Page 1


°°ZÝ°ZvZp

ð]†ÏËÖ]ˆßÒ ñZ'

]Z m Ëz]q ' Ünããi o× •çÃŠÚ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


[^ Z

c 1Õ  »Dä VMVƒ @ ™[™s§Å ( xj%) ~Qg G é5ŸÅZ ZŠ ZŠ LZ[ «KZ~ | 7 mÜZ >gÎg ! &gzZBÃ>gÎg ! ZaÆxj%Xì [0| q  gŠgzWÚq Z ` WŽ å Xn ï+  qzgÅ[ ÂkZÃ\ Wž @ ,™t@™

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Â7

4$Xì qçñWzq /G ~á ‚g¨ •Z ìYz¿kZ]! Š¼ÆÏ0  i KZ õE Z] q c • D™wEZ~œ£ ~y~}ÑçÆ™wEZ \ WÃkZ [ZX • òk  ’ tX Vƒð²Z ~'Ð kZ ~ • Šp\ Wg ZyiÆ wqZ LZ ~ VÂgßVâzŠ RC Ì6gzZVg} ha EÃ\ Wžì ˆÅÒÃeC Ù ~Tì Œ6[ Z1ZP[  c {g 7Z ]Z|•¬ ¹! X •M  ™wqZ ™á ]i YZ ]Z| ~‰x ¬X ñY c X X •M ™Špê»ä™: c 䙿ƙ~ Z]â ©ZÐxæzïgÆZi ‹Zž @ ,™ q :ZÃ'x Z™{ Z' ÂñWÞ¶ c tÅ]g „ðÃ~ [ kZ¤ Z X ñYg J‡ÃV!yZ~ci Z

Y Z…ZxŠ { Ünããi o× •çÃŠÚ 0305-2205125:•‚Zg E-Mail adress: Masoodthaheem@gmail.com

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


)* ]i YZ

~ Z=g & c p†S! Ð'kZ •¨ ¤Æ]i YZàS\W¤ Zìx ¬]iYZÅ[ÂkZ X •M á)* ]i YZ Zƒ–B;é

E-mail adress: Masoodthaheem@gmail.com Contect No: +923052205125

ÁÂàZzäW5~g ø

] [D:1

» Vâ ! i ˆÅwEZ ~ ~ ][gzZ ñY Œù ][X • ‘ ù ][~ [ kZ Xì{íi[c * »][sp¾: âig•gzZƒùuZgŠ Z

ï°Zy&:2

ÅVâŠP sÜgzZì Yƒ•ZzÐ%Zg ZuZÆïgDÌ~g ‡x ¬q ZЊæ Åá‚g¿kZ XìYJïgDÐœ

] ¯‡]ZúŠ ìx]úŠ :3

Xì Š H™f »wqZ ~Ez Èsp¾ÆvâÔ]»gzZ m! Š ZÄÔ]¯‡h~ [ÂkZ X •‘wqZó6 ]¯‡g JZîS

WÌZ!‚g :4

•Ôã1x â ZÔ ð[Ô ` ÒZ0ZÔ]ZŠ • á g ZÆY 1zZgzZ+ŠyÇg )  ]c Zzg0ÆWÌZ~[ÂkZ X •‰ G7WZÌZgzZ-F zŠg Z»wZ ¸ZÆð¸ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ÎgÖZ gZ ¦ ] » „  zŠ •¬ x Ó » yZ ~ Å ðZ‚ Û Z -j ~÷ ä [xZ X~ ~g » Å [ kZ .-9F) ~ Ý { • tÃW Š ZP Ô( g G é5ŸÅZ zSçHE á @c¦Ô( ‚±) ZŠ = ï¬ îSVƒ

tzgÃ] ‚Ô ( yà) ntÜ Z ( Š ! WxsZ )‰»u c ŒÔ ~gŠ ‡@k  à( Š ! Wß)£Z Ž ( Š ! Wg© ) ãâ ·xÝ~XVƒg‡»VzŠ¤ • á x ÓgzZ ( cZ™ )i‚·( gƒÑ) Š Z ¯Ô { • á ysg ZÔ[ ëW/Ô ~g gb {¦Ôk„@• á ¦Ô • ” {Š c i ð¸ ÁŠ¤ • á }÷ X •~Vð;Æ\WwqZZtž Hg6ä›ÅXVƒg‡»ƒ  yZ ( ÐzŠ )£Z

»šx Óž1]q~• Û É~gŠ ‡Y ·z ( ^@iZ• Û u ) {• á i Z• Û u¦îS2zç X H†ŸZ~D}÷Æ™ë Z• Û Ã[c * äVMVƒg‡ }÷Æ™q Z]Zg yŠ ä VMì Ã/™{C Ù ¤)H˜ Z F x Ó »|i ZÔ8 iìÅ[ÂkZ

}WX•qJÃV@Ã(Å[xZx ÓyZu0 vZ ~Š^! ÂÆ™ ŠÃwqZx

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


_sW ¨ •™ 18 19 19 20 20 20 20 20 21 21 22 22 23 23 23 25 24 24 24 24 25 25 25

z „ yZÄ

Y Ë¿

aÆn%C Ù :1 ¿{Šñi W»ŠgzZ$ à : 2 ¿»ä Ç Zw!: 3 ¿»ŠgŠu : 4 aÆ8{Æb6 ¤: 5 ` ´»kZgzZ î XÐc U: 6 Ø{ »¤  Ø :7 ŠgŠuØ{¿ : 8 ¿m{» ~g FÅV- AÅŸ : 9 ` ´»nZ%Z ð! zC Ù : 10 ¿»ä™ MÃVß !: 11 ` ´»y‡k  á» : 12 Å : X ` ´Ð ö Zx¯ »nZ%Z ` ´Ñ : 13 ` ´»VÎÎz : 14 ¿»! c Y ËÐ~g F` ´Ñ : 15 aÆÞzgÅ} n : 16 ¿~M[ ZŽ ÑaÆ! zC Ù : 17 aÆP] ¸gzZ] ¸«Š : 18 aÆã.6 gzZ ~g FÔ¤C Ù : 19 ¿»äYg e~7»V” : 20

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

•[!

1


•™ 26 26 26 27 27 28 28 30 30 30 30 31 31 31 32 33

z „

yZÄ

aÆ~g FC Ù : 21 aÆ~g F` ´ÑgzZx ¬C Ù : 22 ¿»«™Ðäg e~7gzZŠÔ$ à : 23 aÆ$ ÃgzZg gÔà Îgn%C Ù : 24 ¿m{»c6 Wãqzg : 25 ` ´» ~g FC Ù Ð[>gÎ : 26 ¿»ä™ »]á^ Y*: 27 * ™o¢ÃwŠgzZØ{»ëzzsp : 28 ¿»ä™Á0 N ñgzZù : 29 ëŠ ¬Š : 30 $ ZŠ * ]! ê : 31 Y Ëu {a1Y Ë : 32 ¿»"( Æ“  Í c ~AÔ$Ô àÎg : 33 ` ´»ŠgŠÆZŠ : 34 ¿»ä™ »ŠgŠ » CY : 35 ¿»ä™~g Y¬ : 36

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

•[! 1


•™ 34 35 35 35 35 35 36 37 37 38 38 39 39 40 40 40 41 42 43 43

z „ yZÄ

lÈgzZh »zŠ Y

¿+F !»lÈÅzŠ YÔ]» : 1 aÆ3Zz™<gzZ^»ÅzŠ Yá» : 2 R» »zŠ YÆnC Ù : 3 ^»ÅzŠ YgzZï' × >gÎ : 4 ¿»ä–  WgzZ]» : 5 aÆlÈÅnC Ù : 6 h »zŠ Yá» : 7 Š ZÄ«Š : 8 {C Ù ²ZÒÃ! ! i ú=g & ^»ÅlÈÔ]»ÔzŠ Y : 9 ¿»ä™ »‡g : 10 ` ´gzZø  ÅzŠ Y : 11 ¿»<ÅzŠ Y : 12 ¿»ä¶ÃzŠ Y : 13 ¿y‚WaÆ]»ÔzŠ Y : 14 ¿aÆnZ%ZÆzŠ Y : 15 * –Ãe 6 Ô]ÈÔ]»ÆnC Ù : 16 Ø{»zŠ YgzZ  W«Š : 17 ¿» ~g FgzZlÈzŠ Y : 18 zŠ YH]úŠ‡ggŠ : 19

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

•[!

2


•™ 44 45 45 45 46 46 46 47 47 48 48 49 49 49 50 50 51 51 52 52 53

z „ yZÄ

]Yq]ñZ'  ¿

aÆh :Zz¶gðƒ! ze : 1 ¿»Ú Š¨Åx »Ë : 2 ¿»ä™ »ÂÅnC Ù : 3 aÆÑC Ù : 4 aÆiÆÑC Ù : 5 aÆ! x»~yJZ : 6 aÆ~  qÂC Ù : 7 ð ZÑña1aÆiÆ~  qÂC Ù : 8 ¿m{aÆ]¸ãqzggzZðÌÅ» : 9 ¬ŠÅäYWc qðƒàÈ : 10 ¿aÆ]¸gzZi Zz6 ãqzg : 11 ¿m{»iÆÂC Ù : 12 ])z]YqñZŠñZ' ¿ : 13 ]YqñZ' u 0 môZ1¬Š : 14 aÆä™gzŠ„  è : 15 ]•Ð" ¾ : 16 nŒ Û 3ZzgzZy¨ Z {@ñZ' ¿ : 17 aÆ! x»gzZ]q : : 18 g ZuÑZu¿ : 19 ¬Š Åä™gzŠ„  è : 20

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

•[!

3


•™ 53 53 54 54 55 55 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 60 61 62 62

z „

yZÄ

¿g ZuZ6: 21 ø»Y ËgzZlÈÔr  : 22 ¿» î XÐÑÆÔŠ : 23 ¿»• ' ~tig : 24 ¿m{»g;Zä : 25 /¿ : 26 Àñ! {g 7Z : 27 ¿»qJÅVî ¬Š : 28 aÆä™ÝqMD : 29 k„]|a1¿ : 30 aÆ~Èy! i : 31 ~Èy! igzZZwÃÔŠ : 32 ~gâgzZ;wqxôZz! mÓZ¿ : 33 ¿»vZpaÆ~  qC Ù : 34 ¿Àñ! »h :ZznŒ Û : 35 ¿»]‡5~[Zp »VzÈ( : 36 ¿»BÃ>gÎaÆ~  qC Ù : 37 aÆ• ' ~y»zŠ : 38 ¿»«™ÐVz‡qgzZVz¤  zŠ YÔV7Š : 39 qÝîz¿ : 40

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

•[ ! 3


•™ 63 64 64 66 67 68 68 68 69 69

„z  yZÄ

¿»8{Æm^ Y* • : 41 * ™ »Ãm^ Y* ÆVY±ÔƱ : 42 ¿{Šñi WaÆŠ ÑzZw” : 43 ¿» W à >gÎaÆZC Ù : 44 * hg »¿ : 45 aÆ! x»~yJZgzZ‚f]¸ : 46 ¿»ähg}gðŠ Zfz : 47 aÆVÍßßÐk#Zz" ¾ : 48 aÆiÆÂC Ù : 49 ¿»iÆÑÂC Ù : 50

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

•[! 3


•™

70 71 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 77 77

„z  yZÄ

hzr ¿

aÆä™ »} ×ÆnC Ù :1 aÆäšk0 Ã[8 : 2 hz›¿ : 3 aÆ~Š • á gzZ› : 4 h7± : 5 ¿ : 6 r ¿ : 7 r hñZ' 6ñ¿ : 8 ôZz! r bz$ ¿ : 9 aÆ›yxgŠÆ~çVx : 10 hñZ' 6ñ¿ : 11 ¿+4aÆr $ gzZr  : 12 ¿»› : 13 ¿» ~gzŠÐVƒk gzZ›~wŠ : 14

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

•[! 4


•™

78

z „

~g¹j

79 79 80 80 80

•™ 82 83 84 84 85 85 86 87

•[!

yZÄ

•¿ 2 :•¿ 3 :• þ ¿ 4 :•¿ 5:•¿

5

1:

„z  yZÄ

•[ !

pÑ{gq

Z{ • á {gq : pÑ{gq : Z{ • á {gq : {gqg y : ]»H~¢qznZ%ZY ËôZz! {gq : m{g y¿ : ¿aÆw”Ɖ Ü ¤m! gzZ ãqzg :

6 1 2 3 4 5 6 7

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


•™ 88 89 90

•™

91 92 92 92 92 92 92 92

„z  yZÄ

•[ !

y\Z

7

aÆiÆZC Ù :1 m{y\Z : 2

„z  yZÄ

i»yZgzZ]Z W ZÆyZÔ}g *

Ò{g * : 1 ‡{g * : 2 õ%{g * : 3 Šg «{g * : 4 ~œ{g * : 5 {C Ù i{g * : 6 ii{g * : 7

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

•[ ! 8


•™

93 94 94 94 95 95 96 96 96 97 97 98 98

„z  yZÄ

eÑZÌZgzZ`z'

[+`': 1 y¤u `': 2 ]j `': 3 ߊ `': 4 k¸`': 5 yZö`': 6 ,`': 7 iŽ `': 8 ‡ Z`': 9 g N `': 10 ~] `': 11 ]j `': 12

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

•[ ! 9


•™

99 100 102 104 105 108 109 109 110 110 111

z „

•[!

yZÄ

ïgD

]0ebz$ Z{] ZŠ wDZ]! ™ : {]! ™  Wz]»]Z¢q   Ån%ãKgzZãqzg ø * ÎØ»áZzä™zŠ Y 7c Çñ0 Y Ë!% ì n%HÃ!% ìHä¾HzŠ Y /™nZ%ZgzZïg^

10 : 1

: 2: : 3 : 4 : 5

: 6 : 7 : 8 : 9 : 10

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


•™

114 116 118 118 119 120 121 121 123

„z  yZÄ

ZŠ *

ZŠ * ñZ' î : 1 RZŠ *: 2 LZŠ *: 3 À‡! ZŠ *: 4 À‡! ÏÆZe W : 5 À‡! s »o : 6 i§»ä™¢q bz$ : 7 ð ]|[»ïe : 8 Z

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

•[! 11


•[! 1

ð^Ë• ØÛÂ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


aÆn%C Ù :1

X ǃ»ÐxŠkZƒŠgŠ Ì÷ÈÔŠgŠ »ùÔŠgŠ »y$ ŠgŠu‰aÆn%C Ù

:i§

yWz wzZgzZ ³7Ã]Zg: Zizg Y •Zt g!  4444X ,™ qzÑ¿Ð ] Zg k Âñ WÃ0 e Z  ˜e^Î ^m(oÊ ^ÃÚ^m( oÊ^Ò ^m ( oÊ^³• ^³mX •tY •ZX ³7 òiÑ ^ßnrßi •æ…• g ! 11 w‰ZÆvZY 1zZx ÓgzZ·wZz·™ ¯q·ËyŠ ~y WgzZX ³7 yŠ 41ÿkZ !š]†³ÚŸ] zŠq ZvZY ¶ Zg ! 5,7,9,11ª~Š°t ¤, ™xŠ 6 !%ÌËQX N ÎBÃaÆ[Z N X σY ËåÐä™ (Zg ! Å]! ÅkZÏñYwÈŠ Z®g ! g ! gzZÏñW¹7Ã\Wžìt㶠Å! x»Å¿kZ VHç³Þ X Og ~g Y\W{Š c ic ƒÁ,™:„

¿{Šñi W»ŠgzZ$ ÃV2

X ÏA ËvZ ¶ (ä™Ã¿kZÂñYµ$ ÃÃˤ Z

:i§

¤ ZX B™dà   yZÔ a%wÑ" U ZÔÆVÎu³äZŠ {gGÐkŠÔ ðZgäZŠ {gGÐkŠ q g! ]‚gzZJ¦g ! ]‚à  kZQX BZ[w! ƒ]gú¤ Z,Šg @ Z Âì Ç JŠ c m ËðÃ~Œ Ð×Ê é…ç‰ …^e àni…æ] o‰†Ò] km• …^e àni(†nfÓ³i …^³e à³ni¬Ðäg ZzBg ZztZ ~a%Âσä ZX ,Š °~v W!™g ZztZQgzZ J¦ÃyZwzZQ™| 7Œ^³Þ é³…ç³³‰ …æ] g eÆkZ™g Zzg ! ]‚™É ^³³jn↳³e6 kZ»8 g)BV˜Š°q Z[ZX Ç`Z7VZðŠÐ …æ] o³‰†³Ò] k³³m]…^³³³e 6³³ŠnÒ] X ,™6 !%xŠt[ZX ,ŠN6 ñZgaÆ™}” w$ } ÀÆ™<!%ˆÆkZX ,™xŠ™| 7Œ^Þ é…ç‰ æ Ð×Ê é…ç‰ …^³e 6³ŠnÒ] Xá

:ë™

ÆZ´_ùZ ÅkZÆ™ÝqÃác ßw*»} h˜á» c VÅÏãZ6aÆ«™Åà PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


X ÇìgpôÐ$ ÃåáX

¿»äÇ Zw! :3

QByYÃ%ÔB°~%ÆVÎuÃyZÔB^»Ãi \ Š°zŠ¿y‚ WaÆäÇ ZÃVß ! é…ç‰ …^e ‹nÖ ^jÒ] B‚Æu 0 ŠzgŠy WzwzZ6 %kZ~ˆB™ï• á %»˜³~kZ Vza ÅVß ! Ã]ZgizgÃ%kZX ,Š7 Y™| 7 …^e ‹nÖ^jÒ] ”¡ì] é…ç‰ …æ] ØnÖ]æ Xìƹ%tÌaÆVß ! gz$gzZÞXÐN WvZw! á²¼ ,™×â™ Î~ J

¿»ŠgŠu:4

Ìm†• ‚ÛvÖ] gzZ} ñzs§VâzŠÐ`ùZgzZ iZÅ Ö ÆB;ÆŠgŠuWZz b§kZ,YïVÄ ZVâzŠ6 ànÖ ^–Ö]æžÐi Z0 ZkZ}Š 鹟H-²VÄ ZgzZ}™qzÑ-7 X ǃ«ZŠŠgŠ \¬vZ ¶ ZX}™g ! &

aÆ8{Æb6 ¤ :5

kZvZY ¶ ZÃ\W~yŠ 7X B8 ã0 gzZ,™xŠ™| 7 g ! 3ävi^Ê é…ç‰ 6  ã0 x¤ ” q Zð X ÏñYï]•Ðn%

` ´»kZgzZ î XÐc U: 6

áX~Œ™ ¯m Ë~~gze à»™Ég ! ]‚e Wt6 c 6 ZgzZkÐ]ÒkŽ »Â q  X ÇñYF ZÂǃg g¤ ZX ÇìgpôÐc U

Xìte W

!Ünâ]†e] o× ^Ú¡‰ æ]•†e oÞ çÒ …^Þ ^m ^ß×Î

 ¤ ØØ{ :7

oÊ ^• ^m Ý¡‰^m ÜÚçnÎ ^m ou ^m ä×Ö] ^m Y •Ztm ³ðÃc Šp!%aÆ8{Ƥ  Ø ]•vZY ¶ ZX}™ J 7 g ! 1100ˆÆi úÅY (Qc [Æ™xŠ6 ã0 g ! 220ˆÆi úC Ù X ÏA PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


jJŠ Wìg .QB¯s`™áyizëÃVzq16ˆ~ŠX ,™wEZ̯t„B‚ÆkZ X B3B‚Æã0 s`

XY Zb Z

•Ô{ (~k  iÔx W•Ôï0  ÍÔØÔlu Õ  ÔðYâÔ˜³ EÔÞ™x {Ô K1g â ¥ ¢ 4ŒiÔWá»Ô!hOÔX èEG ÎgÔg%ÔŽ â Ô4 ™ÈZzŠ ÂÑ äƒß¤  ØZ  Xƒx¥{Z û ZzŠž @ B™s  gz¢¤  جÐwEZX ^â X,Š

ŠgŠuØ{¿:8

X ǃ‘ÃWZg ¯³7 Ãe WkZg ! 19™ñÃuƒŠgŠ~uÃËZ  19•e W§Zz>gÎ !áçÊ„ßmŸæ ^ãß áç‚’m Ÿ

¿m{ » ~g FÅV-AÅŸ:9

ît6 ½»q ZaÆ]•Ðƒ  kZƒ@ ƒ:ÇŽg g»V-Ac * ƒ* Ü ¤~ŸÔŠgŠ »V-A ‰ XN ¯ bz$ c bz$ c bz$ c bz$ c

]zg ;

bz$ c bz$ c bz$ c bz$ c

bz$ c bz$ c bz$ c bz$ c

bz$ c bz$ c bz$ c bz$ c

X ,Š|0 ! ™•~} Àá»6 ð¯N ZŠ Å!%ÃkZ X N ¯ît6 ½»}uzŠ b§kZ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


bz$  c bz$  c bz$  c bz$  c

]zg â

bz$ c bz$ c bz$ c bz$ c

bz$ c bz$ c bz$ c bz$ c

bz$ c bz$ c bz$ c bz$ c

X ÇñYƒiX~VÂZg&c Z,Š|0 q ! ™•~} Àá»6 ð¯N ! Å!%ÃkZ

`´»nZ%Z ð! zC Ù :10

X ÏñW: k0 {g ! zŠn%{zÐT¿Æ„¹aÆ]•ÐnZ%Zð! zÅnC Ù

:i§

¯ m Ë~ Œ ™Ég ! Z ¬Št gzZX ³7 q g ! 583¬Št ~ y xgŠgzZ u 0 ŠzgŠg ! 11y Wz wzZ ðÃgzZ,ŠBûu 0 myŠ ~y WX ,™yŠ 16{Š c iÐ{Š c igzZyŠ 7ÁÐ ÁÿkZX BZe™ X R! ~V”q·

Xìt¬Š

ÄÚ ^Ûâ ^ße ]æ onË_’ÛÖ] äjÛ›^vÖ] ð^eçÖ ]†u ^ãe onË›] äjŠÛì onÖ !äjÛ›^ËÖ]

¿»ä™EÃVß ! :11

ã 0 „ãZ™| 7 û%100Ãe WkZX ,™¿tÂ7_( gzZ•D¤ {Š c i¹w! Æ\W¤ Z Z]æ Å¿kZX NðŠuÐ ã0 q GxŠ b§kZg ! &~ ‹X NðŠuÐ ã 0 æ,™xŠ6 Xì { â Xìte W PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


!Ý^ËÖ] l^Þ^ËÛÖ]æ ”^ÃÖ] Üm†ÓÖ]

( aÆVÐA,B,C{Zp ) ` ´»y‡k  á» :12 :i§

X Bx • á zðjKgq ZB‚Æ©C ™5ÃkZì CYïÐy»zŠ Åg é C Ù \ ç³ãÒ ‚³³ß³³e ˆÆäƒÇXÐVƒyZªŠp\W ÂÐN Z™^g7g±\WZ  Q ì kgû{ â|i e X ,ŠÃd ¾c dË‘œ]gz¢ø 

Å `´Ð ö:XZx¯ »nZ%Z ` ´Ñ:13

Æä™ »ÃnZ%ZÆùÔy‡k  Ô! KÔãÔnZ%ZƤ  ØÔnZ%ZÆŒ nZ%Z ` ´ÑÆnC Ù X ,™¿ta Ünu†Ö] àÛu†Ö ] ä×Ö] ÜŠe h]†• ^ãÞç_e àÚ t†ím(…æ‚’Ö] oÊ ^ÛÖ ð^Ë•æ (ànßÚçÚ ÝçÎ …æ‚’³Ö] ÌŽm æ oÊ ^• ^m oÊ^• ^m àn• Ðve Ønñ]ˆÛâ ^m gq] (Œ^ßÖ] ð^Ë• änÊ äÞ]çÖ] Ì×jí³Ú kß•… ݃]æ(ànßÚçÛÖ] ä³³jÛ³u…æ ð^³Ë³• ç³â^³Ú ᕆ³Ï³Ö] à³Ú Ùˆ³Þæ š]†³Ú Ÿ] oÊ ou Ÿ ànu ou^m …çËÆ ^m ð«³Ë³• æ pç³â ç³ß³Ú• à³m„³Öç³â سΠà³n˳Žm]ç³ãÊ g ! 101ou ^m ð«Ïe æ äÓ×Ú äjÚçÛm• iŠ 70ävi^Ê é…ç‰ iŠ 70”¡ì] é…ç‰ iŠ 70 o‰†ÓÖ] km• iŠ 1 ànŠm é…ç‰ iŠ 1 àÛu… é…ç‰ iŠ 1Ô×Ú é…ç‰ X NöyŠ 21Ã!%Æ™xŠ6 xixi[Wc 6 ã0 à  yZ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


`´»VÎÎz:14 :` ´ª

iЃ  ÃyXì mZ eÐÎzaÆä˜y·Š {z õ/GÍ]Zì CƒÐ ]zˆgzZi ú1{Š c Ðj§+4ÃkZƒiú~y W5 WtvÎÂVƒ} 9aÆi ú\WZ  ì iy‚ W»kZ XÐN W7ÐÎzÃ\WQX ñYƒèZg[gž @ Vð7

:` ´ZuzŠ

XÐN W7ÐÎzLQ+ WJ yŠ 14³7Œ^Þ é…ç‰ g ! 101ˆÆòi ú

¿»! c ËÐ~g F` ´Ñ:15

àÛ³u†³³Ö] 䳳׳Ö] ܳŠe 6 VÅÑx Óðƒèªoèx ÓÆyWŒ Û }g7J yŠ 7™ƒçz! Z ¤ Q}™åyŠ 7 ÿkZñƒD™ »q ZizgC Ù b§kZgzZ}¢B;ñƒ_7Ünu†³³Ö] ƒ[c Ë!%,™ ¬Š™| 7Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ܳŠe™ÄgB;6 x £Æ~g FÅ!% XÇ

aÆÞzgÅ}n:16

^³³m 䳳׳Ö] ^³³³mщ Ü zƒ  oŽˆÆkZc Y (i úˆ: ZizgaÆCgzpgzZÞzgÅ}n kCt• Û Vc úÃ\W~yŠ 15,20vZY ¶ ZX ³7 ŠzgŠg! 14y WwzZX ³7 g ! 1100 Ìn_Ö X ǃ

¿~M[ZŽ ÑaÆ! zC Ù :17

1ñ^q 1Ò äßÚ• oe oe å‚n‰ (1içµ 1Ò ä×Ö]‚f h^ßq 1ñŸ Ìm†Ži oË_’Ú ‚ÛvÚ …^Ò†‰ †ã+(c†nÚ ¡e^eæ c… .^ãe Xì CYv¸Y ! zÐ"7 Æ¿kZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


aÆP]¸gzZsp«Š :18 :wzZ¿

X ³7 g ! 11™ÄgB;6  wŠˆÆiúC Ù 4e WxjÊ é…版ÆiúC Ù

:ìzŠ¿

G G $ $ 4 4 h h E E ÜŠeg !™| 7 u 0 ŠzgŠQ Ün¿ÃÖ] ä×Ö]^e Ÿ]é³ç³Î Ÿæ Ùç³uŸ ü q ZÔ …^Ëdzj‰Z ü q Z

ànÃjŠÞ Õ^m] æ‚fÃÞ Õ ^m] Ðve o× ^m ÄÊ^³Þ ^³m æ…•^³Î ^³m pç³Î ^³mg ! 19gzZ ä×Ö] X ,Š‘œ]gz¢ø  gzZyŠ 21c 11, ™xŠ6  Šp™| 7]†nfÒ ]†nfÒ ]†nfÒ

aÆã.6 gzZ ~g FÔ¤C Ù :19

Ìæ~ yXì 7¿{Šñi Wq Zƒ @ W:Ã` ´ ðà »T~g F +Z c ã.6Ô¤ðà : ZizgÃ!%Æ™xŠ6ã0 ™| 7g ! ÄÑZÎÿkZ™| 7u 0 ŠzgŠg ! 14 y WzwzZpƒ  •vß X σY Ëï»vZ ¶ ZX B™ï• á gzZÂÑ äƒÁ ã0 Æ™ ZhðZhð•g D ö X ,™ ¬Šƒ  ™áx * »kZƒã.6 c ¤ðä Z

Xìt¿

ä³q æ à h†ÓÖ] Ì•^Ò ^m ðçŠÖ] ÌŽÓ³m æ å ^³Â•]ƒ]†³_³–³Û³Ö] g³nr³m à³Ú] !ànŠvÖ] Ônì] Ðve oe †Ò ÌŽÒ] ànŠvÖ]

¿»äYg e~’»V”:20

ÉÃe WkZgzZX ,™xŠ?a: Zizg™| 7g ! 21Ãe WkZ •D Yg e ñƒD ÎaÃ]Zg¤ Z X BZ e~Œ™

Xìte W

Ùçu Ÿ Ðve á憖vm á] Ôe… æ àn›^nŽÖ] l]ˆÛ³â à³Ú Ôeƒç³Â] h… سΠPDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


!Ün¿ÃÖ] o×ÃÖ] ä×Ö^e Ÿ] éçÎ Ÿæ

aÆ~g FC Ù :21

QgzZX Ž6 Ÿ}g7LZ™É6 ½»Ëx * tÂñYµÃc ƒŠgŠuÔƒ~gFðÃÌZ  X ÇñYƒ»ŠgŠ~4õ0 X ,Š °™g â DŽ 21

:•tx *

DØ`q çe]( g`Öçe]( p†Ú^‰( áæ…^Î (á^Ú^â( áç†Ê(•]‚•E

aÆ~gF` ´ÑgzZx ¬C Ù :22

g ! 133ˆÆkZX ³7  u 0 ŠzgŠ ÌðÃg ! 1016  ã0 kZgzZBL Þ 1q ZÅ ã0 {Š ‚

X NöyŠ Zg ‚ã0 tÃ!%X B™xŠ™| 7 oßÒ…•] Œ^f ^m X σY ËvZ ¶ Z,™¿tyŠ 41Âì ~g F` ´Ñðä Zì °»ÌyŠq ZaÆ~g Fx ¬

¿»«™Ðäg e~7ÔŠÔ$ Ã:23

ÆyZD Yƒ} m m c 47wŠ~ðJ 7 »Xa{zc •D Yg e~7c ì CYµÃÃX XìÆV7 m Ëtaƃ  VÂgúÔVÍg )  ÔVz( ÔV”Ž¿(Z aÆyZa

:i§

„(šc à» »Æ™çzQX B. ! ~V”qðÃÐ+  Å ºœ¬Ð™Ã¬Š kZ X BÉ6 ÄC¬ŠtÐàáZz

Xìt¬Š

!Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe l^Û×Óe æ Üm†ÓÖ] äãqçe ƒçÂ] ‹Þ Ÿ]æ àrÖ] àÚ oß¿Ïvi á] Ô׉] oÞ] ÜãÖ] ^Ú æ ð^ÛŠÖ] àÚ Ù ˆßm ^Ú †• àÚ†q^Ê Ÿ æ†e àâ ‡æ ^rm Ÿ o³jÖ] l^³Ú^³jÖ] ä³×³Ö] PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


†• àÚ æ ^ãßÚ t†ím^Ú †• àÚ æ š…]Ÿ] oÖ] Ù ˆß³m ^³Ú †³• à³Ú æ ^³ãnÊ t†³Ã³m Õ•çqæ Ô×–Ëe Ünu… ^m àÛu… ^m ÔßÚ †níe ц_m ^Î…^› Ÿ]…^ãßÖ ] æ سnÖ] Ý åçãvÚ ð^³Û³‰ Ÿ] 儳â гv³e á¡³Ê Ü³‰^³³e à³nÛ³u†³³Ö] ܳu…] ^³³m ÔÚ †³³Òæ !èÂ^ŠÖ] ØrÃÖ] ^uçÖ] þ1üâ]]]#•••þMOQë

X •ìgÉm ËaÆTBÉx * »}Èö™ U{zì –V#6 V˜:^ â

aÆ$ ÃgzZggÔ àÎgn%C Ù :24 ì :¿

‹ni c• ä×Ö] Ù牅 ‚ÛvÚ(c…^¶‰ ‹ne c• ä׳Ö]Ÿ](c…^³¶‰ Œ• c• ä³Ö]Ÿ ÜÒ 1â<2 äÞ \çÚ •æ‚Æ Ù牅DÝ^Þ ^Ò š†ÚEc;߶‰] c<ãq c<³ãq(c…^³¶‰ ÔÖ^Ú(Œ^ßÖ] h†eƒçÂ] ØÎ !c†Ò ä`e ä×Ö] Ù牅 ‚ÛvÚ Õ^µ ä×Ö] ]<`q oñç‰ o³Ê Œ]糉 ç³m p„³Ö] (Œ^³³ß³í³Ö] Œ]ç³Ö]†³ŽÖ] à³Ú(Œ^³³³ß³³Ö] ä³³³Ö] Œ^³³³ß³³Ö] !Œ^ßÖ]æ äjßrÖ] àÚ(Œ^ßÖ]æ‚’Ö]

:i§

X ³7 ½ Z' ZŠzgŠy WzwzZB™1‡Ã¿™| 7 g ! 141 ÿkZ~] Zg ~(  ÌË Y Ì6kZ Âì k0 7 !%¤ ZX ,Š 7 Y™| 7xŠ 3 Æg ! 216 %gzZ àe Å#]‚wzZ 6( {W O%gzZX ,Š wZ e ~ L Þ 1 Å ã0 Ë™ ƒwÍ6àÎg izg àe q ZÆ #[Z X ,Š yŠ 21ÃkZìi§ »]‚tX ,Š · ~1 c ~0 à ã0 kZX N Yƒ}g7 èyŠ 7X N Î X σY ËvZY ¶ Z,™

¿m{ »c6 Wãqzg :25 :¿

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


oÊ ^Ò ^m oÊ^• ^m Ðve Ünu†Ö] h… àÚ Ÿ çÎ Ý¡‰!Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe !Ôe… Õ ^ËÒ

Xi§

X ³7 g ! 21š¨ŠzgŠy WzwzZ³7 g ! ÄÑZÎÔ Zγ7  ! + ~V”g eÿkZ X ,™w‰ZÃu 0 g—:]úŠ ª X ,™w‰ZÃu 0 _¨g »u:]ZÃi ZuzŠ X ,™w‰ZÃg »u@Œà¬x â Z:‚ZŠ X ,™w‰ZÃÂñx Ó:¸åa î 0 & c î 0 ZάР¿X ,™ c Š~ V”wze {ŠgiÃ]ZÔC Ù X ³7g ! 818Æ# Ö Zæˆ

èt ‚LZÃ!%X •M ™ ` ´»!%C Ù \WпkZX ³7Ð~È0 iúX ,Š‘œ

Šgz» Ünu†Ö] h… àÚ ŸçÎ Ý¡³‰sÜ4kŠ õ0 Q³7 š¨ŠzgŠwzZ™ Z™È@W™ ` ´ ãqzg » kZ N Î ¬gzZ,™xŠ ] ‚™| 7g ! : Z : Z u³àZz 6 zZQX ,™ Vzg *CgzZ!~ŸÆ!%]¯ñ~¿kZX ǃØ{»n%X ,™yŠ&ÿkZX ,™ X •D WÃ~]gßÅ

$ 4hG ¿» ` ´Æ~g FC Ù Ð èEG >gÎ:26

$ 4hG Xì7¿…gz0 „¹» èEG >gÎaÆ~gFãKgzZ6f

:i§

$ 4hG ŽgŠŽèEG >gÎ~yxgŠ ½ Z' ZŠzgŠg ! 14y Wz wzZX BkŽ »V]{i @ k†q Z™ƒçz ! àÛu†Ö] ä³×³Ö] ܳŠe X ³7 ¬Štg ! 3gzZBÃ>gÎg ! 7ÆY6  ŽC ÙJ Ž5¬Xì •7

Dg â 7 Y6 kŽgzZ !ànfÚ ðä³Î‚‘ ÜnÓv³Ö] á]†³Ï³Ö]æ à³nŠm k³Ú†³v³e ܳnu†³Ö] àÛu†Ö] ä³×³Ö] ܳŠeX ³7 g ! 3¬ŠtgzZBÃ>gÎg ! 76  V;z³7 Ž7gzZ6Z  XN Y

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


~g7ˆÆŽ7QX ,™xŠ™| 7!ÜnÓvÖ] á]†ÏÖ]æ ànŠm kÂ^ËŽe oâŸ] ܳnu†³Ö] yŠ 41yŠ 21yŠ 7¿tÐ [ˆÆn%X Nö yŠ Zg ‚Ã!%gzZ,™xŠ6 kŽgzZ³7 >gÎ X ,™

¿»ä™ »]á^ Y* :27

kZaÆV”LZ ÌðÃÐ~yaÆ1zgÃkZìσx ¬]á^ Y* ~gzŠÆÀ` W X ,™gz¢Ã¿

:i§

ä×Ö] ÜŠe %g`Ö é…ç‰ 6 kZ™áZ& ZŠ°q ZˆUg ¯Æå  `gÎyŠáZz‹~y Wƹ È„(Z  ,ŠÄgaÆp ΙÉ{-Zz ìx * »kZƒ ã™È ]áÅ¿TngzZKÆ g`Ö é…糉 Æ™gH‰ Ü zq Z: ZizggzZX ,ŠÄg™ ÖÆ•~} Àá»ÃkZ Âñ Yƒ † ZˆyŠ&X ,Š™È]á^ Y* ÅkZvZ c ,™ ¬ŠgzZ,™xŠ™| 7 g ! 121Æä×Ö] ÜŠe% ÃkZX ,Š™®Š™ŠÅ J ¥ »Å|i eÐ q Z~ y*GÆYáÃ} & Z kZ[ZX ǃ »áyŠ X ÏñYƒÈ]ámZvZY ¶ ZX ñY7]gúðÃñYŠ%ä+Š

* ™o¢ÃwŠgzZØ{»ëzzsp:28

vZY ¶ Z,™¿tXì 7¿q ZaÆkZ Âì @ Z< Í wŠ c ì @ ƒspÃ\W¤ ZyZgzŠÆ¿ X y¨ Z:]È:X: ÇñW7sp »qËÆ\W Xƒ:„»’ž @ ,™wEZDŠ c ^z• Û Ô~!~C Ù * 37Z& ZgzZ“  ÍyZgzŠÆ¿:^â

:i§

«g 2gzZ N w i úñY ~} #q ZXì -7¿¬ Ð äÎ,™ qzÑyŠ ÌË¿ &~} #gzZN YÖÐx Zg WQX ,™t@Ú™ñZß0z }9™| 7Òiú ™ Zƒ0 Z ÿ¹ÒE Xì;g™«™Å\Wgâq Z•~{ CÅvZ\Wž,™g¦gzZOg?@WKZQ,Š ³7 u 0 ŠzgŠ 11g ! Q PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


D†m‚Î oò• ØÒ o× ä×Ö] á]E X ³7 tg ! 21™ÄgB;6  uQ X ³7 •m†ÏÖ] é…ç‰g! 121gzZOgB;6  wŠQ DànÛÖ^¿Ö] àÚ kßÒ o³Þ] ÔÞ^³v³f‰ k³Þ] Ÿ] ä³Ö] Ÿ Eg ! 100gzZN Y~} >Q X ³7 Å:X BŠ {7» ö Zx¯\WÐ ¿ÆyŠX ,™ »¿Æ| 7ŠzgŠg ! 11 Æ™ ¬Š ä™ »spQ XÐN Y0gŠ .gzZg&  ¹

¿»ä™Á0 N ñgzZù:29

izgC Ù X ñY 5~ Vz] ZŠ6ù ˆÆàZ ðgzZ¬Ð ä ÎÃ]Zg™É6½»} (q Zît q-Z KZ ù Z ª  X ÇñYƒ qzÑ R ù Ð izg „¬ñY0 * Ð ¢ c ~gze ËÃù X ,™6 Ðwe¢WîX B¯½»gzZ ÂñYO½»¿yZgzŠ¤ ZX ,Š™uF ¿ÂñYW~

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

ëŠ ¬Š :30 $

Å@ŒÂ,™xŠ?!%Ë\WX ¶S7aÆ@Œx âZ ]|ä ~ ·]| ¬Št X Bx * »n%(

Xìt¬Š

æ l^Û×ÓÖ] onÖ æ Üm†ÓÖ] äqçÖ]]ƒ æ ÜnÏÖ] àÛ³Ö]ƒ ܳn¿³Ã³Ö] á^³_³×³‰ ^³m ܳã׳Ö] PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ànÂ] æ àrÖ] æ ŒŸ] àÚ ànŠvÖ]æ ೊv³Ö] Í^³Â l^³e^³r³jŠÛ³Ö] lç³Â‚³Ö] !Œ^ßÖ]

ZŠ * ]! ê:31

orßn‰ ÜÆ æ Üâ ØÒ gñ]çßÖ] oÊ ÔÖ ^ÞçÂ å ‚ri gñ^rÃÖ] †`¿³Ú ^³n׳ •^³Þ !oßÒ…•] o× ^m o× ^m o× ^m Ôni Ÿçe ‚ÛvÚ ^m Ôiçfße ä×Ö]^m ÔjÛ¿Ãe X ³7g ! 30 J yŠ 3: ZizgÃZŠ * \WaÆä™Èy! iÅÔŠgzZ ä™ »Ã]ZW ZÆ$ à XÐVƒ»]ZW ZÆ$ à 3…Å!%? GG3šE X ,Šgz¢ÌãðŠB‚Æ¿kZ Âǃ6~g ¸~ ï W:^â

( š™u { )Y Ëu {a1Y Ë:32

¬Št g ! 1286 ã0 kZ [ZX BZe ~ ã0 Z•‚ Zhð» kZ™á Y Ë u {ƒ n% ÌðÃÃË X ÏA ´Y ËкœÆ@ ð vZY ¶ ZX NöÃ!%gzZ³7

:ìt¬Š

æ èÒ…^fÛÖ] é†ã_ÛÖ] é†â^_Ö] èe†jÖ] å„â Ðve ÜãÖ] Ünu†Ö] àÛ³u†³Ö] ä³×³Ö] ܳŠe on‘çÖ] Ðve æ ^ãn× àn×Ò çÛÖ]èÓñ¡ÛÖ] æ ^ãÞ‡^ì ç³â p„³Ö] Ô׳۳Ö] гv³e ^·… èe†jÖ] å„â onÊ onÖ ØÃq] ð¡e†Óe áçÊ‚³Úç³â p„³Ö] гv³e æ ä³i…]æ p„³Ö] æ ð]• ØÒ àÚ ð^Ë• æ Ü×ÃÖ] h^e onÊ ^Ò]…•] æ ^ÛãÊæ ¡Ï æ ^ÃÊ^Þ ^۳׳ æ ^³Ã³‰]æ !ànÛu†Ö] Üu…]^m ÔjÛu†e ðç‰ ØÒ àÚ ^¿Ëu æ Ü’ì æ Íçì ØÒ àÚ ^Þ^Ú]

` ´»"( Æ“  Í c ~AÔ$Ô àÎg :33

Iq Zx • á ð: Zizg ÂN YƒÈtZ  X B¯V *._Æ^ ‚Æ({ W O~g‚¹Æè íÑq ZÅkZ™Xì* ¯kZ™q Z6 Œ^³ÞC Ù žì •7 b§kZ Œ^Þ é³…ç³‰™Äg(/£Ã ƒ»>gÎZ  Xì -7Dojí³‰ 8³ÒE‰ Ü zD ÎíÑ~uzŠgzZ ( o9³×³+ 8³Ò )‰ Üþ zD ¯ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


{Š c i1¤ Z σY Ë,™yŠ 21ÿkZX N ÎkZ™gzZN ZC Ù Š¿tÆ™ tZà *kZ ÂñY X ÏñYƒqzÑ* ƒÁ Âσ X ,Š +Š~y*GV*~g ‚izg ~y Wc ,Š™®Š~y*G: ZizgÃV*kZ :^â

xŠ »ŠgŠÆZŠ :34 :¿

áçÃÛ‰ ^m(áçÏ×i (áçÏ×m (áçÏÖ]

:i§

܉z _7¿X ³7B‚Æu 0 ŠzgŠy Wz wzZg ! 500 ~ ]Zg ~( Ëc ~‚¤ ËÿkZ gzZ,Š™xŠ6kZˆÆ¿,ŠÄg™•V 21Å õZ ZÎõZ Åìß~} Àá»t ‚ LZ !%áZzŠgŠÆZŠ ÌË[ZX ³7g ! 21izgaÆ# Ö ZæX ,Š™®Š~ y*G™• X ÇñYƒqzÑ* Wx Zg W„~xŠ}uzŠ¬X}™xŠ 7c 3á Zzg! 216 

¿»ä™ »ŠgŠ » CY:35

,™xŠ + Y N ! ƒ+ Y N ZŠ¤ ZŠgŠX ,™xŠ™| 7g ! 7 ¿t ƒŠgŠ ~ y¬ Å]gúˤ Z X ÇñYƒx Zg WvZ¶ ZX ǃ* ™xŠ+ YN ZŠ ƒ+ YN ! ŠgŠ¤ ZgzZ

:ìt¿

1Ò oÞ¡Ê 7çÞ àãi 1r‰ c†nÚ (‹Ò 1Óµ 1Ò àãi(1³Ó³µ †³jnß³ãi (1³Ó³µ à³ãi !‹mæ] 1ñ^q ça7çÞ 1ÛÚ 1fãÒ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


X σY Ë´Ð䙿g ! g eÔ&

¿»ä™~gY¬:36

X}™/ÂÐx Zw÷{zž @ •D YGaÆ]Zg˜lã$ ¿, Z

:i§

-d~B; • ZŠ ¿Ân™ * t¤ ZX ñYƒZ9~ã0 #™áV˜~B; N ! J gzZt»î>XG Ö}g )Æ@' ƽ ã0 ~ @'} (¹(kZ ñWÃy•Wx ÓV˜~ yZyA Ëc ìg k7J ‰ Ü ÎZÿX ÇñWÃ~ ã0 ÂÇ L I Zg @ »y•W‰ Ü z TÇgÃ6ã0 gzZ ñY -dUg¯„ 3I{g @ L I: Zg @ Z J  ÃV˜ kZ™ Wy[ZX î YWy:Zz™h Ç~ V˜t» î>XG -dJ ‰ Ü zTX} 7 :t‚ »]gúŠ%ËV˜Og(+Z~t‚ »]gúÇìg~V˜t»î>XG Xì * ™~VâŠ}ƒ0 ZÆ0 e¿tX Çìg cyp

:ìt¿

(sÞ†‰ à↉ Ü₉ Üâ•] 1ñ^`e ç`Ö Ù^ãÒ ÙçãÒ(1ñ^q ^m…• o×ã3³Ú o³Ò سq ^Ò Ü× c†ni †ne Üâ•] 7^ãÓm•(1:çã2 ]<nµ ^Ò o³Þ¡³Ê(1³:ç³: ]…^³i ^³Ò á^³Û³‰• !ä•^Ûi XÇgg¦»kZgzZáx * »]gú6 (Å ã#

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


•[! 2

•‚ße …æ]\çi ^Ò æ•^q PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


¿+F !»lÈÅzŠ Y]»:1

Ãx • á g! 7PzŠg! 7ðg! 7X ³7  g ! : ZizgyŠ 11à †³nfÒ o³× •^³³Þ aÆä™gzŠlÈ

X • ¸gzŠÐ\Wé40 ]»Âá8™xŠ6 ã0 ™| 7 Šp!%c X ,™xŠÃ!%™| 7

aÆ3Zz™<gzZ^ »ÅzŠ Yá» :2

Nßs§Å¿ÏZ: ZzgzZä™ »ÐZ Âì 3g™zŠ Y Ñ»äË6V”~ç6yÆËc  6ˤ Z à_n•] àÚ ä×Ö] ^e ƒç³ÂZiŠq ZiŠ 3 oÛ`na] †e] •æ…• y WzwzZX ,™¿taÆä T6 y»Š c 6 y}÷6 íÌäTvZc ÔÔ‰þ 4â ¬Š™| 7| çÞ é…糉 iŠq ZX Ünq†³Ö] X Og ~g Y¿ƒ: »W ZJ Z  X zŠ N ß:Zzs§ÅáZzä™ÃkZgzZzŠ™ »{ zì HzŠ Yä X •7 7ä×Ö] ÜŠe~¿kZ VHçÞ

R»ÃzŠ YÆnC Ù V3

Cgq Z~ã0 x¤ 4gzZ³7Ð×³Ê é³…ç³‰™ƒçz! g ! 17sÜyxgŠÆi úÅ[fgzZ)  ƒãZ6 ƒ ÎlÈzŠ YX Og ~g YyŠ 21ÿkZ,Š öÃ!%gzZX ,™xŠ™wZ e#~g« X ÏñYƒ» PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


^»ÅzŠ YgzZï' × >gÎ:4

ìti§»¿kZXì L ¸gzŠ Ì` ¯Å]»žì ‚ g W Zg0 ZLZÚ Z¿t» ØÚˆÚ é…糉 40QiŠ 30 ~}‚Œ ZiŠ 20~}‚}uzŠiŠ 10 ~} ‚¬ ÃkZÐ { â `z²ž Â* ðÃXì ´g~ŠgziŠ 11½Ï0  iQX ³7iŠ 10Q 20Q30Q~}‚5b§kZ X ,™Ì6 Ða‰à Çä3x ZwX Og ~g Y¿\W7]! ðà ƒ

¿»ä–  WgzZ]»V5

}™¿ÌŽžìtoÑpXì sp¾¿tÂVƒ ïŠ 1 c Vƒ D™ß]»Ãˤ Z !,Zz™¿Ð¿, ZƒÈ0 »iú{z

:¿i§

ŒÌ™ ¯m Ë]c W¸gzZX ,ö: ZizgÆ™xŠ Ì6 ã0 gzZ,™xŠ6 !%™| 7 g ! 21] c Wt X ñz~ 85†fÛÞ km• ØÛÞé…ç‰ 33†fÛÞ km• á^Ûu…é…ç‰ 4†fÛÞ km• ̉çm é…ç‰ X Kx * tЄ(ÌËн»X ,™izg¿» ãðŠt„B‚ÆkZ æ á^_n•æ •æ•†Úæ Ünq…æ ŒçÞ^nΕæ áæ…^Ε]‚•æ á熳Êç³Þ^³Ú^³âæ ‹³n׳eZ (ØÚç+ (p<Ó9ãµ ( …•^•çÞ ( -ßnâ Ï~hð~kZ™É6 ½»ÃkZX á ç×ÃÚ æ &nfì X ,ŠVZðŠ eZÃ!%gzZBZe6 V•Ã™^à …çÊ^Ò …æ](á^eçÖ X ,™ c ŠVZðŠ~~Wy»zŠ c ~yg ! Z~‹, z¿ÑZzãðŠ :^â q

aÆlÈÅnC Ù6

»9zg 50Ã]ZÔC Ù ¬Ð ä™ qzÑ¿Xì ¿…gz0 „¹aÆä™gzŠ lÈ ÅnC Ù Xƒ~iúʼn Ü zõ0 àZzc ÑZz䙿gzZXìbŠÃd ¾Ë‘œ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


:i§

¿Xì »Y (gzZòi ú‰ Ü z +4X • M ™¿t \WyŠ ÌËágzZß ñZÎyŠ ÌË ä×Ö‚ÛvÖ]( …^e34 †fÒ] ä×Ö])³7å†a‡ ÄnfŠii úˆX ³7  qi ú«gzŠ¬Ð ~ zwzZQƒˆ~h y  5žŽÐ„(à»ÐZB½»Cq ZQ ( …^e 33 ä×Ö] á^vf‰(…^³e33 XB‚Æ ä×Ö] ÜŠeKe Wtr 7 ŠzgŠg ! 11y W kÞ^ÓÊ ð^ÛŠÖ] kvjÊ æ(gm†Î xjÊæ ä×Ö] àÚ †’Þ(^ßnfÚ^vjÊ ÔÖ^³ß³v³jÊ ^³Þ !çâ Ÿ] ^ãÛ×Ãm Ÿ gnÇÖ] xi^ËÚ å ‚ßÂæ(^e]çe] g! zg »Ô Å~Š • á ‰)ƒ$ÅlÈŽÑgzZx * »Vâ x * »kZƒèaÆTˆÆ™Ãe W6 Çgt ‚LZÐZˆnZX ( ƒgzŠlÈÅŠ ÑzZÔ Å [ZX Zƒ »¿X ,™xŠ Ì6ã0 Þ 1q L Z „B‚gzZ,™xŠ™| 76c 6kZg ! 121e W¸gzZ X B|0 ! 6 zi ! N ZŠ c ÔBX~Œ™ ¯m Ë»c 6 Xì D g~ŠgzLZe Wtg ! 21: Zizg ã0 X ,Šgzgi ãðŠ Å H¤ ZÃm Ë‹C Ù gzZX B XQ™ƒ rgà Bg @ Z ƒ * Y(u 0 *  Z xŠ J yŠ 41 ƒ ãZ6¹ lÈ ¤ ZX B ¯ Æ ™xŠ e W{g ! zŠ ÂÑ äƒ »¤ Z ì Á yŠ 7 X ÏñYƒ»lÈvZY ¶ ZX ,™

h »zŠ Yá» :7

X ,™¿taÆä™ »ÃkZƒŠ HzŠ YÑ»6 ˤ Z

:i§

g ! 660QX ³7  ŠzgŠg ! 11y WzwzZX N YÖÆ™çzX BÆ#~g«÷ 3 ðyŠ 7,ŠÃ!%™5~ã0 Ã#kZQX ,™xŠ6 #kZ™| 7Dàn×r–e à³n׳qˆ³ÚE X ǃ»zŠ YÑ»vZY ¶ ZX ñjÐã0 kZx • á

Š ZÄ«Š :8

ÐyZ*iÃîkZ ƒ™Š ZÄ»¿{Š%)gzZ ËìeŠ ZÄCZì eƒ@ ™ßŠ ZÄÿˤ Z ƒyzHпã-c Š È¿ðä Z6gîm{X Çìg fôÐÑÆŠ ZÄÂñY c Š z™É PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


X ,™gz¢¿tƒ

:¿

Ýç_nu Ýç_nu Ýæ†nu Ýæ†nu Ýæ†e] Ý憳e] •ç³fn_³n_³e •ç³fn_³n_³e³³³ ÜÓn× kÛŠÎ] Ýçn_n• Ýçn_n• •nÚ^Ûâ •nÚ^Ûâ •Ö^³_³Ú •³Ö^³_³Ú àÚ pƒŸ] 7¡Ê àe7^Þ¡Ê à çÃßÛi á] ÜÓn× ð^Û‰Ÿ] ]„â Ðve ð^Þ†ÏÖ] ð^ãjm] !äÂ^ŠÖ] ØrÃÖ] ^uçÖ] á^_n• æ š…^ ØÒ

{C Ù ²Z G î*„Ã! ! i ú=& ^»ÅlÈÔ]»ÔzŠ Y:9

X ÇñY<:Zz6 áZzä™zŠ YgzZ ǃØ{»lÈÅnC Ù Ô]»ÔzŠ YпkZ

:i§

iú«gzŠçz ! Xì * YÎ%K ]! Ð Ë™8 â ¬ŠQì -7ÿkZ¬Ð äÎ: Zizg •7 g ! 100 …‚Î é…糉 ˆÆ ävi^Ê é³…ç³‰~«g«Q {C Ù ²Z G î*„Ã! ! t@+  ! Ò ˆÆi úXì •7 g! 100 ”¡ì] é…ç‰ˆÆ ävi^Ê é… ç³‰~«g ~uzŠQXì * YΙ| 7g ! 7 ¬Št ˆÆkZX Vƒ @  ™t@ Ã{C Ù ²Z G î*„Ã! ! [ZN »i úkZvZ c žì ã™ ¬Š X ,™yŠ 7¿tXì

Xìt¬Š

Ý¡Še Ùç‘çÚ ÜÓnÖ] onÚ¡‰ äÒ…^fÛÖ] å¡’Ö] ]„â Ý]‚ì ^m ÜÓn׳ ݡ³ŠÖ] l]çÛŠÖ] †›^Ê ä×Ö^e ÜÓn× ܊Î] ð]†âˆÖ] oni Ÿ çÚ oÖ] Õ…^fÚ gn› Õ…^³fÚ Üj×jÎ æ †v‰ ØÒ onß ÜjÓÓÊæ Ÿ] ^âçße æ ^ã×Ãe æ ^âçe]æ ð]†âˆÖ ^e æ š…Ÿ]æ á^q Ÿæ ‹Þ] èΆím Ÿ p„Ö] Ün¿ÃÖ] ä×Ö] h^rve onÞçÛjß’u æ š…^³Â Ø³Ò !ð^‚Ö] ÜÓÖ ‚ÛvÚ Ù• æ ‚ÛvÚ Ý•^ì àÚ æ ÜÓn× æ ÜÓnÊ ä×Ö] Õ…^e

¿»ä™ »‡g :10

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


3…Ð Tì CY| (]¸Åà VŸc GG3šE Š ZÄ~‡g ƒÌË c Ô 6Z m m X ì @ 7W Z¹6ï Xì~  g {)z* Y

:1¿

ZËg! q 101 Ün¿ÃÖ] o×ÃÖ] ä×Ö^e Ÿ] éçÎ Ÿæ Ÿ çu Ÿ Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä׳Ö] ܳŠe X ³7 : ZizgˆÆiú

:2¿

,™lg Z¦  gzZ,™t@ÃØZwYg™| 7”¡ì] é…ç‰g ! 70~y xgŠŠzgŠg ! 7y WzwzZ X ³7 yŠ 7,Š ˜Ã]ZW J Z$ c ‡g6 íž

i§» ` ´gzZø  ÅzŠ Y:11

X ǃÌ` ´É σø  ÅzŠ YsÜ* пkZ

:¿zi§

Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe h†e Ð×Ê Ð×Ê Ð×Ê ä×Ö]çâ ä×Ö]çâ ä×Ö] çâ áæ†Ê^Ò áæ†Ê^Ò áæ†Ê^Ò ØÎ ØΠسΠ]ˆâ Ðve ‚×ì] ‚Ú] á^_nŽÖ] l]ˆÛâ àÚ ‚u] Œ^ßÖ] h†e Œ^ß³Ö] h†³e Œ^³ß³Ö] !ànÛÖ^¿Ö] àÚ kßÒ oÞ] ÔÞ^vf‰ kÞ] Ÿ] äÖ] Ÿ Ðve äËm†ŽÖ] ^Û‰Ÿ] à{(~yxgŠgzZ ñY –s§Vzg e™½»žKb§kZX N ¬ŠÃ!%™É6 ½»ÃkZ zŠzŠ6 uÆ!%Æ™xŠæ¾˜7g ! 15¿t 6 kZ™á äZŠ¼ÆVÎu³ˆÆkZ,Š hg ã% Å!%~ª qkZ σ ~g ¤i°6kZ Ç`Z Zê!%„ s Ze VÎuBZe äZŠ && Z¿¸Q î ZC q Ù Šg ! &Ã]! kZ Çá1 7Ug ¯{z b§kZƒ yà ?g7 gzZzŠ {¤ ™ñw! Æ 9 4£FÆã0 /G ž Çá1™g egzZ Çñ3sp[p!%zg â 6 ìÆ!%õH kZQz™xŠ™áã0 à\ <Ã!%gzZzŠwÅw! Æ!%[Z'X Vƒpô(V#ì Hä ¿V#VƒzŠ YV#~ gzZ ǃgzŠ W Z »zŠ YÐ kZvZY ¶ ZX zŠ|0 ! 6zi! ñ¦Æ!% å –¿6Tý»kZgzZzŠ XìoÑ* ƒg ÇÌ6 gzZ ~i ú»\WaÆ¿kZX Ç}™7ÌW ZzŠ YðÃ{ÒW PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


¿»<ÅzŠ Y:12

^nÒ ^m^rnãe ^rnãe 1Þ ‹q †fÒ] ä³×³Ö] ܳŠe (†³ni ^³Ò ä³×³ÖŸ] (o³×³‰ o³Ò ä³Ö] Ÿ ^m Ðve Ønñ]…ˆÂ ^m ØnÊ]†‰] ^m Ønñ^ÓnÚ ^m Ønñ]†fq ^m †n2 ärn×Ò ^Ò Œ]^m]†³Ò !ä×Ö] Ù牅 ‚ÛvÚ ä×Ö]Ÿ] äÖ] Ÿ …^frÖ] knÛÛÖ] …^ãÎ :i§ Ð7X ³7 Ð<ÅzŠ Y+ g ! 313[fi úˆÃ¿kZQ,Š‘œ»“  Ãî 0 &ZÎwzZ E X ǃØ{»zŠ YX ,™ \ Æ™xŠ6 ã0 kÜz>gÎgzZ þÒ¡>gΈÆ"7 ¿Ô,™¿yŠ 11

¿»ä¶ÃzŠ Y:13 G $ 4 üG3EhÌËÀñ! ÃáZz䙿gzZXì YYHaÆäUÃlÈÅ b§C Ù gzZ ãKÿkZ Xì~gz¢* ƒï¬»

:¿zi§ G $ 4hÀ üG3E ñ ! 6yZ d Œ Û Æ [f™h y Vc u Å}–á» zŠ Ð g Zi ! X ,Š ‘œ¬ Ð ¿ ,Š N ~ y*GÃkZQgzZ N ƒ J¦g ! 7 ÐuÆ !%Ã~uq ZX ³7g ! 41,41 ~ ã0 ºÆ1gzZN ƒ tZg ! 7 ÐuÆ!%Ã~u~uzŠˆÆkZ XAŠ:™< :Zz X Ç}Š™çUg ¯6 ÔŠÀñ~izg „q Z:gzX}™yŠ 7¿tXAŠ7™<:Zz,ŠNG 4$ :Àñ! üG3Eh

Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe ^m ‚u] ä×Ö] çâ ØÎ Ðve Ønñ]†_ ^m gq] ÜÓn× kÚˆ³Âæ ܳӳn׳ k³Û³ŠÎ] Ðve Ønñ^ÛjÊ… ^m ‚Öçm ÜÖæ ‚×m ÜÖ Ðve Ønñ^›^› ^m ‚Û’Ö] ä×Ö] Ðve ØnÊ]†‰] Ün¿ÃÖ] o×ÃÖ] ä×Ö] á^vf‰ ‚Ûve æ ä×Ö á^v³f‰c ƒï¬»kZ !‚u]çËÒ äÖ àÓm ÜÖæ Xƒï¬Ðà)zà °Ì6 yŠ 21» PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Xì$ Ë VÃÔŠ1 ð•ZÐkZ,™:6 !%C Ù X ,™‰ Ü zÆ]gz¢ð•ZÿkZ :^â

¿y‚WaÆ]»zŠ Y:14

xŠ™| 7u 0 ŠzgŠy WzwzZ6 •Å7q Zg ! 1111! …^fq ^m (knÛÚ ^m (…^ãÎ ^m (˜fÎ ^m ™xŠ6a%à »~Š Z®ÏZgzZX σ]•Ð]»zŠ YvZY ¶ ZX N Îg ! &~yŠ7tX ,™ X N 3ìN &izgÆ

¿aÆnZ%ZÆzŠ Y:15

>9ŠÞç2 oß+ çq 7çâ‚Þ^e >9ŠÞ^e †µ æ• 1³Ò ä³×³Ö] Ÿ] á^³Û³Ò 7æ†³Ò o³Ò ä³Ö] Ÿ ^m oñ^â• oÒ ä×Ö] Ù牅 ‚ÛvÚ oñ^ã9e oÒç2 oÒ ä³×³Ö]Ÿ] ä³Ö] Ÿ †³ne7ç³â‚³Þ^³e ÄnÛq æ•^q àq š]†Ú] l^Ê• l^n×e ä2†a æ†Ò ‚ße æ†Ò ‚ße æ†Ò ‚ß³e l†³–³u !ä×Ö] Ù牅 ‚ÛvÚ ä×Ö]Ÿ] äÖ] Ÿ Ðve æ†Ò äÛi^ì ^Ò …]‡•

:i§

~Šgzg ! 21Æ> ZÃiˆX ,™ ZŠ Z >Ãi™| 7 g ! 1100 ~‚¤ Ëc gZx- c ]Z'‘  ÿkZ Ð µ Z6ÐJŠÆ8 g 7X ,™xŠJ yŠ 7g! 3 b§kZX , ™xŠ™| 7 g ! 116 !%X Og X σY ËvZY ¶ ZX BZ e~ŒÆ!%QX N Î|¤ 7b§kZN Î|¤  Z™| 7 q g ! 11

* –Ãe 6 ]È]»ÆnC Ù :16

Xìy‚WÌ* ™ÃkZXì\WwVKZaÆäg @ Z]È]»ÆnC Ù ¿t

:i§z¿ Y ² H æ Œ^Þ é³…ç³‰ gzZ o‰†³Ó³Ö] k³m•yŠÆß6 ZC q Ù B21 öÐ5ŸÅ¡X B*gzZ¡ ŠgiÃyZQ,™xŠ™| 7knÛÚ ^m …^³fq ^³m …^³ãÎ ^³mg ! 313™Äg ‰Zà  Q,™xŠ Ð×Ê t²kZX B wïkg™5™á ¡gzZ *¼ [ZX BZe ~ Œ Æ !%™z6~§ JŠ ^m …^³fq ^³m …^³ãÎ ^³mg ! 313gzZ Œ^Þ æ Ð×Ê é³…ç³‰ g ! 21gzZ o‰†Ó³Ö] k³m• g! 216  gzZ~V\W~VZÆu * Vâ »VâzŠÆ!%}¢Æt²kZ[ZX ,™xŠ™| 7knÛÚ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


g ! Zt( gÔZÔ| Ôt) b§kZKg ! q 41à …^ãÎ ^mîzŠ[ ZX ÇñYv ¸Ug ¯XX , Š ö~ì Œ^Þæ Ð×Ê g ! 21gzZ o‰†ÓÖ] km• g ! 21gzZ…^ãÎ ^mg ! 3136  kZX Kg ! 41b§kZ Zƒ ZgzZ,ŠwZ e~Œ»…^ãÎ ^mîq q ZX ,Š™®Š~y*G™wïÐŒ ¡ˆyŠX ,™xŠ X ,Š »“  Í î 0 &‘œ»¿kZX NöJ yŠ 11î

Xìtî

…]bÑ …]bÑ …] b Ñ …]bÑ …]bÑ

…]bÑ …]bÑ …]bÑ …]bÑ …]bÑ

…]bÑ …] b Ñ …] b Ñ …]bÑ …]bÑ

…]bÑ …]bÑ …] b Ñ …]bÑ …]bÑ

…]bÑ …]bÑ …] b Ñ …]bÑ …]bÑ …]bÑ

…]bÑ …] b Ñ …]bÑ …]bÑ …]bÑ

…]bÑ …]bÑ …]bÑ …]bÑ …]bÑ

…]bÑ …]bÑ …]bÑ …] b Ñ …]bÑ

…] b Ñ …]bÑ …]bÑ …] b Ñ …]bÑ

¿»8{ÆzŠ YgzZÂ  W«Š :17

wZe %~r Zl X B¯VÏ ÅyZ™Ém Ëg eªî ¯~~œc Šg «®  ‚VÏ g eÅîkZ @'q Z 2 ìg 8 Š à r Zl ž N è b§kZ zg‚Ã!%X N° r Zl Æ ™q Z q Z ™ »VÏ Vzg eZ  Xìg |Y™| 7 pÑo× •^³Þ6 kZ﬙wZ e!Âg eã½Vc Š ! t²~ X σ¡~]Zg „q ZX ,Š öÃ!%t²{zÂñYƒÉ r Zl gzZN Yƒ

:ìtpÑZŠ *

orßn‰ ÜÆ æ Üâ ØÒ gñ]çßÖ] oÊ ÔÖ ^ÞçÂ å ‚ri gñ^rÃÖ] †`¿Ú ^n× •^Þ o× ^m o× ^m o× ^m Ôni Ÿçe ‚ÛvÚ ^m Ôiçfße ä×Ö] ^m ä×Ö]^m ÔjÛ¿Ãe PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


!ànÛu]†Ö] Üu…] ^m ÔjÛu†e

:ìtî

8

11

14

1

13

2

7

12

3

16

9

6

10 5 4 15 •çÞ^jÓe ^m áçÏn׉ Ønñ^Ú çÖ ^m ë•çñ]• àe á^Ûn׉ †j`Ú Ðve

¿» ~g FÔ lÈzŠ Y:18

X ,™Ã¿kZaÆä™gzŠÃ]Z W Z? WÔlÈÅy»zŠÔ ~g FÔlÈzŠ Y»nË

:i§

X ,™ î »rÃw˜~ã0 m Ëq Zq Zx • á zðaÆlÈÅy»zŠ / X Nj™w˜~ã0 Ưm Ëg ! Z~yŠÃ!%~~gFx ¬/ q X ,Š °™¢~ŸÃm ËkZ~~g FËÅV”/ X N°™¢6 Ÿx • á zðm ËaÆ!%? W/ X •M ™wEZ~œ£Ð¹{ z´ÆkZ

:¿

çe^Þ^Ú^‰ 1e á^Ú^â áç 1e áç†ʕ]‚ne •]‚• •æ•†Ú •æ†ÛÞ ‹n׳fi ‹³n׳e] •‚ße æ äÞç:æ•^q æ †v‰7^ßnÃÖ Ù• Ý^ße p†Ú ^m læ…^Ú læ…^â ànÃ³Ö Ø³`q h^렮 ØnÞ 1ñ^m…• …•æ] l]†$] æ•ç• •i• æ …„Þ ÜŠÎæ äÛa pç׳ æ o³×³Ë³‰ !•ç•

zŠ YHz]úŠz‡gŠg :19

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


»xg yaÆ]úŠ‡gÅnC Ù Y •ZtX ³7 g ! 21: ZizgaÆä™gzŠ‡gÿkZ X •n gû% Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe àÚ ÙˆÞ æ |æ‚e ^m Ðve oF–i†Ú oF–i…] ^÷Ê^• ^nÊ ^Ò ^Îç×íÚ ^Ï×ì ^Ïn×Ú ^Ïn× ^i ^‰] Ðve(]…^‰^ì Ÿ] ànÛÖ^¿Ö] ‚mˆm Ÿæ ànßÚçÛ×Ö èÛu… æ ð^Ë• çâ ^Ú á ]†ÏÖ] Ù^q… ØÒ•…æ l^n×e ØÒ • … æ èÃq… ØÒ•… çÎç• ØÒ• …^‰ çÖæ^‰ Ÿ^‰ !ànÛu]†Ö] Üu…] ^m ÔjÛu†e gnÇÖ]

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


•[! 3

ä×Ûq 1ñ]†e ØÛ l^q^u aÆh :Zz¶gðƒ! ze :1

gzZ³7 g ! 100ug IY • Zt~Ö ™| 7 u 0 ŠzgŠg ! 11y WzwzZÆ™g¦»áZz¶ŠnŒ Û XÐN Yïb ~yŠ 40vZY ¶ ZÆ™gH‰ Ü z„q Z

X •tY • Z

!oÖæ^m(Ðu ^m(‚nÃÚ ^m(‚n`• ^m(Ünu… ^m(á^Ûu… ^m( ä×Ö] ^m

¿»Ú Š¨Åx »Ë:2

¿tƒ* ™x¥}g ! Æx »ÆnÌðÃc ~Š • á Ô¸g †•e9 Š¨Åx »ËLZ\WZ  ~wŠÃѳ7 g ! 1000ƃçz! ~‰ Ü zãxgŠÆi úÅY (gzZ[f‚n•… ^m X ,™ X ÇñYWÃ~[ZpÃ]ZgvZY ¶ ZÆÄg PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


¿»ä™ »ÂÅnC Ù :3

{ z Åu 0 yWŒ Û t Xì g•Ð x * Æ xs7 ¿tX ,™gz¢¿tƒX Ìðà »nÌˤ Z XìCƒÝqäsЕ ' ÅX•e WàZzÑ Ù gzZ šŠgŽìŠŽñWZÌZ~]c C WyZX M YK 7yÒŽ •}Z ÃãZÆ]c Wu 0 yZ | 7g! 100c g ! 41g ! 21xst6  !%Xì °»aÆqJÅVî ¬ŠgzZiÆ])Æn X •g _7 Ü zC ‰ Ù X B™Š c ã! iX B

X •txs] ‚

Ünu†Ö] h… àÚ ŸçÎ Ý¡‰ ànÛÖ^ÃÖ] oÊ |çÞ o× ݡ‰ Ünâ]†e] o× ݡ‰ áæ…^a æ o‰çÚ o× ݡ‰ àn‰ ^m Ù• o× ݡ‰ †rËÖ] Ä×_Ú oju onâ Ý¡‰ !ànÛÖ^ÃÖ] h… ä×Ö]‚ÛvÖ]æ àn׉†Ú o× ݡ‰

aÆiÆÑC Ù :4

ÂÛvÚ Ù• æ ‚³Û³v³Ú[ZN »kZ³7 Ò«gzŠ¬Ðƒ  aÆä™iÃÑÌË 6Ünu†³³Ö] h… à³Ú Ÿ ç³Î Ý¡³‰e WZ  gzZ³7ànŠm 鳅糉ˆÆkZX ,Š Ÿ gzZ OgB‚ ã0 Âì Y ËÐ ~g F Ѥ ZX B™å>gÎQ³7g ! 313Ãe WkZ ÂN Y X Nöã0 t{Š c iÐ{Š c iÃ!%gzZB™xŠ6 ã0 ñYƒiX »\WÐ ¿ÆyŠ 11vZ ¶ ZX 4â ¬Š™ Z¥ ¥  Ð u 0 vZ Âì gzZ ðÃѤ Z XÇ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


aÆiÆÑC Ù :5

bŠyŠ 21Žì > ZÃiÅ¿kZXì °»Ì* ™g ! Z~Ï0 q  i;¿(Zq ZaÆÑÆnC Ù †X ÏA Ã\WÆ y{zÐ ,™ÒÃ\WÅq TXÐN Yƒï¬Æ¿kZ \WQì X {)z†»~Š • á ÔX »g ! zg »

:i§

ŠzgŠ ÌðÃû% 101y Wz wzZX ,™å~ yŠ 21 gzZ,™ qzÑÃ]ZÔc g ZÂZ ~PâÿkZ [Z NgzZN ¯ i * Å kZÂN Yƒ åyŠ Z  X ³7û%5960 izgÿkZQ ³7u 0 ˆÆkZX NîÃVÍß 14c ÃV”Lgi *gzZ,™7~# Ö } Å ‚ÛvÚ Ù•æ ‚Ûv³Ú X Ç}Š™i*"пC Ù Ã\W¿tvZ ¶ Z: Zizgû%108,™]zZnÅ¿kZ

Xìt¿

!ˆmˆÂ ^m Ðve áˆmˆÂ o×Ò àÚˆmˆÂ ^m

¿aÆ! x»~yJZ :6

X σ! x»Ð•iZvZ ¶ ZÐT¿{Šñi WaÆ! x»~yJZ X ,™~È0 Åi úwzZ !äÛ›^Ê ÄnfŠi(ä×Ö]†ËÇj‰]( o‰†ÓÖ] äjm•û%q ZˆÆiúC Ù g ! 33ä×Ö] á^vf‰ g ! 33ä×Ö]‚ÛvÖ] g ! 34 †fÒ] ä×Ö] g! 10ä×Ö]Ÿ] äÖ] Ÿ X ,™ ¬Š Å! x»™| 7 g ! 10á^ßÚ^m(Íçñ… ^m(h… ^m (Ün×u ^m X ,™xŠ™| 7 á^ßÚ^m(Íçñ… ^m(h… ^m (Ün×u ^mg ! 106  ĬжŠÄ X ÇñW« ig YZ¹B| 7gnŠu ^mg ! 11000¬Ð äW« igˆÆ¶ŠyJZ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


¿aÆ~  qÂC Ù :7

ðÃc ƒX »~Š • á Ôƒ~g Çizg" {z{Zpƒ;g W:™iðûTƒÂðÃ~  qÅnÌË Xì ꊙgzŠÂu 0 vZÐä™Ã¿kZƒXgzZ

:i§

ˆXì •7 Ò«g Ug ¯gzZX •h X} À, Z * ™7ÈÐDÂßX ,™<{ i @ \W Æ™¥#Ãu 0 ! ! gzZOgu~}>ˆÆBÃX ³7 BÃ6 x * Æ{C Ù iÒÃ{¦\WÒ ~÷Ð~ gg—! Z LZ\WX VƒßÐ( ,™yÒÑCZ )]Ñq LZ~! ! } ZX B1 ÆkZX ñYƒx » Z÷ž,™èZg?ä™iÂ~÷Ãu 0 vZ {z}ÃyZgzZ ,™yÒ X σ~g7Š Z%vZ ¶ ZX ,™yŠ 3sÜÿkZX N YJZgzZ³7 BÃQˆ

ð Ññaz!aÆiÆ~ Z  qÂC Ù :8

~«gC Ù gzZ³7  qÒiú«g 2ˆÆiúÅY (ÿkZaÆÂgzZã.6 ~ ÌË 70gzZoÛna]†e] •æ…• y WzwzZg! 11ˆÆi úX ³7 ”¡ì] é…ç‰g ! 3ˆÆ ‚ÛvÖ] ,™yÒÂKZÐvZQX ,™tuÃZ ð Ññ[ZN »¿ƒ  kZX ³7†nÇ‘ o× •^³Þ g ! iX »\W~yŠ 11{Š c iÐ {Š c i c σiÂ~ yŠ 3X 4â ¬Š™}ŠôZzÆðZÑñgzZ X ,Š îÃV”™}Ši *ÅZ ð Ññ™ åã: Í ÂñYƒ»ã.6  X ǃ Z

¿m{aÆ]¸ãqzggzZ ðÌÅ»:9

Ì]Z@xÃ\WgzZ ÏVƒ Za +  qzg { C"gzZ ÏVƒgzŠ¬  Dx ÓÐ wŠÆ\WÐ ¿kZ Xì7Ì~  g ðÃgzZÐVƒ

:i§

X •Ì_ ZѼ Åä™Ã¿kZ X ,™~È0 Åi ú :1 &Ðxø*:2 Xì ã™]! ðÃ?y¯„:gzZt ‚ ã™7]! ÿ¹ÒE PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Xì´g ~g YŠgz»ŠzŠzc –» c DQº‰ Ü zC Ù :3 X •ggzŠÐVzqlJgzZÒ,Š™uF Ã]² :4 X ,3Z½åÑgzZN 3~!N 3:“  Í Z ( ~ä3 :5þ X ³7 oÛna]†e] •æ…• g ! 11y WzwzZX ,™qzÑÐ]Zg0 e6ÆZ  g { âÿkZ gâ7 Y6 wŠÆ™ ¬ŠaÆ»+  ZgâgzZ³7 35e WÅ…ç³Þ é³³…ç³³‰ g ! 12òi úð:1 X,Š [Z N»kZ™| 7Õ^µ •æ…• g ! 110gzZànŠm é…ç‰g ! 1¬Ð äΈÆY (i úÃ] Zg :2 kZX ,™yŠ 21¿tX N YÎçz ! ™8 â ¬Š Å»ðÌW ZzÆyZgzZ,™t@ÃVëñx Ó ì ~gz¢ * ƒ»_ u 0 Z#u 0 X•$ Ë ƒ Ì]Zg c i Åu 0 mgzZx Z™ñ1zZÃ\W~ ¿ X N C# Ö ÃËBŠŽ [Zp

¬Š ÅäYWŠ c qðƒàÈ:10

X ÏñYWŠ c q{zÐ"7 g ! 5à ¬Š kZ ƒˆwÈÃ\ WgzZƒ¿g}ä\ Wqðä Z

Xìt¬Š

àñ]ˆì ^ßn× xjÊ] ÜãÖ] ÜãËÖ] …çße oßÚ†Ò] æ ÜâçÖ] l^Û׿Ö] àÚ oßq†ì] ÜãÖ] !ànÛu]†Ö] Üu…] ^m ÔjÛu†e ÔÚç×Â

¿aÆ] ¸gzZiZz6 ãqzg :11

¿kZ ƒLe'YÃ|Å *Š ~uzŠgzZ b Zzg ZݬgzZì Le* ™Ýq]¸gzZiZz6 ãqzg ðä Z X * ™7ÐË™f »yZÐAi Zg6 6 izgC Ù }™izgC Ù X}™Ã

:i§

ŠzgŠy WzwzZg ! 41™ƒs ™u0 N°H¤ ZˆÆY (i úX ,™qzÑ¿t]ZgÌË g ! 1000Q ~yŠ 3,4vZY ¶ ZX N YÎ6 _u 0 %G]! gzZX ³7 Ô †a^¾ ^m (¼‰^e ^m ( …çÞ ^m PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Xì oÑ]ogzZ¢X ÏñYƒqzÑiZz6

¿m{»iÆÂC Ù :12

Xì7¿»yŠ 7aÆ~  q^ YgzZ}g ÖÐã.6 gzZ¤Ë :i§ ÑX σiã.6 ¬ÐyŠ 7X 4â ¬ŠgzZ³7 Wtg ! e 786gzZu 0 ŠzgŠg ! 14y WzwzZ Xìt¬ŠX ,Šgz¢‘œˆÆãx»Å !Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe Ðve ^ß’×ì æ^ßrÞ (Üm†ÓÖ] p‚n‰ ^m ÔßÚ é^rÞ

])z]YqñZŠñZ' ¿:13

Å X ,™qzÑ¿Ð ö:XZ]zZæaÆiÆÂ

:ìt¿

!oß%Æ]zå†a‡ äÛ›^Ê å‚n‰ ^m oiŸçÚ æ oi]‚n‰ ^m

:i§

à ZzVâ ZŠ 100 q ZQX ,™t@Ã{ñC Ù iÒGÃ{¦™| 7 Òiú«g 2gzZN°H¤ ZW12]ZgG $ 4h™ Y~ {>gzZ ,™{>ˆÆi úÔ {Š c 4h$ ¿Š c Šg ! 100™á ~GB; N ZŠ üE i: Á: B üE 4h${z ™ƒ } 9QX ,™ ¬Š ÅÑLZ™ VZuÐ }>QX ³7 6g Z-Š + \ Y Å‚ üE G $ 4 h E 7~g7Š Z%~÷J Z  Ïð77Q ü tJ A ~{ñC Ù iÒÃ{¦} Zž3â 5q ZgzZ,Š X ,Šgz¢i*·ƒ~g7~  qZ  X σ~g7~  q~yŠ 15vZY ¶ ZX CYƒ

]YqC Ù ñZ' u0 môZz! ¬Š :14

X ,™ 1| 7 g ! ZˆÆi úC q ٠ìŠkZaÆ~  qgzZÑÌË !Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe æ èÛ›^Ê Ðve æ oÖ^ÃÖ] kÞ]æ o× Ðve æ •çÛvÛÖ] kÞ] æ ‚Û³v³Ú гv³e o³`Ö] ànŠvÖ] Ðveæ àŠvÛÖ] kÞ] æ àŠvÖ] Ðve æ š…Ÿ] æ l]çÛŠÖ] †›^³Ê k³Þ] PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Ôñ^Û‰] Ü¿Â^e æ ÔÖ¡qˆÃe æ Ôi^Ë‘ “ì^e o`Ö] á^ŠuŸ] Üm‚Î kÞ] æ Ôñ]†ÏÊ l^q^ßÛ³eæ Ôñ]‚³ã• Ý‚³e æ Ôñ^³nÖæ] …ç³ß³e æ Ôñ^³nfÞ] èÛ³’³Ã³eæ Ÿç›æ ч†Ö] oÊ èÒ†e æ ÜŠrÖ] oÊ èv‘æ Ü×ÃÖ] oÊ é•^m‡ Ôñ^v³×³‘ ð^³Â‚³eæ àÚ é^rÞ æ lçÛÖ] ‚Ãe é†ËÇÚæ lçÛÖ] ‚ß èu]…æ lçÛÖ] ØfÎèe çi ]æ †ÛóÖ] o³Ê !†m‚Î ðo• ØÒ o× ÔÞ]é†ì Ÿ] ^nÞ‚Ö] oÊ ènÊ^ æèßrÖ] oÊ Ÿçì• æ …^ßÖ] X ³7 ¬Štû%PˆÆ¬Š kZ X ³7 tQX ðçŠÖ] ÌŽÓmæ å^•]ƒ]†_–ÛÖ] gnrm àÚ] ( g ! 3) ]†_–ÛÖ] gnrÚ ^m ^Þ‚n‰ o× ä×Ö] oב æ áæ†_–ÛÖ] àvÞ æ†_–ÛÖ] гv³e †³_³–³Û³Ö] g³q] !àm†â^_Ö] äÖ] æ ‚ÛvÚ

aÆä™gzŠ„  èV15

X ,™Ã¿kZ ƒ:• ' ðÄ  è~yÆˤ Z

:i§

ñ Yƒ»„  èÐy ÂB¯w©»"7 : Zizgg ! 313Ãe WkZX o³³×³Ã³Ö] k³³³Þ] ÔÞ] X Çìg7îJ0Òh!ðÃX Ï

]•Ð" ¾:16

Xì 7¿q ZaÆkZ ÂA ]•ÐkZ{zìLegzZì „  ÙÔd ¾¹ðä Z

:i§

z yZ*i™Ö cg‚~ª qçz ! 6} À%Ë~g6%Z/c ™á GÅyC Ù aÆÑkZ …æ]^ßnrßi •æ…• ( Ìm†• ä×Ö] ܳŠe Ä³Ú ä³v³i^³Ê 鳅糉 ~]‡zZÆizgâÐ[† Ÿ] äÖ] Ÿ ä×Ö] X‘Ðj§kZÃo‰†ÓÖ] km•Š¤  Šg ZÆkZgzZX K ”¡ì] é…ç‰ Q X X X X X !ÝçnÏÖ] ou ( ä×Ö] ÝçnÏÖ] ou ( ä×Ö] ÝçnÏÖ] ou ( ä×Ö] (ÝçnÏÖ] ovÖ] çâ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


( Ñ]‡… ^m ( Ñ]‡… c ~yxgŠÆÅVâzŠ Âã6å‚ß ij˳•} Z  ñƒ˜ÐZb§kZ Ü¿ÃÖ] o×ÃÖ] çâQ‘o‰†ÓÖ] km• ÐWQ‘ ÝçnÏÖ] ou Ðve Üm†Ò ^m (Ñ]‡… ^m ™ ÎÒpÃkZX‘Ôä×Ö] Ù牅‚ÛvÚ ä×Ö] Ÿ] äÖ] Ÿ Ðve Ün¿ÃÖ] o׳ ä³×³Ö] ™ V6 é…ç‰Ôû%111 o‰†ÓÖ] k³m•Ôû%41 ^ßnrßi •æ…• …æ] Ìm†³• •æ…• y WzwzZ6 kZ ñƒ_7‚Ûv×³Ú ™5B‚Æx¯Æ‚Ûv³Ö]ÃÜnÚÅ Ìm†• ä×Ö] ÜŠe Ä³Ú ä³v³i ^Ê «gC Ù žñ7 Ðj§kZÒi ú«gzŠˆÆkZX ,™xŠ™| 7”¡ì] é…ç‰ û%41 X}¢xs™| 7 û%3 ”¡ì] é…ç‰Ôû%11 ^ßnrßi •æ…•Ôû%7ävi^Ê é…糉~ |0 ! 6zi! N ZŠ LZÆ™)YxñÃîkZi ZˆgzZ4â ¬Šg—ÆvZ™ Z ¥ ¥  ™ Y~}>Q km• …æ] ^³ßnr³ß³i •æ…• …æ] t^³³i •æ…•y WzwzZi úC Ù iZˆ: ZizgaÆÑLZQ,Š ä×Ö] Ÿ] äÖ] Ÿ Ðve ¼‰^e ^m Ñ]‡…… ^m Ýç³nÎ ^³m o³nu ^³mgzZû%]‚]‚ o‰†ÓÖ] gzZ‘ÃzL¢¹Ð¿kZvZ¶ ZX 4â ¬Šg—ÆvZ™| 7 g ! 101 ä³×Ö] Ù糉… ‚³Û³v³Ú X ÏA ]•Ð" ¾

nŒ Û 3ZzgzZy¨ Z {@ñZ' ¿:17 :1i§

} h ! ÆkZƒgâ Y¤ Zì @ Î{zV˜N Y~} #n Zƒy¨ Z}ñYƒËq{0  i ðä Z ‚nÃÚ ^mg ! Æ™ìs§ÅtæQX ñYW:ZzV#ž,™+ gzZ,™çzX N Y~ s Z§ZVzg eb§kZ³7 X ÇñW^ß Âì{0  i¤ ZX ,™¿ßq ZX ³7 ™ƒ} 9~

:2i§

aÆh :ZznŒ Û

™g¦» kZ Âì 7¤ ZgâZgâ ƒk  ¦Å}È kZQ pÑŠzgŠg ! Wz wzZaÆnŒ y Û 3Zz ‚nÃÚ ^³mg ! 1101™ƒ} 9s§ÅtæQX} Š N ßnŒ Û Z÷V#0V#vZ c Bx * ¬Æ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


¬ŠQg! ZQ~y q W³7™ƒ} 9~s Z§ZVzg e[†gzZwÑÔ[fb§kZQ³7 X Ï} 7 7]gz¢Å"7 {Š c iÐyŠ 21ì¿»yŠ 41X 4â X Nî * 3èˬп:^â

aÆ! x»gzZ]q ::18

x »C Ù ã‚ W~ÂC Ù X ,™Šgzg ! 489 : Zizgˆn ZQ³7  yŠ 18g ! 8793| ^jËÖ] ܉] X σ! x»~

g ZuÑZu¿:19

¾taÆVÍßyZ ƒib)0ÆkZÐTƒ]¸ãqzg‰ðÞì e¿ðä Z X •{æ7x * t~Vñ* ÆXÀ5g eÆvZXì¿sp t ͆u ܉]†‰ Ønñ]†fq!M ] ͆u ܉] †‰ ØnÊ]†‰]!N Ý Í†u ܉]†‰ Ønñ^ÓnÚ!O Š܉]†‰ Ønñ]…ˆÂ!P kZˆÆi úC Ù ¿ŽXìžg I>gÎÆu 0 yWŒ Û X슰ÆÌZkZƒäZzìY\¬~g ! ÌZ  X fƒŠ lŠpx » 0ÆkZB‚ÆpÑŠzgŠy WzwzZÇñ7 g ! ÃìYc ÌZ

¬Š Åä™gzŠ„  è:20

XìB g]¸¹Å%$ ~Ä߬Št Ünu†Ö] àÛu †Ö] ä×Ö] ÜŠe ^ãe Øu] ä×Ö^e Ÿ] é³ çΟæ Ùçu Ÿ èe†Ò ØÒ ^ãe t†Ê] ä׳Ö^³e Ÿ]é³ç³Î Ÿ æ Ùç³u Ÿ (ä×Ö^e Ÿ] éçΟæ Ùçu Ÿ (èÛ×¾ ØÒ ^ãe ç×q] ä×Ö^e Ÿ] éçΟ] Ùçu Ÿ (é‚Ï ØÒ (èfn’Ú æ é‚• ØÒ o× ^ãe ànÃj‰] ä×Ö^e Ÿ] éçÎ Ÿæ ÙçuŸ (h^e ØÒ ^ãe xjÊ] éçΟæ ÙçuŸ ( oe Ùˆßm †Ú] ØÒ o× ^ãe à³nój‰] ä³×³Ö^³eŸ] é³ç³ÎŸæ Ùç³u Ÿ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


gqçj‰] ä×Ö^eŸ] éçΟæ ÙçuŸ (å…ƒ^u] …çßvÚ ØÒ àÚ ^ãe Ü’³jÂ] ä³×³Ö^³eŸ] æ ä×Ö] ð]‚Â] цËi ä×Ö^e Ÿ] éçÎŸæ Ÿ çu Ÿ ä×Ö] àÚ ^•†Ö] æ ènÊ^ÃÖ] æ çËóÖ] ^³ãe |]æ…Ÿ] h… Üã×Ö ] ä×Ö^e Ÿ]éçÎ Ÿæ Ÿ çuŸ ä×Ö] äqæ oϳe æ ä³×³Ö] èr³u k³f×³Æ èΈÛÛÖ] •ç×rÖ] h… æ è_ÃÛjÛÖ] …çÃŽÖ] h… æ (ènÖ ^fÖ] •^Šq Ÿ] h… æ ènÞ^³Ë³Ö] o× o×’i á] h… ^m Ô×ò‰] ( èÛñ^ÏÖ] èÂ^ŠÖ] h… æ(é†í³ß³Ö] Ý^³¿³Ã³Ö] h… æ ^m ÔË_Ö oËíeD6m†Ò á^ne kq^u E æ àm†â^_Ö] äjne Øâ] æ ‚ÛvÚ Ù• æ ‚ÛvÚ !ànÛÖ^ÃÖ] h…^m ànÚ• ànÚ• ( Ý]†Ò Ÿ] æ Ù ¡rÖ]]ƒ

¿g ZuZ6 V21

X ÇAŠg Zu Z¹Âñ7 g ! 699ÃÌZ kZ ðä Z !Ñ ‹› “ÃnãÒ àÛu†Ö] XìtÌZ

¿»Y ËgzZlÈÔr  :22 :i§z¿

în×Ú• în×Ú ‚e †Ûu] ^m gq] Ý^‰ Ý^Še å†Ú ^m gq] å^m å^³ne g³â„³Ú ^³m g³q] gq] •nÚ•…‚e •nÚ• …‚e •…çãÛ• ^m gq] •^nâ] •^nâ^e á^Άe ^³m g³q] …]…‡] oÖ‡] oÖ‡] ^e ïçÞ^e] áçÛnÚ ^m gq] Œæ‚Î Œæ‚Î |çf‰ |çfŠe äÃeæ‡ ^³m Éæ…^nÖ 'æ…^nÖ …çÊ^nÖ çÇÖ^nÖ Ünì^nÖ Ðv³e á憳Úçü³i ^³Ú ç³×³Ã³Êæ ]ç³fnq] …]…‡] ^uçÖ] Øu‡ å†â‡ p†jŽÚ •…^_ Èm†Ú †ÛÎ ‹Û• Ðve æ •×³• ^³nÖ •æ…^³nÖ !ÜÓn× æ ÜÓnÊ ä×Ö] Õ…^e äÂ^ŠÖ] ØrÃÖ] gzZX BZ e~á\ Æ|ŠzŠ q CÌðà c _ùZ Å ~0 e™X} ÀC¿t ~ ï¤ 0 e gzZŠzgŠg ! 11y Wz wzZQX N° H¤ Z à Zz Òp õ0 X Og ~ @'Cz® õ0 Æ ð‹C xŠ 6|ŠzŠgzZ ð‹kZˆ Æ kZXìg ï¤ `gÎJ Z  •g _7J A ¿t ~ yxgŠ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Å\W,™x » ^ YC Ù »\WgzZ•gB‚Æ \ Wž+Š ¬™ƒ¥#ÃÝñƇY •ZgzZ,™ C7Ýzg Å0 eV˜ Og(+Z Ë|ŠzŠgzZ ð‹{zQXì 7t@ ð‹gzZ|ŠzŠt ~ # Ö }  X , Š. ! ~V”ð‹gzZB8 |ŠzŠgzZBVZ {z¬Ðå `gÎðìg Xìˆ W~hÆ\WY ËgzZlÈÔr  ì °»aÆw‚}g7¿»]Zgq Z'

¿»vÐÑÆÔŠ :23

Xì~gz¢¿taÆkZ ÂVƒD™ßÃűËƱðÃc ƒ@ ™ßÔŠ ðÃZ 

:i§

g ! 21y WzwzZ™zgt ‚ÆvZÆ™g¦»kZ c ™Ägk  ¦Å}ÈkZˆÆi úÅY (Ã]Zg X ÇñYƒ{ nÔŠ~yŠ 21X 4â ¬Š Å}g ÖÐÔŠ™| 7 Wtg ! e 121gzZu 0 ŠzgŠ !àm…^fq ÜjŽ_e ÜjŽ_e ƒ ]æ Ünu †Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠeXìte W

¿»• ' ~tig :24

Xì 7¿[ꄹaÆVÍßy.6 Ðb)Æ~izgztig

:¿zi§

ð7 ]ÜtQÔ³7 ~g7å ØÖ] ÜŠe …æ] 䳳׳Ö^³³e ƒç³Â] Q³7 u 0 ŠzgŠg ! 11y WzwzZ -7 >gÎQ ànŠm Ðve Ü׉æ äÖ• æ än× ä×Ö] oב ànŠm Ðve ànŠm à³n‰c †’Þ é…糉 g ! 76  ŽC Ù b§kZð7 g ! 7~g7… “Þ é…ç‰Âá6 ànfÚ ÂZ  z™qzÑ XÐBŠŠp« ig\W~V⊠„Pð7 izgànŠm é…ç‰ g ! 3b§kZX ³7 

5Å :25 ¿m{ »g;Z îGÏG

Ãg ‚ϳÖ] è׳nÖ é³…ç³‰ Ã]Zgt ¤~}‚~y WÆypg {â ƒZƒZ= Í ÐV6¿ðä Z X ÏN YƒgzŠ])~g ‚ÅkZvZY ¶ Ç}™ ¬Š™ Y~}>g—ÆvZ™| 7 g! 114

/¿:26

Xì @ ƒx »~yŠ&™áÐ]&ì sp¾¿taÆx » ^ YË PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


:i§z¿

c )•6} •C  Ù ß}”Æ ½» 101QX z™t@ Ãðå ( ]|™| 7Òi ú«gzŠQz™çz¬ žE g0 ZÆkZ™ ¯V1Í 101ÅL WÃVa6 Q( ê gyf ! ,™Šæ~x »V#~÷åzZp]| E E C&Ë™Äg × ú gzZ,Š wZe ~ [ˆáZz V ðG3ÒF ƒx » bŠ òiÑBà ŠçP¸8]|gzZ 9 Š 7™& X ÇñY

Àñ! {g 7Z :27

䳳׳Ö] ܳn׳³Â^³³³mÌZtg ! 100Ð+ mï6 _{À 0 çz! ÂÏäÎZ  ˆÆiúÅY ( N YΙÄg~‚fÃѶZ ¯K]! ÐËQB‚Æu 0 ŠzgŠg ! 3,3y WzwzZ ‚Û³’³Ö] izgŠ Z®ÅÌZ kZ ƒ: x¥iðÃ]Zg kZ¤ ZX ÇñYƒx¥iƒ  „ ]Zg « Â;e ävZ X ,™yŠ 7:gzX ÇñYƒx¥b§ÅsWiƒ  yŠ 3,4X N YD J ( 100

¿»qJÅVî ¬Š :28

Õ^µ •æ…• g! 110 ”¡ì] é…ç‰g! 110 ävi^Ê é…ç‰g ! 11 Ünu… h… àÚ Ÿ çÎ Ý¡‰g ! 11 Ÿ] é çÎ Ÿæ Ùçu Ÿ æ †fÒ] ä×Ö]æ ä×Ö] Ÿ] äÖ] Ÿ æ ä×Ö ‚ÛvÖ ]æ ä×Ö] á^vf‰ g ! 11 Ün¿ÃÖ] o×ÃÖ] ä×Ö] ^e ØÎ…^`2g ! 11 …‚Î é…ç‰g ! 11 o‰†ÓÖ] km• g ! 11 ‚ÛvÚ Ù•æ ‚ÛvÚ o× oב Üã×Ö] Õ^µ •æ…•g! 110 wJ,™ ¬Š™}ŠôZz»ÑñgzZ,™7jàSÃðo× ŸçÚ …æ]‚ÛvÚ Ù• æ ‚ÛvÚ™| 7 X σ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


¿aÆGä™ÝqMD:29

4$ X ³7 x• á zðüG3Ehq ZaÆä™ÝqMD än× ѕ^‘ †ËÃq Ý^Ú] æ Ý¡ŠÖ ] än× †Î^e Ý^Ú] Ðve oßÛ× Ün× ^m !Ý¡ŠÖ]

ð „]|a1¿ V30 k

X ,™Ãxø8ÿkZgîm{aÆ~  qÅnC Ù

2:¿zi§ G 4$ X ³7 ÒÃ! ! üG3EhˆÆkZX ,™ZŠ Zk ð „]|a1~  qi ú«g g ! 34†fÒ] ä×Ö] g ! 33ä×Ö] ‚ÛvÖ] g ! 33ä×Ö] á^vf‰ g ! 1 o‰†ÓÖ] km• g ! 1ØÎ …^2 g ! 100Õ^µ •æ…• X ³7 g ! 125™á ~B;Ãu 0 yWŒ Û ì 0ƒe[Z ~÷Â<i ì nÅPÃ?Z ð k„ g ! 100u 0 ŠzgŠ ³7 ]Zg c ii ú«gzŠ~ˆX σ~g7~  qvZY ¶ Z,™ ¬ŠÅ~  qKZ™ Y~}>Q X ,ŠjÃk ð „]|[Z N»kZgzZ

aÆ~Èy! i :31 :1•¿

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ƒ ã ™È y! i ÅŠ%¤ ZX • M ™È y! i ÅáZz ¶Š „ZÍ KÑc ÅÔŠ JËÐ ¿kZ ÆkZX Z 7ƒÌ‚ ðÃ8 gX ,™¿™á ~uÅ~– ƒ ã™Èy! iÅ]gú¤ Z ~uÅ}– $ 4hG WgzZ,™xŠ™| 7èEG e >gÎg ! Zq q Z6 VC Ù ~yZƒÅ õZ3Ž VÅìß 7ˆ KÆe WkZ m Ë7ˆÆkZX Bx * »ÔŠgzZÑ6 áçÓnÊ àÒ VâzŠ m ËzŠÔ,Šu^ÐV~V\WÅ~um ËzŠ[Z Dáæ†n’fm Ÿ ÜãÊ Üâ ^ßn• ^Ê) á»Ã~ukZQX ,Šu^ÐV™Äg~ìm Ë~y WgzZÔ~c ZgÎÆu * m ËzŠÔ~Vâ » X ÇñYƒC Ù ª~yŠ 3W Z »¿kZX ,Š™®Š~y*Gc ~VZ.yZk  zË™|0 ! ~} À

:2•¿

xŠ™| 7 g ! 3 à³³nŠm é³³…ç³³³‰6  kZ™áe gu 0 c Ä ZgÅÛaÆyc ³Æ!´äZŠ 40 àe 7 ¡Ê á^³e‡ ÜjŠe áç³Ó³nÊ à³Ò !!!! …]]‡] å]†³³Ú] ^³³Û³Þ] 鳅糉 ~y WQX ,™ ƒã™Èy! iÅTÃe g c Ä ZgkZ[ZB™å>gÎÐZ[Z 7¡Ê àe 7¡Ê Ðu …•7¡Ê X ,Š™®Š~5ZgÆ¿kZ c ~g Z-ŠÅyÆkZc ,Š™®Š~yÆkZ

~Èy! igzZ ZwÃÔŠ :32

ŠzgŠg ! 11y Wz wzZ³7yŠ 21g ! 1100 ÿkZaÆä™È y ! i ÅkZgzZ ¶Š ZwÃÔŠ ÔŠ ‰ Ü 1 QX ÏñYƒ ZŠ Z >Ãi ÅkZ Âg! 1100 ³7 Ã]Zg ~(ˤ ZÿkZ X ³7u 0 g ! 108‰ Ü z ÌË: ZizgQX R! i *gzZ,ŠBÃÅu 0 m]Zg ~y WÅ¿X ³7g ! 21Æ X ,™Šgz

:ìt¿

†ni ^Ò ä×Ö]Ÿ] (^m^ße á^ÛÒ çÒ äÖ] Ÿ †nµ l†–u ^m †Ò †m‡ çÒ àÛ•• c†nÚ

~gâzÈwqxôZz! mÓZ¿:33

»+  qzg ÅyZÐ ä™Æ¿kZX • ïŠ Z j ZÃVÍßÐ DLZŽì aÆVC¬yZ¿t 6 q ·Ëˆ Æ >ÃiX ,Š izg ]zZæ g ! 21g ! 2100 >Ãi Å kZ ‘  Å {gجXì CYƒ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ƒŠ°* ™tÃËZ  QX ,ŠBÃ6yÇg ) gzZ š  IZ G î*9gm‚V˜ V*˜ x‘]| X ÇñYƒW ZпÆ]Zgq ZvZY ¶ ZX ³7 Y (iúˆg ! 21Æ™g¦

:ìt¿

æ 7¡Ê Ðf› kËa á^â†fÖ] Ün¿Â á^_׊Ö] Øn×q …^ãÎ ˜e^ÏÖ] ä×Ö] ÜŠe !á¡Ò çâ^m gq]‚Û‘ ^m 7¡Ê Ñç› kËa X Bx * »ï¬(ÅV#

¿»vZpaÆ~  qC Ù :34

vZpg ! 1000B‚Æu 0 ŠzgŠg ! 11y WzwzZˆÆiúÅY (aÆä™ Zg7Ã~  qË vZ pg ZD Ù 12gzZ ~  q i ú«g24 b§kZXñ7Æ ~  q iú«g 2 Q³7°°Z Ý°Z X •M | 7 aÆ~  qC Ù ì ¿»]Zgq Zñ7 g ! 90¬Št~y Wñ7 Æ°°Ý°Z

:ìt¬Š

|ç`f› ^m Üñ]• ^m ÝçnÎ ^m Ün¿Â ^m ëo× ^m Ün×u^m Ünu†Ö àÛ³u†³Ö] ä³×³Ö] ܳŠe àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe Ðve æ Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe Ø–Ëe Ô׳ò³‰] o³Þ] ܳãÖ] Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe èÖˆßÛe æ Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä³×³Ö] ܳŠe èfnãeæ ܳnu†³Ö] p†ŠÒ p†fqæ ä×Ö] ^m p…‚‘ |†•]æ ä×Ö] ^m p†³Ú]†³Šmæ ä³×³Ö] ^³m p…‚³Î ijʅ] p†’e æ oÃÛŠe oÃjÚ æ p†Ú]†Šmæ p†Û ÔjÂ^› oÊ Ùç›æ p†ÏÊ oßÆ]æ ÝçnÏÖ] ovÖ] çâŸ] äÖ] Ÿ ä×Ö] Üu †Ö] †Ö] “ÛÖ] ÜÖ] ЊÃÛu “ÃnãÒ çâ àÚ ^m Õ•^f àÚ oß×Ãri á]æ èÛ¿ÃÖ]æ læ†frÖ] ܉^e éçÏÖ]æ 酂ϳÖ]æ èfnãÖ] ܳ‰^³e ]†’Þ æ ^ßnfÚ^vjÊ ÔÞ‚Ö àÚ oÖ ØÃq]æ ànjfvÛÖ] ÔjÂ^› Øâ]æ ànϳjjÛ³Ö] †m‚Î oòn• ØÒ o׳ ÔÞ] à³nÛ³Ö^³Ã³Ö] h…^³m à³m…]‚³Ö] o³Ê^³q†³í³Ú æ ^³ß³nÃ³Ú äÏ×ì †nì oF× oFÖ^Ãi ä×Ö] oבæ ànÛu]†Ö] Üu…] ^³m ÔjÛ³u†³e æ Ô׳–³Ë³e !ànÃÛq] äe^v‘] æ äÖ ] æ ‚ÛvÚ

¿Àñ! »h :ZznŒ Û :35

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


@ ™: :ZznŒ Û Ìñƒn g®  , ZŽX ,™~]gßð•ZaÆh :ZznŒ Û Ã¿kZ Xƒ

:ìt¿

ÜnrÖ] ÄÚ^q ^m ÜnÛÖ] ‚nÃÚ ^m Ðve Ønñ^Ó×Ò^m Ønñ^Úæ… ^m gq]

:i§

Æ™ ì s§ Å tæ wzZˆ Æ [f gzZPzŠÔ ðXì * ™ g !& ~ yŠ à ¿kZ &gzZ}™Ã¿kZÆ™ìs§ÅwшnZQX ³7 BÃ>gÎg ! 9ˆÆkZ³7  g ! 126 X ,ŠòiÑ‘œ,™¿»yŠ 21X ,™g¦áZz¶ŠnŒ Û‰ Ü z_7 î Oà@ Ðgzig !

¿»]‡5~[ Zp »VzÈ( :36

™ÝqÑCZƙÿkZ {z ƒРvg ) Ëc VzÈ (Ë]‡5ÅkZžì Letðä Z X •M 

:i§z¿

Ð~yZX ǃ{Z â³7 ¬ÐiúÅò¤ Z•M ™‰ Ü zÌË~yŠ™ƒçz! ÿkZ X ,™å~yŠæè%ÃkZì-7 g! 70,000Š Z®Å™fC Ù

:™f ª

†nÇ‘ …çÞ •æ…• ÝçnÎ ^m onu ^m …^ËÇj‰]

:™f ZuzŠ

Xì •7 g ! 7à 35•e WÅ…çÞ é…ç‰6ànfÚC Ù gzZg ! Z ànŠm é…ç‰ q X ÏñYµ*Š ÅðgzZ@ÏA ! x»vZ ¶ Z PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


¿»BÃ>gÎaÆ]YqC Ù :37

XìYYHaÆÑC Ù Ž¿(Z» ävi^Ê é…ç‰ Xì@ Yï„~yŠ 15{Z û¿kZpì yŠ 21]æÅ¿kZ

:ìt¿

Xƒq Z(gzZ‰ Ü z,™qzÑ-7 ~{ â qzÑÿkZ X 4â ¬ŠÐvZÐqízq ˈÆ"7 ÿkZ X ³7 g ! 200ävi^Ê é…ç‰J yŠ 21~¿kZgzZ X ,™Šgz»ävi^Ê é…ç‰._ÆŠ Z®Ï~Š 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

200

5

30

30

4

40

8

30

1

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

30

1

50

10

40

30

1

70

30

1

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Š Z® yŠ

Š Z®


îaÆ• ' ~y»zŠ :38

X ÏA 7;ÐtigÃkZ ǃÌk0 ÆTîtX •Z Z¯{Š c i„¹ÆîkZ Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ Ùç_Ö] æƒ Ùç_Ö]æƒ Ùç_Ö ] æƒ Ñ‡†mæ^q †íÚ äÖ ØÃrm ä×Ö] Ðjm àÚ æ o× ØÒçjm àÚ æ gŠjím Ÿ &nu àÚ å†Ú] ÈÖ ^e ä×Ö] á] äfŠu çãÊ ä×Ö] †m‚Î oò• ØÓÖ ä×Ö] ØÃq ‚Î ^•†Î ä×Ö] ]畆Ïi á] ÜÓÖ †ËÇmæ

ÜÓÖ

äË ^Çm

^ߊu

ÜÖ^Â

Ün×u

…çÓ•

ä×Ö]æ

ÜnÓvÖ]

ˆmˆÃÖ]

å•^ãŽÖ]æ

gnÇÖ]

kZg e î 0 c Z•»tq ZgzZX N ¯ 6½»CÐ „(šˆÆi úÅ-yŠÆ-ît (vZY ¶ Z ,ŠÄg~ ñLc ~ k6c ,ŠÄg y»zŠÃkZgzZ B|0 ! ~} À!™Ägg0 ZÆ X ǃ7ßB;LgzZÏA ~izgÐ X ,Š î * 3ÃÆÈËc ,Šgz¢‘œ~ßžìtoÑ Ÿ &nu àÚ Ñ‡†mæ^q †íÚ äÖ ØÃr³m ä³×³Ö] гjm à³Ú æe Wˆ~ŠkZ6 gîÆ]zZæ ä×Ö] ØÃq ‚Î å†Ú] ÈÖ ^e ä×Ö] á] äfŠu çãÊ ä×Ö] o³×³Â سÒç³jm à³Ú æ g³Šjí³m X ,™ J 7 g ! 21izgà †m‚Î oò• ØÓÖ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


¿»«™ÐVz‡qgzZVz¤  zŠ YÔV7Š :39

qðÞ•D™,Zu 0 vZ«™ÅyZ•TgpôÐ]* vÆnC Ù áZzä™Ã¿kZ X •TggzŠÐVz‡qáZzä™~™âàSX $ Ë 7Ìg

:¿

^ßn_ ^Þ] o× o× ^³ŽÒ سӳŽÚæ†³Ò Ø³u p†³nÚ Ø³Ó³ŽÚ o³×³Â o³×³Â •^³Þ 7çÚ‚Î(æ†Ò †m‡ çÒ àÛ•• æ†Ò Ý†Ò ‚ÛvÚ Ù• o×Âæ ‚ÛvÚ ä×Ö] o³×³‘†³$ç³Ó³Ö] Ÿ] Ìn‰ Ÿ o× Ÿ] xjÊ Ÿ…^+•…憵 lçÎ 7]•ˆm†n• 7]•†Ú å^• æ†Ò †nâJ 6nÚ !…^ÏËÖæ‡

:i§

gîÆ]zZæX ³7 à o× •^³Þ kZg ! 707gzZg ! 11u 0 ŠzgŠy WzwzZ~‚¤ ÌËÿkZ X Og~Šgz: ZizgÃkZg! 156 

qÝîz¿:40

X •7¼ÐWÆöVc g F]»ÔzŠ Yx ÓXìÝ„h »uÑXìÝ„Š ã ÅxsZ ÂñYƒ]g c iZ  X σ]g c iÅ ~  u 0 wÎg+ W~[Zpžìt# Ö ´Å! x»Å¿kZ X •Ðƒï¬Æ¿kZ\W[Z,Š™Èrî :1¿ t@Ã~  x™Z wÎgÆ| 7Òi ú«gzŠY (iúˆX ,™ qzÑ]Zg Å-c c ÌËÿkZ X ,™ ¬Š Å! x»Å¿W ZzÆyZgzZ,™ ÅL WgzZX Kg ! 40 îVâzŠtgzZX ,™gŠz»qÝg ! 620gzZ u 0 ŠzgŠg! 100y WzwzZ[Z Z9à {Vƒgâ Y ! W c VM6V˜ ª,Š N~ ã0 Ô™Ägg0 Zîq Zq Z™ ¯ V1Í X •M N ÌB‚Æ‹q ZÃVCÍyZXƒ* ! 0 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


XÐN YƒqzÑYg U WÃ\W„ˆÆyŠ 15vZY ¶ Z 7yŠ 40QÆ3yŠq ZQ* 37yŠ 40Z& ZgzZ“  ÍsÜX * 3•x ZwN 3w':Ì6  X * 3

:ìtî: 2¿

ä×Ö]

Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe Ÿ] äÖ] Ÿ

‚ÛvÚ

ä×Ö]

äÖ]

äÖ]

Ù牅

‚ÛvÚ

ä×Ö]

äÖ]

ä×Ö]

Ù牅

‚ÛvÚ

ä×Ö]

Ønñ^ÓnÚ MQP

MQT

STR MRM

Ønñ]†fq MPS

MRL

MPT

MQO

MQU

MPU

MRO

MQR

MQN

MQS MQM Ønñ]…ˆÂ

MQL

MRN ØnÊ]†‰]

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


EE š ¿Ø{Æm^ Y* Ô ú $ :41

ÆVY±c VƒyxgŠÆVñì e]©tX •‰ƒx ¬]©^ Y* ~gzŠÆÀ` W Xì ¿{Šñi WX ,™ÃDkZ ƒ* ™ Z] ÃkZc yxgŠ

:i§

yZ‰ Ü z_7 gzZX BZe~v WgzZX ,™xŠe Wtg ! 416  ZC q Ù ™áäZŠ 41ÆVÎu X ,™yŠ 11¿tX ñYƒ#ŠyxgŠÆyZžBx * ÆVâzŠ

:ìte W

!kÚ^nÏÖ] Ýçm oÖ] ð^–ÇfÖ] æ læ]‚ÃÖ] Üãßne ^ßnÏÖ]æ

X * ™ »Ãm^ Y* ÆVñÔVY±:42 :i§

N YƒÔŠ {zvZY ¶ ZX BZe~v W™| 7 g ! 47g`Ö é…ç‰6  yZ™áw! ÆuÆVâzŠ XÐ

¿{Šñi WaÆŠ ÑzZw”:43 þ :1•¿

} •Æe WC Ù ™Ég ! 416  ½»CÐyZ*ià 86gzZ81e WÅ ‹³Þç³m 鳅糉¬ƒ  X K~®  ‚«yŠÆ|$  žì 4X B™µ Z

:•te W

x×’m Ÿ ä×Ö] á] ä×_fn‰ ä×Ö] á] †ŠvÖ] äe Üjòq ^Ú oF‰çÚ Ÿ^Î ]ç³Ï³Ö] ^³Û³ÖÍ !áçÚ†–ÛÖ] å†Ò çÖæ äi^Û×Óe ÐvÖ] ä×Ö] Ðve æ àm‚ŠËÛÖ] ØÛ 8~çJŠ WgzZC Ù ØJŠ W™wÍ~ã0 k†q Z Zƒ–e WZ•»½»q Z¬ÐäÎÃ]Zg :i§ X ,Š™®Š6 (u 0 ÃVz•ƒ  ~y WN YD™ ¦Ã½»kZgzZXá PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


X ÏñY^IlȈÅ6 ]gúŠ%пkZ

:2•¿

¬Š sf `gŠ~ ®  ‚«izgÆ ]ZÔyŠ Œ Z [Z¸ a ÉlÝÃ|$ ~ ¿¬ ä \W yZ*i,™ÒÃX BÉÆ™„Ð è%KZ ÂM É7B‚q Z\W¤ ZX BÉg ! 270u Ư „(™5~ [†t²ÃvgzZ yZ*i[Zì YZ ÂB 5 Ìv}gŠ~ kZƒØ{ X ,™wEZ

:ìt¬Š

ä› ä› ä› 1× 1× 1× “ÃnãÒ “³Ã³nãÒ Ü³nâ]†³Ö] à³Û³â]†³Ö] ä³×³Ö] ܳŠe †nì 1× oFÖ^Ãi ä×Ö] 1ב çâ çâ çâ ЊÃÛu Њó۳u “³Ã³nãÒ “³Ã³nãÒ !ànÃÛq] äÖ• æ ‚ÛvÚ äÏ×ì 8 JŠ W JŠ W]gúŠ%™w˜~ ã0 k†q Z lÝq Z izggzZ B™µ Z µ ZЊæ Å8ÌÃkZ X ,Š™®Š6 (u 0 ~y WB‚q ZÆ™N Z½»ˆ{â 9gzZXÐVƒÅ  { â9ÚÃyZX B

:3•¿

Ã]g „sf `gŠƒG®  ‚Å~œì4‰ Ü z ÌËX B™ï• á ~¿VâzŠyZ ÌÿkZ X B™µ Zµ Z™É6 ½»g ! 18Ì

:¿

•nÖ ]æ •çnÑ •æ…^Ú •æ…] •çm‚e] •çm‚Þ] •n×ÃËÞ •n×ÃÃÊ äi†³nã¾ ïçnÛ_e à•æ†_ne ^m gq] 'çãו •çn×› '^Çni '^ÆçÖ] •çãfÚ •æ•^â [Z ) !äjnÞ]…çßÖ] ènŠÛŽÖ] |]æ…Ÿ] ^ãm] ]çfnq] |æ†Ö] èÓò×ÛÖ] h… Œæ‚Î Œ]‚³Î gzZƒ]•Ð£g ¬kZxÏZgzZ ÌZÃ9%ì 2~ZYZn%Kx * »Vâ ÅkZgzZ]gúVŒ ^³_e É^³%n×j×ãe Ün¿³Ã³Ö] ܳ‰Ÿ]]„³ãe ܳ҆³³Ú] ^³³Ú] ç³×³Ã³Ê ]æ( Xƒw”»Ü4 Š ÑzZ çÃm •â^Þ ØÒçi •æ^â ^â ^â †ÛÃÖ] ÄnÛ׉ ‹ãŠâ ‹³ãŠâ Ôn–³ì¡³_³e !Ù^ËÓfi ä×fi åæ‚ne PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


X Ï}™wEZ]gúÿkZ

:i§

qZgzZ ðjq  Zg ZlÔìg q ]gúyŠ 15Ã ã0 kZgzZ ,Š hg™wZ eîq Z~ ã 0 Þ 1q L Z kZX B™wEZyŠ 15™wZe~ã0 îgzZyŠ,ÛÎ[ZX B5gzZ ÂñY7 Á ã0 ZÃx • ¤ áj X ,™wEZlÝ18b§

:^ â

X •ä™wEZä]gúŠ%lÝ41~1•¿ XÐ,™wEZVâzŠ]gúŠ%XÐVƒ»~{ â9㽎 •lÝ270~2•¿ Xì * ™wEZä]gúsÜîtXì* ™wEZyŠ 15î°Ô•lÝ18 ~3•¿ X ,™qzÑ* ™wEZg ! ZÐyŠ ÌËgzZBÄgÆ™g »¬Ã¿VЕe q Xƒ: tðÞ @ ,ŠÉ õg @ Åä™qzÑÆ¿Æ™^âk0 LZ

¿» W Ã >gÎaÆZC Ù :44

X {)ó•aÆä‚' lg ! Ôr  }X ,™Ã¿kZƒ* ™iÃZÌË

:1>Ãii§

g ! 922izg}ŠÔg ! 921izg}uzŠÔg ! 921izg¬X ³7  Њ Z®kZyŠ 3ÃW Ã>gÎ X σûZ> ZÃitX ÏñYƒZŠ Z > ZÃi³7

:2> ZÃii§

i*»yŠ ~y WX ,™ ZŠ ZÐ +  Å > ZÃii ú«gzŠY (i úˆÃ-gzZ]ZÔÔ|$ Æ0 e 6 X ,Š öÃVÉ%ÔV”ã0 tQX OgB‚LZã0 Ü zkZgzZ,Š ‰ X •M áx »sfzgqпkZ\WˆÆ> ZÃi {zÂñZh Z s§Å[8™|0 ! ~ ŒÆF ½Æ™6~ ,%Ê Z°ZÆW à >gοðä Z / X ÇñVZyv:gzñYHaÆx » ^ YÿkZX ǃ¢q™ƒg ZË PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ñ Y à Ze ~ 9: {Ÿa kZX σ 2ŸgzZ ǃ 683~ wzZ: {X • Š Z°Z2764 ÀÆ >gÎ gzZX Vƒs Z§Vzg eÀñVzg e,™åÐ Ô×ÛÖ] äÖæ Ðv³Ö] ä³Öç³Îq H ZÆîX Ï X Vƒ~VâÃxŠ { :ìtî

690

694

697

683

696

684

689

695

685

699

692

688

693

687

686

698

X ǃiX¹c ‹kZñ7 ._ÆŠ Z®ÅkZÃW Ã>gÎaÆiÆkZƒXðä Z/ X ,ŠwZe~ã0 º™É™5Ãs »o~,%Æ>gΊ Z°ZƒCƒ: lg ! Z/ ¤ ìg~ã0 {zJ Z  ,ŠwZe~~0 c c gŠ™|0 ! ÐÏgÃkZÆ™{+6 ~ÇËÃîkZ¤ Z/ X Ïìg ~g Ylg ! Ç

* hg »¿:45

ÅähgÉ}Š hg:ÿkZ,ZÂ} 7 * ™uF ÿkZÐzzËgzZÆ™qzÑ¿ðä Z Xƒ: W Z»‡ggzZ„  èÅkZž @ ñÑŠ »Ð+ 

:¿

1‰ Üa(oñ^a• oÒ " #‚ÛvÚ ØÛ 1:çã2 (oñ^ãÒ oÒ ä×Ö] Ÿ] (p<ã:çÒ oÒ äÖ] Ÿ !oñ^a• oÒ 7æ†fÛÇnµ g‰ (1:çã2 1‰ -q 1:çã2

:i§

6 ´ÑgzZñ7 ¿tg ! 101gzZáÄgk0 ´Ñ~B‚™°ãðŠ Åy! ßd Œ Û ÆW11]Zg PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


¼ Ô ZÀ¼ Ô ðÛ§ ZÎyŠ 8}™yŠ 7ÿkZ}™ 1wZ e~ ~0 c c gŠ ËÃkZ ðgzZ}™xŠ X ,Š}ŠÃ` ZËÃVzqx ÓyZX ,ŠBûx Z™Y m Zx Ó™Ägk0 yZ*i ‚ ZhðgzZwY¼Ô×

¿aÆ! x»~yJZgzZ‚f]¸:46

kZƒC™7x »“  ZŠ c ÅXc ƒ@ ZgaYÐðJ 7 c ƒ‚f+{zc VƒäƒyJZÆaT X ÏA ]¸‰ÃkZÐî 786 1622 1626 1629 1615 1628

1616

1621

1627

1617

1631

1624

1620

1625

1619

1618

1630

6~WÅì~®   ‚«izgC Ù‰ Ü zÆ[ëWqƒÆ™qzÑyŠÆ|$ ÃîkZ :i§ X ÏñYƒZa “  ZŠ c ]¸dZ~yŠ 21vZY ¶ ZX Nö™ðŠÐ[†t²™ÉÐyZ*i

¿»ähg}gðŠ Zfz:47

X ³7 yŠ 21g ! 500ÿkZ ƒãUlÈÅy ZVƒ} hg}gðŠ Zfzðä Z !ä×Ö^e Ÿ] äiçÎ Ÿæ Ùçu Ÿ

aÆVÍßßÐk#Zz" ¾V48

X ÇñYƒwâÑâ Ðä™Ã¿kZ ƒßÐ" ¾ðä Z

:i§

Æu 0 ŠzgŠg ! 11y WzwzZ™Ägt ‚k  ¦Åu 0 { izgÆ~  *™Ñçz! Ã]Zg: Zizg PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


X B¯]Š ¬Å"7 ÿkZg ! 800B‚

:ìt¿

!ÜÓn× Ý^ŠÖ] ànÚ^ÃÖ] kÛu… ^m Œæ•†Ê å^• ^m

aÆiÆÂC Ù :49

X σã‚W~yŠ 7³7 izgg ! 20ÿkZƒ:VYÂt Üi^Ò h… ^m Ønñ]…ˆÂ h… ^m ØnÊ]†‰] h… ^m Ønñ^ÓnÚ h… ^m سò³m]†³fq h… ^³m h… ^m (ä×Ö] Øn×ì ëÜna]†e] h… ^m" # oË_’Ú ‚Û³v³Ú l†³–³u à³nò³nfß³Ö] ^m (" # ä×Ö] …çÞ" # ‚ÛvÚ h… ^m ( ä×Ö] |æ… oFŠn h… ^m (ä×Ö] ܳn×³Ò oF³‰ç³Ú †Ò †m‡ çÒ ÜÖ^¾ †Ò Ý†Ò Üm†Ò ^m Ünu… ^m àÛu… ^m ä³×³Ö] ^³m (h… ^³m h… ^³m h… çÒ å^• çÒ Ü×Â(ànÛ×ÃÖ] h… ^m †Ò á^‰• p†nÚ ØÓŽÚ †³Ò à³Ê• ç³Ò à³Û³•• oÞ] ÔÞ^vf‰ kÞ] Ÿ] äÖ] Ÿ Ðve c<µ Ýç×ÃÚ 6nÚ xjÊ c<µ áçñ^µ çÒ ^³2†³µ !ànÛÖ^¿Ö] àÚ kßÒ

¿»iÆÑÂC Ù V50

])KZgzZ³7 g ! 313~Ö  B‚Æu0 ŠzgŠ ! 100y WzwzZY (c [fi úˆÃ¿kZ Ã\W,™¿¸: ZizgX ,™ ZŠ Z]{>A X N Yë\WÆJ VŒN YD™yÒÐvZ X Ï} 7 7]gz¢Å¿ËgzZ

:ìt¿

"‚ÛvÚ ^m ä×Ö] ^m Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe Ðve Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe # ^m oßÓ×ãi Ÿæ oßÒ…•] (á^ÚˆÖ] gu^‘ ^m àënŠu ^mëàŠu ^m äëÛ›^Ê ^m oë× ^m oßÒ…•] ܉^ÏÖ ^e] ^m oßÒ…•] p‚ãÛÖ] xב ^e] ^m oßÒ…•] ‡^rÛÖ] Œ…^Ê !ÔnÖ ƒ ˆq^ oÞ^Ê oß‚i Ÿæ oßÒ…•] PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


•[! 4

gu ØÛÂ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


aÆä™ »} ×ÆnC Ù :1

X ³7 V;zƒ;gƒZ×ðÃ6 }c ƒnZg * Ð\Wðä Z oב ÜãÖ]!Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe!Ünq†Ö] à_nŽÖ] àÚ Ünu ä×Ö]^eƒçÂ] !¡nÓßi‚•]æ^‰ ^e ‚•] ä×Ö]æ …çËÆ^mçË ^m Ün×u^m‚ÛvÚ ^Þ‚n‰ o×Â

aÆäšk0 Ã[8:2

Xì* ™qzÑ{ â`z²¿taÆäšk0 ÃkZ ÂñYhg c ñYƒnZg * [8»Ë¤ Z

:i§

» ^  ‚} ( Š°q ZQX B| 7”¡³³ì] é³³…ç³³‰ iŠ 416 a%C Ù Bv%à »Š°41 „B‚gzZB½~c ZgÎkZv%41{zgzZƒ: ù ŸÅž,™ c ZgÎ, ZÐyxgŠÃkZB b§hZÐ _c ÐJŠÃ  kZQX ,ŠÄg™ ¯ u³™Éx * »[£gzZ¨ ¤6c 6q Z X ,Š™È ñ¥ kZQX ,ŠÄg  ~yxgŠgzZB°%Ã~kZgzZ,ŠÅ J ¥  6 (u 0 ZˆÆkZ q …gz0 Ú Z¿tX ñY:V  Zg7ÆJ Z  ³7”¡ì] 鳅糉 Š Z®Ñ™Öä;uÆ X ÏA¸ðÃc ǃ¢q[8¬Ð“ Ä ZgÆ žì

hz›¿:3

o× Äß³’³i]æ o³ß³Ú g³v³Ú Ôn׳ k³nÏ³Ö ]æX B™Š c ã! ie Wq ZÅu 0 yWŒ Û ÷‚gzZ{  MÃ÷‚Æ™y·Š »¿´gzZN YÖ™ƒVâ ZizŠ™| 7 u0 ŠzgŠX oß³n ]æ Å¿kZ B÷‚g ! !Î b§kZ ,Š™ `g {÷‚gzZ³7g ! !ÎÃe WkZgzZX Buzg Xì yŠ!Î PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


¿aÆ~Š • á gzZ›:4

aÆ›B‚Æ+-Zzc ›~~çVxc,™vßáZzp g+ m{Å~Š • á ÿkZ X ,™

:i§

wzZX Ù\WA{Š c iƒ415ÁÐÁ‰ Ü zì4{Š c i ƒ»]Zg‰ Ü zB™gH‰ Ü zq Z X ³7 ¿tQB‚Æu 0 ŠzgŠy Wz æ• çrnãe Ønñ] †fq ^m…çÞ ^Ò ‚ÛvÚ ,ÄnfŠi oÒ ä×Ö] ,Ìn_Ö ^m gu ‚Û’Ö] ä×Ö] !…ç–u ¸• Ùæ c†nÚ æ†nãµ Ù• ^Ò hçfvÚ ØÒçòÚ X Bx * »+-Zz(Å[8ÂìJ 7 aÆ+-Zz¤ Z :^â

h7±:5

äÎÃ7kZX • M ™g »ÌVâzŠ c %c 7»h\WÐ ¿Æ]Zgq Z)g fÆbz$ ÌZ Xì CYƒÐkZÌhÅ[8X σ]³Å\W~m{zx ZúXÐVƒm ³wŠ6 \WÐ

:IF

X $Å} Àá»q ZgzZ[† bzg7Ô%»yìiÔ%»x ZŠ !

:‰ Ü zgzZi§»¿

¿ê†ñWÃZg7 0 e V˜ N Y(+ZÆ™çzÆ ™<~ ]Zg Å0 e ,ðŠa çz ! %ƃ(Z@'X ,Š wZ e7gzZ%VâzŠ ]gz¢ø  ~kZ BPÅèc  [ZX {)z – ~ yxgŠ gzZ ŠzgŠ g ! 11y Wz wzZ ñƒ Ù Š Ã@Æ 0 e Q X ñWà Zg7 0 e yxgŠ Æ 70QX , ™xŠ6  %| 7 g ! 4000 |æ‚e ^mgzZ áçË’i^Ú o× á^ÃjŠÚ ä׳Ö]æg ! 1000 X ,™xŠ™| 7 g ! PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


]Zg ~g ‚~ÝzgÅ0 eQX ³7]çu l^ße æ Ý•• •Ÿæ] ÄnÛq(ÅV#0V#:^â à »L Þ 1tåQX} 7: Ýzg Å `gÎ? kZBZe ~ L Þ 1 Ã%kZ ‰ Ü zÆi úÅòXìg Z 7 |悳³e6 ¸â LZ™=~%iZÅ]Š ÞKZ ƒ* Y}]gz¢‰ Ü zZ  Xìg ~ 7 ~$ X ,Š î * 3Ãd ¾Ë ý ‘œ»¿X BŠŠp\WW ZN YC Ù ! Q³7 |æ‚e ^mg ! 80gzZK

 ¿:6 r

X}™ÐwŠØ{ÿkZ ƒ~Š • á ÑgzZá0 Û^ YKZìLeðÃŽ

:i§

} À}uzŠKȯãG0 Æ™<Ã] ZgizgC Ù X ,™qzÑÐ]ZÔ«Å0 e6ÿkZ G 4hX$ N Î6üE 4hg$ zZ VzÀ LZ7‚ YZ ðÃXƒ »8 Xƒ àZz Vâ ZŠÆ~Ç üE gCk]X B X X ǃ -7ÿ._ÆŠ°yZX B wÆx * Æ[8gzZ LZXƒq Z(gzZ ‰ Ü z »"7 ™5ìgzZ N WÃV4agzZBZ e: ZŠÃVz0  6: ZizgXìg Q¿yZgzŠŽì ã°Hxñq Zt ‚ X •g s Ze

:¿

»[8LZ)X ~ºœÆ ä×Ö] Ù牅 ‚ÛvÚ ( c• ¡Ú ä×ÖŸ] (c• Ÿ ä×Ö ] äÖ] Ÿ XìêŠ ¬Š W Z~yŠ 21pXì yŠ 40]æÅ¿kZX}Š 5( Bx * CZ ) Ã( Bx *

 ¿:7 r

X •eãƒ~Š • á+ gzZXì Y™ÌðÃ]gúŠ%ÿkZ

:i§

¿t 6a%C Ù gzZ• ha%໊° 41ì -7pÑŠzgŠg ! 11y Wz wzZ™ƒçz ! Ã]Zg: Zizg ;gg â 6wŠÆkZ a%tžì * ™wìt‰ Ü z s Z e~v WgzZì * Y s Z e~v WgzZXì -7 ÜZe ~ v WgzZ ì -7¿6a%41 b§ kZXì ;g V ~ › ~÷ wŠ » kZ gzZ Vƒ ~ˆì* 3“  Í„:gzZ * 37¡ÔRQÔi\ ™ ÂVƒìg™¿J Z  ì ¿»yŠ 21Xì qzÑÐ ]Zg Å]ZÔX ǃ: W Z:gz - : è ÃË »¿kZ~ y]! ~uzŠgzZX • ; 3 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


„znn ZKÐ „( à» m ËtyŠ ~y WX Ç} hg7LÃ\W[8X ³7yŠ 21,™ X σ~ ¸›vZY ¶ Z³È6 zi! KZ™•ÃkZXìJ 7 ä\WŽ K¿ ÜÖ æ ‚×m ÜÖ Ønñ^ÓnÚ ^m ‚Û’Ö] ä×Ö] Ønñ]†fq ^m ‚u] ä×Ö] çâ ØÎ ÐveXìt¿ 7¡Ê àe 7¡Ê g×Î oÖ†í‰ Ønñ]…ˆÂ ^m‚u] ] çËÒ äÖ àÓm ÜÖ æ ØnÊ]†‰] ^m ‚Ö çm !|æ‚e ^m Ðve 7¡Ê gu o× 7¡Ê o–u] |æ‚e ^m Ðve

1 6 3 3

4 2 9 5

7 7 2 4

1 5 6 8 hñZ' 6ñ¿:8 :¿

ànÚ ÔjŠÚ c†nÚ ä×Ö] Ù牆Ö] ‚ÛvÚ àâç‰ -q ä×Ö] Ÿ] àâ çÚ àÚ äÖ] Ÿ !ànÚ Ôj‰• c†nÚ ÜÖ^ ØÒ(

:i§

ñYƒqzÑhg0 Zg0 ZÆyŠ 40³7 Ìm†• •æ…•g ! 11y WzwgzZg ! 100ˆÆi úC Ù XÏ

ôZz! r bz$ ¿:9

~yZk  zc y*G™|0 ! ~} ÀwÑq Z‘œ»“  ͧZάЃ  aÆä™Ã¿kZ |悳³³e ^³³³³³³mE }gzZN Yƒ} 9Æ™ì‚Åtæ™Äg6 uLZÃO7Å“  ÍkZ™ Y ^ßy™Äg „zO7gzZ¾g! 3 DØnñ^Û‰] ^m Ðve Ðve p†nÚ o`‰ça ÙçfÎ kuæ‚e PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


¿aÆ TÐ ™gâ wÑgzZÇgt ‚ LZ™á Z ÀwÑq ZgzZê} ÀwÑ™ðŠ .ñW 7¡Ê àe 7¡Ê kuæ‚e |悳e ^³mEÆ™g¦»kZgzZ‘x * »{-Zzìx * »kZƒìg™r  ƒMr  vZ ¶ Zñ0 ! 6 zi ! LZÆ™xŠ6 } ÀkZgzZñ7 g ! 717D 7¡Ê àe 7¡Ê g³u Xì Ì6 ÅÅ ã0 ™ ÎìÃsz[kgzZ {)z„ŠÔ|ŠzŠÔi \ Ô“  Í »nC Ù yŠ¬Ð¿kZX Ç

aÆ›yxgŠÆ~çVx:10

¿X NîJ yŠ 7Æ™xŠ6 ã0 c 6 ^z• Û Ëg ! 21ÿkZaÆä™ Za›~~çV x XìgJ xŠ D%›ž @ ì yŠ 21]æÅ

:ìt¿

Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe àe 7¡ÊEàne èfv‰ æ é•çÚ ØÃq] ÜãÖ] ä×Ö] ^m ä×Ö] ^m ä×Ö] ^m å]‚n‰ ^³m å]‚³n‰^³m äínÖ‡ æ ̉çm àne ^ÛÒæ ]çuæ Ý•• àne ^ÛÒDoÞ¡Ê kße oÞ¡Ê gu o× 7¡e ÜãÞ çfvm Ðve å†âˆÖ] äÛ›^Ê æ ëo× àne ^ÛÒ æ ärm‚ì æ" # ‚ÛvÚ à³ne ^³Û³Ò æ Ðve æ ᕆÏÖ] Ü×Âæ àÛu†Ö] Ðve æ ä×Ö ^fu ‚³•] ]ç³ß³Ú] à³m„³Ö]æ ä³×³Ö] g³v³Ò ^m ÔjÛu†e ÝçnÎ ^m onu ^m Ü¿Â] ܉] Ðveæ ‚³r³e] à³m†³ŽÂæ ènÞ^³Û³$ k³Še !ànÛu]†Ö] Üu…] X Bx * »]gú(Å ã#›  ã#gzZŠ%(ÅV#0V#:^â

hñZ'6ñ¿:11

Xì 7uðÃÅTìCYïª zŠ+Zq ZÅ»hÐä™Æ¿kZXì !„¹¿t

:¿

( ànÚ ÔjŠÚ c†nÚ ä×Ö] Ù牅 ‚ÛvÚ àâç‰ -q ä×Ö] Ÿ] àâçÚ àÚ äÖ] Ÿ !6nÚ Ôj‰• c†nÚ ÜÖ^ ØÒ

:i§

ï¬Æ¿kZ\WQÂX B™å._ÆK  F ðƒðCÃkZXìg ZD Ù 10[»Zg7»¿kZ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


XÐN Yƒ

:K  F

g! 2000yŠÆ` W g ! 2000] ZgÅ ` W g ! 2000~yŠÀ g ! 2000~] ZgÀ g ! 2000VÎ6 

:‘œ»¿

X ,Š}ŠÃ¨ c ¾ËZ À »n7Ô ðÛÅG d n7` * Z»n7ˆÆä™Ã¿kZ G $ $ 4 4 Z: ZizgƯà ZzVâ ZŠ 125 üG3EhÅ}g Zgq Å¿kZ üG3Ehq Z6 gîÆ]zZæÿkZ XЕg m ³wŠC Ù ~VÍß\WvZY ¶ ZX ³7

¿+4aÆr $ gzZr  :12

ƒ ¹e * B‚ÆfZ c g ZŠ¸g ñYƒ Ë¿ðà ðZ±~ ~ç0  z{ c ñYƒ ðZ±ðÃРˤ Z X ,™Ã¿kZƒx » »nkZ ÌðÃc ƒ* šk0 [8ƒx » »ª Z°

:i§

ÌV1ÇÃkZƒ * Î~ x »TB‚gzZ ,g â DŽ 21‰ Ü zÆwZzi ð™É6M q ZÿkZ X N Î DŽ 21 ‰ Ü zÆ wZziPzŠQ ÔX 7^ Y * •M  ™ ~g6z1 pqÑsH Â,Š Š A ƒÂ* Ü z ˤ ‰ ZX ǃ: x »ÌÐ äÎÁgzZ ǃ7x »ÌÐ äÎ{Š c i D Ž ìg w ì î »r6(x ÓgzZngzZ6 zZg0 ZÆy»zŠ™É6½»Š°q Z ÂñYƒÈ x »¤ Z ¹! X ǃ:x »Ì X N ÎDŽaÆx » ¹! Xì ¿[ê¹X ,™

:ìt¿

!kßÃÖ kßÃÖ kßÃÖ ‹n×e] Õ•æ†ÛÞ ÔÞ^Ú^â Õ•]‚• ÔÞçÂ†Ê ~ V”´ÑÅ9zg 15¬Ð wEZÆkZNÑ~ wEZQ™Ég ! 76 ½»q Z b§kZ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


gz¢~ yŠ 21:gz yŠ 14ƒ:x »~yŠ 7¤ Zì yŠ 7]æ Å¿kZX ǃ: x »:gz ,™„ X ǃ

¿»›:13

ÃyZ,™xŠ™| 7 Wtg ! e 11006  yZX ,™Ýq~®  ‚Å{C Ù iÉa w! 7ÆuLZ X Ç}™›ƒy¨ ZwŠJH,Š öÿ[£LZ™w˜~ã0

:ìte W

!ä×Ö ^fu ‚•]çßÚ] àm„Ö]æ ä×Ö] gvÒ ÜãÞçfvm ]•]‚Þ]

¿» ~gzŠÐVƒk gzZ›~wŠ V14

ÇñYQÐVƒk {zvZY ¶ Z,g â7 Y6 wŠÆ™g¦»¿kZ~wŠ™| 7 g ! 1111¿ t X ÏñYƒZa ›~wŠ

:¿

!ÜnÏjŠÛÖ ½]†‘ oFÖ] 7¡Ê àe 7¡Ê ^Þ ‚â] p•^â ^m X Bx * »Vâ mZgzZ[£?V#0V#

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


•[! 5

p…‚ß×Î äËvi

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Ù ~Tì 7¿~g¹aÆä™ »ÃŠ YÔ} ×ÔlÈÔzŠ YÔ¤ Ô ã.6 C gzZÂC Ù X슎ñi»Â

:1•¿

X ¿»ˆÆi úÅY (gzZò X ,™ Zg7Ý~y W( 1200@ 100) ä×Ö]Ÿ] äÖ] Ÿ ( 400@ 100) ä×Ö] ]Z fÌZ ( 600@ 100) çâ ä×Ö] ( 700@ 100) çâ Ðu ( 300@ 100) ÐvÖ] kÞ] p•^ãÖ] kÞ] ( 40@ 20) ävi^ËÖ] é…ç‰ X 4â ¬ŠQ

:2•¿

X ³7 izg̉ Ü zË~yŠ}g7 ( 1000@ 100) Ü׉æ äÖ•æ än× ä×Ö] oב ( 700@ 100) ä×Ö]†ËÇj‰] ‚nÃÚ ^m ÄÚ^q ^m ( áçÃq]… änÖ] á ]æ ä×Ö ^Þ] ( Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe ( 300@ 100) ( 300@ 100) Ün¿ÃÖ] •†ÃÖ] h…çâ æ k×Òçi än× çâŸ] äÖ] Ÿ ä×Ö] ofŠu ( 40@ 25) †’ßÖ] é…ç‰ ( 100@ 40) ˆmˆÂ ^m h^âæ ^m ¼‰^e ^m |^jÊ ^m ч]… ^m PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


†–ì äq]çì l†–u ^m ”¡ì] ^m “Ö^ì ^m ”ç×íÚ ^m “×íÚ ^m ( 40@ 25) ”¡ì ‚ße oÒ á]çm• ‚ße Œ^nÖ]†j`Ú

:3•¿

X ³7 Ü zDÎg ! ‰ PgzZˆÆiúC Ù c ³7 Ð]ÒyŠ Zg ‚ ä  0ZDQº o×nÒ])^m ¡nÒ] 6nÚ …çÞ ^Ò ‚ÛvÚ xnfŠi 1Ò ä×Ö] Ìn_Ö ^m gu ‚Û’Ö] ä×Ö] !Ù牅 ^m æ†Ò •‚Ú …æ• ÙˆßÚ

:4•¿

X ³7 6 _u 0 çz! ¬ÐäÎ]ZgÿkZ ( 300@ 100) ”¡ì] é…ç‰ †n’ßÖ] ÜÃÞæ ŸçÛÖ] ÜÃÞ ] ØnÒ çÖ] ÜÃÞ æ ä×Ö] gŠu oÖæ c†ãe ^‰ Ý•‚Û’Ö] ä×Ö] Ðu †nÏÊ ]†nÚ 1a 7çi ^i]• oa 7çi ŸçÚ oa 7ç³i †nrÞ‡ oÒ †ËÒ æ\çi o׳ 6³nÚ á]‚³nÚ ‚³Û³v³Ú k³nŠÚ ^³m…• c• tç³Ú 7]†³nÚ o× ^m o× ^m o× ^m †nÏÊ p‚ÒçÒ) ]‚ÒçÒ äi c†³i …• o³×³+ p• ܳu… ç³Öç³ãÒ ( 100@ 40)

:5•¿

„zƒ]gz¢ÃXX xŠ » ä™gzŠÃ„  èÅVzg *gzZ$ ÃÔHÔb‚Ôe 6 Ô]ÈÔ ~6Ô-Š ÔX î »r6Vzg Z-ŠÔBZ e 6u ã0 ‚ ZhðX ,™xŠ 6kZB ~ L Þ 1 ã0 k† q ZX: Zizg ,™ J45F " Ð Lg â  ì ! {Š c i W Z ž ƒ kCt ¤ ZX Nö à wc Z z IZ LZ èG Šp X ,™ ãðŠX ,Š ãðŠ~y}g7Ń  yZQX ³7 ¿6 yZB ØÚ†a(àñ]çq](Ø+ç+(á^ß³fÖ X ,™‰ Ü zÆ[fx »ÑZz

:ìt¿

g ! 7ävi^Ê é…ç‰ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


g ! 20DŒ^ßÖ ]æ äjßrÖ] àÚEg ! 1Œ^ßÖ] é…ç‰ g !20 D‚Šu ]ƒ] ‚‰^u †• àÚ æE g ! 1Ð×ËÖ] é…ç‰ g ! 20D‚Û’Ö] ä×Ö]E g! 1”¡ì] é…ç‰ g ! 7áæ†ËÓÖ] é…ç‰ g ! 20D†jeŸ] çâ ÔòÞ^• ^Þ]E g ! 1 †$çÒ é…ç‰ g ! 3•m†ÏÖ] é…ç‰ g ! 3ØnËÖ] é…ç‰ g ! 20DÜnu†Ö]…çËÆ ä×Ö] á] ä×Ö]†ËÇj‰]æE g ! 1ØÚˆÛÖ] é…ç‰ g ! 20DÜn¿ÃÖ] o×ÃÖ] çâæ ^Ûã¿Ëu åæ•çòm Ÿæ E g ! 1o‰†Ò] km• g! 100knÛÚ ^m …^ãÎ^m ØÚˆÚ ^m ˜e^Î ^m Ðve ÜjŠe k× †â Xì ]iYZà  Å~g¹j:^â

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


•[! 6

Ìm†• å…‚ßÚ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Z{• á {gq:1

LggzZ ñYðåÅu 0 mg—i *·¬ì~gz¢aÆäÑ~¿ÃpÑ{gqkZ :1 X ǃ7iZ0 Z W Z{gq?~i ú"Xì~gz¢* ƒÈ0 »iúX ñYðZ™ ¬ŠgzZñYÅ„~V” X •g ZŠ)fŠpÆyváZzä™:¿6 _ ZÑ

!ìt{gq

†nµ Ý^Þ ^ãiçã2(]• á^Ú ^Ú] å…^e Ý^Þ ]†Šni ( ]• Ù牅 Ý^Þ ]†‰æ•( ]• ä×Ö] Ý^³Þ Ùæ] ä×Ö‚ÛvÖ] ^Ò ‚ÛvÖ] 1â ]<Ò ð•• ØÒ ð«Ë• h^jÓÖ] äjvi^³Ê(]• o³fÞ Ùç³Î ]• •^³j‰] ànßÚçÛÖ] äjÛu…æ ð«Ë• çâ ^Ú á•†ÏÖ] àÚ ÙˆÞæ p• ᕆΠkm• !ànÛ³Ö^³Ã³Ö] h… ^m ð«Ë• ð?¡e ØÒ ÄÊ]• ^m oÊ]• ^m oÊ^Ò ^m oÊ^• ^m Ü¿Â] ܉] p…^³i] •…• 1³Ò b<³µ ^m Ønñ^Óßi ^m onu ^m ØnÊ]†‰]^m Ünu… ^m Ønñ^ÓnÚ ^m á^Ûu… ^m Ønñ]†fq ^m ä×Ö] ð^ŽÒ ØÓŽÚ o× å^••^e o× å^• ^Ò çâ^• ]• o× å^• å…‚ßÚ Ønñ]…• ^m ÝçnÎ \^ã3e <Óµ çÒ àÛ•• (æ•^q(àq(o× ^m o×: ¡e çãiæ] ^nÖ Ý^Þ ]†ni 1ãjq o³×³Â ˜e ^Î ^m Ðve(l… cça ä³Þ <³nµ ä³³Þ >³³Ò… p• l†³–³u ( …^³ãÎ ^³m سڈ³Ú ^³m |æ‚e ^m Ønñ^Ó×Ò^m ànÛÖ^¿Ö] àÚ kßÒ oÞ] ÔÞ^vf‰ kÞ] Ÿ] ä³Ö]?¤ k³nÛ³Ú^³m oÒ 7çjÞ]• ‹³nje b‚Þ^e çÒ p‚³Þ o³ñç³a o³j`e †³nÚ ^³Ò سq Ù^³je b‚³Þ^³e Ù^³i b‚Þ^e 7^i b‚Þ^e b‚Þ^e çÒ ‚e †¿Þ ܳŠ×³› †³v³‰ b‚³Þ^³e •…•…^³Ò †³‰ b‚³Þ^³e<³nµ b‚Þ^e ᕆΠkÒ †e ^e b‚Þ^e^i b‚Þ^e b‚Þ^e ØnÒ çÖ] ÜÃÞ æ ä³×³Ö] ^³ß³fŠu k³Ò†³fe o× †nÚ] l†–u oñ^a• 7^i oñ^a• b‚Þ^e ‚ÛvÚ Ý^Þ kÒ†e^e b‚³Þ^³e ^³i b‚³Þ^³e 7çÞ]‚Þ ^ì 7]•ç2 …^2 oñ^a• oÒ †n,j‰• Ü¿Â] 'çÆ †nµ l†–u oñ^³a• o³Ò !Ü׉æ än× ä×Ö] Ù牅 ‚ÛvÚ ä×Ö]Ÿ] äÖ] Ÿ Ðve oñ^a• oÒ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


X ǃ7iZ0 Z W Z¿ðÃ:gzìòiÑtaÆ¿C Ù ‰ ñŠ : ^ â g ! 300ä×Ö] Ÿ] äÖ] ?Ÿ y WzwzZògzZY (iúˆ g ! 200çâ ä×Ö] g ! 20ävi^Ê é…ç‰ X ,™t@ÃŒŠWZ_¨]|gzZu 0 mg—ÅzmvZ-·]|[ZN

pÑ{gq:2

]‚â oÒ •^j‰] p•^j‰] (^Ò o× Ý^Þ ^rn:^Ò Ù糉… Ý^³Þ ^³qæ• ^³Ò ä³×³Ö] Ý^³Þ Ùæ] o+ç+(H]çã2 ^+ç+ àâ• àâ• o:^2^e ^+ç+ àâ• àâ• (^Ò †³nµ á]†³nµ l†³–³u áçm…^Ò 5æ 1Ò (†ãn×i 1Ò( †ãn‰æ 1Ò (]†Û³Ò 1³Ò ]…^³Ò 1³Ò (áç³m<³i]‡ áç³m‚³ß³‰ oiçÓÒ 1i †ÓÒ(o:çn‰ oi o:çnµ 8Ò äi 8â(áçnâ^e á†e 5æ àãßÚ(áçòÖ¡³e p<Ò ¡e çò‰ †j‰ 1i oe• 1i oŽi•(1i o:†Ê oi o:†‰ (oi p;³ß³‰ 1³i p;³ß³Ö !1:çã2 äÞ àãßÚ çq ¡e ØÒ (19: äÞ †nrÞ‡ (†nrÞ‡ oe¡+ ç‰ †jãe

ð Z{• á {gq:3

X NöÆ™xŠ6 ã0 g ! 11ÃkZƒzŠ Y6  T ^m á^Ûu… ^m Ønñ]†fq ^m ä×Ö] ^m‚ÛvÚ Ù• æ ‚³Û³v³Ú Ý^³Þ ^³qæ•( ]• ä³×³Ö] Ý^³Þ Ùæ] ‚n‰ ]…‚ßÚ Ønñ]•…•^m ÝçnÎ ^m Ønñ^Óßi ^m ou ^m ØnÊ]†‰] ^m Ünu… ^m سnñ^³Ó³nÚ ]†i 1ãjq o×Â^ŽÒ ØÓŽÚ o× å^• 7çâ^• p• o× å^• kÒ†e ]• †nfÒ ‚Ûu] æ ð«Ë•çâ ^Ú á•†Ï³Ö] à³Ú Ùˆ³ß³Þæ p• ᕆ³Î k³m• o³×³: ¡³e7ç³ãiæ]7]ç³nÖ Ý^³Þ ð¡e ØÒ ÄÊ]• ^m oÊ]æ ^m oÊ^Ò ^m oÊ^• ^m p…^i] •…• 1Ò b<µ à³nß³Úç³ò³Û³Ö]èÛ³u… Ù^i |æ‚e ^m |æ‚e ^m |æ‚e ^m l… äÞ <nµ 1ñça äÞ >Ò… p• á^Ûn׉ l†–u ð«Ë• b‚Þ^e çÒ<nµ oÒ 7çjÞ]• ‹nje çÒ p‚Þ oñça oj`e †nÚ ^Ò Øq b‚Þ^e Ù^je b‚Þ^e p†µ àq äm^‰æ•^q b‚Þ^e çÒ ÜŠ×› †v‰ b‚Þ^e çÒ ^Šq •…• b‚Þ^³e •…• ^³Ò †³‰ b‚Þ^e b‚Þ^e çÒ g‰†nµ å‚Þ‡ …]‚Ú å^• ^m p• á^Ûn׉ l†–u ܳŠÎ b‚³Þ^³e ç³Ò PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


oË_’Ú ‚ÛvÚ Ý^Þ kÒ†e ^e b‚Þ^e 7^i b‚Þ^e b‚³Þ^³e ᕆ³Î k³Ò†³e b‚³Þ^³e 7^³i oñ^â• oÒ o× †nÚ] l†–u oñ^â• p• Õ^µ àjrßµ oñ^â• 7^i oñ^³â• b‚³Þ^³e çâ Ÿ] äÖ] ¤ ä×Ö] ofŠu Ðve ЊÃÛu Ðve “ÃnãÒ Ðve oñ^â• p• 7]•ç³2 ä×Ö] Ù牅 ‚ÛvÚ ä×Ö] Ÿ] äÖ] ¤ Ðve Ün¿ÃÖ] •†ÃÖ] h… ç³âæ k³×³Òç³i ä³n׳ o× oב ÜãÖ] ä×Ö] oÖæ o× !‚ÛvÚ Ù•æ ‚ÛvÚ

{gqg y V4

^Ò ¸^e 7ça ^Ò<Ö ÜÓn× ݡŠÖ] o×Â^m •†+•…] o× ^m Ðu†e 4‰ Ý^Þ ÌÖ] ^jâ<µ ëo× 6nÚ á‚nÚ †a " #‚ÛvÚ 6nÚ ‚rŠÚ †a^Ò •^j‰]7ça •†+^• !oßÒ…•] o× ^m o× ^m o× ^m 1‰ •‚Ú oÒ å^•7ça 8g ! 108™ƒ} 96  ìZgaˈÆiúÅ[fžìti§y‚ W»ä™ ZŠ Z >ÃiÅg ykZ X •M ™wEZ~|^\WÃg ykZX ,Ši *™ ¯~gaÅg ykZQX ³7 yŠ J

]»H~¢qznZ%ZY ËôZz! {gqV5

!Ünu†Ö] àÛu]†Ö] ä×Ö] ÜŠe …]†Ò …‚nu Ù^Þ p• ŸçÚ o× ‹ni ᕆΠå…^¶‰ å…^³µ …^³Ï³Ë³Öæƒ p• Ÿç³Ú o³×³Â ᕆΠå…^¶‰ †nµ Ü¿Â] 'çÆ †n,j‰• Ù^u p•ŸçÚ o³×³Â ‹³ne ᕆ³Î å…^³¶‰ ‚ÛvÚ Ðve à‰ •^m†Ê†Ò ]• †n,j‰• Ðu à‰•^m†Ê †³Ò ]• o³×³Â Ÿç³Ú гu Œ• !Ý¡Ò á•†Î Ù牅 !6 u÷gCvg )  Z~[ZpX N YÎQ³7 q g ! 2100~] Zg ~(  ËÿkZ :i§ §gq ZaÆ¿]i YZgzZXÐ,™C Ù ªx * CZÐVƒ¢qag ZŒ~B;ñƒñ0 ! ZÀ X}™Šgzg ! 21aÆ]zZæizggzZ,ŠBÃ6  q·ËÅ¿kZQXÐ,Š ÿkZÂñY:ŠgŠ¤ ZXñ7 g ! 21ÿkZ ñƒD¢B;6  (à ZzŠgŠkZƒŠgŠÃT[Z Xñ7 g! 3 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


m{g y¿:6

Xì YYXÐ]ÃWàZzäWgzZ]»ÔzŠ Y\WÆÑ~¿ÃkZìCñq Zg yt

:i§z¿

Ÿ] ]…^ÛŠÚ æ(¡ËÎ ä×Ö] Ù牅 ‚ÛvÚ ]…^’u ^ßnÖ çu Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä׳Ö] ܳŠe ä×Ö] Ù牅 ‚ÛvÚ (•^e …^’u àÚ á^j‰æ• †e æ àÚ …^e …]ˆa‚‘( ä³×³Ö] Ÿ] ä³Ö] Ÿ •ç+ æ •ça(^µ æ k‰• ÜjŠe æ ÜjŠe ÜjŠe •^e (•^e à³Ú á^³j‰æ•†³e æ à³Ú †³e (7^nÚ•] ‡]…‚Þ] ÜÖ^ …]ˆa å‚n3³na …• ä³Ó³nÞ ^³ŠÒ †³a á^³a• æ Ù• á^³e‡ æ ܳŽ2 æ 7^‰†i ^Þ ]‚ì æ 7^Ú•0Òæ 7]…^Úæ 7]…^jË+ æ 7^%nfìæ 7^ßq æ 7^m†³µ æ 7]ç³m• †aæ 1ñ^`ÛƆa æ c^`j× †aæ 1³ñ^³a •…•æ 1³ñ¡³e †³aæ 7]†³Ó³• ^³Þæ 7^³Ï³u ^³Þ -ßËi æ åˆnÞæ Èni ÜjŠe æ ÜjŠe]… ànÃÖ á^_n• •…• ”ç’íÖ] o× 1ñ^`rÞ ‚e ]… ^Úæ‚ß•^e äj•]• äÒ oßÛ•• 1%nfì ^Ú Ðu …• äÓnÞ ^³ŠÒ 7• 1³ñ^³a• …^³Òæ ä×Ö] Ù牅 ‚ÛvÚ Ý^ße Ý• †Ò †`Ú ä×Ö]Ÿ] äÖ] Ÿ kÚ†ve ‚ߎm‚Þ] ‚e æ ‚ß³a]糕 ‚nrÚ á•†Î çâ Øe ¼nvÚ Üãñ]… æ àÚ ä×Ö]æ ‚m‚ŽÖ Ôe… •_e á] ¡Ã³Êæ Ÿç³Î á憒fm Ÿ ÜãÊ oÛ ÜÓe Ü‘ áçÛ×Ãm Ÿ ÜãÊ oÛ ÜÓe Ü‘ ÁçËvÚ |çÖ oÊ oÛ ÜÓe Ü‘ áçÛ×ÓjmŸ ÜãÊ oÛ ÜÓe Ü‘ áç×ÏÃm Ÿ ÜãÊ oÛ ܳӳe ܳ‘ áç×ÏÃmŸ ÜãÊ oÛ ÜÓe Ü‘ áçÏ_ßmŸ ÜãÊ oÛ ÜÓe ܳ‘ áç³Ã³Û³ŠmŸ ܳãÊ ï…çÚ ^m Ønñ^Ê…] ^m ЊÃÛu “ÃnãÒ Ðve Ñ áçÃq†m Ÿ ÜãÊ oÛ ܳӳe ܳ‘ ànßn_Ö] äÖ] æ ‚ÛvÚ äÏ×ì †³nì o³×³Â ä³×³Ö] o³×³‘ æ(î³j•^³m سnñ^³ì †³‰ ^³m !ànÛu]†Ö] Üu…] ^m ÔjÛu†e ànÃÛq] ànÚ†ÓÛÖ] äe^v‘] æ àm†a^_Ö] Xì* ™]* Z³uF Ì6 Å¿kZ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


X ÇñY3g~Šgzg ! 11...6+4+0+1 : ZizgkZ X ǃ6 ¢W,%ÐT~‡46885Š Z°ÆkZ X ÏñWŸ~: {,v0 Ô11713~: {¬) X ǃ6 11729x !Z ÇñY– 11718 X ,™6 ÐðÙzg cu,%î É ' ï Å t Õ • l ‡ Í Ñ • ” æ p á |… b Ù] Ý Œ h)s Z§ZVzg eÆî cugzZX ,™xŠ™| 7 g ! 11¿Š c Š6 îkZX Kسnñ^³³nϳ³•] 6 zZЃ  X K( Á ½ X Çìg7îÏh!ðÃvZ ¶ ZX ,Š|0 ! ~ŒÆ™)Yxñ~} À

¿aÆw”Ɖ Ü ¤m! gzZ ãqzg V7

X ǃ×zgí! »\WпkZX}™¿t{zÂìLe* ™Ýq]¸m! gzZãqzg ðä Z

:ìt¿

ànŠm Ðve …]‚m• c• …çÞ ]c knÛÚ ^m Ðve lçÎ oß›^e p†nÚ…]‚ne †Ò …]†Î …‚nu ^m oFË_’Ú ^m •‚Ú p†nÚ æ†Ò o× ^m o× ^m o× ^m…^ÏËÖæƒ gu^‘ ^m ànÚ] ^m ànfÚ ^m ànjÚ ^m ÜFu ^m ‹ F › ^m Ðve Xì]¸ðÃk0 Æ\WÇñYƒkCÃ\Wˆá²„¼Xì-7 : Zizgg ! 637ÿkZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


•[! 7

áçŠÊ]

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


aÆiÆXC Ù :1

Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe †j`e …]†‰] †j‰ Ý^Ò äm] ^Þ†Ò ä×Ö] ^m(À³Ê^³u ^³m(…ç³’³Ú ^³m(p…^³e ^³m(гÖ^³ì ^³m >³Ò… ke^$ 1‰ å^• 1³`Ò †³–³ì (á^³Û³u… 1³ãÒ… g³‰ ä³³Šq <³â• †³‰(á^³ne c æçâ 7]æ^ã2†µ]†ã:] æ•^q(á^Ú c‚³Þ^³q 1³f‰ p†³µ à³q ä³m^³‰ •…•(á^³Û³m] äÛ›^Ê o× Ù牅 c…^nµ Õ^µ àjrßµ kÚ†³v³e á^³nf‘ Ý] cæç³â 6³mç³Þ^³ãe !ànŠu àŠu X ǃZg7Ðð7 g ! 108Æ™+  ÅkZƒx »ŽQ³7 izgg ! 21:i§

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


m{y\Z :2

^m(ÄnÛ‰ ^m( ä×Ö] ^m( oÎ^e ^m( o×Â^m Ðve Œ^³f p‡^³Æ ^³m ܳӳn׳ k³Û³ŠÎ] ØÒ •‚Ú(6na 1i^µ •‚Ú 6na 1ja^2 (…^+•‚³Ú …]•^³Êæ …]‚³Û³×³Â Œ^³f l†³–³u g‰ (…^2Ÿ7çâ ^m• -ßi (…^2Ÿ 1Þ …]•†Æ àÛ•• ^nÒ çÒ å‚³ß³e …]•]ˆ³Â à³Úç³Ú Œ^f ^m …]‚Û× Œ^f l†–u ^m p†nÚ ØÓŽÚ 1òrnÒ Øu(…^`¾] 1³a سu !…]‚Û×Â

:i§

4)9F 5E Z™5ÃV¨Zl q Vv0 ÐWÆݬÆÑð ñ™wZe %» öÐG ~V¨Zl õ0 aÆä™Ã¿kZ u0 ŠzgŠy Wz wzZÆ™uÌÃ} #™ƒ s™u 0 X ³7g ! Ãx • á c ðW5 X N°™ ¯ ß ]g c iÅš  IZ~¿kZX ³7™X} À}C Ù Ð Ñâ ~C Ù c ¼C™Äg6ßÃgzZ³7 gZŒ~B; dŠ y• á Å Ññ}÷XdŠ w¾Q•]g „t 6kZVƒÆ ~0 e r Zl Xì Cƒ õ0 ÔN° H¤ Z õ0 ÔwY õ0 Ô°'CX ÇÑ Š ÐgziݬX ǃ ZC Ù Z#X ǃ [Õ? }n àZz}>6 i úñYÛwY‰ Ü z_7 Xì bŠi *ð|ŠzŠX ,ŠÃVzŠ Zi¦{zQÆ|ŠzŠ k† ÄgÐZÆ V¨Zl ã0 Ô %X ÏñY 0Y ËaÆá²¼aÆn%C Ù À‡C Ù X Og6( X ,ŠÃVÉ%,Š

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


•[! 8

l]†$] 1Ò á] , c…^j‰ …æ] Øu ^Ò á ]

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


iãWŒ Û »yZgzZyuu„ è

Æä™gzŠÃ„  ègzZ~  gÅyZX •DƒiZ0 Z W Z6 V70  i~g ø]ZW ZZÆVzg *Z X •# Ö } 7¿

Xì @ ƒZç»ä~¥%àÝÅ]³:Ò{g *:1 X ³7 g ! 3‰ Ü zÆð ‹Û• é…ç‰ :i X •CƒZa ~ZwygzZnZ%Z ãK:‡{g *:2 X ³7 )i úˆg ! 11ov•]æ é… ç‰ :i

X •D W7]U Š qgzZ} ×ðZ±Ô Zç»yY :õ%{g *:3 X ³7 ˆÆ×g ! 7 Ñ^ÏŽÞ]Ÿ] é…ç‰ Vi Ä B -oF X •D YƒŸßgzZ öE Šx°Ð½ :Šg «{g *:4 X ³7 g ! 5ˆÆt ZÑZ Ñ…^_Ö] é… ç‰ :i

X •D YƒyvàâgzZ•Dƒ[Zy  ]5çÆb:~œZg *:5 X ³7 Ü zÌËg ! ‰ 7…^_ËÞ]Ÿ] é…ç‰ :i

XìCYƒ]”ŧgzZt :Ô^z»g~~Š • á ÔgñZ C! :{C b Ù i Zg *:6 ÌäßvjÛÛÖ] é…ç‰ g ! 1ƒîJ0Òh!» ~Š • á Å`¤ Z³7 : Zizgg ! 9tæ†fÖ] é…ç‰ :i X ³7 : Zizg ™! X * ƒtZ»x »C Ù gzZ])Ôí@ ~] Õä) Ô^»zg :ii {g *:7 X ³7g ! 3,3†mçÓiŸ] é…ç‰ gzZ ‹f é…ç‰ :i

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


•[! 9

tæ†e …æ] änâ Ÿ] ð^Û‰]

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Scorpio [+`' :1

g ! 180D ÄnÛ‰ ^mEaÆqJÅ ¬Š / g ! 145DàÛnãÚ ^mEaÆäJ (   qzg / + g! 131 DÝ¡‰ ^mEaÆäs/ g ! 117 D ˆÃÚ ^m)aÆ] ³w”/ g ! 124( ‚nÃÚ ^m)aÆäšÃË/ g! 201( ÄÊ ^Þ ^m)aÆœ~x »C Ù/ é…ç‰(Ñ^ÏŽÞ] é…ç‰(l^‡^Þé…ç‰ (än$^q é…ç‰ (äFv› é…ç‰/ (͆ì‡é…ç‰(‚×e X •àSaÆVß Zz`' kZ >gÎtX †’Þ é…ç‰

Cancer y¤u `' :2

g ! 155( oßÇÚ ^m)aÆäƒLz÷Z / g ! 134 D‚Û‘ ^mEaÆÑC Ù/ g ! 351( ÄÊ]… ^m)aÆû%z~—/ (ànßÚçÚ é…ç‰(Ønñ†‰] oße é…ç‰(å‚ñ^Ú é…ç‰(‹Þçm é…ç‰/ X än•^Æ é…ç‰ …æ](ØÚˆÚ é…ç‰(†›^Êé…ç‰ X •àSaÆVß Zz`' kZ >gÎt

Pisces ]j `' :3

g ! 573( &Â^e ^m)aÆä™Za[ òZ / PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


:WÅ Û / g ! 258( Ünu… ^m)aÆ ö XZ[ Œ g ! 20( p•^â ^m)aÆe Z@/ g! 20 D•æ•æ ^mEaÆ›/ g ! 489( xjÊ ^m)aÆ%ÅlÈÅx » / (Ù]ˆÖ‡ é…ç‰(l¡‰†Úé…ç‰ (åˆÛâé…ç‰ (t…^ÃÚé…ç‰ (ävi^Ê é…ç‰/ !Œ^ßÖ] é…ç‰(ànié…ç‰ X •àSaÆVß Zz`' kZ >gÎt

Aquarius ߊ `'  :4

g ! 14( h^âæ ^m)aÆÑC Ù/ g ! 308( Ñ]‡… ^m)aÆtig / g ! 903 D˜e ^Î ^m)aÆ~Èy ! i/ g ! 707( '…]æ ^m)aÆÜ4  Š ÑzZ/ g ! 1281 D…^ËÆ ^m)aÆ/Â/ g! 812 D†nfì ^m)aÆ{g 7Z / !Üm†Ú é…ç‰ …æ] †rÊé…ç‰(‚m‚u é…ç‰(pF…ç•é…ç‰(Ì`Òé…ç‰ (Ù^ËÞ] é…ç‰/ X •àSaÆVß Zz`' kZ >gÎt

Sagittarius

k¸`':5

g ! 489( |^jÊ ^m)aÆ%ÅlÈÅx » / g ! 20( •æ•æ ^m)aÆ›/ g ! 573( &Â^e ^m)aÆä™Za[ òZ / g ! 20( p•^â ^m)aÆä™Ýqe Z@/ g ! 258( Ünu… ^m)aÆ`â ØgÅvZ / …æ] Œ^ßÖ] é…ç‰ ( ‹Û• é…ç‰ ( †$‚Ú é…ç‰ ( t…^ÃÚ é…ç‰ ( ØvÞ é……ç‰/ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


!åˆÛué…ç‰ X •àSaÆVß Zz`' kZ >gÎt

Libra yZö`' :6

g ! 94( ˆmˆÂ ^m)aÆ›/ g ! 129( Ìn_Ö ^m)aÆ~Š • á/ g ! 1060( oßÆ ^m)aƪ zŠ / g ! 129( o’vÚ ^m)aÆÑC Ù/ é…ç‰ (äΫu é…ç‰ ( Í^Ïu] é…ç‰( Ýæ… é…ç‰ ( ^nfÞ] é…ç‰ ( ̉çm é…ç‰/ …æ] †’ÃÖ] X ð^ŠßÖ] é…ç‰ X •àSaÆVß Zz`' kZ >gÎt

Virgo ,`' :7

g ! 212 DÔ×ÛÖ] ÔÖ^Ú ^m)aÆ! x»ÅÑC Ù/ g ! 184( Ý‚ÏÚ ^m)aƹF  / g ! 156( ÝçnÎ ^m)aÆäJ (   qzg / + g ! 72( ¼‰^e ^m)aÆtigw”/ g ! 998( ÀnËu ^m)aÆî XÐÄWC Ù/ !†â• é…ç‰ …æ] •m†Î é…ç‰ ( äÚ^nÎ é…ç‰ ( áçÏÊ^ßÛÖ]é…ç‰( l?^Ê^‘ é…ç‰/ X •àSaÆVß Zz`' kZ >gÎt

Gemini ZiŽ `' :8

g ! 998( ÀnËu ^m)aÆî XÐ V:W~z•zng Z / g ! 72( ¼‰^e ^m )aƹF  ãqzg / PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


g ! 184( Ý‚ÏÚ ^m)aƹF  / g ! 212 DÔ×ÛÖ] ÔÖ^Ú ^m)aÆÑC Ù/ é…ç‰ ( äÖ•^rÚ é…ç‰ ( tæ†e é…ç‰ ( ‚Â… é…ç‰ (‹ŠÎ é…ç‰( ànŠmF é…ç‰/ …æ] Ñ…^› !g`Ö é…ç‰ X •àSaÆVß Zz`' kZ>gÎt

Leo ‡ Z `' :9

g ! 299( àÛu… ^m)aÆx™ÃÅ\¬vZ / g ! 1481( ˜Ê^ì ^mEaÆ~Èy ! iÅÔŠ / g ! 256( …çÞ ^m)aÆÝzgÅ»/ g ! 116( pçÎ ^m)aÆð* Z Âz‰ Ü ¤/ g! 137( ĉ]æ ^m)aÆû%z] ³z¹F  / !á]†Û Ù] é…ç‰ …æ] |çÞ é…ç‰ ( á^Î†Ê é…ç‰ ( å‚r‰ é…ç‰ ( á^ÛÏÖ é…ç‰/ X •àSaÆVß Zz`' kZ >gÎt

Taurus

g N`':10

g ! 155( gnrÚ^m)aÆÑC Ù/ g ! 1060( oßÆ ^m)aƪ zŠ / g ! 140( Ün× ^m)aÆä™ÝqD/ g! 129 DÌn_Ö ^m)aÆ~Š • á/ g ! 94( ˆmˆÂ ^m)aÆ›/ é…ç‰ ( ÜrßÖ]é…ç‰ ( †ru é…ç‰ ( äeçi é…ç‰ ( Ý^ÃÞ] é…ç‰ ( ð^ŠßÖ] é…ç‰/ …æ] †ÛÎ !”¡ì] é…ç‰ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


X •àSaÆVß Zz`' kZ >gÎt

Capricorn

~] `':11

g ! 155 DoßÇÚ ^m EaÆäƒLz÷Z / g ! 134 D‚Û‘^m EaÆÑC Ù/ g! 20 D•æ•æ ^mEaÆ›/ !Üm†Ú é…ç‰ (àni é…ç‰ (t…^ÃÚé…ç‰ ( ävi^Ê é…ç‰þ X •àSaÆVß Zz`' kZ >gÎt

Pisces ]j `' :12

g ! 903 D˜e^Î ^mEaÆ~Èy ! i/ g ! 1281 D…^ËÆ ^m)aÆ/Â/ g! 129 DÌn_Ö ^m)aÆ~Š • á/ g ! 1060 DoßÆ ^m)aƪ zŠ / !†$çÒ é…ç‰ (ävi^Ê é…ç‰ (•m†Î é…ç‰ (ð^nfÞ] é…ç‰ (̉çm é…ç‰þ X •àSaÆVß Zz`' kZ >gÎt

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


•[! 10

ØÚ… Ü×Â

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


{g * `' K

]0eb$ Z {] ZŠ :1

‚ z{0  i z™è z4ZŠ Ä {Š% / ñ `zy  Ÿz

>W

{0  i

™è

`g {

õ%

Ü

~Š ! [f

{Š%

™è

U º ZŸ "

Ò

‡Z

>W

{Š%

™è

`g {

y¤u

!W

{Š%

ñ /

U ûZÄ "

kZg

ߊ

¢W

¹Ñ

{Š%

™è

`g {

ûZŸ

Šg «

ZiŽ

~Š !

{0  i

ñ /

U "

G `çE,-!

i +

ߊ

¢W

¹Ñ

{0  i

™è

`g {

º ZŸ

ii

~] 

Å{

!†

{Š%

ñ /

4ZŠ

º ZŸ

ii

~] 

Å{

!†

{Š%

ñ /

G! ïEÒ¨3E º ZŸ

º ZÄ

º ZÄ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

^ X XXXX XXX XXXX XXX XXXX XXX XXXX XXX X XXXX XXX XXXX XXX X X XXXX XXX XXXX XXX XXXX XXX XXXX XXX X XXXX XXX X XXXX XXX X XXXX XXX XXXX XXX X X XXXX XXX X X X XXXX XXX XXXX XXX XXXX XXX XXXX XXX X X XXXX XXX XXXX XXX X

x * -Ê y éCG ZÙ {Üi `g ÓZ nÒ H `g ÓZ q ½Z 4¨G“ îG 0E `g ÓZ &Z 4»E øG îϨG“


Ò

‡Z

Å{

!†

{Š%

ñ /

4ZŠ

{C Ùi

yZö

~Š !

{0  i

™è

G! ïEÒ¨3E ûZÄ

]j

~Š !

àÑ

{0  i

ñ /

4ZŠ

õ%

[+

!W

àÑ

{Š%

ñ /

G! ïEÒ¨3E ûZŸ

{C Ùi

gN

~Š !

{0  i

™è

4ZŠ

y¤u

!W

àÑ

{Š%

™è

G! ïEÒ¨3E ûZÄ

Šg «

,

Å{

!†

{Š%

ñ /

U "

º ZÄ

ûZÄ

º ZÄ

G `çE,-!

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

XXXX XXX X XXXX XXX X X X XXXX XXX X XXXX XXX XXXX XXX X X X XXXX XXX X X XXXX XXX X X X X X X X XXXX XXX XXXX XXX XXXX XXX XXXX XXX

H 4Z-Z b• Û E 4Z-Z>ç•rg

ß 4¨G“ îG 0E 4Z-Z &§ ) ®


wDZ]! ™ :2 ‡gÔHÔzŠ Yz  WÔ]Z¢qm»XÐ,™™f »]! ™ÆwDZ „yZsÜë6 (kZ X •Æ{)zlÈÔ ]! ™ ^ ypÔspg e]»ÔáyŠÔ õ%{g *iÔ`' ™èÔ! ¾~Š ! Ô" U Ÿ  W]Z¢qÔyZD  ٠ZgÔt‚Ô“  ÍÔlÈÔ~gaÔx Z²ZÔ]ñÔ: Æ X OÔ]ñ8)ÔÉŠpÔ]»z G3! õ%{g *Ô[+`' ! WÔ ïEÒ¨E Ÿ

._]! ™

]! ™

^

X XXXXXX X X XXXXXX X XXXXXX X X XXXXXX X X

Ô ~g FÔ$  ÃÔ, ‚Ô: Z•  ÔGÔ {Š%Ô/ ñÔ4ZŠŸÔii{g *X ~] Ô `' ._]! ™ X XXXXXX X VZ.Ôy*GÔ{ (Ô]gß$ Ôg »$  X XXXXXX G! ii{g *Ôߊ `' ÔÅ { ïEÒ¨3E Ÿ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

X XXXXXX X

X X XXXXXX X XXXXXX X


]! ™

^

G3! z]Z¢qCÔŠiZgŠ^Ô{0  iª qÔ[WKÔ ïEÒ¨E Ô‡{g*Ôy¤u`' ._]! ™ X ^ÏZsÜg Zæzg ZŠ »ïgDÔlÈÔHzŠ YÔ]Zm ËÔ]¯‡ÔŠ ZÄÔb Zzg Z X X Xì Š c ŠK  F bz$ Z{ Z] ZŠÐ^ÏZgzZì6 X ‡{g *Ôy¤u`' ! WÔ` ZHÄ ]! ™

ÃÔ|$ yŠÔ` ÞÄÔ[†‚Ôu {KÔŠg «{g *Ô,`' Ð[¢Å&§^ì{Š%^tÔHzŠ YÔ^z»zglÈÔ•gæÔ: { :Xì kp»^kZ * W~FZi

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

X XXXXXX X XXXXXX X X XXXXXX

^

._]! ™ XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX


: {]! ™ :3 X •n gmÐ]0nZgzZ!%ë6 VŒ1•¹Â: {]! ™ 7 !%Ù¤ 1 zg eÔ!%]ñ OÔXŠ qÔsp x AZÔ]»z  W]Z¢q 8 Z½Ô!%ñZzŠ 2 GG3©E± n%ÔœÔËZ eÔ Òç ï 9 ÇgzZ^q Š 4 »!% 3 Š ÑzZ ð¸Ô Å!%Ô\ ! Ôy k»!% Ï0  i]ÑqÔzziÅ!% 10 4 Ô|  z• Û zh y  Ô/ Å!%Ôy»zŠ ¸x £ÔX ]ñz T g3v%ÔY ˬ GG3©E±Ô]gún% —‚n%Ô ï

x £{ŠŽñ

11 12

§ó•ôgÔŠ ÑzZÅ!% !%ª

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

5 6


 Wz]»]Z¢q :4  ~yÆb‚]»zg ñW~xg X: {¤ ZXdŠÃ{Ù^ 6 zZÆb‚]Z W ZÆ]»Âƒg(~2: {^t¤ ZX •*‡ Xì $ Ë ƒ]Z¢qÅyZgzZ•*‡6 yÆyZžŽ • ‚ÂñW~2: {sÜc ñW~2zwzZ: {Æb‚{Ù^¤ Z gzZ•Tg ãizñ+gzZuÆb‚•™]» 6 zZÆb ™yZ6 b‚X •îŠ ð‹Ì,i Zzì gzZ•D WÃÌñ ‚ Xì $ Ë ƒÌ]Z¢qÅ]»{” : {gzZƒg(Ì~xg X: {gzZñW{Ù^~Ù¤Æb‚¤ Z ]»6 zZÆb‚ ÂñW^ðÃÐ~Vª~Šn yZ~2 Xì $ Ë ƒÌ]Z¢qÅ]»{”™yZ6 b‚X •™ XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

X X X X

XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX

:°Z ¸zwßZ 1

2

3

XXXXXXX X X XXXXXXX

gzZxg X: {gzZ ñYW®  )c q ½Z^~Ù¤Æb‚ˤ Z gzZ•]Z W ZÆ]»6 b‚ÂñYW{Ù^ˆ~Šn~Û Xì4ÌspÔg e

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

4


b‚gzZƒg(~2: {gzZ ñYZì~Ù¤Æb‚&§^¤ Z ñYWðÃ~Vª~ŠnyZ~ÛgzZ¼Ô xg X: {Æ g D»lÈ{zgzZXì ðƒ‡gÐ"7 nzc ¿ðÃÃb‚  Xì XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX

X X X

c

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

»´‚ ƒ~Q: {»kZg ZƒgzZñW{Ù^~٤ƴ‚¤ Z X N Y%™ƒZa^c ƒo bZÜ ˆ~Šn~¼: {c gzZñW~¼Ôxg XÔwzZ: {{Ù^¤ Z ZgzZX ZƒÈÐzzÅHzŠ Yg ! ¤ zg » »b‚ÂñW~®  )^ Ì6 b‚W Z »HzŠ Yƒg(~2: {^ðÃÐ ~VªyZ Xì XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

5

XXXX XXX X X XXXXXXX

E G 4 » G “ ¨ : {gzZN YWwDZîÏ c ø &Z~xg X: {Æb‚ˤ Z ÂñW^ðÃÐ~& §c  )ˆ~Šn ~2Ô¼ ® ÐzzÅTìy*Gc GðÃ~yÆkZìgD»lÈb‚ XìlÈ X

X X X X

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X

6

c

X XXXXXXX XXXXXXX X

XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX

7

XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX c XXXXXXX X X XXXXXXX

8

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


¤ ZgzZì?  Wy»b‚ÂñW{Ù^~xg X: {Æb‚¤ Z ~yÆkZÂN WÕ  q ½Zc  )c& §^ˆ~Šn ® X •®Š Ìm ËgzZ•HzŠ Y XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

c

X

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

9

XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX

10

X X X X

{Ù^~: {kZ¤ ZXìÌB‚Æ{)zy»zŠm»xg X: { c & §c  )wDZ~: {kZ¤ ® ZXì ? Wy»zŠ ÂñW XìÈÐzzÅHzŠ Yy»zŠtÂñWq ½Z X X X

XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


 Ån%ãKc ø ãqzg :5

kZ•ÆÑ! °Z ¸ZƒA %ÆZiŽaÆkZX ñYc ZߊÐB;Æ!%·Œ Û aÆø  ÅkZ ãqzgÉ 7ãKn%6 b‚ Zƒx¥Xì & §^~¼zxg X: {Xì7i» XìzŠ YH6 b‚Xì X XXXXXXX D X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX 1 X X X X X X XXXXXX 1 X XXXXXXX X XXXXXX X X 1 X X X X 1 X X 1 X XXXXXXX XXXXXXX X 1 XXXXXXX XXXXXXX X X 1 X X XXXXXXX XXXXXXX 1 XXXXXXX XXXXXXX 1 XXXX XXX 1 X X 1 XXXXXXX X XXXXXXX 1 XXXXXXX X XXXXXXX 1 XXXXXXX 1 X 1 X X 1 XXXXXXX XXXXXXX 1 XXXXXXX XXXXXXX 1 X

X X X X

XXXXXXX X XXXXXXX X

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


* ÎØ»áZzä™zŠ Y:6

4¨G“^~ÆZiaÆ kZÂì c îG 0E Z6c ì CZ ðÃì yÃ{zžaÆ äÎØ »áZz ä™zŠ Y ]gúàZz ä™zŠ Y È » kZXì `g {h • á : { »kZggzZì ~ ëŠi 0 : {žŽ ¬ŠÃ `g ÓZ Xì ÅC Ù ! ÐyžŽì ZƒgzZ• ‰ ñ° m ËÈ » kZ Âì ¢W^,ƒg ! gzZì ~Š ! : {^~uzŠ~ÆZi kZ X •‰ ñ \ ~

7c Çñ0 Y Ë!% :7

X Çñ0 Y Ë¢!%ƒÄ^~¼: {¤ Z X Çñ0 Y ËÐk  Š ƒ`g {Ÿc 4ZŠÄ¤ Z G !^¤ Z X ÇñYƒg FQ™ƒÇ!%ƒ ïEÒ¨3E Xì ZCyY~g FXì Â]•Ð~g FÂì " U c 4ZŠŸ^¤ Z X Ç}™^!%ƒnÒc q ½Z~¼: {¤ Z X ,™„6 &Æ™g ÑÆFZiyx Ó X Çñ Y%!%Âaq Z ¹! Z ¤ X Çñ0 Y Ë!%ÂazŠ ¹! Z ¤ X Çñ0 Y ËÐk  Š!%Âa&¤ Z X σY ËÐk  ŠÐ`g {ŸgzŠ ƒ«Šn%ƒ`g {ÄÛz¼zxg X^¤ Z X ǃ«Šn%Âì ~ ¸gzZÄxg X^¤ Z À & » ZzŠgzZX èŸGŠÐëŠ f 0 : {Å ZzŠ m ?ug I* ПÄÐÄÐëŠ^»ËZe c œÔwq À & X èŸGŠÐëŠ: {ªÅ Z½X ,™yÒÐxg X: {{Z Ã

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ì n%HÃ!% :8

?W!%Âì ^ÌðÃÐ~&§c  {ÙÔq ½Z~: {kZ¤ ZX BŠÃ¼: {~ÆZi ãKn%ÂñW^ðÃ{z´ÆVªyZ¤ ZXìHzŠ Y6 !%Âì ®  )¤ ZgzZì!% Xì

ì Hä¾HzŠ Y :9

4¨G“^~ÆZi HäŠ%zŠ YÂì ~™è: {g Zƒ»kZ¤ ZXì ~ä{¾žBŠÃ`g ÓZîG 0E g Zƒ»kZ¤ ZgzZì Xì Hä]gúzŠ YÂì~: {/ ‡ G 4¨“^¤ Z Xì »C Ù ! ðà ÂñW`g {¤ Z슎ñ~ykZ ÑZzä™zŠ Yƒ4ZŠh • á » `g ÓZîG 0E G E U ^ X z™g¦`g {Š Z%Ð ïEÒ¨3!gzZâ â 4ZŠŠ Z%Ð" Xì Š H®ŠnÆv Wc ìŠ c °m ËÂì ¢W^,ƒg ! gzZ ~uzŠ¤ Z Xì Š c ~Zƒm \ ËÂVƒ~Š ! wDZ~Vâ {VâzŠyZ¤ Z Xì ®Š~y*Gc }i Âì ~Å {¤ Z Xì Š HW ZzÆ#zŠÐŸgzZ 4zŠÐÄ^

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


/™nZ%ZgzZïg^ :10 »xgzÔ©â ŠnZ%ZÔZŠ ŠgŠÔy»ŠgŠÔy‡k  ÔxŠgŠÔŠgŠu :yœ Xì ï• á xgzŠgŠgzZZ^Ô6 ÆuXŠgŠ

uÔ{ i°B Ô ~ñŠz~Š Z#nZ%ZÔx¤ B Ôr âŠÔwŠ :4Z-ZH Ôâ ZiŠgŠÔ–ŠgŠÔ0ŠgŠÔ‰ŠgŠÔy‡k B ÔÕÔÙƒ"Ôx ‚ XŠgŠÔ q ZœÔ]Ñìz0üÔ ¼Ô~zZŠÎ

» r âŠÔw–ZnZ%ZÔyplŠ¤  z1žøB :`g ÓZH õZhYÔDÔHÔü —WÔŠ 3ZÔ˜Ôs  Z`  z1¨ zyZ0  ŠŠgŠÔBzUŠgŠÔãp]Ÿg ZúÔ X ÷gŠ

ŠgŠÔs * ŠgŠÔ)ŠÔ_XÎÔg ‡ZÔ_0 â ~Šuz1nZ%Z :® ) X 1ŠgŠÔ~zZŠÎÔ ~ñŠB ÔUzBnZ%ZÔŠ§Ô {n! Zy  ÔHÔ# E B-Êâ ÔGÔy é¨GE 38E Ž nZ%ZÔ1ŠgŠÔuŠgŠÔgœŠgŠÔ1 ðG Û Ô®]g Zw:b•

X wŠ]g ZwÔV—GÔºz„  ŠÔVƒÐ60 Z„gzZ~ñŠB „ý

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX X

X XXXXXXX X XXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X X XXXXXXX X


/™nZ%ZgzZïg^ E-Ê G ŠgŠÔâ ZiŠgŠÔ ïEÒ¹ÅZqŽ ÔÂZqŽ Ô,gB Ôk1»Ô Ï%Ôy†Ô 1 ðBGâ : îϨ“ nZ%ZÔx Z0 Z.Ô_ŠgŠÔgTÔy$ xgzÔY ¡ ZŠgŠÔ ~zZŠÎB  ÔÝ¢ X Y çZnZ%ZÔ{n E-Ê 4 &E nZ%ZÔ { ÁÔÒÃÔ1 ðBGâÔy†Ô| hÃÔ ÜxgzÔ ¿Ôw éCÑ$Ôx Zb : øG» Z X†ŸZ»ªzxŠpîϨG“]! ™¬ZñvŠzgv Ô~zZŠÎB ԩ⊠E VZÔtzZ#Ô {g qîG ªG3{!B Ôw–ZÔkÔypŠ Y:{Ù X ¬£g ¬Ôûc iÔ3g nZ%ZÔãp§Z1ÔÜ H]! ™¬ZñnZ%ZvŠz®nZ%ZzY Z#„:`g ÓZ >¾ X)ŠÔ4Z-Z

~zZ#ÔY ¡ ZliÎÔ ºÔB Ô[¡ZliÎÔw–ZÔ§Z1:4Z-Z > Z¾ X ZŠÎ! %•Ô¼Ô { ÁÔ®ŠgŠÔ {Š¤ “  ŠgŠÔuŠgŠÔs * ŠgŠÔ#ŠgŠÔ•ÔnZ%Z E + 4¨G“ X Y¡ ZsX $ñ é< 9iÔyú¤ÔgÎ* ÔŠ ! nZ%Z :`g ÓZîG 0E gzZ`g ÓZH¬Zñ]! ™vŠnZ%Z{C Ù iªØnZ%ZtŠÔ1Ô $ÎÔ XC Ù inZ%Z®W

!4 Ô+uŠgŠÔyZgŠgŠÔY ûZt²ÔÝ¢UzÔ ZhYÔBznZ%Z :âZ ß X yZ0  ŠŠgŠÔçZªÔ{ŠzgnZ%ZÔ•ÎÔ“ %•Ôx »i PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

X XXXXXXX XXXXXXX X

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX X X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X X X X X XXXXXXX

X XXXXXXX X X


4}ÅZnZ%Z :4Z-ZîG 4¨G“ 0E ]! ™nZ%ZvŠgzZÔ ZŠÎz•c %~ñŠÔy G “ é5E X •Æb• Û

ÔY ‡ZÔéÔ {n! Zy  Ô•c %~ñŠ¦òum{nZ%Z:q ½Z “ X •Æ®  )nZ%Z ¬ZñnZ%ZvŠÔ Òà X-Í‘nZ%Z :& § vŠÔY ûZt²Ô Ï%Ô ñnZ%ZÔmºñ¡ ZÔ Üñ é<G X •ÆnÒ]! ™¬ZñnZ%Z

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

XXXXXXX X X X XXXXXXX X X XXXXXXX X X X X


•[! 11

o× •^Þ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ZŠ *

Å ì Cƒ ÐÚ{zC Ù Xì „ C ª ‚g ñZ0  gzZ ÞZ yâ • Û ö:WXZ ñZ0 T  éE C™ÅZ1 Ån• Û ÐV°x ¬ŽXì CWÃ&Z  Âq{zgzZƒs ÜÆ=ÅVÍßgzZ ñYƒ—ÐûŽ ~ ]ªÃ *Šq {zgzZX • ëÃq &]ªC Ù ÐgzZXì ¦ÅÐT ÚXƒ s ÜÆ.* yZ •Cƒk  8q ¸zÐË'! Ð{zQÔ µT ÚÐÐÂI| ( 'ªZ  X ì îŠ w Z e Xì Z ð x * »kZ ÂñYCƒ—e 1Z  gzZì á 1» ~ Vî Zƒ ÔT Ú1~ Vî ÜÔT Ú1~ Vî cðZ» T ÚÇ ¶1V¹V¹ðZÅt U¿ 1~ äz ~—ÔT Ú1~ õ Z z c gŠÔT Ú1~ •z n²ÔT Ú1~ ]Î* ÔT Ú1 X •T Ú1~VCz~V1Ô~V†Ô~Vâ ¨ ZÔ~yZk  zÔ T Ú X •T Ú1~í! zC Ù ªÔ~y W~wi ZÔ~•ZÔ~Y Z’ZÔ~]Š „Ô~¿Ô~D VJZÔ~]ZgÅ ` ZcÔ~]ZgÅ]óÔ~]•-~o ZÜÔ~]t{ Ç ! Ô~]gŠ: {g » E ± § äƒ {ZÍv» öW •Ô~äƒgâZgâÔ~6°ñ; ß  Ô~ ãZŽ ÔT Ú1~VÇZ6 Ô~ t ä Y vZ X T Ú1~ äOÊz!g * Ô ~ ä™{ nÃHÆ yú• Û Ô ~ äX à b âÏÔ~ X ÏñYJ V¹e 1 : •D â • Û ò»x â Z]| ]ѻРTgâ„zgzZX H Za ÐgâÆw°z ]³KZÃgâÆ~ ·Ô}g \ LZ ävZ gzZ ~ ·gâ{zX} 7¤ ðÏñ]|gzZ Š ƒ} •h N Ð TX å-6gîŽìgâ„z {z Å Za X 5~^CÎ* 7ZävZ¸ñƒ7µ Z¸q ZVâzŠ ÌZX ågâ »Z ð ÔÞ‚Ö àÚ oß×Ãq]æ Ñ‚‘ t†íÚ oßq†ì] Ñ‚‘ Øì ‚Ú oß×ì•] h… ]†n’Þ ^÷Þ^_׉ Ð{ Çg ! gzZÐb§hZÂ~l Âì * ™4ZŠgzZwïb§hZÂì Üï=¤ Z:ÀF  x¯Ýq X Ÿg ÇŠæg !¤ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ZŠ * ñZ' î :1

Ãît³0 ! ~yŠ¤ c Vzi ! ™ÉÃkZXì ]‚z[ëW0«ZŠì »Š Z°ÆZŠ * ît ¾~]¾zìC Ù X •ggzŠÐkZIZ *Xìjm{»Z ð Š * ï¬z/Šr  ™É 57Ðx X σwJ¬Š ^ YC ٠ŢzyZZgzZ¿r  ™Xì sp

:1•î

786 1128 1134 1123 1131

1132 1122 1137 1125

1135 1127 1130 1124

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

1121 1133 1 1 26 1136


:2•î

ÔY 6 a Æ bŠ y]¤ÔŠ°gŠ aÆ Vzq~  q Ôì Y Ëa Æ V-g F ì ug IZŠ * aÆ x »T]¾Xì x9iwaÆ Vß Zz äg eÔ4aÆ Vñ¤ÔèaÆ VzgŠ · ðÃX σwJ,™ ¬Š ~ ·wWz ~ ·a1}™~g Yû%]‚Ã]ÜyZ+  mïzwŠ tx }™ * W Z6kZzŠ YgzZìgpôÐ ~z•z ngZ]ÃWAŠÃkZizgC Ù c Çg k0 LZÃîkZ Ì XÇ Üâ ØÒ

gñ]çßÖ]

ÔÖ ^ÞçÂ

å‚ri

gñ^rÃÖ]

†`¿Ú

^n× Â

•^Þ

ÔÖ ^ÞçÂ

å‚ri

gñ^rÃÖ]

†`¿Ú

^n× Â

ÔÖ ^ÞçÂ

å‚ri

gñ^rÃÖ]

†`¿Ú

å‚ri

gñ^rÃÖ]

ÔÖ ^ÞçÂ

å‚ri

oÊ ÜÆ æ

Üâ Ø Ò

gñ]çßÖ]

oÊ o×rßn‰

ÜÆ æ

Üâ Ø Ò

gñ]çßÖ]

oÊ Ôiçße o×rßn‰

ÜÆ æ

‚ÛvÚ ^m Ôiçfße o×rßn‰

Üâ Ø Ò ÜÆæ

gñ]çßÖ] oÊ Ô×Þç Üâ Ø Ò

gñ]çßÖ]

oÊ ÔjmŸçe ‚ÛvÚ ^m

Ôi çfße

o×rßn‰

ÜÆ æ

Üâ Ø Ò

gñ]çßÖ]

^Þ ç oÊ ÔÖ

o×Â^m

Ÿçe

‚ Û vÚ ^ m

Ôi çfße

o×rßn‰

ÜÆ æ

Ô jm PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Üâ Ø Ò

gñ]çßÖ]


o × ^m

o× ^m

ÔjmŸ]çe

‚ÛvÚ ^m

Ôiçfße

orßn‰

ÜÆ æ

Üâ Ø Ò

RZŠ *:2

Xì WzÐkZ{] ZŠ »LZŠ * XìCWx »~n¾C Ù XìÐ]ž* ©qZ »]ZW ZÆRZŠ * Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe o×rßn‰ ÜÆ æ Üâ ØÒ gñ]çßÖ] oÊ ÔÖ ^ÞçÂ å ‚ri gñ^rÃÖ]†ã¿Ú ^n× •^Þ !o× ^m o× ^m o× ^m Ôjm Ÿ çe ‚ÛvÚ ^m Ôiçfße

LZŠ *:3

Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe ä×Ö] oÖ] ÜÆ æ Üâ ØÒ gñ]çßÖ] oÊ ÔÖ ^ÞçÂ å ‚ri gñ^rÃÖ] †ã¿³Ú ^³n׳ •^³Þ oÖ ä×Ö] oÖæ oÖ ä×Ö]‚mæ ä×Ö] oÊ o•^ÏjÚ knÚ… ^Û×Ò oFÖçÃÚ ä³n׳Âæ o³jq^³u ä×Ö] oב ‚ÛvÚ ^m Ôiçße æ ä×Ö] ^m ÔjÛ¿Ãe o×rßn‰ ÜÆ æ Üâ ØÒ Õç³Â•] ä×Ö] oËíÖ] Ì_Ö Ðve oßÒ…•] o× ^m o× ^m ÔjmŸ çeæ ܳ׳‰æ ä³Ö !æ ä³n×³Â æ ‚fÃÞ Õ ^m] Ðve p‚Û‘ ä×Ö] p†e p†e p†e Ôñ]‚Â]†• àÚ ^Þ]†fÒ] ä×Ö] †fÒ] ^m oFÖ]æ ^mææ ‚ÃÖ] †â^Î ^m oßÒ…•] o× ^m oß%Æ] &nÇ³Ö ] ^³e] ^³m à³nójŠÞ Õ ^³m] PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


^m Õ†ãÎ †ãÎ oÊ †ãÏÖ]æ†ãÏÖ^e l†ãÏi …^ãÎ ^m o× oF–i†Ú ^m gñ^rÃÖ] †ã¿³Ú Ÿ p„Ö] pçÏÖ] ÜÏjßÛÖ] Ô×ãÛÖ] …^frÖ] †â^ÏÖ] kÞ] ‚m ‚ŽÖ] •_fÖ] ]ƒ ^³m …^³ãÎ ‚u]æ äÖ] ÜÓãÖ]æ •^fÃÖ ^e †n’e ä×Ö] á] ä×Ö] oÖ] p†Ú] šçÊ]æ äÚ^ÏjÞ ] Ñ^³_³m ÜÃÞ æ oFÖçÛÖ] ÜÃÞ ØnÒ çÖ] ÜÃÞ æ ä׳Ö] o³fŠu(ܳnu†³Ö] à³Û³u†³Ö] ç³â Ÿ] ä³Ö] Ÿ o× ^m oßÛu…] ànÒ^ŠÛÖ] Üu…] ^m oß³%Æ] à³n%ndzjŠÛ³Ö] '^³nÆ ^³m(†³n’³ß³Ö] !ànÛu]†Ö] Üu…] ^m Õ•çq æ ÔßÚ æ ÔjÛu†e oßÒ…•] o× ^m oßÒ…•]

À‡! ZŠ *:4 Ì~‰~Ò\ZXìY0ï¬Ð"7 : Zizgg ! B‚Æ{ iXÌ6 ÅyŠï¬À‡! ZŠ * XìCYi°Ð¿kZt‘—Xì qƹÌaÆZ¢qXì Yáx » Ünu†Ö] Üu†Ö] ä×Ö] ÜŠe ‚fÃÞ Õ ^m] Ðve p‚ÛjÃÚ Ôn× æ p•‚Ú Ôn× æ p• ‚Ú Õ‚ß àÚ p‚Û³‘ Ý†Ò oÊ Üm†Ò ^m Üm†ÓÖ] æ oßÚ àÓi Üm†Ò ^m oe†ÃÖ] ‚ÛvÚ Ðve ànÃjŠÞ Õ ^³m] æ gq] Øn×q ^m ÔÖ¡q oÊ Øn×rÖ]æ gñ^rÃÖ] †ã¿Ú ^n× •^Þ Üm†Ò ^m ÔÚ†³Ò ^ßÖ o–Ïi á] ݆ҟ] ܿŸ] ð^Û‰]Ÿ ]„â гv³e ^÷³Ã³n_³Ú ^÷³Ã³nÛ³‰ سnñ†³fq ^³m oÊ ÔÖ ^ÞçÂ å ‚ri ‚u] ä×Ö] çâ ØÎ çâ ç³â ç³â ð^³â ð^³â ð ^³â ^³ã×³Ò ^³ß³i^³q^³u ‚m‚ŽÖ] •_fÖ ]ƒ ^m †ãÎ ^m áçÓnÊ àÒ äÖ ÙçÏm á] oò• ]… ]ƒ] å†Ú]^ÛÞ] gñ]çß³Ö] Ÿ] Ü¿Â Ÿ] ܿŸ] ^Û‰Ÿ] ]„â Ðve ^÷Ãn_Ú^÷ÃnÛ³‰ سnñ]…ˆ³Â ^³m g³q] †³ãÎ ^³m ÔiˆÂ oiˆÃÖ ]æ çâ çâ çâ ð«â ð«â ð«â ^Ûã×Ò ^ßi ^ru o–Ïi á] Üm†Ò Ÿ] Ü¿³Â ܿŸ] ð^Û‰Ÿ] å„â Ðve Ønñ^³Û³‰ ^³m ܳnu†³Ö] h… à³Ú Ùç³Î Ý¡³‰ ˆ³mˆ³Â ^³m PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ÜÆ æ Üâ ØÒ çâ çâ çâ Äi ä×Ö] ^ã×Ò ^ßi^q^u ^ßÖ o–³Ï³i á] ܳ¿³Â Ÿ] ܳ¿³ÂŸ] †¿Þ àÚ ^m! ànÛÖ^¿Ö] àÚ kßÒ oÞ] ÔÞ^³v³f‰ k³Þ] Ÿ] ä³Ö] ä³×³Ö] Ÿ o³r³ß³n‰ Ü¿Â Ÿ] ð ^Û‰ Ÿ] ]„â Ðve ^÷Ãn_Ú ^÷nÛ‰ Ønñ]†Û³Æ ^³m g³q] š…Ÿ] l]ç³Û³ŠÖ] ᕆÏÖ]æ ànŠmF Ðve çâ çâ çâ ð«â ð «â ð«â ^ã×Ò^ßi^q | ^ßÖ o–ϳi á] ܳm†³ÒŸ] ^m o× ^m Ôjm Ÿçe ‚ÛvÚ ^m Ôiçfße Ün¿Â ^m ÔjÛ¿ÃÖ Ün¿Â ^m ܳnÓ³v³Ö] †ã¿Ú ^m æ ‚ÃÖ] †â^Î ^m ä×Ö] oÖæ ^³m o³–³i†³Û³Ö] ^³ãm] o³ß³Ò…•] o³×³Â ^³m o³×³Â á] ݆ҟ] ܿŸ] ܿŸ] ܿŸ] ð^Û‰Ÿ] ]„â Ðve o× o–i†Ú ^m gñ^rÃÖ] áæ†_Šm ^Úæ Ü×ÏÖ]æ ?á Ðve çâ çâ çâ ð«â ð«â ð«â «ã×Ò ^ßi^q^³u ^³ß³Ö o³–³Ï³i '^nÆ ^m †m‚Î oò³• Ø³Ò oF³×³Âæ ÔÞ] é³ †³ì Ÿ] æ ^³nÞ‚³Ö] l^³Ê ] à³Ú ^³ß³¿³Ë³u] ÔjÛu†e p†e p†e p†e Ôñ]‚Â] †• àÚ oßÒ…•] o× ^m oß%Æ] àŠnÇjŠÛ³Ö] !ànÛu†Ö] Üu…] ^m

À‡! ÏÆZe W :5 èÓñ¡ÛÖ] h†e ÜÓn× kÛŠÎ] æ ÜÓn× kڈ !ÝçnÏÖ] ovÖ] çâ Ÿ] äÖ] Ÿ ä׳Ö] Ÿæ è߉ å„ì ^i Ÿ Ðve ^÷Ãn_Ú ^÷ÃÚ ^‰ Ønñ^ÓnÚ ^m Ønñ]†fq ^³m g³q] à³nfϳ۳Ö] èÓñ¡ÛÖ] h†e ÜÓn× k³Û³ŠÎ] æ ܳӳn׳ k³Úˆ³Â!š… Ÿ] o³Ê ^³³Ú ä³³Ö Ýç³Þ p„Ö]ƒ àÚ Ðve^÷Ãn_Ú ^ÃÚ^‰ ØnËÓßi ^m Øm^Ó×Ò ^m ØnÊ]†‰] ^m gq] àne†Ï³Û³Ö] àne†ÏÛÖ]èÓñ^ÓÛÖ] h†e ÜÓn× kÛŠÎ ]æ ÜÓn× kڈ äÞƒ^e Ÿ] å‚ß Ä˳Žm ^Ú Ü×Ãm Ðve ^÷Ãn_Ú ^÷ÃÚ^‰ Ønñ^Ûi ^m Ønñ ^Þ ^m Ønñ^e†u^m سnñ^³Ó³nÚ ^³m g³q] èÓ×ñ¡ÛÖ] h†e ÜÓn× kÛŠÎ] æ ÜÓn׳ k³Úˆ³Â ܳã˳׳ì ^³Úæ ܳãm‚³m] à³ne Ÿæ Ðve ^÷Ãn_Ú ^÷ÃÚ ^‰ ^m Ønñ^Ûu] ^m Ønñ ^Ú ^‰ ^m Ønñ ]…ç• ^m gq] àne†ÏÛ³Ö]

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


^m gq] àne†ÏÛÖ] èÓñ¡ÛÖ] h… ^m ÜÓn× kވ ä۳׳ à³Ú o³ò³Že áç³_³v³m ð^• ^Ûe Ÿ] Ðve ^÷Ãn_Ú ^÷ÃÚ^‰ Ønñ^›çÚ ^m Ønñ^› ç› ^m Ønñ^Ëu^³m سnñ^³Ó³nÚ kÚˆÂ(Ün¿ëÖ] o×ÃÖ ]çâ æ ^Ûã¿Ëuçòm Ÿæ š… Ÿ ]æ l]ç³Û³ŠÖ] ä³n‰ †³Ò ij‰æ Ønñ^e†â ^m Ønñ^i †i ^m Ønñ^i†`Ú ^m gq] àne†³Ï³Û³Ö] èÓ³ñ ¡³Û³Ö] h… ܳӳn׳ !ànÛu]†Ö] Üu…] ÔjÛu†e ^ßjq ^u o–Ïi á] Ü¿Â Ÿ] Ðve ^÷Ãn_Ú ^÷ÃÚ^‰ Ã]Z¢q﬈Æg ykZì ~gz¢ui ZaÆ•¬Æ—b Zzg ZgzZìg y+F  Š' „ i ·•aÆ]Z|M ™7]Z` Å! @ ugzŠ NÑO{z}Š¬ƒ  oŽÆ™¢q X ì: Z • 

À‡! s »o :6

1u†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe ^m ànÛÓÒ ^ãÊ ^ÓËÒ( ØnñŸæƒ ^m èËÒ ]æ ÔnËÓm ܳÒ( سnñ^³jß³ì ^³m Ôe… Õ ^³Ë³Ò oÊ Ønñ^ÛÃÞ ^m †ÓÖ]†ÓÒ Ønñ^ÓnÚ ^m †Ò †Ói Ønñ^ÓßÒ ^m ^ã×Ò àÚ á^Ò( Ønñ†³fq oe ^Ú Õ^ËÒ Ønñ]†Ûâ ^m ^Ó×Ò Ôñ^Ó×Ò èÓjÓjŠÚ سnñ^³Ò †³‰ ^³m o³Ó³v³i ‚³nÒ gÒ çÒ Ønñ]•…• ^m oÓvi kßÒ ^fÒ çÒ ^m Ønñ]…ˆ³Â ^³m ä³je †³Ò Í ^³Ó³Ö] Í^³Ë³Ò !Ønñ^ÓnÚ ^m ^Ó×ËÖ]

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


i§»ä™¢qbz$ :7

Xì¿[ø¹Âƒ* Zg e c Vƒä‚' ß~yÆËпkZ

:i§

7]gz¢Åg y‰ Ü z D™¿X ,Š Î Ñ@ Ã} i ZzgŠgzZ N YÖ~ }# à{ W12 PzŠ ]gúq ZyŠ}ŠX ,Š™ÈW1³7 Š Z®ÑJ W1}g7gzZOgs§ÅwÑìCZXì åKzgÃkZ {-Zz ÅkZì ÐuÈ= Vâ Z Çñzg^ X ǃ^ »w‚ 4ã½k0 ÆkZ σ¢q kZQÇñzg ÌQ~ãZX ÇñY3Zg‚{zÏñåN W~g150@ 40 ã½{-ZzÅkZX Ï}Š Æä3¼ÃkZ Ǿ-Zz »a X ÏñC§Zz Zg ‚{zXì @ zgVY^žÏâ7ÏñW{-Zz Å aX ÇVßÐO—yâ Z ÂVß 3Ã-Zz~¤ Zì H^á3=Âì ÐuÈ{Š c i¤ Zì 7gzZa \W7N Z< Í \WÔVƒîŠ åÃkZžÏ}™g Zz6 ï¬ÏñWk0 Æ﬙á ~h â{-ZzÅ X ǃyv:gzÇñYƒ[x»¿Â‰ {gxŠ" U Zì x » »}Š¤ ¤ wŠsÜX ǃ7¼Ã ™ qzÑð J 7gzZ,Šg @ Z} Àx ÓLZgzZ N Y- ~Eà { Ë Âƒ * Ñ~ x »Z  ÿ  XЕg 5' Z ßЕg· \WJ Z  Ô WNß™ Y yÆ V#ž}ƒB‚,Š Xì x » »kZ¸sÜXÐN YƒÈßÂÐBX} À

:ìt¿

!|æ‚e Ù^Ûâ• \çâ• p‚µ• |æ‚e ^q |æ‚e• Xì]i YZx ¬Å¿kZ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


Z]|[ȕe :8

ZXì $ ¤ Ë YÅÝq ìпkZ ƒ-0 ! »ËyZy¤ ZX •}Z Ã}g ‚¹Æ¿kZ Xì7ãU ðûkZƒ* ™k  iÃÔŠ c {)z)lðà Xì ¤  g »u"aÆt‚Æ]ÈXXìÆu"aÆÑC Ù

:i§

Šp]Z & ƒ* ™«¤ ZXì YYH~ykà{ËQc ,™™Ö}g )Æ1«»¿kZ X Bb7Ô%Š *ZLZ c B]i YZ

:ìtïe

Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe oa… Hç: †Ò à‰ xjÊ oÒ …‚nu ^Óßnãµ ^m• †Ò -ß×Ú çÒ 7çÚ¡Æ 1Ò …‚nu o× Ý^Þ ]†ni ä×Ö] ‚‰] ÔŽne ^ÓÞJ ^Ò †n• 1‰] oÒ \‚n+ kÎ^› ^nÒ ^ÓßÖ 1a 1a oÖæ ^Ò ä×Ö] çi p†nÚ ØÓŽÚ †Ò Øu 1a o× •^Þ k‰æ‡^e lçÎ 1ãri 1a ^ÓßÖ ^ÓÞJ ]ça †µ á†mæ 1¶Þ ^Ò p†µ àq ØÒ 1a oÞ‚Ú oÞ‚Ê ^Ò Ù]†‰] ^Â‚Ú †a ^jn‰ 1ßvi çq ^jnÖ å‚ße ^nÒ Ý] …æ] 1ßãre o,Ö 1Ò Øe <‰ 1ß×e <‰ o,Ö çq !^ÓÞJ ]ça †µ àqçÊ †ËÒ \çi ke oÚ¡‰ oÒ å^• åæ c†`2 o×ãÒ çq

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


]! ~y W

~ w©}÷gzZ • Æ •z½}÷Ž ì m» ]qJ  V˜ ¹! X • bŠÉb)ë Z x ÓX • bŠ™yÒ w ¾z x ÓÐ & §y‚ WgzZ ìYX • ŽaÆVzq~  qgzZ •¬ä~%ZÔ7ÑZz䃻qçñgzZì »vZx * ï» Xì ÑZz¶Š` Z „zgzZXì } Y4„vZÐZXì HC Ù ªCZDgzZì ÅŠæÐmï :ì yâ • Û »u 0 vZ !ÜnÓvÖ] Ün×ÃÖ] kÞ] ÔÞ] ^ßjÛ× ^Ú Ÿ] ^ßÖ Ü× Ÿ] ÔÞ^vf‰ X}™íñ¬Š~h}÷{zñVZ {Z ÃпËÌ¿Ž

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Kanz al fuqra  
Kanz al fuqra  
Advertisement