Page 1

Maa Kali Kavacham and Dashakshari Kali Vidya Page | 1

AAHkxorh AAHkxorh dkyh dope~ ,oa n'kk{kjh fo|kAA fo|kAA

xq# ea=&nh{kk] leL;k ds lek/kku ,oa dk;Z flf) gsrq ;K] iwtk ,oa vuq"Bkukfn djokus ds fy;s lEidZ djsa& vkpk;Z jkt oekZ thA Shri Raj verma ji


Contact- +91-9897507933, +91-7500292413(WhatsApp No.) Email- mahakalshakti@gmail.com For more info visit--www.scribd.com/mahakalshakti www.gurudevrajverma.com

Jhukjk;.k cksys%& ukjn! eSa n'kk{kjh egkfo|k rFkk rhuksa yksdksa esa nqyZHk ml xksiuh; dop dk o.kZu djrk gaw] lquksA ^ gzzha Jha Dyha dkfydk;S LokgkA* ;gh n'kk{kjh fo|k

gSA bls iq"djrhFkZ esa lw;Zxzg.k ds volj ij nqokZlk us jktk lqpUnz dks iznku fd;k FkkA ml le; jktk lqpUnz us nl yk[k ti djds ea= fl) fd;k vkSj bl mÙke dop ds ikap yk[k ti ls gh os fl)dop gks x;sA rRi'pkr~ os v;ks/;k esa ykSV vk;s vkSj blh dop dh —ik ls mUgksaus lkjh i`Foh dks thr fy;kA blh dop ds izHkko ls i`Fohifr ekU/kkrk lIr}hiorh i`Foh ds vf/kifr gks x;s FksA blh ds cy ls izpsrk vkSj ykses'k fl) gq, Fks rFkk blh ds izHkko ls lkSHkfj Shri Raj verma ji 09897507933, 07500292413

Page | 2


vkSj fiIiyk;u ;ksfx;ksa esa Js"B dgyk;sA ftls ;g dop fl) gks tkrk gS] og leLr nqyZHk flf);ksa dk Lokeh cu tkrk gSA lHkh egknku] riL;k vkSj ozr bl dop dh lksygoha dyk dh Hkh cjkcjh ugha dj ldrs] ;g fuf'pr gSA tks bl dop dks tkus fcuk txTtuh dkyh dk Hktu djrk gS] mlds fy;s ,d djksM+ ti djus ij Hkh ;g ea= flf)nk;d ugha gksrkA leLr ;e fu;eksa dk ikyu djrs gq, ea= ,oa dop dks fl) djus ls leLr ?kksj&vkinkvksa dk fouk'k gksrk gS rFkk /keZ&vFkZ&dke&eks{k dh izkfIr gksrh gSA izkjfEHkd iwtu ,oa /;ku mijkUr~ Hkxorh dk tikjEHk djsaA buds lkFk Hkxoku~ egkdky dk n'kka'k ti vo'; djuk pkfg;sA dope~%& ukjn mokp%& dopa JksrqfePNkfe rka p fo|ka n'kk{kjhe~A ukFk RoÙkks fg loZK HknzdkY;k'p lkEizre~AA Shri Raj verma ji 09897507933, 07500292413

Page | 3


ukjk;.k mokp%& J`.kq ukjn o{;kfe egkfo|ka n'kk{kjhe~A Page | 4

xksiuh;a p dopa f="kq yksds"kq nqyZHke~AA  gzha Jha Dyha dkfydk;S Lokgsfr p n'kk{kjhe~A

nqokZlk fg nnkS jkKs iq"djs lw;ZioZf.kAA n'ky{ktisuSo ea=flf)% —rk iqjkA iapy{ktisuSo iBu~ dopeqÙkee~AA cHkwo fl)dopks·I;;ks/;kektxke~ l%A —RLUkka fg i`fFkoha ftX;s dopL; izlknr%AA ukjn mokp%& Jqrk n'kk{kjh fo|k f="kq yksds"kq nqyZHkkA v/kquk JksrqfePNkfe dopa czwfg es izHkksAA ukjk;.k mokp%& J`.kq o{;kfe foizsUnz dopa ijekn~Hkqre~A ukjk;.ksu ;n~ nÙka 'kwfyus iqjkAA Shri Raj verma ji 09897507933, 07500292413


f=iqjL; o/ks ?kksjs f'koL; fot;k; pA rnso 'kwfyuk nÙka iqjk nqokZlls equsAA Page | 5

nqokZllk p ;n~ nÙka lqpUnzk; egkReusA vfrxqg~;rja rÙoa loZea=ks?kfoxzge~AA  gzha Jha Dyha dkfydk;S Lokgk es ikrq eLrde~A

Dyha dikya lnk ikrq gzha gzha gzhefr ykspusAA  gzha f=ykspus Lokgk ukfldka es lnkorqA

Dyha dkfyds j{k j{k Lokgk nUra lnkorqAA gzha Hknzdkfyds Lokgk ikrq es·/kj;qXede~A  gzha gzha Dyha dkfydk;S Lokgk d.Baa lnkorqA  Øha Øha Dyha dkY;S Lokgk LdU/ka ikrq lnk ikrq eeAA  Øha HknzdkY;S Lokgk ee o{k% lnkorqA  Øha dkfydk;S Lokgk ee ukfHka lnkorqAA  gzzha dkfydk;S Lokgk ee i`"Ba lnkorqA

jDrchtfoukf'kU;S Lokgk gLrkS lnkorqAA Shri Raj verma ji 09897507933, 07500292413


 gzzha Dyha eq.MekfyU;S Lokgk iknkS lnkorqA  gzzha pkeq.Mk;S Lokgk lokaZxa es lnkorqAA Page | 6

izkP;ka ikrq egkdkyh vkXus;ka jDrnfUrdkA nf{k.ks ikrq pkeq.Mk uS_ZR;ka ikrq dkfydkAA ';kek p ok#.ks ikrq ok;O;ka ikrq pf.MdkA mÙkjs fodVkL;k p ,s'kkU;ka lkV~VgkfluhAA Å/oZa ikrq yksyftg~ok ek;k|k ikRo/k% lnkA tys LFkys pkUrfj{ks ikrq fo'oizlw% lnkAA bfr rs dfFkra oRl loZeU=kS?kfoxzge~A losZ"kka dopkuka p lkjHkwra ijkRije~AA lIr}his'ojks jktk lqpUnzks·L; izlknr%A dopL; izlknsu ekU/kkrk i`fFkohifr%AA izpsrk ykse'kpSo ;r% fl)ks cHkwo% gA ;rks fg ;ksfxuka Js"B% lkSHkfj% fiIiyk;u%AA ;fn L;kr~ fl)dop% loZfl)h'ojks Hkosr~A Shri Raj verma ji 09897507933, 07500292413


egknkukfu lokZf.k rikafl p ozrkfu pA fuf'pra dopL;kL; dyka ukgZfUr "kksM'khe~AA Page | 7

bna dopeKkRok Hktsr~ dkyha txRizlwe~A 'kry{kiztIrks·fi u ea=% flf)nk;d%AA

Books Written by Gurudev Shri Raj Verma ji •

Divya Mantra Sadhana Evam Siddhi

Shri Baglamukhi Divya Sadhana

Shri Raj verma ji


Page | 8

To purchase these books contact to Hari Publications on given numbers.Mob- 09027154151, 09897035137

Shri Raj verma ji


Page | 9

Shri Raj verma ji 09897507933, 07500292413

269583302 goddes kali kavacham and dashakhari vidya माँ काली दुर लभ कवच एवं दशाक षरी विद या  
269583302 goddes kali kavacham and dashakhari vidya माँ काली दुर लभ कवच एवं दशाक षरी विद या  
Advertisement