Латиница, уџбеник за други разред основне школе

Page 1

Ivana Juhas

Jasmina Ignjatović

LATINICA

ЕД У

КА

Udžbenik za drugi razred osnovne škole


Ивана Јухас Јасмина Игњатовић ЛАТИНИЦА уџбеник за други разред основне школе

ГЛАВНИ УРЕДНИК Проф. др Бошко Влаховић

КА

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК Доц. др Наташа Филиповић

РЕЦЕНЗЕНТИ Даница Коцевскa, професор разредне наставе, ОШ „Михајло Пупин”, Ветерник Др Јелена Журић, професор српског језика и књижевности Наташа Ковжан Кун, педагог ИЛУСТРАЦИЈЕ И ДИЗАЈН Јасмина Игњатовић

ЕД У

ЛЕКТУРА И КОРЕКТУРА Споменка Трипковић

ИЗДАВАЧ Едука д.о.о. Београд Ул. Змаја од Ноћаја бр. 10/1 Тел./факс: 011 3287 277, 3286 443, 2629 903 Сајт: www.eduka.rs; имејл: eduka@eduka.rs ЗА ИЗДАВАЧА Проф. др Бошко Влаховић, директор

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:811.163.41(075.2) ЈУХАС, Ивана, 1965Latinica : udžbenik za drugi razred osnovne škole / Ivana Juhas, Jasmina Ignjatović ; [илустрације Јасмина Игњатовић]. - 1. изд. Београд : Eduka, 2019 (Београд : Цицеро). - 99 стр. : илустр. ; 30 cm

Штампа Цицеро, Београд

Tekst ćir. i lat. - Тираж 10.000

Издање бр.: 1, Београд, 2019. година

1. Игњатовић, Јасмина, 1967- [аутор] [илустратор]

Тираж: 10 000

COBISS.SR-ID 277581068

ISBN 978-86-6013-376-4

Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одобрио је издавање и употребу овог уџбеника Решењем број: 650-02-00177/2019-07. Није дозвољено: репродуковање, дистрибуција, објављивање, прерада или друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму или поступку, укључујући и фотокопирање, штампање или чување у електронском облику, без писмене дозволе издавача. Наведене радње представљају кршење ауторских права.


ВОДИЧ КРОЗ УЏБЕНИК Поред писаних слова латинице налазе се примери повезивања слова.

mačka

КА

м ачка

Поред слова која учиш налазе се слике. Испод слика су речи написане латиницом и ћирилицом. На тај начин можеш да уочиш разлику у писању слова.

1

2

3

1 2

4

РЕБУСИ, ЗАГОНЕТКЕ, УКРШТЕНИЦЕ, ОСМОСМЕРКЕ, ИСТРАЖИВАЧКИ ЗАДАЦИ, ИГРЕ... налазе се у розе оквиру и нису обележени бројем.

Непозната реч

3

3

На свакој страни истакнута су слова која учиш. Слова која си научио/научила обојена су зеленом бојом. На тај начин можеш да: • пребројиш научена слова; • пребројиш слова која би требало да научиш; • избројиш на ком месту у абецеди се налази слово које учиш.

ОСНОВНИ НИВО

СРЕДЊИ НИВО

Објашњење непознатих речи налази се доле у зеленом пољу.

2

1

3

ЕД У

Стрелицама и бројевима обележени су потези при писању слова.

2

1

ТЕЖИНА ЗАДАТАКА

НАПРЕДНИ НИВО

3


САДРЖАЈ АЗБУКА, ABECEDA ..........................................................................................................................................6

УЧИМО ШТАМПАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ

7

ШТАМПАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ A a, E e, J j, O o .....................................................................................8

КА

ШТАМПАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ K k, M m ...................................................................................................9 ШТАМПАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ T t, I i ......................................................................................................10 ШТАМПАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ N n, Nj nj ................................................................................................12 ШТАМПАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ S s, Š š ....................................................................................................14 НАУЧИЛИ СМО... ........................................................................................................................................16 ШТАМПАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ Z z, Ž ž ....................................................................................................18 ШТАМПАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ L l, Lj lj ....................................................................................................20 ШТАМПАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ U u, V v ....................................................................................................22

ЕД У

ШТАМПАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ F f, G g .....................................................................................................24 НАУЧИЛИ СМО... ........................................................................................................................................26 ШТАМПАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ D d, Dž dž, Đ đ .......................................................................................28 ШТАМПАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ C c, Č č, Ć ć ............................................................................................30 НАУЧИЛИ СМО... .........................................................................................................................................32 ШТАМПАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ P p, R r ...................................................................................................34 ШТАМПАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ B b, H h ...................................................................................................36 NAUČILI SMO SVA ŠTAMPANA SLOVA LATINICE ...................................................................................38

ČITAMO I PIŠEMO

43

HVALA, Jovan Jovanović Zmaj ....................................................................................................................44 SLATKE JABUKE, priča na osnovu slike ..............................................................................................45 KONJ I MAGARE, narodna basna ............................................................................................................46 RAZGOVARAMO I NA OVAJ NAČIN ...........................................................................................................48 JEDAN NEZABORAVAN DAN .....................................................................................................................50


UČIMO PISANA SLOVA LATINICE

51

PISANA SLOVA LATINICE A 2a, E 2e, J 1j, O o .............................................................................................52 PISANA SLOVA LATINICE K 1k, M 1m ........................................................................................................53 PISANA SLOVA LATINICE T 1t, I 1i ................................................................................................................54 PISANA SLOVA LATINICE N 1n, Nj 1nj .........................................................................................................56

КА

PISANA SLOVA LATINICE S 4s, Š 4š ..............................................................................................................58 NAUČILI SMO... ..........................................................................................................................................60

PISANA SLOVA LATINICE Z z, Ž ž ............................................................................................................62 PISANA SLOVA LATINICE L 1l, Lj 1lj ..........................................................................................................64 PISANA SLOVA LATINICE U 1u, V 1v ............................................................................................................66 NAUČILI SMO...

......................................................................................................................................68

PISANA SLOVA LATINICE F 1f, G 2g ............................................................................................................70

PISANA SLOVA LATINICE D 2d, Dž 2dž, Đ 2đ ............................................................................................72 PISANA SLOVA LATINICE C 2c, Č 2č, Ć 2ć .......................................................................................................74

ЕД У

PISANA SLOVA LATINICE P 3p, R 1r ...........................................................................................................76

PISANA SLOVA LATINICE B 1b, H 1h ..........................................................................................................78

NAUČILI SMO SVA PISANA SLOVA LATINICE ...................................................................................80

ČITAMO I PIŠEMO

85

BOLESNIK NA TRI SPRATA, Branko Ćopić ..........................................................................................86 ZBRKA U ZOO-VRTU, priča na osnovu reči ............................................................................................87 MEDA I PČELE, započeta priča ...................................................................................................................88 BIK I ZEC, narodna basna ............................................................................................................................89 ŠTA JE MAČKA UOBRAZILA, prema delu Sergeja Mihalkova .............................................................90 MOJ LJUBIMAC ............................................................................................................................................92 PISMO .............................................................................................................................................................93

OGLASI ŠUMSKIH NOVINA”, odlomak iz dela Branka Ćopića .............................................................94 ” PRIRODA, priča na osnovu slike .................................................................................................................95 VEČE NA RECI, Dragomir Đorđević ............................................................................................................96

PROLEĆE U MOJOJ ULICI .........................................................................................................................97 OD KUĆE DO ŠKOLE .....................................................................................................................................98 MOJ NAJBOLJI DRUG / MOJA NAJBOLJA DRUGARICA ............................................................................99

5


АЗБУКА Аа

7

Ее

13

19

2

Бб

8

Жж

3

Вв

9

Зз

14

Пп

25

Гг Ии

16

5

Дд

11

Јј

6

12

Ђђ Кк

21

22

Рр Хх

Сс

27

Цц

28

17

18

23

24

Нн Њњ Оо Тт

Чч

ЕД У

Фф

26

10

15

Лл Љљ Мм 20

4

КА

1

29

Ћћ

Уу

30

Џџ Шш

АBECEDA

2

1

Aa

Bb

8

9

13

14

15

19

Ii

Jj

Ee

Kk

Šš

10

16

21

22

26

27

28

Tt

Uu

5

Čč

20

N n Nj nj O o

25

4

Cc

7

Dž dž Đ đ

6

3

Ff Ll

Pp Vv

6

Ćć

11

17

23

29

Gg

Dd

12

Hh

18

Lj lj M m Rr Zz

24

30

Ss Žž


КА

УЧИМО ШТАМПАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ

Dd

Zz

Rr Uu

ЕД У

Ss

Gg

7


ШТАМПАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ 1 3

2

1

2

1

1 2

3

1

2

1

2

1 1

1

auto b us ау тобу с

4

1. Настави да пишеш штампана слова латинице.

jab uka ја бу ка

КА

Aa Ee Jj Oo

2. Прати линије и у квадратић

упиши мало штампано слово латинице којим почиње назив датих предмета и бића. Прочитај добијену реч.

o rao о рао

3. Обој поља са тачкицама и откриј која слова се овде крију.

ЕД У

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd Dž dž Đđ Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Lj lj Mm Nn Nj nj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž

8

e kse r е кс ер


ШТАМПАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ 2

1

k ru š ka к р у шка

mesec м е се ц

1 2

3

1 2

3

4

2

3

1 3

Aa Bb Cc ma č ka Čč мач ка Ćć Dd Dž dž 2. Препиши речи штампаним словима латинице. Đđ Ee кока мак Ff кеј меко Gg Hh Каја мама Ii Jj 3. Од датих речи састави реченице. Напиши их штампаним словима латинице. Kk Moma kako je Ll Lj lj Mm majka Maja moja je Nn Nj nj Oo moj jak kajak je Pp Rr Ss Šš 4. Састави речи oд датих слова и напиши их штампаним словима латинице. Tt a k a k o a k j k m a Uu Vv 5. Напиши сва штампана слова латинице која знаш. Zz Žž

1. Настави да пишеш штампана слова латинице.

ЕД У

КА

Kk Mm

кајак — врста чамца

9


ШТАМПАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ 2

1

1

2

1

2

10

igla игл а

1. Настави да пишеш штампана слова латинице.

Tt Ii

КА

ti g ar т ига р

2. Обој слику бојама које су означене словима. t t m

t

t

t

i

t

i

t

m

m

t

t

i

m m

i

i

t

i

m

t

m t

t

m

t

i i m i

m

t

t

t

t

t

t

t

ЕД У

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd Dž dž Đđ Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Lj lj Mm Nn Nj nj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž

tr a kt o r тра к тор

1

i

t

m

m t

t

t

t

t

t

t t

Шта се крије на слици? Напиши штампаним словима латинице.

3. Допиши одговарајућа слова тако да добијеш речи.

ta

om

im

ja

Ti

Mi

Mi

Ma

m i


Aa

4. Пратећи стрелице напиши речи штампаним словима латинице.

t

k

k

t

m

o

t e

a

j

Bb

o

Cc

k o

Čč Ćć

a

t

Dd

КА

Dž dž

5. Препиши реченице штампаним словима латинице.

Мика је мој тата. Ката је моја тетка. Која јако кија.

ЕД У

Ја имам котао.

6. Штампаним словима латинице напиши реченицу у којој ћеш употребити дате речи.

tim, Mita, tata

Пронађи што више речи и напиши их штампаним словима латинице. Речи могу бити написане у свим смеровима.

J M E K A K

A A T I T A

K E M A J K

I O M I O A

T A T K K O

O A A A E T

којот — животиња слична вуку

M T O M O A

Đđ Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Lj lj Mm Nn

Nj nj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž

11


ШТАМПАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ 1

1

3

2

3

2

2

2

1

1

12

n ao čare на оч а р е

1

1

n j uš ka њу шка

1. Настави да пишеш штампана слова латинице.

Nn Nj nj

КА

kon j ani k ко њ а н ик

2. Напиши штампаним словима латинице називе онога што видиш на сликама.

ЕД У

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd Dž dž Đđ Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Lj lj Mm Nn Nj nj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž

2 2

3. У квадратиће изнад бројева упиши одговарајућа слова. Прочитај добијене речи.

1—E

8 7 2

2—A

5

1

3—N

4—T

6 2 7

5 — Nj

1

6—K

5 1

4. Препиши речи штампаним словима латинице.

Нина

коњ

нана

иње

нота

Тања

нота — знак којим се записују тонови у музици

7—M

2 3 4

8—I

1

3 2


Aa

5. Спој линијом делове речи. Напиши их штампаним словима латинице.

Bb

kan

tka

na

no

ka

Cc Čč Ćć

kit

kat

ta

Dd

nina

Dž dž

КА

men

6. Правилно препиши текст штампаним словима латинице.

ЕД У

немањина тетка миња има имање. тамо има коке и коње. њен тата јанко је коњаник.

Gg Hh Ii Jj Kk

Mm Nn Nj nj Oo Pp Rr Ss

1

2

2

Šš Tt

3

Uu Vv

4 5

Ff

Lj lj

Реши укрштеницу.

3

Ee

Ll

7. Напиши две реченице штампаним словима латинице којa знаш.

1

Đđ

4

5

Zz Žž

13


ШТАМПАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ 2

1

1

1

sve ska свес ка

1

še š i r ш е шир

1. Настави да пишеш штампана слова латинице.

Ss Šš

6

КА

š e st шес т

на цртежу шест скривених речи и запиши их штампаним словима 2. Пронађи латинице.

ЕД У

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd Dž dž Đđ Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Lj lj Mm Nn Nj nj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž

2

14

3. Напиши слово S или Š.

m a

k a

a k a n i

k o

космос — свемир

m o

k o t e

t

a

k i

m a k o

n a e n o

m i k a i n o


Aa

4. Напиши речи пратећи стрелице. Почетно слово је обележено црвеном бојом.

s

j e

n

n

s

e

t

i o

Bb

a

t n

Cc

š

Čč Ćć

a

Dd

КА

Dž dž

5. Напиши бројеве штампаним словима латинице.

8 6

Ee

18

Ff

16

Gg

реченице штампаним словима латинице. На крају реченица 6. Препиши напиши одговарајући знак: тачку (.), узвичник (!) или упитник (?).

ЕД У

Машо, што се смејеш

Саша шета са Мишом

Ено, Синиша је отишао Шта је Коста носио

7. Прошири реченицу придевима и напиши је штампаним словима латинице.

Štene nosi kost.

Реши ребусе.

Đđ

Hh Ii Jj Kk Ll Lj lj Mm Nn

Nj nj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž

15


НАУЧИЛИ СМО... Aa Bb

линије и у квадратиће упиши мала штампана слова латинице којима 1. Прати почињу називи онога што је приказано на слици. Прочитај добијену реч.

Cc Čč Ćć Dd Dž dž

КА

Đđ Ee Ff Gg Hh Ii Jj

ЕД У

Kk Ll

Lj lj

2. Напиши речи штампаним словима латинице.

Mm Nn

Nj nj Oo

ka

Pp Rr

sa

skija

seta

šiša

jsija

šeta

šika

sanka

nje

Ss Šš Tt

3. Свака од четири речи подељена је на два дела. Спој линијом делове речи и напиши речи штампаним словима латинице.

kom

Uu Vv Zz Žž

16

sa

jam

je

taj sen

šija

na


Aa

4. Прочитај текст и одговорe на питања напиши штампаним словима латинице.

Bb Cc

Siniša se sankao sa Jasnom i Mišom. Matija je stajao na steni i snimao. Kasnije je otišao na most. Tamo se smejao sa komšijom Tošom koji je nosio štene.

Ко је отишао на мост? Са ким се Матија смејао?

Dž dž

КА

Шта је радио Матија?

Ćć Dd

Шта је радио Синиша? Где је стајао Матија?

Čč

Шта је носио комшија Тоша?

ЕД У

Од наведених слова састави три речи. Потруди се да буду што дуже. Не 5. мораш да искористиш сва слова, а слова се могу понављати.

A E I O J K M N Nj T S Š

ИГРАЈ СЕ СА ДРУГОМ/ДРУГАРИЦОМ

Напишите на папириће сва штампана слова латинице која знате. Ставите их у посуду и измешајте. Извуците по један папирић. Потребно је да од слова које сте добили нацртате нешто чији назив почиње тим словом (као што је дато у примеру).

Đđ Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Lj lj Mm Nn

Nj nj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž

17


ШТАМПАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ 4 1

1

2 1

3

2

1

3

3

2

18

zec з ец

3

žab a жа ба

1. Настави да пишеш штампана слова латинице.

Zz Žž

КА

z v e zd a зве з да

2. Обој зеленом бојом поља обележена словом Z. S

Š

Ž

S

Z

Š

Z

Ž

S

Z

Ž

Š

Š

Z

Z

Š

S

S

Z

S

Š

S

S

Ž

Š

Z

Z

Š

Z

Ž

Z

Ž

Z

Š

Z

Ž

Ž

Š

zn

že

za

ži

ze

ža

S Š

Ž

Шта се крије на слици? Напиши штампаним словима латинице.

3. Допиши одговарајућа слова тако да добијеш речи.

Š

Ž

S

Z

Z

Š

Z

S

Z

Z

Z

ЕД У

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd Dž dž Đđ Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Lj lj Mm Nn Nj nj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž

4

2


Aa

4. Спој линијом делове реченица. Препиши их штампаним словима латинице.

штене Жака.

Тоза има

намаз на тост.

Снежана мази

стазом са Жаном.

Жика маже

кожни каиш.

ЕД У

5. Штампаним словима латинице напиши речи у којима ће: а) глас Ž бити на трећем месту;

б) глас Z бити на трећем месту.

Спој линијом загонетку са сликом која представља њено решење. Скакуће и трчи брзо, меко му и нежно крзно, мали репић, уши лепе, воли младе шаргарепе.

Обично је беле боје, рогови јој лепо стоје. Млеко њено нема мана, једе лишће с ниских грана.

Cc Čč Ćć Dd Dž dž

КА

Зока шета

Bb

Међу цвећем он се храни, бодљама се храбро брани, постеља му мека трава, хладну зиму он преспава.

Станиште јој мутна вода, непријатељ јој је рода, скаче добро, боље плива, под локвањем се сакрива.

Đđ Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Lj lj Mm Nn

Nj nj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž

19


ШТАМПАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ 1

1

1

2 1

1

2

l i st л ис т

1

2

2

lop ati ca лоп ат иц а

1. Настави да пишеш штампана слова латинице. lju l j aška љуља шка

КА

Ll Lj lj

Спој тачке обележене бројевима од најмањег до највећег. Испод сваког

2. цртежа напиши штампаним словима латинице шта се ту крије.

ЕД У

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd Dž dž Đđ Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Lj lj Mm Nn Nj nj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž

20

3. Испод описа напиши штампаним словима латинице назив годишњег доба о ком се говори.

Топло је. Сунцокрет је процветао.

Хладно је. Дивље животиње тешко проналазе храну.

Киша често пада. Са грана је опало лишће.


4. Допуни реченице понуђеним речима.

Smilja je

saksije sa lalama.

Željko je

lešnike.

Miljana je letos

jelena.

Jelena se

sjajne školjke.

samleo

велико —

Čč

snimila

Ćć

našla

Dd

složila

zelene salate.

добро —

истинито — високо —

ЕД У

слатко — 6.

Напиши реченице штампаним словима латинице тако да буду у прошлом времену.

Ласта слеће на тло.

Мила жели малине.

Љиља слика камиле. 7.

Cc

najela

5. Напиши штампаним словима латинице речи које имају супротно значење.

тешко —

Bb

Dž dž

КА

Lana je

Aa

Напиши по једну именицу која почиње гласом Л или Љ.

Назив насеља —

Назив планине —

Назив реке —

Назив биљке —

ИСТРАЖИ! Пронађи у енциклопедији да ли постоји животиња чији назив почиње гласом Љ.

енциклопедија — књига у којој се налазе обавештења о науци, неком знању и слично

Đđ Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Lj lj Mm Nn

Nj nj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž

21


ШТАМПАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ 1

1 1

1

2

ulje уље

2

22

v aza ваза

1. Настави да пишеш штампана слова латинице.

Uu Vv

КА

vuk вук

3. У квадратиће изнад бројева упиши одговарајућа слова. Прочитај добијену 2. реченицу.

1—M

2—K

3—Š

9—S

4 8 2

5

3 10 6

4—V

5—A

10 — I

9 7 8

6—N

7—L

8—U

11 — Z

3

ЕД У

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd Dž dž Đđ Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Lj lj Mm Nn Nj nj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž

2

5

1 8 11 10 2 8

3. Напиши слова тако да добијеш речи. Препиши их на линије.

no

tno

mu

va

4. Допуни реченице датим речима. Правилно употреби велико слово.

Mala

je nosila nekoliko

Mama je donela Tetka

za je videla

. (NEVENA) . (DUNJU) . (VUKA)


именице на заједничке и властите и упиши их на одговарајућа 5. Разврстај места у табели.

OLOVKA VALJEVO NOVINE

ZEMUN NEVENA VITEZ

SUZANA

Cc

SAVA

JOVAN UJAK

Bb Čč Ćć

LIMUN

Властите именице

Dd Dž dž

КА

Заједничке именице

SMOKVA

Aa

ЕД У

6. Реченице су одговори. Напиши одговарајућа питања.

Luka je uzeo šljivu. Vesna ima novu suknju. Vanja slaže kutije. Una je uvila svesku. Vuja je stavio vazu na sto.

7. Смисли кратку причу на основу речи VUK и VIŠNJA (Вишња може бити и

воће и властито име, по твојој жељи). Ако имаш компјутер, откуцај је. Ако немаш, напиши је у своју свеску и илуструј је.

Реши ребусе.

Đđ Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Lj lj Mm Nn

Nj nj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž

23


ШТАМПАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ 2 1 3

1 1

2

1. Настави да пишеш штампана слова латинице.

24

2

f ontana фон та н а

gro zd гр оз д

g o l ub г олу б

КА

Ff Gg

на цртежу шест скривених речи и запиши их штампаним словима 2. Пронађи латинице.

ЕД У

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd Dž dž Đđ Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Lj lj Mm Nn Nj nj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž

1

3. Препиши речи штампаним словима латинице.

фен

тигањ

кофа

угао

флаша

кугла

фестивал — низ свечаних приредби


4. Од датих речи састави реченице и напиши их штампаним словима латинице.

Стефан

у

филму

Aa

глуми

Bb Cc

зове

телефоном

Гогу

Čč

Софија

Ćć Dd

гуске

гаји

5. Напиши реченице латиницом у одричном облику.

Софија мази јагње. Гане има флауту.

ЕД У

Књига је на софи.

Dž dž

КА

Гагина

нана

Гога је нашао иглу.

Од наведених слова састави три речи. Потруди се да буду што дуже. Не 6. мораш да искористиш сва слова, а слова се могу понављати.

F E O M T I N L A G

Допуни стихове. Напиши одговарајуће речи штампаним словима латинице. Нацртај решење. У северном мору, Када киша пада, на леденом блоку, од среће сва блиста. пингвини су срели У земљи канале радозналу . прави мала .

Đđ Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Lj lj Mm Nn

Nj nj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž

софа — кауч; широка фотеља на којој могу седети две–три особе

25


НАУЧИЛИ СМО... Aa Bb

1. Испод слика напиши шта је на њима приказано.

Cc Čč Ćć Dd Đđ Ee Ff Gg Hh Ii Jj

КА

Dž dž

2. Напиши речи пратећи стрелице. Почетно слово је обележено црвеном бојом.

Kk

j

e

f

ЕД У

m

Ll

Lj lj

Mm Nn

n

u

a

m

a

o

t

e

lj

v

Oo Rr Ss Šš

3. Попуни табелу.

Ћирилица

Uu

Žž

26

knjiga

флаута

Vv Zz

Latinica

стонога

Tt

магла телефон

o

n

Nj nj Pp

i

glava

n


Aa

4. Прочитај текст и одговорe на питања напиши штампаним словима латинице.

Ко је шетао шумом? Шта су они нашли? Шта је урадио Коста? Шта је урадио Гаја? Коме Коста носи лешнике?

ЕД У

Зашто јој носи лешнике?

Cc Čč Ćć Dd Dž dž

КА

Kosta i Gaja su šetali šumom. Našli su lešnike. Kosta je svoje lešnike stavio u kesu, a Gaja je svoje jeo. - Veoma su ukusni! - viknuo je Gaja. - Još ukusniji su tetka Sofijini slatkiši. Njoj nosim lešnike. Ona uvek umesi nešto što ja volim smeškao se Kosta.

Bb

5. Напиши штампаним словима латинице како се, по твом мишљењу, завршила прича о Кости и Гаји.

Đđ Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Lj lj Mm Nn

Nj nj Oo Pp

ИГРАЈ СЕ СА ДРУГОМ/ДРУГАРИЦОМ

Rr

Напишите штампаним словима латинице на картончиће речи по свом избору, на пример: GUSKA, GUSLE... Окрените их лицем надоле и измешајте. Први играч извлачи две картице. Потребно је да смисли кратку причу у којој ће повезати две речи које је добио. На пример: Била једном једна гуска. Веома је желела да пева, али није имала леп глас. Једног дана, док је тужна седела крај реке, наишао је старац који јој је поклонио чаробне гусле... Када исприча причу, играч враћа картице на гомилу и меша их. Затим две картице извлачи други играч. Картица би требало да буде најмање десет, а како учите нова слова, можете додавати картице са новим речима.

Ss

гусле — музички инструмент

Šš Tt Uu Vv Zz Žž

27


ШТАМПАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ 2 1

2

2

1

4

1

2

1

1 2

2

1

2

3 2

3

drvo дрво

1. Настави да пишеш штампана слова латинице.

džak џак

đevre k ђ е в р ек

КА

Dd Dž dž Đđ

2. Напиши слова D, Dž или Đ.

e s e t v o

a

s m e

a k

o

z a

nj i

g a j

ž e

e z v a

e m

ЕД У 28

1

1

3

3

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd Dž dž Đđ Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Lj lj Mm Nn Nj nj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž

4

e

l e

a

m o

a

o n

3. Пронађи у низу слова речи написане штампаним словима латинице и препиши их на линије.

њушкаљdudsmuđкућаdžakњџемперđakдрвожdedaлdžokej

4. Напиши слова тако да добијеш речи. Препиши их на линије.

šek

du

џокеј — јахач на коњским тркама

dimnj ak

смуђ — врста рибе


5. У овим реченицама глаголи су помешани. Препиши реченице правилно.

Aa Bb

Danilo dolazi na fotelji.

Cc

Nidža vodi zanimljiv film.

Čč

Dina sadi danas u deset sati.

Ćć Dd

Neda sedi ljiljane u saksije.

КА

Dž dž

Dunja gleda Davida u školu.

6. Напиши бројеве штампаним словима латинице.

20 19

Ff Gg Hh

92

Ii

ЕД У Дали су ти дали сладолед? Јесили јео џем од јагода?

Можешли да дођеш код мене? Желишли да видиш медаљу?

8. Састави речи oд датих слова и напиши их штампаним словима латинице.

Реши ребусе.

Ee

17

7. Правилно препиши реченице штампаним словима латинице.

l e a o g d l o

Đđ

t e d e n a i l

Jj Kk Ll Lj lj Mm Nn

Nj nj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž

29


ШТАМПАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ 2

2 2

1

1 1

2

1 1

1

cve ć e цв еће

1. Настави да пишеш штампана слова латинице.

30

ćup ћу п

če ki ć чек ић

КА

Cc Čč Ćć

2. Заокружи правилно написане речи. Речи које нису заокружене напиши правилно на линије штампаним словима латинице.

čićak kuča

maca

čilim

cvet

ЕД У

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd Dž dž Đđ Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Lj lj Mm Nn Nj nj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž

tačka

vreča

maćka

čaša

noč

ključ

ćekić

detlič

češalj sveća

toćak

3. Штампаним словима латинице напиши речи које имају умањено значење.

avion -

kamen -

četka -

ključ -

delfin -

zvečka -

češalj -

točak -

ћилим — врста тканог вуненог тепиха


именице у табелу штампаним словима латинице и одреди им род и 4. Упиши број.

ЦИГЛЕ ЗВУЧНИЦИ

ЦВЕТОВИ ЈАЗАВАЦ Именице

ЧАЈНИК КОЧИЈЕ

Aa

ЧИЗМЕ КОШНИЦА

Bb

Број

Čč

Род

Cc Ćć Dd

5.

КА

Dž dž

Напиши реченице штампаним словима латинице тако да буду у будућем времену.

ЕД У

Чеда одлази у Чачак. Цеца чисти ћилим. Даца се чешља.

Учитељица учи децу.

штампаним словима латинице најмање три речи које садрже 6. Напиши слова Ч и Ћ (на пример: чекић).

Заокружи слике које представљају решења загонетки. Решења напиши штампаним словима латинице. Са доласком пролећа, лута, гмиже, нема мира, грицка лишће с дрвећа, претвара се у лептира.

витко — танко

Витко му је тело, скакач је то прави, зелено одело скрива га у трави.

Đđ Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Lj lj Mm Nn

Nj nj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž

31


НАУЧИЛИ СМО... Aa Bb

Спој тачке обележене бројевима од најмањег до највећег. Напиши

1. штампаним словима латинице шта се ту крије.

Cc Čč Ćć Dd Dž dž

КА

Đđ Ee Ff Gg Hh Ii Jj

doleće -

dođe -

ЕД У

Kk

2. Напиши глаголе тако да буду у одричном облику.

Ll

Lj lj

ćuti -

gleda -

Mm

čeka -

skače -

Nn

Nj nj Oo Pp Rr Ss Šš Tt

Uu Vv Zz Žž

32

3. На основу датих именица напиши глаголе као што је започето.

cvet - cvetati

četka -

lek -

češalj -

dim -

glumac -

4. Напиши речи које се завршавају обележеним словима.

četkica

ključić

lanac


Aa

5. Прочитај текст и одговорe на питања напиши штампаним словима латинице.

Cc Čč Ćć Dd Dž dž

КА

Na jednom jasenu živela je veoma stidljiva gusenica. Kad god neko naiđe, ona se negde zavuče. Niko je nikad nije ni video. Samo su čuli šuškanje u lišću. Jednoga dana na jasen je doletela tužna senica. Na nogu joj se zakačilo nekoliko listova koje nikako nije mogla da skine. Gusenica je to videla i došla do senice. Lagano je jela listiće, sve dok poslednji list nije skinula sa seničine noge. Zadovoljna senica je odletela, ali dolazila je svakog dana i donosila gusenici sveže dudinje.

Bb

Зашто се гусеница сакрива? Шта се чуло у лишћу? Ко је долетео на јасен?

ЕД У

Шта се сеници закачило на ногу?

Đđ Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll

Шта је гусеница урадила?

Lj lj

Шта је сеница доносила гусеници?

Mm Nn

Сваки број представља једно слово. Пронађи одговарајућа слова и откриј шта овде пише.

L D N E C 1

3 6

2

3

4

5

6

Z

I

7

8

1 8 12 6 2 8

2 4 10 4 1 8 3 11

T

9

7

8

Nj nj Oo

V

Pp

10 11 12 13 14

Rr

4 5

Ss

9 4 2 4

2 8 12 8

Šš Tt Uu

13 4

Vv Zz

5 12 4 14 11 јасен — врста дрвета

Žž

33


ШТАМПАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ 2

2

1

2

1

2

1 3

1

ping vi n пи н гв ин

ru k avi ce

ЕД У

Pp Rr

КА

р ука в иц е Aa 1. Настави да пишеш штампана слова латинице. Bb Cc re p a Čč реп а Ćć Dd Dž dž штампаним словима латинице називе дана у седмици означене 2. Напиши редним бројем. Đđ Ee 3. 2. 1. Ff 5. 4. Gg Hh 3. Напиши штампаним словима латинице називе месеци у години означене редним бројем. Ii Jj 4. 3. 1. Kk 4. Напиши штампаним словима латинице називе геометријских фигура. Ll Lj lj Mm Nn 5. На основу датих именица напиши речи које означавају занимања људи. Nj nj sto - stolar zid Oo Pp odžak put Rr Ss planina građevina Šš 6. Напиши речи које имају слично значење. Tt Uu košara - korpa mrak Vv drum lonac Zz Žž

toplo -

34

veselo -


7. Напиши речи које почињу и завршавају се обележеним словима.

panter

rotkva

Aa

pegla

Bb Cc Čč Ćć

Од датих речи састави реченице и напиши их штампаним словима

8. латинице. На крају реченица напиши одговарајући знак: тачку (.), упитник

Пајо

то

плота

израсла

коме

писао

писмо

дираш je

je

ЕД У

Марко

немој

да

ружа

поред

9. На основу речи ПАС, МАЧКА и ТОРТА напиши три реченице штампаним словима латинице.

Пронађи написане речи. Речи могу бити написане у свим смеровима.

P S R O D A

A R R P T R

Nj E A A A E

Dž dž

КА

(?) или узвичник (!).

Dd

P K N K K S

P E E U U N

R T A R A N

A P T S R P

• • • •

PAUN RUKA PANj RAKUN

• • • •

PAUK • PRST RAKETA • REKET PERO • RODA PAS

Преостала слова заокружи. Од њих састави реч и напиши је.

ракун — животиња која живи у Северној Америци

Đđ Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Lj lj Mm Nn

Nj nj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž

35


ШТАМПАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ 2 1

2

3

1 2

36

bunar бу н а р

ha l j i na ха љин а

1. Настави да пишеш штампана слова латинице.

Bb Hh

КА

hleb хлеб

2. Допиши одговарајућа слова тако да добијеш речи.

ba bu be

br

ha he

ЕД У

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd Dž dž Đđ Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Lj lj Mm Nn Nj nj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž

2

1

1 3

3. Штампаним словима латинице напиши речи које имају супротно значење.

sporo -

glasno -

tanko -

jako -

plitko -

loše -

vruće -

crno -

4. Напиши слова тако да добијеш нове речи. Препиши их на линије.

olom

brod

hlad

iti


5. Допуни реченице понуђеним речима тако да буду у садашњем времену.

Strahinja

da je najhrabriji u školi.

Aa Bb

oblačiti

Cc

Hana

novu haljinu.

bojiti

Boško

svog hrčka.

bacati

Ćć

hvaliti se

Dd

Boban

crtež dinosaurusa.

hraniti

loptu u koš.

6. Састави речи oд датих слова и напиши их штампаним словима латинице.

r a u b m a b a

l i o p h e k t r e

ЕД У

7. Правилно препиши текст штампаним словима латинице.

тихомир је лежао у хладу старог храста и читао андерсенове бајке. само што је дошао до дела где се витез храбро бори против змаја, пред њега искочи борис и викну ”бу”. тихомир од страха није могао да дође себи, а борису су сузе пошле од смеха.

Реши ребусе.

Dž dž

КА

Bojana

Čč

Đđ Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Lj lj Mm Nn

Nj nj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž

37


NAUČILI SMO SVA ŠTAMPANA SLOVA LATINICE Aa Bb

1. Допуни реченице одговарајућим глаголима.

Cc

Marina

Čč

Strahinja je juče

film u bioskopu.

Dd

Vredna veverica je

dosta lešnika i oraha za zimu.

Dž dž

Ljubica će sutra

Đđ Ee Ff Gg Hh Ii

2. Напиши слова тако да добијеш по две различите речи.

o d a o d a

Jj Kk

sa roditeljima na planinu.

КА

Ćć

domaći zadatak čim dođe iz škole.

a č k a

Lj lj

a č k a

r u

a

k a

a

e d a

r u

a

k a

a

r a v a

a š n a

r a v a

a š n a

ЕД У Ll

e d a

Mm Nn

Nj nj

k a

t a

t o r

a

š t a

a

Oo

k a

t a

t o r

a

š t a

a

Pp Rr Ss Šš Tt

Uu Vv Zz Žž

38

3. На основу датих именица напиши придеве као што је започето.

cvet - cvetno

drvo -

oblak -

zlato -

more -

platno -

kuća -

knjiga -


Aa

4. Напиши слова која се исто пишу ћирилицом и латиницом, а читају се: а) исто;

Bb

б) различито.

Cc Čč Ćć

придеве који описују предмете и животиње приказане на 5. Напиши сликама.

udoban

Dž dž

КА

tople

Dd

ponosan

ЕД У

snažan

6. На основу глагола напиши именице као што је започето.

sanjati - san

zvoniti -

maštati -

cvrkutati -

koračati -

poklanjati -

jesti -

pričati -

7. Допуни пословице речима које недостају.

Lepa reč i

vrata otvara.

Ko radi ne boji se Ko drugome U laži su

.

kopa sam u nju upadne. noge.

Đđ Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Lj lj Mm Nn

Nj nj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž

39


Aa Bb

8. Прочитај текст и одговорe на питања напиши штампаним словима латинице.

Dok su se igrala, deca su ugledala jedno jaje u travi. Svi su se okupili oko njega i počeli Čč da nagađaju čije je to jaje. Ćć - Ja mislim da je to orlovo jaje - reče Mića. Dd - Ma nije. To je krokodilovo jaje - reče Dž dž uplašeno Bojan. - Ovde nema krokodila - umiri ga Nena. Đđ - Ali ima divljih svinja, koje su, takođe, opasne - reče Mića Ee razrogačenih očiju. Ff - Ima divljih svinja, ali one ne nose jaja - namršteno mu odgovori Gg Nena. Dugo su se oni raspravljali čije bi to jaje moglo da bude. Na Hh kraju su se dogovorili da ga greju i sačekaju da vide šta će se iz njega Ii izleći. Jj Na njihovo veliko iznenađenje, posle nekoliko dana iz jajeta se Kk izlegla kornjača. Odneli su je u baru, ali su često dolazili da se malo Ll poigraju sa njom.

ЕД У

КА

Cc

Lj lj

Mm

Šta su deca našla u travi?

Nn

Nj nj Oo Pp Rr

Zaokruži slovo ispred tačne tvrdnje. Bojan je mislio da je to jaje:

a) orla;

b) krokodila;

c) divlje svinje;

d) kornjače.

Kako se Nena ponašala prema Bojanu?

Ss Šš Tt

Uu Vv Zz Žž

40

Kako se osećao Mića? Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

a) Bio je hrabar.

b) Bio je srećan.

Šta su deca uradila kada se izlegla kornjača?

c) Bio je uplašen.


Aa

9. Напиши штампаним словима латинице једну:

Bb

• обавештајну реченицу:

Cc Čč Ćć

• упитну реченицу:

Dd Dž dž

КА

• узвичну реченицу:

10. Допуни реченице одговарајућим придевима.

Uroš je poređao

knjige na

Jelena sadi

cveće u

bicikl i

ЕД У

Nikola će dobiti Nataša šeta

stazom kroz

policu.

3

2

4

5

6

8

10

9

11

16

7

12

13

14

15

17

18 21

19 20

1 — crveni insekt sa crnim tačkama 2 — suprotno od VIŠA 3 — životinja koja živi u vodi 4 — pečeno testo koje se pravi kao vekna 5 — vozilo sa dva točka 6 — vozilo kojim se leti u svemir 7 — upiši BRE 8 — životinja koja nosi svoju kućicu na leđima 9 — mala, mutna stajaća voda 10 — suprotno od ISPRED

Ee Ff Gg Hh Ii

saksije.

Jj

patike.

Kk

šumu.

Ll Lj lj Mm

Попуни укрштеницу штампаним словима латинице.

1

Đđ

Nn 11 — 1. slovo abecede 12 — metalna posuda sa tučkom, služi za sitnjenje bibera 13 — upiši AS 14 — 9. slovo abecede 15 — njima sečeš papir 16 — tkanina koja visi na prozoru 17 — upiši RS 18 — suprotno od MIR 19 — 19. slovo abecede 20 — 1. slovo abecede 21 — južno voće

Nj nj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž

41


ABECEDA Napiši štampana slova latinice kojima počinju nazivi onoga što je prikazano na slikama.

ЕД У

КА

A a

42


ČITAMO I PIŠEMO

ЕД У

КА

Pročitaj i prepričaj. Odgovori na pitanja. Napiši! Nacrtaj!

43


HVALA Jovan Jovanović Zmaj Setimo se proleća, njegovih cvetova: što nam cveće obećalo, eto ti darova!

Ove lepe darove jesen nam je dala. Draga naša jeseni, velika ti hvala!

Ove lepe darove jesen nam je dala. Draga naša jeseni, velika ti hvala!

To je samo na slici, pa nam mira ne da: ono voće, pravo voće, još lepše izgleda.

Sad imamo dovolje voća svakojaka: grožđa crna, grožđa bela, jabuka, krušaka!

Ove lepe darove jesen nam je dala. Draga naša jeseni, velika ti hvala!

Ove lepe darove jesen nam je dala. Draga naša jeseni, velika ti hvala!

ЕД У

КА

Evo, draga dečice, voća svakojaka: grožđa crna, grožđa bela, jabuka, krušaka!

Kome pesnik zahvaljuje? Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora. a) Zahvaljuje proleću.

b) Zahvaljuje jeseni.

c) Zahvaljuje voću.

Na čemu je pesnik zahvalan?

Prepiši treći i četvrti stih druge strofe.

Prepiši po dve reči iz pete i osme strofe koje se rimuju.

44

свакојако — свакакво; разноврсно

довоље — колико год хоћеш


SLATKE JABUKE Priča na osnovu slike

ЕД У

КА

Smisli i napiši priču na osnovu prikazane slike.

45


KONJ I MAGARE Narodna basna Pročitaj basnu Konj i magare” iz svoje Čitanke i odgovori na pitanja. ” Ko su likovi u ovoj basni?

• Sporedni:

КА

• Glavni:

Gde se događa radnja?

Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora. Magarac je molio konja:

ЕД У

a) da ponese sav teret zato što je on povredio nogu; b) da mu da malo vode i hrane; c) da ponese pola tereta zato što je njemu ponestajalo snage.

Koje osobine su pokazali? • konj: • magarac:

Pouka ove basne je:

Napiši kako je ova basna mogla da se završi drugačije.

46


ЕД У

КА

Na osnovu basne Konj i magare” nacrtaj strip. ”

47


RAZGOVARAMO I NA OVAJ NAČIN Osim telefonom, razgovor se može voditi i elektronskim putem. Elektronska pošta naziva se IMEJL.

КА

Ljilja i Nemanja se dogovaraju kako će iznenaditi Žanu povodom njenog rođendana. Napiši kako je, po tvom mišljenju, teklo ovo dopisivanje.

ЕД У

Ljilja: Zdravo, Nemanja!

Ljilja: Zdravo, Nemanja! Nemanja: Zdravo, Ljiljo! Da li si smislila kako da iznenadimo Žanu?

48


Ljilja:

Ljilja: Nemanja: Ljilja:

ЕД У

Nemanja:

КА

Nemanja:

Ljilja:

Nemanja:

Na prikazanoj tastaturi oboj polja u kojima su slova koja si koristio/ koristila u Ljiljinoj i Nemanjinoj prepisci. Neka slova će se ponoviti.

49


JEDAN NEZABORAVAN DAN Opiši kako je protekao jedan dan koji ti je ostao u sećanju. U pisanju će ti pomoći naš mali plan. PLAN

ЕД У

КА

• Gde se to dogodilo? • Ko je u tome učestvovao? • Šta se dogodilo? • Iznesi neka od svojih osećanja.

50


ЕД У

КА

UČIMO PISANA SLOVA LATINICE

51


ПИСАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ

2.

КА

1. Nastavi da pišeš pisana slova latinice.

Pronađi odgovarajuće delove slagalica i poveži ih linijom.

ЕД У

A 2a B 1b5 C 2c Č 2č Ć 2ć D 2d Dž 2d1ž Đ 2đ E 2e F 1f G 2g H 1h I 1i J 1j K 1k L 1l L1j 1l1j M 1m N 1n N1j 1n1j O 2o5 P 3p R 1r S 4s Š 4š T 1t U 1u V 1v5 Zz Žž

52


ПИСАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ

Prepiši reči pisanim slovima latinice.

ЕД У

2.

3.

A 2a B 1b5 C 2c Č 2č Ć 2ć D 2d Dž 2d1ž Đ 2đ E 2e F 1f G 2g H 1h I 1i J 1j K 1k L 1l L1j 1l1j M 1m N 1n N1j 1n1j O 2o5 P 3p R 1r S 4s Š 4š T 1t U 1u V 1v5 Zz Žž

КА

1. Nastavi da pišeš pisana slova latinice.

Pomozi koki da dođe do pileta. Oboj polja u kojima su slova koja smo dosad naučili.

53


ПИСАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ

2.

КА

1. Nastavi da pišeš pisana slova latinice.

Prepiši reči pisanim slovima latinice.

ЕД У

A 2a B 1b5 C 2c Č 2č Ć 2ć D 2d Dž 2d1ž Đ 2đ E 2e F 1f G 2g H 1h I 1i J 1j K 1k L 1l L1j 1l1j M 1m N 1n N1j 1n1j O 2o5 P 3p R 1r S 4s Š 4š T 1t U 1u V 1v5 Zz Žž

54

3.

Pročitaj reči i poveži ih linijama sa odgovarajućim slikama.

комета — звезда са репом који чини једна или више светлих трака, звезда репатица


strelice počev od crvenog slova. Napiši dobijenu rečenicu pisanim 4. Prati slovima latinice.

j

m

m

A 2a B 1b5

o

C 2c Č 2č

t

a e

k a

Ć 2ć

k m

D 2d

a

Dž 2d1ž

КА

i

j

ЕД У

5. Napiši slova tako da dobiješ reči. Prepiši ih na linije.

6. Prepiši rečenice pisanim slovima latinice.

Мима је моја мајка. Тома је јео кајмак. Тамо је тетка Ема. Матија има кајак. ISTRAŽI!

Eskimska kućica napravljena od leda naziva se IGLU. Istraži da li se i kako Eskimi greju u igluu.

Đ 2đ E 2e F 1f G 2g H 1h I 1i J 1j K 1k L 1l L1j 1l1j

M 1m N 1n N1j 1n1j O 2o5 P 3p R 1r S 4s Š 4š T 1t U 1u V 1v5 Zz Žž

55


ПИСАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ

КА

1. Nastavi da pišeš pisana slova latinice.

2.

Prepiši reči pisanim slovima latinice.

ЕД У

A 2a B 1b5 C 2c Č 2č Ć 2ć D 2d Dž 2d1ž Đ 2đ E 2e F 1f G 2g H 1h I 1i J 1j K 1k L 1l L1j 1l1j M 1m N 1n N1j 1n1j O 2o5 P 3p R 1r S 4s Š 4š T 1t U 1u V 1v5 Zz Žž

56

Pomozi dečaku da pronađe put do svoje kuće. Ako pravilno pokupiš slova na putu, saznaćeš šta ovaj dečak ima. Napiši dobijenu rečenicu pisanim slovima latinice.

3.

Nj

T

A

N

I

Nj

A

E

E

A

Nj

I

O

M

A

T M

I

K

N

T

K

M

A

M

E O

N

Nj


4. Brojeve zameni odgovarajućim slovima. Dobijene reči napiši

A 2a

pisanim slovima latinice.

1—A

2—E

3—O

4—K

5—M

6—T

7—I

B 1b5

8 — N 9 — Nj

C 2c Č 2č

8 1 4

7

6

4 1 9

3

8

4 3 8

1

Ć 2ć

4

D 2d Dž 2d1ž

9

2

8 3 4

1

6

1 8 6

2

8 1

КА

7 5 1

5. Od datih reči sastavi rečenice i napiši ih pisanim slovima latinice.

Тијана

има

Јанко

коњаник

ЕД У

није

коња

Нинина

мајка

њена

Тања

Миња је

је

T A A N T T

K A K E I O

O J N K N J

N K A J A O

K N E M A K

O K O I A T

E 2e F 1f G 2g H 1h I 1i J 1j K 1k L 1l L1j 1l1j

M 1m

тетка

Pronađi što više reči u osmosmerci i napiši ih pisanim slovima latinice. Reči mogu biti napisane u svim smerovima.

N O J Nj O K

Đ 2đ

N 1n N1j 1n1j O 2o5 P 3p R 1r S 4s Š 4š T 1t U 1u V 1v5 Zz Žž

57


ПИСАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ

КА

1. Nastavi da pišeš pisana slova latinice.

2.

Prepiši reči pisanim slovima latinice.

3.

Ispod slika napiši pisanim slovima latinice šta je na njima prikazano.

ЕД У

A 2a B 1b5 C 2c Č 2č Ć 2ć D 2d Dž 2d1ž Đ 2đ E 2e F 1f G 2g H 1h I 1i J 1j K 1k L 1l L1j 1l1j M 1m N 1n N1j 1n1j O 2o5 P 3p R 1r S 4s Š 4š T 1t U 1u V 1v5 Zz Žž

58

navedenih slova sastavi tri reči. Ne moraš koristiti sva slova, a slova 4. Od se mogu ponavljati. Reči napiši pisanim slovima latinice.

A E O K M N T S Š


5.

A 2a

Popuni tabele kao što je započeto. jednina

množina

jednina

B 1b5

množina

C 2c Č 2č Ć 2ć D 2d

КА

Dž 2d1ž

6. Napiši rečenice u odričnom obliku pisanim slovima latinice.

ЕД У

Миша шета са Секом. Сашка шије сако.

Маша стоји на киши. Соња носи скије. Коста је отишао.

7. Napiši jednu rečenicu pisanim slovima latinice koja znaš.

Napiši odgovarajuće reči pisanim slovima latinice. Nacrtaj rešenje.

Pošla je u šetnju, ponela je tašnu, u kosu je stavila lepu žutu

.

Nebo se otvorilo, spustila se kiša, gromovi i munje uplašile .

Đ 2đ E 2e F 1f G 2g H 1h I 1i J 1j K 1k L 1l L1j 1l1j

M 1m N 1n N1j 1n1j O 2o5 P 3p R 1r S 4s Š 4š T 1t U 1u V 1v5 Zz Žž

59


NAUČILI SMO... A 2a

1. Na crtežu pronađi šest skrivenih reči i napiši ih pisanim slovima latinice.

B 1b5 C 2c Č 2č Ć 2ć Dž 2d1ž Đ 2đ E 2e F 1f G 2g H 1h I 1i J 1j

ЕД У

K 1k

КА

D 2d

L 1l

L1j 1l1j

M 1m N 1n

N1j 1n1j O 2o5

P 3p

R 1r S 4s

Š 4š T 1t

U 1u V 1v5 Zz Žž

60

2. Napiši pisanim slovima latinice imena dece ispod crteža ako znaš da je: • Miša viši od Saške; • Toša niži od Miše; • Saška iste visine kao Toša;

• Seka viša od Siniše; • Siniša najniži.


A 2a

3. Napiši slova tako da dobiješ reči. Prepiši ih na linije.

B 1b5 C 2c Č 2č Ć 2ć D 2d

КА

Dž 2d1ž

datih slogova sastavi tri reči i napiši ih pisanim slovima latinice. 4. Od Slogovi se ne mogu ponavljati.

TI KO

KO KA

ŠI

ŠI

ŠKA

Pravilno prepiši tekst pisanim slovima latinice. Zatim odgovore na pitanja napiši pisanim slovima latinice.

ЕД У

5.

NA

KA

миша јаше коња. носи кестење наташи. наташа се смеје и маше миши. коњ је јео сено, а наташа и миша кестење. касније је миша отишао на комшијино имање, а коњ је остао са наташом.

Đ 2đ E 2e F 1f G 2g H 1h I 1i J 1j K 1k L 1l L1j 1l1j

M 1m N 1n N1j 1n1j O 2o5 P 3p R 1r S 4s

Šta Miša nosi Nataši?

Š 4š

Šta Nataša radi?

T 1t

Gde je Miša otišao?

6. Napiši pisanim slovima latinice najmanje pet reči koje sadrže glas Nj.

U 1u V 1v5 Zz Žž

61


ПИСАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ

2.

КА

1. Nastavi da pišeš pisana slova latinice.

Prepiši reči pisanim slovima latinice.

3. Spoj linijom reči koje se rimuju.

ЕД У

A 2a B 1b5 C 2c Č 2č Ć 2ć D 2d Dž 2d1ž Đ 2đ E 2e F 1f G 2g H 1h I 1i J 1j K 1k L 1l L1j 1l1j M 1m N 1n N1j 1n1j O 2o5 P 3p R 1r S 4s Š 4š T 1t U 1u V 1v5 Zz Žž

62

Napiši reči pisanim slovima latinice prateći strelice. Početno slovo je

4. obeleženo crvenom bojom.

a

n

z

o

k

k

ž

o

a

a

k

n a

z a


5.

A 2a

Popuni tabelu kao što je započeto. Ћирилица

B 1b5

Latinica

C 2c Č 2č Ć 2ć D 2d

КА

Dž 2d1ž

ЕД У

rečenice pisanim slovima latinice. Na kraju rečenica napiši 6. Prepiši odgovarajući znak: tačku (.), uzvičnik (!) ili upitnik (?).

Ено змије

Жана има змаја

Зашто си закаснио Жика жање жито

Тозо, немој тамо

Smisli ukrštenicu čije je rešenje reč ZEKA. Objašnjenje reči koje treba upisati u ukrštenicu napiši na linije pored brojeva.

1

2

3 4

Z

1

E

2

K

3

A

4

Đ 2đ E 2e F 1f G 2g H 1h I 1i J 1j K 1k L 1l L1j 1l1j

M 1m N 1n N1j 1n1j O 2o5 P 3p R 1r S 4s Š 4š T 1t U 1u V 1v5 Zz Žž

63


ПИСАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ

КА

1. Nastavi da pišeš pisana slova latinice.

2.

Prepiši reči pisanim slovima latinice.

3.

Napiši glagole u odričnom obliku.

ЕД У

A 2a B 1b5 C 2c Č 2č Ć 2ć D 2d Dž 2d1ž Đ 2đ E 2e F 1f G 2g H 1h I 1i J 1j K 1k L 1l L1j 1l1j M 1m N 1n N1j 1n1j O 2o5 P 3p R 1r S 4s Š 4š T 1t U 1u V 1v5 Zz Žž

64

4. Napiši pisanim slovima latinice imena životinja ispod crteža ako znaš da: • Laki ima kljun; • Zelja voli vodu;

• Lili stalno juri Lakija; • Leo čuva kuću.


5. Napiši reči koje se završavaju obeleženim slovima.

A 2a B 1b5 C 2c Č 2č Ć 2ć D 2d

КА

Dž 2d1ž

6. Spoj linijom delove rečenica. Prepiši ih pisanim slovima latinice.

Љиљана је насликала

иза зелене јеле.

Јела стоји

слатке малине.

Јелена снима

ЕД У

Малина је јела

лила љиљане. мале јелене.

7. Napiši dve rečenice pisanim slovima latinice u kojima ćeš upotrebiti reči LASTA i ZEMLJA.

Zaokruži slike koje predstavljaju rešenje zagonetki. Rešenja napiši pisanim slovima latinice.

S proleća je zelen, u jesen je žut, otpadne, poleti, pa sleti na put.

I kada je toplo, i kada je zima, ona uvek na sebi zelen kaput ima.

Đ 2đ E 2e F 1f G 2g H 1h I 1i J 1j K 1k L 1l L1j 1l1j

M 1m N 1n N1j 1n1j O 2o5 P 3p R 1r S 4s Š 4š T 1t U 1u V 1v5 Zz Žž

65


ПИСАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ

КА

1. Nastavi da pišeš pisana slova latinice.

2.

Prepiši reči pisanim slovima latinice.

3.

Pročitaj reči i poveži ih linijama sa odgovarajućim slikama.

ЕД У

A 2a B 1b5 C 2c Č 2č Ć 2ć D 2d Dž 2d1ž Đ 2đ E 2e F 1f G 2g H 1h I 1i J 1j K 1k L 1l L1j 1l1j M 1m N 1n N1j 1n1j O 2o5 P 3p R 1r S 4s Š 4š T 1t U 1u V 1v5 Zz Žž

66


4. Dopuni rečenice ponuđenim rečima.

A 2a B 1b5 C 2c Č 2č Ć 2ć D 2d

5.

КА

Dž 2d1ž

Napiši rečenice pisanim slovima latinice tako da budu u prošlom vremenu.

Воз улази у Ваљево.

ЕД У

Вања воли смокве.

Вукашин вози ауто.

Вишња кува слатко. Сава узима новине.

6. Proširi rečenicu VOJA KUVA. Piši pisanim slovima latinice.

IGRAJ SE SA DRUGOM/DRUGARICOM

Prvi igrač zadaje slovo (na primer U). Kada kaže ”Sad”, počinje da meri vreme (dogovorite se koliko minuta ćete odrediti za izvršenje zadatka). Drugi igrač za to vreme pisanim slovima latinice piše što više reči sa početnim slovom U (reči mogu biti imenice, glagoli i pridevi). Koliko reči napiše - toliko poena dobija. Zatim zamenite uloge.

Đ 2đ E 2e F 1f G 2g H 1h I 1i J 1j K 1k L 1l L1j 1l1j

M 1m N 1n N1j 1n1j O 2o5 P 3p R 1r S 4s Š 4š T 1t U 1u V 1v5 Zz Žž

67


NAUČILI SMO... A 2a

1.

Oboj polja u kojima su napisana pisana slova latinice i dobićeš jednu poslovicu. Prepiši je na liniju.

B 1b5 C 2c Č 2č Ć 2ć D 2d

КА

Dž 2d1ž Đ 2đ E 2e F 1f G 2g H 1h I 1i J 1j

ЕД У

K 1k L 1l

L1j 1l1j

M 1m N 1n

2.

Popuni tabelu kao što je započeto.

Reči u kojima je Reči u kojima je Reči u kojima je Reči u kojima je slovo V na početku slovo U na sredini slovo Lj na sredini slovo Z na početku

N1j 1n1j O 2o5

P 3p

R 1r S 4s

Š 4š T 1t

U 1u V 1v5 Zz Žž

68

3. Sastavi reči od datih slova i napiši ih pisanim slovima latinice.

onivne

š k o lj u a


4.

Napiši rečenice pisanim slovima latinice tako da budu u množini.

A 2a B 1b5

Vuk zavija u šumi.

C 2c

Zvono zvoni.

Č 2č Ć 2ć

Kajsija je ukusna.

Dž 2d1ž

КА

Lav živi u savani.

D 2d

5. Pisanim slovima latinice napiši rečenice u kojima ćeš koristiti date reči.

violina školjka tunel

ЕД У

6. Pročitaj tekst.

Velja je nosio veliku kutiju. Zastao je na stazi i stavio kutiju na stenu. Naišao je Ivan. - Šta to nosiš? - uzviknuo je Ivan. - To je velika tajna! - smeškao se Velja i nastavio - Našao sam nešto na tavanu.

Napiši kraj ove priče pisanim slovima latinice.

Nacrtaj ono što je, po tvom mišljenju, bilo u kutiji.

Đ 2đ E 2e F 1f G 2g H 1h I 1i J 1j K 1k L 1l L1j 1l1j

M 1m N 1n N1j 1n1j O 2o5 P 3p R 1r S 4s Š 4š T 1t U 1u V 1v5 Zz Žž

savana — travnata ravnica sa retkim drvećem i grmljem

69


ПИСАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ

КА

1. Nastavi da pišeš pisana slova latinice.

2.

Prepiši reči pisanim slovima latinice.

3.

Ispod slika napiši pisanim slovima latinice šta je na njima prikazano.

ЕД У

A 2a B 1b5 C 2c Č 2č Ć 2ć D 2d Dž 2d1ž Đ 2đ E 2e F 1f G 2g H 1h I 1i J 1j K 1k L 1l L1j 1l1j M 1m N 1n N1j 1n1j O 2o5 P 3p R 1r S 4s Š 4š T 1t U 1u V 1v5 Zz Žž

70

4.

Ko je Sofija? Napiši njeno ime ispod odgovarajuće slike pisanim slovima latinice. Sofija nema crnu kosu, nema ljubičastu haljinu, ima dva repa, nema plave mašne.


A 2a

5. Napiši imenice u tabelu pisanim slovima latinice i odredi im rod i broj. SNEG TEGLA

B 1b5

JAGNjE TELEFONI FLAUTE FAZANI FLAŠA NOGE KIFLA Imenica

Rod

C 2c Č 2č

Broj

Ć 2ć D 2d

КА

Dž 2d1ž

ЕД У

6. Pisanim slovima latinice napiši rečenice u potvrdnom obliku.

F 1f G 2g H 1h I 1i J 1j K 1k L 1l M 1m

Меги не носи саксофон.

N 1n N1j 1n1j

Гане није јео кифлу.

O 2o5

Гога није узела оклагију.

P 3p

7. Pisanim slovima latinice napiši jednu rečenicu o FAZANU.

R 1r S 4s Š 4š T 1t

ISTRAŽI! Pronađi u enciklopediji zašto flamingo ima roze boju perja.

flamingo — vrsta ptice

E 2e

L1j 1l1j

Стефан не воли снег.

Rešenje rebusa napiši pisanim slovima latinice.

Đ 2đ

U 1u V 1v5 Zz Žž

71


ПИСАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ

ЕД У

КА

A 2a 1. Nastavi da pišeš pisana slova latinice. B 1b5 C 2c Č 2č Ć 2ć D 2d Dž 2d1ž Đ 2đ E 2e F 1f 2. Prepiši reči pisanim slovima latinice. G 2g H 1h I 1i J 1j K 1k zameni odgovarajućim slovima. Dobijene reči napiši pisanim L 1l 3. Brojeve slovima latinice. L1j 1l1j 1—D 2—A 3—S 4—O 5—L 6—G 7 — Dž 8 — E M 1m 9—I 10 — J 11 — V 12 — T 13 — N N 1n N1j 1n1j O 2o5 3 5 2 1 4 5 8 1 4 6 5 8 1 2 5 4 10 2 6 4 1 2 P 3p R 1r 1 11 4 6 5 8 1 7 9 11 7 2 13 1 8 12 8 5 9 13 2 S 4s Š 4š 4. Na osnovu navedenih reči napiši imenice kao što je započeto. T 1t U 1u V 1v5 Zz Žž

72


A 2a

5. Od datih reči sastavi rečenice i napiši ih pisanim slovima latinice.

у

недељу

долази

B 1b5

Данило

C 2c Č 2č

година

Душан

има

Ć 2ć

девет

D 2d

одлази

КА

филм

Нађа

код

деде

гледа

о

делфину

Ниџа

ЕД У

rečenice su odgovori. Koristeći rečcu LI napiši pitanja pisanim 6. Date slovima latinice.

Đ 2đ E 2e F 1f G 2g H 1h I 1i J 1j

Неда је дошла.

K 1k

Медвед једе мед.

L1j 1l1j

Оџак се дими.

M 1m

Дане је ђак.

N1j 1n1j

Дина је жедна.

7. Smisli i napiši jednu zagonetku pisanim slovima latinice.

Napiši odgovarajuće reči pisanim slovima latinice. Nacrtaj rešenje.

Posle kiše pojavi se, ko nebeska pruga, na krovove naslanja se raznobojna .

Dž 2d1ž

Iznad šume i planine i lastinog gnezda, u noći, u tami sine najsjajnija .

L 1l

N 1n O 2o5 P 3p R 1r S 4s Š 4š T 1t U 1u V 1v5 Zz Žž

73


ПИСАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ

2.

КА

1. Nastavi da pišeš pisana slova latinice.

Prepiši reči pisanim slovima latinice.

ЕД У

A 2a B 1b5 C 2c Č 2č Ć 2ć D 2d Dž 2d1ž Đ 2đ E 2e F 1f G 2g H 1h I 1i J 1j K 1k L 1l L1j 1l1j M 1m N 1n N1j 1n1j O 2o5 P 3p R 1r S 4s Š 4š T 1t U 1u V 1v5 Zz Žž

74

3.

Napiši reči koje znače nešto umanjeno pisanim slovima latinice.

4.

Ko se kako oglašava? Napiši kao što je započeto.

5. Prepiši rečenicu pisanim slovima latinice i izgovori je najbrže što možeš.

Čokanjčićem ćeš me, čokanjčićem ću te.


6.

A 2a

Popuni tabelu kao što je započeto. Prošlo vreme

Sadašnje vreme

B 1b5

Buduće vreme

C 2c Č 2č Ć 2ć D 2d

КА

Dž 2d1ž

ЕД У

7. Pisanim slovima latinice napiši rečenice u kojima ćeš iskoristiti date reči.

čekić, slika

čamac, Dunav kuća, ključ

čokolada, Čeda

U prazna polja napiši slova A, C, D i V, ali tako da se slova ne ponavljaju ni u redu ni u koloni.

Đ 2đ E 2e F 1f G 2g H 1h I 1i J 1j K 1k L 1l L1j 1l1j

M 1m N 1n N1j 1n1j O 2o5 P 3p R 1r S 4s Š 4š T 1t U 1u V 1v5 Zz Žž

75


ПИСАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ

ЕД У

КА

A 2a 1. Nastavi da pišeš pisana slova latinice. B 1b5 C 2c Č 2č Ć 2ć D 2d Dž 2d1ž 2. Prepiši reči pisanim slovima latinice. Đ 2đ E 2e F 1f G 2g H 1h I 1i J 1j 3. Napiši slova tako da dobiješ nove reči. Prepiši ih na linije. K 1k L 1l L1j 1l1j M 1m N 1n N1j 1n1j O 2o5 P 3p R 1r 4. Pisanim slovima latinice napiši ko radi sledeće poslove. S 4s Š 4š Mesi i peče hleb: Čuva red i zakon: T 1t U 1u Raznosi poštu: Prodaje robu: V 1v5 Zz Obrađuje zemlju: Iskopava rudu: Žž

Vozi avion:

76

Izdaje lekove:


A 2a

5. Dopuni rečenice ponuđenim rečima.

B 1b5 C 2c Č 2č Ć 2ć D 2d

КА

Dž 2d1ž

rečenice pisanim slovima latinice tako da redosled događanja 6. Prepiši bude tačan.

ЕД У

• Pešačio je do podnožja planine. • Po podne je stigao na uzvišenje sa kog se pružao prelep pogled. • Planinar je spakovao svoj ranac i pošao na put. • Dugo se uspinjao uskim puteljcima.

reči koje se isto pišu štampanim slovima latinice i ćirilice, 7. Zaokruži ali imaju različito značenje. Smisli i u okvir napiši još neku takvu reč. Prepiši ih na linije pisanim slovima latinice.

PERO KOPA KACA PESAK PEKA APOTEKA MAPA

ISTRAŽI! Pronađi reči koje se mogu čitati unapred i unazad, a imaju isto značenje (ANA, NEVEN...).

Đ 2đ E 2e F 1f G 2g H 1h I 1i J 1j K 1k L 1l L1j 1l1j

M 1m N 1n N1j 1n1j O 2o5 P 3p R 1r S 4s Š 4š T 1t U 1u V 1v5 Zz Žž

77


ПИСАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ

КА

1. Nastavi da pišeš pisana slova latinice.

2.

Prepiši reči pisanim slovima latinice.

3.

Napiši pisanim slovima latinice reči koje će početi i završiti se označenim slovima.

4.

Napiši pisanim slovima latinice reči koje se rimuju.

ЕД У

A 2a B 1b5 C 2c Č 2č Ć 2ć D 2d Dž 2d1ž Đ 2đ E 2e F 1f G 2g H 1h I 1i J 1j K 1k L 1l L1j 1l1j M 1m N 1n N1j 1n1j O 2o5 P 3p R 1r S 4s Š 4š T 1t U 1u V 1v5 Zz Žž

78

5. Prepiši rečenicu pisanim slovima latinice i izgovori je najbrže što možeš.

Na vrh brda vrba mrda.


A 2a

6. Razvrstaj reči na imenice, glagole i prideve. Upiši ih na odgovarajuća mesta u tabeli pisanim slovima latinice. UHVATITI BOLNICA

ORAH

BUČNO BISTAR

Imenice

B 1b5

BEOGRAD TIH

Glagoli

C 2c

PEVAJU

Č 2č

ČITAMO

Ć 2ć

Pridevi

D 2d

7.

КА

Dž 2d1ž

Napiši rečenice pisanim slovima latinice tako da budu u budućem vremenu.

Бане броји бомбоне. Бобан седи у хладу.

ЕД У

Жир пада са храста.

E 2e F 1f G 2g H 1h I 1i J 1j K 1k L 1l

Хрчак сакрива храну.

L1j 1l1j M 1m

Љуба свира хармонику.

N 1n

8. Napiši pisanim slovima latinice reči u kojima će: a) glas B biti na drugom mestu;

Đ 2đ

N1j 1n1j

b) glas H biti na trećem mestu.

O 2o5 P 3p R 1r S 4s Š 4š T 1t

Napravi rebuse tako da rešenja budu date reči.

U 1u V 1v5 Zz

BALON

PAHULjA

BUBANj

Žž

79


NAUČILI SMO SVA PISANA SLOVA LATINICE A 2a

Pomozi golubu da pronađe put do grane. Ako pravilno pokupiš slova na putu, dobićeš jednu poslovicu. Napiši je pisanim slovima latinice.

1.

B 1b5 C 2c Č 2č

B

Ć 2ć

E

Dž 2d1ž

V

Đ 2đ E 2e F 1f

Lj

R

N

G 2g

I I

H 1h I 1i J 1j

N R

I

R B

A

B

C

U

R

U

O

U

G

O

E

G

U

L

R

G

ЕД У

K 1k

C

C

O

B A

G R

A

N

A

КА

D 2d

Lj

Lj

B

A

G

C

O

R

N

U

Lj

A

I

I

C

L 1l

L1j 1l1j

M 1m N 1n

2.

Promeni jedno (bilo koje) slovo u rečima tako da dobiješ nove reči.

3.

Dodaj jedno slovo na kraju reči tako da dobiješ nove reči.

N1j 1n1j O 2o5

P 3p

R 1r S 4s

Š 4š T 1t

U 1u V 1v5 Zz Žž

80


4.

br. itd. m

B 1b5

str. npr. dm

C 2c Č 2č

Kako se kaže? Dopuni rečenice.

6.

Objasni kako razumeš sledeće poslovice. Piši pisanim slovima latinice.

ЕД У

Ispeci pa reci.

Ć 2ć

cm

D 2d Dž 2d1ž

КА

5.

A 2a

Napiši pisanim slovima latinice šta znače navedene skraćenice.

U ratara crne ruke, a bela pogača.

7. Napiši pored svake imenice pisanim slovima latinice najmanje tri odgovarajuća prideva.

Đ 2đ E 2e F 1f G 2g H 1h I 1i J 1j K 1k L 1l L1j 1l1j

M 1m N 1n N1j 1n1j O 2o5 P 3p R 1r S 4s

Mesec

Š 4š

Šuma

U 1u

Oblak

Livada

T 1t V 1v5 Zz Žž

Planina 81


B 1b5 C 2c Č 2č Ć 2ć

odgovarajuća glagola.

Mačka Pčela

D 2d

Kiša

Dž 2d1ž

Potok

Đ 2đ E 2e

Vetar

F 1f G 2g H 1h I 1i J 1j

Dopuni rečenice pridevima kao što je dato u primeru.

Visibaba izviruje iz snega. Jež se krije u lišću.

ЕД У

K 1k

9.

КА

A 2a

8. Napiši pored svake imenice pisanim slovima latinice najmanje tri

L 1l

L1j 1l1j

M 1m N 1n

N1j 1n1j O 2o5

Lasta pravi gnezdo.

Zvezde trepere na nebu.

P 3p

R 1r S 4s

Kraj sela je jezero.

Š 4š T 1t

U 1u

Žito se talasa na njivi.

V 1v5 Zz Žž

82

Oluja lomi grane.


10. Pročitaj tekst i odgovore na pitanja napiši pisanim slovima latinice.

A 2a

Gde Gane živi? Gde je Gane video slona?

КА

B 1b5 Gane živi u Beogradu. On voli svoj grad. Ide u vrtić i ima mnogo drugara sa kojima menja sličice, igra fudbal na obližnjem C 2c terenu i gleda crtaće. Kao gradsko dete, Gane je video kravu samo na Č 2č slici. Vodili su njega roditelji u Zoološki vrt. Video je majmune, kamile, Ć 2ć slonove... ali nije kravu. Jednog dana Gane je sa roditeljima otišao na Zlatibor. Čim su D 2d stigli, pošli su u šetnju. Ceo dan su uživali na čistom vazduhu. Tako su Dž 2d1ž naišli na kravu. Gane je dugo obilazio oko nje, zagledao je i mrštio se. Đ 2đ Kada su ga roditelji upitali šta nije u redu, Gane reče: - Nikako mi nije jasno kako iz krave ispadne mleko u tetrapaku! E 2e

Na koju planinu je otišao sa roditeljima? Šta Gane nikada nije video?

ЕД У

Kakvo je mišljenje imao o kravi?

2

3

6

7

8

9

10 13 15

11

12

14

16

17 18 19

1 — ptica; čest kućni ljubimac 2 — pijemo je 3 — sazidan od cigli 4 — pada zimi 5 — vazdušno prevozno sredstvo 6 — prolećno voće 7 — skraćena reč ISPOD 8 — drveni duvački instrument 9 — upiši FGA 10 — imenica od glagola RADITI

H 1h I 1i J 1j K 1k L1j 1l1j

M 1m N 1n N1j 1n1j

4

5

G 2g

L 1l

Popuni ukrštenicu.

1

F 1f

11 — suprotno od MOKRO 12 — suprotno od MANJE 13 — 1. slovo abecede 14 — organ čula vida 15 — upiši JO 16 — čvrsto stanje vode 17 — vodeno prevozno sredstvo 18 — suprotno od DUŽA 19 — 9. slovo abecede

O 2o5 P 3p R 1r S 4s Š 4š T 1t U 1u V 1v5 Zz Žž

83


ABECEDA

ЕД У

КА

Napiši pisana slova latinice kojima počinju nazivi onoga što je prikazano na slikama.

84


ЕД У

КА

ČITAMO I PIŠEMO

85


BOLESNIK NA TRI SPRATA Branko Ćopić Pročitaj pesmu Bolesnik na tri sprata” ” iz svoje Čitanke.

КА

Prepiši pisanim slovima latinice jednu strofu ove pesme.

ЕД У

Zašto se doktor Jan čudio kada je dobio poziv da obiđe bolesnika?

Napiši pisanim slovima latinice šta se, po tvom mišljenju, dogodilo žirafi.

86

Nacrtaj doktora Jana.


NEZGODA U ZOO-VRTU Priča na osnovu reči Smisli i napiši priču na osnovu datih reči.

ЕД У

КА

SLON, ŽIRAFA, KROKODIL, ZUB, VETERINAR

87


MEDA I PČELE Započeta priča Nastavi da pišeš priču. Napiši ono što ti misliš da se dogodilo posle.

ЕД У

КА

Meda je pospano provirio napolje. Došlo je proleće. Cveće je krasilo ulaz u njegovu pećinu, a ptice su cvrkutom pozdravljale sunce. Veselo je pošao u šetnju kroz šumu. Pevušeći, došao je do šarene livade i odlučio da se tu malo odmori. Uživajući u mirisu i toplim zracima sunca, meda je zadremao. Probudilo ga je zujanje. Kada je otvorio oči, ugledao je pčelicu na svom nosu. Nešto mu je ljutito govorila. On ju je začuđeno gledao, a ona je nastavila da priča: - ... pa zbog tebe neće nijedna da izađe iz košnice! Uplašio si sve pčele!

88


BIK I ZEC Narodna basna Pročitaj basnu Bik i zec” iz svoje Čitanke. Proširi je tako što ćeš ” napisati:

ЕД У

КА

• gde su oni živeli; • kako su postali prijatelji; • gde su se sreli; • šta se posle dogodilo?

89


ŠTA JE MAČKA UOBRAZILA Prema delu Sergeja Mihalkova Lica: MAČKA, MAGARAC i VRANA (Radnja se događa u seoskom dvorištu.) MAČKA (zadovoljno): Oho! Čula sam da su mi bliski rođaci lav i tigar! A ja, budala, nisam znala kakvu rodbinu imam! Pa sad ću ja svima pokazati!

КА

(Ne razmišljajući dugo, skočila je magarcu na leđa.) MAGARAC (iznenađeno): Šta je to sad?

MAČKA (zapovedno): Vozi kuda naredim. Vozi i ne govori ništa! Znaš li ko su mi rođaci? MAGARAC: Ne znam. Ko?

ЕД У

MAČKA: Lav i tigar, eto ko! Ako ne veruješ, pitaj vranu. MAGARAC (obraća se vrani): Je l' to istina?

VRANA: Da, zaista. Mačka, tigar, ris, a takođe panter i jaguar, pa čak i lav, pripadaju porodici mačaka. MAČKA: Jesi li se sada uverio!? Vozi! MAGARAC (mirno): Kuda? Kod tigra ili kod lava? MAČKA (zbunjeno): Ne-e-e! Vozi me kod... kod... miševa!

VRANA (smeškajući se): Mačka je ipak samo mačka.

90


Zaokruži slovo ispred tačne tvrdnje. Tekst Šta je mačka uobrazila” jeste: ” a) basna; b) dramski tekst; c) bajka. Po čemu to znaš?

a) hrabrost;

КА

Koju osobinu ima mačka u ovom tekstu? Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora. b) uobraženost;

c) velikodušnost.

Šta je vrana htela da kaže rečenicom: MAČKA JE IPAK SAMO MAČKA?

ЕД У

Ukratko prepričaj tekst Šta je mačka uobrazila”. ”

91


MOJ LJUBIMAC Opiši svog kućnog ljubimca ili ljubimca kojeg bi želeo/želela da imaš. Napiši:

ЕД У

КА

• kako se zove; • kako izgleda; • koje osobine ima; • kako s njim provodiš vreme; • kako se igraš sa njim.

92


ЕД У

Seti se nekog svog odlaska na putovanje. Napiši pismo roditeljima, drugu ili drugarici sa tog putovanja. Opiši to putovanje: kako se osećaš i šta radiš. Napiši ime i prezime osobe kojoj pišeš i njegovu/njenu adresu.

КА

PISMO

93


OGLASI ,,ŠUMSKIH NOVINA” Odlomak iz dela Branka Ćopića Izašle, kažu, novine šumske, štampane senkom finom, crtane perom slikara Sunca, šarane mesečinom.

LIJIN OGLAS

КА

Hoćeš da vidiš, malčice samo, novinu ovu znanu? Iz nje sam juče nešto prepisô. Čitaj oglasnu stranu:

JAZAVČEV OGLAS

Ozbiljnog druga jazavac traži da dele krasan stan. Jazbinu ima toplu i tihu, zgodnu za zimski san. Lepše je nema da pališ sveću! Ježa primiti neću!!!

ЕД У

U gustoj travi nadomak reke, kraj neke staze uske, našla sam sinoć, u sami suton, pero gospođe Guske. Neka se Guska u šumu svrati da joj ga tetka vrati. Sastanak u pet sati.

Zašto lisica hoće da se sastane sa guskom?

Šta jazavac traži? Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora. a) Toplu jazbinu.

b) Nekoga da živi sa njim.

c) Gospođu Gusku.

Zašto jazavac neće da deli stan sa ježom?

Zamisli da veverica hoće da objavi oglas. Napiši šta bi pisalo u tom oglasu.

94

suton — veče


PRIRODA Priča na osnovu slike

ЕД У

КА

Opiši prirodu prikazanu na slici. Napiši: • kakvo je vreme; • kakvi se, po tvom mišljenju, mirisi osećaju; • kakvi se zvuci čuju.

95


VEČE NA RECI Dragomir Đorđević To je znak za mečiće da zažde u grm, jeza tera zečiće uz brežuljak strm.

Mesec stiže, vreme mu, radiće do pet, sova vrši pripremu za svoj prvi let.

Ćuk se svađa sa vranom odmoran i svež, u potragu za hranom ide stari jež.

Vuk sve posvršavao, pa sad diže glas, i tako je čmavao sve do maločas.

Reka tiho žubori teče sve u šest sve dok se ne umori do ušća to jest.

ЕД У

КА

Sišlo veče u reku, otperjao dan, žabe kreću u dreku, a ribe u san.

Za šta se sprema sova?

Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora. Ćuk se svađa sa: a) vukom;

b) mečićima;

c) vranom;

d) sovom.

Šta rade mečići?

Šta pesnik opisuje u ovoj pesmi? Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora. a) Opisuje šumu.

96

otperjati — otići

b) Kako se životinje spremaju za zimu.

c) Kako se životinje spremaju za noć. čmavati — spavati

zažditi — pobeći


PROLEĆE U MOJOJ ULICI

ЕД У

КА

Opiši kako izgleda tvoja ulica u proleće.

97


OD KUĆE DO ŠKOLE

ЕД У

КА

Nacrtaj put, po svom izboru, kojim se deca kreću do škole.

Pogledaj crtež. Napiši nazive ulica kojima se kretalo svako dete na putu do škole. Mina

98

Igor

Lena


MOJ NAJBOLJI DRUG/ MOJA NAJBOLJA DRUGARICA Opiši svog najboljeg druga/svoju najbolju drugaricu.

ЕД У

• kako se zove; • kako izgleda; • kakve osobine ima; • kako se družite.

КА

Napiši:

99


100

ЕД У КА


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.