Projekti „Icehearts Europe“ Rakendusjuhend

Page 1

RAKENDUSJUHEND

ICEHEARTS EUROPE MODEL

PROJEKTI „ICEHEARTS EUROPE“

1


3

MIS ON JUHENDI EESMÄRK?

3

KES VÕIKS SEDA JUHENDIT KASUTADA?

3

KUIDAS SEDA JUHENDIT KASUTADA?

4

ÜLEVAADE PROGRAMM „ICEHEARTS EUROPE“ Päritolu: Icehearts Soome „Icehearts Europe“: põhielemendid

7

ETAPP 1. OLUKORRA ANALÜÜS JA VAJADUSTE HINDAMINE (SANA)

14

ETAPP 2. PEAMISTE OSALEJATE KINDLAKSTEGEMINE JA KAASAMINE

PROJEKTI „ICEHEARTS EUROPE“ RAKENDUSJUHEND

SISUKORD

TAUST EESMÄRK JA MEETODID MIS ON OLUKORRA ANALÜÜS JA VAJADUSTE HINDAMINE? Projekti „Icehearts Europe“ raamistik

SIHTRÜHM VÕRGUSTIK JA SIDUSRÜHMAD RAHALISED VAHENDID

18

ETAPP 3. PROGRAMMI KAVANDAMINE

19

ORGANISATSIOONI ROLLID JA TEGEVUS SAMM – ETTEVALMISTUS Keskse rakendusmeeskonna loomine Sidusrühmade ja teenuste kindlakstegemine Koostööpartnerite võrgustiku kontaktisiku määramine Programmi kulude hindamine

20

2. SAMM – MENTOR Mentori värbamine Projekti „Icehearts Europe“ mentori rollid ja tegevused Nõuded mentorile Mentori peamised ülesanded ja rollid Mentori tugivõrgustik

22

3. SAMM – LAPSED Projekti „Icehearts Europe“ meeskonna kokkupanek Vanematele/eestkostjatele sekkumise ja kaasamise tutvustamine Projekti „Icehearts Europe“ meeskond, mis põhineb laste vajadustel

25

4. SAMM – TERVIKLIK LÄHENEMISVIIS Tegevuste planeerimine Programmi keskkonnad Koostöö peredega Koostöö teiste spetsialistidega

29

ETAPP 4. SEIRE JA HINDAMINE

33

ÜLEVAADE PROJEKTIST ICEHEARTS SOOME

2


Käesolevas juhendis esitatakse põhisuunised toetusprogrammi „Icehearts Europe“ rakendamiseks ja levitamiseks Euroopas, mille eesmärk on ennetada sotsiaalset tõrjutust, edendada tervist ja emotsionaalset heaolu, parandada sotsiaalseid oskusi ning edendada vähemate võimalustega laste ja noorukite kaitsetegureid ja eluks vajalikke pädevusi. „Icehearts Europe“ koosneb nii mentorlusest kui ka spordiringide ja vaba aja veetmise tegevustest. Juhendis antakse praktilist infot programmi „Icehearts Europe“ elluviimise protsessi peamiste osalejate peamiste tegevuste kohta: need on illustratiivsed näited, mis kirjeldavad vajalikke miinimumtegevusi, säilitades samal ajal tegevusliku paindlikkuse, mis on vajalik projekti kohandamiseks eri riikide taustsüsteemidega. Kavandatud programm töötati välja projekti „Icehearts Europe“ raames, mida rahastatakse Euroopa Komisjoni 2022. aasta tööprogrammist „EU4Health“.

PROJEKTI „ICEHEARTS EUROPE“ RAKENDUSJUHEND

MIS ON JUHENDI EESMÄRK?

KES VÕIKS SEDA JUHENDIT KASUTADA? Käesoleva juhendi peamised kasusaajad on rohujuuretasandi spordiorganisatsioonid ja sotsiaalvaldkonna edendamise organisatsioonid Euroopa riikides, kes soovivad rakendada programmi „Icehearts Europe“ oma tegevuses, et edendada vähemate võimalustega laste ja noorukite heaolu ja tervist. Rohujuuretasandi sporti määratletakse kui vabaaja- ja mittevõistlussporti, millel on hariduslikud, vaba aja veetmise ja sotsiaalsed eesmärgid. See on Euroopa Liidu suurim kodanikuühiskonna sektor, kus töötatakse laste ja noortega. Paljud rohujuuretasandi spordiorganisatsioonid juba teevad koostööd vähemate võimalustega laste ja noorukitega, kasutades sporti nende heaolu edendamise vahendina, ning neid võib pidada kõige sobivamateks kandidaatideks, kes antud projekti lähenemisviisi kasutavad, seda rakendavad ja levitavad.

KUIDAS SEDA JUHENDIT KASUTADA? Juhendis kirjeldatakse peamisi põhimõtteid, tegevusi ja samme, mida tuleb järgida toetusprogrammi „Icehearts Europe“ rakendamisel. Programmi rakendamiseks ja kohandamiseks on erinevaid viise, olenevalt organisatsiooni tegevuse eripäradest, vajadustest ja ressurssidest riiklikus kontekstis. Ei ole olemas ühtset kohanemislahendust, mis kehtiks kõigile. Käesoleva juhendi eesmärk on tutvustada rohujuuretasandi spordiorganisatsioonidele programmi „Icehearts Europe“ elluviimise eri etappe.

ALLIKAD • Icehearts Europe Proposal (2022) • Appelqvist-Schmidlechner K, Wessman J, & Kekkonen M (2017). Icehearts: Sport-based early support program for children at risk. European Psychiatry 41(S1), S179-S179. doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.01.2084

3


PROGRAMM „ICEHEARTS EUROPE“ Kavandatud programm töötati välja Euroopa projekti „Icehearts Europe“ (Euroopa Komisjoni programm „EU4Health“ 2022) raames, mille eesmärk on parandada vähemate võimalustega laste ja noorukite vaimset tervist ja heaolu kogukonnapõhise lähenemisviisi abil, mis asetab lapse kesksele kohale.

PROJEKTI „ICEHEARTS EUROPE“ RAKENDUSJUHEND

ÜLEVAADE

Projektis „Icehearts Europe“ on kohandatud Soome Iceheartsi parimad tavad ja kogemused, et luua mudel, mis on kättesaadav teistele ELi riikidele, võimaldades neil kohandada seda oma riikliku taustsüsteemiga.

PROJEKTI PÄRITOLU: ICEHEARTS SOOME Nagu mainitud, põhineb projekt „Icehearts Europe“ Icehearts Soome kogemusel. Projekt sai alguse Vantaas 1996. aastal isa ja poja Ilkka ja Ville Turkka algatusel pärast seda, kui Ville oli töötanud laste hoolekandeasutustes. Enamikul neis asutustes elavatel lastel olid erinevad probleemid, näiteks: probleemid igapäevaelus ja peresuhetes, vaimse tervise probleemid, sotsiaalsed raskused ja kooliprobleemid, mis tõi sageli kaasa riskantse käitumise (nt narkootikumide tarvitamine, antisotsiaalne käitumine, koolist väljalangemine). Nende laste ühine joon oli hobi puudumine, millele nad oleks saanud pühenduda väljaspool oma igapäevaseid kohustusi. Kogu oma elu jooksul ei olnud neil kunagi olnud võimalust tegeleda vaba aja veetmisega usaldusväärse täiskasvanud isiku juhendamisel. Seega on Icehearts lähenemisviis, mis tegeleb ebasoodsas olukorras olevate laste ja noorukitega, et edendada nende sotsiaalseid ja emotsionaalseid oskusi ja sotsiaal-emotsionaalset heaolu ning reageerida nende erinevatele vajadustele sporditegevuste ja muude vabal ajal rühmades praktiseeritavate hobide kaudu Icehearts mentori pideval juhendamisel. Mentor on täiskasvanud isik, kes on lastele toeks alates rühma komplekteerimisest (Iceheartsi meeskond) kuni nende täisealiseks saamiseni, st perioodil, mis kestab kuni 12 aastat. Pikaajaline tugi ja usalduslik suhe mentori ja meeskonnas olevate laste vahel on peamised nõuded Icehearts-lähenemisviisi tõhususele. Mentor teeb oma tegevuse raames koostööd kooli, sotsiaalteenuste ja muude kogukonnas tegutsevate organisatsioonidega, et lapsi ja nende perekondi paremini toetada. Soomes mängib see mudel jätkuvalt olulist rolli sotsiaalse tõrjutuse ennetamisel ning vähemate võimalustega laste ja noorukite heaolu edendamisel.

4


Ebasoodsas olukorras olevatele lastele ja noorukitele suunatud „Icehearts Europe“ on spordipõhise lähenemisviisiga ennetus- ja toetusprogramm, mille eesmärk on aktiivse eluviisi kaudu ennetada sotsiaalset tõrjutust, edendada tervist ja emotsionaalset heaolu, parandada sotsiaalseid oskusi, edendada vastupanuvõimet ja eluks vajalikke pädevusi ning arendada oskusi, mis võimaldavad osalejatel eluraskustega toime tulla. „Icehearts Europe“ pakub paindlikku mudelit, mida saab kohandada vastavalt kohalikele oludele, ametkondade ressurssidele ja osalejate vajadustele. Selleks, et toetusprogramm oleks tõhus, peavad siiski olema kehtestatud teatud põhielemendid:

PROJEKTI „ICEHEARTS EUROPE“ RAKENDUSJUHEND

„ICEHEARTS EUROPE“: PÕHIELEMENDID

Sihtgrupp Lapsed ja noorukid vanuses 6–18 aastat, kes elavad puudustkannatavates peredes, on vähemate võimalustega ning vajavad erilist toetust ja tähelepanu. See kriteerium eeldab, et iga laps on ainulaadne isiksus. Kuigi keskendutakse vähemate võimalustega lastele, on projekt suunatud lapse ressursside ja tugevuste arendamisele, mitte tema probleemidele ja nõrkustele. Sihtgrupid võiksid olla näiteks: sisserändajatest lapsed, üksikvanemate lapsed, suurtest ja/või mitmekultuurilistest peredest pärit lapsed, varjupaigataotlejad, lapsed, kellel ei ole vaba aja veetmise võimalust, lapsed, kes vajavad õppimisel tuge või kellel on psühholoogilised, suhete alased, kognitiivsed või psühhofüüsilised raskused. Samas vanuses lapsed ja noorukid moodustavad meeskonna, mida juhib mentor – professionaalist täiskasvanu, kes töötab rohujuuretasandi spordiorganisatsioonis, mis hoolitseb grupi eest. Samuti teavad lapsed ja nende vanemad, et mentor on ressurss, kellele saab rasketes olukordades toetuda.

Mentor Icehearts Euroopa mentor on kvalifitseeritud erialase haridusega isik, kes juhendab ja toetab oma meeskonnas lapsi/noorukeid. Ta on erinevate tegevuste, sealhulgas spordi- ja muude vaba aja tegevuste vahendaja ning usaldusväärne täiskasvanu, kelle poole laps ja tema vanemad/hooldajad saavad pöörduda abi saamiseks, probleemide arutamiseks ja lahenduste otsimiseks. Mentori ja lapse vaheline suhe on keskse tähtsusega: see on vastastikuna empaatial ja usaldusel põhinev suhe, mis hõlmab lapse kasvu ja arengu erinevaid etappe.

5


PROJEKTI „ICEHEARTS EUROPE“ RAKENDUSJUHEND

Kogukondlik lähenemisviis Selleks, et vastata iga lapse vajadustele, teeb organisatsioon koos mentoriga koostööd kooli ja kohalike valdkonna võtmeteenusepakkujatega. Lisaks programmis osalevate noorte heaolu toetamisele aitab Icehearts Euroopa lähenemisviis toetada kohalike avalike teenuste spetsialistide tööd, püüdes sotsiaal-majanduslikult ebasoodsas olukorras olevates piirkondades käivitada mitmeid Icehearts Euroopa gruppe, suurendades seeläbi omavahelise sünergia tekkimist.

Pikaajalisus Põhinõue on programmi pikk kestus, mis võimaldab mentoril luua tugeva usaldussuhte lastega ja pakkuda neile tuge nende arengu kõige kriitilisemates etappides. Ideaalis peaks programm „Icehearts Europe“ kestma 12 aastat (nagu Soomes), et saavutada optimaalsed tulemused ja püsiv mõju. Kuid kuna kõigis riikides ei pruugi olla juurdepääsu samadele ressurssidele, mis Soomes, ei pruugi see eesmärk olla saavutatav. Programm peaks olema kavandatud kestma nii kaua kui võimalik, kasutades olemasolevaid vahendeid. Seega jääb programmi eesmärgiks maksimeerida selle positiivset mõju, hoolimata võimalikest logistilistest ja rahalistest väljakutsetest. ALLIKAD • Icehearts. Brief in English www.icehearts.fi/brief-in-english • Smolej, Mirka (2017) Icehearts Finland: Manual (Icehearts: Käsikirja). Helsinki: Suomen Icehearts Ry • Appelqvist-Schmidlechner K, Wessman J, & Kekkonen M (2017). Icehearts: Sport-based early support program for children at risk. European Psychiatry 41(S1), S179-S179. doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.01.2084 • Icehearts Europe Project https://www.icehearts.eu • The Icehearts Europe model https://www.icehearts.eu/resources

6


OLUKORRA ANALÜÜS JA VAJADUSTE HINDAMINE (SANA)

PROJEKTI „ICEHEARTS EUROPE“ RAKENDUSJUHEND

ETAPP 1

7


Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel kogeb iga seitsmes nooruk vanuses 10–19 psüühikahäireid ning on haavatav sotsiaalse tõrjutuse, diskrimineerimise, häbimärgistamise, kooliraskuste ja riskantse käitumise suhtes. Lisaks on eriti ohustatud sotsiaalselt ja majanduslikult ebasoodsatest oludest pärit lapsed, kes on paljudes eluvaldkondades sageli oma paremas olukorras olevatest eakaaslastest maha jäänud. On tõsi, et laste heaolu nõuab vanematelt/eestkostjatelt, koolilt ja kogukonnalt pidevat toetust, kuid kahjuks ei ole see toetus alati kõigile kättesaadav. 2022. aasta tööprogrammi „EU4Health“ raames välja töötatud programmi „Icehearts Europe“ eesmärk on laiendada Soome projekti „Icehearts“ edulugu teistesse Euroopa riikidesse. Programmis kasutatakse kehalist aktiivsust ja meeskonnasporti nii hobina kui ka peamise vähemate võimalustega laste ja noorukite kaasamise vahendina ning seeläbi edendatakse laste tervist ja nende emotsionaalset heaolu. Iga Icehearts Euroopa gruppi juhib mentor, kes toetab osalevaid lapsi/noorukeid erinevates valdkondades maksimaalselt 12 aasta jooksul.

PROJEKTI „ICEHEARTS EUROPE“ RAKENDUSJUHEND

TAUST

Rohujuuretasandi spordiorganisatsioone peetakse kõige sobivamateks organisatsioonideks „Icehearts Europe“ programmi rakendamisel, kohandamisel kohalikule tasandile ja levitamisel ELi riikides. Rohujuuretasandi spordiorganisatsioonid, kes soovivad projekti oma riigis läbi viia, peaksid astuma konkreetseid samme, alustades olukorra analüüsist ja vajaduste hindamisest (SANA).

EESMÄRGID JA MEETODID Selle protsessi hõlbustamiseks peab iga rohujuuretasandi spordiorganisatsioon koguma ja hindama teavet „Icehearts Europe’i“ programmi rakendamise takistuste ja võimaluste kohta oma asukohas. Universaalne Icehearts-lähenemine puudub. Iga riik Euroopas on erinev. Riigid erinevad märkimisväärselt oma kultuuri, sotsiaal-majanduslike tingimuste, hoolekandesüsteemide, etnilise ja keelelise koosseisu ning paljude muude aspektide osas. Eeldatakse, et mõningane kohandamine muudab projekti „Icehearts“ mistahes riigile sobivaks. Selleks, et tagada Iceheartsi kohandamine teistes Euroopa riikides, on kõigepealt vaja mõista riigi üldiseid tunnuseid ja erinevusi algse sekkumiskoha (Soome) ja teiste riikide vahel.

MIS ON SANA? Olukorra analüüs ja vajaduste hindamine (SANA) on metoodika, mis aitab koguda teavet ja andmeid, mida on vaja konkreetse programmi, käesoleval juhul „Icehearts Europe’i“ rakendamise kavandamiseks. SANA tulemused kirjeldavad programmi rakendamise viisi, noori ohustavaid tegureid, olemasolevaid ressursse, sekkumisi ja programme, mis hetkel elluviimise piirkonnas toimivad, ning kogukonnas elavate vähemate võimalustega laste kohalikke vajadusi.

8


Olukorra analüüs tuleks läbi viia protsessi alguses: see aitab organisatsioonil kavandada Icehearts Euroopa mudelit. Olukorra analüüs on nagu skaneerimine, et kirjeldada keskkonda, võimalusi ja olukorda, milles mudel peaks toimima. Vajaduste hindamist kasutatakse selleks, et teha kindlaks lüngad praeguse olukorra ja mudeli rakendamiseks vajaliku vahel.

PROJEKTI „ICEHEARTS EUROPE“ RAAMISTIK Olukorra analüüsi ja vajaduste hindamise (SANA) mudel on välja töötatud selleks, et aidata kõikidel kohalikel partneritel ja elluviijatel mõista konkreetseid kohalikke vajadusi, noori ohustavaid tegureid, samuti olemasolevaid ressursse ja seda, milliseid meetmeid hetkel rakendatakse. Lõpuks on eesmärk teha kindlaks tunnused, milles sekkumist rakendatakse, ning kindlaks teha lüngad, mis on praeguse olukorra ja programmi „Icehearts Europe“ rakendamise kavandamiseks vajalike tingimuste vahel1.

PROJEKTI „ICEHEARTS EUROPE“ RAKENDUSJUHEND

Lisaks saab SANA tulemusi kasutada selleks, et märgata lõhet riigis tegutseva organisatsiooni hetkeolukorra ja soovitud tulemuste vahel.

Teavet koguti enne programmi rakendamist igas pilootriigis. Andmeid koguti kahes etapis: esimesena koostati olukorra analüüs ja teisena vajaduste hindamine. Vormi täitmise hõlbustamiseks tuli eraldi märkida nii tööks vajalik aja- kui ka inimressurss. Olukorra analüüs sisaldas küsimusi, mis puudutasid: • rahvastiku tunnusjoonte kindlakstegemist (kohalike alade demograafia) • sotsiaalset olukorda • elluviimise koha tegureid • võimalike sihtrühmade kindlakstegemist (sihtgruppide omadused) • kohaliku kogukonna teenuste ja koolisüsteemi identifitseerimist • teavet selle kohta, kuidas korraldatakse teenuseid ja milline on kohalik koolisüsteem. • kogukonnas kättesaadavate spordi- ja kooliväliste tegevuste kindlakstegemist Selles etapis oli olukorra analüüsi eesmärk kirjeldada iga riigi elluviimisekohtade eripära. Spetsiaalselt „Icehearts Europe’i“ jaoks valiti välja sellised punktid nagu sotsiaalhoolekandesüsteem, koolivälised tegevused, sihtrühmad jne. Olukorra analüüsis esitati kõigepealt elluviimisekohtade demograafiline ülevaade. See selgitas, kui palju elluviimise kohti oli pilootriikides, kus need täpselt olid, ja milline oli nende suurus rahvaarvu poolest. Teises osas anti ülevaade etnilistest, sotsiaalmajanduslikest ja keeleküsimustest, mis võivad viia sotsiaalse tõrjutuseni ning millega tegelemine on programmi eesmärk. Kolmandas osas kirjeldati juba olemasolevaid sotsiaalseid võimalusi, mida piirkondlikud elluviimise kohad võiksid kasutada laste toetamise võrgustiku loomiseks. Tähelepanu pöörati koolivälistele tegevustele ja eelkõige olemasolevatele spordirajatistele, 1 Selle raames koguti iga viie vastavalt Taanis, Eestis, Hispaanias, Itaalias ja Sloveenias asuva rohujuuretasandi spordiorganisatsiooni jaoks teavet olukorra ja vajaduste kohta vastavates riikides. Sel eesmärgil töötasid Finnish Institute for Health and Welfare ja EuroHealthNet välja olukorra analüüsi ja vajaduste hindamise (SANA) mudeli, mida jagati pilootorganisatsioonidega.

9


Vajaduste hindamise etapis keskenduti programmiga seotud aspektidele nagu mentorite värbamine, meeskonnaspordi võimalused ja nendega seotud rajatised, ning olemasolevad ressursid. Lisaks käsitleti selles ka programmis osalejate värbamist ja pakutava individuaalse toetuse kirjeldust, samuti edusammude jälgimist ja programmi jätkusuutlikkuse juhiseid. Iceheartsi inspiratsioonivormil 1 ja 2 kajastub projekti „Icehearts Europe“ raames pilootriikide jaoks SANA vormi kaudu kogutud teave. Dokumendi lisas on esitatud kogu vorm. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte https://www.icehearts.eu/resources

PROJEKTI „ICEHEARTS EUROPE“ RAKENDUSJUHEND

mida võiks programmi rakendamiseks kasutada.

10


Rahvastiku ja elluviimise koha tunnused • • • •

Piirkonna/linna/elluviimise koha demograafilised näitajad Elluviimise koha keskkond Elluviimise koha asukoht Kirjeldus ja põhjus, miks piirkond/linn/elluviimise koht on valitud

PROJEKTI „ICEHEARTS EUROPE“ RAKENDUSJUHEND

ICEHEARTSI INSPIRATSIOONIVORM 1. OLUKORRA ANALÜÜSI TEEMAD

Sihtrühmad • • • • • •

Laste peamised riskitegurid, millega tuleb tegeleda elluviimise koha piirkonnas/linnas Võimalikud sihtrühmad ja nendega seotud sotsiaalse tõrjutuse riskitegurid Kohaliku kogukonna teenuste ja koolisüsteemi kindlaksmääratlemine Sotsiaaltoetused/hüvitised, mida makstakse peredele, kellel on raskusi toimetulekuga Vanus, mil lapsed lähevad kooli Teenused/programmid (tervishoiu-, sotsiaal-, haridusvaldkond, vaimne tervis), mis on kättesaadavad kõigile lastele koolis/kogu kooliaasta vältel Ennetavate (sotsiaal-, tervise- ja vaimse tervise), sh spordipõhiste programmide või sekkumiste kättesaadavus lisatoetust vajavatele vähemate võimalustega lastele

Sport ja koolivälised tegevused kohalikus kogukonnas • • •

Kohalike koolide korraldatud kooliväline tegevus Laste spordirajatised ja võimalused osaleda kohalikus piirkonnas organiseeritud spordi- ja vaba aja tegevustes Võimalus Icehearts Euroopa grupil kasutada kohaliku kogukonna spordirajatisi

11


Mentorite värbamine • • • •

Icehearts Euroopa mentorite värbamisega seotud probleemid Põhinõuded mentoritele: oskused, töökogemus, haridus ja isikuomadused Mentorite tööleping Õiguslikud väljakutsed värbamisprotsessis

Programmis osalejate värbamine • • • •

Laste värbamise tegevuskava Kava koostööks teiste sidusrühmadega (koolid, sotsiaalteenused, spordiklubid jne), et jõuda sihtrühmani Vanemate ja laste kaasamine Kuidas motiveerida lapsi programmis osalema

PROJEKTI „ICEHEARTS EUROPE“ RAKENDUSJUHEND

ICEHEARTSI INSPIRATSIOONIVORM 2. VAJADUSTE HINDAMISE TEEMAD

Individuaalne toetus vastavalt laste vajadustele • •

Probleemid individuaalse juhendamise pakkumisel konkreetsetele rühmadele ja/või lastele, kellel on teatud konkreetne abivajadus Icehearts Euroopa töötajate ja muude (tervishoid, sotsiaal-, haridus-, vaimse tervise) teenusepakkujate vaheline koostöö ja selle koordineerimine kogukonnas

Juurdepääs rajatistele ja ressurssidele Kool kui projekti „Icehearts Europe“ mentori töökeskkond • • •

Võimalus pääseda koolidesse, et pakkuda koolipäeva jooksul individuaalset tuge Võimalus grupis olevatel lastel pääseda kooli ruumidesse Võimalus korraldada spordi- ja muid tegevusi koolides

Kohaliku kogukonna ja spordiklubide rajatised • • •

Võimalus kasutada kohalike kogukondade ja spordiklubide rajatisi Programmis osalevate laste/vanemate juurdepääs kohalikele rajatistele Laste/perede toetamine transpordi osas tegevuse toimumiskohtadesse

Meeskonnasport ja kooliväline tegevus • • • •

Meeskonnaspordi tegevused lastele Muud lastele kavandatud spordi/koolivälised tegevused Kuidas motiveerida lapsi osalema meeskonnaspordis ja sellega seotud väljakutsed Kuidas tagada gruppide tegevuse alustamiseks vajalikud ressursid ja varustus

Oodatavad tulemused seoses osalevate laste ja perede ning kohaliku kogukonnaga

12


PROJEKTI „ICEHEARTS EUROPE“ RAKENDUSJUHEND

ALLIKAD • World Health Organization. Mental health of adolescents. Key facts. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health • Clarke, C. and O. Thévenon (2022), “Starting unequal: How’s life for disadvantaged children?”, OECD Papers on Well-being and Inequalities, No. 06, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/a0ec330c-en • Icehearts Europe Project. https://www.icehearts.eu/ • Icehearts Brief in English. https://www.Icehearts.Fi/Brief-In-English/ • Icehearts Europe Project. Pilots. https://www.icehearts.eu/pilots • A toolkit on how to implement social prescribing. Manila: World Health Organization Regional Office for the Western Pacific; 2022. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/354456/9789290619765-eng.pdf?sequence=1

13


PEAMISTE OSALEJATE KINDLAKSTEGEMINE JA KAASAMINE

PROJEKTI „ICEHEARTS EUROPE“ RAKENDUSJUHEND

ETAPP 2

14


Organisatsiooni tegevuspiirkonnas võivad vähemate võimalustega lapsed ja noorukid osaleda „Icehearts Europe“ mudelil põhinevas ennetustegevuses. Sekkumise iseloom varieerub sõltuvalt grupi eripärast ja see määratletakse organisatsiooni poolt. Iga grupp koosneb kahest rühmast: • •

tuumikrühm, kuhu kuuluvad vähemate võimalustega lapsed/noorukid, kelle puhul on suur sotsiaalse tõrjutuse oht tasakaalustav rühm, mis koosneb lastest, kes vajavad vähem abi ja on vähem haavatavad.

Kuna tegemist on ennetava sekkumisega, peaks „Icehearts Europe’i“ grupp alustama tegevust võimalikult varakult, eelistatavalt siis, kui laps on umbes 6-aastane.

PROJEKTI „ICEHEARTS EUROPE“ RAKENDUSJUHEND

SIHTRÜHM

Organisatsioon korraldab grupi kogunemist koostöös teiste piirkonna valdkonnaspetsialistidega. „Icehearts Europe“ on ennetav ja pikaajaline programm, mille eesmärk on kaasata lapsi ja noorukeid nii kauaks kui võimalik. Soome esialgsel kogemusel põhinev grupi „teekond“ peaks sama mentori juhendamisel kestma kuni 12 aastat (6–18-aastased osalejad). Programmis osalejate heaolu edendamiseks kasutatakse terviklikku lähenemisviisi, mis pakub igakülgset tuge: koolis, kodus ja grupis.

VÕRGUSTIK JA SIDUSRÜHMAD Programmi rakendamiseks kasutab organisatsioon ressursse ja teenuseid, mis on juba piirkonnas olemas; seepärast tuleks kindlaks määrata peamiste spetsialistide (nt sotsiaaltöötajad, koolijuhid ja õpetajad, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialistid) kohalik võrgustik, mis kaasatakse mitmesugustesse tegevustesse, sealhulgas: •

„Icehearts Europe’i“ grupi komplekteerimise protsess, et teha kindlaks lapsed, kes võiksid programmis osalemisest kasu saada

spordi- ja vaba aja veetmine

mentori ja organisatsiooni toetamine eriti keeruliseks peetavates olukordades.

Mentori ja „Icehearts Europe’i“ grupi tegevuse toetamiseks kohaliku võrgustiku rajamisel on oluline, et organisatsioonil oleksid olemas võrgustikus osalevate spetsialistide ajakohased nimed ja kontaktandmed. Sidusrühmi, keda organisatsioon saab kaasata, on palju. Näited on esitatud allpool (tabel 1):

15


Tegevusvaldkond

Võimalikud sidusrühmad

Programmitöö

Piirkondlikud/kohalikud koolid Haridusministeerium Riiklikud/piirkondlikud/kohalikud spordiasutused Riiklikud/piirkondlikud/kohalikud tervishoiuasutused

PROJEKTI „ICEHEARTS EUROPE“ RAKENDUSJUHEND

Tabel 1. Võimalikud sidusrühmad tegevusvaldkondade kaupa

Tervishoiuministeerium Võimalikud rahastajad Teenused ja ressursid

Koolid Tööhõive- ja kutseõppeteenused Munitsipaalsotsiaalteenused Kogukondlikud spordirajatised Vabatahtlikud organisatsioonid (nt inimõiguste organisatsioonid) Laste ja noorte keskused Tervise-, sotsiaal- ja terviseedendusabi Avalik teenistus Üliõpilaste praktika

Kaitse

Laste ja noortega tegelev ametiasutus

KOOL Soome mudeli järgi toimub suur osa mentori tegevusest koolis, kas koolipäeva lõpus või tundide ajal. Ka programmis „Icehearts Europe“ võib kool mängida strateegilist rolli ja olla üks kohti gruppide loomiseks ja tegevuste läbiviimiseks. Seetõttu soodustatakse koostööd koolitöötajatega, eelkõige õpetajatega, sest nad on laste ja noorukite igapäevaelus kesksel kohal ja kelle koolis edasijõudmisega nad on tuttavad, ning kooli juhtkonnaga, et nad saaksid organisatsiooni toetada, luues tingimused tegevuste elluviimiseks koolis.

16


„Icehearts Europe’i“ sekkumisprogrammi rakendamiseks on vaja f inantsressursse ja pikaajalist jätkusuutlikku rahastamist, ideaalis kuni 12 aastat iga grupi kohta. Juba sekkumise kavandamise etapis peaks organisatsioon otsima võimalikke rahastamisvõimalusi: •

externally, with funding from participation in calls for tenders, national/local allocations, activities of services and institutions in the area, donations, donations to the third sector internally, reallocating the economic resources already available.

Õigete sidusrühmade varajane väljaselgitamine ja kaasamine on programmi teostatavuse ja jätkusuutlikkuse seisukohast otsustava tähtsusega.

PROJEKTI „ICEHEARTS EUROPE“ RAKENDUSJUHEND

RAHALISED VAHENDID

ÜKS LÄHENEMINE EI SOBI KÕIGILE Käesolevas juhendis kirjeldatu rakendamisel on soovitatav kaasata kõik potentsiaalsed sidusrühmad kogu rakendamisprotsessi jooksul ning kohandada programmi kohalikust olukorrast lähtuvalt.

ALLIKAD • Smolej, Mirka (2017) Icehearts Finland: Manual (Icehearts: Käsikirja). Helsinki: Suomen Icehearts Ry • A guide to tailoring health programs: using behavioural and cultural insights to tailor health policies, services and communications to the needs and circumstances of people and communities. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2023. https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289058919 • A toolkit on how to implement social prescribing. Manila: World Health Organization. Regional Office for the Western Pacific; 2022. https://iris.who. int/bitstream/handle/10665/354456/9789290619765-eng.pdf?sequence=1 • Appelqvist-Schmidlechner, K., & Kekkonen, M. (in press). Icehearts: A 12-yearlong professional sport-based program for children and youth at risk. In J. M. Eddy & K. P. Haggerty (Eds.), Handbook of professional youth mentoring. Springer Nature.

17


PROJEKTI „ICEHEARTS EUROPE“ RAKENDUSJUHEND

PROGRAMMI KAVANDAMINE

ETAPP 3

18


PROJEKTI „ICEHEARTS EUROPE“ RAKENDUSJUHEND

ORGANISATSIOONI ROLLID JA TEGEVUS Rohujuuretasandi spordiorganisatsioonid vastutavad programmi tegevuste kavandamise eest ning peavad arvesse võtma tingimusi, milles nad tegutsevad, olemasolevaid rahalisi ja inimressursse, haldus- ja logistikaaspekte ning kohalikku seadusandlust. Järgnevalt on toodud erinevad sammud, mille eest organisatsioon peaks hoolt kandma.

1.SAMM – ETTEVALMISTUS Keskse rakendusmeeskonna loomine Looge organisatsiooni ekspertidest koosnev põhirühm, kes tegeleb tegevuste rakendamisega, sealhulgas seire ja mentorite toetamisega.

Sidusrühmade ja teenuste kindlakstegemine Tehke kindlaks programmi rakendamisega seotud sidusrühmad ja kogukondlikud teenused ning otsustage, kuidas neid kõige paremini kaasata. Kasutage sidusrühmade eksperditeadmisi ja kogemusi programmi täiustamiseks ja nendepoolse toetuse suurendamiseks.

Koostööpartnerite võrgustiku kontaktisiku määramine Programmi edukuse seisukohast peab olema organisatsioonis kontaktisik, kes vastutab sidusrühmade kohaliku võrgustiku loomise ja haldamise eest ning kes suhtleb võrgustiku liikmetega erinevates olukordades.

Programmi kulude hindamine Kulude hindamine hõlmab nii programmi rakendamist kui ka selle pikaajalist jätkusuutlikkust. Kui rahaliste vahendite olemasolu on hinnatud, peavad töötajad

19


• • • • • •

mentori palk ruumide kasutamine tegevuste läbiviimiseks materjalid ja varustus gruppidele kindlustuskulud selliste tegevuste korraldamine nagu väljasõidud ja suvelaagrid mudeli pikaajaline jätkusuutlikkus.

2. SAMM – MENTOR MENTORI VÄRBAMINE Projekti „Icehearts Europe“ mentor on professionaal, kes rakendab mudeli tegevusi lastest moodustatud gruppides.

PROJEKTI „ICEHEARTS EUROPE“ RAKENDUSJUHEND

arvestama erinevate eelarvepunktide maksumust, sealhulgas:

Organisatsioon: • • • • •

värbab mentori, kes vastab hariduse ja mentori tööks vajalike isiklike oskuste nõuetele pakub talle ad hoc koolitusprogrammi, mis sisaldab ka teavet kohaliku olukorra ja reguleeriva õigusraamistiku kohta kaasab ta projekti rakendamise kõikidesse etappidesse määrab kindlaks käitumisjuhendi, st käitumise ja protseduurid, mida tuleb tiimis olevate laste kaitsmiseks järgida tagab mentorile piisava tasu tema tegevuse eest projektis „Icehearts Europe“.

Iga „Icehearts Europe“ mentor on olemas kuni 20 lapsest koosnevale grupile, keda ideaaljuhul tuleks juhendada kuni 12 aastat. Lapsed on vanuses 6–18 aastat.

PROJEKTI „ICEHEARTS EUROPE“ MENTORI ROLLID JA TEGEVUSED Projekti „Icehearts Europe“ mentor on kvalifitseeritud ja eriväljaõppega isik (määratud rohujuuretasandi spordiorganisatsiooni poolt), kelle eesmärk on edendada toetust vajavate vähemate võimalustega laste pikaajalist arengut. Olemasolev selleteemaline teaduskirjandus näitab, et mentorlus on ka tõhus strateegia hälbelise käitumise vältimiseks või vähendamiseks ning sotsiaalsete oskuste ja koolikohustuse täitmise parendamiseks.

NÕUDED MENTORILE Mentoriks olemise miinimumnõue on ülikoolikraad või erialane taust sotsiaal- või noorsootöö, terviseedenduse ja spordihariduse valdkonnas või kehalises kasvatuses. On soovitav, et mentoril oleks eelnev noortega töötamise kogemus (kas koolis või noorsootöö valdkonnas), samuti lastekaitsealased teadmised. Organisatsioonid võivad kohaldada täiendavaid nõudeid vastavalt kohalikele õigusaktidele. Arvestades tema rolli, on mentor loodetavasti kannatlik, sotsiaalne, empaatiline, ennetav, elavaloomuline isik, kes suudab lastele pakkuda turvalist ja toetavat keskkonda.

20


Organisatsioon teostab sisehindamist mentori tegevuse üle, et võimaldada täielikult mõista mentorlussuhte edenemise protsessi.

MENTORI PEAMISED ÜLESANDED JA ROLLID Iga projekti „Icehearts Europe“ mentor juhib gruppi, kuhu kuulub kuni 20 sarnases vanuses, kuid erinevate vajaduste ja võimetega last. Mentori põhiülesanne on toetada ja juhendada oma grupi kuuluvaid lapsi või noorukeid eesmärgiga edendada sotsiaalse ja emotsionaalse pädevuse, enesehinnangu ja enesetõhususe arengut, mis on vajalikud sotsiaalse isolatsiooni vältimiseks ja positiivse arengu soodustamiseks.

PROJEKTI „ICEHEARTS EUROPE“ RAKENDUSJUHEND

Spordiorganisatsioon, millega ta on seotud, pakub mentorile erikoolitust, et teavitada ja valmistada teda ette tööks vastavalt „Icehearts Europe’i“ lähenemisviisile, võttes arvesse tema tausta ja kogemusi.

Teisisõnu on mentorluse eesmärk toetada lapsi nende arengus, aidata neil saada vastutustundlikuks täiskasvanuks ning seada konkreetseid lühi- ja pikaajalisi eesmärke. Kui lastel või nende perekondadel on probleeme, mis nõuavad erialast sekkumist, võib mentor neist teatada vastavatele organisatsioonile. Mentori ja lapse vahel loodud usaldussuhe on programmi tõhususe põhinõue: käitudes empaatilisel viisil ja omab suhtumist, mis asetab lapse tähelepanu keskmesse, on mentor lapsele eeskujuks ja usaldusväärseks täiskasvanuks, kelle poole laps saab pöörduda abi saamiseks ja probleemide lahendamiseks. Lastel võivad olla erinevad toetusvajadused, näiteks seoses nende perekonna rahalise olukorraga, psühholoogiliste probleemidega või õpiraskustega. Usaldussuhte loomiseks on vaja, et mentori kohalolek oleks pidev ja pikaajaline. Seetõttu ei soovitata erinevate mentorite vahetumist, välja arvatud põhjustel, mis muudavad sama mentori pideva kohaloleku võimatuks. Võttes arvesse Icehearts gruppi kuuluvate laste erinevaid vajadusi, huvisid ja omadusi, valib mentor koos nendega välja koolivälised spordi- ja vabaajategevused, milles meeskond osaleb. Valitud sportlik tegevus, kas siis meeskondlik või individuaalne, mida lapsed koos harrastavad, muutub vastastikuse mõistmise, abi, suhete ja aktsepteerimise vahendiks. Sport ja vaba aja veetmine on väärtuslik sekkumise vahend; siiski ei tohiks neid pidada ainsateks pakutavateks tegevusteks. Hea suhtumine kooli ja õppimisse on laste ja nende vanemate prioriteetne eesmärk. Seepärast peab programm „Icehearts Europe“ suutma pakkuda toetust ka koolis, sealhulgas tuge kodutööde tegemisel ja õppimisel. Kuna programm „Icehearts Europe“ põhineb lapsekesksel lähenemisel, võib mentor korraldada üks-ühele kohtumisi lapsega, kes seda vajab, ning kaasata teda meelepärasesse lisategevusse. Võttes arvesse olemasolevaid vahendeid ja võimalusi, otsustakase tegevuste valiku, nende aja ja sageduse üle. Määratlema peab täpse ajakava, mille osas tuleb kõiki asjaosalisi selgelt teavitada.

21


Kuigi igas grupis on ainult üks mentor, ei jäeta mentorit üksi, kui tal tuleb teha noori puudutavaid otsuseid. Organisatsiooni ekspertidest koosnev põhirühm on kohal ja kättesaadav, et aidata, pakkuda tuge ja nõu ning teha koos mentoriga vajalikud otsused seoses tegevustega või last mõjutavate keerukamate olukordadega. Kui võimalik, saavad mentorid end organiseerida nii, et nad koondavad samasse asukohta mitu gruppi ja toetavad üksteist tegevuste läbiviimisel. Näiteks saavad nad jagada samu ruume, kus korraldada pärastlõunast abi kodutöödes. Vajaduse korral võib mentor taotleda täiskasvanud vabatahtlike kohalolekut tavategevuste ning harvemini korraldatavate ürituste ja tegevuste (nt õppekülastuste) ajal.

PROJEKTI „ICEHEARTS EUROPE“ RAKENDUSJUHEND

Mentori tugivõrgustik

3. SAMM – LAPSED „Icehearts Europe’i“ grupi komplekteerimine Grupi komplekteerimisel tuleks arvesse võtta teatavaid lastega seotud tingimusi ja tegureid, näiteks: elamine vähema võimalustega piirkondades, suurtes peredes, üksikvanema peres või kultuuriliselt ja keeleliselt ebasoodsas olukorras olevates peredes (nt sisserändajad); hariduslikud erivajadused või raskused suhete ja emotsioonidega tegelemisel; abi vajamine kodutöödega või õpiraskuste korral; võimaluste puudumine osaleda spordi- ja huvitegevuses väljaspool kooli. Üldiselt võib sotsiaalmajanduslikult vähemate võimalustega olevatele piirkondadele või naabruskondadele keskendumine suurendada sünergiat piirkonnas juba olemasolevate teenusepakkujate ja organisatsioonide vahel. Kooskõlas eeskirjadega ning koordineerides tegevust kohalike teenusepakkujate, spetsialistide ja sidusrühmadega, määrab organisatsioon kindlaks kriteeriumid projektis osalevate laste välja valimiseks: kõigepealt määratakse tuumikrühm ja seejärel tasakaalustav rühm ning siis sellekohane värbamine. Lisaks sekkumist teostavale organisatsioonile on soovitatav, et piirkonnaga seotud järgnevad asutused osaleksid projektis osalevate laste välja valimisel: • • • • • • •

koolid kohalikud sotsiaalteenuse pakkujad vabatahtlikud organisatsioonid (sealhulgas vabatahtlikud spordiorganisatsioonid) noortekeskused kultuuriorganisatsioonid tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeteenuste pakkujad laste ja noorukite tegelevad noorteasutused.

22


PROJEKTI „ICEHEARTS EUROPE“ RAKENDUSJUHEND

Vanematele/eestkostjatele kaasamise tutvustamine Laste kaasamist tiimi tuleb korraldada, pidades silmas teatavaid aspekte: • •

vabatahtlik osalemine sekkumises on oluline tingimus: ükski perekond (lapsed ja vanemad/eestkostjad) ei peaks tundma kohustust osaleda liitumisprotsess peab austama kõigi asjaosaliste privaatsust.

Iceheartsi inspiratsioonivormis 3 on näitena ära toodud võimalik laste liitumisprotsess.

23


Heartville’i linnas on rohujuuretasandi spordiorganisatsioon Sport Love esimene oma riigis, kes viib ellu „Icehearts Europe“ programmi. Mõned koolid on samuti kaasatud ja tegevused viiakse ellu uussisserändajate piirkonnas, kus Sport Love’il on oma spordirajatised. Vahetult pärast kooliaasta algust võtavad Sport Love’i töötajatega ühendust kahe osaleva kooli direktorid, kes on tuvastanud kaks last, kes võiksid projektis „Icehearts Europe“ osalemisest kasu saada: Mary, 8-aastane välismaalasest tüdruk, kes saabus just Heartville’i koos oma ema ja kolme noorema õe-vendaga; ja Mirco, 12-aastane poiss, kellel on käitumisprobleemid.

PROJEKTI „ICEHEARTS EUROPE“ RAKENDUSJUHEND

ICEHEARTSI INSPIRATSIOONIVORM 3. „ARVAKE ÄRA, KES GRUPIGA LIITUB?“

Koolid võtavad ühendust nende laste vanematega ja annavad neile kahe Sport Love’i „Icehearts Europe“ mentori kontaktid: Andrea, kes hoolitseb 6–8-aastaste grupi eest, ja Anne, kes juhendab 11–13-aastastest noortest koosnevat gruppi. Andrea ja Anne võtavad ühendust laste vanematega ning selgitavad neile nii „Icehearts Europe“ programmi olemust kui ka seda, miks vastavad koolid tegi ettepaneku Mary ja Mirco osalemiseks. Pered näitavad üles huvi ja nõustuvad isiklikult kohtuma programmis osalevate mentorite ja Sport Love’i töötajatega. Kohtumisel, mis toimub vastavalt Mirco ja Mary osavõtul koolides, antakse rohkem teavet „Icehearts Europe“ projekti, mentorite rolli, koos tiimiga tehtavate tegevuste ja kasu kohta, mida lapsed võiksid programmis osalemisest saada. Kohtumise lõpus, olles saanud kogu teabe ja mõistnud kasu, mis võib tuleneda osalemisest „Icehearts Europe“ projektis, lepivad perekonnad kokku, et Mary ja Mirco ühinevad „Icehearts Europe’i“ gruppidega. Pered allkirjastavad lepingu, milles kirjeldatakse järgmist: tegevuse kirjeldus ja viis, kuidas neid ellu viiakse, kindlustuskaitse üksikasjad, isikuandmete töötlemise korra kirjeldus, nõusolek audiovisuaalseks salvestamiseks ja lapse transportimiseks koolivälistesse kohtadesse ning kõigi asjaga seotud spetsialistide nimed ja kontaktandmed. Kohtumine oli kasulik ka mentoritele, et nad mõistaksid paremini laste ja nende perekondade vajadusi: Andrea mõistis Mary ja tema perekonna keele- ja integratsiooniraskusi ning otsustas seetõttu koos Sport Love’i personaliga, et ta korraldab Maryle vajaliku abi riigis räägitava keele õppimisel ja jagab perele viiteid selles valdkonnas kättesaadavatele ressurssidele nagu keelekursused ja pereabiteenused. Anne omakorda sai teadlikuks Mirco käitumisest ja vanemate raskustest selle suunamisel. Ta kavatseb töötada koos lapsega emotsioonide ohjamise nimel, ning seda protsessi toetavad ka teised töötajad. Nüüd jäi üle vaid tutvustada Maryt ja Mircot nende vastavatele „Icehearts Europe“ gruppidele!

24


Gruppide moodustamine ei pruugi toimuda koheselt – see võib võtta aega. „Icehearts Europe’i“ gruppides osalevad lapsed on oma tausta, tugevate külgede ja vajaduste poolest tõenäoliselt erinevad. Nad võivad vajada tuge õppimisel, järjepidevalt koolis käimisel, sporditegevustes osalemisel või struktureeritud vaba aja veetmisel, mida pered ei pruugi suuta neile pakkuda. Programm võib kaasata ka lapsi, kellel on psühholoogilised, suhetealased, kognitiivsed või füüsilised probleemid. „Icehearts Europe’i“ grupi tuumikrühm koosneb kõige haavatavamas olukorras olevatest lastest, kellel on kõige suuremad vajadused ja keda oleks soovitav kaasata programmi alates 6–7 aasta vanusest. Tuumikrühma ümber ehitatakse aja jooksul üles kogu grupp – kaasatakse ka tasakaalustav rühm, mis koosneb kõige väiksemate vajadustega lastest. Oluline on pöörata tähelepanu sellele, et rühmas ei oleks liiga palju keerukate vajadustega lapsi.

PROJEKTI „ICEHEARTS EUROPE“ RAKENDUSJUHEND

„ICEHEARTS EUROPE’I“ GRUPP, MIS PÕHINEB LASTE VAJADUSTEL

Grupid on vanuselt homogeensed: vanusevahed jäävad alla kolme aasta. Soomes on „Iceheartsi“ projektis osalevatel poistel ja tüdrukutel eraldi grupid, kuid neil on ka ühistegevusi. Valik töötada sooliselt mitmekesiste gruppidega tehakse organisatsioonisisese personali äranägemisel. Soome esialgse kogemuse põhjal võiksid Icehearts Euroopa grupid sama mentori juhendamisel tegutseda kuni 12 aastat (ideaalselt 6–18-aastaste laste osalusel).

4. SAMM – TERVIKLIK LÄHENEMISVIIS Planeerige tegevusi Organisatsiooni töötajad määravad kindlaks rühmale kavandatavad tegevused, nende elluviimise viisi, koha, aja ja sageduse, tuginedes järgmistele eeldustele: • • • • • •

grupi omadused saadaolev eelarve mentorite koolitus ja kogemused organisatsiooni käsutuses olevad ruumid juurdepääs kooli ruumidele võimalus kasutada võistkonna spordi- ja vaba aja tegevusteks kohalikke ressursse (spordirajatised, kogukonnakeskused, pargid ja haljasalad, mänguväljakud jne).

25


Võib juhtuda, et mentor vajab teiste täiskasvanute tuge, et hoolitseda grupi logistiliste ja korralduslike aspektide eest (väljasõidud, laste saatmine meeskonnategevuste käigus jne). Vabatahtlikena võivad aidata osalevate laste vanemad, õpetajad, praktikandid või organisatsioonis töötavad isikud ning selle eest tuleb neid tunnustada. Organisatsioon, kes tegevusi ellu viib, on peamine koostööpartner, kellega koostöövõrgustikuliikmed suhtlevad, tagades järjepidevuse ja jälgides gruppide tegevust nende asukohtades. Üldiselt toimuvad grupi tegevused nagu toetus kodutöödes, struktureeritud ja struktureerimata mängud, harrastussport ja meeskonnasport pärast koolitunde, pärastlõunal.

PROJEKTI „ICEHEARTS EUROPE“ RAKENDUSJUHEND

Tegevuste valimisel on oluline arvestada grupis olevate laste/ noorukite arvamustega.

Tegevuste valiku, aja ja sageduse üle otsustatakse, võttes arvesse olemasolevaid vahendeid ja tegevuste toimumise keskkonda; neid tuleb siiski korrapäraselt läbi viia ja kehtestada tuleb täpselt ajakava, millest kõiki asjaosalisi selgelt teavitada. Gruppidele pakutavate tegevuste sagedus ja liik sõltuvad nii laste vanusest kui ka sellest, milliseid võimalusi piirkond saab pakkuda ja see muutub ajas, kui lapsed kasvavad ja jõuavad noorukiikka.

Programmi keskkond Kool Kooliaastad on laste kognitiivsete võimete arendamiseks väga olulised ning koolikeskkonna ja õppimisega seotud raskused võivad last demotiveerida ja põhjustada talle korduvat pettumust. Sõltuvalt erinevatest asjaoludest, kus programmi rakendatakse, võib kool olla ka üks nendest keskkondadest, kus grupis osalevate laste tegevus algab. Organisatsiooni meeskond, kes tegeleb „Icehearts Europe“ projektiga, teeb ettepaneku programmis osalemiseks koolile, kus käib üks või mitu gruppi kuuluvat last. Kui kool nõustub, tuleb kooliga koostada kokkulepe mentori tegevuse kohta vastavalt eeskirjadele ja kokkuleppel vanemate/eestkostjatega. Kui organisatsioon ja kool sõlmivad kokkuleppe „Icehearts Europe’i“ tegevuste elluviimiseks, muutub mentor täiendavaks ressursiks nii projektis „Icehearts Europe“ osalejale kui ka kogu klassile.

26


Lapsed ja noorukid võivad saada suurt kasu rohujuuretasandi sporditegevustes osalemisest, mida mõistetakse kui „füüsiline vaba aja tegevus, mida korrapäraselt harrastavad mitteprofessionaalsel tasemel igas vanuses inimesed tervise, hariduse või sotsiaalsetel eesmärkidel.“ 1 Kehaline aktiivsus ja sport on Icehearts Euroopa mudeli kesksed vahendid, mistõttu mentor töötab koos grupiga: • • •

tugevdades meeskonna ühtekuuluvustunnet tegeledes kõigi liikmete poolt heaks kiidetud spordi- ja vaba aja veetmise võimalustega luues kontakte spordiühingute ja treeneritega pakkudes näidet usaldusväärsest ja turvalisest kogukonnast.

PROJEKTI „ICEHEARTS EUROPE“ RAKENDUSJUHEND

Sport

Kogukond Grupi tegevuste kavandamisel võib organisatsioon saada kasu kohalike organisatsioonide panusest, mille eesmärk on parandada kogukondlikku koostööd ja edendada laste sotsiaalseid-emotsionaalseid oskuseid. Koostöös kohalikus kogukonnas tegutsevate partneritega on võimalik pakkuda grupile uusi võimalusi vaba aja veetmiseks ja kooliväliseks tegevuseks.

Koostöö peredega Mentori toetust vajavad lapsed võivad sageli toetuda ka oma vanematele/eestkostjatele, õdedele-vendadele ja eakaaslastele. Seetõttu peaks mentor, kui see on vajalik ja võimalik, suhtlema kõigi lapse perekonna ja sõprusvõrgustiku liikmetega. Lapsele parima toe pakkumiseks on oluline luua koostöövõrgustik, mille peamine eesmärk on kokku leppida ühised eesmärgid ja tegevused lapse toetamiseks. Kuid iga perekond on erinev: kuigi mentor suhtleb tõenäoliselt teatud määral kõigi pereliikmetega, ei ole mingit garantiid, et alati saadab koostöö loomist edu. „Icehearts Europe’i“ lähenemisviis põhineb ideel, et lapsel läheb hästi, kui tema perel läheb hästi. Seetõttu peaks mentor tegema koostööd vanemate/eestkostjatega ja hoidma nendega regulaarset sidet. Vajaduse korral võib ta kaasata neid meeskonna tegevustesse ja väljasõitudesse, et tugevdada nende suhteid lapsega. Vajaduse korral võib mentor olla vahendajaks nii perekonna ja lapse kooli vahelises suhtluses (nt osaledes õpetajatega peetavatel kohtumistel) kui ka perevahelises suhtluses (nt teavitades perekonda võimalustest ja kättesaadavatest ressurssidest, mis võivad neile kasulikud olla).

Erasmus+. EU programme for education, training, youth and sport. Glossary of terms - Sport https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-d-glossary-of-terms/ glossary-of-terms-sport

1

27


Kool on tavaliselt noorte jaoks ametlik keskkond. Soome kogemuse kohaselt tegutseb Iceheartsi mentor kooli juures, et toetada gruppides olevaid lapsi. Ideaalis peaks mentoril olema võimalus pääseda kooli ruumidesse, teha koostööd ja suhelda õpetajatega ning saada regulaarselt tagasisidet selle kohta, kuidas lapsed programmis osalemisest kasu saavad. Mentor teeb koostööd kogukondlike valdkonnaspetsialistidega – nendeks on sotsiaal- ja tervishoiuteenuste spetsialistid, kolmanda sektori organisatsioonid, laste ja noorukitega töötavad asutused jne. Näiteks kui lapse eest peaks hoolitsema sotsiaalteenuse pakkuja, on regulaarne koostöö sotsiaaltöötajatega oluline, et tagada lapse heaolu.

PROJEKTI „ICEHEARTS EUROPE“ RAKENDUSJUHEND

Koostöö teiste spetsialistidega

ALLIKAD • Eby, L. T., Allen, T. D., Evans, S., Ng, T. K. W., & DuBois, D. L. (2008). Does mentoring matter? A multidisciplinary meta-analysis comparing mentored and non-mentored individuals. Journal of Vocational Behavior, 72(2), 254267. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2007.04.005. • Erickson LD, McDonald S, Elder Jr GH. Informal mentors and education: complementary or compensatory resources? Sociol Educ. (2009) 82:344-67. • doi: 10.1177/003804070908200403 • Icehearts. Brief in English. www.icehearts.fi/brief-in-english • Smolej, Mirka (2017) Icehearts Finland: Manual (Icehearts: Käsikirja). Helsinki: Suomen Icehearts Ry

28


PROJEKTI „ICEHEARTS EUROPE“ RAKENDUSJUHEND

ETAPP 4 SEIRE JA HINDAMINE

29


PROJEKTI „ICEHEARTS EUROPE“ RAKENDUSJUHEND

Seire- ja hindamisprotsessil on kaks eesmärki. Esiteks keskendub see mudeliga ettenähtud tegevuste pidevale ja süstemaatilisele jälgimisele, et hõlbustada võimalike puuduste kindlakstegemist ja rakendada parendusmuudatusi, mis toetavad programmi elluviimise kvaliteeti. Teiseks toimib see laiemas perspektiivis, keskendudes hea tava tegelikule ellu viimisele. Lisaks võivad seire- ja hindamisprotsesside käigus kogutud andmed suurendada rahalise toetuse leidmist ja anda selgemaid tõendeid selle kohta, et investeeringud on kulutõhusad. „Icehearts Europe“ raamistikus seiratakse ja hinnatakse mudeli asjakohasust ja mõju, mida selle rakendamine avaldab projekti kasusaajatele: lastele ja mentoritele. Seoses kasusaajatega on seire- ja hindamisprotsessi eesmärk: i.

mõista „Icehearts Europe’i“ tegevuse asjakohasust ja mõju üldiselt

ii.

olla tagasiside protsessi osa, mis aitab osalejatel, nende perekondadel ja mentoritel edu hinnata.

„Icehearts Europe’i“ projektis, mille raames käesolev juhend välja töötati, põhineb muutuste teoorial. Täpselt reguleeritud rakendustruuduse kaudu võimaldab muutuste teooria osalejatel kavandada lühiajalisi, keskmiselt pikki ja pikaajalisi eesmärke, sidudes need jälgitavate tulemustega, rõhutades tegevusi, mille läbi sekkumine on määratletud ning jälgides seoseid kavandatud tegevuste, nende elluviimise ja saavutatud tulemuste vahel. See lähenemisviis võimaldab hinnata tulemusnäitajaid, mida programmi läbiviijad peavad süstemaatiliselt jälgima, et teha vajaduse korral muudatusi ja/või parendusi.

30


Seire- ja hindamisprotsessid võimaldavad seega spetsialistidel saada nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid tõendeid mudeli tõhususe kohta. See terviklik lähenemisviis aitab teha otsuseid, teha kindlaks head tavad ja pidevalt sekkumismudelit täiustada.

PROJEKTI „ICEHEARTS EUROPE“ RAKENDUSJUHEND

Tulemusnäitajad on määratletud kui märgid muutustest või edusammudest. Need võivad olla nii kvantitatiivsed (nt elanikkonna kirjeldamiseks või põhjuslike seoste määramiseks) kui ka kvalitatiivsed. Viimased põhinevad tekstide, intervjuude, arvamuste ja hinnangute analüüsil ning aitavad kaasa konkreetsete teemade põhjalikumale käsitlemisele ja pakuvad vihjeid, mis võimaldavad kvantitatiivseid tulemusi paremini konteksti asetada. Kvalitatiivsed hindamised viiakse läbi pärast iga eesmärgi saavutamist ja need võimaldavad uurida peamiselt järgmist: saavutatud tulemuste tulemuslikkus, kasulikkus ja nendega rahulolu, kasutajate rahulolu ja abisaajate poolt omandatud teadmiste tase. Samuti võimaldavad need konstruktiivse tagasiside andmist, mille eesmärk on avatud küsimuste ja ettepanekute kaudu parendada elluviimisega seotud tegevusi.

Korduva protsessi kaudu, mis võimaldab programmi elluviimise protsessi igakülgselt hinnata, kutsutakse lapsi, mentoreid ja kõiki sidusrühmi jagama oma isiklikke kogemusi ja ideid täheldatud muutuste kohta. Sellise lähenemisviisi rakendamine võimaldab: •

omada terviklikku arusaamist programmi mõjust: projekti “Icehearts Europe“ eesmärk on edendada positiivseid muutusi vähemate võimalustega laste elus ning edendada nende vaimset tervist, võimaldades neil osaleda liikumis- ja vaba aja veetmise tegevustes.

Keskenduda protsessidele ja võimalustele: see aspekt on eriti oluline, kuna mudelis nähakse ette vähemate võimalustega laste pikaajalist juhendamist ja toetamist; seetõttu on vaja hinnata, kas on järgitud programmi rakendustruudust.

Kaasata sidusrühmi. „Icehearts Europe“ on erinevaid osapooli kaasav ning keskendub osalejate ja nende perekondade heaolu saavutamisele. Seire, hindamise ja tulemuste jagamise protsessid parandavad läbipaistvust, vastutust ja teadmiste tõusu võrgustikus.

Pidevalt õppida ja ennast arendada: muutuste teooria tutvustamine soodustab pideva õppimise ja täiustamise tsüklit.

31


Rakendatud sekkumiste pidev hindamine, et jälgida eesmärkide saavutamist vastavalt kehtestatud ajakavale ja eelarvele.

HINDAMINE Rakendatud sekkumiste sihipärane hindamine, et kontrollida eesmärkide saavutamist tulemuslikul ja tõhusal viisil.

PROJEKTI „ICEHEARTS EUROPE“ RAKENDUSJUHEND

SEIRE

Seire- ja hindamissüsteem koosneb järgmistest etappidest: i.

eesmärkide, oodatavate tulemuste, hüpoteeside ja võimaluste kirjeldamine, mille kaudu saab teha muudatusi vastavalt „Icehearts Europe’i“ mudeli filosoofiale, järgides muutuste teooriat;

ii.

tegevuse edukuse näitajate kindlakstegemine ja süstemaatiliselt saavutatud eesmärkide hindamine kvalitatiivsetete ja kvantitatiivsete vahendite abil;

iii.

kogutud andmete analüüsimine: kvantitatiivsed andmed võimaldavad hinnata „Icehearts Europe’i“ mudeli üldist mõju; kvalitatiivsed andmed on seevastu kasulikud osalejate seas täheldatud kogemuste, lugude ja muutuste paremaks mõistmiseks;

iv.

kõige olulisemate muutuste tuvastamine osalejate, perekondade, mentorite ja sidusrühmade tasandil, rakendades muutuste teooriat;

v.

aruannete koostamine, mis sisaldavad edusamme, tulemusi, probleeme ja saadud kogemusi, et jagada neid peamiste sidusrühmadega.

ALLIKAD • Coalter, F. (2013). ‘There is loads of relationships here’: Developing a program theory for sport-for-change programs. International Review for the Sociology of Sport, 48(5), 594-612. https://doi.org/10.1177/1012690212446143 • Dart, J., & Davies, R. (2003). A dialogical, story-based evaluation tool: The most significant change technique. The American Journal of Evaluation, 24(2), 137-155. https://doi.org/10.1016/S1098-2140(03)00024-9 • A toolkit on how to implement social prescribing. Manila: World Health Organization Regional Office for the Western Pacific; 2022. https://www.who.int/publications/i/item/9789290619765

32


Projektil „Icehearts“ on pikk ajalugu. Kiire levik uutesse piirkondadesse ning tõendid projekti tõhususe ja selle mõju kohta toetavad „Icehearts“ mudeli kasutuselevõttu riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

PROJEKTI „ICEHEARTS EUROPE“ RAKENDUSJUHEND

ÜLEVAADE PROJEKTIST ICEHEARTS SOOME

Finnish Institute for Health and Welfare. Tervise ja heaolu edendamise juhtimine. „Iceheartsi“ mudeli hindamine, 2023

Jätkusuutlikkus. Pikaajalise rahastamise võti on koostöö. Kui Soomes leitakse, et teatavas piirkonnas on laste jaoks vaja sotsiaalset toetust, rahastavad kohalikud omavalitsused Icehearts grupi aastakulusid ja teevad mudeli elluviimisel koostööd. Seejärel vastutab Icehearts Soome mentorite värbamise eest, üks mentor iga tiimi kohta 12 aastaks.

Seire. Rahaliste vahendite saamiseks on organisatsioonid üha enam kohustatud tegelema oma tegevuse mõju ja tõhususe hindamisega. Seetõttu on oluline korrapäraselt jälgida tegevust ja koguda asjakohaseid andmeid. Icehearts Soome jälgib oma tegevust ja kasutab kogutud teavet, et hinnata programmi mõju ja tõhusust. Seire pakub ka mentoritele võimalust mõelda oma tööle ja seda vajadusel paremaks muuta.

Olge endas kindel ja uskuge, et head tööd märgatakse ja premeeritakse. Tuleb märkida, et Soome projektil „Icehearts“ on juba pikk ajalugu ning aastate jooksul on arenenud nii projekti mudel kui ka organisatsioon ise. Algselt tehti tegevusi puhtalt vabatahtliku tööna, lisaks „Iceheartsi“ asutajate igapäevatööle. Peale selle oli „Iceheartsi“ kestus algusest peale kavandatud 12-aastaseks teekonnaks, kuigi mitte nii laiahaardeliseks kui praegu. Esimene täistööajaga töötaja võeti tööle 2002. aastal, kuus aastat pärast „Iceheartsi“ asutamist. Mudeli arendamine ja tegevuste ulatus gruppide arvu osas on nõudnud aega ja sihikindlust, samuti jõupingutusi selleks, et „Icehearts’i“ teataks, näiteks meedia kaudu läbi blogide ja artiklite kirjutamise läbi.

33


Mentorid töötavad laste heaks ja lastega, keda nad toetavad ja kelle kõrval nad koostööpartneritena seisavad. Kuna iga laps grupis on ainulaadne isiksus, kellel on oma vajadused, tuleks mentoritele pakutavat toetust kohandada nii, et see vastaks iga lapse konkreetsetele vajadustele ja tugevustele. See tähendab, et mentorite tööd ei saa eelnevalt täielikult struktureerida; pigem annab organisatsioon mentoritele oma töö määratlemisel teatava autonoomia. Kuigi see võib tunduda korralduslikult keeruline, mainitakse kogemuste kirjeldamises autonoomia motiveerivat mõju mentoritele.

Leidke õige mentor. Iceheartsi töö on pikaajaline töö vähemate võimalustega lastega. Seetõttu on oluline värvata mentoreid hoolikalt, et leida õige inimene, kes on pühendunud ja entusiastlik. Mentori värbamisel hindab Icehearts Soome lapsekeskset lähenemist, head suhtumist, meeskonnatöö oskusi, sihikindlust ja südamega asja juures olemist.

PROJEKTI „ICEHEARTS EUROPE“ RAKENDUSJUHEND

Lapsekeskne lähenemine.

Võrgustik ja sidusrühmad. Soomes valivad mentorid lapsed gruppidesse koostöös eelkoolide, koolide ja sotsiaalhoolekande spetsialistidega. Koostöö kaudu saab mentor vajalikku abi ja tuge nende laste valimisel, kes usutavasti saavad kasu „Icehearts“ projektist, ja ametiasutused saavad paremini aru mentori rollist, st täiskasvanu rollist, kelle ülesanne on lapsi toetada. Iceheartsi 4. inspiratsioonivormis on esitatud kahe sidusrühma: nii omavalitsuse kui ka kooli vaatepunkt.

34


Icehearts-lähenemisviis pakub omavalitsusele paindlikku ja kulutõhusat viisi rakendada ennetavat lastekaitsealast tööd, toetades lapsi koos perega teekonnal lapsepõlvest täiskasvanuikka. Tänu sellele lähenemisviisile on võimalik saavutada nii lühi- kui ka pikaajalisi tulemusi. Omavalitsuse enda algatused ei pruugi tingimata saavutada sama pikaajalist tõhusust. Võrreldes kohaliku omavalitsuse spetsialistidega on Iceheartsi mentoril võimalik luua isiklikum suhe laste, noorte ja nende peredega. Isiklik ja usalduslik suhe on vajalik tingimus positiivsete tulemuste saavutamiseks haridustöös.“

PROJEKTI „ICEHEARTS EUROPE“ RAKENDUSJUHEND

ICEHEARTSI INSPIRATSIOONIVORM 4. SIDUSRÜHMADE VAATEPUNKT

Petteri Lahti Spordiüksuse juhataja Pori linna haridus- ja kultuuriosakond, spordi- ja noorteüksus

Iceheartsi mudel on süsteem, mida ei saa võrrelda ühegi teisega, sest see on terviklik ja kõikehõlmav laste toetamise mudel. Ma ei ole oma 29-aastase karjääri jooksul midagi sarnast veel näinud. Tulemused on hämmastavad. Õpetajana olen tänulik, et sain töötada mentoritega nii klassiruumis kui ka väljaspool klassiruumi. Ma olen tänu programmile palju õppinud, võtnud aega, et planeerida oma tegevusi ja loobunud oma rollist õpetajana, saades vastu midagi kättesaamatut – kuidas lapsega väärikalt ja austusega suhelda, kuidas lapse eest seista, olenemata sellest, mis juhtub, ja alati näha olukorras head ja positiivset. Mentori kohalolek mõjutab kogu klassi ja kooli kogukonda, luues võrdse, austusväärse ja empaatilise keskkonna.“ Riikka Heinzmann Õpetaja-konsultant ja muusikaõpetaja (MEd) Vantaa, Soome

35


Iceheartsi grupi komplekteerimisel ja seejärel laiendamisel on oluline arvestada meeskonna võimet pakkuda ja saada sotsiaalset tuge. Oluline on pöörata tähelepanu sellele, et rühmas ei oleks liiga palju tõhustatud – või eritoe vajadusega lapsi. Varasemad kogemused on näidanud, et antud juhul muutuvad nii rühmadünaamika kui ka mentori võime lapsi toetada ja aidata oluliselt keerulisemaks. Selleks, et grupid saaksid oma tegevust edukalt läbi viia, on oluline leida tasakaal, mis arvestaks laste erinevaid lähtepunkte, väljakutseid ja nende probleemide raskusastet. Mentori kaasamine laste valikusse soodustab tema pühendumist grupile ja pikaajalisele tööle. „Icehearts“ programmis on kõige keerulisemaks ülesandeks töö lastega, kellele ei pakuta (veel) vaimse tervise teenuste tuge. Kuigi „Icehearts“ ei saa asendada professionaalset ravi (nt psühholoogilist ja psühhiaatrilist ravi), võib see olla nende laste ja nende perede jaoks väärtuslik lisaressurss.

PROJEKTI „ICEHEARTS EUROPE“ RAKENDUSJUHEND

Grupi komplekteerimine.

Koolide roll. Võti tõhusaks koostööks on see, et kooli juhtkond pühenduks ja toetaks projekti tegevusi. Soomes tehakse suur osa Iceheartsi tööst ära koolikeskkonnas, eriti projekti esimestel tegevusaastatel. Lisaks on leitud, et koolitöötajate korrapärane teavitamine on hea tava vähendada arusaamatusi ning luua alus paindlikuks ja avatud koostööks. Suhelge lapse perekonnaga varakult. Koostöö peredega on Iceheartsi tegevuste oluline osa. Tegu on partnerlussuhtega pere ja mentori vahel. Alguses piisab perega kontakti loomisest; hiljem on võimalik koostööd süvendada. Peamine aspekt on see, et mentor annab vanematele/eestkostjatele positiivse vaatenurga lapse kohta, ning on täiendavaks lisatoeks vanematele/eestkostjatele, kes korraldavad lapse igapäevategevusi.

Mentori töö. Mentori töös on mentorite omavaheline toetus väga oluline. Näiteks Soomes on uutes piirkondades tiimide loomisel nõutav, et korraga moodustatakse vähemalt kaks gruppi. Peamine eesmärk on siiski luua piirkonnas rohkem gruppi kui kaks. See võimaldaks pakkuda eri vanuserühmadele tegevusi ning pakkuda mentoritele suuremat omavahelist toetust. Icehearts Soome mentorid leiavad, et nende töö on mõttekas ja inspireeriv. Samuti öeldakse, et see on nõudlik ja koormav. Organisatsioon peaks pöörama sellele aspektile tähelepanu ja nõustama mentoreid kohe algusest peale, et nad hoolitseksid oma heaolu eest ja saaksid piisavalt nö oma patareisid laadida. Soomes hoolitseb selle eest Iceheartsi organisatsiooni sees eraldi grupp, toetades mentoreid nende töös. Mentor, kes tunneb end hästi, saab vastu võtta ja seista silmitsi laste heade ja halbade päevadega ning pakkuda neile vajalikku tuge. Mentor peaks meeles pidama, et Iceheartsi töö on seotud pikaajalise toe pakkumisega. Eesmärk on saavutada nii lühi- kui ka pikaajalisi tulemusi, kuid vaid pikema aja jooksul saavutatakse püsivaid tulemusi – kiirustada ei ole vaja.

36


„Iceheartsil“ on Soomes väga hea maine. Mõned osapooled võivad püüda sellest kasu lõigata ja sihtgruppe halval eesmärgil ära kasutada. Vältige tegevustesse panustamist, kui nende eesmärgid on ebaselged, ärge võtke vastu annetusi neilt, kes ootavad midagi vastutasuks, ja ärge tehke koostööd vabatahtlikega, kes näivad olevat rohkem huvitatud oma maine parandamisest kui tegelikult laste toetamisest.

ALLIKAD • Finnish institute of health and welfare. Management of Health and Wellbeing Promotion. Evaluation of the Icehearts model https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/ tieto-ja-toimintamallit/hyte-toimintamallien-arviointi/arvioiduttoimintamallit/icehearts-toimintamallin-arviointi • Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Kekkonen, Marjatta (2020) Muutokset Icehearts-lasten käyttäytymisessä ja tunne-elämässä. Tuloksia Icehearts -pitkittäistutkimuksesta. Tutkimuksesta tiiviisti 6/2020. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-497-4

PROJEKTI „ICEHEARTS EUROPE“ RAKENDUSJUHEND

OLGE TEADLIK!

37


1.

Icehearts Europe Proposal (2022)

2. 3. 4. 5. 6.

Smolej, Mirka (2017) Icehearts Finland: Manual (Icehearts: Käsikirja). Helsinki: Suomen Icehearts Ry Icehearts. Brief in English www.icehearts.fi/brief-in-english Icehearts Europe Project https://www.icehearts.eu Icehearts Europe Model https://www.icehearts.eu/resources World Health Organization. Mental health of adolescents. Key facts. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health 7. Clarke, C. and O. Thévenon (2022), “Starting unequal: How’s life for disadvantaged children?”, OECD Papers on Wellbeing and Inequalities, No. 06, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/a0ec330c-en 8. A toolkit on how to implement social prescribing. Manila: World Health Organization Regional Office for the Western Pacific; 2022. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/354456/9789290619765-eng.pdf?sequence=1 9. Icehearts Europe Project. Pilots https://www.icehearts.eu/pilots 10. A guide to tailoring health programs: using behavioural and cultural insights to tailor health policies, services and communications to the needs and circumstances of people and communities. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2023. https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289058919 11. Erasmus+. EU programme for education, training, youth and sport. Glossary of terms - Sport https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-d-glossary-of-terms/glossary-of-terms-sport 12. Eby, L. T., Allen, T. D., Evans, S., Ng, T. K. W., & DuBois, D. L. (2008). Does mentoring matter? A multidisciplinary metaanalysis comparing mentored and non-mentored individuals. Journal of Vocational Behavior, 72(2), 254-267. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2007.04.005 13. Erickson LD, McDonald S, Elder Jr GH. Informal mentors and education: complementary or compensatory resources? Sociol Educ. (2009) 82:344-67. doi: 10.1177/003804070908200403 14. Coalter, F. (2013). ‘There is loads of relationships here’: Developing a program theory for sport-for-change programs. International Review for the Sociology of Sport, 48(5), 594-612. https://doi.org/10.1177/1012690212446143 15. Dart, J., & Davies, R. (2003). A dialogical, story-based evaluation tool: The most significant change technique. The American Journal of Evaluation, 24(2), 137-155. https://doi.org/10.1016/S1098-2140(03)00024-9 16. Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Kekkonen, Marjatta (2020) Muutokset Icehearts-lasten käyttäytymisessä ja tunne-elämässä. Tuloksia Icehearts -pitkittäistutkimuksesta. Tutkimuksesta tiiviisti 6/2020. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-497-4 17. Finnish institute of health and welfare. Management of Health and Wellbeing Promotion. Evaluation of the Icehearts model https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/tieto-ja-toimintamallit/hyte-toimintamallienarviointi/arvioidut-toimintamallit/icehearts-toimintamallin-arviointi 18. Appelqvist-Schmidlechner, K., & Kekkonen, M. (in press). Icehearts: A 12-year-long professional sport-based program for children and youth at risk. In J. M. Eddy & K. P. Haggerty (Eds.), Handbook of professional youth mentoring. Springer Nature.

PROJEKTI „ICEHEARTS EUROPE“ RAKENDUSJUHEND

VIITED

FOTOD SELLES DOKUMENDIS ON PÄRIT: Icehearts Finland – www.icehearts.fi FOTODE AUTOR: Juhani Järvenpää LISATEAVE PROJEKTI KOHTA: www.icehearts.eu

PROJEKT „ICEHEARTS EUROPE“ „Icehearts Europe’i“ rakendusjuhend on koostatud projekti „Icehearts Europe“ (2022–2025) WP2 „Concept refinement and tools development“ raames ning D2.2 (D4) „Icehearts Europe“ implementation guide for organisations. WP2 juhtiv organisatsioon: Italian Institute of Public Health (ISS), Itaalia Siin esitatud materjalid on loodud ja neid kasutatakse sõltumatu partnerluse projekti “Icehearts Europe” osana ja seetõttu ei tohiks neid pidada Icehearts Soome organisatsiooni ametlikeks materjalideks või seisukohtadeks.

38


ICEHEARTS EUROPE MODEL

Rahastab Euroopa Liit. Esitatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu ega Euroopa Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusameti (HADEA) seisukohti ja arvamusi. Nende eest ei vastuta ei Euroopa Liit ega HADEA.

39


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.