Page 1

Ñ

àðûàðêà 1929 ЖЫЛҒЫ 15 АҚПАННАН ШЫҒАДЫ

Рəмізіңмен Тілеуберді САХАБА

Кеше Павлодар қаласының орталық стадионында ҚР Мемлекеттік рәміздер күніне арналған «Менің Қазақстаным» атты облыстық патриоттар форумы өтті. Шараға өңіріміздің әр түкпірінен жиналған жалынды жастар, мәдениет, спорт және денсаулық сақтау саласының қызметкерлері қатысты.

маусым, бейсенбі 2014 жыл №62 (14647)

ñàìàëû ФОРУМ

ПАВЛОДАР ОБЛЫСТЫҚ ГАЗЕТІ www.saryarka-samaly.kz

5

рухтан!

КӨКЕЙТЕСТІ

Жалғасы 2-бетте

Жекеге берiп, жер ш±ќып

6

БЕТ

«Сақалды» құрылыстың сарсаңы

ќалмаймыз ба?

Гүлжайна ТҮГЕЛБАЙ Ел Үкіметінің бекіткен тізімі бойынша Павлодар облысында 26 нысан жекеменшіктің қолына өтуі мүмкін. Оған облыс орталығындағы белді мәдени, спорт мекемелері де ілігіпті. Бұл қадам не үшін жасалмақшы және келешекте қиындықтар тудыруы мүмкін емес пе?

ҚАПЫ ҚАЛМАҢЫЗ!

Жалғасы 3-бетте

Тікелей желі

«Тікелей желіге» орталық Мəшһүр Жүсіп мешітінің бас имамы Нариман Исенов қатысады. Онда «Ораза тұтудың маңыздылығы қандай?», «Ораза қандай жағдайда бұзылады?», «Оның қазасын қалай өтеуге болады?» деген жəне дінге қатысты өзге де сұрақтарға жауап беріледі. Сауалдарды алдын ала (87182) 61-80-20 нөміріне хабарласу арқылы немесе s_samaly@mail.ru электронды поштасына жолдауыңызға болады. «Тікелей желі» өтіп жатқан кезде (87182) 61-80-15 нөмірі арқылы байланысқа шыға аласыз. Өтетін уақыты: маусымның 10-ы, сейсенбі сағат 11.00-ден 12.30-ға дейін.

ÆÅÊÅØÅË

ÅÍIJÐÓ Суреттерді түсірген - А.Қажатова, коллаж авторы - Б.Төлеуғалиев.

ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН ҚАУЫМ! ОБЛЫСТЫҚ «САРЫАРҚА САМАЛЫ» ГАЗЕТІНІҢ РЕДАКЦИЯСЫНДА ҚАСИЕТТІ РАМАЗАН АЙЫ ҚАРСАҢЫНДА «ТІКЕЛЕЙ ЖЕЛІ» ШАРАСЫ ӨТЕДІ


2

АЌПАРАТ

5 маусым, бейсенбі, 2014 жыл

www.saryarka-samaly.kz

ЎБТ: 900 ўялы

телефон тјркіленді! Жїрек тебіренісі, толќу, алаѕдаушылыќ, їміт, ґкініш пен ќуаныш... Мўныѕ барлыєы - Ўлттыќ бірыѕєай тестілеу пункті маѕына жиналєан адамдардыѕ жїзінен айќын аѕєарылатын сезімдер. Гїлнјр Сембаева - баласы їшін ќобалжып жїрген жанныѕ бірі. Ўлы Тимур дарынды балаларєа арналєан облыстыќ кґп салалы лицей-интернаттыѕ тїлегі, ўстаздар мен ата-аналар сенімін аќтайды деген їмітте. «Сынаќтан бір кїн бўрын мешітке барып, дўєа оќытып, имамдардан бата алдыќ. Ќазір де баламыздыѕ сыннан сїрінбеуін тілеп, сјттілік серік болсын деп отырмыз» дейді ана.

6 фотоаппарат, 2 рация тјркіленген. - Алєашќы кїні тјртіп бўзып, аудиториядан шыєарылып, тестілеуден ґтпей ќалєан оќушы жоќ. Оќыс оќиєалар да кездеспеді. Сонымен ќатар јр пунктте аудиториялардаєы жаєдайды білу їшін тікелей кґрсетілім жїргізіледі, - дейді Алевтина Ведель. Тестілеу пунктініѕ бірі - Павлодар мемлекеттік педагогикалыќ институты

Суретті тїсірген - А.Ќажатова.

ґткен жылдан бастап јр аймаќтан келген мамандар тестілеу барысын ќатаѕ баќылауєа алатын болды. Павлодар облысыныѕ білім саласындаєы баќылау департаменті басшысыныѕ міндетін атќарушы Алевтина Ведель мўндай їрдіс тестілеудіѕ јділ ґтуіне жол ашып, ережеге ќайшы келетін јрекеттердіѕ алдын алады дейді. Десе де, сынаќтыѕ бірінші кїнініѕ ґзінде облыс оќушыларынан аудиторияєа кірер алдында 600-ден, ал аудитория ішінде 300-ден аса ўялы телефон алынды. Ал республика кґлемінде 5962 телефон, 1783 шпаргалка, 121 калькулятор,

жанында жол-патрульдік полициясы мен жедел жјрдемніѕ кґлігі тўр. Ќўќыќ ќорєаушылар мен дјрігерлер јр жаєдайда кґмек кґрсетуге дайын. Медицина ќызметкерлерініѕ айтуынша, оќушылардыѕ кґпшілігі ќобалжып шыєатыны рас. Біраќ есінен танып немесе ќысымы кґтеріліп, тґмендеген шјкірттер болмапты. Бўл деректер тестілеудіѕ бірінші жјне екінші кїніне єана байланысты екенін ўмытпауымыз керек. Ертеѕ Аќсу ќаласы мен Май ауданыныѕ 166 тїлегі сыннан ґтеді. Олардыѕ ќатарында «Алтын белгіден» їмітті 15 мектеп бітіруші бар.

Тоќтар РАМАЗАНОВ, тїлектіѕ јкесі, Павлодар ќаласыныѕ тўрєыны: - Тестілеу кезінде ўлыма ќолдау кґрсетіп, демеу болайын деп келдім. Балам бір жыл бойы осы сынаќќа дайындалып, бар уаќытын соєан арнады. Тіпті, математикадан репетиторєа барып, мўєаліммен жеке дайындалды. Алдын ала тестілеуде 100-110 балл жинайтын. Бїгін сол кґрсеткіш тґмендемесе екен деп тілеп отырмыз.

ЕГІС-2014

Тґккен тер текке кетпесін! Ґѕір диќандары кезекті кґктемгі егіс науќанын аяќтауєа жаќын. Бірер кїннен кейін сайын далада шаѕдатып жїрген тынымсыз ќозєалыстаєы техникалар тўраќтарєа аттанады. Гїлжайна ТЇГЕЛБАЙ Бїгінде облыста егіс алќабы айтарлыќтай ауќымды саналмайтын Лебяжі, Май, Баянауыл аудандары мен Екібастўз ауылдыќ аймаєыныѕ шаруалары егінін егіп, енді жаз бен кїзден їміт кїтіп отыр. Ал астыќты ґѕірлер Ертіс, Шарбаќты, Железин, Успен, Аќтоєай аудандарында ќараќўмыќ, жармалыќ даќылдар егетін диќандар кґктемгі жўмыстарын јлі жалєастыруда. Кейбір даќылдар бойынша жоспар асыра орындалыпты. Мјселен, биыл аймаќта 35 мыѕ гектарєа кґп жылєы шґп егілді. Бўл ју бастаєы жоспардан 9 пайызєа артыќ дегенді білдіреді. Ќазіргі таѕда

Бїгінде ќай салада болмасын бјсекелестік артып келеді. Сондыќтан тыѕ тјсілдерге кґшу арќылы єана нјтижеге ќол жеткізуге болады. Јсіресе экономиканы и н н о в а ц и я л ы ќ технологиялармен ќамтымай, алєа басу мїмкін емес. «Нўр Отан» партиясыныѕ облыстыќ филиалы жанындаєы «Инновациялыќ экономика» баєытындаєы сараптау тобыныѕ мїшелері дјл осы мјселені талќылап, ойларын ортаєа салды.

О

Ќўндыз ЌАБЫЛДЕНОВА Кеше Тимурмен бірге 1454 павлодарлыќ оќушы тест тапсырмаларын орындады. Павлодар, Екібастўз, Аќсу ќалалары мен Аќтоєай, Баянауыл, Железин, Ертіс жјне Качир аудандары шјкірттерініѕ білімі тексерілді. Ал сынаќтыѕ алєашќы кїнінде 1670 мектеп бітіруші тестілеуге ќатысты. Олардыѕ орташа ўпайы 80,35 балды ќўрады. Ќуантарлыєы, тґрт оќушы 121 балл еншіледі. Ы.Алтынсарин атындаєы дарынды балаларєа арналєан облыстыќ ќазаќ гимназия-интернатыныѕ тїлегі Айдос Болатов, Екібастўз ќаласындаєы «Зерде» мамандандырылєан мектебініѕ оќушысы Темірлан Рашитов, дарынды балаларєа арналєан Абай атындаєы №10 лицеймектебініѕ шјкірті Јнуар Ќабиденов жјне «Жас дарын» мамандандырылєан мектебініѕ тїлегі Саин Сыпатова еѕ жоєары нјтижеге ќол жеткізді. Бўл кїні «Жас дарын» мектебініѕ орташа ўпайы 104,34 балл болып, кґш бастаєанын да айтпасќа болмас. Сонымен ќатар былтырєы тестілеуде тґмен нјтиже кґрсеткен Лебяжі, Шарбаќты аудандарыныѕ оќушылары биыл ўстаздарын жерге ќаратпапты. Аталмыш ґѕірлердегі тїлектердіѕ кґрсеткіштері кґѕіл ќуантарлыќ. «Јттеген-ай» да жоќ емес. Алєашќы лекте облыс бойынша «Алтын белгіден» їміткер 165 оќушыныѕ 97-сі шынымен озат оќушы екенін дјлелдемек болєанды. Алайда олардыѕ тек 37-сі єана білімін наќтылады. Ал «Їздік аттестаттан» їміткер 43 шјкірттіѕ 14-і жаќын арада ќызыл аттестатты ќолдарына алатын болады. Атап ґтерлігі, бўєан дейін тестілеу пунктінде дене шыныќтыру, технология пјндерініѕ ўстаздары кезекшілік етсе,

ИННОВАЦИЯЛЫЌ ЭКОНОМИКА

картоп пен дјнді даќылдар толыќ себілді. Майлы даќылдардыѕ 86 пайызы егілген. Облыстыќ ауыл шаруашылыєы басќармасы мамандарыныѕ айтуынша, жоспарланєан іс-шаралар тиісті мерзімнен еш ауытќымай жїріп жатыр. Бїгінгі кїні облысќа бґлінген 15 мыѕ тонна жеѕілдікті жанар-жаєармай толыєымен шаруаларєа жґнелтіліпті. Ќаржысы да ґтелген. Осылайша, облыстыѕ диќандары жауапты кезеѕді тјмамдап, жаз бойы жерге еккенін кїтіп-баптауєа кіріседі. Ала жаздай атќарєаныныѕ жемісін кїзде кґреді. Сондыќтан жерден несібесін терген аєайынныѕ маѕдай тері аќталсын деп тілейік. Ертіс ауданыныѕ белді шаруашылыќтарыныѕ бірі «Абай атындаєы»

ЖШС-і де алдан кґп їміт кїтеді. Ќожалыќ егіс жўмыстарын аяќтапты. Бўл серіктестікті аймаќ жўртшылыєы жаќсы таниды. Тыѕ технологияларды молынан ќолданып, аста-тґк астыќ алып жїрген шаруашылыќ биыл да јр ќадамын єылыми негіздерге сїйене жїзеге асырєан. Николай Миллер басќарып отырєан аталмыш серіктестік биыл 65 мыѕ гектарєа егін еккен. Оныѕ басым бґлігі – бидай. 700 гектарєа сўлы, 1457 гектарєа кїнбаєыс, 900 гектарєа арпа себіліпті. Биыл ќожалыќ егіс алќаптарын јртараптандыру ісіне араласуда. Яєни, егіс аумаєын кеѕейтіп, бўрын-соѕды ґсірмеген рапс (майлы даќыл), зыєыр жјне бўршаќ даќылдарын егуді ќолєа алыпты. Сґйтіп тјжірибелі диќан 800 гектарєа рапс, бўршаќ пен зыєырдыѕ јрќайсысын 400 гектарєа еккен. Шаруашылыќ биыл біраз техникасын жаѕартыпты. «Джон-Дир» маркалы 3 комбайн, 1 себу кешенін, отандыќ «Есіл» комбайныныѕ екі данасын, бір дјн сепкіш сатып алєан. Сондай-аќ шґпті сыєымдайтын екі ќўрылєы алыпты. Ґйткені шаруашылыќ кґп жылєы шґп ґсіруге ден ќойєан. Биыл 1,5 мыѕ гектарєа дјл осы даќылды сепкен.

блыста 2012 жылдан бері инновацияны дамыту жјне енгізу жґніндегі єылыми техникалыќ кеѕес жўмыс істейді. Аталмыш ќўрылымныѕ басты маќсаты ґѕірлік инновациялыќ жїйені талдау, оны жетілдіру бойынша ўсыныс јзірлейді. Аймаќта єылыми жўмыстармен айналысатын бірќатар мекемелер бар. Олардыѕ јрќайсысыныѕ ґз баєыты бар. Жалпы, ќазіргі таѕда облыста жоєары технологияларєа негізделе шыєарылєан ґнім кґлемі жыл сайын артып келеді. Дегенмен кјсіпорындардыѕ инновациялыќ белсенділігін арттыруєа баєытталєан жўмысты јлі де ширата тїсу ќажет, дейді мамандар. Облыстыќ индустриялыќ-инновациялыќ даму басќармасыныѕ басшысы Николай Дычконыѕ мјлімдеуінше алдаєы уаќытта ґѕірлік ірі технологиялыќ парк ќўру кґзделіп отыр. Жаѕа ќўрылым їдемелі индустриялыќ-инновациялыќ даму баєдарламасыныѕ екінші бесжылдыєын жїзеге асыруєа атсалысады. Яєни ґндірістердіѕ экологиялыќ тўрєыдан тиімділігін, бјсекеге ќабілеттілігін арттыруєа кїш салады. Бастысы, єылым мен ґндірістіѕ арасындаєы байланысты ныєайтпаќ. Сондай-аќ инновациялыќ жобаларды жїзеге асыру їшін инвестиция тартуєа жјрдемдеседі. Тіпті, инвесторларды шетелден іздестіру маќсатында арнайы сапарлар ўйымдастыру жоспарланып отыр. Парк бастапќыда облыстыќ бюджеттен, кейін жер ќойнауын пайдаланушы кјсіпорындардыѕ есебінен ќаржыландырылады деп кїтілуде. Негізі заѕ бойынша мўндай ґндіріс орындары жылдыќ табысыныѕ 1 пайызын жыл сайын єылыми зерттеулерге аударулары тиіс. Бїгінде мамандар ґзге ґѕірлердегі јріптестерініѕ тјжірибесін зерделеуде. Еѕ тиімділерін кјдеге жаратпаќ ойда. - Сараптау тобыныѕ отырысында айтылєан мјселелер жерде ќалмайды. Бизнес ґкілдерініѕ ўсыныстілектерін ќўзырлы органдарєа жеткіземіз. Инновациялыќ дамуды жеделдету арќылы заман кґшіне ілесе аламыз. Бјсекелестік заманында кїш біріктіргеніміз жґн. Тыѕ технологиялар єана алєа жетелейтінін ўєыну керек, - деді сараптау тобыныѕ жетекшісі Арман Есенжолов.

Г.МАЄЖАН.

РЈМІЗІЅМЕН РУХТАН! Басы 1-бетте Ел Президенті Нўрсўлтан Назарбаев ґзініѕ бір сґзінде: «Тјуелсіздікті – алтын кїмбез дейтін болсаќ, сол кїмбезді тіреп тўрєан тґрт белгі бар. Оныѕ біріншісі - кґк байраќ, екіншісі – Елтаѕба, їшіншісі - Јнўран, тґртіншісі - ќазаќ тілі», деген еді. Елбасымыздыѕ бір-аќ ауыз сґзбен жеткізген бўл наќылы јрбір отандасымыздыѕ жїрегінде тўмардай саќталуы тиіс. Мемлекеттік рјміздеріміз – ќазаќтыѕ егеменді ел, Тјуелсіз ўлт екенін айєаќтап тўр. Патриоттар форумы аясында облыс орталыєында авто-мото шеруі ўйымдастырды. Салтанатты шеруді «Алтын адам» киімін киген салт атты жауынгер бейнесіндегі жігіт пен «Кїміс ќыз» дала ханшайымы бастап жїріп, Мемлекеттік Туды орталыќ стадион ішіне алып кірді. Егеменді еліміздіѕ мызєымас беріктігін айєаќтайтын Мемлекеттік Елтаѕбамыз да ортаєа шыєарылып, Јнўранымыз шырќалды. Форум соѕында павлодарлыќ ґнерпаздардыѕ ќатысуымен патриоттыќ јндер бойынша концерт ўйымдастырылды. Сансызбай САПАРЄАЛИЕВ , Баянауыл аудандыќ ішкі саясат бґлімініѕ бас маманы:

- Бїгін біз їшін айтулы кїн. Еліміздіѕ їш тўєыры іспеттес болєан рјміздерімізді јр азамат айрыќша ќастерлеуі тиіс. Осындай шаралар арќылы жастарымыздыѕ отаншылдыќ сезімдері оянып, оларды елі їшін адал еѕбек етуге жетелейді. Елтаѕбамызды ўєынып, Кґк байраєымызды ќўрметтеп, Јнўранымызды шырќаудан жалыќпайыќ.

ЌР Президентініѕ жанынан «Жасыл экономикаєа» кґшу жґніндегі кеѕес ќўрылды. Бўл туралы Аќорданыѕ баспасґз ќызметінен хабарлады.


ЌЎМСАЄАТ

www.saryarka-samaly.kz

БІЛІМ

«ДАРЫН-2014» Ґзге аймаќтар Павлодар облысын «зияткерлер астанасы» деп атайды. Оєан оќушыларымыздыѕ ќатарынан бірнеше жыл республикалыќ пјн олимпиадасы мен єылыми жобалар сайысында «Еѕ їздік команда» аталуы айєаќ. Бўрнаєы кїні облыс јкімі Ќанат Бозымбаев ґѕірдіѕ дарынды оќушыларымен жїздесті. Ќўндыз ЌАБЫЛДЕНОВА

Облыс орталыєындаєы «Достыќ їйіне» республикалыќ, халыќаралыќ білім сайыстарыныѕ 70 жеѕімпазы мен жїлдегері жиналды. Шараєа облыс јкімініѕ орынбасары Єани Сјдібеков, облыстыќ білім беру басќармасыныѕ басшысы Баќыт Бексейітова, «Ертіс дарыны» аймаќтыќ єылыми-тјжірибелік орталыєыныѕ директоры Єаждембек Тўрсынов ќатысты. - Тјуелсіздік тірегі – білімді ўрпаќ. Тарихтыѕ жаѕа беттерін жазар ґскелеѕ ўрпаќ неєўрлым білімді болса, болашаќќа ќадам соєўрлым ныќ болмаќ. Павлодарлыќ, жалпы ќазаќстандыќ оќушылардыѕ білім беру саласындаєы жетістіктері кґѕіл ќуантады. Шјкірттердіѕ ел ішінде де, сыртта да білім алуы їшін мемлекет тарапынан мол мїмкіндік ќарастырылып отыр. Бізге тек жоєары білімді маман єана емес, елініѕ абыройлы азаматы, наєыз патриот жастар керек. Алєа ќойєан маќсаттарыѕа жетіп, биік шыѕнан кґрінулеріѕе тілектеспін, - деді Ќанат Бозымбаев. Ы.Алтынсарин атындаєы дарынды балаларєа арналєан облыстыќ ќазаќ гимназияинтернатыныѕ оќушысы Оразбек Саяхат єылыми жобалар сайысында да, айтыскер аќындар додасында

да їздіктер сапынан кґрініп келеді. Биыл республикалыќ єылыми жобалар сайысында жазєан жўмысы ќазылар алќасы тарапынан жоєары баєаєа лайыќ деп баєаланды. Облыс јкімі Ќанат Алдабергенўлы шјкірттердіѕ осындай жан-жаќты болєаны ќўптарлыќ екенін ерекше атап ґтті. Кездесу барысында шјкірттерді жеѕістерге жетелеген ўстаздардыѕ еѕбегі еленді. Дарынды ер балаларєа арналєан ќазаќ-тїрік лицей-интернатыныѕ химия пјні мўєалімі Алмас Ордабаев, дарынды ќыз балаларєа арналєан ќазаќ-тїрік лицейинтернатыныѕ биология пјні ўстазы Фарида Байымбетова, Ы.Алтынсарин атындаєы дарынды балаларєа арналєан облыстыќ ќазаќ гимназия-интернатыныѕ тарих пјні мўєалімі Ернўр Дјуенов, дарынды балаларєа арналєан №8 лицей-мектебініѕ физика пјні мўєалімі Анатолий Билида жјне осы білім ордасыныѕ информатика пјні ўстазы Любовь Кафтункина облыс јкімініѕ сыйлыєына ие болды. Ал жиынєа келген шјкірттердіѕ барлыєына «Дарын2014» белгісі мен естелік сыйлыќтар табысталды.

Єаждембек ТЎРСЫНОВ, «Ертіс дарыны» аймаќтыќ єылымитјжірибелік орталыєыныѕ директоры: - Осы оќу жылында павлодарлыќ оќушылар 224 медаль еншіледі. Оныѕ 114-і халыќаралыќ білім додаларыныѕ жїлделері болса, 110-ы – республикалыќ сайыстардан алєан олжа. Жалпы, зияткерлердіѕ аймаќ басшысымен кездесуі - дјстїрге айналєан игі шара. Мўндай жїздесу оќушылардыѕ кїш-жігерін еселеп, жеѕіске деген ўмтылысты арттыра тїседі. Бїгінгі жиын да нјтижелі, маєыналы ґтті деп ойлаймын. Марина ФАЛЕЕВА, дарынды ќыз балаларєа арналєан ќазаќ-тїрік лицей-интернатыныѕ 9-сынып оќушысы: - Мен ќазаќ тілі пјні бойынша јр тїрлі олимпадаєа ќатыстым. Ќоржынымда бірнеше жїлде де бар. Меніѕ жетістіктерім – ўстаздарымныѕ жеѕісі. Јр ќазаќстандыќ азамат мемлекеттік тілді еркін білуі тиіс деп ойлаймын. Ќазаќ тілі – болашаќтыѕ алтын кілті. Ал сайыстарда баќ сынау арќылы білімімді шыѕдай тїсемін. Суретті тїсірген - А.Ќажатова.

Жамаєат назарына! Ќасиетті Рамазан айында ўсталатын оразаныѕ ауыз бекіту жјне ауызашар уаќыттары белгіленген кесте газетіміздіѕ осы жылєы маусымныѕ 12-сі кїнгі, бейсенбілік санында жарияланады. Газетті жаздырып алмайтын тўрєындарєа басылымды «ЌазПресс», «Ќазпошта» дїѕгіршектері мен «Ќазпошта» бґлімшелерінен, сондай-аќ «Сарыарќа самалы» газеті редакциясыныѕ (Ленин к., 143-їй) бірінші ќабатынан алуєа болады. Єибратќа толы ќўлшылыќ айы туралы кеѕ маєлўмат алєыѕыз келсе, «Сарыарќа самалынан» кґз жазбаѕыз!

5 маусым, бейсенбі, 2014 жыл

3

ЖЕКЕГЕ БЕРІП, ЖЕР ШЎЌЫП ЌАЛМАЙМЫЗ БА? Басы 1-бетте Јлі есімде, тоќсаныншы жылдары елімізде жаппай жекешелендіру науќаны басталды. Ауылда бір жыл бўрын єана бой кґтерген екі ќабатты балабаќша єимараты жекеніѕ ќолына ґтіп, талантаражєа тїскенін кґрдік. Жап-жаѕа бетон ќабырєалары біраз уаќыт ќаѕырап тўрды. Сґйтіп, тоќсаныншы жылдыѕ соѕында кезінде бірнеше ќара малдыѕ ќўнына баєаланєан нысанныѕ јлгі ќабырєаларыныѕ арќасында ауылдасымыз јп-сјтте ќаланыѕ ќалталы тўрєынына айналып шыєа келді... Кім ўтылды? Јрине ауылдыѕ ќарапайым тўрєындары. Балєындар баќшасыз ќалды. Жекешелендірудіѕ ќўрбанына айналєан бўл жалєыз нысан емес еді. Атаќты јншіміз Маќпал Жїнісова келіп јн шырќаєан мјдениет ошаєыныѕ да тґбесі бір кїнде ортасына тїсті. Осылай ауылдыѕ сўрыќсыз бейнесі пайда болды. Міне, осыдан кейін «жекешелендіру» сґзін естісек, бойымызды їрей билейді. «Мўны неге еске алдыѕдар?» дерсіз. Ќазір сол сїреѕсіз сјттерді жадымызда жаѕєыртуєа тура келіп отыр. Ґйткені алдаєы 2 жыл ішінде елімізде мемлекет меншігін жаппай жекешелендіру кезеѕі басталмаќ. Ел Їкіметі жеке ќожайынныѕ ќолына кететін нысандардыѕ тізімін де бекітіп їлгерді. Жауапты министрліктер кезекті науќанєа ќызу дайындалуда. Јрине ќазіргі кезде жекешелендіретін нысандар тоќсаныншы жылдардаєыдай ќаѕырап, бос ќалмас. Біраќ мјселе басќа бїйірінен шыєуы јбден мїмкін. Сонымен ЌР Экономика жјне бюджетті жоспарлау министрі Ерболат Досаевтыѕ мјлімдеген сандарын сґйлетсек. 2014-2016 жылдары республика аумаєында жалпы саны 782 ўйым жаѕа ќожайынныѕ басќаруына беріледі. Бўл тізімде республикалыќ, коммуналдыќ меншіктегі нысандар бар. Министрліктегілердіѕ айтуынша, жекеніѕ ќолына ґткен кез келген істі басќару жемісті жїреді. Жекеменшік иесі оєан тыѕ тјжірибе енгізуге бейім јрі оны жылдам жїзеге асырады. Ал мемлекет мўндайда шапшаѕдыќ таныта алмайтын кґрінеді. Сондыќтан да кјсіпорындар мен тїрлі мекемелерді бјсекелестік ортасына еркін жіберуді жґн санапты їкіметтегілер. Алайда халыќта їміттен гґрі кїдіктіѕ басым екенін де мойындауымыз ќажет. Јсіресе јлеуметтік маѕызы бар мекемелерді жекеменшікке беру олардан біржола ќол їзгенмен теѕ деген ойда тўрєындар. Їкімет бекіткен тізімніѕ жоспарына Павлодар облысынан мемлекеттік коммуналдыќ меншіктегі 26 нысан іліккен. Олардыѕ барлыєы дерлік јлеуметтік маѕыздаєы ўйымдар мен мекемелер.

Билік ўсынєандай јлгі нысандарды жекеменшікке беріп, бјсекелестік ортаєа жібердік делік. Ўтарымыз не? Наќты тигізер пайдасы ќандай? Ќайсысы еркін бјсекелестікке ќарсы тўрып, шаруасын дґѕгелетіп јкетері де - уаќыт еншісінде. Бір аныєы тўрєындарєа оѕай болмайды. Мјселен, ґѕіріміздегі ґнер ордаларыныѕ бірі «Шаѕыраќ» халыќ шыєармашылыєы жјне ойын-сауыќ орталыєын алайыќ. Аталмыш мекеме жекешелендірілетіндер санатында тўр. Бўл жаѕалыќты естіген ґнер ордасыныѕ ўжымы да болашаќты болжаудан ќорќады. - Ўлттыќ ґнеріміздіѕ ќара шаѕыраєы жеке ќожайынныѕ ќарамаєына ґтсе, бїгінгі кїнге дейін жасаєан жўмысымыз зая кете ме деп їрейленеміз. Ґйткені егемендік алєаннан бері салт-дјстїрімізді дјріптеп, шалєайдаєы ауылдыќтардыѕ шыєармашылыєын шыѕдауєа кґѕіл бґліп келдік. Сан алуан сайыстар ўйымдастырып, їлкен-кішініѕ бойына ўлттыќ мјдениетіміздіѕ дјнін себуге тырыстыќ. Жекешелендірілген сјттен бастап, мўныѕ бірі де јрі ќарай жалєасын таппайтыны аныќ. Кез келген бизнесмен табысын еселеуді ойлайды. Ўлт ґнеріне жаны аши ќояды дегенге сену ќиын. Ќысќасы, ќазаќтыѕ ўлттыќ ґнерін тамашалауєа енді єана кґптеп келе бастаєан павлодарлыќтардыѕ бетін ќайтарып алмасаќ игі, - дейді јріптестерініѕ жанайќайын жеткізген «Шаѕыраќ» орталыєы директорыныѕ міндетін атќарушы Риза Аяпбергенова. Бїгінде аталмыш мекеме коммуналдыќ ќызметтерге ай сайын 700 мыѕ теѕге тґлейді. Јрине, бюджет есебінен ґтелуде. Ал жекешелендіргенде бўл соманы ќожайын ќайдан іздейді? Јлбетте, орталыќтыѕ барлыќ ќызметін аќылы негізге кґшіру арќылы єана ойын жїзеге асырады. Демек ќазіргі таѕда орталыќта жўмыс істейтін тїрлі баєыттаєы їйірмелерге тегін келіп жїрген жеткіншектер де талай мїмкіндіктен ќаєылуы ыќтимал. Орталыќтаєы айтыс мектебініѕ де жаєдайы ќалай болатынын кім білсін?! Ґнермен айналысудыѕ јрбір саєаты аќшамен ґлшенсе, «Нар тўлєа» ардагерлер ќоєамындаєы ата-јжелер ќайда бармаќ? Жыл сайын кґрерменніѕ кґѕілін кґтеретін «Наурыз аруы», «Тазша бала», «Аќындар айтысы», «Жігіт сўлтаны»

сияќты ґнер сайыстары да кґрген тїстей єайып болуы јбден мїмкін. «Шаѕыраќтыѕ» басына туатын кїнді Естай атындаєы мјдениет сарайы, «Достыќ їйі» де кґруі мїмкін. Себебі ол нысандар да Їкімет бекіткен тізімде жїр. Осыєан ќарап, мјдениет ордаларында мейрам сайын ўйымдастырылатын јсерлі кештердіѕ де ќатары сирей ме деген ќауіп бар. Ґйткені меншік иесі ешкімді ќўр-босќа тайраѕдатып ќоймасы аныќ. Јр ќадамына аќша сўрайды. Биліктегілер де оныѕ кґѕілін табуєа мјжбїр болады. Ќымбат баєа бюджеттіѕ ќалтасын кґтермейді, арзанєа иесі келіспейді. Осылайша, екеуара тартыстыѕ салдарынан аталмыш мјдени ошаќтарєа бас сўєу да арман болып ќалмаса игі. Енді мынаны ќараѕыз. Облыста жекешелендіріледі деген тізімдегі 26 нысанныѕ 11-і - спорт саласына тиесілі. Олардыѕ ќатарында облыс орталыєындаєы еѕ таѕдаулы «Астана» мўз сарайы, «Баянтау» спорт сарайы, «Жўлдыз» стадионы, Орталыќ стадион, «Шымыр» бассейні, «Толќын» дене шыныќтыру-сауыќтыру кешені сияќты спорт нысандары бар. Елбасы 2020 жылєа дейін бўќаралыќ спортпен айналысатын тўрєындар санын 30 пайызєа жеткізуді жїктеді. Спорттыќ нысандарєа ќолжетімділікті ќамтамасыз етеміз деп жар салып жїрміз. Ќолда бар єимараттардыѕ еѕ негізгілерін жекеге ґткізсек, осы ойымыз ќаншалыќты ќисынды болмаќ?! Айтпаќшы, Їкіметтіѕ тізімінде мемлекеттік тілдіѕ аясын кеѕейтуге кїш салып жїрген «Ана тілі» орталыєы да жекеменшікке берілетіні кґрсетіліпті. Мўны ќалай тїсінсек екен?! Јйтеуір, соѕы жаќсылыќќа жетелесін деп тілейік.

ТЇЙ І Н : Жалпы, кез келген кјсіпкер нені кґздейді? Еѕ јуелі - табысын еселеуді. Ал ойы жїзеге аспаса, яєни ќалтасына ќап-ќап ќаржы тїспесе, ќандай ќадамєа баруы мїмкін? Јрине, кјсіптіѕ ґзге жолын іздейді. Ќазаќта «ќазаншыныѕ ґз еркі, ќайдан ќўлаќ шыєарса...» деген ќанатты сґз бар. Демек мемлекеттен сатып алєан меншігініѕ негізгі маќсатын јп-сјтте ґзгерте салуы да єажап емес. Сґйтіп, јлгі мјдени орталыќ сауда їйіне, спорт кешендеріміз дјмханаєа айналып кетпесіне кім кепіл?!

Р.S. Аймаќтаєы жекешелендіруге жауапты органдардыѕ бірі облыстыќ ќаржы басќармасына мјселеніѕ мјн-жайын білмекке бардыќ. Бўл мекеменіѕ ґкілдері сауалды жазбаша тїсіргеннен кейін ресми жауап берілетінін алєа тартты. Сондыќтан ел бойынша ќолєа алынєан бастаманыѕ ґѕірімізде ќалай жїзеге асатыны жайында келесі нґмірлерімізден оќитын боласыз.

ЈКІМШІЛІК РЕФОРМА

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІЅ ЖЇГІ АУЫР ЌР Мемлекеттік ќызмет істері агенттігініѕ Павлодар облысы бойынша басќармасыныѕ ўйымдастыруымен аудан-ќалалардаєы тјртіптік комиссиялардыѕ жўмысына байланысты арнайы семинар ґтті. Облыстыѕ јр ґѕірінен келген мемлекеттік ќызметшілерге басќарма басшысы Маќсўт Ґтешев пен облыстыќ Тјртіптік кеѕес хатшылыєыныѕ меѕгерушісі Јділбек Ешанќўлов комиссиялардыѕ жўмысы туралы баяндады. Маќсўт Ыбырайўлыныѕ айтуынша, мўндай семинарлардыѕ мемлекеттік ќызметшілерге тигізер пайдасы мол. Олар ќызмет барысында тјртіп бўзєан жаєдайда не істеуі керек? Ќандай жауапкершілікке тартылады? Мемлекеттік ќызметшілер сўраќтардыѕ

жауабын жаќсы білуі керек жјне бірдебір олќылыќтыѕ орын алуына жол бермеуі тиіс. Басќарма басшысыныѕ сґзіне сїйенсек, мўндай семинарлар 2013 жылдан бері ўйымдастырылып келеді. - Мемлекеттік ќызметте тјртіп

бўзатындар кездесіп тўрады. Бўрын тек тјртіп бўзєан адам єана жауапкершілікке тартылатын. Енді жаѕа ереже бойынша сол мекеменіѕ бірінші басшысы да орын алєан олќылыќќа байланысты жауап беретін болады. Сондыќтан мемлекеттік ќызметшілер жўмысќа деген жауапкершілікті одан јрі арттыруы керек. Сонымен ќатар тјртіптік комиссиялардыѕ мїшелеріне артылатын жїк те ауырлай тїспек, - дейді Маќсўт Ґтешев.

Е.ЌЫЗДАРБЕК.

Елімізде «Агробизнес-2020» баєдарламасы бойынша ауыл шаруашылыєы ґнімдерін ґндіру їшін жерді тиімді пайдалануєа ќатысты аудандардыѕ жїйесі жасалмаќ.


4

5 маусым, бейсенбі, 2014 жыл

ИНТЕГРАЦИЯ

Жарты жылдан кейін Еуразиялыќ экономикалыќ одаќќа (ЕАЭО) аяќ басамыз. Ќазаќстан, Ресей жјне Беларусь мемлекеттері тізе ќосып, экономикада кїш біріктірмек. Жаѕа ўйымныѕ басты ќўжатына ќол ќойылды. Ел арасында їміт пен кїдік ќатар жїргенін де жоќќа шыєара алмаймыз. Десе де, тјуекел етпей тјуір нјтижеден дјмету де жґнге келмейтінін ескерген абзал. Одаќтыѕ Ќазаќстанєа не беретіні жайлы аз айтылєан жоќ. Сарапшылар болжамдарын, биліктегілер ґз пайымдарын халыќќа барынша тїсіндіруде. Јрине, кез келген бастаманыѕ тїп-тґркіні толыќ ўєындырылмай, ел-жўрттыѕ ойы сан-саќќа жїгіретіні де заѕды.

Алыс-беріс артты Сондыќтан біз жаѕа одаќтыѕ Павлодар облысына тигізер јсерін саралап кґрмекпіз. Біріншіден, аймаєымыз Ресейдіѕ бірќатар облысымен шектесіп жатыр. Демек алыс-берісті арттыруєа ќолайлы жаєдай бар. Ќазірдіѕ ґзінде сауда айналымы жыл санап ґсіп келеді. Облыстыѕ жалпы сыртќы сауда айналымы 4 млрд. 375 млн. АЌШ долларына жеткен. Ресей жјне Беларусь елдерімен жасалєан саудасаттыќ кґлемі 2 млрд. 848 млн. АШЌ долларын ќўрайды. Бўл – жалпы сыртќы сауда айналымыныѕ 65 пайызы. Ресейдіѕ бірќатар ґѕірлерімен екі жаќты ыќпалдастыќ жґнінде меморандумдар бар. Мјселен, аймаєымыз кґрші мемлекеттіѕ Омбы, Новосібір, Томск облыстарымен, Алтай ґлкесімен келісім жасаєан. Беларусь елініѕ Минск облысымен де кїш біріктіре алєа басуєа уаєдаласќанбыз. Бїгінде осы келісімдердіѕ оѕ нјтижесі байќалуда, дейді Павлодар облыстыќ кјсіпкерлік, сауда жјне туризм басќармасыныѕ басшысы Ќайрат Нґкенов. Еѕ бастысы экспорттыѕ їлесі импорттан артќан. Биыл бірінші тоќсан ќорытындысы бойынша аталмыш кґрсеткіш 140 млн. АЌШ долларынан асќан. Яєни экспорттыѕ басымдылыєы байќалды. Оныѕ 81 млн. АЌШ доллары одаќтаєы јріптес елдер – Ресей мен Беларусь мемлекеттерімен арадаєы алыс-беріс еншісінде. Демек облысымыздыѕ бўл елдерден сатып алєан тауарларынан гґрі ґзініѕ ґткізген ґнімі ґсіпті. Бізден, јсіресе, машина жасау, химия, металлургиялыќ ґнеркјсіп салаларыныѕ тауарлары ќос мемлекет нарыєына кґптеп жґнелтілген. Сондай-аќ ќўрылыс материалдары, азыќ-тїлік ґнімдерініѕ де їлесі кґбейіп келеді. Ґѕіріміздіѕ бірќатар кјсіпорындары Ресей аумаєында ґздерініѕ ґкілдігін ашуда. Мўндай мїмкіндіктер павлодарлыќ бизнесмендердіѕ ісін ірілендіруге жол ашады. Мјселен, алдаєы уаќытта «Ромат» фармацевтикалыќ компаниясы Мјскеуде ґкілдігін ќўрмаќ ниетте. «Свет», «Гофротара» кјсіпорындары да осындай ќадам жасауда. «Сыйєа - сый, сыраєа - бал» демекші, одаќтаєы јріптес елдердіѕ ґѕірімізде кјсібін кеѕейтуге ќўлыќ танытќан азаматтарына да ќолдау кґрсетіледі.

Біздегі басым тўстар: - Облысымыз Ресейдіѕ бірнеше ґѕірімен шектеседі . Демек , ыќпалдастыќты ныєайтуєа мїмкіндік мол. - Жер ќойнауы табиєи ресурстарєа бай. - Базалыќ металдар ґндіріледі. - Электр энергиясыныѕ ґндірісі ќуатты. - «Павлодар» арнайы экономикалыќ аймаєы бар. Іріленбей, ілгерілеу жоќ. Аймаќтыѕ ауыл шаруашылыєы да ќос

Ўтылмаудыѕ жалєыз жолы Ќазіргі ќадамныѕ дўрыс-бўрыстыєы ќоєамда ќызу талќыєа тїсуде. Бірі жаќтап, бірі даттап жатыр. Бір аныєы ўтылмастыѕ жалєыз жолы бар. Ол - ґнімімізді бјсекеге ќабілетті ету. Яєни јр бизнесмен тауарыныѕ сапасын жетілдіруге жетік кґѕіл бґлуі тиіс. Сонда єана 170 млн. тўтынушысы бар кеѕ нарыќта ўтылмайды да, жўтылмайды да. Јлбетте, їш мемлекеттіѕ заѕнамалыќ талаптары їйлесім

ықпалдастық:

онірге калай сер етеді? мемлекетпен алыс-берісті еселеуге мїдделі. Алайда мамандар мўныѕ оѕай шаруа болмасын жаќсы тїсінеді. Себебі біздегі ґѕдеуші кјсіпорындардыѕ кґбі ўсаќ. Еркін сауда айналымына жол ашылысымен јріптес елдерден азыќ-тїліктіѕ тонналап аєылатыны аныќ. Сондыќтан бўл баєытта јлі талай іс тындыру ќажет. Негізі жергілікті шаруалардыѕ алдында

кјсіпорындарын ќўру мыќтап ќолєа алынуда. Баянауыл ауданындаєы бір єана «МТС Жайма» шаруашылыєы 10 мыѕ бас ірі ќара мал ґсіріп, ет экспорттауды кґздеп отыр. Ќўс етін шетелге шыєаруда «Ќызылжар-Ќўс» серіктестігіне їлкен сенім артылуда. Жоба іске ќосылса, мўнда жылына 8 мыѕ тоннаєа дейін бройлер еті ґндіріледі. Оныѕ теѕ жартысы экспортталмаќ.

Энергия еселенеді

ќос міндет тўр. Алдымен олар облыс тўрєындарыныѕ азыќ-тїлік ќауіпсіздігін ќамтамасыз етуі ќажет. Содан кейін бјсекеге ќабілетті ґнім шыєарып, тўтынушылар ќарасы 10 есеге артатын ЕАЭО нарыєына еркін енуге јрекеттенеді. Облыстыќ ауыл шаруашылыєы басќармасыныѕ басшысы Жанат Шўєаев жаѕа одаќ аясында кедендік кедергілерді ќысќарту, їш мемлекеттіѕ де кјсіпкерлеріне теѕдей жаєдай жасау импорттыѕ ўлєаюына јкелетінін жаќсы біледі. Сол себепті алдаєы уаќытта экспортќа баєытталєан ґнімдер їлесін ўлєайтуєа кїш саламыз, дейді. Осы ретте облыстыѕ да ґзіндік јлеуеті зор екенін айта кетейік. Ќазірдіѕ ґзінде аймаєымыз тўрєындарды азыќ-тїліктіѕ негізгі тїрлерімен ќамтуєа ќауќарлы. Ґзімізден артылєанын шетел асырып та жатыр. Мысалы, ґткен кїзде ќоймалар картопќа лыќ толды. Диќандар облыс халќыныѕ сўранысын 6 орайтындай кґлемде «екінші нан» жинады. 20 тонна картопты ресейліктерге жґнелттік.

Кґпшілік экономикалыќ одаќ іске ќосылысымен облыс нарыєын шетелдік ґнім жаулап алады деп ќауіптенеді. Ол да мїмкін. Алайда «салды суєа кетіріп», шыєарєан азыќтїлігіміз бјсекеге тґтеп бере алмай деп кесіп айтуєа таєы келмес. Ґйткені аграрлыќ секторєа Їкімет тарапынан жыл сайын ќолдау кїшейіп келеді. «Агробизнес-2020» баєдарламасыныѕ ќуаты мыќты. Салаєа ќомаќты ќаржы

Тїйін:

Ал облыстыќ индустриялыќ-инновациялыќ даму басќармасыныѕ мјліметтеріне сїйенсек, біз экспорттайтын ґнімдер тобында кґш бастап тўрєандары - глинозем, кґмір, алюминий, электр энергиясы. Беларусь мемлекетімен алыс-беріс аздау. Дегенмен оны еселеуге мїмкіндіктер бар. Бїгінде аталмыш ел нарыєына облысымыздан жыл сайын 6 мыѕ тонна бастапќы алюминий экспортталады. Мамандар жаѕа бірлестік јрі ќарай ыќпалдастыќты ныєайтуєа серпін беретініне сенеді. Јсіресе энергетика саласында јріптестікті арттыруєа мїмкіндік мол. Павлодар облысы еліміздегі электр ќуатыныѕ 44 пайызын ґндіретінін ескерсек, бўл ойдыѕ міндетті тїрде жїзеге асатыны аныќ. 2015 жылы екібастўздыќ ГРЭС1 стансасы Беларусь еліне 2,6 млрд. кВ/саєат энергия жеткізуді межелеп отыр. Біздіѕ энергетиктер беларусьтік тараппен алдын ала келісім жасап їлгерген. Енді транзиттік тарифті аныќтау єана ќалыпты. ЕАЭО Беларуське электр ќуатын жеткізуге оѕ јсерін тигізбек. Былтыр аталєан станса Ресейге 3,1 млрд. кВт/саєат энергия жґнелтіпті. Демек, бўйыртса, алдаєы жылы ґѕірімізден шетел асатын энергия ќуаты 5 млрд. кВт/саєаттан асады. Сондай-аќ, Їдемелі индустриялыќинновациялыќ даму баєдарламасы аясында ќолєа алынєан кјсіпорындар импортты алмастыратын тауарлар шыєарады. Олардыѕ да одаќќа мїше елдер нарыєына еркін енуіне жаєдай жасалады. Ыќпалдастыќты кеѕейтетін таєы бір ќадам ол – «Павлодар» арнайы экономикалыќ аймаєы. Бїгінніѕ ґзінде мўндаєы алєашќы кјсіпорындарда ґндірілген ґнім кґрші мемлекеттер тўтынушыларына жол тартќан. Мысалы, «Каустик» АЌ былтыр ґндірілген хлордыѕ 2,5 мыѕ тоннасын Ресейге экспорттаєан. Биыл аталмыш аймаќ аумаєында таєы 4 жоба іске ќосылады. Яєни ґѕір јлеуетін арттырары аныќ.

ќарастырылуда. Облысымызєа биыл республикалыќ бюджеттен 5 млрд. теѕге бґлінді. Жыл басынан бері 220 несие шаруаларєа їлестірілді. Мўныѕ барлыєы - јлгі бјсекелестікте ўтылмау їшін жасалып жатќан демеу. Сондыќтан бірлесуге мїдделі екі мемлекеттіѕ дастарќанынан павлодарлыќ ґнімдер де лайыќты орын табатынына сенейік.

Экономикалық е

Гїлжайна ТЇГЕЛБАЙ

ЕАЭО келісіміне ќол ќойылмай тўрып, павлодарлыќ ґѕдеушілер ґздерініѕ ґнімдерін ґзгелерге ўсынуда белсенділік таныта бастады. Мјселен, кґпке таныс «Смак» фирмасыныѕ жартылай фабрикаттары кґрші мемлекеттіѕ іргелес аймаќтарынан бґлек аймаєымыздан јлдеќайда шалєайда жатќан Хабаровск жјне Оѕтїстік Сахалин ґлкелеріне жґнелтілетіні біздіѕ кјсіпкерлердіѕ ашыќ бјсекелестік ортаєа бейімделе тїскенін аѕєартса керек. Ара ќашыќтыќтыѕ алшаќтыєынан беларусьтік нарыќќа шыєу јзірше јлсіз. Енді одаќ шеѕберінде кґлік-логистикалыќ мїмкіндіктер берілсе, Ресей арќылы оєан да ќол жеткізу мїмкін болмаќ. Ж.Шўєаевтыѕ пайымдауынша, ет ґнімдерін экспорттауда аймаќтыѕ аяќалысы жаман емес. Биыл 800 тонна «ќызылды» шетел асыру межеленіп отыр. Келесі жылы 3 мыѕ тонна, ал 2016 жылы 5 мыѕ тонна ет кґрші елдерге жґнелтіледі. Ол їшін экспортќа баєытталєан ґнім шыєаратын ауыл шаруашылыєы

www.saryarka-samaly.kz

тапќанша, біраз кедергілер кездесуі мїмкін. ЕАЭО-єа жасалєан ќадамдардыѕ бірі Кедендік одаќ кезінде ќазаќстандыќ кјсіпкерлер біраз ќиындыќќа тап болєаны да белгілі. Јсіресе, јр елдіѕ ґзініѕ талабы болєандыќтан, тауарларды ґндіруге, саќтауєа жјне тасымалдауєа ќатысты техникалыќ регламент бойынша келіспеушіліктер орын алєан еді. Ал ендігі ЕАЭО-та їш республикаєа ортаќ талап јзірленуде. Демек ґніміміздіѕ нарыќќа еркін шыєуына жол ашылады. ИнЕУ-діѕ экономика жјне менеджмент кафедрасыныѕ доценті Лјззат Ќайдарованыѕ айтуынша, одаќтыѕ берер мол мїмкіндіктерімен ќатар ґѕір экономикасы ќиындыќтарєа тап болуы да јбден мїмкін. ЕАЭО-да їш ел арасында еѕбек ресурсыныѕ, капитал, тауарлар мен инвестиция ќозєалысына еркіндік беріледі. Сондыќтан кјсіби, білікті мамандардыѕ ґзге мемлекеттерге жол тартуы єажап емес. Сондайаќ, павлодарлыќ ауыл шаруашылыєы ґнімдерініѕ ґзге нарыќта лайыќты тўтынушысын табуы їшін ўсаќ кјсіпорындардыѕ кооперациясы ќажет, дейді Л.Ќайдарова. Бўл жґнінде Елбасымыз јлдеќашан ќазаќстандыќ кјсіпкерлерге ескерткені ел есінде.

Ербол АРЫНОВ, «Аќ жол» демократиялыќ партиясы Павлодар облыстыќ филиалыныѕ тґраєасы: - Еліміз тјуелсіздік алєаннан бері талай ќўжатќа ќол ќойылды. Тїрлі бірлестік, ўйымдар ќўрылды. Біраќ олардыѕ ешбірі дјл Еуразиялыќ экономикалыќ одаќ сияќты ќоєамда ќызу талќыєа тїскен жоќ. Демек, бўл да жаѕа одаќтыѕ маѕыздылыєын аѕєартады. Мўндаєы экономикалыќ интеграция жоспары алдаєы 15-20 жылєа кґз тігеді. Ол экономиканы јртараптандырып, ныќтай тїсері аныќ. Оныѕ негізгі идеясы бизнеске, тауар мен ќызмет, ќаржы нарыєын кеѕейтуді кґздейді. Мўнда ешќандай саяси маќсат жоќ. Кез келген ќадам жасарда јр мемлекет ґз мїддесін бірінші орынєа ќояды. Кедендік одаќтыѕ Ќазаќстанєа аса тиімді болмаєанын мойындаєанымыз абзал. Жаѕа одаќтыѕ шартында барлыќ тараптардыѕ мїддесі ескерілгені айтылды. Егемендікке ќол сўєылмайды, јр елдіѕ ґзіндік ерекшелігіне ќўрмет саќталады. Жаѕа бірлестік Ќазаќстанныѕ шыєысќа, Еуропа нарыєына шыєуына да жол ашатынын ўєынєанымыз жґн. Бастысы бизнесмендеріміз сапалы ґнім шыєаруєа ўмтылса болєаны.

Ќалай дегенмен, їш елдіѕ ыќпалдасуы экономикалыќ тўрєыдан тиімді. Еѕ бастысы ўтылмаудыѕ ќамын ойлауымыз керек. Осы ретте салмаќ отандыќ кјсіпкерлерге тїседі. Яєни олар їлкен нарыќта бјсекелестікке тґтеп беретін тауар ґндірсе, еліміз жаѕа ўйымнан ґз сыбаєасын алады. «Нўр Отан» партиясы облыстыќ филиалыныѕ ўйымдастыруымен аймаќтаєы демократиялыќ кїштер ќоєамдыќ коалициясыныѕ отырысынан тїйгеніміз - осы. Баршамыз батыл ќадамымыз басымызєа баќ болып ќонуын тілейік.

Еліміздегі орта жјне ірі бизнес субъектілері колледждерді ґз басќаруларына алуєа дайын. Олар оќу орындарында ґз ќондырєыларын орнатып, студенттерді ґндірістік тўрєыда оќытады.


ЌЎЌЫЌ

www.saryarka-samaly.kz

Елімізде ќўќыќтыќ заѕнамалар заман талабына сай жетілдірілуде. Бўєан дейін ќолданыстаєы заѕдарєа бірќатар ґзгерістер мен толыќтырулар енгізілсе, бїгінде Парламент ќабырєасында тґрт бірдей жаѕа заѕ жобасы ќаралуда. Оларды ќабылдаудыѕ ерекшелігі неде? Бўл туралы сўхбаттасымыз - облыс прокуроры Дастан Шаймерденўлы Сартаев тарќата айтып берді.

- Дастан Шаймерденўлы, ќазіргі кезде жаѕа Ќылмыстыќ кодекс, Ќылмыстыќ-процессуалдыќ кодексі, Ќылмыстыќ-атќару кодексі жјне Јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќтар туралы кодекстіѕ жаѕа жобалары талќылануда. Жаѕа кодекстерді ќабылдаудыѕ ќажеттілігі неде? - Жаѕа Ќылмыстыќ жјне Ќылмыстыќпроцессуалдыќ кодекстерді јзірлеудіѕ жјне ќабылдаудыѕ маѕыздылыєы еѕ алдымен јлеуметтік тўрєыда јлжуаз тўлєалар мен алєаш рет ќылмысќа барєан азаматтарєа белгіленетін жазаны жеѕілдетуде жатыр. Мўныѕ соѕы біртебірте абаќтыда жазасын ґтеушілер санын азайтуєа жол ашуы тиіс. Сондай-аќ ґзгерістер ўлттыќ бірлік пен келісім, јлеуметтік тўраќтылыќты ќорєаудыѕ жоєарєы деѕгейін ќамтамасыз етуге баєытталєан. - Бўл мјселелер заѕ жобаларында ќалай кґрініс табады? - Жаѕа Ќылмыстыќ кодексте айыппўл тґлеу жазасы жиі ќолданылады. Кінјлілерді тїзеу жјне ќоєамдыќ жўмыстарєа жіберу, бостандыєын шектеу де бар. Ќылмыстыќ істерде жауапќа тартылушыларды жапа шегушімен татуластыру, бітістіру жаєдайларына баса назар аударылады. Бўл јрекеттер айыпталушы кјмелеттік жасќа толмаєан жаєдайда, жїкті јйел, жасы кіші балалары бар јйел болєан кезде жасалады. Сондай-аќ жјбірленушініѕ ќўптауымен ресімделетін процессуалдыќ келісім де енгізілуде.

Ўлттыќ бірлікті, јлеуметтік тўраќтылыќты ќорєау мјселесіне келсек, заѕда ауыр ќылмыстарєа, ўйымдасќан ќылмысќа, терроризм, экстремизм секілді ќауіпті жаєдайларда жауапкершілікті кїшейту ќарастырылєан. Ќылмыстыќ-процессуалдыќ кодексініѕ жобасына тоќталар болсам, ќўрылымы айтарлыќтай кїрделі. Ќазіргі ќолданыстаєы заѕнамамен салыстырєанда 97 бапќа артыќ. Осы кїнгі заѕнама 577 баптан тўрса, жаѕа заѕ жобасында 674 бап. Жаѕа заѕ жобасы ќылмыстыќ процеске тартылєан азаматтардыѕ ќўќыєы мен бостандыєын жедел јрі жанжаќты ќорєауды ќамтамасыз етеді. Бўл орайда еліміздіѕ Конституциясында жазылєан сот јділдігініѕ жалпы ќабылданєан жјне фундаментальді негіздері еш бўзылмайды. Ґз кезегінде тергеу органдарыныѕ жўмысын жеѕілдетіп, жеделдетеді жјне халыќаралыќ стандартќа неєўрлым жаќындата тїседі. Ќылмыстыќ процестіѕ ґтуі барысында толыќќанды сот ќадаєалауы жїргізіліп, сотќа дейінгі ґндірістерге бекіту жїзеге асырылады. - Прокурорлыќ ќадаєалаудыѕ кїшеюіне ќатысты не айтар едіѕіз? - Прокуратура органдары тарапынан ќадаєалауды сапалы деѕгейге кґтеруге жаѕа процессуалдыќ заѕда баса мјн беріледі. Јрбір

Ќазіргі Аќтоєай ауданы 1938 жылєы 14 аќпанда Куйбышев ауданы болып ќўрылєан. Аудан 1963 жылдан 1993 жылєа дейін Краснокутскі деп аталса, Тјуелсіздіктіѕ алєашќы жылдарында Аќтоєай болып ґзгертілді. Былтыр ауданныѕ ќўрылєанына 75 жыл толды. Айтулы мерейтойды ґѕір халќы айрыќша сјнсалтанатпен атап ґтті. Енді биыл «Ауыл тынысы» газетініѕ алєашќы нґмірініѕ жарыќ кґргеніне – 75 жыл! Бўл да аќтоєайлыќтар їшін мјні зор мереке екені даусыз. Газеттіѕ алєашќы нґмірі «Большевиктік правда» деген атаумен 1939 жылдыѕ 1 маусымында жарыќќа шыќты. Алєашында 500 данамен тараєан басылымныѕ тўѕєыш редакторы - Айтбай Хангелдин. Ол арнайы білімі болєандыќтан аудандыќ газетті шыєаруєа Орталыќтан жіберілген екен. А.Хангелдиннен кейін газет тізгінін Ќаби Кґлбаев (1944 жылы), Сары Мыѕбаев (1944-1945 жылдары), Білјл Оспанов (1945-1947 жылдары) жјне Шјйім Башаров (1947-1953 жылдары) секілді азаматтар ўстады. 1952 жылы басылымныѕ атауы «Социалистік еѕбек» болып ґзгертілді. Ал тыѕ игерудіѕ алєашќы жылдарында – 1955 жылдыѕ 1 ќаѕтарынан бастап газет екі тілде «Социалистический труд» - «Социалистік еѕбек» болып шыєа бастайды. 1963 жылдыѕ 5 мамырынан басылым атауы «Коммунистический труд» - «Коммунистік еѕбек» болып ґзгертіледі. Бўл тўста газетте Ќабыжан Молшин (1954-1957 жылдары), Єалымжан Маќашев (1957-1961 жылдары), Адам Мўхамеджанов (1961-1963 жылдары), Геннадий Бондаренко (1963-1964 жылдары), Сейфолла Жанарбаев (1964-1971 жылдары), Иван Чусов

ќылмыстыќ істіѕ ќозєалуынан бастап, тергеу толыќ аяќталып, сотта ќаралєанєа дейін ќадаєалайтын жеке «процессуалдыќ прокурор» бекіту ќарастырылєан. Мўндай тўлєа ешќандай ауыстыруєа жатпайды. Оны тек ерекше жаєдайда єана ауыстыруєа болады. Бўрын ќылмыстыќ

5 маусым, бейсенбі, 2014 жыл

5

істіѕ процесін ќадаєалауды јртїрлі басќармалардыѕ прокурорлары жїргізе беретін. Жаѕашылдыќтар тергеу органдарыныѕ жўмысын жеѕілдетіп, жеделдетіп ќана ќоймай, жауапкершілікке тартылєан азаматтардыѕ ќўќыєы мен бостандыєыныѕ кепілін кїшейтеді деп кїтілуде. - Жаќында ќолданыстаєы Ќылмыстыќ кодекске жалєан аќпарат берген тўлєаларды жауапкершілікке тартуды кґздейтін бап енгізілген. Осыєан кеѕірек тоќталсаѕыз... - Шынында, биыл сјуір айында Ќылмыстыќ кодекске ґзгерістер мен толыќтырулар, соныѕ ішінде 242-1-бабы енгізілді. Бўл бап жалєан аќпарат таратушыларды ќылмыстыќ жауапкершілікке тартуды ќарастырады. Оєан сјйкес, ќоєамдыќ тјртіпті бўзу ќаупін тґндіретін, азаматтар мен ўйымдардыѕ ќўќыќтары мен заѕды мїдделеріне, ќоєамныѕ немесе мемлекеттіѕ заѕмен ќорєалатын мїдделеріне айтарлыќтай залал келтіретін жалєан хабар таратќан тўлєаларєа ќатысты ќылмыстыќ іс ќозєалады. Бўл орайда кінјлі азаматтар келтірілген зиянныѕ мґлшеріне байланысты 1000 айлыќ есептік кґрсеткіш кґлеміндегі айыппўл тґлеуден бастап, 10 жылєа дейін бас бостандыєынан айыру жазасына кесіледі. - Јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќтар туралы жаѕа кодекс жобасыныѕ ќолданыстаєы заѕнамадан ерекшеліктері неде? - Жаѕа редакциядаєы Кодекс ќолданыстаєы заѕнама секілді 5 бґлімнен тўрады. Ерекшелігі, тарауы кґптеу, сјйкесінше, баптары да кґбірек. Мазмўндыќ тўрєысына келсек, «ќуыну» тїрлері азайтылєан. Атап айтќанда, јкімшілік ќамау, тўрєызылып жатќан немесе салынєан нысанды мјжбїрлеп кґшіру, јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ жасаудыѕ ќўралы болєан затты ќайтармалы негізде алу секілді ќуыну тїрлері мїлдем алынып тасталєан. Сондай-аќ аз кґлемдегі ќўќыќ бўзушылыќ жасау жјне ол јрекетіне ґкіну жаєдайында јкімшілік жауапкершіліктен босатуды ќарастыратын нормалар жойылды. Себебі бўл жаєдайларда іс жїзінде тїрлі пайымдаулар туындады. Аз кґлемдегі ќўќыќ бўзушылыќ жасаєан азаматты босату кейін жемќорлыќ ґрісін кеѕейтуге мїмкіндік беретіні де ескерілді. Јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќќа жатќызылєан бірќатар оќиєалар жаѕа кодекстіѕ талабына сјйкес ќылмыстыќ негіздегі јрекеттер ќатарына ќосылатынын айта кету керек. Мјселен, келешекте мас кїйде кґлік жїргізу ќылмыстыќ оќиєа болып есептеледі. Бўл да – жаѕа Ќылмыстыќ кодекс жобасыныѕ бір ерекшелігі. - Јѕгімеѕізге рахмет! Сўхбаттасќан – Нўрбол ЖАЙЫЌБАЕВ.

ГАЗЕТТІЅ СҐЗІ - ЖЇЗ ЖЫЛДЫЌ

Аќтоєайдыѕ айнасы

(1971-1975 жылдары), Ќизат Ќаптайыров (19751985 жылдары), осы жолдардыѕ авторы Бјкібай Рамазанов (1985-1991 жылдары, 2007-2008 жылдары), Талєат Смаєўлов (19912007 жылдары, 2008-2012 жылдары) редактор болып ќызмет етті. Ќазір басылым «Ауыл тынысы» деген атаумен аптасына бір рет ќазаќ тілінде шыєып тўрады. Бас редакторы Шаяхмет Сјдуаќасов. 75 жылдыќ тарихы бар «Ауыл тынысыныѕ» алєаш ќўрылєан жылдардаєы негізгі маќсаты еѕбекшілердіѕ тјрбиесіне ден ќою, мал жјне егін шаруашылыєын жїргізуді тиісті дјрежеге кґтеру, ауыл шаруашылыєы ґнімдерін ґндіруді одан јрі арттыруєа жўмылдыру болды. Ўлы Отан соєысы жылдарында да жауынгерлердіѕ ерліктері туралы тўшымды дїниелер ўсынды. Тыѕ жјне тыѕайєан жерлерді игеру жылдары тыѕ игерушілердіѕ нјтижелі істері газет бетінен орын алды. Ќазір Тјуелсіз Ќазаќстанныѕ, Павлодар облысыныѕ, Аќтоєай ауданыныѕ јлеуметтік-экономикалыќ дамуы туралы газет бетінде келелі мјселелер кґтеріліп, тўшымды ой-пікірлер айтылып келеді. Кґп жыл газет редакторыныѕ орынбасары,

бґлім меѕгерушісі ќызметін атќарєан Нјби Јбдірахманов, ўзаќ жылдар редактордыѕ орынбасарлары болєан Нјжімиден Ќазантаев, Назымбек Сјдуаќасов, Байзолла Сўлтанов, соєыс жылдары, соєыстан кейінгі уаќытта редакцияныѕ жауапты хатшылары болєан Аќан Мўсабеков, Балтабек Якупов, Сатай Смаєўлов, осы ўжымда ґздерініѕ еѕбек жолын бастаєан жерлестеріміз «ЌазТАГ» директорыныѕ орынбасарлыєына дейін кґтерілген Ризабек Јдуов, облыстыќ «Сарыарќа самалы» газетініѕ бас редакторы болєан Мўхит Омаров жјне таєы да басќа азаматтар, жалпы редакция ўжымы газеттіѕ ойдаєыдай шыєуына кґп еѕбек сіѕірді. Газеттіѕ 50 жылдыєына арналєан мерейтойлыќ нґмірінде балалар жазушысы, журналист жерлесіміз Мїбјрак Жаманбалинов «Той кјдесі» деген арнау ґлеѕін газет оќырмандарына ўсынды. Бўл газеттіѕ осы ґѕірге аты јйгі, Шаєын єана аудандыќ деп атайды. Ал біраќ та дауылында ґмірдіѕ, Ќанаты оныѕ ќўрыштай боп ќатайды. Ел сондыќтан оны оќуєа тоймайды, Газет жайын бар оќырман ойлайды. Елу жасќа толєан оныѕ тойында, Бїкіл аудан халќы болып тойлайды... – деп тебіренген аќын ґлеѕі јлі кїнге дейін мазмўнын жоєалтпаєаны даусыз.

Јр жылдары газеттіѕ жанашырлары, меншікті тілшілерініѕ ќатарынан Фин жјне Ўлы Отан соєысыныѕ ардагері, бїгінде 97 жастаєы ўлаєатты ўстаз Ханафия Асќаров, 60-шы жылдардан бастап газетпен тыєыз байланыста жїрген Ќазаќстан Журналистер одаєыныѕ мїшесі, аудан туралы жазылєан 5-6 кітаптыѕ авторы Еркін Мундуинов, белгілі айтыскер аќын Бейсенбі Мўќажанов, бїгінде ґмірден озєан Јлкен Бужанов, Мўрат Їсейінов, Кјкім Сыздыќов, Ќайрат Ќайшенов, Теміржан Ќўлатаев, Шїйкен Байшаєырова жјне таєы да басќаларды атап ґтуге болады. 1967 жылдыѕ мамыр айында редакцияєа (ол кезде газет «Коммунистік еѕбек» деп аталды) радиохабар ўйымдастырушы ретінде ќызметке тўрдым. 1970 жылдыѕ ќыркїйек айында Алматыєа барып, сынаќ емтихандарын сјтті тапсырып, ЌазМУ-діѕ журналистика факультетіне сырттай оќуєа тїстім. 1976 жылдыѕ маусымында «Павлодар облыстыќ «Ќызыл ту» (ќазіргі «Сарыарќа самалы») газетінде диплом жўмысымды ќорєап, жоєары білімді журналист деген мамандыќпен университеттіѕ дипломын алєаным мен їшін їлкен мјртебе болды. 2007 жылдыѕ аќпанында «Ауыл тынысы» газетініѕ редакторы болып таєайындалдым. Бір жылдай еѕбек еттім. Ќазір зейнетте болсам да, редакцияєа аудан тарихына байланысты маќалалар, ґзім куј болєан оќиєалар туралы естеліктер, жекелеген таќырыптарєа хабарлар жолдап отырамын. Аудандыќ газетпен байланысымды їзгім келмейді. Меніѕ ґмірде ґз орнымды табуыма, сґз жоќ, 75 жылдыќ тарихы бар газет ўжымы јрдайым ќолдау жасаєанына шын кґѕілден ризашылыєымды білдіремін. Оќырмандарєа, ќазіргі редакция ўжымына, газет жанашырларына айтулы мерейтой ќўтты болсын деймін. Газеттіѕ єўмыры ўзаќ болєай!

Бјкібай РАМАЗАНОВ, Ќазаќстан Журналистер одаєыныѕ мїшесі, Аќтоєай ауданыныѕ Ќўрметті азаматы.

«Транстелеком» АЌ мен Ќытайдыѕ «Huawei» компаниясы ґзара ынтымаќтастыќ меморандумына ќол ќойды. Оныѕ аясында LTE 4G байланысын енгізу, бўлтты технологияларєа арналєан мјліметтерді јзірлеу секілді игі істер жїзеге аспаќ.


БИЛІК НАЗАРЫНА!

6

МЈСЕЛЕ

5 маусым, бейсенбі, 2014 жыл

Усолка шаєын ауданындаєы мына бір єимарат (суретте) 2012 жылдыѕ 1 мамырында пайдалануєа берілуі керек-тін. Нысанныѕ тґлќўжатында осылай жазылєан. Ќазір 2014 жылдыѕ маусымы. Єимараттыѕ ќўрылысы сол кїйі аяќталмай ќаѕтарылып тўр.

«Астана» мўз сарайына арагідік барып тўрамын. Жалєыз мен емес, Усолкадаєы бўќаралыќ спортты серік еткен тўрєындардыѕ дені осылай жасауєа мјжбїр. Шаєын ауданда арнайы кешен болса, алысќа бармай-аќ сол жерде жаттыќпаймыз ба?! Јсіресе, оќушыларєа

Суреттерді тїсірген – Айнўр Ќажатова.

Усолкадає бўрын па ы спорт кешені йдалануєа ек берілуі тиі жыл іс еді

Фархат ЈМІРЕ Суретте – Усолка шаєын ауданы їшін салынып жатќан кґп функционалды спорт кешенініѕ ќўрылысы. Бўќаралыќ спортќа бет бўрєан тўрєындар 2011 жылы осы бір єимараттыѕ ќўрылысы басталєанда бґркін кґкке атып, ќуанып еді. Јсіресе, ата-аналар «Балаларымыз алысќа бармай-аќ, жаќын жердегі спорт кешенінде жаттыєатын болады»

деп сїйінші сўрасќан бір-бірінен. Оќушылар да «Осында шыныєамыз!» деп шаттанып еді. Сол кездегі он жасар балаѕыз бїгінде он тґртке аяќ басты. Дардай жігіт болды. Ґкініштісі сол, єимарат јлі кїнге дейін пайдалануєа берілген жоќ. Тўрєындардыѕ да кїте-кїте таєаты таусылєан. - Усолка шаєын ауданында тўрып жатќаныма жеті жылдай уаќыт болды. Ґкінішке ќарай, бўл ауданда дене шыныќтыратын жабыќ спорт кешені жоќ. Ґз басым ќаланыѕ орталыєындаєы

обал-аќ. Спорт кешендерініѕ дені ќаланыѕ орталыєында орналасќандыќтан, балалары жаттыєуєа кетсе, ата-ананыѕ кґѕіліне алаѕ кіріп, дегбірі ќашады. Оќушыныѕ ќала орталыєына барып-келуініѕ ґзі біршама уаќытты алады. Шаєын ауданда спорт кешені салынар болса, ата-ана алаѕдамай, бала да анда-мында сабылмас еді. Жалпы осы спорт кешенініѕ ќўрылысы басталєанда ќуанєан жанныѕ бірі – мен едім. Біраќ єимараттыѕ ќўрылысы јлі біткен жоќ, - дейді Усолка шаєын ауданыныѕ тўрєыны Жўмабек Мїсјйіпов. Ќарасаѕ кґзіѕ тоймайтын, жыл санап кґркейіп, ќўлпырып келе жатќан Усолкаєа заманауи спорт кешені керек-аќ. Бўл – тўрєындардыѕ тілегі. Біраќ тілектіѕ ќашан орындалары белгісіз. Олай дейтініміз, салынып жатып тоќтап ќалєан кґп ќабатты спорт кешенініѕ ќабырєалары єана тўр. Есік-терезелері салынбаєан. Айналасы биік дуалмен ќоршалєан. Тўрєындардыѕ айтуынша, ќўрылыс жўмыстары анда-санда бір жалєасады екен. Біраќ ўзаќќа созылмай тоќтап ќалады. Десе де, тапсырыс беруші јрі ќўрылысќа жауапты «Ойлерз» компаниясыныѕ ќала тўрєындарыныѕ игілігі їшін спорт кешенін салуды ќолєа алуы – ерлік! Ґзге кјсіпорындарєа їлгі-ґнеге екені даусыз. Естеріѕізде болса, Павлодар ќаласындаєы «Баянтау» спорт сарайы, «Энергетик» теннис орталыєы жјне таєы да басќа єимараттар осындай компаниялардыѕ ќолдауымен салынєан болатын. Бизнестіѕ јлеуметтік жауапкершілігін ґзге де жергілікті компаниялар сезініп, игі бастамаларды ќолєа алса, нўр їстіне нўр болатыны аныќ.

www.saryarka-samaly.kz Мјселеніѕ аќ-ќарасын аныќтау їшін «Ойлерз» компаниясыныѕ директоры Георгий Малявинге хабарласќан едік. - Јуелде бўл жерге автотўраќ салуды жоспарлаєан едік. Біраќ сол кездегі облыс јкімі Баќытжан Саєынтаев Усолкаєа кґп функционалды спорт кешені керектігін айтты. Автотўраќтыѕ орнына спорт кешенін салуды ќолєа алуды ґтінді жјне јкімдік тарапынан барынша ќолдау кґрсетілетінін жеткізді. Осылайша, жобалыќсметалыќ ќўжаттар јзірленді. Жобаны мемлекеттік сараптамадан ґткізер уаќытта Баќытжан Јбдірўлы ЌР Экономикалыќ даму жјне сауда министрі болып таєайындалды. Ал одан кейін јкімдіктегілер бўл іске атїсті ќарады. Павлодардаєы Ќазаќстан мен Ресейдіѕ аймаќаралыќ форумы ґткен соѕ мјселені оѕ шешеміз деп сендірді. Алайда ешќандай ќолдау болєан жоќ. Аќыры спорт кешенін салу туралы бастаманы кґтерген Баќытжан Саєынтаевпен ретін тауып хабарластым. Ол облыстыќ јкімдікке аталмыш мјселені жеделдетіп шешуді тапсырды. Біраќ ешќандай ќозєалыс болмады. Одан кейін ел Президентіне, ЌР Премьер-Министріне шыќтым. Олар да облыс басшылыєына тапсырма берді. Алайда бўєан да ешкім ќўлаќ аспады. Осылайша, іс саєызша созылып кетті. Осы жылєы мамырдыѕ 22-сі кїні облыстыѕ ќазіргі јкімі Ќанат Бозымбаевтыѕ ќабылдауында болдым. Ол бўл мјселені ќарастыратынын айтты. Меніѕше, Усолкаєа кґп функционалды спорт кешені керекаќ. Себебі спортты дамыту – Елбасымыз ўстанєан негізгі баєыттыѕ бірі, - деді бізге берген тїсініктемесінде Георгий Николаевич. Компания директорыныѕ айтуынша, бїгінде ќўрылыс жўмыстарыныѕ 65 пайызы аяќталєан. Спорт кешенінде їш зал болады деп жоспарлануда. Мўнда футбол, волейбол, баскетбол, бокс, кїрес, шахмат, дойбы секілді спорт тїрлерімен айналысуєа болады. Сонымен ќатар темір-терсек кґтеріп, дене шыныќтырамын дейтін тўрєындар їшін де барлыќ мїмкіндік жасалмаќ. Ал «Ойлерз» компаниясыныѕ басшысы мемлекеттен ќолдау болса алдаєы уаќытта басќа да спорттыќ нысандарды салуєа дайынбыз деп отыр.

Ерєали НЎРБЕКОВ, ѕ тўрєыны: Усолка шаєын ауданыны ќысќы спортпен н їші ы дар єын тўр - Усолка таяќ тастам ебі, Себ . бар ік шўєылдануєа мїмкінд стыѕ кїні Ќы р. тў жерде шаѕєы базасы да ґткізеді. Енді сон ын ыт уаќ бос ыз рым балала , «Астана» секілді шаєын ауданєа «Баянтау» нса екен дейміз. салы ені кеш заманауи бір спорт е, темір-терсек Ішінде бір мезетте жїгіруг ауєа болатын ойн ол ейб вол , бол фут ге, кґтеру алыќта. Ал оєан спорт кешендерініѕ бјрі орт . 7-сыныпта йым -ќа мет барып-тўрудыѕ ґзі ќия «Баянтау» спорт ан ырх Бат м ўлы н їлке н ты оќи Ол жаттыєуына сарайында жаттыєады. рамыз. Усолкада оты п ѕда ала барып-келгенше бой кґт ерс е, айы та маш а спо рт сар еді. Сондыќтан ар таб жай ілі кґѕ дыѕ дар тўрєын ќтыѕ тілегі. халы – Бўл ек. кер ені бізге спорт кеш

Павлодар ќаласы.

15 маусым – Медицина ќызметкерлері кїні

Јр жаѕашылдыќтыѕ нјтижесі мол Облыс орталыєындаєы №3 ќалалыќ аурухана заманауи технологияларды пайдалана отырып, тўрєындарєа емдом кґрсетудіѕ жаѕа јдістерін ќолдануды ќолєа алєан болатын. Јсіресе хирургиялыќ бґлімше дјрігерлері жїйелі тїрде білімдерін шыѕдап, шетелдік јріптестерімен тјжірибе алмасып, емдеудіѕ тиімді жолдарын ќарастыруда. Бґлімше меѕгерушісі Солтанєазы Масєаповпен жаѕашылдыќтар жайында сўхбаттасќан едік. - Солтанєазы Аманжолўлы, сіз басшылыќ ететін хирургиялыќ бґлімшеде емдеудіѕ тыѕ јдістері жиі енгізіліп тўра ма?

- Алдымен №3 ќалалыќ аурухана їнемі жаѕашылдыќќа ўмтылатынын атап ґткен жґн. Медицина саласындаєы ґзгерістерді тјжірибеде ќолдану бўрыннан ќалыптасќан игі дјстїр. Мјселен, ґткен єасырдыѕ соѕында республикада алєашќылардыѕ бірі болып эндохирургияны енгіздік. Эндохирургиялыќ кешен де ґзгелерден бўрын алынды. Сонымен ќатар, дјрігерлер шетелге барып, тїрлі шеберлік сыныптарына, съездерге,

конференцияларєа жиі ќатысады. Мен Ќазан, Минск ќалаларында тјжірибеден ґттім. Бўл елдердегі ќолданылатын јдіс-тјсілдерді јріптестеріммен бґлістім. Ал аќпан айында біздіѕ ауруханада облыстыѕ эндохирургтеріне арналєан шеберлік сыныптары ґтті. Осындай жиындарда кґп нјрсені їйренеміз. Ќуантарлыєы, ќолєа алєан істеріміз нјтижелі. Яєни науќастарєа ем-дом шараларын жасау анаєўрлым жеѕілдеді. Мысалы, операция жасамай-аќ эндоскопиялыќ жолмен емдеуге болады. Тўрєындар да бўрынєыдай апталап аурухана тґсегінде таѕылмай, тґрт-бес кїнніѕ ішінде їйіне орала алады. Осындай жаѕашылдыќтарды їнемі

- Аќпараттыќ технология ќарќынды дамыєан ќазіргі заманда медициналыќ ќўралдар да їнемі жаѕарып тўрады. Мїмкіндігінше соѕєы технологияларды сатып алып жатырмыз. Бїгінде ќолданылатын аппараттардыѕ дені Еуропа елдері мен Жапонияда шыєарылєан. Бўл мемлекеттердіѕ технологиялары сапалылыєымен белгілі. Алдаєы уаќытта да аталмыш елдердіѕ ґнімдерін ќолданысќа енгізуіміз јбден мїмкін. Ґйткені ем-дом кґрсетуде тек дјрігердіѕ біліктілігі єана емес, аппараттыѕ мыќтылыєы да ќажет. - Сґзіѕіз аузыѕызда, дјрігерлердіѕ білім-біліктілігі ќандай деѕгейде?

Бїгінде бґлімшеде 12 дјрігер науќастарды емдейді. Оныѕ барлыєы жоєары жјне бірінші санатты ќызметкерлер. Атап ґтерлігі жас хирургтар да ќатарымызєа жаѕадан ќосылып жатыр. Дјрігерлердіѕ 30 пайызы – жастар. Жас болса да білімі тереѕ, ґз ісін жетік білетін мамандар. - Тўрєындарда ќандай аурулар жиі кездеседі?

пайдалануєа тырысамыз. Бўл ретте аурухана басшылыєына зор алєыс айтќым келеді. Дјрігерлердіѕ біліктілігін арттыруєа їлкен мјн беріп, ќолдау кґрсетіп тўрады.

- Асќазан жарасы, тоќ ішек аурулары, ісік, соќырішек. Кґп жаєдайда асќазан ауруларына шалдыќќан науќастар келеді. Ќандай ауру болмасын тамаќтануєа тікелей байланысты екенін таєы бір мјрте еске салєым келеді. Сондыќтан јр адам ґзініѕ денсаулыєына жауапкершілікпен ќарап, дјрігерлерге уаќытылы ќаралып тўрєаны абзал.

- Ал тыѕ тјсілдерді жїзеге асыруєа медициналыќ аппараттар ќауќарлы ма?

Ќўндыз ЌАБЫЛДЕНОВА.

- Јѕгімеѕізге рахмет!

Сўхбаттасќан -

Венгрияда ўлы Абайєа ескерткіш орнатылды. Ол Будапешттегі Астана кґшесіне ќойылєан.


5 маусым, бейсенбі, 2014 жыл

16 www.saryarka-samaly.kz

Махаббат, ќызыќ мол жылдар...

ем, ы шаш ќан а рай к ґр От к ґзіѕнен нўр н жаз сам т алай ґлеѕ. єа н Артыќ болм ас са с нда с ыр ше ртісіп , Т ыныш тыќты ѕ ая ыа ай бер ем. ќ р Сен іѕ сўл у бейн еѕе

Суретті тїсірген - Айнўр Ќажатова.

www.saryarka-samaly.kz

5 маусым, бейсенбі, 2014 жыл

Талєамєа татитын...

«Ќазаќстан» ўлттыќ телеарнасында - жексенбі, маусымныѕ 15-і кїні саєат 17.30-да

«60 - тал тїс»

атты сатирик Толымбек Јлімбекўлыныѕ шыєармашылыќ кеші!


2

9-15 МАУСЫМ Мультсериалы «Настоящий Арон Стоун». Сериал. «Ранетки». Сериал. «Воронины». Сериал. «Последний из Магикян». Сериал. «Информбюро». «Сюжет дня». «Папаши». Сериал. «Рождественский Купидон». Комедия. «Путешествие на запад». Сериал. Ќазаќша концерт.

www.saryarka-samaly.kz

12.00 14.00 15.00 16.00 19.00 20.00 20.20 23.00 00.00 02.00 03.00 07.10 “Япыр-ай”. 08.00 “Жїрекжарды”. 08.45 “Айкуне” гимнастикасы. 09.00 “Дорога домой”. 09.10 “Самая красивая”. Мелодрама. 11.35 “Любовь с оружием”. Остросюжетная драма. 15.10 “Очная ставка”. 16.10, 17.00 “Махаббат мўѕы”. Т/х. 18.00 “Не ври мне”. Д/реалити. 19.00, 21.00 Жаѕалыќтар. 19.35, 01.15 “Рейдер”. 19.45 “Карадайы”. Т/х. 21.40 “Бездна”. Криминальная драма. 23.35 “Ключи от счастья. Продолжение”. Мелодрама.

ИРБИС 08.00 - 16.00 Профилактика. 16.00 «Ой толєау». 16.20 «Взгляд». 16.40 «Јн ќанатында». 18.00, 19.30, 22.20, 23.00 Новости. 18.20 «Дети Арбата». Фильм. 20.10 «Непристойное предложение». Фильм. «Двойная рокировка 3». Фильм. «Јн ќанатында». 17.35, 20.40, 00.00 - Телекаталог. 17.50; 19.20, 20.00; 22.50, 23.30; 02.00 - Тамаша таѕдау. 23.40 01.40 17.00, 17.15, 01.30,

5 маусым, бейсенбі, 2014 жыл

15

Торпаќ. Дїйсенбіде жўмысќа кешікпеудіѕ жолын ќарастырыѕыз, сейсенбі - сјтті кїн, ўзаќ кїткен мјселеѕіз оѕынан шешіліп, ќуанышќа бґлейді. Апта ортасында жалєызілікті Торпаќтар ґздері армандаєан адамын жолыќтырулары мїмкін, егер кґѕіліѕізден шыќса, болашаєыѕызды ойластырыѕыз. Бўл кїндері кґп ўзамай ќаражат жаєдайыѕыз жаќсарады.

шкі М е р г е н Тауе Са 23 ры ыш 22.12 2 .11 йє 01 1.12 2 ш ќў 01 19. 22 4.1 аян Су 20. .02 .1 0 1 18

Сарышаян. Дїйсенбіде белсендірек болсаѕыз, бірќатар істеріѕізді тындырасыз. Апта ортасында саќ болмасаѕыз, ќымбат затыѕызды жоєалтудыѕ ќаупі бар. Бейсенбі ауырлау ґтеді, жўмыс кґбейеді немесе маѕызды шешімдер ќабылдап, бірден жїзеге асыруєа тура келеді. Жўмадаєы іс-јрекетіѕіз кїтпеген жерден кґпшіліктіѕ назарына ілігіп, беделіѕіз кґтеріледі. Апта соѕында табиєат аясында демалєан жґн.

Таразы. Таразылардыѕ кґпшілігі апта басында басшыларымен тіл табыса алмайды. Сейсенбі махаббат пен ќаржы мјселесінде ќуанышќа бґлейді. Апта ортасындаєы іссапар жемісін береді, кґптеген жобаларыѕызды жїзеге асырасыз. Сенбіде јлдекімдердіѕ алдауын, ґсек-ґтірік істерін «су бетіне» шыєарасыз. Сенбі, жексенбі сјтті.

Дї йсе нб іде То ќт ы. ќ кер ек , Тоќ ты лар єа саќ ты алу ыѕ ыз п јлд ен ен і жо єал ты кімге ујде мїмкін. Сейсенбіде еш ор ын да й он ы бе рм еѕ із, ге нўќ сан алм аса ѕы з, бед елі ѕіз нда сыйлы келеді. Апта ортасы п-білісесіз, адамдармен танысы і. Жўмада бўл сізге пайда јкелед мї мк ін. жо лєа шы єуы ѕы з мысымен жў Демалыс кїндері їй айналысыѕыз.

Шаян. Аптаныѕ басында ќозєалмайтын мїлікке байланысты ќўжат рјсімдеуге болмайды. Сейсенбіде ешкімге ујде бермеѕіз, орындай алмауыѕыз мїмкін, ал уаќыт кетіріп, орындап шыќсаѕыз, ризашылыќ та айтылмайды, ренжисіз. Апта ортасында маѕызды ќўжаттармен айналыспауєа тырысыѕыз. Жўма, сенбіде алыста тўратын адаммен танысып, тіпті романтикалыќ жаєдайда кездесуіѕіз мїмкін. Арыстан. Бўл апта кґптеген Арыстандар їшін кїрделілеу болмаќ. Дїйсенбідегі кездесу, танысулардыѕ нјтижесі шамалы, сондыќтан белсенділік танытудыѕ ќажеті жоќ. Сейсенбі, сјрсенбіде басшыларыѕыздыѕ тапсырмасын бўлжытпай орындасаѕыз, беделіѕіз кґтеріледі. Ќаражат жаєдайыѕыз жаќсарады, сыйаќы алуыѕыз мїмкін немесе еѕбекаќыѕыз ґседі. еге н Би ке ш. Кї тпхаб же рд е бас та лєа н ма аяќ ба т хи ка ясы те з жы лта лад ы. Сей сен бід е імдежымайтын мїлік рјс ті . сеѕ із, нј ти же сі сјт ісс ап ар єа Сј рсе нб іде танышыєасыз, жаєымды тар сулар болмаќ, жаѕа дос да ма табасыз. Бейсенбі, жў ст ы ќа ты ќа ра жа тќ а ѕы з іст ер ме н ай на лы суы мїмкін, соѕы сјтті. де рі кїн Де ма лы с танып жараќат алудан саќ жїріѕіз.

www.saryarka-samaly.kz

9-15 МАУСЫМ

Ег ізд ер . Егі зде р эле кт р та нул ары жа бды ќт ары нан саќ лыќќа мјн тиіс, ќауіп бар. Денсау естермен беріѕіз, ќызметте јріпт з, ўсаќтіл табысуєа тырысыѕы лар єа шы тї йек кем шіл ігіѕ із бас і мїмкін. іну таудай дїние болып кґр арыѕызды Ќўжаттар мен іс ќаєазд ќан не мјн реттеѕіз, бўрын жоєалт табылады. бермеген ќўнды ќўжат Апта соѕы сјтті.

М е р г е н . Апта басында жараќат алу ќаупі бар. Табиєат аясына шыќсаѕыз, ќауіпті жјндіктерден саќтаныѕыз. Апта ортасында кґптен шешімін таппай жїрген мјселеѕіз оѕынан шешіледі. Ал бейсенбі кїні ґзіѕіз їшін оѕтайлы ўсыныстан бас тартпаѕыз. Сенбі мен жексенбі сјтті, ќонаќќа барасыз немесе еѕбек демалысын алып, жолєа шыєасыз.

Балыќтар. Маѕызды істерге ќатыса ќалсаѕыз, абайлаѕыз, јлдебір ќўжаттан ќателесіп кетуіѕіз јбден мїмкін. Апта бойы Балыќтар жўмысбасты болмаќ, кїрт ґзгеретін жоспар, іссапар, кездесулер уаќыттыѕ ќалай ґткенін білдіртпейді. Апта соѕында шаршаєаныѕызды сезінесіз. Дегенмен істеріѕіздіѕ нјтижесі ќатты ќуантады.

Дїй сенб іде Суќўйєыш. аны п зиян ды жјн дікт ерд ен саќт шта р жїр іѕіз, ал сейс енбі Суќў йєы ды. їшін сјтті, барлыќ ісіѕіз алєа баса шылыќ Аптаныѕ ортасында шыєарма жїз еге ќўр саѕ ыз, жос пар лар аќ. асы руд ыѕ мїм кінд ігі мол болм і сенб Жўм а да сјт ті. Сен бі, жек аєы кїнд ері туы ста рыѕ ызб ен арад мас , ќар ым- ќат ына с ќуа нта ќой сабырлы болыѕыз.

Тауешкі. Дїйсенбідегі ќарым-ќатынас жаќсы нјтиже бере ќоймас, жалпы, апта басында байланысты азайтыѕыз. Сейсенбіде їйіѕізде тазарту жўмыстарын жїргізіѕіз, керексіз заттардан арылыѕыз. Аптаныѕ ортасында жоспарыѕыз кїрт ґзгеріп, маѕызды іспен шўєылданасыз. Жўмада бјрі ќалпына тїседі, демалыс кїндері де сјтті болмаќ.

Бике ш Таразы 2 24.09 2 4.08 23.10 3.09

НТК «Јлемніѕ еѕ ќызыќ жануарлары». «Жўлдыздар шеруі». 13.40, 18.40 «Ревю». 12.20 «Том мен Джерри». М/х. 19.30 «Универ». Сериал. 21.00 «Интерны». Сериал. «Губка Боб. Квадратные штаны». М/с. «Пингвины из Мадагаскара». М/с. «Кїлкі ойнаќ». «Тек кїлкі їшін». «Топ-модель по-американски». «Мистические истории». «Экстрасенсы ведут расследование». «Деффчонки». Сериал. 21.30 «Физрук». Сериал. «Такси». «Битва экстрасенсов». «Шетелдік кїйеубала». Т/х. «Лица в толпе». Триллер.

07.20 07.45 08.20, 08.40, 09.00, 10.10, 10.40

17.00 18.05, 19.00 22.00 23.10 00.00

07.00 «Ќырыќ миллион теѕге» шоуы. 08.00 «Ќуырдаќ». 08.30 «Айна online 4». 09.00 Шоу «Один в один 2». 12.00 «ДРУГИМИ СЛОВАМИ». 13.00 «Выход есть!». Ток-шоу. «Я – шопоголик». «Свекровь и невестка». «НЫСАНА». «Шоумастгоуон». «Айна online». «Ќыздар арасында». 20.30 Жаѕалыќтар. «Северный ветер» т/с. «Жизнь и судьба» т/с. «Караоке- живой звук».

11.30 12.40 13.10 14.00 15.00 16.00

14.00 14.30 15.00 15.45 18.30 19.00 20.00, 21.00 22.50 00.30

Егізд н ер Шая 22 То ан 22.06 21 .05 р т .06 с 21 п а 2.07 2 ы 7 р . 2 0 0 . 0. 4 ќ А 3 08 05 2 3. 2

5 маусым, бейсенбі, 2014 жыл

9 ДЇЙСЕНБІ «Біз». Ток-шоу. 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. «Бюро расследований». «Сулейман Великолепный». 4 сезон. «След». Т/с. Кґзќарас. Тотальный футбол. 00.30 Ќорытынды жаѕалыќтар. Журнал. Жаѕалыќтар. 7.00 "Идеальная игрушка". Х/ф. 8.35 "Kaznet". 8.55, 10.10, 16.50 "Еріксіз неке". Т/х. 10.00, 13.00, 14.00, 20.00 Жаѕалыќтар. 10.15 "Оќыс оќиєа!". "Право на качество". "Незабываемый". Сериал. 19.00 "Ќыз єўмыры" Т/х. "20.30". Избранное за неделю. "Широка река". Сериал. "20.30. Біздіѕ уаќыт". 22.50 "Ўмытылмас". Т/х. 01.05 Новости "20.30". "Если у вас нету тети". Сериал. "Кеш емес" ток-шоу. Жаѕалыќтар. "Соѕєы саяхат". Т/х.

ЕВРАЗИЯ Телеканал «Доброе утро». «Пятницкий». Сериал. «Истина где-то рядом». «Модный приговор». «101 кеѕес». «П@Утina+». «20 лет без любви». Т/с. «Судебные истории». «Давай поженимся». Жаѕалыќтар. «Склифосовский». Т/с. «Маралбек». «П@Утina». «Новости в 21.00». «Ментовские войны 6». Т/с. «Пилот международных авиалиний». Т/с. «Москва. Три вокзала 2». Т/с. 7.00 «Алтын дјн еѕбек мерекесі». 8.30 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ». 9.30 «Астрологический прогноз с Павлом Глобой». 9.35, 11.30, 14.15, 15.30 «TV Shop». Ербол Ќўдайбергеновтыѕ «Јнім саєан, туєан ел!» атты шыєармашылыќ јн кеші. «АЛ ЌЎДА - БЕР ЌЎДА». К/ф. Музыка арнасы «Јн шашу». «Территория происшествий». «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА». Боевик. «Борис Андреев. Богатырь союзного значения». «Без обмана». «Территория происшествий. «ПАНОРАМА ДНЯ». «Тайны нашего кино». «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ». «Мен даланыѕ ќызымын». Баєдат Сјмединова. Музыка арнасы. «Талисман успеха».

КТК-7 + 31 07.00, 21.00 «Сен келерсіѕ». Сериал. 09.00 «Гарри Поттер и принц полукровка». Кино.

23.30 00.00

18.50 19.50 20.00 20.30 21.00 21.30

12.00 13.30 14.30 16.00 16.30 18.00

10.05

02.00

7.00 11.00 12.00 12.25 13.35 14.00 15.00 15.50 16.50 18.00 18.55 19.55 20.30 21.00 21.30 00.00

10.35 11.05 12.05, 13.10 14.10 16.00 18.00, 20.30, 21.00 23.50 00.35 01.35

19.10 20.00, 20.30 21.30 22.20 23.00 23.30 00.00, 01.00 01.30

02.33 Таѕ намазыныѕ кіруі, 04.33 Кїннiѕ шыєуы, 12.53 Бесiн намазы, 18.31 Екiнтi намазы, 21.20 Аќшам намазы, 23.00 Ќўфтан намазы.

07.30 «Ертіс таѕы». 09.00 «Уаќыт-керуен». 09.30 «День за днем». 10.10 «Їй болу ќиын». Т/х. 10.45 «Чудеса природы». Д/ф. 11.00 «Ин Хан патшайымныѕ сїйіктісі». Т/х. «Без срока давности». Т/х. «Дорожная карта бизнеса – 2020». «Ертіс INFORM». «Руханият». «С дипломом в село». «Романовы». Д/ф. 17.50 Їзіліс. «Ґндірісті ґлке». «Ертіс INFORM». «Полезная информация» «Ертіс INFORM». «Стратегия – 2050» «Без срока давности». Т/с. «Ночные ласточки». Т/с. «Ертіс INFORM». «Ґндірісті ґлке». «Ертіс INFORM». «Туєан елдіѕ тїтіні». Т/х. «Чудеса природы». Д/ф. «Їй болу ќиын». Т/х. 00.15 «Ертіс INFORM». 10.55, 11.25, 11.55, 12.55, 18.55, 20.55, 21.55, 22.55 Удачный выбор. 11.00, 12.20, 14.40, 19.55, 20.20, 22.30 «Телемагазин». 13.30, 18.55, 21.50, 23.30 «Талапкер».

7.00 «Таѕшолпан». 10.00 «Дауа». 10.35 «Ќазаќтыѕ ќолґнері». 10.50 «Айтуєа оѕай...». 11.35 «Кґк тарландары». Телехикая. 12.30, 17.30, 20.30, 00.05, 03.00 Жаѕалыќтар. 12.45 «Апта. Kz». 13.50 «Аќсауыт». 14.25 «Майя». Мультхикая. 14.35 «Жолыѕ болсын, балаќай!». 15.05 «ЈЙЕЛ БАЌЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 16.10 «Келін». Телехикая. 17.00 «Меніѕ Ќазаќстаным». 17.50, 01.00 «Ґзекжарды». 18.10 «EXPO жолы». 18.30 «Шарайна» Телесаяхат. 19.00 «ЗАЅ ЖЈНЕ БІЗ». Тікелей эфир. 19.35 «Еѕбек тїбі - береке». 19.40 «Кґк тарландары». Телехикая. 21.05 «АЙТУЄА ОЅАЙ...». 21.50 «ЕЛІМ-АЙ». Телехикая. 22.45 «Келін». Телехикая. 23.35, 02.30 «Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев». «SPORT.KZ». «Шарайна» Телесаяхат. «Дауа». «EXPO жолы». 00.40 01.15 01.40 02.10

12.00 12.50 13.00 13.35 13.50 14.05 15.00 17.50 18.00 18.20 18.30 19.00 19.20 20.10 21.00 21.20 21.30 22.00 22.50 23.00 23.35 09.55, 19.25, 10.25, 22.10, 11.30,

ХАБАР 07.00 «Жаѕа кїн». 09.00, 10.00 Жетi кїн. 11.00 «Кґпке ортаќ жаѕа технологиялар». Д/с. 11.30 «Воспитание чувств». Кино. 13.00, 15.00 Тїскі жаѕалыќтар. 13.15 Кґзќарас. 13.45 «Јр їйдіѕ сыры басќа». Д/драма. 14.15 Айтўмар. 15.10 «Схватка». Т/с. 16.00 «Телефон доверия». Д/драма. 16.50 «Подари детям жизнь». 17.00, 18.00 Кешкі жаѕалыќтар. 17.15 «Ќосґзен аралыєы - јлемдік ґркениет». Д/с. «Кїн саќшылары». Телехикая. 18.15

ы Балыќтар Тоќт 3. 19. 21.0 4 20. 02 03 0 . 0 2


Ауыз жарасы

Теѕіз

Перловка

Ќарамаќарсы

Пияз

Бала

Есіѕе саќта

Сауна

Итальян комигі

Газеттіѕ 29 мамыр, 59-нґмірінде шыќќан сканвордтыѕ жауаптары

Їй ќўсы

Жырау

Біреудіѕ аќылойы

Сўлу

Ќоршаєан орта Кілтпен ашылады «... јлемі» (дїкен)

Дјреже

Контора

Ўят

Ноян

Ўйыєан сїт

Ќасќыр

14

Ыдыс

Мїше

Ислам мемлекеті

Жјндік

Бойы сидиєан ќўс

www.saryarka-samaly.kz

... болып бояуы сіѕген

Жабайы ќўс

Консервант

Ауыл иесі

Туыс

Алмасу

...-скала

Жебе Тўлпар

... ілім

Ойын (орыс.)

Ы.Алтынсаринніѕ атасы

Шын

Серт

Мерзімді іс

Тігінен: Обал. Осмий. Келін. Ай. Барсакелмес. Торы. Тау. Таотар. Пісте. Баспалдаќ. Ка. Адрес. Аз. Аса. Ќараєай. Аќылбай. Фармацевт. Ары. Саванна. Ир. Кіс. Он. Аларманєа. Ым. Панда. Анкета. Ит. Аќ. Ар. Аут. Назар. Асу.

Ќўрастырєан - Тґлеген НЎРЄАЗЫ.

Н2О

Суын шыєару

Металл

Тїс

БІР МИНУТЫЅ БОСЌА ҐТПЕЙ...

5 маусым, бейсенбі, 2014 жыл

Аєаш

... Дасаев

... Оѕєарсынова

Жыл басы

...ќўла

Шеше

Кґлденеѕінен: Бомба. Прага. Јмірші. Вона. Скафандр. Ойнаќтаєан. Јк. Арна. Берет. Аймалау. Слайд. Ант. Кему. Цирк. Берермен. Кластас. Ата. Ін. Ас. Ат. Наз. Сопаќ. Тазы. Каир. Байтал. Ордабасы. Лавр. Асар. Мас. Ќайыќ. Ќу.

5 маусым, бейсенбі, 2014 жыл

10 СЕЙСЕНБІ

07.00, 09.00, 11.00, 12.00 14.00 15.00

00.00 02.00

21.00 21.30

19.50 20.00 20.30

18.00

12.00 14.00 14.30 16.00 16.30 17.00

9.35, 10.05

02.00 02.50

7.00 11.00 12.00 12.25 13.35 14.10 14.35 15.00 15.50 16.50 18.00 18.55 19.55 20.30 21.00 21.30 00.00

10.30 11.05 12.05, 13.10 14.10 16.00 18.00, 20.30, 21.00 23.50 01.35

10.20

23.40 00.20, 01.20 01.40

3

19.00 20.00 20.20 00.00

03.00 04.00

07.30 “Япыр-ай”. 08.25“Айкуне” гимнастикасы. 08.40, 12.00 Жаѕалыќтар. 09.05 “Глухарь. Возвращение”. Т/с. 19.35 “Рейдер” “Возмездие”. Т/с. “Верное Средство”. Д/реалити. “Астарлы Аќиќат”. “Махаббат мўѕы”. Т/х. “Не ври мне”. Д/реалити. 21.00 Жаѕалыќтар. “Карадайы”. Т/х. “Бездна”. Криминальная драма. “Ключи от счастья. Продолжение”. Мелодрама.

ИРБИС

«Јлемніѕ еѕ ќызыќ жануарлары». «Жўлдыздар шеруі». 13.40, 18.40 «Ревю». 12.20 «Том мен Джерри». М/х. 19.30 «Универ». Сериал. 21.00 «Интерны». Сериал. «Губка Боб. Квадратные штаны». М/с. «Пингвины из Мадагаскара». М/с. «Кїлкі ойнаќ». «Тек кїлкі їшін». «Топ-модель по-американски». «Мистические истории». «Экстрасенсы ведут расследование». «Деффчонки». Сериал. 21.30 «Физрук». Сериал. «Такси». «Битва экстрасенсов». «Шетелдік кїйеубала». Т/х. «Амфибия». Фильм.

НТК

17.00 18.05, 19.00 22.00 23.10 00.00

07.00 «Ќырыќ миллион теѕге» шоуы. 08.00 «Ќўдіретті Рейнджерлер» м/с. 08.30 «Айна online». 09.00 «Гадалка». 10.00 «Всегда говори всегда 5» т/с. «Смехопанорама». «Фабрика звезд 6». «Дневник доктора Зайцевой» т/с. «Бїгін кїндіз». «Айнасґздік». «Шоумастгоуон». «Бїк пен Шік». «Ќыздар арасында». 20.30 Жаѕалыќтар. «Северный ветер» т/с. «Жизнь и судьба» т/с. «Караоке- живой звук».

11.30 12.40 13.10 14.00 15.00 16.00

11.00 11.30 13.00 15.00 15.15 15.45 18.00 19.00 20.00, 21.00 22.50 00.30

07.20 07.45 08.20, 08.40, 09.00, 10.10, 10.40

07.00, 13.00, 18.00, 19.30, 22.20, 23.00 Новости. 08.30 «Fresh Таѕ». 09.30 «Двойная рокировка 3». Фильм. 11.30 Мультфильмы. 12.00 «Дети Арбата». Фильм. 14.10 «Непристойное предложение». Фильм. 16.00 «Јн ќанатында». 18.20 «Дети Арбата». Фильм. 20.10 «Айтарым бар». 20.30 «Нортенгерское Аббатство». Фильм. 23.40 «Целуй девочек». Фильм. 01.40 «Јн ќанатында». 10.00, 14.40, 16.20, 17.20, 21.00, 00.00 Телекаталог 07.30, 08.10; 12.50, 14.00; 16.50, 17.50; 19.20, 20.00; 22.50, 23.30; 01.30, 02.00 Тамаша таѕдау.

12.40, 12.55 15.15 16.20 17.00 18.00 19.00, 19.45 21.40 23.35

«Последний из Магикян». Сериал. «Информбюро». «Сюжет дня». «Обещать - не значит женится». Мелодрама. «Путешествие на запад». Сериал. Ќазаќша концерт.

www.saryarka-samaly.kz

21.00 «Сен келерсіѕ». Сериал. 16.00 «Воронины». Сериал. 23.00 «Папаши». Сериал. Мультсериалы. «Настоящий Арон Стоун». Сериал. «Ранетки». Сериал.

КТК-7 + 31

7.00 «Музыка арнасы». 8.00 «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ». 8.30 «Территория происшествий». 8.40, 18.50 «Александровский сад». Т/с. 9.30 «Астрологический прогноз с Павлом Глобой». 11.30, 14.15, 15.30 «TV Shop». «Болашаќќа нўрлы кґзбен ќараймын» Жалєас Кеѕесов. «Ќос жўлдыз 2013». Музыка арнасы «Јн шашу». «Стиляги». «Кинопаркофка». Время Независимости. Документальное кино Казахстана. Александр Головинский «Играем Чехова». «Валентин Смирнитский. Пан или пропал». «Территория происшествий». «ПАНОРАМА ДНЯ». «Киноклуб». Олега Борецкого. «Сказки Киплинга». «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ». «Јсеттіѕ јсем јндері-ай» Јсем Бейсеуовке арналєан кеш. «Талисман успеха». «Јн - кґѕілдіѕ ажары».

Телеканал «Доброе утро». «Пятницкий». Сериал. «Истина где-то рядом». «Модный приговор». «Караоке такси». «101 кеѕес». «П@Утina». «20 лет без любви». Т/с. «Судебные истории». «Давай поженимся». Жаѕалыќтар. «Склифосовский». Т/с. «Караоке Такси» «П@Утina» «Новости в 21.00». «Ментовские войны 6». Т/с. «Пилот международных авиалиний». Т/с. «Москва. Три вокзала 2». Т/с. «Модный приговор».

ЕВРАЗИЯ

7.00 Новости "20.30". 7.30, 10.00, 13.00, 14.00, 20.00, 00.35 Жаѕалыќтар. 8.00 "Лица столицы". 8.30 "Kaznet". 9.00, 10.10, 16.50 "Еріксіз неке". Т/х. "Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары" м/ф. "Суперпапа". "Незабываемый". Сериал. 19.00 "Ќыз єўмыры" Т/х. "Кеш емес" ток-шоу "Если у вас нету тети". Сериал. "Карамель". Сериал. 22.50 "Ўмытылмас". Т/х. 01.05 Новости "20.30". "Если у вас нету тети". Сериал. "Сырласу" ток-шоу. "Соѕєы саяхат". Т/х.

Кґзќарас 00.50 Ќорытынды жаѕалыќтар. Арнайы хабар Жаѕалыќтар.

02.33 Таѕ намазыныѕ кіруі, 04.33 Кїннiѕ шыєуы, 12.54 Бесiн намазы, 18.31 Екiнтi намазы, 21.20 Аќшам намазы, 23.00 Ќўфтан намазы.

«Жаѕа кїн». 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар. «Бюро расследований». «Моя планета». Д/с. «Жігіт сўлтаны». «След». Т/с. «Сулейман Великолепный». 15.00 Тїскі жаѕалыќтар. Кґзќарас «Јр їйдіѕ сыры басќа». Д/драма. «Айтўмар». «Схватка». Т/с. «Телефон доверия». Д/драма. 18.00 Кешкі жаѕалыќтар. Арнайы хабар 100 бизнес-историй. «Кїн саќшылары». Телехикая. «Біз». Ток-шоу. 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. «Перекресток в Астане». Т/с. «Сулейман Великолепный». «Перекресток в Астане». Т/с. «Жансарай». Јшірбек Сыєай.

ХАБАР

07.30 «Ертіс таѕы». 09.00 «Ертіс INFORM». 09.40 «Їй болу ќиын». Т/х. 10.10 «Туєан елдіѕ тїтіні». Т/х. 11.00 «Ин Хан патшайымныѕ сїйіктісі». Т/х. 12.00 «Без срока давности». Т/с. «Ґндірісті ґлке». «Ертіс INFORM». «Біздіѕ ќала-Город 718». «Стратегия-2050». 17.50 Їзіліс. «Салауатты сана». «Ертіс INFORM». «Полезная информация» «Ертіс INFORM». «Ортаќ тіл». «Азбука счастья». «Без срока давности». Т/с. «Ночные ласточки». Т/с. «Ертіс INFORM». «Салауатты сана». «Ертіс INFORM». «Туєан елдіѕ тїтіні». Т/х. «Чудеса природы». Д/ф. «Їй болу ќиын». Т/х. 00.15 «Ертіс INFORM». 10.55, 11.25, 11.55, 12.55, 18.55, 20.55, 21.55, 22.55 Удачный выбор. 11.00, 12.20, 14.40, 19.55, 20.20, 22.30 «Телемагазин». 13.30, 18.55, 21.50, 23.30 «Талапкер».

7.00 «Таѕшолпан». 10.00 «Елім-ай». Т/х. 10.55 «Айтуєа оѕай...». 11.40 «Кґк тарландары». Т/х. 12.30, 17.30, 20.30, 00.05, 03.00 Жаѕалыќтар. 12.45 «Sport.kz». 13.10 «Алаѕ». ток-шоуы 14.00 «Еѕбек тїбі - береке». 14.05 «Майя». Мультхикая. 14.30 «Жолыѕ болсын, балаќай!». 14.55 «Єажайыпстанєа саяхат». М/х. 15.05 «ЈЙЕЛ БАЌЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 16.10 «Келін». Телехикая. 17.00 «Келбет». 17.50 «Eѕселі Елорда». 18.00 «Ас болсын!». 18.45 «Сыр-сўхбат». 19.15, 00.40 «EXPO жолы». 19.40 «Кґк тарландары». Телехикая. 21.05 «АЙТУЄА ОЅАЙ...». 21.50 «ЕЛІМ-АЙ». Телехикая. 22.45 «Келін». Телехикая. 23.35, 02.30 «Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев». «Eѕселі Елорда». «Келбет». «Ас болсын!». 01.00 01.10 01.40

12.50 13.00 13.35 14.35 15.00 17.50 18.00 18.20 18.30 19.00 19.10 19.20 20.10 21.00 21.20 21.30 22.00 22.50 23.00 23.35 09.55, 19.25, 10.25, 22.10, 11.30,

07.00 09.00, 09.10 09.40 10.10 11.10 12.00 13.00, 13.15 13.45 14.15 15.10 16.00 17.00, 17.15 17.45 18.15 19.10 20.00, 20.30 21.30 22.20 23.00


5 маусым, бейсенбі, 2014 жыл

11 СЈРСЕНБІ

4

21.00 «Сен келерсіѕ». Сериал. 16.00 «Воронины». Сериал. 23.00 «Папаши». Сериал. Мультсериалы. «Настоящий Арон Стоун». Сериал. «Ранетки». Сериал.

«Последний из Магикян». Сериал. «Информбюро». «Сюжет дня». «Нэнси Дрю». Комедия. «Путешествие на запад». Сериал. Ќазаќша концерт.

«Јлемніѕ еѕ ќызыќ жануарлары». «Жўлдыздар шеруі». 13.40, 18.40 «Ревю». 12.20 «Том мен Джерри». М/х. 19.30 «Универ». Сериал. 21.00 «Интерны». Сериал. «Губка Боб. Квадратные штаны». М/с. «Пингвины из Мадагаскара». М/с. «Кїлкі ойнаќ». «Тек кїлкі їшін». «Топ-модель по-американски». «Мистические истории». «Экстрасенсы ведут расследование». «Деффчонки». Сериал. 21.30 «Физрук». Сериал. «Такси». «Битва экстрасенсов». «Шетелдік кїйеубала». Т/х. «Вампирши». Фильм.

НТК

17.00 18.05, 19.00 22.00 23.10 00.00

07.00 «Ќырыќ миллион теѕге» шоуы. 08.00 «Ќўдіретті Рейнджерлер» м/с. 08.30 «Айна online». 09.00 «Гадалка». 10.00 «Всегда говори всегда 5» т/с. «Смехопанорама». «Фабрика звезд 6». «Дневник доктора Зайцевой» т/с. «Бїгін кїндіз». «Айнасґздік». «Шоумастгоуон». «Бїк пен Шік». «Ќыздар арасында». 20.30 Жаѕалыќтар. «Северный ветер» т/с. «Жизнь и судьба» т/с. «Караоке- живой звук».

11.30 12.40 13.10 14.00 15.00 16.00

11.00 11.30 13.00 15.00 15.15 15.45 18.00 19.00 20.00, 21.00 22.50 00.30

07.20 07.45 08.20, 08.40, 09.00, 10.10, 10.40

07.00, 13.00, 18.00, 19.30, 22.20, 23.00 Новости. 08.30 «Fresh Таѕ». 09.30 «Целуй девочек». Фильм. 11.30 Мультфильмы 12.00 «Дети Арбата». Фильм. 14.10 «Нортенгерское Аббатство». Фильм. 16.00 «Айтарым бар». 16.20 «Јн ќанатында». 18.20 «Дети Арбата». Фильм. 20.10 «Жўлдызды кеш». 20.25 «Налоговое Управление по г.Павлодару информирует...». 20.30 «Ангел мести». Фильм. 23.40 «Игры патриотов». Фильм. 01.40 – 07.00 «Јн ќанатында». 10.00, 14.40, 16.40, 17.20, 21.00, 00.00 Телекаталог 07.30, 08.10; 12.50, 14.00; 17.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.50, 23.30; 01.30, 02.00 Тамаша таѕдау.

ИРБИС

07.30 “Япыр-ай”. 08.25“Айкуне” гимнастикасы. 08.40, 12.00 Жаѕалыќтар. 09.05 “Глухарь. Возвращение”. Т/с. 12.40, 19.35 “Рейдер” 12.55 “Возмездие”. Т/с. 15.05 “Верное Средство”. Д/реалити. 16.10, 17.00 “Махаббат мўѕы”. Т/х. 18.00 “Не ври мне”. Д/реалити. 19.00, 21.00 Жаѕалыќтар. 19.45 “Карадайы”. Т/х. 21.40 “Бездна”. Криминальная драма. 23.35 “Ключи от счастья. Продолжение”. Мелодрама.

19.00 20.00 20.20 00.00 02.00 03.00

www.saryarka-samaly.kz

«Сулейман Великолепный». «След». Т/с. «Кґзкґрген». Кґзќарас 00.40 Ќорытынды жаѕалыќтар. Жаѕа ќоєам. Жаѕалыќтар.

Телеканал «Доброе утро». «Пятницкий». Сериал. «Истина где-то рядом». «Модный приговор». «Караоке такси». «101 кеѕес». «П@Утina». «20 лет без любви». Т/с. «Судебные истории». «Давай поженимся». Жаѕалыќтар. «Склифосовский». Т/с. «Караоке Такси» «П@Утina» «Новости в 21.00». «Ментовские войны 6». Т/с. «Пилот международных авиалиний». Т/с. «Москва. Три вокзала 2». Т/с. «Модный приговор».

ЕВРАЗИЯ

7.00 Јн шашу. 7.35 Новости "20.30". 8.05, 10.00, 13.00, 14.00, 20.00, 23.50 Жаѕалыќтар. 8.35 "Kaznet". 8.55, 10.10, 16.50 "Еріксіз неке". Т/х. 10.10 "Громкое дело" 10.35 "Трое в Коми". Сериал. 11.05 "Незабываемый". Сериал. 12.05, 19.00 "Ќыз єўмыры" Т/х. 13.10 "Сырласу" ток-шоу 14.10, 21.00 "Если у вас нету тети". Сериал. "Карамель". Сериал. 22.50 "Ўмытылмас". Т/х. 00.20 Новости "20.30". "Мыѕ ујде". Т/х.

00.00 02.00

07.00, 09.00, 11.00, 12.00 14.00 15.00

КТК-7 + 31

7.00 «Музыка арнасы». 8.00 «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ». 8.30 «Территория происшествий». 8.40, 18.50 «Александровский сад». Т/с. 9.30 «Астрологический прогноз с Павлом Глобой». 9.35, 11.30, 14.15, 15.30 «TV Shop». 10.05 «Тамшылар 2010». 12.00 «Айналдым, елім» Гїлбаршын Тергеубекованыѕ јн кеші. 13.45, 14.30 «Јн шашу». 16.00 «Неизведанный Казахстан». 16.20 «Хроники московского быта». 17.00 Время Независимости. Документальное кино Казахстана. Александр Головинский «Скажи мне,кто твой друг». 18.20 «Биржевые университеты». 19.50 «Территория происшествий». 20.00 «ПАНОРАМА ДНЯ». 20.30 «Профессиональный разговор». 21.00 «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ». 21.30 Заттыбек Кґпбосынўлы «Аќ маржан» шыєармашылыќ јн кеші. «Талисман успеха». «Јн - кґѕілдіѕ ажары».

02.00 02.50

7.00 11.00 12.00 12.25 13.35 14.10 14.35 15.00 15.50 16.50 18.00 18.55 19.55 20.30 21.00 21.30 00.00

16.00 18.00, 20.30, 00.50

21.30 22.20 23.00 23.40 00.10, 01.10 01.20

02.33 Таѕ намазыныѕ кіруі, 04.33 Кїннiѕ шыєуы, 12.54 Бесiн намазы, 18.32 Екiнтi намазы, 21.21 Аќшам намазы, 23.01 Ќўфтан намазы.

«Жаѕа кїн». 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар. Арнайы хабар Ўлт саулыєы. «Жігіт сўлтаны». «След». Т/с. «Сулейман Великолепный». 15.00 Тїскі жаѕалыќтар. Кґзќарас. «Јр їйдіѕ сыры басќа». Д/драма. «Айтўмар». «Схватка». Т/с. «Перекресток в Астане». Т/с. «Подари детям жизнь...». 18.00 Кешкі жаѕалыќтар. Жаѕа ќоєам. «Кїн саќшылары». Телехикая. «Біз». Ток-шоу. 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. «Перекресток в Астане». Т/с.

ХАБАР

07.30 «Ертіс таѕы». 09.00 «Ертіс INFORM». 09.40 «Їй болу ќиын». Т/х. 10.10 «Туєан елдіѕ тїтіні». Т/х. 11.15 «Ортаќ тіл» 11.30 «Ин Хан патшайымныѕ сїйіктісі». Т/х. 12.15 «Без срока давности». Т/с. «Ертіс INFORM». «Біздіѕ ќала-Город 718». «Тау тўлєа». Д/ф. 17.50 Їзіліс. «Телеярмарка вакансий». «Ертіс INFORM». «Полезная информация». «Ертіс INFORM». «Туєан тіл – байлыєым». «Без срока давности». Т/с. «Ночные ласточки». Т/с. «Ертіс INFORM». «Телеярмарка вакансий». «Ертіс INFORM». «Туєан елдіѕ тїтіні». Т/х. «Чудеса природы». Д/ф. «Їй болу ќиын». Т/х. 00.15 «Ертіс INFORM». 10.55, 11.25, 11.55, 12.55, 18.55, 20.55, 21.55, 22.55 Удачный выбор. 11.00, 12.20, 14.40, 19.55, 20.20, 22.30 «Телемагазин». 13.30, 18.55, 21.50, 23.30 «Талапкер».

7.00 «Таѕшолпан». 10.00 «Елім-ай». Т/х. 10.55 «Айтуєа оѕай...». 11.40 «Кґк тарландары». Т/х. 12.30, 17.30, 20.30, 00.05, 03.00 Жаѕалыќтар. 12.45 «EXPO жолы». 13.05 «Ўлттыќ ґнім». 13.30 «Заѕ жјне біз». 14.05 «Майя». Мультхикая. 14.30 «Жолыѕ болсын, балаќай!». 14.55 «Єажайыпстанєа саяхат». М/х. 15.05 «ЈЙЕЛ БАЌЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 16.10 «Келін». Телехикая. 17.00 «Шетелдегі ќазаќ балалары». 17.50 «ҐЗЕКЖАРДЫ». 18.10 «EXPO жолы». 18.30 «Толаєай». 19.15 «ЌЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА». 19.40 «Кґк тарландары». Телехикая. 21.05 «АЙТУЄА ОЅАЙ...». 21.50 «ЕЛІМ-АЙ». Телехикая. 22.45 «Келін». Телехикая. 23.35, 02.30 «Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев». «Ґзекжарды». «Сыр-сўхбат». «EXPO жолы». «Шетелдегі ќазаќ балалары». 00.40 00.55 01.30 01.55

13.00 13.35 14.35 15.00 17.50 18.00 18.20 18.30 19.00 19.20 20.10 21.00 21.20 21.30 22.00 22.50 23.00 23.35 09.55, 19.25, 10.25, 22.10, 11.30,

07.00 09.00, 09.10 09.35 10.10 11.10 12.00 13.00, 13.15 13.45 14.15 15.10 16.00 16.50 17.00, 17.15 18.15 19.10 20.00, 20.30

5 маусым, бейсенбі, 2014 жыл

13

www.saryarka-samaly.kz

ҐНЕР

Ауылдыќтар ілтипатына бґленуде

Гїлнар Жапарова – Павлодар ґѕірініѕ эстрада ґнерінде танымал јнші. Ол бїгінде облыстыѕ аудан-ќалаларына жеке концертін ўсынып келеді. Бўл шаралар јншініѕ 50 жылдыєы мен шыєармашылыќ жолына 25 жыл толуына орайластырылєан. Мерейтойлыќ гастрольдік сапарларды ўйымдастыруєа облыс јкімдігі тарапынан ќолдау кґрсетілуде.

аудандыќ јкімдіктер де ризашылыєын білдіруде. Мјселен, Баянауыл јкімдігі јншіге Ќўрмет грамотасын табыс еткен. - Тыѕдармандарыма ризамын. Шыєармашылыќ кеш барысында 15-17 јн шырќаймын. Авторлыќ јндерім де бар. Биыл «Еске алу» атты јніме бейнебаян тїсіргенмін. Сондай-аќ концерт арасында јріптестерім фортепиано, домбыра сынды аспаптармен ґнер кґрсетеді, - дейді Г.Жапарова. Ауылдаєы аєайынды ќуантатын осындай ґнерпаздарымыз кґбейе берсін!

Нўрбол ЖАЙЫЌБАЕВ

Жыл басынан бері Гїлнар Жапарова Екібастўз, Лебяжі, Ќалќаман, Май, Аќтоєай, Баянауыл, Ертіс, Шарбаќты ґѕірлерінде шыєармашылыќ кешін ґткізді. Алдаєы уаќытта оныѕ ґнерін Павлодар ќаласы мен Успенка ауданыныѕ тўрєындары тамашалайды. Јншініѕ айтуынша, ауылдыќ жерлерде концертке келушілер кґп. Бўл - ґнерге деген шынайы сїйіспеншіліктіѕ белгісі. Ґкінішке ќарай, ауылєа гастрольдік сапармен шыєып жїрген ґнерпаздар аз. Ќазірде барлыќ елді мекенде мјдени ошаќтар ќалпына келтірілген, яєни јнші-бишілердіѕ ґнер кґрсетуіне мїмкіндіктер бар. Бўл ретте, Г.Жапароваєа

САЙЫС

Облыстыќ білім беру басќармасыныѕ жјне «Ертіс дарыны» аймаќтыќ єылыми тјжірибелік орталыєыныѕ ўйымдастыруымен Ы.Алтынсарин атындаєы дарынды балаларєа арналєан ќазаќ гимназия-интернатында V облыстыќ Махамбет оќулары ґтті.

Ґз тілшіміз.

Павлодар ауданы Григорьевка орта мектебініѕ 9-сынып оќушысы Шолпан Ауылбек жоєары баєаєа лайыќ болып, бірінші орынды иеленді. Ўстаздарєа да тїрлі марапаттар табысталды. Бас жїлдені еншілеген ќатысушылардыѕ мўєалімдері, атап айтќанда, Ы.Алтынсарин атындаєы дарынды балаларєа арналєан облыстыќ ќазаќ гимназия-интернатыныѕ ўстазы Нўрбек Зылєаринге, Аќтоєай ауданы Абай орта мектебініѕ мўєалімі Батырбек Мјнейге жјне Павлодар ауданы Григорьевка орта мектебініѕ ўстазы Јсия Ќадыроваєа «Ўстаздыќ еткен жалыќпас» аталымы берілді. Їздік атанєан оќушылар ќыркїйек айында ґтетін республикалыќ Махамбет оќуларында облыс намысын ќорєайтын болады.

Ґнерлілер сыны Сайысќа 8 аудан жјне 3 ќаланыѕ мамандандырылєан мектептерінен 5-11 сынып оќушылары, барлыєы 41 шјкірт ќатысты. Олардыѕ 19-ы жїлдегер атанды. «Ел ќўтќарар ер едім...» бґлімінде оќушылар Махамбет Ґтемісўлыныѕ шыєармаларын жатќа оќып, ґзара сынєа тїсті. Бўл бјсекеде Ы.Алтынсарин атындаєы дарынды балаларєа арналєан облыстыќ ќазаќ гимназия-интернатыныѕ 8-сынып оќушысы Жансая Нўрбекова їздік атанды. Ґз туындыларын орындау, яєни ґлеѕ немесе музыкалыќ ќабілеті шыєарма жазу баєаланєан жарыста Аќтоєай ауданы Абай орта мектебініѕ 10-сынып оќушысы Баєдјулет Шјпейге «Тартынбай сґйлер асылмын» аталымында теѕ келер ешкім болмады. Ал Махамбет кїйлерін орындаушылар додасында


5 маусым, бейсенбі, 2014 жыл

12 www.saryarka-samaly.kz

МЕРЕЙТОЙ

ТАЄЗЫМ

Ербол ЌАМЗИН, Качир ауданы.

ґмірбаянын жиналєан халыќ ўйып тыѕдады. Бїгінгі кїнге дейін Арман Ќанидыѕ бірнеше жинаєы жарыќ кґрді. Оныѕ ґлеѕдеріне Ќуандыќ Шаѕєытбаев, Жўмекен Нјжмиденов, Мўзафар Јлімбаев секілді белгілі аќындар оѕ пікір білдірген. Шыєармалары облыстыќ «Найзатас» журналында, республикалыќ «Ќазаќ јдебиеті», облыстыќ «Сарыарќа самалы» газеттерінде їнемі жарияланып тўрады.

Аќынын ќўрметтеген јкім

алєашќылардыѕ бірі болып ґзі басшылыќ еткен Шегірен орта мектебінде тўѕєыш рет фермерлік баєыттаєы мектеп жўмысын ўйымдастырєан еді. Тјуелсіздік алєан жылдары ауыл јкімі атанып, одан соѕ Шарбаќты аудандыќ мјслихатыныѕ хатшысы болып еѕбек етті. 1990 жылы Ќазаќстан Республикасыныѕ «Білім беру ісініѕ їздігі» тґсбелгісімен, 2008 жылы Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ Ќўрмет грамотасымен марапатталды. Еске алу жиынында сґз сґйлеген Шарбаќты аудандыќ білім беру бґлімініѕ басшысы Баян Тортайќызы Ќўттыбай Абылќасўлыныѕ ўстаздыќ

жолдаєы ќажырлы еѕбегі мен шыєармашылыќ жолы туралы айтып ґтті. Мјпруза Абылєазыќызы Јубјкірова ґзініѕ Есілбай орталау мектебінде ќызмет еткен кезде байќалєан аєамыз табандылыєы мен шыдамдылыєын сґз етті. Ескерткіш таќтаны ашу ќўрметі Ќўттыбай Абылќасўлыныѕ їлкен ўлы Сейіл мен аудандыќ мјслихат депутаты Ќисаметдин Маќауўлына бўйырды. Ескерткіш таќта ашылєаннан кейін мектеп асханасында марќўмєа арнап ќўран баєышталып ас берілді. Ербол РАХМЕТОЛЛАЎЛЫ, Шегірен ауылы, Шарбаќты ауылы.

Ўлысын ўлыќтап, данасын дјріптеген ќазаќ халќы ќашаннан-аќ еліне елеулі еѕбек сіѕіріп, халќына ќалтќысыз ќызмет еткен ерлерін жадынан шыєармаєан. Осындай игі шараныѕ бірі жуырда Шарбаќты ауданы Шегірен ауылында ґтті. Жергілікті азаматтар кґп жыл бойы ўстаздыќ ќызмет еткен, кейін мектеп директоры болєан білікті тўлєа Ќўттыбай Абылќасўлы Ќызылбаевќа арнап мектеп ќабырєасына ескерткіш таќта орнатты. Салтанатты рјсімге ўстаздыѕ ўрпаќтары мен ауыл тўрєындары ќатысты.

Кемеѕгер ўстаз

ќўрметке болмасын лайыќ азамат. Сізге шыєармашылыќ табыс тілеймін, - деді Н.Кїлжан. Кеш барысында ќаламгер ґзініѕ шыєармашылыќ жолы туралы јѕгімеледі. Жалпы Арман Баќтанўлын кґпшілік кїрескер тўлєа ретінде біледі. Оныѕ ќазаќтыѕ тілі мен ділі їшін талай игі істердіѕ басында жїргені де баршаєа мјлім. Аќынныѕ

Качир ауданында Ертістіѕ Павлодар ґѕірініѕ маќтанышы, ўлттыќ ќўндылыќтардыѕ жанашыры, Ќазаќстан Жазушылар одаєы облыстыќ филиалыныѕ тґраєасы, аќын Арман Ќанидыѕ шыєармашылыќ кеші ґтті. Кеште аќын ґлеѕдері оќылды, тјлімді, таєылымды јѕгімелер айтылды. Аќынєа аќ тілегін арнаєан аудан јкімі Нўрлан Кїлжан Арман Баќтанўлыныѕ иыєына шапан жауып, ат мінгізді. - Аќынныѕ тойы – халыќтыѕ тойы. Аќынын ќўрметтеп, сыйлай білген ел - баќытты. Біздіѕ ґѕірдегі јдеби ґмірдіѕ жандануына Арман Ќани бастаєан аєаларымыздыѕ сіѕірген еѕбегі орасан. Сондыќтан ол - ќандай Ќўттыбай Абылќасўлы 1945 жылы Шарбаќты ауданы Есілбай ауылында ќарапайым шаруа отбасында дїниеге келген еді. Жастайынан зеректігімен кґзге тїскен ол Есілбай ауылындаєы орталау мектепті, кейін Жаѕа ауыл орта мектебін їздік аяќтап, Ќазаќ мемлекеттік университетіне физикаматематика факультетіне оќуєа тїседі. Кейін јскери борышын ґтеп келген соѕ, оќуын Павлодар ќаласындаєы педагогикалыќ институтта жалєастырады. 1970 жылы оќуын сјтті аяќтап, ґзініѕ туєан ауылы Есілбайєа жас маман болып оралады. Есілбай орталау мектебінде ўстаздыќ жолын бастаєан Ќўттыбай Абылќасўлы алєашќы жылдан-аќ јріптестері, шјкірттері мен ауыл тўрєындарыныѕ алдында кґзге тїсіп, ґзініѕ білімпаздыєымен, еѕбекке ќўштарлыєымен аты шыєады. Оєан аудандыќ білім беру бґлімі їлкен сенім артып, 1975 жылы ґзі ќызмет ететін Есілбай орталау мектебіне директор етіп таєайындайды. Білімді ўстаз ґзін білікті басшы ретінде кґрсете білді. Ќўттыбай Абылќасўлы 1989 жылы Павлодар облысында

«Бауыржан Момышўлы» жеѕімпаз атанды

Ўлы Отан соєысындаєы ерлікті дјріптеу маќсатында ґткізіліп келе жатќан халыќаралыќ кинофестиваль їшін осы жыл ерекше. Кинофестиваль биыл 10-шы рет шымылдыєын ашса, Батыр ќала атанєан Севастопольдіѕ неміс фашистерінен азат етілгеніне 70 жыл толды.

Интернеттен јзірленді.

Биыл байќауєа, халыќаралыќ кинофестивальєа ТМД жјне алыс-жаќын шет елдерден барлыєы 134 ґтініш тїсіпті. Сарапшылар кеѕесі соныѕ ішінен 65 фильм мен телебаєдарламаны іріктеп алєан. Ўлы Жеѕістіѕ 70 жылдыєы ќарсаѕында осы таќырыпќа тїсірілген кинотуындылар 10 аталым бойынша бјсекеге тїсті. Бас жїлде Севастополь ќорєаушыларына арналєан Ресейлік «35-ші жаєалау батареясыныѕ ќўпиясы» фильміне бўйырса, белгілі мјдениет жјне ґнер ќайраткерлерінен ќўралєан халыќаралыќ ќазылар тобы «Бауыржан Момышўлы» фильмін «Мјскеу ќорєаушылары» аталымында їздік деп таныды. Айта кетейік, «Бауыржан Момышўлы» фильмі Александр Бектіѕ «Волоколам тас жолы» туындысы бойынша ќазаќтыѕ ќайсар ўлы, батыр атамыз Бауыржан Момышўлыныѕ ерлігі туралы тїсірілген болатын. Белгілі режиссер Ахан Сатаевтыѕ бўл туындысы Ўлы Жеѕіс кїні ќарсаѕында Алматы мен Астана кинотеатрларында соєыс ардагерлері мен тыл еѕбеккерлеріне кґрсетіліп, кґптіѕ ыќыласына бґленді.

14.05 14.30 14.55 15.05 16.10 17.00 17.50 18.15 18.20 18.45 19.15 19.40 21.05 21.50 22.45 23.35 00.05 00.15 01.15 01.50 04.05

12.50 13.00 13.35 14.35 15.00 17.50 18.00 18.20 18.30 19.00 19.20 20.10 21.00 21.20 21.30 22.00 22.50 23.00 23.35 09.55, 19.25, 10.25, 22.10, 11.30,

07.00 09.00, 09.10 09.20 10.10 11.10 12.00 13.00, 13.15 13.45 14.15 15.10 16.00 16.50 17.00, 17.15 17.45

5 маусым, бейсенбі, 2014 жыл

12 БЕЙСЕНБІ

5

«Кїн саќшылары». Телехикая. «Біз». Ток-шоу. 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. «Перекресток в Астане». Т/с. «Сулейман Великолепный». «След». Т/с. Сол бір кеш... 00.45 Ќорытынды жаѕалыќтар. Арнайы Хабар, Жаѕалыќтар.

23.00 «Папаши». Сериал. Мультсериалы. «Настоящий Арон Стоун». Сериал. «Ранетки». Сериал. «Последний из Магикян». Сериал. «Информбюро». «Сюжет дня». «Представь себе». Комедия. «Путешествие на запад». Сериал. Ќазаќша концерт.

07.30 “Япыр-ай”. 08.25“Айкуне” гимнастикасы. 08.40, 12.00 Жаѕалыќтар. 09.05 “Глухарь. Возвращение”. Т/с. 19.35 “Рейдер” “Возмездие”. Т/с. “Верное Средство”. Д/реалити. 17.00 “Махаббат мўѕы”. Т/х. “Не ври мне”. Д/реалити. 21.00 Жаѕалыќтар. “Карадайы”. Т/х. “Бездна”. Криминальная драма. “Ключи от счастья. Продолжение”. Мелодрама.

ИРБИС

«Јлемніѕ еѕ ќызыќ жануарлары». «Жўлдыздар шеруі». 13.40, 18.40 «Ревю». 12.20 «Том мен Джерри». М/х. 19.30 «Универ». Сериал. 21.00 «Интерны». Сериал. «Губка Боб. Квадратные штаны». М/с. «Пингвины из Мадагаскара». М/с. «Кїлкі ойнаќ». «Тек кїлкі їшін». «Топ-модель по-американски». «Мистические истории». «Экстрасенсы ведут расследование». «Деффчонки». Сериал. 21.30 «Физрук». Сериал. «Такси». «Битва экстрасенсов». «Шетелдік кїйеубала». Т/х. «Ангел света». Триллер.

НТК

17.00 18.05, 19.00 22.00 23.10 00.00

07.00 «Ќырыќ миллион теѕге» шоуы. 08.00 «Ќўдіретті Рейнджерлер» м/с. 08.30 «Айна online». 09.00 «Гадалка». 10.00 «Всегда говори всегда 5» т/с. 11.00 «Смехопанорама». «Фабрика звезд 7». «Дневник доктора Зайцевой» т/с. «Бїгін кїндіз». «Айнасґздік». «Шоумастгоуон». «Бїк пен Шік». «Ќыздар арасында». 20.30 Жаѕалыќтар. «Северный ветер» т/с. «Жизнь и судьба» т/с. «Караоке- живой звук».

11.30 12.40 13.10 14.00 15.00 16.00

11.30 13.00 15.00 15.15 15.45 18.00 19.00 20.00, 21.00 22.50 00.30

07.20 07.45 08.20, 08.40, 09.00, 10.10, 10.40

07.00, 13.00, 18.00, 19.30, 22.20, 23.00 Новости. 08.30 «Fresh Таѕ». 09.30 «Игры патриотов». Фильм. 11.30 Мультфильмы 12.00 «Дети Арбата». Фильм. 14.10 «Ангел мести». Фильм. 16.00 «Жўлдызды кеш». 16.15 «Налоговое Управление по г.Павлодару информирует...». 16.20 «Јн ќанатында». 18.20 «Дети Арбата». Фильм. 20.10 «Интересно знать» 20.30 «Взрыв из прошлого». Фильм. 23.40 «Что скрывает ложь». Фильм. 01.40 – 07.00 «Јн ќанатында». 10.00, 14.40, 16.40, 17.20, 21.00, 00.00 Телекаталог 07.30, 08.10; 12.50, 14.00; 17.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.50, 23.30; 01.30, 02.00 Тамаша таѕдау.

12.40, 12.55 15.05 16.10, 18.00 19.00, 19.45 21.40 23.35

11.00, 12.00 14.00 15.00 19.00 20.00 20.20 00.00 02.10 03.10

www.saryarka-samaly.kz

18.15 19.15 20.00, 20.30 21.30 22.20 23.00 00.15, 01.15 01.30

7.00 Јн шашу. 7.30 Новости "20.30". 8.00, 10.00, 13.00, 14.00, 20.00, 00.05 Жаѕалыќтар. 8.30 "Лица столицы" 9.00, 10.10, 16.50 "Еріксіз неке". Т/х. 10.20 "Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары" м/ф. "Трое в Коми". Сериал. "Незабываемый". Сериал. 19.00 "Ќыз єўмыры" Т/х. Арнайы жоба. "Той жыры" "Мы вместе". "Если у вас нету тети". Сериал. "Карамель". Сериал. 22.50 "Ўмытылмас". Т/х. 00.35 Новости "20.30". "Если у вас нету тети". Сериал. "Астана жўлдызы". "Мыѕ ујде". Т/х.

ЕВРАЗИЯ

«Самая обаятельная и привлекательная». Новости. «Грустная дама червей». Фильм «Пятницкий». Сериал. «Истина где-то рядом». «Модный приговор». «Караоке такси». «101 кеѕес». «П@Утina». «20 лет без любви». Т/с. «Судебные истории». «Давай поженимся». Жаѕалыќтар. «Склифосовский». Т/с. «Караоке такси». «П@Утina» «Новости в 21.00». «Ментовские войны 6». Т/с. «Пилот международных авиалиний». Т/с. «Москва. Три вокзала 2». Т/с. «Модный приговор».

7.00 «Музыка арнасы». 8.00 «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ». 8.30 «Территория происшествий». 8.40, 18.50 «Александровский сад». Т/с. 9.30 «Астрологический прогноз с Павлом Глобой». 11.30, 14.15, 15.30 «TV Shop». Сейфуллин Жолбарыс окустикалыќ концерт. «Барып ќайт, балам, ауылєа!». «Јн шашу». «Профессиональный разговор». «Автохарактер». Время Независимости. Александ Головинский «Возвращение Золотого Человека». «Сны и явь Михаила Жарова». «Территория происшествий». «ПАНОРАМА ДНЯ». «Трансмиссия». «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ». «Меніѕ Астанам!». «Соєады жїрек» јн жыр кеші. Музыка арнасы. «Талисман успеха».

КТК-7 + 31

07.00, 21.00 «Сен келерсіѕ». Сериал. 09.00, 16.00 «Воронины». Сериал.

18.00 19.50 20.00 20.30 21.00 21.30 21.40 23.10 00.00

12.00 14.30 16.00 16.30 17.00

9.35, 10.05

02.00 02.50

9.00 9.15 11.00 12.00 12.25 13.35 14.10 14.35 15.00 15.50 16.50 18.00 18.55 19.55 20.30 21.00 21.30 00.00

7.10

10.35 11.05 12.05, 13.10 13.35 14.10 16.00 18.00, 20.30, 21.00 23.50 01.05

02.32 Таѕ намазыныѕ кіруі, 04.32 Кїннiѕ шыєуы, 12.54 Бесiн намазы, 18.32 Екiнтi намазы, 21.22 Аќшам намазы, 23.02 Ќўфтан намазы. 7.00 «Таѕшолпан». 10.00 «Елім-ай». Т/х. 10.55 «Айтуєа оѕай...». 11.40 «Кґк тарландары». Т/х. 12.30, 17.30, 20.30, 00.45 Жаѕалыќтар. 12.45 «Агробизнес». 13.10 «Сіз не дейсіз?». 13.35 «Ќазаќ даласыныѕ ќўпиялары». Д/ф. «Їѕгірлер». «Майя». Мультхикая. «Жолыѕ болсын, балаќай!». «Єажайыпстанєа саяхат». М/х. «ЈЙЕЛ БАЌЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир «Келін». Телехикая. «Мыѕ тїрлі мамандыќ». «Ќылмыс пен жаза». «Еѕбек тїбі - береке». «Ќазаќстанныѕ жиырма кереметі». «EXPO жолы». «ЖАЅА ЌАЗАЌСТАН - 2050». «Кґк тарландары». Телехикая. «АЙТУЄА ОЅАЙ...». «ЕЛІМ-АЙ». Телехикая. «КЕЛІН». Телехикая. «Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев». «Сіз ќайда жїрсіз?». ЈЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫНЫЅ АШЫЛУ САЛТАНАТЫ 2014 ФИФА. ТІКЕЛЕЙ ЭФИР ЈЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ 2014 ФИФА. ОЙЫНЄА ПРЕВЬЮ. ТІКЕЛЕЙ ЭФИР ЈЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ 2014 ФИФА. БРАЗИЛИЯ - ХОРВАТИЯ. ТІКЕЛЕЙ ЭФИР ЈЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ 2014 ФИФА. ОЙЫНЄА ШОЛУ. ТІКЕЛЕЙ ЭФИР 07.30 «Ертіс таѕы». 09.00 «Ертіс INFORM». 09.40 «Їй болу ќиын». Т/х. 10.10 «Туєан елдіѕ тїтіні». Т/х. 11.00 «Ин Хан патшайымныѕ сїйіктісі». Т/х. 12.00 «Без срока давности» Т/с. «Телеярмарка вакансий». «Ертіс INFORM». «Біздіѕ ќала-Город 718». «Туєан тіл – байлыєым». 17.50 Їзіліс. «Жўмыспен ќамту – 2020». «Ертіс INFORM». «Полезная информация» «Ертіс INFORM». «Прокурорская трибуна» «Без срока давности». Т/с. «Ночные ласточки». Т/с. «Ертіс INFORM». «Жўмыспен ќамту». «Ертіс INFORM». «Туєан елдіѕ тїтіні». Т/х. «Чудеса природы». Д/ф. «Їй болу ќиын». Т/х. 00.15 «Ертіс INFORM». 10.55, 11.25, 11.55, 12.55, 18.55, 20.55, 21.55, 22.55 Удачный выбор. 11.00, 12.20, 14.40, 19.55, 20.20, 22.30 «Телемагазин». 13.30, 18.55, 21.50, 23.30 «Талапкер».

ХАБАР «Жаѕа кїн». 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар. Жаѕа ќоєам «Гималайцы». Д/фильм. «Жігіт сўлтаны». «След». Т/с. «Сулейман Великолепный». 15.00 Тїскі жаѕалыќтар. Кґзќарас «Јр їйдіѕ сыры басќа». Д/драма. «Айтўмар». «Схватка». Т/с. «Перекресток в Астане». Т/с. «Подари детям жизнь». 18.00 Кешкі жаѕалыќтар. Арнайы Хабар. 100 бизнес-историй.


14.05 14.30 14.55 15.05

00.50 03.05

5 маусым, бейсенбі, 2014 жыл

13 ЖЎМА

9.35, 10.05 12.00 14.30 16.00 16.30 17.00

6

00.15

12.40, 12.55 15.05 16.10, 18.00 19.00, 19.45 21.40 22.40 23.15

12.00 14.00 15.00 17.00 18.30 20.00 20.20 00.00 02.20 03.20

ИРБИС

07.30 “Япыр-ай”. 08.25“Айкуне” гимнастикасы. 08.40, 12.00 Жаѕалыќтар. 09.05 “Глухарь. Возвращение”. Т/с. 19.35 “Рейдер” “Возмездие”. Т/с. “Верное Средство”. Д/реалити. 17.00 “Махаббат мўѕы”. Т/х. “Не ври мне”. Д/реалити. 21.00 Жаѕалыќтар. “Карадайы”. Т/х. “Наша Правда”. Ток-шоу. “Диагноз”. “Смотреть всем!”. Экстремальное шоу. “Сматывай удочки!”. Комедия.

Мультсериалы. «Настоящий Арон Стоун». Сериал. «Ранетки». Сериал. «Уральские Пельмени». «Последний из Магикян». Сериал. «Информбюро». «Сюжет дня». «Жизнь, как она есть». Комедия. «Путешествие на запад». Сериал. Ќазаќша концерт.

www.saryarka-samaly.kz

7.00 Јн шашу. 7.35 Новости "20.30". 8.05, 10.00, 13.00, 14.00, 20.00, 00.25 Жаѕалыќтар. 8.35 "Kaznet". 9.00, 10.10, 16.50 "Еріксіз неке". Т/х. 10.20 "Астана жўлдызы". "Трое в Коми". Сериал. "Незабываемый". Сериал. 19.00 "Ќыз єўмыры" Т/х. "Ел аузында". "Лица столицы". "Если у вас нету тети". Сериал. "Карамель". Сериал. 22.50 "Ўмытылмас". Т/х. 00.55 Новости "20.30". "Доктор Живаго". Сериал. "Астана жўлдызы". "Оќыс оќиєа!". "Мыѕ ујде" Т/х.

ЕВРАЗИЯ

07.00 «Ќырыќ миллион теѕге шоуы». 08.00 «Ќўдіретті Рейнджерлер» м/с. 08.30 «Айна online». 09.00 «Гадалка». 10.00 «Всегда говори всегда 5» т/с. «Смехопанорама». «Фабрика звезд 7». «Дневник доктора Зайцевой» т/с. «Бїгін кїндіз». «Айнасґздік». «Шоумастгоуон». «Измайловский парк». 20.30 Жаѕалыќтар. Концерт Е. Ваенги в Кремле «Мы верим в любовь» х/ф.

«Јлемніѕ еѕ ќызыќ жануарлары». «Жўлдыздар шеруі». 13.40, 18.40 «Ревю». 12.20 «Том мен Джерри». М/х. 19.30 «Универ». Сериал. 21.00 «Интерны». Сериал. «Губка Боб. Квадратные штаны». М/с. «Пингвины из Мадагаскара». М/с. «Кїлкі ойнаќ». «Тек кїлкі їшін». «Топ-модель по-американски». «Мистические истории». «Экстрасенсы ведут расследование». «Деффчонки». Сериал. 21.30 «Физрук». Сериал. «Такси». «Караоке Киллер». «Астана жўлдызы-2014. Ўлттыќ музыка бјйгесі». «Каратель: Территория войны». Боевик.

НТК

07.00, 13.00, 18.00, 19.30, 22.20, 23.00 Новости. 08.30 «Fresh Таѕ». 09.30 «Что скрывает ложь». Фильм. 11.30 Мультфильмы 12.00 «Дети Арбата». Фильм. 14.10 «Взрыв из прошлого». Фильм. 16.00 «Иман нўры». 16.15 «Интересно знать». 16.35, 01.40 «Јн ќанатында». 18.20 Музыка 19.00 «Ой толєау». 20.10 «Взгляд». 20.30 «Экс-любовник». Фильм. 23.40 «Вердикт за деньги». Фильм. 10.00, 14.40, 16.55, 17.35, 21.00, 00.00 Телекаталог 07.30, 08.10; 12.50, 14.00; 17.15, 17.50; 19.20, 20.00; 22.50, 23.30; 01.30, 02.00 Тамаша таѕдау. 07.20 07.45 08.20, 08.40, 09.00, 10.10, 10.40 11.30 12.40 13.10 14.00 15.00 16.00 17.00 18.05, 19.00 22.00 23.10 23.30

11.00 11.30 13.00 15.00 15.15 15.45 18.00 20.00, 21.00 23.00

11

ДЇЙСЕНБІ, 9 МАУСЫМ 03.00 Х/ф "Опасный полет". 03.20 Т/с "Вовочка 2". 04.00, 11.00, 12.00 "Званый ужин". 05.00, 10.00, 17.00 "Информационная программа 112". 05.30, 02.00 "Смотреть всем!". 06.30, 10.30, 17.30, 21.00 "Новости 24". 07.00 "Военная тайна". 09.00 "Тайны мира". "Падшая крепость". 13.00 "Семейные драмы". 14.00, 15.00 "Не ври мне!". 16.00 "Верное средство". 18.00 "Свободное время". 19.00 "Реальная кухня". 20.00 "Пища богов". 21.30, 00.15 Т/с "Ходячие мертвецы". СЕЙСЕНБІ, 10 МАУСЫМ 03.00 Т/с "Вовочка 2". 04.00, 11.00, 12.00 "Званый ужин". 05.00, 10.00, 17.00 "Информационная программа 112". 05.30, 18.00 "Свободное время". 06.30, 10.30, 17.30, 21.00 "Новости 24". 07.00 "Военная тайна". 09.00 "Тайны мира". "Я видел ангела". 13.00 "Семейные драмы". 14.00, 15.00 "Не ври мне!". 16.00 "Верное средство". 19.00 "Реальная кухня". 20.00 "Пища богов". 21.30, 00.15 Т/с "Ходячие мертвецы". 02.00 "Смотреть всем!". СЈРСЕНБІ, 11 МАУСЫМ 03.00 Т/с "Вовочка 2". 04.00, 11.00 "Званый ужин". 05.00, 10.00, 17.00 "Информационная программа 112". 05.30 "Свободное время". 06.30, 10.30, 17.30 "Новости 24". 07.00 "Территория заблуждений". 09.00 "Тайны мира". "Союз девяти". 12.00, 13.00 "Семейные драмы". 14.00, 15.00 "Не ври мне!". 16.00 "Верное средство". 18.00 "Тайны мира". "Проклятье Гиппократа". 19.00 "Реальная кухня". 21.00 "Легенды Ретро FM". БЕЙСЕНБІ, 12 МАУСЫМ 03.00 "Легенды Ретро FM". 06.00, 10.45, 00.00 Т/с "Джокер". 10.30, 17.30 "Новости 24". 14.20, 17.45 Т/с "Стрелок". 18.20 Т/с "Стрелок 2". 22.00 Х/ф "Поединок". ЖЎМА, 13 МАУСЫМ 03.00 Т/с "Джокер". 07.45 Х/ф "Поединок". 09.30, 10.45 "Организация Определенных Наций". 10.30, 17.30 "Новости 24". 16.50, 17.45 "Избранное" Концерт М.Задорнова. 20.15 Х/ф "ДМБ". 22.00 Т/с "ДМБ". СЕНБІ, 14 МАУСЫМ 03.00, 00.00 Х/ф "Личный номер". 05.00 Х/ф "Хоттабыч". 07.00 Х/ф "ДМБ". 08.30, 10.45 Т/с "ДМБ". 10.30, 17.30 "Новости 24". 14.00 "Избранное" Концерт М.Задорнова. 17.10, 17.45 "Реформа НЕОбразования" Концерт М.Задорнова. 20.30 Х/ф "Капкан для киллера". 22.15 Х/ф "Запрещенная реальность". 02.00 Х/ф "Параграф 78. Фильм первый". ЖЕКСЕНБІ, 15 МАУСЫМ 03.45 Х/ф "Параграф 78. Фильм второй". 05.20 Х/ф "Запрещенная реальность". 07.10 Х/ф "Капкан для киллера". 09.00 "День космических историй" "Во власти разума". 10.00, 10.45 "Пришельцы. Мифы и доказательства". 10.30, 17.30 "Новости 24". 11.15 "Павшие цивилизации". 12.15 "Голос Галактики". 13.15 "Водовороты Вселенной". 14.15 "Еда. Рассекреченные материалы". 15.15 "Загадки летающих тарелок". 16.15 "Армагеддон". 17.15, 17.45 "Тайны пропавших самолетов". 18.30 "Гибель богов". 19.30 "Сила древнего предсказания". 20.30 "Организация Определенных Наций".

REN TV

5 маусым, бейсенбі, 2014 жыл

БІРІНШІ АРНА ДЇЙСЕНБІ, 9 МАУСЫМ 05.00 "Доброе утро". 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 08.05 "Поле чудес". 09.25 Контрольная закупка. 09.55 "Жить здорово!". 11.00 Модный приговор. 12.15 Т/с "Куприн. Впотьмах". 14.05 "Время обедать!". 15.15 "Истина где-то рядом". 15.35, 04.00 "В наше время". 16.20 "Они и мы". 17.10 "Наедине со всеми". 18.00 Вечерние новости. 19.00 "Давай поженимся!". 20.00 "Пусть говорят". 21.00 "Время". 21.30 Т/с "Куприн. Поединок". 23.10 "Вечерний Ургант". 23.40 Ночные новости. 23.50 "Познер". 00.45 Х/ф "Девять месяцев". СЕЙСЕНБІ, 10 МАУСЫМ 05.00 "Доброе утро". 08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 08.05, 20.00 "Пусть говорят". 09.25 Контрольная закупка. 09.55 "Жить здорово!". 11.00 Модный приговор. 12.15, 21.30 Т/с "Куприн. Поединок". 14.00 "Время обедать!". 15.15 "Истина где-то рядом". 15.35, 04.10 "В наше время". 16.20 "Они и мы". 17.10 "Наедине со всеми". 18.00 Вечерние новости. 19.00 "Давай поженимся!". 21.00 "Время". 23.15 "Вечерний Ургант". 23.45 Ночные новости. 23.55 "Война в Корее". 00.45 Х/ф "Объект моего восхищения". СЈРСЕНБІ, 11 МАУСЫМ 05.00 "Доброе утро". 08.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости. 08.05 "Пусть говорят". 09.25 Контрольная закупка. 09.55 "Жить здорово!". 11.00 Модный приговор. 12.15 Т/с "Куприн. Яма". 14.00 "Время обедать!". 15.15 "Истина где-то рядом". 15.35, 05.10 "В наше время". 16.20 "Они и мы". 17.10 "Наедине со всеми". 18.00 Вечерние новости. 19.00 "Давай поженимся!". 20.00 "Поле чудес". 21.00 "Время". 21.30 "ДОстояние РЕспублики. Давид Тухманов". 23.15 "Вечерний Ургант". 00.00 Х/ф "Эстонка в Париже". БЕЙСЕНБІ, 12 МАУСЫМ 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 06.10 Гении и злодеи. 06.35 Х/ф "Барышня-крестьянка". 08.20 Концерт Кубанского казачьего хора. "От станицы до столицы". 09.45 "Слово пастыря". 10.15 "Пока все дома". 11.00 "Людмила Зыкина. "Здесь мой причал...". 12.15 "Романовы". 17.10 "Николай Расторгуев. "Давай за жизнь!". 18.00 Вечерние новости. 18.35 Концерт группы "Любэ". 21.00 "Время". 21.20 Х/ф "Метро". 23.30 Д/ф "Цвет нации". 00.55 Х/ф "Прогулка в облаках". 02.35 Х/ф "Французский связной 2". ЖЎМА, 13 МАУСЫМ 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 06.10 "Сергей Маковецкий. Раб сцены". 07.05 Х/ф "Полоса везения". 08.25 Х/ф "Сердца четырех". 10.15 "Пока все дома". 11.00 "Валентин Смирнитский. Портос на все времена". 12.15 "1812". 15.35 "Романовы". 17.25, 18.10 Х/ф "Бриллиантовая рука". 18.00 Вечерние новости. 19.20 Х/ф "Два дня". 21.00 "Время". 21.20 Х/ф "Ангел в сердце". 00.35 Х/ф "Кажется, я люблю свою жену". 02.10 Х/ф "Портрет с дождем". 03.45 Х/ф "Шанс". СЕНБІ, 14 МАУСЫМ 05.10, 06.10 Х/ф "Вас вызывает Таймыр". 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 06.50 Х/ф "Дачная поездка сержанта Цыбули". 08.15 "Играй, гармонь любимая!". 08.55 Умницы и умники. Финал. 10.15 Смак. 10.45 "Смешарики. Новые приключения". 11.00 "Все перемелется, родная...". 12.15 Х/ф "Два дня". 13.45 "Война в Корее". 17.20, 18.15 Х/ф "Любовь и голуби". 18.00 Вечерние новости. 19.25 "Две звезды". 21.00 "Время". 21.20 "Сегодня вечером". 22.55 "Что? Где? Когда?". 00.10 Концерт Леонида Агутина. 01.45 "Гладиаторы футбола". 02.40 Х/ф "Это сильнее меня". ЖЕКСЕНБІ, 15 МАУСЫМ 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 06.10 "Индийские йоги среди нас". 07.00 Х/ф "Вас ожидает гражданка Никанорова". 08.30 Армейский магазин. 09.00 "Здоровье". 10.15 "Пока все дома". 10.50 "Смешарики. ПИН-код". 11.00 "Юрий Андропов. "Истина, страшней которой нету...". 12.15 Х/ф "Метро". 14.25 Х/ф "Настоящая любовь". 16.45, 18.15 "Призвание". Премия лучшим врачам России. 18.00 Вечерние новости. 18.55 "Клуб Веселых и Находчивых". 21.00 "Время". 21.20 "Большая разница ТВ". 22.50 Х/ф "Дерево Джошуа". 00.35 Х/ф "Змеелов".

www.saryarka-samaly.kz

НТВ

ДЇЙСЕНБІ, 9 МАУСЫМ 08.00 "НТВ утром". 10.10 "Их нравы". 11.00 Т/с "Сталин.Live". 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 "Сегодня". 12.25 "Александр Журбин. Мелодии на память". 13.05 "Ты не поверишь!". 14.00 "Дело тёмное". 15.35 "До суда". 16.35, 05.55 "Суд присяжных". 17.35, 20.35 "Обзор. Чрезвычайное происшествие". 18.30, 06.55 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". 19.40 "Дело врачей". 21.35 "Прокурорская проверка". 22.50 "Говорим и показываем". 23.45 Т/с "Братаны-4". 01.45 "Сегодня. Итоги". СЕЙСЕНБІ, 10 МАУСЫМ 08.00 "НТВ утром". 10.10 "Дикий мир. Экспедиция Тимофея Баженова". 11.00 Т/с "Сталин.Live". 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 "Сегодня". 12.25 "Кулинарный поединок". 13.30 "Русская начинка". 14.05 Т/с "Улицы разбитых фонарей-11". 15.35 "До суда". 16.35, 05.55 "Суд присяжных". 17.35, 20.35 "Обзор. Чрезвычайное происшествие". 18.30, 06.55 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". 19.40 "Дело врачей". 21.35 "Прокурорская проверка". 22.50 "Говорим и показываем". 23.45 Т/с "Братаны-4". 01.45 "Сегодня. Итоги". СЈРСЕНБІ, 11 МАУСЫМ 08.00 "НТВ утром". 10.10 "Женский взгляд". 11.00 Т/с "Сталин.Live". 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 "Сегодня". 12.25 "Квар-тирный вопрос". 13.30 "Поедем, поедим!". 14.05 Т/с "Улицы разбитых фонарей-11". 15.35 "До суда". 16.35 "Суд присяжных". 17.35, 20.35 "Обзор. Чрезвычайное происшествие". 18.30 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". 19.40 "Дело врачей". 21.35 "Прокурорская проверка". 22.50 "Говорим и показываем". 23.45 Т/с "Братаны-4". 01.45 Т/с "Время Синдбада". БЕЙСЕНБІ, 12 МАУСЫМ 09.10 "Битва за Север". 10.00, 12.00, 15.00, 21.00 "Сегодня". 10.20 "Их нравы". 11.00 Т/с "Сталин.Live". 12.25 "Дачный ответ". 13.30 "Медицинские тайны". 14.05 Т/с "Улицы разбитых фонарей-11". 15.30 "До суда". 16.30 "И снова здравствуйте!". 17.00 "Суд присяжных". 18.00 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". 19.10 "Таинственная Россия. Западный Саян. Покинутая обитель внеземной цивилизации?". 20.05 "Дело врачей". 21.25 Т/с "Чужой район-2". 23.20 Т/с "Братаны-4". 01.20 Т/с "Время Синдбада". ЖЎМА, 13 МАУСЫМ 09.10 "Битва за Север". 10.00, 12.00, 15.00, 21.00 "Сегодня". 10.20 "Их нравы". 11.00 Т/с "Сталин.Live". 12.25 "Очная ставка". 13.30 "Спасатели". 14.05 Т/с "Ули-цы разбитых фонарей-11". 15.30 "До суда". 16.30 "И снова здравствуйте!". 17.00 "Суд присяжных". 18.00 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". 19.10 "Таинственная Россия. Красноярский край. Духилюдоеды реальны?". 20.05 "Дело врачей". 21.25 Т/с "Чужой район-2". 23.25 Х/ф "Поезд на Север". СЕНБІ, 14 МАУСЫМ 09.25 "Победившие смерть". 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 "Сегодня". 10.20 "Смотр". 10.55 "Главная дорога". 11.25 "Готовим с Алексеем Зиминым". 12.25 "Русская начинка". 12.55 "Кулинарный пое-динок". 13.55 "Квартирный вопрос". 15.25 "Александр Журбин. Мелодии на память". 16.10 "Своя игра". 17.00 Т/с "Литейный". 18.25 "Наши" со Львом Новоженовым". 19.15 Х/ф "Завтра начинается вчера". 21.25 Т/с "Чужой район-2". 01.20 "Криминальная Россия. Современные хроники". ЖЕКСЕНБІ, 15 МАУСЫМ 09.10 "Углеводородные войны". 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 "Сегодня". 10.20 "Сказки Баженова". 10.50, 07.20 "Их нравы". 11.25 "Первая передача". 12.25 "Едим дома!". 13.05 "Чудо техники". 13.40 "Знают ли русские русский". 13.55 "Дачный ответ". 15.25 "Золотая пыль". 16.10 "Своя игра". 17.00 Т/с "Литейный". 18.25 "Андропов. Красный Дон Кихот". 19.30 Х/ф "Госпиталь". 21.25 Т/с "Чужой район 2". 01.20 "Криминальная Россия. Современные хроники".

КАБЕЛЬДІК ЖЈНЕ СПУТНИКТІК ТЕЛЕДИДАР БАЄДАРЛАМАСЫ

17.40 18.20 19.50 20.00 20.30 21.00 21.30 23.00 00.00

07.00, 21.00 «Сен келерсіѕ». Сериал. 09.00, 16.00 «Воронины». Сериал. 11.00, 23.00 «Папаши». Сериал.

КТК-7 + 31

7.00 «Музыка арнасы». 8.00 «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ». 8.30 «Территория происшествий». 8.40, 18.50 «Александровский сад». Т/с. 9.30 «Астрологический прогноз с Павлом Глобой». 11.30, 14.15, 15.30 «TV Shop». Айнўр Байнулдинова «Жаным» атты јн кеші. «Елде жїріп - елеулі болдым» атты јн кеші. «Денсаулыќ жјне сўлулыќ». «Биржевые университеты». «Женский тюнинг». Время Независимости. Александр Головинский «Мастер-класс юриста Елюбаева». «Тайны нашего кино». «Лечу гипнозом и душой». «Территория происшествий». «ПАНОРАМА ДНЯ». «Неизведанный Казахстан». «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ». «Саєындырєан јндер-ай». Музыка арнасы «Талисман смеха».

7.00 Жаѕалыќтар. 7.10 «Где находится Нофелет?». 9.00 Новости. 9.15 «Маша». Фильм. 11.00 «Пятницкий». Сериал. 12.00 «Жўма уаєызы». 12.25 «Модный приговор». 13.35 «Караоке такси». 14.10 «101 кеѕес». 14.35, 20.30, 03.15 «П@Утina». 15.0 «20 лет без любви». Т/с. 15.50 «Людмила Зыкина. Здесь мой причал». 16.50 «Жди меня». 18.00 «Fifa. Футбол-14». 18.55 «Склифосовский». Т/с. 19.55 «Караоке такси». 21.00 «Новости в 21.00». 21.40 Fifa. Чемпионат мира по футболу 2014. Мексика – Камерун. Прямой эфир из Бразилии. 00.15 «Метро». Фильм. 03.40 Fifa. Чемпионат мира по футболу 2014. Чили – Австралия. Прямой эфир из Бразилии.

10.35 11.05 12.05, 13.10 13.35 14.10 16.00 18.00, 20.30, 21.00 23.50 00.05 01.25

20.30 «Перекресток в Астане». Т/с. 21.30 «Жўлдызды дода. Звездные войны». Развлекательное шоу. 23.00 «Мёбиус». Кино. 00.45 Кґзќарас. 01.15, 01.45 Ќорытынды жаѕалыќтар.

02.32 Таѕ намазыныѕ кіруі, 04.32 Кїннiѕ шыєуы, 12.54 Бесiн намазы, 18.32 Екiнтi намазы, 21.22 Аќшам намазы, 23.02 Ќўфтан намазы. 7.00 «Таѕшолпан». 10.00 «Елім-ай». Т/х. 10.55 «Айтуєа оѕай...». 11.40 «Кґк тарландары». Т/х. 12.30, 17.30, 20.30, 23.40 Жаѕалыќтар. 12.45 «МЕНІЅ ЌАЗАЌСТАНЫМ». 13.20 «Кґкпар». Ўлттыќ ойын «Майя». Мультхикая. «Жолыѕ болсын, балаќай!». «Єажайыпстанєа саяхат». М/х. «ЈЙЕЛ БАЌЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир. «Келін». Телехикая. «Жан жылуы». «Еѕбек тїбі - береке». «ҐЗЕКЖАРДЫ». «Ўлттыќ ґнім». «Жаѕа Ќазаќстан - 2050». «ПАРЛАМЕНТ». «ИМАН АЙНАСЫ». «Кґк тарландары». Телехикая. «АЙТУЄА ОЅАЙ...». «ЎЛТТЫЌ ШОУ». «КЕЛІН». Телехикая. ЈЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ 2014 ФИФА. ОЙЫНЄА ПРЕВЬЮ. ТІКЕЛЕЙ ЭФИР ЈЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ 2014 ФИФА. ИСПАНИЯ - НИДЕРЛАНД. ТІКЕЛЕЙ ЭФИР ЈЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ 2014 ФИФА. ОЙЫНЄА ШОЛУ. ТІКЕЛЕЙ ЭФИР. «Парламент».

16.10 17.00 17.25 17.50 18.10 18.30 18.55 19.15 19.40 21.05 21.50 22.55 00.15

03.15 07.30 «Ертіс таѕы». 09.00 «Ертіс INFORM». 09.40 «Їй болу ќиын». Т/х. 10.10 «Туєан елдіѕ тїтіні». Т/х. 11.00 «Ин Хан патшайымныѕ сїйіктісі». Т/х. 12.00 «Без срока давности». Т/с. «Жўмыспен ќамту». «Ертіс INFORM». «Прокурорская трибуна». «ЕХРО жолы». «Келбет». Д/ф. 17.50 Їзіліс. «112». «Ертіс INFORM». «Полезная информация». «Ертіс INFORM». «Ґндірісті ґлке». «Без срока давности». Т/с. «Романовы». Д/ф. «Ертіс INFORM». «Салауатты сана». «Ертіс INFORM». «Туєан елдіѕ тїтіні». Т/х. «Чудеса природы». Д/ф. «Їй болу ќиын». Т/х. 00.15 «Ертіс INFORM». 10.55, 11.25, 11.55, 12.55, 18.55, 20.55, 21.55, 22.55 Удачный выбор. 11.00, 12.20, 14.40, 19.55, 20.20, 22.30 «Телемагазин». 13.30, 18.55, 21.50, 23.50 «Талапкер».

«Жаѕа кїн». 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар. Арнайы Хабар. «Моя планета». Д/с. «Жігіт сўлтаны». «След». Т/с. «Сулейман Великолепный». 15.00 Тїскі жаѕалыќтар. Кґзќарас. «Јр їйдіѕ сыры басќа». Д/драма. «Айтўмар». «Цезарь». Т/с. «Перекресток в Астане». Т/с. «Маша и медведь». М/с. «Подари детям жизнь». 18.00 Кешкі жаѕалыќтар. Вектор развития. «Кїн саќшылары». Т/х. «Орталыќ Хабар». 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар.

ХАБАР

12.50 13.00 13.35 14.00 14.30 15.00 17.50 18.00 18.20 18.30 19.00 19.20 20.10 21.00 21.20 21.30 22.00 22.50 23.00 23.35 09.55, 19.25, 10.25, 22.10, 11.30,

07.00 09.00, 09.10 09.35 10.15 11.10 12.00 13.00, 13.15 13.45 14.15 15.10 16.00 16.35 16.50 17.00, 17.15 18.15 19.00 20.00,


КАБЕЛЬДІК ЖЈНЕ СПУТНИКТІК ТЕЛЕДИДАР БАЄДАРЛАМАСЫ

5 маусым, бейсенбі, 2014 жыл

БІЛІМ жјне МЈДЕНИЕТ ДЇЙСЕНБІ, 9 МАУСЫМ 7.00 "Ќайырлы таѕ». 9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 18.00, 21.00 Телеафиша. 9.05 "Занимательно обо всем". 9.30, 12.00, 15.30, 17.25 Bitesize English. 9.35, 15.35, 19.00 TED. Идеи, достойные распространения. 10.05 "Песни Любви" 10.40 "Жїздесу". 11.30 "Ґз кґзімен кґргенде". 12.05, 18.05 "Морган Фриманмен бірге уаќыт пен кеѕістік тылсымына бойлау". 13.05, 13.25, 22.00, 22.20 "Астана online". 13.50 "1000 шедевров". 14.05 "Открытия, совершившие революцию в науке". 14.30, 00.00 "Робин Гуд". 16.00 "XXI єасыр кґшбасшысы". 16.50 "Самопознание". 17.00 "Эйнштейн ізімен". 17.30 "Сазды јуен". 19.20 "Єылыми кеѕес". 20.10 "Нўрлы Отау". 20.40 "Наше кино". 21.05 "Кітапхана". 21.35 "Легенды и мифы оперного". 22.40 "Ќара Кемпір" драма. СЕЙСЕНБІ, 10 МАУСЫМ 7.00 "Ќайырлы таѕ». 9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 18.00, 21.00 Телеафиша. 9.05 "Занимательно обо всем". 9.30, 12.00, 15.30, 17.25 Bitesize English. 9.35, 15.35, 19.00 TED. Идеи, достойные распространения. 10.05 "Саєыныш сазы". 10.35 "Ќылќалам". 11.00 "Легенды и мифы оперного". 11.30 "Ґз кґзімен кґргенде". 12.05, 18.05 "Морган Фриманмен бірге уаќыт пен кеѕістік тылсымына бойлау". 13.05, 13.25, 22.00, 22.20 "Астана online". 13.50 "1000 шедевров". 14.05 "Нўрлы Отау". 14.30 "Робин Гуд". 16.00 "Открытия, совершившие революцию в науке". 16.30 "Мода Великой степи". 17.00 "Єажайып туынды". 17.30 "Сазды јуен". 19.20 "Эйнштейн ізімен". 19.50 "Аманат". 20.10 "Тарих айнасы. аѕыз бен аќиќат". 20.40 "Семь муз". 21.10 "Жїздесу". 22.40 "Аќсарай". 23.30 "Территория открытий". 00.00 "Їлкен їміт". СЈРСЕНБІ, 11 МАУСЫМ 7.00 "Ќайырлы таѕ». 9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 18.00, 21.00 Телеафиша. 9.05 "Занимательно обо всем". 9.30, 12.00, 15.30, 17.25 Bitesize English. 9.35, 15.35, 19.00 TED. Идеи, достойные распространения. 10.05 "Єасырлар пернесі". 10.35 "Кітапхана". 11.05 "Картина маслом". 11.30 "Ґз кґзімен кґргенде". 12.05, 18.05 "Морган Фриманмен бірге уаќыт пен кеѕістік тылсымына бойлау". 13.05, 13.25, 22.00, 22.20 "Астана online". 13.50 "1000 шедевров". 14.05 "Ќазаќфильм. єасырдан-єасырєа". 14.30 "Їлкен їміт". 16.00 "Єылымда тґѕкеріс жасаєан ашылымдар". 16.30 "Таєдырлы хаттар". 17.00 "Эйнштейн ізімен". 17.30 "Сазды јуен". 19.20 "Легенды и кюи". 19.50 "Єажайып туынды". 20.15 "Жаѕашыл алаѕ". 20.45 "Жеті муза". 21.05 "Мода Великой степи". 21.30 "Музей звуков". 22.40 Концертный зал. 23.40 "Аманат". БЕЙСЕНБІ, 12 МАУСЫМ 7.00 «Ќайырлы таѕ». 9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 18.00, 21.00 Телеафиша. 9.05 "Занимательно обо всем". 9.30, 12.00, 15.30, 17.25 Bitesize English. 9.35, 15.35, 19.00 TED. Идеи, достойные распространения. 10.05 "Саєыныш сазы". 10.35 "Ґлкетану". 11.00 "Музей звуков". 11.30 "Ґз кґзімен кґргенде". 12.05, 18.05 "Морган Фриманмен бірге уаќыт пен кеѕістік тылсымына бойлау". 13.05, 13.25, 22.00, 22.20 "Астана online". 13.50 "1000 шедевров". 14.05 "Єылымда тґѕкеріс жасаєан ашылымдар". 14.30 "Їлкен їміт". 16.00 "Лидер XXI века". 16.50 "Ґзін-ґзі тану". 17.00 "История одного шедевра". 17.30 "Сазды јуен". 19.20 "Реальная наука". 19.50 "Ґнертапќыш". 20.10 "Ќылќалам". 20.40 "Семь муз". 21.05 "Казахстан в письмах". 21.20 "Полночный джаз". 22.40 "Аќсарай". 23.40 "Ќазаќфильм. єасырдан-єасырєа". 00.05 "Їлкен їміт". ЖЎМА, 13 МАУСЫМ 7.00 "Ќайырлы таѕ». 9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 18.00, 21.00 Телеафиша. 9.05 "Занимательно обо всем". 9.30, 12.00, 15.30, 17.25 Bitesize English. 9.35, 15.35, 19.00 TED. Таратуєа тўрарлыќ идеялар. 10.05 "Єасырлар пернесі". 10.35 "Кітапхана". 11.00 "Картина маслом". 11.30 "Ґз кґзімен кґргенде". 12.05, 18.05 "Морган Фриманмен бірге уаќыт пен кеѕістік тылсымына бойлау". 13.05, 13.25, 22.00, 22.20 "Астана online". 13.50 "1000 шедевров". 14.05 "Легенды и кюи". 14.30 "Їлкен їміт". 16.00 "Полночный джаз". 16.40 "Ќылќалам". 17.00 "Великие тайны великих людей". 17.30 "Сазды јуен". 19.20 "Бїгінгі єылым". 19.50 "История одного шедевра". 20.20 "Наше кино". 20.40 "Жеті муза". 21.05 "Тарих айнасы. аѕыз бен аќиќат" 21.30 "Литературный клуб". Ток-шоу 22.40-01.00 Мўхтар Јуезовтыѕ "Абай" драмасы. СЕНБІ, 14 МАУСЫМ 7.00 "Солтїстік Америка". 8.00, 9.10, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 18.00, 21.00 Телеафиша. 8.05 "Жолыѕ болсыѕ, балапаным". 9.15 "Этимология образа". 9.30 "Литературный клуб". Ток-шоу 10.05 "Картина маслом". 10.40 "Наше кино". 11.05 "Пиквик клубындаєы естеліктер". 11.30 "Єасырлар пернесі". 12.00 "XXI єасыр кґшбасшысы". 12.50 "Самопознание". 13.05 "Ўлы туындылар тарихы". 14.05 "Жїздесу". 14.50 "1000 жаућар". 15.00 "Один час в Эрмитаже". 16.00 "XXI єасыр кґшбасшысы". 16.50 "Мода Великой степи". 17.15 "Казахфильм. вчера, сегодня, завтра". 17.40 "Ґлкетану". 18.05 "Открытия, совершившие революцию". 18.40 "Єажайып туынды". 19.00 "Шалќыма" би ансамблініѕ "Атадан мўра" атты концерті. 20.05 "Кітапхана". 20.30 "EXCLUSIVE". 21.05 "Сол бір кеш...". 22.15 "Пиросмани". Кино. 23.50 Полночный джаз. ЖЕКСЕНБІ, 15 МАУСЫМ 7.00 "Солтїстік Америка". 8.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 18.00, 21.00 Телеафиша. 8.05 С.Жўбатыровтыѕ повесі бойынша "Алыстаєы аралдыѕ ќўпиясы". 9.35 "Планета вкусов. Германия". 10.05 "Ґнертапќыш" 10.35 "Казахфильм. вчера, сегодня, завтра". 11.05 "EXCLUSIVE". 11.30 "Саєыныш сазы". 12.00 "XXI єасыр кґшбасшысы". 12.50 "Ґзін-ґзі тану". 13.05 "Ўлы туындылар тарихы". 14.05 "Ученый совет". 14.50 "1000 жаућар". 15.00 "Один час в Третьяковской галерее". 16.00 "Лидер XXI века". 17.00 "Ќазаќтыѕ сјндікќолданбалы ґнері". 18.10 "Єылымда тґѕкеріс жасаєан ашылымдар". 18.40 "История одного шедевра". 19.00 Ќазаќ Ўлтыќ Ґнер Университетініѕ мерекелік концерті. 20.00 Кїйлер мен аѕыздар. "Жорєа аю" кїйі. 20.35 "Тарих айнасы. аѕыз бен аќиќат". 21.05 "Этимология образа". Кґкпар. 21.20 "Таєдырлы хаттар" 21.30 "Песни Любви". 22.00 "Путешествие молодого композитора". Кино.

10 www.saryarka-samaly.kz

БАЛАПАН ДЇЙСЕНБІ, 9 МАУСЫМ 7.05, 12.35 «Алаќай, балаќай!». 7.15, 12.55, 18.25 "Лупдиду". 7.25, 12.55, 18.35 "Ќазаќ эпостыќ жырлары". 7.35, 8.00, 13.05, 13.30, 18.45, 19.10 "Диего". 8.25, 14.05 "Їлкен Јлем". 8.50, 14.30, 19.40 "Элементтер" (6-с). 9.05, 14.40, 19.50 "Бауырсаќ". 9.20, 14.45, 20.50 "Майя". 9.30, 15.10, 20.15 "Жїзден жїйрік". 10.05, 15.45, 21.40 "Бернард". 11.40, 17.20, 22.35 "Ертегілер еліне саяхат". 11.50, 17.30, 22.45 "Кїлегеш". 12.05, 17.45 "Пороро жјне оныѕ достары". 12.15, 17.55 "Ойлан, тап!". 19.35 "Кибермен". 21.05 "Айжўлдыз". 21.15 "Сиќырлы аяќкиім". 21.40 "Бернард". 21.45, 22.00 "Подкатс". 22.10 "Айдаћар мінген шабандоздар". 22.35 "Он саусаќ". 22.45 "Кїлегеш" Јзілкештер алаѕы. СЕЙСЕНБІ, 10 МАУСЫМ 7.05, 12.45 «Алаќай, балаќай!». 7.15, 12.55, 18.25 "Лупдиду". 7.25, 13.05, 18.35 "Балапан жјне оныѕ достары". 7.35, 8.00, 13.15, 13.40, 18.45, 19.10 "Диего". 8.25, 14.05 "Їлкен Јлем". 8.50, 14.30, 19.40 "Элементтер". 9.30, 15.10, 20.15 "Жїзден жїйрік". 10.05, 15.45, 21.40 "Бернард". 10.10, 10.15, 15.50, 15.55, 20.05, 20.10 "Єажайыпстанєа саяхат". 10.20, 16.00 "Јдемі - ай". 10.50, 16.30 "Тайо". 11.05, 16.45 "Јуежай" 11.15, 16.55, 22.10 "Венди". 11.50, 17.30, 22.45 "Кїлегеш" 12.05, 17.45 "Пороро жјне оныѕ достары". 12.15, 17.55 "Ойлан, тап!". 19.35 "Кибермен". 20.55 "Майя". 21.05 "Айжўлдыз". 21.55, 22.10 "Подкатс". 22.10 "Айдаћар мінген шабандоздар". 22.35 "Алтын ќўлын" Халыќаралыќ жас жыршылар байќауы. 22.45 "Кїлегеш" Јзілкештер алаѕы. СЈРСЕНБІ, 11 МАУСЫМ 7.05, 12.45 «Алаќай, балаќай!». 7.15, 12.55, 18.25 "Лупдиду". 7.25, 12.55, 18.35 "Ќазаќ эпостыќ жырлары". 7.35, 8.00, 13.15, 13.40, 18.45, 19.10 "Диего!" 8.25, 14.05 "Їлкен Јлем". 8.50, 14.30, 19.40 "Элементтер"". 9.00, 14.40, 19.50 "Бауырсаќ". 9.15, 14.55, 20.50 "Майя". 9.30, 15.10, 20.15 "Жїзден жїйрік". 10.05, 15.45, 21.40 "Бернард". 10.10, 10.15, 15.50, 15.55, 20.05, 20.10 "Єажайыпстанєа саяхат". 10.20, 16.00 "Айгґлек". 10.50, 16.30 "Тайо". 11.05, 16.45 "Јуежай" 11.15, 16.55, 22.10 "Айдаћар мінген шабандоздар". 11.40, 17.20, 22.35 "Ертегілер еліне саяхат". 11.50, 17.30, 22.45 "Кїлегеш" 21.55, 22.10 "Подкатс". 21.05 "Айжўлдыз". 22.10 "Айдаћар мінген шабандоздар". 22.45 "Кїлегеш" Јзілкештер алаѕы. БЕЙСЕНБІ, 12 МАУСЫМ 7.05, 12.45 «Алаќай, балаќай!». 7.15, 12.55, 18.25 "Лупдиду". 7.25, 13.05, 18.35 "Балапан жјне оныѕ достары". 7.35, 8.00, 13.15, 13.40, 18.45, 19.10 "Диего". 8.25, 14.05 "Їлкен Јлем". 8.50, 14.30, 19.40 "Элементтер"". 9.00, 14.40, 9.30, 15.10, 20.20 "Жїзден жїйрік". 10.20, 16.00 "Јдемі - ай". 10.50, 11.05 "Јуежай". 11.05, 16.45 "Јуежай" 11.15, 16.55, 22.10 "Айдаћар мінген шабандоздар". 11.40, 17.20, 22.35 "Он саусаќ" 11.50, 17.30, 22.45 "Кїлегеш" 12.05, 17.45 "Пороро жјне оныѕ достары". 12.15, 17.55 "Ойлан, тап!". 15.00, 20.55 "Майя". 15.15 "Жїзден жїйрік". 15.50, 20.10 "Батырлар". 16.00 "Јдемі - ай". 17.20 "Алтын ќўлын" Халыќаралыќ жас жыршылар байќауы. 17.45 "Пороро жјне оныѕ достары". 17.55 "Ойлан, тап!" 19.35 "Кибермен". 21.20 Кака мен достары". 21.45, 22.00 "Подкатс". 22.35 "Алтын ќўлын". ЖЎМА, 13 МАУСЫМ 7.05, 12.45 «Алаќай, балаќай!». 7.15, 12.55, 18.25 "Лупдиду". 7.25, 12.55, 18.35 "Ќазаќ эпостыќ жырлары". 7.35, 8.00, 13.15, 13.40, 18.45, 19.10 "Диего". 8.25, 14.05 "Їлкен Јлем". 8.50, 14.30, 19.40 "Аќылды Зази". 9.00, 14.40, 19.50 "Бауырсаќ". 9.20, 14.55, 20.50 "Майя". 9.30, 15.10, 20.15 "Жїзден жїйрік". 10.05, 15.45, 21.40 "Бернард". 10.10, 10.15, 15.50, 15.55, 20.05, 20.10 "Єажайыпстанєа саяхат". 10.20, 16.00 "Айгґлек". 10.50, 16.30 "Тайо". 11.05, 16.45 "Јуежай" 11.15, 16.55, 22.10 "Айдаћар мінген шабандоздар". 11.40, 17.20, 22.35 "Ертегілер еліне саяхат". 11.50, 17.30, 22.45 "Кїлегеш" 12.05, 17.45 "Пороро жјне оныѕ достары". 19.35 "Кибермен". 21.55, 22.00 "Подкатс". 22.10 "Айдаћар мінген шабандоздар" СЕНБІ, 14 МАУСЫМ 7.05, 11.20, 17.05 «Алаќай, балаќай!». 7.15, 11.40, 17.15 "Пороро жјне оныѕ достары". 7.25, 11.30, 17.35 "Јли мен Айя". 7.35, 11.50, 17.45 "Желле". 8.00, 12.15, 18.10 "Грув Академиясы". 10-с. 8.25, 14.10, 20.30 "Жїзден жїйрік". 9.00, 14.45, 17.25 "Элементтер". 9.25, 15.10, 20.05 "Балапан news". 9.40, 9.45, 15.25, 15.30, 20.20, 20.25 "Єажайыпстанєа саяхат" 9.50, 15.35 "Санжар мен Ќайсар". 10.20, 16.05, 21.45 "Чип пен Байт". 10.30, 16.15 "Јуежай". 11.05, 16.50, 22.30 "Он саусаќ". 11.15, 17.00, 22.40 "Ерден атаныѕ јѕгімелері". 12.40, 18.35 "Барбидіѕ кїнделігі". 13.50, 19.45 "Мўѕлыќ-Зарлыќ". 22.20 "Алтын ќўлын". 22.30 "Данышпан ќарєа". 22.40 "Ќўлыншаќ" Ойын-сауыќтыќ баєдарламасы. ЖЕКСЕНБІ, 15 МАУСЫМ 7.05, 11.20, 16.05 «Алаќай, балаќай!». 7.15, 11.40, 16.15 "Пороро жјне оныѕ достары". 7.25, 11.30, 16.35"Јли мен Айя". 11.50, 16.45 "Желле". 8.00, 12.45, 17.10 "Грув Академиясы". 8.25, 13.10, 20.30 "Жїзден жїйрік". 9.00, 17.25 "Элементтер". 9.10, 13.55, 22.45 "Кїлегеш". 9.25, 14.10, 20.05 "Он саусаќ". 9.35, 14.20, 20.15 "Ерден атаныѕ јѕгімелері". 9.40, 14.25, 20.20 "Али мен Айя". 9.50, 14.35 "Аќберен". 10.20, 10.25, 15.05, 15.10, 21.45, 21.50 "Чип пен Байт" Компьютер – меніѕ серігім! 10.30, 15.15 "Тайо". 10.45, 15.30 "Јуежай". 10.55, 15.40, 22.20 "Ертегілер еліне саяхат" Анимациялыќ. 11.05, 15.50, 22.30 "Балапан news". 12.40 "Барби жјне сиќырлы тўлпар" М/ф. 14.00, 19.55 "Тїлкі жјне тасбаќа". М/ф. 21.05 "Айжўлдыз". 21.15, 21.30 Тўсаукесер! "Кака мен достары". 21.40 Ол кім? Бўл не? Ізденгіш достарымыз їшін. 21.55 "Дјл соќќы".

5 маусым, бейсенбі, 2014 жыл

14 СЕНБІ

7

ЕВРАЗИЯ

Мультфильмы. «Корона Света». М/с.

КТК-7 + 31

www.saryarka-samaly.kz

07.00 «Ќырыќ миллион теѕге» шоуы. 08.00 «Ќўдіретті Рейнджерлер» м/с. 09.00 «Школа доктора Комаровского». 09.30 «Барбоскины» м/с. 10.00 «Айнасґздік». «Орел и Решка». «Свекровь и невестка». «Я - шопоголик». «Айна online 2». «Высший пилотаж» т/ф. «Ќыздар арасында». «НЫСАНА». «Выход есть!» Ток-шоу. «Маша в законе» т/с. «ДРУГИМИ СЛОВАМИ». «Инопланетяне ни при чем» х/ф. «Свидание со звездой».

«Президенттіѕ Адамы». К/ф. «Жўлдыздар шеруі». «Большая Разница». «Айкарли». Сериал. «Супер Ниндзя». М/с. «Пингвины из Мадагаскара». М/с. «Губка Боб. Квадратные штаны». М/с. 13.30 «Том мен Джерри». М/х. «Караоке киллер». «Марко-Макако». Фильм. «Ну что, приехали?». Комедия. «Интерны». Сериал. «Зубная Фея». Фильм. «Легион». Боевик. «Алтын таспа». «Очень страшное кино». Фильм. «Наша Russia».

НТК

12.00 Новости. «Экс-любовник». Фильм. «Вердикт за деньги». Фильм. «Трое в лодке, не считая собаки». Фильм. «Бионикл 2: Легенда Метру Нуи». Фильм. «Разрисованная вуаль». Фильм. «Миссия: Невыполнима 3». Фильм. «Јн ќанатында». 13.40, 16.00, 16.40, 20.40, 23.00 Телекаталог 09.45; 11.50, 13.00; 15.20, 17.50; 22.20 - Тамаша таѕдау.

ИРБИС

07.05 “Бен 10. Инопланетная сила” - 3. 07.25 “Сыла. Таєдыр талќысы”. Т/х. 08.45, 12.00 Жаѕалыќтар. “Моя прекрасная няня”. Сериал. “Юрмала-2011”. “Рейдер”. “Наша Правда”. Ток-шоу. “Диагноз”. “Махаббат мўѕы”. Т/х. “Жїрекжарды” Ўлттыќ хит-парад “Оnтоp”. “КТК-да Ќабатов!”. “Звёздная жизнь” – “Война за наследство-2”. Д/цикл. “Очная Ставка”. “Квартирные войны”. “Другая Правда” с Алексеем Шахматовым. “Той Beststar”. “Роза прощальных ветров”. Мелодрама. “Хроники недели”.

10.00 «Маска». М/с. 11.30 «Вкусные Секреты». 12.00 Алдараспан, Шаншар, Нысана кїнделігі. 14.00, 17.00 «Гарри Поттер и дары смерти». Кино. «Блэйд 2». Триллер. «Джек Ричер». Триллер. «Держись за меня». Кино. Ќазаќша концерт.

19.30 21.45 00.15 02.15

09.15 10.20 12.40 12.55 13.55 14.30 15.50 16.30 17.35 19.00

20.00

21.00

22.00 23.35

01.20

7.00 «Москва. Три вокзала 2». Т/с. 08.30, 8.30 «Таѕєы пошта». 9.00 Новости. 10.00 9.10 «Смак». 13.10 9.45 «Ночная фиалка». Мелодрама. 15.30 11.35 «Фабрика Грез» с Ольгой Артамоновой. 18.00 12.05 «Они и мы». 13.00 «Игры разума». Т/с. 20.00 13.55 «Ду ќол шоколад». 22.30 15.00 «Аялаєан Астана». 01.00 15.40 «Мамочка моя». Фильм. 10.40, 20.00 «Fifa. Футбол-14». 09.00, 21.00 «Новости в субботу». 19.50, 21.30, 22.15 «Сенбілік жаѕалыќтар». 21.45 «Тілші тїйіні». 22.35 «Кешкі кездесу». 00.05 «П@Утina» 00.40 Fifa. Чемпионат мира по футболу 07.05 2014. Уругвай – Коста-Рика. Прямой 08.40 09.00 эфир из Бразилии. 10.00 03.15 «П@Утina» 10.25 03.40 Fifa. Чемпионат мира по футболу 10.50 2014. Англия – Италия. Прямой эфир 11.15 из Бразилии. 12.00, 7.00 «Музыка арнасы». 12.30 8.00 «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ». 14.00 8.30 «Клуб юмора». 15.30 9.15 «Бал дјурен». 17.20 9.30 «Стиляги». 19.10 10.00, 11.30, 15.30 «TV Shop». 21.10 10.30 «Јн шашу». 23.00 12.00 «Жан јке» јнші-сазгер Нўрлан 00.00 Еспановтыѕ шыєармашылыќ 01.30 концерті. 16.00 «Трансмиссия». 16.30 «Автохарактер». 17.00 «Безопасная дорога». 17.20 «The spirit of Tengri». 17.50 «Геннадий Хазанов. Пять граней успеха». 19.00 «Лечу гипнозом и душой». 19.30 «Территория происшествий». 10.30 20.00 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ». 11.30 21.00 «Ќоєам жјне јйел». 12.00 21.30 «Ќазаќ халќыныѕ салт-дјстїрлері». 12.30 22.00 «АПТАЛЫЌ ШОЛУ». 13.00 23.00 «Јн шашу». 17.00 00.00 «Талисман успеха». 19.00 20.00 21.00 22.00 22.50 01.00 06.00 09.00

8.00 Новости "20.30". 8.30 Жаѕалыќтар. 9.00 "Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары" м/ф. 9.20 "Kaznet". 9.40 "Лица столицы". 10.00 "Право на качество". 10.30 "Трое в Коми". Сериал. 12.15 "Зумрад и Киммат". Х/ф. 14.00 "Јзілстан". 14.15 "Јн мен јзіл". 15.30 "Ќыз єўмыры" Т/х. 17.50 "Жїрек жарєан" Т/х. 19.40 Арнайы жоба. "Той жыры" 20.05 "Ел аузында". 20.30 "20.30. Біздіѕ уаќыт". 21.20 "Астана кеші кґѕілді". 22.35 "Все путем". Х/ф. 00.20 Спорт. "M-1 Challenge XXIX".

18.15 "Махабаттым - јнім" Жанна Орынбасарованыѕ концерті. 20.00, 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 20.30 «Энергия будущего». 21.30 «Испанский английский». Фильм. 23.40, 00.10 Ќорытынды жаѕалыќтар. 00.40 Ќазаќтыѕ мемлекеттік М.Јуезов атындаєы академиялы драма театры. С.Балєабаев "Єашыќсыз єасыр".

02.32 Таѕ намазыныѕ кіруі, 04.32 Кїннiѕ шыєуы, 12.54 Бесiн намазы, 18.33 Екiнтi намазы, 21.23 Аќшам намазы, 23.03 Ќўфтан намазы. 7.00 Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен концерт. 8.00 «Шарайна». Телесаяхат 8.30 «СЕНБІЛІК ТАЅ». 9.35 «АГРОБИЗНЕС». 10.00 «ДАУА». 10.35 «АC БОЛСЫН!». 11.20 «ЖАЙДАРМАН». 12.55 «ТЕЛЌОЅЫР». 13.40 «Ўстаз». Телехикая. 14.20 «КІЛ ЖЇЙРІКТЕ КІМ ЖЇЙРІК?». Аќындар айтысы. 1-бґлім 16.10 «ЖАРЌЫН БЕЙНЕ». 16.40 «Ќазаќстан би јлемі». 17.00 «МЫЅ ТЇРЛІ МАМАНДЫЌ». 17.30, 20.30, 00.20, 03.00 Жаѕалыќтар. 17.50 «Еѕселі Елорда». 18.05 «EXPO жолы». 18.25 «ЖЎЛДЫЗ-АЙ». ІХ республикалыќ балалар шыєармашылыєы фестивалініѕ гала-концерті. 19.40 «ЖАН ЖЫЛУЫ». 20.05 «АРНАЙЫ РЕПОРТАЖ». 21.05 ЈЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ 2014 ФИФА. «ДОП ДОДАСЫ БРАЗИЛИЯДА». ТІКЕЛЕЙ ЭФИР 21.15 ЈЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ 2014 ФИФА. ОЙЫНЄА ПРЕВЬЮ. ТІКЕЛЕЙ ЭФИР 21.50 ЈЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ 2014 ФИФА. КОЛУМБИЯ - ГРЕКИЯ. ТІКЕЛЕЙ ЭФИР 00.05 ЈЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ 2014 ФИФА. ОЙЫНЄА ШОЛУ. ТІКЕЛЕЙ ЭФИР «Тесстіѕ оќќаєары» комедиясы. 00.55

08.00 «Алаш алыптары». Д/ф. 08.30 «Лиззи Макгуайер». Т/х. 09.00 «Їй болу ќиын». Т/х. 09.30 «Незнайка на Луне» М/ф 09.45 «Территория красоты». Т/х. 11.20 «Ґмір ґткелдері». Т/х. 12.05 «Ин Хан патшайымныѕ сїйіктісі». Т/х. 13.00 «Ертіс INFORM». 13.40 «Ґндірісті ґлке». 14.00 - 16.00 Їзіліс. 16.00 «Стратегия – 2050». 16.25 «Таным». 16.50 «Жўмыспен ќамту – 2020». 17.00 «Біздіѕ ќала-Город 718». 18.00 «Уаќыт-керуен». 18.30 «День за днем». 19.00 Чемпионат РК по футболу: Иртыш (Павлодар) – Кайсар (Кызылорда). «Салауатты сана». «Уаќыт-керуен». «День за днем». «Легендарный» Х/ф. 09.30, 10.30, 12.25, 13.55, 16.25, 18.55, 19.30, 22.30 Удачный выбор. 11.00, 12.20, 14.40, 19.55, 20.20, 22.30 «Телемагазин». 13.30, 18.55, 21.50, 23.50 «Талапкер». 21.50 21.00 21.30 22.00 08.55, 17.55, 10.25, 22.10, 11.30,

ХАБАР 07.00 «Махаббат мерейі». Т/х. 08.30 «Ким». М/ф. 09.00 «Табиєаттыѕ тартуы». Д/с. 09.20 Ўлт саулыєы. 09.55 «Подари детям жизнь...» 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар. 10.10 «Оян.Kz». 11.10 «Јр їйдіѕ сыры басќа». Д/драма. 11.40 ПРОД.ВОПРОС. 12.00 «Дело вкуса с Татьяной Веденеевой». 12.30 ПРОД.ВОПРОС. 13.00, 15.00 Тїскі жаѕалыќтар. 13.10 «Любовь и прочие обстоятельства». Мелодрама. «Жансарай». Јшірбек Сыєай. «Орталыќ Хабар». 18.00 Кешкі жаѕалыќтар. Бармысыѕ, бауырым? 15.10 16.00 17.00, 17.15


5 маусым, бейсенбі, 2014 жыл

15 ЖЕКСЕНБІ

8

ЕВРАЗИЯ

19.00

10.00 13.55 14.50 15.00 16.05 18.00

19.45 21.00 22.00 22.50 23.30 01.15

11.00 15.00 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.15 00.15 02.00

КТК-7 + 31

НТК

07.00 «Ќырыќ миллион теѕге» шоуы. 08.00 «Ќўдіретті Рейнджерлер» м/с. 09.00 «Школа доктора Комаровского». 09.30 «Барбоскины» м/с. 10.00 «Орел и Решка». «Позднее раскаяние» т/с. Концерт Е. Ваенги в Кремле. «Ќыздар арасында». «Айнасґздік».. Лучшее «Айна online 4». «Жеѕіп кґр!». «Свидание со звездой». «Один в один 2» Шоу. «Ларри Краун» х/ф. «KZландия».

07.05 «Санта Клаус». Фильм. 08.00 «Жўлдыздар шеруі». 08.20 «Большая разница». 09.20 «Марко-Макако». Фильм. 10.50 «Пингвины из Мадагаскара». М/с. 11.15 «Губка Боб. Квадратные штаны». М/с. 12.00, 13.30 «Том мен Джерри». М/х. 12.30 «Алтын таспа». 14.00 «Зубная Фея». Фильм. 16.00 «Интерны». Сериал. 17.30 «Дневник Бриджет Джонс: Грани разумного». Комедия. 19.40 «Битва экстрасенсов». 21.00 «Стой! Или моя мама будет стрелять!». Комедия. «Жўлдызхана». «Комикadze». «Очень страшное кино 2». Фильм. 22.40 23.10 23.30

09.00 «Разрисованная вуаль». Фильм. 11.30 «Бионикл 2: Легенда Метру Нуи». Фильм. 13.00 «Миссия: Невыполнима 3». Фильм. 15.30 «Наш милый доктор». Фильм. 18.00 «Земля до начала времён: Вторжение мышезавров». Фильм. 20.00 «Осень в Нью-Йорке». Фильм. 22.00 «Король Артур». Фильм. 00.30 «Јн ќанатында». 09.40; 13.40; 16.00; 17.00; 20.40; 22.40 Телекаталог 11.20, 12.30; 12.50, 15.20; 17.50, 19.30; 19.50, 21.50 - Тамаша таѕдау.

ИРБИС

07.05 “Бен 10. Инопланетная сила” - 3. 07.30 “Сыла. Таєдыр талќысы”. Т/х. 09.00 “Моя прекрасная няня”. Сериал. “Куклы”. Мелодрама. “Звёздная жизнь”. Д/цикл. “Дорога домой”. Ўлттыќ хит-парад “Оnтоp”. “Махаббат мўѕы”. Т/х. “Тайные знаки” – “Особо опасно. Транспорт”. Д/цикл. “Астарлы Аќиќат” Дина Тґлепбергеновамен. “КТК-да Ќабатов!”. “Портрет недели”. “Слуги народа” с Артуром Платоновым. “Черный квадрат”. “Жестокая любовь”. Триллер. “Тайный шоу-бизнес”. Д/цикл.

07.00 Мультсериалы. 09.00 «Корона света». М/с. 10.00, 13.00 «Гарри Поттер и дары смерти». Кино. 15.30 «Последний из Магикян». Сериал. 22.00 «Огненная стена». Триллер. 00.00 «Парни из женской общаги». Комедия. 02.00 «Остановка 2. Неоглядывайся назад». Кино. Ќазаќша концерт. 04.00

www.saryarka-samaly.kz

8.00 "Ќасымныѕ јндері-ай" Ќасым Аманжоловќа арналєан кеш. 9.05 "Лица столицы". 9.25, 14.25 "Јзілстан". 9.40 "Kaznet". 10.00 "Суперпапа". 10.40 "Карамель". Сериал. "Астана кеші кґѕілді". "Ќыз єўмыры" Т/х. "Лото 1.kz" Шоу-лотерея "Жїрек жарєан" Т/х. "Бірегей". Ерболат Ќўдайбергенов. "Јзілстан". "20.30". Избранное за неделю. "Громкое дело". "Јн мен јзіл". "25 час". Х/ф. Спорт. "M-1 Challenge XXIX".

10.10 Мультфильм. 10.30 «Сказки братьев Гримм. Братец и сестрица». Фильм детям. 12.00 «Правдивая история красной шапки». М/ф. 13.40 АС АРЌАУ. 14.00 «Жўлдызды дода. Звездные войны». Развлекательное шоу. 15.30 В прямом эфире –ТВ Бинго. 16.30 «Сені сїйетінімді бјрі біледі» комедиясы. 18.00 Кґзкґрген. 18.45 Сол бір кеш... 20.00, 21.00 Жетi кїн. Сараптау баєдарламасы. «Поля». Триллер. «Соѕєы кейіпкер» фильмі.

11.00 12.00 12.15 13.30 16.00 16.30 17.00 17.50 19.00 21.00 22.30 00.00

7.00 «Музыка арнасы». 7.30 «АПТАЛЫЌ ШОЛУ». 8.30 «Смех с доставкой на дом». 9.30 «MADLapys». 10.00, 11.30, 15.30 «TV Shop». 10.30 «Ќазаќ халќыныѕ салт-дјстїрлері». «Ќоєам жјне јйел». «Бал дјурен». «Єўмырдария». «Ќос жїректіѕ лїпілі». «Кинопаркофка». «The spirit of Tengri». «Анна Нетребко. Генерал на шпильках». Чемпионат мира по шоссейнокольцевым мотогонкам «MotoGP», 7-й этап. «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА». Фильм. «ЈКЕМНІЅ СЫЙЛЫЄЫ». К/ф. «Јн шашу». «Талисман успеха».

6.15 «Они и мы». 7.00 «Королевская любовь». 7.50, 8.30 «Сенбілік жаѕалыќтар». 8.05 «Тілші тїйіні». 8.45 «Воскресные беседы». 9.00 Новости. 9.10 «Все перемелется, родная». 10.10 «Казлото». 10.55 «Чувство юмора». 12.10 «Они и мы». 13.00 «Игры разума». Т/с. 13.50 «Королевская любовь». 14.45 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. 15.50 «Добрый вечер, Казахстан!». 16.55 «Пряники из картошки». Мелодрама. 20.00 «Fifa. Футбол-14». 21.00 «Аналитика». 22.00, 03.15 «П@Утina+». 23.00 «Ду ќол шоколад». 00.05 «Угадай мелодию». 00.40 Fifa. Чемпионат мира по футболу 2014. Франция – Гондурас. Прямой эфир из Бразилии.

14.40 15.55 17.30 18.00 19.50 20.15 20.30 21.20 21.40 22.40 00.55

22.00 23.45

02.32 Таѕ намазыныѕ кіруі, 04.32 Кїннiѕ шыєуы, 12.55 Бесiн намазы, 18.33 Екiнтi намазы, 21.23 Аќшам намазы, 23.03 Ќўфтан намазы.

«Махаббат мерейі». Т/х. Айбын. Балалар уаќыты. «Роботым екеуіміз». Куб удачи. Лотерея.

ХАБАР

08.00 «Алаш алыптары». Д/ф. 08.30 «Лиззи Макгуайер». Т/х. 09.00 «Їй болу ќиын». Т/х. 09.30 «Незнайка на Луне» М/ф. 09.45 «Территория красоты» Т/с. «Ґмір ґткелдері». Т/х. «Прокурорская трибуна». «Ґндірісті ґлке». «Свидание с историей». «Уаќыт-керуен». «День за днем». 16.00 Їзіліс. «Дипломмен ауылєа!». «Стратегия – 2050». «Туєан тіл - байлыєым». «Біздіѕ ќала-Город 718». «Азбука счастья». «Сегодня в меню» Х/ф. «Кїлегеш». «Салауатты сана». «Уаќыт-керуен». «День за днем». «Богиня» Х/ф «Тау тўлєа». Д/ф. 09.55, 10.30, 11.00,11.55, 12.30, 19.25, 20.55, 22.30 Удачный выбор 11.00, 12.20, 14.40, 19.55, 20.20, 22.30 «Телемагазин» 13.30, 18.55, 21.50, 23.50 «Талапкер».

6.00 «Сіз ќайда жїрсіз?». 6.15 Јлем чемпионаты 2014 ФИФА. Ойынєа превью. Тікелей эфир. 6.50 Јлем чемпионаты 2014 ФИФА. КОТ`Д`ИВУАР ЖАПОНИЯ. Тікелей эфир. 9.05 Јлем чемпионаты 2014 ФИФА. Ойынєа шолу. Тікелей эфир. 9.20 «Умизуми командасы». Мультхикая. 10.05 «Айгґлек». 11.05 «СЫР-СЎХБАТ». 11.35 «АЌСАУЫТ». 12.10 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?». 12.40 «Ўлттыќ шоу». 13.40 «Ўстаз». Телехикая. 14.20 «КІЛ ЖЇЙРІКТЕ, КІМ ЖЇЙРІК?». Аќындар айтысы. 2-бґлім 16.00 «Арнайы репортаж». 16.25, 02.10 «Ќазаќ даласыныѕ ќўпиялары». Д/ф. 16.50 «ЕЅСЕЛІ ЕЛОРДА». 17.00, 02.40 «ШАРАЙНА». Телесаяхат 17.30 «60 - ТАЛ ТЇС». Толымбек Јлімбекўлыныѕ шыєармашылыќ кеші 19.10 «АЛАЅ». ток-шоуы 20.00, 01.05 «АПТА. КZ». 21.05 Јлем чемпионаты 2014 ФИФА. «ДОП ДОДАСЫ БРАЗИЛИЯДА». Тікелей эфир. 21.15 Јлем чемпионаты 2014 ФИФА. Ойынєа превью. Тікелей эфир. 21.50 Јлем чемпионаты 2014 ФИФА. ШВЕЙЦАРИЯ - ЭКВАДОР. Тікелей эфир. 00.05 Јлем чемпионаты 2014 ФИФА. Ойынєа шолу. Тікелей эфир. 00.20 «КҐКПАР» Ўлттыќ ойын. 03.15 ЈЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ 2014 ФИФА. Ойынєа превью. Тікелей эфир. 03.50 Јлем чемпионаты 2014 ФИФА. АРГЕНТИНА - БОСНИЯ ЖЈНЕ ГЕРЦЕГОВИНА. Тікелей эфир. Јлем чемпионаты 2014 ФИФА. Ойынєа шолу. Тікелей эфир. 06.05

11.20 12.00 12.20 12.30 13.00 13.30 14.00 – 16.00 16.15 16.40 17.00 18.00 18.15 20.00 20.15 20.30 21.00 21.30 23.30 08.55, 16.55, 10.25, 22.10, 11.30,

07.00 08.30 09.10 10.00

5 маусым, бейсенбі, 2014 жыл

9

www.saryarka-samaly.kz

7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 Жаѕалыќтар. 7.30 – 9.00 «Ќайырлы таѕ!» сазды-сауыќтыќ баєдарламасы. 9.20 «На тему дня». 10.15 –12.00 «Дін мен дјстїрлер» тікелей эфир. 11.15 «Статус родного языка». 12.00 – 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды-сјлем баєдарламасы. 14.30 – 15.00 «Ґмір - ґзен» тікелей эфир.

13 маусым – жўма

7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 Жаѕалыќтар. 7.30 – 9.00 «Ќайырлы таѕ!» сазды-сауыќтыќ баєдарламасы. 9.20 «Басты баєыт». 10.30 «Інжу - маржан». 11.15 «Мир женщин». 12.00 – 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды-сјлем баєдарламасы. 14.30 «Крупным планом». 15.20 –16.00 «Јзіліѕ жарасса...» – тікелей эфир. 16.30 «Ќазаќстан - біздіѕ ортаќ їйіміз». 17.15 «Аќсу толќыны». 18.05 – 18.50 Викторина «Cіnema» тікелей эфир. 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 19.20 – 20.00 «Виниловые джунгли». 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны.

12 маусым – бейсенбі

9.20 «Голос степи». 10.15 –11.00 «Таным» - тікелей эфир. 11.30 «Поколение NEXT». 12.00 – 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды-сјлем баєдарламасы. 14.15 –15.00 «Замандас» - тікелей эфир. 15.20 «Посоветуйте, доктор!». 16.20 – 16.50 «Религия и обычаи» тікелей эфир. 17.15 «Аќсу толќыны». 18.05 – 18.50 «Јн - жўмбаќ» тікелей эфир. 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 19.20 –20.00 «Виниловые джунгли». 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны.

7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 «Ўйќыашар». 8.20 «Музыка вечности». 9.30 «Біз біргеміз!». 10.20 «Тренд». 11.15 «Туєан тіл мјртебесі». 12.00 – 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды-сјлем баєдарламасы. 14.20 «Книголюб». 15.20 «Бїгінгі Ќазаќстан». 16.15 «На тему дня». 16.30 «Заѕ аясында». 17.30 «Ґмір - ґзен». 18.10 «Литературные вечера». 19.00 – 20.00 «Виниловые джунгли» тікелей эфир. 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны.

15 маусым – жексенбі

7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 «Ўйќыашар». 8.15 «Интересно знать». 9.25 «Мјѕгілік сарын». 10.15 «Жїректі тербеп». 10.40 «Вглядываясь в традиции». 11.30 «ТЮС». 12.00 – 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды-сјлем баєдарламасы. 14.30 «Мой Казахстан». 15.30 «Заєиптар кітапханасы». 16.20 «Аймаќтыќ серпінді жобалар». 17.30 «Серпін». 18.30 «Ґлеѕ - ґмір». 19.00 – 20.00 «Виниловые джунгли» тікелей эфир. 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны.

14 маусым – сенбі

15.15 - 16.00 «Айнамгґз» тікелей эфир. 16.30 «Аймаќ тынысы». 17.05 «Єибрат». 17.15 «Аќсу толќыны». 18.05 – 18.45 «Сиялы сыр» лирикалыќ саєат. 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 19.20 – 20.00 «Виниловые джунгли». 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны.

МАУСЫМНЫЅ 9-15-і АРАЛЫЄЫНДАЄЫ “ПАВЛОДАРТЕЛЕРАДИО” ХАБАРЛАРЫНЫЅ БАЄДАРЛАМАСЫ 9 маусым – дїйсенбі 7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 Жаѕалыќтар. 7.30 – 9.00 «Ќайырлы таѕ!» сазды-сауыќтыќ баєдарламасы. 9.20 «На тему дня». 10.30 «Жићангез». 11.30 «Ќўт мекен Ќазаќстан». 12.00 - 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды-сјлем баєдарламасы. 14.30 «Однажды в музее». 15.20 –16.00 «Јзіліѕ жарасса...» – тікелей эфир. 16.30 «Ќалаулылар мінбері». 17.15 «Аќсу толќыны». 18.05 – 18.50 «Жїзден жїйрік» тікелей эфир. 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 19.20 –20.00 «Виниловые джунгли». 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны.

10 маусым – сейсенбі 7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 Жаѕалыќтар. 7.30 – 9.00 «Ќайырлы таѕ!» сазды-сауыќтыќ баєдарламасы. 9.20 «Ґзекті таќырып». 10.15 «Ќоєам жјне уаќыт». 10.40 «Голос православия». 11.30 «Мир женщин» . 12.00 - 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды-сјлем баєдарламасы. 14.15 –15.00 «Вне игры» - тікелей эфир. 15.20 –16.00 «Јзіліѕ жарасса...» тікелей эфир. 16.30 «В рамках закона». 17.15 «Аќсу толќыны». 18.05 – 18.50 «Лови удачу!» тікелей эфир. 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 19.20 – 20.00 «Виниловые джунгли». 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны.

11 маусым – сјрсенбі 7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 Жаѕалыќтар. 7.30 – 9.00 «Ќайырлы таѕ!» сазды-сауыќтыќ баєдарламасы.


КҐКЕЙТЕСТІ

www.saryarka-samaly.kz

«Суицид» - латын тілінен алынєан, «ќасаќана ґзін-ґзі ґлтіру» деген маєынаны білдіретін сґз. Ґкінішке ќарай, бўл термин ќазір кґп ќолданатын сґзімізге айналды. Дїниежїзілік денсаулыќ саќтау ўйымыныѕ (ДДСЎ) жаќында єана таратќан мјліметтеріне сїйенсек, жылына миллионнан астам адам ґзін-ґзі ґлтіреді екен. Бўл ќайєылы ќўбылыс 2020 жылдарєа ќарай бір жарым есеге артады дейді мамандар. Ќысќасы, ґзіне-ґзі ќол жўмсаєан адамдардыѕ саны соєыста ґлгендерден јлдеќайда асып тїспек. Еѕ кґп адам ќўрбан болатын Жапония елі ґткен жылы осы мјселе бойынша мемлекет ќазынасынан 32 миллиард АЌШ долларын бґліпті. Себебі 2003 жылы бўл елде 34 мыѕнан аса адам ґзін-ґзі мерт еткен. Алла саќтасын, Ќазаќстанныѕ ортанќол ауданыныѕ халќы. Біраќ нјтиже шамалы. Дїниежїзілік денсаулыќ саќтау ўйымы ґзін-ґзі ґлтіру кґрсеткіші бойынша јлем елдерін жоєары, орта, тґмен деп їш топќа бґлген. 100 мыѕ адамєа шаќќанда ґлім кґрсеткіші жылына 20 адамнан асса жоєары, 10-20 адам аралыєында болса орта, 10 адамнан аспаса тґмен болып есептеледі. Жоєарыдаєы ўйымыныѕ деректеріне сенсек, 100 мыѕ адамєа шаќќанда јлемдегі еѕ кґп суицидтік жаєдайлар тіркелген елдер: бірінші орында – Латвия (96-99 адам), екінші орында – Венгрия (88 адам), їшінші орында – Ќазаќстан (53 адам). Ал мўсылман мемлекеттері мен Африка елдерінде бўл кґрсеткіш жоќќа тјн. Соѕєы жылдары «Жасґспірімдер суициді» деген ўєым ґз алдына бґлек отау тікті. Бўл дерт ґмірдіѕ балдай дјмін енді єана татып келе жатќан жас балапандарды да баудай тїсіріп, ќыра бастады. Таяуда шведтердіѕ «ґзін-ґзі ґлтіру ісін» зерттеу орталыєы 15 пен 19 жас аралыєындаєы жастардыѕ ґзіне ќол жўмсауы жаєынан Ресей дїниежїзі бойынша бірінші орынєа шыќты деп хабарлады. Ресейде жыл сайын шамамен 2500 кјмелетке толмаєан бала ґзіне ќол жўмсайды. Екінші орында АЌШ (1800 бала) тўр. Ал жан басына шаќќандаєы кґрсеткіш бойынша бірінші орында Шри-Ланка (46,55), екінші орынды Ќазаќстан иеленген (24,02). Суицид - бўл дерт. Бўл дерттіѕ жўќпалы болатынын мамандар дјлелдеген. Негізі адамдардыѕ јрбір іс-јрекеті жўќпалы келетінін ќоєамнан да байќауєа болады. Жалпы, суицид ќылмысыныѕ тарихы пўтќа табынушылыќ кезеѕіне, Ежелгі Грек мјдениетіне барып ўштасады. Тамыры тым тереѕде жатќан бўл кеселдіѕ адамзатќа тигізген зияны орасан зор. Уаќыт ґткен сайын ґмірден тїѕілген адам баласы о дїниеге «оѕай» јрі «жылдам» аттану їшін ґз-ґзіне ќол жўмсаудыѕ сан тїрін ойлап тапты. Сондыќтан да оныѕ јдістері де бір-біріне ўќсас, яєни аурудыѕ сипаттамасы бірыѕєай келгенімен, адамныѕ ґз-ґзін ґлтіруініѕ себебі алуан тїрлі келеді. Гарвард университетініѕ зерттеулері бойынша ґзін ќўрбандыќќа шалудыѕ 800 себебі жјне 83 јдісі бары аныќталєан. Адамныѕ ќай јдісті таѕдауы тўрєылыќты жеріне де байланысты екен. Дїниежїзілік денсаулыќ саќтау ўйымыныѕ (ДДСЎ) мамандары адамдардыѕ ґз ґміріне ќол жўмсауына себептердіѕ 1,2%-ы денсаулыќ жаєдайынан, 3%-ы ќаражаттыѕ жоќтыєынан, 1,4%-ы ґмір сїрудіѕ ауырлыєынан, 6%-ы ќўмарлыќтан, 18%-ы отбасы келіспеушілігінен, 18%-ы рухани дерттен, 19%-ы жазасын ґтеуден жалтарудан болды десе, 41%-ныѕ себебі аныќталмай келеді. Ќандай себептерді тізіп шыќсаќ та, бізге белгісіз бір жайт ќала беретіндей кґрінеді. Оларды ґз еркімен ґмірін тоќтатуєа нендей беймјлім кїш шаќырады немесе оныѕ себебін біз єўмыр кешіп жатќан ґмір шындыєынан іздеу керек пе? Ќоєамдаєы адамдар арасындаєы ќарым-ќатынастыѕ кїрделеніп, ќатыгезденіп бара жатуы, жаны ќиналєанда келелі шешімге келе алмай, маѕайындаєылардан мейірім таба алмауы сўм дерттіѕ белеѕ алуына себепші болатыны хаќ. Осы орайда, ќоєамдыќ ќатыгездіктіѕ ґршіп отырєанына теледидар мен компьютерлік ойындардыѕ тигізіп жатќан јсері бар дейді мамандар. Теледидар балаларды тјрбиелеу ќўралы екенін ескерсек, онда, зорлыќзомбылыќ, атыс-шабыс, ќантґгіс фильмдері мен ойындарыныѕ бала психологиясыныѕ ауытќуына тікелей

Суицид

5 маусым, бейсенбі, 2014 жыл

хадистіѕ кґрсетуінше, адам баласыныѕ орны жаратылыс атаулыныѕ бјрінен жоєары јрі їстем. Мейлі, ол јйел болсын, еркек болсын, кјрі болсын, жас болсын, јрбір адам ќадірлі жјне ќўрметті. Ќасиетті Ќўранда: «Біз адам баласын ардаќтадыќ...”, “...оларды басќа жаратќандарымыздан јлдеќайда артыќ жараттыќ» («Исра» сїресі, 70–аят), – делінген. Сондыќтан јрбір жанныѕ ґмірі ґте ќымбат. Оныѕ ґміріне ќол сўєуєа, ар-намысына тиюге, малына зўлымдыќ жасауєа, еркінен айыруєа дінімізде рўќсат жоќ. Тіпті адам ґмірініѕ ќымбаттыєы сонша – жазыќсыз бір адамды ґлтіру бїкіл адам баласын ґлтірумен пара–пар. (Маида сїресі 32 аят) Адамзат баласыныѕ іші–сыртын осындай рухани жјне материалдыќ інжу–маржандармен безендіре

дертінің емі – имани торбие ќатысы бар екені аныќ. БАЌ арќылы 90% таралып жатќан негативті аќпарат адам санасына орныєып, кїндердіѕ кїнінде іске асыруына ыќпал етуі - психологиялыќ тўрєыдан ќалыпты жаєдай. Соѕєы кездері несиелік машаќаттыѕ да ќоєамда бекініп, халыќтыѕ ажырамас мјселелерініѕ біріне айналєалы ќашан. Кредит шырмауына ілігіп, алќымынан алєан ќарыз адамныѕ тїбіне жетіп жататынына да кґзіміз жетті. 2012 жылдыѕ 7 ќарашасында Парламент Мјжілісініѕ жалпы отырысында депутат Дариєа Назарбаеваныѕ айтќанындай, Ќазаќстанда жастар арасындаєы ґзґзіне ќол жўмсау кґрсеткіші шамамен 3 есеге артќан. Жыл сайын 15-19 жас аралыєындаєы јрбір 12-ші жасґспірім ґзіне ќол жўмсауєа ўмтылыс жасайтын кґрінеді. Осы ретте Д.Назарбаева білім саласында Ўлттыќ бірыѕєай тестілеу енгізілгеннен кейін де Ќазаќстанда суицидтіѕ артуына ыќпал етіп келеді деді. Таєы бір зерттеуге зер салсаќ. Батыс психологтары егер ана ґз баласын ґлімге ќиып, жасанды тїсік жасатса, одан кейін екінші балаєа жїкті болып, сјби ґмірге дені сау болып келген кїнніѕ ґзінде, белгілі бір уаќыт ґткен соѕ, јсіресе даєдарыс кезінде, яєни бала 12-15 жас аралыєында суицидке бейім болатынын айтады. Яєни, елімізде ґршіп тўрєан тїсіктіѕ ќоєамєа тигізер зиянды јсері бар екен. Ќўрсаќта жатќанда баланы алдырып тастау туралы ойланса да, дїниеге келген сол сјби осы мјселеге жолыєатыны таєы мјлім. Бўл да психологиялыќ жўќпалы санадан туындаса керек. Ќазаќ - «Ґлімнен басќаныѕ бјрі ерте болєаны абзал», - деп ґмір сїруге їндеген халыќ. Шариєатымызда Алла Таєала берген ныєметке ќиянат жасау – харам. Жаратќан иеміз пенделеріне ґмір сїру, ішіп–жеуді ґлшеп берген болса, адам оны дўрыс, орынды жјне толыќ пайдалануы тиіс. Ал кейбір ґткінші ќиындыќтарєа шыдамай, ґзіне нјсіп етілген ныєметке разы болмай, одан бас тарту їлкен кїнј саналады. Алла Таєала пенделерін сынау їшін адамєа жан беріп, бўл дїниеге бір мјрте єана келеді. Сондыќтан ќандай ќасіретті, ќиын жаєдайда да ґзіне ќол жўмсауды ќайтарып, Алла Таєала ќасиетті Ќўран – Кјрімде: «Ґздеріѕді ґздеріѕ ґлімге ќимаѕдар!», – яєни ґздеріѕе ќол салмаѕдар дейді. Дінімізде мўсылман болудыѕ негізгі шарттарыныѕ бірі – жаќсылыќтыѕ, жамандыќтыѕ да Алладан екеніне сену. Адам баласы таєдырєа сенбесе, ќиыншылыєына

тґзбесе мўсылман саналмайды. Сондыќтан ауыр, жазылмайтын дертке шалдыќќан адам бўл дерт Алланыѕ оєан берген ныєметі деп тїсінулері ќажет. Ґйткені Пайєамбарымыз (с.є.с) ґзініѕ хадис–шарифтерінде: «Дерт кїнјєа кјффарат болады», – деген. Яєни, адам ауырып ќиналуы пенделеріне жіберген сынаєы. Кімдекім бўл сынаќтан, оєан ризашылыќ білдіріп, шїкіршілік ќылса, екі дїниеніѕ жаќсылыєына бґленеді. Адамєа ґмірді тек Алла єана береді. Сондыќтан оны пенденіѕ ґз еркімен ќиюы - їлкен кїнј. Дінге сенімі бар адам ґмірдіѕ ќиындыќтарын сынаќ деп біледі, ґткінші деп ќарайды. Јрбір ќиындыќтан кейін жеѕілдіктіѕ келетініне сенеді. Ќўдайдан їмітін еш їзбейді, сабыр етеді, еѕ ќиын сјттерде де ґзін ґлтіруге бармайды. Ендеше, ґзін–ґзі ґлтірудіѕ себептерін ґмірдіѕ ќиындыќтарынан іздеу дўрыс емес. Мўндаєы басты себеп сенім болып тўр. Иманы толыќ адамдарда ќандай да бір ќайєыны жабыла кґтеру, ќиыншылыќќа ортаќтасу бар. Ал ґзімшіл адамдарда бауырмалдыќ пен жанашырлыќ атымен болмайды. Сол себепті ќиналєан кезде ќайєысы еселеніп, бўл дїниеден безуден басќа жолы ќалмайды. Ґйткені о дїниеге деген сенім жоќ. Сґйтіп онсыз да ќызыєы ќашќан ґмірден ґліп ќўтыла салєанды жґн кґреді. Бір сґзбен айтќанда, суицид дертініѕ емі – иманда. Аныєыраќ айтќанда имани тјрбиеде. Осы тўрєыдан алып ќараєанда жасґспірімдер отбасында, мектеп ќабырєасында имани тјрбиеге мўќтаж. Ислам дінінде жазыќсыз адамды ґлтіру немесе ґзін-ґзі ґлімге ќию – Алланыѕ ашуын тудырып, аса ауыр азапќа душар ететін ауыр кїнј. Себебі Ислам дінініѕ, ќасиетті Ќўран мен

жаратќан Алла Таєала олардыѕ ґмірі мен ґліміне де белгілі бір шарттар мен ґлшемдер белгілеген. Ќасиетті Ќўранда: «Алла Таєала сендердіѕ араларыѕнан ќайсыларыѕныѕ ізгі іс істейтіндіктеріѕді сынау їшін ґлім мен тіршілікті жаратќан. Ол – тым їстем, аса жарылќаушы» (Мїлк сїресі, 1, 2 – аяттар), – делінген. Бўл аятќа ќарасаќ, адамныѕ бїкіл тіршілігі де, ґмірден озуы да – сынаќ. Адамныѕ ґзіне ќол жўмсауы – осы сынаќтан омаќаса ќўлаудыѕ айќын бір белгісі. Сондай–аќ кісініѕ ґзін–ґзі ґлтіруі Алланыѕ кешірім, мейірімінен, раќымынан ќол їздіреді. Ардаќты пайєамбарымыз (с.є.с.): «Мїмін арам ќанєа былєанбайынша (малынбайынша), дінінде кеѕдік ішінде», – деп, ґзініѕ немесе ґзгеніѕ ќанын тґкпеген адам аќыр бір Алланыѕ раќымына бґленуі мїмкін екендігін білдірген. Ал ґзін немесе ґзгені ґлтіруші кісі осы кеѕдіктен ќўр ќалады. Пайєамбарымыздыѕ (с.є.с.) келесі бір хадистерінде ґзін–ґзі ґлтірген адамныѕ аќыреттегі азабы жайлы былай дейді: «Кімде–кім ґзін– ґзі ќандай да бір темірмен ґлтірсе, жаћаннамда ќолына темір алып, мјѕгі баќи ґзін–ґзі тїйреумен болады. Ал кімде–кім у ішіп ґлсе, жаћаннам отында мјѕгілік у ішумен ќалады. Ал кім ґзін таудан тастап ґлтірсе, жаћаннамда да ґзін мјѕгі отќа лаќтырып тўрады». Бўл хадис ґзін– ґзі ґлтірудіѕ аќыры ауыр азаппен аяќталатынын білдірсе, екінші жаєынан осы сўм ґлімніѕ бірнеше негізгі тїрлерінен саќтандырады. Міне, осы секілді аят–хадистер жазыќсыз ќан тґгу ќылмысыныѕ аќыры ґте ауыр екендігін білдіруде. Демек мўсылман адам ќандай ќиындыќќа тап болса да, бўл іске бармауєа тиіс. Соѕєы жылдары шетелдерде суицолог мамандар

15

БІЗ АЙТПАСАЌ... жїргізген зерттеу жўмыстары ґзіне–ґзі ќол жўмсау јрекеттері кґбіне ешбір дінге сенбейтін жандардыѕ (атеист) арасында кездесетінін дјлелдеп отыр. Оныѕ себебі дінсіздер ґз келешектерінен їміт кїтпейді, іштей уайымшыл болады жјне ешкіммен бастары бірікпей, бытыраѕќы ґмір сїреді. Оларда Аллаєа жјне аќырет кїніне иман келтірмеулері жјне айќын бір маќсаттарыныѕ болмауы да кґбіне–кґп ґзін–ґзі ґлтіруге јкеліп соќтыратын кґрінеді. Осымен ќатар зерттеушілер дінсіздік жайылєан елдерде суицидтіѕ де кґбірек байќалатынын аныќтаєан. Демек елімізде суицид эпидемиясын жоюдыѕ бір тетігі – жастар арасында имандылыќ тјрбиесін кїшейту. Ґйткені Ислам дінін ўстанушылардыѕ арасында ґзін де, ґзгені де ґлтіру ґте сирек кездеседі. Ўлы Жаратушы Иемізді танып– білу, бўл дїниеніѕ уаќытша сынаќ алаѕы екендігіне илану, їміт, жаќсы кґру, ќорќу, сабыр, тјуекел, т.б. имани ўєымдар адамды ґмірмен байланыстырып тўрады. Бўл асыл ўєымдарєа мјн бермеу ґмір мен адам арасындаєы байланыстардыѕ біртіндеп їзілуіне алып келеді. Содан барып ґмірден безу сияќты јрекеттер туындайды. Ќазіргі таѕда кейбір адасќан, білімі таяз топтардыѕ ґзін–ґзі ґлтіруді «шаћид» деп атап жїргендер де бар. Олар жоєарыда келтірілген Ќўран аяттарына, Пайєамбарымыздыѕ (с.є.с.) хадистеріне ќарсы шыєушылар болып табылады. Аллаєа жјне Пайєамбарымызєа (с.є.с.) бойсўнбай, ґз–ґзіне ќол салєан пенде ќияметте ќалай жјннатќа кірмек?! Мўныѕ ар жаєында ґз маќсаты їшін айдап салушы жат пиєылды адамныѕ, не белгілі бір топтыѕ тўруы мїмкін. Олар јлі оѕ–солын танып їлгермеген жастарєа «осындай амал жасасаѕ, «шейіт» боласыѕ, Алланыѕ ризалыєына бґленесіѕ, жўмаќќа барасыѕ» деп адастырып, ґз–ґзін ќўрбан етуге итермелеп отыруы мїмкін. Сол себептен ата-аналар, ўстаздар, дін ґкілдері, жалпы барша ќоєам ел ертеѕі болар жастарды жат јрекеттен, адасудан саќтап, тїзу жолды кґрсете білуіміз керек. Ќорыта келе айтарымыз, ќўрметті мўсылман бауырлар! Ґзіне–ґзі ќол салу їмітсіздіктен, маќсатсыздыќтан, келешекке сенімсіздіктен, жан тынышсыздыєынан туындайды. Ал жїрегіне иман нўры ўялаєан, шынайы Исламнан нјр алєан адам мўндай дерттен аулаќ болады. Алла Таєала ґзінен ќорќып, фјни дїниеніѕ сынаєына шыдаєан адамєа тосын сый беретінін айтып ќасиетті Ќўранда: «Кім Алладан шын ќорыќса, Алла оны кез келген ќиындыќтан ќўтќарады жјне кїтпеген жерден ризыќ–несібе береді» – дейді. Оныѕ їстіне ґмір – Алланыѕ адамєа берген еѕ їлкен ныєметі жјне аманаты. Ендеше аманатќа ќиянат жасамай, ґлшеулі ґмірді ґнегелі ґткізсек, еѕ бірінші ґзіміз їшін пайдалы. Сондай–аќ, Жаратушыныѕ бергеніне їлкен жауапкершілікпен ќарау есеп кїніне дайындыќтыѕ алєышарты екендігін де ўмытпаєанымыз абзал. Иманды жанныѕ бўл дїниедегі тартќан азаптары мен кґрген ќайєы– мўѕдары арєы ґмірде мјѕгілік баќытќа айырбасталатыны Пайєамбарымыздыѕ (с.є.с.) хадистерінде білдірілген. Ендеше адам баласыныѕ бўл ґмірде белгілі бір мґлшерде ќасірет тартуы – заѕды ќўбылыс. Оєан иман тўрєысынан ќарауымыз керек. Сондыќтан їмітсіздік, маќсатсыздыќ, келешекке сенімсіздік пиєылдан аулаќ болайыќ! Ќараѕєы тїннен кейін жарыќ кїнніѕ, јр ќиыншылыќтан кейін жеѕілдік барына сенейік! Јркімніѕ ґз таєдыры – ґз ќолында. Ґзіне-ґзі ќол жўмсау арќылы еш мјселе шешілмейді. Ќандай да болмасын ќиындыќты жеѕе білсек, ґміріміз мјнді, тўрмысымыз сјнді болмаќ.

Амантай ТОЙШЫБАЙЎЛЫ.

Ќытайда тўратын ќандасымыз Айнўр Мјулетќызыныѕ «Апа» атты шыєармасы ЌХР-дыѕ мемлекеттік сыйлыєын жеѕіп алды. Бўл туралы ќытайлыќ «Тјѕіртау» сайты хабарлады.


16

5 маусым, бейсенбі, 2014 жыл

Біздіѕ ўйым осындай! Білім саласы ќызметкерлерініѕ алаѕсыз еѕбек етіп, нјтижесін кґруінде кјсіподаќ ўйымыныѕ орны ерекше. Ґйткені бўл - педагогтардыѕ ўсыныспікірлерін ескеріп, ќорєаушысы јрі жанашыры бола білетін ўйым. Ќызметкерлердіѕ еѕбек жаєдайын жаќсарту, јлеуметтік ќорєау, демалысын ўйымдастыру, білімі мен біліктілігін арттыруда аталєан ўйым ауќымды жўмыс атќаруда. «Ќазаќстан Республикасыныѕ Кјсіподаќ туралы» Заѕында бірќатар маѕызды мјселе ќаралєан. Кјсіподаќ заѕдылыєыныѕ, оныѕ орындалуы мен жаѕєыруыныѕ їдерісі бїгінде наќты ќолєа алынып келеді. Мен ўйым жўмысыныѕ жанданып, гїлденуіне ґзіндік їлесімді ќосќым келеді. Сондыќтан јр ќызметкердіѕ жаєдайын назардан тыс ќалдырмауєа тырысамын. Ґйткені ќай салада болмасын еѕбеккерге жасалєан жаќсы жаєдай жўмыс сапасына јсер етері сґзсіз. Бўл баєытта кјсіподаќ бірталай нјтижеге ќол жеткізді деп айта аламыз. Ал алдаєы уаќытта бўдан да зор жетістіктерді баєындырады деп ойлаймын. Н.ХОЧИЕВА , Абай Ќўнанбаев атындаєы ќазаќ орта мектебініѕ бастауыш кјсіподаќ тґрайымы, Шарбаќты ауданы.

ХАТЌОРЖЫН

www.saryarka-samaly.kz

Їздіктер аныќталды Облыстыќ јскери мектеп-интернаты негізінде Павлодар облысы ныѕ білім беру басќармасы, аймаќтыќ оќу-тјжірибелік дене тјрбиес і орталыєы мен ПМПИ ўжымыныѕ ўйымдастыруымен «2014 жылды ѕ їздік дене тјрбиесі мўєалімі» атты облыстыќ байќау ґтті. Байќаудыѕ басты маќсаты – дарынды педагогтарды аныќта у, дене тјрбиесі пјні мўєалімініѕ ќоєамдаєы беделін ќалпына келтіру . Байќау екі кезеѕ бойынша ґткізіліп, ќатысушылар кјсіби шеберл кґрсете білді. Ќазылар алќасыныѕ тґраєасы, п.є.к., ПМПИ іктерін доценті Е.Бронской байќауды ќорытындылай келе, ќазіргі таѕда дене тјрбиесі пјні мўєалімдерініѕ алдында тўрєан мјселелер жґнінде айтып ґтті. Тартысты ґткен байќауда бас жїлдені Екібастўз ќаласы №35 орта мектебініѕ дене тјрбиесі пјнініѕ мўєалімі А.Еловицкая жеѕіп алды. Бірінші орынды Качир ауданы, Львовский орта мектеб ініѕ мўєалімі М.Сїрімбетова иеленсе, екінші орынды Павлодар ќаласындаєы №42 мектебініѕ мўєалімі О.Цибулько ќанаєат тўтты. Їшінші орын Аќтоєай орта ауданы Приреченск орта мектебініѕ намысын ќорєаєан А.У.Жў маниязовќа бўйырды.

Е.ИФАНДОПУЛО,

аймаќтыќ оќу-тјжірибелік дене тјрбиесі орталыєыныѕ

бґлім басшысы.

Г.КАЗАНЦЕВ, балалар ґнер мектебі директорыныѕ міндетін атќарушы, Аќтоєай ауданы.

Отбасылыќ ќўндылыќ Май ауданы білім беру бґлімініѕ ўйымдастыруымен Елбасы Жолдауын іске асыру шеѕберінде Халыќаралыќ отбасы кїніне арналєан «Тјрбие отбасынан басталады» атты ґѕірлік отбасылыќ шыєармашылыќ фестиваль ґтті. Шараныѕ басты маќсаты - ґскелеѕ ўрпаќќа эстетикалыќ жјне адамгершілік тјрбие беру жолында отбасыныѕ шыєармашылыќ рґлін арттыру. Сайысќа жеті отбасы ќатысып, ґз белсенділіктерін таныта білді. Жанўя мїшелері отбасылыќ єўмырдыѕ баќытты кїндерінен сыр шертіп, ґнерлерін ортаєа салды. Ќазылар алќасы шешімімен Жаќыповтар отбасы «Дарынды», Батаевтар отбасы «Єажайып», Ґзбековтер отбасы «Шебер», Алпысовтар отбасы «Еѕ спортшыл», Машраповтар отбасы «Шыєармашыл», Жўмахановтар отбасы «Тату-тјтті», Асќаровтар отбасы «Ґнерлі» номинацияларымен марапатталды. Отбасылыќ ќўндылыќтарды арттыру маќсатындаєы сайыстардыѕ жиі ґткізіліп тўруын ќўптаймыз.

А.МЎХАМЕДИЯРОВА, А.Иманов атындаєы орта мектептіѕ тјрбие ісініѕ меѕгерушісі, Баскґл ауылы, Май ауданы.

Аќтоєай аудандыќ кітапханасында Саяси ќуєын-сїргін жјне ашаршылыќ ќўрбандарын еске алу кїніне орай рухани кеш ґтті. Кешке жас мамандар, мектеп оќушылары жјне азалы жылдарды бастан кешірген Аќтоєай ауданыныѕ Ќўрметті азаматы Јмина Јлисўлтанова ќатысты. Јмина апай жиналєандарєа ќайєыєа толы жылдар жайында айтып берді. І с - шара барысында ашаршылыќ ќўрбандары жґнінде бейнефильм кґрсетілді. Аќтоєай ауданыныѕ Ќўрметті азаматы Б.Рамазанов зўлмат жылдар ќайталанбай, кґк туымыз мјѕгілік желбірей берсін деген тілегін білдірді. Орталыќтандырылєан кітапхана жїйесініѕ директоры Ж.Жармаєамбетова кешке атсалысќан азаматтарєа алєысын айтып, Јмина апайєа сый-сыяпат кґрсетті.

К.АЙКЕН, кітапханашы, Аќтоєай ауданы.

Дјуір їні

Жеткіншіктер жетістігі Астана ќаласында ґткен III республикалыќ «Сјлем, Астана!» фестивалінен аќтоєайлыќтар олжалы оралды. Ґнер додасына Алматы, Ќараєанды, Шымкент, Семей, Атырау, Маѕєыстау облыстарынан 360-тан аса ќатысушы жиналды. Аудандыќ балалар ґнер мектебініѕ тјрбиеленушілері вокал, аспаптыќ музыка жјне «Сјн театры» аталымдары бойынша алєаш рет ќатысып, ќазылар алќасы тарапынан жоєары баєаєа ие болды. Арай Бораш јн орындауда їздік атанды. Арайлым Камалиденова да вокал жјне аспаптыќ музыка аталымдарында озыќ шыќты. «Сјн театры» аталымында да аќтоєайлыќ ґнерпаздар теѕдессіз атанды. Ал Айзада Тґлеутемір јн орындаушылар сайысында їшінші орынды иеленді. Мўндай жетістіктер аудан мен облыс абыройын асќаќтатты десек, артыќ айтќандыќ емес. Ґнер мектебініѕ тјрбиеленушілері мен оќытушыларына зор алєыс айтамыз.

Боздаќтарды еске алды

Шаруашылыќтар бірігеді Шарбаќты ауданыныѕ бірќатар серіктестіктері мен шаруа ќожалыќтары бірігеді деп кїтілуде. Мўндаєы басты маќсат – шаруашылыќтардыѕ јлеуетін арттыру, материалдыќ-техникалыќ базасын ныєайту. Егін жјне асыл тўќымды мал шаруашылыєын дамыту, ґнім ґндіру їшін јлеуеті мыєым шаруашылыќтар ќажет. Мемлекет тарапынан берілетін несие мен кґтерме ќаржылар да мїмкіндігі мол ќожалыќтарєа берілетіні белгілі. Бўл ретте аудандыќ ауыл шаруашылыєы бґлімініѕ басшысы Николай Буркацкий біріктіру бойынша жїйелі жўмыстар жїргізіліп жатќанын атап ґтті. Жаќын арада «Алишев», «Алтын бидай» шаруа ќожалыєы мен «МТС-Сервис» ЖШС-і, «Жатва» мен «НЕКРОН» шаруа ќожалыєы, «Киров» шаруа ќожалыєы мен «Малиновское» ЖШС, «Восход», «Апакидзе», «Шарбаќты - жылыту» шаруа ќожалыќтары, «Ива» мен «Красиловское» ЖШС бірігеді деп жоспарланып отыр. Ал 2015 жылы «Найза» мен «Турбин» шаруа ќожалыєы, «Заря» шаруа ќожалыєы мен «Бґрі» серіктестігі, «Ягусевич» пен «Пискарев» шаруа ќожалыєы, «Победа» мен «Їшќамыс» серіктестіктері бірлесе жўмыс істемек.

Осындай атаумен облыс орталыєындаєы Шафер мўражай їйінде јн жинаєы жарыќ кґрді. Тыѕ жјне тыѕайєан жерлерді игеруге 60 жыл толуына орай шыєарылєан топтамаєа аталмыш тарихи кезеѕ туралы сыр шертетін шыєармалар енгізілді. Музыкатанушы Наум Шафердіѕ айтуынша, јндер арќылы сонау тарихи кезеѕге кґз жїгіртіп, сол замандаєы халыќтыѕ тўрмыс-тіршілігін елестетуге болады. «Тыѕ жјне тыѕайєан жерлерді игеру науќаны бўл жинаќта айќын кґрініс тапќан. Бўл шыєармалар арќылы ата-бабаларымыздыѕ Отанєа деген сїйіспеншілігін, еѕбекќорлыєын байќауєа болады. Јндер дјуір їні іспеттес», - дейді ол. Жинаќќа «Хат жазыѕдар, достар», «Жастар јні», «Тыѕ планетасы» сияќты танымал туындылар енген. Олардыѕ ќатарында атаќты композиторлар Е.Брусиловский, Б.Байќадамов, Ј.Еспаев, М.Пульга, В.Кухаревтіѕ шыєармалары бар. Айта кетерлігі, Наум Шафердіѕ жеке коллекциясында тыѕ игеру таќырыбына арналєан кїйтабаќтар бар. Мјселен, Белоруссиядан Аќмолаєа тыѕ жерлерді игеруге келген композитор Виктор Мальтоныѕ сирек жазбалары ќўндылыќќа ие.

Татьяна КОРЕШКОВА, Шафер мўражай їйініѕ директоры.

Даниял ЌЫЗЫРЎЛЫ, Шарбаќты ауданы.

Шахимардан жїлдесін иеленді Аудандыќ мјдениет їйінде мемлекеттік сыйлыќтыѕ иегері, Ќазаќстанныѕ еѕбек сіѕірген артисі Шахимардан Јбілев жїлдесі їшін балалардыѕ аймаќаралыќ вокалдыќ конкурсы ґтті. Биыл осымен екінші рет ґткізіліп отырєан додаєа облыстыѕ јр ґѕіріндегі ґнер мектебініѕ оќушылары мен Ресей Федерациясы Алтай ґлкесінен келген жас таланттар ќатысты. Ґнер додасы аудандыќ балалар музыка мектебініѕ ќазаќ ўлттыќ «Балбўлаќ» ансамблініѕ орындауындаєы «Би» кїйімен шымылдыєын тїрді. Сонымен ќатар жергілікті биші ќыздар «Киіз басу» биін билеп, Нўрєиса Ќызыр «Желдірме» кїйін орындады. Сайыстыѕ салтанатты ашылуына аудан јкімі Ерєали Асќаров, Павлодар ќаласындаєы дарынды балаларєа арналєан музыкалыќ мектеп-колледж директоры Виктор Денисенко, Алтай ґлкесі Ќўлынды ауданы басшысыныѕ орынбасары Валентина Карпенко ќатысып, жас таланттарєа сјттілік тіледі.

Екі кїнге созылєан ґнер бјйгесіне ќатысушылар жас ерекшеліктері бойынша сынєа тїсті. Шахимардан Јбілев жїлдесін Шарбаќты ауданы Алексеевка орта мектебініѕ оќушысы Магинур Ќарымсаќова иеленді. Ал Аќсу ќалалыќ балалар музыка мектебініѕ оќушысы Айдана Шјріпова мен Шарбаќты балалар музыка мектебініѕ шјкірті Карина Штенгауэр ЌР Парламенті Сенатыныѕ депутаты Асхат Кїзеков таєайындаєан жїлдеге ие болды. Аймаќар алыќ вокалды ќ конкурст ыѕ басќа да жїлдегерлеріне марапаттар табысталды. Атап ґтерлігі, оќушылары жоєары жетістіктерге жеткен ўстаздарєа да сый-ќўрмет кґрсетілді. - Јн сайысы жоєары деѕгейде ґтті. Ел ішінде талантты жастардыѕ баршылыєына таєы бір мјрте куј болдыќ. Ґнерлеріѕді шыѕдап, биік белестерді баєындыруларыѕа тілектеспін. Ґрендерді ґнерге баулыєан ўстаздарєа, атааналарєа зор ризашылыєымды білдіремін, - деді сайыстыѕ салтанатты жабылуында аудан јкімі Ерєали Асќаров.

Ќазына ЌАДЫСЌЫЗЫ, Шарбаќты ауданы.

Ќазаќстанда јлеуметтік желілердегі тіл тигізетін пікірлер їшін 500 айлыќ есептік кґрсеткіш кґлемінде айыппўл салынуы мїмкін. Бўл туралы ЌР Бас прокурорыныѕ бірінші орынбасары Иоган Меркель хабарлады.


20

ИІРІМ

5 маусым, бейсенбі, 2014 жыл

www.saryarka-samaly.kz

Мəшћїр Жїсіп мешіті əлемді таѕдандырды

Павлодар қаласындағы орталық Мәшһүр Жүсіп мешіті еліміздегі ең көрікті мешіттердің бірі. Әсем ғимарат жуырда әлемдегі ең әдемі 10 мешіттің қатарына енген. Мұндай хабарды еліміздегі діни сайттар таратты. Үздік ондықтың қатарына Қазақстан мешітінен бөлек Малайзияның «Мөлдір», «Путра», «Убудий» мешіттері, Пәкістанның «Фейсал», Түркияның «Шакирин», Мали Республикасының «Дженнен», Ресейдің «Кул Шариф», Канаданың «Байтуннур» және Брунейдің «Сұлтан Омар Али Сайфуддин» мешіттері енген. Тілеуберді САХАБА

Көріктілігі жағынан әлем мұсылмандарының көзайымына айналған Мәшһүр Жүсіп мешітінің алғашқы іргетасы 1999 жылдың қазан айында қаланып, ғимарат 2001 жылы қолданысқа берілген болатын. Мұнда бір уақытта 2,5 мың адам намаз оқып, құлшылық жасау мүмкіндігі бар. Мешіт ғимараты негізінен үш қабаттан тұрады. Ішкі аумағы 5320 шаршы метрді құрайды. Ғимараттың кірпіштен салынған сегіз қырлы 4 мұнарасы бар. Олардың әрқайсысының биіктігі – 63 метр. Ал күмбездің биіктігі 50 метрден асады, ол

темірден құрастырылып, арнайы сәулет материалымен қапталған. Ғибадатхананың бірінші қабатында 400 орындық асхана, намаз оқуға арналған 2000 орындық ерлердің және 500 орындық әйелдердің бөлмесі бар. Сонымен қатар дәрісхана, кітапхана, киім ілетін орындар мен демалыс және сүндетке отырғызу бөлмелері замануи құрал-жабдықтармен жабдықталған. Ал екінші қабатында Ислам дінінен және мешіт тарихынан сыр шертетін

мұражай, көпшілікке арналған кітапхана, бейне залы, мәжіліс залы, есеп-қисап және имамдар бөлмесі бар. Неке қию және сәбиге азан шақырып ат қою орындары да орналасқан. Төбесіне ай орнатылған мешіт мұнаралары көш жерден «мен мұндалап» көрініп тұрады. Бұл адамзаттың асыл дінімізге деген дұрыс көзқарасын қалыптастыра отырып, Ислам нағыз өркениеттің діні екенін ұғындырып тұрғандай...

Құрметті қала тұрғындары және қонақтары! Сіздерді Павлодар қалалық мәдениет және демалыс бағында өткізілетін «Бір шаңырақ астында» жазғы фестиваліне шақырамыз - 2014 жылғы маусымның 7-сінде сағат 13.00-де - «шешен-ингуш этномәдени бірлестігінің» мәдениеті күні;

2014 жылғы маусымның 7-сінде сағат 15.00-де - «Славян мәдени орталығының» мәдениеті күні;

2014 жылғы маусымның 8-інде сағат 12.00-де - «Беларусь» этномәдени бірлестігінің мәдениеті күні.

Құрметті оқырмандар! «Сарыарқа самалы» газетіне 2014 жылдың екінші жартысына жазылу жүргізілуде Жазылу мерзімі

индекс 1 ай 3 ай 6 ай индекс 1 ай 3 ай 6 ай индекс 1 ай 3 ай 6 ай

«Қазпошта» АҚ ПОФ арқылы жазылу

«ҚазПРЕСС» ЖШС арқылы жазылу

Редакцияда ресімделу және алумен жазылу

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР үшін жазылу бағасы 63440 55441 қала ауыл 293 теңге 296 теңге 302 теңге 164 879 теңге 888 теңге 906 теңге 492 1758 теңге 1776 теңге 1812 теңге 984 ТҰРҒЫНДАР үшін жазылу бағасы 65441 65441 қала ауыл 276 теңге 279 теңге 257 теңге 147 828 теңге 837 теңге 771 теңге 441 1656 теңге 1674 теңге 1542 теңге 882 ЗЕЙНЕТКЕРЛЕР үшін жеңілдікпен жазылу бағасы 55441 15441 қала ауыл 231 теңге 234 теңге 182 теңге 111 693 теңге 702 теңге 546 теңге 333 1386 теңге 1404 теңге 1092 теңге 666

Ñàðûàðêà ñàìàëû

МЕНШІК ИЕСІ:

«Павлодар облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі (Павлодар қаласы) «Центр аналитической информации» ЖШС, «Сарыарқа самалы» облыстық газеті Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінде тіркеліп, тіркеу туралы 23.11.2012 ж. №13191-Г куәлігі берілген

Басылым Қазақстан Республикасы және Ресейдің Омбы, Новосібір облыстары, Алтай өлкесі және Монғолияның Баян-Өлгей аймағына тарайды.

теңге теңге теңге

теңге теңге теңге

теңге теңге теңге

ҰОС ҚАТЫСУШЫЛАРЫ МЕН МҮГЕДЕКТЕРІ үшін жеңілдікпен жазылу бағасы 65442 индекс 25441 қала ауыл 1 ай 204 теңге 207 теңге 120 теңге 83 теңге 3 ай 612 теңге 621 теңге 360 теңге 249 теңге 6 ай 1224 теңге 1242 теңге 720 теңге 498 теңге Павлодар қ. кәсіпорындары үшін редакция арқылы жеке жазылу (25 данадан кем болмаған жағдайда жеткізіліп беріледі) 1 ай 166 теңге 3 ай 498 теңге 6 ай 996 теңге

Біздің газетке кез келген пошта бөлімшесінде, пошташыда және Ак. Сәтбаев к-сі, 50 (тел. 32-40-37) мекен-жайында орналасқан поштамт ғимаратында (Павлодар қ.) үйге немесе жұмыс орнына жеткізумен жазылуға болады. Сонымен қатар, Ленин к-сі, 143 мекен-жайында орналасқан редакцияда жазыла аласыздар. Мекемелер мен ұйымдарды ұжымдық альтернативтік (кәсіпорынға дейін жеткізу қызметімен) жазылуға шақырамыз. Тел. 8 (7182) 61-80-32.

ЖШС директоры И.В.НЕВОЛИН Телефоны 61-81-10

Бас редактор А.Ә.ӘБІШЕВ Телефоны 61-80-15 ЖШС-нің мекен-жайы: Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143-үй, e-mail: kense-cai@mail.ru Редакцияның мекен-жайы: 140000, Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143 үй. Теле/факс 61-80-15

Газеттің электронды поштасы: s_samaIy@maiI.ru

Біздің сайт: www.saryarka-samaly.kz

ГАЗЕТ 1979 ЖЫЛЫ Бас редактордың орынбасарлары – «ҚҰРМЕТ БЕЛГІСІ» ОРДЕНІМЕН МАРАПАТТАЛДЫ. 61-80-23, 61-80-19.

ОҚШАУ ОЙ

ӨРКЕНИЕТ

Сая МОЛДАЙЫП

«Ұрпаққа сәлем айтып ән қалады...» Әлбетте, кез келген туынды атаулы қай кезде дүниеге келсе, сол уақыттың, заманның, адамның ақыл-ойының куәсі болатыны ақиқат. Бір мысал, күй атасы Құрманғазының көбік шашқан күйлерінің әрқайсысынан күйші өмір сүрген аумалы-төкпелі кезеңнің ызғарын, автордың тағдырын бірден сезінуге болады. Әр кезеңде туған ән табиғатынан да сол заманның иба, тәрбиесін, ұлттық ахуалды, махаббатқа деген көзқарасын сезінесіз. Бәзбір уақытта қандай еді? «Сағынғаннан сені ойлап, келер көзге ыстық жас...» деген Абай өлеңі, әнінің өн бойынан әдемі бір сыйластық, сағынышты сезінуге болар. «Сырғаңды қайық қылып өткіз мені, Сырғаңды қайық қылып өткізбесең, хордың қызы болсаң да, көрмен сені ...». Жігіттің сүйгеніне назы, еркелігі қалай өрілген десеңізші?! Сәкеннің «... Қара көзің, тәтті сөзің, Білгейсің келгенімді жалғыз өзің» деген «Тау ішінде» әні. Әйел бейнесін сұлу да сыпайы сөзбен кестелеп, жүрек сырын майдалап қана жеткізген шеберлік қандай ғажап?! Тап осындай сұлулық пен әдеп осыдан 25-30 жыл бұрын туған әндерге тән. Шәмші, Нұрғиса, Нұтфолла, Тұманбай сынды біртуар таланттардың «Бақыт құшағында», «Әнім сен едің», «Құстар әні», «Саржайлау» секілді әндерінің қай-қайсысы болмасын адам қиялын шарықтатып, биіктерге жетелеп, рақат бір сезімге бөлейтіні рас қой. Бұлардың өміршеңдігі де содан. Осы әндерді әлі талай ұрпақ тыңдап, тамсанатын болады, оған дау жоқ. Сол секілді жоғарыда айтқанымыздай, қазақ күйлерінің табиғаты да керім, олардан сайын сахараның сағым ойнаған даласы мен уілдеген желі, ат тұяғының дүбірі, лекілдеген самалын сезінуге болар. Халықтың мінез-құлқы, тұрмысы мен салты өн бойынан жібектей есілген осынау музыкалық шығармалар өлмес төл туындыға айналды. Сол шығармаларды орындайтын әнші, күйші атаулы таланттардың өнері де бірегей еді. Ал қазіргі уақыттың шығармаларына құлақ салсаңыз дәл солай тұшынар ма едіңіз? Өлеңін, әнін өзі жазып, өзі секеңдей орындап, шығармашылық концертін көпшілікке ұсынып жүрген әншілердің әндерінің қайсысы есте қалды? Бірақ, туғаннан күлдібадам дүниені тыңдап, ұлттық құндылықтан алыс өскен бүгінгі бозбас үшін «күйдім-сүйдім», «келесің бе, келмейсің бе?» деген сөздерді жүз қайталайтын, не сөзі, не әнінде мән–мағына жоқ әнсымақтан артық дүние жоқ. Бүгінгі таңда туындап жатқан ән, күй, жалпы музыка атаулыдан жоғарыда аталған шығармалардың орнын басатындай, бүгінгі жастың сезімін білдіретін, қазіргі уақыттың лебін сездіретін дүние бар ма деген ой мазалайды. Барды жоққа шығаруға болмайды, әрине, бар, бірақ бірен-саран ғана. Әлбетте, «Бүгінгі күн кешегінің баласы, ертеңгі күннің атасы» деген бар. Сол секілді бүгінгі ұрпақ ертеңгі ұрпақтың алдында қарыздар. Соның бірі – қазіргінің өнер туындылары. Өкінішке қарай бүгінгі буын кешегі ұрпақтың туындыларына тамсанып, тыңдап, соларды орындаумен, қайталаумен келеміз. Ал бүгіннің ертеңге баратын өлмес туындылары қайда? Неге олар жарыққа шықпайды? Кез келген тыңдаушы қауым өзі өмір сүріп отырған заманның музыкасын, өнер туындысын, рухани дүниесін іздейді. Бұл - хақ. Ал олар қайда? Осыны ойлайсыз ба?

Жауапты хатшы - 61-80-18. Әлеуметтік қорғау - 61-80-20. Саясат, спорт - 65-12-74. Тіл, әдебиет - 61-80-20. Білім, денсаулық, құқық, имандылық, мәдениет, «Айналайын», «ЖАС times» 61-80-20. Жарнама бөлімі е-mail: s_samaIy_reklama@maiI.ru 65-12-75, 62-59-24. Маркетинг және тарату бөлімі 61-80-32. Фототілші, корректорлар - 61-80-17. Газеттің нөмірі «Сарыарқа самалының» компьютер oрталығында теріліп, беттелді. Газет аптасына үш рет шығады, апталық таралымы 47763 дана, бүгінгі көлемі 5 б.т. «Дом печати» ЖШС баспаханасында басылды. ҚР Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143 үй.

Пікіріңіз болса, газет редакциясына немесе www.saryarka-samaly.kz сайтындағы «Қойын дәптеріме» жолдаңыз.

Газеттің сапалы басылуына баспахана жауап береді. Телефоны: 8(7182) 61-80-26. Баспа индексі 65441. Басылуға қол қойылған уақыты 17.00. Тапсырыс - 1204 Хаттар, қолжазбалар, фотографиялар мен суреттер рецензияланбайды және қайтарылмайды. Көлемі А4 (14 кегль) форматындағы 3 беттен асатын материалдар қабылданбайды. Редакция оқырмандардан түскен барлық хаттарды тегіс жариялауды және оларға жауап беруді міндетіне алмайды. Жарнамалық материалдардың мазмұнына жарнама берушілер жауап береді. Нөмірді әзірлеу барысында интернет ресурстарынан алынған фотосуреттер де пайдаланылды. Авторлардың пікірлері редакция ұстанған көзқарасқа сәйкес келмеуі де мүмкін. «Сарыарқа самалында» жарияланған материалдарды көшіріп немесе өңдеп басу үшін редакцияның жазбаша рұқсаты алынып, газетке сілтеме жасалуы міндетті.

05 06 2014  
05 06 2014  
Advertisement