Page 1

XII

Êè¿â 2018 / Kyiv 2018


XII

18–25.04.2018

Ãîðîâèöü-Äåáþò / Horowitz-Debut Ìîëîäøà ãðóïà / Junior group


ОРГАНІЗАТОРИ КОНКУРСУ / ORGANIZERS OF THE COMPETITION

Міністерство культури України Ministry of Culture of Ukraine город, где все начинается

Департамент культури Київської міської державної адміністрації Department of Culture of Kyiv City State Administration

Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра R. M. Glier Kyiv Institute of Music

Міжнародний благодійний фонд конкурсу Володимира Горовиця International Charitable Fund of Vladimir Horowitz Competition

Національна філармонія України National Philharmonic of Ukraine

Київський будинок вчених Національної академії наук України Kyiv House of Scientists of the National Academy of Sciences of Ukraine ДП «Державна театрально-видовищна агенція» State Enterprise “State Theater and Entertainment Agency”


ВІТАННЯ КОНКУРСУ / COMPETITION GREETINGS

Дорогі друзі!

Dear Friends!

Щиро вітаю учасників, членів журі, почесних гостей та організаторів визначного мистецького заходу – Міжнародного конкурсу молодих піаністів пам’яті легендарного українця Володимира Горовиця!

I sincerely congratulate the participants, members of the jury, honourable guests and organizers of the outstanding artistic event, the International Competition for Young Pianists in Memory of legendary Ukrainian – Vladimir Horowitz!

Уже протягом двох десятиріч в Україні проходить авторитетний конкурс світового рівня. Високий статус заходу підтверджують яскраві творчі здобутки його лауреатів. Багато із них сьогодні – визнані світом майстри фортепіанного мистецтва.

Ukraine has been already holding a reputable competition of the world level for two decades. The high status of the event is confirmed by the bright creative achievements of its prize winners. Today many of them are masters of piano art who recognized by the world.

Без перебільшення, цей конкурс став своєрідним центром музичного життя в Україні. Участь наймолодших за віком піаністів у змаганнях такого високого рівня має велике позитивне значення для подальшого становлення талановитої особистості.

Without exaggeration this competition has become a unique centre of musical life in Ukraine.The participation of the youngest pianists in competitions of such a prominent level has a great positive value for the further development of a talented person.

Великої шани заслуговує наполеглива праця вчителів та самовіддана любов батьків наших юних віртуозів, які докладають зусиль для підтримки своїх вихованців.

The hard work of teachers and selfless love of the parents of our young virtuosos deserve profound respect. I believe that the XII Horowitz Competition will give the admirers of academic music the unforgettable impression of meeting new talents; the jury members will be delighted to discover genuine artists and the participants will enjoy recognition by the audience.

Вірю, що ХІІ конкурс Горовиця подарує шанувальникам академічної музики незабутні враження від зустрічі з новими талантами, членам журі – справжні мистецькі відкриття, а учасникам – визнання та симпатії широкої слухацької аудиторії.

I am convinced that the cultural life of Ukraine is developing in unison with such a highly spiritual artistic event as this competition.

Переконана, що культурне життя України розвивається в унісон з таким високо духовним мистецьким заходом як цей конкурс!

Let the beauty of music add inspiration and strength to all of us!

Нехай краса музики додає натхнення та сил!

The Ukrainian President’s wife, The Head of the Ukrainian Cultural Foundation Maryna Poroshenko

Дружина Президента України, Голова Українського культурного фонду Марина Порошенко

XII МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XII INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 3


ВІТАННЯ КОНКУРСУ / COMPETITION GREETINGS

Дорогі друзі!

Dear Friends!

Щиро вітаю всіх з початком ХІІ Міжнародного конкурсу молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця.

Please accept my sincere congratulations on the start of XII International Competition for Young Pianists in Memory of Vladimir Horowitz.

Цього року Конкурс проводиться серед наймолодших учасників у групі «Горовиць-дебют» та «Молодшої групи».

This year, the Competition is held among the youngest participants in the Horowitz-Debut and Junior group. Today they are winning the first major victories in their artistic lives, opening their way to the world of the best music performers. And they will prove themselves worthy successors of the glorious traditions established by our legendary compatriot, in memory of whom this Competition is held.

Сьогодні вони здобувають перші серйозні перемоги у своєму мистецькому житті, відкривають собі дорогу у світ найкращих виконавців. І доведуть, що вони – гідні продовжувачі славетних традицій, закладених нашим легендарним співвітчизником, пам’яті якого присвячено цей Конкурс.

We witness the history of the XXI century piano art in its making, and the reputable jury faces the challenge of choosing the best of the best.

На наших очах пишеться історія фортепіанного мистецтва ХХІ століття і перед членами авторитетного журі стоїть нелегкий вибір – обрати найкращих серед кращих.

The competition traditionally puts together the representatives of different countries and piano schools. However, the mission of the Competition is our common cause: to find and give the way to the future artistic life for the iconic pianists of the future.

Конкурс традиційно збирає представників різних країн, різних фортепіанних шкіл. Але місія Конкурсу – наша спільна справа: виявити і дати дорогу в подальше мистецьке життя майбутнім обличчям світового фортепіанного мистецтва.

I wish inspiration, perseverance and good luck to every participant, and let the listeners enjoy the best pieces of domestic and global musical art and brilliant performances of the talented contesters.

Бажаю кожному учаснику натхнення, витримки та удачі, а слухачам – насолоди кращими зразками вітчизняного та світового музичного мистецтва і блискучих виступів талановитих конкурсантів.

With kind regards and best wishes, Minister of Culture of Ukraine Yevhen Nyschuk

З повагою та найкращими побажаннями Міністр культури України Євген Нищук

XII МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XII INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 4


ВІТАННЯ КОНКУРСУ / COMPETITION GREETINGS

Шановні кияни та гості столиці України!

Dear Kyivites and guests of the Capital of Ukraine!

Вітаю учасників, членів журі, організаторів та гостей ХІІ Міжнародного конкурсу молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця («Горовиць-Дебют», «Молодша група»). Сьогодні у рідному місті нашого славетного земляка, геніального піаніста Володимира Горовиця зустрілися наймолодші учасники конкурсу його пам’яті. Київ завжди був і лишається тим культурним центром, де таланти виховуються і роблять перші кроки у велике мистецьке життя.

It is a great honor to greet the participants, jury members, organizers and guests of the XII International Competition for Young Pianists in Memory of Volodymyr Horowitz (HorowitzDebut Group, Young group). Today, in the hometown of our famous countryman - brilliant pianist Volodymyr Horowitz, the youngest members of the Competition dedicated to his memory have met. Kyiv has always been and still is a cultural center where talents are brought up and make the first steps in a great artistic life.

Конкурс Володимира Горовиця дає юним виконавцям унікальний шанс виявити свій артистичний потенціал, перевірити відповідність рівня майстерності міжнародним конкурсним стандартам.

Competition of Vladimir Horowitz gives young pianists a unique chance to show their artistic potential, check their skill level of the accordance to the international competition standards.

Організація конкурсу для наймолодших за віком виконавців – це складна і відповідальна справа, від результатів якої залежить подальша творча доля кожного з учасників. Світ естетичних уявлень юнацтва – щирий, енергійний, перспективний – розкривається через натхненну гру приваблюючи серця слухачів і наповнює «дорослий» світ позитивом та оптимізмом.

The organization of the Competition for Young Pianists is a complicated and responsible matter, the result of which depends on the further artistic destiny of each participant of Competition. The world of aesthetic ideas of young pianists is sincere, energetic, perspective – opens through an inspired play, attracting the hearts of listeners and fills the world of adults with positivity and optimism. Dear participants, I sincerely wish you the unrivaled performances. Your recognition by the venerable jury and the grateful Kyiv audience depends on your concentration, desire for victory and inspiration.

Дорогі конкурсанти, щиро бажаю вам неперевершених виступів. Від вашої зосередженості, прагнення до перемоги і наснаги залежить визнання поважним журі та вдячною київською публікою.

I’m confident that the XII International Competition for Young Pianists in Memory of Volodymyr Horowitz will be the real celebration of Music, Beauty, Harmony and will open new bright artists, for whom the victory in the Competition will be the beginning of a successful artistic biography.

Упевнений, ХІІ конкурс стане справжнім святом Музики, Краси, Гармонії і відкриє нових яскравих виконавців, для яких перемога в конкурсі стане початком успішної творчої біографії.

With best regards Kyiv City Mayor Vitaliy Klitschko

З найкращими побажаннями Київський міський голова Віталій Кличко

XII МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XII INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 5


ВІТАННЯ КОНКУРСУ / COMPETITION GREETINGS

© J.M. ‘Lupo’ Ludowicy

Шановні учасники, члени журі, організатори та почесні гості ХІ Міжнародного конкурсу молодих піаністів пам`яті Володимира Горовиця!

Dear participants, jurors, organisers, and honoured guests of the XII International Competition for Young Pianists in Memory of Vladimir Horowitz!

Заснований 1995 року, Міжнародний конкурс молодих піаністів пам`яті Володимира Горовиця став важливою частиною музичного та культурного життя України і відомий в Європі й у всьому світі як приклад якісного музичного змагання. Участь у міжнародних конкурсах надає молодим музикантам можливість виступати в інших країнах, спілкуватися з представниками інших шкіл, оцінювати не тільки свій виконавський потенціал, але й стверджувати себе як індивідуальну особистість. Більше чим перемогу, конкурси додають молодим музикантам впевненості у продовженні музичної освіти, а також сприяють подальшому професійному становленню артистичної кар`єри. З 2002 року Міжнародний благодійний фонд конкурсу Володимира Горовиця виступає партнером мережі конкурсів – членів EMCY і проводить активну роботу по підтримці молодих обдарувань і сприяє їхньому розвитку завдяки організації фестивалів та майстеркласів. Ми вдячні Міжнародному конкурсу молодих піаністів пам`яті Володимира Горовиця за нашу плідну співпрацю і дуже цінуємо його діяльність за вклад у музичне майбутнє. З нетерпінням чекаємо нових перспективних обдарованих переможців теперішнього змагання і бажаємо всім учасникам успіхів і скористатись цією чудовою можливістю, що відкриває Конкурс.

Founded in 1995, the International Competition for Young Pianists in Memory of Vladimir Horowitz has become an important part of the musical and cultural life in the Ukraine, a high quality piano competition that is renowned in Europe and around the world. International music competitions give young musicians an opportunity to perform in another country, meet other musicians and challenge themselves, not only musically but also as a person. More than an end itself, competitions give the musicians more confidence for the continuation of their musical education and they open the doors to many other great career opportunities. The organiser of the competition, the International Charitable Fund of Vladimir Horowitz competition is a partner of the European Union of Music Competitions for Youth (EMCY) network since 2002 and is a strong promoter of young musical talents after their competition through festivals and masterclasses. We are grateful to the International Competition for Young Pianists in Memory of Vladimir Horowitz for their excellent cooperation and I would like to thank them for their investment in the future of music. We look forward to discovering the promising and gifted talents of this year’s competition and would like to wish all the participants good luck and we encourage them to take advantage of this wonderful opportunity!

Paul Scholer President European Union of Music Competitions for Youth (EMCY)

Пауль Шолер Президент Європейської спілки молодіжних музичних конкурсів (EMCY)

XII МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XII INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 6


ВІТАННЯ КОНКУРСУ / COMPETITION GREETINGS

XII МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XII INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 7


РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ / TIMETABLE OF THE COMPETITION

18 КВІТНЯ, СЕРЕДА

APRIL 18, WEDNESDAY КІМ ім. Р. М. Глієра,

R. M. Glier Kyiv Institute of Music

вул. Л. Толстого, 31

31, Lva Tolstogo str.

10.00........................................................Реєстрація та жеребкування учасників у групах «ГОРОВИЦЬ-ДЕБЮТ» та МОЛОДШІЙ

10.00........................................Registration of participants and casting of lots in “HOROWITZ-DEBUT” and JUNIOR groups

19 КВІТНЯ, ЧЕТВЕР

APRIL 19, THURSDAY Великий зал Київського будинку вчених НАН України вул. Володимирська, 45-А

Grand Hall of Kyiv House of Scientists of NAS of Ukraine

9.30.......................................................................Відкриття конкурсу

9.30..............................................................Opening of the Competition

10.00.................................. Конкурсні прослуховування НОМІНАЦІЯ «D»

10.00.........................................Competition auditions NOMINATION “D”

16.00........................Конкурсні прослуховування МОЛОДША ГРУПА І тур

16.00.................................Competition auditions JUNIOR GROUP I round

20 КВІТНЯ, П’ЯТНИЦЯ

APRIL 20, FRIDAY

10.00..................................Конкурсні прослуховування НОМІНАЦІЯ «А»

10.00.......................................Competition auditions NOMINATION “A”

16.00........................Конкурсні прослуховування МОЛОДША ГРУПА І тур

16.00.................................Competition auditions JUNIOR GROUP I round

21 КВІТНЯ, СУБОТА

APRIL 21, SATURDAY

9.30..................................Конкурсні прослуховування НОМІНАЦІЯ «B»

9.30.........................................Competition auditions NOMINATION “B”

16.00........................Конкурсні прослуховування МОЛОДША ГРУПА І тур

16.00.................................Competition auditions JUNIOR GROUP I round

22 КВІТНЯ, НЕДІЛЯ

APRIL 22, SUNDAY

9.30..................................Конкурсні прослуховування НОМІНАЦІЯ «C»

9.30.........................................Competition auditions NOMINATION “C”

16.00........................Конкурсні прослуховування МОЛОДША ГРУПА І тур

16.00.................................Competition auditions JUNIOR GROUP I round

23 КВІТНЯ, ПОНЕДІЛОК

APRIL 23, MONDAY

9.30........................Конкурсні прослуховування МОЛОДША ГРУПА IІ тур

9.30..................................Competition auditions JUNIOR GROUP II round

16.00........................Конкурсні прослуховування МОЛОДША ГРУПА ІI тур

16.00.................................Competition auditions JUNIOR GROUP II round

24 КВІТНЯ, ВІВТОРОК

APRIL 24, TUESDAY

Колонний зал ім. М. В. Лисенка Національної філармонії України Володимирський узвіз, 2

M. Lysenko Column Hall of the National Philharmonic of Ukraine 2, Volodymyrskyi Uzviz

19.00........................Конкурсні прослуховування МОЛОДША ГРУПА ІII тур

19.00.................................Competition auditions JUNIOR GROUP III round

25 КВІТНЯ, СЕРЕДА

APRIL 25, THURSDAY

19.00......................................УРОЧИСТА ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ

19.00......................SOLEMN AWARDING CEREMONY AND THE CONCERT

ТА КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТІВ

OF THE COMPETITION’S PRIZE WINNERS

за участю Академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України. Диригент – Віталій Протасов

with: The Academic Symphony Orchestra of the National Philharmonic of Ukraine Conductor – Vitaliy Protasov

45-A, Volodymyrska str.

XII МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XII INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 8


МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ / COMPETITION VENUES

КИЇВСЬКИЙ БУДИНОК ВЧЕНИХ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ФІЛАРМОНІЯ УКРАЇНИ Відлік концертних сезонів Національна філармонія веде з 1863  року, коли було засновано Київське відділення Імператорського Російського Музичного Товариства. Серед його організаторів були такі відомі на той час громадські діячі і музиканти як Р. Пфенінг, М. Лисенко, П. Селецький, М. Богданов. У 1882 році за проектом архітектора Володимира Ніколаєва було зведено будинок Купецького зібрання з його унікальним за акустикою колонним залом – сьогодні це Колонний зал ім. М. В. Лисенка Національної філармонії України. Національна філармонія України поряд з активною концертною діяльністю постійно проводить міжнародні конкурси та фестивалі, бере участь у загальнодержавних та міжнародних проектах, презентаціях, творчих звітах. У складі Національної філармонії України працюють відомі художні колективи і видатні митці України, які примножують славу української музичної культури.

Будинок, який гостинно відчиняє двері вченим столиці, був збудований у 1891 році за проектом архітектора О. Хайнацького, і призначався для надання в оренду заможним київським родинам. У 1911 році його орендувало Київське громадське зібрання, на засіданнях якого бували Микола Лисенко, Олена Пчілка. Перший Дім вчених відкрився 24 грудня 1927 року на вул. Пушкінській,1. У витоків його діяльності стояли такі видатні особистості як академіки Є. О. Шилов, С. О. Єфремов, Д. К. Заболотний, О. О. Богомолець, О. В. Палладін, Є. О. Патон та інші. Сьогодні Київський Будинок вчених НАН України – один із провідних осередків духовної культури столиці у сфері науковопросвітницької та культурно-освітньої діяльності, в якому організовуються та проводяться лекторії, семінари, конференції, симпозіуми за участю провідних вчених України; проходять вернісажі, кіноперегляди, вечори, концерти, зустрічі з діячами культури, майстрами мистецтв, організовуються екскурсії з відомими краєзнавцями Києва. Науковці, діячі культури, представники київської інтелігенції завжди можуть розраховувати на щирий прийом у стінах цього старовинного будинку.

NATIONAL PHILHARMONIC OF UKRAINE

KYIV HOUSE OF SCIENTISTS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

Since the foundation of Kiev Department of the Emperor Russian Musical society in 1863, the National Philharmonic has been holding its concert seasons. Among its founders were such prominent public figures and musicians at that time, as R. Pfening, M. Lysenko, P. Seletsky, M. Bogdanov. In 1882 under the project by an architect Vladimir Nikolaev a building of the Merchants Assembly with its acoustically unique column hall was erected. Nowadays this hall is called Lysenko Column Hall of the National Philharmonic of Ukraine. Alongside its active concert activities National Philharmonic of Ukraine constantly holds international contests and festivals, takes part in state and international projects, presentations, artistic reports. The National Philharmonic of Ukraine includes famous artistic collectives and prominent Ukrainian artists, which increase the glory of the Ukrainian music culture.

The house that hospitably welcomes scientists of the capital was built in 1891 under the plan by an architect O. Khainatskyy. It was supposed to be rented by well-off Kyiv families. In 1911 the House was rented by Kyiv Public Assembly, meetings of which were attended by Mykola Lysenko, Olena Pchilka. The first House of Scientists was opened on the 24th of December 1927 in Pushkinska street, No.1. The founders of the House of scientists were famous people as Ye. Shylov, S. Yefremov, D. Zabolotnyy, O. Bogomolets, O. Palladin, Ye. Paton and others. Nowadays Kyiv House of Scientists of NAS of Ukraine is a leading centre of the spiritual culture of the capital in the sphere of scientific – educative and cultural – educative activities. It’s the site of lectures, seminars, cofeences, symposia, the participants of which are leading scientists of Ukraine. Here vernisage, film showings, evenings, concerts, meetings with figures of cuture, masters of art take place. Excursions around Kyiv with well-known regional ethnographer are organized. Scientists, figures of art, representatives of Kyiv intellectuals can always expect warm reception in this ancient house.

XII МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XII INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 9


ВІТАННЯ КОНКУРСУ / COMPETITION GREETINGS

Дорогі друзі!

Dear friends!

Команда телеканалу «Київ» з великою радістю та шаною вітає учасників XIІ Міжнародного конкурсу молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця.

The team of Kyiv TV, with great pleasure and respect, welcomes the participants of the XII International Competition for Young Pianists in Memory of Vladimir Horowitz.

Популяризацію мистецтва ми вважаємо не просто своїм завданням, а особливою місією. Адже мистецтво – це краса, а краса, як відомо, врятує цей світ. Саме тому телеканал «Київ» з великою радістю розповідатиме своїм глядачам про учасників конкурсу та усі події цього масштабного музичного перфомансу.

We do not just consider the popularisation of arts as our objective, but also as a special mission, as arts suggest beauty and, as they say, beauty will save the world. This is why Kyiv TV will be pleased to present the competitors and all performances of this large-scale music event to its viewers. American poet Henry Wadsworth Longfellow once said: “Music is the universal language of mankind”. It is difficult to quarrel with this statement, as music does not require translation. Music touches most intimate strings of a human’s soul; it raises you above the routine, unites and inspires. And as the competition contemporises with the bloom of the nature, a real spring will enter Kyiv accompanied by your music! We are convinced that it will be a great event!

Американський поет Генрі Лонгфелло Уодсворт колись сказав, що музика є універсальною мовою людства. З цим важко не погодитись – музика не потребує перекладу. Музика торкається найпотаємніших струн душі людини, підіймає над буденністю, об’єднує і надихає. А оскільки час проведення конкурсу збігається з розквітом природи, разом із вашою музикою у Київ прийде справжня весна! Ми впевнені, це буде неймовірне видовище!

For many years, the Competition in Memory of Vladimir Horowitz has turned into a large-scale event of global importance. And it is a great honour for us to tell our viewers about it. We wish inspiration and success to all participants! And the team of Kyiv TV will do its best to make as many people as possible know about your creative achievements; thus, by joint endeavours, we will make this world better!

За багато років конкурс пам’яті Володимира Горовиця перетворився на масштабну подію світового значення. І розповідати про нього для нас – велика честь. Бажаємо усім учасникам натхнення та перемог! А команда телеканалу «Київ» зробить усе, щоб про ваші творчі звершення дізналося якнайбільше людей! Так, спільними зусиллями, ми зробимо цей світ кращим!

With best wishes of success in your creative work, Kyiv TV Channel Team led by the director Svitlana Kryvoruchko

З побажаннями творчих успіхів, колектив телеканалу «Київ» та його директор Світлана Криворучко

XII МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XII INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 10


ВІТАННЯ КОНКУРСУ / COMPETITION GREETINGS

XII МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XII INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 11


ВІТАННЯ КОНКУРСУ / COMPETITION GREETINGS

Дорогі учасники, педагоги та організатори Міжнародного конкурсу молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця!

Dear participants, masters and organizers of the International Competition for Young Pianists in Memory of Volodymyr Horowitz!

Я щасливий, що ми можемо долучитися до вашого свята. Горовиць – диво, яке з’явилося на нашій землі й зачарувало весь світ. Вам пощастило продовжувати це диво, тож я вам заздрю. Ваша справа – щодня вчитися народжувати мистецтво, наша справа – його розповсюджувати, про нього розповідати на всіх платформах Суспільного. Погодьтеся, що без нас – людей, які висвітлюють ваші досягнення на телебаченні, радіо, в інтернеті – про це мало хто дізнається. Отже ми потрібні одне одному. Я бажаю вам натхнення!

I am happy that we can join your celebration. Volodymyr Horowitz is a miracle that happened to our land and charmed the whole world. You are lucky to prolong that miracle, so I envy you. Your task is to learn to create art every day, our task is to spread it and tell about it. Admit that few would know it without us, the people who cover your achievements on television, radio, and online. Therefore, we need each other. I wish you inspiration!

Sincerely Head of the Managing Board JSC “UA: PBC” Zurab Alasaniia

голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія

XII МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XII INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 12


ПРЕМІЇ / PRIZES

Скульптори-медальєри: Наталія Домовицьких, Оксана Терьохіна Медалі виготовлені на Банкнотномонетному дворі України

Sculptors-medallists: Nataliya Domovytskykh, Oksana Teriokhina The medals at the National Mint of Ukraine

МОЛОДША ГРУПА: І премія – 2000 доларів США, звання лауреата і Золота медаль ІІ премія – 1500 доларів США, звання лауреата і Срібна медаль ІІІ премія – 1000 доларів США, звання лауреата і Бронзова медаль IV премія – 600 доларів США, звання лауреата V премія – 300 доларів США, звання лауреата VI премія – 200 доларів США, звання лауреата

JUNIOR GROUP: 1st prize – $2,000 USA, the title of the prize winner and Gold Medal 2nd prize – $1,500 USA, the title of the prize winner and Silver Medal 3rd prize – $1,000 USA, the title of the prize winner and Bronze Medal 4th prize – $600 USA, the title of the prize winner 5th prize – $300 USA, the title of the prize winner 6th prize – $200 USA, the title of the prize winner

СПЕЦІАЛЬНІ ПРИЗИ КОНКУРСУ:

SPECIAL PRIZES OF THE COMPETITION:

EMCY (Європейської спілки молодіжних музичних конкурсів) Сертифікат, концертний виступ для одного з переможців ХІІ Конкурсу в Молодшій групі

EMCY (European Union of Music Competitions for Youth) Certificate, concert performance for one of the XІI Competition’s prize-winners in the Junior group

Міжнародного благодійного фонду конкурсу Володимира Горовиця Стипендія на навчання у Міжнародній «Літній музичній академії» в сезоні 2018 року Виступ з оркестром лауреата ХIІ Конкурсу в рамках Міжнародного фестивалю «Київські літні музичні вечори» Концерти лауреатів ХIІ Конкурсу в містах України

International Charitable Fund of Vladimir Horowitz competition Scholarships to study in the International «Summer Music Academy» in season 2018 Performance with the orchestra of the XII Competition’s prize-winner at the International festival «Kyiv Summer Music Evenings» Concerts of XII Competition’s prize-winners in Ukrainian cities

Маріана Рибіцкі, художнього директора Асоціації Анімато (Франція) Концерт лауреатів ХIІ Конкурсу в залі Альфредо Корто (Париж)

Prize by Marian Rybicki, Artistic Director of Animato Association (France) Concert of XII Competition’s prize-winners in the Alfred Cortot Hall (Paris)

Світлани Васильєвої, директора фестивалю ArtDialog Biel/Bienne (Щвейцарія) Участь у Міжнародному фестивалі ArtDialog 2019–2020 рр. у серії концертів «Young World Talent» (м. Біль, Щвейцарія)

Prize by Svitlana Vasylyeva, artistic director of the ArtDialog festival Biel/Bienne (Swizerland) Participation in the International Festival ArtDialog 2019–2020 in series of concerts “Young World Talent” (Biel, Swizerland)

Наталії Пасічник, директора Українського інституту в Швеції (Стокгольм) Участь у концертах Українського інституту в Швеції в сезоні 2019–2020 рр.

Prize by Natalya Pasichnyk, director of the Ukrainian Institute in Sweden (Stockholm) Participation in concerts of the Ukrainian Institute in Sweden in the 2019–2020 season

Культурологічного проекту «Мистецькі експедиції» Участь лауреатів ХIІ Конкурсу в концертних програмах

Culturological project «Artistic Expeditions» Participation of XII Competition’s prize-winners in concert programs

Радіо «Аристократи» Участь лауреатів ХIІ Конкурсу у радіоконцерті

Radio Aristocrats Participation of the XII Competition’s prize-winners in the radio broadcasting

XII МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XII INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 14


ВІТАННЯ КОНКУРСУ / COMPETITION GREETINGS

XII МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XII INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 15


ІСТОРІЯ КОНКУРСУ В ГРУПІ «ГОРОВИЦЬ-ДЕБЮТ» / HISTORY OF THE COMPETITION IN GROUP «HOROWITZ-DEBUT»

З 31 жовтня по 4 листопада 2000 року вперше відбулися конкурсні змагання у групі «Горовиць-Дебют» IV Міжнародного конкурсу молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця, в яких брали участь 72 юних піаністи віком від 7 до 14 років з 10 країн світу.

The IV International Competition for Young Pianists in Memory of Vladimir Horowitz in group «Horowitz-Debut» for the first time was held in Kyiv from October 31 till November 4, 2000. The number of participants came to 72 young pianists, at the age from 7 to 14 from 10 countries all over the world. WINNERS OF THE COMPETITION:

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ:

The nomination «A» Elementary Diploma of prize winner of the 1st degree – Olena Havyuk (Ukraine) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Darya Lebedkina (Ukraine) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Ayaka Shigeno (Japan) Diploma of prize winner of the 4th degree – Mariya Petrova (Ukraine) Diploma of prize winner of the 5th degree – Victor Krasovskyi (Ukraine) Diploma of prize winner opf the 6th degree – Lidiya Nochovska (Ukraine) Diploma of prize winner of the 6th degree – Shun Tanaka (Japan)

Номінація «A» Elementary Диплом лауреата І ступеня – Олена Гавюк (Україна) Диплом лауреата ІІ ступеня – Дар`я Лебедкіна (Україна) Диплом лауреата ІІІ ступеня – Аяка Шигено (Японія) Диплом лауреата IV ступеня – Марія Петрова (Україна) Диплом лауреата V ступеня – Віктор Красовський (Україна) Диплом лауреата VI ступеня – Лідія Ночовська (Україна) Диплом лауреата VI ступеня – Шун Танака (Японія)

The nomination «B» Elementary Diploma of prize winner of the 1st degree – Veronika Rogachova (Ukraine) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Mariya Kalugina (Ukraine) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Olena Havyuk (Ukraine) Diploma of prize winner of the 4th degree – Ganna Dronkina (Ukraine) Diploma of prize winner of the 5th degree – Iryna Lemekh (Ukraine) Diploma of prize winner of the 6th degree – Yuka Beppu (Japan) Diploma of prize winner of the 6th degree – Artem Yasynsky (Ukraine) Diploma of prize winner of the 6th degree – Varvara Mistyukova (Russian Federation)

Номінація «В» Elementary Диплом лауреата I ступеня – Вероніка Рогачова (Україна) Диплом лауреата II ступеня – Марія Калугіна (Україна) Диплом лауреата III ступеня – Олена Гавюк (Україна) Диплом лауреата IV ступеня – Ганна Дронкіна (Україна) Диплом лауреата V ступеня – Ірина Лемех (Україна) Диплом лауреата VI ступеня – Юка Беппу (Японія) Диплом лауреата VI ступеня – Артем Ясинський (Україна) Диплом лауреата VI ступеня – Варвара Містюкова (Російська Федерація)

The nomination «C» Advanced Diploma of prize winner of the 1st degree – Kostyantyn Tovstukha (Ukraine) Diploma of prize winner of the 1st degree – Antoniy Baryshevsky (Ukraine) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Tetyana Shafran (Ukraine) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Mariam Dadashyan (Ukraine) Diploma of prize winner of 4th degree – Anastasiya Shanskova (Ukraine) Diploma of prize winner of the 4th degree – Artem Yasynsky (Ukraine) Diploma of prize winner of the 4th degree – Ganna Fedorova (Ukraine)

Номінація «С» Advanced Диплом лауреата I ступеня – Костянтин Товстуха (Україна) Диплом лауреата I ступеня – Антоній Баришевський (Україна) Диплом лауреата III ступеня – Тетяна Шафран (Україна) Диплом лауреата III ступеня – Маріам Дадашян (Україна) Диплом лауреата IV ступеня – Анастасія Шанскова (Україна) Диплом лауреата IV ступеня – Артем Ясинський (Україна) Диплом лауреата IV ступеня – Ганна Федорова (Україна)

Jury of the Competition: Valeriy Kozlov (Ukraine) – the Сhairman of the Jury Nadia Shternberg (Israel) Ireneus Zuk (Canada) Volodymyr Nekhaenko (Belarus) Volodymyr Mishchuk (Russian Federation)

Журі конкурсу: Валерій Козлов (Україна) – голова журі. Надя Штернберг (Ізраїль) Іреней Жук (Канада) Володимир Нехаєнко (Білорусь) Володимир Міщук (Російська Федерація)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 16


ІСТОРІЯ КОНКУРСУ В ГРУПІ «ГОРОВИЦЬ-ДЕБЮТ» / HISTORY OF THE COMPETITION IN GROUP «HOROWITZ-DEBUT»

З 2 по 7 листопада 2002 року відбувся V Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця у групі «Горовиць-Дебют» У конкурсних змаганнях брали участь 75 юних піаністів із 6 країн світу

The V International Competition for Young Pianists in Memory of Vladimir Horowitz, Group «Horowitz-Debut» took place on November 2–7, 2002. The number of participants amounted to 75 young pianists from 6 countries all over the world. WINNERS OF THE COMPETITION:

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ: Номінація «А» Elementary Диплом лауреата I ступеня – Антон Коршаков (Україна) Диплом лауреата I ступеня – Вікторія Демиденко (Україна) Диплом лауреата II ступеня – Дмитро Чоні (Україна) Диплом лауреата II ступеня – Юрій Водик (Україна) Диплом лауреата II ступеня – Мішек Тюлазян (Україна) Диплом лауреата III ступеня – Олександр Чорний (Україна) Диплом лауреата IV ступеня – Анастасія Головань (Україна) Диплом лауреата V ступеня – Роман Парубець (Україна) Диплом лауреата VI ступеня – Каріна Соколовська (Україна)

The nomination «A» Elementary Diploma of prize winner of the 1st degree – Anton Korshakov (Ukraine) Diploma of prize winner of the 1st degree – Viktoriya Demydenko (Ukraine) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Dmytro Choni (Ukraine) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Yuriy Vodyk (Ukraine) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Mishek Gyulazian (Ukraine) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Oleksandr Chorniy (Ukraine) Diploma of the 4th degree – Anastasiya Golovan (Ukraine) Diploma of the 5th degree – Roman Parubets (Ukraine) Diploma of the 6th degree – Karina Sokolovska (Ukraine)

Номінація «В» Elementary Диплом лауреата I ступеня – Костянтин Тишко (Україна) Диплом лауреата I ступеня – Антуанетта Міщенко (Україна) Диплом лауреата II ступеня – Ольга Задорожнюк (Україна) Диплом лауреата III ступеня – Ганна Дронкіна (Україна) Диплом лауреата III ступеня – Ірина Кірсанова (Україна) Диплом лауреата III ступеня – Кирило Плотніков (Україна) Диплом лауреата IV ступеня – Галина Маленко (Україна) Диплом лауреата V ступеня – Катерина Гараніч (Україна) Диплом лауреата VI ступеня – Тамара Левек (Польща)

The nomination «B» Elementary Diploma of prize winner of the 1st degree – Kostiantyn Tyshko (Ukraine) Diploma of prize winner of the 1st degree – Antoinette Mishchenko (Ukraine) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Olga Zadorozhnyuk (Ukraine) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Ganna Dronkina (Ukraine) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Iryna Kirsanova (Ukraine) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Kyrylo Plotnikov (Ukraine) Diploma of the 4th degree – Galyna Malenko (Ukraine) Diploma of the 5th degree – Kateryna Garanich (Ukraine) Diploma of the 6th degree – Tamara Levek (Poland)

Номінація «С» Advanced Диплом лауреата I ступеня – Євген Гальцов (Білорусь) Диплом лауреата I ступеня – Анастасія Осояну (Україна) Диплом лауреата III ступеня – Ольга Задорожнюк (Україна) Диплом лауреата IV ступеня – Ольга Бачманова (Україна) Диплом лауреата IV ступеня – Роман Парубець (Україна) Диплом лауреата V ступеня – Ольга Клімашевська (Україна) Диплом лауреата VI ступеня – Олена Декуша (Україна) Диплом лауреата VI ступеня – Вероніка Рогачова (Україна)

The nomination «C» Advanced Diploma of prize winner of the 1st degree – Yevgen Galtsov (Belarus) Diploma of prize winner of the 1st degree – Anastasiya Osoyanu (Ukraine) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Olga Zadorozhnyuk (Ukraine) Diploma of the 4th degree – Olga Bachmanova (Ukraine) Diploma of the 4th degree – Roman Parubets (Ukraine) Diploma of the 5th degree – Olga Klimashevska (Ukraine) Diploma of the 6th degree – Olena Dekusha (Ukraine) Diploma of the 6th degree – Veronika Rogachova (Ukraine)

Номінація «D» Advanced Диплом лауреата II ступеня – Марія Калугіна (Україна) Диплом лауреата III ступеня – Ольга Задорожнюк (Україна) Диплом лауреата V ступеня – Аліса Купрійова (Україна) Диплом лауреата VI ступеня – Костянтин Тишко (Україна)

The nomination «D» Advanced Diploma of prize winner of the 2nd degree – Mariya Kalugina (Ukraine) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Olga Zadorozhnyuk (Ukraine) Diploma of the 5th degree – Alisa Kupriyova (Ukraine) Diploma of the 6th degree – Kostiantyn Tyshko (Ukraine) Jury of the Competition Valeriy Kozlov (Ukraine) – the Chairman of the Jury Therese Dussaut (France) Anatoliy Zatin (Mexico) Arcady Sevidov (Russian Federation) Namik Sultanov (USA)

Журі конкурсу Валерій Козлов (Україна) – голова журі Тереза Дюссо (Франція) Анатолій Затін (Мексика) Аркадій Севідов (Російська Федерація) Намік Султанов (США)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XIІ INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 17


ІСТОРІЯ КОНКУРСУ В ГРУПІ «ГОРОВИЦЬ-ДЕБЮТ» / HISTORY OF THE COMPETITION IN GROUP «HOROWITZ-DEBUT»

З 3 по 8 жовтня 2004 року відбувся VІ Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця у групі «Горовиць-Дебют» У конкурсних змаганнях брали участь 47 юних піаністів із 4 країн світу

The VI International Competition for Young Pianists in Memory of Vladimir Horowitz in group “Horowitz-Debut” was held in October 3–8, 2004 The number of participants came to 47 young pianists from 4 countries. WINNERS OF THE COMPETITION:

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ:

The nomination «A» Elementary Diploma of prize winner of the 1st degree – Daria Bukhartseva (Ukraine) Diploma of prize winner of the 1st degree – Dmytro Belyak (Ukraine) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Lomelin Urrea Santiago (Mexico) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Stepan Zhelyazo (Ukraine) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Georgiy Rusinka (Ukraine) Diploma of the 4th degree – Zarina Chornous (Ukraine)

Номінація «А» Elementary Диплом лауреата І ступеня – Дар’я Бухарцева (Україна) Диплом лауреата І ступеня – Дмитро Беляк (Україна) Диплом лауреата ІІІ ступеня – Ломелін Урреа Сантьяго (Мексика) Диплом лауреата ІI ступеня – Степан Желязо (Україна) Диплом лауреата ІI ступеня – Георгій Русінка (Україна) Диплом лауреата IV ступеня – Заріна Чорноус (Україна) Номінація «В» Elementary Диплом лауреата І ступеня – Надія Кисельова (Україна) Диплом лауреата ІІ ступеня – Марія Петрова (Україна) Диплом лауреата ІІІ ступеня – Арсен Яковенко (Україна) Диплом лауреата IV ступеня – Ілля Зуйко (Україна) Диплом лауреата V ступеня – Валерія Зайцева (Україна) Диплом лауреата V ступеня – Каріна Ткаченко (Україна) Диплом лауреата V ступеня – Валерія Шушкевич (Україна)

The nomination «B» Elementary Diploma of prize winner of the 1st degree – Nadiya Kysseliova (Ukraine) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Mariya Petrova (Ukraine) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Arsen Yakovenko (Ukraine) Diploma of the 4th degree – Illya Zuyko (Ukraine) Diploma of the 5th degree – Valeriya Zaytseva (Ukraine) Diploma of the 5th degree – Karina Tkachenko (Ukraine) Diploma of the 5th degree – Valeriya Shushkevych (Ukraine)

Номінація «С» Advanced Диплом лауреата І ступеня та приз «За артистизм» – Христина Сапеляк (Україна) Диплом лауреата ІІІ ступеня – Олександр Чорний (Україна) Диплом лауреата IV ступеня – Ірина Бурган (Україна) Диплом лауреата IV ступеня – Дар’я Шевченко (Україна) Диплом лауреата V ступеня – Вікторія Демиденко (Україна) Диплом лауреата V ступеня – Тетяна Нужна (Україна)

The nomination «C» Advanced Diploma of prize winner of the 1st degree and prize “For Artistry” – Khrystyna Sapelyak (Ukraine) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Oleksandr Chornyi (Ukraine) Diploma of the 4th degree – Iryna Burgan (Ukraine) Diploma of the 4th degree – Darya Shevchenko (Ukraine) Diploma of the 5th degree – Viktoriya Demydenko (Ukraine) Diploma of the 5th degree – Tetyana Nuzhna (Ukraine) The nomination «D» Advanced Diploma of prize winner of the 1st degree – Khrystyna Sapelyak (Ukraine) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Anton Genkin (Ukraine) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Roman Lopatynskyy (Ukraine) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Arsen Yakovenko (Ukraine) Diploma of the 4th degree – Veronika Rogachova (Ukraine) Diploma of the 5th degree – Veronika Voloshyna (Ukraine) Diploma of the 6th degree – Daria Shevchenko (Ukraine) Diploma of the 6th degree – Valeriya Shushkevych (Ukraine)

Номінація «D» Advanced Диплом лауреата І ступеня – Христина Сапеляк (Україна) Диплом лауреата ІІ ступеня – Антон Генкін (Україна) Диплом лауреата II ступеня – Роман Лопатинський (Україна) Диплом лауреата ІІІ ступеня – Арсен Яковенко (Україна) Диплом лауреата IV ступеня – Вероніка Рогачова (Україна) Диплом лауреата V ступеня – Вероніка Волошина (Україна) Диплом лауреата VІ ступеня – Дар’я Шевченко (Україна) Диплом лауреата VI ступеня – Валерія Шушкевич (Україна)

Jury of the Competition: Valeriy Kozlov (Ukraine) – the Chairman of the Jury Anatoliy Zatin (Mexico) Igor Olovnikov (Belarus) Jan Popis (Poland) Shoshana Rudiakov (Germany) Aleksandr Sandler (Russian Federation) Mykhailo Chemberzhy (Ukraine)

Журі конкурсу: Валерій Козлов (Україна) – голова журі Анатолій Затін (Мексика) Ігор Оловніков (Білорусь) Ян Попіс (Польща) Шошана Рудяков (Німеччина) Олександр Сандлер (Російська Федерація) Михайло Чембержі (Україна)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 18


ІСТОРІЯ КОНКУРСУ В ГРУПІ «ГОРОВИЦЬ-ДЕБЮТ» / HISTORY OF THE COMPETITION IN GROUP «HOROWITZ-DEBUT»

20–31 жовтня 2006 року відбувся VII Міжнародний конкурс молодих піаністів пам`яті Володимира Горовиця у групі «Горовиць-Дебют» та Молодшій групі. В конкурсних змаганнях взяли участь 58 юних музикантів із 7 країн світу.

VII International Competitions for Young Pianists in Memory of Vladimir Horowitz in nominations «Horowitz-Debut» and Junior Group was held in October 20–31, 2006. In competition auditions took part 58 young musicians from 7 countries. WINNERS OF THE COMPETITION:

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ: Номінація «A» Elementary Диплом лауреата І ступеня – Артем Лошков (Україна) Диплом лауреата ІІ ступеня – Михайло Маришев (Україна) Диплом лауреата ІІ ступеня – Анастасія Різіков (Канада) Диплом лауреата ІІІ ступеня – Тетяна Пракіна (Україна) Диплом лауреата IV ступеня – Анастасія Кухар (Україна) Диплом лауреата IV ступеня – Марія Курусь (Україна) Диплом лауреата IV ступеня – Анастасія Муляр (Україна) Диплом лауреата V ступеня – Сергій Танін (Російська Федерація) Диплом лауреата V ступеня – Сергій Поклонський (Україна)

Nomination «A» Elementary Diploma of prize winner of the 1st degree – Artem Loshkov (Ukraine) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Mykhailo Marushev (Ukraine) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Anastasia Rizikov (Canada) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Tetiana Prakina (Ukraine) Diploma of prize winner of the 4th degree – Anastasia Kukhar (Ukraine) Diploma of prize winner of the 4th degree – Mariya Kurus (Ukraine) Diploma of prize winner of the 4th degree – Anastasia Muliar (Ukraine) Diploma of prize winner of the 5th degree – Sergey Tanin (Russian Federation) Diploma of prize winner of the 5th degree – Sergiy Poklonskyy (Ukraine)

Номінація «В» Elementary Диплом лауреата І ступеня – Марія Деруга (Білорусь) Диплом лауреата ІІ ступеня – Заріна Чорноус (Україна) Диплом лауреата ІІІ ступеня – Стефаній Суппашев (Україна) Диплом лауреата ІІІ ступеня – Вероніка Гварамадзе (Україна) Диплом лауреата IV ступеня – Анастасія Різіков (Канада) Диплом лауреата V ступеня – Яна Отахалова (Чеська Республіка) Диплом лауреата VІ ступеня – Володимир Єфремов (Україна)

Nomination «B» Elementary Diploma of prize winner of the 1st degree – Maria Deruga (Belarus) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Zarina Chornous (Ukraine) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Stefanij Suppashev (Ukraine) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Veronika Gvaramadze (Ukraine) Diploma of prize winner of the 4th degree – Anastasia Rizikov (Canada) Diploma of prize winner of the 5th degree – Yana Otahalova (Czech Republic) Diploma of prize winner of the 6th degree – Volodymyr Yefremov (Ukraine) Nomination «C» Advanced Diploma of prize winner of the 1st degree – Volodymyr Kochnev (Ukraine) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Anatolij Khara (Ukraine) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Anna Rudakova (Russian Federation) I Nomination «D» Advanced Diploma of prize winner of the 1st degree – Anastasia Rizikov (Canada) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Sergey Tanin (Russian Federation) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Karina Sokolovska (Ukraine) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Maria Petrova (Ukraine) Diploma of prize winner of the 4th degree – Stefanij Suppashev (Ukraine)

Номінація «С» Advanced Диплом лауреата I ступеня – Володимир Кочнев (Україна) Диплом лауреата IІ ступеня – Анатолій Хара (Україна) Диплом лауреата IІІ ступеня – Анна Рудакова (Російська Федерація) Номінація «D» Advanced Диплом лауреата І ступеня – Анастасія Різіков (Канада) Диплом лауреата ІІ ступеня – Сергій Танін (Російська Федерація) Диплом лауреата ІІІ ступеня – Карина Соколовська (Україна) Диплом лауреата ІІІ ступеня – Марія Петрова (Україна) Диплом лауреата ІV ступеня – Стефаній Суппашев (Україна)

Jury of the Competition: Valeriy Kozlov (Ukraine) – the Chairman of the Jury Ireneus Zuk (Canada) Arnis Zandmanis (Latvia) Valida Rassoulova-Suk (USA) Anatoliy Ryabov (Russian Federation) Jan Popis (Poland) Norma Fisher (Great Britain)

Журі конкурсу: Валерій Козлов (Україна) – голова журі Іреней Жук (Канада) Арніс Зандманіс (Латвія) Валіда Расулова-Сук (США) Анатолій Рябов (Російська Федерація) Ян Попіс (Польща) Норма Фішер (Велика Британія)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XIІ INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 19


ІСТОРІЯ КОНКУРСУ В ГРУПІ «ГОРОВИЦЬ-ДЕБЮТ» / HISTORY OF THE COMPETITION IN GROUP «HOROWITZ-DEBUT»

З 24 по 31 жовтня 2008 року відбувся VІII Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця у групі «Горовиць-Дебют» У конкурсних змаганнях брали участь 86 юних піаністів із 5 країн світу

The VІII International Competition for Young Pianists in Memory of Vladimir Horowitz in group «Horowitz-Debut» was held in October 24–31, 2008 The number of participants came to 86 young pianists from 5 countries. WINNERS OF THE COMPETITION:

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ: Номінація «А» Elementary Диплом лауреата І ступеня – Ірина Корнійчук (Російська Федерація) Диплом лауреата ІI ступеня – Єлизавета Гарбузова (Україна) Дипломи лауреата ІІ ступеня – Чен Сітін (Китай) Диплом лауреата ІII ступеня – Ярослава Осадча (Україна) Диплом лауреата ІV ступеня – Ілля Фіалко (Україна) Диплом лауреата V ступеня – Ілля Александров (Україна) Диплом лауреата VI ступеня – Спенсер Зезулка (Канада) Диплом лауреата VI ступеня – Ана Стефанович (Сербія)

The nomination «A» Elementary Diploma of prize winner of the 1st degree – Irina Korniitchuk (Russian Federation) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Yelyzaveta Garbuzova (Ukraine) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Chen Xiting (China) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Yaroslava Osadcha (Ukraine) Diploma of prize winner of the 4th degree – Illia Fialko (Ukraine) Diploma of the 5th degree – Illia Aleksandrov (Ukraine) Diploma of the 5th degree – Spenser Zezulka (Canada) Diploma of the 6th degree – Ana Stefanovic (Serbia)

Номінація «В» Elementary Диплом лауреата І ступеня – Анастасія Кухар (Україна) Диплом лауреата ІІ ступеня – Вероніка Гварамадзе (Україна) Диплом лауреата ІІІ ступеня – Ірина Корнійчук (Російська Федерація) Диплом лауреата III ступеня – Тамара Попова (Молдова) Диплом лауреата IV ступеня – Заріна Чорноус (Україна) Диплом лауреата V ступеня – Олексій Канке (Україна) Диплом лауреата VI ступеня – Катерина Артеменко (Україна)

The nomination «B» Elementary Diploma of prize winner of the 1st degree – Anastasia Kukhar (Ukraine) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Veronika Gvaramadze (Ukraine) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Irina Korniitchuk (Russian Federation) Diploma of the 3rd degree – Tamara Popova (Moldova) Diploma of the 4th degree – Zarina Chornous (Ukraine) Diploma of the 5th degree – Oleksiy Kanke (Ukraine) Diploma of the 6th degree – Kateryna Artemenko (Ukraine)

Номінація «С» Advanced Диплом лауреата І ступеня – Дарія Коваль (Білорусь) Диплом лауреата II ступеня – Назарій Фещак (Україна) Диплом лауреата III ступеня – У Данні (Китай) Диплом лауреата IV ступеня – Валентин Штирбул (Україна) Диплом лауреата IV ступеня – Євген Моторенко (Україна) Диплом лауреата V ступеня – Єлизавета Гарбузова (Україна) Диплом лауреата V ступеня – Даніїл Крес (Україна)

The nomination «C» Advanced Diploma of prize winner of the 1st degree – Darya Koval (Belarus) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Nazariy Feshchak (Ukraine) Diploma of the 3rd degree – Wu Danni (China) Diploma of the 4th degree – Valentyn Shtyrbul (Ukraine) Diploma of the 4th degree – Yevgen Motorenko (Ukraine) Diploma of the 5th degree – Yelyzaveta Garbuzova (Ukraine) Diploma of the 6th degree – Daniil Kres (Ukraine)

Номінація «D» Advanced Диплом лауреата І ступеня – Дмитро Беляк (Україна) Диплом лауреата ІІ ступеня – Дарія Коваль (Білорусь) Диплом лауреата III ступеня – Роман Мельник (Україна) Диплом лауреата ІV ступеня – Олексій Канке (Україна) Диплом лауреата V ступеня – Анастасія Муляр (Україна) Диплом лауреата VI ступеня – Катерина Артеменко (Україна) Диплом лауреата VІ ступеня – Маріанна Тікіч (Україна)

The nomination «D» Advanced Diploma of prize winner of the 1st degree – Dmytro Beliak (Ukraine) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Darya Koval (Belarus) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Roman Melnyk (Ukraine) Diploma of prize winner of the 4th degree – Oleksiy Kanke (Ukraine) Diploma of the 5th degree – Anastasia Muliar (Ukraine) Diploma of the 6th degree – Kateryna Artemenko (Ukraine) Diploma of the 6th degree – Marianna Tikich (Ukraine) Jury of the Competition: Valeriy Kozlov (Ukraine) – the Chairman of the Jury Paola Volpe (Italy) Yafen Zhu (China) Lev Shugom (Russian Federation) Frank Reich (Germany) Valida Rassoulova-Suk (USA) Yuri Gildiuk (Belarus)

Журі конкурсу: Валерій Козлов (Україна) – голова журі Паола Вольпі (Італія) Яфен Жу (Китай) Лев Шугом (Російська Федерація) Франк Райх (Німеччина) Валіда Расулова-Сук (США) Юрій Гільдюк (Білорусь)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 20


ІСТОРІЯ КОНКУРСУ В ГРУПІ «ГОРОВИЦЬ-ДЕБЮТ» / HISTORY OF THE COMPETITION IN GROUP «HOROWITZ-DEBUT»

З 28 квітня по 4 травня 2011 року відбувся ІХ Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця у групі «Горовиць-Дебют» У конкурсних змаганнях брали участь 62 юних піаністів із 6 країн світу

The IX International Competition for Young Pianists in Memory of Vladimir Horowitz in «Horowitz-Debut» was held from April 28 till May 4, 2011. The number of participants came to 62 young pianists from 6 countries WINNERS OF THE COMPETITION:

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ:

The nomination «A» Elementary Diploma of prize winner of the 1st degree – Simon Buerki (Switzerland) Diploma of prize winner of the 2nd degree – George Campbell (United Kingdom) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Erik Tkachenko (Ukraine) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Mikita Shestakov (Belarus) Diploma of prize winner of the 4th degree – Dmitriy Tsyganov (Russian Federation) Diploma of prize winner of the 5th degree – Anna Nakonechna (Ukraine) Diploma of prize winner of the 6th degree – Dmytro Semykras (Ukraine)

Номінація «А» Elementary Диплом лауреата І ступеня – Сімон Бюркі (Швейцарія) Диплом лауреата ІI ступеня – Джордж Кемпбелл (Велика Британія) Диплом лауреата ІII ступеня – Ерік Ткаченко (Україна) Диплом лауреата ІII ступеня – Микита Шестаков (Білорусь) Диплом лауреата ІV ступеня – Дмитро Циганов (Російська Федерація) Диплом лауреата V ступеня – Анна Наконечна (Україна) Диплом лауреата VI ступеня – Дмитро Семикрас (Україна)

The nomination «B» Elementary Diploma of prize winner of the 1st degree – Mykyta Burzanitsa (Ukraine) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Erik Tkachenko (Ukraine) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Simon Buerki (Switzerland) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Igor Kubanov (Ukraine) Diploma of prize winner of the 4th degree – Yaroslava Osadcha (Ukraine) Diploma of prize winner of the 4th degree – Dmytro Kravets (Ukraine)

Номінація «В» Elementary Диплом лауреата І ступеня – Микита Бурзаніца (Україна) Диплом лауреата ІІ ступеня – Ерік Ткаченко (Україна) Диплом лауреата ІІ ступеня – Сімон Бюркі (Швейцарія) Диплом лауреата ІІІ ступеня – Ігор Кубанов (Україна) Диплом лауреата IV ступеня – Ярослава Осадча (Україна) Диплом лауреата ІV ступеня – Дмитро Кравець (Україна)

The nomination «C» Advanced Diploma of prize winner of the 1st degree – Arsenii Mun (Russian Federation) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Mykola Pushkaryov (Ukraine) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Ivan Samorodyn (Ukraine)

Номінація «С» Advanced Диплом лауреата І ступеня – Арсеній Мун (Російська Федерація) Диплом лауреата II ступеня – Микола Пушкарьов (Україна) Диплом лауреата III ступеня – Іван Самородин (Україна)

The nomination «D» Advanced Diploma of prize winner of the 1st degree – Mykyta Burzanitsa (Ukraine) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Maria-Luisa Plieshakova (Ukraine) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Mykyta Shestakov (Belarus) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Simon Buerki (Switzerland) Diploma of prize winner of the 4th degree – Polina Gorokhovska (Ukraine) Diploma of prize winner of the 6th degree – Ivan Samorodyn (Ukraine) Diploma of prize winner of the 6th degree – Igor Kubanov (Ukraine)

Номінація «D» Advanced Диплом лауреата І ступеня – Микита Бурзаніца (Україна) Диплом лауреата ІІ ступеня – Марія-Луіза Плєшакова (Україна) Диплом лауреата ІІ ступеня – Микита Шестаков (Білорусь) Диплом лауреата III ступеня – Сімон Бюркі (Швейцарія) Диплом лауреата ІV ступеня – Поліна Гороховська (Україна) Диплом лауреата VI ступеня – Іван Самородин (Україна) Диплом лауреата VІ ступеня – Ігор Кубанов (Україна)

Jury of the Competition: Valeriy Kozlov (Ukraine) – the Chairman of the Jury Valida Rassoulova-Suk (USA) Graham Scott (United Kingdom) Barbara Szczepanska (Germany) Lev Shugom (Russian Federation)

Журі конкурсу: Валерій Козлов (Україна) – голова журі Валіда Расулова-Сук (США) Грехем Скотт (Велика Британія) Барбара Щепанська (Німеччина) Лев Шугом (Російська Федерація)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XIІ INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 21


ІСТОРІЯ КОНКУРСУ В ГРУПІ «ГОРОВИЦЬ-ДЕБЮТ» / HISTORY OF THE COMPETITION IN GROUP «HOROWITZ-DEBUT»

З 17 по 25 квітня 2013 року відбувся X Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця у групі «Горовиць-Дебют». У конкурсних змаганнях взяли участь 69 юних піаніста з 11 країн світу (Австралія, Білорусь, Велика Британія, Грузія, Канада, Китай, Молдова, Російська Федерація, Туреччина, Україна, Японія).

From 17 till 25 April 2013 was held X International competition for Young Pianists in Memory of Vladimir Horowitz in group «Horowitz-Debut». In the Competition took part 69 young pianists from 11 countries (Australia, Belarus, Great Britain, Georgia, Canada, China, Moldova, Russian Federation, Turkey, Ukraine, Japan).

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ:

WINNERS OF THE COMPETITION:

Номінація «А» Elementary Диплом лауреата І ступеня – Максим Бурдальов (Україна) Диплом лауреата І ступеня – Роман Федюрко (Україна) Диплом лауреата І ступеня – Окуї Шио (Японія) Диплом лауреата ІI ступеня – Федір Орлов (Російська Федерація) Диплом лауреата ІI ступеня – Уляна Пінаєва (Україна) Диплом лауреата ІI ступеня – Лі Шуан Герн (Австралія) Диплом лауреата ІI ступеня – Максим Шарпарь (Україна)

The nomination «A» Elementary Diploma of prize winner of the 1st degree – Maxym Burdaliov (Ukraine) Diploma of prize winner of the 1st degree – Roman Fediurko (Ukraine) Diploma of prize winner of the 1st degree – Okui Shio (Japan) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Fedor Orlov (Russian Federation) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Ulyana Pinaeva (Ukraine) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Lee Shuan Hern (Australia) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Maksym Sharpar (Ukraine)

Номінація «В» Elementary Диплом лауреата І ступеня – Богдан Волошин (Україна) Диплом лауреата ІІ ступеня – Лі Шуан Герн (Австралія) Диплом лауреата ІIІ ступеня – Окуі Шио (Японія) Диплом лауреата ІV ступеня – Марія-Луїза Плєшакова (Україна) Диплом лауреата V ступеня – Євгенія Цуруль (Україна) Диплом лауреата V ступеня – Дмитро Циганов (Російська Федерація) Диплом лауреата VI ступеня – Христина Рудакова (Україна)

The nomination «B» Elementary Diploma of prize winner of the 1st degree – Bohdan Voloshyn (Ukraine) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Lee Shuan Hern (Australia) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Okui Shio (Japan) Diploma of prize winner of the 4th degree – Mariya-Luyiza Pleshakova (Ukraine) Diploma of prize winner of the 5th degree – Yevheniya Tsurul (Ukraine) Diploma of prize winner of the 5th degree – Dmytro Tsyganov (Russian Federation) Diploma of prize winner of the 6th degree – Khrystyna Rudakova (Ukraine)

Номінація «С» Advanced Диплом лауреата І ступеня – Ілля Фіалко (Україна) Диплом лауреата II ступеня – Олександра Кацалап (Україна) Диплом лауреата II ступеня – Валерія Меркулова (Україна) Диплом лауреата II ступеня – Лі Шуан Герн (Австралія) Диплом лауреата III ступеня – Джорді Кемпел (Велика Британія) Диплом лауреата IV ступеня – Ю Хайлунь (Канада)

The nomination «C» Advanced Diploma of prize winner of the 1st degree – Illia Fialko (Ukraine) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Oleksandra Katsalap (Ukraine) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Valeriya Merkulova (Ukraine) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Lee Shuan Hern (Australia) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Geordie Cambell (United Kingdom) Diploma of prize winner of the 4th degree – Yu Hailun (Canada)

Номінація «D» Advanced Диплом лауреата І ступеня – Окуї Шио (Японія) Диплом лауреата ІІ ступеня – Ілля Фіалко (Україна) Диплом лауреата ІІ ступеня – Аліса Заїка (Україна) Диплом лауреата III ступеня – Дмитро Кравець (Україна) Диплом лауреата ІV ступеня – Марія Мацієвська (Україна)

The nomination «D» Advanced Diploma of prize winner of the 1st degree – Okui Shio (Japan) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Illia Fialko (Ukraine) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Alisa Zayika (Ukraine) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Dmytro Kravets (Ukraine) Diploma of prize winner of the 4th degree – Maria Matsiyevska (Ukraine)

Журі конкурсу: Валерій Козлов (Україна) – голова журі Станіслав Почекін (Іспанія, Російська Федерація) Паола Вольпі (Італія) Ельза Колодін (Німеччина) Валіда Расулова-Сук (Сша) Паскаль Галле (Франція)

Jury of the Competition: Valeriy Kozlov (Ukraine) – The Chairman of Jury Stanislav Pochekin (Spain, Russian Federation) Paola Volpe (Italy) Elza Kolodin (Germany) Valida Rassoulova-Suk (USA) Pascal Gallet (France)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 22


ІСТОРІЯ КОНКУРСУ В ГРУПІ «ГОРОВИЦЬ-ДЕБЮТ» / HISTORY OF THE COMPETITION IN GROUP «HOROWITZ-DEBUT»

З 21 квітня по 4 травня 2016 року відбувся XІ Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця у групах «Горовиць-Дебют», Молодшій та Середній. У конкурсних змаганнях взяли участь 77 юних піаніста з 10 країн світу.

From 21 April till 4 May 2016 was held XI International competition for Young Pianists in Memory of Vladimir Horowitz in groups «HorowitzDebut», Junior and Intermediate. In the Competition took part 77 young pianists from 10 countries.

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ:

WINNERS OF THE COMPETITION:

Номінація «А» Elementary Диплом лауреата І ступеня – Єлісєєва Катерина (Україна) Диплом лауреата ІІ ступеня – Єрмак Михайло (Україна) Диплом лауреата ІIІ ступеня – Шумакова Альбіна (Україна) Диплом лауреата ІIІ ступеня – Рябошапка Єлизавета (Україна) Диплом лауреата ІIІ ступеня – Мєзєнцев Єгор (Україна)

The nomination «A» Elementary Diploma of prize winner of the 1st degree – Yeliseyeva Kateryna (Ukraine) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Yermak Mykhailo (Ukraine) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Shumakova Albina (Ukraine) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Riaboshapka Yelyzaveta (Ukraine) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Miezientsev Yehor (Ukraine)

Номінація «В» Elementary Диплом лауреата І ступеня – Михайліченко Христина (Україна) Диплом лауреата ІІ ступеня – Барташевич Кирил (Білорусь) Диплом лауреата ІI ступеня – Мєзєнцев Єгор (Україна) Диплом лауреата ІІ ступеня – Єлісєва Катерина (Україна) Диплом лауреата ІІІ ступеня – Плєшакова Марія-Луіза (Україна) Диплом лауреата ІІІ ступеня – Іваницький Марк (Україна) Диплом лауреата ІІІ ступеня – Рябошапка Єлизавета (Україна) Диплом лауреата IV ступеня – Свєчніков Святослав (Україна) Диплом лауреата IV ступеня – Лукашіва Софія (Україна)

The nomination «B» Elementary Diploma of prize winner of the 1st degree – Mykhailichenko Khrystyna (Ukraine) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Bartashevych Kirill (Belarus) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Miezientsev Yehor (Ukraine) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Yelisyeva Kateryna (Ukraine) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Mariya-Luyiza Pleshakova (Ukraine) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Ivanytsky Mark (Ukraine) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Riaboshapka Yelyzaveta (Ukraine) Diploma of prize winner of the 4th degree – Svechnikov Sviatoslav (Ukraine) Diploma of prize winner of the 4th degree – Lukashiva Sofia (Ukraine)

Номінація «С» Advanced Диплом лауреата І ступеня – Барташевич Кирил (Білорусь) Диплом лауреата II ступеня – Небаба Анна (Україна) Диплом лауреата IІI ступеня – Плєшакова Марія-Луіза (Україна) Диплом лауреата IV ступеня – Муштай Софія (Україна) Диплом лауреата IV ступеня – Даценюк Ангеліна (Україна) Диплом лауреата V ступеня – Бахмут Єгор (Україна) Диплом лауреата V ступеня – Дубій Софія (Україна) Диплом лауреата VI ступеня – Корнута Олександр (Україна) Диплом лауреата VI ступеня – Ван Дзі Ю (Китай)

The nomination «C» Advanced Diploma of prize winner of the 1st degree – Bartashevych Kirill (Belarus) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Nebaba Anna (Ukraine) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Plieshakova Maria-Luiza (Ukraine) Diploma of prize winner of the 4th degree – Mushtai Sofia (Ukraine) Diploma of prize winner of the 4th degree – Datseniuk Anhelina (Ukraine) Diploma of prize winner of the 5th degree – Bakhmut Yehor (Ukraine) Diploma of prize winner of the 5th degree – Dubiy Sofia (Ukraine) Diploma of prize winner of the 6th degree – Kornuta Oleksandr (Ukraine) Diploma of prize winner of the 6th degree – Wang Zi You (China)

Номінація «D» Advanced Диплом лауреата І ступеня – Михайліченко Христенко (Україна) Диплом лауреата ІІ ступеня – Єрмак Михайло (Україна) Диплом лауреата ІІ ступеня – Мєзєнцев Єгор (Україна) Диплом лауреата ІІ ступеня – Кущ Дмитро (україна) Диплом лауреата III ступеня – Дубій Софія (Україна) Диплом лауреата ІV ступеня – Соловйова Анастасія (Україна)

The nomination «D» Advanced Diploma of prize winner of the 1st degree – Mykhailichenko Khrystyna (Ukraine) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Yermak Mykhailo (Ukraine) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Miezientsev Yehor (Ukraine) Diploma of prize winner of the 2nd degree – Kushch Dmytro (Ukraine) Diploma of prize winner of the 3rd degree – Dybiy Sofia (Ukraine) Diploma of prize winner of the 4th degree – Soloviova Anastasia (Ukraine)

Журі конкурсу: Валерій Козлов (Україна) – Голова журі Манана Доіджашвілі (Грузія) Альберто Нозе (Італія) Ельза Колодін (Німеччина) Войцех Світала (Польща) Валіда Расулова-Сук (США) Маріан Рибіцкі (Франція)

Jury of the Competition: Valeriy Kozlov (Ukraine) – The Chairman of Jury Manana Doijashvili (Georgia) Alberto Nose (Italy) Elza Kolodin (Germany) Wojciech Switala (Poland) Valida Rassoulova-Suk (USA) Marian Rybicki (France)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 23


ІСТОРІЯ КОНКУРСУ В МОЛОДШІЙ ГРУПІ / HISTORY OF THE COMPETITION IN JUNIOR GROUP

²ñòîð³ÿ êîíêóðñó ðîçïî÷èíàºòüñÿ ç 1995 ðîêó. Зà ³í³ö³àòèâîþ âèêëàäà÷³â Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî ìóçè÷íîãî ó÷èëèùà ³ì. Ð. Ì. Ã볺ðà, ó ÿêîìó íàâ÷àâñÿ Âîëîäèìèð Ãîðîâèöü, 23 êâ³òíÿ – 3 òðàâíÿ áóëî ïðîâåäåíî ²êîíêóðñ çà ó÷àñòþ 102 þíèõ ìóçèêàíò³â ³ç 13 êðà¿í ñâ³òó.

The Competition, from its first outing in 1995, was established by the teachers of the R. Glier Kyiv State Music College in memory of the College famous student Vladimir Horowitz. The I Competition was held from 23 April till 3 May, the number of participants added up to 102 young pianists from 13 countries all over the world.

ЛАУРЕАТИ

PRIZE WINNERS

Ìîëîäøà ãðóïà

Junior group

I премія та Золота медаль – Олексій Ємцов (Україна)

I prize and Gold Medal – Oleksiy Yemtsov (Ukraine)

II премія та Срібна медаль – Олена Іваненко (Україна)

II prize and Silver Medal – Olena Іvanenko (Ukraine)

Артем Ляхович (Україна)

Artem Lyakhovytch (Ukraine)

III премія та Бронзова медаль – Денис Богомол (Україна)

III prize and Bronze Medal – Denys Bohomol (Ukraine)

Юлія Швед (Україна)

Julia Shved (Ukraine)

ЖУРІ

JURY

Іван Карабиць (Україна) – голова журі

Ivan Karabyts (Ukraine) – the Chairman of the Jury

Тереза Дюссо (Франція)

Therese Dussaut (France)

Іреней Жук (Канада)

Iryneus Zuk (Canada)

Тетяна Кравченко (Російська Федерація)

Tatiana Kravchenko (Russian Federation)

Сергій Полусмяк (Україна)

Serhiy Polusmyak (Ukraine)

Сьюзен Стар (США)

Sussan Starr (USA)

Микола Сук (США)

Mukola Suk (USA)

Уоррен Томсон (Австралія)

Warren Thomson (Australia)

Надя Штернберг (Ізраїль)

Nadia Sternberg (Israel)

²² êîíêóðñ â³äáóâñÿ 21 êâ³òíÿ – 5 òðàâíÿ 1997 ð. Ó êîíêóðñ³ áðàëè ó÷àñòü 84 ï³àí³ñòè ³ç 15 êðà¿í ñâ³òó.

The ІІ Competition was organized in the period from April 21 to May 5, 1997. The number of participants came to 84 pianists from 15 countries all over the world.

ЛАУРЕАТИ

PRIZE WINNERS

Ìîëîäøà ãðóïà

Junior group

I премія та Золота медаль – Ріса Хіноуе (Японія)

I prize and Gold Medal – Risa Hinoue (Japan)

II премія та Срібна медаль – Олександр Гаврилюк (Україна)

II prize and Silver Medal – Oleksandr Havrylyuk (Ukraine)

III премія та Бронзова медаль – Олександр Гринюк (Україна)

III prize and Bronze Medal – Oleksandr Grynyuk (Ukraine)

ЖУРІ

JURY

Іван Карабиць (Україна)– голова журі

Ivan Karabyts (Ukraine) – the Chairman of the Jury

Уоррен Томсон (Австралія)

Warren Thomson (Australia)

Мартін Канін (США)

Martin Canin (USA)

Казухіко Накадзіма (Японія)

Kazuhiko Nakajima (Japan)

Рольф Плагге (Австрія)

Rolf Plagge (Austria)

Норма Фішер (Велика Британія)

Norma Fisher (Great Britain)

Діна Іоффе (Ізраїль)

Dina Yoffe (Israel)

Тетяна Кравченко (Російська Федерація)

Tatiana Kravchenko (Russian Federation)

Микола Сук (США)

Mukola Suk (USA)

Марія Крушельницька (Україна)

Maria Krushelnytska (Ukraine)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 24


ІСТОРІЯ КОНКУРСУ В МОЛОДШІЙ ГРУПІ / HISTORY OF THE COMPETITION IN JUNIOR GROUP

²²² êîíêóðñ ïðîâîäèâñÿ 23 êâ³òíÿ – 7 òðàâíÿ 1999 ð. ³í ç³áðàâ 79 ìîëîäèõ ìóçèêàíò³â ³ç 17 êðà¿í ñâ³òó.

The III Competition was held from April 23 till May 7, 1999. The number of participants came to 79 young pianists from 17 countries all over the world.

ЛАУРЕАТИ

PRIZE WINNERS

Ìîëîäøà ãðóïà

Junior group

I премія та Золота медаль – Iрина Арбатська (Україна)

I prize and Gold Medal – Iryna Arbatska (Ukraine)

II премія та Срібна медаль – Вадим Холоденко (Україна)

II prize and Silver Medal – Vadym Kholodenko (Ukraine)

Діна Писаренко (Україна)

Dina Pysarenko (Ukraine)

III премія та Бронзова медаль – Анастасія Дранчук (Казахстан)

III prize and Bronze Medal – Anastasia Dranchuk (Kazahstan)

ЖУРІ

JURY

Іван Карабиць (Україна) – голова журі

Ivan Karabyts (Ukraine) – the Chairman of the Jury

Джером Ловенталь (США)

Jerome Lowenthal (USA)

Аріє Варді (Ізраїль)

Arie Vardi (Israel)

Уоррен Томсон (Австралія)

Warren Thomson (Australia)

Норма Фішер (Велика Британія)

Norma Fisher (Great Britain)

Iго Кох (Австрія)

Igo Koch (Austria)

Діна Iоффе (Ізраїль)

Dina Yoffe (Israel)

Микола Сук (Україна, США)

Mukola Suk (Ukraine, the USA)

Михайло Степаненко (Україна)

Mikhailo Stepanenko (Ukraine)

IV êîíêóðñ ïðîâîäèâñÿ â äâà åòàïè: 7 – 10 ëèñòîïàäà 2000 ð. â³äáóëèñÿ êîíêóðñí³ çìàãàííÿ ó Мîëîäø³é ãðóï³, 18 êâ³òíÿ – 5 òðàâíÿ 2001 ðîêó – ó Сåðåäí³é òà Сòàðø³é ãðóïàõ.

The IV Competition was divided into two stages: Junior Group in the period from November 7 to 10, 2000 and Intermediate and Senior groups in the period from April 18 to May 5, 2001.

ЛАУРЕАТИ

PRIZE WINNERS

Ìîëîäøà ãðóïà

Junior group

I премія та Золота медаль – Валерія Мирош (Україна)

I prize and Gold Medal – Valeria Myrosh (Ukraine)

II премія та Срібна медаль – Кирило Кедук (Білорусь)

II prize and Silver Medal – Kyrylo Keduk (Belarus)

III премія та Бронзова медаль – Олександр Чугай (Україна)

III prize and Bronze Medal – Oleksandr Chygay (Ukraine)

Артем Ясинський (Україна)

Artem Yasynsky (Ukraine)

ЖУРІ

JURY

Iван Карабиць (Україна) – голова журі

Ivan Karabyts (Ukraine) – the Chairman of the Jury

Надя Штернберг (Ізраїль)

Nadia Sternberg (Israel)

Іреней Жук (Канада)

Iryneus Zuk (Canada)

Володимир Нєхаєнко (Білорусь)

Volodymyr Nekhaenko (Belarus)

Сергій Усанов (Російська Федерація)

Sergiy Ussanov (Russian Federation)

Валерій Козлов (Україна)

Valeriy Kozlov (Ukraine)

Паскаль Галле (Франція)

Pascal Gallet (France)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 25


ІСТОРІЯ КОНКУРСУ В МОЛОДШІЙ ГРУПІ / HISTORY OF THE COMPETITION IN JUNIOR GROUP

V конкурс проводився в два етапи: 3–7 листопада 2002 року відбулись конкурсні змагання в групі «Горовиць-Дебют» та 17 квітня – 3 травня 2003 року – в Молодшій, Середній та Старшій групах.

The V Competition was held in two stages: November 3–7, 2002 the Competition was held in group «Horowitz-Debut» and April 17 – May 3, 2003 the Competition was held in the Junior, Intermediate and Senior groups.

ЛАУРЕАТИ

PRIZE WINNERS

Ìîëîäøà ãðóïà

Junior group

I премія та Золота медаль – Чун Вай Чін Речел (Китай)

I prize and Gold Medal – Cheung Wai Ching Rachel (China)

II премія та Срібна медаль – Саня Бізяк (Югославія), Ногі Нарія (Японія)

II prize and Silver Medal – Sanja Bizjak (Yugoslavia), Nogi Nariya (Japan)

III премія та Бронзова медаль – Хе Ці Чжень (Китай)

III prize and Bronze Medal – He Qi Zhen (China)

Лев Терсков (Російська Федерація)

Lev Terskov (Russian Federation)

IV премія – Олексій Горлач (Україна)

IV prize – Oleksiy Gorlatch (Ukraine)

V премія – Михайло Єлецький (Білорусь)

V prize – Mykhail Yeletskiy (Belarus)

ЖУРІ

JURY

Роман Кофман (Україна) – голова журі

Roman Kofman (Ukraine) – The Chairman of the Jury

Віктор Макаров (Австралія)

Victor Makarov (Australia)

Борис Блох (США)

Boris Bloch (USA)

Рональд Туріні (Канада)

Ronald Turini (Canada)

Мішель Соні (Франція)

Michel Sogny (France)

Дмитро Башкіров (Російська Федерація, Іспанія)

Dmitri Bashkirov (Russian Federation, Spain)

Неліта Тру (США)

Nelita True (USA)

Ян Цзюнь (Китай)

Yang Jun (China)

Бернд Гетцке (Німеччина)

Bernd Goetzke (Germany)

Микола Сук (Україна, США)

Mykola Suk (Ukraine, USA)

Валерій Козлов (Україна)

Valeriy Kozlov (Ukraine)

VI конкурс проводився в два етапи: 3–8 жовтня 2004 року відбулись конкурсні змагання в групі «Горовиць-Дебют» та 14–29 квітня 2005 року – в молодшій, середній та старшій групах.

The VI Competition was held in two stages: October 3–8, 2004 the Competition was held in group «Horowitz-Debut» and April 14–29, 2005 the Competition was held in the Junior, Intermediate and Senior groups.

ЛАУРЕАТИ

PRIZE WINNERS

Ìîëîäøà ãðóïà

Junior group

I премія – Риома Такагі (Японія)

I prize – Ryoma Takagi (Japan)

II премія – Павло Нетук (Білорусь)

II prize – Pavlo Netuk (Belarus)

III премія – Віктор Красовський (Україна)

III prize – Victor Krasovskiy (Ukraine)

IV премія – Сицянь Лі (Китай)

IV prize – Siqian Li (China)

ЖУРІ

JURY

Мирослав Скорик (Україна) – голова журі

Myroslav Skoryk (Ukraine) – the Chairman of the Jury

В’ячеслав Бойков (Україна)

Viacheslav Boikov (Ukraine)

Фані Вотерман (Велика Британія)

Dame Fanny Waterman (Great Britain)

Бернд Гетцке (Німеччина)

Bernd Goetzke (Germany)

Діна Іоффе (Ізраїль)

Dina Yoffe (Israel)

Емануель Красовські (Ізраїль)

Emanuel Krasovsky (Israel)

Сержіо Пертікаролі (Італія)

Sergio Perticaroli (Italy)

Джером Роуз (США)

Jerome Rose (USA)

Оксана Яблонська (США)

Oxana Yablonskaya (USA)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 26


ІСТОРІЯ КОНКУРСУ В МОЛОДШІЙ ГРУПІ / HISTORY OF THE COMPETITION IN JUNIOR GROUP

VIІ конкурс проводився в два етапи: 22–31 жовтня 2006 року відбулись конкурсні змагання в групі «Горовиць-Дебют» та в молодшій групі. 17–30 квітня 2007 року – в середній та старшій групах. ЛАУРЕАТИ Ìîëîäøà ãðóïà I премія – не присуджена ІІ премія та Срібна медаль – Валерія Шушкевич (Україна) Нансон Хуан (Китай) ІІІ премія та Бронзова медаль – Роман Лопатинський (Україна) Марія Петрова (Україна) IV премія – Ірина Бурган (Україна), Олександр Чорний (Україна) ЖУРІ Мирослав Скорик (Україна) – голова журі Валерій Козлов (Україна) Іреней Жук (Канада) Арніс Зандманіс (Латвія) Валіда Расулова-Сук (США) Анатолій Рябов (Російська Федерація) Ян Попіс (Польща) Норма Фішер (Велика Британія)

VIII êîíêóðñ ó Ìîëîäø³é ãðóï³ â³äáóâñÿ 24–31 æîâòíÿ 2008 ð. ðàçîì ç ãðóïîþ «Ãîðîâèöü-Äåáþò», êîíêóðñ у Ñåðåäí³é та Ñòàðø³é ãðóïàõ проводився з 12 по 26 квітня 2010 р. ЛАУРЕАТИ Ìîëîäøà ãðóïà I премія та Золота медаль – Ілля Зуйко (Україна) ІІ премія та Срібна медаль – Олександра Касман (США–Російська Федерація) ІIІ премія та Бронзова медаль – Анатолій Хара (Україна) Віза Роберт Сіппола (Фінляндія)

The VIІ Competition was held in two stages: October 22–31, 2006 the Competition was held in the group «Horowitz-Debut» and Junior group. April 17–30, 2007 the Competition was held in the Intermediate and Senior groups. PRIZE WINNERS Junior group I prize wasn’t awarded II prize and Silver Medal – Valeria Shushkevych (Ukraine) Huang Nansong (China) III prize and Bronze medal – Roman Lopatynskyy (Ukraine) Maria Petrova (Ukraine) IV prize – Iryna Burgan (Ukraine), Oleksandr Chornyy (Ukraine) JURY Myroslav Skoryk (Ukraine) – the Chairman of the Jury Valeriy Kozlov (Ukraine) Ireneus Zuk (Canada) Arnis Zandmanis (Latvia) Valida Rassoulova-Suk (USA) Anatoliy Ryabov (Russian Federation) Jan Popis (Poland) Norma Fisher (Great Britain)

The VIII Competition in Junior group was held in October 24–31, 2008 with a group «Horowitz-Debut», in Intermediate and Senior groups was held in April12–26, 2010. PRIZE WINNERS Junior group I prize and Gold Medal – Illia Zuiko (Ukraine) II prize and Silver Medal – Aleksandra Kasman (USA–Russian Federation) III prize and Bronze Medal – Anatoliy Khara (Ukraina) Visa Robert Sippola (Finland)

IV премія – Катерина Гараніч (Україна)

IV prize – Kateryna Garanich (Ukraine)

V премія – Володимир Кочнєв (Україна)

V prize – Volodymyr Kochnev (Ukraine)

ЖУРІ Олександр Злотник (Україна) – Голова журі

JURY Oleksandr Zlotnyk (Ukraine) – the Chairman of Jury

Елеанор Вон (Китай), Вадим Руденко (Російська Федерація)

Eleanor Wong (China), Vadim Rudenko (Russian Federation)

Яков Касман (США, Російська Федерація), Микола Сук (США)

Yakov Kasman (USA, Russian Federation), Mykola Suk (USA)

Маріан Рибіцкі (Франція), Джон Роос (Південно-Африканська Республіка) Тетяна Рощина (Україна)

Мarian Rybicki (France), John Roos (Republiс of South Africa) Tetiana Roshchyna (Ukraine)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 27


ІСТОРІЯ КОНКУРСУ В МОЛОДШІЙ ГРУПІ / HISTORY OF THE COMPETITION IN JUNIOR GROUP

IХ êîíêóðñ ó Ìîëîäø³é ãðóï³ â³äáóâñÿ з 28 квітня по 4 травня 2011 ð. ðàçîì ç ãðóïîþ «Ãîðîâèöü-Äåáþò», 8–23 червня 2012 р. – у Середній та Старшій групах.

The IX Competition in Junior group was held from April 28 till May 4, 2011 together with a group “Horowitz-Debut”, June 8–23, 2012 in Intermediate and Senior groups.

ЛАУРЕАТИ

PRIZE WINNERS

Ìîëîäøà ãðóïà

Junior group

I премія та Золота медаль – Болай Цао (Китай)

I prize and Gold Medal – Bolai Cao (China)

ІІ премія та Срібна медаль – Тянь Юань Лю (Китай)

II prize and Silver Medal – Tian Yuan Liu (China)

ІIІ премія та Бронзова медаль – Мацуда Канон (Японія)

III prize and Bronze Medal – Matsuda Kanon (Japan)

Ван Іньо (Китай)

Wang Yinuo (China)

IV премія – Катерина Хомякова (Україна)

IV prize – Kateryna Khomiakova (Ukraine)

V премія – Олексій Канке (Україна)

V prize – Oleksii Kanke (Ukraine)

ЖУРІ

JURY

Валерій Козлов (Україна) – голова Журі

Valeriy Kozlov (Ukraine) – the Chairman of the Jury

Валіда Расулова-Сук (США)

Valida Rassoulova-Suk (USA)

Грехем Скотт (Велика Британія)

Graham Scott (United Kingdom)

Барбара Щепанська (Німеччина)

Barbara Szczepanska (Germany)

Лев Шугом (Російська Федерація)

Lev Shugom (Russian Federation)

Х конкурс у Молодшій групі відбувся 17–25 квітня 2013 року.

The X Competition in the Junior group was held on April 17–25, 2013.

ЛАУРЕАТИ

PRIZE WINNERS

Ìîëîäøà ãðóïà

Junior group

I премія та Золота медаль – Чень Сюехун (Китай)

Iprize and Gold Medal – Chen Xuehong (China)

ІІ премія та Срібна медаль – Юнь Тоні Сиці (Канада)

II prize and Silver Medal – Yun Tony Sigi (Canada)

Марія Клименко (Україна)

Maria Klymenko (Ukraine)

ІIІ премія та Бронзова медаль – Лу Сін Ю (Китай)

II prize and Bronze Medal – Lu Xingyu (China)

IV премія – Олександр Малофєєв (Російська Федерація)

IV prize – Aleksandr Malofeyev (Russian Federation)

V премія – Євген Моторенко (Україна)

V prize – Yevhen Motorenko (Ukraine)

ЖУРІ

JURY

Валерій Козлов (Україна) – голова журі

Valeriy Kozlov (Ukraine) – The Chairman of Jury

Станіслав Почекін (Іспанія, Російська Федерація)

Stanislav Pochekin (Spain-Russian Federation)

Паола Вольпі (Італія)

Paola Volpe (Italy)

Ельза Колодін (Німеччина)

Elza Kolodin (Germany)

Валіда Расулова-Сук (Сша)

Valida Rassoulova-Suk (USA)

Паскаль Галле (Франція)

Pascal Gallet (France)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 28


ІСТОРІЯ КОНКУРСУ В МОЛОДШІЙ ГРУПІ / HISTORY OF THE COMPETITION IN JUNIOR GROUP

ХІ конкурс у Молодшій групі відбувся з 21 квітня по 5 травня 2016 року.

ЛАУРЕАТИ Ìîëîäøà ãðóïà I премія та Золота медаль – Лао Жуй Сi (Китай) ІІ премія та Срібна медаль – Федюрко Роман (Україна) ІІІ премія та Бронзова медаль – Семикрас Дмитро(Україна) IV премія – Мирошниченко Микола (Україна) V премія – Заїка Аліса (Україна) VІ премія – Мацієвська Марія(Україна) ЖУРІ Валерій Козлов (Україна) – Голова журі Манана Доіджашвілі (Грузія) Альберто Нозе (Італія) Ельза Колодін (Німеччина) Войцех Світала (Польща) Валіда Расулова-Сук (США) Маріан Рибіцкі (Франція)

The ХІ Competition in the Junior group was held on April 21 to May 5, 2016.

PRIZE WINNERS Junior group I prize and Gold Medal – Lao Rui Si (China) II prize and Silver Medal – Fediurko Roman (Ukraine) III prize and Bronze medal – Semykras Dmytro (Ukraine) IV prize – Myroshnychenko Mykola (Ukraine) V prize – Zaika Alisa (Ukraine) VІ prize – Matsiievska Maria (Ukraine) JURY Valeriy Kozlov(Ukraine) – Chairman of the Jury Manana Doijashvili (Georgia) Alberto Nosè (Italy) Elza Kolodin (Germany) Wojciech Switala (Poland) Valida Rassoulova-Suk (USA) Marian Rybicki (France)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 29


ЧЛЕНИ ЖУРI / MEMBERS OF THE JURY

Валерій Козлов Україна

Valeriy Kozlov Ukraine

Голова журі

Chairman of the Jury

Професор фортепіанного факультету Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, заслужений артист України. Музичну освіту здобув у Санкт-Петербурзі та Києві, клас народної артистки Росії, професора Тетяни Кравченко. У 1983–1984 роках пройшов стажування в Московській консерваторії у народного артиста Росії, професора Льва Власенка. Концертно-виконавську діяльність розпочав у СанктПетербурзі ще учнем, коли виконав Концерт Р. Шумана з симфонічним оркестром під орудою Дмитра Румшевича. По закінченні аспірантури багато гастролював в Україні та за її межами; неодноразово виступав у супроводі симфонічних оркестрів. Зробив великий внесок у розвиток української сучасної музики; багато вітчизняних композиторів знайшли в особі Валерія Козлова тонкого і вдумливого інтерпретатора, автора редакцій нових творів (Євгена Станковича, Мирослав Скорик, Олександр Костін, Олег Ківа, Ярослав Верещагін). Виконав багато різноманітних програм в ансамблі з відомими співаками та інструменталістами. Має значну кількість записів у фонді Українського радіо. Учні Валерія Козлова – лауреати та дипломанти відомих міжнародних конкурсів: ARD, ім. Шопена (Німеччина), ім. Лантьє (Франція), у м. Дадлі (Англія), «Finale Ligure» (Італія), ім. Рахманінова (Російська Федерація), Володимира Крайнєва (Україна), ім. Прокоф`єва (Російська Федерація), ім. Ф. Бузоні (Італія), у м. Бремен (Німеччина), пам’яті Горовиця (Україна).  На ІІІ конкурсі пам’яті Горовиця учень Валерія Козлова Олексій Гринюк отримав вищу нагороду конкурсу – І премію та Золоту медаль (Старша група). У 2005 році переможцем VI конкурсу Горовиця став учень Валерія Козлова Антоній Баришевський (ІІ премія, Середня група). У подальшому ці вихованці професора Козлова здобули найвищі нагороди престижних міжнародних конкурсів: Олексій Гринюк – І премію конкурсу піаністів у м. Шанхай (Китай, 2001), Антоній Баришевський – ІІ премію конкурсу ім. Феруччо Бузоні (Італія, 2013), І премію конкурсу піаністів-майстрів ім. Артура Рубінштейна (Ізраїль, 2014). Постійно проводить майстер-класи у провідних музичних закладах України і за її межами; член журі багатьох національних і міжнародних конкурсів. Голова журі IV–XI конкурсів Горовиця у групі «Горовиць-Дебют» та VIII–XI конкурсів у «Молодшій групі».

Piano Professor of the P. Tchaikovsky National Musical Academy of Ukraine, Honoured Artist of Ukraine. He undertook musical studies in St. Petersburg and in Kyiv under the guidance of Professor T. Kravchenko, People’s Artist of Russia. In 1983–1984 he had on-the-job training at the Moscow Conservatory under the guidance of Professor L. Vlasenko, People’s Artist of Russia. Being a student he started his concert and performing activity in St. Petersburg with a performance of Robert Schumann Piano concert with orchestra under conductor Dmytro Rumshevych. Upon completion of his post-graduate course he toured a lot in Ukraine and abroad; repeatedly performed with symphony orchestras. He made an important contribution to the development of contemporary Ukrainian music; many Ukrainian composers have found in personality of Valeriy Kozlov a subtle and thoughtful interpreter and an author of new works versions (Yevhen Stankovych, Myroslav Skoryk, Oleksandr Kostin, Oleg Kyva, Yaroslav Vereshchagin). The pianist performed a large number of various programs in ensemble with wellknown singers and instrumentalists. He has a number of fund recordings, which are often broadcasted in the Ukrainian radio programs. V. Kozlov’s students are the winners of the following wellknown international competitions: ARD, Chopin (Germany), Pierre Lantier (France), Dadly (England), Finale Ligure (Italy), S. Rachmaninoff, S. Prokofiev (Russia), V. Krainev, Ferruccio Busoni Competition (Italy), Bremen (Germany), Horowitz Competition (Ukraine). At III Horowitz Competition V. Kozlov’s student Oleksiy Grynyuk won the highest prize – the First prize and the Gold medal (Senior group). In 2005, the prize-winner of the VI Horowitz Competition became the student of Valery Kozlov Baryshevskyi Antonii (Second prize, Integmediate Group). In the future, these students of Professor Kozlov won the highest awards of prestigious international competitions: Alexei Grynyuk – First prize the Shanghai Piano Competition (China, 2001), in Antonii Baryshevskyi – Second prize The Ferruccio Busoni Piano Competition (Italy, 2013), First prize The Arthur Rubinstein International Piano Master Competition (Israel, 2014). The pianist has given master classes at major musical institutions of Ukraine and abroud; serves as a jury member at many national and international competitions.Valeriy Kozlov was the Chairman of the Jury in the group «Horowitz-Debut» at the IV–XI and in the Junior group at the VIII–XI competitions.

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 30


ЧЛЕНИ ЖУРI / MEMBERS OF THE JURY

Паола Вольпе Італія

Paola Volpe Italy

В 12 років піаністка дебютувала в концерті театру Ла Феніче у Венеції разом із симфонічним оркестром (диригент П`єро Беллуджі). Продовжила навчання в Неапольській консерваторії Сан-П’єтро-а-Майелла у класі Маестро Серджіо Фіорентіно, де отримала диплом з похвальним відгуком. Переможець міжнародних конкурсів, серед яких конкурс Радіотелевізійної компанії Італії (RAI). Веде інтенсивну концертну діяльність; з успіхом виступала в престижних концертних залах і театрах Італії (Неаполь, Мілан, Фоджа, Трієст, Салерно, Барі, Турін, Лечче), Франції, Бельгії, Угорщини, Іспанії, Португалії, Швеції, Швейцарії, Польщі, Румунії, Болгарії, Австрії, Чехії, Греції, Югославії, Нідерландів, Південної Америки, Кореї, Японії. Грала у супроводі провідних симфонічних оркестрів, серед яких: Токійський філармонічний оркестр, Муніципальний симфонічний оркестр м. Каракас, Симфонічний оркестр ім. Д. Скарлатті, симфонічні оркестри Валонії, Тайваню, Філармонічний оркестр ім. Дж. Енеску, Симфонічний оркестр Радіо та телебачення Молдови та інші. Співпрацювала з такими відомими диригентами як: Цеккі, Карачіоло, Дзіно, Дзіганте, Рота, Андреску, Кауфман, Вінтіла, Мусті, Кім Ху Дже, Чемберлен та іншими. Вагомим творчим доробком піаністки була участь у проекті «Театр Ла Скала для дітей», в якому вона сорок п`ять разів виконала «Дитячі сцени» Шумана; також постійно запрошується до виступів у міжнародних фестивалях. Проводила майстер-класи у навчальних закладах Італії, Німеччини, Кореї, Франції, Нідерландів, Іспанії, Бельгії, Греції. Була членом журі міжнародних конкурсів у Франції, Іспанії, Португалії, Греції, Італії, Україні; постійно запрошується до складу журі випускних екзаменів Марсельської консерваторії ім. П`єра Барбізе. У творчому доробку піаністки – записи на студіях Еді Пан, Діскавері Інтернешнл, Асса Кантор та Санніо Неумі, виступи у концертах камерної музики в дуеті із скрипалькою Ліліан Бернарді та у складі тріо ім. Ніколо Сала разом із Джуліо Ровії та Джанлукою Джіганті. Професор фортепіано Державної консерваторії музики Сан П’єтро а Майєла у Неаполі. З 1997 року є художнім директором Гуманітарного фонду Массімо Делла Кампо. У травні 2007 р. була нагороджена міжнародним призом «Sebetia Ter» в категорії «Музика» і Золотою медаллю Президента Італії.

Paola Volpe, after making her debut with the Orchestra at The Fenice Theatre in Venice at the age of twelve under the direction of Piero Bellugi, carried her studies on in Naples at the Conservatory of Music San Pietro a Majella where she got a diploma under the guidance of M° Sergio Fiorentino, gaining a mention of honor (she was awarded the honorable mention). She is the winner of several competitions as, for example the one for RAI (Radio Televisione Italiana). She has a great deal of flattering achievements in prestigious concerts halls and theatres in Italy (Naples, Milano, Foggia, Trieste, Salerno, Bari, Lecce, Torino), France, Belgium, Hungary, Spain, Portugal, Sweden, Switzerland, Poland, Romania, Bulgaria, Austria, Czech Republic, Greece, Germany, Yugoslavia, Netherlands, South America, Korea, Japan. She has collaborated with various orchestra conductors, such as: Carlo Zecchi, F.Caracciolo, O. Ziino, F. Zigante, M. Rota, S. Vacev, H. Andreescu, P. Sbarca, K. Kaufmann, G. Vintila, G. Mustea, Kim Hun Je, R. Chamberlain, K. Balazs and so on. She has collaborated with the theatre “La Scala” in Milan as a pianist carrying out 45 performances of the Schumann’s “Children’s scenes” in the ambit of the programme “The Scala for children”. Moreover, she has taken part in International Festivals and she has recorded for several foreign broadcasters. She has held master classes in Italy, Germany, Korea, France, Netherlands, Spain, Belgium, Greece. She has been invited to several piano competitions such in France, Spain, Portugal, Greece, Italy, Ukraine; she is usually invited as member of the jury for the final examinations at Marseille Conservatoire Pierre Barbizet. Since 1997 she has been Artistic Director in the Neapolitan main building of Società Umanitaria-Fondation Massimo Della Campa. She recorded for the Edi Pan, Discovery International Assa Kantor e Sannio Neumi. She is a regular teacher of Piano at the State Conservatory of Music San Pietro a Majella in Naples. She plays also in chamber music in Duo formation with the violinist Liliana Bernardi and she is part of the Trio Nicola Sala with Giulio Rovighi and Gianluca Giganti. In May 2007 she received an International Prize Sebetia Ter for the music Gold medal from the Italian Republic Chairman organized by Study and culture Center of Naples.

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 31


ЧЛЕНИ ЖУРI / MEMBERS OF THE JURY

Юстас Дваріонас Литва

Justas Dvarionas Lithuania

Професійна майстерність та яскрава індивідуальність піаніста вперше отримали міжнародне визнання на Міжнародному конкурсі піаністів «Virtuosi per Musica di Pianoforte» у Чехословаччині, де у віці 11 років він представляв свою країну й з тріумфом повернувся додому зірковим лауреатом. Пізніше, з відзнакою закінчив Московську державну консерваторію ім. П. І. Чайковського, де навчався у Льва Власенка та Михайла Плетньова. Ще під час навчання став переможцем та призером багатьох міжнародних конкурсів, серед яких: Міжнародний конкурс піаністів ім. Віотті (Італія), Міжнародний конкурс піаністів у Порто (Португалія), Міжнародний конкурс піаністів ім. М. Чюрльоніса (Литва). Піаніст веде активну концертну діяльність – виступає з сольними концертами, виконує камерну музику, грає у супроводі оркестрів Болгарії, Канади, Німеччини, Росії, США, Швеції, Норвегії, Греції, Австрії, Перу, Великої Британії, Японії тощо. Плідно поєднує виконавську діяльність з педагогічною роботою; є асоційованим професором Музичної академії Університету ім. Вітаутаса Магнуса, запрошується до роботи у Школі ім. Персела у Лондоні та викладає у Вищій школі мистецтв ім. М. Чюрльоніса у Вільнюсі. Постійно проводить майстер-класи у Німеччині, Польщі, Норвегії, Франції, Росії, Японії, Перу, Великій Британії, Литві, Італії та інших країнах. Багато з його студентів стали володарями головних призів престижних міжнародних конкурсів піаністів. З 2008 року Юстаc Дваріонас є віце-президентом EMCY – Європейської спілки молодіжних музичних конкурсів. Член журі багатьох міжнародних конкурсів піаністів, серед яких: конкурс ім. Джини Бахауер (США), Орхуський конкурс у Данії, юнацький конкурс ім. Ф. Ліста (Німеччина), телевізійний конкурс «Лускунчик» (Росія), ім. М. Рубінштейна (Франція), конкурс «Концертіно Прага» (Чехія), конкурс пам`яті Володимира Крайнєва (Україна), конкурс «Санта Чечілія» у Порто (Португалія), конкурс ім. Р. Шумана (Німеччина) та багато інших. Сьогодні музикант веде активну концертну, педагогічну та громадську діяльність. Серед останніх ангажементів Юстаса – концерти, майстер-класи та запрошення до членства в журі в країнах Європи, Азії, Австралії, Південної та Північної Америки.

Justas already flourished into a skilful performer with his own musical identity at the age of eleven when he represented his country at the «Virtuosi per Musica di Pianoforte» International Piano Competition in Czechoslovakia. From this event Justas returned home as triumphant Laureate. His extraordinary and growing abilities eventually lead him to the Moscow P. Tchaikovsky Conservatoire for graduate and post-graduate studies, both of which he completed with highest honours (CUM LAUDE) studying under Prof Lev Vlassenko and Mikhail Pletnev. During his final years of study he won the Italian «Viotti» International Piano Competition. Justas also received special awards from both the Portuguese «Porto» International Piano Competition and the «International M. K. Čiurlionis» Piano Competition in Lithuania. Justas also has performed in solo, chamber music or with orchestras in Bulgaria, Canada, Germany, Russia, United States of America, Sweden, Norway, Czech Republic, Austria, Peru, England, Japan and more. Justas Dvarionas is Assoc. professor at the Vytautas Magnus University Music Academy, teaches talented young pianists the M.K. Čiurlionis High School for the Arts in Vilnius and is Visiting Piano Teacher at The Purcell School in London. He has also held many Master Classes of his own in Germany, Poland, Norway, France, Russia, Japan, Peru, Great Britain, Lithuania, Italy and other countries. Many of his students have been awarded major prizes at prestigious piano competitions. Justas Dvarionas is Vice-President of EMCY (European Union of Music Competitions for Youth), has served as jury member in many international competitions (like the Gina Bachauer Piano Competition, USA; Aarhus International Piano Competition, Denmark; Liszt Junior Piano Competition, Germany; N. Rubinstein International Piano Competition, France; International Radio Competition for Young Musicians ‘Concertino Praga’, Czech Republic; Volodymyr Krainev Competition, Ukraine; Santa Cecilia International Competition Porto, Portugal; PIANALE Competition, Germany, International Television Contest for Young Musicians ‘Nutcracker’, Russia; Robert Schumann International Competition, Germany and many others). These days Justas teaches and plays concerts in Lithuania and abroad, is very active in countries and international cultural and musical life. His last engagements include concerts, teaching and jury activities in Europe, Asia, Australia, North and South America.

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 32


ЧЛЕНИ ЖУРI / MEMBERS OF THE JURY

Марія Муравська Польща

Maria Murawska Poland

Марія Муравська здобула фундаментальну музичну освіту: спочатку грі на фортепіано навчалася в Познанській державній вищій школі музики в класі проф. Ольги Ільвицької, пізніше в Бидгощі навчалася в Академії музики у проф. Єжи Годзіжевського та закінчила з відзнакою Державну вищу школу музики в класі проф. Лідії Старнієвської. Підвищувала свою професійну майстерність у Веймарі у Людвіга Гофмана та в Москві у Віри Носіної. У 15 років вперше виступила з оркестром, виконала концерт Бетховена № 2 В-dur у супроводі Померанського філармонічного оркестру в Торуні. Веде активну концертну діяльність як солістка та камерний виконавець; виступала на музичних фестивалях у Бидгощі, в серії концертів, присвячених творчості Падеревського; також виступала на ІІ фестивалі ім. Шопена в Антоніні та інші. Гастролі піаністки відбувалися в різних містах Польщі, Росії, Німеччини, Данії, Франції, Італії, Австрії, Швеції, Сербії, України, Іспанії та Китаю. У 1996 році Марія Муравська записала для Польського радіо фортепіанні твори Шопена і Падеревського. Педагогічна діяльність піаністки розпочалася 1982 року в Академії музики в Бидгощі в якості асистентки Єжи Годзіжевського – сьогодні вона є професором фортепіано цього навчального закладу. З 1990 року до нашого часу займає керівні адміністративні посади в Академії, у 2012 році була обрана проректором по організаційній, науковій роботі та з міжнародного співробітництва. За сумісництвом викладає фортепіано в Державній музичній школі імені Артура Рубінштейна в Бидгощі. У 2003 році за указом Президента Польщі отримала звання професора музичного мистецтва. Постійно проводить майстер класи в Польщі, Італії, Китаї. Запрошувалася до складу журі багатьох польських та зарубіжних конкурсів молодих піаністів. З 1983 року активно займається громадською діяльністю – є членом Асоціації польських музикантів, з 1996 року  – членом Музичного товариства у Бидгощі, у 1997 році була обрана до складу дирекції Товариства, а протягом 2001–2013 рр. була його віце-президентом. Має почесні нагороди за значний внесок у розвиток культури та мистецтва: Срібний хрест (1999 р.), Премія ім. Маршала (2001 р.), Золотий хрест та медаль Голови адміністрації м.  Бидгощ (2004 р.), Почесна медаль «Глорія Артис» (2012 р.), Медаль Національної комісії освіти Польщі.

Maria Murawska graduated with honours from the State Musical School (2nd Degree Qualifications) in Bydgoszcz, where she was among the students of Prof. Lidia Starniewska. She first studied at the State Higher School of Music in Poznan, in Prof. Olga Ilwicka’s class, and then at the Academy of Music in Bydgoszcz, in Prof. Jerzy Godziszewski’s class. She perfected her piano skills abroad, in Weimar, under the tutelage of Ludwig Hoffman, and at Russian Academy of Music, as a trainee of Viera Nosina. At the age of fifteen, Maria Murawska made her debut with an orchestra – she performed Beethoven’s Concerto in B Major, accompanied by the Pomeranian Philharmonic Orchestra at Artus Court in Torun. She is now busy giving concerts as a soloist and chamber pianist. She has taken part in Polish Music Festivals in Bydgoszcz, in a series of concerts of Paderewski’s music, as well as she performed at the 2nd Chopin Festival in Antonin and at Usedomer Musikfestival in 1999 – to name a few. She has played recitals in a number of Polish cities, as well as in Russia, Germany, Denmark, France, Italy, Austria, Sweden, Serbia, Ukraine, Spain and China. In 1996 she recorded works by Chopin and Paderewski for Polish Radio. Since 1982 she has been working at Bydgoszcz Academy of Music, where she was initially employed as an assistant to Prof. J. Godziszewski, and where she presently works as a full piano professor. From 1990 until 1996 she held the position of the Deputy Dean of the Faculty of Instrumental Music, and from 1996 till 1999 – the Dean of the Faculty. In 1999 she was appointed Vice-Rector for Student Matters and held the post until 2005 when she was elected Rector of the Academy (since 2008 for her 2nd term). In 2012 she was elected Vice-Rector for Organization, Science and International Cooperation (since 2016 for her 2nd term). She also teaches a piano class at the Artur Rubinstein State Musical Schools in Bydgoszcz. In 2003 she was nominated Professor of Musical Art by the Polish president. She has been invited to run masterclasses in Poland, Italy and China. She has been a jury member for many Polish and foreign competitions for young pianists. Since 1983 she has been a member of the Polish Musicians Association, and since 1996 – a member of Paderewski Musical Society in Bydgoszcz. In 1997 she was made member of the board of directors of the Society, and since 2001–2013 she has been its Vice President. In 1999 she was awarded the Silver Cross of Merit, and in 2001 she received the Kuiavia and Pomerania Province Marshal Award. In 2004 she was awarded the Gold Cross of Merit and the Bydgoszcz Starost (head of the local authorities) Medal. In 2012 she received the Medal for Merit to Culture – Gloria Artis from the Polish Minister of Culture and National Heritage and in 2014 was awarded the Medal of the National Education Commission granted by the Ministry of Education.

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 33


ЧЛЕНИ ЖУРI / MEMBERS OF THE JURY

Валіда Расулова-Сук США

Valida Rassoulova-Suk USA

Музичну освіту здобула в Бакинській середній спеціальній музичній школі ім. Бюль-Бюля, Бакинській консерваторії ім. Галібекова та Московській державній консерваторії ім. П. І. Чайковського (клас професора Л. Власенка). Володарка високих нагород Міжнародного конкурсу ім. Фредеріка Шопена (Варшава), Міжнародного конкурсу ім. Маргарити Лонг і Жака Тібо (Париж), Міжнародного музичного фестивалю (Плевен, Болгарія). Отримала широке визнання як солістка і камерний виконавець; багато гастролювала в країнах колишнього Радянського Союзу, у Польщі, Італії, Алжирі, Угорщині, Болгарії, Тунісі, Австрії, Нідерландах, Бельгії, Туреччині, Фінляндії, Норвегії і Франції. Була удостоєна почесного звання заслуженої артистки Азербайджану. З 1990 року, після переїзду до Сполучених Штатів Америки, піаністка живе і працює у Нью-Йорку. Постійно запрошується із сольними концертами та як камерний виконавець до виступів у престижних концертних залах. Серед творчих досягнень піаністки: участь в ювілеї Франко-американської школи музики Нью-Йорка; сольний концерт із творів Шопена (в програмі «Відродження Шопена» Українського інституту Америки), а також гастролі в своєму рідному місті Баку, де вона виступала у супроводі Державного академічного симфонічного оркестру Азербайджану. Веде активну педагогічну діяльність. Професор фортепіано Люсі Мозес Скул і Франко-американської школи музики Нью-Йорка. Проводила майстер-класи в навчальних закладах Азербайджану, Іспанії, США; брала участь в міжнародних музичних фестивалях в Алжирі, Болгарії, В`єтнамі, Іспанії. Член журі міжнародних конкурсів в Грузії, Іспанії, США, Мексиці, Україні.

Pianist Valida Rassoulova-Suk graduated from the Byul-Byul Special Music School in Baku, Azerbaijan, and went on to study at the Azarbaijan State Gajibekov Conservatory and at Moscow State Conservatory with Lev Vlasenko. Her prizes and awards include an honorary diploma from the International Margueeerite Long – Jacques Thibaud Competition in Paris, and the gold medal at the International Music Festival in Pleven, Bulgaria. Ms.Rassoulova-Suk, who holds the title of Honored Artist of the Republic of Azerbaijan, has performed extensively as soloist and chamber musician in major venues throughout the former Soviet Union, as well as Poland, Italy, Algeria, Hungary, Bulgaria, Tunisia, Austria, the Netherlands, Belgium, Turkey, Finland, Norway, and France. Since settling in New York City in 1990, where she is a highly regarded teacher, Ms.Rassoulova-Suk has appeared in recitals and as a chamber musician throughout the United States, Azerbaijan, and the Ukraine. In 2003, she appeared as the featured soloist at a benefit concert for the French-American School of Music at Weill Recital Hall. In January 2004, she performed a program of Chopin works in a concert entitled «Reconstructing Chopin» as part of the Music at the Institute series at the Ukrainian Institute of America. Most recently, Ms. Rassoulova-Suk returned to her native Baku to perform as soloist with the Azerbaijani Academic Symphony Orchestra. She has had an active teaching career as a professor of Piano at the Lucy Moses School and French-American School of Music in New York. She has conducted master classes in educational institutions of Azerbaijan, Spain, the USA. Ms.RassoulovaSuk has taken part in international music festivals in Algeria, Balgaria, Vietnam, Spain. She is a jury member of international competitions in Georgia, Spain, the USA, Mexico, Ukraine.

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 34


ЧЛЕНИ ЖУРI / MEMBERS OF THE JURY

Балаж Соколаї Угорщина

Balázs Szokolay Hungary

Народився 1961 р., у 5 років почав вчитися грі на фортепіано у Ерно Човек. Згодом навчався в Академії музики ім. Ференца Ліста, де його професорами були Клара Матей, Пал Кодошо, Золтан Кочіш, Дьордь Куртаг та Ференц Родош. По закінченні Академії у 1983 р. два роки отримував стипендію на навчання у Мюнхені та Москві, де його вчителями були Михайло Воскресенський, Амадеус Веберзінке, Людвіг Гофман та Іввон Лефебюр. З 1973 по 1990 рр. неодноразово ставав переможцем багатьох міжнародних конкурсів піаністів та камерних ансамблів, серед яких: конкурси в Усті над Лабем, Цвікау, Лідсі, Брюсселі, Монреалі, Терні, Монце, Глазго та Будапешті. Запрошувався до складу журі відомих конкурсів в таких країнах, як Німеччина, Нідерланди, Італія, Болгарія та Росія; виступав з концертами і давав майстер-класи у понад 30 країнах по всім континентам. Репертуар піаніста охоплює широкий спектр стилів, найбільш вагоме місце в його творчості належить камерній музиці, де його партнерами були Жан-Ефлам Бавузе, ансамбль ім. Амодінда, Клеменс Гаген, Аурел Ніколе, Золтан Кочіш, Міклош Перині, Жервез де Пейєр, Адам Бондо, Кріштоф Бораті, Борнобаш Келемен, Вілмош Сободі, Іштван Вардої. Грав у супроводі багатьох оркестрів, у тому числі: з камерним оркестром ім. Ференца Ліста та Симфонічним оркестром Бірмінгема під орудою сера Саймона Реттла. Серед найбільш важливих ангажементів музиканта – виступи у відомих музичних фестивалях у Ла рок д`Антерон, Майамі, Шлезвіг-Гольштейні, Сполето, Шебок; концертний тур в Японії, виступи у залах Концертгебаум, Концертхаус (Відень), Королівському концертному залі, Вігмор Холі (Лондон). Має записи, в тому числі власних транскрипцій, які були зроблені на звукозаписуючих компаніях Naxos, Hungaroton і отримали міжнародні призи. Педагогічну діяльність розпочав у 1987 р. в Академії музики ім. Ф. Ліста у Будапешті. У 1997–98 рр. працював у Йоннамському університеті Південної Кореї; у 2006 р. був запрошений професором Державного університету Монклера у Нью-Джерсі (США); у 2009–12 рр. працював в Університеті Граца (Австрія); з 2011 р. є професором Веймарської академії музики ім. Ф. Ліста. Студенти Балажа Соколаї здобули понад 70 нагород міжнародних музичних конкурсів. У 2001 р. був нагороджений Урядом Угорщини престижною премією ім. Ф. Ліста.

Balázs Szokolay was born into a family of musicians in Budapest in 1961. Balázs started to play the piano at the age of five, taught by Erna Czövek. Later, at the Ferenc Liszt Academy of Music, his professors included Klára Máthé, Pál Kadosa, Zoltán Kocsis, György Kurtág, and Ferenc Rados. Following his graduation in 1983, he won scholarships for two more years of studies in Munich and Moscow. He was instructed by Mikhail S. Voskresensky, Amadeus Webersinke, Ludwig Hoffmann and Yvonne Lefebure. From 1973 to 1990, he has been a prizewinner at many international piano and chamber music competitions (including Usti-nad-Labem, Zwickau, Leeds, Brussels, Montreal, Terni, Monza, Glasgow and Budapest). More recently, he has been a frequent juror in major music competitions in countries such as the Germany, The Netherlands, Italy, Bulgaria, and Russia. He has given concerts and offered masterclasses in over thirty countries on four continents. His repertoire covers a wide range of styles with a strong focus on chamber music. Among his chamber music partners are Jean-Efflam Bavouzet, Amadinda ensemble, Clemens Hagen, Aurèle Nicolet, Zoltán Kocsis, Miklós Perényi, Gervaise de Peyer, Barnabás Kelemen, Vilmos Szabadi, Kristóf Baráti, István Várdai, Ádám Banda. As a soloist, Mr. Szokolay has performed with many orchestras, including the Franz Liszt Chamber Orchestra and the Birmingham Symphony Orchestra under Sir Simon Rattle. Among his most important concert invitations: Festival La Roque d’Antheron; Miami Piano Festival; Schleswig-Holstein; Spoleto; Sebők Festival; Tour in Japan; Concertgebouw; Konzerthaus Wien; Royal Festival Hall; Wigmore Hall; Torino Rai... He has recorded extensively with Naxos, Hungaroton, and other recording companies, included his own transcriptions. Some of his recordings has got international prizes. He has been a piano professor at the Franz Liszt Academy of Music in Budapest since 1987. During the 1997-1998 academic year, he worked as a guest professor at Yeungnam University, South Korea. In the Spring Semester of 2006, he was invited as a Visiting Scholar and piano professor at Montclair State University in New Jersey, USA. 2009-2012 he was a guest professor at the University of Graz, and since 2011. october he is a professor in Weimar F. Liszt Academy of Music. His students won already more than 70 international prizes in different music competitions. In 2001, he was awarded the prestigious Liszt Prize by the Hungarian Government.

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 35


ПОЧЕСНІ ГОСТІ / HONOURED GUESTS

Патрік Амат Patrick Amat

Жаклін-Наташа Крейтман Jacqueline-Natacha Krejtman

Асоціація Анімато Франція

Animato Association France Animato is an association which is backed up by the Normal School of Music Alfred Cortot, the Zygmunt Zaleski foundation, La Bienvenue Française, the Orpheus Foundation and Yamaha. It started in January 1993. It counts about four hundred members, not all are musicians but all are fond of music. The target is to contribute to the development of music in France, supporting young players, especially pianists who have graduated but have not started a career yet. First of all, every Tuesday in the Cortot Room many young concertists are given the opportunity to play, alternatively with high-level interpretation courses. So far, Animato has organized more than 400 concerts, and more than 800 pianists have been invited to perform for its public. Since 2017, on the initiative of Marian Rybicki - the Artistic Director of the Animato Association, pianist, Professor, music and public figure of France, Jury member of the International Competition of Young Pianists in Memory of Vladimir Horowitz, prize winners of the Competition are awarded with the Prize of Animato - performance in the Alfred Cortot Hall (Paris). On the XII Competition, this Prize will be presented by the honorary guests of the Competition – President and Founder Member of the Animato Association Patrick Amat and VicePresident Jacqueline-Natacha Krejtman.

Заснована у 1993 році при підтримці Національної музичної школи ім. Альфреда Корто, фонду Зігмунда Залеського, Б’єнвеню Франсез, фонду Орфей та компанії Ямаха. Мета Асоціації – сприяння розвитку музичного мистецтва, підтримка молодих виконавців у становленні артистичної кар`єри. Асоціація налічує близько чотирьохсот членів, серед яких не тільки музиканти, але й шанувальники музики. За традицією, кожного вівторка, у знаному паризькому залі ім. Альфреда Корто, відбуваються концертипрезентації талановитих виконавців, нових творів, які завжди вирізняються високим професійним рівнем. Крім того, Асоціація Анімато організовує концерти видатних майстрів, літні майстер-класи, міжнародні конференції тощо. За роки існування Асоціація провела понад 400 концертів, в яких брали участь понад 800 піаністів. З 2017 року з ініціативи художнього директора Асоціації Анімато Маріана Рибіцкі – піаніста, педагога, музичного та громадського діяча Франції, члена журі Міжнародного конкурсу молодих піаністів пам`яті Володимира Горовиця, лауреати конкурсу нагороджуються призом Анімато – виступом у Паризькому концертному залі ім. Альфреда Корто. На ХІІ конкурсі цей приз вручатимуть почесні гості конкурсу – Президент та засновник Асоціації Анімато Патрік Амат і віце-президент Жаклін-Наташа Крейтман.

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 36


ПОЧЕСНІ ГОСТІ / HONOURED GUESTS

Світлана Васильєва Швейцарія

Svitlana Vasylyeva Switzerland

Скрипалька, музичний та громадський діяч. Засновник і організатор відомих музичних проектів, серед яких спільний швейцарсько-український проект «Requiem 2 Mozart». Засновник і художній директор фестивалю «ArtDialog». На ХІІ конкурсі вручатиме спеціальний приз «Участь у Міжнародному фестивалі ArtDialog 2019–2020 рр. у серії концертів «Young World Talent» (м. Біль, Щвейцарія)»

Violinist, musical and public figure. Founder and organizer of well-known musical projects, including the joint SwissUkrainian project Requiem 2 Mozart. Founder and artistic director of the ArtDialog festival. At the ХІІ Competition will present the special prize “Participation in the International Festival ArtDialog 2019–2020 in series of concerts “Young World Talent” (Biel, Swizerland).

Наталія Пасічник Швеція

Natalya Pasichnyk Sweden

Піаністка, лауреат міжнародних конкурсів. Професор фортепіано Королівської академії музики у Стокгольмі. Засновник і директор Українського інституту у Швеції. На ХІІ конкурсі вручатиме спеціальний приз «Участь у концертах Українського інституту в Швеції в сезоні 2019–2020 рр.»

Pianist, prize winner of international competitions. Professor of Piano at the Royal Academy of Music in Stockholm. Founder and Director of the Ukrainian Institute in Sweden. At the ХІІ Competition will present the special prize “Participation in concerts of the Ukrainian Institute in Sweden in the 2019–2020 season”.

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 37


АКАДЕМІЧНИЙ СИМФОНІЧНИЙ ОРКЕСТР НАЦІОНАЛЬНОЇ ФІЛАРМОНІЇ УКРАЇНИ / ACADEMIC SYMPHONY ORCHESTRA OF THE NATIONAL PHILHARMONIC OF UKRAINE

Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії України

Academic Symphony Orchestra of the National Philharmonic of Ukraine

Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії України був створений у 1995 році. Нині – це оркестр, який визнаний одним із кращих колективів Східної Європи, помітна фігура європейського музичного життя. За свою історію оркестр мав можливість виступати з видатними митцями сучасності, а саме: диригенти – Олександр Дмитрієв, Роман Кофман, Лев Маркіз, Кшиштоф Пендерецький; піаністи – Пауль Бадура-Шкода, Дмитро Башкіров, Елісо Вірсаладзе, Володимир Крайнєв, Міхаель Рудь, Микола Луганський; скрипалі – Сальваторе Аккардо, Тетяна Грінденко, Ліана Ісакадзе, Богодар Которович, Ґідон Кремер, Рафаель Олег, Патріс Фонтанароза; альтист – Юрій Башмет; віолончелісти –Наталія Гутман, Іван Монігетті; вокалісти – Вікторія Лук’янець, Монсеррат Кабальє, Лучано Паваротті. Оркестр співпрацював із видатними сучасними композиторами: Гією Канчелі, Кшиштофом Пендерецьким, Мирославом Скориком, Євгеном Станковичем, Мікісом Теодоракісом. Симфонічний оркестр постійно гастролює за кордоном в таких країнах як Австрія, Німеччина, Франція, Польща, Іспанія, Швейцарія, Туреччина, Японія. З 2012 року головним диригентом оркестру є Роман Кофман.

The Academic Symphonic Orchestra of the National Philharmonic of Ukraine was created in 1995. At the present, the Orchestra is well-known as one of the best musical collectives of East Europe and a prominent figure in the European musical life. Many outstanding musicians of our epoch have performed with the Symphonic Orchestra of the National Philharmonic of Ukraine. Among them, conductors Alexander Dmytriev, Roman Kofman, Lev Marquise, Krzysztof Penderecki; pianists Paul Badura-Skoda, Dmytry Bashkirov, Elisso Virsaladze, Vladimir Krainev, Michail Rudy, Benedetto Lupo, Laura Mikkola, Nikolay Lugansky; violinists Gidon Kremer, Salvatore Accardo, Tatyana Grindenko, Liana Isakaadze, Bohodar Kotorovych, Raphael Oleg, Patrice Fontanarrosa; violist Yuriy Bashmet; violoncellists Natalya Gutman, Ivan Monighetti; singers Victoria Lukyanets, Monserrate Caballe, Luciano Pavarotti. The Orchestra has collaborated with famous contemporary composers: Giya Kancheli, Krzysztof Penderecki, Myroslav Skoryk, Yevhen Stankovych, Mikis Theodorakis. The Symphonic Orchestra of the National Philharmonic of Ukraine had concert tours in Austria, Germany, France, Poland, Spain, Switzerland, Turkey, Japan. From 2012, Chief Conductor of the Orchestra is Roman Kofman.

XIІ МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XIІ INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 38


ДИРИГЕНТ / CONDUCTOR

Віталій Протасов

Vitaliy Protasov

Народився у Севастополі. 1990 року, по закінченні Сімферопольського музичного училища ім. П. І. Чайковського, вступив на оркестровий факультет Національної музичної академії України ім. П.  І.  Чайковського; у 1998 році закінчив факультет оперного і симфонічного диригування Академії (клас професора Романа Кофмана). Під час навчання почав працювати директором і асистентом головного диригента Академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України. У 1998 році брав участь у створенні на базі Київської спілки композиторів Ансамблю сучасної музики «Рикошет» (Київ), з яким працював до 2001 року. Диригував симфонічними оркестрами Луганської філармонії, Дніпропетровської філармонії, Національної філармонії України, Поморської філармонії (Польща), Щецінської філармонії (Польща), Симфонічним оркестром ім. Бетховена (Німеччина), Львівської філармонії, Одеської філармонії, Камерним оркестром Рівненської філармонії, Київським камерним оркестром. Під час гастролей Академічного симфонічного оркестру Національної філармонії та Київського камерного оркестру диригував у Польщі, Німеччині, Франції, Китаї та Японії. У 2006 році разом із композитором О.  Щетинським створив ансамбль сучасної музики «Київ – Симфоньєта». Був партнером таких солістів, як Ліана Ісакадзе (скрипка), Валерій Соколов (скрипка), Андрій Бєлов (скрипка), Вадим Бродський (скрипка), Домінік де Вільєнкур (віолончель), Сергій Терентьєв (фортепіано), Ігор Четуєв (фортепіано), Євген Ізотов (фортепіано) та інші. Учасник українських та міжнародних фестивалів сучасної музики: Київ Музик Фест, Європейський музичний простір, ГогольFest (Київ), Контрасти (Львів), Два дні і дві ночі (Одеса).

Was born in Sevastopol. In 1990 he was graduated from Tchaikovsky’s Musical College in Simferopol and joined in National Music Academy of Ukraine on orchestra department. In 1998 he was graduated from department of opera and symphony conducting (Professor Roman Kofman’s class) of that academy. During his studying starts his work as a manager of The Symphony orchestra of the National Philharmonic of Ukraine and assistant of Chief Conductor. In 1998 in collaboration with composer Sergiy Pilyutikov he founded the Ensemble of contemporary music “Ricoshet” on base of Kyiv Composers Union. He worked with that Ensemble till 2001. Vitaliy Protasov conducted with symphony orchestras of Lugansk Philharmonic, Dnipro Philharmonic, National Philharmonic of Ukraine, Filharmonia Pomorska, Filharmonia Szczecinska, Lviv Philharmonic, Beethoven Orchester Bonn, Kyiv Chamber Orchestra, Rivne Philarmonic, Odessa Philharmonic and others. During concert tours of the Academic Symphony Orchestra of the National Philharmonic of Ukraine and Kyiv Chamber Orchestra he conducted in Poland, Germany, France, China and Japan. In 2006 with Ukrainian composer Alexander Shchetinsky he founded The Ensemble of New Music “Kyiv Symphonietta”, which is specialized on academical vanguard. He was a partner of great soloists, among them: Liana Isakadze (violin), Valery Sokolov (violin), Andrey Bielov (violin), Vadim Brodski (violin), Antoniy Baryshevskyi (piano), Dominic de Viliencourt (cello) and others. Vitaliy Protasov conducted in numerous international music festivals, some of them are “Kyiv Music Fest” (Kyiv, Ukraine), “Two days and two nights” (Odessa, Ukraine), “Contrasts” (Lviv, Ukraine), “Premiers of the Season” (Kyiv, Ukraine), “Musica Sacra” (Marseille, France).

Україна

Ukraine

XII МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XII INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 39


ВІТАННЯ КОНКУРСУ / COMPETITION GREETINGS

A

ГРУПА ГОРОВИЦЬДЕБЮТ

GROUP HOROWITZDEBUT

XII МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XII INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 41


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Басиста Олександра (Україна) 19.04.2009 Basysta Oleksandra (Ukraine) 19.04.2009 Варченко Софія (Україна) 08.04.2008

Varchenko Sofiia (Ukraine) 08.04.2008

Волошин Дмитро (Україна) 14.02.2008

Voloshyn Dmytro (Ukraine) 14.02.2008

Глущенко Лук’ян (Україна) 20.04.2006

Hlushchenko Lukian (Ukraine) 20.04.2006

Гребньова Кира (Україна) 13.04.2006

Hrebnova Kyra (Ukraine) 13.04.2006

Гузинець Анастасія (Україна) 15.02.2007 Huzynets Anastasiia (Ukraine) 15.02.2007 Дячкіна Марія (Україна) 31.01.2009

Diachkina Mariia (Ukraine) 31.01.2009

Єрух Артем (Україна) 22.04.2009

Yerukh Artem (Ukraine) 22.04.2009

Заходякін Андрій (Україна) 07.10.2009

Zakhodiakin Andrii (Ukraine) 07.10.2009

Кабірова Біата (Білорусь) 14.06.2006

Kabirova Biata (Belarus) 14.06.2006

Кислицька Анна (Україна) 12.01.2011

Kyslytska Anna (Ukraine) 12.01.2011

Козачек Катерина (Україна) 12.09.2006

Kozachek Kateryna (Ukraine) 12.09.2006

Мамченко Ілля (Україна) 07.12.2005

Mamchenko Illia (Ukraine) 07.12.2005

Мітряну Ангєліна (Україна) 05.09.2008

Mitrianu Anhielina (Ukraine) 05.09.2008

Нескорожена Софія (Україна) 05.09.2008 Neskorozhena Sofiia (Ukraine) 05.09.2008 Романій Денис (Україна) 28.10.2006

Romanii Denys (Ukraine) 28.10.2006

Сулима Даніель (Україна) 17.04.2008

Sulyma Daniel (Ukraine) 17.04.2008

Татарян Наталі (Україна) 24.01.2009

Tatarian Natali (Ukraine) 24.01.2009

Федюрко Олександр (Україна) 26.05.2010 Fediurko Oleksandr (Ukraine) 26.05.2010 Хань Сіні (Китай) 25.11.2006

Han Xinyi (China) 25.11.2006

Холмстром Еріка Ніколь (Україна) 26.07.2005

Holmstrom Erika Nicole (Ukraine) 26.07.2005

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 42


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Басиста Олександра

Basysta Oleksandra

Навчається у 3 класі ДШМ м. Черкаси, клас викладача Олени Талан. Переможець всеукраїнських та міжнародних конкурсів.

She is studying in the 3rd grade at the Cherkasy Сhildren’s Music School, class of Professor Olena Talan. Winner of all-Ukrainian and international competitions.

Бах. Маленька прелюдія до мінор з циклу «12 маленьких прелюдій» Паганіні – Вигодський. Варіації на тему Каприса № 24 Рахманінов. «Італійська полька» Шопен. «Забутий вальс» ля мінор

Bach. Little Prelude in C minor from the cycle “12 little preludes” Paganini – Vyhodsky. Variations on the Theme of Caprice No. 24 Rachmaninoff. “Italian Polka” Chopin. “Forgotten Waltz” in A minor

Варченко Софія

Varchenko Sofiia

(Україна)

(Ukraine)

(Україна) Навчається у 4 класі Одеської спеціалізованої музичної школі-інтернаті ім. П. С. Столярського, клас викладача Ліани Вересковської. Переможець різноманітних конкурсів і фестивалів.

(Ukraine) She is studying in the 4th grade at the P. Stolyarsky Odessa Specialized Secondary Music Boarding School. Class of Professor Liana Vereskovska. Winner of various competitions and festivals.

Гліер. Мелодія Шитте. Етюд тв. 68 № 25 Накада. Етюд Аллегро Майкапар. «Русалка»

Gliere. Melody Shitte. Etude op. 68 No. 25 Nakada. Etude Allegro Maikapar. “The Mermaid”

Волошин Дмитро

Voloshyn Dmytro

Навчається у 5 класі КССМШ ім. Лисенка, клас викладача Лариси Вакаріної. Переможець всеукраїнського та міжнародного конкурсів.

He is studying in the 5th grade at the M. Lysenko Kyiv Specialized Secondary Music Boarding School, class of Professor Larysa Vakarina. Winner of all-Ukrainian and international competitions.

Моцарт. Соната до мажор, К. 545, I частина Шопен. Ноктюрн до-дієз мінор Шопен. Етюд тв. 25 № 2 фа мінор Сільванський. «Стрімкий потік»

Mozart. Sonata in C major, K. 545, mov. 1 Chopin. Nocturne in C sharp minor Chopin. Etude op. 25 No. 2 in F minor Silvansky. “Impetuous flow”

(Україна)

(Ukraine)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 43


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Глущенко Лук’ян

Hlushchenko Lukian

Навчається у 5 класі ДМШ № 10, м. Київ, клас викладача Олени Войтової. Переможець багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів.

He is studying in the 5th grade at the Kyiv Children’s Music school No. 10, class of Professor Olena Voitova. Winner of many all-Ukrainian and international competitions.

Гріг. Елегія тв. 47 № 7 Шопен. Ноктюрн № 20 до-дієз мінор Захаров. Токата-прелюдія на тему Маленької прелюдії І. С. Баха до мінор Бах. Триголосна інвенція сі мінор

Grieg. Elegy op. 47 No 7 Chopin. Nocturne No. 20 in C sharp minor Zakharov. Toccata-Prelude on the theme of Little Prelude by J. S. Bach in C minor Bach. Three-Voice Invention in B minor

Гребньова Кира

Hrebnova Kyra

(Україна)

(Ukraine)

(Україна) Навчається у 5 класі ДШМ № 5 м. Одеса, клас викладача Ольги Яцинюк. Переможець всеукраїнських та міжнародного конкурсів.

(Ukraine) She is studying in the 5th grade at the Odessa Children’s Music School No. 5, class of Professor Olha Yatsyniuk. Winner of all-Ukrainian and international competitions.

Бах. Симфонія з Партити № 2 до мінор Рахманінов. Етюд-картина тв. 33 № 8

Bach. Sinfonia from Partita No. 2 in C minor Rachmaninoff. Etudes-Tableaux op. 33 No. 8

Гузинець Анастасія

Huzynets Anastasiia

Навчається у 4 класі ДМШ № 1 ім. П. І. Чайковського, м. Ужгород, клас викладача Анелії Петрової. Переможець різноманітних виконавських конкурсів.

She is studying in the 4th grade at the P. Tchaikovsky Uzhhorod Children’s Music School №1, class of Professor Aneliia Petrova. Winner of various competitions.

Моцарт. Соната сі-бемоль мажор, K. 570, I частина

Mozart. Sonata in B flat major, K. 570, mov. 1

(Україна)

(Ukraine)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 44


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Дячкіна Марія

Diachkina Mariia

Навчається у 3 класі ДМШ № 1 м. Краматорськ, клас викладача Ірини Гаркун. Переможець регіональних та всеукраїнського конкурсів.

She is studying in the 3rd grade of the Kramatorsk Children’s Music School № 1, class of Professor Iryna Harkun. Winner of regional and international competitions.

Бах. Двоголосна інвенцiя Лекуона. Мазурка гліссандо Саратський. «Цвiте терен» Шопен. Вальс

Bach. Two-Voice Invention Lecuona. Mazurka Glissando Saratsky. “Blackthorn is in blossom” Chopin. Waltz

Єрух Артем

Yerukh Artem

Навчається у 2 класі ДМШ м. Горішні Плавні Полтавської області, клас викладача Світлани Євтушенко. Переможець всеукраїнських конкурсів.

He is studying in the 2nd grade at the Сhildren’s Music School in Horishni Plavni (Poltava region), class of Professor Svitlana Yevtushenko. Winner of allUkrainian competitions.

Бах. Двоголосна інвенція ля мінор Клементі. Сонатина ре мажор тв. 36, № 6, І частина Акулян. «Страшна казка» (танок гномів) з циклу «В гостях у казки»

Bach. Two-Voice Invention in A minor Clementi. Sonatina in D major, op. 36 No. 6, mov. 1 Akulian. “Scary fairy tale” (dance of gnomes) from the cycle “Visiting a fairy tale”

Заходякін Андрій

Zakhodiakin Andrii

Навчається у 2 класі Київської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату ім. М. В. Лисенка, клас викладача Лариси Вакаріної. Переможець всеукраїнського конкурсу.

He is studying in the 2nd grade at the M. Lysenko Kyiv Specialized Secondary Music Boarding School, class of Professor Larysa Vakarina. Winner of all-Ukrainian competition.

Бах. Маленька прелюдія ре мажор Косенко. Етюд сі-бемоль мінор Прокоф’єв. Три п’єси із збірки «Дитяча музика»

Bach. Little Prelude in D major Kosenko. Etude in B flat minor Prokofiev. Three pieces from the collection “Music for children”

(Україна)

(Україна)

(Ukraine)

(Ukraine)

(Україна)

(Ukraine)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 45


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Кабірова Біата

Kabirova Biata

Навчається у 5 класі Республіканській гімназії-коледжі при Білоруській державній академії музики, клас викладача Елеонори Ахремчик. Переможець республіканських та регіональних конкурсів.

She is studying in the 5th grade at the Republican GymnasiumCollege attached to the Belarusian State Academy of Music, class of Professor Eleonora Akhremchyk. Winner of republican and regional competitions.

Бах. Прелюдія і фуга мі мажор, ДТК I том Рахманінов. Романс тв. 10 фа мінор Рахманінов. Вальс тв. 10 ля мажор

Bach. Prelude and Fugue in E major, WTC Book 1 Rachmaninoff. Romance op. 10 in F minor Rachmaninoff. Waltz op. 10 A major

Кислицька Анна

Kyslytska Anna

Навчається у 1 класі Музичної школи сценічного виховання ім. І. Карабиця, м. Київ, клас викладача Сніжани Мамчич. Переможець всеукраїнського та міжнародного фестивалів.

She is studying in the 1st grade at the I. Karabits Kyiv Music School of Stage Education, class of Professor Snizhana Mamchych. Winner of all-Ukrainian and international festivals.

Бах. Маленька прелюдія № 6 ре мінор Черні. Етюд тв. 599 № 69 Шостакович. Танець Паганіні – Барахтіна. Варіації Шопен. Ноктюрн № 20 до-дієз мінор

Bach. Little prelude No. 6 in D minor Czerny. Etude op. 599 No. 69 Shostakovich. Dance Paganini-Barakhtina. Variations Chopin. Nocturne No. 20 in C sharp minor

Козачек Катерина

Kozachek Kateryna

Навчається у ДМШ № 4 м. Одеса, клас викладача Алли Случинської.

She is studying at the Odessa Children’s Music School, class of Professor Alla Sluchynska

Гайдн. Соната № 37 ре мажор, I частина Коллінг. «Маленька угорська рапсодія» Мошковський. «Іскринки»

Haydn. Sonata No. 37 in D major, mov. 1 Colling. “The Little Hungarian Rhapsody” Moszkowski. “Sparkles”

(Білорусь)

(Україна)

(Україна)

(Belarus)

(Ukraine)

(Ukraine)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 46


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Мамченко Ілля

Mamchenko Illia

Навчається у 5 класі Ужгородської дитячої музичної школи № 1 ім. П. І. Чайковського, клас викладача Анелії Петрової.

He is studying in the 5th grade at the P. Tchaikovsky Uzhhorod Children’s Music school № 1, class of Professor Aneliia Petrova.

Шопен. Етюд тв.10 № 12 Квасневський. «Думка»

Chopin. Etude op. 10 No. 12 Kvasnevskyi. “Dumka”

Мітряну Ангєліна

Mitrianu Anhielina

Навчається у 3 класі ДМШ № 32, м. Киів, клас викладача Тетяни Ценьової. Переможець всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів.

She is studying in the 3rd grade at the Kyiv Children’s Music School No. 32, class of Professor Tetiana Tsenova. Winner of all-Ukrainian and international competitions and festivals.

Скарлатті. Соната L. 366 K. 1 ре мінор Бургмюллер. «Снігова буря» Скулте. Аріетта Захаров. Токатта-прелюдія на тему Маленької прелюдіі № 3 Й. С. Баха до мінор

Scarlatti. Sonata L. 366 K. 1 in D minor Burgmuller. “The Storm” Skulte. Arietta Zakharov. Toccata-Prelude on the Theme of Little Prelude No. 3 by J. S. Bach in C minor

Нескорожена Софія

Neskorozhena Sofiia

Навчається у 3 класі ДМШ м. Тетіїв Київської області, клас викладача Наталії Молодожені. Переможець всеукраїнських та міжнародних конкурсів.

She is studying in the 3rd grade at the Children’s Music School in Tetiiv (Kyiv region), class of Professor Nataliia Molodozhenia. Winner of all-Ukrainian and international competitions.

Рамо. «Перекликання птахів» Шопен. Контрданс Гіллок. «Настрій місячного сяйва» з циклу «24 прелюдії в романтичному стилі» Гіллок. «Відьмин кіт» з циклу «24 прелюдії в романтичному стилі» Шукайло. «Карнавальна хода» із циклу «Мої іграшки»

Rameau. “The Recall of the Birds” Chopin. Contredanse Gillock. “Moonlight Mood” from the cycle “24 Preludes in a Romantic Style” Gillock. “Witch’s Cat” from the cycle “24 Preludes in a Romantic Style” Shukailo. “Carnival gait” from the cycle “My Toys”

(Україна)

(Україна)

(Україна)

(Ukraine)

(Ukraine)

(Ukraine)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 47


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Романій Денис

Romanii Denys

Навчається у 5 класі Яготинської дитячої школи мистецтв, клас викладача Ірини Самоп’ят. Переможець всеукраїнських та міжнародного конкурсу.

He is studying in the 5th grade at the Yahotyn Children’s School of Arts, class of professor Iryna Samop’iat. Winner of all-Ukrainian and international competitions.

Шопен. Посмертний етюд №1 фа мінор Рахманінов. Прелюдія до-дієз минор тв. 3 № 2 Вілла-Лобос. «Полішинель» із циклу «Ляльки» Сасько. Бугі-вугі

Chopin. Posthumous Etude No. 1 in F minor Rachmaninoff. Prelude C sharp minor op. 3 No. 2 Villa-Lobos. “Polichinelle” from the cycle “Dolls” Sasko. Boogie-woogie

Сулима Даніель

Sulyma Daniel

Навчається у 3 класі ДШМ № 4 м. Київ, клас викладача Алли Гутніченко. Переможець всеукраїнських та міжнародних конкурсів.

He is studying in the 3rd grade at the Kyiv Children’s Music School No. 4, class of Professor Alla Hutnichenko. Winner of all-Ukrainian and international competitions.

Бах – Зілоті. Прелюдія сі мінор Чимароза. Соната до мажор Бургмюллер. «Шторм» Сібеліус. Етюд тв. 76 № 2 Меліков. «Токата» із циклу «Три прелюдії»

Bach – Siloti. Prelude in B minor Cimarosa. Sonata in C major Burgmuller. “The Storm” Sibelius. Etude op. 76 No. 2 Melikov. “Toссata” from the cycle “Three Preludes”

Татарян Наталі

Tatarian Natali

Навчається у 2 класі школи-студії Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра, клас викладача Тетяни Борисенко. Переможець міжнародного конкурсу.

She is studying in the 2nd grade at the Studio of the R. Glier Kyiv Institute of Music, class of Professor Tetiana Borysenko. Winner of international competition.

Кулау. Сонатина тв. 55 № 1 до мажор Регер. Жига тв. 44 № 9 Беренс. Етюд тв. 61 № 13 Шопен. Вальс № 19 ля мінор Гіллок. «Фонтан у дощі»

Kuhlau. Sonatine op. 55 № 1 in C major Reger. Zhiga op. 44 No. 9 Berens. Etude op. 61 No. 13 Chopin. Waltz No.19 in A minor Gillock. “Fontain in the rain”

(Україна)

(Україна)

(Україна)

(Ukraine)

(Ukraine)

(Ukraine)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 48


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Федюрко Олександр

Fediurko Oleksandr

Навчається у 2 класі ДМШ № 21, м. Київ, клас викладача Галини Коцюби. Переможець багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів.

He is studying in the 2nd grade at the Kyiv Children’s Music School No. 21, class of Professor Halyna Kotsiuba. Winner of many all-Ukrainian and international competitions.

Гайдн. Варіації на тему Арії з сонати до мажор Бах. Двоголосна інвенція № 8 фа мажор Гріг. «Кулок», «Колискова», «Лок» із «Норвезьких народних пісень» тв. 66 Бер. «Весела дитяча полька» тв. 303

Haydn. Variations on the Theme of the Aria from Sonata in C major Bach. Two-Voice Invention No. 8 in F major Grieg. “Kulok”, “Lullaby”, “Lok” from “Norwegian Folk Songs” op. 66 Behr. “La rieuse polka badine” op. 303

Хань Сіні

Han Xinyi

Навчається у Шенчженській школі мистецтв, клас викладача У Міньгуй. Переможець міжнародного конкурсу.

She is studying at Shenzhen School of the Arts, class of Professor Wu Mingyi. Winner of the international competition.

Чайковський. Тема та варіації тв. 19 № 6

Tchaikovsky. Theme and Variations op. 19 No. 6

Холмстром Еріка Ніколь

Holmstrom Erika Nicole

Навчається у 8 класі ДМШ № 8 м.  Миколаїв, клас викладача Ольги Прокіної. Переможець регіональних та міжнародних конкурсів.

She is studying in the 8th grade at the Mykolaiv Сhildren’s Music School No. 8, class of Professor Olha Prokina. Winner of regional and international competitions.

Бах. Прелюдія і фуга до мажор, ДТК I том Шопен. Етюд тв. 25 № 2 Рахманінов. Музичний момент тв. 16 № 4

Bach. Prelude and Fugue in C major, WTC Book 1 Chopin. Etude op. 25 No. 2 Rachmaninoff. Musical Moment op. 16 No. 4

(Україна)

(Китай)

(Ukraine)

(China)

(Україна)

(Ukraine)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 49


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 50


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

B

ГРУПА ГОРОВИЦЬДЕБЮТ

GROUP HOROWITZDEBUT

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 51


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Авалян Крістіна (Україна) 15.10.2008

Avalian Kristina (Ukraine) 15.10.2008

Бершацька Ксенія (Україна) 03.09.2005

Bershatska Kseniia (Ukraine) 03.09.2005

Віницький Іван (Україна) 07.09.2005

Vinytsky Ivan (Ukraine) 07.09.2005

Грабар Катерина (Україна) 11.12.2004

Hrabar Kateryna (Ukraine) 11.12.2004

Демченко Владислав (Україна) 09.04.2005 Demchenko Vladyslav (Ukraine) 09.04.2005 Дубровін Олександр (Україна) 03.02.2006

Dubrovin Oleksandr (Ukraine) 03.02.2006

Єрошенко Єва (Україна) 16.11.2006

Yeroshenko Yeva (Ukraine) 16.11.2006

Кабірова Біата (Білорусь) 14.06.2006

Kabirova Biata (Belarus) 14.06.2006

Карапетян Софія (Україна) 03.02.2008

Karapetian Sofiia (Ukraine) 03.02.2008

Козяк Ганна (Україна) 22.12.2006

Koziak Hanna (Ukraine) 22.12.2006

Комісарова Анна (Україна) 14.07.2008

Komisarova Anna (Ukraine) 14.07.2008

Лавріненко Юлія (Україна) 17.06.2005

Lavrinenko Yuliia (Ukraine) 17.06.2005

Любченко Артем (Україна) 19.10.2006

Liubchenko Artem (Ukraine) 19.10.2006

Мішкурова Софія (Україна) 11.12.2006

Mishkurova Sofiia (Ukraine) 11.12.2006

Михелєва Марія (Україна) 24.01.2006

Mykhelieva Mariia (Ukraine) 24.01.2006

Овдійчук Станіслава (Україна) 17.02.2007 Ovdiichuk Stanislava (Ukraine) 17.02.2007 Палилюлько Богдан (Україна) 26.04.2007 Palyliulko Bohdan (Ukraine) 26.04.2007 Пірч Кирило (Україна) 03.11.2006

Pirch Kyrylo (Ukraine) 03.11.2006

Пташник Олександр (Молдова) 20.06.2006 Ptasnic Alexandr (Moldova) 20.06.2006 Пчелінцева Адріана (Україна) 23.06.2005 Pchelintseva Adriana (Ukraine) 23.06.2005 Романій Денис (Україна) 28.10.2006

Romanii Denys (Ukraine) 28.10.2006

Соловйова Анастасiя (Україна) 14.10.2007 Soloviova Anastasiia (Ukraine) 14.10.2007 Стогнушенко Діана (Україна) 26.02.2008

Stohnushenko Diana (Ukraine) 26.02.2008

Сухановська Марина (Україна) 05.03.2007 Sukhanovska Maryna (Ukraine) 05.03.2007 Хань Сіні (Китай) 25.11.2006

Han Xinyi (China) 25.11.2006

Холмстром Еріка Ніколь (Україна) 26.07.2005 Holmstrom Erika Nicole (Ukraine) 26.07.2005 Шевчук-Шнайдер Іларія (Україна) 23.03.2006 Shevchuk-Shnaider Ilariia (Ukraine) 23.03.2006

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 52


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Авалян Крістіна

Avalian Kristina

Навчається у 3 класі ДШМ № 4 м. Київ, клас викладача Світлани Удовченко. Переможець всеукраїнських і міжнародних конкурсів.

She is studying in the 3rd grade at the Kyiv Children’s Music School No. 4, class of Professor Svitlana Udovchenko. Winner of all-Ukrainian and international competitions.

Бах. Маленька прелюдія № 4 ре мажор з циклу «6 маленьких прелюдій» Гріг. «Метелик» тв. 43 № 1 Шопен. Ноктюрн № 20 Хачатурян. Этюд з «Дитячого альбому» Слонімський. «Дзвони»

Bach. Little Prelude No. 4 in D major from the cycle “6 Little Preludes” Grieg. “Butterfly” op. 43 No. 1 Chopin. Nocturne No. 20 Khachaturian. Etude from “Children’s Album” Slonimsky. “The Bells”

Бершацька Ксенія

Bershatska Kseniia

Навчається у 6 класі КДМШ № 1 ім. Я. Степового, м. Київ, клас викладача Олени Діденко. Переможець міжнародних конкурсів.

She is studying in the 6th grade at the Y. Stepovy the Kyiv Children’s Music School No. 1, class of Professor Olena Didenko. Winner of international competitions.

Мошковський. Етюд тв. 72 № 6 Шопен. Етюд фа мінор, посмертний твір Шопен. Вальс тв. 64 № 1 Гріг. П’єса тв. 1 № 1 Гріг. «Весільний день у Трольхаугені»

Moszkowski. Etude op. 72 No. 6 Chopin. Etude in F minor, op. posth. Chopin. Waltz op. 64 No. 1 Grieg. Piece op. 1 No. 1 Grieg. “Wedding day in Trollhaugen”

Віницький Іван

Vinytskyi Ivan

Навчається у 6 класі ДМШ № 27 м. Києва, клас викладача Валентини Назарової. Переможець чисельних всеукраїнських і міжнародних конкурсів.

He is studying in the 6th grade at the Kyiv Children’s Music School No. 27, class of Professor Valentyna Nazarova. Winner of numerous all-Ukrainian and international competitions.

Гайдн. Соната Hob. XVI:19 ре мажор, I частина Черні. Етюд тв. 740 № 24 Шопен. Фантазія-експромт тв. 66 Скорик. Вальс з Партити № 5

Haydn. Sonata Hob. XVI:19 in D major, mov. 1 Czerny. Etude op. 740 No. 24 Chopin. Fantaisie-Impromptu op. 66 Skoryk. Waltz from Partita No. 5

(Україна)

(Україна)

(Україна)

(Ukraine)

(Ukraine)

(Ukraine)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 53


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Грабар Катерина

Hrabar Kateryna

Навчається у 6 класі ДМШ м. Ладижин Вінницької області, клас викладача Наталії Нарожної. Переможець чисельних регіональних та всеукраїнських конкурсів.

She is studying in the 6th grade of the Children’s Music School in Ladyzhin (Vinnytsia region), class of Professor Nataliia Narozhna. Winner of numerous all-Ukrainian and international competitions.

Черні. Етюд тв. 299 № 21 Чайковський. «Травень» з циклу «Пори року» Свиридов. Вальс

Czerny. Etude op. 299 No. 21 Tchaikovsky. “May” from the cycle “The Seasons” Svyrydov. Waltz

Демченко Владислав

Demchenko Vladyslav

Навчається у 6 класі ДМШ № 2 м. Рівне, клас викладача Тетяни Лазутіної. Переможець обласних та всеукраїнських конкурсів.

He is studying in the 6th grade at the Rivne Children’s Music School No. 2, class of Professor Tetiana Lazutina. Winner of regional and all-Ukrainian competitions.

Шопен. Фантазія-експромт тв. 66 до-дієз мінор Рахманінов. Музичний момент Черні. Етюд тв. 740 № 3

Chopin. Fantaisie-Impromptu op. 66 in C sharp minor Rachmaninoff. Musical moment Czerny. Etude op. 740 No. 3

Дубровін Олександр

Dubrovin Oleksandr

Навчається у 5 класі КССМШ ім. М. В. Лисенка, клас викладача Марини Калініної. Переможець регіонального конкурсу.

He is studying in the 5th grade at the M. Lysenko Kyiv Specialized Secondary Music Boarding School, class of Professor Maryna Kalinina. Winner of regional competition.

Бах. Прелюдія та фуга соль мажор, ДТК Мошковський. Етюд № 6 фа мажор К.Ф.Е. Бах. Рондо з сонати сі мінор Вебер. «Блискуче рондо»

Bach. Prelude and Fugue in G major, WTC Moszkowski. Etude No. 6 in F major C.P.E. Bach. Rondo from the Sonata in B minor Weber. “Rondo Brillante”

(Україна)

(Україна)

(Україна)

(Ukraine)

(Ukraine)

(Ukraine)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 54


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Єрошенко Єва

Yeroshenko Yeva

(Україна) Навчається у 4 класі Київської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені М. В. Лисенка, клас викладача Андрія Луньова. Переможець всеукраїнських та міжнародного конкурсів.

(Ukraine) She is studying in the 4th grade at the M. Lysenko Kyiv Specialized Secondary Music Boarding School, class of Professor Andrii Lunov. Winner of all-Ukrainian and international competitions.

Прокоф’єв. «Фея літа» з балету «Попелюшка» Дебюcсі. «Доктор Gradus ad Parnassum» з циклу «Дитячий куточок» Фільц. «Закарпатські новелети» № 2, № 5 з циклу «Десять закарпатських новелет» Гіллок. Прелюдія «Настрій місячного світла» Гіллок. Вальс-етюд з циклу «Золотий Відень» Сільванський. «Стрімкий потік»

Prokofiev. “Summer Fairy” from the ballet “Cinderella” Debussy. “Doctor Gradus ad Parnassum” from “Children’s Corner Suite” Filts. “Transcarpathian Novellettes” No. 2, No. 5 from the cycle “Ten Transcarpathian novellettes” Gillock. Prelude “Moonlight Mood” Gillock. Waltz-Etude from the cycle “Golden Vienna” Silvansky. “Impetuous flow”

Кабірова Біата

Kabirova Biata

Навчається у 5 класі Республіканської гімназії-коледжу при Білоруській державній академії музики, клас викладача Елеонори Ахремчик. Переможець регіональних та республіканських конкурсів.

She is studying in the 5th grade at the Republican GymnasiumCollege attached to the Belarusian State Academy of Music, class of Professor Eleonora Akhremchyk. Winner of regional and republican competitions.

Шопен. Полонез тв. 71 № 1 Паганіні–Шуман. Етюд тв. 3 № 1 Прокофь’єв. Рігодон тв. 12 № 3 Абеліович. Фреска № 10, II частина

Chopin. Polonais op. 71 No. 1 Paganini–Schumann. Etude op. 3 No. 1 Prokofiev. Rigodon op. 12 No. 3 Abeliovych. Fresco No. 10, mov. 2

Карапетян Софія

Karapetian Sofiia

Навчається у 4 класі ДМШ № 2 м. Сєвєродонецьк, клас викладача Ксенії Голубєвої. Переможець всеукраїнського та міжнародних конкурсів.

She is studying in the 4th grade at the Sievierodonetsk Children’s Music School No. 2, class of Professor Kseniia Holubieva. Winner of all-Ukrainian and international competitions.

Бах. Алеманда, Куранта з Французьської сюїти № 2 до мінор Гайдн. Соната до мажор Hob. ХVI/35, I частина Мошковський. Етюд тв. 72 № 6 Сібеліус. Етюд ля мінор тв. 72 Мендельсон. Фантазія-капріс тв.16 № 2

Bach. Allemande, Courante from the French Suite No. 2 in C minor Haydn. Sonata Hob XVI/35 in C major, mov. 1 Moszkowski. Etude op. 72 No. 6 Sibelius. Etude in A minor op. 72 Mendelssohn. Fantaisie-Caprice op. 16 No. 2

(Білорусь)

(Україна)

(Belarus)

(Ukraine)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 55


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Козяк Ганна

Koziak Hanna

Навчається у 5 класі Львівської середньої спеціальної музичної школи-інтернату ім. С. Крушельницької, клас викладача Оксани Рапіти. Переможець регіонального та міжнародних конкурсів.

She is studying in the 5th grade at the S. Krushelnytska Lviv Secondary Specialized Music Boarding School, class of Professor Oksana Rapita. Winner of international and regional competitions.

Моцарт. Рондо K. 485 ре мажор Шопен. Ноктюрн № 20 до-дієз мінор Ібер. «Маленький білий ослик» Мошковський. Етюд № 6 фа мажор

Mozart. Rondo K. 485 in D major Chopin. Nocturne No. 20 in C sharp minor Ibert. “Little White Donkey” Moszkowski. Etude No. 6 in F major

Комісарова Анна

Komisarova Anna

Навчається у 2 класі музичної школи при Дніпропетровській академії музики ім. М. Глінки, клас викладача Юлії Житної, м. Дніпро. Переможець та учасник всеукраїнських конкурсів.

She is studying in the 2nd grade at the Music school of the M. Glinka Dnipropetrovsk Academy of Music, class of Professor Yuliia Zhytna. Winner and participant of allUkrainian competitions.

Бах. Маленька прелюдія ре мінор Кулау. Сонатина тв. 20 № 1 до мажор Черні. Етюд тв. 139 № 53 Гіллок. «Сумний вальс», «Фонтани під дощем» Гріг. Елегія

Bach. Little Prelude in D minor Kuhlau. Sonatine op. 20 No. 1 in C major Czerny. Etude op. 139 No. 53 Gillock. “Sad Waltz”, “Fontain in the rain” Grieg. Elegy

Лавріненко Юлія

Lavrinenko Yuliia

Навчається у 6 класі ДМШ № 15 ім. В. А. Моцарта, м. Харків, клас викладача Ольги Фекете. Переможець всеукраїнського та міжнародного конкурсів.

She is studying in the 6th grade at the W.A. Mozart Kharkiv Children’s Music School, class of Professor Olha Fekete. Winner of all-Ukrainian and international competitions.

Бах. Прелюдія і фуга соль мажор, ДТК ІІ том Лисенко. Елегія Ліст. Концертний етюд «Gnomenreigen» Гріг. Соната мі мінор, I частина

Bach. Prelude and Fugue in G major, WTC Book 2 Lysenko. Elegy Liszt. Concert Etude «Gnomenreigen» Grieg. Sonata in E minor, mov. 1

(Україна)

(Ukraine)

(Україна)

(Україна)

(Ukraine)

(Ukraine)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 56


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Любченко Артем

Liubchenko Artem

Навчається на 4 курсі Академії музичного мистецтва Наталії Гордєєвої «Music Art Academy», Київ, клас викладача Маргарити Головко. Переможець та учасник міжнародних конкурсів.

He is studying in the 4th grade at the Music Arts Academy of Natalia Gordeyeva (Kyiv), class of Professor Marharyta Holovko. Winner and participant of international competitions.

Бетховен. Соната тв. 2 № 1, I ч. Шопен. Ноктюрн до-діез мінор Ліст. Етюд тв. 1 № 4 ре мінор Дебюссі. «Doctor gradus ad Parnassum» з циклу «Дитячий куточок» Прокоф’єв. «Швидкоплинності» тв. 22 № 2 Прокоф’єв. Марш з опери «Любов до трьох апельсинів»

Beethoven. Sonata op. 2 No. 1, mov. 1 Chopin. Nocturne in C sharp minor Liszt. Etude op. 1 No. 4 in D minor Debussy. “Doctor Gradus ad Parnassum” from “Children’s Corner Suite” Prokofiev. “Visions fugitives”, op. 22 No. 2 Prokofiev. March from the opera “The Love for Three Oranges”

Мішкурова Софія

Mishkurova Sofiia

Навчається у 5 класі ДШМ №  5 м. Одеса, клас викладача Ольги Яцинюк. Переможець регіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів.

She is studying in the 5th grade at the Odessa Children’s Music School No. 5, class of Professor Olha Yatsyniuk. Winner of regional, all-Ukrainian and international competitions.

Бах. Прелюдія і фуга ре мінор, ДТК I том Шопен. Етюд тв. 10 № 5 Глінка – Балакірєв. «Жайворонок» Пуленк. Токата

Bach. Prelude and Fugue in D minor, WTС Book 1 Chopin. Etude op. 10 No. 5 Glinka – Balakirev. “The Skylark” Poulenk. Toccata

Михелєва Марія

Mykhelieva Mariia

Навчається у 7 класі школи педагогічної практики Миколаївського державного вищого музичного училища, клас викладача Ольги Прокіної. Переможець багатьох міжнародних конкурсів.

She is studying in the 7th grade at the Mykolaiv School of Pedagogical Practice attached to the State Higher Music College, class of Professor Olha Prokina. Winner of many international competitions.

Ліст. Великий етюд по Паганіні № 4 мі мажор Бах. Прелюдія і фуга фа-дієз мінор, ДТК I том Шопен. Фантазія-експромт до-дієз мінор тв. 66 Сільванський. «Стрімкий потік»

Liszt. Grand Etudes After Paganini No. 4 in E major Bach. Prelude and Fugue in F sharp minor, WTC Book 1 Chopin. Fantaisie-Impromptu in C sharp minor op. 66 Silvansky. “Impetuous flow”

(Україна)

(Україна)

(Україна)

(Ukraine)

(Ukraine)

(Ukraine)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 57


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Овдійчук Станіслава

Ovdiichuk Stanislava

Навчається у 4 класі Сєвєродонецької ДМШ № 2, клас викладача Ксенії Голубєвої. Переможець всеукраїнських та міжнародних конкурсів.

She is studying in the 4th grade at the Sievierodonetsk Children’s Music School No. 2, class of Professor Kseniia Holubieva. Winner of all-Ukrainian and international competitions.

Бах. Прелюдія і фуга ре мінор, ДТК I том Гайдн. Соната ля мажор Hob. ХVI/5, І частина Шопен. Етюд тв. 25 № 2 Черні. Етюд тв. 299 № 31 Рахманінов. Вальс ля мажор тв. 10 № 2

Bach. Prelude and Fugue in D minor, WTC Book 1 Haydn. Sonata in A major Hob. XVI/5, mov. 1 Chopin. Etude op. 25 No. 2 Czerny. Etude op. 299 No. 31 Rachmaninoff. Waltz A major op. 10 No. 2

Палилюлько Богдан

Palyliulko Bohdan

Навчається у 6 класі Київської спеціалізованої музичної школи-інтернату ім. М. Лисенка ім. Лисенка, клас викладача Романа Лопатинського.

He is studying in the 6th grade at the M. Lysenko Kyiv Specialized Secondary Music Boarding School, class of Professor Roman Lopatynskyi.

Бетховен. Соната № 5, І частина Гріг. «Поетичні картинки» тв. 3 № 1, № 3 Мошковський. Етюд тв. 72 № 6

Beethoven. Sonata No. 5, mov. 1 Grieg. “Poetic Tone Pictures” op. 3 No. 1, No. 3 Moszkowski. Etude op. 72 No. 6

Пірч Кирило

Pirch Kyrylo

Навчається у 5 класі ДМШ № 1 м. Маріуполь, клас викладача Ірини Кашпор. Переможець міжнародних фестивалів та всеукраїнського конкурсу.

He is studying in the 5th grade at the Mariupol Children’s Music School No. 1, class of Professor Iryna Kashpor. Winner of international festivals and all-Ukrainian competition.

Ліст. Юнацький етюд № 12 Ліст. Юнацький етюд № 4 Гріг. «Хода гномів» тв. 53 № 3 Сільванський. «Пісня»

Liszt. Youth Etude No. 12 Liszt. Youth Etude No. 4 Grieg. “Procession of the Gnomes” op. 53 No. 3 Silvansky. “Song”

(Україна)

(Україна)

(Україна)

(Ukraine)

(Ukraine)

(Ukraine)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 58


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Пташник Александр

Ptasnic Alexandr

Навчається у 5 класі Республіканського музичного ліцею-інтернату ім. С. Рахманінова, клас викладача Ірини Пташник. Переможець міжнародних конкурсів.

He is studying in the 5th grade at the S. Rachmaninoff Republican Musical Lyceum-boarding school. Class of Professor Iryny Ptashnyk. Winner of international competitions.

Бах. Алеманда з Французької сюїти № 2 до мінор Ліст. Трансцендентний етюд № 12 «Заметіль» Шопен. Мазурка тв. 17 № 1 Чайковський. «У селі»

Bach. Allemande from the French Suite No. 2 in C minor Liszt. Transcendental Etude No. 12 “Snowstorm” Chopin. Mazurka op.17 No .1 Tchaikovsky. “Au village”

Пчелінцева Адріана

Pchelintseva Adriana

Навчається у 6 класі Київської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені М. В. Лисенка, клас викладача Лариси Вакаріної. Переможець всеукраїнських та міжнародного конкурсів.

She is studying in the 6th grade at the M. Lysenko Kyiv Specialized Secondary Music Boarding School, class of Professor Larysa Vakarina. Winner of all-Ukrainian and international competition.

Прокоф’єв. «Швидкоплинності» Моцарт. Соната № 5 К. 283, І частина Дебюссі. «Арабеска» № 1 Мошковський. Етюд № 5 тв. 72

Prokofiev. “Visions fugitives” Mozart. Sonata No. 5 К. 283, mov. 1 Debussy. “Arabesque” No. 1 Moszkowski. Etude No. 5 op. 72

Романій Денис

Romanii Denys

Навчається у 5 класі Яготинської дитячої школи мистецтв, клас викладача Ірини Самоп’ят. Переможець всеукраїнських та міжнародного конкурсу.

He is studying in the 5th grade at the Yahotyn Children’s School of Arts, class of professor Iryna Samop’iat. Winner of all-Ukrainian and international competitions.

Бах. Прелюдія i Фуга сі-бемоль мажор, ДТК І том Гайдн. Соната до мажор І частина Мошковський. «Іскринки» тв. 36 №6 Дебюссі. Прелюдія ля мінор

Bach. Prelude and Fugue in B flat major, WTС Book I Haydn. Sonata in C major, mov. 1 Moszkowski. “Sparkles” op. 36 No. 6 Debussy. Prelude in A minor

(Республіка Молдова)

(Україна)

(Україна)

(Republic of Moldova)

(Ukraine)

(Ukraine)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 59


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Соловйова Анастасiя

Soloviova Anastasiia

Навчається у 4 класі ДШМ iм. С. Турчака м. Київ, клас викладача Маргарити Пахомової. Переможець всеукраїнських та міжнародних конкурсів.

She is studying in the 4th grade at the S. Turchak Kyiv Children’s School of Arts, class of Professor Marharyta Pakhomova. Winner of all-Ukrainian and international competitions.

Бах. Триголосна фуга до мажор Шмiтц. Джазовий етюд до мажор Щуровський. Прелюдiя та фуга сі мінор Щуровський. Токата Грiг. Ноктюрн Дебюсci. «Doctor Gradus ad Parnassum»

Bach. Fugue in Three Voices in C major Schmitz. Jazz Etude in C major Shchurovsky. Prelude and Fugue in B minor Shchurovsky. Toccata Grieg. Nocturne Debussy. “Doctor Gradus ad Parnassum”

Стогнушенко Діана

Stohnushenko Diana

Навчається у 3 класі Костянтинівської школи мистецтв, клас викладача Лариси Бондаренко. Переможець багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів.

She is studying in the 3rd grade at the Kostiantynivka Children’s School of Arts, class of Professor Larysa Bondarenko. Winner of many all-Ukrainian and international competitions.

Черні. Етюд тв. 299 № 4 Борткевич. «Таємничий незнайомець» тв. 29 № 7 Борткевич. «Пташиний етюд», «Шторм» тв. 4 № 2, № 3 Шопен. Вальс ре-бемоль мажор тв. 64 Бом. Гліссандо-мазурка тв. 259 № 2

Czerny. Etude op. 299 No. 4 Bortkiewicz. “The Misterious Stranger” op. 29 No. 7 Bortkiewicz. «Bird’s Etude», «Storm» op. 4 No. 2, No. 3 Chopin. Waltz in D flat major op. 64 Bohm. Glissando-Mazurka op. 259 No. 2

Сухановська Марина

Sukhanovska Maryna

Навчається у 5 класі дитячої школи мистецтв, м. Черкаси, клас викладача Опени Талан. Переможець міжнародних та всеукраїнських конкурсів.

She is studying in the 5th grade at the Cherkasy Children’s School of Arts, class of Professor Olena Talan. Winner of many international and all-Ukrainian competitions.

Гайдн. Соната № 9 ре мажор, І ч. Бах. Арія з оркестрової сюїти № 3 Йєнсен. Етюд фа-дієз мінор, тв. 32 № 8 Лисенко. Елегія

Haydn. Sonata No. 9 in D major, mov. 1 Bach. Aria from the Orchestral Suite No. 3 Jensen. Etude in F sharp minor, op. 32 No. 8 Lysenko. Elegy

(Україна)

(Україна)

(Україна)

(Ukraine)

(Ukraine)

(Ukraine)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 60


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Хань Сіні

Han Xinyi

Навчається у Шенчженській школі мистецтв, клас викладача У Міньгуй. Переможець міжнародного конкурсу.

He is studying at Shenzhen School of the Arts, class of Professor Wu Mingyi. Winner of the international competition.

Чайковський. Тема і варіації тв. 19 № 6 Шуман. Етюди на тему каприсів Паганіні, тв. 3 № 1

Tchaikovsky. Theme and Variations op. 19 No. 6 Schumann. Études after Caprices of Paganini, op. 3 No. 1

Холмстром Еріка Ніколь

Holmstrom Erika Nicole

Навчається у 8 класі ДМШ № 8 м.  Миколаїв, клас викладача Ольги Прокіної. Переможець регіональних та міжнародних конкурсів.

She is studying in the 8th grade at the Mykolaiv Children’s Music School No. 8, class of Professor Olha Prokina. Winner of regional and international competitions.

Бах. Прелюдія і фуга фа мінор, ДТК І том Паганіні–Ліст. «Кампанелла»

Bach. Prelude and Fugue in F minor, WTC Book 1 Paganini–Liszt. “La Campanella”

Шевчук-Шнайдер Іларія

Shevchuk-Shnaider Ilariia

Навчається у 4 класі ДМШ № 1, м. Херсон, клас викладача Галини Осадчої. Переможець всеукраїнських, регіональних та міжнародних конкурсів.

She is studying in the 4th grade at the Kherson Children’s Music School No. 1, class of Professor Halyna Osadcha. Winner of all-Ukrainian, regional and international competitions.

Шопен. Етюд тв. 25 № 2 Шопен. Ноктюрн тв. 55 № 1 Вебер. «Блискуче рондо»

Chopin. Etude op. 25 No. 2 Chopin. Nocturne op. 55 No. 1 Weber. “Rondo Brillante”

(Китай)

(China)

(Україна)

(Україна)

(Ukraine)

(Ukraine)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 61


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 62


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

C

ГРУПА ГОРОВИЦЬДЕБЮТ

GROUP HOROWITZDEBUT

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 63


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Андрієв Даніїл (Україна) 16.11.2004

Andriiev Daniil (Ukraine) 16.11.2004

Без’язична Світлана (Україна) 19.06.2004 Beziazychna Svitlana (Ukraine) 19.06.2004 Дзвінківський Олександр (Україна) 20.08.2004 Dzvinkovskyi Oleksandr (Ukraine) 20.08.2004 Єрмак Михайло (Україна) 06.07.2007

Yermak Mykhailo (Ukraine) 06.07.2007

Кравченко Єлизавета (Україна) 13.12.2005 Kravchenko Yelyzaveta (Ukraine) 13.12.2005 Крюкова Марія (Україна) 17.03.2006

Kriukova Mariia (Ukraine) 17.03.2006

Кущ Дмитро (Україна) 08.09.2006

Kushch Dmytro (Ukraine) 08.09.2006

Лавріненко Юлія (Україна) 17.06.2005

Lavrinenko Yuliia (Ukraine) 17.06.2005

Маресьєв Михайло (Україна) 28.10.2004 Maresiev Mykhailo (Ukraine) 28.10.2004 Павлишен Артем (Україна) 17.05.2004

Pavlyshen Artem (Ukraine) 17.05.2004

Покидайло Маргарита (Україна) 09.12.2006 Pokydailo Marharyta (Ukraine) 09.12.2006 Примаченко Марія (Україна) 04.08.2005

Prymachenko Mariia (Ukraine) 04.08.2005

Рябошапка Єлизавета (Україна) 05.01.2005 Riaboshapka Yelizaveta (Ukraine) 05.01.2005 Серебрякова Еліна (Україна) 29.08.2005

Serebriakova Elina (Ukraine) 29.08.2005

Телешова Юлія (Україна) 21.10.2010

Teleshova Yuliia (Ukraine) 21.10.2010

Федюрко Олександр (Україна) 26.05.2010 Fediurko Oleksandr (Ukraine) 26.05.2010 Фесик Назарій (Україна) 31.05.2004

Fesyk Nazarii (Ukraine) 31.05.2004

Холодков Андрій (Україна) 21.08.2004

Kholodkov Andrii (Ukraine) 21.08.2004

Хотянович Софья (Білорусь) 11.07.2005

Khotianovych Sofia (Belarus) 11.07.2005

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 64


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Андрієв Даніїл

Andriiev Daniil

Навчається у ДМШ № 10, м. Київ, клас викладача Олени Войтової. Переможець чисельних всеукраїнських та міжнародних конкурсів.

He is studying at the Kyiv Children’s Music School No. 10, class of Professor Olena Voitova. Winner of many all-Ukrainian and international competitions.

Бах. Прелюдія і фуга до мінор, ДТК I том Клементі. Соната тв. 26 № 3, І частина Гріг. «Серце поета» Хінастера. «Три аргентинських танці» тв. 2 № 2 Захаров. Концертна фантазія на тему «Щедрик»

Bach. Prelude and Fugue in C minor, WTC Book 1 Clementi. Sonata op. 26 No. 3, mov.1 Gireg. “The Poet’s Heart” Ginastera. “Three Argentine Dances” op. 2 No. 2 Zakharov. Concert Fantasy on the Theme “Shchedryk”

Без’язична Світлана

Beziazychna Svitlana

Навчається у 8 класі ДМШ № 1, м. Умань Черкаської обл., класс викладача Геннадія Без’язичного. Переможець всеукраїнських і міжнародних конкурсів.

She is studying in the 8th grade at the Сhildren’s Music School No. 1 in Uman (Cherkasy region) class of Professor Hennadii Beziazychnyi. Winner of all-Ukrainian and international competitions.

Бетховен. Соната № 8, І частина Паганіні–Ліст. Етюд № 2 мі-бемоль мажор Шопен. Фантазія-експромт тв. 66 до-дієз мінор

Beethoven. Sonata No. 8, mov. 1 Paganini–Liszt. Etude No. 2 in E flat major Chopin. Fantaisie-Impromptu op. 66 in C sharp minor

Дзвінківський Олександр

Dzvinkovskyi Oleksandr

Навчається у 7 класі ДШМ м. Хмільник, клас викладача Римми Красильник. Переможець всеукраїнських та міжнародних конкурсів.

He is studying in the 7th grade at the Khmilnyk Сhildren’s Music School, class of Professor Rymma Krasylnyk. Winner of all-Ukrainian and international competitions.

Моцарт. Соната № 14 K. 457, І частина Ґріг–Ґінзбург. «У печері гірського короля» із сюїти «Пер Ґюнт»

Mozart. Sonata No. 14 K. 457, mov. 1 Grieg–Ginzburg. “In the Hall of the Mountain King” from “Per Gunt” Suite

(Україна)

(Україна)

(Україна)

(Ukraine)

(Ukraine)

(Ukraine)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 65


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Єрмак Михайло

Yermak Mykhailo

Навчається у 4 класі ДМШ № 32, м. Київ, клас викладача Тетяни Ценьової. Переможець всеукраїнських і міжнародних конкурсів.

He is studying in the 4th grade at the Kyiv Children’s Music School No. 32, class of Professor Tetiana Tsenova. Winner of allUkrainian and international competitions.

Клементі. Соната тв. 26 № 3 ре мажор, I частина Шуман. «Дитячі сцени», тв. 15 №№ 1, 2, 3, 6, 9, 11 Левіне. «Гумореска» тв. 6 Скорик. «Коломийка» Віла-Лобос. «Полішинель»

Clementi. Sonata op. 26 No. 3 in D major, mov. 1 Schumann. «Scenes From Childhood», op. 15 No. 1, 2, 3, 6, 9, 11 Levine. “Humoresque” op. 6 Skoryk. “Kolomyika” Villa-Lobos. “Polichinelle”

Кравченко Єлизавета

Kravchenko Yelyzaveta

Навчається у 7 класі ДМШ № 4, м. Кропивницький, клас викладача Оксани Кожанової. Переможець всеукраїнських конкурсів та міжнародного фестивалю-конкурсу.

She is studying in the 7th grade at the Kropyvnytskyi Children’s Music School No. 4, class of Professor Oksana Kozhanova. Winner of allUkrainian competitions and the international festival-competition.

Бах. Прелюдія і фуга до мінор, ДТК І том Моцарт. Соната № 10 до мажор І частина Ліст. «Лорелея» Задор. Етюд до мінор

Bach. Prelude and Fugue in C minor, WTC Book 1 Mozart. Sonata No. 10 in C major, mov. 1 List. “Die Lorelei” Zador. Etude in C minor

Крюкова Марія

Kriukova Mariia

Навчається у 6 класі, ДМШ № 3 ім.  Б. Гмирі м. Полтава, клас викладача Світлани Опошнян. Переможець обласних та всеукраїнського конкурсів.

She is studying in the 6th grade at the B. Hmyri Poltava Children’s Music School No. 3, class of Professor Svitlana Oposhnian. Winner of regional and all-Ukrainian competitions.

Бах. Прелюдія і фуга до мінор, ДТК II том Гайдн. Соната до мажор Hob. IV/50, І частина Мошковський. Етюд-Каприс тв. 70 Надененко–Сільванський. «Квіти останні»

Bach. Prelude and Fugue in C minor, WTС Book 2 Haydn. Sonata in C major Hob. IV/50, mov. 1 Moszkowski. Etude-Caprice op. 70 Nadenenko–Silvansky. “Last Flowers”

(Україна)

(Україна)

(Україна)

(Ukraine)

(Ukraine)

(Ukraine)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 66


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Кущ Дмитро

Kushch Dmytro

Навчається у 5 класі ДМШ № 20, м. Київ, клас викладача Ольги Скурлатової. Переможець всеукраїнських та міжнародних конкурсів.

He is studying in the 5th grade at the Kyiv Children’s Music School No. 20, class of Professor Olha Skurlatova. Winner of all-Ukrainian and international competitions.

Шукайло. Рондо Моцарт. Соната до мажор К. 330, І частина Шуман. Арабески тв. 18 Гріг. Поетичні картинки тв. 3 №№ 5, 6 Шопен. Вальс ре-бемоль мажор тв. 64 № 6

Shukailo. Rondo Mozart. Sonata in C major К. 330, 1 mov. Schumann. Arabesques op.18 Grieg. Poetic Tone-Pictures op. 3 No. 5, 6 Chopin. Waltz in D flat major, op. 64 No. 6

Лавріненко Юлія

Lavrinenko Yuliia

Навчається у 6 класі ДМШ № 15 ім. В. А. Моцарта, м. Харків, клас викладача Ольги Фекете. Переможець всеукраїнського та міжнародного конкурсів.

She is studying in the 6th grade at the W. A. Mozart Kharkiv Children’s Music School No. 15, class of Professor Olha Fekete. Winner of all-Ukrainian and international competitions.

Бетховен. Соната фа мажор тв.10 № 2, І частина Прокоф’єв. «Джульєтта дівчинка» Щербаков. «Елегія київських пагорбів» Шопен. Фантазія-експромт до-дієз мінор тв. 66

Beethoven. Sonata in F major op. 10 No. 2, mov. 1 Prokofiev. “Juliet as a young Girl” Shcherbakov. “Elegy of Kyiv hills” Chopin. Fantaisie-Impromptu in C sharp minor op. 66

Маресьєв Михайло

Maresiev Mykhailo

Навчається у 7 класі Сєвєродонецької дитячої музичної школи № 2, клас викладача Л. В. Шаповалова. Переможець регіональних та міжнародних конкурсів.

He is studying in the 7th grade at the Sievierodonetsk Children’s Music School No. 2, class of Professor L. Shapovalova. Winner of regional and international competitions.

Бетховен. Соната до мінор № 5, І частина Гріг. «З карнавалу», тв. 19 № 3 Косенко. Поема-легенда мі мінор, тв. 12 Прокоф’єв. Vivo g-moll із збірника «Дитячі рукописи»

Beethoven. Sonata in C minor No. 5, mov. 1 Grieg. “From the Carnival” op. 19 No. 3 Kosenko. “Poem-Legend” in E minor, op.12 Prokofiev. Vivo g-moll from “Children’s manuscripts»

(Україна)

(Ukraine)

(Україна)

(Україна)

(Ukraine)

(Ukraine)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 67


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Павлишен Артем

Pavlyshen Artem

(Україна) Навчається у 7 класі Чернігівської ДМШ № 1 ім. С. Вільконського, клас викладача Людмили Катаєвої. Переможець міжнародного конкурсу.

He is studying in the 7th grade at the S. Vilkonsky Chernihiv Children’s Music School No. 1, class of Professor Liudmyla Kataieva. Winner of international competition.

Гайдн. Соната № 34 мі мінор І частина Ліст. Юнацький етюд № 1 до мажор Бах. Прелюдія і фуга до мінор, ДТК I том Глієр. Прелюдія № 18 соль-дієз мінор

Haydn. Sonata No. 34 in E minor, mov. 1 Liszt. Youth Etude No. 1 in C major Bach. Prelude and Fugue in C minor, WTC Book 1 Gliere. Prelude No. 18 in G sharp minor

Покидайло Маргарита

Pokydailo Marharyta

Навчається у 4 класі ДМШ № 3 ім. В. С. Косенка, м. Київ, клас викладача Тетяни Асдачкової. Переможець багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів, фестивалів.

She is studying in the 4th grade at the Kosenko Kyiv Children’s Music School, class of Professor Tetiana Asdachkova. Winner of many all-Ukrainian and international competitions, festivals.

Гайдн. Соната мі мажор Hob. XVI:31, I частина Чайковский. «Колискова» тв. 16 №1 Грiг. Етюд «Присвята Шопену» тв. 73 № 5 Шуман. Арабески тв. 18

Haydn. Sonata in E major Hob. XVI:31, mov. 1 Tchaikovsky. “Lullaby” op. 16 No. 1 Grieg. Etude “Hommage à Chopin” op. 73 No. 5 Schumann. Arabesques op. 18

Примаченко Марія

Prymachenko Mariia

Навчається у 7 класі ДМШ № 14 ім. Д. Кабалевського, клас викладача Ярослави Канке. Переможець всеукраїнських конкурсів.

She is studying in the 7th grade at the D. Kabalevsky Children’s Music School No. 14, class of Professor Yaroslava Kanke. Winner of allUkrainian competitions.

Гайдн. Соната ре мажор № 39 Hob. XVI:24, І частина Вебер. «Запрошення до танцю» тв. 65 Щуровський. Елегія

Haydn. Sonata in D major No. 39 Hob. XVI:24, mov. 1 Weber. «Invitation to the dance» op. 65 Shchurovsky. Elegy

(Україна)

(Україна)

(Ukraine)

(Ukraine)

(Ukraine)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 68


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Рябошапка Єлизавета

Riaboshapka Yelizaveta

Навчається у 7 класі Київської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату ім. М. В. Лисенка, клас викладача Лариси Вакаріної. Переможець міжнародних конкурсів.

She is studying in the 7th grade at the M. Lysenko the Kyiv Specialized Secondary Music Boarding School, class of Professor Larysa Vakarina.Winner of international competitions.

Гайдн. Соната до мажор Hob. XVI:50, І частина Ліст. Концертний етюд № 2 «Gnomenreigen» Мендельсон. «Фантазія» фа-дієз мінор тв. 28, І частина Прокоф’єв. Прелюдія Прокоф’єв. «Мана»

Haydn. Sonata in С major Hob. XVI:50, mov. 1 Liszt. Concert Etude No. 2 “Gnomenreigen” Mendelssohn. “Fantaisie” in F sharp minor op. 28, mov. 1 Prokofiev. Prelude Prokofiev. “Mana”

Серебрякова Еліна

Serebriakova Elina

(Україна)

(Ukraine)

(Україна) Навчається у 6 класі Київської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату ім. М. В. Лисенка, клас викладача Ірини Баринової-Морєвої. Переможець всеукраїнських та міжнародних конкурсів.

(Ukraine) She is studying in the 6th grade at the M. Lysenko Kyiv Specialized Secondary Music Boarding School, class of Professor Iryna BarynovaMorieva. Winner of all-Ukrainian and international competitions.

Бетховен. Соната № 5, I частина Рахманінов. Прелюдія ре мінор тв. 23 № 3 Мендельсон. Рондо-капричіозо тв. 14

Beethoven. Sonata No. 5, mov. 1 Rachmaninoff. Prelude in D minor, op. 23 No. 3 Mendelssohn. Rondo Capriccioso, op. 14

Телешова Юлія

Teleshova Yuliia

Навчається у 1 класі Луцької музичної школи № 1 ім. Ф. Шопена, клас викладача Ольги Козирської. Переможець всеукраїнських та міжнародних конкурсів.

She is studying in the 1st grade at the F. Chopin Lutsk Children’s Music School No. 1, class of Professor Olha Kozyrska. Winner of all-Ukrainian and international competitions.

Бах. Прелюдія № 7 з циклу «12 маленьких прелюдій» Клементі. Сонатина тв. 36 № 1 Кулау. Рондо соль мажор тв. 41 Косенко. «Гумореска» Шинкаренко. «До школи»

Bach. Prelude No. 7 from the cycle “12 Little Preludes” Clementi. Sonatine op. 36 No. 1 Kuhlau. Rondo in G major op. 41 Kosenko. “Humoresque” Shynkarenko. “To School”

(Україна)

(Ukraine)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 69


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Федюрко Олександр

Fediurko Oleksandr

Навчається у 2 класі ДМШ № 21, м. Київ, клас викладача Галини Коцюби. Переможець багатьох міжнародних та всеукраїнських конкурсів.

He is studying in the 2nd grade at the Kyiv Children’s Music School No. 21, class of Professor Halyna Kotsiuba. Winner of many all-Ukrainian and international competitions.

Беренс. Етюд № 23 до мажор Скарлатті. Два менуети з «П’яти п’єс» Гайдн. Соната № 43 до мажор Шопен. Кантабіле сі-бемоль мажор Шопен. Полонез соль мінор Борткевич. «La melancolique» тв. 27 № 2 Шукайло. Рондо Шукайло. «Клоуни»

Berens. Etude No. 23 in C major Scarlatti. Two minuets from “Five Pieces” Haydn. Sonata No. 43 in C major Chopin. Cantabile in B flat major Chopin. Polonaise in G minor Bortkiewicz. “La melancolique» op. 27 No. 2 Shukailo. Rondo Shukailo. “Clowns”

Фесик Назарій

Fesyk Nazarii

Навчається у 7 класі Київської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату ім. М. В. Лисенка, клас викладача Маргарити Головко. Переможець численних всеукраїнських та міжнародних конкурсів.

He is studying in the 7th grade at the M. Lysenko Kyiv Specialized Secondary Music Boarding School, class of Professor Marharyta Holovko. Winner of numerous all-Ukrainian and international competitions.

Бах. Прелюдія і фуга ре мінор, ДТК II том Моцарт. Соната ре мажор, К. 311 І частина Мошковський. Етюд тв. 72 № 11 Шопен. Ноктюрн фа мінор, тв. 55 № 1 Рахманінов. Прелюдія тв. 23 № 5

Bach. Prelude and Fugue in D minor, WTC Book 2 Mozart. Sonata in D major, К. 311 mov. 1 Moszkowski. Etude op. 72 No. 11 Chopin. Nocturne in F minor, op. 55 No. 1 Rachmaninoff. Prelude op. 23 No. 5

(Україна)

(Україна)

(Ukraine)

(Ukraine)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 70


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Холодков Андрій

Kholodkov Andrii

Навчається у 7 класі Харківської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату, клас викладача Світлани Захарової. Переможець міжнародних конкурсів.

He is studying in the 7th grade at the Kharkiv Specialized Secondary Music Boarding School, class of Professor Svitlana Zakharova. Winner of international competitions.

Бетховен. Соната тв. 13 № 8 до мінор, І частина Ліст. Тарантела з циклу «Роки мандрів. Венеція і Неаполь» Прокоф’єв. Дві п’єси з музики до опери «Любов до трьох апельсинів»

Beethoven. Sonata op. 13 No. 8 in C minor, mov. 1 Liszt. Tarantella from the cycle “Years of Pilgrimage. Venice and Naples” Prokofiev. Two pieces from the music to the opera “The Love for Three Oranges”

Хотянович Софья

Khotianovych Sofia

Навчається у дитячій школі мистецтв м. Солігорськ, клас викладача Жанни Чакур. Переможець регіональних, республіканських та міжнародних конкурсів.

She is studying at the Solihorsk Children’s School of Art, class of Professor Zhanna Chakur. Winner of regional, republican and international competitions.

Бетховен. Соната до мажор тв. 2 № 3, I частина Мендельсон. Рондо-капричіозо тв. 14

Beethoven. Sonata in C major op. 2 No. 3, mov. 1 Mendelssohn. Rondo Capriccioso, op. 14

(Україна)

(Україна)

(Ukraine)

(Ukraine)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 71


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 72


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

D

ГРУПА ГОРОВИЦЬДЕБЮТ

GROUP HOROWITZDEBUT

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 73


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Варченко Софія (Україна) 08.04.2008

Varchenko Sofiia (Ukraine) 08.04.2008

Віницький Іван (Україна) 07.09.2005

Vinytskyi Ivan (Ukraine) 07.09.2005

Єрмак Михайло (Україна) 06.07.2007

Yermak Mykhailo (Ukraine) 06.07.2007

Кабірова Біата (Білорусь) 14.06.2006

Kabirova Biata (Belarus) 14.06.2006

Козяк Ганна (Україна) 22.12.2006

Koziak Hanna (Ukraine) 22.12.2006

Макарова Олександра (Україна) 23.08.2004 Makarova Oleksandra (Ukraine) 23.08.2004 Мітряну Ангєліна (Україна) 05.09.2008

Mitrianu Anhielina (Ukraine) 05.09.2008

Одоладов Тимофій (Україна) 02.07.2006

Odoladov Tymofii (Ukraine) 02.07.2006

Пташник Олександр (Молдова) 20.06.2006 Ptasnic Alexandr (Moldova) 20.06.2006 Романій Денис (Україна) 28.10.2006

Romanii Denys (Ukraine) 28.10.2006

Рябошапка Єлизавета (Україна) 05.01.2005 Riaboshapka Yelizaveta (Ukraine) 05.01.2005 Серебрякова Еліна (Україна) 29.08.2005

Serebriakova Elina (Ukraine) 29.08.2005

Соловйова Анастасiя (Україна) 14.10.2007 Soloviova Anastasiia (Ukraine) 14.10.2007 Таран Георгій (Україна) 23.04.2010

Taran Heorhii (Ukraine) 23.04.2010

Трусова Кароліна (Україна) 22.11.2008

Trusova Karolina (Ukraine) 22.11.2008

Холодков Андрій (Україна) 21.08.2004

Kholodkov Andrii (Ukraine) 21.08.2004

Хотянович Софья (Білорусь) 11.07.2005

Khotianovych Sofia (Belarus) 11.07.2005

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 74


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Варченко Софія

Varchenko Sofiia

Навчається у 4 класі Одеської спеціалізованої музичної школи-інтернату ім. П. С.  Столярського, клас викладача Ліани Вересковської. Переможець різноманітних конкурсів і фестивалів.

She is studying in the 4th grade at the P. Stolyarsky Odessa Specialized Secondary Music Boarding School. Class of Professor Liana Vereskovska Winner of various competitions and festivals.

Бах. Концерт фа мінор, І частина

Bach. Concerto in F minor, mov. 1

Віницький Іван

Vinytskyi Ivan

Навчається у 6 класі ДМШ № 27 м. Києва, клас викладача Валентини Назарової. Переможець чисельних всеукраїнських і міжнародних конкурсів.

He is studying in the 6th grade at the Kyiv Children’s Music School No. 27, class of Professor Valentyna Nazarova. Winner of numerous all-Ukrainian and international competitions.

Мендельсон. Концерт № 1 соль мінор тв. 25, І частина

Mendelssohn. Concerto No. 1 in G minor op. 25, mov. 1

Єрмак Михайло

Yermak Mykhailo

Навчається у 4 класі ДМШ № 32, клас викладача Тетяни Ценьової. Переможець всеукраїнських і міжнародних конкурсів.

He is studying in the 4th grade at the Kyiv Children’s Music School No. 32, class of Professor Tetiana Tsenova. Winner of all-Ukrainian and international competitions.

Бах. Концерт ре мінор, І частина

Bach. Concerto in D minor, mov. 1

(Україна)

(Україна)

(Україна)

(Ukraine)

(Ukraine)

(Ukraine)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 75


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Кабірова Біата

Kabirova Biata

Навчається у 5 класі Республіканської гімназії-коледжу при Білоруській державній академії музики, клас викладача Елеонори Ахремчик. Переможець республіканських та регіональних конкурсів.

She is studying in the 5th grade at the Republican GymnasiumCollege attached to the Belarusian State Academy of Music, class of professor Eleonora Akhremchyk. Winner of regional and republican competitions.

Моцарт. Концерт № 14 К. 449 мі-бемоль мажор, І частина

Mozart. Concerto No. 14 К. 449 E flat major, mov. 1

Козяк Ганна

Koziak Hanna

(Республіка Білорусь)

(Republic of Belarus)

(Україна) Навчається у 5 класі Львівської середньої спеціальної музичної школи-інтернату ім. С. Крушельницької, клас викладача Оксани Рапіти. Переможець регіонального та міжнародних конкурсів.

She is studying in the 5th grade at the S. Krushelnytska Lviv Secondary Specialized Music Boarding School, class of Professor Oksana Rapita. Winner of international and regional competitions.

Моцарт. Концерт № 8 до мажор, K. 246, I частина

Mozart. Concerto No. 8 in C major, K. 246, mov. 1

Макарова Олександра

Makarova Oleksandra

Навчається у Дитячій школі мистецтв № 2 м. Мукачева, клас викладачів Беати Буркало, Магдалини Козуб . Переможець багатьох міжнародних конкурсів.

She is studying at the Mukachevo Children’s Music School No. 2, class of Professors Beata Burkalo, Mahdalyna Kozub. Winner of many international competitions.

Шуман. Концерт тв. 54, І частина

Schumann. Concerto op. 54, mov. 1

(Україна)

(Ukraine)

(Ukraine)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 76


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Мітряну Ангєліна

Mitrianu Anhielina

Навчається у 3 класі ДМШ № 32, м. Киів, клас викладача Тетяни Ценьової. Переможець всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів.

She is studying in the 3rd grade at the Kyiv Children’s Music School No. 32, class of Professor Tetiana Tsenova. Winner of all-Ukrainian and international competitions and festivals.

Полунін. Концертіно ля мінор

Polunin. Concertino in A minor

Одоладов Тимофій

Odoladov Tymofii

Навчався у ДМШ № 1 ім. М.  Леонтовича, м. Донецьк, приватний викладач Марія Куліуш.

He studied at the Leontovych Donetsk Children’s Music School, private Professor Mariia Kuliush.

Бах. Концерт фа мінор, І частина

Bach. Concerto in F minor, mov. 1

Пташник Александр

Ptasnic Alexandr

Навчається у 5 класі Республіканського музичного ліцею-інтернату ім. С. Рахманінова, клас викладача Ірини Пташник. Переможець міжнародних конкурсів.

He is studying in the 5th grade at the S. Rachmaninoff Republican Musical Lyceum-boarding school. Class of Professor Iryny Ptashnyk. Winner of international competitions.

Моцарт. Рондо для фортепіано з оркестром ре мажор, К. 382

Mozart. Rondo for Piano and Orchestra in D major, K. 382

(Україна)

(Україна)

(Республіка Молдова)

(Ukraine)

(Ukraine)

(Republic of Moldova)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 77


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Романій Денис

Romanii Denys

Навчається у 5 класі Яготинської дитячої школи мистецтв, викладач Ірина Самоп’ят. Переможець всеукраїнських та міжнародного конкурсу.

He is studying in the 5th grade at the Yahotyn Children’s School of Arts, class of professor Iryna Samop’iat. Winner of all-Ukrainian and international competitions.

Бах. Концерт ре мінор І частина

Bach. Concerto in D minor, mov. 1

Рябошапка Єлизавета

Riaboshapka Yelizaveta

(Україна)

(Ukraine)

(Україна) Навчається у 7 класі Київської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату ім. М. В. Лисенка, клас викладача Лариси Вакаріної. Переможець міжнародних конкурсів.

She is studying in the 7th grade at the M. Lysenko Kyiv Specialized Secondary Music Boarding School, class of Professor Larysa Vakarina. Winner of international competitions.

Мендельсон. Концерт № 1 соль мінор, І частина

Mendelssohn. Concerto No. 1 in G minor, mov. 1

Серебрякова Еліна

Serebriakova Elina

Навчається у 6 класі Київської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату ім. М. В. Лисенка, клас викладача Ірини Баринової-Морєвої. Переможець міжнародних та всеукраїнських конкурсів.

She is studying in the 6th grade at the M. Lysenko Kyiv Specialized Secondary Music Boarding School, class of Professor Iryna BarynovaMorieva. Winner of all-Ukrainian and international competitions.

Мендельсон. Концерт соль мінор, ІІ і ІІІ частини

Mendelssohn. Concerto in G minor, mov. 2 and 3

(Україна)

(Ukraine)

(Ukraine)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 78


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Соловйова Анастасiя

Soloviova Anastasiia

Навчається у 4 класі ДШМ iм. С. Турчака м. Киiв, клас викладача Маргарити Пахомової. Переможець міжнародних та всеукраїнських конкурсів.

She is studying in the 4th grade at the S. Turchak Kyiv Children’s School of Arts, class of Professor Marharyta Pakhomova. Winner of all-Ukrainian and international competitions.

Полунiн. Концертiно ля мінор

Polunin. Concertino in A minor

Таран Георгій

Taran Heorhii

Навчається у 1 класі дитячої школи мистецтв м. Березань, клас викладача Вікторії Мазурок. Переможець всеукраїнського конкурсу.

He is studying in the 1st grade at the Berezan Children’s Art School, class of Professor Viktoriia Mazurok. Winner of all-Ukrainian competition.

Полунін. Концертіно ля мінор

Polunin. Concertino in A minor

Трусова Кароліна

Trusova Karolina

Навчається у 2 класі ДШМ ім. Стефана Турчака, м. Київ, клас викладача Маргарити Пахомової. Переможець міжнародних конкурсів.

She is studying in the 2nd grade at the S. Turchak Kyiv Children’s School of Arts, class of Professor Marharyta Pakhomova. Winner of international competitions.

Бах. Концерт фа мінор, І частина

Bach. Concerto in F minor, mov. 1

(Україна)

(Україна)

(Ukraine)

(Ukraine)

(Україна)

(Ukraine)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 79


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Холодков Андрій

Kholodkov Andrii

Навчається у 7 класі Харківської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату, клас викладача Світлани Захарової. Переможець міжнародних конкурсів.

He is studying in the 7th grade at the Kharkiv Specialized Secondary Music Boarding School, class of Professor Svitlana Zakharova. Winner of international competitions.

Бах. Концерт ре мінор, І частина

Bach. Concerto in D minor, mov. 1

Хотянович Софья

Khotianovych Sofia

Навчається у Дитячій школі мистецтв, м. Солігорськ, клас викладача Жанни Чакур. Переможець міжнародних, республіканських та регіональних конкурсів.

She is studying at the Solihorsk Children’s Art School, class of Professor Zhanna Chakur. Winner of regional, republican and international competitions.

Шостакович. Концерт фа мажор, I частина

Shostakovich. Piano Concerto in F major, mov. 1

(Україна)

(Україна)

(Ukraine)

(Ukraine)

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 80


ВІТАННЯ КОНКУРСУ / COMPETITION GREETINGS

МОЛОДША ГРУПА JUNIOR G ROUP

XII МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XII INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 81


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Бао Цзесінь (Китай) 19.08.2003

Bao Zexin (China) 19.08.2003

Барташевич Кирил (Білорусь) 23.04.2004 Bartashevych Kirill (Belarus) 23.04.2004 Вей Кецзя (Китай) 13.05.2004

Wei Kejia (China) 13.05.2004

Волошин Богдан (Україна) 03.01.2004

Voloshyn Bohdan (Ukraine) 03.01.2004

Дудник Дар’я (Україна) 16.04.2004

Dudnyk Daria (Ukraine) 16.04.2004

Жолобова Софія (Україна) 09.04.2004

Zholobova Sofiia (Ukraine) 09.04.2004

Журба Альона (Україна) 13.09.2003

Zhurba Alona (Ukraine) 13.09.2003

Зіньковська Марта (Україна) 21.07.2003

Zinkovska Marta (Ukraine) 21.07.2003

Лі Тянью (Китай) 05.04.2004

Li Tianyou (China) 05.04.2004

Лі Чжесян (Китай) 28.12.2005

Li Zhexiang (China) 28.12.2005

Лю Яньань (Китай) 02.05.2004

Liu Yanan (China) 02.05.2004

Макарова Олександра (Україна) 23.08.2004 Makarova Oleksandra (Ukraine) 23.08.2004 Небаба Анна (Україна) 15.01.2005

Nebaba Anna (Ukraine) 15.01.2005

Плєшакова Марія-Луіза (Україна) 15.04.2004 Plieshakova Mariia-Luiza (Ukraine) 15.04.2004 Пун Рай Ю (Австралія) 25.07.2003

Pung Rae Yue (Australia) 25.07.2003

Терлецький Богдан (Україна) 09.08.2005 Terletskyi Bohdan (Ukraine) 09.08.2005 Хуан Жуй (Китай) 30.04.2003

Huang Rui (China) 30.04.2003

Чан Шенцзя (Китай) 17.03.2005

Chang Shengjia (China) 17.03.2005

Шадрина Айрис (Білорусь) 11.09.2004

Shadryna Airys (Belarus) 11.09.2004

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 82


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Бао Цзесінь (Китай)

Bao Zexin (China)

Барташевич Кирил (Республіка Білорусь)

Bartashevych Kirill (Republic of Belarus)

Навчається у 7 класі Московської центральної музичної школи, клас викладача Андрія Жаворонкова. Переможець та фіналіст міжнародних конкурсів.

He is studying in the 7th grade at the Moscow Central Music School, class of Professor Andriy Zhavoronkov. Winner and finalist of international competitions.

І тур

І round

Бах. Прелюдія і фуга соль мінор, ДТК І том Бетховен. Соната № 8, І частина Шопен. Етюд тв. 10 № 12 Косенко. Ноктюрн тв. 9

Bach. Prelude and Fugue in G minor, WTC Book 1 Beethoven. Sonata No. 8, mov. 1 Chopin. Etude op. 10 No. 12 Kosenko. Nocturne op. 9

ІІ тур

ІІ round

Рахманінов. Прелюдія соль мінор тв. 23 № 5 Ліст. «Поховальна хода» з циклу «Гармонії поетичні та релігійні» Шопен. Скерцо № 2 сі-бемоль мінор тв. 31

Rachmaninoff. Prelude in G minor, op. 23 No. 5 Liszt. “Funérailles” from “Harmonies poétiques et religieuses” Chopin. Scherzo No. 2 in B flat minor op. 31

ІІІ тур

ІІІ round

Гріг. Концерт ля мінор тв. 16, І частина

Grieg. Concerto in A minor op. 16, mov. 1

Навчається у 8 класі Республіканської гімназії-коледжу при Білоруській державній академії музики, клас викладача Ірини Семеняко. Переможець чисельних республіканських і міжнародних конкурсів.

He is studying in the 8th grade at the Republican GymnasiumCollege attached to the Belarusian State Academy of Music, class of Professor Iryna Semeniako. Winner of numerous republican and international competitions.

І тур

І round

Бах. Прелюдія і фуга до-дієз мажор, ДТК І том Моцарт. Соната № 8 KV. 310, I частина Рахманінов. Етюд-картина, тв. 33 мі-бемоль мінор Скорик. Арія з Партити № 5

Bach. Prelude and Fugue in C sharp major, WTC Book 1 Mozart. Sonata No. 8 KV. 310, mov. I Rachmaninoff. Études-tableaux, op. 33 in E flat minor Skoryk. Aria from Partita No. 5

ІІ тур

ІІ round

Рахманінов. Прелюдія тв. 32 № 5 Прокоф’єв. Скерцо тв. 12 № 10 Лядов. «Арабески» тв. 4

Rachmaninoff. Prelude op. 32 No. 5 Prokofiev. Scherzo op. 12 No. 10 Liadov. “Arabesques” op. 4

ІІІ тур

ІІІ round

Сен-Санс. Концерт № 2 соль мінор, II та III частини

Saint-Saëns. Concerto No. 2 in G minor, mov. 2 and 3

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 83


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Вей Кецзя (Китай)

Wei Kejia (China)

Волошин Богдан (Україна)

Voloshyn Bohdan (Ukraine)

Вчиться приватно, викладачі Хе Сишань, Ші I. Переможець чисельних національних та міжнародних конкурсів.

She is studying at a Private School, class of Professors He Sishan, Shi Yi. Winner of numerous national and international competitions.

І тур

І round

Бах. Прелюдія і фуга сі мажор, ДТК ІІ том Моцарт. Соната № 18 KV. 576, II та III частини Шопен. Этюд тв. 10 № 2 Борткевич. Прелюдія тв. 33 № 7

Bach. Prelude and Fugue in B major, WTC Book 2 Mozart. Sonata No. 18 KV. 576, mov. 2 and 3 Chopin. Etude op. 10 No. 2 Bortkiewicz. Prelude op. 33 No. 7

ІІ тур

ІІ round

Дебюссі. Прелюдія «Верес» Шопен. Баркарола тв. 60 Рахманінов. Этюд-картина тв. 39 № 6 У Цзуцянь. «Танець бриля»

Debussy. Prelude “Bruyeres” Chopin. Barcarolle op. 60 Rachmaninoff. Etudes-tableaux op. 39 No. 6 Wu Zuqiang. “Straw hat dance”

ІІІ тур

ІІІ round

Моцарт. Концерт № 23 KV. 488, І частина

Mozart. Concerto No. 23 KV. 488, mov. 1

Навчається у 8 класі Київської спеціалізованої середньої музичної школи-інтернату ім. М. Лисенка, клас викладача Андрія Луньова. Переможець регіональних всеукраїнських та міжнародних, конкурсів.

He is studying in the 8th grade at the M. Lysenko Kyiv Specialized Secondary Music Boarding School, class of Professor Andrii Lunov. Winner of regional, all-Ukrainian and international competitions.

І тур

І round

Бах. Прелюдія і фуга мі мінор, ДТК І том Бетховен. Соната № 7, І частина Рахманінов. Етюд-картина тв. 33 № 3 Косенко. «Поема-легенда» тв. 12 № 1

Bach. Prelude and Fugue in E minor, WTC Book I Beethoven. Sonata No. 7, mov. I Rachmaninoff. Etudes-Tableaux op. 33 No. 3 Kosenko. “Poem-legend” op. 12 No. 1

ІІ тур

ІІ round

Скарлатті. Соната до мажор Гріг. Соната мі мінор тв. 7

Scarlatti. Sonata in C major Grieg. Sonata in E minor op. 7

ІІІ тур

ІІІ round

Гріг. Концерт ля мінор, І частина Grieg. Concerto in A minor, mov. I XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 84


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Дудник Дар’я (Україна)

Dudnyk Daria (Ukraine)

Жолобова Софія (Україна)

Zholobova Sofiia (Ukraine)

Навчається у 7 класі Нетішинської міської школи мистецтв, клас викладача Олесі Голяницької. Переможець всеукраїнських та міжнародного конкурсів.

She is studying in the 7th grade at the Netishyn City School of Arts, class of Professor Olesia Holianytska. Winner of all-Ukrainian and international competitions.

І тур

І round

Бах. Прелюдія і фуга сі мажор, ДТК I том Бетховен. Соната № 27, I частина Черні. Етюд тв. 740 № 37 І. Шамо. Прелюдія № 8

Bach. Prelude and Fugue in B major, WTC Book 1 Beethoven. Sonata No. 27, mov. I Czerny. Etude op. 740 No. 37 I. Shamo. Prelude No. 8

ІІ тур

ІІ round

Скарлатті. Соната ре мінор Гріг. Ноктюрн до мажор Задор. Етюд-картина до мінор

Scarlatti. Sonata in D minor Grieg. Nocturne in C major Zador. Etude-tableaux in C minor

ІІІ тур

ІІІ round

Мендельсон. Концерт № 1 соль мінор, I частина

Mendelssohn. Concerto No. 1 in G minor, mov. I

Навчається у 8 класі Київської спеціалізованої музичної школи-інтернату ім. М. Лисенка, клас викладача Марини Калініної. Переможець регіональних всеукраїнських та міжнародних, конкурсів.

She is studying in the 8th grade at the M. Lysenko Kyiv Specialized Secondary Music Boarding School, class of Professor Maryna Kalinina. Winner of regional all-Ukrainian and international, competitions.

І тур

І round

Бах. Прелюдія і фуга до-дієз мажор, ДТК І том Бетховен. Соната № 8, ІІ та ІІІ частини Косенко. «Поема-легенда» мі мінор тв. 12 Ліст. Концертний етюд «Gnomenreigen»

Bach. Prelude and Fugue in C sharp major, WTC Book 1 Beethoven. Sonata No. 8, mov. 2 and 3 Kosenko. “Poem-Legend” in E minor op. 12 Liszt. Concert Etude “Gnomenreigen”

ІІ тур

ІІ round

Шуман. «Дитячі сцени» тв. 15 Рахманінов. «Маргаритки» Римський-Корсаков — Рахманінов. «Політ джмеля»

Schumann. “Kinderszenen” op. 15 Rachmaninoff. “Daisies” Rymsky-Korsakov — Rachmaninoff. “Bumblebee Flight”

ІІІ тур

ІІІ round

Моцарт. Концерт № 20 KV. 466, ІІ та ІІІ частини

Mozart. Concerto No. 20 KV. 466, mov. 2 and 3

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 85


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Журба Альона (Україна)

Zhurba Alona (Ukraine)

Навчається у 8 класі школи мистецтв при Чернігівському музичному коледжі ім. Л. М. Ревуцького, клас викладача Олени Воронової. Переможець всеукраїнських і міжнародних конкурсів.

She is studying in the 8th grade at the School of Arts attached to the L. M.  Revutsky Chernihiv Music College, class of Professor Olena Voronova. Winner of all-Ukrainian and international competitions.

І тур

І round

Бах. Прелюдія і фуга ля мінор, ДТК ІІ том Моцарт. Соната KV. 332, II та III частини Ліст. Концертний етюд «La Leggierezza» Щуровський. Токата сі мінор Чайковський. «Далеке минуле» тв. 72 № 17

Bach. Prelude and Fugue in A minor, WTC Book 2 Mozart. Sonata KV. 332, mov. 2 and 3 Liszt. Concert Etude “La Leggierezza” Shchurovskyi. Toccata in B minor Tchaikovsky. “Far past” op. 72 No. 17

ІІ тур

ІІ round

Смeтана. Концертний етюд «На березі моря. Cпогади» тв. 17 Лядов. «Багатель» ре-бемоль мажор Рахманінов. Прелюдія № 7 тв. 23 Гульда. Токата з «Play piano, play»

Smetanа. Concert Etude “Na břegu mořskěm. Vzpominka” op. 17 Liadov. “Bagatelle” in D flat major Rachmaninoff. Prelude No. 7 op. 23 Gulda. Toccata from “Play piano, play” ІІІ round

ІІІ тур

Моцарт. Концерт KV. 466, I частина Mozart. Concerto KV. 466, mov. 1

Зіньковська Марта (Україна)

Zinkovska Marta (Ukraine)

Навчається у 8 класі школи педагогічної практики Івано-Франківського музичного училища імені Д. Січинського, клас викладача Наталії Сич. Переможець міжнародних конкурсів.

She is studying in the 8th grade at the School of Pedagogical Practice attached to the D. Sichynskyi IvanoFrankivsk Musical College, class of Professor Natalia Sych. Winner of international competitions.

І тур

І round

Бах. Прелюдія і фуга до мінор, ДТК ІІ том Гайдн. Соната мі-бемоль мажор, Hob. XVI:52, І частина Барвінський. Прелюдія фа-дієз мажор Шопен. Етюд тв. 10 № 12

Bach. Prelude and Fugue in C minor, WTC Book 2 Haydn. Sonata in E flat major, Hob. XVI:52, mov. 1 Barvinsky. Prelude in F sharp major Chopin. Etude op. 10 No. 12

ІІ тур

ІІ round

Рахманінов. Прелюдія тв. 32 № 12 Ліст. Концертний етюд ре-бемоль мажор Ліст. «Тарантела»

Rachmaninoff. Prelude op. 32 No. 12 Liszt. Concert Etude in D flat major Liszt. “Tarantella”

ІІІ тур

ІІІ round

Сен-Санс. Концерт № 2 соль мінор, І частина

Saint-Saëns. Concerto No. 2 G minor, mov. I

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 86


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Лі Тянью (Китай)

Li Tianyou (China)

Лі Чжесян (Китай)

Li Zhexiang (China)

Навчається у музичній середній школі при Пекінській центральній консерваторії, клас викладача Тан Ліцзюань. Переможець національних та міжнародних конкурсів. І тур

He is studying at Musical Secondary School attached to the Beijing Central Conservatory, class of Professor Tang Lijuan. Winner of national and international competitions. І round

Бах. Прелюдія і фуга фа мажор, ДТК І том Бетховен. Соната № 8, І частина Шопен. Етюд тв. 10 № 12 Лисенко. Елегія тв. 41 № 3

Bach. Prelude and Fugue in F major, WTC Book 1 Beethoven. Sonata No. 8, mov. 1 Chopin. Étude op. 10 No. 12 Lysenko. Elegie op. 41 No. 3

ІІ тур

ІІ round

Рахманінов. Музичні моменти тв. 16 № 3, № 4 Шопен. Балада тв. 23 № 1

Rachmaninoff. Musical moments op. 16 No. 3, No. 4 Chopin. Ballade op. 23 No. 1

ІІІ тур

ІІІ round

Чайковський. Концерт № 1, І частина

Tchaikovsky. Concerto No. 1, mov. 1

Навчається у музичній середній школі при Пекінській центральній консерваторії, клас викладача викладач Чжан Сінь Нін. Переможець національних та міжнародних конкурсів.

He is studying at the Musical Secondary School attached to the Beijing Central Conservatory of Music, class of Professor Zhang Xinning. Winner of national and international competitions.

І тур

І round

Бах. Прелюдія і фуга ля мінор, ДТК ІІ том Гайдн. Соната до мажор Hob. XVI:50, І частина Шопен. Етюд тв. 25 № 11 Борткевич. Прелюдія тв. 33 № 10

Bach. Prelude and Fugue in A minor, WTC Book 2 Haydn. Sonata in C major Hob. XVI:50, mov. 1 Chopin. Etude op. 25 No. 11 Bortkiewicz. Prelude op. 33 No. 10

ІІ тур

ІІ round

Рахманінов. Прелюдія тв. 23 № 2 Рахманінов. Прелюдія тв. 3 № 2 Рахманінов. Прелюдія тв. 23 № 5 Прокоф’єв. Соната тв. 28 № 3

Rachmaninoff. Prelude op. 23 No. 2 Rachmaninoff. Prelude op. 3 No. 2 Rachmaninoff. Prelude op. 23 No. 5 Prokofiev. Sonata op. 28 No. 3

ІІІ тур

ІІІ round

Гріг. Концерт ля мінор, І частина Grieg. Concerto in A minor, mov. I XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 87


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Лю Яньань (Китай)

Liu Yanan (China)

Навчається у музичній середній школі при Пекінській центральній консерваторії, клас викладача Ван Сяохань. Переможець національних та міжнародних конкурсів.

He is studying at the Musical Secondary School attached to the Beijing Central Conservatory of Music, class of Professor Wang Xiaohan. Winner of national and international competitions.

І тур

І round

Бах. Прелюдія і фуга до мажор, ДТК ІІ том Бетховен. Соната № 7, І частина Шопен. Етюд тв. 10 № 1 Лисенко. Елегія

Bach. Prelude and Fugue in C major, WTC Book 2 Beethoven. Sonata No. 7, mov. 1 Chopin. Etude op. 10 No. 1 Lysenko. Elegy

ІІ тур

ІІ round

Скарлатті. Соната K. 87 сі мінор Ліст. «Мефісто-вальс» № 1

Scarlatti. Sonata K. 87 in B minor Liszt. “Mephisto Waltz” No. 1

ІІІ тур

ІІІ round

Рахманінов. Концерт № 2, І частина

Rachmaninoff. Concerto № 2, mov.1

Макарова Олександра Навчається у 8 класі Мукачівської She is studying in the 8th grade at (Україна)

Makarova Oleksandra (Ukraine)

дитячої школи мистецтв № 2, клас викладачів Беати Буркало і Магдалини Козуб. Переможець міжнародних конкурсів.

the Mukachevo School of Arts, class of Professors Beata Burkalo and Mahdalyna Kozub. Winner of international competitions.

І тур

І round

Бах. Прелюдія і фуга ре мінор, ДТК ІІ том Бетховен. Соната № 3, І частина Шопен. Етюд тв. 10 № 12 Косенко. Поема-легенда № 2 тв. 12

Bach. Prelude and Fugue in D minor, WTC Book 2 Beethoven. Sonata No. 3, mov. 1 Chopin. Etude op. 10 No. 12 Kosenko. Poem-legend No. 2 op. 12

ІІ тур

ІІ round

Рахманінов. Прелюдія № 5 соль мінор Ліст. Концертний етюд «Gnomenreigen» І. Шамо. Прелюдія-токата Філіпенко. Токата

Rachmaninoff. Prelude No. 5 in G minor Liszt. Concert Etude “Gnomenreigen” I. Shamo. Prelude-toccata Filippenko. Toccata

ІІІ тур

ІІІ round

Шуман. Концерт ля мінор, І частина

Schumann. Concerto in A minor, mov. 1

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 88


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Небаба Анна (Україна)

Nebaba Anna (Ukraine)

Плєшакова Марія-Луіза (Україна)

Plieshakova Mariia-Luiza (Ukraine)

Навчається у Київській спеціалізованій музичній школі-інтернаті ім. М. Лисенка, клас викладача Наталії Толпиго. Переможець міжнародних конкурсів. І тур

She is studying at the M. Lysenko Kyiv Specialized Secondary Music Boarding School, class of Professor Nataliia Tolpygo. Winner of international competitions. І round

Бах. Прелюдія і фуга до-дієз мажор, ДТК І том Бетховен. Соната № 8, І частина Шопен. Етюд тв. 10 № 8 Скорик. «Бурлеска»

Bach. Prelude and Fugue in C sharp major, WTC Book 1 Beethoven. Sonata No. 8, mov. 1 Chopin. Etude op.10 No. 8 Skoryk. “Burlesque”

ІІ тур

ІІ round

Скарлатті. Соната ре мінор Шопен. Скерцо тв. 20 сі мінор Альбеніс. «Кордова» Прокоф’єв. Марш із опери «Любов до трьох апельсинів»

Scarlatti. Sonata in D minor Chopin. Scherzo op. 20 in B minor Albeniz. “Cordoba” Prokofiev. March from the Opera “Love to Three Oranges”

ІІІ тур

ІІІ round

Мендельсон. Концерт соль мінор, II та III частини

Mendelssohn. Concerto in G minor, mov. 2 and 3

Навчається у 7 класі дитячої музичної школи № 3 ім. В. Косенка, м. Київ, клас викладача Вікторії Дюбенко. Переможець чисельних всеукраїнських і міжнародних конкурсів.

She is studying in the 7th grade at the V. Kosenko Kyiv Musik School, class of Professor Victoriia Diubenko. Winner of numerous all-Ukrainian and international competitions.

І тур

І round

Бах. Прелюдія і фуга соль мажор, ДТК II том Гайдн. Соната Hob. XVI:52 мі-бемоль мажор, І частина Ревуцький. Прелюдія тв. 7 № 2 Шопен. Етюд тв. 25 № 12

Bach. Prelude and Fugue in G major, WTC Book 2 Haydn. Sonata Hob. XVI:52 in E flat major, mov. 1 Revutsky. Prelude op. 7 No. 2 Chopin. Etude op. 25 No. 12

ІІ тур

ІІ round

Шопен. Скерцо сі мінор тв. 20 Чайковський — Плетньов. Andante maestoso із сюїти «Лускунчик» Рахманінов. Музичний момент тв. 16 № 4

Chopin. Scherzo in B minor op. 20 Tchaikovsky — Pletnev. Andante maestoso from “Nutcracker” Suite Rachmaninoff. Musical moment op. 16 No. 4

ІІІ тур

ІІІ round

Бетховен. Концерт № 2, Ічастина Beethoven. Concerto No. 2, mov. 1 XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 89


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Пун Рай Ю (Австралія)

Переможець численних міжна- Winner of numerous international родних конкурсів, навчається у competitions, she is studying in the професора Ган Сіу Хуей. class of Professor Gan Siew Hui.

Pung Rae Yue

І тур

І round

Бах. Прелюдія і фуга сі-бемоль мінор, ДТК І том Бетховен. Соната № 8, І частина Шопен. Етюд, тв. 10 № 12 Прокоф’єв. Соната № 7, ІІІ частина

Bach. Prelude and Fugue in B flat minor, WTC Book 1 Beethoven. Sonata No. 8, mov. 1 Chopin. Etude op. 10 № 12 Prokofiev. Sonata No. 7, mov. 3

ІІ тур

ІІ round

Дебюссі. «Острів радості» Шопен. Ноктюрн, тв. 48 № 1 Шуман. «Фантастичні п’єси» тв. 12 № 2 «Порив» Рахманінов. Музичний момент №4

Debussy. “L’isle Joyeuse” Chopin. Nocturne op. 48 No. 1 Schumann. “Fantasietuck” op.12 No. 2 “Aufschwung” Rachmaninoff. Musical moment No. 4

ІІІ тур

ІІІ round

Моцарт. Концерт K. 488, І частина

Mozart. Concerto K. 488, mov. 1

Навчається у 7 класі Львівської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату ім. С. Крушельницької, клас викладача Оксани Рапіти. Переможець всеукраїнських та міжнародних конкурсів.

He is studying in the 7th grade at the S. Krushelnytska Lviv Secondary Specialized Music Boarding School, class of Professor Oksana Rapita. Winner of all-Ukrainian and international competitions.

І тур

І round

Бах. Прелюдія і фуга до мажор, ДТК ІІ том Бетховен. Соната № 8, I частина Шопен. Етюд тв.10 № 5 Барвінський. Прелюдія фа-дієз мажор

Bach. Prelude and Fugue in C Major, WTC Book 2 Beethoven. Sonata No. 8, mov. 1 Chopin. Etude op. 10 No. 5 Barvinsky. Prelude in F sharp major

ІІ тур

ІІ round

(Australia)

Терлецький Богдан (Україна)

Terletskyi Bohdan (Ukraine)

Chopin. Scherzo No. 2 op. 31 Шопен. Cкерцо № 2 тв. 31 Рахманінов. Прелюдія тв. 32 № 12 Rachmaninoff. Prelude op. 32 No. 12 Рахманінов. Прелюдія тв. 23 № 5 Rachmaninoff. Prelude op. 23 No. 5 ІІІ тур

ІІІ round

Гріг. Концерт ля мінор, I частина

Grieg. Concerto in A minor, mov. I

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 90


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Хуан Жуй (Китай)

Huang Rui (China)

Чан Шенцзя (Китай)

Chang Shengjia (China)

Навчається у музичній середній школі при Синьхайській музичній консерваторії, клас викладача Чень Хаонань. Переможець національних та міжнародних конкурсів.

She is studying at the Music Secondary School attached to Xinghai Conservatory of Music, class of Professor Chen Haonan. Winner of national and international competitions.

І тур

І round

Бах. Прелюдія і фуга ре мажор, ДТК ІІ том Бетховен. Соната № 21, І частина Ліст. Трансцендентний етюд № 8 «Дике полювання» Лисенко. Скерцино тв.11

Bach. Prelude and Fugue in D major, WTC Book 2 Beethoven. Sonata No. 21, mov.1 Liszt. The Transcendental Etudes, No. 8 “Wilde Jagd” Lysenko. Scherzino op. 11

ІІ тур

ІІ round

Шуберт. Експромт тв. 142 № 3 сі-бемоль мажор Шопен. Соната № 3, ІІІ та ІV частини

Schubert. Impromptus op. 142 No. 3 in B flat major Chopin. Sonata No. 3, mov. 3 and 4

ІІІ тур

ІІІ round

Бетховен. Концерт № 3, І частина

Beethoven. Concerto No. 3, mov. 1

Навчається у музичній середній школі при Пекінській центральній консерваторії, клас професора Бао Хуейцяо. Переможець національних та міжнародних конкурсів.

He is studying at the Music Secondary School attached to the Beijing Central Conservatory, class of Professor Bao Huiqiao. Winner of national and international competitions.

І тур

І round

Бах. Прелюдія і фуга до мінор, ДТК І том Бетховен. Соната № 5, І частина Шопен. Етюд тв. 25 № 2 Філіпенко. Токата

Bach. Prelude and Fugue in C minor, WTC Book 1 Beethoven. Sonata No. 5, mov. 1 Chopin. Etude op. 25 No. 2 Filippenko. Toccata

ІІ тур

ІІ round

Ліст. Вальс-експромт Мошковський. Етюд № 6 Чайковський. «Думка» Шостакович. «Три фантастичних танця» Хачатурян. Токата

Liszt. Impromptu Waltz Moszkowsky. Etude No. 6 Tchaikovsky. “Dumka” Shostakovich. “Three Fantastic Dances” Khachaturian. Toccata

ІІІ тур

ІІІ round

Гайдн. Концерт ре мажор, І частина

Haydn. Concerto in D major, mov. 1

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 91


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ / LIST OF PARTICIPANTS

Шадрина Айрис

(Республіка Білорусь)

Shadryna Airys

(Republic of Belarus)

Навчається у 7 класі Республіканської гімназії-коледжу при Білоруській державній академії музики, клас викладача Аріадни Гужаловської. Переможець міжнародних конкурсів.

She is studying in the 7th grade at the Republican Gymnasium-College attached to the Belarusian State Academy of Music, class of Professor Ariadna Guzhalovska. Winner of international competitions.

І тур

І round

Бах. Прелюдія і фуга ре мінор, ДТК II том Гайдн. Соната до мажор Hob. XVI/50, I частина Шопен. Етюд тв. 10 № 12 Шукайло. «Токата-кампана»

Bach. Prelude and Fugue in D minor, WTC Book 2 Haydn. Sonata in C major Hob. XVI/50, mov. 1 Chopin. Etude op. 10 No. 12 Shukailo. “Toccata-Campana”

ІІ тур

ІІ round

Лядов. Прелюдія ре-бемоль мажор, тв. 57 № 1 Шуман. «Віденський карнавал»: Romanze, Scherzino, Intermezzo, Finale Рахманінов. Музичний момент тв. 16 № 4 Ніколаєв. Концертний етюд фа мінор тв. 13 № 17

Liadov. Prelude in D flat major, op. 57 No. 1 Schumann. “Vienna Carnival”: Romanze, Scherzino, Intermezzo, Finale Rachmaninoff. Musical moment op. 16 No. 4 Nikolaev. Concert Etude in F minor, op. 13 No. 17

ІІІ тур

ІІІ round

Бетховен. Концерт № 2, II та III частини

Beethoven. Concerto No. 2, mov. 2 and 3

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 92


СПОНСОРИ / SPONSORS

Конкурс проводиться за сприяння:

The Competition is held with the assistance of:

Французького інституту в Україні Польського інституту у Києві Посольства Угорщини в Україні

French Institute in Ukraine Polish Institute in Kyiv Embassy of Hungary in Ukraine

Щиро дякуємо за підтримку та допомогу меценатам конкурсу:

Sincerely grateful for the support and assistance to our maecenas: Igor Liski Dimitri Gorchakov Oksana Popruga Jocelyn Guitton

Ігору Ліскі Дімітрію Горчакову Оксані Попрузі Жослін Гіттон Головний партнер

Головний інформаційний партнер

Генеральні інформаційні партнери

Партнери

Спонсори

Rotary Club Schrobenhausen-Aichach

Інформаційні партнери Офіційні інформаційні партнери

XIІ МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XIІ INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 93


ОРГАНІЗАТОРИ КОНКУРСУ / ORGANIZERS OF THE COMPETITION

ДИРЕКЦІЯ КОНКУРСУ

THE COMPETITION’S ADMINISTRATION

Олександр Злотник координатор конкурсу

Oleksandr Zlotnyk Coordinator of competition

Iрина Полстянкіна виконавчий директор

Iryna Polstiankina Executive Director

Лідія Ковтюх робота з учасниками

Lidia Kovtiukh Work with participants

Мальвіна Зарудянська робота з журі

Malvina Zarudianska Work with jury

Iрина Гіваргізова громадські зв’язки

Iryna Hivarhizova Public Relations

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРСУ SUPPORTING STAFF OF THE COMPETITION Відповідальний секретар журі Костянтин Давидовський Прес-центр Світлана Антонюк Позивні конкурсу Олексій Баженов Тетяна Тучинська Ганна Юферова Технічне забезпечення Тетяна Марковська Ольга Зелінська Юрій Рябошкапов Михайло Дідик Координатор міжнародних проектів Іванна Карабиць Перекладачi Іванна Карабиць Ірина Шапоровська Людмила Смірнова Комп’ютерний набір Ірина Ярощук Комп’ютерний дизайн Вікторія Глива Організаційна група Наталія Баранова Анна Бондаренко Ірина Вавринчук Ірина Дашак Олександр Дрига Ганна Кільчицька Роксалана Кречковська Ніна Крот Зінаїда Лебєдєва Ілля Лопатинський Олена Марценківська Вікторія Нечепуренко Любов Сидорченко Всеволод Файнберг Людмила Федорова Олена Шевченко

Executive Jury Secretar Kostyantyn Davydovskyi

Студенти Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра

Press centre Svitlana Antoniuk

Студентське журі

Competition call-signs Oleksiy Bazhenov Tetiana Tuchinska Hanna Yuferova Technical supporting Tetiana Markovska Olha Zelinska Yurii Riaboshkapov Mykhailo Didyk Coordinator of international projects Ivanna Karabits Translators Ivanna Karabits Iryna Shaporovska Liudmyla Smirnova

Computer designer Victoriia Glyva Administrative group Nataliya Baranova Anna Bondarenko Iryna Vavrynchuk Iryna Dashak Oleksandr Dryga Hanna Kilchytska Roksolana Krechkovska Nina Krot Zinaida Lebedeva Illia Lopatynskyi Olena Martsenkivska Viktoriia Nechepurenko Liubov Sydorchenko Vsevolod Fainberg Liudmyla Fedorova Olena Shevchenko Редактор-укладач Ірина Гіваргізова

Bella Bauman Anzhelika Kaliuzhna Sofiia Kropyvianska Maryna Kucheriava Yevhenii Lohvynovskyi Dmytro Mykhalov Valeriia Muzhevska Sofiia Ohanesian Oleksandr Savchenko Mariia Khylko

Організаційна група

Administrative group:

Responsible editor Iryna Hivarhizova

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 94

Members of student jury

Белла Бауман Анжеліка Калюжна Софія Кропивянська Марина Кучерява Євгеній Логвиновський Дмитро Михальов Валерія Мужевська Софія Оганесян Олександр Савченко Марія Хилько

Катерина Зінов’єва Анастасія Караман Вікторія Кочубей Гліб Литвиненко Юрій Майхрович Богдан Малиновський Борислав Тарасюк Ерік Тулінов Іван Самородин Емілія Шепель

Computer set Iryna Yaroshchuk

Students of R. Glier Kyiv Institute of Music

Kateryna Zinovieva Anastasiia Karaman Viktoriia Kochubei Glib Lytvynenko Yuriy Mayhrovych Bohdan Malynovskyi Boryslav Tarasiuk Erik Tulinov Ivan Samorodyn Emiliia Shepel


ЗМІСТ / CONTENTS

ОРГАНІЗАТОРИ КОНКУРСУ ВІТАННЯ КОНКУРСУ РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ XІI МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ`ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ

2 3–6, 10, 12 8

ORGANIZERS OF THE COMPETITION COMPETITION GREETINGS TIMETABLE OF THE XІI INTERNATIONAL COPMETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ

НАЦІОНАЛЬНА ФІЛАРМОНІЯ УКРАЇНИ

9

NATIONAL PHILHARMONIC OF UKRAINE

КИЇВСЬКИЙ БУДИНОК ВЧЕНИХ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

9

KYIV HOUSE OF SCIENTISTS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

ПРЕМІЇ СПЕЦІАЛЬНІ ПРИЗИ

14

PRIZES SPECIAL PRIZES OF THE COMPETITION

ІСТОРІЯ КОНКУРСУ

16–29

HISTORY OF THE COMPETITION

ЧЛЕНИ ЖУРI

30–35

MEMBERS OF THE JURY

ПОЧЕСНІ ГОСТІ

36–37

HONOURED GUESTS

АКАДЕМІЧНИЙ СИМФОНІЧНИЙ ОРКЕСТР НАЦІОНАЛЬНОЇ ФІЛАРМОНІЇ УКРАЇНИ

38

THE ACADEMIC SYMPHONY ORCHESTRA OF THE NATIONAL PHILHARMONIC OF UKRAINE

ДИРИГЕНТ

39

CONDUCTOR

УЧАСНИКИ КОНКУРСУ ГРУПА «ГОРОВИЦЬ-ДЕБЮТ»

41–80

LIST OF PARTICIPANTS GROUP «HOROWITZ-DEBUT»

УЧАСНИКИ КОНКУРСУ МОЛОДША ГРУПА

81–92

LIST OF PARTICIPANTS JUNIOR GROUP

СПОНСОРИ

93

THE SPONSORS

ДИРЕКЦІЯ КОНКУРСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРСУ

94

THE ADMINISTRATION OF THE COMPETITION SUPPORTING STAFF OF THE COMPETITION

Адреса дирекції конкурсу: Україна, 01032, м.Київ вул. Л.Толстого, 31 тел.: 38 (044) 288 3238 38 (044) 288 3265 факс: 38 (044) 288 1566 e-mail: horowitz@horowitzv.org www.horowitzv.org

Address of the Competition’s Administration: Ukraine, 01032, Kyiv 31, L. Tolstogo str. Tel. 38 (044) 288 3238 Tel. 38 (044) 288 3265 Fax 38 (044) 288 1566 e-mail: horowitz@horowitzv.org www.horowitzv.org

XІI МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ГОРОВИЦЯ XІI INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG PIANISTS IN MEMORY OF VLADIMIR HOROWITZ 95


Дизайн обкладинки бюро графічного дизайну “Артіль Артемових” Здано на виробництво і підписано до друку 19.03.18 Формат 64х90 1/8. Папір крейдований. Друк офсетний. Наклад 350 прим. Віддруковано на підприємстві ТОВ “Клякса”


ХІІ Міжнародний конкурс молодих піаністів пам`яті Володимира Горовиця ("Горовиць-Дебют", "Молодша  
ХІІ Міжнародний конкурс молодих піаністів пам`яті Володимира Горовиця ("Горовиць-Дебют", "Молодша  
Advertisement