Латица по латица латиница, уџбеник за други разред основне школе

Page 1

Milanka Berković • Natali Šarić

LATICA PO LATICA LATINICA

ЕД У

КА

Udžbenik za drugi razred osnovne škole


Milanka Berković i Natali Šarić LATICA PO LATICA − LATINICA Udžbenik zа drugi rаzred osnovne škole GLAVNI UREDNIK Prof. dr Boško Vlаhović ODGOVORNA UREDNICA Doc. dr Nataša Filipović

КА

PREDMETNI UREDNIK Dr Monjа Jović RECENZENTI Ljiljana Đurović, profesorka razredne nastave, OŠ Momčilo Nastasijević, Gornji Milanovac Dr Jelena Žurić, profesorka srpskog jezika i književnosti Ivana Milošević, pedagog PRELOM I DIZAJN Dimitrije Babović ILUSTRACIJE Nina Ignjatović Andrea Šarac

ЕД У

LEKTOR I KOREKTOR Spomenka Tripković

AUTORI NEPOTPISANIH TEKSTOVA I STRIPOVA Milanka Berković i Natali Šarić IZDAVAČ Edukа d.o.o. Beogrаd Ul. Zmаjа od Noćаjа br. 10/1 Tel/fax: 011 3287 277, 3286 443, 2629 903 Sаjt: www. eduka. rs; imejl: eduka@eduka. rs

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:003.344-028.31(075.2) БЕРКОВИЋ, Миланка, 1971Latica po latica latinica : udžbenik za drugi razred osnovne škole / Milanka Berković, Natali Šarić ; [ilustracije Nina Ignjatović, Andrea Šarac]. - Izd. 1.- Beograd : Eduka, 2019 (Subotica : Rotografika). - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

ZA IZDAVAČA Prof. dr Boško Vlаhović, direktor ŠTAMPA Rotografika, Subotica

Tekst ćir. i lat. - Tiraž 1.000. ISBN 978-86-6013-409-9

Izdаnje br.: 1, 2019. godina

1. Шарић, Натали, 1971- [аутор]

Tiraž: 1000

COBISS.SR-ID 278254092

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije odobrio je izdavanje i upotrebu ovog udžbenika Rešenjem broj: 650-02-00182/2019-07. Nije dozvoljeno: reprodukovanje, distribucija, objavljivanje, prerada ili druga upotreba ovog autorskog dela ili njegovih delova u bilo kom obimu ili postupku, uključujući i fotokopiranje, štampanje ili čuvanje u elektronskom obliku, bez pismene dozvole izdavača. Navedene radnje predstavljaju kršenje autorskih prava.

2


ПОЗДРАВНА РЕЧ Драга децо,

ЕД У

КА

У првом разреду сте научили да читате и пишете ћирилицом. Вештина читања и писања важна је за стицање знања. Она нам омогућава не само да сазнамо корисне и важне ствари, него и да уживамо у лепим песмама и причама. Ова књига је посебна, јер ће вам помоћи да савладате још једно писмо – латиницу. Желимо вам у томе много среће!

А сада једна мудра мисао написана латиницом:

Ako ne počneš, nećeš ni završiti.

Ако сад не знаш да је прочиташ, врати се на њу кад научиш латиницу уз помоћ ове књиге.

3


DA SE UPOZNAMO ДА СЕ УПОЗНАМО

Драга Cаро, што си села на оближњи цветак?

КА

Зар не чујеш школско звоно за нови почетак? У други ћу разред, Mаро. Још ми знања треба.

ЕД У

Кад научиш латиницу, летећеш до неба!

Драго дете, што се смешкаш бубама што лете?

Фотографију залепи. Ти си лепо дете!

Ћирилицом/латиницом пиши име. Та је књига твоја.

Нека слова запевају у стотину боја!

4


Први ниво постигнућа Други ниво постигнућа

Трећи ниво постигнућа

Бубамара Сара

Nn Нн

КА

Бубамара Мара

Ii Ии

Nj nj Обрада штампаних Њњ слова латинице

Од колико линија се састоји свако слово? Настави низ.

I N Nj N

1

2

1

1

2

i

2

1

n

1 2

4

nj n 4

1

3

2

3

Mброј1mслова у абецедном низу, У кружиће упиши редни M m по жељи. T 1t а затим слова обој и украси K Обрада 1k

Tt писаних слова латинице

ЕД У

Kk

Neka slova u latinici i ćirilici potpuno su ista. Priseti se od koliko se linija sastoji svako slovo. Nastavi niz.

Повежи речи са одговарајућим цртежима.

K 1

2

Tanja

1k

konj

2

M 1

T

2

1

1

3

1t

1

Nemanja

1m 2

2

imanje

1

2

Заокружи правилно написану реченицу, а затим je претвори у упитну.

konja.slova u svesku. Monja ima konja. Prepiši monja pravilnoima povezana

МАРИН КУТАК

T0o6

Aa Bb

Ćć

Prepiši reči.

MARIN KUTAK 1tawta

2at

Cc Čč

1ko6ka

2o9m

2ewm

D d Dž dž Đ đ E e 14

1mawma

1mqe Ka

САРИН КУТАК

Ff

Gg Hh Ii Jj Kk Ll

SARIN KUTAK 1ko6tao6

Rešenje rebusa napiši pisanim slovima.

Prepiši rečenice u svesku pisanim slovima.

Овде су занимљивости уз штампана слова латинице.

Monja konja ima

Ej, Mito! Oj, Jeko! Ko je Toma? Moja majka je Kaja. Matija je jeo kajmak.

P=M

Lj 1lj M 1m N 1n N1j 1nwj O 2o6 P 3p R 2r S 4s Š 4š T 1t U 1u 45

5

L=K

Овде су занимљивости V 1v Z 1z Ž 1ž уз писана слова латинице.


SADRŽAJ САДРЖАЈ

DA SE UPOZNAMO

4

NAUČILI SMO

8

NAUČIĆEMO

9

UČIMO ŠTAMPANA SLOVA LATINICE

11

Štampana slova latinice (Aa, Ee, Jj, Oo)

12

Štampana slova latinice (Kk, Mm, Tt)

13

Štampana slova latinice (Ii, Nn, Njnj)

14

Štampana slova latinice (Ss, Šš)

16

Štampana slova latinice (Zz, Žž)

18

Uvežbajmo naučena slova latinice

20

Čitajmo

21

Štampana slova latinice (Ll, Ljlj)

КА

ЕД У

22

Štampana slova latinice (Uu, Vv)

24

Štampana slova latinice (Ff, Gg)

26

Štampana slova latinice (Dd, Dždž, Đđ)

28

Uvežbajmo naučena slova latinice

30

Čitajmo

31

Štampana slova latinice (Cc, Čč, Ćć)

32

Štampana slova latinice (Pp, Rr)

34

Štampana slova latinice (Bb, Hh)

36

Uvežbajmo naučena slova latinice

38

Pšenično zrno, narodna priča

39

Sanak ide uz ulicu, narodna uspavanka

40

Lisica i majmun, Dositej Obradović

41

Mudra carica (odlomak), narodna priča

42

6


UČIMO PISANA SLOVA LATINICE

43

Pisana slova latinice ( A 2a, E 2e, J 1j, O 2o9)

44

Pisana slova latinice ( K 1k, M 1m, T 1t )

45

Pisana slova latinice ( I 1i, N 1n, N1j nwj ) Pisana slova latinice ( S 4s, Š4š )

46

Pisana slova latinice ( Z 1z, Ž 1ž )

50

Uvežbajmo naučena slova latinice

52

Čitajmo

53

КА

48

54

Pisana slova latinice ( U 1u, V 1v6 ) Pisana slova latinice ( F 1f, G 2g )

56

58

Pisana slova latinice ( D 2d, D6ž 2dwž, Đ 2đ )

60

Uvežbajmo naučena slova latinice

62

ЕД У

Pisana slova latinice ( L 1l, Lwj 1lwj )

Čitajmo

63

Pisana slova latinice ( C 2c, Č 2č, Ć 2ć )

64

Pisana slova latinice ( P 3p, R 2r )

66

Pisana slova latinice ( B 1b, H 1h ) Uvežbajmo naučena slova latinice

68

Kako raste pesma

71

Uporedimo slova ćirilice i latinice

72

Najpre dete, Natali Šarić

73

Čitaj i prepiši

74

Čitaj i nastavi priču

75

Lane u nevolji, Milanka Berković

76

Putuj i zapisuj

78

Let ka vrelom letu

80

7

70


NAUČILI SMO НАУЧИЛИ СМО

Наша азбука има 30 слова. Сваки глас означавамо једним словом. Азбука има устаљен редослед слова и пише се ћирилицом.

Аа

Б

1

Вв

2

Гг

3

4

5

7

13

8

л

11

Мм

Нн

Њњ

Оо

Тт

љ

9

15

Рр

Сс

Ф

Хх

Цц

25

20

26

6

10

И

П

19

Ђђ

Кк

Зз

14

д

Јј

ж

ЕД У

Ее

КА

Упиши слова која недостају.

21

16

22

27

28

ч

17

23

Џџ 29

12

18

Уу 24

Ш

30

Пронађи велика слова која се исто пишу и читају ћирилицом и латиницом. Заокружи их црвеном бојом у азбуци и абецеди.

8


NAUČIĆEMO НАУЧИЋЕМО

Абецеда има 30 слова. Двадесет седам гласова означавамо једним словом, а џ, љ и њ пишемо помоћу два словна знака (dž, lj и nj). Абецеда има устаљен редослед слова.

Aa

Bb

Dž dž

Đđ

Ii

КА

Пронађи слова која се исто пишу, а различито читају ћирилицом и латиницом. Заокружи их зеленом бојом у азбуци и абецеди.

Cc

Čč

Ćć

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

Jj

Kk

Ll

Lj lj

Mm

Nn

Nj nj

Oo

Pp

Rr

Ss

Šš

Tt

Uu

Vv

Zz

Žž

2

3

4

ЕД У

1

7

13

19

25

8

14

20

26

9

10

15

16

21

22

27

28

Колико слова латинице читаш и пишеш? Латиницом напиши реченицу о себи.

9

5

11

17

23

29

6

12

18

24

30


УЧИМО ШТАМПАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ

КА

Пред школом се разиграле бубамаре и детлићи.

ЕД У

Да се уче нова слова сазнали и лептирићи.

Нестрпљиво долетеле златне бубе, младе птице,

а за њима допузали црвићи и гусенице.

10


UČIMO ŠTAMPANA SLOVA LATINICE

КА

Окупило школско звоно све бисере овог света.

ЕД У

Сад наздравља све шта дише, све шта расте или цвета.

Савладаће друго писмо, јер у школи живи знање.

Свако ко се књиге држи заслужује поштовање.

11


Aa Аа

Jj Jj

Ee Ee

Oo Oo

Поља са словима латинице обој одговарајућом бојом. O Поља са 1. словом латинице обој црвеном бојом.

КА

A

Поља са 9. словом латинице обој плавом бојом.

o

a

j

j

Поља са 14. словом латинице обој зеленом бојом.

J

ЕД У

Поља са 21. словом латинице обој жутом бојом.

E

Преостала поља на кловну обој по жељи.

Укрштеница крије три речи које се понављају. Које су то речи? Колико се пута која реч понавља?

J

A

J

E

J

E

J

A

J

E

J

E

J

A

J

A

J

E

J

A

Aa Bb

Cc Čč

Ćć

e a

A

MARIN KUTAK

PITALICA

Pitala bundeva sunce: —G reješ li još koga ili samo mene? A sunce joj odgovara: ­— D a nisi bundeva, ne bi tako ni pitala.

D d Dž dž Đ đ E e 12

Ff

Gg Hh Ii Jj Kk Ll


Mm Мм

Кk Кк

Tt Тт

Од колико линија се састоји свако слово? Настави низ.

1

K T M 2

1

1

2

1

t

2

m

3

1 2 3

Обој цртеже који у називу крију гласове к, м или т. Који је цртеж остао необојен?

ЕД У

1

2

КА

2

k

На линије напиши слова а, е, ј, о, к, м или т, а затим прочитај настале речи.

To

Ma

k k

at

me

o o

РЕБУС

ka

Исправи ред речи у реченицама. Латиницом правилно препиши реченице. tata je Toma moj.

Maja Кako je? јe Тo Moma! Lj lj M m N n Nj nj O o P p R r S s Š š T t U u V v Z z Ž ž 13


Nn Нн

Ii Ии

Nj nj Њњ

Од колико линија се састоји свако слово? Настави низ.

I N Nj

КА

1

n

2

1

1 2

4

1

3

nj 2

4

3

У кружиће упиши редни број слова у абецедном низу, а затим слова обој и украси по жељи.

ЕД У

1

2

i

2

1

Повежи речи са одговарајућим цртежима. Tanja

konj

imanje

Nemanja

Заокружи правилно написану реченицу, а затим je претвори у упитну. monja ima konja.

Aa Bb

Cc Čč

Ćć

Monja ima konja.

D d Dž dž Đ đ E e 14

Ff

Monja konja ima

Gg Hh Ii Jj Kk Ll


Препиши реченице у одричном облику. Minja ima imanje.

Anja ima tanke kike.

Ona ima konje.

Mina kiti njene kike.

КА

Препиши латиницом ове реченице правилно употребљавајући мала и велика слова: EJ, TETKA!

ОНА ЈЕ И НЕМАЊИНА ТЕТКА.

ЕД У

ТАЊА ЈЕ МОЈА ТЕТКА.

KO ЈЕ АЊИНА МАМА?

АНА ЈЕ АЊИНА И МИНИНА МАМА.

Латиницом напиши речи од задатих слова.

MARIN KUTAK

К М Е Н А

А О Н Њ К

PITALICA Bodljikavo prase upitalo kaktus: — Da li si mi ti tata?

Ј А Т Н А

Т Н И А А Lj lj M m N n Nj nj O o P p R r S s Š š T t U u V v Z z Ž ž 15


Šš

Ss Сс

S Š

Шш

Од колико линија се састоји свако слово? Настави низ.

1

1

КА

2

s 2

1

1

š

У кружиће упиши редни број слова у абецедном низу. Затим слова обој како је означено.

ЕД У

24. слово обој зеленом бојом.

25. слово обој наранџастом бојом.

Заокружи правилно написане речи, а затим их повежи са одговарајућим бројевима.

6

616 118 18

16 8

Aa Bb

Cc Čč

šesto šesnaest osamnaest šesnajest osam osamnest šesnaest šeststo šesnaest sto osamnaest stoosamnaest šest Ćć

високо лажно лако крупно

D d Dž dž Đ đ E e 16

Латиницом напиши речи супротног значења.

Ff

Gg Hh Ii Jj Kk Ll


Латиницом правилно напиши ове реченице: Ошишао се Сима, јао. Сат носи ко! Синишом се шета са Миша?

КА

Реши ребус и добићеш назив једне планине. О врсти птице на слици прочитај у Марином кутку.

Упиши слова која недостају и добићеш назив предмета. Чему служи тај предмет?

S

a

ЕД У

1. мушко име

T

2. река

3. страна света

i

4. погодак у кошарци

s

a

a

o

k

На основу речи из укрштенице покушај латиницом да напишеш обавештајну реченицу.

MARIN KUTAK

Ptica kos gnezda pravi u žbunju. Jednostavnog je izgleda: crne je boje, sa narandžastim kljunom. Kos je poznat po svojoj divnoj pesmi.

Lj lj M m N n Nj nj O o P p R r S s Š š T t U u V v Z z Ž ž 17


Zz Зз

Z Ž

Žž Жж

Од колико линија се састоји свако слово? Настави низ.

z

1

1

КА

2

1

2

ž

1

1

Нацртај предмет чији назив почиње гласом z. Нацртај животињу чији назив почиње гласом ž.

Z

ЕД У

Ž

У сваки стубац упиши слова z и ž. Прочитај речи и објасни шта примећујеш.

Повежи картице и добићеш три нове речи. Напиши их.

ši

ma

na

ka

ze   ma

že

nja

Aa Bb

ne

Cc Čč

Ćć

D d Dž dž Đ đ E e 18

Ff

ko a

ko a

ote at

ote ati

ana

ana

ma i

ma i

Gg Hh Ii Jj Kk Ll


Реши ребус и добићеш назив једне грађевине. Напиши решење ребуса.

R=M

КА

Препиши латиницом ове реченице: Жика жање жито.

Тетка Зока меси тесто.

Снежана шије кожни сако.

ЕД У

Сашка шета са Тозом.

Прошири реченице: Зоки стоји. Жана шета. Напиши их латиницом.

MARIN KUTAK ZVUKOVI U PRIRODI

Vrabac cvrkuće, živče, žvrgolji, čivka, dživdžiče, živžiče: cvr-živ, živ-žvr, čiv-dživ-živ.

Što sam malen, nisam kriv – ja sam vrabac siv i živ. Čvorak cvrči, zviždi: cvrk-cvrk, zvi-zvi. Veseli smo svi!

Lj lj M m N n Nj nj O o P p R r S s Š š T t U u V v Z z Ž ž 19


UVEŽBAJMO NAUČENA SLOVA LATINICE УВЕЖБАЈМО НАУЧЕNА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ

КА

Посматрај илустрацију на којој се налазе животиње, предмети и људи. Именуј их и напиши латиницом.

Повежи картице и напиши нове речи штампаним словима латинице. Правилно пиши властите именице.

Упиши слова која недостају, а затим прочитај речи. ko__a

__aj__a

__ima

so__

z__a__e

__e__a

ja__n__

ENA

Ž

IKA

ITO

UKNJA

S

IMA

AKO

ЕД У

ma__

Води рачуна о правилном реду речи и препиши латиницом ове реченице.

Жито мика са жање Којом.

Ти ас си!

Сања зашто носи сат Снежанин?

У поља упиши слова из абецедног низа, а затим прочитај решење.

29. 1.

19.   1.

24.

19.  9.    18.  1. 20

29. 13.   18.    9.


ČITAJMO ЧИТАЈМО

Увежбај читање научених слова латинице. Nemanjina seka je Sanja. Mama im je Maša, a tata Toma. Tata ima kamion.

КА

Mama Maša šije sakoe. Jana šije kožne tašne. Tata Toma i Nemanja kose. Tetka Tanja mesi testo.

ЕД У

Komšija Toza ima kajsije. On ima sok. Ima i šest koza. Zato sa Sinišom žanje žito. Tu je i Kaja. Ona seje semenje. Tanja šeta sama. Tišina je. Neko se smeje. Miša nosi seno. Stao je. Ko je to? Njezin Žika!

CVRLE NA MRAVINJAKU

Suncokreti su prekrili polje. Zrake sunca su se probijale kroz zlatne glavice. U senci suncokretovog lista leškario je skakavac Cvrle. Njegov mir je prekinuo lepet krila senice. U dva-tri skoka našao se na zemlji. Ispred njega se ukazao breg. Cvrle se popeo i zagledao u daljinu. Nastavio je mirno da sanjari. Iznenada ga je gricnuo mrav. Ljutito je cupkao pored njega jer mu je Cvrle zapušio dimnjak. Nije ni posumnjao da je to mravinjak. Pa to je zapravo panj! Ko još danas stanuje u panju? Uputio je mravu iskreno izvinjenje. Obradovan njegovim gestom, mrav ga je upoznao sa mnogobrojnom porodicom. Zbog lepog ponašanja Cvrle je postao cenjen gost mravinjaka. 21


Ll Лл

Lj lj Љљ

Од колико линија се састоји свако слово? Настави низ.

L Lj L

1

3

1

2

lj

3 2

Латиницом напиши називе биљака. Заокружи поврће.

ЕД У

1

l

КА

1

Прочитај речи: mleko, zemlja, kola, šolja, slika. Нацртај појмове који на трећем месту у називу имају глас L или Lj.

Реши ребусе. Која је то врста речи?

S=L

Aa Bb

E

Cc Čč

Ćć

D d Dž dž Đ đ E e 22

Ff

Gg Hh Ii Jj Kk Ll


Препиши латиницом ове реченице: Жељана има неколико жеља.

Она је сањала како лети за Ниш.

КА

И Јелена је летела.

Њој је то само мали сан.

Напиши две реченице користећи следеће речи:

ЕД У

lasta, Miljana, je, na, šetala, naša, Ljiljom, sletela, je, kola, sa.

У часописима или новинама пронађи по три слике предмета или бића у чијем су називу гласови l или lj. Залепи их у свеску.

Напиши неколико реченица на основу залепљених сличица.

MARIN KUTAK POŠALICA

— Kiselo grožđe ne valja, trnu zubi od njega — reče lisica kad nije uspela da ga dohvati. — Ni kruške nisu zrele — reče medo kad je video da su previsoko.

Lj lj M m N n Nj nj O o P p R r S s Š š T t U u V v Z z Ž ž 23


Vv Вв

Uu Уу

U V

u 1

2

v

1

КА

1

Од колико линија се састоји свако слово? Настави низ.

1

Прочитај речи и повежи их са одговарајућим цртежима. košulja

sveska

limun

olovka

ЕД У

višnje

ljuljaška

Прочитај речи и реши задатке.

ovan, sova, vuk, vo, svinja, košuta

• Подвуци називе домаћих животиња. • Заокружи називе дивљих животиња. • Нацртај једну од наведених животиња.

Прочитај речи у оквирима. Прецртај реч која не припада оквиру у којем је написана. višnja muva šljiva limun

Aa Bb

Cc Čč

kivi sova vuk košuta

Ćć

Jovan Vesna Valjevo Vukašin

D d Dž dž Đ đ E e 24

Ff

Nevena Zemun Umka Sakule Gg Hh Ii Jj Kk Ll


Великим штампаним словима латинице препиши ове реченице: Весна ујни носи вишње.

Новак узима ујакове новине.

КА

Вања је ставила невене у жуту вазу.

Неке именице могу да буду заједничке и властите.

невен (биљка) Невен (човек) вук (животиња) Вук (човек)

Покушај да наведеш још неколико примера.

ЕД У

Препиши реченице тако да подвучене именице напишеш у множини. Свеска је на столу.

Јована је узела жуту кошуљу.

Шунка се суши на тавану.

MARIN KUTAK DOPUNJALJKA

Kada zađe sunce, pomažu u noći.

Kako, kuda, dokle... pomažu nam Lj lj M m N n Nj nj O o P p R r S s Š š T t U u V v Z z Ž ž 25


Gg Гг

Ff Фф

F G

Од колико линија се састоји свако слово? Настави низ.

2 3

1

f

2

g

КА

1

1

1

2

ЕД У

Латиницом напиши називе предмета. Заокружи предмет који у свом називу нема glasove F и G.

Нацртај предмете који у свом називу имају глас f или g, а затим напиши њихов назив.

Речима допуни изреке и покушај да их објасниш.

Teško onom Nije seno za Aa Bb

Cc Čč

žale. . Ćć

gusku koga

D d Dž dž Đ đ E e 26

Ff

Gg Hh Ii Jj Kk Ll


Запиши питања на основу реченица. Користи упитне речи ко, шта и зашто. Stefanova seka je uzela fen.

Goga je našla jato gusaka i fazana.

КА

Ljilja je na filmskom festivalu zato što voli filmove.

Реши ребусе и добићеш назив једног предмета и једне домаће животиње.

ЕД У

E=A

G

Латиницом препиши ове реченице. Затим настави причу у свесци.

Зазвонио је телефон.

MARIN KUTAK

Стефана је позвао Алекса.

У шест сати је филм о фантому.

DEČJI BISER

Мама је у фотељи и слуша.

Ljubav je groznica od koje se teško oporavlja.

Lj lj M m N n Nj nj O o P p R r S s Š š T t U u V v Z z Ž ž 27


Dž dž Џџ

Dd Дд

Đđ Ђђ

Од колико линија се састоји свако слово? Настави низ.

D Dž Đ 2

4

2

1

d

1

dž 4

3

2

1

đ

3

3

2

2

3

1

Повежи цртеже са словима која се налазе у њиховим називима.

D

Đ

ЕД У

1

2

КА

1

На линијама недостају слова d, dž или đ. Пронађи им место и запиши их, а затим прочитај речи. sla ole iv an

om

o ak

e a

sme

em

me

smu ak

Латиницом напиши речи истог или сличног значења. врећа

димњак Aa Bb

Cc Čč

Ćć

ученик посуђе

D d Dž dž Đ đ E e 28

Ff

Gg Hh Ii Jj Kk Ll


Правилно препиши ове реченице: Sladžana ima konja Dadžu. Džole je ulovio smudža.

КА

Andželin deda je na ođaku.

На основу попуњених поља упиши последњу комбинацију.

Dž Đ D Dž Đ

Đ D Dž Đ D

ЕД У

D Dž Đ D Dž

Латиницом препиши реченице у свеску.

Слађана и Ђоле узгајају коње. Даџа и Ђани су им омиљени коњи. Сваког викенда су са њима у дугој шетњи. Џони јаше Даџу, а Ђоле Ђанија. Сви навијају.

Латиницом напиши у свесци две реченице у којима ћеш употребити речи димњак и оџак.

MARIN KUTAK

PITALICE I MUDRI ODGOVORI

— Šta se najlakše može izgubiti? — Zdravlje. — Šta je najdragocenije? — Dobar i iskren prijatelj.

Lj lj M m N n Nj nj O o P p R r S s Š š T t U u V v Z z Ž ž 29


UVEŽBAJMO NAUČENA SLOVA LATINICE УВЕЖБАЈМО НАУЧЕNА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ

КА

На основу цртежа напиши речи.

Запиши реч која је решење ребуса. Испод напиши реч са супротним значењем.

Напиши речи супротног значења. mala slano

ЕД У

VI

sit

Повежи картице и добићеш реченице. Напиши их. Lane i košuta

u Goginu vazu.

daje

Stefan

na zelenoj livadi.

su stavljene

Žute lale

sladoled mlađoj seki.

leže

Напиши три реченице користећи следеће речи: šuma, lane, livada, fazan.

30


ČITAJMO ЧИТАЈМО

Увежбај читање научених слова латинице.

U ŠUMI

КА

Jovana i njena mlađa seka Anđela vole životinje. One šetaju sa deda Miletom i upoznaju šumske stanovnike. Danas su nosili seno za košutu i njeno lane. Stavili su ga u jasle iza velikog kestena. Uvek slušaju dedine savete i vešto se snalaze u šumi. Deda je seo. Jovana i Anđela su nastavile šetnju. Naišao je jež sa listom na leđima. Mislile su da on ne zna da mu je list na iglama. U daljini su ugledale lane i košutu kako se gledaju u tišini. Iako nisu navikli na ljude, lane i košuta vole dedu i unuke. U šumi imaju sklonište. Unuke su tužno gledale za njima. Deda je znao koliko njegove unuke vole život na selu. Takođe je znao da za vikend odlaze kod svoje majke. Zato se setno nasmešio.

ЕД У

Одговоре на питања напиши латиничним словима у свесци.

1. Ko voli da šeta šumom? 2. Kome su nosili seno? 3. Šta je jež nosio na iglama? 4. Ko se gledao u tišini? 5. Zašto su lane i košuta navikli na dedu i unuke? 6. Zašto unuke vole život na selu?

Испод слика латиницом напиши назив онога што је приказано на слици. У свесци напиши кратку причу користећи те речи.

31


Cc Цц

Čč Чч

Ćć Ћћ

Од колико линија се састоји свако слово? Настави низ.

1

C Č Ć

c

1

КА

2

č

2

ć

Нацртај предмете или бића која у свом називу имају глас c, č или ć.

ЕД У

1

Повежи картице и напиши нове речи. Правилно пиши властите именице.

ČA ĆOS MA MOST

MAC IĆ

Реши ребусe и добићеш називе превозног средства и врсте зачина.

K

Aa Bb

Cc Čč

JA

Ćć

D d Dž dž Đ đ E e 32

C + Ff

Gg Hh Ii Jj Kk Ll


Напиши речи које имају умањено значење. kuća momak čamac kamen Повежи питања са одговорима. Одговоре напиши латиницом. točak tetka Jeca lastavicu u kućici

КА

Ko zaliva cveće? Gde su mačići? Koga sluša Ceca? Šta menja teča Čeda?

ЕД У

Допуни реченице речима:

kuće, noć, lovac, dočeka, Joca, čeka, zeca, sunca. Lovac

nije ulovio

On svaku

.

ide u lov.

ga iza

Često

On je mlad

.

izlazak

.

.

MARIN KUTAK VIC

Učenik: Može li neko biti kažnjen za nešto što nije učinio? Učiteljica: Ne može. Učenik: Odlično! Ja, naime, nisam napisao domaći zadatak.

Lj lj M m N n Nj nj O o P p R r S s Š š T t U u V v Z z Ž ž 33


Pp Пп

Rr Рр

Од колико линија се састоји свако слово? Настави низ.

1

p r 2

2

1

Повежи цртеже са насловом одговарајуће бајке.

Petar Pan

ЕД У

1

P R

2

2

КА

1

Crvenkapa

Користећи слова од којих је састављена реч АВАНТУРИСТА, напиши што више речи латиницом.

Изговори брзалице брже од другара из клупе. Na kantaru katran, kantar meri katran.

Crna srna skoči pre trna i preskoči trista i tri trna.

Aa Bb

Cc Čč

Ćć

D d Dž dž Đ đ E e 34

Ff

Gg Hh Ii Jj Kk Ll


Прошири реченице: Raša popravlja. Tamara piše. Нека ти помогну ове речи: kompjuter, radosna, priče, vredni, stari.

На основу глагола напиши занимања људи. Настави како је започето. orač

orati programirati vajati igrati peći

КА

prati

ЕД У

Одабери три занимања. За свако занимање смисли једну реченицу. Напиши их латиницом.

Пронађи реченице и латиницом их препиши у свеску. Обрати пажњу на правопис. ПЕТАР ЧИТА ПРИЧЕ УЖИВА У ЧИТАЊУ ПРЕД СПАВАЊЕ ПОНЕКАД МУ ПРИЧЕ ЧИТА МАМА РУЖИЦА ОНА ЗНА ДА ОН НАЈВИШЕ ВОЛИ ПРИЧУ ТРИ ПРАСЕТА

MARIN KUTAK

VIC

Učiteljica: Ja neću doći, ti nećeš doći, on neće doći... Mišo, nastavi... Miša: Čini mi se da niko neće doći.

Lj lj M m N n Nj nj O o P p R r S s Š š T t U u V v Z z Ž ž 35


Bb Бб

Hh Хх

Од колико линија се састоји свако слово? Настави низ.

2

1

d

2

3

1

h

2

Испод цртежа латиницом напиши називе онога што је на њима представљено.

ЕД У

1

B H 2

КА

1

Повежи речи са одговарајућим цртежима. Заокружи реч у којој се ново слово јавља двапут. banana hrast

bombonа

harmonika helikopter vrabac

Aa Bb

Cc Čč

Ćć

D d Dž dž Đ đ E e 36

Ff

Gg Hh Ii Jj Kk Ll


У сваком оквиру заокружи реч која не припада том скупу. Напиши реченицу у којој ћеш употребити заокружене речи. hrast fazan hrčak hobotnica

flauta harmonika hlad bubanj

jahta helikopter jahač brod

На основу реченица напиши питања.

КА

Branislav je posetio brata u Herceg Novom. Fudbalski klubovi igraju derbi.

У кружиће упиши редни број тако да редослед реченица буде тачан. Правилним редоследом препиши реченице у свеску.

ЕД У

Njihov aparat je te večeri zabeležio zanimljive scene. Posećuju filmske i muzičke festivale. Bojan i Filip su fotografi. Bojan fotografiše, a Filip razvija filmove. Najznačajniji događaj ove godine bio je u hotelu „Hajat”.

MARIN KUTAK

RAČUNSKE ZAGONETKE

Braća smo, svaki ima tri brata. Koliko nas je? četiri brata

Kapetan broda ima brata, ali njegov brat nema brata. Ko je kapetan broda? sestra

Lj lj M m N n Nj nj O o P p R r S s Š š T t U u V v Z z Ž ž 37


UVEŽBAJMO NAUČENA SLOVA LATINICE Odgonetni reči, napiši ih i nacrtaj šta one predstavljaju.

Proširi rečenice.

čame

ЕД У

Ljubica peva.

brekvsa

biljučica

КА

rahep

Strahinja svira.

Napiši kratak dijalog između Ljubice i Strahinje.

Ljubica: Uskoro će naš prvi koncert.

Strahinja: Da li si se dobro pripremila? Ljubica:

Strahinja: Ljubica:

Strahinja: Ljubica:

Strahinja: Ljubica i Strahinja:

38


PŠENIČNO ZRNO

КА

Čeprkajući po dvorištu, kvočka nađe pšenično zrno i upita: ­­­— Ko će da poseje zrno pšenice? Kad je žito sazrelo, reče kvočka: — Ko će žito da nosi u mlin? — Ja neću! — reče ćuran. — Ni ja neću! — reče pače. — Onda ću ja! — reče kvočka pa odnese žito u mlin. Kad je žito samleveno, upita kvočka: — Ko će da umesi hleb od ovog brašna? — Ja neću! — reče ćuran. — Ni ja neću! — reče pače. — Ja ću ga umesiti i ispeći! — reče kvočka. Kad je hleb bio pečen, upita kvočka: — Ko će jesti ovaj hleb? — Ja ću! — zaćurlika ćuran. — I ja ću! — zagače pače. — Ne! Vi ga nećete jesti, već ja i moji pilići. Narodna priča

ЕД У

1. Ko su likovi u ovoj priči?

2. Podseti se i napiši kako se koja od pomenutih životinja oglašava.

3. Upiši redne brojeve prateći redosled radnje. ispeći umesiti

samleti pojesti

4. Kako je kvočka pronašla zrno?

5. Šta je još kvočka mogla da pronađe čeprkajući po dvorištu?

6. Čemu nas uči ova priča? Podvuci odgovarajuću poslovicu. U svakom žitu ima kukolja.

Ko radi, ne boji se gladi. 39

Tiha voda breg roni.


1. Pročitaj narodnu uspavanku i uredno je prepiši štampanim slovima latinice.

Sanak ide uz ulicu Sanak ide uz ulicu, vodi Jova za ručicu; Sanak Jovu govoraše:

КА

„Hodi, Jovo, u bešiku,

da se sanka naspavamo, i ujutro podranimo, i vodice donesemo,

našu majku odmenimo.”

ЕД У

bešika — kolevka, krevetac za dete

2. Svi smo čuli za uspavanke. Da li ti je neko pevao uspavanku u ranom detinjstvu? Latinicom napiši kojom su te uspavankom uspavljivali.

3. Zašto uspavanke treba da budu nežne?

4. O čemu govore prva dva stiha? Gde sanak poziva Jova? 5. Zašto Jovo treba da se naspava? Podvuci stihove koji to govore. Šta ti govori poslednji stih narodne uspavanke?

40


Lisica i majmun

КА

Četvoronožne životinje iskupiše se da izaberu sebi poglavara i reše da daju vlast onome od njih ko se pokaže najpametnijim i najiskusnijim. Majmun je svojim igranjem, prevrtanjem i skakanjem toliko zadivio prisutne da se svi jednodušno složiše da je on dostojan da primi vlast. Lisici to nije bilo nimalo pravo, ali, šta je mogla ona sama protiv tolikih. Zato je ćutala. Kako opazi parče mesa u zamci, dovede tu majmuna i reče mu da je ona našla to meso, ali da ga ne sme uzeti jer to po zakonu samo vladar može da učini. — Imaš pravo, mudra lisico — reče majmun. Zatim on potrča da uzme meso, ali se uhvati u zamku. — Igraj sada! — reče mu lisica, podsmevajući mu se. Pamet je potrebna, a ne pretvaranje, onome ko hoće mnogima da vlada. Dositej Obradović

ЕД У

poglavar — vođa ljudi (životinja u tekstu) vlast — moć, upravljanje drugim ljudima (životinjama u tekstu)

1. Zašto su se životinje sastale? Podvuci deo rečenice koji to potvrđuje. 2. Naučili smo da se basne rugaju ljudskim manama, a veličaju vrline. Napiši mane i vrline lisice i majmuna.

3. Pronađi i podvuci pouku basne. Seti se poslovice koja potvrđuje tu pouku. 41


Mudra carica

ЕД У

КА

Živeo neki car pa imao upravitelja. Pozva jednom car upravitelja i naredi mu da uzme dve hiljade ovaca, da ih proda na pijaci, a kad ih proda, da donese novac i ovce vrati. Kad to ču, upravitelj se zabrinu jer kako se mogu ovce prodati i vratiti. Razmišljajući tako šta će i kako će, dođe kući, a tamo ga dočeka kćerka kojoj beše sedamnaest godina, pa kad ga vide zabrinuta, zapita ga šta mu se desilo. — Kako da ne budem zabrinut, kćeri moja — odgovori otac. — Car mi to i to naredi... — pa on ispriča kćeri šta car zahteva od njega. — Zar te je to zabrinulo? — upita ga kći. — Smiri se, oče, to su gluposti. Uradi sve onako kako ti ja budem rekla. — A šta, kćeri? — Evo šta. Uzmi ovce i pođi s njima na pijacu. Tamo ih ostriži, prodaj vunu, uzmi novac i vrati se natrag s parama i ovcama. Tako ćeš uraditi ono što je car od tebe tražio. Kad to ču, upravitelj se obradova i sutradan, zviždeći, potera ovce na pijacu. Tamo uradi sve onako kako ga kći nauči — dobi za vunu pare pa se mirno vrati kući s parama i ovcama. Narodna priča

1. Po čemu se basna razlikuje od narodne priče?

2. Opiši osobine glavnih i sporednih likova iz narodne priče „Mudra carica”. 3. Car je upravitelju postavio neobičan zadatak. Napiši šta je kći predložila.

4. Kako se problem drugačije mogao rešiti?

5. Nastavak priče pročitaj u knjizi „Srpske narodne bajke i priče”. 42


Uqčwiwmqo8

3pwiws`qawnqa 4s`wlqo9v7a 1lqawtwiwnwiqcqe

КА

Pokucali mališani na velika vrata, upoznali svetsku slavu pravog školskog sata.

ЕД У

Ispleli im učitelji najtoplija gnezda. Te su klupe trampoline na putu do zvezda.

Među njima sada dišu latinice znalci, zanatlije i doktori, sestre i prodavci.

Među njima sada rastu pisci i poete. Nek svi čuju: Nema toga šta ne može dete!

43


E 2e

J 1j

Jj

Ee

A 2a

O 2o6

Oo

Aa

Neka slova u latinici i ćirilici potpuno su ista. Priseti se od koliko se linija sastoji svako slovo. Nastavi niz.

2a

КА

A

2e

E

1j

J

2o0

ЕД У

O

Prepiši pravilno povezana slova u svesku.

O9j

1ja

2awj

Ewj

1jqe

Prepiši reči.

1jawja Jo9ja 2ewja

Pisanim slovima napiši nekoliko uzvika od slova a, e, j, o. Pazi na početno slovo i na znak na kraju uzvika.

A 2a B 1b6

C 2c Č 2č

Ć 2ć

D 2d D9ž 2dwž Đ 2đ E 2e 44

F 1f

G 2g H 1h I 1i J 1j K 1k L 1l


M 1m

T 1t

Mm

K 1k

Tt

Kk Nastavi niz.

1k

K

КА

1m

M

1t

T

Prepiši pravilno povezana slova u svesku.

2at

2o9m

2ewm

ЕД У

T̀o6

1mqe Ka

Prepiši reči.

1tawta 1ko6ka 1mawma Rešenje rebusa napiši pisanim slovima.

Prepiši rečenice u svesku pisanim slovima. Ej, Mito! Oj, Jeko! Ko je Toma? Moja majka je Kaja. Matija je jeo kajmak.

P=M

L=K

Lj 1lj M 1m N 1n N1j 1nwj O 2o6 P 3p R 2r S 4s Š 4š T 1t U 1u V 1v Z 1z Ž 1ž 45


N 1n

I 1i

Nn

Ii

N1j 1nwj

Nastavi niz.

1i

КА

I

1n

N

1nwj

N1j

ЕД У

Prepiši pravilno povezana slova u svesku.

1iwnwj 1kwnwj O`n 1nwja 1no9 Awnwi 2o9ne 2ewno6 1iwnwje 1tawnwj Prepiši reči pisanim slovima.

1iwme 1ko9nwj 1mawnwjwiwna

Sastavi reči od datih slova i dobićeš vlastita imena. Napiši ih pisanim slovima latinice. inan

A 2a B 1b6

C 2c Č 2č

Ć 2ć

njata

D 2d D9ž 2dwž Đ 2đ E 2e 46

F 1f

itaan

G 2g H 1h I 1i J 1j K 1k L 1l


Pisanim slovima napiši reči u množini. nota

kika

omot

tajna

Ana ima imanje.

КА

Zaokruži rečenicu u kojoj su pravilno povezana slova. Prepiši je na liniju.

Awna 1iwma 1iwmawnwje.

Ana ima imanje.

Pisanim slovima prepiši rečenice u svesku.

Tanja je njena tetka. Na jakni je tanka nit.

ЕД У

Njeno ime je Anja. Ona ima jaknu.

SARIN KUTAK

Na osnovu rešenja osmisli i nacrtaj rebus. U crtanju rebusa koristi jednu voćku i znakove koji zamenjuju izbačeno slovo ( ' ).

1nawna

Lj 1lj M 1m N 1n N1j 1nwj O 2o6 P 3p R 2r S 4s Š 4š T 1t U 1u V 1v Z 1z Ž 1ž 47


Š 4š

S 4s

[{

Ss

Nastavi niz.

4s

S

КА

1

Š

1

Prepiši pravilno povezana slova u svesku.

2o9š

2aws

4s`wt

ЕД У

4s`wm 4š`wnwj

Aws`wi 1iws`qa

2o9s`qe

2ewš

2ewš`qo6

Ko9š 1jo9š

Prepiši reči pisanim slovima.

1tqawš`wnqa 4s`wkwiwjqe 1no9š`wnwjqa

Ispravi redosled slova i pravilno prepiši reči.

soka

A 2a B 1b6

C 2c Č 2č

Ć 2ć

šim

D 2d D9ž 2dwž Đ 2đ E 2e 48

F 1f

siTa

G 2g H 1h I 1i J 1j K 1k L 1l


Poveži kartice i dobićeš reči. Napiši ih pisanim slovima. Zaokruži vlastita imena.

ЕД У

КА

Napiši tri rečenice tako što ćeš povezati reči na karticama.

Obaveštajne rečenice pretvori u upitne. Napiši ih pisanim slovima u svesci. Podvučene reči zameni upitnom reči KO.

Miško je Sašin tata.

Naš komšija je Nemanja.

Nataša je Jasnina seka.

SARIN KUTAK

Pronađi i zaokruži razlike.

wiw Lj 1lj M 1m N 1n N1j 1nwj O 2o6 P 3p R 2r S 4s Š 4š T 1t U 1u V 1v Z 1z Ž 1ž 49


Ž 1ž

Z 1z

@`

Zz

Nastavi niz.

1z

Z

КА

Ž

Prepiši pravilno povezana slova u svesku.

1zwm 2awzqe

2ewž 2o9zwi

Žwi 1iwžqo9

ЕД У

2o9z 2ewzqa

1žo9 2ewžqa

Prepiši reči pisanim slovima.

1zima

1žwiwto6

2kqo6zqa

Poveži kartice i dobićeš reči. Od dobijenih reči napiši rečenicu pisanim slovima.

A 2a B 1b6

C 2c Č 2č

Ć 2ć

D 2d D9ž 2dwž Đ 2đ E 2e 50

F 1f

G 2g H 1h I 1i J 1j K 1k L 1l


Pisanim slovima upiši u tabelu reči koje sadrže slova z i ž.

Ž

КА

Z

Prepiši pravilno rečenice pisanim slovima latinice. zeka iza sena je Naš.

kamenje Žika most nosi na.

ЕД У

žanje Toza žito.

Napiši u svesci rečenice pisanim slovima u odričnom obliku. Žika je jeo kajmak.

Tanjina nana mesi testo.

Toza ima osam koza.

Maša šije Neši sako.

SARIN KUTAK

POSLOVICE

Bez alata nema ni zanata.

Kako seješ tako ćeš i žeti.

Jezik može da poseče gore nego mač.

Lj 1lj M 1m N 1n N1j 1nwj O 2o6 P 3p R 2r S 4s Š 4š T 1t U 1u V 1v Z 1z Ž 1ž 51


UveŽbavajmo naučena slova latinice

КА

Ispod crteža napiši reči pisanim slovima latinice.

ЕД У

Pisanim slovima prepiši reči: mašna, kamenje, sajam, množina, Niš, Koštana.

U osmosmerci pronađi i zaokruži što više reči. Napiši ih pisanim slovima.

Siqn,

O T S E T O Z Z M I J A S I A I N I S A M N N A N A N A A A T O N O S T A N S A J E A K I A K A E Š J S Š O N K A O K O S A N A Š A T A N T

A K E S A N K E A E

N A Nj A M A I Ž O N

Pronađi rečenice i prepiši ih pisanim slovima u svesku. Na kraju svake stavi odgovarajući znak. ENO SANJE ONA ŠETA MIKIJA MIKI JE NESTAO SANJA JE SAMA KO JE NAŠAO MIKIJA SANJIN SIN ON MAŠE MAMI 52

A S I T I M A S K A


Čitajmo Uvežbaj čitanje naučenih pisanih slova latinice.

Ko6m1š`i1je

ЕД У

КА

T̀o9mqa 1kqos9`wi 4s`qa 4s`wiwnqo9m N2ewmqawnwjqo9m. S 1nwjwiwmqa 1jqe 1i 1kqo9mwš`wiwjqa T̀o9zqa. T̀o9zqa 1iwmqa 4š`qews`wt 1kqo9zqa 1i 1zqawtqo9 1žqawnwjqe 1žwiwtqo9. I1mqa 1nqewš`wtqo0 4s`qewnqa 1i 1kqawjws`wiwjqa. T̀o9mwiwnqa 1žqewnqa 1jqe Mawš`qa. O2nqa 4š`wiwjqe 4s`qawkqo0e 1i 1kqo9žwnqe 1tqawš`wnqe. S 1nwjqo9m 1jqe T̀o9zwiwnqa 1žqewnqa Jqaws`wnqa. O2nqa 1nqos9`wi 1mqawš`wnqe 1nqa 1kqos9`wi. N2ewmqawnwjwiwnqa 1tqewtwkqa 1mqews`wi 1tqews`wtqo9 4s`qa 1kqo9kqos9`qo9m. S 1nwjqo9m 1jqe T̀qawnwjqa. T̀qewtwkqa N2awtqawš`qa 1iwmqa Mwiwkwiwjqa. Òwn 4s`qe 1mqawzwi. Kqawjqa 1jqe N2ewmqawnwjwiwnqa 4s`qewkqa. O2nqa 1jqe 4s`qa Mwiwš`qo9m. O2n 1jqe T̀qo9zwiwn 1i Jqaws`wnwiwn 4s`wiwn. Mwiwš`qa 1iwmqa 1zwmqawjqa. Odgovori na pitanja pisanim slovima u svesci. 1. Ko su Tomine komšije? 2. Zašto Toza žanje žito?

3. Kako se zove Tomina žena? 4. Šta nosi Tozina žena?

5. Ko mesi testo sa kokosom? 6. Ko ima Mikija? 7. Šta ima Miša?

Pisanim slovima prepiši tekst u svesku.

53


L 1l

Lwj 1lwj

Qq

Ll

Nastavi niz.

1l

КА

L

1lwj

Lwj

Prepiši pravilno povezana slova u svesku.

ЕД У

O9l 2ewlwj 1lwz Lwjwi 4s`wl 1lqe Lqa 1lwi 1kwl 2o9lwj 2o9lqa 1iwlqe 2ewlwz 4s`wlqo9 1iwlwjqe 2ewlwjwi 2awlwjqo9 2o9lwjwk Prepiši reči pisanim slovima.

Lqo9lqa

1žqewlwjqa Lwjwiwlwjqawnqa

Upiši slova koja nedostaju. Obrati pažnju na spajanje slova.

Lqo9__a 1žqe__i 1zwmqawjqa. Lwjwi__awnqa tqo6 1zwnqa. Žqe__i 1jqe 1nqaws`wmqewjqawtwi 1i 4s`qa 1iwz__ewtqa 1jqo9j 4š`qa__e 4s`wmqewš`wnqe 4s__iwkqe. __o__a 4s`qe 4s`wmqewš`wkqa. Jqoš9 1nqe 1zwnqa 2dqa 1jqo6j __i__awnqa 4s`qa 1iwz__ewtqa 1nqos9`wi 1zwmqawjqa. A 2a B 1b6

C 2c Č 2č

Ć 2ć

D 2d D9ž 2dwž Đ 2đ E 2e 54

F 1f

G 2g H 1h I 1i J 1j K 1k L 1l


Rasporedi reči u odgovarajuću kolonu i napiši ih pisanim slovima. Obrati pažnju na veliko i malo slovo. BIĆA

PREDMETI

КА

JELA, MALINA, STALAK, KOLA, LJILJAN, MILJANA, MALJ, ŠOLJA

ЕД У

Ispod crteža napiši reči pisanim slovima.

Pronađi dve reči koje sadrže nova slova. Koristeći te reči smisli dve rečenice i napiši ih pisanim slovima.

SARIN KUTAK

VICEVI

– Kako se zove lav bez grive? – Ćelav!

– Kako se zove vepar sa tri noge? – Nepar!

Lj 1lj M 1m N 1n N1j 1nwj O 2o6 P 3p R 2r S 4s Š 4š T 1t U 1u V 1v Z 1z Ž 1ž 55


V 1v6

U 1u

Vv

Uu

Nastavi niz.

1u

КА

U

1v6

V

Prepiši pravilno povezana slova u svesku.

2o9v5

2ewv5

1zwu

1lwjwu

2uwj

O6v7a

2ewv7o9

1iwv7e

2awv6i

1jwuwn

1v6uwk

ЕД У

2o9u

Prepiši reči pisanim slovima.

2awv6iqo9n 2o9lqo9v6kqa 1mwuwzwiwkqa

Poveži kartice i dobićeš reči. Koristeći dobijene reči napiši rečenicu pisanim slovima.

sna

A 2a B 1b6

C 2c Č 2č

šu

Ć 2ć

Ve

D 2d D9ž 2dwž Đ 2đ E 2e 56

ko

F 1f

lja

G 2g H 1h I 1i J 1j K 1k L 1l


Nastavi kako je započeto. tamno

nisko

4s`wv7ewtwlqo9

radosno

bistro

Pravilno prepiši rečenice pisanim slovima. Ivana avionu je u.

Jovan selu je na.

КА

Limuni žuti su.

Popuni ukrštenicu štampanim slovima latinice. Rešenja iz ukrštenice prepiši u svesku malim i velikim pisanim slovima. 2 3 4 1

5

V

ЕД У

1. deo kuće 2. šumska životinja 3. nalazi se u kupatilu 4. imaju je ovce 5. muško ime

U

Š

Pisanim slovima u svesku prepiši rečenice tako da imenice u njima budu u jednini. NA STOLU SU SVESKE. NA STOLU SU I VIŠNJE.

SVESKE JE UZELA NEVENA. VIŠNJA JE NEVENI OSTAVILA VIŠNJE.

SARIN KUTAK

Odgonetni zagonetke. Priseti se redosleda slova u abecednom redu i pisanim slovima popuni kvadratiće.

Sve po kući izgore, a kuća osta. Od malog sam prsta tanja, svakog dana sve sam manja.

16. 27.  16.

1.

21. 16.  21. 28.  15.  1.

Lj 1lj M 1m N 1n N1j 1nwj O 2o6 P 3p R 2r S 4s Š 4š T 1t U 1u V 1v Z 1z Ž 1ž 57


G 2g

F 1f

Gg

Ff

Nastavi niz.

1f

F

КА

2g

G

Prepiši pravilno povezana slova u svesku.

F7a

Gwv6 fws Aqgqa 1uwfqo9

2o7gqa

2o9fwt

eqgqo8 1zqgwu iqgwl

ЕД У

fqo9k

2o9f

Prepiši reči pisanim slovima.

Gqo0gqa 2gqo9lwf 1mqaqgwlqa

Zaokruži crteže koji u svom nazivu imaju slovo f i g. Pisanim slovima napiši te reči.

A 2a B 1b6

C 2c Č 2č

Ć 2ć

D 2d D9ž 2dwž Đ 2đ E 2e 58

F 1f

G 2g H 1h I 1i J 1j K 1k L 1l


Poveži zagonetke sa odgovarajućim crtežima. Odgonetke napiši u svesci pisanim slovima. Dvojica uporedo trče, a stići se ne mogu. Kućica u gorici na jednoj nožici. Mnogo vune po polju prosuto.

КА

Ti-ga ja, ti-ga ti, ti ga ne možeš pogoditi.

Pisanim slovima napiši rešenje rebusa. Koristeći reč iz rebusa napiši u svesci jednu rečenicu pisanim slovima latinice.

ЕД У

Zameni reč u rečenicama tako da imaju smisla i napiši ih u svesku. Jefimija je smislila sneg. Tetka Goga je na šlag stavila zagonetku. Gojko i Stefan se sankaju na višnji.

SARIN KUTAK

U kružiće upiši redne brojeve tako da dobiješ naziv životinje u jednini i predmeta u množini. Rešenja napiši pisanim slovima latinice. 1.

SAN

2.

GU

1.

NI

LE

TE

FO

2.

Lj 1lj M 1m N 1n N1j 1nwj O 2o6 P 3p R 2r S 4s Š 4š T 1t U 1u V 1v Z 1z Ž 1ž 59


D 2d

D6ž 2dwž

Xx

Dd

Đ 2đ

\|

Neka slova u latinici i ćirilici potpuno su ista. Priseti se od koliko se linija sastoji svako slovo. Nastavi niz.

2d

КА

D

2dwž

D D6ž

Đ

Prepiši pravilno povezana slova u svesku.

2o0dwž

1uqđ

D6žqo0

ЕД У

D`qa

Awnqđ

1iqdwžqo0

2dwi

2dwv7a

1iwv7dwž

Prepiši reči pisanim slovima.

D`qawv6iqd

2đqawk

2dwžqewm

Čitaj reči zdesna nalevo i napiši ih pisanim slovima.

2o6 l 1i 1n 2a D

A 2a B 1b6

C 2c Č 2č

Ć 2ć

1k 2a 2d 1ž 2o9

2đ 1u 1m 4s

D 2d D6ž 2dwž Đ 2đ E 2e 60

F 1f

1n 2a 2d 1ž 1v6 1i 2d 1ž

G 2g H 1h I 1i J 1j K 1k L 1l


Pročitaj tekst i prepiši ga pisanim slovima u svesku

КА

D7eqdqa D6uwš`qawn 1jqe 2dqoš9`qaqo9 1kqo0d D6uwnwjqe 1i D7awv6iqdqa. D7o9nqeqo9 1iwm 1jqe 4s`wlwiwkqe 1i 1fwiwlwm 2o9 1kqo9nwjwu D9žqo9nwiwjwu. D6uwnwjqa 1v7o9lwi 1kqo9nwjqe. V0eqo9mqa 1jqe 1v7ews`qewlqa, 1kqaqo9 1i 1nwjqewn 1mwlqaqđwi 1b7awtqa D7awv6iqd. D7eqdqa 1žwiwv6i 1uwz D6uwnqawv6. O6n 1iwmqa 4s`wv7o9jwu 1lqaqđwu. Đ7o9lqe 1i D7awv6iqd 1iqdwu 1kqo0d 1nwjqeqgqa 4s`wv7awkwi 1v6iwkqewnqd. S6v6i 1uwžwiwv7awjwu 1nqa 2dqeqdwiwnqo9j 1lqaqđwi 1iws`wpqo0d 1v7ewlwiwkqo0g 2dwuqdqa. Mqawjwkqa N0aqđqa 1iwm 1uwmqews`wi 1kwiwfwle 4s`qa 2dwžqewmqo9m. D7eqdqa 4s`qe 1tqawkqo9 4s`qewtwi 4s`wv7o0g 2dqewtwiwnwjws`wtwv7a.

Pročitaj tekst u prethodnom zadatku i što kraće odgovori na pitanja. a) Koje su vlastite imenice u tekstu? b) Ko je došao kod Dunje i Davida?

ЕД У

c) Pored koje reke živi deda?

d) Kako se zove životinja koju voli Dunja? e) Kome majka Nađa mesi kifle?

Pisanim slovima u svesci napiši nekoliko rečenica o svom dedi ili nekoj drugoj starijoj osobi sa kojom voliš da provodiš vreme.

SARIN KUTAK

Ljudi u svetu se služe različitim pismima. Grčki alfabet jedno je od najstarijih pisama na svetu.

Lj 1lj M 1m N 1n N1j 1nwj O 2o6 P 3p R 2r S 4s Š 4š T 1t U 1u V 1v Z 1z Ž 1ž 61


uvežbajmo naučena slova latinice

Pisanim slovima latinice sastavi nekoliko reči od naučenih slova.

1fqlawuwtqa,

ЕД У

КА

Na osnovu crteža napiši po jednu upitnu rečenicu pisanim slovima.

Koristeći navedene reči napiši tri rečenice pisanim slovima. lane, medved, šuma, livada, Nada

62


Čitajmo Uvežbaj čitanje naučenih pisanih slova latinice.

V6uwkqawš`wiwn 2i Jo7v7an

ЕД У

КА

Zqo9v7ewm 4s`qe Jqo9v7awn. S6v6i 1mqe 1zqo9v6u Jqo9v7a. S9tqawnwuwjqewm 1u Zqewmwuwnwu 1uwz D9uwnqawv6. V6uwkqawš`wiwn Mwlqaqdqewnqo9v6 1jqe 1iwz Lqewš,,`wtqawnqa. V6iqdqeqo9 4s`qawm V6uwlqewtqa 1nqa fqews`wtwiqv7awlwu 1u O6s`wnqo9v6nqo9j 4š`wkqo6lwi „,,S6v7ewtwi S7awv7a . O7d 1tqaqdqa 1mwu 4s`qe 1jqawv6lwjqawm 1tqewlqewfqo9nqo9m. Kqo0d 1nwjqeqgqa 4s`wmqo9 4s`qe 1v6iqdqewlwi 1zqa N7o9v6u 2go0dwiwnwu. I6zwnqewnqaqdwiqo9 1mqe 1jqe 1zqawnwiwmwlwjwiwv7o9m 1kwnwjwiqgqo9m. V6uwkqawš`wiwn 2dqo6lqawzwi 1kqo0d 1mqewnqe 1zqa 1v6iwkqewnqd. I9mqawm 1i 1jqa 1zqa 1nwjqeqgqa 1iwzwnqewnqaqđqewnwjqe! Mqo9j tqawtqa Zwlqawtwkqo0 1nqaws 1v7o0dwi 1nqa Kqawlqewmqeqgqdqawn. Mqawmqa Jwuwlwiwjqawnqa 1v7o9lwi 4š`qewtwnwjqe 3pqa 1nqaws 1v7o0dwi 1nqa 1lwiwv7aqdwu. Mqo9žqdqa dqo0đqe 1i 1mqo9jqa 4s`qewkqa Uwnqa. N7awkqo9n 4š`qewtwnwjqe 1iqdqewmqo0 1nqa 4s`wlqaqdqo9lqeqd. T7o0 1nqawm 1jqe 1nqawjqo9mwiwlwjqewnwiwjwi 4s`wlqawtwkwiwš. 1. U tekstu vlastite imenice zaokruži, a zajedničke podvuci. 2. Nastavi priču pisanim slovima u svesci.

3. Pronađi put kojim će Jovan i Vukašin doći do sladoleda.

Ulaz 63


Č 2č

C 2c

^~

Cc

Ć 2ć

]}

Nastavi niz.

2c

КА

C

Č

Ć

ЕД У

Prepiši pravilno povezana slova u svesku.

O7c

1iqć

Čwk

1uqć  2cwj

1kqć

2ćwuwk

1v7cqa

1uqčqe 2o0ćwu 4s`qčqe 1iqćqo0

Prepiši reči pisanim slovima.

2čqo9v7ewk

2cwiwmqewt 1no7ć

Pisanim slovima prepiši pravilno reči.

1mqaqćqawk A 2a B 1b6

C 2c Č 2č

1kwuqčqa Ć 2ć

1kqo0ćwiwjqa

D 2d D6ž 2dwž Đ 2đ E 2e 64

F 1f

Kqaqčqa G 2g H 1h I 1i J 1j K 1k L 1l


U svakom okviru zaokruži reč koja ne pripada skupu. Koristeći zaokružene reči sastavi rečenicu. ćuk mačka kuća mečka

maslačak četka točak čamac

čistač činija nosač učenik

КА

Prepiši rečenice pisanim slovima latinice tako da u njima red reči bude pravilan. Naći ko mačku će?

Kuću Cecina čisti tetka. Kićo, me gledaj!

ЕД У

Prepiši rečenice pisanim slovima, ali tako da umanjiš po jednu zajedničku imenicu u rečenici.

Jeca nosi četku u tašni. Miš je u našoj kući. Zec je u šumi.

SARIN KUTAK

BRZALICE

Pročitaj rečenice što brže.

Čokančićem ćeš me, čokančićem ću te! Klupčićem ću te, kalemčićem ćeš me! Lj 1lj M 1m N 1n N1j 1nwj O 2o6 P 3p R 2r S 4s Š 4š T 1t U 1u V 1v Z 1z Ž 1ž 65


R 2r

P 3p

Rr

Pp

Nastavi niz.

КА

3p

P

1r

R

Prepiši pravilno povezana slova u svesku.

Rwi

1rqo9

1twr

3pwrws

ЕД У

1uwpqa 1fwrqe 1v6rwz

2o9p

1rqe

4s`wrwn  1iwrqv6

Prepiši reči pisanim slovima.

2o9rqaqo9

3pqewrwnwiqcqa

Zaokruži tačno napisane reči. Nepravilno napisane reči pravilno prepiši pisanim slovima.

nepišem

A 2a B 1b5

C 2c Č 2č

neznam

Ć 2ć

nerazgovetan

D 2d D6ž 2dwž Đ 2đ E 2e 66

F 1f

neradim

nemaran

G 2g H 1h I 1i J 1j K 1k L 1l


Pronađi reči u nizu slova. Napiši ih pravilno pisanim slovima. igračpecivobibermapabečejmagarac prstifruškagoraklupafilipkorpaplanina

1iqgwrqaqč,

КА

Na osnovu crteža dopuni rečenice i pročitaj poređenja.

ЕД У

Pisanim slovima napiši rečenicu u kojoj ćeš sebe uporediti sa nečim ili nekim.

Izmeni podvučene reči i rečenicama promeni smisao. Nove rečenice napiši pisanim slovima.

Dole je doleteo papagaj.

Nova kutija je u crvenom ormanu. Marko je pričao kratke priče.

SARIN KUTAK IGRA SENKI

Među senkama pronađi životinje i njihove nazive napiši pisanim slovima.

Lj 1lj M 1m N 1n N1j 1nwj O 2o6 P 3p R 2r S 4s Š 4š T 1t U 1u V 1v Z 1z Ž 1ž 67


H 1h

B 1b6

Hh

Bb

Nastavi niz.

1b

B

КА

1h

H

Prepiši pravilno povezana slova u svesku.

B`qa

1iwb6u

1b6z

Hwt 1hwv6 Awb7a

2o9b7a

1b7o9h

ЕД У

1uwb7o9

2o9h

2ewhqo9

Prepiši reči pisanim slovima.

1kqo9h B`qawnqe

1jqawhqaqč

Seti se drugih naziva za napisane reči i napiši ih pisanim slovima. Neka u novim rečima bude slovo b ili h.

1rqawtwnwiwk

A 2a B 1b6

C 2c Č 2č

2dwžwiwv7dwžqawn

Ć 2ć

D 2d D6ž 2dwž Đ 2đ E 2e 68

F 1f

2o9kwto9pqo0d

G 2g H 1h I 1i J 1j K 1k L 1l


Podvučene imenice stavi u množinu i prepiši rečenice pisanim slovima latinice. Helena ima haljinu. Baka pravi gibanicu.

КА

Boško je uhvatio balon.

Pravilno napiši rečenice. u žaba živi bari

hladu u ispod baka sedi hrasta

ЕД У

Napiši u prošlom glagolskom vremenu dve rečenice od sledećih reči: hala, dirigent, koncert, publika, Beograd, hor.

SARIN KUTAK

RAZBRAJALICA

Uvežbajte razbrajalicu i iskoristite je u omiljenoj igri. Seti se još nekih razbrajalica. Štu-ka štu-ku po-je-la, al` se ni-je na-je-la. Jad, glad! Na ko-ga će sad? Re-če pa u-te-če.

Lj 1lj M 1m N 1n N1j 1nwj O 2o6 P 3p R 2r S 4s Š 4š T 1t U 1u V 1v Z 1z Ž 1ž 69


UVEŽBAJMO NAUČENA SLOVA LATINICE Pisanim slovima razvrstaj u tabeli ove reči: novčić, pače, Jagoda, lonac, ljubičica, srndać, jagoda, baka, orah, pehar, Lazar, mrav. BILJKE

ŽIVOTINJE

PREDMETI

КА

LJUDI

Spoj slogove i dobićeš imena i nadimke. Napiši ih pisanim slovima.

NI

PRE

VA

NA

LJA

LE

SLA

ЕД У

BI

HE

BRA

SA

DRAG

Rešenje rebusa napiši pisanim slovima. Napiši nekoliko rečenica o toj životinji u svesci.

ŠA

‚‚

N=C

Napiši tri rečenice u budućem vremenu koristeći sledeće reči: žbun, golub, dvorište, Slavko, mačka

70


KAKO RASTE PESMA? 1. Pokušaj da dopuniš pesmu glagolima koji nedostaju. Piši pisanim slovima.

Ovde daj naslov pesmi.

I 1na 1ro6de, 1i 1na 2ča2pl1je, 1k2i4š2a _________________, 4s2a2mo6 ________________. I 1na 4s1na1je, 1i 1na 1p1r2i2je, 2ki4š2a ____________, 4s2a4mo7 ___________. B1i2le 2t1re4š2n2je 1i2l 2o6ra4si, 4ki4š2a 4kv6a4s2i, 4s2amo6 ___________.

ЕД У

КА

Kad 4s2e 2o6b6lak 1neb7o6m 4s1tu4š1ti 1ki4š2a 3pl1ju4š1ti, 4s2a1mo6 3pl1ju1š1ti. I4z1nad 1sela, 1i1z1nad 2g2rada, 1ki1ša _______________, 1s2a4mo7___________. P4re4ko5 1b6re1za, 4p4re1ko 1l1i1pa, 1k1i1š2a 1s2i3pa, 4s2a2mo5 ______________. B1i1la 1t1rav7a, 1b7i1la 1t1r1s1ka, 1k1i1š2a _________________, 4s2a2mo6 2p2r4s2ka.

71

Dragomir Đorđević


АЗБУКА 1.

Aa

2.

Бб

3.

Вв

4.

Гг

5.

Дд

6.

Ђђ

1.

Aa

2.

Bb

3.

V v

4.

Gg

5.

D d

6.

\ |

7.

Ее

8. Ж

ж

9.

Зз

10.

Ии

11.

Јј

12.

Кк

7.

Ee

8.

@ `

9.

Z z

10.

I i

11.

Jj

12.

Kk

Лл

14. Љ

13.

Ll

14.

љ

15. М

м

16.

Нн

17. Њ

њ

18.

Оо

КА

13.

Q q

15.

Mm

16.

Nn

17.

W w

18.

O o

19.

Пп

20.

Рр

21.

Сс

22.

Тт

23.

Ћћ

24.

Уу

19.

Pp

20.

Rr

21.

S s

22.

Tt

23.

] }

24.

U u

Фф

26.

Хх

27.

Цц

28.

Чч

29.

Џџ

30. Ш

25.

Ff

26.

Hh

27.

Cc

28.

^~

29.

Xx

30.

ЕД У

25.

ш

[ {

ABECEDA

1.

Aa

1. A

7.Dž

2a

2.

Bb

3.

Cc

4.

Čč

5.

Ćć

6.

Dd

2.

B 1b6

3.

C 2c

4.

Č 2č

5.

Ć 2ć

6.

D 2d

8.

2dwž

8.

7.D1ž

13.

Ii

14.

13.

I 1i

14.

19.

Nn

19. N

1n

Đđ

9.

Đ 2đ

9.

Jj J 1j

20. Nj

Ee

10.

E 2e

10.

Ff

11.

Gg

12.

F 1f

11.

G 2g

12. H

15.

Kk

15.

K 1k

16.  L 22.

Pp

23.

O 2o9

22.

P 3p

Uu

28.

Vv

23.  R

U 1u

28.

V 1v6

nj

21.

20.

N1j 2nwj

21.

25.

Šš

26.

Tt

27.

25.

Š 4š

26.

T 1t

27.

16.

Oo

72

Ll

1l

Lj lj 17. Lwj 1lwj 17.

Rr 1r

29.

Zz

29.

Z 1z

Hh 1h

18. M

m

18.  M

1m

24.

Ss

24.  S

4s

30.

Žž

30.

Ž 1ž


Najpre dete Čim se roda na krov spusti i donese dete, odmah počnu da ga cmaču, od glave do pete.

КА

Još dok se i samo nećka šta će kad odraste, već se tetke, ujne, strine… sjate kao laste. Budi pekar, kroji, leči, pilotiraj, gradi, uči decu, nosi pisma, neguj ili sadi.

Sve bi htele, i to odmah, al' možda se sete da se jedno kratko vreme ipak bude dete.

ЕД У

Natali Šarić

1. Koliko strofa ima pesma „Najpre dete“? Koliko svaka strofa ima stihova? 2. Razmisli i objasni zašto su na kraju trećeg stiha u drugoj strofi napisane tri tačke (…).

3. Pronađi i napiši reči koje se rimuju.

4. Koja se zanimanja pominju u ovoj pesmi? Napiši ih pisanim slovima.

5. Šta želiš da budeš kad odrasteš?

6. Objasni prvi stih u poslednjoj strofi. 7. Kad čovek prestane da bude dete? Kako može da se prepozna taj trenutak? 73


ČITAJ I PREPIŠI 1. P ročitaj kratku priču „Čarobna noć”. Primetićeš da je redosled pogrešan. U kružiće napiši redosled kojim treba da idu delovi priče. Zatim priču prepiši pravilnim redosledom, pisanim slovima latinice.

Čarobna noć

ЕД У

КА

Mrav se silno uplašio i zamolio vrapca da to ne čini. Obećao je da će ga odvesti na mesto gde ima mnogo zrnevlja. Vrabac je pristao. Na putu je sreo vrapca, koji je baš u tom trenutku razmišljao o tome kako je gladan. Mrav je učtivo pozdravio vrapca. Vrabac mu je još učtivije rekao da je gladan i da će morati da ga pojede. Jednoga dana, mrav je pošao u šetnju. Poželeo je da vidi svet oko svog mravinjaka. Uskoro su stigli na polje blizu mravinjaka. Na njemu je bilo mnogo zaostalog zrnevlja. Vrabac se zahvalio mravu. Obećao je da više nikada neće pojesti nijednog mrava. Mrav se srećan vratio u mravinjak.

74


ČITAJ I NASTAVI PRIČU 1. Pročitaj početak priče „Zvezdana”.

Zvezdana

ЕД У

КА

Jednom davno, u nekoj dalekoj zemlji, rodila se devojčica zlatne kose. Na dan kad se rodila, zvezda je zasjala posebnim sjajem. Po toj je zvezdi dobila ime. Iz godine u godinu postajala je sve lepša. Plenila je svojom dobrotom i plemenitošću, ali su se iznad svega divili Zvezdaninoj kosi. Zla vila nije skrivala zavist. Magijom je Zvezdanu zarobila u zamak. Devojka je dugo tugovala i molila za spas. Zvezda joj je poslala spasitelja. Iz dalekog kraljevstva… 2. Da li je ovaj tekst bajka ili basna? Objasni. 3. Pisanim slovima latinice napiši nastavak.

75


КА

Lane u nevolji

ЕД У

Šumar Bane živi u kućici pored starog hrasta. On čuva šumu i hrani njene stanovnike. Jovana i Aleksa su njegova unučad. Oni često posećuju svoga dedu. Pomažu mu u pravljenju kućica za ptice i pripremanju hrane za životinje. Zajedno obilaze šumu. Vole da šetaju šumom i posmatraju životinje koje su se već navikle na njihovo prisustvo. Krenuli su i danas u obilazak šume. Morali su da poprave jasle. Odjednom je Jovana čula čudan zvuk. Krenula je u pravcu odakle je taj zvuk dolazio. — Aleksa! Deda! — pozvala ih je. Pronašla je bespomoćno lane upleteno u žicu. — Žica u šumi! — čudila se Jovana. Nije znala šta da uradi. Lanetu je hitno bila potrebna pomoć. Žica oko njegovog vrata stezala se zbog neuspelih pokušaja da se oslobodi. — Jovana, pomeri se od laneta! Može slučajno da te udari! — povikao je deda dok je s Aleksom trčao do njih. Aleksa je bio zapanjen prizorom. — Kako da mu pomognemo? — gledao je u lane, pa u dedu. — Kako, deda? — Donesi mi ranac. Ostavio sam ga kod jasala. — Požuri! — doviknuo je deda za njim. Polako je prišao lanetu. Pokušao je da ga smiri kako se ne bi još više upleo u žicu. — Mogu li sada da ga dodirnem? — molećivo je Jovana gledala dedu. Deda se nasmešio, srećan što njegova unučad vole životinje. — Sada možeš, držim ga. — Sav drhti — primetila je Jovana. — Uplašio se za život! — Neko je bacio žicu u šumu. To je ljudska nemarnost! — ljutito je rekao deda. jasle — drvena posuda za hranjenje životinja

76


КА

Aleksa je doneo ranac u kojem su bile makaze. Deda je presekao žicu koja je pretila da uguši lane. Lane je i dalje stajalo pored njih. Nije se više plašilo. Htelo je da ostane sa svojim spasiteljima. Jovana ga je zagrlila, a Aleksa je tužno gledao dedu. — Dobro, dobro... Smestićemo ga na nekoliko dana u štalu — rekao je ozbiljno deda. — Kada ojača, moraćemo da ga pustimo. Njegova porodica će da brine zbog njega. Deca su bila presrećna zbog novog drugara. Znala su da će mu ovih dana biti potrebna pomoć kako bi se oporavilo. Za šumu treba biti što spremniji. Krenuli su mirno kući, zadovoljni što su uspeli da spasu jedno nedužno biće. Takođe su bili svesni da im neće biti lako rastati se od malenog prijatelja.

ЕД У

Milanka Berković

1. Ko su Jovana i Aleksa? Dopiši slova koja nedostaju.

Jo___awnqa 1i ___lqe___4s`qa 4s`wu B7a___ewtqo___i

1u___uqc___.

2. Koja je osećanja priča izazvala u tebi? 3. Kakva je nevolja zadesila lane?

4. Šta je Aleksa doneo dedi da spase lane?

5. Gde će lane biti smešeteno dok se ne oporavi? Dopuni rečenicu tako da odgovor bude tačan.

Lqawnqe 2ćqe _______________________ 2dqawnqa 1b6iwtwi 4s`wmqewš`wtqewnqo9 1u _______________________. 6. Pisanim slovima latinice napiši u svesku plan prepričavanja, a zatim ilustruj najzanimljiviji deo priče. 77


PUTUJ I ZAPISUJ Pakovanje Bliži nam se kraj školske godine. Bilo bi lepo da otputujemo. Kada se odlučimo na neko putovanje, pakovanje nam vrlo često oduzme mnogo vremena. Nekad spakujemo nepotrebne stvari, a nekad nešto i zaboravimo. Da nam se to ne bi dešavalo, možemo da napravimo podsetnik da nam sama pomisao na pakovanje ne kvari raspoloženje.

ЕД У

КА

1. I spod fotografija napiši odgovarajuće reči pisanim slovima latinice i razmisli bez čega ne bi trebao krenuti na put. Ono što ćeš spakovati za petodnevno letnje putovanje, poveži sa koferom.

2. P isanim slovima latinice napiši šta je potrebno spakovati u ranac za jednodnevni izleti.

Dnevnik

D6nqewv6nwiwk 1jqe 1nqawš 1lwičwnwi 1kwuwtqawk, 1zwb6iwr 3pqos9`qewb6nwiwh 1twrqewnwuwtqawkqa. T6rqewb7a 2dqa 4s`qaqdwrwžwi 2dqawtwuwm 1i 1mqews`wto9 2dqo0gqaqđqawjqa 1kqawkqo0 1b6i 1nqaws 3pqo0dws`qewtwiqo0 1nqa 1tqe 1twrqewnwuwtwkqe. U 1nwjqewmwu 1zqawpwiws`wuwjqewmqo0 4s`wv7o9jqe 2dqo9žwiwv6lwjqawjqe, 2o6s`qeqćqawnwjqa, 1žqewlwjqe, 1mwiws`wlwi 1i 1mqawš`wtqawnwjqa. T7o9 1mqo9žqe 1b6iwtwi 1jqeqdqawn 2o9b6iqčqawn 2dqawn, 1rqawzwmwiwš`wlwjqawnwjqe 2o9 3pwrqo0čwiwtqawnqo9j 1kwnwjwiwzwi, 2o9 3pwrwv7o9j 4s`wiwmwpqawtwiwjwi 1iwlwi 2o9 3pwrwiwjawtqewlwjws`wtwv6u 1zqa 4s`wv7a 1v6rqewmqewnqa. 78


MOJ DNEVNIK

(naziv događaja) Mesto:

ЕД У

КА

Datum:

79


Let ka vrelom letu

ЕД У

КА

Proletelo školsko vreme. Zaigralo novo slovo. Nema onog ko se nije zapitao šta je novo... na livadi, u vazduhu, u rekama, podno snega, usred gradova i sela, navrh onog belog brega. Prišunjalo nam se leto. Čas bi levo, čas bi desno. Vrcka, cupka, kao dete. Sve ga svrbi, sve mu tesno. Osetilo da je vreme da se leti punih pluća. Lako mu je kad u rancu nosi znanja putujuća.

80


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.