Граматика енглеског језика за основну школу

Page 1

Слађана Танасијевић Граматика енглеског језика за основну школу са вежбањима и тестовима за проверу знања Edukapromo

Граматика

енглеског језика за основну школу са вежбањима и тестовима за проверу знања

Главни уредник Др Бошко Влаховић

Одговорна уредница Др Наташа Филиповић

Предметна уредница Наталија Кантар

Рецензенти Проф. др Смиљка Стојановић, редовни професор Филолошког факултета у Београду Лара Штамбук, професор енглеског језика Оливера Грбић, професор енглеског језика и књижевности

Дизајн Марија Хајстер

Илустрације Младен Анђелковић

Лектура и коректура Маријана Милошевић Наталија Кантар

Издавач Едука д.о.о. Београд Ул. Змаја од Ноћаја бр. 10/1 Тел./факс: 011 3287 277, 3286 443, 2629 903 Сајт: www.eduka.rs; имејл: eduka@eduka.rs За издавача Др Бошко Влаховић, директор

Штампа Цицеро, Београд

Edukapromo

Издање бр.: 4, Београд, 2021. година

Тираж: 1000

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 811.111’36(035.057.874)

ТАНАСИЈЕВИЋ, Слађана, 1952Граматика енглеског језика за основну школу плус : са вежбањима и тестовима за проверу знања / Слађана Танасијевић ; [илустрације Младен Анђелковић]. - Изд. бр. 4. - Београд : Едука, 2021 (Београд : Цицеро). - 280 стр. : илустр. ; 23 cm

Тираж 1.000. - Решења вежбања: стр. 260-279.Библиографија: стр. 280. -- Тестови за проверу знања. - 24 стр. ; 22 cm

ISBN 978-86-6013-154-8

COBISS.SR-ID 42278921

Слађана Танасијевић
просвете Републике Србије
и употребу
Министар
одобрио је издавање
овог уџбеника Решењем број: 650-02-458/2013-06. Није дозвољено: репродуковање, дистрибуција, објављивање, прерада или друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму или поступку, укључујући и фотокопирање, штампање или чување у електронском облику. Наведене радње представљају кршење ауторских права. © Едука д.о.о. Београд

Уводна реч

Граматика енглеског језика написана је тако да одговара плану и програму наставе енглеског језика у основној школи и да прати градиво (граматичке структуре) у уџбеницима који се у овом тренутку користе у основним школама у Републици Србији. Истовремено, ова Граматика је намењена и онима који стичу основна знања о структури енглеског језика. Граматика обухвата одређени број тема које следе једна за другом у неком логичком низу, али то не мора да буде редослед којим ће корисник приступити проучавању граматичке грађе. Увод у Граматику енглеског језика почиње представљањем енглеског алфабета и фонемске транскрипције која је посебно значајна за енглески језик пошто у њему један глас није представљен једним словом, па је често тешко прочитати реч ако не знамо фонемску транскрипцију. Потом је детаљно објашњена употреба неодређеног и одређеног члана и ситуација када се члан изоставља. Поглавље о именицама доноси поделу именица по врстама, наводи најпродуктивније префиксе и суфиксе за грађење имeница, описује врсте сложеница, објашњава падеж (падежна значења) именица, род именица и множину именица. У поглављу о придевима корисник ће сазнати како се граде придеви додавањем суфикса или префикса, како се придеви пореде, а посебно је представљена свака група придева. На исти начин представљени су бројеви, заменице и прилози. С обзиром на природу енглеског језика и његову синтаксу, ред речи

3
у реченици представљен је одмах после прилога – детаљно је обрађен ред речи у потврдној, упитној и одричној реченици, као и одступања од правила о реду речи. Следе предлози који су посебно значајни пошто је разумевање односа између делова реченице прилично тешко уколико се предлози изоставе. Edukapromo

Глаголски део почиње описом партиципа, инфинитива и герунда. Следи објашњење заповедног начина, а потом су представљени глаголи be, have и do као помоћни и као глаголи пуног значења. Посебна пажња посвећена је непотпуним или модалним глаголима који могу бити прилично тешки кориснику. Упитно и упитно-одричне фразе на крају реченице, које су иначе карактеристичне за енглески језик у свакодневној комуникацији, нашле су своје место између модалних глагола и глаголских времена. Граматика садржи детаљна објашњења о томе како се граде и како се користе глаголска времена. У наредним поглављима представили смо пасив, употребу узрочног have и get, неуправни говор, погодбене реченице и односне реченице, пошто су то граматички склопови који се обрађују у основној школи. Сматрали смо да је интерпункција саставни део писаног изражавања, тако да ова Граматика садржи и основна правила о интерпункцији. Свака граматичка категорија представљена је примером и илустрацијом већ у наслову тако да ко рисник одмах може да препозна оно што тражи. Сле де објашњења, дефиниције и примери после сваког објашњења. После сваке теме или области налазе се вежбања. Вежбања су замишљена тако да корисник може одмах да провери како је схватио (и научио) граматичка правила. Тамо где је то потребно и мо гуће вежбања су градирана тако да одговарају како почетницима у учењу, тако и онима који су већ добро упознали енглеску граматику и желе да науче још. Вежбања за почетнике су најједноставнија и имају за циљ да их оспособе да аутоматски граде тачан грама тички

4
облик (глаголска времена, поређење придева итд. – тзв. drill), а потом следе сложенија вежбања у којима научени склоп или облик може да се употре би у одговарајућем реченичном контексту. Речник коришћен у примерима такође је прилагођен узрасту корисника и вокабулару обухваћеном уџбени цима за енглески језик. Очекујемо да је неким ученицима потребно више од онога што нуди градиво основне школе, без обзи ра да ли сами желе да напредују или се припремају за упис у филолошку или неку другу, сличну школу. Edukapromo

Стога су у неколико сегмената представљени и гра матички склопови неопходни за стицање потпуније слике о функционисању енглеског језика. Свака овак ва ситуација обележена је у Граматици посебном иконицом * . Када се објашњава граматичка грађа, неизоставно долази до понављања одређених ствари. Овај проблем је углавном решен тако што се корисник упућује на страницу на којој је та грађа већ обрађена. Када се обрађују глаголска времена, корисник се упућује и на листу неправилних глагола која је саставни део ове граматике. Корисник који сам ради вежбања, без помоћи наставника, провериће колико је успешно савладао дату област у поглављу Решења вежбања којим се ова Граматика завршава. Посебан додатак овој Граматици јесте комплет тестова са решењима помоћу којих ће корисник утврдити градиво, али сада на другачији начин. Писање овакве граматике било би врло тежак задатак да није било људи којима сам веома захвална на помоћи. У првом реду то је Наталија Кантар која је пратила мој рад и усмеравала ме на прави начин. Поносна сам што је била мој ђак и што је доказала идеал наставника да ученик у једном тренутку треба да га превазиђе. Захвалност дугујем и малој пријатељици Анђелији која ми је поклонила време и труд да уради тестове и да оцени да ли су примерени ученицима основне школе. Моји Ана и Михаило су ми помогли како у провери рукописа, тако и у компјутерском делу обраде и слања текста. Коначно, захвалност дугујем и другим члановима породице на стрпљењу које су имали са мном и издавачкој кући „Едука“ на поверењу с којим

5
ми је предложила да напишем ову књижицу. Књига привлачи садржајем, али је дизајн исто тако важан. Ја сам имала срећу да моју књигу дизајнира Марија Хајстер која је тај посао урадила боље и лепше него што сам могла и да замислим. Слађана Танасијевић Edukapromo
6 Садржај 1 10 Енглески алфабет 2 12 Енглески гласови 3 14 Члан 15 3.1. Неодређени
17 3.2. Одређени
21 3.3. Изостављање
4 32 Именице 33 4.1. Грађење именица 33 -
грађење
33 -
33 -
35 4.2.
36 4.3.
36 -
38 -
генитив 38 - Двоструки генитив 40 4.4. Род именица 42 4.5. Множина именица 5 48 Придеви 49 5.1. Место придева 50 5.2. Неодређени придеви 50 - Придеви за количину и број 53 - Дистрибутивни придеви 54 5.3. Присвојни придеви 55 5.4. Показни придеви 55 5.5. Упитни придеви 56 5.6. Описни придеви 56 5.7. Суфикси за грађење придева 56 5.8. Префикси за грађење придева 57 5.9. Поређење придева Edukapromo
члан
члан
члана
Префикси за
именица
Суфикси за грађење именица
Сложенице
Врсте именица
Падеж именица
Саксонски генитив
Нормански

7 76

Заменице 77 7.1. Личне заменице 80 7.2. Повратне заменице 82 7.3. Присвојне заменице 83 7.4. Узајамно-повратне заменице 84 7.5. Упитне заменице 85 7.6. Односне заменице 86 7.7. Показне заменице 87 7.8. Неодређене заменице

8 88

Прилози 89 8.1. Грађење прилога 92 8.2. Врсте прилога према значењу 93 8.3. Поређење прилога

9 100 Предлози 101 9.1. АТ 102 9.2. IN 103 9.3. ON 104 9.4. FROM 105 9.5. TO 106 9.6. UP 106 9.7. DOWN 107 9.8. BY 107 9.9. OF 108 9.10. OFF 109 9.11. UNTIL/TILL 109 9.12. BETWEEN 109 9.13. AMONG 109 9.14. ABOUT 110 9.15. WITH 111 9.16. FOR 112 9.17. OUT OF

Edukapromo

7 6
66 Бројеви

10 116 Ред речи у реченици 118 10.1. Прилог / прилошка одредба за учесталост (неодређено време) 119 10.2. Прилог / прилошка одредба за начин 120 10.3. Прилог / прилошка одредба за степен 121 10.4. Прилог / прилошка одредба за место 122 10.5. Прилог / прилошка одредба за (одређено) време 123 10.6. Ред речи у упитној реченици 123 - Упитни облик 124 - Питања 125 10.7. Ред речи у одричној реченици 126 10.8. Одступања од правила о реду речи у реченици

8
11 130 Партиципи 131
134
138
12 140 Инфинитив 141 12.1.
141 12.2.
to 13 144 Герунд 14 148 Инфинитив и/или герунд 15 152 Заповедни начин 16 154 Глаголи BE, HAVE и DO 155 16.1. Глагол (to) BE 158 16.2. Глагол (to) HAVE 160 16.3. Глагол (to) DO 17 162 Модални / непотпуни глаголи 163 17.1. CAN / COULD 164 17.2. MAY / MIGHT 166 17.3. MUST 167 17.4. SHALL / SHOULD 168 17.5. WILL / WOULD Edukapromo
11.1. Партицип презента
11.2. Партицип прошли
11.3. Партицип перфекта
Инфинитив без to
Инфинитив са

169 17.6. OUGHT TO 171 17.7. NEED 171 17.8. DARE

174

и упитно-одричне фразе

времена 179 19.1. Садашње просто време 182 19.2. Садашње трајно време 186 19.3. Садашњи перфекат 189 19.4. Садашњи трајни перфекат 194 19.5. Прошло просто време 197 19.6. Прошло трајно време 201 19.7. Плусквамперфекат 204 19.8. Плусквамперфекат трајни 206 19.9. Будуће просто време 209 19.10. Будуће трајно време

178

9
20 218 Пасив 21 226 Узрочно HAVE / GET 22 228 Неуправни говор 23 238 Погодбене реченице 24 246 Односне реченице 25 250 Основна правила интерпункције 256 Листа неправилних глагола 260 Решења вежбања 280 Литература Edukapromo
18
Упитне
19
Глаголска
212 19.11. Блиски футур 214 19.12. Будући перфекат

The English Alphabet Edukapromo

Енглески алфабет | 1. | The English Alphabet 1 Енглески алфабет
11 Енглески алфабет | 1. | The English Alphabet слово слово назив слова назив слова изговор изговор а а A /eɪ/ en n N /en/ ee e E /i:/ ar r R /ɑ:r/ jay j J /dʒeɪ/ double-u w W /’dʌblju:/ cee c C /si:/ pee p P /pi:/ gee g G /dʒi:/ tee t T /ti:/ el e L /el/ wy y Y /waɪ/ bee b B /bi:/ o o O /əʊ/ ef f F /ef/ ess s S /es/ kay k K /keɪ/ ex x X /eks/ dee d D /di:/ cue q Q /kju:/ i i I /aɪ/ vee v V /vi:/ aitch h H /eɪtʃ/ u u U /ju:/ em m M /em/ zed z Z /zed/ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Edukapromo
Енглески гласови The
Sounds Енглески гласови | 2. | The English Sounds 2 /aɪ æm ə bi:/ Edukapromo
English

примери примери

poor, sure ʊə Самогласници / Vowels

знак знак

примери примери

now, out aʊ cat, black æ put, could ʊ

знак знак

boy, join ɔɪ arm, father ɑ: hot, rock ɒ did, lady d man, lemon m there, this ð

port, bought ɔ: find, if f

примери примери

near, fear ɪə away, cinema ə

go, home əʊ met, bed e blue, food u: give, flag g

bird, fur ɜ: five, eye aɪ how, hello h pet, map p zoo, lazy z 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Сугласници /

cup, luck ʌ see, heat i: bad, lab b leg, little l

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Consonants Edukapromo

check, church tʃ

no, ten n voice, five v

think, both θ

share, pear eə hit, sitting ɪ say, eight eɪ yes, yellow j sun, miss s 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

ripe, read r tip, tear t pleasure, vision ʒ cat, back k she, crash ʃ just, large dʒ 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

sing, finger ŋ wet, well w

13 Енглески гласови | 2. | The English Sounds 1.
2. 3. 4. 5.
6. 7.
знак знак

The Article

У енглеском језику постојe неодређени и одређени члан. Члан одређује или се односи на (углавном бројиву) именицу, али не мора да стоји непосредно испред именице коју одређује –између члана и именице често се налази један или више придева. У српском језику члан не постоји, али ако посматрамо употребу придева одређеног и неодређеног вида у српском језику, запазићемо да тамо где у српском

Члан
Члан | 3. | The Article 3
стоји придев неодређеног вида, у енглеском језику најчешће стоји неодређени члан, а тамо где користимо придев одређеног вида, енглески језик има одређени члан. A bee is an insect. 3.1. Неодређени члан The Indefinite Article 3.2. Одређени члан The Definite Article 3.3. Изостављање члана Omission of the Article 15 17 21 Edukapromo

испред речи која почиње самогласником: an apple an interesting book

Употреба а или аn односи се на изговор, а не на писање, тако да реч може да почне самогласником у писању, али у изговору почиње суглас ником; стога, испред речи као што су university, UFO, unit... стоји облик неодређеног члана а зато што се ове речи изговарају као: /,ju:nɪ'vɜ:sɪti/, /‚ju: ef 'əʊ /, /'ju:nɪt/. Неодређени члан употребљавамо: када одређујемо једнину: There is a house I saw in the magazine .... када именицу помињемо први пут: I saw a boy in the street.

Edukapromo

15 Члан | 3. | The Article Неодређени
/ The Indefinite Article
Неодређени
a /eɪ;
an /æn;
члан
Неодређени члан означава једнину и користи се испред заједничке именице у једнини. У множини именица стоји без члана или се испред ње налази неки неодређени придев.
члан има два облика:
ə/ испред речи која почиње сугласником: a book a green apple
ən/
3.1.

када је именица коју помињемо део именског предиката и означава особину, професију, вероисповест или националност:

I am a teacher. – My best friend is an Englishman.

као генерички члан, да означи целу врсту (изузетак је, на пример, именица man која се у генеричком значењу користи без члана):

A lion is a cat. – A rose is a flower. – Али: Man changed nature.

испред назива мaњих болести (to have a headache, to have a sore throat, to catch a cold, to have a high fever):

Peter had a headache and a sore throat.

испред именице која је једна из групе, тзв. „неправе“ апозиције:

Rome, a capital of Europe, is an ancient city. Тom Brown, a colleague of mine, is а really good person.

испред властитог имена, у значењу један, неки:

There is a Mr Brown on the phone. He wants to talk to you.

после израза: what a/an; such a/an; so (too) ... a/an; quite a/an; rather a/an; half a/an; many a/an1:

*

It was such a nice day that we decided to go for a walk. – It was so nice a day that I didn’t want to stay indoors. – I waited for half an hour, nobody came. – Many a sailor drowned in thаt storm.

1. После израза many a/an именица и глагол су у једнини, али се подразумева множина.

да означимо мере и количине: I work ten hours a day. – We bought apples at one hundred dinars a kilo.

Edukapromo

у изразима: it’s a pity, to keep a secret, as a rule, be in a hurry, take an interest in, have a headache ...

I cannot talk now, I am in a hurry. – It’s a pity Ann cannot join us. – He took an interest in sailing when he was only ten years old.

16 Члан | 3. | The Article

као /ði:/ испред речи која почиње сугласником; онда значи баш тај, прави и у тексту се обично графички истиче: My neighbour is the man to talk to about your garden. Oдређени члан употребљавамо: када смо именицу већ поменули: I saw a boy in the street. The boy was eating an apple. ако именицу помињемо први пут, али саговорници знају о чему је реч, било на основу контекста или ако је одређена неком фразом: How did you like the film? – The book on the table is mine. –The boy waving to you is my nephew.

Edukapromo

17 Члан | 3. | The Article Одређени члан / The Definite Article Одређени члан одређује и именицу у једнини и именицу у множини. Одређени члан има један облик – the –који се двојако изговара: the /ðə/ испред речи која почиње сугласником: the book the green apple the /ðɪ/ испред речи која почиње самогласником: the apple the interesting book Има примера када се одређени члан изговара
3.2.3.3.3.2.

као генерички члан, да означи целу врсту: The horse was replaced by the tractor.

ако је именица једна једина за коју знамо: The sun is especially bright this morning.

испред назива страна света (ако нису прилошки употребљени):

I live in the north of the country.

Али: Every summer we go north, to the mountains.

испред назива река и мора:

The Danube is an international river. The Pacific is the deepest ocean in the world.

испред назива планинских венаца (не појединачних планина): The Rocky Mountains are in North America. Али: Avala is not a high mountain.

испред назива група острва (не појединачних острва):

I would like to see the Hebridies.

Али: Have you visited Corfu when you went to Greece?

испред назива пустиња: The Sahara has not always been a desert.

испред ширих географских области:

The Middle East has been the starting point of many wars.

Edukapromo

испред назива историјских периода: Our most magnificent monasteries were built in the Middle Ages.

18 Члан | 3. | The Article

испред званичних назива држава, федерација (група држава) и назива држава који имају облик множине: I live in the Republic of Serbia. The U. S. A. is a large country. The Netherlands has always fought against the sea.

испред назива институција: Have they reconstructed the National Museum? They play it at the Odeon.We had dinner at the Hyatt.

Али: Buckingham Palace, Windsor Castle and Westminster Abbey are all in England. I have been to McDonalds several times.2

2. Међу изузетке од овог правила убрајају се све институције чији назив почиње властитим именом или које имају именицу Hall у свом називу.

испред назива возова, бродова: The Simplon Orient Express ran from Paris to Istanbul. The story of the Titanic is one of the saddest.

испред назива новина и часописа који у свом имену садрже заједничку именицу: The Times and the Sun are both published in England. Али: Time is an international magazine. (пошто у свом називу не садржи заједничку именицу)

испред назива језика, ако после њих стоји language: They study the English language at school.

у апозицији:

Rome, the capital of Italy, is an ancient city. Tom Brown, the manager of the hotel, is a good man.

Edukapromo

испред породичног имена; означава целу породицу (презиме породице онда има облик множине):

The Browns live in that large house at the end of the lane.

19 Члан | 3. | The Article

уз придев, када добијамо значење именице у множини:

The Welsh are famous for storytelling. The rich live in big houses.

испред назива музичких инструмената употребљених у општем смислу:

She doesn’t play the piano. Али: She has a really well-tuned piano in her room.

испред суперлатива: George is the best sportsman at the college.

испред компаратива у идиоматским изразима: The sooner you start, the better for you.

испред редног броја: This is the third time I have warned them.

испред назива дела тела ако је употребљен као део посебног израза: He was red in the face. He touched me on the shoulder.

испред назива (дужих) делова дана: I do my best job in the morning (the evening, the afternoon).

Edukapromo

да означимо мере и количине: I am paid by the day (the hour, the year). Apples are sold by the kilo (the piece, the dozen).

20 Члан | 3. | The Article

Изостављање члана / Omission of the Article

Постоји неколико случајева када се члан по правилу изоставља. Од ступања од правила постоје у случајевима када је именици или изразу дато посебно значење или је употребљен(a) у другачијем контексту.

Члан се НЕ користи: испред небројивих именица (градивних и апстрактних), ако нису конкретно употребљене:

Cheese is made from milk. Али: The cheese I bought yesterday was stale.

испред назива појединачних држава (изузетак је Судан): I live in Serbia. Али: They came from the Sudan.

испред назива градова (изузетак је Хаг):

Michael lives in London.3 Али: He has always wanted to visit the Hague. 3. У неким идиоматским изразима можемо да нађемо члан испред имена града: This is not the London I remember. I saw swans in a London park. У овим реченицама мисли се на одређену атмосферу, или је име града употребљено придевски.

испред назива улица и паркова (изузетак је High Street):

They usually do their shopping in Oxford Street. Let’s meet in Kensington Gardens. Али: We met them in the High Street last night.

испред назива језера:

Edukapromo

Lake Palić is an artificial lake.

Али: The lake of Palić is not far from Subotica.

испред имена појединачних планина: Hillary was the first to climb to the top of Mount Everest.

21 Члан | 3. | The Article
3.3.3.3.

испред назива спортова: I don’t like football.

испред назива оброка: Try not to be late. We usually have dinner at seven.

испред назива конкретних делова дана: They arrived at dawn (at noon, at midnight).

ако је нека особа једина у породици: Ask Nanny to prepare the bathroom for the baby. Tell Mother I’ll be late.

испред титуле после које долази име: King Henry VIII had six wives. Али: Long live the King.

испред именица које се помињу у контексту њихове основне намене: school, college, university, bed, church, hospital, jail/prison, market:

My daughter goes to school on foot.

Али: I went to the school to talk to my son’s teacher.

I went to bed early last night.

Али: The bed I bought last year is now too small for me.

у изразима као што су: at night, by day: I work by day.

у изразима који показују начин на који се радња вршила:

They came here by train (by taxi, on foot).

Edukapromo

Али: They didn’t have anything to read on the train. The notice was written in pencil.

испред назива дана у недељи и месеци у години: Shall we meet on Monday? School starts in September.

22 Члан | 3. | The Article
23 Члан | 3. | The Article у изразима: to shake hands, in case of, set foot on, at home, at work, in debt, at anchor, in love, out of doors, from cover to cover, day by day, in face of danger, in place of, in sight of land, beyond hope of, beyond reach of, go on board a ship... They shook hands and made up. In case of storm, shut all the windows. He read the book from cover to cover in just two hours. Вежбања A Упишите неодређени члан а/аn испред следећих именица: 1. __ umbrella 2. __ CD 3. __ half-year term 4. __ orange 5. __ owl 6. __ European city 7. __ wave 8. __ car 9. __ university 10. __ MP 11. __ honest man 12. __ headache 13. __ one-way street 14. __ Englishman 15. __ unusual event 16. __ automobile решења на 260. страни Б Упишите неодређени члан а/аn тамо где је то потребно: 1. Let’s play __ game of chess, you and me. 2. There is __ milk in the fridge if you want supper. Edukapromo

3. My friends are __ champions in every school contest.

4. He is __ manager in the bank.

5. Tom, __ pupil in my class, has had __ accident on his way __ home.

6. He works five days __ week. At __ weekends he goes on __ picnic.

7. __ book is always __ nice present for __ friend.

8. Have __ look at the children outside. They are playing __ football in the street.

9. We have __ half __ hour break. Let’s go and grab __ snack somewhere.

10. It’s not really __ good idea to talk in class when you have to write __ essay.

решења на 260. страни В

Упишите одређени члан the тамо где је то потребно:

1. There are some magnificent lakes in __ east of Serbia.

2. __ chocolate my cousin brought from __ Switzerland was delicious.

3. My mother’s office is in __ centre of __ city.

Edukapromo

4. __ first time I saw him I was scared to __ death. Later I realised he was __ kindest man in __ world.

5. __ 2008 Olympic Games in __ People’s Republic of China were __ best organized event ever.

24 Члан | 3. |
The Article

6. Many events are organized by __ community to help __ poor. 7. School begins on __ 1st September and ends in __ June. 8. __ Eiffel Tower is a landmark of Paris. 9. __ man you saw waiting for me in __ front of __ theatre is my uncle. 10. New York is __ biggest city in __ USA, but it is not __ largest place in __ America. __ title of __ place with __ largest number of inhabitants belongs to __ Mexico City. решења на 260. страни

1. My mother’s friend is __ doctor. She works at __ large hospital. Usually, she works by __ day, but sometimes she is asked to come to __ work at __ night.

Edukapromo

2. There is __ interesting exhibition at __ National Museum. I saw __ advertisment when I was going to __ school. 3. We had to wait in __ queue for half __ hour to get __ tickets for __ concert. – Well, that’s quite __ short time for such __ concert. 4. He sent me his latest book as __ Christmas present. 5. __ Mother will not agree. But ask __ Father, he may be in __ better mood. 6. __ Browns are searching for __ new apartment.

7. Tommy, __ student in this group, is __ bright young man.

25 Члан | 3. | The Article
Г Упишите одговарајући члан a/an или
потребно:
the тамо где је то

8. __ Father works 12 hours __ day. He is already at __ work when I get up in __ morning and he is still in __ office when I go to __ bed.

9. Look at __ Vesuvius. __ top of __ mountain is bright with __ sunshine.

10. What do you usually have for __ lunch?

11. Don’t keep your __ clothes on __ floor. __ floor is never clean enough.

12. At __ Christmas __ whole family eat together.

13. I have never liked __ football. Can’t we watch __ volleyball game instead?

14. Give me __ little time. I’ll come up with __ idea, believe me.

15. __ Danube, __ largest river in __ Europe, runs through several countries.

16. If you want to see __ real prison, go to __ Tower of __ London.

17. You may go to __ prison if you do something illegal.

18. I need __ dozen eggs and __ loaf of __ bread.

19. Will you, please, fetch me __ glass of __ water?

20. __ top floor of __ building was turned into __ garage.

21. It was __ surprise for me. __ dinner at __ Hyatt was too expensive for us.

26 Члан | 3. | The
Article
Edukapromo

22. Mr Green, __ owner of __ house, greeted us at __ door. 23. __ English are __ nation that can read __ newspapers at any time of __ day. 24. You have to eat. You can’t live on __ bread alone. 25. __ desk is only for __ books you brought with you. Put your bags down. 26. We stopped for __ minute to admire __ view. 27. __ rose is always __ nice present to __ girl. 28. Tell me __ truth. Have you made __ cake yourself? 29. __ policeman took my little brother by __ hand and helped him cross __ street. 30. __ Himalayas are said to be __ highest range of __ mountains in __ world. 31. I never have __ dinner after 8. Let’s just have __ snack somewhere near __ school. 32. Have you found __ scarf you were looking for? 33. We usually spend __ summer at __ seaside. In __ winter we go to __ mountains. 34. Wait for me. I’ll be down in __ moment. 35. Her birthday is in __ August. She always gives __ party for her __ best friends and __ family.

Edukapromo

решења на 260. страни

27 Члан | 3. | The Article

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.