Географија 7, уџбеник за седми разред основне школе

Page 1

Наташа Басарић

o

Данијела Стојановић

pr om

ГЕОГРАФИЈА

Ed

uk a

Уџбеник за седми разред основне школе


Наташа Басарић Данијела Стојановић

Географија

Уџбеник за седми разред основне школе ГЛАВНИ УРЕДНИК Др Бошко Влаховић ОДГОВОРНИ УРЕДНИК Др Наташа Филиповић

АУТОР КАРАTA Др Милена Панић КАРТОГРАФСКИ ИЗВОР Републички геодетски завод (www.rgz.gov.rs)

ЛЕКТУРА И КОРЕКТУРА Споменка Трипковић Вуле Журић

uk a

ДИЗАЈН И ПРЕЛОМ Ивана Перошевић

pr om

o

РЕЦЕНЗЕНТИ Кристина Ђорђевић, професор географије, ОШ „Бранислав Нушић“, Београд, и ОШ „Милан Ђ. Милићевић“, Београд Наташа Поповић, професор географије, ОШ „Лаза К. Лазаревић“, Шабац Борислав Јеринић, наставник географије, ОШ „Соња Маринковић“, Нови Сад

Ed

ИЗДАВАЧ ЕДУКА д.о.о., Београд Ул. Змаја од Ноћаја бр. 10/1 Тел./факс: 011 3287 277, 3286 443, 2629 903 Сајт: www.eduka.rs; имејл: eduka@eduka.rs ЗА ИЗДАВАЧА Др Бошко Влаховић, директор

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:91(075.2) БАСАРИЋ, Наташа, 1978Географија : уџбеник за седми разред основне школе / Наташа Басарић, Данијела Стојановић ; [аутор карата Милена Панић]. Изд. бр. 2. - Београд : Eduka, 2022 (Београд : Цицеро). - 276 стр. : илустр. ; 26 cm Тираж 1.500. - Речник појмова: стр. 274-275. Библиографија: стр. 276. ISBN 978-86-6013-526-3

Штампа: Цицеро, Београд

1. Стојановић, Данијела, 1974- [аутор]

Издање бр.: 2, Београд, 2022. година

COBISS.SR-ID 72818185

Тираж: 1500

© Едука д.о.о. Београд

Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одобрио је издавање и употребу овог уџбеника Решењем број: 650-02-00325/2020-07. Није дозвољено: репродуковање, дистрибуција, објављивање, прерада или друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму или поступку, укључујући и фотокопирање, штампање или чување у електронском облику, без писмене дозволе издавача. Наведене радње представљају кршење ауторских права.

2


С А ДРЖ А Ј

САДРЖАЈ 1. РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА ............................................................................... 7 2. ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ ....................................................................... 13

Ed

uk a

pr om

o

Европска унија ................................................................................................................................ 14 ЈУЖНА ЕВРОПА .............................................................................................................................. 17 Бивше републике Социјалистичке Федеративне Републике Југославије ..................... 23 Република Србија ........................................................................................................................... 24 Црна Гора .......................................................................................................................................... 27 Република Северна Македонија ................................................................................................ 30 Босна и Херцеговина .................................................................................................................... 33 Република Хрватска ...................................................................................................................... 36 Република Словенија ................................................................................................................... 39 Република Грчка ............................................................................................................................. 42 Република Италија ......................................................................................................................... 45 Краљевина Шпанија ..................................................................................................................... 48 СРЕДЊА ЕВРОПА ......................................................................................................................... 51 Савезна Република Немачка ...................................................................................................... 56 Западна Европа ...................................................................................................................... 59 Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске ............................................ 64 Република Француска .................................................................................................................. 67 Северна Европа ........................................................................................................................ 70 Краљевина Норвешка .................................................................................................................. 75 Источна Европа ....................................................................................................................... 78 Руска Федерација .......................................................................................................................... 83

3. АЗИЈА ................................................................................................................................... 93

Географски положај, границе и величина Азије ................................................................... 94 Разуђеност обале и рељеф Азије .............................................................................................. 97 Клима, биљни и животињски свет Азије ............................................................................... 101 Хидрографија Азије .................................................................................................................... 106 Становништво и насеља Азије ................................................................................................. 109 Привреда и регионална подела Азије ................................................................................... 115 Југозападна Азија ........................................................................................................................ 119 Јужна Азија .................................................................................................................................... 123 Југоисточна Азија ........................................................................................................................ 126 Источна Азија ............................................................................................................................... 129 Централна Азија .......................................................................................................................... 133

3


С А ДРЖ А Ј

4. АФРИКА ........................................................................................................................ 141

Географски положај, границе и величина Африке ........................................................... 142 Разуђеност обале и рељеф Африке ...................................................................................... 145 Клима, биљни и животињски свет Африке ......................................................................... 149 Хидрографија Африке .............................................................................................................. 153 Становништво и насеља Африке ........................................................................................... 156 Привреда и регионална подела Африке ............................................................................. 161 Сахарска Африка и Афрички Медитеран ............................................................................ 164 Подсахарска Африка ................................................................................................................. 167

o

5. СЕВЕРНА АМЕРИКА ........................................................................................... 175

pr om

Географски положај, границе и величина Северне Америке ........................................ 176 Разуђеност обале и рељеф Северне Америке ................................................................... 180 Клима, биљни и животињски свет Северне Америке ..................................................... 183 Хидрографија Северне Америке ........................................................................................... 187 Становништво и насеља Северне Америке ....................................................................... 190 Привреда и политичка подела Северне Америке ........................................................... 195

6. ЈУЖНА АМЕРИКА ................................................................................................. 205

uk a

Географски положај, границе и величина Јужне Америке .............................................. 206 Разуђеност обале, рељеф и хидрографија Јужне Америке ........................................... 209 Клима, биљни и животињски свет Јужне Америке .......................................................... 213 Становништво и насеља Јужне Америке ............................................................................ 217 Привреда и политичка подела Јужне Америке ................................................................ 222

7. АУСТРАЛИЈА И ОКЕАНИЈА .......................................................................... 231

Ed

Географски положај, границе и величина Аустралије и Океаније .............................. 232 Природне одлике Аустралије ................................................................................................. 235 Природне одлике Океаније ..................................................................................................... 240 Друштвене одлике Аустралије ............................................................................................... 243 Друштвене одлике Океаније ................................................................................................... 248

8. ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ ............................................................................................ 257

Основне географске одлике Арктика .................................................................................. 258 Основне географске одлике Антарктика ............................................................................ 263

РЕШЕЊА ТЕСТОВА .................................................................................................... 271 РЕЧНИК ПОЈМОВА .................................................................................................... 274 ЛИТЕРАТУРА ................................................................................................................... 276 4


Водич кроз уџбеник Обнови и одгонетни. Свака лекција започиње мотивационим

питањима која ти помажу да обновиш градиво и одгонетнеш појам.

Кључне речи. На почетку сваке лекције јасно су издвојени кључни

a

појмови који су у њој обрађени.

o

Географске занимљивости. Занимљивости у вези са темом лекције

pr om

помажу ти да негујеш своју радозналост, подстичу те на истраживање и доприносе трајном усвајању знања.

Резиме. На крају сваке лекције налази се резиме у коме ћеш пронаћи оно што је најбитније за сваку лекцију.

Истражи и ти! Рубрика која ти помаже да на занимљив начин

uk a

истражујеш планету Земљу и да самостално покушаш да примениш стечено знање на интересантан начин.

Размисли, одговори, закључи. На крају сваке лекције су питања која

Ed

ти помажу да обновиш лекцију и примениш научено.

a?

Непознате речи. Овде ћеш пронаћи објашњење за непознате појмове. Тест за проверу знања. На крају сваке области пронаћи ћеш питања

која ће ти помоћи да обновиш градиво и утврдиш га.

Пројекат. На основу датих инструкција, на занимљив и практичан начин можеш применити своја знања и проширити их.

5


РЕГИОНА ЛНА ГЕОГРАФИЈА

Уводна реч Поштовани ученици,

Ed

uk a

pr om

o

Пред вама је уџбеник Географије за седми разред основне школе. У седмом разреду изучаваћете регионалну географију света. Примењиваћете знање стечено у петом и шестом разреду из физичке и друштвене географије. Користећи овај уџбеник, научићете које су највише надморске висине и где се налазе, која су мора и језера најсланија, зашто на појединим континентима влада глад и сиромаштво. Сазнаћете како човек својим радом негативно утиче на животну средину и шта је неопходно да урадимо како би се то променило. У уџбенику ћете пронаћи много занимљивости о необичним врстама животиња и биљака, о народима прашуме и пустиње Африке, о најчистијим областима на свету и о еко-зонама. Како бисте могли лакше да откријете где се налазе планине, низије, реке, државе и градови у свету, у томе ће вам помоћи физичкогеографске карте континената. Занимљива питања, укрштенице и осмосмерке на крају сваке области помоћи ће вам у обнављању градива на лак и занимљив начин.

6

Ауторке


РЕГИОНА ЛНА ГЕОГРАФИЈА

РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА

Ed

uk a

pr om

o

1

1

Научићеш:

шта је регионална географија; појам регионализације; који су принципи регионализације.

7


1

РЕГИОНА ЛНА ГЕОГРАФИЈА

РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА Обнови и одгонетни

Кључне речи

регионална географија, регионализација, принципи регионализације

pr om

a

o

1. Наведи једну природну регију и једну регију коју је створио човек. 2. Подсети се европских регија о којима смо учили у шестом разреду. 3. Како се називају регије које људи посећују ради одмора, купања и рекреације?

Ed

uk a

Одраније ти је већ познато да светско копно није једноличан или хомоген географски простор. Када кажемо да је тај простор хетероген, под тим подразумевамо да поседује различите физичкогеографске и друштвеногеографске карактеристике.

Град

Шума

Посматрај дате фотографије и наведи по којим се све одликама ове две области разликују. Највеће копнене целине на Земљи јесу континенти. На сваком континенту могу се издвојити области које се међусобно разликују по рељефу, клими, народима, привредној развијености и др. Њих називамо регијама. Регија представља област која се издваја по својим природним и друштвеним одликама. Назив потиче од латинске речи regio, што значи предео, крај, подручје, област. На основу знања из шестог разреда покушај да наведеш пример неке регије. Регионална географија проучава географске регије, њихов размештај и њихове природне и друштвене одлике. Постоје различити принципи (начини) издвајања регија. Регије се могу издвајати на основу различитих физичкогеографских и друштвеногеографских одлика.

8


РЕГИОНА ЛНА ГЕОГРАФИЈА

1

Регије се у основи деле на: 1. Физиономске регије, које се издвајају по свом карактеристичном изгледу (физиономији). У зависности од природних одлика, могу се издвојити: приморске, низијске, планинске, климатске, хидролошке или биогеографске регије. Амазонија у Јужној Америци се, на пример, сврстава у групу биогеографских регија. Представља највећу прашуму света и од великог је значаја за климу планете.

pr om

o

2. Функционалне регије су оне којима основне одлике даје човек својим радом. Ако се проучавају становништво, насеља или привредни развој, онда се могу издвојити: урбане, културне, историјске и економске регије (као што су туристичке, индустријске, аграрне, рударске). Рурска област у Немачкој је, на пример, велика урбана регија са многобројним индустријским градовима. У зависности од тога које делове копна изучава, регионална географија се може поделити на: 1. регионалну географију континената, која проучава велике географске целине на континентима, као што су високи планински предели, пустиње, низије и др.; 2. регионалну географију држава, која проучава узроке и последице различитих географских регија у оквиру једне државе;

Ed

uk a

3. географију карактеристичних регија на Земљи, где се регије издвајају на основу неких посебних карактеристика. Упркос различитим начинима издвајања регија, ипак се међу њима не могу направити строге границе, јер се регије међусобно преклапају у зависности од тога на основу чега је вршена регионализација. За велике регије у оквиру континената најчешће се узимају границе држава. Према томе, Европа је подељена на пет великих регија, а границе тих регија су истовремено и границе држава.

Географске занимљивости

Једна од карактеристичних регија Северне Америке јесте Силицијумска долина. То је регија која је издвојена по привредној развијености у Калифорнији. Око 6000 компанија на овом простору бави се високом технологијом и електроником. Нема утврђене границе, али се процењује да у њој живи око два милиона становника. По чему ћемо знати да смо у Силицијумској долини? Препознаћемо је када наиђемо на главне зграде Фејсбука, Гугла или Епла, или на колону електронских аутомобила који чекају у реду да напуне батерије.

9


1

РЕГИОНА ЛНА ГЕОГРАФИЈА

Значај регионалне географије огледа се у изучавању великих географских целина унутар континената, различитих географских регија на територији једне државе, као и карактеристичних регија на планети Земљи. На основу тога се може уочити колико друштвене одлике зависе од природних одлика, али и да опстанак природне средине умногоме зависи од човековог односа према њој.

Резиме

Истражи и ти!

pr om

o

– Регија представља област која се разликује по својим природним и друштвеним одликама. – Регије се деле на физиономске и функционалне. – Регионална географија проучава регије, њихов размештај и природне и друштвене одлике. – Принципи регионализације могу бити природне или друштвене одлике. – Границе регија не могу се увек јасно издвојити.

uk a

На сајту www.srbija.travel пронађи националне паркове Србије, као врсту физиономске регије, и направи презентацију о њима.

Ed

Размисли, одговори, закључи 1. Зашто се континенти могу издвојити као највеће регије на свету? 2. Који су принципи регионализације? 3. У чему се састоји значај регионалне географије? 4. Дате регије на основу изгледа или функције разврстај на физиономске или функционалне регије: Азурна обала, Панонска низија, Београд, планина Копаоник, Ватикан, Месопотамија. Одговоре запиши у свеску. 5. Напиши како се зове регија у којој живиш и наведи њене одлике.

a? 10

Непознате речи

хомогено – исто, исте врсте хетерогено – разноврсно аграрно – пољопривредно


РЕГИОНА ЛНА ГЕОГРАФИЈА

1

РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА

Регионална географија држава

Географија карактеристичних регија

pr om

o

Регионална географија континената

Ed

uk a

Тест за проверу знања

1. Напиши називе континената, као највећих регија на свету.

11


1

РЕГИОНА ЛНА ГЕОГРАФИЈА

2. Земљина површина је:

(Заокружи слово испред тачног одговора.)

а) хомогена, б) хетерогена.

3. Како се дели регионална географија у зависности од тога које делове копна изучава?

o

– –

pr om

4. Регије су области које се разликују:

(Заокружи слово испред одговора.) ТРЕБАЛО БИтачног НЕЧИМ ПОПУНИТИ; ДА ЛИ

ДОДАТИ НЕКУодликама; ФОТКУ? а) по својим природним

б) по својим друштвеним одликама;

в) и по природним и по друштвеним одликамa.

uk a

5. Од датих регија подвуци оне које припадају групи физиономских регија: туристичка, низијска, планинска, индустријска, приморска.

6. Реши укрштеницу и откриј кључни појам:

Ed

1. Од које латинске речи потиче реч регија? 2. Како другачије можемо рећи област? 3. Како се назива регија у којој је пољопривреда основна функција? 4. Како се назива регија у низијским пределима где се налази плодно земљиште? 5. Шта у преводу значи енглеска реч „the end”? 6. Регионална географија која проучава узроке и последице различитих географских регија у оквиру једне државе назива се регионална географија...

12

1.

2. 3. 4. 5. 6.


РЕГИОНА ЛНА ГЕОГРАФИЈА

2

1

Ed

uk a

pr om

o

ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

Научићеш:

регионалну поделу Европе; физичкогеографске одлике регија Европе; друштвеногеографске одлике регија Европе; о Европској унији.

13


2

ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

ЕВРОПСКА УНИЈА Обнови и одгонетни

pr om

Кључне речи

Европска унија, јединствено тржиште, Брисел, Стразбур, Луксембург, Франкфурт

Ed

uk a

a

o

1. Шта су интеграциони процеси? Подсети се шта смо о њима научили у шестом разреду. 2. Које године је настала Европска унија? 3. Ова држава налази се на Балканском полуострву, а њен главни град лежи на ушћу Саве у Дунав. Од 2012. године има статус кандидата за прикључење ЕУ. О којој држави је реч?

Карта држава чланица ЕУ

14


ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

2

pr om

o

Европска унија представља посебан вид регионализације европског континента. Обухвата државе које желе веће тржиште на коме могу продавати своје производе и омогућава слободно кретање становништва унутар њених граница. Европску унију данас чини 27 држава Европе. Наша земља је 2009. године поднела захтев за придруживање, а од 2012. године има статус државе кандидата. Данас је Европска унија највећа регионална, трговинска, монетарна и политичка интеграција на свету. Од свог оснивања па до данас, Европска унија је изградила јединствено тржиште робе, услуга и капитала. Поред тога је створила јединствену валуту евро. Валута ЕУ је данас једна од водећих светских валута. Што се тиче трговине између земаља чланица Уније, ниже су царине и лакше роба долази на тржиште других земаља чланица. Овакав вид удруживања земаља доноси велике економске предности свим чланицама Уније. Све државе имају заједнички став према другим земљама које нису чланице овог савеза и имају заједничке законе и правилнике. Као заједница држава, она нема главни град, па се седишта њених институција налазе у неколико различитих градова. Тако је Брисел седиште Европске комисије и Савета Европске уније, као и домаћин заседања Европског парламента. У Стразбуру је седиште Европског парламента, у Луксембургу се налази Европски суд, док је у Франкфурту смештена Европска централна банка.

uk a

Како изгледа застава ЕУ? Зашто се на њој налазе звездице?

Географске занимљивости

Ed

Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске одржало је референдум 23. јуна 2016. године како би одлучили треба ли или не остати у ЕУ. Од укупног броја становника који су изашли на референдум, 51,9 одсто било је за излазак из ЕУ. Излазак УК из ЕУ назива се БРЕГЗИТ, што је скраћеница од речи Британија и егзит (излазак).

Резиме – Европску унију данас чини 27 држава Европе. – Европска унија је изградила јединствено тржиште робе, услуга и капитала. – Евро је данас једна од водећих светских валута. – Као заједница држава, она нема главни град, па се седишта њених институција налазе у неколико различитих градова.

15


2

ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ Истражи и ти! Пронађи занимљивости о Бриселу и направи презентацију о том граду.

Размисли, одговори, закључи

монетарни – новчани

Ed

uk a

a? Непознате речи

pr om

o

1. Шта је Европска унија? 2. Колико земаља чланица има ЕУ данас? 3. На основу дате карте земаља чланица, пронађи оне које се граниче са Србијом.

Зстава Европске уније

16


ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

2

ЈУЖНА ЕВРОПА Обнови и одгонетни

a

Кључне речи

Површина: 1.427.000 km2

велика географска открића, колевка европске цивилизације, народи, привреда, туризам

uk a

ЈУЖНА ЕВРОПА:

pr om

o

1. У шестом разреду смо учили која су велика полуострва у Средоземном мору. Подсети се која су и пронађи их на географској карти. 2. Подсети се које се набране планине Европе налазе на Пиринејском, Апенинском и Балканском полуострву. 3. Ово полуострво спаја Европу и Азију. Северна граница су реке Сава и Дунав и најслабије привредно развијен део Јужне Европе. О ком полуострву је реч?

Број становника: 160.000.000

Ed

Број држава: 16 Највећа држава: Шпанија

Јужна Европа је регија европског континента која се налази уз Средоземно море и обухвата три полуострва: Пиринејско, Апенинско и Балканско, као и многобројна острва у овом мору. Помоћу дате географске карте Јужне Европе подсети се које су њене границе.

Државе Јужне Европе

17


2

ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

Јужна Европа је срце Старог света. Ово је регија која је одувек спајала народе Азије, Африке и Европе. Прве значајне и велике цивилизације у Европи управо потичу са Балканског и Апенинског полуострва. Римљани и стари Грци су народи који су обележили историјски и културни развој народа, не само ове регије већ Европе уопште. Њихов допринос у развоју медицине, астрономије, картографије, као и других наука, непроцењив је.

pr om

Болоња је град у Италији у коме се налази најстарији постојећи универзитет у Европи и свету. Не зна се тачно када је настао, али се сматра да је то 1088. година. Ово је тада била и прва образовна институција која је користила назив универзитет. Болоња има своја три необична надимка. Зову је „учена”, због универзитета, „црвена” јер је цео град саграђен од црвене цигле и „дебела” јер је позната по италијанским јелима и доброј храни.

o

Географске занимљивости

uk a

Поморски истраживачи имали су велики допринос у освајању нових делова света. Неки од њих су Кристифор Колумбо (Италијан), Васко да Гама и Фернандо Магелан (Португалци) и многи други.

Ed

Подсети се, користећи знања из историје, које делове света су открили поменути морепловци. Доба великих географских открића јесте период који доводи до исељавања становништва у новооткривене делове света и процес колонизације нових територија. Наступа период хуманизма и ренесансе који настају у северној Италији и трају до краја 16. века. У доба хуманизма богати слој становништва и трговци желе нешто ново и другачије, што се неће ослањати на црквена учења. Уметници почињу да изучавају писце старог Рима и античке Грчке и њихова дела. Неки од највећих књижевника хуманизма јесу Данте Алигијери, Франческо Петрарка, Ђовани Бокачо и многи други. На часовима српског језика са професором разговарајте о овим писцима и њиховим најпознатијим делима.

18

Франческо Петрарка

Данте Алигијери

Кристифор Колумбо

Ђовани Бокачо


ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

2

Ed

uk a

pr om

o

Уз хуманизам, развија се и ренесанса, чији назив потиче од француске речи renaissance – препород. Развијају се све гране уметности: књижевност, музика, сликарство, вајарство и архитектура. Највећи уметници овог доба су Леонардо да Винчи, Рафаело Санти и Микеланђело Буонароти. Градови Фиренца, Рим, Милано и Венеција данас представљају центре који својом архитектуром, музејима, катедралама и уметничким делима говоре, али и чувају причу о настанку хуманизма и ренесансе. До појаве великих географских открића у 15. веку, Средоземље је било центар Старог света. Фиренца Међутим, након открића нових континената, а посебно Северне Америке, Средоземље губи у значају. Важност преузима европска обала Атлантског океана, одакле је било лакше и ближе запловити ка новооткривеном копну. То је утицало да народи почну да мигрирају ка Западној Европи, али и ка Новом свету. После открића Америке народи са Пиринејског полуострва су, у 16. веку, масовно населили Средњу и Јужну Америку. Португалци су населили територију данашњег Бразила, где се и данас говори португалски језик, док су Шпанци населили остале Венеција делове Јужне Америке и у готово свим земљама је службени језик шпански. Са Апенинског полуострва, Италијани су мигрирали крајем 19. и почетком 20. века, и то највише у Јужну Америку. У Аргентини је данас сваки четврти становник италијанског порекла. Народи из Грчке такође су се исељавали са Балканског полуострва и данас их у свету има три милиона, а највише их је у САД. Већина народа Јужне Европе словенског је и романског порекла. Јужни Словени живе на Балканском полуострву које су населили у далекој Милано прошлости и то су: Срби, Хрвати, Словенци, Црногорци, Бошњаци, Македонци и Бугари. Романски народи Јужне Европе насељавају Пиринејско и Апенинско полуострво. То су Италијани, Шпанци, Португалци и Каталонци. На простору ове регије живе и изоловане групе индоевропске породице народа. Неки од њих су Грци, Албанци и Баски. Етничка

19


Љорет дел Мар (Шпанија)

Ed

uk a

pr om

хетерогеност народа Јужне Европе условила је мешање култура, историје, језика и народа на овом простору. У центру Старог света, где је на обалама Средоземног мора била највећа густина насељености, становништво се бавило оним гранама привреде Коринтски канал (Грчка) које су биле везане за природна богатства водених површина. Риболов је био главна привредна грана и извор хране. Бродоградња је такође била развијена јер су бродови били основно превозно средство. Данас су ове две привредне гране и даље заступљене у Средоземљу, али немају толики привредни значај као у прошлости. Повољан географски положај, средоземна клима, топла мора, многобројни културно-историјски споменици основа су за развој туризма. Обале Шпаније, Италије, Хрватске, Црне Горе и Грчке најзначајнија су летовалишта у Европи. Средоземље је данас једна од најпознатијих туристичких регија света, позната и као краљица туризма. У 2018. години Шпанију је посетило око 82,6 милиона туриста, Италију око 45 милиона и Грчку 32 милиона туриста. Поред ових дестинација, државе Јужне Европе имају развијен и планински туризам (земље Балканског полуострва), културно-историјски (многобројна утврђења, манастири, итд.), манифестациони, спортско-рекреативни. Број туриста у Јужној Европи креће се око 200 милиона годишње. Најпознатија летовалишта су Коста Брава, Љорет дел Мар (Шпанија), Сицилија, Римини (Италија), Дубровник, Сплит, Ријека (Хрватска), Будва, Свети Стефан (Црна Гора), Халкидики, Олимпска регија (Грчка).

o

2

ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

Сицилија (Италија)

Свети Стефан (Црна Гора)

Одабери неку туристичку знаменитост Јужне Европе, па са друговима направи презентацију или макету. Санторини (Грчка)

20


ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

2

pr om

o

У Јужној Европи је 16 држава. Најмлађе државе у Јужној Европи налазе се на Балканском полуострву. Након распада СФРЈ деведесетих година 20. века, настаје пет нових држава (Република Словенија, БЈР Македонија, Република Хрватска, Босна и Херцеговина, Савезна Република Југославија). Савезна Република Југославија, коју су чиниле Србија и Црна Гора, под овим именом је постојала до 2003. године, када мења назив у Државна заједница Србија и Црна Гора. Године 2006. референдумом у Црној Гори становништво се изјашњава за независност и Копаоник тада настају две најмлађе државе на овим просторима Република Србија и Црна Гора. Држава Бивша Југословенска Република Македонија 2019. године променила је име у Република Северна Македонија. Јужној Европи припада острво Малта у Средоземном мору и пет одсто Турске, која је евроазијска земља.

Државе Јужне Европе Главни град

Шпанија Португалија Италија

Површина (km2)

Број становника

Мадрид

505.989

46.737.000

Лисабон

92.090

10.226.000

Рим

301.323

60.550.000

uk a

Држава

Љубљана

20.273

2.079.000

Загреб

56.594

4.130.000

Босна и Херцеговина

Сарајево

51.209

3.301.000

Република Србија

Београд

88.499

8.772.000

Црна Гора

Подгорица

13.812

628.000

Република Северна Македонија

Скопље

25.713

2.083.000

Бугарска

Софија

110.994

7.000.000

Република Грчка

Атина

131.957

10.473.000

Албанија

Тирана

28.748

2.881.000

Малта

Ла Валета

316

440.000

Андора

Андора Веља

468

78.000

Сан Марино

Сан Марино

61,2

34.000

Ватикан

/

0,44

799

Ed

Република Словенија Република Хрватска

*Извор за број становника – Уједињене нације United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, custom data acquired via website

21


2

ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ Резиме

Истражи и ти!

pr om

o

– Јужна Европа обухвата три полуострва у Средоземном мору: Пиринејско, Апенинско и Балканско. – Јужна Европа је колевка европске цивилизације и место настанка хуманизма и ренесансе. – Доба Великих географских открића је период када долази до емиграција становништва ка новооткривеним деловима света и појаве колонијализма. – Народи Јужне Европе припадају групи Романа и Јужних Словена, а издвајају се посебне групе народа Грци, Баски и Албанци. – Данас је најзначајнија привредна грана туризам, од кога приморске земље добијају највеће приходе. - У Јужној Европи има 16 држава.

uk a

На Google earth пронађи градове Београд, Атину, Рим и Мадрид и покушај да кроз шетњу овим градовима уочиш њихове сличности и разлике.

Размисли, одговори, закључи

Ed

1. Зашто се за Средоземље каже да је срце Старог света? 2. Где настају хуманизам и ренесанса? 3. Објасни због чега се на простору Новог света говоре неки од језика народа Јужне Европе. 4. Које су познате туристичке регије Јужне Европе? 5. У нему карту Европе упиши називе државa и туристичка места Јужне Европе.

22


ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

2

БИВШЕ РЕПУБЛИКЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

o

Последњих деценија 20. века, на простору Балканског полуострва дошло је до распада највеће државе на овом простору. Од Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (СФРЈ) која је створена после Другог светског рата и чинило је шест република и две покрајине, настале су државе: Република Словенија (1991), Република Хрватска (1991), БЈР Македонија (1991), Босна и Херцеговина (1992) и Савезна Република Југославија (1992).

Ed

uk a

pr om

Подсети се и обнови када и како настају још две државе – Република Србија и Црна Гора. Које године држава БЈР Македонија мења име?

Републике бивше СФРЈ и њихов положај у Европи

23


2

ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Обнови и одгонетни

Кључне речи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ:

континентална земља, Панонска низија, планински рељеф,три морска слива, Дунав

Ed

uk a

Површина: 88.499 km2 Број становника: 8.772.000 Главни град: Београд Валута: динар Језик: српски

pr om

a

o

1. На ком полуострву се налази Србија? 2. На ушћу којих река се налази главни град Београд? 3. Због чега се каже да је Србија континентална држава?

Република Србија се налази на Балканском полуострву. Континентална је држава, али има повољан географски положај јер се налази у централном делу Балканског полуострва. Захваљујући таквом положају преко Србије пролазе многобројне саобраћајнице које повезују земље Северне и Западне Европе са земљама Јужне и Источне Европе. На политичкој карти Европе пронађи са којим се државама граничи Србија. Србија се јужно од Саве и Дунава налази на Балканском полуострву (80%), док северни део припада регији Средње Европе и обухвата јужни део Панонске низије. Србија је претежно планинска земља. Највиши врх налази се на Шар-планини (Велика Рудока 2660 m н. в.). Остале високе планине су Проклетије (Ђеравица 2656 m н. в.), Стара планина (Миџор 2169 m н. в.) и Копаоник (Панчићев врх 2017 m н. в.). Идући од југа према северу надморска висина се смањује и рељеф прелази из брдско-планинског у брежуљкасти. Најнижа надморска висина је на истоку Србије, ушће Тимока у Дунав (28 m н. в.).

24


ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

2

Географске занимљивости Манастир Студеница основао је Стефан Немања 1190. године. Представља непокретно културно добро Србије, као споменик културе од изузетног значаја. УНЕСКО је 1986. године уврстио Студеницу у листу Светске баштине.

uk a

pr om

o

Највећи део наше земље има умереноконтиненталну климу, док је континентална клима заступљена у Панонској низији, а измењено средоземна у Метохијској котлини. Реке отичу у три морска слива. Највећу површину од 92,5 одсто има Црноморски слив коме припада речни систем Дунава. Јадрански слив обухвата 5,4 одсто територије (речни систем Белог Дрима) и најмању површину има Егејски слив 2,1одсто (Пчиња, Лепенац, Драговиштица). Дунав, као велика међународна река која протиче кроз Србију, има велики значај за речни саобраћај јер повезује Црно и Северно море. Кањон реке Увац

На географској карти Србије пронађи реке које отичу у поменуте морске сливове.

Ed

Србија је вишенационална држава. Према попису из 2011. године, 83 одсто становника су Срби. Остало становништво чине Мађари (3,5%), Роми (2,1%), Бошњаци (2%), Хрвати (0,81%) и други. На основу података о површини и броју становника, израчунај густину насељености у Србији. Природна богатства Србије чине резерве лигнита (Колубарски, Костолачки и Косовски басен). Најзначајнији пољопривредни производи у низијама јесу жита, поврће, индустријско биље и сточно биље, док су брдски и брежуљкасти предели погодни за гајење воћа и винове лозе. Заступљено је екстензивно сточарство у планинском делу Србије (Пештерска висораван, Проклетијске и Шарске планине), а интензивно сточарство у крајевима модерне пољопривреде. Гаје се говеда, овце и живина. Србија је богата рекама, термоминералним изворима, прелепим планинама и многобројним културно-историјским споменицима, што омогућава развој туризма. Београд, као главни и највећи град, представља административни, културни и образовни центар Србије. Смештен је на ушћу Саве у Дунав и има повољан географски положај јер се налази на раскрсници путева који повезују Европу и Азију.

25


2

ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

Пројекат

o

Србија је земља игре, трубе, гостопримљивих људи, бурне историје, богате националне кухиње и највећег православног храма на Балкану. Направи кратак филм или презентацију о култури, историји и традицији Србије.

pr om

Резиме

uk a

– Република Србија се налази на Балканском полуострву и, својим северним делом, у Средњој Европи. – Срби чине 83 одсто становништва Србије. – Рељеф је претежно планински, највиши врх је Велика Рудока на Шар-планини, а најнижа тачка је ушће Тимока у Дунав. – Реке отичу у Црноморски, Јадрански и Егејски слив. – Београд је главни и највећи град Србије.

Истражи и ти!

Ed

Истражи називе планина и река и направи презентацију о необичним називима појединих планина и река у Србији.

Размисли, одговори, закључи

1. Са којим државама се граничи Србија? 2. Који народи живе у Србији? 3. На основу наученог о Србији и врстама регија издвој две функционалне и две физиономске регије. 4. Анализирај географску карту Србије и издвој које ћеш физиономске регије проћи ако путујеш од Суботице до Ивањице. 5. Поделите се у одељењу у три групе (АП Војводина, АП Косово и Метохија и Централна Србија) тако да свака група направи листу 10 туристичких знаменитости за сваку регију.

26


ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

2

ЦРНА ГОРА Обнови и одгонетни

a

Кључне речи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ:

pr om

o

1. На које море излази Црна Гора? 2. Које се највеће крашко језеро на Балкану налази једним делом на простору Црне Горе? 3. Која река је притока, а која отока тог језера?

разуђена обала, средоземна клима, планински рељеф, маслине, туризам

Ed

uk a

Површина: 13.812 km2 Број становника: 628.000 Главни град: Подгорица Валута: евро Језик: црногорски

Црна Гора је по површини најмања и најређе насељена земља Балканског полуострва. Излази на Јадранско море и има повољан географски положај. На политичкој карти Европе пронађи са којим се државама граничи Црна Гора. Планинским рељефом доминирају Динарске планине, док су низије у долинама река и у приморју. Зетска низија се налази у долини Мораче, а Бјелопавлићка у долини Зете. Клима је умереноконтинентална и планинска у планинском делу, док је у приморју медитеранска (средоземна). На обали Јадранског мора, на Црногорском приморју, највећи је и најлепши залив Бока которска. Туризам је значајна делатност и најзначајнији центри приморског туризма јесу Будва, Котор, Петровац, Бар, а планинског Дурмитор и Бјеласица. У приморју се гаје маслине, агруми, винова лоза, дуван, поврће и др.

27


2

ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ Географске занимљивости

o

Стара маслина је стабло маслине у Бару за које се верује да је најстарије стабло своје врсте у Европи. Године 1957. заштићено је законом и проглашено за споменик природе. Старост стабла процењује се на 2000 година.

uk a

pr om

Становништво Црне Горе чине Црногорци, Срби, Албанци, Бошњаци и др. Привредно је слабо развијена земља, али има могућности развоја привреде јер поседује значајне туристичке вредности, националне паркове, културно-историјске знаменитости и многобројне манифестације. Северни, планински делови Црне Горе сточарске су области. Од природних богатстава има боксита, па се у топионици у Подгорици производи алуминијум. Никшић је град познат по железари и пивници. Најлепши приморски део представља Бококоторски залив. То је један од највећих залива на источној обали Јадранског мора. На улазу у залив са југоисточне стране налази се полуострво Луштица, а на северозападној Превлака.

Ed

На основу података о површини и броју становника израчунај густину насељености у Црној Гори.

Пројекат

Бококоторски залив

Црна Гора је земља која излази на Јадранско море, земља националних паркова, кањонских долина река, маслина, његушког пршута, Цетиња, прелепих приморских градова, Бококоторског залива, фестивала и песковитих плажа. Направи кратак филм или презентацију о култури, историји и традицији Црне Горе. Ђурђевића мост на реци Тари

28


ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

2

Размисли, одговори, закључи 1. Који народи живе у Црној Гори? 2. Наведи туристичке центре на црногорској обали Јадранског мора. 3. На основу наученог о Црној Гори издвој две функционалне и две физиономске регије. 4. Упореди дате функционалне регије Србије и Црне Горе, а потом образложи њихове сличности и разлике: НП „Ђердап” и Јадранско приморје.

pr om

o

Резиме

uk a

– Црна Гора је најмања држава на Балканском полуострву. – Обала је слабо разуђена, осим Бококоторског залива. – Црна Гора је претежно планинска земља. – У приморју је заступљена медитеранска клима, а у планинским пределима умереноконтинентална и планинска клима. – Становништво Црне Горе чине Црногорци, Срби, Бошњаци и Албанци. – Туризам је најразвијенија привредна делатност.

Истражи и ти!

Ed

Истражи који су приморски градови Црне Горе најпосећенији и направи презентацију о њима.

Госпа од Шкрпјела

29


2

ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Обнови и одгонетни

a

Кључне речи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ:

континентална земља, Вардар, Охрид, измењена средоземна клима

Ed

uk a

Површина: 25.713 km2 Број становника: 2.083.000 Главни град: Скопље Валута: денар Језик: македонски

pr om

o

1. Које године је Република Северна Македонија постала независна и када је променила име? 2. Са којом државом се Македонија граничи на северу? 3. Која планина представља природну границу између Србије и Македоније?

Република Северна Македонија је континентална земља и најјужнија република бивше СФРЈ. Има повољан географски положај јер долином реке Вардар пролазе неки од најзначајнијих друмских и железничких путева Балканског полуострва. На политичкој карти Европе пронађи са којим се државама граничи Република Северна Македонија. Долина реке Вардар или Повардарје дели Северну Македонију, која је планинско-котлинска, на источни и западни део. Највиша планина је Шар-планина, на граници са Србијом, са врховима изнад 2000 метара надморске висине. Највећа језера су Охридско (на граници Албаније и Северне Македоније), Преспанско (на тромеђи Северне Македоније, Грчке и Албаније) и Дојранско (на граници Грчке и Северне Македоније).

30


ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

2

Географске занимљивости

o

Охридско језеро се убраја у већа језера Европе. Сливу језера припада 40 река, од којих 23 дотичу из Албаније, а 17 из Македоније. Охридско језеро и град Охрид УНЕСКО је 1980. године прогласио местима од изузетног значаја и уписао их у листу Светске баштине.

pr om

Охридско језеро

Северна Македонија има измењено средоземну климу, која се разликује од средоземне по топлијим летима и хладнијим зимама. Оваква клима омогућава гајење раног воћа и поврћа, мака, пиринча и дувана. У котлинама се узгаја винова лоза (Тиквешка котлина), жито и дуван (Пелагонијска котлина), а по воћу су познате Охридска и Преспанска.

uk a

На географској карти Европе пронађи којим сливовима припадају реке Северне Македоније.

Пројекат

Ed

Северна Македонија је земља вина, поврћа, језера и планинских предела. Направи кратак филм или презентацију о култури, историји и традицији Северне Македоније.

Скопље, главни град Републике Северне Македоније

Највећи број становника живи у котлинама и долинама река. Најбројнији народ су Македонци, а у западном делу државе живи велики број Албанаца. На основу података о површини и броју становника, израчунај густину насељености у Северној Македонији.

31


2

ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

Најразвијеније привредне делатности су металургија, текстилна, прехрамбена, хемијска, дуванска и метална индустрија. Највећи и главни град је Скопље, које је смештено у Скопској котлини, кроз коју протиче Вардар. Остали градови су Прилеп, Битољ, Струмица, Охрид, Куманово и др.

Резиме

uk a

Истражи и ти!

pr om

o

– Република Северна Македонија се до 2019. године звала Бивша Југословенска Република Македонија. – Највећа река је Вардар. – Највећа језера су Охридско, Преспанско и Дојранско. – Већинско становништво су Македонци. – Узгаја се рано поврће и воће, мак, дуван и винова лоза.

Ed

Истражи географске чињенице о Скопљу и занимљивости из његове историје и културе. На основу тога направи презентацију.

Размисли, одговори, закључи

1. Зашто се каже да је Македонија континентална држава? 2. Који је значај долине реке Вардар? 3. Објасни који климатски фактор утиче на то да Македонија, као континентална држава, има одлике средоземне климе. 4. Заокружи оне појмове који се односе на основне одлике Северне Македоније: најмлађа држава, континентална држава, вино, Јадранско море, Вардар, језера. 5. Истражи и сазнај која су традиционална јела македонске кухиње. Покушај са неким одраслим код куће да направиш неко од тих јела.

32


ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

2

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Обнови и одгонетни

Кључне речи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ:

ентитет, Република Српска, Федерација Босне и Херцеговине

pr om

a

o

1. Са којим државама Босна и Херцеговина има само копнену границу? 2. Наведи неке од градова за које знаш да се налазе у Босни и Херцеговини. 3. Ако из Централне Србије идеш у Босну и Херцеговину, коју реку мораш прећи?

uk a

Површина: 51.209 km2 Број становника: 3.301.000 Главни град: Сарајево Валута: конвертибилна марка Језик: српски, босански, хрватски

Ed

Босна и Херцеговина прогласила је независност 1992. године, што је довело до грађанског рата између Бошњака, Срба и Хрвата. Рат је окончан потписивањем Дејтонског споразума 1995. године. По том споразуму, Босна и Херцеговина је подељена на два ентитета (целине): Републику Српску (која чини 49 одсто укупне територије) и Федерацију Босне и Херцеговине (51%), као и Дистрикт Брчко, који представља посебну територијалну јединицу. Тада и мења име: од Републике Босне и Херцеговине, постаје Босна и Херцеговина. На политичкој карти Европе пронађи са којим се државама граничи Босна и Херцеговина. Мала обалска линија од свега 24 km, код Неума, чини ову земљу приморском. Рељеф је претежно планински и чине га Динарске планине, а највеће равнице Посавина и Семберија простиру се поред река. Брзе планинске реке погодне су за изградњу хидроелектрана (Дрина, Неретва, Врбас). Клима је највећим делом умереноконтинентална, која са порастом надморске висине прелази у планинску, а у долини Неретве у медитеранску.

33


Сарајево

uk a

pr om

После ратних дешавања привреда се споро опорављала. Највећи део индустрије смештен је у већим градовима. Главни и највећи град је Сарајево, у долини реке Миљацке. Представља политички, културни и административни центар. Већи градови су Бања Лука, Брчко, Тузла, Зеница, Мостар, Бијељина. Босна и Херцеговина има велика рудна богатства, што је основа за развој обојене и црне металургије. Најзначајнија рудна богатства чине мрки угаљ, боксит, руде гвожђа, хрома, цинка, олова и друге. Центар црне и обојене металургије представља град Зеница. Тузла је град познат по налазиштима камене соли. Само име града везује се за резерве соли, јер на турском језику реч „туз” значи со. Пољопривреда је развијена у северном делу државе, у Посавини и Семберији, где се гаје кукуруз, пшеница, јечам, воће и поврће. Мандарине и дуван гаје се у долини Неретве.

o

2

ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

Мостар

Ed

На основу података о површини и броју становника, израчунај густину насељености у Босни и Херцеговини.

Географске занимљивости

Мост на Дрини у Вишеграду „јунак” је романа „На Дрини ћуприја” Иве Андрића. Мехмед паша Соколовић, турски везир, је наручио грађење моста. Мост је саграђен у 16. веку, на месту где је пут повезивао Босну са Цариградом, преко реке Дрине. Лежи на девет камених стубова и има 11 лучних отвора.

34

Вишеград, мост на реци Дрини


ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

2

Пројекат Босна и Херцеговина је земља добре песме, хране, Андрићевог града, Башчаршије. Земља у којој се могу видети и џамије, православне и католичке цркве и синагоге. Направи кратак филм или презентацију о култури, историји и традицији Босне и Херцеговине.

Резиме

pr om

o

Сарајево, Башчаршија

uk a

– Босна и Херцеговина подељена је на два ентитета. – Обалска линија је кратка и износи свега 24 km. – Претежно је планинска земља, са плодним равницама у долинама река. – У Босни и Херцеговини живе Бошњаци, Срби и Хрвати. – Привреда се још увек опоравља од ратних дешавања.

Истражи и ти!

Ed

Пронађи занимљивости о Босни и Херцеговини и напиши их у свеску.

Размисли, одговори, закључи 1. На које море излази Босна и Херцеговина? 2. На која два ентитета је подељена? 3. Које године је потписан Дејтонски споразум?

35


2

ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

Република Хрватска Обнови и одгонетни

a

Кључне речи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ:

Јадранско море, Панонска низија, Европска унија, туризам

Ed

uk a

Површина: 56.594 km2 Број становника: 4.130.000 Главни град: Загреб Валута: куна Језик: хрватски

pr om

o

1. Са којим државама Хрватска има само копнену границу? 2. Да ли је обала Хрватске разуђена или није разуђена? Користи географску карту и образложи одговор. 3. Која река представља природну границу између Србије и Хрватске?

Република Хрватска налази се на западу Балканског полуострва и има најдужу морску обалу од свих бивших република СФРЈ. Јадранска обала Хрватске је разуђена, са многобројним острвима (Црес, Крк, Брач, Хвар), полуострвима (Истра и Пељешац) и заливима. Риболов и туризам су најзначајније делатности ове регије. Велики градови су Сплит, Задар, Дубровник, Пула и Ријека. У залеђу Јадранске области издижу се Динарске планине, па се та целина назива планинска. Идући ка истоку, рељеф чини јужни део Панонске низије, која је плодна равница кроз коју теку велике реке Дунав, Сава и Драва. У овој области је најразвијенија пољопривреда, а узгајају се житарице, индустријско биље и воће. Велики градови ове области су Загреб, Осијек, Славонски Брод и Вуковар. На политичкој карти Европе пронађи ове три рељефне целине и државе са којима се граничи Хрватска.

36


ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

2

Географске занимљивости Плитвичка језера су најстарији национални парк у Хрватској (од 1949. године). Налазе се на реци Корани, која је формирала 20 мањих језера повезаних водопадима и слаповима. Ова језера су још од далеке 1979. године на Унесковој листи светског наслеђа.

o

Плитвичка језера

pr om

Хрватска је 2013. године постала 27. чланица Европске уније. Њен привредни развој заснива се на туризму, бродоградњи, црној металургији и машинској, текстилној и прехрамбеној индустрији. Има значајна налазишта нафте и природног гаса (Панонска област), али је сиромашна рудама. Хрватска дели нуклеарну електрану „Кршко“ са Словенијом. На основу података о површини и броју становника израчунај густину насељености у Републици Хрватској.

Ed

uk a

Дубровник је једно од најлепших, најпрестижнијих и најинтересантнијих туристичких места у приморју Хрватске. Стари део града опасан је одбрамбеним зидинама које су га штитиле од спољних напада. Сваке године Дубровник постаје културна престоница државе јер се у њему организује највећи национални фестивал културе (Дубровачке летње игре). За време фестивала Дубровник посећују многобројни туристи и уметници из целога света. У старом делу града налази се и српска православна црква из 19. века. У Дубровнику су снимани многи светски филмски и серијски хитови. Најпознатија серија која је снимљена у овом граду јесте Игра престола.

Дубровник

37


2

ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

Пројекат

pr om

Резиме

Загреб, главни град Републике Хрватске

o

Република Хрватска има дугу обалу уз Јадранско море, многобројна острва, културно-историјске споменике, знаменитости. Најмлађа је чланица ЕУ. Направи кратак филм или презентацију о култури, историји и традицији Хрватске.

uk a

– Република Хрватска се дели на три географске целине (јадранска, планинска и панонска). – Највећа острва су Хвар, Брач и Крк, а полуострва Истра и Пељешац. – Република Хрватска је најмлађа чланица ЕУ. – Са Словенијом дели нуклеарну електрану „Кршко“.

Истражи и ти!

Ed

На свету постоји пуно утврђених градова. Пронађи, истражи и направи презентацију о Дубровнику.

Размисли, одговори, закључи

1. На које море излази Република Хрватска? 2. Које три географске целине чине ову земљу? 3. У којој је регији Хрватске туризам најзначајнија делатност? 4. Анализирај географску карту Хрватске па одговори на питање: Која рељефна целина заузима највећу површину државе – јадранска, планинска или панонска?

38


ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

2

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА Обнови и одгонетни

a

Кључне речи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ:

Алпи, Постојнска јама, Европска унија, Триглав

Ed

uk a

Површина: 22.273 km2 Број становника: 2.079.000 Главни град: Љубљана Валута: евро Језик: словеначки

pr om

o

1. Које године је ова држава постала независна? 2. Са којом државом се Словенија граничи на западу? 3. Који град је у прошлости био предмет спора између Словеније и Италије? Објасни зашто је то довело до њихових лоших односа.

Република Словенија је по физичкогеографском положају алпска, панонска, јадранска, динарска и балканска земља. У рељефу доминирају набране планине Алпи и Динариди. Највиши врх налази се на северу земље, на Алпима (Триглав 2864 m), својевремено највиши врх у бившој СФРЈ. Љубљанска, Цељска и Велењска котлина су у средишњем делу државе и у њима се налазе велики градови. На истоку (уз границу са Хрватском) и североистоку (уз границу са Мађарском) налази се Панонска низија, док на крајњем југозападу излази на Јадранско море. У рељефу има кречњачких стена, па је Словенија богата подземним облицима крашког рељефа. Најпознатије пећине су Постојнска и Шкоцјанска јама. Клима је у већем делу земље умереноконтинентална, на планинама је планинска, док приморје има измењену средоземну климу. На физичкогеографској карти Словеније пронађи највиши врх и велике градове у котлинама.

39


2

ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

Реке Словеније највећим делом припадају сливу Црног мора. Река Сава настаје у Словенији спајањем Саве Долинке и Саве Бохињке. Остале велике реке су Драва, Купа, Крка, Мура и друге. Највећа језера су ледничка по начину постанка: Бледско, Бохињско и Триглавска језера.

pr om

Триглав је највиши врх Јулијских Алпа у Словенији. Назив врха односи се на облик планине, али и на бога или групу богова из словенске митологије. Симбол је Словеније и налази се на грбу и на застави. Први успон на Триглав био је далеке 1778. године. Део је истоименог националног парка.

o

Географске занимљивости

uk a

Словенија је чланица Европске уније од 2004. године. Најразвијенија је земља од свих бивших република СФРЈ. Најзначајније привредне делатности су саобраћај, туризам, фармацеутска, текстилна, хемијска и дрвна индустрија. Богата је шумама и, са скоро 60 одсто територије покривене шумом, налази се на трећем месту у Европи. Словенци су најбројнији народ (88%), па је то чини етнички хомогеном земљом. Највећа густина насељености је у градским подручјима, а сеоска насеља су многобројна али са малим бројем становника. Највећи градови су Љубљана, Марибор, Цеље, Крањ и Копар.

Ed

На основу података о површини и броју становника, израчунај густину насељености у Словенији.

Пројекат

Република Словенија је земља високих планина, ледничких језера и пећина. Направи кратак филм или презентацију о природи, култури, историји и традицији Словеније.

Љубљана, главни град Републике Словеније

40


ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

2

Резиме – Република Словенија је алпска, динарска, балканска, јадранска и панонска земља. – Највеће реке су Сава, Драва, Крка, Мура и Купа. – Највећа језера су Бохињско и Бледско. – Република Словенија је чланица Европске уније од 2004. године.

o

Истражи и ти!

pr om

На сајту https://www.postojnska-jama.eu истражи једну од најлепших пећина у Европи.

Размисли, одговори, закључи

Ed

uk a

1. На које море Словенија има излаз? 2. Упореди са којом бившом државом СФРЈ Словенија има најсличнији рељеф. Образложи свој одговор. 3. Које су све државе бивше СФРЈ и панонске и динарске? 4. На физичкогеографској карти Словеније у свом атласу пронађи која је река отока Бохињског језера и какво је то језеро по начину постанка.

Језеро Блед

41


2

ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

РЕПУБЛИКА ГРЧКА Обнови и одгонетни

Кључне речи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ:

разуђена обала, средоземна клима, планински рељеф, маслине, туризам

uk a

Површина: 131.957 km2 Број становника: 10.473.000 Главни град: Атина Валута: евро Језик: грчки

pr om

a

o

1. На ком полуострву се налази Грчка? 2. Које острво Грчке је важно за изучавање српске историје? 3. Како се зове српски манастир на полуострву Атос у Грчкој?

Ed

Република Грчка се налази на Балканском полуострву. Има повољан географски положај јер повезује Европу, Африку и Азију. Излази на Јонско, Егејско и Средоземно море. На политичкој карти Европе пронађи са којим се државама граничи Грчка.

Обала Грчке је веома разуђена, са многобројним острвима, полуострвима и заливима. Припада јој више од 2000 острва, од којих су највећа Крит, Родос, Крф, Кефалонија и друга. Највећа полуострва су Халкидики, Пелопонез и Атика. Грчка је претежно планинска земља. Издвајају се набране Пиндске планине на западу и раседне Олимп и Родопске планине. Највеће низије су Солунска низија, Тракија и Тесалија. Најзаступљенија је средоземна клима, са дугим, топлим и сувим летима и благим и кишовитим зимама. Преовлађује медитеранска зимзелена вегетација макија, која је заменила некадашње медитеранске шуме. У планинским пределима клима је планинска, а у унутрашњости клима постаје континентална.

42


ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

2

pr om

uk a

Пелопонез је грчко полуострво које је утицајем човека постало„вештачко’’ острво, прокопавањем Коринтског канала, 1893. године. Полуострво је познато по историји са којом се преплићу многобројне легенде. Једна од легенди каже да је баш са овог места Парис побегао са лепом Хеленом.

o

Географске занимљивости

Речну мрежу Грчке чине углавном кратке планинске реке. Најзначајније реке не извиру у Грчкој и то су Вардар, Бистрица, Струма и Марица. На географској карти Европе пронађи у која се мора уливају поменуте реке.

Ed

Преко 95 одсто становништва државе чине Грци, па је према етничкој структури Грчка хомогена држава. Становништво насељава приморске области и веће градове, као што су Атина и Солун. На основу података о површини и броју становника, израчунај густину насељености у Грчкој.

Грчка нема већих природних богатстава, па је и привреда слабије развијена. Најзначајнији пољопривредни производи су маслине, лимун, поморанџа и винова лоза. Заступљено је екстензивно сточарство и гаје се козе и овце. Привредна грана од које Грчка добија највише прихода јесте туризам. Многобројни културно-историјски споменици, богата историја, обичаји и бројна околна топла мора и острва, привлаче велики број туриста. Атина је главни град Грчке, налази се на полуострву Атика. Најнасељенији је град државе и најстарија европска престоница. Симбол града је Акропољ, некада главно светилиште Грчке.

43


2

ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

Пројекат Грчка је земља окружена трима морима, има најразуђенију обалу са изузетно лепим острвима, земља сиртакија, маслиновог уља и легендарног Олимпа. Направи кратак филм или презентацију о култури, историји и традицији Грчке.

Резиме

pr om

o

Акропољ, Атина

uk a

– Република Грчка се налази на Балканском полуострву. – Обала Грчке је веома разуђена, са многобројним острвима, полуострвима и заливима. – Грчка је претежно планинска земља, а најзаступљенија је средоземна клима. – Преко 95 одсто становништва државе чине Грци. – Привредна грана од које Грчка добија највише прихода јесте туризам. – Атина је главни и највећи град Грчке.

Истражи и ти!

Ed

Истражи и пронађи занимљиве чињенице о Акропољу.

Размисли, одговори, закључи

1. На које море Грчка излази на истоку? 2. Која се већа острва налазе у Јонском мору? 3. На основу наученог о Грчкој издвој две функционалне и две физиономске регије. 4. Замисли да пловиш од Солуна до Крфа. Помоћу географске карте пронађи најкраћи поморски пут између ова два места. Којим ћеш све воденим површинама проћи и поред ког великог града ћеш пловити?

44


ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

2

РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА Обнови и одгонетни

Кључне речи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ:

uk a

Површина: 301.323 km2 Број становника: 60.550.000 Главни град: Рим Валута: евро Језик: италијански

Апенинско полуострво, вулкани, емиграционо подручје, индустријски троугао

pr om

a

o

1. На ком полуострву се налази Италија? 2. Наведи неке од појмова који те асоцирају на Италију. 3. Које полуострво се налази источно од Италије?

Република Италија се налази на Апенинском полуострву. Има повољан географски положај јер се налази у Средоземљу, које повезује Европу са Африком и Азијом.

Ed

Које се државе осим Италије налазе на Апенинском полуострву?

Обала је слабо разуђена. Највећа острва су Сицилија и Сардинија, полуострва Калабрија и Салентина, а заливи Тарантски, Ђеновски, Венецијански и Напуљски. Рељеф Италије чине Алпи на северу, Апенини у средишњем делу Апенинског полуострва и Падска низија у долини реке По. Река Тибар протиче кроз главни град Рим. Највише је планинских река које представљају значајан хидроенергетски потенцијал. Многобројна су ледничка језера, од којих су највећа Комо, Гарда и Мађоре. Једина је земља Јужне Европе која има активне вулкане (Везув, Етна, Стромболи и Вулкано). На географској карти Италије пронађи реке и језера. Медитеранску климу имају острва Сицилија и Сардинија, као и обала од Апулије до Лигурије. Планинска клима заступљена је на Алпима, а у осталим областима измењено средоземна клима.

45


2

ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

Италијани чине око 94% становништва Италије, што је сврстава у етнички хомогене земље. Остали народи који живе у Италији су Французи, Аустријанци и Словенци. Густина насељености је неравномерна. Најнасељенији је север Италије, који је и привредно развијенији. Ту се налазе велики градови Милано, Ђенова, Трст, Торино, Падова и други. Југ Италије има мању густину насељености и представља емиграционо подручје, јер се због слабе привредне развијености становништво исељава ка северу. Већи градови су Напуљ, Бари, Палермо и Таранто. Главни град Рим је највећи град и налази се на западној обали.

pr om

Географске занимљивости

o

Подсети се како је настало и до када је постојало Римско царство.

Криви торањ у Пизи, чија је изградња почела 1173. године, завршен је 1360. године. Висок је 58 метара и нагнут је под углом од пет степени, због чега му је врх померен од темеља за пет метара. Невероватна грађевина која опстаје вековима на простору сеизмички јаке активности.

Криви торањ у Пизи

Ed

uk a

Италија је развијена држава Европе. Има развијену индустрију, и један од познатих региона јесте чувени „индустријски троугао“ на северу Италије. Обухвата регију између три града: Милано–Ђенова–Торино, где су развијене црна и обојена металургија,текстилна, петрохемијска, хемијска, електронска, аутомобилска (Фијат) индустрија и друге. Пољопривреда се заснива на производњи жита, винове лозе и агрума. Италијанска вина су једна од квалитетнијих вина на свету. На планинама је заступљено сточарство (говедарство и овчарство). Као полуострвска земља, окружена морима, има развијен риболов и велике лучке градове на обалама мора. Због богате историјске прошлости и очуваних културно-историјских споменика, пријатне климе, добре кухиње и живописне природе Италија има веома развијен туризам. Најпосећеније туристичке дестинације у овој земљи су Рим, Венеција, Пиза, Напуљ, Тоскана, Верона и друге.

Пројекат Италија је земља вина, аутомобила, шпагета, вулкана, острва и многобројних туристичких знаменитости. Направи кратак филм или презентацију о култури, историји и традицији Италије.

46

Рим, главни град Италије


ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

2

Резиме

Истражи и ти!

pr om

o

– Република Италија налази се на Апенинском полуострву. – У рељефу се издвајају Алпи, Апенини и Падска низија. – Активни вулкани су Етна, Везув, Страмболи и Вулкано. – Италијани чине 94 одсто становништва. – Најразвијенији је туризам, потом следе индустрија, риболов, бродоградња и друге делатности.

Истражи и пронађи занимљиве чињенице о Риму, главном граду Италије.

uk a

Размисли, одговори, закључи

Ed

1. На која мора излази Италија? 2. Наведи имена већих острва Италије. 3. На основу наученог о Италији издвој две функционалне и две физиономске регије. 4. Упореди север и југ Италије и истражи које су привредне гране најзаступљеније на северу, а које на југу државе. Шта можеш да закључиш?

Чувени Колосеум у Риму

47


2

ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

КРАЉЕВИНА ШПАНИЈА Обнови и одгонетни

Кључне речи

ОСНОВНИ ПОДАЦИ:

uk a

Површина: 505.989 km2 Број становника: 46.737.000 Главни град: Мадрид Валута: евро Језик: шпански

Пиринејско полуострво, колонијална сила, Пиринеји, Мезета

pr om

a

o

1. На ком се полуострву налази Шпанија? 2. На који океан излази ова држава? 3. Ком је континенту Шпанија најближа?

Ed

Краљевина Шпанија је највећа држава Пиринејског полуострва. Излази на Средоземно море и Атлантски океан, а на крајњем југу је од Африке одваја Гибралтарски мореуз. На географској карти Пиринејског полуострва пронађи остале државе и главне градове.

Шпанија је била велика колонијална и поморска сила. Имала је многобројне колоније у Африци, Средњој и Јужној Америци. Данас поседује Канарска острва у Атлантском океану и две ексклаве, Сеута и Мелиља, на територији Марока у Африци. Највећи део Шпаније је планински. Пиринеји на североистоку одвајају је од Француске. На северозападу су Кентабријске планине, а на југоистоку су Бетијске планине и Сијера Морена. У средишњем делу налазе се Кастиљске и Иберијске планине, где је и сушна висораван Мезета. Уз приобаље се налазе низије, а веће низије су у долинама река Гвадалкивир (Андалузија) и Ебро (Арагонија). На географској карти Шпаније пронађи поменуте реке, низије и планине.

48


ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

2

Клима Шпаније је уз обалу Атлантског океана океанска, на висоравни Мезета континентална, уз обалу средоземног мора медитеранска, а на планинама планинска. Реке отичу у слив Атлантског океана (Тахо, у Португалији ова река се назива Тежо; Дуеро, у Португалу Дуро; Гвадалкивир и Гвадијана) и у слив Средоземног мора (река Ебро).

Пројекат

pr om

Корида или борба са биковима је традиционална представа која се изводи у неким земљама Латинске Америке, у Шпанији и Португалији. Тореадори су главни актери који изазивају бика својим црвеним плаштом.

o

Географске занимљивости

Ed

uk a

Шпанија је земља вина, плажа, кориде, културно-историјских споменика, Салвадора Далија и фудбала. Направи кратак филм или презентацију о култури, историји и традицији Шпаније.

Мадрид, главни град Шпаније

Шпанци су романски народ. На територији Шпаније живе и Баски и Каталонци. Шпански језик је један од светских језика и говори се у већини земаља Латинске Америке. Шпанија је богата гвозденом рудом, угљем и живом. Има развијену пољопривреду и највише се гаје житарице, винова лоза, агруми, маслине и дуван. Туризам је значајна привредна делатност и Шпанија је по броју страних туриста међу водећим земљама света. Најпознатије туристичке дестинације су Коста Брава, Балеарска острва, Барселона и Мадрид. Највећи и главни град је Мадрид, који је смештен на висоравни Мезета. Налази се на надморској висини 580–699 метара, и то је највиши главни град у Европи. Остали велики градови су Барселона, Малага, Валенсија, Севиља и други.

49


2

ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

Резиме

Истражи и ти!

pr om

o

– Краљевина Шпанија се налази на Пиринејском полуострву. – Највећа висораван је Мезета, а планине Пиринеји, Кантабријске, Иберијске и др. – Најдуже реке су Гвадалкивир, Гвадијана, Ебро, Тахо и Дуеро. – На територији Шпаније осим Шпанаца живе и Баски и Каталонци. – Шпанци припадају романској групи народа. – Шпанија је богата гвозденом рудом, угљем и живом. – Најзначајнија привредна грана је туризам.

Направи презентацију о туристичким местима Шпаније.

uk a

Размисли, одговори, закључи

Ed

1. Које су највеће низије у Шпанији? 2. Објасни шта све утиче на климу Шпаније и наведи који су типови климе заступљени. 3. Наведи територије које Шпанија поседује ван Пиринејског полуострва. 4. На основу наученог о Шпанији издвој две функционалне и две физиономске регије. 5. Посматрај физичкогеографску карту Јужне Европе и одреди математичкогеографски положај Рима и Мадрида. Упореди климу ова два града и образложи свој одговор.

Река Гвадалкивир

50


ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

2

СРЕДЊА ЕВРОПА Обнови и одгонетни

a

Кључне речи

pr om

o

1. Подсети се које се велике планине и низије Европе налазе у Средњој Европи. 2. Која најзначајнија река Европе извире на простору Средње Европе? 3. Како се зове народ који живи у Немачкој, припада групи Западних Словена и у свом имену има реч Срби?

савремени демографски процеси, народи, природна богатства, привреда

Ed

uk a

СРЕДЊА ЕВРОПА:

Политичка карта Средње Европе

Површина: 1.254.340 km2 Број становника: 183.890.251 Број држава: 9 Највећа држава: Немачка

У жељи да се географски прецизније одреди простор где су доминирала два велика царства, Немачка и Аустроугарска, од новије историје користи се појам Средња Европа. Ова регија се простире између Балтичког и Северног мора на северу до Алпа и Карпата на југу.

51


2

ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

Средња Европа је регија великих контраста у привредној развијености држава, различитих група народа, културе и обичаја. У 19. и 20. веку на просторима Средње Европе народи су прошли кроз бурну историју која се завршила после Другог светског рата.

o

Поред бурне историјске прошлости, ратова и стварања нових држава, ова регија је значајна и због културно-цивилизацијских тековина које су остале у наслеђе читавој Европи и свету. Једно од најзначајнијих техничких достигнућа новог века јесте проналазак штампарије. Штампарску пресу је 1450. године изумео Јохан Гутенберг у Мајнцу у Немачкој, а прва штампана књига на свету јесте Библија, 1455. године. Поред технолошких открића, земље Средње Европе су значајне и по многим научним открићима. Пољски научник Никола Коперник први је формулисао хелиоцентрични систем. Његово учење наишло је на велики отпор Католичке цркве, па су његова научна сазнања била забрањена све до 1822. године.

pr om

Подсети се из историје ко су били Коперникови следбеници и коју је све улогу имала Црква у то време. Најзначајнији период који је оставио највећи траг на развој културе, науке и уметности јесте период хуманизма и ренесансе. Ова два покрета се јављају у Италији у 14. веку, али веома брзо се шире и на остале земље Европе, међу којима су прве Немачка и Холандија. Током ренесансе долази до наглог развоја наука као што су географија, хемија, физика и математика. До реформације Католичке цркве, коју започиње Мартин Лутер у Немачкој, долази 1517. године.

uk a

Подсети се из историје која су још велика открића осим штампарије.

Географске занимљивости

Ed

Немачка је колевка многих изума без којих се данас не може замислити свакодневни живот. Неки од изума су аутомобил, аспирин, паста за зубе, телевизија, копачка, друштвена игра „Човече, не љути се” и др.

Научна, технолошка открића и привредни развој земаља Средње Европе условили су велики пораст броја становника ове регије. У њој данас живи преко сто осамдесет четири милиона становника, а просечна густина насељености износи 147 становника по km2. Густина насељености због природних, али и друштвених одлика није свуда равномерна. Најгушће су насељене области главних градова и велике привредне области као што су Сар и Рур у Немачкој и Рајн-

52


ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

2

Немци

uk a

pr om

o

ска област са преко 1000 становника по km2. Најређе насељене области су високи планински предели. Ратни сукоби у прошлости утицали су на то да на овом простору данас живи много народа. Најзаступљенија група народа јесу Германи (Немци, Аустријанци, делом Швајцарци), затим Западни Словени (Чеси, Пољаци, Словаци и Лужички Срби), Угро-Финци (Мађари) и Романи (Румуни). Савремене миграције су данас заступље-

Румуни

Лужички Срби

Ed

не не само у области Средње Европе, већ и на читавом континенту. У оквиру граница једне државе одвијају се миграције из руралних подручја ка великим градовима. Због тога ова регија има око 90 одсто градског становништва, што је довело до стварања великих градова, агломерација, конурбација и мегалополиса. Пораст броја становника у градовима условиле су и савремене имиграције. Са подручја Блиског истока у Азији велики број миграната кретао се ка Европи због ратних разарања, потраге за бољим животом и бега од тероризма. Највећи број становника мигрирао је из Сирије, Ирака и Ирана. Њихово крајње одредиште управо је Европа, а посебно Немачка. Ширењем градова настаје шире градско подручје или агломерација, која је карактеристична за сва градска подручја Средње Европе. Највећа конурбација је регион Рајна–Рур са преко једанаест милиона становника, коју чине Диселдорф, Келн, Бон, Дортмунд, Есен, Дуизбург и Бохум. Пронађи наведене градове на географској карти Европе. Средња Европа поседује многобројна природна богатства, али своју индустрију заснива и на увозу појединих сировина. Плодно земљиште и пашњаци у планинским подручјима условили су развој земљорадње и сточарства. Планине су богате рудама (бакром, оловом, рудом

53


2

ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

o

гвожђа), угљем и шумом. Индустрија је основна грана привреде земаља Средње Европе, али нису све земље у истој мери привредно развијене. Најразвијенија држава је Немачка, а потом следе Аустрија и Швајцарска. Најважније гране индустрије су аутомобилска, прехрамбена, петрохемијска и друге. Све већи значај има развој услужних делатности, а посебно туризма. Захваљујући богатој историји, различитим културама, традицијама и обичајима, све више туриста посећују ове земље како би се упознали са народном традицијом ових народа. Неки од највећих фестивала су Октобарфест у Немачкој, Фолклорни фестивал у Чешкој, Бечки фестивал у Аустрији, Филмски фестивал у Берлину. Све државе Средње Европе, осим Швајцарске, чланице су ЕУ. Швајцарска је од 1815. године неутрална земља. Лихтенштај је по свом државном уређењу кнежевина, док су остале државе Средње Европе републике.

pr om

Географске занимљивости

uk a

Берлински међународни филмски фестивал – „Берлинале” – основан је 1951. године и одржава се сваке године у фебруару. Посети га око 274.000 посетилаца, а на једном фестивалу се прикаже око 400 филмова. Највећа награда фестивала носи име „Златни медвед” и додељује се за најбољи филм и за животно дело. Године 2020. одржан је јубиларни 70. по реду фестивал, а 2019. године „Златног медведа” освојио је филм „Синоними”.

Државе Средње Европе

Држава

Главни град

Број становника

Савезна Република Немачка

Берлин

357.027

83.500.000

Пољска

Варшава

312.685

38.000.000

Румунија

Букурешт

238.392

19.300.000

Мађарска

Будимпешта

93.030

9.600.000

Чешка

Праг

78.866

10.600.000

Словачка

Братислава

49.035

5.400.000

Аустрија

Беч

83.872

8.955.000

Швајцарска

Берн

41.285

8.500.000

Лихтенштајн

Вадуц

160

38.000

Ed

54

Површина (km2)

*Извор за број становника – Уједињене нације United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, custom data acquired via website


ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ

2

Резиме

Истражи и ти!

pr om

o

– На простору Средње Европе доминирала су у прошлости два велика царства, Немачка и Аустроугарска. – Средња Европа је регија великих разлика у привредној развијености држава. – Велики број проналазака настао је управо у овој регији, а најзначајнији је штампарија. – Ову регију одликује нагли пораст броја становника, условљен великим миграцијама. – Заступљена је велика етничка хетерогеност: Германи, Романи, Западни Словени. – Привредно најразвијенија држава јесте Савезна Република Немачка.

Пронађи занимљивости о реци Дунав и направи кратак филм.

uk a

Размисли, одговори, закључи

Ed

1. Наброј државе Средње Европе. 2. Наведи кључне догађаје који су обележили историју Средње Европе у 19. и 20. веку. 3. Како је наука доживела процват у Средњој Европи? 4. Који су узроци, а које последице наглог пораста броја становника? 5. На нему карту Европе унеси државе и главне градове Средње Европе и уцртај своје симболе за највеће манифестације ове регије. 6. На политичкој карти Европе пронађи средњоевропску државу која је континентална, а у исто време и окружена континенталним државама.

a?

Непознате речи

контраст – супротност културно-цивилизацијске тековине – култура, обичаји, наука, традиција

55


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.