Icehearts Europe Guide til Implementering

Page 1

GUIDE TIL IMPLEMENTERING

ICEHEARTS EUROPE MODEL

ICEHEARTS EUROPE

1


3

HVORFOR DENNE GUIDE?

3

HVEM SKAL BRUGE DENNE GUIDE?

3

HVORDAN BRUGER MAN DENNE GUIDE?

4

OVERSIGT ICEHEARTS EUROPE-PROGRAMMET Oprindelse: Icehearts Finland Icehearts Europe: de vigtigste elementer

7

FASE 1. SITUATIONSANALYSE OG BEHOVSVURDERING (SANA)

14

FASE 2. IDENTIFICERING OG INDDRAGELSE AF NØGLEAKTØRER

ICEHEARTS EUROPE GUIDE TIL IMPLEMENTERING

INDHOLD

BAGGRUND FORMÅL OG METODER HVAD ER SANA? Rammerne for Icehearts Europe-projektet

MÅLGRUPPE NETVÆRK OG INTERESSENTER ØKONOMISKE RESSOURCER

18 19

FASE 3. PLANLÆGNING AF PROGRAMMET ORGANISATIONENS ROLLER OG AKTIVITETER TRIN 1 - FORBEREDELSE Etablering af et centralt implementeringsteam Identificering af interessenter og tjenester Identificering af en kontaktperson for netværket af samarbejdspartnere Vurdering af omkostningerne ved programmet

20

TRIN 2 - MENTOR Rekruttering af mentor Icehearts Europe-mentorens roller og aktiviteter Krav til mentoren Mentorens vigtigste opgaver og roller Et støttenetværk for mentoren

22

TRIN 3 - BØRN Sammensætning af Icehearts Europe-holdet Præsentation af interventionen og inddragelse af forældre/værger Icehearts Europe-teamet tager udgangspunkt i børnenes behov

25

TRIN 4 - EN HOLISTISK TILGANG Planlægning af aktiviteter Programindstillinger Arbejdet med familier Samarbejdet med andre fagfolk

29

FASE 4. OVERVÅGNING OG EVALUERING

33

INDSIGT FRA ICEHEARTS FINLAND

2


Denne vejledning giver grundlæggende retningslinjer for implementering og udbredelse i Europa af Icehearts Europe Support Programmet, som har til formål at forhindre social eksklusion, fremme sundheden og trivslen, forbedre sociale færdigheder og fremme modstandsdygtighed og livskompetencer hos udsatte børn og unge. Icehearts Europe består af både en mentorindsats og udførelsen af idrætsaktiviteter på hold.

Vejledningen giver et overblik over hvilke indsatser projektet indeholder samt hvilke aktører der er vigtige for at lykkedes med implementeringen af Iceheart Europe. Det foreslåede program blev udviklet inden for rammerne af Icehearts Europe-projektet, finansieret af EU4Health 2022-arbejdsprogrammet fra Europa-Kommissionen.

ICEHEARTS EUROPE GUIDE TIL IMPLEMENTERING

HVORFOR DENNE GUIDE?

HVEM SKAL BRUGE DENNE GUIDE? Denne vejledning er lavet til idrætsorganisationer og andre sociale NGOer i Europa, der ønsker at implementere Icehearts Europe-programmet. Breddeidrætten repræsenterer den største sektor af civilsamfundet i EU, der arbejder med børn og unge. Mange NGOer arbejder allerede med udsatte og sårbare børn og unge og bruger sport som et redskab til at fremme deres trivsel, og de kan betragtes som de bedst egnede aktører til at omfavne, implementere og udbrede denne tilgang.

HVORDAN BRUGER MAN DENNE GUIDE? Guiden giver en beskrivelse af de vigtigste principper, aktiviteter og trin, der skal følges i implementeringen af Icehearts Europe Support Programmet. Der er forskellige måder at implementere og tilpasse programmet på i forhold til de specifikke karakteristika, behov og ressourcer, der er til stede i det område, hvor organisationen opererer. Der findes således ikke én tilpasningsløsning, som er gyldig for alle. Formålet med vejledningen er at gøre det lettere at tilegne sig nyttige værktøjer til at guide NGOer gennem de forskellige implementeringsfaser af Icehearts Europe.

KILDE • Icehearts Europe Proposal (2022) • Appelqvist-Schmidlechner K, Wessman J, & Kekkonen M (2017). Icehearts: Sport-based early support program for children at risk. European Psychiatry 41(S1), S179-S179. doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.01.2084

3


ICEHEARTS EUROPE-PROGRAMMET Det foreslåede program blev udviklet som en del af det europæiske projekt Icehearts Europe (Europa-Kommissionens EU4Health 2022-program), som har til formål at forbedre sårbare børn og unges mentale sundhed og trivsel gennem en fællesskabstilgang, der sætter barnet i centrum. Icehearts Europe-projektet tog erfaringerne fra den finske Icehearts best practice til sig for at overføre den til en model, der er tilgængelig for andre EU-lande, så de kan tilpasse den til deres egen kontekst.

ICEHEARTS EUROPE GUIDE TIL IMPLEMENTERING

OVERBLIK

OPRINDELSE: ICEHEARTS FINLAND Som nævnt er Icehearts Europe baseret på erfaringer fra det finske Icehearts program. Det opstod i Vantaa i 1996 på initiativ af Ville og Ilkka Turkka, søn og far, efter Villes erfaring med at arbejde i døgninstitutioner. De fleste af de børn, der boede på disse institutioner, udviste forskellige udfordringer, for eksempel: problemer med at håndtere dagligdagen og familierelationer, psykiske problemer, sociale og relationelle vanskeligheder og skolegang, hvilket ofte resulterede i risikoadfærd (såsom stofmisbrug, antisocial adfærd, skolefrafald). Et fælles element for disse børn var, at de manglede en hobby, de kunne beskæftige sig med uden for deres daglige forpligtelser. Faktisk havde de gennem hele deres liv aldrig haft mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter under vejledning af en betroet voksenperson. Derfor er Icehearts dedikeret sårbare og udsatte børn og unge til formål at fremme deres sociale og følelsesmæssige færdigheder og deres trivsel. Dette gennem idrætsaktiviteter og andre hobbyer, der praktiseres i grupper i fritiden under vejledning af Icehearts-mentoren. Mentoren er en voksen, der følger børnene i Icehearts-gruppen, fra de starter i folkeskolen til de bliver 18 år (en 12årig periode). Den langsigtede støtte og det tillidsfulde forhold, der etableres mellem mentoren og børnene i teamet, er de vigtigste forudsætninger for Icehearts-tilgangens effektivitet. Som en del af aktiviteterne samarbejder mentoren med skolen, de sociale myndigheder og andre aktører for bedre at kunne støtte børnene og deres familier. I Finland spiller denne model fortsat en vigtig rolle i forebyggelsen af social eksklusion og fremme af udsatte børn og unges trivsel.

4


Målgruppen er også her børn og unge i sårbare positioner, Icehearts Europe er også rettet mod forebyggelses af social eksklusion og fremme sundhed og følelsesmæssig trivsel, forbedre sociale færdigheder, fremme modstandsdygtighed og livskompetencer og udvikle færdigheder, der gør deltagerne i stand til at møde livet med større personlige ressourcer. Dette gennem deltagelse idrætsfællesskaber og mentorordningen, Icehearts Europe foreslår en fleksibel model, der kan tilpasses lokale kontekster, institutionelle ressourcer og deltagernes behov. Men for at støtteprogrammet skal være effektivt, skal visse nøgleelementer være på plads:

ICEHEARTS EUROPE GUIDE TIL IMPLEMENTERING

ICEHEARTS EUROPE: DE VIGTIGSTE ELEMENTER

Målgruppe Målgruppen er børn og unge mellem 6 og 18 år i udsatte, dårligt stillede og sårbare positioner, som har brug for særlig støtte og opmærksomhed. Alle børn er forskellige. Det er derfor vigtig at mentoren og andre voksne omkring dem, tager udgangspunkt i barnets egne ressoucer og styrker, og ikke fokusere på problemer og svagheder. Målgrupperne kan f.eks. være: børn fra minoriteter eller flygtninge, børn af enlige forældre. Børn, der har brug for støtte til skolearbejde, eller børn med psykologiske, relationelle, kognitive eller psykofysiske vanskeligheder. Der oprettes hold for børn og unge på samme alder, som ledes af en mentor, en professionel voksen, der er ansat i NGOen. Børnene og deres forældre er informeret om, at mentoren er en ressource, de kan stole på i vanskelige situationer.

Mentor Icehearts Europe-mentoren er en kvalificeret og specialuddannet person, der vejleder og støtter børn/unge. Han eller hun er en facilitator af forskellige aktiviteter, herunder idrætsaktiviteter og andre fritidsaktiviteter, og en pålidelig referencevoksen, som barnet samt forældrene / værgen kan henvende sig til for at få hjælp, diskutere problemer og søge løsninger. Det forhold, der etableres mellem mentor og barn, er grundlæggende for tilgangen: et forhold præget af gensidighed, empati og tillid, der spænder over de forskellige stadier af barnets vækst og udvikling.

5


ICEHEARTS EUROPE GUIDE TIL IMPLEMENTERING

Tværsektorielle samarbejde Med det formål at imødekomme det enkelte barns behov anvender NGOen sammen med mentoren en tværprofessionel og tværsektoriel tilgang i samarbejdet med skolen og andre kommunale instanser. Ud over at støtte trivslen hos de unge, der er involveret i programmet, styrker Icehearts Europe-tilgangen arbejdet hos de lokale kommunale medarbejdere.

På lang sigt En grundlæggende præmis er programmets lange varighed, som gør det muligt for mentoren at skabe et solidt tillidsforhold til børnene og give dem støtte i de mest kritiske faser i deres opvækst. Ideelt set bør Icehearts Europe-programmet vare 12 år (som det er tilfældet i Finland) for at opnå optimale resultater og varig effekt. Programmet bør designes til at vare så længe som muligt med de tilgængelige ressourcer. Målet er derfor fortsat at maksimere den positive effekt på trods af mulige logistiske og økonomiske udfordringer.

KILDER • Icehearts. Brief in English www.icehearts.fi/brief-in-english • Smolej, Mirka (2017) Icehearts Finland: Manual (Icehearts: Käsikirja). Helsinki: Suomen Icehearts Ry • Appelqvist-Schmidlechner K, Wessman J, & Kekkonen M (2017). Icehearts: Sport-based early support program for children at risk. European Psychiatry 41(S1), S179-S179. doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.01.2084 • Icehearts Europe Project https://www.icehearts.eu • The Icehearts Europe model https://www.icehearts.eu/resources

6


SITUATIONSANALYSE OG BEHOVSVURDERING (SANA)

ICEHEARTS EUROPE GUIDE TIL IMPLEMENTERING

FASE 1

7


Ifølge WHO oplever en ud af syv unge mellem 10 og 19 år på globalt plan en psykisk lidelse, som gør dem særligt sårbare over for social eksklusion, diskrimination, stigmatisering, vanskeligheder i skolen og risikoadfærd. Desuden er børn fra lavere socioøkonomiske baggrunde også særligt udsatte og halter ofte bagefter deres bedre stillede jævnaldrende på mange områder i livet. Faktisk kræver børns trivsel konstant støtte fra forældre/værger, skole og lokalsamfund, men desværre er denne støtte ikke altid tilgængelig for alle. Icehearts Europe-programmet er udviklet under EU4Health-arbejdsprogrammet for 2022 og har til formål at opskalere den succesfulde og evidensbaserede finske best practice Icehearts model på europæisk plan.

ICEHEARTS EUROPE GUIDE TIL IMPLEMENTERING

BAGGRUND

Programmet bruger fysisk aktivitet og holdsport som både en hobby men først og fremmest som et redskab til at engagere udsatte og sårbare børn og unge til at fremme sundhed og trivsel. Breddeidrætsorganisationerne anses for at være de bedst egnede aktører til at implementere og tilpasse Icehearts Europe til lokale forhold i samarbejde med kommunen. NGOer, der vil implementere programmet, bør starte med situationsanalysen og behovsvurderingen (SANA).

MÅL OG METODER For at lette denne proces skal hver NGO indsamle og vurdere data om forhindringer og muligheder for at implementere Icehearts Europe-programmet i deres område. Der findes ingen universel Icehearts-tilgang. Hvert land i Europa er forskelligt. De varierer betydeligt i deres kulturelle rammer, socioøkonomiske forhold, velfærdssystemer, etniske og sproglige sammensætning og mange andre aspekter. En vis tilpasning må forventes.

HVAD ER SANA? Situationsanalyse og behovsvurdering (SANA) er en metode, der hjælper med at indsamle information og data, der er nødvendige for at planlægge implementeringen af programmet, i dette tilfælde Icehearts Europe. Situationsanalysen bør udføres i begyndelsen af processen: den vil hjælpe organisationen med at planlægge implementeringen af Icehearts Europe-interventionen. Situationsanalysen beskriver det miljø, den kontekst og den situation, som interventionen skal fungere i. Behovsvurderingen bruges til at bestemme forskellen mellem den eksisterende situation og det, der er nødvendigt for at gennemføre interventionen.

8


SANA-modellen (Situation Analysis and Needs Assessment) er blevet udarbejdet for at hjælpe hver lokal partner og implementeringssted med at forstå de specifikke lokale behov, de faktorer, der udsætter unge for risiko, samt hvilke ressourcer der er til rådighed, og hvilke interventioner der i øjeblikket findes. I sidste ende er målet at identificere karakteristika ved den kontekst, som interventionen skal implementeres i, og at undersøge hullerne mellem den eksisterende situation og det, der er nødvendigt for at planlægge implementeringen af Icehearts Europe-programmet1. Der blev indsamlet oplysninger i hvert pilotland før implementeringen, og dataene blev indsamlet i to faser: først udarbejdelsen af situationsanalysen og dernæst behovsvurderingen. For at lette udfyldelsen af skabelonen var det nødvendigt at afsætte ressourcer til arbejdet, både i form af tid og menneskelige ressourcer.

ICEHEARTS EUROPE GUIDE TIL IMPLEMENTERING

RAMMERNE FOR ICEHEARTS EUROPE-PROJEKTET

Situationsanalysen (SA) omfattede spørgsmål vedrørende: • identifikation af befolkningskarakteristika (demografien i de lokale områder) • social kontekst • identifikation af miljøet på implementeringsstedet • identifikation af mulige målgrupper (målgruppernes karakteristika) • identifikation af service og skolesystem i lokalsamfundet • hvordan tjenester og skolesystemer er organiseret i lokalsamfundene • identifikation af sports- og fritidsaktiviteter, der er tilgængelige i lokalsamfundet I denne sammenhæng sigtede SA mod at beskrive miljøet på implementeringsstederne i hvert land. Punkter som velfærdssystemer, aktiviteter efter skoletid, målgrupper osv. blev udvalgt specifikt til Icehearts Europe. SA gav først et demografisk overblik over implementeringsstederne. Den forklarede, hvor mange implementeringssteder der var i pilotlandene, hvor de præcist lå, og hvor store de var i befolkningsmæssigt. Det andet afsnit gav et overblik over de etniske, socioøkonomiske og sproglige problemer, der kan føre til social marginalisering, og som programmet derfor har til formål at løse. Det tredje afsnit beskrev de sociale instrumenter og ressourcer, der allerede er til rådighed, og som kan bruges af lokale steder til at skabe et netværk af støtte til børn. Fokus har været på aktiviteter efter skoletid og især på de sportsfaciliteter, der er til rådighed, og som kan bruges til at implementere programmet.

1 Inden for disse rammer blev der for hver af de fem pilotgræsrodssportsorganisationer i henholdsvis Danmark, Estland, Spanien, Italien og Slovenien indsamlet oplysninger om situationen og behovene i deres land. Til dette formål udarbejdede det Finnish Institute for Health and Welfare og EuroHealthNet modellen The Situation Analysis and Needs Assessment (SANA), som blev delt med pilotorganisationerne.

9


I Icehearts’ Inspiration 1 og 2 nedenfor er der nogle af de oplysninger, der er indsamlet gennem SANA-skabelonen for pilotlandene inden for rammerne af Icehearts Europe-projektet. I Appendix, hele skabelonen. For yderligere information, besøg venligst https://www.icehearts.eu/

ICEHEARTS EUROPE GUIDE TIL IMPLEMENTERING

Afsnittet om behovsvurdering (NA) fokuserede mere på programrelaterede aspekter, såsom mentorrekruttering, holdsportsmuligheder og relaterede faciliteter samt tilgængelige ressourcer. Desuden behandlede den også rekruttering af programdeltagere og den form for individuel støtte, der skal tilbydes, samt overvågning af fremskridt og indikationer på, hvordan man maksimerer programmets bæredygtighed på lang sigt.

10


KARAKTERISTIKA FOR BEFOLKNING OG IMPLEMENTERINGSSTED • • • •

Demografiske karakteristika for regionen/byen, hvor implementeringen finder sted Miljø på implementeringsstedet Placering af implementeringsstedet Beskrivelse af og begrundelse for valget af region/by/ sted for implementeringen

ICEHEARTS EUROPE GUIDE TIL IMPLEMENTERING

ICEHEARTS’ INSPIRATION 1. EMNER TIL SITUATIONSANALYSE

MÅLGRUPPER • • • • • •

Børnenes primære sårbarheder, der skal tages hånd om i den region/by, hvor implementeringen finder sted Potentielle målgrupper og relaterede risikofaktorer for social marginalisering Identifikation af service og skolesystem i lokalsamfundet Sociale ydelser/understøttelse til familier, der har svært ved at få pengene til at slå til. Alder, hvor børn begynder i grundskole/folkeskole Tjenester/programmer (sundhed, social, uddannelse, mental sundhed) til rådighed for alle børn i skolen/ gennem hele skoleåret For skoler, tilgængelighed af forebyggende (sociale, sundhedsmæssige og mentale) programmer eller interventioner for sårbare børn, der har brug for ekstra støtte, herunder sportsbaserede.

SPORT OG AKTIVITETER EFTER SKOLETID I LOKALSAMFUNDET • •

Aktiviteter efter skoletid organiseret af lokale skoler Sportsfaciliteter for børn og muligheder for at deltage i organiseret sport og fysiske fritidsaktiviteter i lokalområdet. For Icehearts Europe-holdet, mulighed for at bruge sportsfaciliteter stillet til rådighed af lokalsamfundet.

11


REKRUTTERING AF MENTORER • • • •

Udfordringer med ansættelse af Icehearts Europe-mentorer Mentorernes vigtigste kompetencer erhvervserfaring, uddannelse og personlige egenskaber Mentorernes ansættelseskontrakt Juridiske udfordringer i rekrutteringsprocessen

REKRUTTERING AF INTERVENTIONSDELTAGERE • • • •

Plan for rekruttering af børn Plan for samarbejde med andre interessenter (skoler, sociale tjenester, sportsklubber osv.) for at nå målgruppen Inddragelse af forældre og børn Hvordan motiverer man børn til at deltage i indsatsen?

ICEHEARTS EUROPE GUIDE TIL IMPLEMENTERING

ICEHEARTS’ INSPIRATION 2. EMNER TIL BEHOVSVURDERING

INDIVIDUEL STØTTE I HENHOLD TIL BØRNENES BEHOV • •

Udfordringer med at give individualiseret mentorstøtte til specifikke undergrupper og/eller børn med specifikke sårbarheder Koordinering og samarbejde mellem Icehearts Europes personale og andre tjenester (sundhed, social, uddannelse, mental sundhed) i lokalsamfundet.

ADGANG TIL FACILITETER OG RESSOURCER

Skolen som samarbejdspartner for Icehearts Europe-mentoren • • •

Mulighed for adgang til skoler for at give individuel støtte i løbet af skoledagen Mulighed for adgang til skoler for børnene i teamet Mulighed for at organisere sport og andre aktiviteter i skolerne

Faciliteter i lokalsamfundet samt idrætsforeninger • • •

Mulighed for at bruge faciliteter i lokalsamfund og samarbejde med idrætsforeninger Tilgængelighed af lokale faciliteter for børn/forældre, der deltager i programmet Støtte el hjælp til børn /familier ift. transporten til og fra aktiviteterne.

HOLDSPORT OG AKTIVITETER EFTER SKOLETID • • • •

Holdsportsaktiviteter der tilbydes børnene Andre sports-/efterskoleaktiviteter, der er planlagt til at tilbyde børnene Hvordan motiverer man børn til at deltage i holdsport Hvordan man sikrer de nødvendige ressourcer og udstyr til at opstarte teamaktiviteter

FORVENTEDE RESULTATER FOR DELTAGENDE BØRN OG FAMILIER OG LOKALSAMFUNDET

12


ICEHEARTS EUROPE GUIDE TIL IMPLEMENTERING

KILDER • World Health Organization. Mental health of adolescents. Key facts. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health • Clarke, C. and O. Thévenon (2022), “Starting unequal: How’s life for disadvantaged children?”, OECD Papers on Well-being and Inequalities, No. 06, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/a0ec330c-en • Icehearts Europe Project. https://www.icehearts.eu/ • Icehearts Brief in English. https://www.Icehearts.Fi/Brief-In-English/ • Icehearts Europe Project. Pilots. https://www.icehearts.eu/pilots • A toolkit on how to implement social prescribing. Manila: World Health Organization Regional Office for the Western Pacific; 2022. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/354456/9789290619765-eng.pdf?sequence=1

13


IDENTIFICERING OG INDDRAGELSE AF NØGLEAKTØRER

ICEHEARTS EUROPE GUIDE TIL IMPLEMENTERING

FASE 2

14


I det område, hvor organisationen opererer, kan børn og unge, der befinder sig i en særlig sårbar situation, deltage i interventionen baseret på Icehearts Europe-modellen. Deres karakteristika varierer afhængigt af det område, hvor interventionen implementeres, og vil blive defineret af organisationen. Hvert hold består af to grupper: • •

kernegruppen, der består af sårbare børn/unge, som anses for at være i høj risiko for social udstødelse Basisgruppe, som består af de børn, der har færrest behov eller er mindst sårbare.

Da der er tale om en forebyggende indsats, bør sammensætningen af et Icehearts Europe-team starte så tidligt som muligt, helst når barnet er omkring 6 år.

ICEHEARTS EUROPE GUIDE TIL IMPLEMENTERING

MÅLGRUPPE

Icehearts Europe er et forebyggende, langsigtet program, der har til formål at involvere børn og unge så længe som muligt. Et teams ”rejse”, baseret på den oprindelige finske erfaring, bør vare op til 12 år (fra deltagerne er 6 til 18 år) under vejledning af den samme mentor. For at fremme deltagernes trivsel har programmet en holistisk tilgang, der tilbyder en omfattende støtte: i skolen, derhjemme og i teamet.

NETVÆRK OG INTERESSENTER For at implementere programmet, skal organisationen samarbejde med ressourcer og tjenester, der allerede findes i området; derfor skal den identificere et lokalt netværk af nøglepersoner (såsom socialarbejdere, skoleledere og lærere, fagfolk fra socialog sundhedsområdet), der skal involveres i forskellige aktiviteter, herunder: • •

processen med at sammensætte Icehearts Europe-teamet for at identificere børn, der kunne have gavn af at deltage i programmet gennemførelse af idræts- og fritidsaktiviteter

Det vigtigt for organisationen at have kontaktoplysninger på de fagfolk, der skal indgå i netværket. Der er mange interessenter, som organisationen kan henvende sig til og inddrage. Eksempler er givet nedenfor (tabel 1):

15


AKTIVITETSOMRÅDE

POTENTIELLE INTERESSENTER

PROGRAMMERING

Undervisningsministeriet Nationale/regionale/lokale idrætsorganisationer National/regional/local government departments for sport Nationale/regionale/lokale offentlige sundhedsinstitutioner

ICEHEARTS EUROPE GUIDE TIL IMPLEMENTERING

TABEL 1. POTENTIELLE INTERESSENTER EFTER AKTIVITETSOMRÅDE

Sundhedsministeriet Mulige finansieringskilder TJENESTER OG RESSOURCER

Skoler Beskæftigelses- og erhvervsuddannelser Kommunale forvaltninger idrætsfaciliteter i lokalsamfundet Frivillige organisationer (f.eks. menneskerettighedsorganisationer) Centre for børn og unge Sundhedsmæssig, social og sundhedsfremmende hjælp Offentlige ydelser Studerende i praktik

BESKYTTELSE

Myndighed for børn og unge

SKOLEN I den finske model foregår en stor del af mentorens arbejde i skolen, enten i slutningen af skoledagen eller i undervisningstiden. Også i Icehearts Europe kan skolen spille en strategisk rolle og være et af de foretrukne steder til oprettelse af hold og gennemførelse af aktiviteter. Der opfordres derfor til samarbejde med skolens personale, og især: med lærer og pædagoger, fordi de er centrale i børns og unges daglige liv, og fordi de kender deres skolegang, samt med skoleledere, så de kan støtte organisationen ved at skabe betingelserne for at gennemføre aktiviteter på skolen.

16


Implementeringen af et Icehearts Europe-interventionsprogram kræver økonomiske ressourcer og langsigtet bæredygtig finansiering, ideelt set op til 12 år for hvert team. Allerede i planlægningsfasen af interventionen bør organisationen lede efter mulige finansieringsmuligheder: • •

eksternt, med finansiering fra deltagelse i udbud, nationale/lokale bevillinger, aktiviteter i tjenester og institutioner i området, funde, donationer til den tredje sektor internt, omfordele de økonomiske ressourcer, der allerede er til rådighed.

Tidlig identifikation og inddragelse af de rigtige interessenter er afgørende for interventionens gennemførlighed og bæredygtighed.

ICEHEARTS EUROPE GUIDE TIL IMPLEMENTERING

ØKONOMISKE RESSOURCER

EN STØRRELSE PASSER IKKE TIL ALLE Denne implementeringsguide indeholder anbefalinger til hvordan Icehearts Europe implementeres for at opnå det bedste resultat. Det anbefales at inddrage alle potentielle interessenter under hele implementeringsprocessen og at tilpasse interventionen til den lokale kontekst.

KILDER • Smolej, Mirka (2017) Icehearts Finland: Manual (Icehearts: Käsikirja). Helsinki: Suomen Icehearts Ry • A guide to tailoring health programs: using behavioural and cultural insights to tailor health policies, services and communications to the needs and circumstances of people and communities. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2023. https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289058919 • A toolkit on how to implement social prescribing. Manila: World Health Organization. Regional Office for the Western Pacific; 2022. https://iris.who. int/bitstream/handle/10665/354456/9789290619765-eng.pdf?sequence=1 • Appelqvist-Schmidlechner, K., & Kekkonen, M. (in press). Icehearts: A 12-yearlong professional sport-based program for children and youth at risk. In J. M. Eddy & K. P. Haggerty (Eds.), Handbook of professional youth mentoring. Springer Nature.

17


PLANLÆGNING AF PROGRAMMET

ICEHEARTS EUROPE GUIDE TIL IMPLEMENTERING

FASE 3

18


Breddeidrætsorganisationer er ansvarlige for at planlægge aktiviteterne i indsatsen og skal tage hensyn til den kontekst, de opererer i, de økonomiske og menneskelige ressourcer, der er til rådighed, de administrative og logistiske aspekter og det lovgivningsmæssige referencesystem. Det følgende er et generelt eksempel på de forskellige trin, som organisationen bør tage sig af.

ICEHEARTS EUROPE GUIDE TIL IMPLEMENTERING

ORGANISATIONENS ROLLER OG AKTIVITETER

TRIN 1 – FORBEREDELSE ETABLERING AF ET CENTRALT IMPLEMENTERINGSTEAM Nedsæt en arbejdsgruppe, som udgør kernen i indsatsen. Et team bestående af eksperter i organisationen, som står for implementeringen af projektet, herunder projektledelse, supervision og mentorstøtte.

IDENTIFICERING AF INTERESSENTER OG TJENESTER Identificer interessenter og relevante samarbejdspartnere lokalt, både kommunale, frivllige og private, der er relevante for implementering af programmet, og vælg den bedste måde at involvere dem på. Brug samarbejdspartnernes ekspertise og erfaring til at forfine interventionen og styrke deres støtte.

IDENTIFICERING AF EN KONTAKTPERSON FOR NETVÆRKET AF SAMARBEJDSPARTNERE Inden for de samarbejdspartnere, der er identificeret som relevante for projektets succes, bør det centrale implementeringsteam identificere en kontaktperson i organisationen, der er ansvarlig for etablering og vedligeholdelse af det lokale netværk af interessenter.

19


Omkostningsvurderingen vedrører både implementeringen af projektet og dens langsigtede bæredygtighed. Når tilgængeligheden af økonomiske ressourcer er blevet vurderet, skal personalet overveje omkostningerne ved forskellige budgetposter, herunder: • • • • • •

mentorens løn brug af faciliteter til udførelse af aktiviteter materialer og udstyr til teamet forsikringsomkostninger organisering af aktiviteter som udflugter og sommerlejre den langsigtede bæredygtighed af interventionen.

ICEHEARTS EUROPE GUIDE TIL IMPLEMENTERING

VURDERING AF OMKOSTNINGERNE VED PROGRAMMET

TRIN 2 – MENTOR REKRUTTERING AF MENTOR Icehearts Europe-mentoren er den fagperson, der gennemfører interventionen med børnene i teamet. Organisationen: • • • • •

Rekrutterer mentoren, som har en uddannelsesmæssig baggrund fx. indenfor det pædagogiske felt samt erfaring indenfor træning / foreningslivet klæder mentoren på til opgaven, som bl.a. omfatter information om den lokale kontekst og de relevante lovgivningsmæssige rammer involverer ham/hende i alle faser af implementeringen definerer adfærdskodekset, dvs. den adfærd og de procedurer, der skal følges for at beskytte de børn, der er i teamet. sikrer mentoren får løn for hans/hendes aktivitet inden for Icehearts Europe.

Hver Icehearts Europe-mentor er dedikeret til et team på højst 20 børn, som ideelt set skal være mentorer i en periode på op til 12 år, fra de er 6 til 18 år gamle.

ICEHEARTS EUROPE-MENTORENS ROLLER OG AKTIVITETER Icehearts Europe-mentoren er en kvalificeret og specialuddannet person (identificeret af NGOeren), hvis mål er at fremme den langsigtede udvikling af børn i udsatte positioner, der har brug for særlig støtte og opmærksomhed. Den tilgængelige litteratur om emnet tyder på, at mentorordninger også er en effektiv strategi til at forebygge eller reducere afvigende adfærd og forbedre social og skolemæssig funktion.

20


Minimumskravet for at blive mentor er en universitetsuddannelse eller en faglig baggrund inden for social-, sundheds-, sportseller idrætspædagogik. Det er ønskeligt, at mentoren har erfaring og uddannelsesmæssig baggrund ift. at igangsætte holdaktiviteter for børn hvor der bl.a. er fokus på motorisk, social og kognitiv udvikling. Yderligere krav kan defineres af organisationerne i henhold til lokal lovgivning. Mentoren skal have gode relationskompetencer, være empatisk, tålmodig og proaktiv ift. hjælpe både barnet og forældrene. Den idrætsorganisation, som han/hun er tilknyttet, giver mentoren specifik træning for at informere og forberede ham/hende på at arbejde i henhold til Icehearts Europes tilgang under hensyntagen til hans/hendes baggrund og erfaring.

ICEHEARTS EUROPE GUIDE TIL IMPLEMENTERING

KRAV TIL MENTOREN

Organisationen hjælper og støtter mentoren ift. at lykkedes og sikre fremgang.

MENTORENS VIGTIGSTE OPGAVER OG ROLLER Hver Icehearts Europe-mentor leder et team på op til 20 børn i samme alder, men med forskellige behov og kompetencer. En mentors hovedopgave er at støtte og vejlede børn eller unge i sit team med det formål at fremme udviklingen af sociale og emotionelle kompetencer, selvværd og self-efficacy, som er nødvendige for at forhindre social isolation og fremme en positiv udvikling. Med andre ord er formålet med mentoring at ledsage børn i deres udvikling og hjælpe dem med at blive ansvarlige voksne og sætte specifikke kort- og langsigtede mål. Hvis børn eller deres familier har problemer, der kræver specialiseret professionel indgriben, kan mentoren rapportere dem til den organisation, som han/hun henviser til. Det tillidsforhold, der etableres mellem mentoren og barnet, er den grundlæggende forudsætning for, at indsatsen skal lykkedes: Ved at optræde empatisk og et fokus på at sætte barnet i centrum, bliver mentoren en rollemodel og en betroet voksen, som barnet kan henvende sig til for at få hjælp og sammen finde løsninger på de udfordringer barnet møder. Børn kan have forskellige behov for støtte, f.eks. relateret til deres families økonomiske situation, psykiske problemer eller indlæringsvanskeligheder. For at dette tillidsforhold kan etableres, er det dog nødvendigt, at mentorens tilstedeværelse er kontinuerlig og langvarig. Det anbefales derfor ikke at skifte mellem forskellige mentorer, medmindre der er grunde til, at den samme mentor ikke kan være til stede hele tiden. Under hensyntagen til de forskellige behov, interesser og karakteristika hos de børn, der er en del af holdet, vælger mentoren sammen med dem de sports- og fritidsaktiviteter, som holdet skal dyrke uden for skoletiden. Den valgte sportsaktivitet, hvad enten det er holdsport eller individuel sport, som børnene dyrker sammen, bliver et middel til at opleve gensidig forståelse, hjælp, fællesskab og accept. Sport og fritidsaktiviteter er et værdifuldt redskab ift. at fremme

21


Da Icehearts Europe-programmet er baseret på en børnecentreret tilgang, kan mentoren arrangere en-til-en-møder med det barn, der har brug for det, og involvere ham/hende i yderligere aktiviteter, som han/hun har lyst til. Valget af aktiviteter, der skal udføres, deres tidspunkter og hyppighed besluttes under hensyntagen til de tilgængelige ressourcer og den kontekst, de finder sted i; de skal dog udføres regelmæssigt, og der skal fastlægges en veldefineret tidsplan, som skal kommunikeres tydeligt til alle involverede.

ICEHEARTS EUROPE GUIDE TIL IMPLEMENTERING

trivslen, men de bør ikke betragtes som de eneste aktiviteter, der skal tilbydes. Skolen og børns indlæring er ligeledes vigtig for deres trivsel, dannelse og fremtid og derfor skal Icehearts Europe-programmet også være i stand til at yde læringsstøtte i skolen, herunder støtte til at lave lektier og studere.

ET STØTTENETVÆRK FOR MENTOREN Selvom der kun er én mentor pr. team af børn, er mentoren ikke alene, når der skal træffes beslutninger. Det centrale implementeringsteam af eksperter i organisationen er til stede og til rådighed for at hjælpe, yde støtte og rådgivning, og sammen med mentoren træffer de nødvendige beslutninger om de aktiviteter, der skal udføres, eller de mere komplekse situationer, der påvirker barnet. Når det er muligt, kan mentorerne organisere sig på en sådan måde, at de samler flere teams på samme sted og støtter hinanden, mens de gennemfører aktiviteter. For eksempel kan de dele de samme lokaler, når der er lektiehjælp om eftermiddagen. Om nødvendigt kan mentoren anmode om, at der er frivillige voksne til stede under regelmæssige aktiviteter og under mindre hyppigt organiserede begivenheder og aktiviteter (såsom uddannelsesbesøg).

TRIN 3 – BØRN SAMMENSÆTNING AF ICEHEARTS EUROPEHOLDET I processen med at sammensætte holdet bør visse forhold og faktorer i relation til børn overvejes, såsom: at bo i udsatte områder, i store familier, i familier med en enkelt forælder eller i kulturelt og sprogligt dårligt stillede familier (f.eks. migranter og flygtninge); at have særlige uddannelsesmæssige behov eller vanskeligheder med at håndtere relationer og følelser; at have brug for hjælp til lektier eller vanskeligheder i skolen; ikke at have mulighed for at deltage i en sports- og fritidsaktivitet uden for skolen. Generelt kan et fokus på de social udsatte boligområder give mening, ift. at øge synergien med ressourcer, tjenester og institutioner, der allerede findes i området. I overensstemmelse med de relevante regler og i koordination med de lokale tjenester, fagfolk og involverede interessenter definerer organisationen kriterierne for at identificere børnene: først kernegruppen og derefter basisgruppen, og de relevante rekrutteringsmetoder.

22


ICEHEARTS EUROPE GUIDE TIL IMPLEMENTERING

Ud over den organisation, der udfører interventionen, er det tilrådeligt, at de tjenester, der er involveret i området, f.eks. følgende, deltager i processen med at identificere de børn, der skal være en del af teamet: • • • • • •

skoler frivillige organisationer (herunder frivillige sportsorganisationer) Ungdomscentre kulturelle organisationer sundheds- og socialvæsenet kompetente myndigheder og garanter for børn og unge.

Disse tjenester kan fungere som mellemled mellem børnenes forældre/værger og organisationen, samtidig med at de respekterer beskyttelsen af de involverede børns og familiers personlige data.

PRÆSENTATION AF INTERVENTIONEN OG INDDRAGELSE AF FORÆLDRE/VÆRGER Inddragelsen af børn i teamet skal gennemføres under hensyntagen til visse aspekter: • •

frivillig deltagelse i interventionen er en væsentlig betingelse: ingen familie (børn og forældre/værger) bør føle sig tvunget til at acceptere indskrivningsprocessen skal respektere privatlivets fred for alle de involverede.

I Icehearts’ Inspiration 3 er en mulig proces for indskrivning af børn kun givet som et eksempel.

23


I byen HeartVille er den nationale breddeidrætsorganisation Sport Love den første i landet til at implementere Icehearts Europe-programmet. Nogle skoler er også involveret, og aktiviteterne gennemføres i et kvarter med en høj grad af indvandring, hvor Sport Love har sine egne faciliteter. Kort efter skoleårets start bliver Sport Love-personalet kontaktet af rektorerne på to af de deltagende skoler, som har identificeret to børn, der kunne have gavn af at deltage i Icehearts Europe: Mary, en 8-årig udenlandsk pige, der lige er ankommet til HeartVille med sin mor og tre yngre søskende; og Mirco, en 12-årig dreng, der udviser oppositionel adfærd.

ICEHEARTS EUROPE GUIDE TIL IMPLEMENTERING

ICEHEARTS’ INSPIRATION 3. ”GÆT, HVEM DER KOMMER MED PÅ HOLDET?”

Skolerne kontakter forældrene til de to børn og sætter dem, med deres tilladelse, i kontakt med to Icehearts Europe-mentorer fra Sport Love: Andrea, som tager sig af et hold af 6-8-årige, og Anne, som er mentor for et hold af 11-13-årige. Andrea og Anne kontakter børnenes forældre og forklarer dem, hvad Icehearts Europe-programmet går ud på, og hvorfor den pågældende skole har foreslået Mary og Mirco at deltage. Familierne viser interesse og indvilliger i personligt at møde mentorerne og de Sport Love-medarbejdere, der er involveret i programmet. Under mødet, som finder sted på de skoler, som Mirco og Mary går på, bliver der givet flere detaljer om Icehearts Europe, mentorernes rolle, de aktiviteter, der udføres sammen med teamet, og det udbytte, børnene kan få ved at deltage i programmet. Ved mødets afslutning, efter at have fået alle oplysninger og forstået de fordele, der kan være ved at deltage i Icehearts Europe, accepterer familierne, at Mary og Mirco deltager i et Icehearts Europe-team. De underskriver en aftale, der beskriver: beskrivelsen af de aktiviteter, der skal udføres, og hvordan de skal udføres, detaljer om forsikringsdækning, en beskrivelse af proceduren for behandling af personoplysninger, samtykke til foto- og / el. videooptagelse og transport af barnet til og fra aktiviteterne uden for skolen samt navne og kontaktoplysninger på alle involverede fagfolk. Mødet var også nyttigt for mentorerne, så de bedre kunne identificere børnenes og deres familiers behov: Andrea forstod Marys og hendes families sprog- og integrationsvanskeligheder og besluttede derfor sammen med personalet, at hun vil organisere hjælp til Mary, så hun kan lære det sprog, der tales i landet, og give hendes familie henvisninger til ressourcer, der er tilgængelige i området, såsom sprogkurser og familiestøttetjenester. Anne, som er blevet opmærksom på Mircos adfærd og forældrenes problemer med at håndtere den, planlægger at arbejde med barnet om at håndtere følelser, støttet af andre medarbejdere. Nu er der kun tilbage at introducere Mary og Mirco til deres respektive Icehearts Europe-hold!

24


Den komplette sammensætning af teams sker ikke med det samme, men kan tage noget tid. De børn, der er involveret i Icehearts Europe-hold, vil sandsynligvis være forskellige med hensyn til baggrund, styrker og behov, såsom støtte til skolearbejde, skolekontinuitet, muligheder for deltagelse i foreningslivet eller andre fritidsaktiviteter, som familierne ikke kan tilbyde. Programmet kan også involvere børn med psykologiske, relationelle, kognitive eller fysiske vanskeligheder. Icehearts Europe-teamets kernegruppe er de mest sårbare børn med de største behov, som det ville være ønskeligt at inkludere i programmet fra 6-7-årsalderen. Omkring kernegruppen vil det komplette team blive opbygget over tid gennem inddragelse af basisgruppen, der består af børn med færre udfordringer / behov. Det er vigtigt at være opmærksom på, at gruppen ikke omfatter for mange børn med komplekse behov.

ICEHEARTS EUROPE GUIDE TIL IMPLEMENTERING

ICEHEARTS EUROPE-TEAMET TAGER UDGANGSPUNKT I BØRNENES BEHOV

Holdene er aldersmæssigt homogene med en intern forskel på mindre end tre år. I Icehearts Finland har drenge og piger deres egne hold, og de har også fælles aktiviteter. Valget om at arbejde med kønsblandede hold er op til organisationens interne personale. Baseret på den oprindelige finske erfaring kan forløbet for et Icehearts Europe-hold vare i op til 12 år (ideelt set fra 6 til 18 år for deltagerne) under vejledning af den samme mentor.

TRIN 4 – EN HOLISTISK TILGANG PLANLÆG AKTIVITETER Organisationens personale definerer i samarbejde med de kommunale samarbejdspartnere de aktiviteter, der skal foreslås for teamet, den måde, de skal udføres på, stedet, tidspunktet og hyppigheden, baseret på antagelser som f.eks: • • • • • •

teamets karakteristika budget til rådighed mentoruddannelse og -erfaring lokaler til rådighed for organisationen adgang til skolens lokaler Mulighed for at bruge og få adgang til lokale ressourcer (sportsfaciliteter, medborgerhuse, parker og grønne områder, legepladser osv.

25


Det kan ske, at mentoren har brug for støtte fra andre voksne til at tage sig af logistiske og organisatoriske aspekter (på udflugter, ledsagelse af børn til holdaktiviteter osv.): forældre til de deltagende børn, lærere, praktikanter eller personer i organisationen kan hjælpe som frivillige, og i den forbindelse skal de anerkendes og beskyttes i overensstemmelse med de relevante lokale regler. Organisationen er den vigtigste samtalepartner for de involverede institutioner og samfundstjenester, der garanterer kontinuitet aktiviteterne i de teams, hvor de finder sted. Generelt foregår holdaktiviteter efter skoletid, om eftermiddagen. Det omfatter aktiviteter som lektiehjælp, strukturerede og ustrukturerede lege, og foreningsaktivitet.

ICEHEARTS EUROPE GUIDE TIL IMPLEMENTERING

Når man vælger de aktiviteter, der skal udføres, er det vigtigt at lytte til, hvad børnene/de unge i teamet mener.

Valget af aktiviteter, der skal udføres, deres tidspunkter og hyppighed besluttes under hensyntagen til de tilgængelige ressourcer og den kontekst, de finder sted i; de skal dog udføres regelmæssigt, og der skal fastlægges en veldefineret tidsplan, som skal kommunikeres tydeligt til alle involverede. Hyppigheden og typen af aktiviteter, der tilbydes holdene, afhænger både af børnenes alder og af, hvad kvarteret/området kan tilbyde, og ændrer sig, når børnene vokser op og bliver teenagere.

Indsatsområder SKOLEN Skoleårene er meget vigtige for udviklingen af børns kognitive evner, og eventuelle vanskeligheder i skolemiljøet i forbindelse med indlæring kan demotivere barnet og føre til tilbagevendende skuffelser. Afhængigt af de forskellige kontekster, hvor interventionen implementeres, kan skolen være et af de steder, hvor rekrutteringen af de børn, der skal være en del af teamet, begynder. Det er organisationens centrale implementeringsteam, der foreslår programmet til den skole, som et eller flere af børnene i teamet går på: Hvis skolen accepterer, skal der udarbejdes en aftale med skolemyndigheden om, hvordan mentorens aktiviteter skal udføres, i overensstemmelse med de relevante regler og efter aftale med forældrene/værgerne. Hvis der indgås en aftale mellem organisationen og skolen om at gennemføre Icehearts Europe-aktiviteter, bliver mentoren en ekstra voksenressource for både de Icehearts Europe-deltagere, der har brug for det, og støtter dem i deres læring, og for hele klassen.

26


Børn og unge kan have stor gavn af at deltage i foreningsidræt, forstået som “fysiske fritidsaktiviteter, der regelmæssigt udøves på ikke-professionelt niveau af personer i alle aldre til sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige eller sociale formål” 1. Fysisk aktivitet og idræt er centrale redskaber i Icehearts Europe-modellen, og det er derfor, mentoren arbejder sammen med teamet: • foreslå idræts- og fritidsaktiviteter, der accepteres af alle medlemmer (styrker teamets interne sammenhold) • skabe kontakter med idrætsforeninger, trænere og infrastrukturer • sikre fokus på den gode velkomst, tryghed og fællesskab

ICEHEARTS EUROPE GUIDE TIL IMPLEMENTERING

SPORT

FÆLLESSKABET I planlægningen af teamets aktiviteter kan organisationen drage fordel af bidrag fra lokale kultur- og fritidsorganisationer, der har til formål at forbedre den relationelle dimension, fremme socialisering og opmuntre til ekspressiv og kunstnerisk vækst. Gennem samarbejde med disse ressourcer er det muligt at foreslå nye muligheder for fritidsaktiviteter og aktiviteter uden for skolen til teamet.

Arbejde med familier Selv børn, der har brug for støtte fra en mentor, kan normalt også stole på deres forældre/værger, søskende og kammerater. Derfor, hvis det er nødvendigt og muligt, bør en mentor interagere med alle personer i barnets familie- og venskabsnetværk. For at yde den bedste støtte til barnet er det vigtigt at skabe gode relationer med dette netværk, primært med det formål at blive enige om fælles mål og aktiviteter for at støtte barnet. Men alle familier er forskellige: Selvom en mentor højst sandsynligt vil interagere med alle familiemedlemmer til en vis grad, er der ingen garanti for, at han/hun altid vil få fuldt samarbejde. Icehearts Europe-tilgangen er baseret på ideen om, at et barn har det godt, hvis hans eller hendes familie har det godt. Derfor bør mentoren samarbejde med forældrene/værgerne og holde regelmæssig kontakt med dem. Hvis det er relevant, kan han/hun involvere dem i teamaktiviteter, udflugter og ture for at styrke deres forhold til barnet. Når det er nødvendigt, kan mentoren blive en facilitator både i samspillet mellem familien og den skole, som barnet går i (f.eks. ved at deltage i møder med lærerne) og i samspillet mellem familien og de kommunale tjenester (f.eks. ved at informere familien om tilbuddet og de tilgængelige ressourcer, der kan være nyttige for dem).

Erasmus+. EU-program for uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport. Ordliste over termer - Sport https://erasmus-plus.ec.europa.eu/da/programme-guide/part-d-glossary-of-terms/ glossary-of-terms-sport

1

27


Skolen er ofte en ramme for implementeringen af formelle mentorprogrammer for unge mennesker. Ifølge de finske erfaringer er Icehearts-mentoren på skolen for at støtte børnene i de teams, der arbejder som en ekstra ressource for skolen. Ideelt set bør mentoren have mulighed for at få adgang til skolens lokaler, samarbejde og kommunikere med lærerstaben og modtage regelmæssig feedback om, hvordan børnene drager fordel af interventionen. Mentoren samarbejder med fagfolk fra samfundstjenester: social- og sundhedstjenester, organisationer i den tredje sektor, myndigheder til beskyttelse af børn og unge osv. Hvis børnene f.eks. er i de sociale myndigheders varetægt, er et regelmæssigt samarbejde med socialarbejdere afgørende for at sikre barnets trivsel.

ICEHEARTS EUROPE GUIDE TIL IMPLEMENTERING

Samarbejde med andre fagfolk

KILDER • Eby, L. T., Allen, T. D., Evans, S., Ng, T. K. W., & DuBois, D. L. (2008). Does mentoring matter? A multidisciplinary meta-analysis comparing mentored and non-mentored individuals. Journal of Vocational Behavior, 72(2), 254267. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2007.04.005. • Erickson LD, McDonald S, Elder Jr GH. Informal mentors and education: complementary or compensatory resources? Sociol Educ. (2009) 82:344-67. • doi: 10.1177/003804070908200403 • Icehearts. Brief in English. www.icehearts.fi/brief-in-english • Smolej, Mirka (2017) Icehearts Finland: Manual (Icehearts: Käsikirja). Helsinki: Suomen Icehearts Ry

28


MONITORING OG EVALUERING

ICEHEARTS EUROPE GUIDE TIL IMPLEMENTERING

FASE 4

29


Derudover kan data indsamlet gennem monitorerings- og evalueringsprocesser understøtte den overbevisende argumentation for økonomisk støtte og tydeligere bevis for, at investeringen har påvirket de bredere mål. I Icehearts Europe-regi opnås sidstnævnte ved at monitorering og evaluere den relevans og effekt, som anvendelsen af modellen har på modtagerne af projektet: børnene og mentorerne.

ICEHEARTS EUROPE GUIDE TIL IMPLEMENTERING

Monitorerings- og evalueringsprocessen har et dobbelt formål. For det første fokuserer den på løbende og systematisk monitorerings af de aktiviteter, der er planlagt i modellen, for at gøre det lettere at identificere mulige svagheder og for at muliggøre løbende tilpasninger, der understøtter kvaliteten af implementeringen af interventionen. For det andet opererer den i et bredere perspektiv med fokus på den faktiske implementering af god praksis.

Med henvisning til støttemodtagerne er målet med Monitorerings- og evalueringsprocessen at: i.

forstå relevansen og effekten af Icehearts Europes aktiviteter generelt

ii.

være en reflekterende proces, der hjælper deltagerne, deres familier og mentorer med at evaluere og værdsætte fremskridt.

I Icehearts Europe-projektet, hvor denne guide blev udviklet, er tilgangen baseret på en robust metodologi, der inkorporerer forandringsteorien og teorien om den mest betydningsfulde forandring. Gennem en grundig proces giver forandringsteorien de involverede aktører mulighed for at planlægge mål på kort, mellemlang og lang sigt ved at relatere dem til de observerede resultater, fremhæve de hypoteser og veje, som interventionsmodellen er artikuleret gennem, og spore forbindelserne mellem de foreslåede aktiviteter, deres implementering og de opnåede resultater. Denne tilgang gør det muligt på en struktureret og evidensbaseret måde at identificere indikatorer for succes, som operatørerne skal overvåge systematisk for at foretage ændringer og/eller forbedringer, hvor det er nødvendigt. Indikatorer defineres som tegn på forandring eller fremskridt. De

30


Monitorerings- og evalueringsprocesser gør det således muligt for praktikere at opnå både kvantitative og kvalitative beviser for modellens effektivitet. Denne holistiske tilgang hjælper med at træffe beslutninger, identificere god praksis og foretage løbende forbedringer af interventionsmodellen.

ICEHEARTS EUROPE GUIDE TIL IMPLEMENTERING

kan være både kvantitative (dvs. til at beskrive befolkningen eller bestemme årsag-virkningssammenhænge) og kvalitative. Sidstnævnte er baseret på analyse af tekster, interviews, meninger og evalueringer, og bidrager til at gå mere i dybden med specifikke emner og giver indikationer, der gør det muligt at kontekstualisere de kvantitative resultater. Kvalitative evalueringer udføres efter opfyldelsen af hvert mål og gør det muligt at undersøge især: effektivitet, anvendelighed og tilfredshed med de opnåede resultater, brugertilfredshed og modenhedsniveau for den viden, der er udviklet af modtagerne. De vil også give mulighed for konstruktiv feedback med det formål at udvikle og forbedre praksis gennem åbne spørgsmål og forslag til forbedringer.

Gennem en deltagelsesbaseret iterativ proces, der giver mulighed for en omfattende, personcentreret evaluering af interventionens implementeringsproces, inviteres børn, mentorer og alle interessenter til at dele deres personlige erfaringer og fortællinger om observerede ændringer. Denne integrerede tilgang gør det muligt at: •

have en holistisk forståelse af effekten af interventionen: Icehearts Europe har til formål at fremme positive forandringer i sårbare og udsatte børns liv og at fremme deres mentale sundhed gennem deltagelse i leg og fritidsaktiviteter.

Fokus på processer og veje: Dette aspekt er særligt relevant, da modellen lægger op til langsigtet mentorskab og støtte til sårbare børn; derfor er det nødvendigt at vurdere, om de hypotetiske veje til forandring er blevet fulgt, og eventuelt foretage ændringer i implementeringen.

Involvering af interessenter: Ved at fokusere på deltagernes og deres familiers trivsel er Icehearts Europe naturligt inkluderende. Processerne med at overvåge, evaluere og dele resultater forbedrer gennemsigtighed, ansvarlighed og vidensformidling i netværket.

• Kontinuerlig læring og forbedring: Integrationen af de to præsenterede teorier fremmer en cyklus af kontinuerlig læring og forbedring samt modellens effektivitet og bæredygtighed i forskellige kulturelle sammenhænge.

31


Løbende evaluering af de gennemførte indsatser for at sikre, målene er nået i henhold til den fastsatte tidsramme og budgettet.

EVALUERING Målrettet evaluering af implementerede interventioner for at undersøge, om målene er nået på en effektiv og virkningsfuld måde.

ICEHEARTS EUROPE GUIDE TIL IMPLEMENTERING

OBSERVATION

Monitorerings- og evalueringssystemet består af følgende trin: i.

Skitsere mål, forventede resultater, hypoteser og veje til at skabe forandringer i henhold til filosofien bag Icehearts Europe-modellen og følge forandringsteorien.

ii.

Identificere indikatorer for aktiviteternes succes og systematisk overvåge de opnåede mål ved hjælp af kvalitative og kvantitative værktøjer.

iii.

Analyse af de indsamlede data: kvantitative data vil gøre det muligt at vurdere den samlede effekt af Icehearts Europe-modellen; kvalitative data vil på den anden side være nyttige til bedre at forstå de erfaringer, historier og ændringer, der er observeret blandt deltagerne.

iv.

Identificering af de mest betydningsfulde ændringer hos deltagere, familier, mentorer og interessenter ved at anvende teorien om de mest betydningsfulde ændringer.

v.

Udarbejde rapporter, der indeholder fremskridt, resultater, udfordringer og erfaringer, som deles med de vigtigste interessenter.

KILDER • Coalter, F. (2013). ‘There is loads of relationships here’: Developing a program theory for sport-for-change programs. International Review for the Sociology of Sport, 48(5), 594-612. https://doi.org/10.1177/1012690212446143 • Dart, J., & Davies, R. (2003). A dialogical, story-based evaluation tool: The most significant change technique. The American Journal of Evaluation, 24(2), 137-155. https://doi.org/10.1016/S1098-2140(03)00024-9 • A toolkit on how to implement social prescribing. Manila: World Health Organization Regional Office for the Western Pacific; 2022. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/354456/9789290619765-eng. pdf?sequence=1

32


FRA ICEHEARTS FINLAND Icehearts aktiviteter har en lang historie. Den hurtige regionale spredning og omfattende dokumentation for effektivitet og virkning taler for at indføre Icehearts-modellen nationalt og internationalt.

ICEHEARTS EUROPE GUIDE TIL IMPLEMENTERING

INDSIGT

Det finske institut for sundhed og velfærd. Ledelse af sundheds- og trivselsfremme. Evaluering af Icehearts-modellen, 2023

LANGSIGTET BÆREDYGTIGHED Nøglen til langsigtet finansiering er samarbejde. I Finland er det sådan, at når behovet for social støtte til børn i et bestemt område er anerkendt, finansierer kommunerne de årlige udgifter til holdene og samarbejder om at implementere modellen. Derefter er Icehearts Finland ansvarlig for rekrutteringen af mentorer, en til hvert hold, i en periode på 12 år.

LØBENDE EVALUERING For at modtage støtte bliver organisationerne i stigende grad bedt om at forholde sig til effekten og effektiviteten af deres aktiviteter. Derfor er det vigtigt at evaluere aktiviteterne regelmæssigt og indsamle relevante data. Icehearts Finland overvåger sine aktiviteter og bruger de indsamlede oplysninger til at evaluere deres virkning og effektivitet. Monitorering giver også mentorerne mulighed for at reflektere over og forbedre deres pædagogiske arbejde.

VÆR SELVSIKKER OG TRO PÅ, AT GODT ARBEJDE VIL BLIVE BEMÆRKET OG BELØNNET Det skal bemærkes, at det finske Icehearts allerede har en lang historie, og at både modellen og organisationen har udviklet sig gennem årene. Oprindeligt blev aktiviteterne udført som rent frivilligt arbejde ved siden af det daglige arbejde for Icehearts’ grundlæggere. Desuden var Icehearts’ vej lige fra starten planlagt til at være en 12-årig rejse, selvom den ikke var så omfattende, som den er nu. Den første fuldtidsansatte blev ansat i 2002, seks år efter Icehearts blev grundlagt. Udviklingen af modellen og omfanget af Icehearts’ aktiviteter i form af antallet af teams har krævet tid og vedholdenhed samt en indsats for at gøre Icehearts kendt, f.eks. ved at skrive blogs og artikler samt kontakte interessenter.

33


Mentorerne arbejder for børnene og med børnene, de taler deres sag og er hele tiden deres allierede. Da hvert barn i teamet er et unikt individ med specifikke behov, skal den støtte, som mentorerne yder, skræddersys til at imødekomme hvert barns specifikke behov og styrker. Det betyder, at mentorernes arbejde ikke kan struktureres helt på forhånd; organisationen giver snarere mentorerne en vis autonomi til at definere deres arbejde. Det kan lyde udfordrende, men erfaringen viste, at selvstændighed har en motiverende effekt på mentorerne.

ICEHEARTS EUROPE GUIDE TIL IMPLEMENTERING

BØRNEORIENTERET TILGANG

FIND DEN RIGTIGE MENTOR Icehearts’ arbejde er et langsigtet arbejde, med sårbare og udsatte børn. Derfor er det vigtigt at rekruttere mentorer med omhu for at finde den rigtige person, der er engageret og entusiastisk. Når Icehearts Finland rekrutterer en mentor, lægger de vægt på en børneorienteret tilgang, god attitude, samarbejdsevner, stabilitet og hjerterum.

NETVÆRK OG INTERESSENTER I Finland udvælger mentorerne børn til holdene sammen med børnehaver, skoler og socialarbejdere. Gennem samarbejdet får mentoren den nødvendige hjælp og støtte til at udvælge de børn, der menes at kunne få gavn af Icehearts, og myndighederne får en bedre forståelse af mentorens rolle, dvs. en voksen, der taler børnenes sag. I Icehearts’ Inspiration 4 rapporteres synspunkterne fra to interessenter fra både kommunen og skolen.

34


”Icehearts-tilgangen tilbyder en fleksibel og omkostningseffektiv måde for kommunen at implementere forebyggende børnebeskyttelsesarbejde, der støtter børnene sammen med deres familie gennem rejsen fra barndom til voksenliv. Takket være denne tilgang er det muligt at opnå både kortsigtede og langsigtede resultater. Især kommunens egne initiativer opnår ikke nødvendigvis samme grad af langsigtet effektivitet. Sammenlignet med en professionel fra kommunen er en Icehearts-mentor i stand til at skabe et mere personligt forhold til børnene eller de unge og deres familier. En personlig og tillidsfuld relation er en nødvendig forudsætning for positive resultater i det pædagogiske arbejde.”

ICEHEARTS EUROPE GUIDE TIL IMPLEMENTERING

ICEHEARTS’ INSPIRATION 4. INTERESSENTERNES STEMME

Petteri Lahti Leder af sportsenheden Byen Pori, uddannelses- og kulturafdelingen, sports- og ungdomsenheden

“ ”Icehearts-modellen er et system, der ikke kan sammenlignes med noget andet, fordi det er en holistisk, omfattende model til at støtte børn. Jeg har ikke set noget lignende i løbet af min 29-årige karriere. Resultaterne er fantastiske. Som lærer er jeg taknemmelig for, at jeg har kunnet arbejde med mentorer i og uden for mit klasseværelse. Jeg har lært en masse uden at gøre en ekstra indsats, bruge tid på at planlægge eller miste min rolle som lærer, men jeg har fået noget, der ellers var uopnåeligt - hvordan man møder et barn med værdighed og respekt, hvordan man står ved barnets side uanset hvad, og hvordan man altid ser det gode og positive. Tilstedeværelsen af en mentor har en indvirkning på hele klassen og skolefællesskabet ved at skabe lighed, respekt og empati.” Riikka Heinzmann Konsultativ lærer og underviser i musik (MEd) Vantaa, Finland

35


Når man sammensætter og derefter udvider Icehearts-teamet, er det afgørende at overveje teamets evne til at give og modtage social støtte. Det er vigtigt at være opmærksom på, at gruppen ikke omfatter for mange børn med komplekse behov. Tidligere erfaringer har vist, at i dette tilfælde bliver både gruppedynamikken og mentorens evne til at støtte og hjælpe børnene betydeligt mere udfordrende. For at sikre, at teamene kan gennemføre deres aktiviteter med succes, er det vigtigt at finde en balance, der imødekommer børnenes forskellige udgangspunkter, udfordringer og sværhedsgrader. Det har vist sig, at mentorens involvering i udvælgelsen af børn fremmer hans eller hendes engagement i teamet og det langsigtede arbejde. Icehearts har fundet det mest udfordrende at arbejde med børn med mere alvorlige symptomer, som (endnu) ikke modtager nogen støtte fra de mentale sundhedstjenester. Selvom Icehearts ikke kan erstatte professionel behandling (f.eks. psykologisk og psykiatrisk behandling), kan det med langsigtet støtte være en værdifuld ekstra ressource for disse børn og deres familier1.

ICEHEARTS EUROPE GUIDE TIL IMPLEMENTERING

SAMMENSÆTNING AF TEAMET

SKOLERNES ROLLE Nøglen til et effektivt Icehearts-arbejde i skolerne er at få skolerne til at engagere sig i Icehearts: Det er vigtigt, at skoleledelsen engagerer sig i og støtter Icehearts-arbejdet. I Finland foregår en stor del af Icehearts’ arbejde i skolemiljøet, især i de første år af aktiviteterne. Desuden har det også vist sig at være en god praksis at informere skolens personale regelmæssigt for at reducere misforståelser og skabe et grundlag for fleksibelt og åbent samarbejde.

SKAB KONTAKT TIL BARNETS FAMILIE TIDLIGT I FORLØBET Samarbejde med familier er en vigtig del af Icehearts’ arbejde. Det er et pædagogisk partnerskab mellem familien og mentoren. I begyndelsen er det nok at have kontakt med familien, senere kan samarbejdet uddybes. Det vigtigste aspekt er, at mentoren giver forældrene/værgerne et positivt perspektiv på det barn, der er stemplet som ”vanskeligt”, samt at være en ekstra voksen i forældrenes/værgernes belastede hverdag.

MENTORENS ARBEJDE I en mentors arbejde er peer-støtte en vigtig kilde til følelsesmæssig støtte. I Finland er det for eksempel et krav, at der etableres mindst to teams på samme tid, når der etableres teams i nye områder. Hovedmålet er dog at etablere en hel kæde af teams i området.

1 Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Kekkonen, Marjatta (2020) Muutokset Icehearts-lasten käyttäytymisessä ja tunne-elämässä. Tuloksia Icehearts -pitkittäistutkimuksesta. Tutkimuksesta tiiviisti 6/2020. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-497-4

36


Icehearts Finlands mentorer finder deres arbejde meningsfuldt og inspirerende. På samme måde siges det, at det er krævende og belastende. Organisationen bør være opmærksom på dette aspekt og råde mentorerne lige fra starten til at tage sig af deres egen mestring og til at restituere tilstrækkeligt. I Finland tager Icehearts-støttegruppen sig af dette ved at støtte mentorerne i deres arbejde. En mentor, der har det godt, kan acceptere og se børnenes gode og dårlige dage i øjnene og tilbyde dem den støtte, de har brug for. Mentoren skal huske på, at Icehearts’ arbejde handler om langsigtet støtte. Målet er at opnå både kortsigtede og langsigtede resultater, men permanente resultater opnås over tid, der er ingen grund til at skynde sig.

ICEHEARTS EUROPE GUIDE TIL IMPLEMENTERING

Det vil gøre det muligt at tilbyde aktiviteter til forskellige aldersgrupper samt større peer-støtte til mentorerne.

VÆR OPMÆRKSOM! Icehearts har et meget godt omdømme i Finland. Nogle parter kan forsøge at drage fordel af det og bruge Icehearts’ målgruppe til tvivlsomme formål. Undgå at bidrage til artikler, hvis formål er uklart, tag ikke imod donationer fra dem, der forventer noget til gengæld, og arbejd ikke sammen med frivillige, der synes at være mere interesserede i at forbedre deres eget omdømme end faktisk at støtte børn.

KILDE • Finnish institute of health and welfare. Management of Health and Wellbeing Promotion. Evaluation of the Icehearts model • https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/ tieto-ja-toimintamallit/hyte-toimintamallien-arviointi/arvioiduttoimintamallit/icehearts-toimintamallin-arviointi • Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Kekkonen, Marjatta (2020) Muutokset Icehearts-lasten käyttäytymisessä ja tunne-elämässä. Tuloksia Icehearts -pitkittäistutkimuksesta. Tutkimuksesta tiiviisti 6/2020. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-497-4

37


1.

Icehearts Europe Proposal (2022)

2. 3. 4. 5. 6.

Smolej, Mirka (2017) Icehearts Finland: Manual (Icehearts: Käsikirja). Helsinki: Suomen Icehearts Ry Icehearts. Brief in English www.icehearts.fi/brief-in-english Icehearts Europe Project https://www.icehearts.eu Icehearts Europe Model https://www.icehearts.eu/resources World Health Organization. Mental health of adolescents. Key facts. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health 7. Clarke, C. and O. Thévenon (2022), “Starting unequal: How’s life for disadvantaged children?”, OECD Papers on Wellbeing and Inequalities, No. 06, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/a0ec330c-en 8. A toolkit on how to implement social prescribing. Manila: World Health Organization Regional Office for the Western Pacific; 2022. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/354456/9789290619765-eng.pdf?sequence=1 9. Icehearts Europe Project. Pilots https://www.icehearts.eu/pilots 10. A guide to tailoring health programs: using behavioural and cultural insights to tailor health policies, services and communications to the needs and circumstances of people and communities. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2023. https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289058919 11. Erasmus+. EU programme for education, training, youth and sport. Glossary of terms - Sport https://erasmus-plus.ec.europa.eu/da/programme-guide/part-d-glossary-of-terms/glossary-of-terms-sport 12. Eby, L. T., Allen, T. D., Evans, S., Ng, T. K. W., & DuBois, D. L. (2008). Does mentoring matter? A multidisciplinary metaanalysis comparing mentored and non-mentored individuals. Journal of Vocational Behavior, 72(2), 254-267. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2007.04.005 13. Erickson LD, McDonald S, Elder Jr GH. Informal mentors and education: complementary or compensatory resources? Sociol Educ. (2009) 82:344-67. doi: 10.1177/003804070908200403 14. Coalter, F. (2013). ‘There is loads of relationships here’: Developing a program theory for sport-for-change programs. International Review for the Sociology of Sport, 48(5), 594-612. https://doi.org/10.1177/1012690212446143 15. Dart, J., & Davies, R. (2003). A dialogical, story-based evaluation tool: The most significant change technique. The American Journal of Evaluation, 24(2), 137-155. https://doi.org/10.1016/S1098-2140(03)00024-9 16. Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Kekkonen, Marjatta (2020) Muutokset Icehearts-lasten käyttäytymisessä ja tunne-elämässä. Tuloksia Icehearts -pitkittäistutkimuksesta. Tutkimuksesta tiiviisti 6/2020. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-497-4 17. Finnish institute of health and welfare. Management of Health and Wellbeing Promotion. Evaluation of the Icehearts model https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/tieto-ja-toimintamallit/hyte-toimintamallienarviointi/arvioidut-toimintamallit/icehearts-toimintamallin-arviointi 18. Appelqvist-Schmidlechner, K., & Kekkonen, M. (in press). Icehearts: A 12-year-long professional sport-based program for children and youth at risk. In J. M. Eddy & K. P. Haggerty (Eds.), Handbook of professional youth mentoring. Springer Nature.

ICEHEARTS EUROPE GUIDE TIL IMPLEMENTERING

REFERENCER

FOTOS I DETTE DOKUMENT ER FRA: Icehearts Finland – www.icehearts.fi FOTOCREDITS: Juhani Järvenpää MERE INFORMATION OM PROJEKTET: www.icehearts.eu ICEHEARTS EUROPA-PROJEKT Icehearts Europe implementeringsguide er blevet udarbejdet i Icehearts Europe Project (2023 – 2025) under WP2 Concept refinement and tools development og som D2.2 (D4) Icehearts Europe implementation guide for organisations. WP2 LEDENDE ORGANISATIONER: Italian Institute of Public Health (ISS), Italien Materialerne heri er produceret eller bruges som en del af et uafhængigt partnerskab Icehearts Europe og skal derfor ikke ses som officielle materialer eller synspunkter fra den finske organisation Icehearts.

38


ICEHEARTS EUROPE MODEL

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og meninger, der udtrykkes, er dog kun forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions eller Det Europæiske Forvaltningsorgan for Sundhed og Det Digitale Område (HADEA) synspunkter og meninger. Hverken Den Europæiske Union eller HADEA kan holdes ansvarlige for dem.

39


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.