Icehearts Europe Vodnik za Izvajanje Icehearts Europe ModelL

Page 1

VODNIK ZA IZVAJANJE

ICEHEARTS EUROPE MODEL

ICEHEARTS EUROPE

1


3

ZAKAJ TA VODNIK?

3

KDO BO UPORABLJAL TA VODNIK?

3

KAKO UPORABLJATI TA VODNIK?

4

PREGLED PROGRAM ICEHEARTS EUROPE Izvor: Icehearts Finland Icehearts Europe: ključni elementi

7

FAZA 1. ANALIZA STANJA IN OCENA POTREB (SANA)

14

FAZA 2. IDENTIFICIRANJE IN VKLJUČEVANJE KLJUČNIH AKTERJEV

ICEHEARTS EUROPE VODNIK ZA IZVAJANJE

VSEBINA

OZADJE CILJ IN METODE KAJ JE SANA? Okvir projekta Icehearts Europe

CILJNA SKUPINA MREŽA IN ZAINTERESIRANI DELEŽNIKI FINANČNA SREDSTVA

18 19

FAZA 3. NAČRTOVANJE PROGRAMA VLOGE IN DEJAVNOSTI ORGANIZACIJE. KORAK 1 - PRIPRAVA Vzpostavitev osrednje izvedbene skupine Opredelitev deležnikov in storitev Določitev kontaktne osebe za mrežo sodelavcev Ocena stroškov programa

20

KORAK 2 - MENTOR Zaposlovanje mentorja Vloge in dejavnosti mentorja Icehearts Europe Zahteve za mentorja Glavne naloge in vloge mentorja Podporna mreža za mentorja

22

KORAK 3 - OTROCI Sestavljanje ekipe Icehearts Europe Predstavitev intervencije in vključevanje staršev/skrbnikov Ekipa Icehearts Europe glede na potrebe otrok

25

KORAK 4 - CELOSTNI PRISTOP Načrtovanje dejavnosti Nastavitve programa Delo z družinami Sodelovanje z drugimi strokovnjaki

29

FAZA 4. SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE

33

VPOGLEDI IZ ORGANIZACIJE ICEHEARTS NA FINSKEM

2


Ta priročnik vsebuje osnovne smernice za izvajanje in razširjanje podpornega programa Icehearts Europe v Evropi, katerega cilj je preprečevanje socialne izključenosti, spodbujanje zdravja in čustvenega blagostanja, izboljšanje socialnih spretnosti ter spodbujanje odpornosti in življenjskih kompetenc prikrajšanih in ogroženih otrok in mladostnikov. Program Icehearts Europe je sestavljen iz mentorske pomoči ter skupinskih športnih in rekreacijskih dejavnosti. Vodnik vsebuje operativne informacije o glavnih dejavnostih glavnih akterjev, vključenih v proces izvajanja programa Icehearts Europe: gre za nazorne navedbe, ki predstavljajo “najmanjši skupni imenovalec”, na katerega se je mogoče sklicevati, hkrati pa ohranjajo operativno prožnost, ki je potrebna za prilagoditev različnim kontekstom. Predlagani program je bil razvit v okviru projekta Icehearts Europe, ki ga financira Delovni program Evropske komisije EU4Health 2022.

ICEHEARTS EUROPE VODNIK ZA IZVAJANJE

ZAKAJ TA VODNIK?

KDO BO UPORABLJAL TA VODNIK? Glavni naslovniki tega vodnika so organizacije za množični šport in socialno promocijo v evropskih državah, ki želijo izvajati program Icehearts Europe v okviru svojega delovanja za spodbujanje dobrega počutja in zdravja otrok in mladostnikov, ki živijo v posebej ranljivih razmerah. Množični šport je opredeljen kot rekreativni, netekmovalni šport z izobraževalnimi, rekreativnimi in socialnimi cilji. Predstavlja največji sektor civilne družbe v Evropski uniji, ki se ukvarja z otroki in mladimi. Številne organizacije za množični šport že delajo z otroki in mladostniki iz prikrajšanih skupin ter uporabljajo šport kot orodje za spodbujanje njihovega dobrega počutja, zato se lahko štejejo za najprimernejše akterje za sprejemanje, izvajanje in razširjanje tega pristopa.

KAKO UPORABLJATI TA VODNIK? V vodniku so opisana ključna načela, dejavnosti in koraki, ki jih je treba upoštevati pri izvajanju podpornega programa Icehearts Europe. Program je mogoče izvajati in prilagajati na različne načine glede na posebne značilnosti, potrebe in vire, prisotne v teritorialnem okviru, v katerem organizacija deluje. Ni ene same rešitve za prilagoditev, ki bi veljala za vse. Namen tega vodnika je olajšati pridobivanje uporabnih operativnih orodij za vodenje organizacij množičnega športa skozi različne faze izvajanja projekta Icehearts Europe.

VIRI • Icehearts Europe Proposal (2022) • Appelqvist-Schmidlechner K, Wessman J, & Kekkonen M (2017). Icehearts: Sport-based early support program for children at risk. European Psychiatry 41(S1), S179-S179. doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.01.2084

3


PROGRAM ICEHEARTS EUROPE Predlagani program je bil razvit v okviru evropskega projekta Icehearts Europe (program Evropske komisije EU4Health 2022), katerega cilj je izboljšati duševno zdravje in dobro počutje ranljivih otrok in mladostnikov s skupnostnim pristopom, ki v središče postavlja otroka.

ICEHEARTS EUROPE VODNIK ZA IZVAJANJE

PREGLED

Projekt Icehearts Europe je uporabil izkušnje finskega primera dobre prakse Icehearts in jo prenesel v model, ki je na voljo drugim državam EU in jim omogoča, da ga prilagodijo svojim razmeram.

IZVOR: ICEHEARTS FINLAND Kot smo že omenili, Icehearts Europe temelji na izkušnjah finske iniciative Icehearts. Nastala je leta 1996 v mestu Vantaa na pobudo sina in očeta Villeja in Ilkke Turkke po Villejevih izkušnjah pri delu v ustanovah za varstvo otrok. Večina otrok, nameščenih v teh ustanovah, je imela različne slabosti, na primer: težave pri obvladovanju vsakdanjega življenja in družinskih odnosov, težave z duševnim zdravjem, težave v socialnih odnosih in šolanju, kar je pogosto privedlo do tveganega vedenja (kot so uporaba drog, antisocialno vedenje, opustitev šolanja). Skupni element teh otrok je bilo pomanjkanje hobija, ki bi se mu lahko posvetili zunaj svojih vsakodnevnih obveznosti. Vse življenje namreč niso imeli priložnosti, da bi se ukvarjali s prostočasnimi dejavnostmi pod vodstvom zaupanja vredne odrasle osebe. Zato je pristop Icehearts namenjen prikrajšanim otrokom in mladostnikom, da bi spodbujal njihove socialno-čustvene spretnosti in psihofizično dobro počutje ter se odzval na njihove posebne potrebe s športnimi dejavnostmi in drugimi hobiji, ki se izvajajo v skupinah v prostem času pod stalnim vodstvom mentorja Icehearts. Mentor je referenčna odrasla oseba, ki otrokom stoji ob strani od ustanovitve skupine (ekipe Icehearts) do njihove polnoletnosti, in sicer do 12 let (predvidoma od 6. do 18. Leta starosti). Dolgoročna podpora in zaupen odnos, ki se vzpostavi med mentorjem in otroki v skupini, sta glavna pogoja za učinkovitost pristopa Icehearts. V okviru svojih dejavnosti mentor sodeluje s šolo, socialnimi službami in drugimi službami v skupnosti, da bi bolje podprl otroke in njihove družine. Na Finskem ima ta model še vedno pomembno vlogo pri preprečevanju socialne izključenosti in spodbujanju dobrega počutja ranljivih otrok in mladostnikov.

4


Namenjen je tudi prikrajšanim otrokom in mladostnikom, Icehearts Europe je preventivni in podporni program s športnim pristopom, ki z aktivnim življenjskim slogom želi preprečiti socialno izključenost, spodbujati zdravje in čustveno dobro počutje, izboljšati socialne spretnosti, spodbujati odpornost in življenjske kompetence ter razvijati veščine, ki udeležencem omogočajo, da se z večjimi osebnimi kompetencami soočijo z življenjem. Icehearts Europe predlaga prilagodljiv model, ki ga je mogoče prilagoditi lokalnim razmeram, institucionalnim virom in potrebam udeležencev. Vendar morajo biti za učinkovitost podpornega programa vzpostavljeni nekateri ključni elementi:

ICEHEARTS EUROPE VODNIK ZA IZVAJANJE

ICEHEARTS EUROPE: KLJUČNI ELEMENTI

Ciljna skupina Otroci in mladostniki med 6. in 18. letom starosti v prikrajšanih in ranljivih razmerah, ki potrebujejo posebno podporo in pozornost. To merilo predpostavlja, da je vsak otrok edinstven subjekt, ki se uči kompetentno in aktivno, ne pa pasiven predmet ocenjevanja. Čeprav je poudarek na otroke, ki živijo v prikrajšanih razmerah, je osredotočen na otrokove kompetence in prednosti ter ne na njegove težave in slabosti. Ciljne skupine so lahko na primer: otroci priseljenci, otroci staršev samohranilcev, otroci iz velikih in/ali večkulturnih družin, prosilci za azil, otroci, ki nimajo možnosti dostopa do prostočasnih dejavnosti, otroci, ki potrebujejo podporo pri študiju in učenju ali imajo psihološke, odnosne, kognitivne ali psihofizične težave. Otroci in mladostniki iste starosti sestavljajo ekipo, ki jo vodi mentor, profesionalna odrasla oseba, vključen v organizacijo za množični šport, ki skrbi za ekipo. Prav tako otroci in njihovi starši vedo, da je mentor vir, na katerega se lahko zanesejo v težkih situacijah.

Mentor Mentor Icehearts Europe je kvalificirana in posebej usposobljena oseba, ki vodi in podpira otroke/mladostnike v svoji ekipi. Je tudi moderator različnih dejavnosti, vključno s športnimi in drugimi rekreativnimi dejavnostmi, ter zanesljiva referenčna odrasla oseba, na katero se lahko otrok in njegovi starši/skrbniki obrnejo po pomoč, razpravljajo o težavah in iščejo rešitve. Pri tem pristopu je temeljnega pomena odnos, ki se vzpostavi med mentorjem in otrokom: odnos vzajemnosti, empatije in zaupanja, ki zajema različne stopnje otrokove rasti in razvoja.

5


ICEHEARTS EUROPE VODNIK ZA IZVAJANJE

Pristop lokalne skupnosti Da bi se organizacija odzvala na potrebe vsakega otroka, skupaj z mentorjem uporablja multiprofesionalni pristop in sodeluje s šolo ter lokalnimi službami. Poleg podpore dobremu počutju mladih, vključenih v program, pristop Icehearts Europe krepi delo lokalnih strokovnjakov javnih služb, saj si prizadeva aktivirati več skupin Icehearts Europe na socialno in ekonomsko prikrajšanih območjih ter tako povečati sinergije.

Dolgoročno Temeljna zahteva je dolgo trajanje programa, ki mentorju omogoča, da z otroki vzpostavi trden odnos zaupanja in jim nudi podporo v najbolj kritičnih fazah. V idealnem primeru bi moral program Icehearts Europe trajati 12 let (kot na Finskem), da bi dosegli optimalne rezultate in trajni učinek. Ker pa vsi konteksti nimajo dostopa do enakih virov, tega cilja morda ne bo mogoče doseči. Program bi moral biti zasnovan tako, da bi z razpoložljivimi sredstvi trajal čim dlje. Zato ostaja cilj čim bolj povečati pozitivni učinek kljub morebitnim logističnim in finančnim izzivom.

VIRI • Icehearts. Brief in English www.icehearts.fi/brief-in-english • Smolej, Mirka (2017) Icehearts Finland: Manual (Icehearts: Käsikirja). Helsinki: Suomen Icehearts Ry • Appelqvist-Schmidlechner K, Wessman J, & Kekkonen M (2017). Icehearts: Sport-based early support program for children at risk. European Psychiatry 41(S1), S179-S179. doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.01.2084 • Icehearts Europe Project https://www.icehearts.eu • The Icehearts Europe model https://www.icehearts.eu/resources

6


ANALIZA STANJA IN OCENA POTREB (SANA)

ICEHEARTS EUROPE VODNIK ZA IZVAJANJE

FAZA 1

7


Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije ima na svetovni ravni vsak sedmi mladostnik, star med 10 in 19 let, duševno motnjo in je še posebej izpostavljen socialni izključenosti, diskriminaciji, stigmatizaciji, težavam v šoli in tveganemu vedenju. Poleg tega so posebej ogroženi tudi otroci iz socialno in ekonomsko prikrajšanih okolij, ki na številnih področjih življenja pogosto zaostajajo za svojimi bolj privilegiranimi vrstniki. Za dobro počutje otrok je dejansko potrebna stalna podpora staršev/skrbnikov, šole in skupnosti, ki pa žal ni vedno na voljo vsem. Cilj programa Icehearts Europe, razvitega v okviru delovnega programa EU4Health 2022, je razširiti uspešno in z dokazi podprt finski primer dobre prakse Icehearts na evropski ravni.

ICEHEARTS EUROPE VODNIK ZA IZVAJANJE

OZADJE

Program uporablja telesno dejavnost in ekipne športe kot hobi in predvsem kot orodje za vključevanje prikrajšanih otrok in mladostnikov ter tako spodbuja zdravje in čustveno dobro počutje. Vsako ekipo Icehearts Europe vodi mentor, ki podpira sodelujoče otroke/mladostnike v različnih življenjskih okoljih, in sicer v obdobju največ 12 let. Športne organizacije za množični šport so najprimernejši akterji za sprejetje, lokalno prilagoditev in razširjanje programa Icehearts Europe v državah EU. Športne organizacije na lokalni ravni, ki nameravajo izvajati intervencijo v svoji državi, morajo sprejeti posebne ukrepe, ki so funkcionalni v procesu izvajanja, začenši z analizo stanja in oceno potreb (SANA).

CILJI IN METODE Da bi olajšali ta proces, mora vsaka organizacija za množični šport zbrati in oceniti informacije o ovirah in priložnostih za izvajanje programa Icehearts Europe na svojem območju. Univerzalnega pristopa Iceheartov ni. Vsaka evropska država je drugačna. Zelo se razlikujejo po kulturnih okvirih, socialno-ekonomskih razmerah, sistemih socialnega varstva, etnični in jezikovni sestavi ter številnih drugih vidikih. Pričakovati bo treba nekaj prilagoditev, da bo sistem Icehearts združljiv z vsakim kontekstom. Da bi zagotovili, da se lahko najboljša praksa, značilna za posamezno državo, uspešno razširi na druga evropska mesta, je treba najprej razumeti kontekstualne značilnosti in razlike med prvotnim mestom posredovanja in drugimi mesti izvajanja.

KAJ JE SANA? Analiza stanja in ocena potreb (SANA) je metodologija, ki pomaga pri zbiranju informacij in podatkov, potrebnih za načrtovanje izvajanja določenega programa, v tem primeru Icehearts Europe. Rezultati SANA bodo opisali kontekst, v katerem bo program deloval, dejavnike, ki ogrožajo mlade, razpoložljive vire, intervencije in programe, ki se trenutno izvajajo na območju izvajanja, ter lokalne potrebe ranljivih otrok v skupnosti. Poleg tega jih je

8


Analizo stanja je treba izvesti na začetku procesa: to bo organizaciji pomagalo pri načrtovanju izvajanja intervencije Icehearts Europe. Analiza stanja je kot pregled, s katerim opišemo okolje, kontekst in razmere, v katerih bo intervencija delovala. Ocena potreb se uporablja za ugotavljanje vrzeli med obstoječim stanjem in tistim, kar je potrebno za izvajanje intervencije.

OKVIR PROJEKTA ICEHEARTS EUROPE Model analize stanja in ocene potreb (SANA) je bil razvit, da bi vsakemu lokalnemu partnerju in kraju izvajanja pomagal razumeti posebne lokalne potrebe, dejavnike, ki ogrožajo mlade, ter razpoložljive vire in ukrepe, ki se trenutno izvajajo. Na koncu je cilj opredeliti značilnosti konteksta, v katerem se bo izvajala intervencija, in preučiti vrzeli med obstoječim stanjem in tem, kar je potrebno za načrtovanje izvajanja programa Icehearts Europe1.

ICEHEARTS EUROPE VODNIK ZA IZVAJANJE

mogoče uporabiti za ugotavljanje vrzeli med trenutnim stanjem v državi organizacije in želenimi rezultati.

Informacije so bile zbrane v vsaki pilotni državi pred začetkom izvajanja, podatki pa so bili zbrani v dveh fazah: najprej je bila pripravljena analiza stanja, nato pa ocena potreb. Da bi olajšali izpolnjevanje vprašalnika, je bilo treba za delo nameniti sredstva, tako časovna kot človeška. Analiza stanja je vključevala vprašanja o: • opredelitev značilnosti prebivalstva (demografske značilnosti lokalnih območij); • družbeni kontekst; • opredelitev okolja na kraju izvajanja; • opredelitev potencialnih ciljnih skupin (značilnosti ciljnih skupin); • prepoznavanje storitev in šolskega sistema v lokalni skupnosti; • kako so organizirane storitve in šolski sistemi v lokalnih skupnostih; • opredelitev športnih in obšolskih dejavnosti, ki so na voljo v skupnosti. V tem okviru je bil cilj SA opisati okolje lokacij izvajanja v vsaki državi. Točke, kot so sistemi socialnega varstva, obšolske dejavnosti, ciljne skupine itd., so bile izbrane posebej za Icehearts Europe. SA je najprej zagotovila demografski pregled lokacij izvajanja. V njem je bilo pojasnjeno, koliko mest izvajanja je bilo v pilotnih državah, kje točno se nahajajo in kakšna je njihova velikost v glede na število prebivalcev. V drugem razdelku je bil predstavljen pregled etničnih, socialno-ekonomskih in jezikovnih vprašanj, ki lahko vodijo v družbeno marginalizacijo in ki jih program zato želi obravnavati. V tretjem razdelku so bili opisani že razpoložljivi socialni instrumenti in viri, ki bi jih lokalna mesta lahko uporabila za vzpostavitev mreže podpore za otroke. Poudarek je bil na obšolskih dejavnostih in zlasti na razpoložljivih športnih objektih, ki bi jih lahko uporabili za izvajanje programa. Oddelek za oceno potreb (NA) se je bolj osredotočal na vidike,

V tem okviru so bile za vsako od petih pilotnih športnih organizacij s sedežem na Danskem, v Estoniji, Španiji, Italiji in Sloveniji zbrane informacije o razmerah in potrebah v njihovi državi. V ta namen sta Finnish Institute for Health and Welfare ter EuroHealthNet pripravila model analize stanja in ocene potreb (SANA), ki sta ga delila s pilotnimi organizacijami.

1

9


V spodnjem navdihu 1 in 2 skupine Icehearts je nekaj informacij, zbranih s pomočjo predloge SANA za pilotne države v okviru projekta Icehearts Europe. V dodatku je celoten vprašalnik. Za dodatne informacije obiščite https://www.icehearts.eu/resources

ICEHEARTS EUROPE VODNIK ZA IZVAJANJE

povezane s programom, kot so zaposlovanje mentorjev, možnosti za ekipne športe in z njimi povezani objekti ter razpoložljivi viri. Poleg tega je obravnaval tudi zaposlovanje udeležencev programa in vrsto individualne podpore, ki jo je treba ponuditi, ter spremljanje napredka in navedbe o tem, kako čim bolj povečati dolgoročno trajnost programa.

10


ZNAČILNOSTI POPULACIJE IN MESTA IZVAJANJA • • • •

Demografske značilnosti regije/mesta izvajanja Okolje mesta izvajanja Lokacija mesta izvajanja Opis in razlog, zakaj je bila izbrana regija/mesto/lokacija izvajanja

ICEHEARTS EUROPE VODNIK ZA IZVAJANJE

NAVDIH ICEHEARTS 1. TEME ZA ANALIZO STANJA

CILJNE SKUPINE • • • • • •

Glavne ranljivosti otrok, ki jih je treba obravnavati v regiji/mestu kraja izvajanja Potencialne ciljne skupine in z njimi povezani dejavniki tveganja za socialno marginalizacijo Opredelitev storitev in šolskega sistema v lokalni skupnosti Socialni dodatki/prispevki, ki so na voljo družinam, ki se borijo s sredstvi za preživetje. Starost, pri kateri se otroci vključijo v osnovno šolo Storitve/programi (zdravstveni, socialni, izobraževalni, duševno zdravje), ki so na voljo vsem otrokom v šoli/ med šolskim letom za šole razpoložljivost preventivnih (socialnih, zdravstvenih in duševnih) programov ali intervencij za ranljive otroke, ki potrebujejo dodatno podporo, vključno s športnimi programi.

ŠPORTNE IN OBŠOLSKE DEJAVNOSTI V LOKALNI SKUPNOSTI • •

obšolske dejavnosti, ki jih organizirajo lokalne šole. Športna infrastruktura za otroke in možnosti za udeležbo v organiziranem športu in prostočasnih telesnih dejavnostih na lokalnem območju. Za ekipo Icehearts Europe možnost uporabe športnih objektov, ki jih zagotavlja lokalna skupnost

11


ZAPOSLOVANJE MENTORJEV • • • •

Izzivi pri zaposlovanju mentorjev Icehearts Europe Glavne zahteve, spretnosti, delovne izkušnje, izobrazba in osebne značilnosti mentorjev Pogodba o zaposlitvi mentorjev Pravni izzivi v postopku zaposlovanja

PRIDOBIVANJE UDELEŽENCEV INTERVENCIJE • • • •

ICEHEARTS EUROPE VODNIK ZA IZVAJANJE

NAVDIH ICEHEARTS 2. TEME ZA OCENO POTREB

Načrt za zaposlovanje otrok Načrt za sodelovanje z drugimi zainteresiranimi stranmi (šolami, socialnimi službami, športnimi klubi itd.), da bi dosegli ciljno skupino. Sodelovanje staršev in otrok Kako motivirati otroke za sodelovanje pri intervenciji

INDIVIDUALNA PODPORA GLEDE NA OTROKOVE POTREBE • •

Izzivi pri zagotavljanju individualiziranega mentorstva posebnim podskupinam in/ali otrokom z nekaterimi posebnimi ranljivostmi usklajevanje in sodelovanje med osebjem Icehearts Europe in drugimi službami (zdravstvenimi, socialnimi, izobraževalnimi, duševnega zdravja) v skupnosti.

DOSTOP DO OBJEKTOV IN VIROV Šola kot delovno okolje za mentorja Icehearts Europe • • •

Možnost dostopa v šole za zagotavljanje individualne podpore med šolskim dnevom. Možnost dostopa do šol za otroke v ekipi Možnost organiziranja športnih in drugih dejavnosti v šolah

zmogljivosti lokalne skupnosti in športnih klubov • • •

Možnost uporabe zmogljivosti lokalnih skupnosti in športnih klubov Dostopnost lokalnih objektov za otroke/starše, ki sodelujejo v programu Pomoč otrokom/družinam pri potovanju v objekte, kjer potekajo dejavnosti ekipe.

EKIPNI ŠPORT IN OBŠOLSKE DEJAVNOSTI • • • •

Skupinske športne dejavnosti za otroke Druge načrtovane športne/pošolske dejavnosti za otroke Kako motivirati otroke za sodelovanje v ekipnih športih in z njimi povezanih izzivih Kako zagotoviti sredstva in opremo, potrebno za začetek skupinskih dejavnosti.

PRIČAKOVANI REZULTATI ZA SODELUJOČE OTROKE IN DRUŽINE TER LOKALNO SKUPNOST

12


ICEHEARTS EUROPE VODNIK ZA IZVAJANJE

VIRI • World Health Organization. Mental health of adolescents. Key facts. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health • Clarke, C. and O. Thévenon (2022), “Starting unequal: How’s life for disadvantaged children?”, OECD Papers on Well-being and Inequalities, No. 06, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/a0ec330c-en • Icehearts Europe Project. https://www.icehearts.eu/ • Icehearts Brief in English. https://www.Icehearts.Fi/Brief-In-English/ • Icehearts Europe Project. Pilots. https://www.icehearts.eu/pilots • A toolkit on how to implement social prescribing. Manila: World Health Organization Regional Office for the Western Pacific; 2022. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/354456/9789290619765-eng.pdf?sequence=1

13


UGOTAVLJANJE IN VKLJUČEVANJE KLJUČNIH AKTERJEV

ICEHEARTS EUROPE VODNIK ZA IZVAJANJE

FAZA 2

14


Na območju, na katerem deluje organizacija, lahko otroci in mladostniki, ki so v posebej ranljivem položaju, sodelujejo v intervenciji, ki temelji na modelu Icehearts Europe. Njihove značilnosti se razlikujejo glede na območje izvajanja intervencije in jih bo opredelila organizacija. Vsaka ekipa je sestavljena iz dveh skupin: osrednja skupina, ki jo sestavljajo ranljivi otroci/mladostniki, za katere velja, da jim grozi velika nevarnost socialne izključenosti. • izravnalna skupina, ki jo sestavljajo otroci z najmanj potrebami ali ranljivostmi.

ICEHEARTS EUROPE VODNIK ZA IZVAJANJE

CILJNA SKUPINA

Ker gre za preventivni ukrep, je treba ekipo Icehearts Europe začeti sestavljati čim prej, po možnosti pri otrokovih šestih letih. Organizacija vodi sestavo ekipe v sodelovanju z drugimi strokovnjaki na tem področju. Icehearts Europe je preventivni, dolgoročni program, katerega cilj je čim dlje vključiti otroke in mladostnike. »Potovanje« skupine, ki temelji na izvirni finski izkušnji, naj bi trajalo do 12 let (od 6. do 18. leta starosti udeležencev) pod vodstvom istega mentorja. Da bi spodbudili dobro počutje udeležencev, program temelji na celostnem pristopu, ki ponuja celovito podporo: v šoli, doma in v ekipi.

MREŽA IN DELEŽNIKI Za izvajanje programa se organizacija povezuje z viri in službami, ki so na območju že prisotni; zato mora določiti lokalno mrežo ključnih strokovnjakov (kot so socialni delavci, ravnatelji in učitelji, strokovnjaki s socialnega/zdravstvenega področja), ki bodo vključeni v različne dejavnosti, vključno z: •

postopek sestavljanja ekipe Icehearts Europe, da bi prepoznali otroke, ki bi jim sodelovanje v programu lahko koristilo. • izvajanje športnih in rekreacijskih dejavnosti z zagotavljanjem opremljenih površin • podpora mentorju in organizaciji v primerih, ki se zdijo posebej zapleteni.

Za vzpostavitev lokalne mreže, ki bo podpirala dejavnosti mentorja in ekipe Icehearts Europe, je pomembno, da ima organizacija na voljo posodobljena imena in kontaktne podatke strokovnjakov, ki bodo vključeni v mrežo. Organizacija lahko nagovori in vključi številne deležnike. Primeri so navedeni v nadaljevanju (preglednica 1):

15


PODROČJE

POTENCIALNI DELEŽNIKI

DEJAVNOSTI PROGRAMIRANJE

Regionalni/lokalni šolski uradi Ministrstvo za izobraževanje Nacionalni/regionalni/lokalni vladni oddelki za šport

ICEHEARTS EUROPE VODNIK ZA IZVAJANJE

PREGLEDNICA 1. POTENCIALNI DELEŽNIKI GLEDE NA PODROČJE DEJAVNOSTI

Nacionalne/regionalne/lokalne javne zdravstvene ustanove Ministrstvo za zdravje Možni financerji STORITVE IN VIRI

Šole Storitve zaposlovanja in poklicnega učenja Občinske socialne storitve Športni objekti Skupnosti Prostovoljne organizacije (npr. organizacije za človekove pravice) Centri za otroke in mlade Pomoč na področju zdravja, sociale in promocije zdravja Javna uprava Pripravništvo študentov

ZAŠČITA

Organ za otroke in mladostnike

ŠOLA V finskem modelu se velik del mentorjeve dejavnosti izvaja v šoli, bodisi ob koncu šolskega dneva bodisi med poukom. Tudi v Icehearts Europe ima lahko šola strateško vlogo in je eden od krajev, ki so izbrani za oblikovanje ekip in izvajanje dejavnosti. Zato se spodbuja sodelovanje s šolskim osebjem, zlasti z učitelji, saj so osrednji akterji v vsakdanjem življenju otrok in mladostnikov, katerih šolanje dobro poznajo, ter z vodstvom šole, ki lahko organizacijo podpre z ustvarjanjem pogojev za izvajanje dejavnosti v šoli.

16


Izvajanje intervencijskega programa Icehearts Europe zahteva finančne vire in dolgoročno trajnostno financiranje, po možnosti do 12 let za vsako ekipo. Organizacija mora že v fazi načrtovanja intervencije poiskati možnosti financiranja: • •

zunanje, s sredstvi iz sodelovanja na razpisih, nacionalnih/lokalnih sredstev, dejavnosti služb in institucij na območju, donacij, donacij tretjemu sektorju interno, prerazporejanje že razpoložljivih finančnih virov.

ICEHEARTS EUROPE VODNIK ZA IZVAJANJE

FINANČNA SREDSTVA

Zgodnje prepoznavanje in vključevanje ustreznih deležnikov je ključnega pomena za izvedljivost in trajnost intervencije.

ENA VELIKOST NE USTREZA VSEM Pri implementaciji tega vodnika je priporočljivo vključiti vse potencialne deležnike med celotnim postopkom izvajanja. in prilagoditi intervencijo lokalnim razmeram.

VIRI • Smolej, Mirka (2017) Icehearts Finland: Manual (Icehearts: Käsikirja). Helsinki: Suomen Icehearts Ry • A guide to tailoring health programs: using behavioural and cultural insights to tailor health policies, services and communications to the needs and circumstances of people and communities. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2023. https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289058919 • A toolkit on how to implement social prescribing. Manila: World Health Organization. Regional Office for the Western Pacific; 2022. https://iris.who. int/bitstream/handle/10665/354456/9789290619765-eng.pdf?sequence=1 • Appelqvist-Schmidlechner, K., & Kekkonen, M. (in press). Icehearts: A 12-yearlong professional sport-based program for children and youth at risk. In J. M. Eddy & K. P. Haggerty (Eds.), Handbook of professional youth mentoring. Springer Nature.

17


NAČRTOVANJE PROGRAMA

ICEHEARTS EUROPE VODNIK ZA IZVAJANJE

FAZA 3

18


ICEHEARTS EUROPE VODNIK ZA IZVAJANJE

VLOGE IN DEJAVNOSTI ORGANIZACIJE. Športne organizacije na lokalni ravni so odgovorne za načrtovanje dejavnosti intervencije in morajo upoštevati okoliščine, v katerih delujejo, razpoložljive finančne in človeške vire, upravne in logistične vidike ter referenčni regulativni sistem. V nadaljevanju je naveden splošen primer različnih korakov, za katere mora organizacija poskrbeti.

KORAK 1 – PRIPRAVA VZPOSTAVITEV OSREDNJE SKUPINE ZA IZVAJANJE Vzpostavite osrednjo izvedbeno skupino strokovnjakov v organizaciji, ki se bo ukvarjala z izvajanjem intervencije, vključno s spremljanjem, nadzorom in podporo mentorjev.

OPREDELITEV DELEŽNIKOV IN STORITEV Določite deležnike in službe lokalne skupnosti, ki so pomembne za izvajanje programa, ter se odločite za najboljši način njihovega vključevanja. Uporabite strokovno znanje in izkušnje deležnikov, da bi izboljšali poseg in okrepili njihovo podporo.

DOLOČITEV KONTAKTNE OSEBE ZA MREŽO SODELAVCEV V okviru teritorialnih služb, ki so opredeljene kot pomembne za uspeh intervencije, mora glavna izvedbena skupina določiti kontaktno osebo v organizaciji, ki je odgovorna za vzpostavitev in vzdrževanje lokalne mreže zainteresiranih strani in se z njo povezuje v primeru situacij, ki se zdijo posebej zapletene.

OCENA STROŠKOV PROGRAMA Ocena stroškov se nanaša tako na izvajanje intervencije kot na

19


Po oceni razpoložljivosti finančnih sredstev mora osebje preučiti stroške različnih proračunskih postavk, vključno z: • • • • • •

plača mentorja uporaba prostorov za izvajanje dejavnosti. materiali in oprema za ekipo. stroški zavarovanja organizacija dejavnosti, kot so izleti in poletni tabori. dolgoročno trajnost intervencije.

KORAK 2 – MENTOR

ICEHEARTS EUROPE VODNIK ZA IZVAJANJE

njeno dolgoročno vzdržnost.

ZAPOSLOVANJE MENTORJA Mentor Icehearts Europe je strokovnjak, ki izvaja intervencijo z otroki v skupini. Organizacija: • izbere mentorja, ki ima opredeljene zahteve glede usposabljanja, izobrazbe in osebnih sposobnosti. • mu zagotovi ad hoc program usposabljanja, ki vključuje tudi informacije o lokalnem okolju in ustreznem regulativnem okviru. • ga vključi v vse faze izvajanja. • opredeljuje kodeks ravnanja, tj. vedenje in postopke, ki jih je treba upoštevati za zaščito otrok, ki so v skupini. • mentorju zagotovi ustrezno plačilo za njegovo dejavnost v organizaciji Icehearts Europe. Vsak mentor Icehearts Europe se posveti skupini največ 20 otrok, ki naj bi bili v idealnem primeru pod mentorstvom do 12 let, od 6. do 18. leta starosti.

VLOGE IN DEJAVNOSTI MENTORJA ICEHEARTS EUROPE Mentor Icehearts Europe je kvalificirana in posebej usposobljena oseba (ki jo določi organizacija za množični šport), katere cilj je spodbujati dolgoročni razvoj prikrajšanih otrok, ki potrebujejo posebno podporo in pozornost. Razpoložljiva literatura na to temo kaže, da je mentorstvo tudi učinkovita strategija za preprečevanje ali zmanjševanje deviantnega vedenja ter izboljšanje socialnega in šolskega delovanja.

ZAHTEVE ZA MENTORJA Najmanjši pogoj za mentorja je univerzitetna ali strokovna izobrazba s področja socialne, zdravstvene, športne ali telesne vzgoje. Zaželeno je, da ima mentor izkušnje z vodenjem skupinskih gibalnih dejavnosti izobraževalne in rekreativne narave ter strokovno znanje s področja zaščite otrok. Organizacije lahko v skladu z lokalno zakonodajo določijo dodatne zahteve. Glede na medosebno naravo svoje vloge upamo, da je mentor potrpežljiva, prosocialna, empatična, proaktivna in odprta oseba s stilom varne navezanosti.

20


Organizacija spremlja in nadzira mentorjevo dejavnost, da lahko v celoti razume napredek mentorskega odnosa.

GLAVNE NALOGE IN VLOGE MENTORJA Vsak mentor Icehearts Europe vodi ekipo do 20 otrok podobne starosti, vendar z različnimi potrebami in sposobnostmi. Glavna naloga mentorja je podpirati in usmerjati otroke ali mladostnike v svoji skupini, da bi spodbujal razvoj socialnih in čustvenih kompetenc, samospoštovanja in samoučinkovitosti, ki so potrebni za preprečevanje socialne izolacije in spodbujanje pozitivnega razvoja.

ICEHEARTS EUROPE VODNIK ZA IZVAJANJE

Športna organizacija, s katero je mentor povezan, mu zagotovi posebno usposabljanje, da ga informira in pripravi na delo v skladu s pristopom Icehearts Europe, pri čemer upošteva njegovo predznanje in izkušnje.

Z drugimi besedami, cilj mentorstva je spremljati otroke pri njihovem razvoju in jim pomagati, da postanejo odgovorni odrasli ter si zastavijo konkretne kratkoročne in dolgoročne cilje. Če imajo otroci ali njihove družine težave, ki bi zahtevale specializirano strokovno posredovanje, lahko mentor o tem obvesti pristojno institucijo, na katero se obrne. Odnos zaupanja, ki se vzpostavi med mentorjem in otrokom, je temeljni pogoj za učinkovitost programa: z empatičnim ravnanjem in odnosom, ki otroka postavlja v središče pozornosti, mentor postane referenčna oseba in zaupanja vredna odrasla oseba, na katero se otrok lahko obrne po pomoč in skupaj iščeta rešitve težav. Otroci imajo lahko različne potrebe po podpori, npr. povezane s finančnim položajem družine, psihološkimi težavami ali učnimi težavami. Za vzpostavitev tega odnosa zaupanja pa je potrebna stalna in dolgotrajna prisotnost mentorja. Zato menjavanje različnih mentorjev ni priporočljivo, razen iz razlogov, ki onemogočajo stalno prisotnost istega mentorja. Ob upoštevanju različnih potreb, interesov in značilnosti otrok, ki so del ekipe, mentor skupaj z njimi izbere zunajšolske športne in rekreacijske dejavnosti, s katerimi se bo ukvarjala ekipa. Izbrana športna dejavnost, bodisi skupinska bodisi individualna, ki jo otroci izvajajo skupaj, postane sredstvo za doživljanje medsebojnega razumevanja, pomoči, odnosa in sprejemanja. Športne in rekreacijske dejavnosti so dragoceno orodje za posredovanje, vendar jih ne smemo obravnavati kot edine dejavnosti, ki jih je treba ponuditi. Dober odnos do šole in učenja je prednostni cilj otrok in njihovih staršev.. Zato mora biti program Icehearts Europe sposoben zagotoviti tudi podporo pri učenju v šoli, vključno s podporo pri opravljanju domačih nalog in učenju. Ker program Icehearts Europe temelji na pristopu, osredotočenem na otroka, lahko mentor organizira individualna srečanja z otrokom, ki jih potrebuje, in ga vključi v dodatne dejavnosti po njegovem okusu. Izbira dejavnosti, ki jih je treba izvesti, njihov čas in pogostost se določijo ob upoštevanju razpoložljivih virov in konteksta, v katerem potekajo; vendar jih je treba izvajati redno in določiti natančno opredeljen urnik, o katerem je treba jasno obvestiti vse udeležence.

21


Čeprav je v skupini otrok le en mentor, ni prepuščen sam sebi, ko je treba sprejeti odločitve. Osrednja izvedbena skupina strokovnjakov v organizaciji je prisotna in na voljo za pomoč, podporo in svetovanje ter skupaj z mentorjem sprejema potrebne odločitve glede dejavnosti, ki jih je treba izvesti, ali bolj zapletenih situacij, ki vplivajo na otroka. Če je le mogoče, se lahko mentorji organizirajo tako, da se več skupin zbere na istem mestu in se med izvajanjem dejavnosti medsebojno podpirajo. Tako si lahko na primer med popoldansko pomočjo pri domačih nalogah delijo iste prostore. Po potrebi lahko mentor zahteva prisotnost odraslih prostovoljcev med rednimi dejavnostmi ter med redkeje organiziranimi dogodki in dejavnostmi (kot so izobraževalni obiski).

ICEHEARTS EUROPE VODNIK ZA IZVAJANJE

PODPORNA MREŽA ZA MENTORJA

KORAK 3 - OTROCI SESTAVLJANJE EKIPE ICEHEARTS EUROPE Pri sestavljanju ekipe je treba upoštevati nekatere pogoje in dejavnike v zvezi z otroki, kot so: življenje v prikrajšanih območjih, v velikih družinah, v družinah z enim staršem ali v kulturno in jezikovno prikrajšanih družinah (npr. migranti in begunci); posebne izobraževalne potrebe ali težave pri obvladovanju odnosov in čustev; potreba po pomoči pri domačih nalogah ali težave v šoli; pomanjkanje možnosti sodelovanja pri športno-rekreativnih dejavnostih zunaj šole. Na splošno lahko ciljno usmerjanje na socialno in ekonomsko prikrajšana območja ali soseske poveča sinergijo z viri, storitvami in institucijami, ki so na tem območju že prisotne. Organizacija v skladu z ustreznimi predpisi in ob usklajevanju z lokalnimi službami, strokovnjaki in vključenimi deležniki opredeli merila za opredelitev otrok: najprej osnovno skupino in nato izravnalno skupino ter ustrezne metode rekrutiranja. Poleg organizacije, ki izvaja intervencijo, je priporočljivo, da v procesu določanja otrok, ki bodo del skupine, sodelujejo tudi službe, ki so vključene na tem področju, kot so npr: • • •

šole občinske socialne službe prostovoljne organizacije (vključno s prostovoljnimi športnimi organizacijami). • mladinski centri • kulturne organizacije • storitve zdravstvenega in socialnega varstva • pristojni organi za otroke in mladostnike. Te službe lahko posredujejo med starši/skrbniki otrok in organizacijo, pri čemer upoštevajo varstvo osebnih podatkov vključenih otrok in družin.

22


ICEHEARTS EUROPE VODNIK ZA IZVAJANJE

PREDSTAVITEV INTERVENCIJE IN VKLJUČEVANJE STARŠEV/SKRBNIKOV Vključevanje otrok v ekipo je treba izvajati ob upoštevanju nekaterih vidikov: •

prostovoljno sodelovanje pri intervenciji je bistven pogoj: nobena družina (otroci in starši/skrbniki) se ne sme počutiti dolžna sprejeti; • postopek vpisa mora spoštovati zasebnost vseh vključenih oseb.

V navdihu 3 organizacije Icehearts je možen postopek vpisa otrok naveden le kot primer.

23


V mestu HeartVille je nacionalna organizacija za množični šport Sport Love kot prva v državi začela izvajati program Icehearts Europe. Sodelujejo tudi nekatere šole, dejavnosti pa se izvajajo v soseski z visoko stopnjo priseljevanja, kjer ima organizacija Sport Love svoje prostore. Kmalu po začetku šolskega leta se z osebjem Sport Love povežejo ravnatelji dveh sodelujočih šol in določijo dva otroka, ki bi jima sodelovanje v projektu Icehearts Europe lahko koristilo: Mary, osemletna tujka, ki je pravkar prispela v HeartVille z mamo in tremi mlajšimi sorojenci, in Mirco, dvanajstletni deček, ki se obnaša uporniško.

ICEHEARTS EUROPE VODNIK ZA IZVAJANJE

NAVDIH ICEHEARTS 3. »UGANI, KDO SE JE PRIDRUŽIL EKIPI?«

Šole se povežejo s starši obeh otrok in jih z njihovim dovoljenjem povežejo z dvema mentorjema Icehearts Europe iz organizacije Sport Love: Andrea, ki skrbi za ekipo otrok, starih od 6 do 8 let, in Anne, ki je mentorica ekipe otrok, starih od 11 do 13 let. Andrea in Anne stopita v stik s starši otrok in jim razložita, kaj pomeni program Icehearts Europe in zakaj je šola predlagala sodelovanje Mary in Mirca. Družine pokažejo zanimanje in se strinjajo, da se osebno srečajo z mentorji in zaposlenimi v programu Sport Love. Na srečanju, ki poteka v šolah, ki jih obiskujeta Mirco in Mary, se podrobneje seznanijo s programom Icehearts Europe, vlogo mentorjev, dejavnostmi, ki jih izvajajo skupaj z ekipo, in koristmi, ki bi jih otroci lahko imeli od sodelovanja v programu. Ob koncu srečanja, po tem, ko sta pridobila vse informacije in razumela koristi, ki jih lahko prinese sodelovanje v Icehearts Europe, se družini strinjata, da se Mary in Mirco pridružita ekipi Icehearts Europe. Podpisati morajo sporazum, v katerem so navedeni: opis dejavnosti, ki se bodo izvajale, in način njihovega izvajanja, podrobnosti o zavarovanju, opis postopka obdelave osebnih podatkov, soglasje za morebitno avdiovizualno snemanje in prevoz otroka na izvenšolska prizorišča ter imena in kontaktni podatki vseh sodelujočih strokovnjakov. Srečanje je bilo koristno tudi za mentorje, da so bolje prepoznali potrebe otrok in njihovih družin: Andrea je razumela jezikovne in integracijske težave Mary in njene družine, zato se je skupaj z osebjem odločila, da bo za Mary organizirala pomoč pri učenju jezika, ki se govori v državi, in njeni družini zagotovila reference za vire, ki so na voljo na tem območju, kot so jezikovni tečaji in službe za podporo družini. Anne, ki se je seznanila z vedenjem Mirca in težavami staršev pri njegovem obvladovanju, pa namerava ob podpori drugih članov osebja z otrokom delati na obvladovanju čustev. Zdaj je treba le še predstaviti Mary in Mirco njunima ekipama Icehearts Europe!

24


Popolna sestava ekip se ne zgodi takoj, ampak lahko traja nekaj časa. Otroci, vključeni v ekipe Icehearts Europe, se bodo verjetno razlikovali glede na predznanje, prednosti in potrebe, kot so podpora pri študiju in učenju, nadaljevanje šolanja, priložnosti za šport ali strukturirane rekreacijske dejavnosti, ki jih družine ne morejo zagotoviti. V program so lahko vključeni tudi otroci s psihološkimi, odnosnimi, kognitivnimi ali fizičnimi težavami. Osrednja skupina ekipe Icehearts Europe so najranljivejši otroci z največjimi potrebami, ki bi jih bilo zaželeno vključiti v program od 6. do 7. leta starosti. Okoli te osnovne skupine se bo sčasoma oblikovala celotna ekipa z vključevanjem izravnalne skupine, ki jo sestavljajo otroci z najmanjšimi potrebami. Pomembno je biti pozoren, da v skupino ni vključenih preveč otrok s kompleksnimi potrebami.

ICEHEARTS EUROPE VODNIK ZA IZVAJANJE

EKIPA ICEHEARTS EUROPE GLEDE NA POTREBE OTROK

Ekipe so starostno homogene, saj je med njimi manj kot tri leta razlike. V Icehearts Finland imajo fantje in dekleta svoje ekipe, izvajajo pa tudi skupne dejavnosti. Odločitev za delo z ekipami, ki so različne glede na spol, je v pristojnosti notranjega osebja organizacije. Na podlagi izvirnih finskih izkušenj lahko tečaj skupine Icehearts Europe traja do 12 let (najbolje od 6. do 18. leta starosti udeležencev) pod vodstvom istega mentorja.

KORAK 4 – CELOSTNI PRISTOP NAČRTOVANJE DEJAVNOSTI Osebje organizacije opredeli dejavnosti, ki jih je treba predlagati skupini, način njihovega izvajanja, kraj, čas in pogostost, in sicer na podlagi predpostavk, kot so: • • • • • •

značilnosti ekipe razpoložljivi proračun usposabljanje in izkušnje mentorjev prostori, ki so na voljo organizaciji. dostop do šolskih prostorov možnost uporabe in dostopa do lokalnih virov (športni objekti, občinski centri, parki in zelene površine, igrišča itd.) za športne in rekreacijske dejavnosti ekipe.

Pri izbiri dejavnosti, ki se bodo izvajale, je treba prisluhniti mnenju otrok/mladostnikov v skupini. Lahko se zgodi, da mentor potrebuje podporo drugih odraslih oseb, ki skrbijo za logistične in organizacijske vidike (na izletih, spremstvo otrok pri skupinskih dejavnostih itd.): starši sodelujočih otrok, učitelji, pripravniki ali osebe v organizaciji lahko pomagajo kot prostovoljci, za kar morajo biti priznani in zaščiteni v skladu z ustreznimi lokalnimi predpisi.

25


Na splošno se skupinske dejavnosti izvajajo po pouku, v popoldanskem času. Vključujejo dejavnosti, kot so pomoč pri domačih nalogah, strukturirane in nestrukturirane igre, rekreativni športi, ekipni športi. Izbira dejavnosti, ki jih je treba izvesti, njihov čas in pogostost se določijo ob upoštevanju razpoložljivih virov in konteksta, v katerem potekajo; vendar jih je treba izvajati redno in določiti natančno opredeljen urnik, o katerem je treba jasno obvestiti vse udeležence.

ICEHEARTS EUROPE VODNIK ZA IZVAJANJE

Organizacija je glavni sogovornik, s katerim se povezujejo vključene ustanove in službe lokalne skupnosti, ki zagotavljajo kontinuiteto in spremljajo dejavnosti skupin, kjer se izvajajo.

Pogostost in vrsta dejavnosti, ki so na voljo ekipam, sta odvisni od starosti otrok in ponudbe soseske/območja ter se spreminjata, ko otroci odrastejo in postanejo mladostniki.

Nastavitve programa ŠOLA Šolska leta so zelo pomembna za razvoj otrokovih kognitivnih sposobnosti, zato lahko kakršne koli težave v šolskem okolju in v zvezi z učenjem otroka demotivirajo in povzročijo ponavljajoča se razočaranja. Odvisno od različnih okolij, v katerih se izvaja intervencija, je lahko šola tudi eno od okolij, kjer se začne vpis otrok, ki bodo del skupine. Osrednja izvedbena skupina organizacije mora predlagati program šoli, ki jo obiskuje eden ali več otrok iz skupine: če se šola strinja, je treba z vodstvom šole pripraviti sporazum o načinu izvajanja dejavnosti mentorja v skladu z ustreznimi predpisi in v dogovoru s starši/skrbniki. Če se organizacija in šola dogovorita o izvajanju dejavnosti Icehearts Europe, postane mentor dodaten odrasli vir za udeležence Icehearts Europe, ki ga potrebujejo, in jim pomaga pri učenju, pa tudi za celoten razred.

26


Otroci in mladostniki imajo lahko veliko koristi od sodelovanja v množičnem športu, ki ga razumemo kot “fizične prostočasne aktivnosti, ki jih ljudje vseh starosti redno izvajajo na nepoklicni ravni za zdravstvene, izobraževalne ali socialne namene” 1. Telesna dejavnost in šport sta osrednji orodji modela Icehearts Europe, zato mentor sodeluje z ekipo: • predlaganje športnih in rekreativnih dejavnosti, ki so sprejemljive za vse člane (krepitev notranje kohezije ekipe). • vzpostavljanje stikov s športnimi društvi, trenerji in infrastrukturo. • je zgled prijazne in varne skupnosti.

ICEHEARTS EUROPE VODNIK ZA IZVAJANJE

ŠPORT

SKUPNOST Pri načrtovanju dejavnosti skupine lahko organizacija izkoristi prispevek lokalnih kulturnih in rekreativnih organizacij, ki so namenjene izboljšanju odnosov, spodbujanju socializacije ter spodbujanju izrazne in umetniške rasti. S sodelovanjem s temi viri je mogoče ekipi predlagati nove priložnosti za prostočasne in obšolske dejavnosti.

Delo z družinami Tudi otroci, ki potrebujejo podporo mentorja, se običajno lahko zanesejo na svoje starše/skrbnike, brate in sestre ter vrstnike. Zato, če je to potrebno in mogoče, mora mentor sodelovati z vsemi osebami v otrokovi družinski in prijateljski mreži. Da bi otroku zagotovili najboljšo podporo, je treba s to mrežo ustvariti zavezništva, večinoma namenjena dogovarjanju o skupnih ciljih in dejavnostih za podporo otroku. Vendar je vsaka družina drugačna: čeprav bo mentor najverjetneje do neke mere sodeloval z vsemi družinskimi člani, ni zagotovila, da bo vedno dobil popolno sodelovanje. Pristop Icehearts Europe temelji na ideji, da je otrok zdrav, če je zdrava tudi njegova družina. Zato mora mentor sodelovati s starši/skrbniki in z njimi vzdrževati redne stike. Po potrebi jih lahko vključi v skupinske dejavnosti, izlete in potovanja, da okrepi njihov odnos z otrokom. Po potrebi lahko mentor pomaga pri interakcijah med družino in šolo, ki jo obiskuje otrok (npr. s sodelovanjem na sestankih z učitelji), ter pri interakcijah med družino in službami v skupnosti (npr. z obveščanjem družine o ponudbi in razpoložljivih virih, ki bi ji lahko koristili).

Erasmus+. Program EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport. Glosar izrazov - Šport https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sl/programme-guide/part-d-glossary-of-terms/ glossary-of-terms-sport

1

27


Šola je običajno okolje za izvajanje formalnih mentorskih programov za mlade. Po finskih izkušnjah je mentor Icehearts na šoli v podporo otrokom v skupinah, ki delujejo kot dodatni vir za šolo. V idealnem primeru bi moral imeti mentor možnost dostopa do šolskih prostorov, sodelovati in komunicirati s pedagoškim osebjem ter redno prejemati povratne informacije o tem, kako otrokom koristi intervencija.

ICEHEARTS EUROPE VODNIK ZA IZVAJANJE

Sodelovanje z drugimi strokovnjaki

Mentor sodeluje s strokovnjaki iz služb v skupnosti: socialnimi in zdravstvenimi službami, organizacijami tretjega sektorja, organi za zaščito otrok in mladostnikov itd. Če so na primer otroci v oskrbi socialnih služb, je redno sodelovanje s socialnimi delavci nujno za zagotavljanje otrokovega dobrega počutja.

VIRI • Eby, L. T., Allen, T. D., Evans, S., Ng, T. K. W., & DuBois, D. L. (2008). Does mentoring matter? A multidisciplinary meta-analysis comparing mentored and non-mentored individuals. Journal of Vocational Behavior, 72(2), 254267. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2007.04.005. • Erickson LD, McDonald S, Elder Jr GH. Informal mentors and education: complementary or compensatory resources? Sociol Educ. (2009) 82:344-67. • doi: 10.1177/003804070908200403 • Icehearts. Brief in English. www.icehearts.fi/brief-in-english • Smolej, Mirka (2017) Icehearts Finland: Manual (Icehearts: Käsikirja). Helsinki: Suomen Icehearts Ry

28


SPREMLJANJE IN OCENJEVANJE

ICEHEARTS EUROPE VODNIK ZA IZVAJANJE

FAZA 4

29


Poleg tega bi lahko podatki, zbrani v postopkih spremljanja in vrednotenja, podprli prepričljivo utemeljitev finančne podpore in jasnejše dokaze, da so naložbe vplivale na širše cilje. V okviru projekta Icehearts Europe se to doseže s spremljanjem in ocenjevanjem pomena in vpliva, ki ga ima uporaba modela na upravičence projekta: otroke in mentorje.

ICEHEARTS EUROPE VODNIK ZA IZVAJANJE

Postopek spremljanja in vrednotenja ima dvojni namen. Prvič, osredotoča se na stalno in sistematično spremljanje dejavnosti, predvidenih z modelom, da se olajša ugotavljanje morebitnih pomanjkljivosti in omogoči izvajanje sprememb za izboljšanje, ki podpirajo kakovost izvajanja intervencije. Drugič, deluje v širši perspektivi in se osredotoča na dejansko izvajanje dobrih praks.

V zvezi z upravičenci je cilj postopka spremljanja in vrednotenja: i.

razumeti pomen in vpliv dejavnosti Icehearts Europe na splošno.

ii.

biti proces refleksije, ki udeležencem, njihovim družinam in mentorjem pomaga oceniti in ovrednotiti napredek.

V projektu Icehearts Europe, v okviru katerega je bil razvit ta vodnik, je bil uporabljen pristop, ki temelji na zanesljivi metodologiji, ki vključuje teorijo sprememb in teorijo najpomembnejših sprememb. Teorija sprememb s strogim in participativnim procesom vključenim akterjem omogoča načrtovanje kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih ciljev, tako da jih poveže z ugotovljenimi rezultati, poudari hipoteze in poti, prek katerih je oblikovan model posredovanja, ter izsledi povezave med predlaganimi dejavnostmi, njihovim izvajanjem in doseženimi rezultati. Ta pristop omogoča, da se na strukturiran in z dokazi podprt način določijo kazalniki uspeha, ki jih bodo morali izvajalci sistematično spremljati, da bi po potrebi uvedli spremembe in/ali izboljšave.

30


Postopki spremljanja in vrednotenja tako praktikom omogočajo, da pridobijo tako kvantitativne kot kvalitativne dokaze o učinkovitosti modela. Ta celostni pristop pomaga pri sprejemanju odločitev, prepoznavanju dobrih praks in nenehnem izboljševanju modela ukrepanja.

ICEHEARTS EUROPE VODNIK ZA IZVAJANJE

Kazalniki so opredeljeni kot znaki sprememb ali napredka. Lahko so kvantitativni (npr. za opis populacije ali ugotavljanje vzročno-posledičnih povezav) in kvalitativni. Slednji temeljijo na analizi besedil, intervjujev, mnenj in ocen ter prispevajo k poglobljenemu obravnavanju določenih tem in ponujajo kazalnike, ki omogočajo kontekstualizacijo kvantitativnih rezultatov. Kvalitativna vrednotenja se izvajajo po uresničitvi vsakega cilja in omogočajo predvsem preučitev: učinkovitosti, uporabnosti in zadovoljstva doseženih rezultatov, zadovoljstva uporabnikov in stopnje zrelosti znanja, ki so ga razvili upravičenci. Omogočijo tudi konstruktivne povratne informacije, namenjene razvoju in izboljšanju praks z odprtimi vprašanji in predlogi za izboljšave.

S participativnim iterativnim procesom, ki omogoča celovito, na osebo osredotočeno vrednotenje procesa izvajanja intervencije, so otroci, mentorji in vsi deležniki povabljeni, da delijo svoje osebne izkušnje in pripovedi o opaženih spremembah. S tem celostnim pristopom je mogoče: •

celostno razumevanje učinka intervencije: Cilj projekta Icehearts Europe je spodbujati pozitivne spremembe v življenju ranljivih in ogroženih otrok ter krepiti njihovo duševno zdravje z udeležbo pri igri in rekreacijskih dejavnostih.

• osredotočenost na procese in poti: ta vidik je zlasti pomemben, ker model predvideva dolgoročno mentorstvo in podporo ranljivim otrokom; zato je treba oceniti, ali so bile predvidene poti sprememb upoštevane, in po možnosti uvesti spremembe pri izvajanju. • vključevanje deležnikov: ker se osredotoča na dobro počutje udeležencev in njihovih družin, je Icehearts Europe seveda vključujoč. Postopki spremljanja, ocenjevanja in izmenjave rezultatov izboljšujejo preglednost, odgovornost in razširjanje znanja v mreži. • nenehno učenje in izboljševanje: integracija obeh predstavljenih teorij spodbuja cikel nenehnega učenja in izboljševanja ter učinkovitost in trajnost modela v različnih kulturnih kontekstih.

31


Sprotno ocenjevanje izvedenih ukrepov za spremljanje doseganja ciljev v skladu z določenim časovnim okvirom in proračunom.

VREDNOTENJE Usmerjeno vrednotenje izvedenih ukrepov za preverjanje uspešnega in učinkovitega doseganja ciljev.

ICEHEARTS EUROPE VODNIK ZA IZVAJANJE

SPREMLJANJE

Sistem spremljanja in vrednotenja je sestavljen iz naslednjih korakov: i.

Opredelitev ciljev, pričakovanih rezultatov, hipotez in poti, s katerimi je mogoče doseči spremembe v skladu s filozofijo modela Icehearts Europe in teorijo sprememb.

ii.

opredelitev kazalnikov uspešnosti dejavnosti in sistematično spremljanje doseženih ciljev z uporabo kvalitativnih in kvantitativnih orodij

iii.

Analiza zbranih podatkov: kvantitativni podatki bodo omogočili oceno splošnega učinka modela Icehearts Europe; kvalitativni podatki pa bodo koristni za boljše razumevanje izkušenj, zgodb in sprememb, opaženih med udeleženci.

iv.

ugotavljanje najpomembnejših sprememb na ravni udeležencev, družin, mentorjev in deležnikov z uporabo teorije najpomembnejših sprememb

v.

Pripravite poročila o napredku, rezultatih, izzivih in pridobljenih izkušnjah, ki jih boste posredovali ključnim deležnikom.

VIRI • Coalter, F. (2013). ‘There is loads of relationships here’: Developing a program theory for sport-for-change programs. International Review for the Sociology of Sport, 48(5), 594-612. https://doi.org/10.1177/1012690212446143 • Dart, J., & Davies, R. (2003). A dialogical, story-based evaluation tool: The most significant change technique. The American Journal of Evaluation, 24(2), 137-155. https://doi.org/10.1016/S1098-2140(03)00024-9 • A toolkit on how to implement social prescribing. Manila: World Health Organization Regional Office for the Western Pacific; 2022. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/354456/9789290619765-eng. pdf?sequence=1

32


IZ ORGANIZACIJE ICEHEARTS NA FINSKEM Dejavnost Icehearts ima bogato zgodovino. Hitro regionalno širjenje ter obsežni dokazi o učinkovitosti in vplivu zagovarjajo uvedbo modela Icehearts na nacionalni in mednarodni ravni.

ICEHEARTS EUROPE VODNIK ZA IZVAJANJE

VPOGLEDI

Finnish Institute for Health and Welfare. Management of Health and Wellbeing Promotion (Upravljanje promocije zdravja in dobrega počutja). Vrednotenje modela Icehearts, 2023

DOLGOROČNA TRAJNOST Ključ do dolgoročnega financiranja je sodelovanje. Na Finskem občine, ko je potreba po socialni pomoči za otroke na določenem območju prepoznana, financirajo letne stroške skupin in sodelujejo pri izvajanju modela. Nato je organizacija Icehearts Finland odgovorna za zaposlovanje mentorjev, po enega za vsako ekipo, za obdobje 12 let.

SPREMLJANJE Organizacije morajo za pridobitev sredstev vedno pogosteje obravnavati vpliv in učinkovitost svojih dejavnosti. Zato je nujno redno spremljanje dejavnosti in zbiranje ustreznih podatkov. Organizacija Icehearts Finland spremlja svoje dejavnosti in zbrane podatke uporablja za ocenjevanje njihovega vpliva in učinkovitosti. Spremljanje mentorjem ponuja tudi priložnost, da razmislijo o svojem izobraževalnem delu in ga izboljšajo.

BODITE SAMOZAVESTNI IN VERJEMITE, DA BO DOBRO DELO OPAŽENO IN NAGRAJENO Poudariti je treba, da ima finski Icehearts že dolgo zgodovino ter da sta se tako model kot organizacija z leti razvijala. Sprva so se dejavnosti izvajale izključno kot prostovoljno delo poleg vsakodnevnega dela ustanoviteljev organizacije Icehearts. Poleg tega je bila že od samega začetka načrtovana 12-letna pot organizacije Icehearts, čeprav ni bila tako obsežna, kot je zdaj. Prvi redno zaposleni se je zaposlil leta 2002, šest let po ustanovitvi iniciative Icehearts. Razvoj modela in obseg dejavnosti Icehearts v smislu števila ekip sta zahtevala čas in vztrajnost ter prizadevanja za prepoznavnost Icehearts, na primer pisanje blogov in člankov ter vzpostavljanje stikov z zainteresiranimi stranmi.

33


Mentorji delajo za otroke in z otroki, jih zagovarjajo in so njihovi zavezniki. Ker je vsak otrok v skupini edinstven posameznik s posebnimi potrebami, mora biti podpora, ki jo zagotavljajo mentorji, prilagojena posebnim potrebam in močnim stranem vsakega otroka. To pomeni, da dela mentorjev ni mogoče vnaprej v celoti strukturirati, temveč organizacija mentorjem pri opredeljevanju njihovega dela daje določeno avtonomijo. Čeprav se to morda sliši zahtevno, so izkušnje pokazale motivacijski učinek avtonomije na mentorje.

ICEHEARTS EUROPE VODNIK ZA IZVAJANJE

PRISTOP, USMERJEN K OTROKOM

POIŠČITE PRAVEGA MENTORJA Delo v intervenciji Icehearts je dolgoročno delo, ki se opravlja z otroki iz socialno ogroženih družin. Zato je treba mentorje skrbno izbirati, da bi našli pravo osebo, predano in navdušeno. Organizacija Icehearts Finland pri zaposlovanju mentorja ceni v otroke usmerjen pristop, dober odnos, sposobnosti timskega dela, vztrajnost in srčnost.

MREŽA IN DELEŽNIKI Na Finskem mentorji skupaj z vrtci, šolami in socialnimi delavci izberejo otroke za ekipe. S sodelovanjem mentor dobi potrebno pomoč in podporo pri izbiri otrok, za katere meni, da bi jim program Icehearts koristil, organi pa bolje razumejo vlogo mentorja, tj. odrasle osebe, ki se zavzema za otroke. V navdihu Iceheartov 4 je predstavljeno stališče dveh deležnikov iz občine in šole.

34


»

Pristop Icehearts ponuja občini prožen in stroškovno učinkovit način za izvajanje preventivnega dela na področju zaščite otrok, ki podpira otroke in njihove družine na poti od otroštva do odraslosti. S tem pristopom je mogoče doseči tako kratkoročne kot dolgoročne rezultate. Zlasti lastne pobude občine ne dosegajo nujno enake ravni dolgoročne učinkovitosti. V primerjavi s strokovnim delavcem iz občine lahko mentor Icehearts z otroki ali mladostniki in njihovimi družinami vzpostavi bolj oseben odnos. Oseben in zaupen odnos je nujen pogoj za pozitivne rezultate pri vzgojnem delu.«

ICEHEARTS EUROPE VODNIK ZA IZVAJANJE

NAVDIH ICEHEARTS 4. GLAS DELEŽNIKOV

Petteri Lahti Vodja enote za šport Mesto Pori, Oddelek za izobraževanje in kulturo, Enota za šport in mladino

»

Model Icehearts je sistem, ki ga ni mogoče primerjati z nobenim drugim, saj gre za celosten in celovit model podpore otrokom. V svoji 29-letni karieri nisem videl ničesar podobnega. Rezultati so neverjetni. Kot učiteljica sem hvaležna, da sem lahko sodelovala z mentorji v razredu in zunaj njega. Veliko sem se naučila, ne da bi se dodatno trudila, si vzela čas za načrtovanje ali izgubila svojo vlogo učiteljice, le prejela nekaj, kar je sicer nedosegljivo - kako se z otrokom soočiti dostojanstveno in spoštljivo, kako se zavzeti za otroka ne glede na vse in kako vedno videti dobro in pozitivno. Prisotnost mentorja vpliva na celoten razred in šolsko skupnost, saj ustvarja enakost, spoštovanje in empatijo.« Riikka Heinzmann svetovalna učiteljica in učiteljica glasbe (magisterij) Vantaa, Finska

35


Pri sestavljanju in nadaljnjem širjenju ekipe Icehearts je treba upoštevati sposobnost ekipe za zagotavljanje in prejemanje socialne podpore. Pomembno je biti pozoren, da v skupini ni preveč otrok s kompleksnimi potrebami. Pretekle izkušnje so pokazale, da v tem primeru tako skupinska dinamika kot tudi mentorjeva zmožnost podpiranja in pomoči otrokom postaneta bistveno zahtevnejša. Da bi skupine lahko uspešno izvajale svoje dejavnosti, je treba najti ravnovesje, ki bo upoštevalo različna izhodišča, izzive in stopnje težav med otroki. Ugotovljeno je bilo, da sodelovanje mentorja pri izbiri otrok spodbuja njegovo predanost ekipi in dolgoročnemu delu. Za Icehearts je največji izziv delo z otroki s hujšimi simptomi, ki (še) niso deležni nobene podpore s strani služb za duševno zdravje. Čeprav Icehearts ne more nadomestiti nobene strokovne obravnave (npr. psihološke in psihiatrične obravnave), je lahko z dolgoročno podporo dragocen dodaten vir za te otroke in njihove družine1.

ICEHEARTS EUROPE VODNIK ZA IZVAJANJE

SESTAVLJANJE EKIPE

VLOGA ŠOL Ključno za učinkovito delo Iceheartov v šolah je, da se šole zavzamejo za Icehearts: bistveno je, da se vodstvo šole zavzame za delo Icehearts in ga podpira. Na Finskem se velik del dela mentorjev Icehearts opravi v šolskem okolju, zlasti v prvih letih delovanja. Poleg tega se je kot dobra praksa izkazalo tudi redno obveščanje šolskega osebja, ki zmanjšuje nesporazume in ustvarja podlago za prožno in odprto sodelovanje.

ZGODAJ VZPOSTAVITE STIKE Z OTROKOVO DRUŽINO Sodelovanje z družinami je pomemben del dela organizacije Icehearts. Gre za izobraževalno partnerstvo med družino in mentorjem. Na začetku je dovolj, da z družino navežemo stike, pozneje pa lahko sodelovanje poglobimo. Glavni vidik je, da mentor staršem/ skrbnikom omogoči pozitiven pogled na otroka, označenega kot »težavnega«, in je dodatna odrasla oseba v obremenjenem vsakdanjem življenju staršev/skrbnikov.

DELO MENTORJA Pri delu mentorja je vrstniška podpora ključni vir čustvene podpore. Na Finskem je na primer pri ustanavljanju skupin na novih področjih zahtevano, da se hkrati ustanovita vsaj dve skupini. Glavni cilj pa je vzpostaviti celotno verigo ekip na tem območju. To bi omogočilo ponudbo dejavnosti za različne starostne skupine in večjo medsebojno podporo za mentorje.

1 Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Kekkonen, Marjatta (2020) Muutokset Icehearts-lasten käyttäytymisessä ja tunne-elämässä. Tuloksia Icehearts -pitkittäistutkimuksesta. Tutkimuksesta tiiviisti 6/2020. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-497-4

36


Mentor se mora zavedati, da gre pri projektu Icehearts za dolgoročno podporo. Cilj je doseči tako kratkoročne kot dolgoročne rezultate, vendar se trajni rezultati dosežejo sčasoma, zato ni treba hiteti.

ICEHEARTS EUROPE VODNIK ZA IZVAJANJE

Mentorji Icehearts Finland menijo, da je njihovo delo smiselno in navdihujoče. Prav tako naj bi bilo zahtevno in obremenjujoče. Organizacija bi morala biti pozorna na ta vidik in mentorjem že od samega začetka svetovati, naj poskrbijo za lastno obvladovanje in ustrezno okrevanje. Na Finskem za to skrbi podporna skupina Icehearts, ki podpira mentorje pri njihovem delu. Mentor, ki se dobro počuti, lahko sprejme in se sooči z otrokovimi dobrimi in slabimi dnevi ter jim ponudi podporo, ki jo potrebujejo.

BODITE POZORNI! Icehearts ima na Finskem zelo dober ugled. Nekatere stranke bi lahko želele imeti od tega korist in bi ciljno skupino Icehearts izkoristile v dvomljive namene. Izogibajte se prispevanju člankov, če so njihovi nameni nejasni, ne sprejemajte donacij od tistih, ki pričakujejo nekaj v zameno, in ne sodelujte s prostovoljci, za katere se zdi, da jih bolj zanima izboljšanje lastnega ugleda kot dejanska podpora otrokom.

VIRI • Finnish institute of health and welfare. Management of Health and Wellbeing Promotion. Evaluation of the Icehearts model https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/ tieto-ja-toimintamallit/hyte-toimintamallien-arviointi/arvioiduttoimintamallit/icehearts-toimintamallin-arviointi • Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Kekkonen, Marjatta (2020) Muutokset Icehearts-lasten käyttäytymisessä ja tunne-elämässä. Tuloksia Icehearts -pitkittäistutkimuksesta. Tutkimuksesta tiiviisti 6/2020. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-497-4

37


1.

Icehearts Europe Proposal (2022)

2. 3. 4. 5. 6.

Smolej, Mirka (2017) Icehearts Finland: Manual (Icehearts: Käsikirja). Helsinki: Suomen Icehearts Ry Icehearts. Brief in English www.icehearts.fi/brief-in-english Icehearts Europe Project https://www.icehearts.eu Icehearts Europe Model https://www.icehearts.eu/resources World Health Organization. Mental health of adolescents. Key facts. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health 7. Clarke, C. and O. Thévenon (2022), “Starting unequal: How’s life for disadvantaged children?”, OECD Papers on Wellbeing and Inequalities, No. 06, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/a0ec330c-en 8. A toolkit on how to implement social prescribing. Manila: World Health Organization Regional Office for the Western Pacific; 2022. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/354456/9789290619765-eng.pdf?sequence=1 9. Icehearts Europe Project. Pilots https://www.icehearts.eu/pilots 10. A guide to tailoring health programs: using behavioural and cultural insights to tailor health policies, services and communications to the needs and circumstances of people and communities. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2023. https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289058919 11. Erasmus+. EU programme for education, training, youth and sport. Glossary of terms - Sport https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sl/programme-guide/part-d-glossary-of-terms/glossary-of-terms-sport 12. Eby, L. T., Allen, T. D., Evans, S., Ng, T. K. W., & DuBois, D. L. (2008). Does mentoring matter? A multidisciplinary metaanalysis comparing mentored and non-mentored individuals. Journal of Vocational Behavior, 72(2), 254-267. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2007.04.005 13. Erickson LD, McDonald S, Elder Jr GH. Informal mentors and education: complementary or compensatory resources? Sociol Educ. (2009) 82:344-67. doi: 10.1177/003804070908200403 14. Coalter, F. (2013). ‘There is loads of relationships here’: Developing a program theory for sport-for-change programs. International Review for the Sociology of Sport, 48(5), 594-612. https://doi.org/10.1177/1012690212446143 15. Dart, J., & Davies, R. (2003). A dialogical, story-based evaluation tool: The most significant change technique. The American Journal of Evaluation, 24(2), 137-155. https://doi.org/10.1016/S1098-2140(03)00024-9 16. Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Kekkonen, Marjatta (2020) Muutokset Icehearts-lasten käyttäytymisessä ja tunne-elämässä. Tuloksia Icehearts -pitkittäistutkimuksesta. Tutkimuksesta tiiviisti 6/2020. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-497-4 17. Finnish institute of health and welfare. Management of Health and Wellbeing Promotion. Evaluation of the Icehearts model https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/tieto-ja-toimintamallit/hyte-toimintamallienarviointi/arvioidut-toimintamallit/icehearts-toimintamallin-arviointi 18. Appelqvist-Schmidlechner, K., & Kekkonen, M. (in press). Icehearts: A 12-year-long professional sport-based program for children and youth at risk. In J. M. Eddy & K. P. Haggerty (Eds.), Handbook of professional youth mentoring. Springer Nature.

ICEHEARTS EUROPE VODNIK ZA IZVAJANJE

VIRI

FOTOGRAFIJE V TEM DOKUMENTU SO IZ: Icehearts Finland – www.icehearts.fi AVTORSTVO FOTOGRAFIJ: Juhani Järvenpää VEČ INFORMACIJ O PROJEKTU: www.icehearts.eu

PROJEKT ICEHEARTS EUROPE Vodnik za izvajanje projekta Icehearts Europe je bil pripravljen v okviru projekta Icehearts Europe (2023-2025) v okviru delovnega sklopa WP2 Concept refinement and tools development ter kot D2.2 (D4) Icehearts Europe implementation guide for organisations. VODILNA ORGANIZACIJA DELOVNEGA SKLOPA WP2: Italian Institute of Public Health (ISS), Italija Pričujoče gradivo je nastalo ali se uporablja v okviru neodvisnega partnerstva Icehearts Europe in se zato ne sme obravnavati kot uradno gradivo ali stališča finske organizacije Icehearts.

38


ICEHEARTS EUROPE MODEL

Financira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so le avtorjev in ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HADEA). Niti Evropska unija niti HADEA ne moreta biti odgovorna zanje.

39


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.