a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Мр Љубица Прћић Др Јасмина Дражић

КА

ЈЕЗИЧКЕ ПОУКЕ

ЕД У

СРПСКИ ЈЕЗИК уџбеник за други разред основне школе


Мр Љубица Прћић Др Јасмина Дражић

ЈЕЗИЧКЕ ПОУКЕ

СРПСКИ ЈЕЗИК уџбеник за други разред основне школе ГЛАВНИ УРЕДНИК Проф. др Бошко Влаховић

ПРЕДМЕТНА УРЕДНИЦА Др Моња Јовић

КА

ОДГОВОРНА УРЕДНИЦА Доц. др Наташа Филиповић

РЕЦЕНЗЕНТИ Љиљана Ђуровић, професорка разредне наставе ОШ „Момчило Настасијевић” Горњи Милановац Др Јелена Журић, професорка српског језика и књижевности Ивана Милошевић, педагог ЛЕКТУРА И КОРЕКТУРА Споменка Трипковић

ЕД У

ИЛУСТРАЦИЈЕ Биљана Миросављевић ДИЗАЈН Горан Ратковић

ИЗДАВАЧ Едука д.о.о. Београд Ул. Змаја од Ноћаја бр. 10/1 Тел./факс: 011 3287 277, 3286 443, 2629 903 Сајт: www.eduka.rs; имејл: еduka@eduka.rs

ЗА ИЗДАВАЧА Проф. др Бошко Влаховић, директор

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:811.163.41(075.2)(076.1) ПРЋИЋ, Љубица, 1926Језичке поуке : српски језик : уџбеник за други разред основне школе / Љубица Прћић, Јасмина Дражић ; [илустрације Биљана Миросављевић]. - Изд. бр. 1. - Београд : Eduka, 2019 (Суботица : Ротографика). - 145 стр. : илустр. ; 27 cm

ШТАМПА Ротографика, Суботица

Тираж 1.000.

Издање бр.: 1, Београд, 2019. година

1. Дражић, Јасмина, 1971- [autor]

Тираж: 1000

COBISS.SR-ID 278252556

ISBN 978-86-6013-408-2

Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одобрио је издавање и употребу овог уџбеника Решењем број: 650-02-00182/2019-07.

Није дозвољено: репродуковање, дистрибуција, објављивање, прерада или друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму или поступку, укључујући и фотокопирање, штампање или чување у електронском облику, без писмене дозволе издавача. Наведене радње представљају кршење ауторских права.


ВОДИЧ КРОЗ УЏБЕНИК

КА

Кратко објашњење онога што учиш

ЕД У

Примери који ти помажу да боље разумеш оно што учиш

Објашњење непознатих речи

Књижевни текстови

Народне умотворине

1. 2. 3.

ЗАДАЦИ


Драга децо,

ЕД У

КА

У првом разреду сте научили да читате и пишете. Упознали сте занимљиве песме, приче и драмске текстове. Научили сте понешто и о језику. Језиком се споразумевамо. Користимо га да створимо лепа књижевна дела. Ова књига ће вам помоћи да проширите своја знања о језику. Надамо се да ће вам дружење са њом бити занимљиво и корисно.

Аутори


Садржај

КА

1. ГОВОР И ЈЕЗИК Говор | 8 Гласови, слова, речи | 9 Самогласници и сугласници | 9 Речи и слогови | 15 Подела речи на слогове | 18 Задаци за вежбање | 21 Научили смо о говору и језику | 22

ЕД У

2. ВРСТЕ РЕЧИ Именице Заједничке именице | 24 Властите именице | 27 Род именица | 31 Број именица | 33 Глаголи Речи које значе радњу — глаголи | 35 Садашње време — садашњост | 38 Прошло време — прошлост | 40 Будуће време — будућност | 43 Придеви Описни придеви | 46 Бројеви Основни бројеви | 50 Редни бројеви | 51 Научили смо о врстама речи | 54

3. РЕЧЕНИЦЕ Од гласа и речи ка реченици | 56 Обавештајна реченица | 56 Упитна реченица | 60 Узвична реченица | 62 Заповедна реченица | 64 Потврдан облик реченице – потврдна реченица | 66 Одричан облик реченице – одрична реченица | 68 Научили смо о реченицама | 70


КА

4. ПРАВОПИС Тачка | 72 Упитник | 74 Узвичник | 76 Запета | 78 Две тачке | 80 Велико слово | 82 Упитна речца ли | 85 Одрична речца не | 87 Писање датума | 89 Скраћенице за мере | 92 Писање општих скраћеница | 94 Наша писма — ћирилица и латиница | 97 Научили смо о правопису | 103

ЕД У

5. КЊИЖЕВНОСТ Бајке | 106 Басне | 110 Загонетке | 112 Пословице | 113 Стих и строфа | 115 Рима | 118 Народне успаванке | 120 Дијалог | 122 Лица у драмском тексту | 125 Научили смо о књижевности | 128

6. КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА Илустровање приче | 130 Прављење плана приче | 132 Опис предмета | 134 Опис лика по плану | 136 Опис животиње | 138 Причање по сликама | 140 Причање помоћу задатих речи | 141 Причање по плану | 142 Прича са другачијим завршетком | 143 Сажето препричавање | 144 Проширивање — наставак приче | 145 Научили смо о култури изражавања | 146


КА

1. ГОВОР

ЕД У

И ЈЕЗИК • Говор

• Гласови, слова, речи Самогласници и сугласници • Речи и слогови

• Подела речи на слогове • Задаци за вежбање


ГОВОР

КА

Свуда где људи живе може се чути њихов говор: у стану, на улици, у школи, у аутобусу, у продавници и на разним другим местима. Док једни говоре, други пажљиво слушају. Говором се људи међусобно споразумевају, размењују поруке једни са другима.

ЕД У

О чему то људи међусобно разговарају? Шта обично кажу једни другима при сусрету? Како шаљу поруке једни другима?

У ПРОДАВНИЦИ

ТЕЛЕФОНОМ

У УЧИОНИЦИ

Шта видиш на сликама? О чему се говори у учионици? А у продавници? Где се још може чути да људи говоре? Како људи могу разговарати кад су удаљени једни од других? „Лепа реч и гвоздена врата отвара.”

8

Народна пословица


ГЛАСОВИ, СЛОВА, РЕЧИ САМОГЛАСНИЦИ И СУГЛАСНИЦИ

КА

Речи се пишу словима, а изговарају гласовима. Сви гласови се деле на самогласнике и сугласнике. Самогласници су: А, Е, И, О, У. Они се изговарају слободно, без препрека.

САМОГЛАСНИЦИ

ЕД У

Изражајно прочитај песму. Обрати пажњу на то како изговараш гласове. МНОГО ЗВУКОВА

Кад падне пас на тас*, чује се трас. Кад падне кум на друм, чује се бум. Кад стигне xип у Штип, чује се бип. Кад падне цврк на шмрк, чује се крк. Кад лупи куп о куп, чује се буп. Кад падне брус** у ђус, чује се пљус. 

* тас — тањир на ваги ** брус — алатка за брушење

Влада Стоиљковић

Док гласно изговараш речи песме „Много звукова“, сигурно примећујеш да се у њима гласови разликују: при изговору једних постоји препрека у устима, а при изговору других не постоји. 9


Упореди, на пример, гласове: а) са препреком

б, п, м

д, т, с

КА

б) без препреке а, у, и, е, о Изговори сваки од њих појединачно. Утврди који гласови могу да се певају - да се изговарају слободно, без застоја. Дакле, изговарају се слободно, без препрека у устима, подвучени гласови: пас, трас, бум. џип, буп. 1.

ЗАДАТАК Пронађи речи са више самогласника и изговарај их тако да добро чујеш самогласнике.

ЕД У

2.

ЗАДАТАК У претходној песми подвуци све самогласнике.

3.

ЗАДАТАК Напиши речи које почињу самогласницима:

А О И Е У

4.

ЗАДАТАК Упиши самогласник који недостаје у следећим речима: 1) С

10

Д 2) К

П 3) Л

Д 4) П

Д 5) Б

Д


5. 1) б 6.

ЗАДАТАК Упиши самогласник који недостаје у следећим речима: р

р 2) в

3) с

р 4) д

р 5) п

р

ЗАДАТАК

КА

воћњак јагоде дрвеће брескве вишње лопате грабуље заливање брање кап хлад ашов копање Међу написаним речима пронађи и препиши речи са:

ЕД У

а) једним самогласником:

; б) два самогласника:

; в) три самогласника:

; г) четири самогласника:

.

7.

ЗАДАТАК Међу расутим словима пронађи и заокружи самогласнике.

11


СУГЛАСНИЦИ Овде видиш неке од препрека које се јављају при изговору сугласника. То су места њиховог изговора. УСНЕ

КА

ЗУБИ д, т, з, с, ц

м, п, б

Гласови који се изговарају уз препреке зову се сугласници. То су сви гласови осим А, Е, И, О, У.

1.

ЗАДАТАК Заокружи сугласнике.

ЕД У

АБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉМНЊОПРСТЋУФХЦЧXШ 2.

ЗАДАТАК Прочитај песму и подвуци све сугласнике. ЛОВАЦ ЈОЦА

Бам! Бам! Бам! Убих лава сам! Так! Так! Так! Убих тигра чак!

Трас! Трас! Трас! Неста морски пас! Шкљоца! Шкљоца! Шкљоца! Ја сам ловац Јоца! 

12

Драган Лукић


3.

ЗАДАТАК Изговарај речи: бам, трас, так, шкљоца. Из ових речи препиши: а) самогласнике: 

;4.

.

ЗАДАТАК Упиши одговарајући сугласник у квадратић да добијеш потпуне називе животиња: ка, б) кра

а, в) ша

ан, г) фа

ЕД У

а) ма

КА

б) сугласнике:

5.

А

ан, д) ле

тир.

ЗАДАТАК Чинија прима само сугласнике. Спој линијама одговарајуће јагоде са чинијом.

б

ц

О

Ћ

Ш

д

у

е

13


6.

ЗАДАТАК Уместо броја упиши сугласник који се налази на том месту у азбуци. а) 9има,

в) 21ека,

г) 22рн,

д) 30ала;

ђ)12ућа,

е) ра15е.

ЗАДАТАК Од наведених сугласника и самогласника направи пет нових речи. Исте самогласнике можеш да користиш више пута.

КА

7.

б) 3уна,

ЕД У

ОЛПА ТЧЕК СМИЦ

8.

ЗАДАТАК У звездама су сугласници. Распореди их у празне квадрате да добијеш потпуне речи.

1.

2.

Т

3.

14

О

Д

О

Р

У

Н

4.

Б

У

5.

С

Т

А

Р

У

М

А

Ђ

Е

Р

В

А

Р

Б

О

С

Б П Л

К


РЕЧИ И СЛОГОВИ РЕЧ

Најмање: Највише:

СЛОГ

.

КА

Прочитај реченицу: Једна мала девојчица скакуће и пева. Уочи и напиши колико има речи у наведеној реченици. Која од тих речи има најмање гласова (односно слова), а која највише?

.

Реч је глас (нпр. и) или скуп гласова (нпр. једна, мала, девојчица) који има утврђено значење и одређену улогу у реченици.

Уочи како су написане речи у наведеној строфи. Шко-ле су ве-ли-ке и до-бре ма-ме, сто-ти-ну де-це не-гу-ју са-ме, на-па-мет зна-ју сву сво-ју де-цу и бај-ке при-ча-ју о ме-се-цу.

ЕД У

Слог је део речи који изговарамо једним изговорним захватом уста.

Објасни како треба читати овако написане речи. На шта нас упућују цртице? 

Примећујеш да се гласови у једној речи групишу у целине и изговарају се једним изговорним захватом уста, као што су: шко-ле, ве-ли-ке и тако даље. Речи могу имати најмање један слог. У сваком слогу треба да буде по један самогласник. Када се глас Р нађе између два сугласника, понаша се као самогласник: трн, тр-но-вит, др-во, за-вр-ну-ти.

ПРИМЕРИ: а) сто: једносложна реч, б) цве-ће: двосложна реч, в) ја-бу-ка: тросложна реч, г) ко-си-ли-ца: четворосложна реч.

„Глава је старија од књиге.” Пословица 15


ЗАДАТАК Усправним цртама подели речи на слогове:

1.

а) пр у г а , б) ма ма , в) с о биц а , г) к у т ијиц а .

КА

ЗАДАТАК У мислима притисни дугмад са одређеним словима и појавиће се на екрану четири презимена. Напиши их. Почетна слова презимена су појачана. Затим презимена раздвој на слогове:

2.

Л

У

И

К

Ћ

ЕД У

Л

Н

Н

3.

ЧО–

16

О

Р

С

А

В

С

К

Т

С

ЗАДАТАК Од слогова начини пет речи и напиши их. -ВЕК

ЖИ-

-ВОТ

КЊИ–

-ГА

ШКО-

-ЛА

СВЕ-

-СКА


4.

ЗАДАТАК Исправи погрешно подељене речи у овој бројалици. Подели их правилно и запиши их.

5.

КА

Плив-а патка пр-еко Сав-е н-оси писмо наврх гл-аве У том писму п-ише не тр-ебаш нам виш-е.

ЗАДАТАК Прочитај песму. Подели речи на слогове.

ЕД У

Што не деле велике рогове на слогове. Да не буде плача кад бик путем корача. Бик има рогове големе и лепе, ал' се деца плаше и од њега стрепе.

6.

ЗАДАТАК На дечјој прузи помешали су се вагони. На вагонима су слогови. Да би воз могао да крене, потребно их је поређати. Од слогова начини речи, а затим напиши целу реченицу:

Ђа-

во-

-ци

-ле

сво- шко-

-ју

-лу

Решење:

17


ПОДЕЛА РЕЧИ НА СЛОГОВЕ

1.

ЗАДАТАК Прочитај песму. РОДА

КА

Рекли смо да је слог део речи који се изговара једним изговорним захватом уста (ка-па). Један сугласник не може чинити слог (гос-т). У сваком слогу треба да буде један самогласник (по-ку-по-ва-ти). Слог се може састојати од само једног самогласника (у-чи-о-ни-ца, Бе-о-град). При раздвајању речи на крају реда једно слово се не може пренети у нови ред.

ЕД У

Рода гази по барама и све тражи нешто. Жабе у муљ заронише и брзо и вешто. „Ено птице на штулама”,* каже мали Миле, „вично** гази по барама и све тражи нешто.”

* штула — дрвена направа за ходање **вично — вешто

2.

ЗАДАТАК Одговори на питања:

Које животиње лови рода?

Где живе те животиње?

18


3.

ЗАДАТАК Подели на слогове речи из песме и упиши их у табелу како је започето:

по

ЗАДАТАК Наведене речи подели на слогове и упиши их у поља.

ЕД У

4.

га-зи

КА

Ро-да

птице

штуле перје вода

подне сунце бара небо корак

19


ЗАДАТАК Неке од наведених речи имају по два, три, четири слога или пет слогова. Подели речи на слогове и упиши их у шкољку:

цветови трава пописивати

ЕД У

девојчица

КА

5.

6.

ЗАДАТАК Прецртај нетачно подељене речи. мо-ст

дво-риш-те

пре-пис-и-ва-ти

пре-пи-си-ва-ти да-ти

до-да-ва-ти дод-а-ват-и 20


ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ ЗАДАТАК Одговарајуће самогласнике упиши у квадратиће да добијеш потпуне речи. ВРТ 2.

ТИ КРП

ТИ М

Т

ТИ Р

ЗБ

ТИ

ЗАДАТАК Одговарајуће сугласнике стави у квадратиће да добијеш потпуне речи. ВАЗ

3.

ТИ СРК

КА

1.

УХ ОБ

АК СНЕ

МА

ЛА КИ

А

ЗАДАТАК Обој самогласнике.

ЕД У

Д БА П Т Р И БНЛ Е Ф С З О Х ВУ

4.

ЗАДАТАК Заокружи сугласнике.

А Г И О К Р Д А О Ф У С Т Е Ђ И Ј Л

5.

ЗАДАТАК Од слогова на клавијатури састави девет речи и напиши их. те

за

та

фер

ле

ла

ве

зор

вра

са

фон

ста

ко

про

ре

со

ле

ви

ва

ко

21


КА

НАУЧИЛИ СМО О ГОВОРУ И ЈЕЗИКУ Говором се људи међусобно споразумевају.

ЕД У

Слова су писани знакови за гласове. ГЛАСОВИ

самогласници

сугласници

Један глас или више гласова чине реч. Слог чине гласови који се изговарају једним изговорним захватом уста.

22


Именице Заједничке именице Властите именице Род именица Број именица Глаголи Речи које значе радњу — глаголи Садашње време — садашњост Прошло време — прошлост Будуће време — будућност Придеви Описни придеви Бројеви Основни бројеви Редни бројеви

ЕД У

• • • •

КА

2. ВРСТЕ РЕЧИ


ЗАЈЕДНИЧКЕ ИМЕНИЦЕ

КА

Речи које именују предмете, бића (људе, биљке и животиње) и појаве са заједничким особинама зову се заједничке именице.

ЕД У

ПРИМЕРИ: а) предмети: оловка, књига, сто, клупа, лопта... б) животиње: мачка, пас, лав, кртица, јеж... в) људи: мама, тата, девојчица, старац, поштар... г) појаве: олуја, магла, киша, ноћ, зора... д) биљке: цвет, дрво, жито...

1.

ЗАДАТАК Прочитај наведене стихове и подвуци речи које значе имена ствари.

Продајемо сунцобране, — купујемо кишобране! Продајемо тротинете, — купујемо санке! Купујемо шубаре, — продајемо машне!

2.

ЗАДАТАК Међу следећим именицама подвуци имена животиња:

када, чавка, рода, сеница, куче, муња, лисица, роба, вода, магла. 24


3.

ЗАДАТАК Упиши у укрштеницу именице које значе имена бића — животиња.

1.

1. Животиња без ногу која се креће пузећи, често отровна

2.

КА

2. Једна шумска рогата животиња

3.

3. Кућни љубимац

4.

4. Младунче овце

5. Једна дивља мачка

5.

ЗАДАТАК Реши ребусе и откриј о којим се природним појавама ради.

ЕД У

4.

5.

ЗАДАТАК Дата су непотпуна имена биљака. На линије додај слова која недостају да откријеш о којим је биљкама реч. об,

и

љ, р

ли

а,

ј

ткви

о, а,

сен, па

утић, уп

с, адај

. 25


6.

ЗАДАТАК На табли су разне именице. Убаци заједничка имена људи у чинију.

мачка тата снег

јеж ружа деда

7.

КА

миш мама лабуд брат стриц ујна

ЗАДАТАК У кругу су разбацане именице. Разврстај их и упиши у одговарајуће колоне.

ЕД У

чесма етар в г е сн к граша добран па рафа и ж р у г е кен кавиц ић турпија у р а детл бул клешт м у з ча корња а облак ља муња н паху перо детели ац магла ск а к а в пуж уље пчела к ап у т вод а

ПОЈАВЕ

26

БИЋА

СТВАРИ


ВЛАСТИТЕ ИМЕНИЦЕ

КА

Властите именице означавају лична имена људи и животиња, али и називе градова, села, планина, река или држава. Властите именице пишу се великим почетним словом.

ПРИМЕРИ: Баш је Љиљана вредна. Како је Стефан нарастао! Шврћа има буве! Миша живи у Београду.

ЗАДАТАК Прочитај песму и подвуци лична имена (имена људи) у њој.

ЕД У

1.

ИМЕНА

Ако си Драган — свакоме буди драг. Ако се зовеш Благоје, као мед буди благ.

Ако си Искра, заискри*** као пламен. Ако се зовеш Здравко, буди здрав као камен.

Ако си Цвета — на цвет треба да личиш. Ако се зовеш Петко, петицама да се дичиш.*

Ако си Вера, Снежана, Ленче, ако си Борче, Гордана, Менче, ако си дете, струк**** мајског цвета, буди ми живо, буди ми здраво, буди ми украс овога света!

Ако си Тихо — буди тих као сан. Ако се зовеш Звонко, смеј се звонко поваздан.**

* дичити се — поносити се ** поваздан — стално *** заискри — засветли **** струк — једна стабљика

Григор Поповски 27


ЗАДАТАК На такмичење су отишли дечаци и девојчице. Њихова имена пронађи у овим ребусима и напиши их:

ЕД У

КА

2.

3.

ЗАДАТАК Правилно препиши реченице водећи рачуна о великом слову. У БАШТИ ЈЕ ДИВНО ЗАМИРИСАЛА РУЖА.

МАМА ЈЕ РУЖУ ДАНАС ОДВЕЛА У ШКОЛУ.

ВОЛИМ ДА СЕ ДРУЖИМ СА ДУЊОМ.

БАКА ДРЖИ ДУЊУ НА ОРМАРУ.

28


Надимци такође спадају у властите именице и пишу се великим почетним словом.

ЗАДАТАК Напиши надимке другова и другарица из разреда и размисли о томе како су их добили.

ЕД У

1.

КА

ПРИМЕРИ: Слушај како Жути лепо пева! Данас је Мица добила петицу. Боки је одличан ђак.

2.

ЗАДАТАК У тексту подвуци надимке. Заокружи имена и презимена. Милан је позвао Лакија да се играју. Његов млађи брат Деки је желео да учествује у игри. Мама га је звала: „Дејане, дођи прво да урадиш домаћи!” За домаћи је читао песме Јована Јовановића Змаја. Највише му се свидела песма о дечаку Лази. Дечак из песме га је подсетио на његовог друга Лазара. 29


И имена насеља спадају у властите именице. Пишу се великим почетним словом.

1.

ЗАДАТАК У тексту подвуци речи које означавају имена насеља.

2.

КА

Београд је велики град кроз који протичу две реке. У њему живи велики број људи у различитим насељима. Ана живи у Земуну. Анина бака је близу, у Батајници. Анина тетка живи мало даље, на Палилули. ЗАДАТАК Павилно препиши текст водећи рачуна о писању великог слова.

ЕД У

МАРКО ЈЕ ЗА РАСПУСТ ИШАО КОД БАКЕ У АРАНЂЕЛОВАЦ. БАКА ГА ЈЕ ВОДИЛА НА ИЗЛЕТ У ОРАШАЦ. ПОСЛЕ СУ СВРАТИЛИ У ТОПОЛУ, ГДЕ МУ ЈЕ КУПИЛА СЛАДОЛЕД. ОБЕЋАЛА МУ ЈЕ ДА ЋЕ ГА СЛЕДЕЋИ ПУТ ВОДИТИ И У КРАГУЈЕВАЦ. БАКА ВОЛИ КАД МАРКО ДОЂЕ.

30


РОД ИМЕНИЦА Бића се разликују по роду. човек, ујак, стриц, пас, мачак — мушки род жена, девојка, мачка, срна — женски род дете, пиле, мече, јагње — средњи род

КА

РОД ИМЕНИЦА

Уз мушки род стоји реч: тај, уз женски род стоји реч: та, уз средњи род стоји реч: то.

ЕД У

Иако предмети и појаве немају природни род као бића, и њихов род се одређује помоћу речи тај, та, то. На пример: тај снег, та пахуљица, то санкање. 1.

ЗАДАТАК Прочитај песмицу. Једном цртом подвуци именице мушког рода, а двема именице женског рода. КИТОВА БЕБА

Мајка чеду тепа: „Слатки мали сине”, а он има девет метара дужине. Још му она тепа: „Бебо моја мила”, а та беба има две хиљаде кила.

Гвидо Тартаља 31


3.

ЗАДАТАК Стави испред наведених именица реч тај, та или то. а)

друг

ђ)

сусед

б)

село

е)

другарица

в)

стриц

ж)

дете

г)

бака

з)

кокошка

д)

деда

и)

пуж

КА

2.

ЗАДАТАК Именице из круга разврстај у табели према њиховом роду.

ЕД У

врт дрво леја облак дугме село цвет лист трава лане киша ограда

Женски род

32

Мушки род

Средњи род


БРОЈ ИМЕНИЦА

једнина (означава јединку — воћка)

КА

БРОЈ ИМЕНИЦА

ЗАДАТАК Прочитај стихове и подвуци у њима именице. Од именица у једнини направи именице у множини и упиши их у одговарајуће колоне:

ЕД У

1.

множина (означава више нечега — воћке)

Шумски зец је најбржа зверчица на свету, јер му срце најбрже силази у пету.

Једнина

Множина

33


ЗАДАТАК Следеће именице напиши у множини: а) град 

;

г) клупа 

;

б) сто 

;

д) број 

;

в) парк 

3.

КА

2.

;

ђ) димњак

.

ЗАДАТАК Следећи текст препиши тако да именице из њега буду у једнини.

ЕД У

Листови су треперили на гранама. Дували су јаки ветрови. Цветови су чекали кишне капи. Птице су се сакриле у крошње. Зачуле су се муње.

4.

34

ЗАДАТАК Напиши број именица поред цртежа — једнину или множину: а)

в)

б) 

г)


РЕЧИ КОЈЕ ЗНАЧЕ РАДЊУ — ГЛАГОЛИ

КА

Глаголи су речи које значе радњу, стање и збивање.

ПРИМЕРИ: Мима црта авион. Врата шкрипе. Пас лаје. Муње севају.

ЗАДАТАК Подвуци глаголе у овим стиховима:

ЕД У 1.

КИША

Кад се облак небом стушти*, киша пљушти, само пљушти.

Била трава, била трска, киша прска, само прска.

Изнад села, изнад града, киша пада, само пада.

И на роде и на чапље**, киша капље, само капље.

Преко бреза, преко липа, киша сипа, само сипа.

И на снаје***, и на прије****, киша лије, само лије.

Биле трешње ил’ ораси, киша кваси, само кваси. Драгомир Ђорђевић

* стуштити — сјурити **чапља — врста птице ***снаја — синовљева жена ****прија — мајка зета или снаје

35


„Паде бисер у село, село бисер покупи.” Загонетка

ЕД УКА

ЗАДАТАК Напиши шта ти радиш кад је кишни дан. Подвуци глаголе у свом тексту.

(киша)

2.

3.

ЗАДАТАК У овом низу слова пронађи дванаест глагола и препиши их:

учипричаједеспавапевапузипадакажецртабришехладибрани

36


4.

ЗАДАТАК Допуни реченице речима које значе радњу, стање или збивање. а) Мама

е) Пас много

в) Учитељица

на таблу.

ж) Мачка

напред.

миша.

.

з) Птице лепо

.

и) Снег

.

ЗАДАТАК Реши укрштеницу водећи рачуна о томе шта раде наведена бића и појаве:

ч

поток

у

ЕД У

голуб

в

ветар

сунце

с

ђак

6.

.

КА

задатак.

д) Тата брзо

зграду.

ђ) Радници

б) Ученик

г) Мира

5.

дете у наручју.

е

ЗАДАТАК Следеће реченице допуни одговарајућим глаголима из понуђеног низа: читати, сећи, бојити, заливати, радити.

а) Ја редовно

б) Моја сестра радо в) Марко и Јелена

домаће задатке. књиге.

украсну хартију.

г) Наша мама свако јутро д) Ти баш лепo

цвеће. тај цртеж! 37


САДАШЊЕ ВРЕМЕ — САДАШЊОСТ

КА

Глагол у садашњем времену казује радњу која се дешава у тренутку када се о њој говори — у садашњости.

ПРИМЕРИ: Мама залива цвеће. Беба плаче. Мачка пије млеко.

ЗАДАТАК Прочитај наведени одломак и размисли о садржају.

ЕД У

1.

Лада ужива да се игра са својим татом. А тата воли да се игра са Ладом. Играју се свега и свачега, а на крају тата мази своју Ладушку. А после мажења мало је голица. Лада ужива у томе: смеје се, кикоће и као бајаги отима се. А онда кад јој смех постане неиздржив, отме се и са одстојања прекорно каже тати: „Голицаш, голицаш, голицаљко једна!” Божидар Тимотијевић

Када се овај догађај дешава? Одговор: 

Када прича почне, догађај се напросто одвија пред нашим очима — у садашњости. 38


3.

ЗАДАТАК У причи о девојчици Лади подвуци све глаголе чија се радња дешава у садашњости. ЗАДАТАК Напиши одговарајуће глаголе у садашњем времену: а) Аца б) Маја в) Људи

косу.

снег.

у продавницу.

ЕД У

г) Ми

оловку.

КА

2.

4.

ЗАДАТАК Састави кратак текст користећи глаголе из оквира. У тексту их употреби у садашњем времену.

ићи, звонити, сести, слушати, писати, читати, цртати

39


ПРОШЛО ВРЕМЕ — ПРОШЛОСТ

КА

Глагол у прошлом времену казује оно што је некада било, што се догодило раније, пре тренутка у ком говоримо — у прошлости.

ПРИМЕРИ: Мама је заливала цвеће. Беба је плакала. Мачка је пила млеко. Мама се вратила.

ЗАДАТАК Прочитај одломак из приче

ЕД У

1.

ЛАКОМИ* МЕЧИЋИ

Преко девет високих планина, у десетој — у једној густој шуми живела је мечка са два мечета. Мечићи су расли, порасли и једнога дана су затражили да пођу у свет да траже срећу. На растанку их је мајка загрлила и саветовала да се у животу никада не свађају и не одвајају један од другог. Обећали су мечићи да ће је послушати и пошли на пут.

* лаком — халапљив

Мађарска народна прича

Када се овај догађај дешава? Заокружи тачан одговор: а) у будућности; 40

б) у прошлости;

в) у садашњости.


ЗАДАТАК Препиши из приче све глаголе чија се радња дешава у прошлости:

3.

ЗАДАТАК Реченице препиши тако да глаголи у њима буду у прошлом времену.

КА

2.

а) Купамо се у реци.

б) Правимо разне фигуре од песка.

ЕД У

в) Таласи ударају о обалу. г) Неки возе чамце.

д) На крају ронимо.

4.

ЗАДАТАК Напиши ове стихове у прошлом времену: Госпођа Клара чува шест мачака, машне им кроји, млеко кува, па су срећне белих мачака шест.

41


ЗАДАТАК Мама је спремила зимницу. То је радила у јесен. Допуни реченице глаголима у прошлом времену. а)

пекмез.

б)

парадајз.

в)

купус.

г) д)

јабуке.

компот.

ЗАДАТАК Напиши кратак текст о томе шта си радио или радила на последњем распусту. У свом тексту подвуци глаголе у прошлом времену.

ЕД У

6.

КА

5.

ЗАГОНЕТКА Уредна сам, увек чиста, густа ми се длака блиста и леп ми је брк. На твоме се крилу мазим, али кад миша спазим, трк! (мачка)

42


БУДУЋЕ ВРЕМЕ — БУДУЋНОСТ

КА

Глагол у будућем времену казује радњу која ће се десити у будућности (после тренутка говора).

ПРИМЕРИ: Заливаћу цвеће после подне. Беба ће плакати. Мачка ће пити млеко. Сутра ће бити лепо време. Мама ће у недељу пећи колаче.

ЗАДАТАК Прочитај следећи текст:

ЕД У 1.

ИЗЛЕТ НА ПАЛИЋ

Припремамо се за излет. Учитељица нам даје упутства: „Ујутру ћете доћи у школу у осам часова. Затим ћемо кренути на Палић аутобусом. Ући ћемо дисциплиновано у њега, без гурања и викања. Свако ће сести на своје место и забављаће се у миру. Не смете устајати јер услед брзе вожње можете да паднете. Мира ће нас забављати лепом песмом пошто има леп глас. Чим стигнемо, искрцаћемо се и поћи према језеру!” Када ће се десити радње у овој причи? Одговор: 

43


3.

ЗАДАТАК У претходној причи подвуци све глаголе који означавају будућу радњу. Заокружи глаголе у садашњем времену. ЗАДАТАК Доврши реченице тако да глаголи буду у будућем времену. а) Сутра

.

б) Прекосутра

.

в) На клизању

КА

2.

г) На рођендану

5.

44

.

ЗАДАТАК Реченице препиши тако да глаголи буду у будућем времену. Идем са мамом и татом у биоскоп. Гледамо нови цртани филм. На улазу купујемо кокице и сок. У биоскопу срећем другаре. Причамо о филму.

ЕД У

4.

.

ЗАДАТАК Сви маштамо о томе шта ћемо радити у суботу, недељу, за време празника, па и сутра. Напиши у две реченице шта ћеш радити у суботу и недељу.


6.

ЗАДАТАК Правилно повежи ове речи у шест реченица. Глаголе употреби у будућем времену.

ЗАДАТАК Разврстај по колонама глаголе према томе да ли се њихова радња дешава у садашњости, прошлости или будућности:

ЕД У

7.

КА

деда бака мама деца тата бата се играју пева кува плете вози чита

САДАШЊОСТ

БУДУЋНОСТ

о

је

ПРОШЛОСТ

се

са

м

бе

м та

ок ре ће

цр

м ди

м је ту

ушао је

ра

пу

однеће

тр ча о

водиће

ми сл им

седим

жа

бацаће

дошао сам

45


ОПИСНИ ПРИДЕВИ

КА

Описни придеви су речи које показују какво је нешто. Питамо се: какав, каква, какво.

ЕД У

ПРИМЕРИ: Лепе ципеле. Ведро небо. Црвене руже.

1.

46

ЗАДАТАК Посматрај слику, па напиши каква је кућа у средини: а) по величини: 

;

б) по старости: 

;

в) по боји: 

.


2.

ЗАДАТАК У тексту подвуци описне придеве. Марко је добио црвени бицикл. Срећни дечак је одмах желео да га провоза. Брзи бицикл је јурио кроз празну улицу. Иза Марка је остао велики сиви облак

3.

КА

прашине. ЗАДАТАК Напиши што више описних придева за наведене појмове: а)

киша;

снег;

б)

ветар.

в)

ЗАДАТАК Какав може да буде човек? Напиши добре и лоше особине. Употреби описне придеве.

ЕД У 4.

Добре особине: 

.

Лоше особине:5.

.

ЗАДАТАК Заокружи придеве који означавају величину:

велик

ситан

сладак

мален

огроман

плав

висок

47


ЗАДАТАК Допиши одговарајуће описне придеве: а)

саобраћај;

б)

град;

в) 7.

КА

6.

улице.

ЗАДАТАК Напиши које особине имају следеће животиње користећи описне придеве:

ЕД У

а) јеж:

8.

б) сова:

;

в) зец:

;

г) ован:

.

ЗАДАТАК Прецртај речи које не спадају у придеве:

а) зрео; б) кукуруз; в) сит; г) старац; д) хладан; ђ) кошчат; е) паметан. 48

;


ЗАДАТАК Које именице одговарају наведеним придевима? а) тачан:

;

б) косат: 

;

в) сед: г) гладан: д) погнут:

;

;

;

ЕД У

ђ) чист: 

КА

9.

10.

ЗАДАТАК Шта је зелено? Реши укрштеницу.

1.

2.

3.

4. 5.

.

1. Расте на сваком дрвету 2. По њој ходаш и играш фудбал 3. Јужно воће — на слово К 4. Животиња која живи у бари и скаче 5. Дрво које се украшава за Нову годину

49


БРОЈЕВИ ОСНОВНИ БРОЈЕВИ

КА

Основни бројеви означавају колико има предмета, бића или појмова на окупу.

ЕД У

ПРИМЕРИ: На клупи седе три другарице. У учионици има петнаест дечака. Дан траје двадесет и четири сата. Проста година има триста шездесет и пет дана. На мојој полици има седам књига.

ЗАПАМТИ како се речима пишу ови бројеви:

15 = ПЕТНАЕСТ 22 = ДВАДЕСЕТ (И) ДВА 60 = ШЕЗДЕСЕТ 100 = СТО 200 = ДВЕСТА 245 = ДВЕСТА ЧЕТРДЕСЕТ (И) ПЕТ 300 = ТРИСТА

50

400 = ЧЕТИРИСТО 600 = ШЕСТСТО 1071 = ХИЉАДУ СЕДАМДЕСЕТ (И) ЈЕДАН 10 000 = ДЕСЕТ ХИЉАДА 1 000 000 = МИЛИОН 1 000 000 000 = МИЛИЈАРДА


1.

ЗАДАТАК Напиши речима следеће бројеве у реченици. а) Гледао сам Дизнијев цртани филм „Снежана и 7 патуљака”.

КА

б) На рођендану је било 14 дечака и 11 девојчица.

в) Моја мама има 32 године, а бака 62.

ЕД У

г) На мору смо били 15 дана.

РЕДНИ БРОЈЕВИ

Редни бројеви означавају редослед предмета, бића или појмова. Када се пишу цифрама, иза њих се ставља тачка. Милош је први стигао на циљ. Ја идем у други разред.

Моја сестра слави тринаести рођендан. Данас је двадесет (и) други мај.

Рођен сам две хиљаде десете године.

Милош је 1. стигао на циљ. Ја идем у 2. разред. Моја сестра слави 13. рођендан. Данас је 22. мај. Рођен сам 2010. године. 51


КА

2.

ЗАДАТАК Напиши речима дате редне бројеве: 7. 11. 64. 

ЕД У

121. 

3.

ЗАДАТАК Напиши неколико реченица о својој школи. У њима одговори на следећа питања. Колико у одељењу има ученика? У којој клупи ти седиш? После ког часа звони за велики одмор? Колико часова обично имаш?

У својим реченицама подвуци редне бројеве. 52


4.

ЗАДАТАК Подвуци основне бројеве. Заокружи редне бројеве.

три, деветнаести, други, девет, тридесет, двадесет трећи, шеснаест, пети, сто, двестоти ЗАДАТАК Одговори на питања целом реченицом. Правилно речима напиши основне и редне бројеве.

КА

5.

Колико имаш година? 

Којег датума си рођен/рођена? 

ЕД У

У којем реду седиш? 

Који ћеш рођендан прославити ове године? Колико девојчица има у твом разреду? 

6.

ЗАДАТАК Напиши речима следеће бројеве: 4

27

8.

31.

16.

66

101

224. 53


КА

НАУЧИЛИ СМО О ВРСТАМА РЕЧИ ИМЕНИЦЕ

заједничке

властите

БРОЈ

ЕД У

РОД

мушки

женски

средњи

једнина

множина

ГЛАГОЛИ

ЗНАЧЕЊЕ

радња

стање

збивање

садашње

ВРЕМЕ прошло

ПРИДЕВИ описни

БРОЈЕВИ основни

редни

будуће


КА

3. РЕЧЕНИЦЕ

ЕД У

•О д гласа и речи ка реченици — врсте реченица по значењу

• Обавештајна реченица • Упитна реченица • Узвична реченица

• Заповедна реченица

• Врсте реченица по облику • Потврдан облик реченице — потврдна реченица

• Одричан облик реченице — одрична реченица


ОД ГЛАСА И РЕЧИ КА РЕЧЕНИЦИ ОБАВЕШТАЈНА РЕЧЕНИЦА

КА

Реченица којом се неко о нечему обавештава зове се обавештајна реченица. На крају такве реченице обично стоји тачка.

ЕД У

ПРИМЕРИ: Биће хладна зима. Грожђе је добро родило. Саобраћај се одвија нормално.

1.

ЗАДАТАК Прочитај басну

ЛАВ, МЕДВЕД И ЛИСИЦА Лав и медвед нађу парче меса. Почну се око њега отимати. Ниједан није хтео да попусти. Тукли су се врло дуго. На крају од изнемоглости падоше на земљу. Лисица виде међу њима месо. Она притрча, зграби месо и побеже.

„На вука вика, а лисица месо једе.” 56

Народна пословица


2.

ЗАДАТАК Свака реченица у овој басни обавештава нас о нечему. Одговори: а) Ко је пронашао парче меса?

КА

б) Шта су лав и медвед радили кад су нашли месо? в) Како се завршио сукоб медведа и лава? г) Шта је урадила лисица?

Басна је састављена из више реченица. Свака од њих нам је дала неко обавештење.

ЕД У

Својим одговорима на четири постављена питања дао/дала си четири обавештења.

3

ЗАДАТАК Поређај реченице по редоследу дешавања уписујући у кружић одговарајући број. Марија је кренула у шетњу. Кући се вратила мокра.

Марија је заборавила кишобран. Почела је да пада киша.

57


4.

ЗАДАТАК На линије упиши одговарајуће речи из круга.

КА

обала рода јесен рибица лист река

је стајала на

Посматрала је

.

.

.

Са дрвета је пао

.

Почињала је

.

ЕД У

Из воде је искочила

5.

ЗАДАТАК Повежи наведене речи у четири обавештајне реченице.

Деда

Деца

ће кувати

58

Бака

ће прати

ће се играти

Мама ће ложити


6.

ЗАДАТАК Спој одговарајуће делове реченица. у шуми. у бари. жабе. лешницима.

КА

Веверица се храни Роде једу Жабе живе Веверица живи

ЗАДАТАК Напиши обавештење за: огласну таблу школе, улазна врата у фискултурну салу, пано у вашем разреду.

ЕД У

7.

59


УПИТНА РЕЧЕНИЦА

КА

Упитну реченицу користимо када нешто питамо. На крају упитне реченице стоји упитник.

Прочитај пажљиво песму. КЕПЕЦИ У ЗИМУ

ЕД У

Шта кепеци* мали раде у шумама усред зиме? Баве ли се макар чиме себи време да прекрате? Од снега ли себи граде колибице и палате? Из снега ли благо ваде? Или нешто друго раде? Баве ли се макар чиме? Или седе целе зиме И чешљају дуге браде?

Гвидо Тартаља

* кепец — патуљак, човек сувише ниског раста

Колико упитних реченица има у овој песми?

Шта стављамо на крај упитне реченице?

60


1.

ЗАДАТАК Од обавештајних реченица направи упитне. а) Седам је сати. 

в) Умивам се. 

ЗАДАТАК Подвуци трећу реченицу у песми Кепеци у зиму.

ЕД У

2.

КА

б) Ана иде у школу. 

Напиши је као обавештајну реченицу.

3.

ЗАДАТАК Постави три питања о наведеној реченици. Марија је јуче кренула на море.

61


УЗВИЧНА РЕЧЕНИЦА

КА

Узвичне реченице исказују неко јако осећање (узбуђење, дивљење, чуђење, страх, љутњу). На крају узвичне реченице стоји узвичник.

ПРИМЕРИ: Ала дува! Какав диван дан!

ЗАДАТАК Напиши по једну узвичну реченицу када си био/била:

ЕД У

1.

а) уплашен/уплашена:

б) задивљен/задивљена:

в) зачуђен/зачуђена:

62


2.

ЗАДАТАК Од обавештајних реченица направи узвичне.

б) Он брзо трчи.

КА

а) Дува ветар. 

в) Твоја лутка је лепа. 

ЕД У

г) Тај цвет дивно мирише.

2.

ЗАДАТАК На крај сваке реченице стави одговарајући знак: тачку (.), упитник (?), или узвичник (!). Како диван поглед

Како се зовеш

Ана је лепа девојка

63


ЗАПОВЕДНА РЕЧЕНИЦА

КА

Заповедне реченице исказују неку заповест, наредбу, забрану, дозволу или молбу. Иза заповедне реченице налази се: • ТАЧКА (блага заповест, молба) или • УЗВИЧНИК (строга заповест).

Излази из собе, одмах! Престани да вичеш! Утишај музику! Не узнемиравај децу!

ЕД У

ПРИМЕРИ: Додај ми књигу. Изнеси своје ствари. Донеси ми шољу млека. Отвори прозор.

1.

ЗАДАТАК Напиши заповедне реченице као наставак датих реченица. а) Играо сам фудбал и жедан сам. 

б) Желим да разговарам с тобом телефоном. в) Марко плаче због глупости. г) Веома је гласна та музика. д) У соби је загушљиво.

64


2.

ЗАДАТАК Погледај фотографију и напиши шта би тата рекао сину: (а) као молбу и (б) као строгу заповест.

ЕД У

б) ЗАПОВЕСТ

pixabay.com

КА

а) МОЛБА

3.

ЗАДАТАК Употреби тачку или узвичник на крају реченице. а) Престани да вичеш на мене б) Сместа иди у собу

в) Додај ми мало хлеба

г) Попиј лек и одмах лези у кревет

д) Одлазите одавде и не правите више буку

ђ) Однеси своје ствари у купатило кад завршиш вечеру е) Затвори врата, хладно је 65


ПОТВРДНИ ОБЛИК РЕЧЕНИЦЕ ПОТВРДНА РЕЧЕНИЦА

КА

Потврдном реченицом се потврђује нека мисао.

ПРИМЕР: Пада киша.

1.

ЗАДАТАК Прочитај питања и одговоре и подвуци потврдне одговоре.

ЕД У

а) Д а ли маца воли млеко? Маца воли млеко.

б) Д а ли пас верно чува кућу? Он је не чува радо. в) Д а ли крава даје млеко? Крава даје млеко. а ли коњ рже? г) Д Коњ рже.

д) Д а ли коза има рогове? Коза има рогове.

ђ) Ј есу ли домаће животиње корисне? Оне су корисне. е) Д а ли петао често кукуриче? Да, он често кукуриче.

66


2.

ЗАДАТАК На следећа питања одговори потврдним реченицама. а) Колико имаш година?

КА

б) Која је твоја омиљена играчка?

в) Шта највише волиш да радиш кад не идеш у школу?

ЕД У

г) Како се зове твој најбољи друг?

3.

ЗАДАТАК Прочитај речи у цвету. Речи које означавају имена предмета употреби у потврдним реченицама. а) 

б) 

медвед

столица

књига

в) 

г)

аутомобил

кућа

 67


ОДРИЧНИ ОБЛИК РЕЧЕНИЦЕ ОДРИЧНА РЕЧЕНИЦА

КА

Одричном реченицом се одриче нека мисао.

ПРИМЕР: Не пада киша.

1.

ЗАДАТАК Прочитај стихове и подвуци бојом све одричне реченице.

ЕД У

Није могао у школу ићи, није се могао из постеље дићи, није могао за сто сести, није могао компота јести, није могао млеко пити. Сви су питали: „Шта ће с њим бити?”

2.

ЗАДАТАК На следећа питања одговори одрично: а) Да ли идеш у парк? 

б) Цвета ли дрвеће и цвеће? в) Певају ли птице?

г) Ради ли фонтана?

д) Има ли много шетача? ђ) Играју ли се деца? 68


3.

ЗАДАТАК Одричне реченице напиши као потврдне. а) Не путујем сутра на море.

ЗАДАТАК Прочитај речи у срцу. Речи које означавају имена предмета употреби у одричним реченицама. Речи које означавају имена бића употреби у потврдним реченицама.

ЕД У

4.

КА

б) Нећу да једем рибу.

бака оловка клупа мачка

а) 

б) 

в) 

г) 69


КА

НАУЧИЛИ СМО О РЕЧЕНИЦАМА

Реченица је низ речи који има одређено значење.

ЕД У

РЕЧЕНИЦЕ ПО ЗНАЧЕЊУ

ОБАВЕШТАЈНЕ УПИТНЕ ЗАПОВЕДНЕ УЗВИЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ ПО ОБЛИКУ

ПОТВРДНЕ

ОДРИЧНЕ


КА

4. ПРАВОПИС

ЕД У

• Тачка • Упитник • Узвичник • Запета • Две тачке • Велико слово • Упитна речца ли • Одрична речца не • Наша писма — ћирилица и латиница • Скраћенице за мере


ТАЧКА

КА

Тачка стоји на крају реченице.

ПРИМЕРИ: Лутка је моја. Лутка је лепо обучена.

Прочитај песму

ЕД У

ТАЧКИНО МЕСТО У дугачкој реченици залутала тачка мала као буба у пшеници.

А речи јогунице* терале је немилице**: — иди на крај реченице

* јогуница — тврдоглавка ** немилице — без милости

Куда су речи терале тачку? Одговор: 

72


1.

ЗАДАТАК У наредним реченицама правилно употреби велико слово и тачку. Препиши правилно реченице.

ЕД У

КА

имао овчарски пас лошег господара он га је пустио да гладује није могао код њега више да издржи он зато пође у свет

2.

ЗАДАТАК Састави четири реченице у којима ћеш употребити речи:

САТ ПУТ ЗИД ДРВО

73


УПИТНИК

КА

Упитник се ставља на крај упитне реченице.

ПРИМЕРИ: Да ли си вредан? Где је Марко? Кад се завршава час? Ана је већ стигла?

ЕД У

Прочитај пажљиво песму: ПИТАЛИЦА

Ја се питам, ти се питаш, он се пита, питалица траје: шта је, шта је старије — кокош или јаје?

Однекуд певац кô из земље ниче и поче да виче: старији је онај који кукуриче! И ту је крај приче.

Мошо Одаловић

„Круну има, краљ није.” Народна пословица (петао)

74


1.

ЗАДАТАК Шта се сви питају у песми „Питалица”?

а) Кокош. б) Јаје. в) Певац. 2.

КА

Заокружи слово испред тачног одговора. За кога певац тврди да је старији?

ЗАДАТАК У следећим реченицама правилно употреби упитник и тачку.

ЕД У

а) Где си био

б) Гледао сам утакмицу в) Када су дали гол

Ребус

Т

И

П У

Н К

г) Играчи су били одлични

3.

ЗАДАТАК Постави четири питања о овој реченици.

Милица је јуче са баком ишла у зоолошки врт. 1.

2. 3. 4.

75


УЗВИЧНИК

КА

Узвичник се ставља на крај узвичне реченице.

ПРИМЕРИ: Јао, што је хладно! Ала дува! Каква киша!

ЕД У

Узвичник стоји и на крају заповедних реченица ако је њима исказана строга заповест или наредба.

ПРИМЕРИ: Лези! Не померај се!

1.

ЗАДАТАК Користећи глаголе из оквира састави узвичне реченице. Можеш додати и друге речи по свом избору.

пада веје мирише

76


2.

ЗАДАТАК У цвету су три заповедне реченице, али растављене. Састави их и напиши.

ст

мируКА

Пу

б)

ЗАДАТАК Прочитај песму: УСКЛИЧНИК*

ме ст

о

и

спорије

Се д

в) 

на га

на

Ускличник показује да ли се неко радује, да ли се неко препао, да ли је пожар избио.

ЕД У

3.

Хои

да ј

а)

Чим се неко спотакне, ускличник се примакне. Виче: — Јао! Виче: — Јој! Опомиње: Пази! Стој!

* ускличник — узвичник

Час кличе и дозива, строго прети, прозива, час уздише, наздравља и весело поздравља.

Прочитај други и трећи стих прве строфе. У њима се каже да: а) ускличник користимо да изразимо радост; б) ускличник користимо да изразио радост и страх; в) ускличник користимо кад избије пожар. У последњој строфи подвуци све глаголе. Испричај кад још користимо ускличник. 77


ЗАПЕТА

КА

Запета се пише при набрајању.

ПРИМЕРИ: Мама је купила јабуке, крушке, шљиве, хлеб и млеко. У соби су кауч, сто, ормар и столица. У башти има кромпира, пасуља, лука и бундеве.

ЗАДАТАК Стави запете где им је место:

ЕД У

1.

Дошле сенице чавке и роде зечеви лисица и једно куче но нико није могао из воде Сунце да извуче.

2.

ЗАДАТАК Прецртај непотребне запете.

а) На мору, расту палме, ловори, фикуси и друге, биљке. б) По, мору, плове, барке, бродови, јахте, једрилице, и, друга возила. 78


3.

ЗАДАТАК Напиши две реченице у којима ћеш правилно употребити запете. Наброј са ким највише волиш да се играш. Наведи своје омиљене играчке. а) 

 б)  

ЗАДАТАК Некада се уместо речи запета употребљавала реч зарез. Прочитај песму о зарезу — запети:

ЕД У

4.

КАЗАРЕЗ

Кад неко речи набраја и везе, између њих ставиће зарезе.

Зарез читаоцу из прикрајка махне, да се одмори и мало предахне.

Запета се ставља код: а) набрајања речи;

б) везења;

в) запињања.

Подвуци тврдњу која одговара другој строфи. Зарези украшавају реченицу.

Зарези помажу читаоцу да у читању направи предах тамо где треба. Читаоци воле зарезе. 79


ДВЕ ТАЧКЕ

КА

Две тачке стоје испред набрајања.

ПРИМЕРИ: За колач су потребни следећи састојци: брашно, јаја, шећер, маргарин, млеко.

ЗАДАТАК Стави две тачке, запете и тачку где је потребно:

ЕД У

1.

а) У зоо-врту живе мајмуни медведи вукови жирафе б) На салашу живе краве коњи козе овце мачке пси в) На списку су следеће намирнице месо млеко брашно уље гриз г) У кући су бака деда мама тата унуци стрина и ујак

80


ЗАДАТАК Напиши реченицу у којој ћеш набројати шта ћеш све спаковати за путовање на море. У реченици правилно употреби две тачке, запете и тачку.

ЕД У

3.

ЗАДАТАК У кади је разбацана реченица. Састави је користећи одговарајуће реченичне знаке:

КА

2.

4.

ЗАДАТАК Прочитај песму: ДВЕ ТАЧКЕ

Често у реченицу упадну две тачке, ко два црна ока увек будне мачке, па онда од места где стоје, до краја, пазе шта се ређа и набраја. На шта пазе две тачке? 

81


ВЕЛИКО СЛОВО ВЕЛИКО СЛОВО НА ПОЧЕТКУ РЕЧЕНИЦЕ

КА

Већ знамо да постоје мала и велика штампана и писана слова. Учили смо кад се пишу једна, а кад друга. Хајде да се подсетимо: Велико слово пише се на почетку реченице.

ЕД У

ПРИМЕРИ: Кад прелазим улицу, погледам лево, па десно. Јана, Милица и Катарина брале су цвеће. Учитељица је рекла: „Обришите таблу!” Неша и Чупко добро певају.

1.

ЗАДАТАК Препиши правилно овај погрешно написан текст. Одвој реченице и стави велика слова где треба.

моја башта је пуна цвећа оно је лепо и миришљаво сваки дан га заливамо понеки цвет је увек у вази

82


2.

ЗАДАТАК У нацртаној птици су речи од којих можеш саставити три реченице. Напиши их. а) 

ив)  

пе ва

а ил крлети да има она птица

КА

б) 

уме

ЕД У

ВЕЛИКО СЛОВО У ПИСАЊУ ИМЕНА И ПРЕЗИМЕНА ЉУДИ Лична имена и презимена људи пишу се великим почетним словом.

ПРИМЕРИ: Горан Илић Александар Савић Ана Вујић Јана Протић

1.

ЗАДАТАК Напиши лична имена другова и другарица из одељења која се завршавају на -АН и -ИЦА.

83


ЗАДАТАК Напиши имена и презимена три другарице из одељења:

3.

ЗАДАТАК На линији напиши велико или мало слово. а) Лепо црта б) Скупе су

4.

КА

2.

тефан.

ојице.

в) Готови су

ртежи.

г) Нацртали су их

ЕД У

, в) Цветко:

.

ЗАДАТАК Уместо линија стави одговарајуће слово и добићеш тражено презиме: остић,

84

,

, г) Миле:

б) Лука: 

6.

арко.

ЗАДАТАК Од имена људи начини презимена: а) Ранко: 

5.

иша и

енадић,

ихајловић,

ЗАДАТАК Реши ребусе и сазнај имена девојчица:

антић,

истић,

омић.


УПИТНА РЕЧЦА ЛИ

КА

Речца ли се пише у упитним реченицама, одвојено од речи испред себе.

ЕД У

ПРИМЕРИ: 1. Да ли си весео? 2. Је ли све у реду? 3. Знаш ли да урадиш овај задатак? 4. Можеш ли да ми донесеш свеску?

Појачај бојом речцу ли у овим стиховима: Да ли бубе увек перу зубе? Да ли риба пије рибље уље? Да ли слона ципелицa жуљa?

85


1.

ЗАДАТАК У следећим примерима подвуци правилно написане реченице. Затим неправилно написане реченице препиши правилно. а) Дали данас путујемо? б) Да ли пада киша? 

КА

в) Желишли да опереш руке? г) Знаш ли када путујемо? д) Зашто ли се не јављаш? 2.

ЗАДАТАК Постави свом другу или другарици из клупе питања тако да одговор буду наведене реченице. Употреби речцу ли:

ЕД У

а) Био/била си у продавници. б) Купио/купила си хлеб.

в) Платио/платила си рачун.

г) Доручковао/доручковала си.

3.

ЗАДАТАК Препиши реченице правилно.

Дали Ана же ли да дође да се играмо?

Коликоли су сладоледа они поје ли?

Могули све птице одлетети на југ?

86


ОДРИЧНА РЕЧЦА НЕ

КА

Речца НЕ пише се одвојено од речи које казују радњу (глагола).

ПРИМЕРИ: У ходнику пише: Не трчи! У парку пише: Не бацај отпатке! Не гази траву! Не чупај цвеће! У зоо-врту пише: Не храните животиње! У возу пише: Не нагињи се кроз прозор! Петар каже: Каћа не воли фудбал. ЗАДАТАК Глаголе из следећих реченица напиши са речцом не:

ЕД У

1.

а) Киша пада. 

б) Ана спава дуго. 

в) Срђан воли кошарку. г) Душан учи.

2.

ЗАДАТАК Правилно напиши три одричне реченице о томе шта не радиш суботом и недељом.

87


ЗАДАТАК Попуни укрштеницу и из ње ћеш сазнати шта пас са слике не ради. Употреби глаголе: ујести, гристи, лајати, скакати, копати.

Е Н

У

Е Р

Е Н

З

Л

Ј

К

М М

К

М

Ч

П

ЕД У

Е

А

КА

3.

М

М

Речца не се пише заједно у речима НЕМОЈ, НЕМАМ, НЕЋУ, и НИСАМ.

Речца не пише се састављено уз именице и придеве. На пример: срећа — несрећа (именица); јасан — нејасан (придев).

4.

ЗАДАТАК У следећим примерима подвуци именице и придеве који су правилно написани са речцом не: а) Тај јунак је необичан зато што је не видљив. б) Рекао му је да је не пристојан и нерадник.

в) Каква је разлика између пријатеља и непријатеља? 88


ПИСАЊЕ ДАТУМА

КА

ДАТУМИ МОГУ ДА СЕ ПИШУ НА ТРИ НАЧИНА: • све се пише арапским цифрама: 23. 9. 2018. • месец се пише римским бројем: 23. IX 2018. • назив месеца се пише речју: 23. септембар 2018.

ПРИМЕРИ: Маја је рођена 12. 4. 2012. Маја је рођена 12. IV 2012. Маја је рођена 12. априла 2012.

ЕД У

Данас је 7. 5. 2019. године. Данас је 7. V 2019. године. Данас је 7. мај 2019. године.

У суботу, 19. 12. намa je слава. У суботу, 19. XII нама је слава. У суботу, 19. децембра нама је слава.

ПАЖЊА:

• Иза римских бројева не пише се тачка. • Иза арапских бројева, кад означавају редни број, пише се тачка. • Називи месеци пишу се малим словом.

89


1.

ЗАДАТАК Напиши на три начина следеће датуме: Датум cвог рођења: 

КА

 Данашњи датум:  

Датум маминог рођења:

ЕД У

 

Нова година:  

2.

ЗАДАТАК Подвуци грешке у следећим реченицама. Напиши датуме исправно на линији.

а) Славили смо 28. VI. Јованин рођендан. б) Милош је рођен 13. јула 2011 године. в) За I. V. били смо код рођака.

90


ЗАДАТАК Погледај календар за месец мај 2019. године. Напиши на три начина датуме за написане дане. ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

СУБОТА

НЕДЕЉА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

КА

3.

а) среда треће недеље:

ЕД У

б) субота друге недеље:

в) петак прве недеље:

г) понедељак четврте недеље:

д) уторак треће недеље:

4.

ЗАДАТАК Подвуци правилно написан датум празника. Божић

7. 1.

7. јануар

Сретење — Дан државности 15. фебруар XV. 2.

7. I.

седми. I.

15. 2.

15. II

Свети Сава

27. I.

27. јануар 27. 1

Дан победе

9. мај

9. V.

27 I

9. мај 9 / 5 91


СКРАЋЕНИЦЕ ЗА МЕРЕ

КА

м — метар дл — децилитар цм — центиметар

2 дл

1.

ЗАДАТАК Напиши мере скраћено:

) метра платна.

ЕД У

а) Купујем 2 (

б) Ова биљка је нарасла 10 (

в) Попио сам 2 (

2.

92

) центиметара.

) децилитра сока.

ЗАДАТАК Састави из ове звезде слова и добићеш скраћене мере:

ц

м л

м

д


ч – час с – сат ЗАДАТАК Напиши скраћенице за час: а) Устала сам у 7 б) Ручамо у 12

.

в) Гости стижу у 8

4.

.

КА

3.

.

ЗАДАТАК Напиши скраћенице за час на два начина: .

ЕД У

а) Сада је 10 б) У 9

5.

је филм.

ЗАДАТАК Напиши скраћенице пуним именом: а) м 

б) дл 

в) цм г) ч 

д) с 

93


ПИСАЊЕ ОПШТИХ СКРАЋЕНИЦА

КА

Опште скраћенице пишу се малим словом. На крају се пише тачка. Читају се као целе речи.

ЕД У

ПРИМЕРИ: бр. број стр. страна итд. и тако даље нпр. на пример тј. то јест и сл. и слично ул. улица год. година

94

бр ој


1.

ЗАДАТАК Заокружи правилно написану скраћеницу. а) Моја адреса је: Булевар цара Лазара б) Купи воће,

нпр

бр. бр БР

н.пр. нпр. грожђе, лимун и банане. у књизи.

КА

в) Погледајте правило на 33. Стр стр. ст. г) Марко је рођен 29. јануара 2008. Г.

год. го.

у Новом Саду.

ЗАДАТАК Напиши реченице и користи у њима скраћенице за следеће примере: а) и слично: 

ЕД У

2.

79, Нови Сад.б) и тако даље: 

в) то јест:  

г) улица:  

95


3.

ПРИМЕРИ: ОШ — Основна школа МС — Матица српска УН — Уједињене нације ЕУ — Европска унија РС — Република Србија

КА

Понекад се скраћује и назив од више речи. Почетно слово је велико. На крају се НЕ ПИШЕ тачка. Читају се као целе речи.

ЗАДАТАК Препиши текст тако да користиш целе речи уместо скраћеница.

ЕД У

Идем у ОШ „Ђура Јакшић” у Бечеју. Недавно смо путовали у НС где смо посетили Петроварадинску тврђаву и МС. Допала ми се ул. Лазе Телечког јер има много лепих зграда. Купио сам стрипове, занимљиве књиге и сл. Следеће год. путоваћемо у Београд, где ћемо видети Калемегдан, Музеј Николе Тесле итд.

96


НАША ПИСМА — ЋИРИЛИЦА И ЛАТИНИЦА

КА

Ми имамо два писма: ћирилицу и латиницу. Научио/научила си штампана и писана, велика и мала слова ћирилице. Већ дуго читаш и пишеш користећи ћириличко писмо. Сада ћеш упознати друго писмо — латиницу. Латиница је слична ћирилици. Као и ћирилица (азбука) и латиница (абецеда) има 30 слова.

1.

ЗАДАТАК Упореди азбуку и абецеду: АЗБУКА

АБЕЦЕДА

ЕД У

Аа Бб Вв Гг Дд Ђђ Ее Aa Bb Cc Čč Ćć Dd Жж Зз Ии Јј Кк Лл Dž dž Đđ Ee Ff Gg Hh Љљ Мм Нн Њњ Оо Ii Jj Kk Ll Lj lj Mm Nn Пп Рр Сс Тт Ћћ Уу Nj nj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž Фф Хх Цц Чч Џџ Шш

97


ЗАДАТАК Напиши штампана велика и мала слова која се разликују:

3.

ЗАДАТАК Уместо речи написаних ћирилицом, напиши речи латиницом:

ЕД У

КА

2.

98

ћуп

џеп

џак

љуска

трње

ципела


ЗАДАТАК Уместо речи написаних ћирилицом, напиши речи латиницом.

жбун

чаша

кифла

ЗАДАТАК Усправно попуни укрштеницу латиницом:

1

2

3

4

5

ЕД У

5.

шешир

КА

4.

1. алат за укуцавање ексера; 2. домаћа животиња која мјауче; 3. из ње се учи; 4. а ко није прљаво, онда је...; 5. дивља животиња са пругама, слична коњу.

99


6.

ЗАДАТАК Додај на ова слова знаке који недостају: 4) stuka;

camac; 2) zir; 3) cilim; 1)

ЗАДАТАК Песму препиши латиницом, штампаним словима. ДУД

КА

7.

dzip; 6) dinduve. 5)

ЕД У

Од малих зрнаца, што зру у јуну и капљу с гране кô црна роса, чворци добију мрље на кљуну, а деца бркове испод носа.

Момчило Тешић

100


ЗАДАТАК Препиши песму писаним словима латинице.

Усред њиве стоји човек стари у шубари и издртом* гуњу**. Киша шиба, облак креше муњу, а он за то нимало не мари.

КА

СТРАШИЛО

* издрт — поцепан ** гуњ — крзнени прслук

Момчило Тешић

ЕД У

8.

101


ЗАДАТАК Из звезде ћирилицом и латиницом препиши речи које почињу словом Ж:

ЕД У

КА

9.

10.

102

ЗАДАТАК У овој словној игри налазе се речи на слово К и М. Напиши их ћирилицом и латиницом:


НАУЧИЛИ СМО О ПРАВОПИСУ

у писању личних имена и надимака

у писању имена животиња

у писању имена градова, села, држава

у писању имена народа

ЕД У

на почетку реченице

КА

ВЕЛИКО СЛОВО

РЕЧЦА НЕ

одвојено од глагола

заједно са именицама и придевима

РЕЧЦА ЛИ СЕ ПИШЕ ОДВОЈЕНО. ТАЧКА

НА КРАЈУ РЕЧЕНИЦЕ

ИЗА РЕДНИХ БРОЈЕВА

У ПИСАЊУ ДАТУМА АРАПСКИМ ЦИФРАМА

у писању назива празника


ЕД У КА


КА

5. КЊИЖЕВНОСТ Бајке Басне Пословице Загонетке Народне успаванке Стих и строфа Рима Дијалог Лица у драми Научили смо о књижевности

ЕД У

• • • • • • • • • •


БАЈКЕ

КА

Бајке су приче о чудноватим, измишљеним догађајима. У њима се говори о доброти, правди, богатству, сиромаштву, патњи, страдању, срећи... Ликови у бајкама су измишљени (цареви, краљеви, краљице, принчеви, принцезе, змајеви, вештице, аждаје, виле). У бајкама побеђују правда и истина. Завршетак је срећан. Ево једне бајке коју ћеш упознати: ПРИНЦЕЗА НА ЗРНУ ГРАШКА

ЕД У

Био једном неки принц који је хтео да се ожени принцезом, али правом правцатом принцезом. Тако је обишао цео свет да би је нашао, али му се свуд испречило нешто на путу. Принцеза је било много, али да су то биле праве правцате принцезе, није могао никако да открије јер је увек било нечег што му је сметало. Вратио се кући сав потиштен, јер је желео да се ожени правом принцезом...

Ову бајку написао је Ханс Кристијан Андерсен. Пронађи у школској библиотеци књигу у којој се она налази.

Прочитај бајку до краја и утврди: а) Ко су главни ликови у бајци? б) О чему се у њој говори? в) Како се бајка завршила?

106


КА

ЗАДАТАК Бајку „Принцеза на зрну грашка” прикажи у сликама.

ЕД У

1.

107


2.

ЗАДАТАК Заокружи тачан одговор. Бајке су: а) приче о истинитим догађајима; б) приче о измишљеним догађајима; в) смешне приче.

КА

У њима су ликови: а) сви добри; б) сви зли; в) неки добри, а неки зли. Бајке се завршавају: а) срећно; б) тужно; в) ружно.

ЕД У

У бајкама побеђује: а) страх; б) добро; в) лаж.

3.

108

ЗАДАТАК У којој бајци се појављује:

а) маћеха:

;

б) кућа од колача:

;

в) вук:

;

г) принц:

.


КА

ЗАДАТАК Измисли једну кратку бајку и напиши је. Смисли и занимљив наслов.

ЕД У

4.

109


БАСНЕ

КА

Басне су кратке приче у којима се домаће и дивље животиње понашају и говоре као људи. У баснама се, у ствари, говори о односима међу људима и о људским особинама и поступцима. Тако се у баснама говори о јаким и слабим, храбрим и плашљивим, о глупим и паметним, радним и лењим, лукавим, поштеним, безобзирним, слабим, незаштићеним људима. Читајући басне, људи уче како да буду бољи. ЛИСИЦА И ЈАРАЦ

ЕД У

Лисица и јарац страховито ожедне на великој врућини. Зато се спусте у бунар да се напију воде. Кад су утолили жеђ, јарац се поче освртати на све стране. — Шта ћемо сада? — рече он. — Како да изађемо одавде?

— Зар те то брине? — одговори лисица. — Само ти слушај мене, па се не бој. Види, овако. Стани ту, одупри се предњим ногама о зид, сагни главу и приклони рогове напред. Спреман да учини било шта, јарац послуша и поступи тачно како му је лисица говорила. Лисица му се онда попне на леђа, стане му на рогове и лако искочи напоље.

Затим је скакала око бунара и ругала се јарцу. Још увек у бунару, пошто није могао да изађе без туђе помоћи, јарац је беснео и грдио лукаву лисицу, на шта се она још више смејала. — Е мој јарче — рече лисица — да имаш мозга колико браде, не би ни улазио пре но што размислиш како ћеш после изаћи.

Езоп 110


Пре него што нешто урадимо или кажемо, треба најпре добро да размислимо. 1.

ЗАДАТАК Зашто су се лисица и јарац спустили у бунар? Заокружи слово испред тачног одговора.

КА

а) Било им је вруће. б) Били су жедни. в) Били су радознали да виде како је у бунару. Заокружи једну од понуђених особина лика. Јарац паметан

непромишљен

Лисица лукава

лења

спретан

ЕД У

брза

Подвуци реченицу коју сматраш поуком басне. Треба послушати паметнијег од себе.

Ко другоме јаму копа сам у њу пада.

Своје поступке треба унапред промислити.

2.

ЗАДАТАК У свесци препричај басну додајући нове ликове.

3.

ЗАДАТАК Напиши имена животиња које имају следеће особине: а) плашљивост:

; в) вредноћа:

;

б) глупост:

; г) лукавост:

. 111


ЗАГОНЕТКЕ Загонетке су говорне игре — питања у којима је скривен одговор.

(време)

(дани, месеци и година)

(хлеб)

(књига)

(мравињак) (вишња) (сунце)

112

(данас)

(зној)

1.

(ветар)

(мисао)

ЕД У

Звоно, а не звони? Један отац има хиљаду синова па свима купио шешир, а себи не може? Живи без душе, чује без уха, збори без грла? Никад нити га је било, нити ће га бити, а сад је? Отац је свих ствари: све дочека и преживи? Триста шездесет вранића, дванаест голубића и пред њима орао гривљаш? 

(храст и жирови)

Мање од зрнца, брже од зеца? На челу ти седи кад радиш? Без коже уђе, а с кожом изађе? Највише зна, а најмање говори? Насред поља лончић ври, а ни воде ни ватре? Бела се роди, зелена одрасте, црвена умре? Оца нема, мајке нема, а свако јутро се рађа? 

(висибаба)

ПРИМЕРИ:

КА

Игром речи у питањима која се постављају праве се језичке скривалице. У питању које се поставља налази се загонетка, а у одговору — одгонетка. Загонетке постоје о човеку и о свему што га окружује.

ЗАДАТАК Договори се са другом или другарицом да загонетате и одгонетате. Припремите се за одељењски квиз у загонетању и одгонетању.


ПОСЛОВИЦЕ

КА

Пословице су мудре изреке, кратке, сажете и једноставне мисли у којима се исказују поруке, савети или поуке. У пословицама се говори о правди, мудрости, о злу, добру, знању, памети, науци, пријатељству, слози. Пословица има више врста. Неке од њих су одмах јасне и разумљиве. На пример: „Што можеш данас, не остављај за сутра.” Многе пословице подстичу нас на размишљање о њиховом значењу. Понекад се иза оног што је написано крије нешто друго: „Кад мачке нема, мишеви коло воде.” Објасни како ти разумеш наведену пословицу.

ЕД У

ПРИМЕРИ: 1) Ко рано рани, две среће граби. Објашњење: Ранораниоци, вредни људи, много тога ураде, па су зато и срећнији. 2) Лепа реч и гвоздена врата отвара. Објашњење: Све се може постићи лепим понашањем и правилним односом према људима. 3) Ко другоме јаму копа, сам у њу упада. Објашњење: Ко другоме чини зло, исто ће му се и вратити.

113


1.

ЗАДАТАК Покушајте да објасните следеће пословице: 1) К о се дима не надими, тај се ватре не нагреје. 2) Ум царује, снага кладе ваља.

КА

3) Ч ега се мудар стиди, тим се луд поноси. 4) З ло је ко не зна, а учити се не да. 5) Л ењост је сваког зла почетак.

ЕД У

6) Конац* дело краси. 7) Ч овек без слободе као риба без воде.

8) Т ешко другу без друга и славују без луга.

2.

114

* конац — крај

ЗАДАТАК Да ли ти знаш неку пословицу? Напиши је и објасни.


СТИХ И СТРОФА

ЗАДАТАК Прочитај песму и одговори на питања: а) Ко су мазе? б) Какве су мамине мазе? в) Какве су татине мазе? А мазе татине

ЕД У

1.

КА

Стих је један ред у песми. Строфа је целина од више стихова. Песму може да чини једна строфа или више строфа.

Мамине мазе на чистоћу пазе. А татине мазе на чистоћу газе.

Мамине мазе једу док је тазе*. А татине мазе разбијају вазе.

Мамине мазе пију сок од малине. А мазе татине Пију батине.

Љубивоје Ршумовић

* тазе — свеже 115


2.

ЗАДАТАК • Допуни стихове ове песме речима које недостају. • Напиши у загради којој строфи припадају стихови. • Напиши поред стиха да ли се односи на мамине или на татине мазе. • Настави како је започето. Пију сок од малине

(трећа строфа)

мамине мазе

Једу док је

Разбијају 

(

)

(

)

(

)

ЗАДАТАК Подвуците стихове у песми који се понављају.

ЕД У

3.

пазе

КА

На

4.

ЗАДАТАК а) Сваку строфу песме „А мазе татине” означи римским бројем (I, II, III, IV…) с леве стране. Колико строфа има ова песма?

б) Сваки стих означи арапским бројем (1, 2, 3, 4...) с десне стране. Колико стихова има свака строфа?

Колико стихова има цела песма?

116


ЗАДАТАК Прочитај песму и на линије упиши речи које недостају. Слике за ове речи дате су са стране.

КА

Ако желиш мишице Ако желиш мишице ко гвожђе, једи бело или црно

.

Ако желиш снагу збиља мушку, онда не смеш заобићи

.

Ако желиш на све бити имун, једи, цеди, среди жути

.

Ако желиш руке као канџе, просто гутај свеже

.

Ако желиш вештине са стране, окоми се на криве

.

ЕД У

5.

Ако желиш да изгледаш бешње, свакодневно упражњавај

.

Ако желиш бити бистре главе, из траве. бери оне

И уопште, ко год нешто хоће, мора јести и волети

.

Љубивоје Ршумовић

117


РИМА

1.

КА

Рима је подударање гласова у речима у песми: јелен — зелен, снег — брег.

ЗАДАТАК Прочитај песму и подвуци парове речи које се римују. За сваки пар користи по једну боју. ПОСТАНАК ПЕСМЕ

ЕД У

Први је стих исково поток, другом је небо дало боју, на трећи је бели небески оток* бацио прозирну сенку своју. Маслачак је дао златне очи петом стиху у овој песми. Шести освежи вода на чесми а седми чворак на дуду срочи.

Осми се вина сунчевог напи, деветом ружа поклони нектар, а у десети, кроз кишне капи, утка** се дугиних боја спектар.

Најзад, у ведру песму улете једно буцмасто, весело дете, што се купаше испод моста... Е, тако ова песма поста.

118

ПРИМЕРИ: ноћ — моћ гора — зора роба — соба бабе — жабе

* оток — острво ** уткати — уплести


ти

мај

ЗАДАТАК Од ових рима састави песму: згодна — родна, школи — боли, сјајна — тајна, пара — ствара, киком — виком, милом — силом.

4.

ЗАДАТАК Од ових рима састави песму: риба — Биба, соба — доба, љуска — гуска, мост — гост, куца — муца, кају — дају.

ЕД У

3.

КА

врео

бити

и шт

ниже

е јео

њуши

иж бл

е иж кл ј к ра

2.

уши

ЗАДАТАК Среди ове разбацане риме:

119


НАРОДНЕ УСПАВАНКЕ

ЗАДАТАК Прочитај народну успаванку и подвуци речи којима мајка назива своје дете.

ЕД У

1.

КА

Народне успаванке су кратке, нежне и топле породичне песме. Њих су мајке певале деци да би лакше заспала. Веровало се у чудесну моћ речи. Деци су ове песме певане од рођења да би их штитиле од злих сила.

СПАВАЈ, СПАВАЈ, ДУШО МИЛА Спавај, спавај, душо мила, ти си данас вредна била. Спавај, спавај, луче моје, уморне су очи твоје. Требало је цвеће брати, малу мацу окупати, зеки траве начупати и кокама хране дати. Спавај, спавај, душо мила, ти си данас вредна била. Спавај, спавај, луче моје, уморне су руке твоје.

2.

120

ЗАДАТАК • Колико стихова има ова песма? • Подвуци стихове који се понављају.


ЗАДАТАК Заокружи слово испред тачног одговора. а) Народне успаванке имају: а) две строфе; б) више строфа; в) нису писане у строфама.

(б) У народним успаванкама основна осећања јесу:

а) страх, брига; б) љубав, нежност, топлина; в) љутња, бес.

(в) Ова осећања према детету преноси речима:

ЕД У

4.

ЗАДАТАК Заокружи различитим бојама све речи које се римују. Исту боју користи за групу речи које се римују.

КА

3.

а) тетка; б) брат; в) мајка.

(г) Жеље које се износе у успаванкама јесу:

а) да дете буде добро у школи; б) да дете има лепе снове и мирну ноћ, да брзо порасте; да буде лепо, здраво и срећно; в) да дете може да ради у кући.

(д) Народне успаванке настале су давно, када су људи веровали:

а) да речи имају чудесну моћ; б) да је ноћ опасно време; в) да су деца непослушна.

121


ДИЈАЛОГ

КА

Дијалог је разговор између два лица. Ево како то изгледа у песми: ДЕТЕ И ЛЕПТИР Дете: Лептирићу, шаренићу, ходи мени 'амо! Ево имам лепу ружу, помириши само.

ЕД У

Лептир: Ја бих дошô ал' се бојим какве игле клете,* стиснућеш ме, пробошћеш ме, п'** онда збогом, свете!

Дете: Нећу лепко, ***, нећу лепко, живота ми мога. Само хоћу да избројим кол'ко имаш нога. Лептир: Е, па то ти могу рећи и издаље малко: Лептир има шест ножица, а, сад збогом, ранко!****

122

Јован Јовановић Змај

* клете — проклете ** п’ — па *** лепко — тепање лептиру **** ранко — тепање оном кога волимо


1.

ЗАДАТАК Овај разговор састоји се од питања и одговора. О чему разговарају дете и лептир? Кога је позвало дете? 

КА

Зашто лептир није хтео да дође? Шта је дете одговорило? 

А шта је лептир одвратио? 

ЗАДАТАК Реши ове ребусе, а затим помоћу добијених речи састави разговор између лекара и болесника.

ЕД У

2.

Лекар: 

Болесник: 

Лекар:  123


3.

ЗАДАТАК Састави разговор између учитељице и ученика. Учитељица: Ученик: 

Ученик: Учитељица: Ученик: 

ЗАДАТАК Миле је био у пекари, али је заборавио како је почео разговор. Помози му да се присети. Правилно састави дијалог тако што ћеш линијама повезати реченицу са сликом лица које је изговара. Испред стави редни број реченице.

ЕД У

4.

КА

Учитељица: 

„Кифле су распродате, али имамо лепе и свеже переце!” „Хвала, довиђења!”

„Извините, али немам ситно. Ево Вам 500 динара.” „Добро јутро! Молим Вас, три кифле.” „Довиђења, пријатно!”

„Ево изволите. То је 60 динара.” „Добро јутро! Изволите!”

„Баш штета! Добро, молим Вас, три переце.” „Изволите Ваш кусур.” 124


ЛИЦА У ДРАМСКОМ ТЕКСТУ

ЗНА ОН УНАПРЕД

КА

Драмски текст је написан по улогама, а изводе га глумци у позоришту. Ликове у драмском тексту чине драмски јунаци. Име драмског јунака написано је испред његових речи, великим словима (нпр. АНА:...) Драмски јунаци имају изразите, посебне особине.

АНА: Дакле, Нешо, кажи лепо зашто си опет закаснио. Кажи гласно да те цео разред чује.

ЕД У

НЕША: Опростите, покидала ми се пертла на ципели, па сам тражио другу и нисам је нашао... па сам ту покидану морао везати у чвор... Ето видите. АНА: Видим, видим, али и јуче си закаснио.

НЕША: Јесам. Опростите... то је било зато што сам се задржао код пекара. Све нас је задржао неки чича, који је ваздан превртао по џеповима да нађе новац, а за то време отегао причу како је хлеб пре седамдесет година био много боље печен него данас. „Ето, то су била времена!” Тако је причао. АНА: Лепо, али и прекјуче си закаснио. Сећаш ли се? НЕША: Сећам се врло добро. Како се не бих сећао! Још ме пече језик колико сам се опекао. Донели ми за доручак белу кафу тако врелу да смо је морали претакати из једне шоље у другу... и све тако. АНА: Сећам се, сећам и ја. Причао си нам. Тако ти је у томе прошло пет минута. Добро, Нешо, то је било прекјуче, у среду, али ти си закаснио и у уторак. Сећаш ли се? НЕША: Како да не! У уторак смо хватали миша по соби. Нико није смео отворити врата. Тако нам је тата наредио, да миш не би побегао... 125


2.

ЗАДАТАК Напиши у три реченице ток драмске радње. Користи реченице: Ана је рекла /питала..., Неша је рекао/одговорио....

КА

1.

ЗАДАТАК Заокружи тачан оговор.

а) Неша има особину:

(б) Док одговара, Неша:

а) повучен; а) дуго размишља; б) домишљат; б) замуцкује; в) забораван. в) има спреман одговор. (в) Циљ овог драмског текста јесте: (г) Ана је у односу с Нешом:

ЕД У

а) да поучи; а) љута; б) да насмеје; б) радознала; в) да растужи. в) стидљивa.

3.

ЗАДАТАК Шта мислиш зашто је текст насловљен „Зна он унапред”? Смисли крај овог драмског текста. Користи речи: СУТРА, УНАПРЕД, ЗНАТИ, ЗАКАСНИТИ. АНА: НЕША:  

126


ЗАДАТАК Следи завршни део овог драмског текста. Дата су Анина питања и Нешини одговори, али погрешним редоследом. Напиши правилан редослед њиховог разговора. НЕША: Па онда... знате... нисам се видео с њом три године... Увредиће се ако одем из куће чим дође... Треба да поседим с њом бар пет минута...

КА

АНА: Тетка? Па шта онда?

АНА: Како то? Откуд можеш знати унапред?

НЕША: Знам, знам и за сутра.

АНА: ... Али, наравно, ти не знаш унапред да ћеш закаснити... Не можеш знати данас за сутра.

НЕША: Знам. Ујутру, баш пред почетак школе, треба да нам стигне тетка из Ниша...

АНА: 

ЕД У

4.

НЕША: 

АНА: 

НЕША: 

АНА: 

НЕША: 

127


КА

НАУЧИЛИ СМО О КЊИЖЕВНОСТИ КЊИЖЕВНА ДЕЛА

прича

драма

ЕД У

песма

стих строфа рима

басна бајка

лица у драми дијалог

народне умотворине

успаванке

загонетке

пословице


КА

6. КУЛТУРА

ЕД У

ИЗРАЖАВАЊА • • • • • • • • • • •

Илустровање приче Прављење плана приче Опис предмета Опис лика по плану Опис животиње Причање по сликама Причање помоћу задатих речи Причање по плану Прича са другачијим завршетком Сажето препричавање Проширивање — наставак приче


ИЛУСТРОВАЊЕ ПРИЧЕ Пажљиво прочитај причу!

КА

ПЕТАО И ЛИСИЦА ОД ЧОКОЛАДЕ

ЕД У

За празник мама је купила петла и лисицу од чоколаде: — Јаснице, немој одмах да их поједеш, сад има и колача. Метни их на сто, биће ти другови. А тата је рекао: — Тако ћеш лепо украсити собу. Јасна је узела петла и лисицу и метнула их на сто. Сутрадан је на столу била само лисица. Мама је упитала Јасну: — Јасна, где је твој петао? Тата је рекао: — Можда је отишао у град да кукуриче. А Јасна је рекла: — Ја знам где је. Петла је појела лисица! Драган Лукић

130


Догађаје у причи изрази цртежом.

2.

ЕД У

КА

1.

3.

4.

131


ПРАВЉЕЊЕ ПЛАНА ПРИЧЕ

КА

План приче се прави тако што се одабирајy најважнији догађаји из приче. У нашем примеру, у свакој строфи има по један важан догађај.

Прочитај песму ПРВИ ЛЕПТИР

ЕД У

Полетео кроз зрак први лептирић, лептирић.

Плави цвет му понудио шеширић, шеширић.

А он рече: — Баш ти хвала, цвете плав, цвете плав. Више волим лепршати гологлав, гологлав.

Момчило Тешић

Шта више воли лептирић? Одговор: 132


1.

ЗАДАТАК План ове песме је помешан. Среди га тако што ћеш у квадратиће уписати слова азбучним редом: ПЛАН ПЕСМЕ Први лептирић је полетео.

КА

Лептир воли да лети гологлав.

Плави цвет му је понудио шеширић. Лептир је то одбио уз захвалност.

ЗАДАТАК Пажљиво прочитај причу, а затим напиши њен план. САВА ГА ДИРНУЛА

ЕД У

2.

Довела мама Јовицу на Саву да се купа. Јовица је праскао. – Нећу да се купам, нећу да се купам... Мама је рекла: – Добро, онда ја сама идем да се купам, а ти остани на обали. Јовица тада седне на песак поред реке и стане је чикати: – Чик ме дирни, Саво! Чик ме дирни, Саво! Река га није дирала.Онда Јовица приђе ближе води: – Чик ме дирни, Саво... А тада наиђе велики брод. Био је леп. Баш онакав какав је Јовица цртао, само прави и велики брод. Јовица се још више приближи води, а један талас искочи и окупа га. Драган Лукић

133


ОПИС ПРЕДМЕТА Прочитај песму

КА

КАПЕ Капе стоје на чивилуку*, разних облика и боја свака има своју куку. Ја знам чија је која.

На првој куки је шубара, олињала* и стара, од крзна сурог* медведа. Њу носи мој деда.

ЕД У

До њега је велики шешир врани*, широког обода.* Он главу татину од пљуска брани, кад кроз кишу хода. Она округла сива беретка*, која се ретко четка, покрива космато братово теме као цреп кућно слеме*. А плави качкет без ширита*, напукла штита, што има римско два носим ја.

134

Момчило Тешић

* * * * * * *

чивилук — вешалица олињала — стара сури — сиви вран — црн обод — ивица шешира беретка — врста капе слеме — велика греда која држи мале греде на кући * ширит — гајтан


1.

ЗАДАТАК Под капама се у песми подразумева све оно што покрива главу. Које капе су у песми наведене? Подвуци речи којима су означене. Да ли знаш за још неку врсту капа? Одговор: ЗАДАТАК У свесци нацртај и опиши своју капу према следећем плану: КАПА (описивање) а) облик; б) боја; в) украс; г) чему служи; д) како се чува.

ЕД У

2.

КА135


ОПИС ЛИКА ПО ПЛАНУ Описати нешто значи речима га сликовито приказати. Описивати се може све што постоји: људи, догађаји, животиње, природа, ствари и друго.

КА

Да би се нешто описало, неопходно га је пажљиво посматрати и запажати оно што је важно и мање важно. За добар опис треба направити план. У току описивања користе се речи којима ће се верно приказати оно што се описује. Један унук је описао свог деду по овом плану:

ЕД У

ПЛАН ОПИСА: а) стас; б) држање тела; в) ход; г) глава; д) лице; ђ) труп; е) ноге; ж) посебне појединости.

МОЈ ДЕДА

Мој деда је висок, мршав, погнутог држања и спорог хода. Има ретку, седу косу. Красе га високо чело и велики седи бркови. Лице му је бледо. Ситне очи светлуцају као звездице. Кроз густе бркове говори тихо. Сигурно хода, иако на несигурним ногама. Веома је ведар, увек нас засмејава. Зато га ја много волим. Овај унук је свог деду често посматрао, запажао појединости и зато га је овако верно описао.

136


ЗАДАТАК Размисли и одлучи који ћеш лик описати. То могу да буду твоји родитељи, брат, сестра, друг, другарица или неко други. Претходно направи план описа.

а) стас: б) држање тела: в) ход: г) главу: д) лице: ђ) труп: е) ноге: 

КА

ПЛАН ОПИСА Наведи придеве који описују:

ЕД У

1.

ж) посебне појединости: 

Насликај лик према опису:

137


ОПИС ЖИВОТИЊЕ Које ти се животиње највише допадају?

КА

Прочитај песму о ждребету ЖДРЕБЕ

Расте ждребе дугоного волимо га много, много. Длака му је доратаста*, хитро је ко брза ласта.

ЕД У

На челу му звезда бела, гргурава** грива цела. Паметно му црно око, а лепо му име Соко.

Умиљато као јање***, кад ће стићи за јахање?

1.

* доратаст — смеђ ** гргурав — коврџав *** јање — јагње

Момчило Тешић

ЗАДАТАК Напиши које особине имају следеће животиње: а) Како изгледа ждребе? 

б) С којим животињама га песник упоређује? 

в) Шта има на челу? г) Каква му је грива? 138


„Трчи као ждребе пред руду.” Народна пословица

ЗАДАТАК Опиши омиљену животињу, а затим је нацртај придржавајући се овог плана:

План описа:

КА

МОЈА ОМИЉЕНА ЖИВОТИЊА

а) облик главе; б) тело (облик, боја); в) ноге (дужина); г) реп (облик, дужина); д) посебне особине.

ЕД У

2.

Насликај лик према опису:

139


ПРИЧАЊЕ ПО СЛИКАМА ЗАДАТАК Састави причу према овим сликама:

ЕД У

КА

1.

Измисли наслов приче, а затим свакој слици дај поднаслов. Прво напиши план у свесци, па према њему састави причу.

140


ПРИЧАЊЕ ПОМОЋУ ЗАДАТИх РЕЧИ 1.

ЗАДАТАК Замисли да си на излету. Састави причу користећи задате речи:

КА

дрво, планина, поток, жбун, ципела, бицикл, веверица.

ЕД У

Прича може бити истинита или написана на основу твоје маште, занимљива и узбудљива. Потруди се да употребиш све задате речи.

2.

ЗАДАТАК Овим реченицама помешан је редослед. Пронађи и бројевима означи њихов прави редослед. Упиши их у квадратиће. Затим на основу њих напиши причу у свесци. Вратили смо се из града уморни.

Пошли смо у град да се забавимо. Стигли смо брзо.

Кренули смо аутобусом.

Купили смо разне ситнице. Донели смо их кући. 141


ПРИЧАЊЕ ПО ПЛАНУ 1.

ЗАДАТАК Помоћу овог плана напиши причу.

КА

Желим да помогнем мами у кухињи. Направио/направила сам план по коме ћу то учинити.

ЕД У

ПЛАН: 1. припрема; 2. кување ручка; 3. постављање прибора за јело; 4. сервирање; 5. заједнички ручак; 6. распремање.

2.

ЗАДАТАК Изабери догађај о ком ћеш написати кратку причу. Пре писања састави план приче. Причу напиши у свесци. а) У учионицу је улетео голуб. б) Неко је из твог одељења заборавио да понесе ужину. в) Златна рибица ти је рекла да пожелиш три жеље. г) У твојим рукама нашао се чаробни штапић.

142


ПРИЧА СА ДРУГАЧИЈИМ ЗАВРШЕТКОМ

„Не дај умље за безумље.” Народна пословица

ДВА ЈАРЦА

КА

Преко дубоког потока наместили људи брвно. На њему се срела два јарца.

— Склони се! — викне један. — Склони се ти, ја нећу! — рече други. — Е, да видимо ко ће се склонити! — рече први и сави рогове.

И други јарац се испречи. Грунуше роговима један другога и оба падоше у воду.

ЕД У

 Басна

1.

ЗАДАТАК Смисли другачији наслов за басну „Два јарца”. Нека се прича другачије заврши. Напиши је!

143


САЖЕТО ПРЕПРИЧАВАЊЕ

КА

Препричати значи својим речима испричати туђе речи. Сажети значи скратити причу.

Свака прича може се препричати скраћено — сажето. Сажето препричати значи казати оно што је у причи најважније. 1.

Гроздана Олујић ЗАДАТАК Прочитај причу „Шаренорепа”, која се налази у Кључне Шаренорепа речи: читанци. редослед догађаја,

стварно и нестварно,

У буци зоолошког врта малишани су обично застајали пред кавезима са мајмунима, па одлазили да се диве слоновима и фокама. Само је једна девојчица, чије је плаво теме једва допирало чувару до појаса, редовно одлазила до кавеза иза чијих је решетака живео тигар.

ЕД У

Који су главни ликови у тој причи? лика. Где се одвија радњаописприче? теме највиши део главе под косом

2.

Затим је, све док се врт не затвори или је родитељи не одвуку кући, стајала нежно гледајући у звер чије су се зенице при јакој светлости скупљале у оштру црну пругу.

ЗАДАТАК Препричај ову причу сажето — према плану разговора који смо водили, а затим у свесци нацртај Чувару се чинило да и звер посматра девојчицу са нежношћу у очима, као да погледима воде неки неми, тајни разговор. На најважније догађаје како би добио/добила низ слика. тренутке му је једва успевало да га препозна. Је ли могуће да

је то она иста звер чији урлик леди крв у жилама и људима и животињама, а ударац шапе угиба решетке кавеза? С чуђењем и неверицом чувар је гледао како се тигар у дететовом присуству мења, како му кретње постају блаже а очи, упрте у девојчицу, питомије. „Па, он би се као псић склупчао крај дететових ногу, само да је кавез отворен!”, помисли чувар не верујући сопственим очима: њушке ослоњене о шапе, тигар је лежао, гледао у девојчицу, и прео. — Пусти ме да га помилујем! — замоли девојчица једнога дана чувара, а овај задрхта од ужаса и одлучи да је ни за тренутак не оставља саму са тигром.

опчињена очарана, омађијана

74

144

Ко зна колико је пута девојчица долазила! Колико дуго стајала и гледала у тигра! Звезде дане не броје. Недеље и месеци су пролазили уливајући се у пролећа, лета и зиме као шаре са тигрових леђа у реп. Девојчица је просто била опчињена тим репом, јер се час умилно увијао тигру око шапа, час гневно ударао о решетке. Ај, кад би неко, макар на трен, пустио тигра из кавеза! Девојчица је са тугом гледала заробљену звер, а


ПРОШИРАВАЊЕ — НАСТАВАК ПРИЧЕ ДИВЉИ ВЕПАР И ЛИСИЦА

ЗАДАТАК Настави причу.

ЕД У

1.

КА

Дивљи вепар је оштрио зубе под једним храстом. Наиђе лисица...

145


КА

Научили смо о култури изражавања ПЛАН ПРИЧЕ

ЕД У

План приче се прави тако што се издвајају најважнији догађаји из приче. САЖЕТО ПРЕПРИЧАВАЊЕ

ПРЕПРИЧАТИ

САЖЕТИ

својим речима испричати туђе речи

скратити причу (издвојити само најважније)

Проширивање и наставак приче додавање нових појединости и дописивање према сопственој замисли

Profile for ivana.milosevic

Језичке поуке, Српски језик, уџбеник за други разред основне школе  

Уџбеник за други разред основне школе Аутори: Мр Љубица Прћић, Др Јасмина Дражић

Језичке поуке, Српски језик, уџбеник за други разред основне школе  

Уџбеник за други разред основне школе Аутори: Мр Љубица Прћић, Др Јасмина Дражић

Advertisement