IT&U 2011-2

Page 24

komplekse produktioner samt i dramatisk form l Vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres udsagn samt i tekster og andre udtryksformer. Som man kan se fik vi opfyld mange fagfaglige mål med emnet i dansk.

starten af processen var det informationssøgning og indsamling der var i fokus. Derefter havde vi fokus på produktion og formidlingen hvor selve analysedelen af multimodale medier blev brugt, til slut valgte vi at vidensdele produkterne via en fremvisning på skolens lærings center, hvor eleverne kort præsenterede deres tanker og ideer bag deres produkter. Projektet medførte derfor at eleverne både var brugere af IT men også IT producenter. Derfor var de ikke kun modtagere, men aktive men aktive deltagere. En deltagelse der i sidste ende er med til at styre elevernes personlige og demokratiske proces.

Ifølge faghæfte 48 skal man undervise eleverne i 4 kerneområder: 1. Informationssøgning og -indsamling 2. Produktion og formidling 3. Analyse 4. Kommunikation, vidensdeling og samarbejde. Projektet tilgodeser netop disse kerneområder, da hele projektet var en formidling af komplekse problemstillinger i forhold til temaet fattigdom. I

Af Pernille Reenberg, Nyager Skole, Rødovre http://www.nyager.skoleintra.dk/ Ramme for undervisningsforløbet PUC i Rødovre Kommune havde i efteråret 2009 iscenesat en ITkonkurrence: ”Noget på naturen”: ”Naturfagsundervisning med IT som omdrejningspunkt” Opgaven gik ud på, at eleverne skulle beskrive, forklare og illustrere et naturfænomen, et fysik- / kemi-forsøg eller en proces i naturen ved hjælp af digitale medier. Klassen kunne selv vælge tema/emne. På 3.klassetrinnet var vi blevet enige om, at vi ville deltage i konkurrencen

og at temaet skulle være ”vand”, da vi alligevel havde til hensigt at arbejde med dette tema på trinnet. Klasserne ville rette særlig fokus mod hver deres del af temaet: 3.a: vandrensning, 3.b: vandets kredsløb samt dets tre tilstandsformer og 3.c: vandforsyning. Projektet strakte sig over intensivt en uge samt en hel del timer i adskillige herefter. Eleverne arbejdede i smågrupper på bærbare computere. 24


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.