraju}e brojeve.

Edukapromo

Rastavi date brojeve.

BROJEVI DO 5 80
1. 2. 3.
Ovo smo do sada nau~ili Izra~unaj: Nastavi zapo~ete nizove. Saberi brojeve 3 i 2. Od broja 5 oduzmi broj 3. U upi{i znak <, > ili =. Sara je ubrala 3 qubi~ice, a Una 2. Napravile su zajedni~ki buket. Koliko qubi~ica je u wihovom buketu? Zadatak re{i na brojevnoj pravoj. BROJEVI DO 5 81 1. 2. 3. 4. 5. Odgovor: Edukapromo
BROJEVI DO 5 82 Sada zna{... KQU^NE RE^I SKUP ELEMENT SKUPA DA ODREDI[ PRETHODNIKE I SLEDBENIKE DATOG BROJA DA RASTAVQA[ I DOPUWUJE[ BROJEVE • skup • ~lan (element) skupa • znak ve}e (>) • znak mawe (<) • znak jednako (=) • znak plus (+) • znak minus (-) • sabirawe • oduzimawe • brojevna prava • prethodnik • sledbenik BROJEVE OD JEDAN DO PET DA SABIRA[ I ODUZIMA[ BROJEVE DO 5 3 + 2 = 5 4 - 2 = 2 REDNI BROJEVI 1 < 2 < 3 < 4 < 5 DA ^ITA[ I PI[E[ ZNAKE <, >, = • rastavqawe • dopuwavawe • brojevi: jedan, dva, tri, ~etiri, pet • redni brojevi: prvi, drugi, tre}i, ~etvrti, peti Edukapromo

BROJEVI

BROJEVI DO 10

Nau~i}e{:

• da broji{, ~ita{ i pi{e{ brojeve {est (6), sedam (7), osam (8), devet (9) i deset (10);

• {ta su cifre;

• koji su jednocifreni brojevi;

• brojeve prve desetice.

Edukapromo

83
84 Broj 6 Na slici obrazuj jedan skup po `eqi tako da ima 6 elemenata. Nastavi da pi{e{ broj 6. Zaokru`i broj koji pokazuje koliko je kru`i}a obojeno. Docrtaj onoliko elemenata koliko je ozna~eno brojem. 84 Oboj kru`i}e prema prikazanom zapisu. BROJEVI DO 10 1. 2. 3. 4. Edukapromo
BROJEVI DO 10 85 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Ve`bamo Od broja 6 oduzmi prethodnik broja 4. Sledbeniku broja 2 dodaj broj 3. Izra~unaj: U upi{i znak <, > ili =. Saberi brojeve 2 i 4 na brojevnoj pravoj. U upi{i brojeve koji nedostaju. Oduzmi broj 3 od broja 6 na brojevnoj pravoj.
Edukapromo
86 Broj 7 Koliko ~ega ima na slici? Izbroj. Nastavi da pi{e{ broj 7. Oboj figure prema prikazanom zapisu. U kvadrati} upi{i odgovaraju}i broj. 86 BROJEVI DO 10 1. 2. 3. Edukapromo
Ve`bamo Izra~unaj: U upi{i znak <, > ili =. Zapi{i jednakost i izra~unaj. Na jednoj polici ima 5 }upova, a na drugoj 2. Koliko }upova ima na obe police? Na igrali{tu je bilo 7 de~aka. Ku}i su oti{la 3 de~aka. Koliko de~aka je ostalo na igrali{tu? BROJEVI DO 10 87 1. 3. 2. Rastavi brojeve. 6. 4. 5. Odgovor: Odgovor: Edukapromo
88 Broj 8 Nastavi da pi{e{ broj 8. Oboj figure prema zapisu. U kvadrati} upi{i odgovaraju}i broj. 88 BROJEVI DO 10 1. 2. 3. Edukapromo

Nastavi zapo~ete nizove. U upi{i znak <, > ili =. Saberi brojeve 3 i 5 na brojevnoj pravoj. Na `ici se su{ilo 6 ~arapa. Mama je zaka~ila jo{ dve ~arape. Koliko ~arapa visi na `ici? Mira ~ita slikovnicu koja ima 8 strana. Ako danas pro~ita 3 strane, a sutra 2, koliko }e joj strana ostati da pro~ita prekosutra?

BROJEVI DO 10 89
0
7
Edukapromo
Ve`bamo
1. 3. 2. 4. 5. Odgovor: Odgovor: 6. Koliko ~a{a vode iz prvog bokala treba presuti u drugi bokal da bi u oba bokala bila jednaka koli~ina vode?
+ 8
- 1 - 6
Broj 9 Pogledaj sliku i reci koliko ~ega ima. Nastavi da pi{e{ broj 9. Oboj date figure prema zapisu. BROJEVI DO 10 90 1. 2. Edukapromo

Ve`bamo

U svakom nizu precrtaj {ta je potrebno i izra~unaj. Izra~unaj napisane jednakosti. U upi{i znak <, > ili =. Izra~unaj zbirove i razlike i pove`i one koji imaju jednake vrednosti.

BROJEVI DO 10 91 1. 2.
Edukapromo
3. 4. U kvadrati} upi{i odgovaraju}i broj. 6. Popuni tabelu. 5.

Cifre

Jednocifreni brojevi

Brojeve zapisujemo pomo}u CIFARA. Brojeve 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 zapisujemo jednom cifrom. Zovemo ih jednocifreni brojevi. brojevi

Ciframa zapi{i navedene brojeve. Slovima zapi{i navedene brojeve. 1. 2.

Edukapromo

Brojeve 2, 5, 1, 9, 4, 6, 3, 8 i 7 zapi{i po redu: 3.

BROJEVI DO 10 92
10 Obrazuj skup od 10 elemenata. Nastavi da pi{e{ broj 10. Koliko cifara koristimo za zapisivawe broja 10? Broj 10 je DVOCIFREN BROJ BROJEVI DO 10 93 1. Edukapromo
Broj

Oboj date figure prema zapisu.

Precrtaj {ta je potrebno i izra~unaj.

Nastavi zapo~ete nizove.

U kru`i} upi{i prethodnik, a u trougao sledbenik datog broja.

Rastavi broj 10.

Edukapromo

U upi{i znak + ili - tako da napisana jednakost bude ta~na.

BROJEVI DO 10 94 2. 3. 4.
5. 6. 7. 10 - 8 = ___ 10 - 4 = ___
Ve`bamo Izra~unaj: U upi{i odgovaraju}i broj. Mama je u pekari kupila 3 |evreka i 7 kifli. Deca su pojela 1 |evrek i 2 kifle. Koliko je ostalo kifli, a koliko |evreka? BROJEVI DO 10 95 1. Izra~unaj i oboj. 2. U upi{i znak <, > ili =. 3. 4. 5. Odgovor: Edukapromo

Brojevi prve desetice

Izbroj i u kru`i} upi{i koliko ~ega ima.

Brojevi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 su brojevi PRVE DESETICE.

Najmawi broj prve desetice je broj . Najve}i broj prve desetice je broj . Prva desetica ima brojeva. Koji broj prve desetice pi{emo ciframa 1 i 0? . Broj 10 je broj.

Zapi{i brojeve prve desetice broje}i unapred, od najmaweg do najve}eg. Nastavi zapo~ete nizove.

Zapi{i sve brojeve koji se nalaze izme|u brojeva 1 i 10.

Zapi{i sve brojeve koji su ve}i od 3, a mawi od 10.

BROJEVI DO 10 96
1. 2. 3. 4. 5.
Edukapromo

Brojevi od 0 do 10 na brojevnoj pravoj

Brojevi od 0 do 10 predstavqeni su na brojevnoj pravoj. UO^I!

Jednocifrenih brojeva ima . Dvocifren broj je broj .

Va`no je da zapamti{!

1. 2.

Svaki slede}i broj je od prethodnog za . Svaki prethodni broj je od slede}eg za .

Igra~ke su obele`ene rednim brojevima. Pove`i svaku igra~ku sa odgovaraju}im brojem na brojevnoj pravoj.

Edukapromo

Brojeve 2 i 7 saberi na brojevnoj pravoj.

BROJEVI DO 10 97
U kvadrati} upi{i odgovaraju}i
BROJEVI DO 10 98 1. 2. Saberi na brojevnoj pravoj i zapi{i jednakost. Oduzmi na brojevnoj pravoj i zapi{i jednakost. 3. 4. Edukapromo
Ve`bamo Otkrij kako se ko zove. Imena upi{i u prazna poqa.
broj.
na brojevnoj pravoj i zapi{i jednakost.
na brojevnoj pravoj
zapi{i
Steva ima 3 klikera, Bogdan 2, a Aleksa 4 klikera. Koliko klikera imaju zajedno? Odgovor: Odgovor: BROJEVI DO 10 99 5. 6. 7. 8. 9. Ka}a je imala 10 {nalica. Mari je dala 3, a Milici 5. Koliko joj je {nalica ostalo? Izra~unaj na brojevnoj pravoj. Edukapromo
Svakoj jabuci pridru`i odgovaraju}i broj na brojevnoj pravoj. Saberi
Oduzmi
i
jednakost.
JEDNOCIFRENE BROJEVE DVOCIFRENE BROJEVE CIFRE Sada zna{... KQU^NE RE^I BROJEVE PRVE DESETICE BROJEVE OD [EST DO DESET • cifre • brojevi prve desetice • jednocifreni brojevi • dvocifreni brojevi broj cifra BROJEVI DO 10 100 Edukapromo

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.