Page 1

INFORM

A

NYTTIG SJON DU BØR E TING VITE OM • VEI O : G TRA

FIKK • VANN OG AVL • AVFA ØP LL OG G JENVIN NING

1


INFORMASJON FRA KOMMUNALTEKNISK AVDELING I ASKER KOMMUNE Vi ønsker å gi innbyggerne våre oppdatert informasjon om de ulike tjenesteområdene, og samtidig gi praktiske råd og tips som du kan ha nytte av i hverdagen.

VEI OG TRAFIKK

MER INFORMASJON OM DE AKTUELLE TJENESTENE FINNER DU PÅ: www.asker.kommune.no HAR DU SPØRSMÅL, ELLER TRENGER MER INFORMASJON? Kommunalteknisk avdeling Telefon: 66 90 99 04 • E-post: kommunalteknikk@asker.kommune.no Besøksadresse Fusdalbråten 4, 1387 Asker Beredskapsvakt for vei og vannlekkasjer Telefon: 66 90 94 08 på hverdager etter kl 15.20 og i helger

AVFALL OG GJENVINNING

Servicetorget Telefon: 66 90 90 90 • E-post: post@asker.kommune.no

VALGFRI KVARTALSVIS FAKTURERING Innføring av valgfri kvartalsvis fakturering for kommunale avgifter skjer fra 1. juli i år. Det betyr at hvis du ønsker å betale dine kommunale avgifter oftere, for å slippe store regninger, kan du det. Gammel ordning videreføres parallelt med kvartalsvis fakturering. Hvis du ønsker å fortsette som før, trenger du ikke gjøre noe. Deler du beholderløsning på renovasjon, gjelder egne regler.

VANN OG AVLØP

2

Ta kontakt med Kommunalteknisk avdeling for nærmere informasjon, eller se våre nettsider: www.asker.kommune.no


GOD SOMMER! Et sunt, godt og trafikksikkert miljø kommer ikke av seg selv, men gjennom et felles løft. Det handler om oss – om deg og kommunen! Vår felles innsats legger grunnlaget for at Asker fremstår som en god kommune å bo i – en mulighetenes kommune! KARI EKERHOLT leder for Kommunalteknisk avdeling

3


VEI OG TRAFIKK

KLIPP EN BUSK – SE HELHETEN! Som huseier er du ansvarlig for at vegetasjonen på eiendommen din ikke skaper trafikkfarlige situasjoner. Det betyr at du har ansvar for å klippe hekk, busker og trær. Visste du at grener fra trær ikke må henge lavere enn 4,7 meter over veibane, og ikke lavere enn 2,5 meter over fortau? Hekker og busker må heller ikke vokse utover eiendommen, og de må klippes ned til 80 cm på grunn av frisikten. Ta kontakt med kommunen om du har spørsmål.

GEVINST FRI SIKT SKAPER ET TRYGGERE MILJØ, IKKE MINST FOR DE SMÅ SOM OFTE ER OPPSLUKT AV LEK, OG LETT LØPER UT I VEIEN UTEN Å SE SEG FOR.

SYKKELBYEN ASKER Asker kommune ble utnevnt til sykkelby av Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen i 2010. Kriteriene for å bli sykkelby er blant annet at kommunen har en godkjent plan for det overordnede sykkelvegnettet, og forplikter seg til å gjennomføre tiltak som gjør det lettere å være syklist i Asker.

GEVINST DET PLANLEGGES Å BYGGE FLERE NYE GANGOG SYKKELVEIER I ASKER KOMMUNE. DET BETYR AT DET BLIR STADIG BEDRE Å VÆRE SYKLIST I KOMMUNEN. SYKLING ER GODT FOR HELSEN VÅR! 4


LA BILEN STÅ! Veier og fortau er rengjort for sesongen, og Asker har gode sykkelparkeringsmuligheter. Vi oppfordrer deg til å la bilen stå hvis du kan sykle eller gå, særlig hvis det dreier seg om levering til skole eller i barnehage, hvor det er mange myke trafikanter. Ellers oppfordrer vi alle til å ta hensyn til hverandre – gående, syklister og bilister har et felles ansvar for et trafikksikkert miljø.

GEVINST ET RENERE OG MER TRAFIKKSIKKERT MILJØ OG BEDRE HELSE GJENNOM FYSISK AKTIVITET!

INNENDØRS SYKKELPARKERING Ved jernbanestasjonen, inngang fra spor 6, er det et gratis, videoovervåket og døgnåpent parkeringshus med 100 plasser. Det er også et døgnåpent sykkelhus med 32 plasser ved gangbrua ved spor 1. Adkomst skjer med nøkkelkort, som kan bestilles på kommunens nettsider, eller via Servicetorget.

GEVINST ØKT TRYGGHET FOR AT SYKKELEN DIN IKKE BLIR ØDELAGT ELLER STJÅLET.

VIS SJØVETT! Nå kan det være greit å minne seg selv på sjøvettreglene, som i korte trekk handler om: å ha fokus på sikkerhet, sørge for at det er redningsvester til alle om bord (påbudt), følge sjøveisreglene, respektere vær og farvann, samt være uthvilt og edru. Skulle du komme i en nødsituasjon, ta kontakt på kanal 16, eller telefonnr. 120.

GEVINST TRYGG FERDSEL PÅ SJØEN, FÆRRE SKADER OG ULYKKER. 5


AVFALL OG GJENVINNING

BRUK BIOPOSER KUN TIL MATAVFALL! Bioposer er forholdsvis dyre, derfor er det viktig at de bare brukes til matavfall. Bioposer er ferskvare og har begrenset varighet. Ta derfor bare med deg en rull av gangen når du er i butikken. Posene er alltid lett tilgjengelig, så alle får det de trenger. Ønsker du å få poser levert hjem, markerer du dette ved å knyte en biopose til håndtaket på matavfallsbeholderen din. Da får du nye poser ved neste tømming.

GEVINST MILJØVENNLIGE POSER SOM SLIPPER UT VANNDAMP. DETTE GIR MINDRE UTSLIPP VED FRAKT AV AVFALLET.

SORTER FØR DU DRAR TIL YGGESET! Ved Yggeset avfallspark skjer sorteringen av avfall i ulike avfallstyper. Derfor er det både lurt og tidsbesparende å sortere avfallet før du drar for å levere det. På www.asker.kommune.no finner du oversikt over hvordan avfallet sorteres.

GEVINST LETTER ARBEIDET OG REDUSERER TIDSBRUKEN PÅ AVFALLSPLASSEN, BÅDE FOR DEG OG DEM SOM JOBBER DER.

ÅPNINGSTIDER YGGESET Mandag-fredag: 07.00 - 15.30 Torsdag: 07.00 - 19.00 Lørdag: 08.00 - 14.00 Stengt: søndag og helligdager, påskeaften, 1. mai, samt jul- og nyttårsaften.

6


RENOVASJONS-APP Vi har utviklet en mobilapp for renovasjonstjenesten. Her finner du: • Hentedato for ditt avfall • Kart over returpunkter i kommunen og hva som kan leveres der • Informasjon om hvordan kildesortere • Informasjon om åpningstider, priser og sorteringstips for Yggeset avfallspark • Tømmedatoer for nedgravde avfallsløsninger App-en kan lastes ned via Google Play eller i App Store (søk: «Renovasjon Asker»).

GEVINST EN HENTEKALENDER RETT I LOMMEN, SOM TIL OG MED VARSLER DEG!

BLI KVITT HUNDESKITTEN! Vedlagt denne informasjonsavisen finner du et klistremerke som du kan sette på restavfallsbeholderen din. Dette markerer at de som er ute og lufter hundene sine kan kaste hundeposene i restavfallsbeholderen din.

GEVINST ET RENERE OG TRIVELIGERE MILJØ FOR ALLE!

VELRUSKENAKSJONEN Velforeninger m.fl har årlig gjort en stor innsats med å organisere lokale opprydningsaksjoner i.f.m Velrusken. Fra 2013 har vi inngått et tettere samarbeid med frivilligheten, og gjennom en avtale med Asker velforbund, deler vi årlig ut kr. 100 000 til lokale aksjoner. Midlene for 2013 er fordelt, men alle som har søkt er med i en konkurranse om beste tiltak.

GEVINST PENGESTØTTE TIL RENHOLDSAKSJONER. PREMIE TIL BESTE TILTAK. 7


VANN OG AVLØP

VIS DOVETT! Tette avløpsrør er et miljøproblem. Det er bare tre ting som skal i do: bæsj, tiss og dopapir. Hvis du putter andre ting i do, for eksempel q-tips og våtservietter, kan det føre til tette rør. Heller ikke rester fra supper og gryter skal i do. Det er deilig mat for rottene i kloakken, i tillegg til at rester som inneholder mye fett lett fester seg på rørveggene. Flytende matrester kan du helle i en tom melkekartong, teipe igjen og kaste i restavfallet. Du kan lese mer her: www.dovett.no

GEVINST FÆRRE TETTE RØR OG ET RENERE MILJØ.

FØLG MED PÅ VANNLEKKASJER! Både offentlige hovedvannledninger og private stikkledninger lekker. Det er svært viktig at slike lekkasjer oppdages så fort som mulig. Vær obs på følgende: sus i ledningene når det ikke tappes vann, samt dårligere eller svakere vanntrykk enn normalt. Sjekk også at ikke kraner, toalett og sikkerhetsventiler lekker. Små lekkasjer kan bli en dyr affære. Visste du f.eks at et toalett, som drypper slik at det kun synes ved nøye ettersyn, utgjør en kostnad på cirka 2 600 kroner i året?

GEVINST UNNGÅR UNØDIG SLØSING MED VANN, NOE SOM VIL REDUSERE KOSTNADENE PÅ VANNAVGIFT.

8


TILSKUDD TIL REHABILITERING AV UTVENDIGE VANN- OG AVLØPSLEDNINGER Er din stikkledning fra 1970 eller eldre, hvor kloakkrør er av betong og vannledning av galvanisert stål eller kobber, gir kommunen støtte til å rehabilitere disse. Ta kontakt med kommunen før du iverksetter arbeidet. Mer informasjon på side 11. Se også retningslinjer for dette på kommunens hjemmesider.

GEVINST RENERE SJØ, BEKKER, ELVER, TJERN OG GOD VANNKVALITET.

TETT KLOAKK OG TILBAKESLAG Dersom du opplever tett kloakk eller tilbakeslag, ta kontakt med Kommunalteknisk avdeling for å finne ut om dette skyldes problemer med egne eller felles private stikkledninger, eller om det skyldes problemer med kommunenes hovedledninger. Dreier det seg om tette eller ødelagte stikkledninger eller fellesledninger, må du selv kontakte en rørlegger, eller et spylefirma som kan stake/ spyle opp den tette ledningen. Skyldes tilbakeslaget tett eller ødelagt hovedledning, eller manglende kapasitet i denne, kan du kontakte Kommunalteknisk avdeling.

RING Tlf: 66 90 99 04 (fram til kl 15.20) Tlf: 66 90 94 08 (beredskapsvakten fra 15.20 og utover).

9


VANN OG AVLØP FYRER DU MED OLJE? Som en del av norsk klimapolitikk for å redusere de norske utslippene av klimagasser, har Stortinget varslet at det innen 2020 vil bli forbudt med fyring med fossil olje blant annet i husholdningene. Det finnes flere gode og framtidsrettede alternativer til oljefyring. I tillegg til at oljefyring fører til betydelige utslipp til luft, er det også fare for oljelekkasjer fra gamle oljetanker. Konsekvensene kan bli betydelige, både økonomisk og miljømessig. Vi oppfordrer spesielt dere som har eldre ståltanker fra 1960-tallet eller tidligere, eller har tanker som er i spesielt dårlig forfatning, om å skifte ut disse så snart dere har anledning. Ønsker du mer informasjon kan du gå inn på vår nye energiportal: http://askerkommune.entelligens.no. Her får du gode energiråd. Du kan også kontakte Servicetorget eller gå inn på: www.oljefri.no.

GEVINST FJERNE RISIKOEN FOR KOSTBARE OG FORURENSENDE OLJELEKKASJER. GÅ OVER TIL NYE OG FRAMTIDSRETTEDE ENERGILØSNINGER OG VÆRE MED PÅ Å Å REDUSERE UTSLIPP AV KLIMAGASSER.

HELHETLIG VANNFORVALTNING Vi har mye vann i Norge, og mange av Askers beboere bor nær et vassdrag eller en strand. Det er viktig at vi beskytter det friske og levende vannet. Noen steder er det nødvendig å sette inn tiltak for å få bedre vannkvalitet. Dette kalles vannforvaltning. Fra 2010 til 2015 skal det lages planer for god vannforvaltning, for hele landet. Forvaltningen skal ikke lenger være stykkevis og delt, og vannet skal ivaretas der det renner, på tvers av kommuner og fylker. Forvaltningsplanene vil gi oss en oversikt over tilstand, påvirkning og risiko for vannmiljøet, hvilke miljømål som er fastsatt, og hvilken overvåking som er nødvendig. Det vil også bli utarbeidet tiltaksprogrammer. Disse vil gi oss en oversikt over hvilke miljøtiltak som er igangsatt, og hvilke nye tiltak som er nødvendige for å beskytte og forbedre vannmiljøet.

GEVINST GOD ØKOLOGISK OG KJEMISK VANNKVALITET INNEN 2021. 10


REHABILITERING AV UTVENDIGE VANN- OG AVLØPSLEDNINGER

FORKLARING AV SENTRALE BEGREPER

VANNLEDNINGEN Bringer drikkevann fra Holsfjorden til husene våre.

Når Asker kommune skal rehabilitere/skifte ut hovedledningsnettet i ditt nabolag skal også alle private stikkledninger for kloakk inspiseres med TV-kamera. Det sendes ut informasjon til alle husstander når dette skal skje. TVinspeksjonen er uten kostnad for huseieren. Mange av de private ledningene må rehabiliteres/byttes ut. Arbeidet med omlegging/rehabilitering av private stikk- og felles ledninger  må bestilles og bekostes av eierne, men kommunen gir deg et tilskudd tilsvarende 250 kr/meter, for både vannledning og spillvannsledninger. Når stikkledningene skal rehabiliteres, vil vi i de aller fleste tilfeller anbefale at det legges nye rør i åpen grøft, dvs. grave opp eksisterende trasé for så å legge nye rør. Andre godkjente løsninger kan være strømperehabilitering. Utforing med strømpe består i at man trer inn en lang pose i røret, som impregneres med epoksy eller polyester. Denne herdes på stedet og danner et nytt rør inn i det gamle. En annen metode er å trekke et nytt rør inn i det gamle. Rørlegger avgjør hva som er riktig løsning hos deg.

SPILLVANNSLEDNING Dette er kloakkledningen som leder avløpsvannet fra toaletter, vasker og dusjer til renseanlegget på VEAS.

STIKKLEDNINGER Ledninger som fører inn i huset. Disse er grunneiers ansvar.

FELLESLEDNINGER Noen ganger går det flere stikkledninger sammen i private fellesledninger. Disse er de aktuelle grunneiernes ansvar.

HOVEDLEDNINGER Selve tilbringersystemet, dvs. større ledninger som betjener mange beboere, kalles hovedledninger. De aller fleste eies av kommunen.

11


VEI OG TRAFIKK Forvalter, drifter og vedlikeholder det kommunale veinettet. Dette omfatter også veilys, fortau, gang- og sykkelveier, trafikksikkerhet, parkering og havner.

VEI OG TRAFIKK

AVFALL OG GJENVINNING Administrerer og videreutvikler de ulike kildesorteringsordningene i Asker, inklusiv Yggeset avfallspark.

AVFALL OG GJENVINNING

VANN OG AVLØP Forvalter og drifter det kommunale vann- og avløpsnettet med døgnkontinuerlig beredskapsvakt, samt planlegger og gjennomfører investeringer knyttet til vann- og avløpstjenester.

VANN OG AVLØP

12

Brosjyre Asker kommune vår 2013  

Brosjyre Asker kommune vår 2013

Brosjyre Asker kommune vår 2013  

Brosjyre Asker kommune vår 2013