Page 1

сенбі 3 ќыркїйек, 2011 жыл

№100 (14737)

www.saryarka-samaly.kz

ПАВЛОДАР ОБЛЫСТЫЌ ГАЗЕТI

ГАЗЕТ 1929 ЖЫЛЄЫ 15 АЌПАННАН ШЫЄАДЫ

ЌР Парламентініѕ сессиясы

ÒOÐÃÅ ÎÇÄÛÐÀÒÛÍ ÒOÐÒ ÁÀÑÛÌÄÛK Мемлекет басшысы Нўрсўлтан Назарбаев Ќазаќстан Республикасы Парламентініѕ тґртінші сайланымдаєы бесінші сессиясын ашып, Сенат пен Мјжіліс депутаттары алдында сґз сґйледі. Президент «бўл сессияны ќастерлі Тјуелсіздіктіѕ 20 жылдыќ мерейлі тойына орайлас келіп отыр деп атап ґтті. Біздіѕ барлыќ жетістіктеріміз еѕбектенуді кґп ќажет ететін заѕ шыєарушылыќ жўмыссыз мїмкін болмас еді. Нўрсўлтан Назарбаев мемлекеттіѕ дамуына їлес ќосќаны їшін депутаттарєа ризашылыєын білдірді. Сонымен ќатар, Президент «Біз таяу жылдары бейќамдыќ танытатын уаќыт емес екенін тїсінуіміз керек», деп атап ґтті. Јлем дамуыныѕ кїрделілігі айќын сезілуде. Жаћандыќ экономиканыѕ їрдісі ўнамсыз сипат алуда. Аштыќќа, заѕсыз кґші-ќон, індеттер, кикілжіѕдерге байланысты ќауіптер арта тїсуде. Јлемдік аќпараттыќ кеѕістік «ўрыс алаѕына» айналуда. Геосаяси ґзгерістер алаѕында этносаралыќ жјне дінаралыќ кикілжіѕдер артуда. Халыќаралыќ лаѕкестік жаѕа тегеурінініѕ ќауіпќатері жоєары болып отыр. - Жаѕа ќауіп-ќатерлерге ќарсы мемлекет пен ќоєамды, ґз экономикамызды ныєайту біздіѕ ортаќ парызымыз. Барлыќ билік тармаќтарыныѕ, соныѕ ішінде Парламенттіѕ алдаєы жўмысыныѕ басты маќсаты – міне, осында, - деді Мемлекет басшысы.

Ќазаќстан дамуыныѕ аєымдаєы жјне стратегиялыќ жоспарларын есептей отырып, Президент бесінші сессия барысында Парламент алдында тўрєан заѕ шыєармашылыќ міндеттіѕ тґрт блогын атап кґрсетті. Міндеттіѕ бірінші блогы – бўл инновациялыќ їдерісті, јсіресе, басым салаларды ынталандыратын заѕнамалыќ норма. Бўл їшін тјуекелдерді тґмендететін бґлігіндегі банктік ќызмет пен ќаржы ўйымдарын реттеу туралы, «Халыќтыќ IPO» баєдарламасын іске ќосу їшін ќўќыќтыќ базаны ќўру туралы» «Индустриялыќинновациялыќ ќызметті мемлекеттік ќолдау туралы», «Энергияны їнемдері мен энергия тиімділігін арттыру туралы» заѕдардыѕ жобаларын ќарау ќажет. Бўдан басќа, мемлекеттік органдар тарапынан тіркеу сјтінен бастап 3 жыл мерзімге дейін бизнестіѕ жаѕа субъектілеріне арналєан жоспарлы тексерістер жїргізуге заѕнамалыќ тыйым салуды ќабылдау ќажет. 2012-2014 жылдарєа арналєан їшжылдыќ бюджетті ќалыптастыруєа дјйекті жјне ойланып бару ќажет. Екінші блок – бўл јлеуметтік жаѕєырту їрдісін заѕнамалыќ ќамтамасыз ету. «Білім туралы» Заѕєа толыќтырулар мен ґзгерістер енгізу жјне интеллектуалдыќ меншіктік нарыќты дамыту їшін заѕнамалыќ базаны ќўру, Еѕбек кодексін жаѕєырту ќажет.

Їшінші блок – ќўќыќ ќорєау органдары мен сот тґрелігін реформалауды заѕнамалыќ негізде кеѕейту. Ўйымдасќан ќылмыспен кїрес саласындаєы ќылмыстыќ жјне ќылмыстыќпроцессуалдыќ заѕнаманы жетілдіру, сот жїйесін ныєайту, жемќорлыќпен кїрестіѕ тиімділігін арттыру туралы бірќатар заѕ жобаларын ќарау керек. Сондай-аќ Парламент алдында «Ўлттыќ ќауіпсіздік туралы» заѕныѕ жаѕа редакциясын жјне «Арнаулы мемлекеттік органдар туралы» заѕ жобасын талќылап, ќабылдау міндеті тўр. Тґртінші блок – отандыќ БАЌ пен їкіметтік емес ўйымдарды дамыту. Осы баєытта «Телерадиохабарларын тарату туралы», «Діндер жјне діни бірлестіктер ќызметі туралы» заѕдар жобаларын ќарау, мемлекет пен їкіметтік емес сектордыѕ ґзара іс-ќимылыныѕ ќўќыќтыќ нормаларын кїшейту ќажет. Президент жоєарыда атап ґтілген барлыќ заѕдардыѕ ќабылдануы Ќазаќстан Тјуелсіздігініѕ мыќты ќўќыќтыќ кепілі болып табылатынын атап ґтті. Мемлекет басшысы Ќазаќстан Тјуелсіздігініѕ 20 жылдыќ Декларациясын ќабылдау туралы Парламент басшылыєы мен депутаттардыѕ бастамасына ќолдау білдіріп, ол біздіѕ ќоєамды топтастыруда жаѕа маѕызды ќўжатќа айналатынына сенім білдірді.

ÀÐÌÛÑÛH,

Нўрсўлтан Назарбаев Парламенттіѕ бесінші сессиясы – біздіѕ тарихымызда ќазіргі ќўрамы алєаш рет партиялыќ тізім бойынша сайланєан Мјжілістіѕ жўмысын ќорытындылайтын жауапты кезеѕ екенін атап кґрсетті. - Парламенттіѕ тґртінші сайланымыныѕ саяси ґзегі – «Нўр Отан» партиясы фракциясыныѕ депутаттарына алєысымды айтќым келеді. Сіздер ґз ќызметтеріѕізде парламенттік ќызметтіѕ жоєары їлгісін кґрсеттіѕіздер. Бўл - Ќазаќстанныѕ барлыќ партиясы їшін сайлаушылар алдында їлкен жауапкершіліктіѕ айќын дјлелі. Келесі сайлаудан кейін, заѕєа сјйкес, Мјжіліс кемінде, екі партиялы болады. Біздіѕ жас демократияныѕ дамуында жаѕа кезеѕ басталады, - деді Мемлекет басшысы. Президенттіѕ сґзінен кейін кїн тјртібінде тґртінші сайланєан Ќазаќстан Республикасы Парламентініѕ бесінші сессиясыныѕ ашылуы жјне жаќында сайланєан депутаттардыѕ ант беруі туралы мјселе ќаралды. Оєан Сенаттан – 46, ал Мјжілістен 106 депутат ќатысып, кїн тјртібіндегі мјселені бекітті. Сессия аяќталысымен жаѕадан сайланєан депутаттар ант беретіні белгілі. Ќазаќстан халќына депутаттар тарапынан берілетін антты Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті ќабылдайды. Осылайша Сенат Тґраєасы Ќ.Мјми бастаєан депутаттар В.Редкокашин, Ж.Ерєалиев, Е.Саєындыќов, Л.Тўрлашов, Е.Астаев, Ж.Нўрєалиев, М.Мўхамедов, Б.Шелпеков, А.Кїзеков жјне С.Ескендіров Президент алдында салтанатты тїрде Ќазаќстан халќына адал ќызмет етуге ант берді.

akorda.kz

Білім кїні

ÀËÒÛÍ Yß ÌÅÊÒÅÁIÌ! 1 ќыркїйек – Білім кїні кґѕілді кїміс ќоѕыраудыѕ їнімен Ертістіѕ Павлодар ґѕірініѕ барша мектептерінде жаѕа оќу жылы басталды. Ел Тјуелсіздігініѕ 20 жылдыєы ќарсаѕында 10 мыѕ бїлдіршін аймаќтыѕ орта білім беру ошаќтарыныѕ табалдырыєын аттап, «Жасампаздыќ пен бейбітшіліктіѕ жиырма жылы» атты алєашќы сабаќтарына ќатысты. Ал облыс бойынша жалпы саны 416 мектепте 91429 оќушы білім алатыны белгілі болды. Осындай маѕызды мерекені Павлодар ќаласындаєы №2 мектеп-интернаты да ґзініѕ сјн-салтанатымен ќарсы алды. Облыс јкімініѕ орынбасары Јлия Єалымова шараныѕ ќўрметті ќонаєы болды.

Алєашќы ќоѕырау мерекесі мектеп оќушылары їшін айрыќша мјнге ие. Ґйткені, бўл білім кїні ќасиетті Тјуелсіздіктіѕ 20 жылдыєы ќарсаѕында ўйымдастырылды. Шара барысында ќўттыќтау сґз алєан Јлия Ќайратќызы армандар ўясына айналєан мектеп ўжымы мен оќушыларына игі тілектерін жолдады. «Халќымызда «Білекті бірді, білімді мыѕды жыєады» деген даналыќ бар. Еліміздіѕ болашаєы – білімді ўрпаќ ќолында. Сапалы білім мен саналы тјрбие беруде ўстаздар еѕбегі елеулі орын алады. Сондыќтан, педагогикалыќ ўжымєа шыєармашылыќ жўмыстардыѕ жемісті болуын, ал мектеп оќушыларына еѕселі еліміздіѕ келешегін жарќын ету жолында білім шыѕдарын баєындыруды тілеймін», - деді ол. Сондай-аќ,

алєа ќойєан маќсат-міндеттерін таразылап, армандарына жетелейтін даѕєыл жол іспеттес. Білім кїнін асыєа кїткен жасґспірімдердіѕ арасында Єалия Бјкірова мен Анастасия Кулик те бар. Білімге ќўштар, оќуєа зерек ќыздар ґздерініѕ кґкжиегі кеѕ келешегі їшін мектептіѕ алар орны ерекше деп есептейді. А.Кулик – мектептіѕ биылєы тїлегі. Жастайынан јдебиетке їйір болып ґскен ќыз ґлеѕ шыєарып, јлемдік јдебиетті ўнататынын айтады. Оныѕ алєа ќойєан басты маќсаты – тестілеу сынаєын жаќсы тапсырып, орман шаруашылыєы мамандыєы бойынша сапалы білім алып, кеѕ-байтаќ еліміздіѕ орманды алќаптарындаєы экологиялыќ мјселелерді шешуге атсалысу. Бір ќараєанда, бўл мамандыќ шыєармашылыќпен байланысты емес сияќты. Біраќ, Анастасия олай есептемейді. «Меніѕ ойымша, табиєат, шыєармашылыќ жјне ґнер бір-бірімен тыєыз байланысты», - дейді ол. Ал 10-сынып оќушысы Єалия Бјкірова болашаќта аќ желеѕді абзал жандар ќатарынан кґрінсем дейді. Оныѕ айтуынша, басы ауырып, балтыры сыздаєан адамєа кґмек кґрсету – еѕ абыройлы ќызмет. Алєашќы ќоѕырау рјсімі №2 мектеп-интернаты демеушілерініѕ ќўттыќтау сґзі мен оќушыларєа арналєан сый-сияпат берумен жалєасып, «Жасампаздыќ пен бейбітшіліктіѕ жиырма жылы» атты тјрбиелік сабаќтарєа ўласты.

Јлия Ќайратќызы білім алып жатќан оќушылар ќауымына спорттыќ ќўрал-жабдыќтар мен 500 мыѕ теѕге кґлемінде аќшалай сыйлыќ табыс етті. Жаѕа оќу жылында аталмыш мектепте 69 оќушы білім алады. Мектеп-интернаты директорыныѕ тјрбие ісі жґніндегі орынбасары Татьяна Василишинаныѕ айтуынша, мекемеде балалардыѕ сапалы білім алуына, сондай-аќ, олардыѕ денсаулыєын саќтауєа баса назар аударылєан. Айта кетерлігі, білікті ўстаздардыѕ арќасында №2 мектеп-интернаты «Дені сау мектеп» облыстыќ байќауыныѕ жеѕімпазы атанєан. Білім кїні - бўл алєашќы ќоѕырау жјне толќу, ќўшаќ-ќўшаќ гїлдер мен дјстїрлі сынып сабаќтарымен шектелмейтіні аныќ. Бўл кїн ґз мектебін кґѕілді демалыстан кейін саєына ќарсы алатын оќушылар їшін

* * * Павлодар ќаласындаєы Ы.Алтынсарин атындаєы дарынды балаларєа арналєан гимназия-интернаты мен дарынды балаларєа арналєан Абай атындаєы №10 лицей-мектебінде алєашќы ќоѕырау мерекесі ерекше аталып ґтті. Ы.Алтынсарин атындаєы білім ошаєыныѕ директоры Жомарт Сїлейменов шара барысында мектептіѕ ґткен жылєы бірќатар жетістіктеріне тоќталып ґтті. Биылєы жылы мектеп табалдырыєын 113 оќушы аттады. Сондайаќ, 5 бірдей жас маман осы ќарашаѕыраќта ґз ќызметтерін бастамаќ. Ґткен жылы облыс бойынша алдыѕєы ќатардан кґрінген мектеп тїлектері еліміздіѕ мјртебелі жоєары оќу орындарыныѕ гранттарына ие болды. Алєашќы ќоѕырау мерекесінде Ы.Алтынсарин атындаєы дарынды балаларєа арналєан гимназия-интернатына келген облыстыќ мўраєаттар басќармасыныѕ бастыєы Халел Јкімханов оќушылар мен ўстаздар ќауымын мерейлі мерекемен ќўттыќтады. Сондай-аќ, мектеп кітапханасы ќорына 1747 фотоќўжатпен ќамтылєан Павлодар ќаласыныѕ ќўнды хронографиясын сыйєа тартты. Јсем ќоѕырау їнімен жаѕа оќу жылын бастаєан оќушылар назарына мектеп ґнерпаздарыныѕ концерттік баєдарламалары ўсынылды. А.ЕСІМХАНОВА. Ж.АМАНТАЙ.


2

3 ќыркїйек, сенбі, 2011 жыл №100 (14737) www.saryarka-samaly.kz

ЌОЄАМ Білім

Мезгіл мјселесі

ЌЫСТАН ЌЫСЫЛМАЙ

ШЫЄАМЫЗ ДЕСЕК јзірлік жўмыстарына мјн беру маѕызды Былтыр ќыс ќылышын сїйретiп келгенде, елiмiздiѕ бiрќатар аймаќтарында ќазандыќтар iстен шыєып, ќалыѕ бўќара жылу мен жарыќсыз ќалды. Ќаќаєан аяздыѕ Семей мен Приозерск ќалаларыныѕ тўрєындарыныѕ бетiн ќарып, сергелдеѕге салєаны есiмiзде. Шїкір делік, біздіѕ облыста жылуєа ќатысты тґтенше жаєдай болєан жоќ. Ќыстан ќысылмай, аман шыќтыќ. Енді, міне, ґѕірде алдаєы жылу маусымына дайындыќ жўмыстары пысыќталуда. Жылу ќазандыќтарыныѕ жўмысы саќадай сай болып, желілердіѕ кїйі талап їдесінен шыєа білуі ала жаздай жїргізген дайындыќ, жґндеу шараларыныѕ нјтижесіне байланысты.

Б

їгінде Павлодар аймаєындаєы жылу маусымына дайындыќ шаралары ґз деѕгейінде жїргізіліп жатќаны байќалады. Бейсенбі кїні облыс басшысы Баќытжан Саєынтаевтыѕ тґраєалыєымен ґткен кеѕесте бўл мјселе кеѕінен сґз болды. Жиынєа јлеуметтік салаєа ќатысты басќармалардыѕ басшылары, ќалалар мен аудандардыѕ јкімдері, жергілікті жылу-электр орталыќтарыныѕ басшылыќ буыны ќатысты. «Ќыс шананы жаз дайында» деген. Баќытжан Јбдірўлыныѕ атап ґткеніндей, жылу беру маусымына дайындалуєа салєырт ќарауды ќаћарлы ќыс кешiрмейді. Сондыќтан, бўл іске салалыќ басќармалар мен јкімдер аса мўќият болуы керек. Облыстыќ энергетика жјне коммуналдыќ шаруашылыќ басќармасыныѕ бастыєы Сайын Кјменов облыс халќын тўраќты электр ќуатымен жјне жылумен ќамтамасыз ету баєытында атќарылып жатќан жўмыстармен таныстырды. Оныѕ сґзінше, аймаќтыѕ жылу-электр стансалары биыл 7 энергоблок, 21 ќазандыќ агрегатына, 4 турбина жјне 2 турбогенераторєа аєымдаєы жјне кїрделі жґндеу жўмыстарын жїргізуде. Бїгінге дейін 13 нысан бойынша жґндеу шаралары аяќталды. Энергия кґздерініѕ отын саќтайтын ќоймаларында 991 мыѕ тонна кґмір мен 26 мыѕ тонна мазут саќтаулы. Кейбір электр стансаларындаєы кґмір ќорыныѕ мґлшері ґткен жылєымен салыстырєанда едјуір аз. Электрмен жабдыќтау желілерініѕ 2360 шаќырымына биыл жґндеу жїргізілетін болып жоспарланса, ќазірге дейін оныѕ 85 пайызы орындалды. Жиырма бір шаќырымнан астам жылу, жетпіс тґрт шаќырымєа жуыќ су желілері жґнделді. Жылу маусымына жалпы јзірлік бекітілген кестеге сјйкес, уаќытылы жїзеге асып жатќаны аныќталды. Ал тўрєын їй ќорыныѕ сексен пайызы жылу маусымына јзір. Бір кемшілігі, жергілікті јлеуметтік мекемелерге ќажетті кґмірді тасып-жеткізуде аудандар тарапынан асыєушылыќ байќалмайды. Мјселен, Аќтоєай ауданы бойынша бїгінде ќажет отынныѕ 45 пайызы, Ертіс ауданында 59 пайызы єана тасылып їлгерілген. Ал ќоѕыр кґмірді тасу бірќатар ґѕірлерде јлі кїнге ўйымдастырылмаєан, «ол ќазіргідей ыстыќ кїндері ґрт ќауіпті болып келеді, сондыќтан ауа райы біраз салќындай бастаєанда жеткізіледі», деп тїсіндірді Павлодар ауданыныѕ јкімі Т.Бјстенов.

Б.Саєынтаев бўл ретте аудан басшыларыныѕ ґзара аќылдасып, тјжірибелі јкімдер басќа јріптестеріне кеѕес беріп отыру керектігін ескертті. Мјселен, ќоѕыр кґмірдіѕ тўтанєыш келетінін басќа аудан јкімдері білмеуі де мїмкін, соныѕ салдарынан сатып алынєан отынныѕ бўзылып, жарамсыз болып ќалуы ыќтимал. Кеѕесте білім беру, денсаулыќ саќтау, мјдениет, јлеуметтік ќамту салалары басшылары мен ќала-аудан јкімдерініѕ есептері тыѕдалды. Ґѕірлердегі јзірлік шараларыныѕ барысы жалпы кґѕілден шыєады. Бўдан бґлек, жекелеген коммуналдыќ жјне жеке меншік мекемелер жылу маусымына дайындыќ аясында атќарылып жатќан шараларды баяндады. Облыс јкімі Павлодар ќаласындаєы тўрєын їйлердіѕ 44-інде ќысќа дайындау шаралары кестеден кешігіп жатќанына назар аударды. Шаћар басшысы Б.Жоламановќа јрбір їй бойынша баќылау жїргізуді ќатаѕ тапсырды. Ал ыстыќ сумен ќамтамасыз етуде «Павлодар жылу желілері» кјсіпорны біраз кемшіліктерге бой алдырып отыр. Олар жаз бойы ќаладаєы ќырыќ тўрєын їйді мїлдем ыстыќ сусыз ќалдырєан. Бўєан жґндеу жўмыстары себеп болды, деп ујж айтты кјсіпорыннан келген ґкіл. Жалпы дјл ќазіргі кїндері ќала бойынша 112 тўрєын їйде ыстыќ су тоќтатылєан. - Ыстыќ суєа зар болып отырєан ќырыќ їйде екі мыѕнан астам тўрєын бар. Алєашќы мезетте олардыѕ жаєдайын ойластыру керек еді,- деді Б.Саєынтаев. – Бїгінде ќаладаєы кґпќабатты їйлердіѕ 10 пайызы ыстыќ сусыз отырєаны келеѕсіз жайт. Оєан байланысты наќты жауаптар айта алмайсыздар. Халыќ арасында алдын ала тїсіндіру жўмыстарын жїргізіп, жґндеу шараларыныѕ ауќымын таныстыру керек еді. Жиында осымен бірге аз ќамтамасыз етілген отбасыларды ќысќы отынмен ќамтамасыз ету, кґмірдіѕ босату, жеткізу тарифініѕ алдаєы ґзгерісін айќындау жауапты орган басшыларына жїктелді. Баќытжан Јбдірўлы јр аудан басшысына тиісті кґмірді мезгілінде тасып алуды ескерте отыра, бўл бойынша аныќталєан кемшіліктер алдаєы уаќытта есепке алынатынын айтты. Ґз орынбасары А.Јбдіќалыќовќа јзірлік барысын мўќият ќадаєалап отыруды міндеттеді. Мўрат АЯЄАНОВ.

МЕКТЕППЕН ЌАУЫШТЫ Мектеп оќушысы, атааналар мен ўстаздар ќауымы асыєа кїтетін Білім кїні мерекесі де келіп жетті. 1 ќыркїйекте Павлодардыѕ 48 мектебінде алєашќы ќоѕырау сыѕєырлады. 3 500 бїлдіршін мектеп аттап, табалдырыєын алєашќы ўстаздарымен ќауышты. Ќуанышты мерекені ќала јкімі Баќытжан Ж о л а м а н о в №21 мектеп оќушыларымен бірге ќарсы алды. Кїміс ќоѕыраудыѕ їнімен јрленген шарада Баќытжан Жоламанов оќушыларєа білім шыѕдарын баєындырып, ел келешегі жолында аянбай еѕбек етулерін тіледі. Мектеп директоры Тамара Веневитина жиналєан жўртшылыќты ќўттыќтап, оќушылардыѕ жеткен жетістіктерін тілге тиек етті. Айта кетерлігі, бўл мектеп – облыс орталыєындаєы їздік білім беру мекемелерініѕ бірі. Ќала јкімі Баќытжан Жоламанов мектептіѕ оќу кабинеттерін аралап, жасалєан жґндеу жўмыстарына оѕ баєа берді. «Алдаєы уаќытта ќаламыздаєы №16 мектеп єимаратын пайдалануєа беруді жоспарлап отырмыз. Ќазір Горторг жјне Зеленстрой шаєын аудандарында да мектептер ашу мјселесі ќарастырылуда. Сондай-аќ, Кенжекґл ауылында жаѕа мектеп салу ќажеттілігі туып отыр. Бўл мјселе болашаќта шешімін табады, - деді ол. Ќала јкімініѕ баспасґз ќызметі.

БАЛАЛАР ИГІЛІГІ ЇШІН Лебяжі ауданында тамыз айыныѕ бірінші жўлдызынан бастау алєан «Мектепке жол» республикалыќ акциясы аясында бірќатар игі шаралар ўйымдастырылды. Наќтыраќ айтсаќ, «Мектеп жјрмеѕкесі» мен «Балалыќ шаќты ќорєауєа 20 ќадам» атты ќайырымдылыќ марафоны ґткізілді. Аудан орталыєы – Аќќу ауылында ґткен шараларєа 600 адам ќатысты. Балалардыѕ јлеуметтік себептермен мектепке келмеуініѕ алдын алу жјне аз ќамтамасыз етілген, жетім, ата-анасыныѕ ќамќорлыєынсыз ќалєан балаларєа материалдыќ кґмек кґрсету – ќайырымлыдыќ марафонныѕ маќсатына айналды. Ал мектепке ќажетті ќўралдарды сатып алуєа оѕтайлы жаєдайлар жасау маќсатын кґздеген мектеп жјрмеѕкесінде ауыл тўрєыны, тігінші Нина Тоќтасын 15 балаєа, ал шаштараз Гїлия Жалелова 10 балаєа аќысыз кґмек кґрсетті.

Акция аясында жаппай оќыту ќоры есебінен 850 мыѕ теѕгеге материалдыќ кґмек ўсынылды. Ал демеушілер есебінен кґрсетілген кґмек кґлемі 1 миллион 300 мыѕ теѕгені ќўрады. Лебяжі орта білім беру мектебініѕ 40 баласына ауданныѕ 34 мекеме ўжымдарыныѕ атсалысуымен ќажетті мектеп формасын, спорт киімі, аяќ-киім, кеѕсе тауарлары табыс етілді. Мўќтаж жандарєа ќол ўшын берген жомарт азаматтар ќатарында «Рахимов», «Масаќбаева» жеке кјсіпкерлік басшылары, «Ертіс орманы» табиєи резерват ќызметкерлері жјне Ќазы орта мектебініѕ директоры Б.Балгина болды. Аудандыќ білім беру бґлімініѕ кјсіподаќ ўйымы тарапынан бірінші сыныпќа баратын 70 оќушыєа ќажетті ќўралдар табысталды. Ґз тілшіміз.

Ќўрметті оќушылар жјне ўстаздар! Газетіміздіѕ «Айналайын» балалар мен жасґспірімдерге арналєан ќосымшасы жаѕа оќу жылынан бастап енді сейсенбілік номерлерде жарыќ кґретін болады. Ќосымша ґз оќырмандарын јрдайым ќызыќты жаѕалыќтарымен, ґлеѕ, сґз-жўмбаќ басќа да јртїрлі дїниелерімен ќуанта бермек. Жас жеткіншектердіѕ шыєармашылыќ ќабілетін жетілдіруге жол ашып, јдебиет јлеміне жаќындастыруєа ыќпал ететін «Айналайын» сіздердіѕ тўраќты серіктеріѕіз! Редакция.

Баспасґз мјслихаты

БАЛАБАЌШАМЕН ЌАМТУ ЖАЌСАРЫП КЕЛЕДІ Павлодар ќалалыќ білім беру бґлімінде 2011-2012 жаѕа оќу жылыныѕ басталуына орай, баспасґз мјслихаты ўйымдастырылды. Облыс орталыєындаєы мектепке дейінгі жјне орта білім беру мекемелерініѕ жаєдайы, сондай-аќ, білім саласындаєы ґзгерістерге ќатысты сауалдарєа бґлім бастыєы Зјуреш Мўќашева жауап берді. Бїгінгі кїні облыс орталыєында 125 білім ошаєы ґз жўмысына кіріскен. Олардыѕ ќатарында 48 мектеп, ќылмыстыќ-атќару жїйесіне ќарасты 2 мектеп пен интернаттыќ мекеме, 1 оќу-ґндірістік комбинаты, 57 мемлекеттік мектепке дейінгі жјне 11 ќосымша білім беру ўйымы бар. Ќазаќ тілінде білім беретін орта мектептер саны – бесеу, оќу їрдісі орыс тілінде жїзеге асырылатын 22 білім беру мекемесі бар болса, ќалєан 23-і – аралас мектептер. Ќала бойынша 31 мыѕнан астам оќушы жаѕа оќу жылында партаєа отырды. Айта кетерлігі, бўл, ґткен жылмен салыстырєанда, 110 адамєа артыќ. Ал бірінші сынып

табалдырыєын аттаєан оќушылар саны 3500 баланы ќўрады. Шара барысында 1 ќыркїйекте ашылуєа тиіс болєан №16 мектеп тґѕірегінде сауалдар ќойылды. З.Мўќашеваныѕ айтуынша, облыс орталыєындаєы химиялыќ ќалашыќта орналасќан аталєан мектеп жґндеу жўмыстарыныѕ толыќ аяќталмауы салдарынан ќыркїйек айыныѕ соѕында ашылмаќ. Жиында сонымен ќатар, облыс орталыєында жаѕа мектепке деген ќажеттіліктер жґнінде мјселе кґтерілді. Жаѕа мектептерге деген ќажеттілік 12 жылдыќ білім беру жїйесіне кґшу кезінде пайда болады. Жалпы саны 5 мыѕ орын керек. Осыєан байланысты Павлодарда 2015 жылєа дейін екі мектеп, ал Кенжекґл ауылында 600 орындыќ мектеп бой кґтереді деп жоспарлануда. Зјуреш Ќуантайќызы ґз сґзінде ќала мектептеріндегі аєымдыќ жґндеу жўмыстары ойдаєыдай жїзеге асырылып, мекемелер жылу маусымына саќадай сай екенін тілге тиек етті. Айта кетер жайт, 2011-2012 оќу жылында барлыќ сынып

оќушылары оќулыќтар мен кітаптарєа ќатысты ешќандай ќиындыќтар кґрмейтін болады. Бўл игі маќсатќа ќалалыќ бюджеттен 116 мыѕ теѕгеден астам ќаражат бґлініп, «Атамўра», «Мектеп», «Жазушы», «Алматы кітап», «Білім» жјне таєы басќа ірі баспа орталыќтарымен келісімшарттар жасалєан. Ќазіргі уаќытта аталмыш баспаханалардан шыєарылєан оќу ќўралдары ќаланыѕ барлыќ мектептеріне таратылды. Баспасґз мјслихатында мектеп жасындаєы балаєа ќамќор болєан азаматтарєа тґленетін жјрдемаќылар жґнінде сґз ќозєалды. Ќалалыќ білім беру бґлімініѕ сектор меѕгерушісі Сјуле Маратќызыныѕ айтуынша, ел Їкіметініѕ їстіміздегі жылдыѕ 1 тамызындаєы Жарлыєына сјйкес асыраушыларєа жјрдемаќыларды тґлеу їрдісі асыраушыныѕ ґтінішінен кейін жїргізілетін болады. Облыс орталыєындаєы 353 асыраушыныѕ 303-іне тиісті жјрдемаќылар берілді. Бір айлыќ жјрдемаќы 10 айлыќ есептік кґрсеткіш, яєни 15125 теѕгені ќўрайды. Павлодар ќаласында мектеп жасына дейінгі 15000 баланы

ќамтыєан 57 мемлекеттік балабаќша бар. Мемлекеттік лицензиясы бар 5 шаєын орталыќ жўмыс істеуде. Сондай-аќ, жалпы орта білім беру мектептері жанында 4-5 жастаєы балаларєа арналєан 22 шаєын орталыќ жўмыс істейді. З.Мўќашева їстіміздегі жылы жекеменшік мектепке дейінгі білім беру мекемелерімен мемлекеттік тапсырыстар негізінде келісімшарттар жасалынєанын жеткізді. Сол арќылы 135 бала жекеменшік шаєын орталыќтарда білім алу мїмкіндігіне ие болєан. Ќазіргі таѕда «Лингва», «Самал» жјне «Солнышко» шаєын орталыќтарында тјрбиеленетін јрбір бала їшін аталєан мекемелерге 10,5 мыѕ теѕгеден ќаржылыќ кґмек кґрсетілуде. Ал ќалєан соманы атааналар тґлейді. Айта кетерлігі, жекеменшік шаєын орталыќта тјрбиеленіп жатќан баланыѕ мемлекеттік балабаќшаєа тўрєан кезегі саќталып ќалады. Їстіміздегі жылдыѕ 1 тамызындаєы жаєдайєа сјйкес облыс орталыєы балабаќшаларына

11 660 бала кезекке тіркелген. Олардыѕ бес мыѕнан астамы – 2-4 жасындаєы балалар. Мектепке дейінгі жастаєы балаларды балабаќшамен ќамту ісі ойдаєыдай. 2011-2012 оќу жылына жинаќтау кезінде 4 мыѕєа жуыќ балдырєанєа балабаќшаєа жолдама берілсе, мектепке дейінгі шаєын орталыќтарєа 300 бала орналастырылды. Мектепке дейінгі біліммен 4-6 жасар балалар 100 пайыз, 3 жастаєы бїлдіршіндер 70 пайыз ќамтылды. Ал екі жастаєы балалар 21 пайыз ќамтылды. «Балапан» мемлекеттік баєдарламасын жїзеге асыру аясында 2011 жылдыѕ соѕына дейін 615 орынєа шаќталєан 4 балабаќша іске ќосылмаќ. Бїгінде Усолка мґлтек ауданында 330 орынєа арналєан балабаќша ќўрылысы жїргізілуде, ол желтоќсан айында ашылады деп жоспарлануда. Шара барысында сонымен ќатар, «Мектепке жол» республикалыќ акциясы жайында айтылды. Ќайырымдылыќ шарасына ќаланыѕ 200 еѕбек ўйымы мен кјсіпкерлер ќатысќан. Кґрсетілген кґмектіѕ арќасында екі мыѕнан астам оќушы ќажетті оќу ќўралдары жјне киімкешектермен ќамтылды. 600-ден астам балаєа демеушілер тарапынан кґмек кґрсетілді. А.ЕСІМХАНОВА.


ÀÏÒÀ ÒÛÍÛÑÛ

ПАВЛОДАР ЌАЛАСЫ

БАЯНАУЫЛ АУДАНЫ

АНАЛАРЄА - ЌЎРМЕТ

ЖАЅА ЕМДЕУ МЕКЕМЕСІ

Жаќында Павлодар ќаласы јкімініѕ орынбасары Айым Ќанафина кґпбалалы аналармен кездесті. Шара барысында алты перзенттен кґп тјрбиелеп отырєан аналарєа «Алтын алќа», «Кїміс алќа» белгілерін табыстады. Марапатталєандар Н.Рамазанова, Н.Зангиева, Б.Сатарова, С.Жексенова, В.Трофимчук жјне Ў.Жолдасбаевалар ґздерініѕ отбасы мен балаларын тјрбиелеу жайлы јѕгімелеп берді. «Перзент - ґмірдіѕ жалєасы. Бала тјрбиелеу арќылы еліміздіѕ келешегін тјрбиелейміз» - деді ќўттыќтау сґзінде А.Ќанафина. Ж.АМАНТАЙ.

ЕКІБАСТЎЗ ЌАЛАСЫ

ХОККЕЙ КОРТЫ АШЫЛДЫ Жеті жыл бўрын «Промсервис-Отан» кјсіпорны ардагерлердіѕ хоккей командасын ќўрєан болатын. Кейіннен ойынєа ќўмартќандар ќатары кґбейіп, мўнда хоккей клубы жўмыс істей бастады. Ќазіргі кезде клуб ќўрамында 5 команда бар. Олардыѕ ішінде ардагерлер командасы їш мјрте Ќазаќстан чемпионатыныѕ ќола жїлдегері атанды. Мўнда келешегінен їміт кїтетін жас ойыншылар да аз емес. «ПромсервисОтан» ЖШС-ніѕ бас директоры Сергей Дручининніѕ айтќанындай, еѕ маѕыздысы Екібастўз хоккейініѕ іргетасы ќаланды, енді оны дамыту керек. Шахтер кїні жјне ЌР Конституциясы кїні мерекелерініѕ ќарсаѕында кјсіпорынєа ќарасты зјулім нысан ішінен жасанды мўзды хоккей корты ашылды. Ашылу салтанатына ќала јкімі Александр Вербняк ќатысып, спортшыларєа толаєай табыстар тіледі. Жасанды мўз їстіндегі алєашќы ойынєа шайбаны лаќтыру мјртебесі ќала јкіміне берілді. Хоккей клубыныѕ атынан оєан «55» нґмірлі хоккей жейдесі сыйєа тартылды. Ќала јкімініѕ баспасґз ќызметі.

Ќаладаєы тўрєылыќты мекені жоќ азаматтарєа арналєан јлеуметтік бейімдеу орталыєына бір жыл толып отыр. Осынау ќысќа уаќыттыѕ ішінде мекеме таєдырдыѕ тјлкегіне тїскен талай жандарєа пана болды. Мысалы, ґткен жылдыѕ ґзінде 123 адамєа јлеуметтік кґмек кґрсетілген. Оныѕ ішінде ќырыќ адам орталыќќа орналастырылып, арнайы бейімделу курсынан ґткен. 14 азаматтыѕ кујліктері реттеліп, бес адам жергілікті ќарттар мен мїгедектерге арналєан интернат їйіне жґнелтіліпті. Таєы бес адамєа зейнетаќылары рјсімделді. Онєа жуыќ азамат жўмыспен ќамтылып, їй-кїйсіз жїрген бес аќсулыќтыѕ ґз отбасына оралуына ыќпал жасалды. Орталыќќа келгендердіѕ барлыєына ќажетті медициналыќ кґмек кґрсетіледі. Олардыѕ басым бґлігі егде жастаєы адамдар. Атап ґтерлігі, орталыќтан пана тапќан жандарєа еѕбекпен оѕалту шаралары ќарастырылєан. Е.НЎРМАЄАМБЕТЎЛЫ.

ЕРТІС

АУДАНЫ

ТЎРЄЫН ЇЙЛЕР САЛЫНУДА Аудандаєы болашаєынан кґп їміт кїттіретін ауылдардыѕ бірі – Бўланбай. Тоќырау жылдары бос ќалєан бўл елді мекен бїгінде ќайта жанданып келеді. Медицина бґлімшесі, мјдениет їйі ашылды. Бўл ретте, ауылдыѕ јлеуетін арттырып тўрєан «Алтай-Ќарпыќ, Сайдолла-Сарытоќа» шаруа ќожалыєы десек, артыќ айтпаєандыќ болар. Жылќы ґсірумен айналысатын аталмыш шаруашылыќ тек облысымызєа єана емес, республикаєа кеѕінен танымал. Шаруа ќожалыєыныѕ негізін ќалаушы, бўрынєы басшысы ауданныѕ Ќўрметті азаматы Амантай Мусинніѕ бастамасымен мўнда бастауыш мектептіѕ жаѕадан бой кґтергендігі баршаєа аян. Жыл санап ауылєа кґшіп келіп жатќан отбасылар саны кґбейіп келеді. Олардыѕ барлыєы дерлік жоєарыда аталєан ауыл шаруашылыєы ќўрылымында жўмыс істейді. Бїгінде шаруашылыќ иелігінде їш мыѕ жылќы бар. Онымен ќоса, ґткен жылы облыс јкімі Б.Саєынтаевтыѕ ќолдауымен дјстїрлі ќазаќы тўќымды жылќы ґсіретін шаруа ќожалыєына жылќы зауыты мјртебесі берілді. Сондыќтан онда ќосымша жўмыс кїшіне деген сўраныс бар. Осыєан байланысты кјсіпкерлік басшылыєы їстіміздегі жылдан бастап ауылда жаѕа тўрєын їйлер салуды ќолєа алып отыр. Бїгінде ќожалыќты А.Мусинніѕ ўлы Дулат басќаруда. Ґз тілшіміз.

КЕЛЕЛІ КЕЗДЕСУ

ПАВЛОДАР АУДАНЫ

Ќашыр ауданыныѕ јкімі Б.Баќауов аудандаєы шаруашылыќ ќўрылымдарыныѕ басшыларымен кездесті. Жиналєандар алдында аудандыќ ауыл шаруашылыєы жјне кјсіпкерлік бґлімініѕ бастыєы Т.Бегімов кїзгі жиын-терінніѕ жаєдайы мен арзандатылєан жанаржаєармайды алу мјселесі бойынша есеп берді. Бґлім бастыєыныѕ айтуынша, ауданда 84,5 мыѕ гектар жерге тїрлі дјнді-даќылдар егілген, оныѕ 67 мыѕ гектарына бидай себілген. Алдын ала жасалынєан болжам негізінде гектарына 7,1 центнер ґнім алу кґзделуде. Баяндамашы, сондай-аќ, 1,15 мыѕ гектар жерге картоп, 0,1 мыѕ гектар жерге бау-баќша ґнімі егілгенін жеткізді. Ќазіргі кїні ауданда астыќты оруєа 275 комбайн, 1298 трактор дайындалєан. Астыќ ќабылдау їшін 4 ќойма жґнделіп, ґнімді саќтауєа даяр. Шара барысында шаруалар сґз алып, астыќтан мол ґнім алуєа жјне оны саќтауєа јзір екендіктерін мјлімдеді. Айта кетерлігі, ЌР Ауыл шаруашылыєы министірлігі тарапынан кїзгі жиын-терін науќанына арзандатылєан жанармайдыѕ бір литрі 69 теѕгеден босатылады, ал оны келісімшарт бойынша тапсырыс берген шаруашылыќтар алмаќ. Ал бїгінгі таѕда ол жанармай бекеттерінде 110 теѕгеден сатылуда. Аудан јкімі шаруаларєа астыќ ґнімін ысырапсыз жиып алуда шираќ ќимылдап, мал басы ґнімін кґбейтуге кґп кґѕіл бґлінуі керек екендігін, сондай-аќ малды асылдандыру мен ќолдан ўрыќтандыру ісін ќолєа алу ќажет екендігін айтты. Е.ЌАМЗИН.

ТЈЖІРИБЕ АЛМАСТЫ

АЌТОЄАЙ АУДАНЫ

«Халыќ денсаулыєы – ол Ќазаќстанныѕ ґзініѕ стратегиялыќ маќсаттарына жетудегі табысыныѕ ажырамас ќўрамдас бґлігі» деп Елбасымыз халыќќа Жолдауында атап ґткендей, ќазіргі кїні еліміздегі денсаулыќ саќтау саласында жасалып жатќан игіліктердіѕ кґптігі кґѕіл ќуантады. ЌР Конституциясы кїні мерекесінде Баянауыл ауданыныѕ Ќаражар ауылында дјрігерлік пункт ашылды. Тјуелсіздігіміздіѕ 20 жылдыќ мерейлі мерекесі ќарсаѕында бой кґтерген жаѕа емдеу мекемесі облыс јкімініѕ ќолдауымен, басќа да азаматтардыѕ кґмегімен салынды. Дјрігерлік пункттіѕ ашылу рјсімінде аудан јкімі Е.Јйткенов ауыл тўрєындары мен келген ќонаќтарды мерейлі кїнмен ќўттыќтап, ауданныѕ денсаулыќ саласында атќарылып жатќан жўмыстарєа тоќталып, жаѕа єимараттыѕ тўсауын салтанатты тїрде кесті. Осы кїні аудан орталыєы мен ауылдыќ округтерде Конституция кїніне арналєан шеру ґткізіліп, мерекелік концерттік баєдарламалар ќойылды. М.ЌАПАНЎЛЫ.

Елбасыныѕ «Еѕбекпен ќамту - 2020» баєдарламасын жїзеге асыру бойынша Павлодар ауданы мјслихатыныѕ депутаттыќ корпусы Баянауыл ауданына јріптестерімен тјжірибе алмасу маќсатында барып ќайтты. Кездесу барысында жаѕа баєдарламаныѕ жїзеге асуы мен шешілу жолдары сґз болды. Баянауыл ауданыныѕ мјслихат хатшысы ауданныѕ тґлќўжатымен таныстырып, жалпы жаєдайды јѕгімелеп берді. Јлеуметтік-экономикалыќ тўрєыдаєы даму барысы да сґз болды. Депутаттар ауданныѕ игі жетістіктері мен јлеуметтік баєдарламалар аясында атќарылып жатќан істермен танысты. Ж.ТОЙШЫБАЙТЕГІ.

АЌСУ ЌАЛАСЫ

ЈЛЕУМЕТТІК БЕЙІМДЕУ ОРТАЛЫЄЫНА - 1 ЖЫЛ

ЌАШЫР АУДАНЫ

ЛЕБЯЖІ АУДАНЫ

МЕРЕКЕГЕ АРНАЛДЫ Лебяжі аудандыќ мјдениет їйінде Ќазаќстан Республикасы Конституциясы кїніне арналєан салтанатты жиын ґтті. Шараєа аудан јкімі Айзада Ќўрманова, сондай-аќ, мемлекеттік мекемелері ќызметкерлер мен тўрєындар ќатысты. Мерекелік жиын барысында бірќатар азаматтар ауданныѕ јлеуметтік-экономикалыќ дамуына ќосќан ќомаќты їлесі мен атќарєан адал еѕбегі їшін аудан јкімініѕ Ќўрмет грамотасы жјне Алєыс хаттармен марапатталды. Осындай ќўрметке ие болєандардыѕ ќатарында аудандыќ аурухананыѕ дјрігері С.Ќабиденова, «Бірлік» шаруа ќожалыєыныѕ ґкілі, аудандыќ мјслихат депутаты А.Шаймарданов, кјсіпкерлік жјне ауыл шаруашылыєы бґлімініѕ бастыєы Р.Тастанбеков болды. Ал Шарбаќты ауылдыќ округініѕ ќызметкері М.Ќошќаров, аудандыќ аумаќтыќ инспекцияныѕ мемлекеттік инспекторы Н.Коваленко, мјдениет, тілдерді дамыту, дене шыныќтыру жјне спорт бґлімініѕ бас маманы Н.Оспанов жјне аудандыќ мјдениет їйініѕ маманы Г.Камалова Алєыс хаттармен марапатталды. Лебяжі ауданында ел Тјуелсіздігініѕ 20 жылдыєына орай елді мекен тўрєындары арасында арнайы байќау ўйымдастырылєан болатын. Аталмыш кеште бўл байќаудыѕ ќорытындысы шыєарылды. «Еѕ кґрікті ауыл» аталымы бойынша Малыбай ауылы, «Еѕ кґрікті аула» аталымы бойынша Ямышев ауылыныѕ тўрєыны Х.Аубаков жеѕімпаз атанса, «Еѕ кґрікті кјсіпкерлік нысаны» аталымы бойынша Ямышев ауылыныѕ кјсіпкері М.Чамигова марапатталды. Ґз тілшіміз.

ЖЕЛЕЗИНКА АУДАНЫ

ЖАЄЫМДЫ ЖАЅАЛЫЌ Михайловка ауылдыќ округініѕ мјдениет їйі кїрделі жґндеуден ґтіп, іске ќосылды. Нысанныѕ ашылу рјсіміне аудан јкімі Жанат Шўєаев ќатысты. Жанат Рјшитўлы ауыл тўрєындарын ќуанышты кїнмен ќўттыќтап, мўндай жўмыстар еліміздіѕ экономикалыќ јлеуетініѕ арта тїскенініѕ белгісі екенін атап ґтті. Мјдениет їйінде тїрлі мјдени шаралар ўйымдастыруєа болады. Биылєы жыл ауылдыќтар їшін табысты кезеѕ болды. Ауылдаєы орта мектеп жјне оныѕ спорт залдары кїрделі жґндеуден ґтті. Ауыл кґшелеріне орташа жґндеу жўмыстары жасалды. Нысанныѕ ќўрылыс жўмыстарымен «Портал ТВ» ЖШС айналысты. Аудан кјсіпкерлері мјдениет їйіне ќажетті ќўрал-жабдыќтар мен музыкалыќ аспаптар табыс етті. Ќос ќабатты мјдениет їйінде ауыл кітапханасы да орналасќан. М.МЎХАМЕТ.

ЖЕКЕ БАС КУЈЛІКТЕРІН ТАПСЫРДЫ Жуырда Аќтоєай ауданыныѕ јкімі Жўмагелді Ќожанов ауданныѕ бір топ жастарын ќабылдап, оларєа жеке бас кујліктерін табыс етті. Тарихи Отанына оралєан Мїткенов ауылдыќ округініѕ тўрєыны Серікгїл Јтешхан жеке бас кујлігін алып ќана ќоймай, Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматтыєына ие болды. «Бўл -меніѕ ґмірімдегі ерекше кїн»,- дейді ол. Сондай-аќ, аудан басшысы Райымбек Жамбылов, Ќабдыкјрім Айдарбек жјне Виктория Кузоловаєа жеке бас кујліктерін салтанатты тїрде табыстады. Жўмагелді Оралбекўлы ел ертеѕі – жастар екенін айтып, олардыѕ алдаєы ґмірлеріне сјттілік тіледі. Ф.ЈМІРЕНОВ.

МАЙ АУДАНЫ

ЖЕРЛЕСІМІЗ МАЌТАНЫШЫМЫЗ Жаќында Тайландтыѕ Бангкок ќаласында еркін кїрестен болєан Азия чемпионатында Май ауданыныѕ ўланы Ернўр Ќабатаев тґрт кездесу ґткізіп, барлыєында асыєы алшысынан тїсті. Сґйтіп жеѕіс тўєырынан кґрінген ол Азия чемпионы атанып, елге оралды. Ернўр жасынан кїреске ќўмар болып, кейін ауылдаєы спорт мектебінде алєашќы бапкері Ќабыкен Ботабаевтан тјлім алєан. Сондай-аќ, оны Ораз Мўхамедјлинов жјне Нјдір Јділханов сынды білікті бапкерлер шыѕдады. Кейін, Павлодар ќаласындаєы спорттыќ дарынды балаларєа арналєан мектеп-интернаты басшылыєыныѕ шаќыртуымен жаттыєуын жалєастырады. Їздіксіз жаттыєу мен тґккен тердіѕ арќасында осындай биіктен кґріне білген жеѕімпаз ўлєа жергілікті халыќ тай мінгізіп, шапан жауып, ќошемет кґрсетуде. М.ЌЫЗЫРЎЛЫ.

УСПЕНКА АУДАНЫ

МАЅЫЗДЫ ОТЫРЫС Успенка аудандыќ орталыќ кітапханасында Ата Заѕ кїні мерекесіне орай «Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы тјуелсіз мемлекеттіѕ негізі» таќырыбы бойынша дґѕгелек їстел ґтті. Шараєа аудандыќ ішкі саясат бґлімініѕ бастыєы Ж.Кјрімова, орталыќтандырылєан кітапхана жїйесініѕ јдіскері В.Лозовик, сондай-аќ оќырмандар ќауымы ќатысты. Дґѕгелек їстел шарасы барысында «Конституция - Ќазаќстан Республикасыныѕ гїлдеуі мен тўраќтылыєыныѕ негізі», «Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматы мен ќорєаушысы», «Азаматтыѕ міндеті - негізгі заѕды ќўрметтеу» таќырыбы бойынша баяндамалар жасалып, жиналєандардыѕ ой-пікірлері тыѕдалды. Ќатысушылар мемлекеттіѕ ќўќыќтыќ негізі болып табылатын Ата Заѕ - еліміздегі тўраќтылыќ, сенімділіктіѕ саќшысы екенін тілге тиек етті. Сонымен ќатар, олар еліміздіѕ бас ќўжаты јр ќазаќстандыќтыѕ болашаќќа сеніммен ќарауєа жјне азаматтыќ борышын ґтеуге жол ашатын басты ќўрал деген пікірге келді. Ґз тілшіміз.


4

3 ќыркїйек, сенбі, 2011 жыл №100 (14737) www.saryarka-samaly.kz

ЌОЄАМ Ґмірі - ґнеге

ÀÄÀËÄÛKÒÀÍ ÀÉÍÛÌÀFÀÍ... Идият Јбдіхалыќов - 60 жаста

Ј

ркімніѕ ґмір жолы јртїрлі болуы – таєдырдыѕ жазуы. Десек те, адамныѕ ґз жеке басыныѕ талабына, білім, зейініне, адами ќадір-ќасиетіне де байланысты екені белгілі. «Алланыѕ саєан берген несібесін кјдеге дўрыс жаратып пайдалана білу - ґз ісіѕ» - деп жазылєан ќасиетті Ќўран Кјрімде. Осы бір ќастерлі ќаєиданы ґміріне арќау етіп, тура жолдан таймай келе жатќан жандардыѕ бірі – Павлодар облыстыќ радиосыныѕ директоры Идият Бекболатўлы Јбдіхалыќов. Бїгінде асќаралы алпыс жастыѕ биігіне шыєып отырєан оныѕ ґмірі мен еѕбек жолыныѕ тїрлі деѕгейдегі басшылыќ ќызметтерде ґткендігі адалдыќтан айнымаєандыєыныѕ дјлелі болса керек. 1973 жылы Семейдегі мал шаруашылыєы институтын жетістікпен тјмамдап, комсомол жолдамасымен ќазіргі Аќтоєай ауданы Ќараоба (Спартак) кеѕшарыныѕ бір бґлімшесіне зоотехник болудан еѕбек жолын бастайды. Жас маманныѕ біліктілігі мен еѕбекке деген ерекше белсенділігі бірден кґзге тїседі. Бґлімшеде небары екі-аќ жыл адал ќызмет атќарып, ел аузына ілінген Идият Бекболатўлы Павлодар облыстыќ комсомол комитетініѕ бґлім меѕгерушісі ќызметіне шаќырылады. Осыдан кейін-аќ оныѕ айшыќты жылдарыныѕ сара жолдары сайрай тїседі. Май аудандыќ комсомол комитетініѕ бірінші хатшысы, Ќазан кеѕшарыныѕ партия комитетініѕ жјне Май аудандыќ партия комитетініѕ хатшысы, осыдан ґрлеп бірінші хатшы жјне аудандыќ кеѕес тґраєасы, облыстыќ халыќ депутаттары кеѕесініѕ іс басќарушысы, облыстыќ кґші-ќон басќармасыныѕ бастыєы, облыстыќ Ќазаќстан халќы Ассамблеясы тґраєасыныѕ орынбасары, ал 2011 жылдан бері Павлодар облыстыќ радиосы МКК-єа басшылыќ етуде. Їш мјрте облыстыќ кеѕестіѕ депутаты болып мемлекеттік ќызметтегі 36 жылын ґсіп-ґрлеумен, ќазаќша айтќанда «сырмаќ шетінен тїспей» келе жатќандыєы осы бір ќарапайым да кішіпейіл пенденіѕ адалдыќтан айнымаєандыєыныѕ айќын кујсі

деуге болатындай. Ол ќандай ќызмет атќарса да, јуелі баппен, жекелеген адамдармен тіл табысып, олармен ќоян-ќолтыќ араласып, аќыл ќоса жўмыс істеуді ґзіне басты ўстаным етеді. Сырты сырбаз, жїрегі жўмсаќ, ќашан кґрсеѕ жїзінен мейірім шуаєы тґгіліп тўратын аќ жарќын абзал азамат басќарєан ортасыныѕ бјрінде ќадірлі болды. «Ґзім Аќтоєайдыѕ тумасы болсам да, еѕбек жолымныѕ он алты жылы ґткен Май ауданындаєы кездерім меніѕ ґмірімніѕ еѕ бір елеулі белестері болды. Халќымен етене араласып, кґрмегенді кґрдім, білмегенді білдім, ґмірлік тјжірибе жинадым, жаѕа достар таптым, халќы ќадірледі, ќолдады, маєан рухани байлыќ, білім берді деп ойлаймын. Сол жылдары аудандыќ партия комитетініѕ бірінші хатшылары болєан Уаќап Бекўлы Сыздыќов, Мўрат Рамазанўлы Таниев, Ќазан, Спартак кеѕшарларыныѕ директорлары Зекеш Ќажыкенов, Салахиден Білјлов ќатарлы кґптеген асыл аєалардыѕ алдынан ґтіп, тјлімін кґрдім, ќолдау-ќамќорлыќтарына бґленіп, ойєа алєан ісім ілгері басып жїрді», деп аєынан жарылып еске алады ол. Идият Бекболатўлыныѕ облыстыќ кґші-ќон басќармасыныѕ бастыєы болєан ширек жылдар ел Тјуелсіздігініѕ арќасында алыс, жаќын шетелдерден атамекенге аєылєан ўлы кґштіѕ еѕ бір ќарќын алєан кезеѕдері еді. Осы жылдары Ќытай, Моѕєолия, Ресей, Ґзбекстан секілді елдерден 20 мыѕєа жуыќ оралман аєайындар облысымыздыѕ аумаєына келіп ќоныстаныпты. Тіпті, жыл сайынєы ќандастарды ќабылдау жоспары асыра орындалып тўрды. Ќазір айта салуєа жеѕіл болєанымен, осыншама адамдарды жайлы ќоныстарєа дўрыс орналастыру, баспанамен, жўмыспен, басќадай јлеуметтік жаєдайлармен ќамтамасыз ету, ел азаматтыєын алуына, балалар оќытуына жан-жаќты ќолдау кґрсету таєы да басќа алуан тїрлі мјселелердіѕ бјрі ќат-ќабат ќиыншылыќтарды жеѕе отырып, шешімін тауып жатты. Оралмандар алєаш келіп тїсе ќалєан сјтте ќайда барып, ќайда тїнейміз деп ќысылмау їшін ќала орталыєынан арнайы єимарат сатып алып, оны ќонаќїй жјне кеѕсе етіп жараќтап пайдаланєаны кґптіѕ кґѕілінен шыќќан еді. Бўл бастама їкіметтен де ќолдау тауып, ќажетті ќаржы мјселесініѕ жедел

шешілуіне Идият Бекболатўлы атсалысты. Жаѕа ел, жер, жаѕа ортаєа алєаш келген ќандастарымыз їшін материалдыќ кґмекпен ќоса, ќолдау да ауадай ќажет екенін жаќсы білетін. Бір де бір адамды ренжітпей, ќабаєына кірбіѕ тїсірмеуге тырысты. Аудан, ауылдарєа жїріп, оралмандардыѕ тўрмыс-тіршілігімен танысып, пікір-талаптарына сай ќажетті шараларды ќолданумен болды. Кґші-ќон басќармасында бас маман болып істеген Мўхит Жаќсылыќўлы бір сґзінде былай деп еске алады: «Бірде оралмандардыѕ жаєдайымен танысу їшін Майќайыѕ кентіне барып жиналыс ґткіздік. Біреу ананы, біреу мынаны айтып болмай, жиналыс тым ўзаќќа созылып жалыќтырып жіберген соѕ мен: «Жарайды, бјрі де тїсінікті, енді тоќтатайыќ» деп едім, Идият Бекболатўлы жўлып алєандай: «Асыќпа, айтсын, тыѕдайыќ» - деп, жымия ќарап, жалыќпай, таєы да бір саєаттай отырып алды», – дейді. Идияттыѕ осынау аќжарќын кґѕілін, ўлтжандылыєын, адал ќызметін тїсінген оралман аєайындар да оны јрдайым ќўрмет тўтып жїретіні кґпке мјлім. Облыстыќ кґші-ќон басќармасы ќўрылєан кїннен бастап, осы ўйымда жиырма жылєа жуыќ басќарма бастыєыныѕ орынбасары болып тўраќты ќызмет атќарєан Еркін Жўматўлы Алкеев Идияттыѕ ісі мен ой-санасы біріккен сенімді серіктерініѕ бірі болды. Бїгінде оларды танитын азаматтар: «Ґзіміздіѕ Идекеѕ, ґзіміздіѕ Ерекеѕ» деп атап, жандарына жаќын санайтыны осынау абзал азаматтардыѕ адамгершілік ќасиеттерініѕ айќын дјлелі болса керек. дият Бекболатўлы ќай ќызметке барса да, сол саланыѕ ішкі ќыр-сырына тереѕ їѕіліп, зерттеп-зерделеп барып, жаѕа бір бетбўрыспен кірісетін ысылєан ќызметкер. Облыстыќ Ќазаќстан халќы Ассамблеясы тґраєасыныѕ орынбасары болып ќызмет атќарєан жылдары осы бір ўйымныѕ еліміздегі ўлттар татулыєын, береке-бірлігін ныєайтуда салиќалы саясат жїргізіп отырєанына кґзініѕ жеткендігін жјне ґзініѕ де саясат сахнасындаєы кґзќарасы мен білімініѕ жаѕа белге кґтерілгенін жасырмайды. Осынау беделді саяси жўмысќа барєаннан кейін облыс орталыєындаєы «Достыќ» їйініѕ ашылу салтанатына Елбасы Н.Ј.Назарбаевтыѕ ґзі келіп ќатысќан кезін

И

ґмірімніѕ еѕ бір ўмытылмас сјттері болды деп ерекше тебіреніспен еске алады. «Нўрсўлтан Јбішўлы маєан айналасы мен іші-сырты айнадай жарќыраєан, тґрт ќабатты єимараттыѕ кілтін ўсынып тўрып: «Јй, бауырым, осындаєы јртїрлі ўлт ґкілдерініѕ береке-бірлігін саќтау сен екеуіміздіѕ мойнымызда єой, осыны ўмытпа тегінде,» деп кїле ќарап тўрып айтќаны јлі кїнге ќўлаєымда сол ќалпы сайрап тўрєандай» дейді. Президенттіѕ ґзіне «Достыќ» їйініѕ кілтін тапсырып, ќолын ќысып тўрєан сјттегі тїсірілген суретті їлкейтіп, ќазіргі ќызметтік кеѕсесініѕ ќаќ тґріне ќастерлеп іліп ќойєанын да кґрдік. Идият Бекболатўлы облыстыќ радионыѕ басшылыєына келгеніне кґп бола ќоймаса да, ішіне дендеп кіріп, алдаєы маќсатмежелерін айќындап їлгергені де кґрініп тўр. Тјулігіне берілетін 13 саєаттыќ радиобаєдарламалардыѕ мемлекеттік тілдегі 65 пайыздыќ їлес салмаєын одан да арттыру, аќпараттардыѕ жеделдігін, шынайылыєын, ґміршеѕдігін жаќсарту, ўлттыќ тјлім-тјрбиеге баєытталєан жаѕа таќырыптар ауќымын кеѕейту ќатарлы маќсаттардыѕ алда тўрєанын тілге тиек етті. «Бўл ўжымдаєы маман кадрлардыѕ дені білімді, білікті, ґз ісіне жауапты, кґздеген маќсатќа жетуге болатын жастар екен», - дейді ол. тыз алты жыл бойы тїрлі деѕгейдегі мемлекеттік ќызметтерді адалдыќпен атќарып келе жатќан Идият Бекболатўлы ґмірде абыройлы отаєасы бола білген жан. Ќосылєан ґмірлік серігі, дјрігер Нўржиян Бјтірќызы екеуі їш бала сїйіп, тјрбиелеп ґсірген їлгілі ата-ана. Оныѕ жан тазалыєы, ісіне деген ќалтќысыз жауапкершілігі, ўќыптылыєы таєы да басќа кґптеген жеке басыныѕ ќасиеттері јуелі ґз отбасына їлгі-ґнеге болєаны кґрініп тўр. Зайыбы Нўржиян - жоєары сыныпты терапевт, денсаулыќ саќтау саласыныѕ їздігі, облыстыќ психдиспансерде білікті дјрігер. Їлкені Гїлмира єылыми жўмыспен айналысса, ўлы Данияр кеден басќармасында бас маман, кенжесі Роза «Ќазаќтелеком» АЌ-да бас маман ќызметінде табысты еѕбек етуде. Адам ретінде јрдайым ґмірлік ўстанымым - адалдыќ, сабырлылыќ, кешірімділік деген ќаєиданы ўстайтын, имандылыќќа бет бўрып, ораза тўтып, жўма намаздан ќалмайтын, жўмыстан тыс уаќытында кітап оќуєа ќўмар жјне достарымен бірге жаяу серуендеп, сыр-сўхбат ќўратын ол - «Достыќ» орденініѕ, Ќазаќ КСР жоєарєы кеѕесініѕ «Ќўрмет грамотасыныѕ», їш мјрте мерекелік медальдардыѕ иегері. Бўл кїнде елге танымал болєан Идият Бекболатўлы Јбдіхалыќовтыѕ шынайы бет-бейнесі осындай. Біз осы бір ардаќты азаматты 60 жылдыќ мерейтойымен ќўттыќтай отырып, ол їшін асар асулар јлі алда демекпіз.

О

Аќын АЛАЌАНЎЛЫ, Ќазаќстан жазушылар Одаєыныѕ мїшесі.

Ќазаќстанныѕ монополияєа ќарсы органдарына - 20 жыл

Т

јуелсіздіктіѕ 20 жылындаєы Ќазаќстан мемлекеті экономика ґркендеуініѕ нјтижесін баєалай отырып, біртіндеп жјне кезеѕ-кезеѕмен орныќты јлеуметтік-экономикалыќ дамудыѕ ќазаќстандыќ моделін ќалыптастыруєа кґшкенін атап ґту ќажет. Республика экономикасы аќша мен тауар ќарым-ќатынасы ќўрылымыныѕ бўзылуына, бјсекелестік ќабілеттіѕ тґмен деѕгейіне байланысты тереѕ даєдарыс кезінде реформалана бастады. Нарыќтыќ экономикаєа кґшу ґмір кейпініѕ, ойлаудыѕ тїпкілікті ґзгеруінен болды. Нарыќтыќ ґзгерістердіѕ бастапќы кезеѕінде мемлекет ќызметі экономиканы либерализациялауєа жјне нарыќтыќ ќатынастыѕ заѕнамалыќ базасын ќўруєа баєытталды. Ґнімдер мен ќызметтердіѕ кґптеген тїрлері бойынша баєаларды мемлекеттік реттеуді жою, жоспарлау жјне бґлу сынды ќызметтерде мемлекеттік органдарды ќысќарту, шаруашылыќ субъектілердіѕ істеріне мемлекеттік араласуєа шек ќою шеѕберінде шўєыл тїрде шешімдер ќабылданып жатты.

БЈСЕКЕЛЕСТІКТІЅ ДАМУЫНА ДАЅЄЫЛ ЖОЛ 1991 жылєы 14 шілдеде «Бјсекелестікті дамыту жјне монополиялыќ ќызметті шектеу туралы» Ќазаќ КСР-і Заѕы ќабылданады. Осы Заѕєа сјйкес тауар нарыєы мен бјсекелестікті дамыту жґніндегі бірыѕєай мемлекеттік саясат жїргізу, теріс пиєылды бјсекелестікті тыю жјне басќа мемлекеттік органдарды їйлестіру маќсатында 1991 жылєы 31 тамызда жаѕа экономикалыќ ќўрылымдарды ќолдау жјне монополиялыќ ќызметтерді шектеу жґнінде мемлекеттік комитет (Монополияєа ќарсы комитет) ќўрылды. Тарихы осы сјттен басталатын Ќазаќстанныѕ монополияєа ќарсы органдары кейін јрќилы ґзгерістерге ўшырады реформалардыѕ дамуы, мемлекеттік баєдарламалардыѕ ќабылдануы сынды оќиєалар бўл органдардыѕ функцияларын аныќтап жјне кеѕейтуді талап етті. Экономикадаєы нарыќтыќ ќатынастыѕ, атап айтќанда, тўрєын їй-коммуналдыќ саладаєы реформалардыѕ дамуына

ќарай, табиєи монополия аясы жеке топќа бґлініп шыєады. Табиєи монополия дегеніміз - бјсекелестікке орын жоќ, немесе ол тиімсіз болып саналатын ќызметтер нарыєыныѕ жай-кїйі. Монополистер ґздерініѕ нарыќтаєы жаєдайларына байланысты абсалютті нарыќтыќ кїшке ие жјне тўтынушыларєа ґз шарттарын ќоя алады. Ќызмет ўсынушылар мен тўтынушылар арасында мїдделік теѕгерімді саќтап ќалу маќсатында 1998 жылєы 9 шілдеде Ќазаќстан Республикасыныѕ «Табиєи монополиялар туралы» Заѕы ќабылданады. Монополияєа ќарсы комитет Ќазаќстан Республикасы Табиєи монополияларды реттеу жјне бјсекелестікті ќорєау жґніндегі агенттігіне айналды. Осы Заѕда монополистердіѕ ќызметтерініѕ айќындыєы, тарифтерді белгілеу негіздігі, олардыѕ ќызметтерін реттейтін бірќатар ќатаѕ шектеулер ќарастырылєан. Мысалы, олар

жїзеге асыратын сатып алу тендерлік негізде жїргізілуі керек, тарифтерді ќараєан кезде тјуелсіз сарапшыларды ќатыстыру, жария тыѕдаулар ґткізу ќарастырылєан. Жылына бір рет табиєи монополия субъектілері тўтынушылар алдында есеп беруге міндетті. Реттеліп кґрсетілетін ќызметтерге арналєан шарттар Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі бекіткен Їлгі шарттарєа сјйкес болуы керек. Экономиканыѕ тиімділігіне, бјсекелестік ортаныѕ дамуына їлкен мјн бере отырып, «Мемлекеттік басќару жїйесін одан јрі жетілдіру жґніндегі шаралар туралы» Президенттіѕ 2004 жылєы 29 ќыркїйектегі №1449 Жарлыєымен бјсекелестікті дамыту жјне монополияны шектеу жґніндегі функциялар жеке бґлініп, жаѕа ЌР Индустрия жјне сауда министрлігініѕ Бјсекелестікті дамыту жґніндегі комитеті ќўрылды. Кейін ол еліміздіѕ бјсекелестікті ќорєау жґніндегі агенттігі

(Монополияєа ќарсы Агенттік) болып ќайта ќўрылды. Ќазіргі кезде Ќазаќстан Республикасы Табиєи монополияларды реттеу агенттігі (ТМРА) салааралыќ реттегіш ќызметін атќара отырып, табиєи монополиялар аясындаєы ќарымќатынастарды, теміржол кґлігі, электр жјне жылу энергетикасы, мўнай жјне газ тасымалдау, азаматтыќ авиация, порт ќызметтері саласындаєы тауар нарыєында їстем жаєдайєа ие нарыќ субъектілерініѕ ќызметтер баєаларын реттейді, сондай-аќ ќызметтердіѕ жеке бір тїрлерін лицензиялауды жїзеге асырады. Ќазаќстан Республикасы Тјуелсіздігініѕ 20 жылы ішінде Монополияєа ќарсы органдар нарыќ реформаларыныѕ дамуына їлкен їлес ќосты, монополиялыќ ќўрылымдардыѕ теріс јрекеттерініѕ алдын алып, бјсекелестіктіѕ дамуына јсерін тигізді. Таразыланып отырєан баєа саясатыныѕ арќасында ќызмет ўсынушылар мен тўтынушылардыѕ мїдделік теѕгерімдері саќталуда жјне ќоєамды јлеуметтік тўраќтылыќпен ќамтамасыз ете отырып, коммуналдыќ салада едјуір реформалар ґткізілді. Ќ.ТҐЛЕНДИНОВ, ТМРА Павлодар облысы бойынша департаментініѕ директоры.


3 ќыркїйек, сенбі, 2011 жыл №100 (14737) www.saryarka-samaly.kz

ЌОЄАМ Ќыркїйектіѕ бірінші жексенбісі мўнай-газ кешені ќызметкерлерініѕ кїні.

АВТОМАТИКА САЛАСЫНЫЅ САЅЛАЄЫ Бірнеше онжылдыќтар бойы мўнай саласы ел тўрєындарын тўраќты жўмыспен ќамтуда жјне жалпы республиканыѕ экономикалыќ ґрлеуін ќамтамасыз етуде. Оєан кґзі ќараќты жўртшылыќ та куј. Бўл мамандыќќа адамдар тїрлі жолдар арќылы келеді, ќорытындысында оєан жанымен беріліп, ґзін басќа мамандыќ иесі ретінде елестете алмайтын дјрежеге жетеді. Себебі, олар мўнда ґз шеберліктері мен білімдерін ќолданып ќана ќоймайды, сонымен ќатар, кјсіби біліктілігін тўраќты кґтеріп тўруєа, жаѕа жобаларды ґндіріске енгізуге ќатысуєа, озыќ технологиялар жјне ќўрал-жабдыќтармен жўмыс істеуге мїмкіндік алады. Ал мўнай-газ саласыныѕ еѕ негізгі секторларыныѕ бірі – ќўбыр кґлігі. Бїгінгі маќаламызда мўнай тасымалыныѕ майталманы туралы јѕгіме ґрбітпекпіз. «ЌазТрансОйл» АЌ Шыєыс филиалы кадрларды жасаќтау жјне дайындау мјселесіне тїпкілікті кґѕіл бґледі. Себебі, бўл ґндірістік ґнімділікті арттырып, техникалыќ ќауіпсіздік шараларыныѕ ќатаѕ саќталуына жол ашады. Ќазіргі кїні барлыќ ќўрылымдыќ бґлімшелерде ґз ісініѕ білгірлері «сен тўр, мен атайын» дейтін белсенді мамандар еѕбек етуде. Олардыѕ арасында мўнай тасымалы саласында ондаєан жылдар бойы тер тґгіп, шеберлігі шыѕдалып ќалыптасќан ќызметкерлер де жоќ емес. Солардыѕ бірі - Павлодар мўнай ќўбыры басќармасына ќарасты «Павлодар» бас мўнай айдау станциясыныѕ автоматтандырылєан басќару жїйесініѕ (АБЖ) инженері - Есім Кенжеахметов. Он жеті жыл бойы автоматтандырылєан басќару жїйесінде жемісті жўмыс жасап жїрген ол 1952 жылы 29 мамырда Атырау облысы Индер ауданында дїниеге келген. 1969 жылы Атырау аймаєына ќарасты Елтай ауылында мектепті тјмамдаєан ол 1970 жылы јскер ќатарына алынып, јскери теѕіз флотында їш жыл бойы азаматтыќ борышын ґтеген. Міндетін атќарып келгеннен кейін кјсіби техникалыќ училищеге электр слесарі мамандыєы бойынша оќуєа тїсіп, оны 1974 жылы їздік бітіріп шыќќан. Мамандыќ алєаннан кейін жолдамамен Павлодар химия зауытына баќылау-ґлшеу аспаптары жјне автоматика слесарі болып келген. Ќызметі автоматика саласымен

тыєыз байланыстырєан ол 1982 жылы Павлодар химиямеханикалыќ техникумына техник-механик мамандыєы бойынша оќуєа тїсіп, теориялыќ білімін тереѕдете тїскен. Зауыт ќабырєасында ќызмет етіп жїрген кезінде тїрлі тарихи оќиєалардыѕ кујгері болєан. Мјселен, Павлодар химия зауытындаєы №3,4,5 пештерді пайдалануєа беру їрдістеріне ќатысќан, олардыѕ жўмысын ќадаєалаєан. Бўл ай сайынєы жоспар бойынша атќарылатын жўмыс жауапкершілігі жоєары іс болєанын айтпаса да ўєыныќты екені сґзсіз. Ќай салада болсын берілген тапсырманы тапжылмай орындайтын оныѕ еѕбегі баєаланып, КСРО химия ґнеркјсібі министрлігініѕ маќтау ќаєазымен марапатталєан. Мўнай тасымалдау саласындаєы еѕбек жолы 1993 жылдан бастау алады. Ќазаќстан жјне Орта Азияныѕ магистральды мўнай ќўбырлары ґндірістік бірлестігінде баќылау - ґлшеу аспаптары жјне автоматика саласыныѕ инженері ќызметіне ќабылданєан ол 1994 жылы мўнай ќўбырларына ґндірістіктехникалыќ ќызмет кґрсету орталыќ базасына баќылау-ґлшеу аспаптары жјне автоматика инженері ќызметіне ауыстырылєан. Ал 2007 жылдан бастап «ЌазТрансОйл» АЌ Шыєыс филиалыныѕ автоматтандырылєан басќару жїйесі телімінде АБЖ инженері болып еѕбек етеді. Жалпы, еѕбек ґтілі 37 жылды ќўрайтын Есім Кенжеахметов табаны кїректей он жеті жыл бойы мўнай тасымалы саласында

тапжылмай тер тґгіп келеді. Ґміріндегі ўрпаќ їшін ґнегелі істерініѕ бірі Шыєыс филиалына ќарасты ќўрылымдыќ бґлімшелерде автоматтандырылєан «SKADA» технологиялыќ жїйесін орнатуєа ќатысу екенін айтады. «SKADA технологиясы станциялардаєы жўмысты біршама жеѕілдеткенін атап ґту керек. Яєни, барлыќ жўмыс їрдісі бір жерден отырып баќыланып, ќадаєаланады. Кез келген ќўбырдаєы аќауларды уаќытында біліп, ќажетті ќўрал-жабдыќтарын мерзімін ґткізбей ауыстыруєа мїмкіндік береді. Жалпы, «SKADA» технологиясын енгізу бойынша «Шымкент», «Атасу», «Павлодар», Б.Жўмаєалиев атындаєы («Ќараќойын») бас мўнай айдау станцияларында еѕбек еттім. Негізінен станциялар бўдан бўрын венгриялыќ автоматика технологиясы бойынша жўмыс істеп келген. Ал басшылыќтыѕ тапсырысымен неміс мамандары Шымкент ќўбыры басќармасында «SKADA» технологиясын енгізу шараларын бастаєаннан бері жўмыс јлдеќайда жеѕілдеді, ыѕєайлы бола тїсті. Германиялыќ мамандармен тјжірибе алмасып, бўл жїйені меѕгеру де ќиынєа соќќан жоќ. Ќалєан станцияларды шетелдік технологиямен ґзіміздіѕ ќызметкерлер жабдыќтады. Аталмыш технология ќауіпсіздік, мўнай айдау жўмыстарын ќамтамасыз ету жаєынан ґте тиімді», - дейді мўнайшы. Бїгінгі кїні автоматика саласыныѕ саѕлаєы

Еѕбек Ері Кїлјй Шарбаќбаеваныѕ 100 жылдыєына

«АНА БАЌЫТЫ» «Шабар» ауылында аєа шопан болєан Кїлјй Шарбаќбаеваныѕ есімі баршамызєа таныс. Павлодар ќаласында 1911 жылы бірінші шілдеде арбакеш-кедей жўмыскердіѕ отбасында дїниеге келген Кїлјй їйдегі он бір баланыѕ їлкені болєан. Ґзінен кіші бауырлары мен сіѕлілерін кїтіп-баєып, анасына ќолќабыс жасаєан. Оќуєа мїмкіндігі болмаєандыќтан, бар-жоєы екі-аќ сыныпты бітірген. Ерте еѕбекке араласќан. Май ауданында колхозда жўмыс істеген соѕ, ќайтадан ќалаєа оралады, дјл осы кезде соєыста жїрген жан-жолдасы Ерєалидан «ќараќаєаз» келген. Енді Кїлјй ана їш баламен жесір ќалады. Олардыѕ ќамын ойлаєан ана Павлодардыѕ ўн тарту ґндірісінде біраз уаќыт жўмыс істейді. Ќалада тўрмыс ќиындай тїскенін білді, енді еѕбекќор ана їш баласын алып, ауылєа жетуді ойлайды. №23 ќой кеѕшарына кґмекші шопан болып орналасќан ол Шабар ауылына ќоныстанады. 1952 жылдан бастап аєа шопан ќызметін атќарєан Кїлјй Шарбаќбаеваныѕ еѕбекте атаєы шыќты. Асыл тўќымды ќошќарлар отарын кїтіп-баєу, олардан жїн ґндіру оѕайєа тїспеді. Јсіресе, алпысыншы жылдардыѕ басында Кїлјй баќќан ісек ќойлардыѕ ґнімділігі арта тїсті. Ґзіне бекітіліп берілген 112 ісек ќойдыѕ јрќайсысынан жоспардаєы сегіз келініѕ орнына 8,9 келі жїн алып отырды, ќой салмаєы да артты, ќоѕы жоєары болды. Жыл сайын бўл нјтижелер жоєарылай тїсті, мысалы,

1965 жылы јр ќойдан жоспардаєы 8 келініѕ орнына 9,5 келі жїн алынса, 1966 жылы бўл нысана јр ќойдан 10 келіден жїн алуєа жетті. Бўл облыс жаєдайындаєы еѕ жоєарєа кґрсеткіш болды. Оєан шопандар арасында еѕ алдымен Кїлјй єана жетті. Бўл Кїлјй Шарбаќбаеваныѕ Еѕбек Ері атаєын алєаннан кейінгі жјне КСРО Жоєарєы Кеѕесінде депутат болып сайланєан соѕ, ќол жеткізген нјтижелері еді. Жоєары марапат пен Жоєарєы Кеѕеске депутат болып ўсынылєан мјртебесі ќатардаєы еѕбек адамы – аєа шопан-ананы бўдан да жоєары табыстарєа ўмтылдырєан болар. Сонымен, Кїлјй Шарбаќбаева Бесќараєай асыл тўќымды ќой зауытындаєы аєа шопан Жанпейіс Сыздыќовтан кейінгі екінші Еѕбек Ері болды. Бар жігер-ќайратын ќой шаруашылыєын дамытуєа жўмсаєан аруана-еѕбеккер Кїлјй 1967 жылы заѕды демалысы зейнеткерлікке шыќќанымен, екі ўлына ґзініѕ шопан таяєын тапсырып, оларєа бас-кґз болып ќана ќоймай, тґл алу сияќты ќауырт шаќта ќолќабыс жасап, жўмысќа араласып кететін. Бос отыра алмады, мен ќартайдым, халім келмейді дегенді айтып кґрген жан емес. Республикалыќ дербес зейнеткерлікке шыєуына байланысты оєан 60 (алпыс) сом мјѕгілік зейнетаќы таєайындалды. Ґзі баєып-кїтіп келген ісек ќойларын ўлы Айтбайєа тапсырды, ал ќолындаєы Ќабдыл-Нјсір ўлына саулыќ отарын алып берген шопанана єўмырыныѕ соѕєы жылдарын ќамсыз ґткізді. Жастайынан шопандыќќа баулыєан ўлдары ана сенімінен шыќты. Екеуі де аудан бойынша алдарына жан

салмады. Жыл сайын мал салмаєын арттыру, јр ќойдан жоєары сапалы биязы жїн алу, јр 100 саулыќтан кемінде 110-120 ќозыдан беру жолында ќажырлы еѕбек етті. Айтбай мен Ќабдыл-Нјсір де елге еѕбегімен танылды. Јсіресе, Ќабдыл-Нјсір ерледі. Бесќараєай жјне №23 кеѕшарларында солтїстік ќазаќ мериносын ґсіру жолында єылымипрактикалыќ, селекциялыќ жўмысты жїргізуге белсене араласты. Ертіс ґѕірінде солтїстік ќазаќ мериносын ґсіру жґніндегі академик Ј.Еламановтыѕ идеясы жїзеге асты. Єалым ойын жїзеге асыруєа шаруашылыќ басшылары Айып Ќўсайынов, Кемер Јшімбетовпен бірге тјжірибелі шопан Ќабдыл-Нјсір де ќатысып, абыройлы кґрінді. Тјжірибелік-селекциялыќ жўмысты жїргізуге белсене ќатысќаны, сонымен бірге ќойдыѕ ґнімділігін арттыруда ерен еѕбегі їшін Ќабдыл-Нјсір Еѕбек Ері атаєына ие болса, Айтбай жоєары марапат-орденді омырауына ќадады. Сонымен, Кїлјй ана бастаєан їлкен істі ўлдары онан јрі жалєастырды. Отбасында аналары Еѕбек Ері болса, Ќабдыл-Нјсір де Еѕбек Ері атанды, ал аруананыѕ келіні Кїлјйім алтыннан алќа таќќан Батыр Ана. Сґйтіп, бір шаѕыраќтан їш Ер шыќты. Ќазір жўрт «Шабар» ауылын Їш Батыр ауылы деп орынды маќтан етеді. Жуырда ауданда ќой шаруашылыєын ґркендетуде облыста Еѕбек Ері атаєына тўѕєыш ие болєан Кїлјй Шарбаќбаеваныѕ 100 жылдыєы аталып ґтпек. Тґлеубек ЌОЅЫР, Ќазаќстан Республикасыныѕ ќўрметті журналисі.

5

Павлодар мўнай ќўбыры басќармасына ќарасты «Павлодар», «Прииртышск», «Степное», «Екібастўз» станцияларындаєы автоматтандырылєан басќару жїйесініѕ їздіксіз жўмыс істеуіне бас-кґз болуда. Кез келген аќауларды уаќытында жою оныѕ ќарамаєындаєы мамандардыѕ міндеті болып табылады. Станциялардаєы тїрлі бўзылыстарды ретке келтіру їшін ќарсуєа ќарамастан бір-екі кїн, тіпті, апталап іссапарєа кететін уаќыттар да болады. Жалпы, жиырма жылдыѕ ішінде мўнай тасымалдау саласындаєы ґзгерістер жер мен кґктей екенін айтады. - Бўрын мўнай айдау кґлемі аз болса, ќазір мґлшер кґбейді. Бўл бірінші кезекте станциялардыѕ жаѕарып-жаѕєыруымен байланысты екені даусыз. Егер ќолдаєы ќўрылєылар талапќа сай болмаса, мўндай жетістікке жету де мїмкін емес еді. Бїгінгі кїні жаѕадан жасаќталєан техникалыќ ќўралжабдыќтардыѕ, ќауіпсіздік шараларыныѕ ґз деѕгейінде атќарылуыныѕ арќасында айдалатын мўнай кґлемі артуда. Сол секілді, автоматика жаєынан да ґзгеріс кґп. Бўрынєы жылдары жабдыќтардыѕ барлыєы ескі, апаттар саны кґп болса, ќазіргі кезде осындай мјселелер жоќтыѕ ќасы - дейді ол. Автоматика инженері Есім Кенжеахметовтыѕ јріптестері де ол туралы игі пікірде. «Павлодар» бас мўнай айдау станциясыныѕ бастыєы Ерќанат Білтаев оныѕ кґп жылдардан бері тјжірибесі молайєан, кјсіби шеберлігініѕ шыѕына шыќќан тіс ќаќќан маман екенін айтады. Ґз ісіне деген адалдыєыныѕ арќасында алєан асулары да жетерлік жјне олармен тоќмейілсіп ќалмасы да аныќ. Мўнайшыныѕ алдын кґрген шјкірттері де аз емес. Станцияєа жўмысќа ќабылданєан жастарєа жґн сілтеп, жол кґрсетеді. Тјжірибелі мўнайшыныѕ ґскелеѕ ўрпаќпен бґлісетін ќызметтік ќўпиялары да жетерлік. Себебі, табаны кїректей он жеті жыл бойы мўнай тасымалыныѕ «жілігін шаєып, майын ішіп келеді». Ол їшін ќаншама ќажырќайраттыѕ ќажет екенін байќап-баєамдай білу де ќиын шыєар. Айта кетерлігі, Есім Кенжеахметовтыѕ їш ўлы да јкесініѕ жолына тїсіп, автоматтандырылєан басќару жїйесі саласын таѕдаєан. Бір ўлы Павлодар мўнай ќўбыры басќармасында ќызмет етсе, ќалєан екеуі «Екібастўз» станциясы мен Талдыќорєандаєы «Їшарал» мўнай ќўбыры басќармасында еѕбек етуде. Ќазіргі таѕда мўнайшы немере сїйіп, ќуанышќа кенелген ардаќты ата, ќамќоршы јке жјне ґз ісініѕ шебері. Бейбіт БҐЖЕН, Суретті тїсірген - Тґлеген Нўрєазы.

ТАРИХ

ЌЎНДЫ ЖЈДІГЕРЛЕР МЕКЕНІ Баянауыл ауданында Кґктау деп аталатын тау бар. Геологтардыѕ айтуына ќараєанда, тау екі жарым миллион жыл бойы биіктеп, таєы осынша жылдарда шґгіп, жермен жексен болады екен. Єўлама єалым, академик Ќаныш Имантайўлы Сјтбаев: «Енді сексен мыѕ жылдан кейін Баянаула жері егін егуге жарайды»,- деген жорамал айтќан. Соєан ќараєанда, Баян таулары – кјрі таулардыѕ ќатарына жатса керек. Осы Баянаула атауыныѕ ґзі јртїрлі айтылып жїр. Біреулер: «Боянола – ќалмаќ сґзі. Боян – јдемі, ола – тау. Яєни, јдемі тау деген маєынаны білдіреді» десе, енді біреулер Баянауланы Баян сўлу есімімен сабаќтастырады. Баянаула ертеде «Кґктау» деп аталєан. Баянаула елі – ќазаќ халќыныѕ киелі де ќасиетті жері. Ґткен замандарда бўл жерде ќазаќ халќыныѕ ата-бабалары ќоныстанєан. Ата-бабаларымыз осынау ўлан-байтаќ далада кем дегенде тґрт мыѕ жылдай ўрпаќ жалєастырєан. Соныѕ айєаєы іспетті, белгілі археолог єалым, академик Јлкей Марєўланныѕ Баян жеріндегі зерттеу жўмыстарыныѕ нјтижесінде ашылєан кґптеген кґне ескерткіш мўраларыныѕ табылуы болып отыр. Баянаула жерінде ќола дјуіріндегі кеніштердіѕ їш їлкен ќонысы зерттелген. Олардыѕ ќатарында Ќызылтаудаєы Таєыбай бўлаєы, Баянныѕ ґз іргесіндегі Ермектас жјне Далба тауларынан жаќын жердегі Ќаратомар ќоныстары бар.

Ауылдыѕ ґз басынан мыс ќорытќан пештіѕ ќирандылары, балќытылєан мыстыѕ кїлі табылєан. Бїгінде сол кездегі ірі ґндіріс орталыєынан бірнеше ўсаќ белгілер єана саќталєан. Олар Сабындыкґлді жаєалап, Ќараєанды жаєынан Баянаула ауылына кіре берістегі оѕ жаќтан кездеседі. Мыс ќорыту ќай заманда болмасын суды ќажет етеді. Соныѕ айєаєы есебінде, ќола дјуірініѕ ескерткіші тјрізді Сабындыкґлдіѕ солтїстік жаєалауына таќау жерде мыс ќорытќан пештіѕ ќалдыєы јлі кїнге дейін саќталєан. Пештіѕ кїн батыс жаєы ќырынан ќойылєан ірі тас плитамен кґмкерілген. Тастыѕ кґлемі 4,5 шаршы метрдей. Ќуыста мыс ќорыту кезінде пайда болєан кїйеніѕ даєы байќалады. Орталыќ Ќазаќстан аумаєында мыс ґндіру біздіѕ заманымыздан екі мыѕ жыл бўрын басталєан. Бўл энолит дјуірі немесе мысты-тас єасыры болып саналады. Сґйтіп, ќолданысќа мыстан жасалєан заттар пайда бола бастады. Мыс индустриясын жїргізгендер ќола дјуірініѕ тайпалары болды. Олар мал шаруашылыєымен жјне руда ґндіру жўмыстарымен айналысќан. Кґне кеніштер Ќазаќстанныѕ кґптеген жерлерінде кїні бїгінге дейін кездеседі. Осындай кеніштердіѕ бірін геологтар Майќайыѕ кеніші дейді. Мўхаметќайыр ШЈРІПОВ, Баянауыл ауданы.


3 ќыркїйек, сенбі, 2011 жыл

6

№100 (14737) www.saryarka-samaly.kz

32-09-89

Хабарландырулар келесі телефон

электронды поштасы арќылы

ЖАРНАМА

aimak-reklama@mail.ru

АЙДАРЛЫ (ЖОЛАЌША)

нґмірі бойынша ќабылданады:

32-09-89

Ќосымша хабарлау арќылы тегін хабарландыруыѕызды ќайта жариялауєа мїмкіндік бар.

Жылжымайтын мїлікНедвижимость: Сатамын-Продам Їй сатамын 4 бґлмелі,барлыќ шаруашылыќ ќўрылымдар, водопровод (жазєы, ќысќы), скважина. Павлодар ауданы, Достыќ с. Тел:87055033117, 87774105098. Їй сатамын Гоголь кґш. 284 немесе айырбастаймын. Тел: 67-20-79. 1 бґлмелі пјтер сатамын 38/12,7 кв.м.,1/5, немесе 1 бґлмелі пјтерге ауысамын. Тел:55-43-37. сот: 87003079212 3 бґлмелі пјтер 1 Май кґш. 2/5, 58 кв.м. 52000 у.е., немесе 2 бґлмелі + ќосымша аќы. Тел: 55-43-37, сот: 87003079212. Участок в с.Кенжеколь, 12 сот, за 5000 у.е. или обмен. Тел: 87051537425. 1 комн. кв. ул.Катаева 9, или поменяю в р-не Диспетчерской. Тел: 57-31-81. 1 комн. улучш. кв. ул.Торайгырова, 117. 29000 у.е. Торг. Тел: 373376. сот: 87011916173,87004129184. 1 комн. кв. ул.Пахомова 23, 40/12,7 кв.м., п/д, 3/10, част.ремонт, пласт.окна. 29000у.е. Тел: 606015, сот: 87051202688. 2 комн. улучш. кв. р-он магазина Аманат, 50/9 кв.м., 5/9, засткл. балкон, пласт.окна. 45000 у.е. Тел: 87003093571, 87054427365. 2 комн.улучш.кв. 62/12 кв.м., 5/6, 2 лоджии, сауна, мебель, ремонт+дача ДЭУ. 35000 у.е. Тел: 505558. 2 комн.кв.77 кв.м. Цена:28000у.е.+ипотека. Варианты. Тел: 87759496270. 2 комн. кв. р-он Ласточка. 35000 у.е. Торг. Тел: 5449-95. 2 комн. улучш. кв. ул.Каирбаева,104 (Нов. Мечеть), 48 кв.м., 3/9, (2 балкона, кладовка, с мебелью), 37000 у.е. Тел: 65-68-66, 32-23-33. 3-х комн. улучш. кв. р/н 39 школы. 50000 у.е. Тел: 670481, 689018. 3 комн кв. ул. Павлова 44. 1 этаж. Тел.: 54-41-01. 3 комн.улучш.кв. Кутузова 75/1, 1/5, кирп.дом, Ленигр.планр., ж/д, решетка, ремонт, 69/11 кв.м., рядом школа, дет.сад. 60 000 у.е. Тел: 68-41-49, сот:87018883647. 3 комн. улучш. кв. ул. М.Горького, 29, 66/8 кв.м., 3/9, ж/д, тамбур, в/сч, КТВ, з/л, ремонт. 49000 у.е. Тел: 67-79-31, 87774202714. 3 комн.кв. ул.Айманова 47,общ.пл. 62,2 кв.м.,ремонт, новая сантехника, новая кухня, пласт.окна. 42000 у.е. Тел: 53-39-22. сот:87022016935. 3 комн. улучш. кв. ул.Ворушина 14, 3/6, ламинат, ж/д, пласт. окна, КТВ. тел: 600923, сот: 87014703265. 3 комн. улучш. кв. р/н ТОЦ, 70/14 кв.м., 2/9, 2 кладовки. 60000 у.е. Тел: 87003093571, 87054427365. 3 комн.кв ул.Чокина 34, част.ремонт или меняю 2+1,1+1 доплата. Тел: 68-90-18. 3 комн. кв. ул.Суворова 8, общ.пл. 66,4 кв.м., 9/9, 55000 у.е. Тел: 54-45-89. 3 комн.улучш.кв. Усольский мкр., 2 засткл. лоджии, в/счетчики, КТВ, пласт.окна. Цена 70000 у.е. Ипотека. Торг. Тел: 87773149510, 87058715264. 3 комн. кв. Дачный мкр. 1 этаж. 45000 у.е. Торг. Тел: 52-78-17, 57-77-92. 3 комн. кв. в элитном доме, р-он Пединститута, общ.пл. 80,3/9,4 кв.м., кладовка, 2 балкона, паркет, высокие потолки. 79000 у.е. Торг. Тел: 55-42-86. 3 комн.кв. ул.Майры 49 общ.пл. 72 кв.м.или меняю в р-не Усолки на 2-комн.кв.+ доплата. Тел: 346833. сот: 87013411393. 4-х комн. улучш. кв. по ул.М.Горького 37, 9/10 пласт/ окна, 2 лоджии, застекл.балкон. кух/гарнитур+прихожая. 57 000 у.е. Тел: 34-31-80, сот. 87004108512. 4 комн.кв. в блочном доме, выс.потолки, 95, 6/10, 2 кв.м., тел., без ремонта. Тел: 87014467624 4 комн. кв. ул.Ворушина, 8/1, 100 кв.м., 3 этаж, ремонт, пласт/окна, 3 балкон. 75000 у.е. Торг уместен. Тел: 60-09-62. сот: 87015213077. 5 комн.кв, Кутузова 297, 5 этаж,пласт.окна, 2 санузла, ремонт, 500 кв.м. 63000 у.е. Тел: 57-70-35. сот: 87013474731 5 комн.кв. или поменяю на част.дом+доплата. Варианты. Цена 85 000 у.е. Торг. Тел: 60-27-44 Дом (МДС, Жаяу-Муса) 4 комн,пласт.окна, санузел. вода, лет.кухня, 60000у.е., Торг. Варианты или меняю на 3 комн. кв+доплата. Тел: 87051592085 Дом 3 соток, ул.Амангельды, гараж, баня, лет.кухня, огород, вода в доме. 20000 у.е. или обмен на 2-3 х комн.кв. Тел: 60-66-65. Дом с участком 5 соток,в центре города 80000 у.е. или обмен на 2-х комн. улучш. кв. с доплатой. Тел: 328774. сот: 87012633559. Дом 2-Южная. цена: 50000 у.е. или обменяю на 4-х комн кв., 3+1, 2+2. Тел: 340800, 87051659183 Дом 4 комн. р-он Жаяу-Муса, МДС, вода пласт/ окна, санузел, 60000 у.е. или обмен на 3 комн. кв.+доплата. Тел: 45-87-19. сот: 870515920857. Дом 2 Южная, ул.Чапаева 50 А, 90 кв.м., эл.отоп., 380ВТ, вода, гараж, канализ, баня, хоз/постр. продам или меняю на кв-ру 3+2, желательно на Усолке. Цена: 95000 у.е. Тел: 34-04-78. Дом бревенчатый ул.Ленина 186. 3-комн. участок 3 сот., баня, гараж на 2-х комн. кв-ру. 55000 у.е. или поменяю с доплатой. Тел: 32-55-06 (после 19.00 час.) Дом Дачный мкр, колонка, баня, гараж, все хоз/ постр. Тел: 62-25-23. сот: 87773323829. Дом 4 комн, 7 соток, р-он Новая Мечеть, имеется времянка, сарай, баня, или обмен на 3+1 варианты. Тел: 62-94-81. сот: 87051945341. Продам или поменяю 1/2 дома в р-не 2-Южная. Цена 30000 у.е. Варианты. Тел: 62-63-69. Недостроенный дом, Лесозавод, рядом водопровод, канализация. Свет. Цена: 13000 у.е. Торг. Тел: 62-11-35, сот: 870514165006. Дом в г.Семей. 4 комн. все х/п, земля 17 соток. Тел: 32-43-88, 87051989112. Большой дом 4 комн. (баня, сарай, в базе скважина, гараж, лет/водопровод.) Баянаульский р/н, с.Бирлик. Тел: 87184098520, 87775276942. Земельный участок. Аэропорт. Все коммуникации. Тел: 55-82-32. Гараж капитальный возле 39 школы. 12000 у.е. Тел: 67-87-06. Жер учаскесін стамын 15 сот. Аэропорт. Тел: 5583-32.

АКСУ 1 комн. улучш. кв. ул.Астаны 46, 5/5, без ремонта. 12000у.е. Торг. Тел: 87183840193. сот:87025479653. 1 комн.кв. 2/5,33/6 кв.м., евроремонт. новая сантехника. 12000 у.е. Тел: 526835. сот:87012128153. 2 комн.кв.4 этаж. Цена договорн. пос.Аксу.

Тел:8(71837) 30280 3 комн.улучш. кв. ул.Набережная 10 мкр ,пласт.окна, засткл.балкон, в/счетчик,тел,КТВ. 50000 у.е Ипотека. Торг. сот:87773149510,870587152 3 комн.улучш.кв. пласт.окна, в/счетчик, ж/д, КТВ, телефон. 28000 у.е. Ипотека. Торг. тел:87183750205. сот:87058715264. 3 комн.кв. в Аксу. Цена: 25000у.е. тел:672157, 871845 Дом бревенчатый в с.Кенжеколь, 4 комн,12 соток, скважина, черн.отделка. 23500 у.е. Торг. Тел: 672453, 655006, сот:87015266693 Частный дом в с.Кенжеколь с землей 120 кв.м. сан/ узел. (1979 г/п) газоблочный. Тел: 35-23-32 Дом с.Кенжеколь или поменяю на 1-2х комн.кв. Тел: 67-49-21. сот: 87056131866 Дом 3 комн., кухня, коридор. Цена:13000у.е., гор.прописка. 15 км. от города с.Долгое. торг. Тел: 54-72-14, сот: 87776241843. Дом в с.Байдалы все хоз/постр., большой соток земли или обменяю на 1-2-х комн. кв. Тел: 67-49-21, сот:87056131866. Дом в с.Песчаное. выс.фундамент, потолки, гараж, лет.кухня. Недорого. Срочно. Тел: 8(71833) 26656. сот:87772167594. Дом 100 соток, 4-комн. с.Черноярка. Цена: 18000 у.е. Тел: 87184559262. Дом в с.Актогай, газоблочный, баня, гараж, сарай. Цена: 9000 у.е. Тел: 87184121651, сот:87052180413. Дом (2010 г.постр.) ЖД поселок,140 кв.м.,10 соток, скважина. 20000 у.е. Торг. Тел: 516965, 628918. сот: 87013922797, 87778682892. Дом с. Краснормейка ,4 комн. 12000 у.е.Тел:325712 Дом 2-квартирный, Качирскиий р-он, с.Байконыс крупнопанельный, сарай, баня можно на разбор. Тел: 87183395408, сот: 87773138711. Дом Качирский р-он, 225 кв.м. на разбор бетон, ФБС. тел: 87183391531, сот:87016842910. Квартиру в с.Кызылжар, Аксуский р-н, сарай, хоз.постр, хол.вода, огород,пласт.окна.сот:87054071868 Особняк 5 комн,общ.пл. 99 кв.м., жилая 63 кв.м., подвал 36 кв.м., ванная, туалет, вода в доме, каналция, тел, мебель, баня, 2 гаража на 3 авто, сарай, хоз.постройки, зем.уч. 25 соток, летний водопровод, перспективно для бизнеса. тел:87183222553, сот:87051985892. Квартиру в двух.квартир (благоустр), все удобства, хоз/постройки. Успенский район. Тел: 87183492444, сот:87773324807. Зем.участок, п.Жетекши, 32 соток, 6000 у.е. Тел: 63-01-44, 62-19-11, сот: 87013414563. Зем.участок 0,7 га. 30000 у.е, частная собственность обмен на кв. или на част.дом. Тел: 68-18-20, 78-15-19, сот: 87012216148. Зем. участок 15 соток, ИЖС-1 все коммун-ции. Цена договорная. Тел: 87051703827. Зем. участок в р-не Зеленстрой, 6 соток,10 линия. 7000 у.е. торг уместен. Тел: 31-18-81. Дачу «Иртыш» 4900 у.е, Торг, тел: 67-76-14. Киоск (размер 2,5/4), утепленная, без места. Тел: 33-71-85. Сот: 87052070006. Гараж в р-не ЗСП, цена договорная. Тел: 334223. сот: 87711910959. Здание под бизнес ул.Кутузова 201, общ. пл. 500 кв.м. 18 5000 у.е. Тел: 57-70-35, сот:87013474731. 1 комн. кв в г.Екибастузе, 10 000 у.е. или поменяю на малосемейку в г.Павлодаре. Тел: 62-04-83. Зем. участок 5 соток, р-он Зеленстрой (времянка, гараж, строймат, свет, тел) или меняю на 1 комн+доплата. Тел: 54-46-49, 60-81-82.

Сатып аламын-Куплю 1 комн. улучш. кв. в районе ТОЦ за 25000 у.е. Тел. 677905, сот. 87003093571, 87054427365. 2-3-х комн. кв. в г.Павлодаре за 23 000 у.е. Тел. 62-65-78, сот.87009753549, 87052931902.

Айырбастаймын-Меняю 2-комн.кв,4/5, в Экибастузе (31 мкр), на 1-комн.кв в Павлодаре. 1-й и посл этаж не предлагать. Тел: 687643,687679,сот:87774600303 1-комн. ул.кв, 8/12, Дачный мкрн, на равноценную возле ПГУ. 1-й и посл этажи не предлагать. Тел: 687643,687679,сот:87774600303 3 комн. кв. улучш. планировки без долгов на 2 комн.ул. кв. в г.Павлодар без доплаты.Тел.87182778221, сот. 87770660134 4 комн.ул.кв. в г.Экибастуз 84 кв.м. на 2-х комн.ул. планировки в г.Павлодар без доплаты.тел.87182342081. 1 комн. кв. 2 этаж, 27 кв.м, тел, все счетчики в г.Экибастузе на малосемейку в г.Павлодар. Тел. 77-5517, сот.87016843486 4-х комн. кв. перепл. 1 этаж (кирп. дом) на 2-комн. улуч. кв. в г.Павлодаре (без доплаты). Тел.: 8 (7187) 778221, 87770660134. 5-комн. кв., Усольский м/р, на 2-комн. кв. с доплатой. Варианты. Тел: 52-73-20, 87776240460. 4-х комн.улучш. кв-ру в Экибастузе. (3 этаж, кирпич.дом, без долгов) на 2-3 комн. улучш. кв-ру (без доплаты) в Павлодаре. Тел: 8(7187) 34-20-81, сот: 87774615237. В Экибастузе 3-х комн. улучш. кв (1 этаж, лоджия, погреб, кирп.дом) на 2-х комн. улучш. в Павлодаре (без доплаты). Тел: 8 (7187) 78-82-21, сот: 87770660134. Дом в с.Кенжеколь 120 кв.м.,18 соток, все хоз/постр. на 2-х комн. кв. в Астане. Варианты. Тел: 35-23-32. Меняю 1/2 часть дома на 3, 4-х комн. кв. ул.Амангельды, Катаева, хоз/постр. Т. 60-66-65. Меняю 1 комн. улучш. кв., Торайгырова, 117, на 2 комн. улучш. кв., в центре, доплата 10000 у.е. тел: 37-33-76, сот: 87011916173; 87004129184. Меняю 2-3 комн. кв. в Астане или за наличный расчет в пределах 60000 у.е. 2 комн. кв. Тел.: 87003093571, 87054427365. Меняю в с. Актогай ул.Абая, кв. 2, на г.Экибастуз 2-3 комн. кв. с доплатой. Тел.: 87184221430, сот. 87051765652, 87056069125. Меняю 2 комн.кв. ул.Катаева 15, на две малосемейки с санузлом. Тел: 55-38-83. Меняю 1/2 часть дома на 3 комн.кв. (2 комн, все х/п, вода, гараж, баня) р-он МДС. Тел: 60-65-65. Меняю 2 комн. улучш.кв. 50,1/9 кв.м., на Амангельды, ост. 2 Южная, рядом маг.Топаз Качирский на 2 комн. кв. на первом этаже в 9 этажном доме. Тел: 348346.

87051528557. Сниму 1 комн.кв. Семья в р-не Кутузова, Катаева за 18000+ком.услуги. тел.50-82-85, сот.87776592933. Сниму 2-комн. кв. 25000 тнг+коммуслуги. Тел: 87779381798, 53-72-79. Сниму 2-3 комн. кв. (семья). Тел: 60-60-15; 45-8719; сот: 87051592085. Сдам 2-комн. кв. 27 000 тнг., центр. Тел: 87778657675 (звонить после 17.00 час.) Сдам 2 комн. кв. част.меблиров., 4/5, домофон, КТВ, ж/д. на длитель. срок. Цена 40 000 тнг. Тел: 5312-31 Сдам в аренду помещение из 2-комн. 60 кв.м., крыльцо. На 1 Мая угол Торайгырова. Тел: 559814. Ищу квартирантов на длительный срок. Сот: 87056024072.

Халыќ тўтынатын тауарларТовары народного потребления Сатамын-Продам Продам лошадь и 300 голов барана. Оптом и в розницу. Тел. 87183498317. Мерекелік кештерге (той, соѕєы ќоѕырау, тїлектер кеші т.б.) арналєан сјнді киімдер. Тел. 87005557979, 87025557979. Ќоржын, тойбастар, ќўраќ-кґрпе тігемін, сатамын. Тел: 34-68-33, сот: 87013411393. Куртку кож/заменитель р. 42-44, коричн. 5000 тнг. Тел: 33-22-78, сот:87023091520. Термостат отопление. 40-70 градусов германские 7000 тнг. Диск железный Р-16 3000 тнг. На машину Нива 1 шт. Тел. 55-38-23 звонить после 21.00 час. Полуприцеп самокос под ГСМ 2 куба. 90000 тнг. тел. 33-77-43, сот. 87777099826 Цифр. фотокамера Lumix DMC-FS3 (со всеми документами). 20 000 тнг. Тел: 67-99-24 Куртку кожаную 2-сторон. Новая. Турция р-р 50. тел. 64-44-28. Фляга алюминиевая 40 л. 3000 тг. Тел. 67-79-31. Свадебное платье пр-во Россия, р.44. 30-40тыс тнг. Торг. Тел: 68-76-43, сот:87774600303. Сапоги коричн. демисезонные, р/р 37. Цена 7000 тнг. Тел: 32-22-78, сот: 87023091520. Бала коржын-300 тнг, наволочки все размеры (50шт), постельное белье (оптом). Сот: 87056127114. Шкаф плательный от стенки,темный орех, высокий. в отл.сост. 3000 тнг., торг. Тел: 642950, 87054086339. Сухожировой шкаф, (мед.оборудование) б/у, в отл.сост., стомат.кресло, б/у, в отл.сост. Тел: 67-04-81, 68-90-18.Противогазы. Сот.87003780608. Фуфайку, новая, 10000 тнг. Тел. 54-41-80, сот. 87024630498, 87779757512. Кухонный угловой диван. Тел: 68-76-43. Матрацы, велосипед, тумбочки, столы, настенные часы, дубленку (жен), подушки, тарелки, свитера. Тел: 67-87-06. Диван-кровать (расклад). 32000 тнг., тахта-кровать. Мягкий уголок, новый, б/у 3 мес. 65000 тнг. Торг. Банки 2,3 л. (10 шт.) Тел: 60-21-05. Продам кирпич перегородочный красный, новый 30 тнг. (1шт). Тел: 78-25-07. Сумку от ноутбука 3000 тнг. Новая, цвет черный, оригинал. Тел: 642950, 87054086339. Телевизор «Горизонт». Тел: 62-63-69. Патифон, пластинка, облигации, кґне заттарды сатып аламын. Тел: 87773470248. Нокиа X 3. Цена -17000 тнг. Торг. Тел: 64-24-50. Бушлат с ватниками (брюки) в компл. Новый. Срочно.12000 тнг. Тел: 51-71-59. 87013387346. Комод 2 предмета с зеркалом (пр-во Китай, заводская), б/у 1 год, цена: 300000 тнг. Тел: 55-18-81.

Сатып аламын-Куплю Патифон, пластинки, облигациялар, кґне заттар. Сот: 87773470248. Т/в цветной, импорт, гитару б/у до 5 000 тнг. Тел: 60-18-30. Парихмахерский салон с оборудованием действ. с хорошей проходимостью . Тел: 61-05-10. сот:87778677762. Советские рации Ангара, Карат, Виола, Гроза, Транспорт, Лен. Советские микросхемы, транзисторы, конденсаторы-КМ, резисторы, реохорды, реле РЭС, РПС, ДП и т.д. разъемы, контакты от автоматов и пускателей, тех/серебро, термотару. Тел: 61-96-68, сот: 8 701 730 36 37.

Автокґлік-Автотранспорт Сатамын-Продам Ниссан-Примьера (универсал) автокґлігін сатамын.

1991 ж/ш, V-1,6, баєасы 4500 у.е. сот. 87003774623. ЗАЗ-1102 Таврия,1995 г.в. Расход экономичный, пробег 19 тыс. км, ОТС .Тел:54-18-02,сот: 87774354071 Блок двигателя АМ камаз 5320. стандарт. 200000 тг. Тел.87778649344 ЗиЛ 130, 1985 г/в, самосвал, 2900 у.е. Торг. или меняю на лег.маш. Тел. 33-77-43, сот. 87777099826. Газель 2005 г/в, пассажир. маршрут., Цена 6500 у.е. тел. 57-70-35, сот. 87013474731. ЮМЗ – 6КЛ, ХТС, телега, запчасти, кун самодельный 5000 у.е. Торг. или обмен на иномарку 92 г/в, варианты. Тел. 87184126236. Трактор МТЗ 50 (кунмен, саймандары бар) 7000 ш.б. тел: 87184126257; сот: 87774594993. Трактор ДТ-75, 6 000 ш.б. сот: 87184090342. Косилка гребкасымен (шґп итергіш, 4 донєалаќ жјне басќа саймандары бар), 300 000 тнг. Тел: 87184126257; сот: 87774594993. Мазда 5 минивен, 6 мест, 2005 г/в., автомат, темно-серый метталик, круиз 18200 у.е. или обмен на внедорожник. Тел: 87770698998. Land Rover Discovery 2007 г/в, dizel, тел: 45-57-37. Фолс Вента. 94 г/в, объем 1,8. 6000 у.е. или меняю на скот. Тел: 45-87-19; сот: 87778649344. Газель (грузовой, тент) 2003 г/в. Цена 7500 у.е., сот: 87774100311. МТЗ-50, 5 500 у.е. Сот: 8 705 198 69 33. Мотоцикл Урал в рабочем состоянии с документами, прицеп. 8(71834) 92444, сот: 87773324807. «Кия кредос 2» 1998 г/в серебристый, механика, полный элек/пакет, авто/сигнал., авто/запуск. 6000 у.е. Торг. Тел: 60-32-07, сот. 87015288215. Волга 2410, 1988 г/в, ХТС. 200 000 тенге. Тел: 871827264, 718 4127 2 64. Амортизатор передней 12у/201 кузов один от Мерседеса 5000 тнг, трапеция 124 кузов средней 3000 тнг. Тел: 508878, сот: 87776516856. Головку от бульдозера Т-130, новый в коробке. Тел: 558332. Экскаватор-фронтальный погрузчик ТО-49 в отличном состоянии. Торг. Тел. 87054099967.

Жўмыс іздеймін Ищу работу Мўєалім. Жоєары білімді (бакалавр, ґтілі 24 жыл), мектеп, колледж, не мемлекеттік ўйымєа. Мамандыєым ќазаќ тілі-јдебиет, аударма іс-ќаєаздары. Тел: 577097, 87053860221. Ищу работу гидролог, топограф, юрист со стажем. Тел: 87779334622 Ищу работу шеф-повар, (квалифиц.) мужчина 52 года. Тел: 68-90-18, 67-04-81, сот: 87028692345. Работу охранника, сторожа. Имею опыт работы (свидетельство). Сетевой маркетинг и автостоянку не предлагать. Мужчина 44 года. Тел: 53-97-09.

Јртїрлі - Разное Маникюр. Наращивание ногтей гелем. Тел: 87779759511, 87003169294. Требуется менеджер по продажам металло-проката (парень, опыт, личн/авто). Тел: 33-44-21. Требуется продавец – консультант в интернет магазин. Тел. 62-73-94. Мїк (опилка) сатып аламын. Тел. 67-00-60, 87773470247, 20.00 кейін. Сантех., сварочные работы. Отопление, водопровод, канализация, стойки, гребенки, санфаянс, водосчетчики, батареи в нал., возьмем на обслуживание. Работаем с любым материалом. Тел. 78-19-91. Меняю место в садике №34, 1 мл гр (русская) на садик №7, 1 мл гр. Тел: 50-68-56. Выполню сметные работы. Тел.61-92-33, сот.87009155579 Продам котят 1,5 мес. Персидские экзоты. Тел. 672807. Продам щенка пуделя (девочка) тел: 63-19-70, сот.87023659961. Меняю скот на 2-3 комн. кв-ру или на дом в г. Аксу. Тел: 8 (71837) 4-13-56, сот: 87057077559. Шью на заказ постельное белье. Возьму ковер, палас. Сот: 87056127114. Келісімді баєамен сауылатын, мініс білетін ќўлынды бие сатамын. Аќсу ќаласына ќарасты Ќызылжар ауылы. Тел: 87774597460, їй тел: 8-7183-77-05-50.

Газеттерді «Ќазпошта» АЌ, «Ќазпресс» АЌ-ныѕ дїѕгіршектерінен, сондай-аќ облыстыѕ барлыќ елді мекендеріндегі пошта бґлімшелерінен алуєа болады. Газету можно приобрести в киосках АО «Казпочта», АО «Казпресс», а также во всех почтовых отделениях населенных пунктов области.

100

Жалєа беремін - Жалдаймын Сдам - Сниму 1 бґлмелі пјтер жалєа аламын 1 Май кґшесі, центр. 25 000 тнг. дейін. Тел: 87184127264, 87053413693. 1-2 бґлмелі пјтер жалдаймын, жас отбасы. Тел: 5421-42, 87051528557. Сниму 1-2-х комн.кв. (молодая семья). тел.

Хабарландыруларды ќабылдау бекеттері: Павлодар ќ-сы, Марєўлан к-сі, 102; Ленин к-сі, 143; «Айгїл», «Матадор» дїкендері; Кутузов к-сі, 157; Ак. Сјтбаев к-сі, 27; №8 кеѕсе; Естай к-сі, 40; «Азиз» дїкені, Лермонтов к-сі, 86. Екібастўз ќ-сы, «Информбюро» ЖШС, Јуезов к-сі, 15; «ГорТВ», Энергостроитель к-сі, 9; «Вести Екибастуза» №1 кеѕсе, Јуезов к-сі, 49/7.


ХАБАРЛАМА Мемлекет Басшысы ґзініѕ биылєы Жолдауында азаматтардыѕ денсаулыєына ќатысты мјселелерге, оны мемлекеттік басымдылыќќа жатќыза отырып, ерекше назар аударды. Жолдауда денсаулыќ саќтаудыѕ бірыѕєай ўлттыќ жїйесін (бўдан јрі ќарай – ДСБЎЖ) енгізу 2013 жылєа ќарай аяќталады деп кґрсетілген. 2011 жылы ДСБЎЖ-ін енгізу бойынша еѕ басты міндеттері пациенттіѕ еркін таѕдауымен стационарлыќ кґмек кґрсетуді одан јрі жетілдіру, бјсекелестік ґмірдіѕ дамуы, жоєары мамандандырылєан медициналыќ кґмектіѕ ќолжетімділігімен ќамтамасыз ету, медициналыќ ќызмет сапасын жаќсарту болып табылады. Емделушімен бірге медициналыќ ўйымды еркін таѕдау ќаєидасын жјне жоспарлы емдеуге жатќызу барысы ўйымдастырылуыныѕ ашыќтыєын жїзеге асыру маќсатында бїкіл еліміздіѕ аумаєында емделуге жатќызу порталына жїйе енгізілген. Жоспарлы емдеуге жатќызу – бўл пациентті созылмалы ауру кґрсетілімі болєанда жјне ґмірі їшін шўєыл дјрігерлік кґмек талап етпеген жаєдайда стационарлыќ ем ќабылдау їшін дјрігерге жіберу. Ќазаќстан Республикасыныѕ јрбір тўрєыны тўрєылыќты жеріне жјне тіркеліміне ќарамастан, жоспарлы стационарлыќ кґмек алуы їшін ќажет болєан жаєдайда тиісті баєыттаєы медициналыќ ўйымды таѕдап алу мїмкіндігіне ие. Егер емделуші жаєдайы ауруханаєа жатќызуды талап етсе, науќас шўєыл тјртіпте кезекші емдеу клиникасына жатќызылады. Бїгінгі таѕда пациенттерді жоспарлы тјртіппен республикалыќ жјне аймаќаралыќ клиникаларєа емдеуге жатќызу мїмкіндігі бар, ал ДСБЎЖ енгізілмеген

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

«Снэк-компани» ЖШС «ФБК-ПВ» ЖШС «АвтоспецмашПавлодар» ЖШС «Мотив-Болашак» ЖШС Суркова Юлия Никовлаевна Оспанова Анар Зеннодолќызы Штрауб Олег Юрьевич, Волков Юрий Анатольевич «Медицинская компания Лайф ЛТД» ЖШС «Астана-Стройдормаш» ЖШС "Арай-SUNRISE" ЖШС Абетжанов Асхат Амангелдіўлы «Экибастузское АТП-17013» ЖШС ""Ер-Хад" ЖШС

7

ДЕНСАУЛЫЌ САЌТАУДЫЅ БІРЫЅЄАЙ ЎЛТТЫЌ ЖЇЙЕСІ - ІСКЕ АСЫРУ ЖОЛДАРЫ кезде емделу тек аќылы жаєдайда немесе квота бойынша жїргізілетін. Пациенттіѕ таѕдауы бойынша емхананыѕ дјрігері емдеуге жатќызу Бюросы арќылы аурудыѕ тїріне ќарай стационарларда бос орындардыѕ бар болуын белгілейді жјне орын бар болєан жаєдайда жоспарлы жатќызуєа рўќсат беріледі. Порталмен автоматты сјйкестендірілу коды беріледі жјне пациентке осы код тіркелген талон беріледі. Сонымен ќатар, науќастыѕ дербес деректемелері ќатаѕ тїрде жасырын саќталады. Жолдаманы тіркеу кезінде стационарда бос тґсекорын болмаєан жаєдайда, емхана дјрігері порталдыѕ кїту параєындаєы пациенттердіѕ кезегін електен ґткізу негізінде емделушіге емдеуге мїмкіндік болатын мерзімді хабарлайды. Егер емделуші медициналыќ ўйымныѕ бастапќы таѕдауынан бас тартса, дјрігер пациентке бос орын бар басќа медицина мекемесінен орын ўсынады. Стационармен емдеуге жатќызудыѕ уаќытын аныќтаєаннан кейін емхананыѕ дјрігері емдеуге жатуєа жолдама береді, содан соѕ науќас таѕдаєан емхананыѕ ќабылдау бґлмесіне келіп, жоспарлы тјртіпте емделуге жатќызылады. Айта кетерлігі, пациенттіѕ стационарєа наќты кґрсетілген кїні келуі ґте маѕызды. Ґйткені, жоспарлы емдеуге жатќызу ўйымдастырудыѕ ережелері бойынша пациент келмей ќалєан жаєдайда, тосу параєынан алынады. ДСБЎЖ диагностиканыѕ жјне емдеудіѕ жоєары технологиялыќ жаѕа јдістердіѕ енгізілуіне жјне барлыќ облыстарда жоєары мамандандырылєан медициналыќ

кґмектіѕ (ЖММК) дамуына мїмкіндік туєызды. Єылыми орталыќтар жјне институттармен бірге аймаќтарєа 37 технологиялыќ трансферт жїзеге асырылды, ол тўрєындар їшін ќолжетімді болды. Бїгінгі таѕда облыс орталыќтарында нейрохирургия, кардиохирургия, отоларингология, травматология, онкология бойынша да ќызметтер кґрсетіледі. ЖММК алуєа мўќтаж болєандарєа портал арќылы емдейтін дјрігер мамандарєа жјне ЖММК кґрсететін жергілікті деѕгейдегі медициналыќ ўйымєа жолдауы мїмкін. Осы аймаќтаєы ЖММК технологиясы, мамандандырылєан кґмек диагностика жјне емдеудіѕ кїрделі јдістерініѕ болмауы жаєдайында пациент республикалыќ медициналыќ ўйымєа емделуге келесі тјртіппен жіберіледі: - емхананыѕ маманы пациенттіѕ ќўжаттарын облыстыќ денсаулыќ саќтау басќармасына аймаќтыќ комиссияныѕ ќарауына жібереді; - ЖММК комиссиясы ўсынылєан ќўжаттарды ќарастырады жјне пациентті республикалыќ медициналыќ ўйымєа жіберу наќтылыєын аныќтайды; -аймаќтыќ комиссияныѕ дўрыс тапќан шешімінде, республикалыќ клиникаєа емдеуге жолдаманы денсаулыќ саќтау басќармасы деѕгейінде емдеуге жатќызу бюросы портал арќылы тіркеледі. Алдын ала емдеуге жатќызудыѕ уаќытын аныќтаєаннан кейін жолдама мен ќўжаттар емханаєа (пациентсіз факс немесе электронды тїрде) жіберіледі. Емхананыѕ дјрігері емдеуге жатќызу бойынша уаќытын жолдаманы алєаннан кейін, емдеуге жатќызу мерзімін пациентке хабарлайды жјне оєан жолдамамен

КЕДЕНДІК ТҐЛЕМДЕР, САЛЫЌТАР МЕН ҐСІМПЎЛДАРДЫ ТҐЛЕУ БОЙЫНША МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ ОРЫНДАМАЄАН СЫРТЌЫ ЭКОНОМИКАЛЫЌ ЌАТЫСУШЫЛАРДЫЅ ТІЗІМІ КТжС бойынша берешектері бар СЭЌЌ атауы

3 ќыркїйек, сенбі, 2011 жыл №100 (14737) www.saryarka-samaly.kz

Басшыныѕ аты-жґні

Любовная Айгїл Мирханќызы ---------------Акименко Виталий Валентинович Тосин Олег Владимирович ---------------------------------------Григорьев Иван Савельевич Рыбалкина Ольга Владимировна Баймаєамбетов Сўлтан Ирганўлы ---------------Ќабдешов Жаќсылыќ Жїнісўлы Хадыров Ербол Бошанўлы

бірге ќўжаттарды да жібереді. Жоспарлы емдеуге жатќызу пациентке берілген талонында сјйкестендіру код тіркелген, (www.bg.eisz.kz сайты) пациент жоспарлы емдеуге жатќызудыѕ кезегін ќарап, бос орын туралы хабарламаны кґрсете алады. Сондай-аќ, науќастыѕ дербес деректемелері ќатаѕ тїрде жасырын саќталады. Туындаєан сауалдар бойынша келесі мекенжайларєа хабарласуєа болады: Павлодар облысыныѕ «Денсаулыќ саќтау басќармасы» мемлекеттік мекемесініѕ сенім телефоны: 55-97-48, жауапты тўлєа С.Ч.Тґлегенова «Денсаулыќ саќтауды дамыту Республикалыќ орталыєы» шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы Республикалыќ мемлекеттік кјсіпорныныѕ Павлодар облыстыќ филиалыныѕ сенім телефоны: 32-16-88, жауапты тўлєа А.К.Тјшімова. «Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ Медициналыќ ќызметке аќы тґлеу комитетініѕ Павлодар облысы бойынша департаменті» мемлекеттік мекемесіне Павлодар ќаласы, Жеѕіс алаѕы, 17, мекенжайы бойынша. Сенім телефоны: 32-68-51, жауапты тўлєа Б.С.Тоєаева Д.М.ЌАЗАНЄАПОВ, «Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ Медициналыќ ќызметке аќы тґлеу комитетініѕ Павлодар облысы бойынша департаменті» мемлекеттік мекемесініѕ директоры. (20420)

БОРЫШКЕРДІЅ МЇЛКІН (АКТИВТЕРІН) САТУ БОЙЫНША САУДАСАТТЫЌТЫ ЖЇРГІЗУ ТУРАЛЫ АЌПАРАТТЫЌ ХАБАРЛАМА

КТжС жјне ґсімпўлдар бойынша берешектердіѕ жалпы сомасы (теѕге) 451500211167 2 015 360 451500217903 4 001 942 451500025098 11 763 858 451500220056 229 882 451812485104 67 579 451811864853 903 484 451812517161 17 426 403 451811471153 451800022688 3 717 137 451500245546 1 266 706 451600215031 1 269 706 451420031450 2 781 410 451600216700 1 811 411 451500259832 290 235

ИНН (СТН болмаєан жаєдайда)

КБД Павлодар облысы

ЖШС «Минерал-трейд» к. Павлодар ќ., Ломов к., 180, СТН 451500214315, БИН 030640003794 конкурстыќ басќарушысы Павлодар обл., Екібастўз ќ., Майќайыѕ кенті борышкердіѕ мїлкін (активтерін) сату бойынша сауда-саттыќ жїргізілетіні туралы хабарлайды, ол Павлодар ќ., Жеѕіс ал., тел.: 8 7182 32-30-60, +7 701 527 59 21, мекенжайы бойынша 14.09.2011ж., саєат 11:00-де ґтеді Борышкердіѕ негізгі ќызмет тїрі: јктас ўнтаєы ґндiрiсi. Мїлік сауда-саттыќќа бiр лотпен голланд јдiсімен ќойылады. №1 лот – негізгі ќўрал-жабдыќтар: 17,3 га жер телімі, авто жјне арнайы техника, аяќталмаєан ќўрылыс, жабдыќтар (диірмен, їгіту ќондырєысы), кеѕсе, тўрмыстыќ техника, барлыєы 41 дана. Кепілдік жарна KZ 538560000000123781 ПФ АО БанкЦентрКредит» БИК KCJBKZKX,, БИН 9808 4100 0472, РНН 451 500 020 672 еѕ тґменгi сомасыныѕ 10% мґлшерінде тґленеді. Мјлiмдемелердiѕ ќабылдануы жјне

саудаєа ќатысушыларды тiркеу жўмыс кїндерiнде осы хабарландыру жарияланєаннан кейін бiр кїннен соѕ саєат 09:00-ден 18:00-ге дейiн, тїскi їзiлiс сає. 13.00-ден 14.00-ге дейiн: Павлодар ќаласы, Жеѕiс а, 5а, каб. №208, тел. 8 7182 323060, +7 701 527 59 21. Ґтiнiмдерді ќабылдау жјне сауда-саттыќќа ќатысушыларды тіркеу сауда-саттыќ басталєанєа дейiн бiр саєат бўрын аяќталады. Сауда-саттыќќа ќатысушы ретінде тіркелу їшін ќўжаттар ґзімен не їшінші тўлєаныѕ ґкілеттігі бойынша ґкілдігі тиісті тїрде ресімделген болса сауда-саттыќты ўйымдастырушыєа ўсынылады. Ќосымша мјлiметтi мына мекенжай бойынша алуєа болады: Павлодар ќаласы, Жеѕiс а. 5а, каб. №208, тел.: 8 7182 61-4904, +7 701 527 59 21. Саудаларды ўйымдастыру бойынша шаєымдар мына мекенжай бойынша 09.00ден 18.30-ге дейiн жўмыс кїндерiнде, тїскi їзiлiс 13.00-ден 14.30-ге дейiн, ќабылданады: Жеѕiс а., 5а, каб. (87182 ) 113, тел.: 32-01-40. Эл. пошта: knd_pavl@at.minfin.kz (6)

АТАНЫЅ ЗАРЫ Арманына жете алмаєан ќўлыным, Абайсызда їзілді єой жўлыныѕ. Ґмір алда, ґмір ќызыќ еді єой, Неге сонша ќысќа болды єўмырыѕ.

Біреулердіѕ ќырсыєы ажал оєын ќўштырды, Біреулердіѕ ќырсыєы запыранды ќўстырды. Ќанша жыла, енді ќайтып келмейді, Ажал оєы мјѕгілікке ўшырды.

Анаѕды да, ќўлыным, тїсінуге болады, Сені ойласа, ќайєыдан кґзі жасќа толады. Тґрт ќўбыла тїгел деп ойлаушы едік, Осы пјле бізге ќайдан жолады?

Жїзіѕ жарќын, кґѕіліѕ ашыќ бала едіѕ, Уаќытынан оза туєан дара едіѕ. Туыстардыѕ кґѕілін тауып риза етіп, Жаќсылыќќа жаратылєан жан едіѕ.

Босаєамды аттаєан аќ періште келінім, Ќўлаєыма естілмес еркелеген енді їніѕ. Мен папамды, папам мені жаќсы кґреді деп, Маєан жаным еркелейді енді кім?

Біздер ќалдыќ, ќўлыным деп боталап, Бір ќырсыќ кеп, кетті тамырды оталап. Ґмір заѕы - ґз орнында болєанда, Ќалуларыѕ керегі еді єой аталап.

Кґз тисе де, сґз тисе де, бар осы, Ќўсалыќтан шыќпаєан зар жан осы. Бір Аллаєа тапсырайын, ќўлыным Ќатал таєдыр бізге салєан сын осы.

Сўѕќар ќалды ана мейірімін ќўша алмай, Бір ќанаты ќайырылып, биігіне ўша алмай. Атаѕ отыр сабыр саќтап, ќўлыным, Ќайєы-шерден сабасына тїсе алмай.

Кґз алдымда сол ќалпында бўрымыѕ, Аруаєыѕ жебей жїрсін сјт-сапарын ўлыѕныѕ. Судыѕ да сўрауы бар бўл тірлікте, Жатќан жеріѕ жарыќ болсын, ќўлыным.

Заман мынау, біреу тойып секірген, Заман мынау, біреу тоѕып секірген. Кінјлі адам ґз кінјсін кґтерер, Ґткен кезде алдаєы ќыл кґпірден.

Апаѕ жїрді тілеу тілеп сендерге, Ќуанушы ек екеуіѕді кґргенде. Жастыќ шаќта не болмайды ґмірде, Ґмір солай, ќателесер пенде де.

Атаѕ Алтынбек

Жалєан дїние – уаќытша ґмір екеніне кґзіміз жетті. Ортамызды ойсыратып кеткен Балєын келініміздіѕ, баламыздыѕ жатќан жері жарыќ болсын. Еске алушылар: атасы – Алтынбек, енесі – Кїлјш, анасы – Торєын, жолдасы – Арман, ќайын сіѕлісі – Арай, кїйеу баласы – Марат. (20434)

Павлодар облысыныѕ мамандандырылєан ауданаралыќ экономикалыќ сотыныѕ 26.08.2011 жылєы ўйєарымымен «Вереск» ЖШС жґнінде (СТН 451 700 044 113, мекенжайы: Павлодар ќаласы, Торговая кґшесі, 5) банкроттыќ туралы іс ќозєалды. Определением Специализированного межрайонного экономического суда Павлодарской области от 26.08.2011г. в отношении ТОО «Вереск» (РНН 451 700 044 113, адрес: г.Павлодар ул. Торговая, 5) возбуждено производство по делу о банкротстве. (20435) «Ќазхром» ТЎК» АЌ Аќсу-1 ќ. Аќсу ферроќорытпа зауытында «ЭЧМ-60/2 ст. № 6 ќазан агрегаты жўмыс тјртібініѕ орындалуы» лоты бойынша ашыќ тендер ґткізді. Тендер жеѕімпазы болып Павлодар ќ. «Полис» ЖШС ИТЦ табылады, орындалатын жўмыстар ќўны ЌЌС-сыз – 5 115 000 теѕгені ќўрайды.

АО ТНК «Казхром» провел открытый тендер на Аксуском заводе ферросплавов в г. Аксу-1, по лоту: «выполнение режима работы котлоагрегата ЭЧМ-60/2 ст.№6» Победителем тендера является: ТОО ИТЦ «Полис» г.Павлодар, стоимость выполняемых работ составляет – 5 115 000 тенге без НДС (1)

ПАВЛОДАР ЌАЛАСЫНЫЅ ТЎРЄЫНДАРЫНЫЅ НАЗАРЫНА! «Павлодар жылу желілері» АЌ ЭЖО-2 «Павлодарэнерго» АЌ-мен ќосылєан магистральдыќ жјне ішкі орамдаєы жылу жїйелерінде еѕ кґп есеп айырысатын температурада 2011 жылдыѕ 5-7 ќыркїйек кїндері дейін гидравликалыќ сынауларды ґткізеді. Осыєан байланысты Павлодар ќаласыныѕ тўрєын їйлеріндегі кґшелер шекарасында 2011 жылдыѕ 4-8 ќыркїйекке дейін ыстыќ сумен ќамтамасыз ету болмайды. Солтїстік бґлігі: Торайєыров-Ак Сјтбаев-Естай-Суворов кґш-і. ОРЫН АЛЄАН ЫЅЄАЙСЫЗ ЖАЄДАЙЛАРЄА БАЙЛАНЫСТЫ КЕШІРІМ СЎРАЙМЫЗ. Аталєан мерзімде белгіленген жылу жїйелерініѕ трасса жерлерінен саќ болуды ґтінеміз. Барлыќ аныќталєан ќўќыќ бўзушылыќ пен ескертулер бойынша 57-07-51; 55-24-61 тел. хабарласыѕыз. (14)

ШЖЌ «№2 Павлодар ќалалыќ ауруханасы» КМК-ныѕ јкімшілігі мен ўжымы физиотерапия бґлімшесініѕ меѕгерушісі Сјуле Халиуллаќызы Оразєалиеваєа анасы Кїлјндай Оразалиеваныѕ ќайтыс болуына байланысты кґѕіл айтады.


8

3 ќыркїйек, сенбі, 2011 жыл №100 (14737) www.saryarka-samaly.kz

ЈЛЕУМЕТ

Бјрекелді!

РЫПАКОВА – ЈЛЕМНІЅ ВИЦЕ-ЧЕМПИОНЫ Кореяныѕ Тэгу ќаласында жеѕіл атлетикадан ґтіп жатќан Јлем біріншілігінде ќазаќстандыќ спортшы Ольга Рыпакова їш ќарєып секіруде кїміс жїлдеге ие болды. Ол 14,89 метрді баєындырды. Бас жїлде украиналыќ жеѕіл атлет Ольга Саладуханыѕ еншісіне бўйырды. Колумбиялыќ спортшы Катерина Ибаргуен ќола жїлдені ќанаєат тўтты. Ольга Рыпакова биылєы маусымдаєы жарыстардыѕ бірінде 14,96 метрге секіріп еді. Біраќ, Тэгу тґріндегі сында спортшымыз аталєан нјтижесін баєындыра алмады. Дегенмен, јлемніѕ їздік спортшыларыныѕ бірі болу – їлкен жетістік. Ф.ЈМІРЕНОВ

Јкеміз Шайман Тґлеуўлын 70 жасќа толуымен ќўттыќтаймыз! Айналайын жан јке, жасыл баєым! Ќўттыќтап отыр бїгін балаларыѕ. Јрќашан анамызбен аман болып, Теѕ кґріѕдер немере ќуаныштарын! Жария боп жаќсы атыѕ алты Алашќа, Келесіз їлгі болып барша жасќа. Жїрегі аузын ашса кґрінетін, Базары жайсаѕдардыѕ тарќамас та. Асќар тау тірегім – Асыл Јке Сіз - теѕіздіѕ бастауы бўлаќсыз, Біз - кґлдіѕ сјні ќўраќпыз. Сіз - јулеттіѕ бастауысыз, Біз – ґміріѕіздіѕ байлауы, соѕыѕыздаєы тўраќпыз. Тілек білдірушілер: балалары.

Хабарламаларды ўйымдастыратын ЌЌС бойынша автоматтандырылєан камералдыќ баќылауды ґткізгенде ЌЌС бойынша декларацияларында жиі кездесетін ќателіктер. Ќўрметті салыќ тґлеушілер! Бўќаралыќ аќпарат ќўралдарында осыєан дейін жарияланєан мјлімдемелерге ќатысты салыќ органдары 2009 жылдыѕ 2-4 тоќсан аралыєында 2010 жјне 2011 жылдыѕ 1 тоќсанына сјйкес ЌЌС бойынша декларацияларына ќатысты автоматтандырылєан камералдыќ баќылау енгізілді. 2009 жјне 2010 жылєы ЌЌС бойынша декларациялардыѕ талдауын ґткізгенде, жиі кездесетін келесі ќателіктер орын алады: * Шот-фактура реестрлерін толтырмауы 300.07 жјне 300.08 нысандары, немесе оларды толтырудыѕ мґлшері толыќ емес болуы. Реестрлер тауарлар мен жўмыстардыѕ, ќызметтердіѕ сатуыныѕ немесе сатып алуыныѕ маєынасын ашуєа арналєан. Јрбір салыќ тґлеуші декларацияларында кґрсетілген дўрыс жјне толыќ мјліметтеріне жауапкершілікке тартатындыєын тїсіну ќажет. Егер сатып алушы, оныѕ контрагенттермен салыстырєанда, ЌЌС бойынша есепке алу сомасыныѕ негізсіз жоєары болуы бар хабарламаны алып, ґзініѕ есепке жатќызатындыєын ќўжаттармен (шотфактуралар немесе есеп-айырысуларды растайтын екі жаќтыѕ ќолдары ќойылєан салыстыру акті ) дјлелдесе, онда осы бўзушылыќ жеткізушіге жіберіледі. Нјтижесінде, біз хабарламаны ќайта жіберілуіне кґп уаќыт жўмсаймыз, ал салыќ тґлеушілер – осы хабарламаларєа жауап беруі, яєни тїсініктемелерді беру немесе ќосымша декларацияларды тапсыру керек. * Шот-фактуралар бойынша реестрлеріне ґзгерістерді жјне ќосымшаларды тїзеусіз енгізу жалєастырыла береді. Камералдыќ баќылау келесіні кґрсетеді: салыќ тґлеуші, оныѕ контрагенттермен салыстырєанда, осындай ќателіктерді жібергенде, жґнсіз айырмашылыќтарєа јкеледі. Ќателіктерді жасау мїмкіндігін болдырмау маќсатында жјне камералдыќ баќылаудыѕ нјтижелеріне ќатысты сіздіѕ мекенжайыѕызєа хабарламаларды жіберілуі, ЌЌС бойынша шотфактуралардыѕ реестрлерді тїзу толтыруы ќажет. * Реестрлерде тармаќтардыѕ реттік номерлері ќайталанады, болмай ќалады немесе нґлге теѕ болады. Сонымен бірге, контрагенттердіѕ СТН тїзеусіз кґрсетілген: болмайтындар СТН, «0», ќуыс, сызыќшалар

жјне т.б. * Реестрлерге ґзгерістер жјне ќосымшалар тїзеусіз енгізіледі: ґзгертетін тармаќтыѕ номері тїзу емес, осы реестрлерді дўрыс тїзеуіне ќажет барлыќ есеп жолдар толыќ мґлшерде толтырылмайды (мысалы, тармаќтыѕ реттік номері жјне тїзу сомасы кґрсетіледі, ал тармаќтар: СТН/шот-фактураныѕ номері мен кїні ќателесіп толтырылмайды) * ЌЌС бойынша декларацияларды толтыру Ережелерін бўзып, салыќ тґлеушілер 300.07 жјне 300.08 реестрлерде ќорытынды сомаларды реестрдіѕ аяќталуына ќойылады, ол бўзушылыќты ўйымдастырады. * 300.07 реестрлерде мемлекеттік сатып алуы ретінде алынєан сомалар кґрсетілмейді немесе аз мґлшерде кґрсетіледі. Ќазынашылыќ мјліметтерімен айырмашылыќ тек ќана аванстыќ, яєни алдын ала тґлемдерде бола алады, шот-фактураны, жїргізу жўмыстардыѕ актілерді жазып беруі керек емес. Камералдыќ баќылаумен аныќталєан бўзушылыќтар кґбінесе салыќ есептілік нысандарды тїзусіз тапсыру жјне толтыруымен шарттасады. Хабарламаєа тапсырылєан ќосымша декларацияларда: - 300.07 жјне 300.08 нысандарєа ґзгерістер мен ќосымшаларды енгізу ережелерді ќатаѕ орындау ќажет; - жоєарыда айтылєан ќателіктерді жібермеу керек. Осылайша, салыќ тґлеушілердіѕ Кабинетіне жіберілген хабарламаларєа, салыќ тґлеуші алєан кїннен кейін 30 жўмыс кїнініѕ ішінде хабарламаны орындау ќажет, яєни, егер аныќталєан бўзушылыќтарды мойындаса, онда ќосымша декларацияны « хабарлама бойынша» белгісімен жіберу ќажет немесе тїсініктемені растайтын ќўжаттармен бірге тапсыруы ќажет. Растайтын ќўжаттарєа шот-фактуралар немесе салыстыру актілер жатады. 2011 жылдыѕ 2-тоќсанына ќатысты ЌЌС бойынша автоматтандырылєан камералдыќ баќылауды енгізу їшін дайындыќ жўмыстары ґткізуіне байланысты, айтылєан салыќ кезеѕі бойынша декларацияларында жоєарыда кґрсетілген ќателіктерді тексеру керек, ќателіктер табылєан жаєдайда ќосымша декларацияны жіберу ќажет.

(6)

ЌАРЫЗГЕРДІЅ МЇЛІГІН (АКТИВІН) БАЄАЛАУ БОЙЫНША ЌЫЗМЕТТІ САТЫП АЛУ КОНКУРСЫНЫЅ ҐТКІЗІЛУІ ТУРАЛЫ АЌПАРАТТЫЌ ХАБАРЛАМА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ЗАКУПУ УСЛУГ ПО ОЦЕНКЕ ИМУЩЕСТВА (АКТИВОВ) ДОЛЖНИКА

«Ел-Инвест» ЖШС конкурстыќ басќарушысы, Павлодар облысы, Железинка ауданы, Веселая роща ауылы, СТН 450500210023, БИН 030140007633 ќарызгердіѕ мїлігін (активін) баєалау бойынша ќызметті сатып алу конкурсты мына мекен-жай бойынша жариялайды: Павлодар облысы, Железинка ауданы, Веселая роща ауылы. Ќарызгердіѕ мїлік ќўрамына (актив) мыналар кіреді: жылжымайтын мїлік, кґлік ќўралдары жјне ТМЦ. Конкурсќа ќатысу їшін ґтініштері осы хабарламаныѕ жариялау кїнінен он бес жўмыс кїнніѕ ішінде 9.00 саєаттан 18.00 саєатќа дейін, 13.00-ден 14.00 саєат аралыєында тамаќтануєа арналєан їзілісімен мына мекенжайы бойынша ќабылданады: Павлодар ќ., Ќайырбаев к. 34-318, тел: 8(7182)39-39-12. Конкурсты ўйымдастыру бойынша шаєымдар 9.00 саєаттан 18.30 саєатќа дейін, 13.00-ден 14.00 саєат аралыєындаєы тамаќтануєа арналєан їзілісімен мына мекенжайы бойынша ќабылданады: Павлодар ќ., Жеѕіс алаѕы 5а, 113 каб., тел: 8(7182) 32-34-57, эл. пошта: knd_pavl@at.minfin.kz.

Конкурсный управляющий Т О О «Ел - Инвест», Павлодарская область, Железинский район, с.Веселая роща, РНН 450500210023, БИН 030140007633 объявляет конкурс по закупу услуг по оценке имущества (активов) должника, находящегося по адресу: Павлодарская область, Железинский район, с.Веселая роща. В состав имущества (активов) должника входит: недвижимое имущество, транспортные средства и ТМЦ. Заявки для участия в конкурсе принимаются в течение пятнадцати рабочих дней со дня опубликования настоящего объявления с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов по адресу: г. Павлодар, ул. Каирбаева 34-318, тел:8(7182) 39-39-12. Претензии по организации конкурса принимаются с 9.00 до 18.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.30 часов по адресу: г. Павлодар, пл. Победы, 5а, каб. 113, тел. (87182) 32-34-57, эл. почта knd_pavl@at.minfin.kz. (5)

«Кульше» ЖК-ніѕ жойылуына байланысты (басшысы Дјурен Ќабенов) (СТН 450310205607) барлыќ шаєымдар хабарландыру жарияланєан кїннен бастап 1 ай ішінде ќабылданады. (2)

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША САЛЫЌ ДЕПАРТАМЕНТІ

ШЖЌ «Аналитикалыќ аќпарат орталыєы» КМК-на Павлодар облысыныѕ ќалалары мен аудан орталыќтарынан штаттан тыс жарнама агенттері ќажет етіледі. Телефондар: 32-09-31, 32-36-82. E-mail: s_samaly_reklama@mail.ru, zvezda-reklama@rambler.ru

Павлодар облысы јкімдігі Павлодар облысы ішкі саясат басќармасыныѕ шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы «Аналитикалыќ аќпарат орталыєы» коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорны «Сарыарќа самалы» облыстыќ газеті

Директоры Н.С.ТЫШЌАНОВА Телефоны 32-20-11

Бас редакторы М.М.ОМАРОВ Телефоны 61-80-15 Бас редактордыѕ орынбасарлары – 61-80-23, 61-80-18.

Газет аптасына їш рет

Редакция оќырмандардан Жауапты хатшы 61-80-19 шыєады, апталыќ тїскен барлыќ хаттарєа Јлеуметтік мјселелер: таралымы 39395 дана, тегіс жауап беруді саясат, заѕ, јдебиет міндетіне алмайды. бїгінгі кґлемі 2 б.т. Жарнамалыќ Газетті сайттан оќитындар саны 61-80-23; Меншік иесі: «Павлодар облысы јкімініѕ аппараты» материалдардыѕ Кеше тїске дейін - 469 Имандылыќ, отбасы, спорт мемлекеттік мекемесі (Павлодар ќаласы) мазмўнына жарнама Бўл айда - 1481 61-80-20; берушілер жауап береді. Жалпы -470762 Экономика 61-80-37; Газет Ќазаќстан Республикасыныѕ Мјдениет жјне аќпарат министрлігінде Авторлардыѕ пікірлері Баспа индексі 65441. редакция ўстанєан Ауыл шаруашылыєы, тіркеліп, тіркеу туралы 25.12.2009 ж. №10573-Г кујлігі берілген Павлодар облыстыќ кґзќарасќа сјйкес тўрєын їй мјселесі «Информ-Бюро-Экибастуз» келмеуі де мїмкін. Басылым Ќазаќстан Республикасы жјне Ресейдіѕ Омбы, Новосібір облыстары, 61-80-18; ЖШС “PrimaLux” «Сарыарќа самалынан» Алтай ґлкесі жјне Монєолияныѕ Баян-Ґлгей аймаєына тарайды. баспаханасында басылды. Мјдениет, денсаулыќ, алынєан материалдарєа ГАЗЕТ 1979 ЖЫЛЫ «ЌЎРМЕТ БЕЛГІСІ» ОРДЕНІМЕН МАРАПАТТАЛДЫ. ЌР, Павлодар облысы, сілтеме жасалуєа тиіс. «Айналайын», білім, тіл Екібастўз ќаласы, 61-80-17; Жарияланєан Коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорныныѕ мекенжайы: Павлодар Јуезов кґшесі, 15-їй. маќалаларды, «ЖАС times» Газеттіѕ сапалы басылуына ќаласы, Ак.Марєўлан кґшесі, 102-їй, e-mail:kense-cai@mail.ru фотосуреттерді жјне 61-80-18; баспахана жауап береді. безендірулерді кґшірмелеу Кјсіпорынныѕ Интернеттегі мекенжайы: www.aimak-ainasy.kz Жарнама бґлімі Телефоны: 8/7187/755044. тек КМК рўќсатымен Редакцияныѕ мекенжайы:140000, Павлодар ќаласы, E-mail: Басылуєа ќол ќойылєан уаќыты 17.00. жїзеге асырылады. Ленин кґшесі, 143 їй. Теле/факс 61-80-13 s_samaIy_reklama@maiI.ru Тапсырыс Г11-1536. Хаттар, ќолжазбалар, 32-36-82, 32-09-31; E-mail: s_samaIy@maiI.ru Нґмірдіѕ кезекші фотографиялар мен суреттер Маркетинг жјне тарату редакторы Газеттіѕ Интернеттегі мекенжайы: www.saryarka-samaly.kz рецензияланбайды бґлімі 32-09-89. Газеттіѕ нґмірі «Сарыарќа самалыныѕ» компьютер oрталыєында теріліп, беттелді. жјне ќайтарылмайды. Аќмарал ЕСІМХАНОВА.

"Сарыарқа самалы" облыстық газеті  

2011 жылғы 3 қыркүйек, сенбі №99 (14736)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you