Page 1

YIL: 1 SAYI: 1

HAZĠRAN 2011

FMV Özel Ayazağa IĢık Lisesi Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü olarak kuruluĢunun 125. yılını oldukça verimli geçirdik.

IĢık Okullarının

Yapılan tüm bu çalıĢmaları vakfımızın kuruluĢunun 125. yılı olması nedeniyle daha anlamlı buluyoruz. Bölüm olarak gerçekleĢtirdiğimiz, uyguladığımız, yaptığımız, baĢlattığımız proje, seminer, gezi, söyleĢi vb. etkinlikleri, katıldığımız yarıĢmaları, aldığımız ödülleri kurumsal bilinci pekiĢtirmek, “biz” ruhuna katkıda bulunmak amacıyla bir bültenle tüm IĢık ailesiyle paylaĢmak istedik. Emeği geçen herkese Ģükranlarımızı sunarız. Nice 125. yıllara … Tijen GENEL / Edebiyat Sosyal Dersler Bölüm BaĢkanı


SAYFA

2

GEZĠLERĠMĠZ...

23.09.2010 tarihinde Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü Hazırlık C ve D sınıflarının katılımıyla “Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi”ne gezi düzenledi.

23.11.2010 Tarihinde Edebiyat Sosyal dersler Bölümü 10. sınıfların konularıyla bağlantılı olarak Kâğıthane ĠSKĠ Temiz Su Arıtma Tesisine gezi düzenledi. Barajlardan tesislere ulaĢan suların, evimizin musluğuna gelene kadar hangi aĢamalardan geçtiği görevli Çevre Mühendisi tarafından anlatıldı. Ġçme suyunun önemi, suyu kaliteli kullanmanın bilinci verilmeye çalıĢıldı.

06.11.2010 tarihinde Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü rehberliğinde 10. sınıflarımızdan 11 öğrencinin katılımı ile sosyal sorumluluk projesi "YaĢamak Ġçin YaĢat" kapsamında Lüleburgaz- Ovacık köyüne gidildi.


SAYFA

3

GEZĠLERĠMĠZ...

01.12.2010 tarihinde Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü 11 TM sınıflarının katılımıyla “Forum Ġstanbul Buz Müzesi”ne gezi düzenledi.

01.12.2010 tarihinde Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü 10. sınıfların katılımıyla “Panoroma 1453 Müzesi”ne gezi düzenledi.

19.04.2010 tarihinde Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü 11 FEN A ve The PALA ekibinin katılımıyla “Doğan Medya Baskı Tesisleri”ne gezi düzenledi.


SAYFA

4

GEZĠLERĠMĠZ...

17.01.2011 tarihinde Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü 11. sınıfların katılımıyla “Basın Müzesi”ne gezi düzenledi.

28.02.2011 Tarihinde Edebiyat ve Sosyal Dersler Bölümü 11 TM ve FEN sınıflarının katılımıyla “TÜRVAK Tiyatro ve Sinema Müzesi”ne gezi düzenledi.

11.04.2011 tarihinde Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü, öğrencilerimizin alternatif enerji kaynakları ve enerji verimliliği konusunda bilgilenmeleri ve farkındalık kazanmaları amacıyla Santralistanbul „a gezi düzenledi.


SAYFA

5

GEZĠLERĠMĠZ...

03.05.2011 tarihinde Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü, 11 TM sınıflarının katılımıyla “AĢiyan Müzesi”ne gezi düzenledi.

26.05.2011 tarihinde Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü,11 FEN sınıflarının katılımıyla “Emirgan Korusu” gezisi düzenledi.

18.05.2011 tarihinde Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü 9. sınıf öğrencilerimizle Florya Meteoroloji İstasyonuna gezi düzenledi. Gezide 1 günlük ve 1 haftalık hava tahminleri hakkında bilgi sahibi olundu.


SAYFA

6

GEZĠLERĠMĠZ...

01.06.2011 tarihinde Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü 11 TM C sınıfının katılımıyla “TRT İstanbul Stüdyoları”na gezi düzenledi.

14.06.2011 tarihinde Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü, hazırlık sınıflarını katılımıyla “Büyükada Gezisi” düzenledi.


SAYFA

7

TOPLUM HĠZMETLERĠMĠZ...

20.04.2011 tarihinde Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü Yemek Kulübü, toplum hizmeti çerçevesinde IĢık Üniversitesi ġile Kampüsüne fidan dikti.

FMV Özel Ayazağa IĢık Lisesi Yemek Kulübü öğrencileri ve Genç Tema‟ ya üye öğrencilerimiz Tema Vakfı ile gerçekleĢtirilen “YaĢamak Ġçin YaĢat” isimli sosyal sorumluluk projesinde görev alarak hazırladıkları yiyecekleri okul içinde satıp elde ettikleri gelirle Lüleburgaz‟daki Ovacık köyüne yapılacak sera için katkıda bulunmuĢlardır.

08.12.2010 tarihinde Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü tarafından baĢlatılan “125. Yıla 125 Fidan Projesi” kapsamında projenin birinci etabında kura ile belirlenen 25 meyve fidanı, Okul Müdürümüz Sayın Ömer Orhan eĢliğinde okul bahçemize dikildi.


SAYFA

8

TÖRENLERĠMĠZ,SUNUMLARIMIZ...

18.03.2011 tarihinde kampüsümüzde düzenlenen “18 Mart Çanakkale Zaferi ve ġehitleri Anma Günü” etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen törene Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü, Bülent Ecevit‟in “Çanakale” adlı Ģiiri (Emir Özbilek) ve “Ġlk Türk HemĢiresi: Yaramı Sarmaya Safiye Hüseyin gelsin” ( Nilsu Yıldırım, Buse Obut) canlandırmasıyla katıldı.

26.05.2011 tarihinde Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü, Marmara Eğitim Kurumlarının hazırladığı, Ovacık köyü öğrencilerini, okul müdürünü ve köy muhtarını ağırladığı, konuk olarak Ediz Hun, Hayrettin Karaca ve Uğur Dündar‟ın katıldığı törende yaptığımız çalıĢmalarla ilgili sunum yaptı.

02.04.2011 Cumartesi günü VKV Koç Özel Lisesinde öğrencilerin mesleki geliĢimine katkı sağlamak amacıyla “Hukuk ÇalıĢtayı” etkinliği gerçekleĢtirildi. Okulumuzu, Felsefe Öğretmeni Nil ÇAĞLAYAN rehberliğinde 11TMC sınıfından BüĢra KAYA baĢarıyla temsil etti.


SAYFA

9

SÖYLEġĠLERĠMĠZ, SOHBETLERĠMĠZ, SEMĠNERLERĠMĠZ

Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü tarafından çıkarılan okul gazetemiz The PALA “Vakıflar Haftası” etkinliği çerçevesinde FMV BaĢkanı Sayın Tufan DURGUNOĞLU Bey‟e konuk oldu. Oldukça samimi, keyifli bir atmosferde geçen ve Sayın Vakıf BaĢkanımızı yakından tanımamıza fırsat veren bu sohbeti için Sayın Vakıf BaĢkanımıza en içten dileklerimizle teĢekkür ediyoruz.


SAYFA

10

SÖYLEġĠLERĠMĠZ, SOHBETLERĠMĠZ, SEMĠNERLERĠMĠZ

03.11.2010 tarihinde Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Etkinlikleri çerçevesinde Doç. Dr. Ahmet KuyaĢ‟ın sunduğu “Atatürkçülük ve Atatürkçülüğün Günümüzdeki Etkileri” konulu seminer düzenledi.


SAYFA

11

SÖYLEġĠLERĠMĠZ, SOHBETLERĠMĠZ, SEMĠNERLERĠMĠZ

22.10.2010 tarihinde Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü tarafından Ahmet Ümit‟in kendini ve eserlerini tanıttığı bir söyleĢi gerçekleĢtirildi. SöyleĢinin ardından Ahmet Ümit kitaplarını imzaladı.


SAYFA

12

SÖYLEġĠLERĠMĠZ, SOHBETLERĠMĠZ, SEMĠNERLERĠMĠZ

10.01.2011 tarihinde Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü, Serdar Kılıç’ın sunduğu “Doğada nesli tükenmekte olan tür: İnsan” konulu bir söyleşi düzenledi.


SAYFA

13

SÖYLEġĠLERĠMĠZ, SOHBETLERĠMĠZ, SEMĠNERLERĠMĠZ

02.12.2010 tarihinde Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü, Orhan KURAL‟ın “YaĢanabilir Bir Çevre Ġçin El Ele” konulu konferans düzenledi.

sunduğu


SAYFA

14

SÖYLEġĠLERĠMĠZ, SOHBETLERĠMĠZ, SEMĠNERLERĠMĠZ

15.03.2011 tarihinde Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü , Sayın Cengiz Molva‟nın sunduğu “Çanakkale SavaĢları ve Seyyid OnbaĢı” konulu bir söyleĢi gerçekleĢtirdi.


SAYFA

15

SÖYLEġĠLERĠMĠZ, SOHBETLERĠMĠZ, SEMĠNERLERĠMĠZ

14.04.2011 tarihinde Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü, Türk Coğrafya Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Süzer’in Nepal’de yaşadığı deneyimleri paylaştığı bir söyleşi gerçekleştirdi.


SAYFA

16

SÖYLEġĠLERĠMĠZ, SOHBETLERĠMĠZ, SEMĠNERLERĠMĠZ

10.05.2011 tarihinde Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü, “Vakıflar Haftası” etkinlikleri çerçevesinde T.C. BaĢbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü ġube Müdürü Sayın Erdal Öztürk Bey‟in katıldığı bir söyleĢi gerekleĢtirdi. SöyleĢiye FMV IĢık Okulları Genel Müdürü ve Kurucu Temsilcisi Sayın Dr. Turgut Binzet ve Okul Müdürümüz Sayın Ömer Orhan Bey de katılmıĢlardır.


SAYFA

17

MÜNAZARALARIMIZ...

25.11.2010 tarihinde Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü, Hazırlık sınıfları arasında “Facebook vb. paylaĢım siteleri kapatılmalıdır. Facebook vb. paylaĢım siteleri kapatılmamalıdır.” konulu münazara düzenledi. Münazarayı “Facebook vb. paylaĢım siteleri kapatılmamalıdır.” tezini savunan grup kazandı.

27.12.2010 tarihinde Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü tarafından 9. sınıflar arasında “Çocuğun eğitiminde aile önemlidir, okul önemlidir.” konulu münazara yarışması düzenledi. Yarışmayı “Okul önemlidir.” tezini savunan grup kazandı.

31.03.2011 tarihinde Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü, 10. sınıflar arasında “Ġnsan doğaya hâkimdir”, “Ġnsan doğaya hâkim değildir” konulu münazara yarıĢması düzenledi. YarıĢmayı “Ġnsan doğaya hâkim değildir” tezini savunan grup kazandı.

16.05.2011 tarihinde Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü, 11. sınıflar arasında münazara yarışması düzenledi. Münazarayı “Devlet, karşılıksız sosyal güvence sağladığı kişilerin organlarına el koymalıdır.” tezini savunan grup kazandı.


SAYFA

18

ġĠĠR IġILTILARIMIZ...

Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü, iki yıldır sürdürdüğü “IŞIK’TA ŞİİR IŞILTILARI” etkinliğiyle her hafta çarşamba günü 12.30-13.00 arası 101 numaralı amfide şiir severlerle buluşmaya devam etti.


SAYFA

19

ġĠĠR IġILTILARIMIZ...


SAYFA

20

YARIġMALARIMIZ...

Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları‟nda Emre Örendil, Ġstanbul 1‟incisi, Türkiye 2‟ncisi olmuĢtur. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları (iGEO) 2012 Türkiye seçmeleri için 28 Mayıs 2011 Cumartesi günü 4 merkezde (Ġstanbul, Ġzmir, Ankara, Mersin) yapılan sınavlara 412 kiĢi baĢvurmuĢ, sınava 9. sınıflardan 134, 10. sınıflardan ise 160 olmak üzere toplam 294 öğrenci katılmıĢtır. Okulumuz 10 A sınıfı öğrencisi Emre Örendil Ġstanbul 1‟incisi, Türkiye 2‟ncisi olmuĢtur. Çevikalp Sütunç 17, Semih Bayraktar ise 35. olup kasım ayında yapılacak sınavın 2. kısmına girmeye hak kazanmıĢlardır. BaĢarılı olan öğrencilerimiz 2012‟de Köln'de yapılacak Coğrafya Olimpiyatları‟nda ülkemizi temsil edeceklerdir.

07.12.2010 tarihinde gerçekleĢen “Sarıyer Ġlçesi Münazara YarıĢması”nda Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü Münazara Takımı‟mız yarı finale yükselme baĢarısını gösterdi.

DüĢüncelerini serbestçe savunup çevresiyle paylaĢabilen, ortaya konan fikirler hakkında düĢünen bu fikirleri en iyi Ģekilde ifade edebilen, dinleyenleri ikna edip farklı görüĢleri analiz yaparak bir süzgeçten geçirebilen, kendine güvenen bireyler yetiĢtirmek eğitim alanının en önemli bölümünü oluĢturmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda FMV IĢık Lisesi Ayazağa Kampüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretmenleri münazara çalıĢmalarıyla bu ilkelerini hayata geçirmeyi hedeflemektedirler. Bu kapsamda iki yıldır her düzey kendi arasında münazara yarıĢmaları düzenlenerek özgüveni yüksek, çağdaĢ, kendini iyi ifade edebilen öğrenciler yetiĢtirilmektedir. Bu yıl ilk kez okulumuzda bir münazara takımı kuruldu ve bu takım Ġstek Özel Kemal Atatürk Lisesinde gerçekleĢtirilen “Liseler Arası Münazara YarıĢması”na katıldı. Üç gün süren bu yarıĢmada ilk gün dört maçtan biri, ikinci gün ise ikisi kapalı olmak üzere üç maçtan tümü kazanıldı. Son gün konuĢmacı puanlarının düĢük olmasından dolayı yarıĢma Ģansı yakalanamadı. Bu konuda yapılacak çalıĢmalarla sonraki yıllarda çok iyi sonuçlar elde edebileceğimizi umuyoruz.


SAYFA

21

MÜNAZARA EĞĠTĠMĠMĠZ...

28.09.2010 tarihinde Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü, 10 ve 11. sınıflara Retorik DanıĢmanlık uzmanları tarafından verilen “Münazara Eğitimi Semineri” düzenledi. Seminerde üniversite düzeyinde uluslararası müsabakaları yapılan ülkemizde de liseler arası Türkiye finalleri yapılan yeni münazara teknikleri hakkında bilgi verildi. Seminer sonunda öğrencilerimizin katılımıyla örnek maç yapıldı.


GAZETEMĠZ...

SAYFA

Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü Basın Yayın Kulübü 3. yıla ve toplamda 28 sayıya ulaĢan okul gazetesi “The PALA‟yı I. dönem 4, II. dönem 4 olmak üzere toplamda 8 adet çıkarmıĢtır. Okul gazetemiz 24 sayfadır. Ön ve arka kapak renkli basılmıĢtır. Gazete basıldığı ayların önemli olayları, okuldaki etkinlikler dikkate alınarak basıma hazırlanmıĢtır. Öğrencilerden gelen istekler, yapılan anketlerin sonuçları değerlendirilmeye alınıp içerik belirlenmesi güncellenmiĢtir. Yıllık plan doğrultusunda okul gazetemizde sigaranın zararları ve çağımızın zararlı alıĢkanlıkları konulu yazı, kapak çalıĢmaları yapılmıĢtır. Ayrıca TESYEV, Okul Aile Birliğinin katılımıyla ihtiyaç sahiplerine sandalye alımında kullanılmak üzere 1.770 TL tutarında yardım toplanmıĢ, makbuz karĢılığında TESYEV yetkililerine teslim edilmiĢtir.

22


SAYFA

23


SAYFA

24

Panolarımız... 2010-2011 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILINDA HAZIRLADIĞIMIZ PANOLAR

Dil Bayramı İstanbul’un Düşman işgalinden kurtuluşu 29 Ekim : Cumhuriyet ve Atatürk Geşmişten Günümüze Atatürk’ün Işığında İnsan Hakları Günü Enerji Haftası Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Panosu Dünya Tiyatrolar Günü Panosu İstiklal Marşı’nın kabulü Turizm Haftası Panosu Vakıflar Haftası Panosu Nevruz


Nil Öğretmenimiz...

SAYFA

25

Sevgili Nil Çağlayan‟ın anısına, YaĢam hepimize sunulmuĢ kısıtlı bir süreçtir. Bu süreci ne kadar anlamlı yaĢadığımız ise bizim elimizdedir. Üretmeden, düĢünmeden, paylaĢmadan ve hissetmeden çok uzun süre yaĢamak anlamlı değildir. Anlamlı olan yaĢam sürecinizde bıraktığınız ve sizden sonrakilerin görüp takdir edecekleri anlamlı izlerdir. Değerli meslektaĢım ve kardeĢim Nil Öğretmenimiz bana göre ona ait olan yaĢamı hakkını vererek yaĢadı. Son nefesini veriĢinden üç gün öncesine kadar okuldaydı ve derslere girdi. Öğrencilerine olan saygısı, eğitime olan inancı ile herkesin örnek alacağı davranıĢlar sergiledi ve her zaman sağlam bir duruĢ gösterdi. Değerli öğretmenim Nil, kiĢiliği ve örnek davranıĢlarıyla övgülerin en güzelini hak etti. Mütevazı yaĢam tarzı ve görüĢü ile herkese örnek oldu. Yaptıklarının ve bıraktığı izlerin ne kadar derin ve anlamlı olduğunu, acılı günümüzde yanımızda olan öğrencileri, mezunları ve arkadaĢlarının çokluğundan görebiliyoruz. Değerli öğretmenimiz için son olarak çok sevdiği Ömer Hayyam’ın sözcükleri ile seslenmek istiyorum. Bir yürek ki yanmaz yürek denir mi ona Sevmek haram yüreğinde ateĢ olmayana Bir günü sevgisiz geçirdinse yazık En boĢ geçen günün o gündür inan bana Ömer Hayyam Unutmayacağım, unutmayacağız. Ömer ORHAN


SAYFA

TĠJEN GENEL

SANEM GÜREL

ġENAY ÖNAL

AYDAN DEMĠRKUġ

ĠSMAĠL GÜVEN ĠNAN

SEVDA KOÇ

AYTÜN MENTEġ

Z. ġEBNEM ALDAĞ

ZAFER YAZ

PELĠN EYÜP

MĠZAN COġKUN

RECEP AKTOLGA

AYġE ĠPEK

26

FMV Ayazağa Işık Lisesi Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü Bülteni  

FMV Ayazağa Işık Lisesi Edebiyat Sosyal Dersler Bölümü Bülteni

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you