.NET cloud developer - Fördjupad kursplan

Page 1

.NET Cloud Developer - Fördjupad kursplan Programmering med C# Kursen ingår i utbildningen: .NET Cloud Developer Kursens omfattning: 50 p Undervisningsspråk: Svenska Förkunskaper: Inga Valbar kurs: Nej Utbildningsnummer och omgång: YH-01464 - 2021 2 & 3 Beslutsdatum för kursplan: 2022-06-29 Kursens huvudsakliga innehåll Efter kursen ska den studerande kunna använda programmeringsspråket C#, samt använda objektorienterad design för att skapa system och applikationer. Kursen ger kunskaper i att använda utvecklingsverktyg för kodning, kompilering och felsökning. Syftet med kursen är att skapa och felsöka applikationer samt lösa tekniska problem i programmeringsspråket C#. För att i kommande kurser kunna skapa molnlösningar och API:er. Kursens mål Kunskaper • Grunder i programmeringsspråket C#, såsom variabler, loopar och metoder • Principer inom objektorienterad programmering med t ex klasser, arv och interface • Arbeta med utvecklingsverktyg för programmeringsspråket C# • Olika typer av Windows applikationer: Konsoll och Grafiska Desktopapplikationer • Ramverken .NET och .NET Core och dess komponenter t.ex. LINQ • Kunskaper om GUI Färdigheter • Utveckla och felsöka olika typer av applikationer t ex Konsolapplikationer • Använda objektorienterad programmering i C# • Nyttja funktionalitet från ramverket .NET och .NET Core i applikationsutveckling • Programmera med GUI Kompetenser • Lösa en beställares problem med hjälp av objektorienterad programmering i C# • Skapa skalbara applikationer som är enkla att underhålla och utveckla vidare • Självständigt använda händelsestyrd programmering för GUI Läromedel Allt material på www.ithsdistans.se och eventuellt annat material som läraren delar ut.

Former för kunskapskontroll Kunskapskontroller görs under kursen genom tre individuella laborationer: 1. Grundläggande C# utveckling 2. Objektorienterad programmering i konsoll applikation 3. Grafisk applikation med objektorienterad programmering Principer för betygssättning Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG). Icke godkänt (IG) Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen. Godkänt (G) Den studerande har nått samtliga mål för kursen. Väl godkänt (VG) Den studerande har nått samtliga mål för kursen. Den studerande kan dessutom • Självständigt och med säkerhet utveckla objektorienterade C# applikationer • Utveckla C# applikationer av högre kvalitet än för betyget G

Databashantering Kursen ingår i utbildningen: .NET Cloud Developer Kursens omfattning: 30 p Undervisningsspråk: Svenska Förkunskaper: Inga Valbar kurs: Nej Utbildningsnummer och omgång: YH 01464 2021 2 & 3 Beslutsdatum för kursplan: 2022 06 29 Kursens huvudsakliga innehåll Kursen ger kunskaper i relationsdatabaser och frågespråket SQL och syftet med kursen är att kunna modellera och utveckla databaser utifrån beställarens behov. De studerande skall förstå transaktioner, dataintegritet och normalisering i en relationsdatabas. Efter kursen ska den studerande även känna till icke relationsdatabaser såsom MongoDB, samt olika alternativ för databaser i Cloud tjänster. De studerande får slutligen en översiktlig förståelse för Entity Framework inför kommande kurser. Kursens mål Kunskaper • Relationsdatabaser • Databasdesign • Frågespråket SQL • CRUD • Icke relationsdatabaser såsom MongoDB • Cloud databaser och lagring • Entity Framework Färdigheter • Designa och sätta upp en relationsdatabas • Normalisera databaser utifrån integritetsbegränsningar • Utföra CRUD operationer på ett sätt som inte riskerar datagiltighet • Ansluta mot en relationsdatabas och ställa frågor med hjälp av SQL Kompetenser • Självständigt modellera en databas utifrån en beställares krav • Säkerställa databasintegritet genom normalisering och användning av transaktioner Läromedel Allt material på www.ithsdistans.se och eventuellt annat material som läraren delar ut. Former för kunskapskontroll

Kunskapskontroller görs under kursen genom tre individuella laborationer: 1. Frågespråket SQL 2. Databasmodellering i SQL 3. NoSQL Principer för betygssättning Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG). Icke godkänt (IG) Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen. Godkänt (G) Den studerande har nått samtliga mål för kursen. Väl godkänt (VG) Den studerande har nått samtliga mål för kursen. Den studerande kan dessutom • Självständigt och med säkerhet implementera databaser och anpassa databaser efter verksamhetsbehov • Strukturera databaser med högre kvalitet än för betyget G

Webbutveckling Kursen ingår i utbildningen: .NET Cloud Developer Kursens omfattning: 50 p Undervisningsspråk: Svenska Förkunskaper: Inga Valbar kurs: Nej Utbildningsnummer och omgång: YH 01464 2021 2 & 3 Beslutsdatum för kursplan: 2022 06 29 Kursens huvudsakliga innehåll Efter kursen ska den studerande kunna utveckla frontend gränssnitt med webbteknologier. Den studerande lär sig att skapa webbapplikationer med JavaScript, HTML och CSS. Den studerande lär sig att skapa API:er i ASP .NET Core. Syftet med kursen är att effektivt kunna skapa och publicera dynamiska och mobilanpassade webbapplikationer, som kommunicerar med webbtjänster. Säkerhetsfrågan introduceras i de studerandes programmering då vi öppnar fönstret ut mot omvärlden, tex in till en databas. Kursens mål Kunskaper • Native JavaScript • HTML • CSS • Responsiv webbdesign, inkl. mobile first och applicering av responsiva bibliotek (t.ex. Bootstrap) • HTTP och JSON • Single Page Applications • Publicering av webbplatser (DNS, domänhantering, SSL, filöverföring, etc.) • REST API:er med ASP .NET Core och entity framework • Microsoft identityplattform Färdigheter • Skapa struktur för webbsidor med hjälp av HTML element • Stilsätta HTML element och webbsidor • Skapa och lägga till funktionalitet i webbsidor med tex Blazor • Hantera applikationstillståndsinformation och kommunikation mellan komponenter • Konfigurera webbsidor för att vara responsiva, dvs. att sidan anpassar sig till skärmens storlek • Tillämpa SPA routing, så att olika innehåll kan visas vid olika webbadresser • Hantera den dynamiska förändringen i data utan att websidorna laddas om • Använda asynkrona anrop i webbutvecklingen • Skicka och ta emot information, programmatiskt via webbanrop • Skapa API:er med ASP .NET Core och entity framework Kompetenser • Skapa dynamiska och mobilanpassade webbapplikationer som nyttjar API:er och webbtjänster. • Skapa webbsidor som anpassar sig till alla enheter, oavsett skärmstorlek

Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG). Icke godkänt (IG) Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen. Godkänt (G) Den studerande har nått samtliga mål för kursen. Väl godkänt (VG) Den studerande har nått samtliga mål för kursen. Den studerande kan dessutom Självständigt och med säkerhet implementera responsiva och mobilanpassade webbapplikationer Utveckla webblösningar av högre kvalitet än för betyget G

• Självständigt skapa snabba och användarvänliga webbsidor • Skapa användarvänliga webbsidor där innehållet ändras utan att sidan laddas om • Hantera uppbyggnad av stora webbapplikationer och skapa skalbara webbapplikationer • Skapa ett REST API som hanterar databasanrop Läromedel Allt material på www.ithsdistans.se och eventuellt annat material som läraren delar ut. Former för kunskapskontroll Kunskapskontroller görs under kursen genom tre individuella laborationer: 1. JavaScrip, HTML och CSS 2. Skapa ett API 3. Fullstack Principer för betygssättning

Cloud programmering mot Azure Kursen ingår i utbildningen: .NET Cloud Developer Kursens omfattning: 30p Undervisningsspråk: Svenska Förkunskaper: Inga Valbar kurs: Nej Utbildningsnummer och omgång: YH 01464 2021 2 & 3 Beslutsdatum för kursplan: 2022 06 29 Kursens huvudsakliga innehåll Kursens mål är att den studerande ska kunna förstå vad Microsoft Azure är samt hur man programmerar och skapar avancerade lösningar med Microsoft Azure för att förstå grunderna Den studerande kan hantera lagringsalternativ och implementera CDNs, blob och cachning för att öka säkerheten och prestandan i en webbapplikation. De studerande förstår data redundance och kan ta aktiva beslut om var datan skall ligga. Den studerande har grundläggande kunskaper om säkerhet i molnet bla utifrån GDPR. De studerande förstår åtkomsthantering med Azure Active Directory. Syftet med kursen är att kunna skapa avancerade lösningar med hjälp av Azure som ett företag vill använda I kursen ingår ett grupprojekt med annan klass där de visar sina färdigheter och kompetenser i ett grupprojekt för att träna sina molnfärdigheter. Kursens mål Kunskaper • Grundläggande förståelse av molntjänster • Översiktlig kännedom om Azures olika tjänster • Förståelse för data redundance • Azure DevOps services (Azure tavlor och Azure pipelines) • Azure Functions och serverlös kod • Automatiserad distribution • Tjänstemodeller som PaaS, IaaS och SaaS • Virtuella maskiner i Microsoft Azure • Web och mobilservice i Microsoft Azure • Grundläggande kunskaper om IT säkerhet i molnet • Åtkomsthantering med Azure Active Directory. Färdigheter • Programmera funktionalitet i molnet med hjälp av Azure Functions • Förstå vad som händer om man placerar data i olika regioner i världen utifrån ett säkerhetsperspektiv, tillgänglighet och kostnader. • Använda virtuella maskiner i Azure • Implementera webb eller mobile service i Microsoft Azure Kompetenser

• Självständigt skapa funktionalitet i molnet med hjälp av Azure och dess stöd • Självständigt använda virtuella maskiner i Azure och implementera webb och mobileservice på Azure Läromedel Allt material på www.ithsdistans.se och eventuellt annat material som läraren delar ut. Former för kunskapskontroll Kunskapskontroller görs under kursen genom en laboration, en tenta och ett grupprojekt: 1. Webbtjänstutveckling och automatiserad distribution (Individuell laboration) 2. Microsoft Azure (Tenta) 3. Azure DevOps för ett projekt (Grupprojekt i samarbete med annan klass) Principer för betygssättning Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG). Icke godkänt (IG) Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen. Godkänt (G) Den studerande har nått samtliga mål för kursen Väl godkänt (VG) Den studerande har nått samtliga mål för kursen. Den studerande kan dessutom • Med säkerhet välja och implementera lämpliga tjänstemodeller utifrån beställares behov • Bygga mobil och webbtjänstbaserade applikationslösningar med högre kvalitet än för betyget G

Agila metoder Kursen ingår i utbildningen: .NET Cloud Developer Kursens omfattning: 30p Undervisningsspråk: Svenska Förkunskaper: Inga Valbar kurs: Nej Utbildningsnummer och omgång: YH 01464 2021 2 & 3 Beslutsdatum för kursplan: 2022 06 29 Kursens huvudsakliga innehåll Den studerande ska kunna arbeta utifrån iterationer med agila metoder och arbetar på ett effektivt sätt i utvecklingsprocessen. Den studerande beskriver och kan praktiskt omsätta Product backlogs, sprint planering och sprint backlogs, user stories, sprint review, sprint retrospective, estimering och definition of done i utvecklingsarbetet utefter Scrum.

Team Member • Kodaktiviteter, t.ex.mob programmering och parprogrammering • Versionshantering med Git • Affärsrelaterad kommunikation och kravställande • Rapportskrivning där du kan återge praktiska metoder för löpande uppföljning och styrning av projekt Färdigheter • Hantering av sprint backlogs och kanban boards • Skapa sprint planeringar och koppla krav till user stories och funktionalitet • Genomföra redovisning av levererat resultat i sprint • Göra medvetna val av teknologier och lösningar som gynnar produktutvecklingen mest över tid • Använda versionshanteringssystem för att checka in och ut ändringar, samt konsolidera dessa ändringar med den egna koden

effektivt

projekts och/eller

Kursens

Den studerande ska kunna mellan metoder utifrån vad som bäst passar utvecklingssyftet. studerande använder som ex. Git Syftetutvecklingsprocessenmedkursenäratt leverera kundnära funktionalitet via effektiva former för teamsamarbete, kommunikation, kundsamarbete samt tidig och frekvent feedback. mål Kunskaper och ett SCRUM (Product Owner),

versionshanterings verktyg

• Product backlogs, sprint planering

agila

göra medvetna val

agilt team, Ex.

i

sprint backlogs • User stories • Sprint review och sprint retrospective • Iterationer • Estimering • Definition of Done • De olika rollerna runt

Master, PO

Den

3.

Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG). Icke godkänt (IG)

• Dra relevanta slutsatser från kundens kravställning Kompetenser • Arbeta som konsult utefter agila utvecklingsprocesser och tillämpa ett agilt arbetssätt i team • Bidra till ett effektivt team och snabbt uppnå resultat • I team snabbt skapa features utifrån önskad funktionalitet från användaren och/eller business • I team leverera lösningar med korta ledtider samt ständigt förbättra kvaliteten på arbetet • Självständigt förstå när ens kod inte funkar i ett versionshanteringssystem samt förstå vilken påverkan sin kod har på andras kod • Övervaka arbete med cloudutveckling samt slutföra förlagda projekt inom yrkesrollen som Cloud developer • Självständigt skapa tydliga rapporter och samarbeta med kravställare Läromedel Allt material på www.ithsdistans.se och eventuellt annat material som läraren delar ut. Former för kunskapskontroll

Kunskapskontroller görs under kursen genom två laborationer och ett grupprojekt: Teori kring agila metoder, till exempel user stories (Individuell laboration)

Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen.

1.

Principer för betygssättning

Den studerande har nått samtliga mål för kursen. Den studerande kan dessutom Med säkerhet planera, implementera och leverera kundnära funktionalitet, via agila metoder Effektivt bidra med, och konsolidera, kodförändringar i ett team

2. Git (Laboration i par) Grupprojekt med Scrum med annan klass.

Godkänt (G) Den studerande har nått samtliga mål för kursen Väl godkänt (VG)

Publicering av molntjänster Kursen ingår i utbildningen: .NET Cloud Developer Kursens omfattning: 40p Undervisningsspråk: Svenska Förkunskaper: Inga Valbar kurs: Nej Utbildningsnummer och omgång: YH 01464 2021 2 & 3 Beslutsdatum för kursplan: 2022 06 29 Kursens huvudsakliga innehåll Kursen ger studerande kompetens att programmera cloudlösningar utifrån olika typer av behov och mål. Studerande kan praktiskt använda olika typer av tekniker för att skapa en specifik cloudlösning med hjälp av Microsoft Azure. Syftet med kursen är att kunna skapa en fullständig cloudlösning utifrån ett företags behov med en fördjupad säkerhetskunskap Kursens mål Kunskaper • Agnostic cloud • Programmering mot Cloud native, multi cloud (flera cloudlösningar) och hybrid cloud (vissa delar i molnet) • Programmering mot common technologies ex. Docker • Programmering mot vendor specifika molntjänster ex. specifika lösningar som Cosmos DB • Öppna API:er och publicering av dokumentation som exempel Open API, Swagger • Infrastructure as code definiera sin infrastruktur i ett repo. • Programmera elasticitet justera pris/kapacitet. • Kontinuerlig integrering och utveckling (CI/CD pipeline) • Azure DevOps och dess tjänster Färdigheter • Utveckla och testa i molnet • Justera och uppdatera sin molnmiljö • Förstår hur kapacitet justeras i molnet • Programmera avancerade cloudlösningar • Använda containerorkestrering av applikationer med hjälp av ex. Docker, Kubernetes eller liknande • Pusha över ändringar genom en CI/CD pipeline till en Webbapp. • Konfigurera en application för autentisering mot Azure Active Directory Kompetenser • Självständigt välja tillgänglighetsnivå för en cloudlösning

• Självständigt skapa fungerande molnlösningar med Microsoft Azure • Självständigt använda containerorkestrering av applikationer • I team programmera cloudlösningar och publicera dem via en CI/CD pipeline • Självständigt implementera autentisering mot Azure Active Directory Läromedel Allt material på www.ithsdistans.se och eventuellt annat material som läraren delar ut. Former för kunskapskontroll Kunskapskontroller görs under kursen genom tre laborationer: 1. Paketering med containers (Individuell laboration) 2. CI/CD med Azure DevOps (Team laboration) 3. Infrastructure as code (Team laboration) Principer för betygssättning Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG). Icke godkänt (IG) Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen. Godkänt (G) Den studerande har nått samtliga mål för kursen. Väl godkänt (VG) Den studerande har nått samtliga mål för kursen. Den studerande kan dessutom • Självständigt och med säkerhet implementera cloud lösningar utifrån verksamhetsbehov, samt kunna föreslå förbättringar • Implementera cloud lösningar av högre kvalitet än för betyget G

• Tolka

LIA 1 Kursen ingår i utbildningen: .NET Cloud Developer Kursens omfattning: 40p Undervisningsspråk: Svenska Förkunskaper: Inga Valbar kurs: Nej Utbildningsnummer och omgång: YH 01464 2021 1, 2 & 3 Beslutsdatum för kursplan: 2022 06 29 Kursens huvudsakliga innehåll Den studerande använder cloud programmering för att skapa cloudtjänster. Den studerande bidrar med skriven kod på en ny eller befintligt system/cloudlösning. Den studerande arbetar självständigt och/eller i team för att utveckla tekniska lösningar. Kursen ska ge insikt i hur företaget arbetar med framtagandet av en cloudlösning. Syftet med kursen är att få en djupare förståelse för arbetslivets krav för yrkesrollen. Kursens mål Kunskaper • Teoretiska, praktiska och erfarenhetsbaserade kunskaper omsätts på ett företag. • Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk cloud programmering •

Kravhantering av en kommersiell molntjänst Cloudutveckling på ett företag

Kompetenser • Självständigt

Färdigheter I arbetslag kunna utföra kvalificerade uppgifter i arbetslivet. Skriva programmeringskod som bidrar till en cloudlösning och dokumentera arbetet en kravspecifikation och eventuellt designdokument ett versionshanteringsverktyg på ett företag utföra kvalificerade uppgifter i arbetslivet eller i team skapa cloudkopplingar använda ett versionshanteringssystem i ett projekt presentera sitt arbete material på www.ithsdistans.se och eventuellt annat material som läraren delar ut. för kunskapskontroll under kursen genom en företagsutvärdering, loggböcker och ett seminarium.

Former

Kunskapskontroller görs

Läromedel Allt

Versionshantering på ett företag

• Självständigt

• Självständigt

Dokumentation i det egna arbetet

• Använda

• Muntligt

Principer för betygssättning Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG). Icke godkänt (IG)

Den studerande har nått samtliga mål för kursen. Den studerande kan dessutom Dokumentera sitt eget arbete, samt visa förmåga att analysera och kunna ge förslag på förbättringar och med säkerhet arbeta med cloudutveckling

•Självständigt

Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen. Godkänt (G) Den studerande har nått samtliga mål för kursen. Väl godkänt (VG)

Cloud arkitektur Kursen ingår i utbildningen: .NET Cloud Developer Kursens omfattning: 30 p Undervisningsspråk: Svenska Förkunskaper: Inga Valbar kurs: Nej Utbildningsnummer och omgång: YH 01464 2021 1, 2 & 3 Kanske går för 21 klassen men annars bara 22 och 23 klassen. Frågat utbildaren som redan är klar med Kurs pm. / Nina Beslutsdatum för kursplan: 2022 06 29 Kursens huvudsakliga innehåll Kursens mål är att på ett teoretiskt plan förstå fördelar och nackdelar med olika cloudlösningar samt att identifiera rätt cloudlösning utifrån ett företags behov. Syftet med kursen är att skapa en sammanfattande bild av utvecklingen av en cloudlösning, kunna presentera den för en kund och riskbedöma den. Kursens mål Kunskaper • Cloudlösningar som möter olika företags behov • Cloud management och Cloud distribution • Strategier för att skapa en cloudlösning • Framgångsfaktorer, KPI (Key Performance Indicators) och ROI (Return of Investment) • Skalbarhet för att möta ett ökat behov • Dataflödesdiagram • Kunskaper om nätverksteknik som gränsande till cloudutveckling som exempel privata nät, publikanät, DMZ, brandvägg, etc. • Cloudtjänsters administration • Standarder för cloudprogrammering • Riskbedömning av cloudtjänster • Strategier för automation och orkestrering av cloudtjänster Färdigheter • Förklara avgörande cloudkoncept • Designa cloudlösningar som möter företagets behov utifrån utrustning och infrastruktur • Ange strategi för att bygga, köpa eller modifiera en cloudlösning • Identifiera avgörande faktorer för hög skalbarhet • Övervaka, supportera och utveckla en cloudtjänst • Använda olika standarder i framtagandet av en cloudlösning • Ange risker med en cloudlösning • Ange strategier för säkerhet kopplat till scenariot som presenteras för företaget. • Ange lämplig automation och orkestrering av cloudtjänster • Analysera påverkan av automatisering av system

Kunskapskontroller görs

Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen. Godkänt (G) Den studerande har nått samtliga mål för kursen Väl godkänt (VG)

Den studerande har nått samtliga mål för kursen. Den studerande kan dessutom

• Designa cloudlösningar av högre kvalitet än för betyg G

Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG). Icke godkänt (IG)

• Självständigt och med säkerhet analysera och riskbedöma cloudlösningar utifrån verksamhetens behov, samt kunna föreslå förbättringar

Kompetenser • Självständigt motivera val av Cloud strategi utifrån ett företagsbehov • Ange val av cloudlösning utifrån att bygga, köpa eller modifiera en cloudlösning • Självständigt skapa riskbedömning av en cloudlösning • Illustrera olika cloudlösningars struktur • Analysera olika Cloudprogrammerings modeller för att lösa problem • Självständigt bedöma hur automatiseringen av ett system kan implementeras • Kunna presentera sin cloudlösning för företagets utifrån alla tänkbara perspektiv Läromedel Allt material på www.ithsdistans.se och eventuellt annat material som läraren delar ut.

1. Rapport där en lösnings KPI och ROI beroende på olika tjänste och infrastrukturmodeller (med verktyg såsom Azure TCO Calculator), skalbarhet, dataflöden, risker, automation, och standarder för cloudprogrammering, dokumenteras (Individuell laboration)

Principer för betygssättning

2. Presentera en cloudlösning för ett tänkt företagsscenario med fokus på ekonomisk och teknisk hållbarhet, säkerhet samt tillgänglighet (Individuell laboration)

Former för kunskapskontroll under kursen genom två individuella laborationer:

Färdigheter

Teoretiska, praktiska och erfarenhetsbaserade kunskaper omsätts på ett företag

I arbetslag kunna utföra kvalificerade uppgifter i arbetslivet sammansatta problem inom Cloudutveckling programmeringskod som är kvalitetssäkrad utefter företagets riktlinjer Självständigt utföra kvalificerade uppgifter i arbetslivet eller i team skapa funktionalitet till en cloudlösning som Cloud developer på ett företag presentera sitt arbete material på www.ithsdistans.se och eventuellt annat material som läraren delar ut. för kunskapskontroll

• Självständigt

• Arbeta

• Muntligt

• Lösa

Avancerad cloudutveckling med relevant programmeringsspråk Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk Cloud programmering i team

Former

Kunskapskontroller under kursen genom en företagsutvärdering, loggböcker och ett seminarium.

Läromedel Allt

Kompetenser •

görs

LIA 2 Kursen ingår i utbildningen: .NET Cloud Developer Kursens omfattning: 80p Undervisningsspråk: Svenska Förkunskaper: Inga Valbar kurs: Nej Utbildningsnummer och omgång: YH 01464 2021 1, 2 & 3 Beslutsdatum för kursplan: 2022 06 29 Kursens huvudsakliga innehåll Den studerande löser sammansatta problem inom Cloudutveckling med välfungerande programmeringskod enligt företags krav på dokumentation och ”patterns”. Den studerande kan bedöma en kravspecifikation, eventuella designdokument och ”tasks” från en backlog och skapa väl fungerande molntjänster i linje med företagets strategi. Den studerande planerar och organiserar sitt arbete på ett effektivt sätt och bidrar med egenskriven kod till en cloudlösning genom att självständigt använda företags versionshanteringssystem. Kursens syfte är att bli anställningsbar som Cloud developer. Kursens mål Kunskaper •

• Producera

Principer för betygssättning Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG). Icke godkänt (IG) Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen. Godkänt (G) Den studerande har nått samtliga mål för kursen Väl godkänt (VG) Den studerande har nått samtliga mål för kursen. Den studerande kan dessutom Med säkerhet skapa en applikation, eller funktionalitet i en applikation, samt visa förmåga att analysera och kunna ge förslag på förbättringar Självständigt och med säkerhet producera cloudlösningar som är kvalitetssäkrade enligt organisationens riktlinjer och processer

Examensarbete Kursen ingår i utbildningen: .NET Cloud Developer Kursens omfattning: 20p Undervisningsspråk: Svenska Förkunskaper: Inga Valbar kurs: Nej Utbildningsnummer och omgång: YH 01464 2021 1, 2 & 3 Beslutsdatum för kursplan: 2022 06 28 Kursens huvudsakliga innehåll Den studerande omsätter sina teoretiska och praktiska kunskaper från utbildningen och planerar, genomföra och utvärderar en cloudlösning. Den studerande ska självständigt skapa fungerande cloudlösningar på ett relevant sätt. Den studerande beskriver val av cloudlösning utifrån givet scenario och motiverar val av vald cloudlösning samt kan kritiskt värdera sin egen lösning. Den studerande kan lösa sammansatta problem inom cloudprogrammering, integration och cloudutveckling. Syftet med kursen är att kunna skapa en välfungerande cloudlösning. Kursens mål Kunskaper • Att ta fram en cloudlösning • Affärsmöjligheter med en cloudlösning •

Färdigheter •

Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes och kompetensområden såsom webbutveckling och frontend

Former

Programmera en cloudlösning med ett kommersiellt syfte

Kompetenser •

Programmering av en cloudintegration

Läromedel Allt

Teoretisk förutse en cloudlösnings utveckling för att vara konkurrenskraftig och användarvänlig Identifiera avgörande element för en cloudlösnings affärsnytta Självständigt skapa en cloudlösning Självständigt värdera vald lösning och föreslå förbättringar Självständigt behandla teoretisk och praktisk cloudutveckling som leder vidare till lärande och professionell utveckling Med hjälp av presentationsstöd genomföra en muntlig redovisning av examensarbetet material på www.ithsdistans.se och eventuellt annat material som läraren delar ut. för kunskapskontroll

Kunskapskontroller

Principer för betygssättning Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG). Icke godkänt (IG)

Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen. Godkänt (G) Den studerande har nått samtliga mål för kursen Väl godkänt (VG) Den studerande har nått samtliga mål för kursen. Den studerande kan dessutom Kvantitativt motivera valet av cloudlösning med mätbara data i form av KPI:er, ROI eller liknande Redogöra för relevanta informationssäkerhetsaspekter för cloudlösningen, utifrån till exempel GDPR

görs under kursen genom ett skriftligt examensarbete på högst 15 sidor samt en muntlig redovisning

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.