Konservatiiv 2013 sügis

Page 33

HOBI

Ka surnud loom väärib austust ning nõnda viiakse lastud looma­ de juures läbi vältimatud rituaa­ lid. Juba meie muistne esivanem jättis loomaga viisakalt hüvasti ja palus temalt andestust.

Laekvere Jahimeeste Ühingu jahinduskompleksis on lisaks meelelahu­ tusruumidele olemas nõuetekohased ruumid liha esmaseks töötlemi­ seks. Samuti on neil korralik lasketiir, kus peetakse suisa võistlusi. Siin pildil algab jaht pidulike pasunahelidega.

nike vastandlikud huvid. “See on teema, mis tahab saada regulaarset suhtlemist,” jagab Margo kogemusi. “Räägitakse läbi, kus kahjustusi on olnud ja käitutakse vastavalt. Põllumehed peavad ka vaatama, kuhu nad midagi külvavad, paremal juhul räägivad nad selle jahimeestega läbi. Näiteks on praegu taas moodsaks muutunud maisipõllud metssigadele paradiis. Esiteks ei soovita jahimees seda põldu metsa serva rajada, rääkimata metsade keskele tegemisest. Jahti pidamata pole võimalik sigasid põllult eemal hoida ja kui õnnestub “kahjur” tabada, siis tuleb ka põllumehega saaki jagada,” lisab ta. Laekvere Jahimeeste Ühingus, kuhu Margo kuulub, on jahimeeste ja maaomanike suhted paigas. Kommunikatsioon toimib

ning jahindusest saavad osa ka maaomanikud. Lääne-Virus on nii Laekvere, Simuna kui ka Rakke jahimeestel kombeks korraldada maaomanikele jahte, ühisettevõtmistega kujuneb maaomanike ja jahimeeste kooseksistents meeldivaks koostööks. Ometi pole igal pool asjalood sedavõrd hästi kui Laekveres. Margo kurdab RMK jahinduspiirkondade üle. Need on rendipiirkonnad, mida renditakse jahiseltsidele aastaks. “See ei ole mõistlik rendiaeg, parem oleks kolm või suisa viis aastat. Nõnda ei teki jahimeestel piirkonnaga reaalset suhet ja kipub kujunema võtmise mentaliteet,” on Margo murelik. Kui ühes kohas on asjad halvasti, siis on üsna pea jahimeestel üldisemalt negatiivne märk küljes ... Ka soosivad rendipiirkonnad jahindu-

Margo Klaasmägi on metsandusette­ võtte OÜ Artiston üks osanikest, Laek­ vere vallavolikogu esimees, suure pere isa ning sotsiaalselt aktiivne koda­nik, kelle elus on jahindusel oluline, ent mitte sugugi keskne roll.

se elitaarseks muutumist. Praegu veel ei ole jaht rikka inimese hobi, maal kindlasti mitte. Muide, jahimeeste seltskond vananeb ja kahaneb ning loomulikult oodatatakse oma sekka uusi tegijaid. Siin on küll üks väike aga. Alustada tuleb tagasihoidlikult, osaleda ajamistes, teha tööd ja kasvada tasapisi jahimeheks. Tõestada end nii seltskonnas kui ka metsas. Jaht on tõsine teema, inimesed kasutavad relvi ja sellega kaasneb vastutus. Niisiis, kui soovid jahimeheks saada, siis leia alustuseks tuttav jahimees, kes oleks jahindusseltsis sinu soovitajaks ning seejärel käitu hästi. Margo soovitab: “Alustada tuleb taga­sihoidlikult, osaleda ajajana ajujahtidel (ajamistes), teha tööd ja kasvada tasapisi jahimeheks.” SÜGIS 2013 Konservatiiv

33


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.