Page 1

‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪  ، ‬ﺧﺮﺩﺍﺩ ‪ - ‬ﺳﺎﻝ ﻫﺸﺘﻢ ‪ -‬ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ‬

‫ﻣﻮﺯﻳﮏ ﺯﻧﺪﻩ ‪ ،‬ﺑﻮﻓﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ‪ ،‬ﺧﺎﺭﺟﯽ‬ ‫ﻭ ﺭﻗﺺ ﻋﺮﺑﯽ‬

‫ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪ 36‬ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ‬


Realty Executives

Centum Elite Mortgage Corp

Cell: 780-707-7724


‫ﻣﺮﻍ ﺑﺮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ‬ ‫ﻣﻮﺍﺩ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ‪ ۴‬ﻧﻔﺮ ‪:‬‬ ‫ﻣﺮﻍ ﺩﺭﺳﺘﻪ= ‪ ۱‬ﻋﺪﺩ ﺳﺎﻳﺰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ) ﺣﺪﻭﺩ ‪ ۱۵۰۰‬ﮔﺮﻡ (‬ ‫ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ﺩﻡ ﮐﺮﺩﻩ=‪ ۱‬ﺍﺳﺘﮑﺎﻥ ‪ ۱ +‬ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﻱ‬ ‫ﺁﺑﻠﻴﻤﻮ=‪ ۱‬ﺍﺳﺘﮑﺎﻥ‬ ‫ﮐﺮﻩ=‪ ۵۰‬ﮔﺮﻡ ) ﺁﺏ ﮐﺮﺩﻩ (‬ ‫ﺳﻴﺮ =‪ ۲-۳‬ﺣﺒﻪ‬ ‫ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ=‪ ۱‬ﻋﺪﺩ ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫ﻓﻠﻔﻞ ﺩﻟﻤﻪ ﺍﻱ=‪ ۱‬ﻋﺪﺩ ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫ﺍﺩﻭﻳﻪ ﻃﻌﻢ ﺩﻫﻨﺪﻩ=ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻻﺯﻡ‬ ‫ﻧﻤﮏ=ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻻﺯﻡ‬ ‫ﻃﺮﺯ ﺗﻬﻴﻪ ‪:‬‬ ‫ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻓﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺩﻣﺎ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﺩﺍﻍ ﺷﻮﺩ ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺑﺸﻮﺋﻴﺪ‪ ،‬ﺩﺭﻭﻥ ﺷﮑﻢ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺧﺎﻟﻲ ﻭ ﺗﻤﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ‪ ۱۵‬ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﺏ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮔﺮﻡ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺩﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺧﻮﻧﺎﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺮﻍ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﺩ ‪ .‬ﺑﻌﺪ ﮔﺮﺩﻥ ﻭ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻱ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺳﺮ ﺑﺎﻝ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺑﺎ‬ ‫ﻗﻴﭽﻲ ﺑﭽﻴﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ ۱‬ﺍﺳﺘﮑﺎﻥ ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺍﺩﻭﻳﻪ ﻭ ﺁﺑﻠﻴﻤﻮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﺲ ﻳﮑﺪﺳﺘﻲ ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫ﺷﻮﺩ ‪ .‬ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻭﺭﻳﺪ ﻭ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﺒﺪ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﺗﺎ ﺁﺏ ﺁﻥ ﭼﻴﺪﻩ ﺷﻮﺩ ‪ .‬ﺩﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺮﻍ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺸﮏ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻄﺢ ﻣﺮﻍ ﻭ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﮑﻢ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﺎ ﻧﻤﮏ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻗﻠﻤﻮ ﺳﻄﺢ ﻭ ﺷﮑﻢ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺑﺎ‬ ‫ﺳﺲ ﺁﺑﻠﻴﻤﻮ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺑﻮﻱ ﻣﺮﻍ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻮﺽ ﺷﻮﺩ ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﻍ ﻣﺰﻩ ﺩﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ‪ ۱۰‬ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻳﺨﭽﺎﻝ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﺯ ﺳﺲ‬ ‫ﺁﺑﻠﻴﻤﻮ ﺭﻭﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻄﺢ ﻣﺮﻍ ﻭ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﮑﻢ ﺁﻥ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﻮﺟﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻧﻴﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﻓﻠﻔﻞ ﺩﻟﻤﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺳﻴﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺩﺭﺷﺖ ﺧﺮﺩ ﮐﻨﻴﺪ ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻣﺮﻍ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺰﻩ ﺩﺍﺭ ﺷﺪ ﻭ ﺭﻧﮓ ﺁﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺮﺩ‪ ،‬ﺁﻧﺮﺍ ﺍﺯ ﻳﺨﭽﺎﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﮐﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻣﺮﻍ ﺭﺍ‬ ‫ﺳﺮﻭ ﺗﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﭼﻴﺰﻱ ﺍﺯ ﺳﺲ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﮑﻢ ﺁﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﺨﻲ ﺁﻥ ﻧﺸﻮﺩ ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺧﻞ ﺷﮑﻢ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮔﻮﺟﻪ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﻴﺮ ﻭ ﻓﻠﻔﻞ ﺩﻟﻤﻪ ﺍﻱ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﭘﺮ ﮐﻨﻴﺪ ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﻧﻮﮎ ﭼﺎﻗﻮ ﺯﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﮐﻤﻲ ﺑﺨﺮﺍﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﺲ‪ ،‬ﻓﻠﻔﻞ ﻭ ﺳﻴﺮ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ‬

‫ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﺎﻱ ﺩﻫﻴﺪ‪ .‬ﺯﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﻓﻠﻔﻞ ﻭ ﺳﻴﺮ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﻤﻲ ﺍﺯ ﺳﺲ ﭘﺮ ﮐﻨﻴﺪ ‪ .‬ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﭘﺎﻫﺎﻱ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ‬ ‫ﻳﮏ ﺷﮑﺎﻑ ‪ ۴‬ﺳﺎﻧﺘﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﭘﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﮑﺎﻑ ﺭﺩ ﮐﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫) ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭘﺎﻫﺎﻱ ﻣﺮﻍ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﻃﺒﺦ ﺍﺳﺖ (‬ ‫ﻭﻗﺘﻲ ﭘﺎﻱ ﻣﺮﻍ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ‪ ،‬ﺩﻭ ﺗﮑﻪ ﻓﻮﻳﻞ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﭘﺎﻱ ﻣﺮﻍ ﺑﭙﻴﭽﻴﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ‬ ‫ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺴﻮﺯﻧﺪ ‪) .‬ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻱ ﺍﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﭘﺎﻱ ﻣﺮﻍ ﻓﺎﻗﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ‬ ‫ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺧﻴﻠﻲ ﺯﻭﺩ ﻣﻴﺴﻮﺯﻧﺪ( ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻳﮏ ﺗﮑﻪ ﻧﺦ ﺿﺨﻴﻢ‬ ‫ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﻭ ﮐﺎﻣﻼ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﺪ ‪ :‬ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﺲ ﺁﺑﻠﻴﻤﻮ ﺭﻭﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻄﺢ ﻣﺮﻍ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ‬ ‫ﻭ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻴﺦ ﺟﻮﺟﻪ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻓﺮ ﺑﮑﺸﻴﺪ ﻭ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺤﻞ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ ‪.‬‬ ‫ﺷﻌﻠﻪ ﮔﺮﻳﻞ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺳﻴﺦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ ‪ .‬ﻫﺮ ‪ ۱۵‬ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻳﮑﺒﺎﺭ‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫ﻗﻠﻤﻮﻱ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺳﻄﺢ ﺭﻭﻱ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﺮﻩ ﺫﻭﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ‪ ۱‬ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﻱ ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﻡ ﺷﺪﻩ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺧﺸﮏ ﻧﺸﻮﺩ ﻭ ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﻃﻌﻢ ﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﺮﺩ ﺷﻮﺩ ‪ .‬ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺒﺦ ﮐﺎﻣﻞ‬ ‫ﻣﺮﻍ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺣﺪﻭﺩﺍ ‪ ۳‬ﺳﺎﻋﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻣﺮﻍ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ‬ ‫ﮐﻤﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﻭ ﮐﺮﺩﻥ ﭼﻨﮕﺎﻝ ﻳﺎ ﻧﻮﮎ ﮐﺎﺭﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮﻍ ﺍﺯ ﭘﺨﺘﻦ‬ ‫ﺁﻥ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ‪ .‬ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﻲ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﻴﺦ ﺧﺎﺭﺝ ﮐﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻧﺦ ﺩﻭﺭ ﺁﻥ ﻭ ﻓﻮﻳﻞ ﻫﺎ ﺭﺍ‬ ‫ﺟﺪﺍ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻇﺮﻑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮﻭ ﮐﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﻍ ﺑﺮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ‬ ‫ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﻓﺮ ﺳﺮﻭ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﺮﻣﻲ ﻭ ﮐﺸﺪﺍﺭ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﮑﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻇﺮﻑ ﺳﺮﻭ ﻭ‬ ‫ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺮﻍ ﺍﺯ ﻓﺮ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ ‪.‬‬ ‫ﻧﮑﺘﻪ ‪:‬‬ ‫ﻣﺮﻏﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺎﺭﮔﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮔﻮﺷﺖ‬ ‫ﻣﺮﻍ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻳﮑﺪﺳﺖ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮﺩ ‪ .‬ﻭﻗﺘﻲ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﺮ ﻣﻴﮕﺬﺍﺭﻳﺪ‪ ،‬ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﺎ ﺭﻭﺷﻦ‬ ‫ﮐﺮﺩﻥ ﺷﻌﻠﻪ ﮔﺮﻳﻞ ﻧﻴﺎﺯﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﺷﻌﻠﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﻧﻴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺩﻣﺎﻱ ﻓﺮ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﻓﺮ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﺩﺍﻍ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺷﻌﻠﻪ ﮔﺮﻳﻞ ﺭﺍ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺭﻭﻱ‬ ‫ﺷﻌﻠﻪ ﺯﻳﺎﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﻍ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺷﻌﻠﻪ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﻍ‬ ‫ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻐﺰ ﭘﺨﺖ ﺷﻮﺩ ‪ .‬ﺍﺩﻭﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺭﺍﮎ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ ‪:‬‬ ‫ﭘﻮﺩﺭ ﺳﻴﺮ‪ ،‬ﭘﻮﺩﺭ ﻓﻠﻔﻞ ﻗﺮﻣﺰ‪ ،‬ﺍﺩﻭﻳﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻣﺮﻍ‪ ،‬ﮐﻤﻲ ﺯﺭﺩﭼﻮﺑﻪ ‪ ،‬ﭘﻮﺩﺭ ﺟﻮﺯ ﻫﻨﺪﻱ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮐﻤﻲ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﻨﻴﺰ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺷﺪﻩ‪ .‬ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ‬ ‫ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺁﻧﺮﺍ ﺍﺯ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺬﻑ ﮐﻨﻴﺪ‪ .‬ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻥ ﺳﻄﺢ ﻣﺮﻍ ﺑﺎ ﻧﻤﮏ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺩﻳﮕﺮ‪،‬‬ ‫ﺩﺭ ﻃﻌﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺮﻍ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺳﺖ ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﺩ ﻭ ﻣﺰﻩ ﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﻣﺮﻍ ﻭ ﻫﻢ‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﭘﺨﺘﻨﺶ ﻣﻴﺸﻮﺩ ‪.‬‬


‫ﺍﺧﺒﺎﺭ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ‬

‫‪Page 4‬‬

‫ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﺒﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺎﺭﺳﯽ‬ ‫ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﻟﺒﺮﺗﺎ‪ ،‬ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺍﺩﻣﻮﻧﺘﻮﻥ ﻭ‬ ‫ﮐﻠﮕﺮﯼ ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ‬

‫ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ‪،‬‬

‫ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ ﮐﺸﻮﺭ‬ ‫‪Irankhabar The only weekly Persian Language‬‬ ‫‪Publication in Alberta, Canada since 2004‬‬ ‫‪Volume 8‬‬

‫ﺍﻣﻦ ﺟﻬﺎﻥ‬

‫ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﺴﻠﻨﺪ ‪ ،‬ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﮎ ﻭ ﻧﻴﻮﺯﻟﻨﺪ ‪ ،‬ﺑـﻪ‬

‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻣﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧـﻲ‬

‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﺒﺮ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪،‬‬

‫‪،‬ﮐﺸﻮﺭ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ۲۰۱۲‬ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺩﺭ ﻗﻴﺎﺱ‬

‫ﭘﺰﺷﮑﻲ‪ ،‬ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ‪.‬‬

‫ﭘﻠﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ۲۰۱۲‬ﺗﻌـﺪﺍﺩ ‪۱۵۸‬‬

‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﺍﺩﺑﻲ‪ ،‬ﻫﻨﺮﻱ‪ ،‬ﻭﺭﺯﺷﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻤﻲ‪،‬‬

‫ﺑﺎ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ‪ ،‬ﺭﺗﺒﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨـﻪ ‪۳‬‬

‫ﻧﺎﺷﺮ‪ :‬ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﺒﺮ‬

‫ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬ﻣـﻘـﺪﺍﺭ‬ ‫ﻧﻔﻮﺫ ﻭ ﺩﺭﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻫـﺎﻱ ﺩﺍﺧـﻠـﻲ ﻭ‬

‫ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻭ ﺳﺮﺩﺑﻴﺮ‪ :‬ﺍﻗﺒﺎﻝ ﮐﺎﻳﺪﺍﻥ‬

‫ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓـﺘـﻪ‬

‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺎ ﺍﻣﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ‪ ،‬ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ‪ ۱۵۸‬ﮐﺸﻮﺭ‬

‫ﺩﺭﺭﺗﺒﻪ ‪ ۸۸‬ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﮐـﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ‪ ۱۵۳‬ﮐﺸﻮﺭ ‪ ،‬ﺭﺗﺒﻪ ‪ ۸۱‬ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺩ‬

‫ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻗﺘـﺼـﺎﺩ ﻭ‬

‫ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ‪ ،‬ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﺭ‬ ‫ﺳﺎﻝ ‪ ، ۲۰۱۱‬ﺳﻮﺩﻱ ﻣﻌﺎﺩﻝ ‪ ۹‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬

‫ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﺬﻑ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻣﮑﺎﻥ‬ ‫ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ‪ ۲۵‬ﺩﺭﺻـﺪﻱ ﺁﻥ ‪ ،‬ﺳـﻮﺩﻱ‬

‫ﻣﻌﺎﺩﻝ ‪ ۲,۵‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺭﺍ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﻋﺎﻳﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﮐﺎﻧﺎﺩﺍﻳﻲ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ‬

‫ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ‪ ،‬ﺑﻴﺸﺘﺮﺍﺯ‬

‫ﮔﺮﺍﻓﻴﺴﺖ‪ :‬ﺣﺠﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮﺭ‬

‫ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﻣﻘﺎﻡ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﻳـﻦ‬

‫ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ‪ ،‬ﺍﻟﺰﺍﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ‬‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﺒﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ‬ ‫ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﮔﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ ‪.‬‬

‫ﮐﺸﻮﺭ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ‪ ۱۵۳‬ﻋﺪﺩ ﺑﻮﺩ‪.‬‬

‫ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ﻫﺎ‬

‫ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺭﺗﺒﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ ‪۲۰۱۲‬‬

‫ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ!‬

‫ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﺒﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﮔﻬﻲ ﻫﺎﻱ ﭼﺎﭖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﺸﺮﻳﻪ‬‫ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﺭﺍ ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮﺩ‪.‬‬

‫ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﺒﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﮐﺘﺒﻲ ﺁﺯﺍﺩ‬‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗـﻌـﺪﺍﺩ‬

‫ﺑﺪﻟﻴﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﺗـﻠـﻔـﺎﺕ ﺩﺭ ﺟـﻨـﮓ‬

‫ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ‪ ،‬ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺨﺸﺪ‪ .‬ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ‬ ‫‪ ،‬ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ‪ ، ۲۰۰۹‬ﺭﺗﺒﻪ ﺟﻬـﺎﻧـﻲ‬

‫ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻭ ﺁﮔﻬﻲ ﻫﺎﻱ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ‬‫ﺍﺟﺎﺯﻩ ﮐﺘﺒﻲ ﺍﺯ ﻧﺎﺷﺮ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧـﻪ ﻭ‬

‫ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﺒﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺭﺳﻴﺪﻩ‬‫ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺧﻂ ﻣﺶ ﺧﻮﺩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ‪ ،‬ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻏﺮﺏ ﺍﺭﻭﭘﺎ ‪،‬‬

‫ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﻣﺎ ‪:‬‬

‫ﺷﻤﺎ ﺍﻓﺮﻳﻘﺎ ‪ ،‬ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻣﻦ ﺗﺮﻳﻦ‬

‫ﺍﻳﺮﺍﻧﺘﻮ‪ :‬ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍﻳﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ‪ ،‬ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫـﺎﻱ‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﮐﻪ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮐﺸـﻮﺭ ﮐـﺎﻧـﺎﺩﺍ ﻭ‬

‫ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﻱ ﻣﺮﺯ‪ ،‬ﮔـﺮﺍﻧـﺘـﺮ‬

‫‪Tel: 403- 978 – (4726) IRAN‬‬

‫ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘـﻪ ﺷـﺪﻩ ﺍﻧـﺪ‪ .‬ﮐﺸـﻮﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ؟ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮﻱ ‪CBC‬ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ‪۲۰‬‬

‫‪Email: irankhabar@gmail.com‬‬

‫ﻣﺪﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ‪ ۵‬ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺷـﺎﻣـﻞ ‪Ford , GM ,‬‬

‫‪www.iran-khabar.com‬‬ ‫‪www.irankhabar.ca‬‬ ‫‪www.facebook.com/irankhabar‬‬

‫‪P.O.BOX 74134‬‬ ‫‪STRATHCONA R.P.O‬‬ ‫‪CALGARY AB‬‬ ‫‪T3H 3B6‬‬

‫ﺍﻳﺴﻠﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ‬

‫ﺍﻣﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﻌـﺮﻓـﻲ ﺷـﺪ‪ .‬ﮐﺸـﻮﺭ‬ ‫ﺳﻮﺭﻳﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭ ﺩﺭﮔﻴﺮﻱ ﻫـﺎﻱ‬

‫ﺩﺍﺧﻠﻲ ‪ ۳۱ ،‬ﭘﻠﻪ ﺳﻘﻮﻁ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺗﺒـﻪ ‪۱۴۷‬‬

‫ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﻬﺶ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺳـﺮﻳـﻼﻧـﮑـﺎ‬

‫‪Chrysler , Honda‬ﻭ‬

‫‪Toyota‬ﺩﺭ ﺷــﻬــﺮ‬

‫ﺗﻮﺭﻭﻧﺘﻮ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ‪ ،‬ﺑـﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍﻳﻲ ﻫـﺰﺍﺭﺍﻥ ﺩﻻﺭ‬

‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲ‬

‫ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺟﻨﮓ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ‪ ۳۱‬ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻳﮏ ﺩﺳـﺘـﮕـﺎﻩ ﺧـﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﭘﻠﻪ ﺻﻌﻮﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ‪ ۱۰۳‬ﻗﺮﺍﺭ ﮔـﺮﻓـﺘـﻪ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﻣﺪﻝ ‪Rav4‬ﺩﺭ ﻫﻮﻧﻮﻟﻮﻟﻮ ﻣﺒﻠﻎ ‪ ۲۲۶۵۰‬ﺩﻻﺭ ﻭ‬

‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺳﻮﻣﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﺑـﻪ‬

‫ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ‪ ،‬ﻣﺒﻠـﻎ ‪۸۱۰‬‬


‫‪Page 5‬‬ ‫ﺩﻻﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻫﺴـﺖ ﮐـﻪ‬ ‫ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻭﻧﺘﺎﺭﻳﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ‪ ،‬ﻣﺒﻠﻎ ‪ ۲۴۸۶۵‬ﺩﻻﺭ ﻭ ﺑـﺎﺑـﺖ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ‪ ،‬ﻣﺒﻠﻎ ‪ ۱۴۶۵‬ﺩﻻﺭ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺳﺎﮐﻨﺎﻥ ﺷـﻬـﺮ ‪Alliston‬ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻭﻧﺘﺎﺭﻳﻮ ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﻳﮏ ﺩﺳﺘـﮕـﺎﻩ ﺧـﻮﺩﺭﻭ‬ ‫‪Acura MDX‬ﻣﺒﻠﻎ ‪ ۵۲۶۹۰‬ﺩﻻﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﺮﺩﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ‪ ۴۳۰۳۰‬ﺩﻻﺭ ﻗﻴﻤـﺖ ﮔـﺬﺍﺭﻱ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﻭ ﺍﻣﺮﻳـﮑـﺎ ﺑـﻴـﻦ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻫﺎﻱ ﮐﻢ ﻣﺼﺮﻑ ﻭ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺸﺎﺑـﻪ‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﮐﺮﻭﻻ ﻭ ﻳﺎ ﻫﻮﻧﺪﺍ ﺳﻴﻮﻳﮏ ‪ ،‬ﮐﻤﺘﺮ ﻫﺴﺖ ﻭ ﺣﺘﻲ‬ ‫ﺑﻌﻀﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻫﺎﻱ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍﻳﻲ ﺍﺭﺯﺍﻧﺘﺮ ﺍﺯ ﺧـﻮﺩﺭﻭ ﻫـﺎﻱ‬ ‫ﺍﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﻫﺎﻱ ﮔﺮﺍﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﻧﻮ ‪ ،‬ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﺴﻮﺱ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﻨﺎﺗﻮﺭ ‪ ،Pierrette Ringuette‬ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻳﮑـﺎ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻋـﻠـﺖ‬ ‫ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﮐﺎﻧـﺎﺩﺍ ﻭ‬ ‫ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﮐﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﻧـﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺍﻳﺸﺎﻥ ‪ ،‬ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ‪ ۲۰‬ﺗﺎ ‪ ۲۵‬ﺩﺭﺻﺪ ﻗﻴﻤﺖ‬

‫ﺍﺧﺒﺎﺭ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻧـﻤـﻲ ﺩﻭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺴﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺍﺧﺘـﻼﻑ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍﻳﻲ ﺭﺍ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﺗـﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﻧﺪﺍ ‪ ،‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﻔﺮﻱ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺮﺯ ﻫﺎﻱ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ‪ ،‬ﺧـﻮﺩﺭﻭ ﻣـﻮﺭﺩ‬ ‫ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺧﺮﻳـﺪﺍﺭﻱ‬ ‫ﮐﺎﻧـﺎﺩﺍ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ‪ ،‬ﻫﺮ ﭼﻨـﺪ‬ ‫ﺑـــــﻪ‬ ‫ﻓــﺮﻭﺷــﻨــﺪﮔــﺎﻥ‬ ‫ﻋﻮﺍﻣﻞ‬ ‫ﺍﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ﺗﻤﺎﻳـﻠـﻲ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﻱ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ‬ ‫ﻧﻈﻴـﺮ‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻫﺎ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻧـــﺮﺥ‬ ‫ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺁﻗـﺎﻱ‬ ‫ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ‬ ‫‪،L a m b‬‬ ‫ﺍﺭﺯ ‪،‬‬ ‫ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻭﺑﺴﺎﻳﺖ‬ ‫ﺷﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ ‪،‬‬ ‫‪C a r s‬‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻳﮏ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻧـﺒـﻲ ‪without Borders ,‬ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﺪﻡ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺎﺹ ‪ ،‬ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ‪ ،‬ﺳﺨﻨﮕﻮﻱ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻓﻮﺭﺩ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ‪ ،‬ﺧـﺎﻧـﻢ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍﻳﻲ ﻫﺎ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺿﺎﻓـﻪ‬ ‫‪ ،Chantel Bowen‬ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗـﻴـﻤـﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺷﻬـﺮﻭﻧـﺪ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍﻳﻲ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﻮ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ ‪ ،‬ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻻﻳﺴﻨﺲ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺗـﻮﺍﻧـﺪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳـﮕـﺮﻱ ﻧـﻴـﺰ‬ ‫ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ‪ ،‬ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﮐﻤﺘﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴـﺘـﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ‪ ،‬ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻴﻦ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﻭ ﺍﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﻦ‬


‫‪Page 6‬‬

‫ﭼﺮﺍ ﮐﺒﮏ ﻧﺎ‬ ‫ﺁﺭﺍﻡ ﺷﺪ؟‬

‫ﺍﻳﺮﺍﻧﺘﻮ‪ :‬ﭼﺮﺍ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺒﮏ‪ ،‬ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻠﺘـﻲ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ‬ ‫ﺻﻠﺢ ﺟﻮ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﻌﻠـﻪ ﻭﺭ ﺷـﺪ؟ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﺒﮏ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ‪ ،‬ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺯﺩ ﻭ‬ ‫ﺧﻮﺭﺩ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﭘﻠﻴﺲ‪ ،‬ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎﻳﻲ‬ ‫ﮐﻪ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﺮ ﮔـﺮﻓـﺘـﻪ‬ ‫ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﺯ ﻣﺎﻩ ﻓﻮﺭﻳﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ‪ ،‬ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻱ‬ ‫ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻱ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻟﻮﻓﻴﮕﺎﺭﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﻱ ﻧﻮﺷﺖ‪ ،‬ﮐﺒﮑﻲ ﻫـﺎ ﺑـﺎ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻇﺮﻭﻑ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺁﻫﻨﮓ ﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻣﻲ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪ ﺗﺎ ﺻﺪﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑـﻪ‬ ‫ﮔﻮﺵ ﺩﻭﻟﺘﻤﺮﺩﺍﻥ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ! ﺩﻭﻟﺘﻤﺮﺩﺍﻧﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧـﻈـﺮ‬ ‫ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺸﻨﻴﺪﻥ ﺯﺩﻩ ﺍﻧـﺪ ﺍﻣـﺎ ﺍﮐـﻨـﻮﻥ‬ ‫ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﮐﺒﮑﻲ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﻲ ﺷﺎﺩﻱ ﺁﻣﻴﺨـﺘـﻪ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺷﺎﺩﻱ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺩﺭﮔﻴﺮﻱ‬

‫ﺍﺧﺒﺎﺭ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ‬ ‫ﻫﺎﻱ ﺷﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳـﺶ‬ ‫ﺷـــﻬـــﺮﻳـــﻪ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ‪.‬‬ ‫" ﮊﺍﻥ ﺷﺎﺭﺳﺖ"‬ ‫ﻧﺨﺴﺖ ﻭﺯﻳـﺮ‬ ‫ﺍﻳﺎﻟﺖ ﮐـﺒـﮏ‬ ‫ﮐﺎﻧـﺎﺩﺍ ﻭ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺣﺰﺏ‬ ‫ﻟﻴﺒﺮﺍﻝ‪ ،‬ﻫﻨـﻮﺯ‬ ‫ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﺍﺳـﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﻣﺬﺍﮐـﺮﺍﺕ‬ ‫ﺭﻭﺯ ‪ 28‬ﻣﻲ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﻌﺘﺮﺿﻴـﻦ ﺍﺯ‬ ‫ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺴـﺎﻟـﻪ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻈﺮ ﻧـﺪﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺭﻭﺯ ‪ 18‬ﻣﻲ‪ ،‬ﺷﺎﺭﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫـﻔـﺘـﺎﺩ ﻭ‬ ‫ﻫﺸﺖ‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻲ ﮐﺮﺩ‪ ،‬ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺧـﻄـﺮ‬ ‫ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ‪ .‬ﺗﻼﺵ ﺩﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ﺑـﻪ‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﻪ "ﺯﺩﻥ ﭘﻮﺯﻩ ﺑﻨﺪ" ﺑﺮ ﺩﻫﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺣـﺮﮐـﺖ‬ ‫ﻏﻠﻄﻲ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺑﻐﺾ ﻭ ﮐﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﻩ ﺍﻱ ﮐﻪ ﻋﻠـﻴـﻪ‬ ‫ﻧﺨﺴﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻧـﻤـﺎﺩﻱ ﺑـﺮﺍﻱ‬ ‫ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺑـﻪ ﻗـﺪﺭﺕ ﺭﺳـﻴـﺪﻥ‬ ‫ﺷﺎﺭﺳﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ 2003‬ﺗﺎﮐﻨـﻮﻥ ﺍﻧـﮕـﻴـﺰﻩ ﻫـﺎﻱ‬ ‫ﻧﺎﺭﺿﺎﻳـﺘـﻲ‬ ‫ﺷﻬﺮﻭﻧـﺪﺍﻥ‬ ‫ﺍﺯ ﻋﻤﻠﮑـﺮﺩ‬ ‫ﻭﻱ ﺑﺴـﻴـﺎﺭ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻮﺩﻧـﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﮐﻢ‬ ‫ﮐـــــــــﻢ‬ ‫ﻧﺎﺭﺿﺎﻳـﺘـﻲ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫ﺧﺸﻢ ﭘﻨﻬﺎﻥ‬ ‫ﺷـــﺪ‪ .‬ﺩﺭ‬ ‫ﺭﻭﺯﻫــــﺎﻱ‬ ‫ﺍﺧﻴﺮ‪ ،‬ﭼﻨـﺪ‬ ‫ﺗـــﻦ ﺍﺯ‬ ‫ﺭﻭﺯﻧــﺎﻣــﻪ‬ ‫ﻧــﮕــﺎﺭﺍﻥ ﻭ‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻌﺘﺮﺿﻴﻦ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐـﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ‬ ‫ﺍﺯ ﺳـﻴـﺴـﺘـﻤـﻲ‬ ‫ﻓﺎﺳﺪ ﻭ ﺗـﺒـﺎﻧـﻲ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﮐﺒـﮏ‬ ‫ﭘـﺮﺩﻩ ﺑـﺮ ﻣـﻲ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺳﻴﺴﺘـﻤـﻲ‬ ‫ﮐﻪ ﺣﺰﺏ ﻟﻴﺒﺮﺍﻝ‬ ‫ﺩﺭ ﮐﺒﮏ ﺭﺍ ﺑـﻪ‬ ‫ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻋـﺎﻣـﻞ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ‬ ‫ﻣﻲ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫـﺪ ﺑـﺎﺯﺍﺭﻫـﺎﻱ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺴﮑﻦ‪ ،‬ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﻬﺪﻫﺎﻱ ﮐـﻮﺩﮎ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮﺯ‪ ،‬ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻫﺎﻱ ﺍﻳـﻦ‬ ‫ﺣﺰﺏ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ‪ .‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺭ ﺣـﺎﻝ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻴﭻ ﺩﺍﺩﮔـﺎﻫـﻲ‬ ‫ﺻﺤﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ‬ ‫ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣـﺪﻥ‬ ‫ﻧﻮﻋﻲ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺷـﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﺩﺭ ﮐﺒﮏ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ‬ ‫ﭘﺮﻭﺳﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﻴﺸﺘـﺮ‬ ‫ﺩﺍﻣﻦ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺍﺣﻮﺍﻝ‪ " ،‬ﺷﺎﺭﺳﺖ" ﮐﻤﺎﮐﺎﻥ ﺑﻪ ﺳـﻴـﺎﺳـﺖ‬ ‫ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻳﺎﻟﺖ ﮐﺒﮏ ) ﺑﻪ ﻋـﻨـﻮﺍﻥ ﻳـﮏ‬ ‫ﺍﺳﺘﺜﻨﺎ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻱ ﺷﻤﺎﻟﻲ( ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ‪ .‬ﺍﻣﺴـﺎﻝ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ‪ 200‬ﺩﻻﺭ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ) ‪ 155‬ﻳﻮﺭﻭ( ﺑﻪ ﻧﺎﻡ "ﻣﺎﻟﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺳﻼﻣﺘﻲ" ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓـﺘـﻦ‬ ‫ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪﺵ‪ ،‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪2007‬‬ ‫ﻧﻴﺰ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 500‬ﺩﻻﺭ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ‬ ‫ﻫﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺭﻗﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﭘـﻨـﺞ ﺳـﺎﻝ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﮐﺒﮑﻲ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﻫﺎ ﺩﺭﺑـﺎﺭﻩ‬ ‫ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﺳﺨﺘﮕﻴﺮﺍﻧﻪ ﺍﻗﺘـﺼـﺎﺩﻱ ﻋـﺎﺩﺕ‬ ‫ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ ﻭﻟﻲ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﮐﻪ ﺷﺎﺭﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻤﻲ ﺁﻭﺭﺩ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻭﺯﻳﺮﺷﺎﻥ ﻧﺴـﺒـﺖ ﺑـﻪ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺩﻝ ﺑﺎﺯﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺧـﺮﺝ‬ ‫ﻣﻲ ﺩﻫﺪ‪ .‬ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﺷـﺎﺭﺳـﺖ "ﻃـﺮﺡ‬ ‫ﺷﻤﺎﻟﻲ" ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺷﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺗﺴـﺮﻳـﻊ‬ ‫ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻳﺎﻟﺖ ﮐﺒـﮏ‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻃـﺮﺡ ﺑـﻪ ﺷـﺪﺕ‬


‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪‬‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ‪ ،‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﮐﺒﮏ‪ ،‬ﺭﻗﻢ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻌﺪﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓـﺘـﻪ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﮏ ﺭﺍﺯ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺁﻭﺭﻳـﻞ‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ‪ ،‬ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ‪Le Devoir‬ﭼﺎﭖ ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ ﺍﺯ ﺩﻭﻟـﺖ‬ ‫ﻣﺤﻠﻲ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﻪ ﻣﻌﺪﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﮐﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺍﺯ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺭﻗـﻤـﻲ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺳﺮ ﺑﺎﺯ ﺯﺩﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﻣﺤﻴـﻂ‬ ‫ﺯﻳﺴﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻌﺪﻥ " ﮔـﺎﺯ‬ ‫ﺷﻴﺴﺖ" )ﻧﻮﻋﻲ ﺳﻨﮓ ﻣﺘﻮﺭﻕ( ﻭ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻓـﺮﻭﺵ‬ ‫ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﮎ ﻣﻠﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻭ ﺭﺍﺿﻲ ﻫﺴﺘﻨـﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﺎﻟﺖ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻲ ﻗﻴﺪﻱ ﻭ‬ ‫ﺑﻲ ﺧﻴﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺷﺎﺭﺳﺖ ﺍﺯ ﺩﺧـﺎﻟـﺖ‬ ‫ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺍﻱ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺩﺭﮔﻴﺮﻱ‬ ‫ﻫﺎﻱ ﮐﺎﺭﻱ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﺎﻟﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺳﺮ ﺑﺎﺯ ﺯﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ‪ 2009‬ﺗـﺎ ﺳـﺎﻝ ‪ ،2011‬ﺍﻋﻀـﺎﻱ ﺷـﺒـﮑـﻪ‬ ‫‪Quebecor‬ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﮕﻴﺮﺍﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ ﺍﻗﺎﻣﻪ‬ ‫ﺩﻋﻮﺍ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺟﺪﻳﺪﻱ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩ ﮐـﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻣﺸﻤـﻮﻝ ﻗـﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶ‪ ،‬ﺳﻨﺪﻳﮑﺎﻫﺎ ﺷﮑـﺴـﺖ‬ ‫ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺭﺍ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺗﻀﻌﻴـﻒ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺳﺎﻝ ﻫﺸﺘﻢ‬

‫ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﻴﺪ ﭘﺮﺍﻧﺘﺰﻱ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻫـﻨـﮕـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺳﺎﻝ ‪ 1949‬ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﮐﺒﮏ‪ ،‬ﮔﺸﻮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪،‬‬ ‫ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ‪ ،‬ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﻳﺎﻟﺖ ﺑﻮﺩ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﮐﺒﮏ ﺑﻪ ﺳـﻤـﺖ‬ ‫ﻣﺪﺭﻧﻴﺰﻩ ﺷﺪﻥ ﮔﺎﻡ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺍﻣﺎ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺕ ﻭ ﺍﻋـﺘـﺮﺍﺿـﺎﺕ‬ ‫ﺍﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﮐﺒﮏ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺎﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ "ﺑﻬﺎﺭ ﺍﻓﺮﺍﻳﻲ" ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﮐﻬﻦ ﺗﺤـﺮﮐـﺎﺕ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮﺩ ﭘﻴﻮﻧﺪﻱ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻦ‬ ‫ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﺎﺭﺳﺖ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺭﺍﻩ ﺣﻠﻲ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻧﺨﺴﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﮐﺒﮏ‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻧﻲ ﭘﻴﺶ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ ﻫـﺎﻱ‬ ‫‪ 2007‬ﻭ ‪ 2008‬ﺑﺮﮔـﺰﺍﺭ‬ ‫ﺷﺪ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﺍﻭ ﺑـﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﻲ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﺎﻟﺖ‬ ‫ﮐﺒﮏ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷـﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺭﺍ ﻣﻲ‬ ‫ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ ﻧـﺎﻡ ﺑـﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﺑﺪﻫﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ‪ 54‬ﺩﺭﺻـﺪ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ‪ ،‬ﻧـﺮﺥ‬ ‫ﺭﺷﺪﻱ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺣـﺪ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻠﻲ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺑﻴﮑﺎﺭﻱ‬ ‫ﺑﺎﻟـﻎ ﺑـﺮ ‪ 8.7‬ﺩﺭﺻـﺪ‬

‫‪Page 7‬‬ ‫ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎﻝ‪ .‬ﺷﺎﺭﺳﺖ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻧﻘﺸﻪ ﻭﻱ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ " ﻃﺮﺡ ﺷﻤﺎﻟﻲ" ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣـﻨـﻄـﻘـﻪ‬ ‫ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻱ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ‪ 660‬ﻫﺰﺍﺭ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣـﺮﺑـﻊ ﺭﺍ‬ ‫ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺷﺎﺭﺳﺖ ﻣـﻲ ﺗـﻮﺍﻧـﺪ‬ ‫ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺒﮑﻲ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﭘﺎﺭﻟﻤـﺎﻧـﻲ‬ ‫‪ 2013‬ﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺭﺍﻱ ﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺗﺎ ﺁﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ‪ .‬ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻱ ﺍﻭ‪،‬‬ ‫ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣـﺎﻥ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻓﺮﺍﻧﮑﻮﻓﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﮐﺒﮏ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﮐﺒﮑﻲ ﺗﺎ ﺑـﺎ ﺗـﻴـﻢ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬


‫‪Page 8‬‬

‫ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬

‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺩﺭ‬

‫ﺩﺭ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﻭﺯﻳﺮ‬

‫ﺳﻼﻣﺖ ‪ 112‬ﻣﻴﺎﻥ‬

‫ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺭﻭﺳﻴﻪ‬

‫‪ 190‬ﻛﺸﻮﺭ‬

‫ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ‪ :‬ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻠﻴﻠﻲ‪ ،‬ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ ﮔـﺮﻭﻩ ﻣـﺬﺍﮐـﺮﻩ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻫﺴﺘﻪﺍﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﺳـﺮﮔـﺌـﻲ ﻻﻭﺭﻭﻑ‪،‬‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﮑـﺮﺩ ﮐﺸـﻮﺭﻫـﺎﻱ ‪ ۱+۵‬ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﻫﺴﺘﻪﺍﻱ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺗﺎﺳﻒ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ "ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﻓﺸﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻲ ﻣﻨﻄﻖ ﻭ‬ ‫ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ" ﺗﻮﺻﻴﻒ‬ ‫ﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﻳﺪﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺭﻫﺒﺮ‬ ‫ﻭ ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻮﺭﺍﻳﻌـﺎﻟـﻲ‬ ‫ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ‬ ‫ﺁﻗﺎﻱ ﻻﻭﺭﻭﻑ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺳـﻔـﺮ ﻳـﮏ‬ ‫ﺭﻭﺯﻩ ﻭﺯﻳﺮ ﺧـﺎﺭﺟـﻪ‬ ‫ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ‪۲۴‬‬ ‫ﺧﺮﺩﺍﺩ ) ‪ ۱۳‬ﮊﻭﺋـﻦ(‬ ‫ﺍﻧــﺠــﺎﻡ ﺷــﺪ‪ .‬ﺑــﻪ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ‬ ‫ﻣﻬﺮ‪ ،‬ﺁﻗﺎﻱ ﺟﻠﻴـﻠـﻲ‬ ‫ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣـﺬﺍﮐـﺮﺍﺕ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﮐﺸﻮﺭﻫـﺎﻱ‬ ‫‪"، ۱+۵‬ﻋﺪﻡ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪﻱ‬ ‫ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﺍ ﺑـﻪ‬ ‫ﺑـــــﺮﮔـــــﺰﺍﺭﻱ‬ ‫ﻧﺸــﺴــﺖ ﻫــﺎﻱ‬ ‫ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ" ﺗﺎﺳـﻒ‬ ‫ﺑﺎﺭ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﺮﺩ ﻭ‬ ‫ﮔﻔﺖ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﺍﺳـﺖ‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ‪ ۱+۵‬ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ‬ ‫ﻭﺭﻭﺩ ﺑــﻪ ﺑــﺤــﺚ‬ ‫ﺟـــﺪﻱ ﺩﺭﺑـــﺎﺭﻩ‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺍﻳـﺮﺍﻥ‬

‫ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﮕﻼﺩﺵ ﻭ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺿﻌﻴﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮﻱ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ‬ ‫ﺷﺮﻕ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻣﺤﺴﻨﻲﺑﻨﺪﭘﻲ‪،‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﻠﺲ ‪ :‬ﺳﻼﻣﺖ‬ ‫ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟـﻤـﻬـﻮﺭﻱ‬ ‫ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﺷﻤﺮﺩﻥ «ﺳﻼﻣﺖ »ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ‬ ‫ﺍﺻﻮﻝ ﺳﻪ‪ 29 ،‬ﻭ ‪ 43‬ﻣﺴﻮﻭﻟﻴﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬـﺪﻩ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻴﺶﺷﺮﻁ ﺗﺤﻘـﻖ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣـﺖ‬ ‫ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺟـﻬـﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻣـﺮﻩ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗـﺮﺍﺭ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ‬ ‫‪ 2000‬ﺗﺎ ‪ 2004‬ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺩﺭ ﻧـﻈـﺎﻡ‬ ‫ﺳﻼﻣﺖ‪ ،‬ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣـﻴـﺎﻥ ‪190‬‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺗﺒﻪ ‪ 112‬ﺭﺍ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕـﺮ‬ ‫ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺩﺭ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺭﺗﺒﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ‪ ،49‬ﺑﻨﮕﻼﺩﺵ ‪،51‬‬ ‫ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ‪ ،46‬ﺑﺤﺮﻳﻦ ‪ ،75‬ﻗﻄﺮ ‪ ،70‬ﺍﻟﺠﺰﺍﻳﺮ ‪ 74‬ﻭ ﻟﺒـﻨـﺎﻥ‬ ‫‪ 101‬ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺗﺒﻪ ‪29‬‬ ‫) ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻔﺖ( ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻭﻟـﻲ ﺩﺭ ﺟـﺎﻳـﮕـﺎﻩ‬ ‫ﺳﻼﻣﺖ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﺑﻮﺩﻥ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠـﻲ‬ ‫ﺭﺗﺒﻪ ‪ 49‬ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻋـﺚ‬ ‫ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎﻱ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻓﺎﺟﻌـﻪ ﺑـﺎﺭ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣـﺎﺿـﺮ‬ ‫‪ 2.3‬ﺩﺭﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﺩﻭ ﺩﺭﺻـﺪ ﺟـﻤـﻌـﻴـﺖ‬ ‫ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺳﻪﺩﺭﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺩﭼﺎﺭ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎﻱ‬ ‫ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎﺭ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻫﺴﺘـﻨـﺪ‬ ‫ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪40‬ﺩﺭﺻﺪ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺮﻓﺘﻦ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻓﺮﻭﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻫﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﺷﺘﻮﻥ ﺗﻮﺍﻓـﻖ ﺷـﺪﻩ‪،‬‬ ‫ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﺪ‪".‬‬ ‫ﺁﻗﺎﻱ ﺟﻠﻴﻠﻲ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﻓﺸﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ " ﺑﻲ ﻣـﻨـﻄـﻖ ﻭ‬ ‫ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ" ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ‪" :‬ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺁﮊﺍﻧﺲ ﺩﺭ‬ ‫ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﭘﺎﺩﻣﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ‬ ‫ﻭﻳﮋﻩ ﺣﻖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎﺯﻱ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻮﻡ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ‪".‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﮐﺒﺮ ﺻﺎﻟﺤﻲ‪ ،‬ﻭﺯﻳﺮ ﺧـﺎﺭﺟـﻪ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﺎﻋﺎﺗﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﻻﻭﺭﻭﻑ ﻭ ﺟﻠﻴﻠﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺩﺭ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ‪ ۱+۵‬ﺗـﺎ‬ ‫ﮐﻨﻮﻥ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻭ ﺩﺭ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﺁﻗـﺎﻱ ﻻﻭﺭﻭﻑ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻱ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﺬﺍﮐـﺮﺍﺕ‬ ‫ﻣﺴﮑﻮ "ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ" ﮔﻔﺖ‪ " :‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﻴـﭽـﻴـﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ ﻭ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻭ ﺳﻌﻪ ﺻﺪﺭ ﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﺮﺩ‪".‬‬


‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪‬‬ ‫ﺁﻗﺎﻱ ﻻﻭﺭﻭﻑ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺍﺳـﺖ ﻃـﺮﻑ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ‪ ۱+۵‬ﺑﺮﺍﻱ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺭﺍﻩﺣﻞﻫـﺎﻳـﻲ ﮐـﻪ‬ ‫ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺴﺘﻪﺍﻱ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺗﻼﺵ ﻣﻲﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺧﺒﺮ‪ ،‬ﺳﺮﮔﺌﻲ ﻻﻭﺭﻭﻑ‬ ‫ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻟﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻳﻲ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ‪" :‬ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺤﺮﻳـﻢ ﻫـﺎﻱ‬ ‫ﻳﮑﺠﺎﻧﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﺎ ﻫﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﺧﻼﻑ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻴﻢ ﻭ ﻫﺮ ﺍﻗﺪﺍﻣﻲ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﺩ ﻣﻲﮐﻨﻴﻢ‪".‬‬ ‫ﺑﺎ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺷﺪﻥ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ ﺟـﺪﻳـﺪ‬ ‫ﻣﺼﻮﺏ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘـﺎ ﻭ ﺁﻣـﺮﻳـﮑـﺎ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﺍﻳـﺮﺍﻥ‪،‬‬ ‫ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﻱ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻫﺴـﺘـﻨـﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ‪ ۲۸‬ﮊﻭﺋـﻦ ﻭ‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎﻱ ﻣﺼﻮﺏ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﮊﻭﺋﻴﻪ ﺍﻣﺴﺎﻝ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﻭﺭ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ‪ ۱+۵‬ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ‪ ۱۸‬ﻭ ‪ ۱۹‬ﮊﻭﺋﻦ )‪ ۲۹‬ﻭ ‪ ۳۰‬ﺧﺮﺩﺍﺩ(‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺩﻭﺭ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﮔﻔﺖﻭﮔـﻮﻫـﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺳﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺧﺮﺩﺍﺩ ) ‪ ۲۳‬ﻭ ‪ ۲۴‬ﻣـﺎﻩ ﻣـﻪ( ﺩﺭ‬ ‫ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫'ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺩﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺳﻮﺭﻳﻪ'‬ ‫ﻭﺯﺭﺍﻱ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺩﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﻫﻤـﭽـﻨـﻴـﻦ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪﺍﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻣـﻮﺍﺿـﻊ ﺩﻭ‬

‫ﺳﺎﻝ ﻫﺸﺘﻢ‬

‫ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮐﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎ‪ ،‬ﺁﻗﺎﻱ ﻻﻭﺭﻭﻑ ﺑﺎ ﺭﺩ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﺧـﻴـﺮ‬ ‫ﻫﻴﻼﺭﻱ ﮐﻠﻴﻨﺘﻮﻥ‪ ،‬ﻭﺯﻳﺮ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺩﺭﺑـﺎﺭﻩ ﮐـﻤـﮏ‬ ‫ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺴﮑﻮ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﮔﻔﺖ‪ " :‬ﻣﺎ ﺑـﻪ ﺳـﻮﺭﻳـﻪ‬ ‫ﺳﻼﺡ ﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷـﻮﺩ ﻧـﻤـﻰ‬ ‫ﻓﺮﻭﺷﻴﻢ‪ ،‬ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻰ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣـﮑـﺮﺭ ﺑـﻪ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻤﻮـﻟـﻪ‬ ‫ﺍﺧﻴﺮﻯ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻧﺪ‪".‬‬ ‫ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﭘﻴﺶ ﻭ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺍﺳﺘـﻔـﺎﺩﻩ ﺩﻭﻟـﺖ ﺳـﻮﺭﻳـﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﻫﻠﻴﮑﻮﭘﺘﺮﻫﺎﻱ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻴﺮﺑﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ‪ ،‬ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻠﻴﻨﺘﻮﻥ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺴﮑﻮ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺸـﺎﺭ ﺍﺳـﺪ‬ ‫ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺭﻭﺳﻴﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﻟـﺖ ﺳـﻮﺭﻳـﻪ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﻧﻘﺶ " ﮐﻠﻴﺪﻱ" ﺩﺍﺷـﺘـﻪ ﺑـﺎﺷـﺪ‪ .‬ﺁﻗـﺎﻱ‬ ‫ﻻﻭﺭﻭﻑ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳـﻮﺭﻳـﻪ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫـﺪ ﺩﺍﺩ ﺷـﻮﺭﺍﻱ‬ ‫ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑـﺮﺍﻱ‬ ‫ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺩﺭ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﺭﺍ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺗـﺎﮐـﻨـﻮﻥ‬ ‫ﻧﺸﺴﺖﻫﺎﻳﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ " ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺳـﻮﺭﻳـﻪ" ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮﺭ‬ ‫ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ‪ ،‬ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻋﺮﺏ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﺑﺸﺎﺭ ﺍﺳﺪ‪ ،‬ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﺑـﺮﮔـﺰﺍﺭ ﺷـﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺭﻭﺳـﻴـﻪ ﻭ‬ ‫ﭼﻴﻦ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﺤﺪﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺣﻀﻮﺭ‬ ‫ﻧﺪﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ‪.‬‬

‫‪Page 9‬‬

‫ﺩﺭ ﭘﻲ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺍﺗﺒﺎﻉ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ؛ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ‬

‫ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻟﻐﻮ ﺷﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﭘﻲ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳـﻔـﺮ‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻋﺮﺑﻲ ﻭ ﺍﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪﻩ ﻟـﻐـﻮ‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻬﺮ‪ ،‬ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻣﻴﺮ ﻋﺒـﺪﺍﻟـﻬـﻴـﺎﻥ‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻋﺮﺑﻲ ﻭ ﺍﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺑـﺮﺍﻱ‬ ‫ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺟﺪﻩ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘـﻲ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﻟﻐـﻮ‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬ﺍﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻬﻴﺎﻥ ﻗـﺮﺍﺭ ﺑـﻮﺩ ﺍﻣـﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺟـﺪﻩ ﺑـﺎ‬ ‫ﺳﻌﻮﺩﺍﻟﻔﻴﺼﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ‬ ‫ﺩﻭ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺭﻳﺎﺽ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣـﻪ‬ ‫ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﻱ ﻧﮋﺍﺩ ﺍﺯ ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺷﺎﻩ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑـﺮﺍﻱ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﻼﺱ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻓﻴﺼﻞ‬ ‫ﺩﻫﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﺘﻬـﻢ‬ ‫ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻨـﻮﻧـﻲ ﺍﺯ‬ ‫ﺳﻮﻱ ﻃﺮﻑ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻟﻐﻮ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻟﻐﻮ ﺍﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﺩﺭ ﭘﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺳﻔﻴﺮ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺩﺍﺭ ﺍﻳـﻦ‬ ‫ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬


‫‪Page 10‬‬

‫ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ‪:‬‬ ‫ﺗﻮﺭﻡ ‪ 80‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﻠﻌﻴﺪ‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﭘﺎﻧﺎ‪ :‬ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟـﺎﺭﻱ‬ ‫ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﺍﻧﻲ ﻫـﺎ ﺑـﺨـﺶ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺍﺯ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘـﻲ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺩ‬ ‫ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺑﻪ ‪ 80‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻳـﺎﺭﺍﻧـﻪ‬ ‫ﺻﺮﻑ ﺁﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ‬ ‫ﭘﺎﻧﺎ‪ ،‬ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﻱ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﺩﻱ ﻣـﺎﻩ ‪ 89‬ﺑـﺎ ﻫـﺪﻑ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﺍﻥ ﺧﺮﻳﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﺿـﺮﻳـﺐ‬ ‫ﺟﻴﻨﻲ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ‪ 18‬ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺍﺟـﺮﺍﻱ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑـﺮﺭﺳـﻲ ﻭ‬ ‫ﻧﻤﺮﻩ ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﻃﺮﺡ ﺭﺍ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺪﻓﻤـﻨـﺪﻱ‬ ‫ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻧﻘﺪﻱ ﺑﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻃﺒﻘـﻪ ﺿـﻌـﻴـﻒ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺁﺧﺮﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳـﻲ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮﺭﺍﮎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﺭﺷﺪ ‪ 40‬ﺩﺭﺻﺪﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ‪ .‬ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔـﻮﺷـﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﺮﻍ ﻭ ﺑﺮﻧﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ‬ ‫ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻳﮏ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﻳﮏ ﺧـﺎﻧـﻮﺍﺩﻩ‬ ‫ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻔﺮﻩ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ‪ 4‬ﮐﻴﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺼﺮﻑ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﻳﮏ ﮐﻴﻠﻮ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﻫـﺮ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ‪ 33‬ﮔﺮﻡ ﮔـﻮﺷـﺖ ﻣﺼـﺮﻑ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎﻳﺪ ‪92‬‬ ‫ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻳﺎ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ‪ 2‬ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﮔـﺮ ﻫـﺮ‬ ‫ﻓﺮﺩ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺳﻪ ﻭﻋﺪﻩ ﻧﺎﻥ ﻭ ﭘﻨﻴﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﺑﺎﻳـﺪ‬ ‫ﺣﺪﺍﻗﻞ ‪ 2‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣـﺎﻩ ‪15‬‬ ‫ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ﺍﺳـﺖ ‪ .‬ﺍﮔـﺮ‬ ‫ﻣﺴﮑﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﻬﻢ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ ﻭ ﺑـﺎﻭﺭ‬ ‫ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ‪ 20‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓـﺰﺍﻳـﺶ‬ ‫ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻳﻢ‪ ،‬ﻭ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺭﺷﺪ ‪ 20‬ﺩﺭﺻﺪﻱ‬ ‫ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻱ‪ ،‬ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻳـﮏ‬ ‫ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺴﮑﻮﻧﻲ ‪ 70‬ﻣﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐـﺠـﺎﻱ ﺗـﻬـﺮﺍﻥ‬ ‫ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ‪ 4‬ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﻠﻌﺪ‪ ،‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ‬ ‫ﺧﺼﻮﺹ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺷﺪﺕ ﺁﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬

‫ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ‪ -‬ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻨﺰﻳﻦ‪ ،‬ﺑﺮﻕ‪ ،‬ﮔﺎﺯ‪ ،‬ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧـﻘـﻞ ﻭ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺭﻡ ‪ 22‬ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻣﺎﺭ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣـﺮﮐـﺰﻱ‬ ‫ﺍﺭﺯﺵ ﻳﮏ ﺣﻘﻮﻕ ‪ 700‬ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ‪ 550‬ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﺪ‪ ،‬ﻭ ﺍﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ‪ 4‬ﻧﻔﺮﻩ ﺑﺎﺷﺪ ‪ 180‬ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻮﺭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ‪ 80‬ﺩﺭﺻـﺪ‬ ‫ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﻠﻌﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﺍﺯ‬ ‫ﺣﻤﻠﻪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﭘﺎﺭﻙ‬ ‫ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ‬ ‫ﻧﺸﺪﻩﺍﻧﺪ‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ‪ :‬ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺣﻤﻠﻪ ﺳـﻪ‬ ‫ﺭﺍﻛــــــــــﺐ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮﺭﺳـﻮﺍﺭ ﺑـﻪ‬ ‫ﭼﻬﺎﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﭘﺎﺭﻙ ﻃﺎﻟﻘـﺎﻧـﻲ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮔﺬﺷـﺘـﻪ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﻫـﻨـﻮﺯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺳـﻪ ﻧـﻔـﺮ‬ ‫ﺷــﻨــﺎﺳــﺎﻳــﻲ ﻭ‬ ‫ﺩﺳـــﺘـــﮕـــﻴـــﺮ‬ ‫ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻧﺪ‪ .‬ﺳﺮﺩﺍﺭ‬ ‫ﺍﺳــﻤــﺎﻋــﻴــﻞ‬ ‫ﺍﺣﻤﺪﻱ ﻣـﻘـﺪﻡ‪،‬‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﭘﻠـﻴـﺲ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔـﺰﺍﺭﻱ‬ ‫ﻣﻬﺮ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻔﺮﺟﮕﺎﻩﻫﺎ ﺍﺯ‬ ‫ﺳﻮﻱ ﭘﻠﻴﺲ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﺎﺩﺛـﻪ ﺭﺥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻳـﻦ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﭘﻠﻴﺲ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻳﻲ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﺭﻙ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧـﺎﻣـﻌـﻠـﻮﻡ‬ ‫ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻧﻴﺰ ﺧـﻸ ﺣﻀـﻮﺭ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻭﻗـﻮﻉ‬ ‫ﺣﺎﺩﺛﻪ‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﭘﻠﻴﺲ ﺗـﻬـﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺳـﺮﺩﺍﺭ ﺣﺴـﻴـﻦ‬ ‫ﺳﺎﺟﺪﻱﻧﻴﺎ‪ ،‬ﻛﻪ ﻣﻘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺍﻭ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻫـﺰﺍﺭ‬

‫ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﻫﻴﭻ ﺍﻇﻬـﺎﺭﻧـﻈـﺮﻱ‬ ‫ﺩﺭﺍﻳﻦﺑﺎﺭﻩ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺍﺣﻤﺪﻱ ﻣﻘﺪﻡ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﺘﺨﻠـﻔـﺎﻥ ﺣـﺎﺿـﺮ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ‬ ‫ﺩﺭﮔﻴﺮﻱﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪﺯﻭﺩﻱ ﺩﺳـﺘـﮕـﻴـﺮ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ‬ ‫ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﭘﺎﺭﻙ ﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷـﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﮔـﺎﻡ‬ ‫ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘـﻘـﺮﺍﺭ‬ ‫ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻙﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣـﺮﺣﻠـﻪ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﭘﻠﻴﺲ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﭘـﺎﺭﻙ ﻫـﺎ ﻣﺴـﺘـﻘـﺮ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﮔﺮﭼﻪ ﺷﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳـﻦ‬ ‫ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺘﺮﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﺴﺘـﮕـﺎﻩ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ ﺣﻘﺎﻧﻲ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮔﻔـﺖ‪ :‬ﺑـﻪ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻋﺠﻴﺐ ﻣﻲﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻣﻘﺮ ﻓـﺮﻣـﺎﻧـﺪﻫـﻲ‬ ‫ﭘﻠﻴﺲ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﺭﻭﻱ ﺩﻫﺪ ﻭ ﭘﻠﻴﺲ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎﻥ ﭘﺎﺭﻙ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻢ‬ ‫ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﻢ ﺧﺒﺮ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ‬ ‫ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺧﺒﺮ ‪ 20:30‬ﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﻣﻦ ﺗﻌﺠﺐ ﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﺧﺒﺮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ‬ ‫ﺩﻳﺪﻡ‪ .‬ﺍﺯ ﻳﻚ ﻃﺮﻑ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺷﺪﻡ ﻛﻪ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺭﺍ ﺑـﻪ‬ ‫ﺳﺮﻋﺖ ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ ﭘﺨﺶ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳـﻮﻥ‬ ‫ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺣـﻤﻠـﻪ ﻗـﺮﺍﺭ‬ ‫ﮔــﺮﻓــﺘــﻪ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺍﻣـﺎ‬ ‫ﻣــﻦ ﻛــﻪ‬ ‫ﺑﻼﻓﺎﺻﻠـﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﺷﻨﻴـﺪﻥ‬ ‫ﺻــــﺪﺍﻱ‬ ‫ﺷﻜﺴـﺘـﻦ‬ ‫ﺷﻴﺸﻪ ﻫـﺎ‬ ‫ﺩﺭ ﻣـﺤـﻞ‬ ‫ﺣـــﺎﺿـــﺮ‬ ‫ﺷﺪﻡ ﻓﻘﻂ‬ ‫ﺳﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺭﺍ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪﻩ ﻳﺎﻓﺘﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﺶ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺧﻴﻠﻲ‬ ‫ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻭﻱ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭼﻬـﺎﺭ ﺧـﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻙ ﻃـﺎﻟـﻘـﺎﻧـﻲ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺭ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﺣﻘـﺎﻧـﻲ ﻣـﺘـﺮﻭﻱ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺣﺪﻭﺩ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 8‬ﺗﺎ ‪ 9‬ﺷﺎﻣﮕـﺎﻩ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ‪ 18 ،‬ﺧﺮﺩﺍﺩ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻛﻪ ﺳـﺮﻧﺸـﻴـﻦ ﻳـﻚ‬ ‫ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻮﺗﻮﺳﻴﻜﻠﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺍﺻﻠﻲ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﭘﺎﺭﻙ ﺗﻮﻗﻒ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ ﭼﻤﺎﻕ ﻳـﺎ‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﻪﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﺭﺳﺎﻧﺪﻧﺪ‪.‬‬


‫ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ‪ -‬ﺟﺎﻣﻌﻪ‬

‫ﻋﻔﺎﻑ ﻭ ﺣﺠﺎﺏ ﺩﺭ‬

‫ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ‬

‫ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﺟﺮﺍ‬

‫ﻫﺠﻮﻡ ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻴﮑﺎﺭﺍﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ‬

‫ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﻋﺼﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ‪ -‬ﻣﺪﻳﺮﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﻫﻨﺮﻱ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ‬

‫ﭘﺮﻭﺭﺵ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻔﺎﻑ ﻭ ﺣﺠـﺎﺏ ﺩﺭ ﻣـﺪﺍﺭﺱ‬

‫ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍ ﻣـﻲ ﺷـﻮﺩ‪ .‬ﻣـﺤـﻤـﺪ‬

‫ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻭ ﺗـﻌـﻤـﻴـﻖ‬

‫ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﻴﺎ‪ ،‬ﻋﻔﺎﻑ ﻭ ﺣﺠﺎﺏ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠـﻴـﺖ ﻫـﺎ ﻭ‬

‫ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺭﺳﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺯ‬

‫ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﻨـﻴـﺎﺩﻳـﻦ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻭ‬

‫ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ‪ .‬ﻭﻱ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ‪ ،‬ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﻭ ﺑﺎﺯﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺤـﺘـﻮﺍﻱ‬

‫ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻭﻧﻲﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺗﻌﻤﻴـﻖ‬ ‫ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﻴﺎ‪ ،‬ﻋﻔﺎﻑ ﻭ ﺣﺠﺎﺏ ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗـﺪﺍﺑـﻴـﺮ‬

‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﺬﺏ‪ ،‬ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻭ ﺑﮑﺎﺭﮔـﻴـﺮﻱ ﻧـﻴـﺮﻭﻱ‬

‫ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻭ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﻴﺎ‪ ،‬ﻋﻔﺎﻑ ﻭ‬

‫ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﭘـﺶ‬ ‫ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪﻱ‪ ،‬ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺛﺮﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﺩﺭ‬

‫ﺣﻔﻆ ‪ ،‬ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻭ ﺍﺷﺎﻋﻪ ﺣﻴﺎ‪ ،‬ﻋﻔﺎﻑ ﻭ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ‬

‫ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﺎﺯ ﻭ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫـﺎ ﻭ‬

‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﮐﺘﺐ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ‪ ،‬ﻟﻮﺍﺯﻡﺍﻟﺘـﺤـﺮﻳـﺮ ﻭ‬

‫ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﻴﺎ‪،‬‬ ‫ﻋﻔﺎﻑ ﻭ ﺣﺠﺎﺏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻫـﺪﺍﻑ‬

‫ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺳﻨﺪ ﺗـﺤـﻮﻝ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻭ‬

‫ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﻣﺪﻳﺮ ﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﻫـﻨـﺮﻱ ﻭﺯﺍﺭﺕ‬

‫ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻨﺪ‪ ،‬ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﺋـﻪ‬

‫ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬ﻣﺘﻨﻮﻉ‪ ،‬ﺯﻳﺒﺎ ﻭ ﺁﺭﺍﺳـﺘـﻪ‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺳﻼﻣﻲ ـ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﻣـﺮﺑـﻴـﺎﻥ ﻭ‬

‫ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﺳﻼﻣﻲ ـ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻗﻨﺎﻉ ﻓﮑﺮﻱ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ ﺑـﺮﺍﻱ‬

‫ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻗﻠﺒﻲ ﻭ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺣﻴﺎ‪ ،‬ﻋﻔﺎﻑ‪ ،‬ﺣﺠﺎﺏ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺁﻥ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺍﺳﻼﻡ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺑـﻴـﻨـﻲ‬

‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﻱﻧﮋﺍﺩ ﻣﺪﻋﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ‪ ۳‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ‪۲۰۰‬‬

‫ﻫﺰﺍﺭ ﺷﻐﻞ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﻋﺎ‬

‫ﺭﺍ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻣﻲﺩﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﻳﮏ ﻓﻌﺎﻝ ﮐﺎﺭﮔﺮﻱ ﻧﺴـﺒـﺖ ﺑـﻪ‬ ‫ﻫﺠﻮﻡ ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻴﮑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﻣﻲﺩﻫﺪ‪ .‬ﺩﻭﻳﭽـﻪ‬

‫ﻭﻟﻪ ـ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺩﻫـﻪ ﻱ ﺷـﺼـﺖ‬

‫ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻱ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﺎﺭ ﺍﻳـﺮﺍﻥ‬

‫ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻣﻲﮐﻨﺪ‪ .‬ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺟﻮﺍﻧﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘـﻨـﺪ‬

‫ﮐﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﺎﺭ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺩﻭﻟﺖ‪ ،‬ﺟﺰ ﺷﻌﺎﺭ‬

‫ﻭ ﺍﺩﻋﺎ‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺁﻧـﺎﻥ‬

‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺍﺩﻋﺎﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻴﻠﻴـﻮﻥ ﻫـﺎ‬

‫ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻨﺘﻘﺪﺍﻥ ﻭ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎﻥ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﻴﮑﺎﺭﻱ‬

‫ﻋﻠﻲ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﮐﻴﺎ‪ ،‬ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻮﺭﺍﻫـﺎﻱ‬

‫ﺍﺳﻼﻣﻲ ﮐﺎﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﻳـﻦ ﺣـﺎﻟـﺖ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ۹۰‬ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ‪ ۴۰۰‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ‬

‫ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻭ‬ ‫ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ‪ ۲۳ ،‬ﺧﺮﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣـﻬـﺮ ﮔـﻔـﺖ‪،‬‬

‫ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻓﺎﺯ ﺍﻭﻝ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﻱ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻃﺮﺡ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺮﺣﻠـﻪ‬ ‫ﺩﻭﻡ ﺁﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ‬

‫ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ‬

‫ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳـﺖ‬

‫ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺭﻳﺰﺵ‬ ‫ﻧﻴﺮﻭﻱ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑـﻴـﮑـﺎﺭﻱ‬

‫ﺩﺍﻣﻦ ﺑﺰﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗـﺎﻧـﻮﻥ ﻣـﻮﺳـﻮﻡ ﺑـﻪ‬

‫ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﻱ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪﻫﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ‬

‫ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺖ ﮐﻢ ‪ ۲۰‬ﺩﺭ ﺻـﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻬـﺎﻱ‬

‫ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻭﻧـﻖ‬

‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ ﺑـﺨـﺶ‬

‫ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﻫﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻓﺎﺯ ﺍﻭﻝ ﻧـﻪ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﺸﺪ ﮐـﻪ‬

‫‪Page 11‬‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮐﺴﺮﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺯ ﻣﻮﺟـﻮﺩﻱ‬ ‫ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻐﻞ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﻩ‬

‫ﺍﺣﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﻲ‪ ،‬ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻲﮔﻮﻳـﺪ‪،‬‬

‫ﻣﺎ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻱ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﻴـﻦ ‪۱۸۳‬‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ،۹۱‬ﺭﺗﺒﻪ ‪ ۱۴۴‬ﻫﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ‪۱۴۰‬‬

‫ﻭ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞﺗﺮ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ‪ ۱۳۲‬ﺑﻮﺩﻳﻢ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻳﻦ ﻳﻌﻨـﻲ ﺑـﺪﺗـﺮ‬ ‫ﺷﺪﻥ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﺍﻳﺴﻨﺎ( ﺗﻮﮐﻠﻲ ﺩﺭ‬

‫ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ‪ ،‬ﺩﺭ ﻣﻄـﺎﻟـﻌـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ‪ ،‬ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ﺑﻴﺶ‬

‫ﺍﺯ ﺣﺪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻭ ﺿﻌﻒ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺍﺯ ﻋﻤﺪﻩ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻳـﻦ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺍﻏﻠﺐ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﻲﺭﻭﻳﻪ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻓﺎﺣﺶ ﺑﻬﺎﻱ‬ ‫ﺭﺳﻤﻲ ﺍﺭﺯ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻋﻠﺖﻫﺎﻱ ﻣـﻬـﻢ ﺍﻓـﺰﺍﻳـﺶ‬

‫ﺑﻴﮑﺎﺭﻱ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻋﻠﻲ ﺍﮐﺒﺮ ﺁﻗﺎﻳﻲ ﻣﻐﺎﻧﺠﻮﻳﻲ‪ ،‬ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﻩ‬ ‫ﺳﻠﻤﺎﺱ ﺩﺭ ‪ ۲۳‬ﺧﺮﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣـﺠـﻠـﺲ‬

‫ﮔﻔﺖ‪ ،‬ﺍﮔﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﮐﻪ ﺻﺮﻑ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺑـﻮﺩﻳـﻢ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ‪ ،‬ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ‪ ،‬ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳـﻪ‬

‫ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻧﻴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮐـﺎﻻﻱ ﻣﺼـﺮﻓـﻲ‬ ‫ﻧﺪﺍﺷﺘﻴﻢ‪ .‬ﺍﻭ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺻـﺮﻑ‬ ‫ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ «ﺑﺎ ﺛﺮﻭﺕ ﻣﻠﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﺑـﺮﺍﻱ‬

‫ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎﻥ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩﺍﻳﻢ‪».‬‬ ‫ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ‬

‫ﻧﺎﺩﺭﻗﺎﺿﻲﭘﻮﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻠﻨﻲ ﺭﻭﺯ ﺳﻪ‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ﻣﺠﻠﺲ‪ ،‬ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺭﺍ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺭﺳـﻴـﺪﮔـﻲ ﺑـﻪ‬ ‫ﻭﺿﻌﻴﺖ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﺍﻇـﻬـﺎﺭ ﺩﺍﺷـﺖ‪ ،‬ﺍﮐـﺜـﺮ‬

‫ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﮐﺸﻮﺭ ﻳﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻳـﺎ ﺩﺭ ﺁﺳـﺘـﺎﻧـﻪ‬

‫ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺍﻳﻠﻨﺎ‪ ،‬ﻗﺎﺿﻲﭘـﻮﺭ‬


‫‪Page 12‬‬

‫ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬

‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻠﻨﻲ ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨـﺒـﻪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ‪ ۱۵‬ﺗﺎ ‪ ۲۴‬ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ‪ ۱۴ / ۶‬ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﺑـﻬـﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﻪ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺍﻧﻀﺒﺎﻃـﻲ‪،‬‬ ‫‪ ۸۹‬ﺑﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ ۲۶‬ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻴﺰ ‪ ۹۰‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻴﮑﺎﺭﻱ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻴﺎﻥ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ‪ ۱۵‬ﺗﺎ ‪ ۲۹‬ﺳﺎﻝ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳـﺎﻝ ‪۹۰‬‬ ‫ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺑﻪ ‪ ۲۴‬ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﺮﺧﻼﻑ‬ ‫ﻭﻋﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻗﺒﻠﻲ ﻫﻨﻮﺯ ﻃﺮﺡ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝﺯﺍﻳﻲ ﺳﺎﻝ ‪ ۹۱‬ﺭﺍ‬ ‫ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻇﺎﻫﺮﺍ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﻤـﻴـﻦ‬ ‫ﻭﺍﻗﻌﻴﺖﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻲ ﺩﻫﻘﺎﻥﮐﻴﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣـﻲ ﺩﻫـﺪ‬ ‫«ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺍﺯ ﺑـﻴـﻦ ﺭﻓـﺘـﻦ‬ ‫ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻴﮑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪».‬‬

‫ﻣﺠﻠﺲ‪ ،‬ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺭﺍ ﻣﺴﺌـﻮﻝ ﺭﺳـﻴـﺪﮔـﻲ ﺑـﻪ‬ ‫ﻭﺿﻌﻴﺖ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷـﺖ‪ ،‬ﺍﮐـﺜـﺮ‬ ‫ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﮐﺸﻮﺭ ﻳﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺁﺳﺘـﺎﻧـﻪ‬ ‫ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔـﺰﺍﺭﻱ ﺍﻳـﻠـﻨـﺎ‪،‬‬ ‫ﻗﺎﺿﻲﭘﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺯ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘـﺎﺩ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﻱﻧﮋﺍﺩ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻣﻀـﺎﻱ ﻗـﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫـﺎﻱ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﭼﻴﻦ ﮔﻔﺖ «ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﻴﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺍﺟﻨﺎﺱ ﭼﻴﻨﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻲﺷـﻮﺩ ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﺰﻳﺰﻱ‪ ،‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺍﺭﺩﻝ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ «ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑـﻪ ﻭﻳـﮋﻩ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﭼﻴﻨﻲ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧـﺎﭘـﺬﻳـﺮﻱ ﺩﻳـﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪» .‬ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﻱﻧﮋﺍﺩ ﺭﻭﺯ ﭼﻬـﺎﺭﺷـﻨـﺒـﻪ‪۱۷ ،‬‬ ‫ﺧﺮﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﭼﻴﻦ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ‬ ‫ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧـﺘـﻈـﺎﺭ‬ ‫ﺭﺷﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ‪ ۴۵‬ﻣﻴﻠـﻴـﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺁﻣﺎﺭ ﺑﻴﮑﺎﺭﺍﻥ ﺧﻼﻑ ﺍﺩﻋﺎﻱ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝﺯﺍﻳﻲ‬ ‫ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻀﺎﻱ ﮐﺴـﺐ ﻭ‬ ‫ﮐﺎﺭ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﻱ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻴﮑﺎﺭﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﺍﺩﻋﺎﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟـﺖ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝﺯﺍﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭﺳﺖ ﺑـﺎﺷـﺪ‪ .‬ﺑـﺮ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻏﺬﺍﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸـﮑـﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺎﺯﻩﺗﺮﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣـﻴـﺰﺍﻥ ﺑـﻴـﮑـﺎﺭﻱ ﻧﻔﺖ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﺟﻤـﻌـﻲ ﺍﺯ‬

‫ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻏﺬﺍ ﻭ‬

‫ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻧﻔﺖ‬ ‫ﺍﻫﻮﺍﺯ‬

‫ﺩﺳﺖ ﮐﻢ ‪ ۵‬ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺎ ﮐﻨـﻮﻥ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﺍﻥ ﻫﺮﺍﻧﺎ‪ ،‬ﺍﺭﮔﺎﻥ ﺧﺒـﺮﻱ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺩﺭ ﭘـﻲ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭼﻨﺪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻧﻔﺖ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺍﻧﻀﺒﺎﻃﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ‪ ،‬ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺍﻧﺸـﺠـﻮﻳـﺎﻥ‬ ‫ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻏﺬﺍ ﺯﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﺮ ﺳﺮ‬ ‫ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺗﺮﻡ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﻦ ﺣـﺮﺍﺳـﺖ‪ ،‬ﺑـﻪ ﺑـﻬـﺎﻧـﻪ‬ ‫ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ‪ ،‬ﻓﻀﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺭﺍ ﮐﺎﻣﻼ ﺍﻣـﻨـﻴـﺘـﻲ‬ ‫ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺩﺳﺖ ﮐﻢ ‪ ۵‬ﺗﻦ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﻋـﻨـﻮﺍﻥ‬ ‫ﻋﺎﻣﻼﻥ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﺑﻪ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺍﻧﻀﺒﺎﻃﻲ ﻣﻌـﺮﻓـﻲ‬ ‫ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻫﺮﺍﻧﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻋـﻠـﻲ‬ ‫ﺭﻏﻢ ﺍﻳﻦ ﻓﺸﺎﺭ ﻫﺎ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﮐﻤﺎﮐﺎﻥ‬ ‫ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺘﻨﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﭼـﻨـﺪﻱ‬ ‫ﭘﻴﺶ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕـﺎﻩ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻏﺮﻳﻖ ﻧﺠﺎﺕ ﭘﻠﻤﭗ ﺷـﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﻧﺸـﺠـﻮﻳـﺎﻥ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬


‫ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬

‫‪Page 13‬‬

‫ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﺯﻧﺪﺍﻧﻲ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﻧﺎﻗـﺾ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۹‬ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﻧﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﮐﻪ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻣﻀﺎ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﻫـﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﻱ‬ ‫ﻓﻮﺭﻱ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﻴﺪ ﻭ ﺷﺮﻁ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺟـﻬـﺎﻧـﻲ‬ ‫ﻗﻠﻢ ﺍﺯ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎﻳـﻲ ﺑـﻪ‬ ‫ﺁﻳﺖ ﺍﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﻱ‪ ،‬ﺭﻫﺒﺮ‪ ،‬ﺁِﻳﺖ ﺍﷲ ﺻﺎﺩﻕ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻲ‪،‬‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ‪ ،‬ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺑـﻪ ﺍﺣـﻤـﺪﻱ‬ ‫ﻧﮋﺍﺩ‪ ،‬ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ‪:‬‬ ‫•ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻨﻴﮋﻩ ﻧـﺠـﻢ ﻋـﺮﺍﻗـﻲ ﻭ‬ ‫ﻓﺮﻳﺒﺮﺯ ﺭﻳﻴﺲ ﺩﺍﻧﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﮐﺎﻧـﻮﻥ‬ ‫ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫•ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻓﻮﺭﻱ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﻴﺪ ﻭ ﺷﺮﻁ ﺁﻧﻬﺎ ﺑـﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻫﺮﺍﻧﺎ‪ ،‬ﻋﺒﺪﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﻭﮐﻴﻞ‬ ‫ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ ‪ ۱۹‬ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﻣـﺪﻧـﻲ ﻭ‬ ‫ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻗﻠﻢ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻫـﻤـﮕـﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﮐﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻣﻀﺎ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺸﻮﻧﺪ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻨﻴﮋﻩ ﻧﺠﻢ ﻋﺮﺍﻗﻲ •ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﮐﺎﻣﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧـﺎﻧـﻮﺍﺩﻩ‪،‬‬ ‫ﻭﮐــﻴــﻞ ﻭ‬ ‫ﻭ ﻓـــﺮﻳـــﺒـــﺮﺯ‬ ‫ﺭﺳـﻴـﺪﮔــﻲ‬ ‫ﺭﺋﻴـﺲ ﺩﺍﻧـﺎ‪ ،‬ﺩﻭ‬ ‫ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺩﺭ‬ ‫ﻋﻀــﻮ ﮐــﺎﻧــﻮﻥ‬ ‫ﺗﻤﺎﻡ ﻣـﺪﺕ‬ ‫ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑــﺎﺯﺩﺍﺷــﺖ‬ ‫ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐـﻨـﻨـﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻗﻠﻢ‬

‫ﻋﺒﺪﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﺑﻪ‬

‫ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻓﻮﺭﻱ‬

‫‪ ۱۳‬ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ‬

‫ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻗﻠﻢ‬

‫ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ ﺩﺭ ﺗﺒﻌﻴﺪ‬

‫ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻱ ﺩﻭ‬

‫ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪ‬

‫ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﻮﻥ‬

‫ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬

‫ﭘﺎﻳﻪ ﻳﮏ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﺳﺮﺷﻨﺎﺱ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﻱ‬ ‫ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺷﻌﺒﻪ ‪ ۵۴‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺑـﻪ‬ ‫‪ ۱۳‬ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎ ﺑـﻪ ﺍﻃـﻼﻉ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﺍﻥ ﻫﺮﺍﻧﺎ‪ ،‬ﺍﺭﮔﺎﻥ ﺧﺒﺮﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻓـﻌـﺎﻻﻥ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺣﮑﻢ ﺷـﻌـﺒـﻪ ‪۵۴‬‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﻬﺮﺍﻥ ﻭﻱ ﻣـﻲ ﺑـﺎﻳﺴـﺖ‬ ‫ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻧـﺪﺍﻥ ﺑـﺮﺍﺯﺟـﺎﻥ‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺣﮑﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺻـﺎﺩﺭ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﻱ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻐـﺬﻳـﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﮐﻢﺧﻮﻧﻲ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳـﻦ‬ ‫ﻓﻌﺎﻝ ﺳﺮ ﺷﻨﺎﺱ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﻱ ﻭ ﻭﮐﻴﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴـﺘـﺮﻱ‬ ‫ﭘﻴﺶ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺷﻌﺒﻪ ‪ ۲۸‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ‬ ‫ﻗﺎﺿﻲ ﭘﻴﺮﻋﺒﺎﺳﻲ ﺑﻪ ‪ ۱۸‬ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ ﻭ ‪۲۰‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﻣﺠﺮﻭﻣﻴﺖ ﺍﺯ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﻭﮐﻴﻞ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ «ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎﻡ‪،‬‬ ‫ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮔﺮﻭﻩ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺗﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎﻡ »‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪.‬‬

‫ﺩﺳــﺘــﮕــﻴــﺮﻱ ﻭ‬ ‫ﺯﻧﺪﺍﻧﻲ ﺷﺪﻥ ﺍﻳـﻦ‬ ‫ﺩﻭ ﻧﻮﻳﺴـﻨـﺪﻩ ﺭﺍ‬ ‫ﻧﺎﻗﺾ ﻣـﺎﺩﻩ ‪۱۹‬‬ ‫ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﻧـﻲ ﻭ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻲ ﮐﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻣﻀـﺎ ﮐـﺮﺩﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﻨﺪ‪« ‬ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻗـﻠـﻢ »‬ ‫ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻱ ﻣﻨﻴـﮋﻩ‬ ‫ﻧﺠﻢ ﻋﺮﺍﻗﻲ‪ ،‬ﻣﺘﺮﺟـﻢ ﻭ ﻓـﻌـﺎﻝ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ‪ ،‬ﻭ ﻓﺮﻳﺒﺮﺯ ﺭﻳﻴﺲ ﺩﺍﻧﺎ‪،‬‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺩﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺍﻋـﺘـﺮﺍﺽ‬ ‫ﻣﻲ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗـﻴـﺐ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﺎﻱ ‪ ۳‬ﺟﻮﻥ ‪ ۲۰۱۲‬ﻭ‬ ‫‪ ۲۱‬ﻣﻪ ‪ ۲۰۱۲‬ﺑﺮﺍﻱ ﮔـﺬﺭﺍﻧـﺪﻥ‬ ‫ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑـﻪ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻀـﻮﻳـﺖ ﺩﺭ ﮐـﺎﻧـﻮﻥ‬ ‫ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷـﺪﻩ‬ ‫ﺍﻧﺪ‪ .‬ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤـﻠـﻠـﻲ ﻗـﻠـﻢ‬


‫‪Page 14‬‬

‫ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻳـﮏ ﺑﻌﺪﻱ ﺁﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭ‪ ،‬ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺩﻭ ﺑﻌﺪﻱ ﺯﻭﺍﻳﺎﻱ ﻣﺨـﺘـﻠـﻒ‬

‫ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﮊﻧﺘﻴﮑﻲ‬ ‫ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ‬

‫ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎﻥ ﻓﻀﺎﻳﻲ‬ ‫ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ‪ ،‬ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﮊﻧﺘﻴﮑﻲ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎﻥ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻭﺟـﻮﺩ‬ ‫ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎﻥ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺍﺣﺘـﻤـﺎﻻ‬

‫ﺩﺍﺭﺍﻱ ‪DNA‬ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻬﺮ‪،‬‬

‫ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻫـﺎﻱ ﺳـﺎﺯﻧـﺪﻩ‬

‫ﺣﻴﺎﺕ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻫﺎ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺳـﺎﺯﻧـﺪﻩ ﺑـﺮ ﺭﻭﻱ‬

‫ﺷﻬﺎﺏ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬

‫ﺍﮔﺮﭼﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﺪﺭﮎ ﻭ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨـﻪ‪ ،‬ﻫـﻨـﻮﺯ‬

‫ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺣﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﺠﻴﺐ ﻭ ﻏﺮﻳﺐ ﺭﺍ‬

‫ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺎ ﻣﻲ ﺩﺍﻧـﺪ‪ .‬ﺑـﺮﺍﺳـﺎﺱ‬

‫ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺳﭙﻴﺲ ﺩﻳﻠﻲ‪ ،‬ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺭﺍﻟﻒ ﭘﻮﺩﺭﻳﺘﺰ ﺍﺯ ﻣﺤـﻘـﻘـﺎﻥ‬

‫ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﮏ ﻣﺴﺘﺮ ﺩﺭ ﺁﻧﺘﺎﺭﻳﻮ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ‬

‫ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺳﻴﺪ ﺁﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺯﻣﻴﻦ ﺟﻮﺍﻥ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺪﻥ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ‬

‫ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮐﺪﻫﺎﻱ ﮊﻧﺘﻴﮑﻲ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺟﺮﺍﺡ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﺣﺘـﻲ‬

‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺣﺎﮐﻲ ﺍﺯ ﺳـﺎﺧـﺘـﺎﺭ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺩﺳﺖ ﻭ ﻓﺮﺍﻣﻴﻦ ﺻﻮﺗﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨـﻨـﺪ‪ ،‬ﺑـﻬـﺮﻩ‬

‫ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻮﻟـﻔـﻪ‬ ‫ﻫﺎﻱ ﺣﻴﺎﺕ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ ﺩﺭ ﺩﻝ ﮔـﺮﻡ‬

‫ﺷﻬﺎﺏ ﺳﻨﮓ ﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐـﺎﻓـﻲ‬

‫ﺑﺰﺭﮒ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪ :‬ﺗﺮﻣﻮﺩﻳﻨﺎﻣﻴـﮏ ﻳـﮏ‬

‫ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﺳـﺖ‪.‬‬

‫ﺍﻳﺮﻳﻦ ﭼﻦ ﺯﻳﺴﺖ ﺷـﻨـﺎﺱ ﺩﺍﻧﺸـﮕـﺎﻩ‬

‫ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻲ ﺑـﺎ‬

‫ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎﺕ‬

‫ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬ﺗﺎﮐﻴﺪﮐﺮﺩ‪ :‬ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎﻳـﻲ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﻴﻢ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﺯ ﻓﺎﺻﻠﻪ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐﻨﺪ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻏﻴﺮﻟﻤﺴﻲ‬ ‫ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﻓﺮﺍﻣﻴﻦ‬ ‫ﺻﻮﺗﻲ!‬

‫ﺟﺮﺍﺣﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺲ ﻗﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ‬

‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﮐﻞ‪ 20 ،‬ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﻏﻴﺮﻟﻤﺴﻲ‪ ،‬ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﻲ‪ ،‬ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺁﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﺑـﺪﻥ‬

‫ﺍﺳﻴﺪ ﺁﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﺎﻭﻱ ‪DNA‬ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐـﻪ ﺣـﻴـﺎﺕ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﺍﻣﻴﻦ ﺻﻮﺗﻲ ﻭ‬

‫ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺗﺎ ﮐـﻨـﻮﻥ ‪ 10‬ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻫﺎ ﺳـﺎﻝ ﭘـﻴـﺶ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﺮﻭﻳـﺲ ﻓـﻨـﺎﻭﺭﻱ‬

‫ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ‪ ،‬ﺳﻨﺘﺰ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ‪ .‬ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮐﺸﻒ ﮐـﺮﺩﻩ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠـﻮﻳـﺎﻥ ﺍﻳـﺮﺍﻥ‬

‫ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺧﻴﻠﻲ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﻴﺪ ﺁﻣـﻴـﻨـﻪ ﻫـﺎ ﺩﺭ )ﺍﻳﺴﻨﺎ(‪ ،‬ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﻟﻤﺴﻲ‬ ‫ﺷﻬﺎﺏ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫)‪(touchless‬ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮﺩﻱ‬

‫ﭘﻮﺩﺭﻳﺘﺰ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ‪ 10‬ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺗﻮﻟـﻴـﺪ ﺷـﺪﻩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻛﻴـﻨـﻜـﺖ‬

‫ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺳﻴﺪﺁﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺣـﺎﻭﻱ ‪DNA‬ﮐـﻨـﻮﻧـﻲ ﻣﺎﻳﻜﺮﻭﺳـﺎﻓـﺖ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺗـﻮﺳـﻂ‬

‫ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﮐﻤﺘﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﻴﺪﺁﻣـﻴـﻨـﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﻛﻴﻨﮕﺰ ﻛﺎﻟﺞ ﻭ ﺩﺍﻧﺸـﮕـﺎﻩ‬

‫ﻫﺎﻱ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺗﺮ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻟﻨﻜﺴﺘﺮ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ ﻭ ﻣـﻬـﻨـﺪﺳـﺎﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﻳﻜﺮﻭﺳﺎﻓﺖ ﻃـﺮﺍﺣـﻲ‬

‫ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﻗﻴﻖ ﺷﻬﺎﺏ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﭼـﻴـﺰﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺟﺮﺍﺣﺎﻥ ﺩﺭ ﺣـﻴـﻦ‬

‫ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮﻡ ﻭ ﻣـﺮﻃـﻮﺏ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﺯ ﺗﺼـﺎﻭﻳـﺮ ﺳـﻪ‬

‫ﺩﻭﺭ‪ ،‬ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﻳﺎ ﻣﻮﺱ ﻭ ﺗﻨﻬـﺎ‬

‫ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﺍﻣﻴﻦ ﺻﻮﺗﻲ ﻭ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺩﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻮﺭﺩ ﺑـﺮﺭﺳـﻲ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ‪.‬‬

‫ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ‪ ،‬ﺯﻭﻡ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻳﻚ‬

‫ﻧﺎﺣﻴﻪ‪ ،‬ﭼﺮﺧﺎﻧﺪﻥ ﺗﺼﻮﻳﺮ‪ ،‬ﻗﻔﻞ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻳﻚ ﻧـﻘـﻄـﻪ‬

‫ﺧﺎﺹ ﺩﺭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﺍﻣﻴﻦ ﺻﻮﺗﻲ ﻭ ﺣـﺮﻛـﺖ‬ ‫ﺩﺳﺖ ﺟﺮﺍﺡ ﺍﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬

‫ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻋﻤﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﻴﺸﺘـﺮﻱ ﺑـﻪ ﺟـﺮﺍﺡ‬

‫ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺮﻭﺯ ﺧﻄﺎ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﻋﻤـﻞ ﺟـﺮﺍﺣـﻲ‬

‫ﻣﻲﻛﺎﻫﺪ‪ .‬ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﻟﻤﺴﻲ ﺩﺭ ﺟﺮﻳـﺎﻥ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻭ ﻇﺮﻳﻒ ﺁﻧﻮﺭﻳﺴﻢ ﺁﺋﻮﺭﺕ ﺩﺭ ﺑﻴﻤـﺎﺭﺳـﺘـﺎﻥ‬

‫ﺳﻨﺖ ﺗﻮﻣﺎﺱ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬

‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬


‫ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻴﻬﺎ‬

‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲﻫﺎ ﺍﺯ‬ ‫ﺷﻴﻮﻉ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺐ‬ ‫ﮐﺮﻳﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﺩﺭ‬

‫ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ‬

‫ﺍﻳﺮﺍﻥ‬

‫‪Page 15‬‬

‫ﮐﺮﻳﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐـﻪ ‪ ۱۵‬ﻧـﻔـﺮ ﺍﺯ ﺁﻧـﻬـﺎ ﺳﻤﺖ ﺻﺪﺍ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣـﺤـﻘـﻘـﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻳـﻦ‬ ‫ﺩﺭﮔﺬﺷﺘﻪﺍﻧﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۳۸۹‬ﻫﻢ ‪ ۱۵۴‬ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺷﻮﺍﻫﺪﺍﺯ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺯﺑﺎﻥ‬ ‫ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ‪ ۲۶‬ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﺎﻥ ﺧـﻮﺩ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﻧـﻴـﺴـﺖ‪.‬‬

‫ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ "ﺩﺍﻧﻴﻞ ﺭﺍﺑﺮﺕ" ﻣﺤﻘﻖ ﺯﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺍﻧﺸـﮕـﺎﻩ‬ ‫ﺷﻴﻮﻉ ﺗﺐ ﮐﺮﻳﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫـﺎﻱ ﺷـﺮﻗـﻲ ﺍﻳـﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺑﺮﻳﺴﺘﻮﻝ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ :‬ﺻﺪﺍﻫﺎﻱ ﻛﻠﻴـﻚ ﻣـﺎﻧـﻨـﺪ‬

‫ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﺣـﺎﻝ ﺩﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺭﻳﺰ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻭﺧﻴﻢ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺭﻳﺸﻪﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ‪ ،‬ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺗـﺎﮐـﻴـﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﺻﺪﺍ ﻭ ﻟﺮﺯﺵ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺣـﻴـﺎﺕ‬ ‫ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻴﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﺎﻳﻌﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑـﻪ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻱ ﻣﻴﻼﺩﻱ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕـﺎﻩ ﺍﮔـﺰﺗـﺮ‬

‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﻭﺭﻭﺩ ﺩﺍﻡﻫﺎﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺍﺯ ﻣـﺮﺯﻫـﺎﻱ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻢ ﺩﺭ ﺷـﺮﺍﻳـﻄـﻲ‬ ‫ﺷﺮﻗﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺷﻴﻮﻉ ﺗﺐ ﮐﺮﻳﻤﻪ ﮐـﻨـﮕـﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺷﺪﻥ ﻗﻴﭽﻲ ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ ﻳﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮﻡ ﮔﻴﺎﻫﺨﻮﺍﺭ‪،‬‬

‫ﺍﻳﻦ ﮐﻨﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﺗﺐ ﮐﺮﻳﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺣﻴﻮﺍﻧـﺎﺕ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﮔﻔﺘﻪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ﮔﺎﺯ ﻫﺸﺪﺍﺭﺩﻫﻨﺪﻩﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺍﺯ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺳﺎﻃﻊ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ‪ ۷‬ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺍﺑﺘﻼ ﺑـﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮑﺶ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ‬ ‫ﺗﺐ ﮐﺮﻳﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺑﻴﺸـﺘـﺮ ﻗـﺮﺑـﺎﻧـﻴـﺎﻥ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﻳﺰﺭ ﺑﺮﺍﻱ ‪ ۴۸‬ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺼـﺮﻑ‪ ،‬ﺍﺯ‬

‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻗﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐـﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﺷـﺪﻩ‬ ‫" ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ‪ ۲۷‬ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ‪ ۳۱‬ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺐ ﮐﺮﻳﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﭘـﻴـﺪﺍ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ"‪.‬‬

‫ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺪﺍﻭﺍﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮐـﻨـﺘـﺮﻝ ﻋـﻮﺍﺭﺽ‬

‫ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻬﺮ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺷﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ‪ ۲۱ ،‬ﺧـﺮﺩﺍﺩ‪ ،‬ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﻕ ﭼﻴﻨﻲ ﮐﺎﺭ‪ ،‬ﺭﺋﻴﺲ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸـﮕـﺎﻩ ﻣـﺮﺟـﻊ‬

‫ﺍﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺍﻣﺴـﺎﻝ‬

‫‪ ۲۹‬ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﻳﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻩ ﻭ ‪ ۷‬ﻧﻔـﺮ‬

‫ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺍﻭ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﮐﻨﻮﻧﻲ‪ ،‬ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻴﻤـﺎﺭﻱ ﺗـﺐ‬

‫ﮐﺮﻳﻤﻪ ﮐﻨﮕﻮ ﺩﺭ ‪ ۲۷‬ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ‪ ۳۱‬ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﺷـﺪﻩ‬

‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻬﺮ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴـﺌـﻮﻻﻥ ﺍﺭﺷـﺪ‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﮒ ‪ ۲‬ﻧﻔﺮ ﺑـﺮ ﺍﺛـﺮ‬

‫ﺻﺪﺍﻱ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ‬

‫ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ‬

‫ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺭﺳﻴﺪ!‬

‫ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺯﻭﺩﻫﻨﮕﺎﻡ‬

‫ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ‬ ‫ﻣﺮﺽ ﻗﻨﺪ ﺷﻮﺩ‬

‫ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ‬

‫ﮐﺎﻫﺶ ﺯﻭﺩﻫﻨﮕﺎﻡ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺮﻭﺯ ﺩﻳﺎﺑﺖ‬

‫ﺭﺍ ﻧﺼﻒ ﮐﻨﺪ‬

‫ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺯﻭﺩﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﻴﻤـﺎﺭﻱ‬

‫ﺩﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻡ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺷﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺸـﺮﻳـﻪ ﻋـﻠـﻤـﻲ‬

‫ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺗﺐ ﮐﺮﻳﻤﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﺪﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻻﻧﺴﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ‪ ،‬ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻥ‬ ‫ﮐﻨﮕﻮ ﻳﮏ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺣﺎﺩ ﻭﻳﺮﻭﺳﻲ ﺍﺳﺖ ﮐـﻪ ﺍﺯ ﻃـﺮﻳـﻖ ﺻﺪﺍﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻇﺮﻳﻒ ﺩﺭ ﺭﻳﺸﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕـﺮ ﺻـﺤـﺒـﺖ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻡ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣـﻲ‬

‫ﺣﺸﺮﺍﺕ ﺍﻧﮕﻠﻲ ﻭ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻨﺘـﻘـﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ! ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴﻨﺎ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﻫﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﺑﺘﻼﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ‪ ۵۰‬ﺩﺭﺻﺪ ﮐﺎﻫـﺶ‬ ‫ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻭﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻋﻼﺋﻤـﻲ ﺷـﺒـﻴـﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﺪﺍﻫﺎﻱ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺩﻫﺪ‪ .‬ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻋﻼﺋﻢ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻡ ﺭﺍ ﺑـﺮﻭﺯ ﻣـﻲ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺧـﻮﺩ ﺍﺯ ﻃـﺮﻳـﻖ ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺐ ﻭ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﺍﻧﻌﻘـﺎﺩ ﺧـﻮﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺻﺪﺍﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻇﺮﻳﻒ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ! ﻣﺤﻘـﻘـﺎﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺑﺘﻼﻱ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻓﺮﺩ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮﻳﺴﺘﻮﻝ ﺍﺯ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎﻱ ﭘﺮ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻨـﻴـﺪﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ‪ ۷۹‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻊ‬ ‫ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ ﺭﻳﻪ ﻭ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫـﺪ‪ .‬ﺑـﻪ ﺻﺪﺍﻱ ﻧﻬﺎﻝ ﺫﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﺻﺪﺍﻫﺎﻱ ﻇﺮﻳـﻒ ﻛـﻠـﻴـﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺩﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻡ ﺩﺭ ﻣـﻌـﺮﺽ ﺧـﻄـﺮ‬

‫ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﮔـﺰﺍﺭﺵ ﺷـﺪﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪﻱ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻳﺸﻪ ﻧﻬﺎﻝ ﺿﺒﻂ ﻛﺮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ‪ ۸۷‬ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺗـﺐ ﻭﻗﺘﻲ ﺭﻳﺸﻪ ﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻩ ﺩﺭ ﺁﺏ ﻣﻌﻠﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻳﻚ ﺻـﺪﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﻲ ﻭ ﻣﻐﺰﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﻣـﻮﺍﺭﺩ‬ ‫ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ‪ ،‬ﺭﻳﺸﻪﻫﺎﻱ ﮔﻴـﺎﻩ ﺑـﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ‪.‬‬


‫‪Page 16‬‬

‫ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻴﻬﺎ‬

‫ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ‪ ،‬ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐـﺎﻫـﺶ ﻭﺯﻥ ﻭ‬ ‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻼﺋﻢ ﺍﻭﻟﻴﻪ‬ ‫ﺩﻳﺎﺑﺖ ﺭﺍ ﻣﻌﮑﻮﺱ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻫﺎﻱ‬ ‫ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﻭﺯ ﺩﻳﺎﺑﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ‪ ۱۹۹۰‬ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺩﻳﺎﺑﺖ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﺑـﻌـﻀـﻲ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﻭﺵ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑـﻮﺩﻧـﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﻴﭻ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﻲ‬ ‫ﺩﺍﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﻣﺘﻮﺟـﻪ‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺩﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻡ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮐﺎﻫـﺶ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ‪ ۵۶ ،‬ﺩﺭﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﻟﻲ ﭘﺮﻭ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸـﮕـﺎﻩ ﮐـﻠـﻮﺭﺍﺩﻭ ﮐـﻪ‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺖ‪ ،‬ﻧﺘﻴـﺠـﻪ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺁﻏـﺎﺯ ﺳـﺮﻳـﻊ ﺗـﺮ‬ ‫ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻡ ﻳﮏ ﺍﺧـﺘـﻼﻝ ﺩﺭ‬ ‫ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺑﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺳﻠﻮﻝ ﻫـﺎ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺩﻳﺎﺑﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﭼﻨﺪﻱ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﻼﻱ ﺳﺎﻻﻧﻪ ‪ ۲۰۰‬ﻫﺰﺍﺭ ﻧـﻔـﺮ ﺑـﻪ‬ ‫ﺩﻳﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮﮎ ﻭ ﭼﺎﻕ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﻭﺯ ﺩﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﻡ‬ ‫ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺍﻣﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻱ ﺩﺭ ﻭﻱ ﺑـﺮﻭﺯ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫«ﺁﻣﺎﺗﻮ »ﻣﺪﺗﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻨﺰﻝ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺶ ﭘﺸﺖ ﭘﻴﺎﻧﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻭ ﺷـﺮﻭﻉ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻮﺍﺧﺘﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﭘﻴﺎﻧﻮ ﻛﺮﺩ‪ ،‬ﺩﺭﺣﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﻫـﻴـﭻ‬ ‫ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺑـﻮﺩ‪ .‬ﺩﻛـﺘـﺮ‬ ‫«ﺍﻧﺪﺭﻭ ﺭﻳﻮﺯ »ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ ﻭ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺩﺭ ﺧﺼـﻮﺹ‬ ‫ﻋﻠﺖ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻛﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﮔـﻔـﺘـﻪ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻧﺎﺑﻐﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛـﺮﺩ‪ :‬ﺍﻳـﻦ‬ ‫ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺩﭼﺎﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻮﺳـﻮﻡ ﺑـﻪ ﺳـﻨـﺪﺭﻡ‬ ‫ﺳﺎﻭﺍﻧﺖ ﻳﺎ ﻧﺒﻮﻍ ﺍﻛﺘﺴﺎﺑﻲ) ‪Acquired Savant‬‬ ‫)‪Syndrome‬ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ‬ ‫ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻴﻤﻲ ﻣﻐﺰ ﺭﻭﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺳﻨﺪﺭﻣﻲ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺎﺩﺭ ﺑﻮﺩﻩ‬ ‫ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻭ ﺑﺼـﺮﻱ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪« .‬ﺩﺭﻙ ﺁﻣﺎﺗﻮ »ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺑـﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﻮﺳﻴﻘﺪﺍﻥ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺳﻨﺪﺭﻡ ﺳﺎﻭﺍﻧﺖ ﻳﺎ ﻧﺒﻮﻍ ﺍﻛﺘﺴﺎﺑـﻲ ﺭﺍ ﻳـﻚ‬ ‫ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﮊﻧﺘﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﺍﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﻣـﺎﻧـﻨـﺪ‬ ‫ﻧﻮﺍﺧﺘﻦ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ‪ 30‬ﺑﻴﻤﺎﺭ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻐﺰﻱ ﺑـﻪ ﺳـﻨـﺪﺭﻡ‬ ‫ﺳﺎﻭﺍﻧﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻻﻱ ﻣﻮﺳﻴـﻘـﻲ ﻳـﺎ‬ ‫ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻐﺰﻱ ﺍﺯ ﻳﻚ‬

‫ﺯﻧﺎﻥ ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ‬

‫ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ‪ ،‬ﻧﺎﺑﻐﻪ‬

‫ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺧﻮﻥ ﺍﻫﺪﺍ‬

‫ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻐﺰﻱ ﻭ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﺪﺭﻡ ﻧﺒﻮﻍ ﺍﻛﺘﺴﺎﺑﻲ‪ ،‬ﻳـﻚ‬ ‫ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺗﺒﺪﻝ ﻛـﺮﺩﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻋـﻠـﻤـﻲ ﺧـﺒـﺮﮔـﺰﺍﺭﻱ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ) ﺍﻳﺴﻨﺎ( ‪« ،‬ﺩﺭﻙ ﺁﻣﺎﺗﻮ »ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ‬ ‫‪ 2006‬ﻣﻴﻼﺩﻱ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺻﺎﺑﺖ ﺳﺮﺵ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮ‪،‬‬ ‫ﺩﭼﺎﺭ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻐﺰﻱ ﻭ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻨﺘـﻘـﻞ‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻭﺯ ﺳﺮﺩﺭﺩﻫﺎﻱ ﺷﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﺷﻨﻮﺍﻳﻲ «ﺁﻣﺎﺗـﻮ »ﺷـﺪ‪،‬‬

‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ -‬ﻣﺪﻳﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺍﻫﺪﺍﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻃـﻮﻝ‬ ‫ﺳﺎﻝ‪ ،‬ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﺧﻮﻥ ﺍﻫﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﻛﺘﺮ 'ﻣﻬﺘﺎﺏ ﻣﻘﺼﻮﺩﻟﻮ' ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺩﺭ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ‬ ‫ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻳﺮﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺭﻭﺯ ﺟـﻬـﺎﻧـﻲ‬ ‫ﺍﻫﺪﺍﻱ ﺧﻮﻥ ) ‪ 25‬ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ( ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻟـﻴـﻞ‬ ‫ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻳﻚ ﺑﺪﻥ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﺁﻫﻦ‪ ،‬ﻓـﻘـﻂ‬ ‫ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺧﻮﻥ ﺍﻫﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺳﺎﺧﺖ!‬

‫ﻛﻨﻨﺪ‬

‫ﻭﻱ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻣـﺠـﺎﺯ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻱ ﺧﻮﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺩﻟـﻴـﻞ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺯﻧﺎﻥ‪ ،‬ﺑﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﺩﻓـﻌـﺎﺕ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮﻥ ﺍﻫﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﻘﺼﻮﺩﻟﻮ ﺑﺎ ﺑـﻴـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎﻭﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻫﺪﺍﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣـﺮﺩ ﻭ ﺯﻥ ﺍﺯ‬ ‫ﻟﺤﺎﻅ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪،‬ﮔﻔـﺖ‪ :‬ﺧـﻮﻥ‬ ‫ﺳﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻛﻨﻨﺪﻩ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ‬ ‫ﻓﻌﻠﻲ‪ ،‬ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﺍﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗـﺎﻣـﻴـﻦ‬ ‫ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻭﻱ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﻤـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﻥ‪،‬ﺍﺯ‬ ‫ﺳﻮﻱ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻓﻴﺰﻳـﻜـﻲ ﻗـﺮﺍﺭ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺷﺮﺡ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺭﺍﻳﻪ‬ ‫ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻭﻱ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ‪ :‬ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻤـﺎﺭﻱ‬ ‫ﻳﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺧﻮﻧﻲ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺩﺳﺘـﻮﺭ ﺍﻭ ﺧـﻮﻥ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻫﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﻘﺼﻮﺩﻟﻮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻫﺪﺍ ﻛـﻨـﻨـﺪﻩ‬ ‫ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮﻥ ﻧﻴﺰ ﮔﻔـﺖ‪ :‬ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳـﺎﺯﻣـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻓﺮﺩﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﻭ ﺑـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻫﺪﺍﻱ ﺧﻮﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺍﻫﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪.‬‬

‫ﻣﺴﻮﺍﻙ ﺯﺩﻥ ﺧﻄﺮ ﺍﺑﺘﻼ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ‬ ‫ﻣﻲ ﺩﻫﺪ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ -‬ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﻘـﻘـﺎﻥ ﺳـﻮﺋـﺪﻱ‪،‬‬ ‫ﻣﺴﻮﺍﻙ ﻧﺰﺩﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ﭘﻼﻙ ﻫﺎﻱ ﺩﻧﺪﺍﻧـﻲ‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺰﻣﻦ ﻭ ﺩﺭﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﻭﺯ ﺳﺮﻃﺎﻥ‬ ‫ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﺎﻳﻨﺲ ﺩﻳﻠﻲ‪ ،‬ﻣﺤـﻘـﻘـﺎﻥ ﻣـﻲ‬ ‫ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺎﺑﺎﺕ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑـﺮﻭﺯ‬ ‫ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻟﺜﻪ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﻤﻴـﻦ ﭘـﻼﻙ ﻫـﺎﻱ‬ ‫ﺩﻧﺪﺍﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎﻛـﺘـﺮﻱ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺳﻄﺢ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﻟﺜﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ‪ 80‬ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺧﻄﺮ ﻣﺮﮒ ﺯﻭﺩﻫﻨﮕﺎﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎﻳﻴـﺪ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻭ ﭘﻼﻙ ﻫـﺎﻱ ﺩﻧـﺪﺍﻧـﻲ‬


‫ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻴﻬﺎ‬

‫‪Page 17‬‬

‫ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺿﻌﻴﻒ ﺩﻫﺎﻥ‪ ،‬ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺍﺯ «ﺷﻬﺮ ﺁﺳﻤـﺎﻥ »ﺑـﺎ ﭘﺸـﺖ‬ ‫ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺳﺮﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮﺝ ‪ 632‬ﻣﺘﺮﻱ‬

‫ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻟﺜﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻮﻱ ﺑﺪ ﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﻧﺰﻳﺮﻱ ﻟﺜﻪ ﻣﻲ ﺷﺎﻧﮕﻬﺎﻱ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻠﻨـﺪﺗـﺮﻳـﻦ‬

‫ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﻼﻙ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﻦ ﺩﻧﺪﺍﻧﻬﺎ ﺑﺮﺝ ﭼﻴﻦ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ‬

‫ﻭ ﻟﺜﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﺸﻮﻧﺪ‪ ،‬ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ‪ ،‬ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﻧﺪﺍﻧﻬﺎ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐـﺮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ‬

‫ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﺜﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻈﻴﻢ ﮐـﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ‬

‫ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮﺍﻳﻦ ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﻫﺎﻥ ﻭﺩﻧﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﺑـﺮﻭﺯ ‪ 104‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﺍﺳﺖ‪،‬‬

‫ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤـﺎﺭﻱ ﻗـﻠـﺒـﻲ ﺣﺪﻭﺩ ‪ 70‬ﺗﺎ ‪ 100‬ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔـﺮ‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺭﺍ ﺍﻟﺘﻬﺎﺑﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻨـﺪ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﺷﺮﮐﺖ‬

‫ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺜﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﻥ ﺭﺍﻩ ﻣﻲ ﻳﺎﺑـﺪ ‪ .‬ﺍﻳـﻦ ﺩﺭ ‪BSB‬ﭼﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﮐﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ‪ 15‬ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬـﺎﻳـﺖ‬

‫ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺍﺧﻴﺮﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧـﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺩﺭ ﺷﺶ ﺭﻭﺯ ﻭ ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ‪ 30‬ﻃﺒﻘﻪ ﺩﺭ ‪ 360‬ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻳﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧـﻴـﺰ ﺍﻳـﺠـﺎﺩ‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺳﺎﻋﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺛﺒﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﮐﻠﻴـﺪ ﺍﻓـﺰﺍﻳـﺶ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻨﻮﻉ‬

‫ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ‪ ،‬ﺳﻼﻣﺖ ‪ 1390‬ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺳﻮﺋـﺪﻱ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﺧﺖ‪ ،‬ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺨﺶ ﺍﻋـﻈـﻢ ﺳـﺎﺯﻩ ﺩﺭ ﮊﻧﺘﻴﮑﻲ ﭘﺎﻧﺪﺍﻫﺎﻱ ﻭﺣﺸﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪.‬‬

‫ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ‪ 1985‬ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ‪ 24‬ﺳﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗـﺮﺍﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺳـﺎﺧـﺖ ﻋـﻨـﻮﺍﻥ ﻟﻴﻮ ﻳﺎﻧﮓ ﻭ ﻭﺍﻥ ﺟﻴﺎﻥ ﻫﻮﻧﮓ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻳﮏ ﺗﻴﻢ ‪ 19‬ﻧـﻔـﺮﻩ‬

‫ﺩﺍﺩﻧﺪ‪ .‬ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺗﺤﻘﻴـﻘـﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ .‬ﺑﺮﺝ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺩﻭﺑﻲ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ‪ 828‬ﻣﺘﺮ ﻇﺮﻑ ﭘﻨـﺞ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎﻱ‬

‫ﺩﻫﻪ ‪ 30‬ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻭ ‪ 40‬ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺑـﺮﺝ ﺑﮑﺮ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﭼﻴﻮﺟﻴﺎﺑﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ‬

‫ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻟﺜﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﻣﺸـﺎﻫـﺪﻩ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬

‫ﭘﺎﻧﺪﺍﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﻓﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺭﻭﻱ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﺳﻄﺢ ﻟﺜﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪.‬‬

‫ﮐﻨﻮﻥ ‪ 8‬ﭘﺎﻧﺪﺍ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻭ ﺟﺮﺍﺣﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﮒ‬

‫ﻧﺸﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﮕﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺍﺯ ﭘـﻼﻙ ﺑـﺮ‬

‫ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ 58 ، 2009‬ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺟﺎﻥ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ‬

‫ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﻳﻚ ﺳﻮﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺯﻥ) ‪ 35‬ﺩﺭﺻـﺪ(‬

‫ﺑﻮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺍﺯﻣﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ‪ 58‬ﻧﻔﺮ ‪ 35‬ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣـﺮﺩﻩ‬ ‫ﺑﻮﺩﻧﺪ‪.‬‬

‫ﭼﻴﻦ ‪ 90‬ﺭﻭﺯﻩ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﺑﺮﺝ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻴﺴﺎﺯﺩ!‬

‫ﺟﺎﻧﻮﺭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺭﺩﭘﺎﻱ‬ ‫ﭘﺎﻧﺪﺍﻱ ﻭﺣﺸﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﺷﻤﺎﻝ ﭼﻴﻦ ﺩﻧﺒﺎﻝ‬ ‫ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ‬

‫ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ‪ 1980‬ﭘﺎﻳﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺗـﺎ‬ ‫ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﭘﺎﻧﺪﺍﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﺳـﺘـﺎﻥ‬

‫ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺳﻲ ﭼﻮﺍﻥ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﺁﻧﻬﺎ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺑﻴـﺶ ﺍﺯ‬

‫‪ 10‬ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﭘﺎﻧﺪﺍ ﻫﺎ ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﻭ‬

‫ﺍﺯ ﺟﻲ ﭘﻲ ﺍﺱ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺟﻬﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﺎﻓـﺘـﻦ‬

‫ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻫﺎ ﻭ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺩﺭ ﺟﻨﮕﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬

‫ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﻟﻴﻮ ﻭ ﻭﺍﻥ ﻫﻔﺖ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺭﺍﻩ ﭘﻴﻤﻮﺩﻧﺪ ﺗـﺎ‬

‫ﻣﺤﻞ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﭘﺎﻧﺪﺍ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ‪ :‬ﻣـﺎ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻠﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮐﻨﻴـﻢ‬

‫ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻴﻢ ﺯﻳﺮﺍ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ‬

‫ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ 50‬ﺟﺎﻧﻮﺭ ﺷﻨﺎﺱ ﭼﻴﻨﻲ ﺭﺩﭘﺎﻱ ﭘﺎﻧﺪﺍﻱ ﻏﻮﻝ ﭘﻴﮑﺮ ﺟﻨﮕﻞ ﮔﻢ ﺷﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﺧـﻮﺩ ﺑـﻪ‬ ‫ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﭼﻴﻨﻲ ﺍﻳﺪﻩ ﺟﺎﻩﻃﻠﺒﺎﻧﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻗﺼـﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﻴﺎﺕ ﻭﺣﺶ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﺎﻥ ﺳﻮ‪ ،‬ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﺟﻤـﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻫﻴﭻ ﭘﺎﻧﺪﺍﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻧﮑﺮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮﺩ ﻣـﻘـﺪﺍﺭﻱ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮﺝ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ‪ 838‬ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻱ‪.‬ﺍﻥ‪.‬ﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﺮﺱ ﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮ‪ ،‬ﻣﺪﻓﻮﻉ ﺗﺎﺯﻩ ﭘﺎﻧﺪﺍ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻟﻴﻮ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺭﻭﻱ ﺍﻳـﻦ ﻣـﺪﻓـﻮﻉ‬ ‫ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎﻱ ﺷﻮﻱ ﺟﻴﺎﻥ‪ ،‬ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑـﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺩﻱ‪.‬ﺍﻥ‪.‬ﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻋﺮﺽ ‪ 90‬ﺭﻭﺯ ﺑﺴﺎﺯﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴﻨﺎ‪ ،‬ﺑﺮﺝ ‪ 220‬ﻃﺒﻘﻪ «ﺷﻬﺮ ﺁﺳﻤﺎﻥ ‪ » (Sky‬ﻭﺳﻌﺖ ‪ 220000‬ﻫﮑﺘﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﺒﻮﻫﻲ ﺍﺯ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟـﻨـﺴـﻴـﺖ‬ ‫)‪City‬ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﭼﺎﻧﮕﺴﺎ‪ ،‬ﻣﺮﮐﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻮﻧﺎﻥ ﭼﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﮐﻮﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﮔﺎﻥ ﺳﻮ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻭ ﺑـﻪ ﭘﺎﻧﺪﺍﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺯﻳـﺎﺩﻱ ﺑـﺮﺍﻱ ﭘـﺎﻳـﮕـﺎﻩ‬

‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﺎﺯﻱ ‪BSB‬ﭼﻴﻦ ﻣـﺪﻋـﻲ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮﻳﻦ ﺯﻳﺴﺖ ﮔﺎﻩ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﻧﺪﺍ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﺮﺱ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻗـﺮﺍﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩ‪ .‬ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻱ ﺷﻮ ﺟﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﺳﺘـﺎﻥ ﻫـﺎﻱ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﭘﺮﻭﮊﻩ ‪ 628‬ﻣﻴﻠـﻴـﻮﻥ ﺩﻻﺭﻱ ‪ Sky‬ﻭﺣﺸﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ‪.‬‬ ‫ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﻱ ﻣﻠﻲ ﭘﺎﻧﺪﺍﻫﺎﻱ ﻏﻮﻝ ﭘﻴﮑﺮ ﮐﻪ ﺗـﻮﺳـﻂ ﮔﺎﻥ ﺳﻮ ﻭ ﺳﻲ ﭼﻮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪2008‬‬ ‫‪City‬ﺭﺍ ﻇﺮﻑ ‪ 90‬ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺮﻭﻉ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻣـﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺟﻨﮕﻠﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ‪ 2000‬ﺗﺎ ‪ 2002‬ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷـﺪ‪ ،‬ﻣﻴﻼﺩﻱ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻣﺨﺮﺏ ﺳﻲ ﭼﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳـﺎﻝ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﻭﺍﻥ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑـﺮﺭﺳـﻲ‬

‫ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺝ ﺍﺯ ﻣـﺎﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ‪ 117‬ﭘﺎﻧﺪﺍﻱ ﻭﺣﺸﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ ) ﺁﺑﺎﻥ ﻣﺎﻩ( ﻭ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺭ ﮊﺍﻧﻮﻳـﻪ ‪ 2013‬ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻣﻪ ﺟﺎﻧﻮﺭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﮔﺎﻥ ﺳﻮ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺑـﺮﺭﺳـﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﭘﺎﻧﺪﺍﻫﺎ ﻫﺴﺘـﻴـﻢ ﻭ‬ ‫ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﺎﻧﺪﺍﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫) ﺩﻱ ﻣﺎﻩ( ﺧﺒﺮ ﻣﻲﺩﻫﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ‪ ،‬ﺑﺮﺝ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﭘﺎﻧﺪﺍﻫﺎﻳﻲ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ‬


‫ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﻴﻬﺎ‬

‫‪Page 18‬‬

‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﮐﻨـﺪ‪ .‬ﺍﻳﺜﺎﺭ ﻭ ﻓﺪﺍﮐﺎﺭﻱ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻓﮑﺮ‬

‫ﺧﻄﺎﻫﺎﻱ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ!!‬

‫ﻣﺜﻼ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﺍﺯ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺗـﺎﻳـﻴـﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻘﺪﻡ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺍﺷـﺘـﺒـﺎﻩ‬

‫ﺷﻤﺎ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺣﺮﻑ ﻭ ﺣﺪﻳـﺚ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﺑـﻪ‬

‫ﺑﻲﻣﻨﻄﻖ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻋﻘﻞ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺧﻴﻠﻲﻫﺎ ﻗـﺮﺍﺭ ﻫﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺎﺭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻗﺒﻮﻝ؛ ﺍﻣﺎ ﺑـﺎﻳـﺪ‬

‫ﻧﮕﻴﺮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻭ ﺑﻠـﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ‪ ،‬ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﻭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺷﺨﺼﻲﺗﺎﻥ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻴـﺪ‬

‫ﮔﻔﺘﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‪ ،‬ﺧﻄﺎﻱ ﺑـﺰﺭﮔـﻲ ﻣـﺮﺗـﮑـﺐ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻫﻴﺪ‪ .‬ﻣﻨﺒﻊ ‪ :‬ﺁﺯﺍﺩﻧﮕﺎﺭ‬ ‫ﺷﺪﻩﺍﻳﺪ‪.‬‬

‫ﺩﺧﺘﺮﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ‪ -‬ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻌﻀﻲ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺸﺎﻥ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﺸﺎﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳـﺖ ﻭ ﻓﮑﺮ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺩﻳﮕـﺮﺍﻥ‬

‫ﺑﻪ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﮑﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠـﺎ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﻲﮔﻴﺮﻧﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ‬ ‫ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻳﺘﺎﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺘـﻮﺍﻧـﻴـﺪ ﺩﺭ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺍﺯ ﺧﻴﻠﻲﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺭﺳﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺭﺍﻩ‬ ‫ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺭﻗﻴﺐ‬

‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺻﺤﻴﺞ ﺗﺮ ﻭ ﮐﻢ ﺧﻄـﺎﺗـﺮ ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻴﺪ‪:‬‬ ‫ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ‪ ،‬ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻓﻮﺭﺍ ﻋﺸـﻖ ﻭ‬‫‪ -‬ﺗﻬﻴﻪ ﻳﮏ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﺍﺯ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﻭ ﺭﻭﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﻫﻤﺴﺮ ﺁﻳﻨﺪﻩﺷـﺎﻥ ﺑـﻪ‬

‫ﻓﻴﺴﺒﻮﮎ‬

‫ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻭ ﺭﻳﺰﻩ ﮐﺎﺭﻱﻫﺎ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭﺳﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻲ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻮﺭﺍ ﻳﮏ ﺩﻝ ﻧﻪ ﺻﺪ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﺩﻱ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺩﻝ ﻋﺎﺷﻘﺸﺎﻥ ﺑﺸﻮﺩ‪ .‬ﻭﻗﺘﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﻗﻌﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺯﻟـﺰـﻟـﻪ‬

‫ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺷﻤﺎ ﺷﺒﻴﻪﺗﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﺍﻣـﺎ ﺍﮔـﺮ ﺯﻳـﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣـﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻤﻲﺍﻓﺘﺪ‪ ،‬ﻓﻮﺭﺍ ﺩﻟﺴﺮﺩ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﻋـﻘـﺐ‬ ‫ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎﺭﺍﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻳﺮ ﻭ ﺑﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣـﻮﺭﺩ ﻣﻲ ﮐﺸﻨﺪ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺍﻭﻝ ﻳـﮏ‬

‫ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﭘﻴﺶ ﻣﻲﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻴﺎﻳﺪ؛ ﺟﻠﻮﻱ ﺍﻳـﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ‪،‬‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﻣـﻮﺿـﻮﻉ ﺑـﺎﻋـﺚ ﻳﮏ ﭘﺮﭼﻢ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺰﺭﮒ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻳﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﻭﺍﻗﻊﺑﻴﻨﻲ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺰﺋﻲ‪ ،‬ﻓﺮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﻗـﺒـﻮﻝ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪﺍﻳﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻭﺍﻗـﻌـﻲ‬ ‫ﻧﮑﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ ﺍﮔﺮ ﺗﺎ ﻳﮏ ﺳﻨﻲ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﮑﺮﺩﻩﺍﻳﺪ ﻭ ﺣﺎﻻ ﻓﮑﺮ ﻣﻲﮐﻨـﻴـﺪ ‪ -‬ﻣﺮﺩ ﺍﻳﺪﻩﺁﻝ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﻳﺪﻩﺁﻝ‬‫ﺩﻳﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﺫﺭﻩﺑﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻓﺮﻕ ﻣﻲﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻲ ﻣﻨـﺘـﻈـﺮ ﭼـﻨـﻴـﻦ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻧﺎﻡ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺭﺍ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴـﻢ‪ ،‬ﺍﻣـﺎ‬

‫ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ‪ ،‬ﻓﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭ ﺑﻠﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻴـﺪ‪ ،‬ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﻲ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ‪ ،‬ﭼﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﻲﮐﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ ﮔﺎﻫﻲ ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ ﺳﺮﺍﻍ ﻓﺮﺩﻱ ﻣﻲﺭﻭﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﺷﺒﺎﻫﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﻧﺸـﺮﻳـﻪ ‪Korea Times‬‬‫ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺧﺮﺍﺏ ﻣـﻲ ﮐـﻨـﺪ‪ .‬ﺍﮔـﺮ ﺩﺍﺋـﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺩﻟﻴﻞ ﺧـﺎﺹ ﻣـﻮﺭﺩ ﺗـﺎﻳـﻴـﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖ‬‫ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﮐـﻪ ﺍﻃـﺮﺍﻓـﺘـﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ‪ .‬ﻳﺎﺩﺗﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻧﻤـﻲ ﺗـﻮﺍﻥ‬

‫ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ‬

‫ﺑﺎ ﻓﻴﺴﺒﻮﮎ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺑﻴﺎﻧﺪﺍﺯﺩ‪ .‬ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺳـﺎﻝ‬

‫ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻤﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐـﻨـﻴـﺪ‪ ،‬ﺯﻧﺪﮔﻲ ﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‪.‬‬ ‫ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺭﻭﻱ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻄﺎﻱ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺍﺳـﺖ‪ .‬ﻳـﺎﺩﺗـﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳـﺮﻭﺭﻫـﺎﻱ ﺍﺑـﺮﻱ‬‫‪ -‬ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺁﺩﻡﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﮐﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻏﻢ ﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﻴﻠﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻨﻔﻲ ﺩﺭ‬

‫ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣﻴﻼﺩﻱ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺘـﻪ‬

‫ﺁﻣﺎﺯﻭﻥ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ‬

‫ﻏﺼﻪ ﻳﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﺴﺒﻴﺪﻩﺍﻳﺪ‪ ،‬ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﻲﮐﻨﻴﺪ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺷﻤﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ‪ ،‬ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺜﺒﺖ‪،‬‬ ‫ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺎ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺧﻮﺏ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩﺍﻳﺪ‪ ،‬ﺩﻳﮕـﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮑﺮﺩﻩ ﻭ ﺣﺎﻻ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫ﺑﻪ ﺁﻥ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻴﺪ‪ .‬ﭘﻮﻳﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻭ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻳـﻨـﺪﻩ ‪ -‬ﺑﻌﻀﻲ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻭ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﺧﻮﺩﺵ‪ ،‬ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺷﻤـﻨـﺪ‬ ‫ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﮑﺮ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺭﻓﻊ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﻣـﻮﺿـﻊ‬

‫ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘـﻪ ﺍﺯ ﺩﺳـﺖ ﺑﺎﻻ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻳﮏ ﻣﺮﺩ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻗﻮﻱ ﺗﺮ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺣﻘـﻴـﻘـﺖ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩﺍﻳﺪ‪ ،‬ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻴﺪ ﭘﻮﻳﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻭ ﺧﻮﺩﺗـﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺯ ﺗﻔﮑﺮ ﺳﺪ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﺩﺳﺖ ﭘﺨﺖ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﻨﻴﺪ‬

‫ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻨـﺪ‪ ،‬ﭼـﻮﻥ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻳﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭼﻄﻮﺭ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺩﺭ ﻣـﻲ‬

‫‪ -‬ﺑﻌﻀﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻤﻲﺩﻫﻨﺪ ﮐﺴﻲ ﺭﺍ ﺩﻭﺳـﺖ ﻣﺪﺍﻡ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻣﻲﺭﻧﺠﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺁﻳﺪ‪.‬‬


‫ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬

‫‪Page 19‬‬


‫‪Page 20‬‬

‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﺒﺮ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ ‬ﺳﺎﻝ ﻫﻔﺘﻢ‬


‫ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻓﻦ‬

‫‪Page 21‬‬


‫‪Page 22‬‬

‫ﻧﻴﮑﻼﺱ ﮐﺮﻳﺴﺘﻒ‪،‬‬

‫ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﮎ‬ ‫ﺗﺎﻳﻤﺰ ﮐﻪ ﺍﺧﻴﺮﺍ ﺍﺯ‬

‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﮐﺮﺩﻩ ‪:‬‬ ‫ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺩﻳﺮ ﻳﺎ ﺯﻭﺩ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ‬ ‫ﻧﻴﮑﻼﺱ ﮐﺮﻳﺴﺘﻒ‪ ،‬ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ «ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﮎ‬ ‫ﺗﺎﻳﻤﺰ »ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﻲ ﺍﺯ ﺳﻔﺮﻱ ﺑـﻪ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺑـﺎﺯﮔﺸـﺘـﻪ‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻫـﻤـﺮﺍﻩ ﺑـﺎ‬ ‫ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻭﻳﺪﻳﻮﻳﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﺘﻦ ﺯﻳﺮ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺍﻱ‬ ‫ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ ﺍﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻔﺮ ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ ۸۰۰‬ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑـﺎ‬ ‫ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻣـﺮﻳـﮑـﺎ‬ ‫ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ‬ ‫ﻋﺎﺩﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺩﻭﺳـﺘـﺪﺍﺭﺍﻥ‬ ‫ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻳﮏ ﺍﻓﺴﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺍﺭﺗﺶ ﮐـﻪ‬ ‫ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻟﺒﺎﺱ ﻓﺮﻭﺷﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺍﺷﺘﻴﺎﻕ ﺍﺯ ﻋﻼﻗـﻪ ﺍﺵ‬ ‫ﺑﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩﻱ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﺮﻳـﮑـﺎ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻭﻱ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴـﺮ ﺑـﺪﻱ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺭﻫـﺒـﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧـﻴـﺴـﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺳﺎﮐﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﮐﻮﭼـﮏ‬ ‫ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺍﺯ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑـﺎ‬ ‫ﺁﻧﭽﻪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﮔﺮﻱ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺍﻧﺪ‪ .‬ﺍﻣـﺎ ﺑـﺎ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻤﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺁﻣﺮﻳـﮑـﺎ ﻭ‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩﺷﻤﻨﻲ ﺩﻭ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺩﻫﻪ ﺍﺧﻴـﺮ‪ ،‬ﻧـﮑـﺘـﻪ‬ ‫ﺟﺎﻟﺐ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺍﻳﻨﮑﻪ‬ ‫ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻦ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻢ ﺑـﺮﺧـﻮﺭﺩ ﺁﻧـﻬـﺎ‬ ‫ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺮﮒ ﺑـﺮ‬ ‫ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺩﺭ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎ ﺩﻳﺪﻳﻢ ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣـﺎﻝ ﺑـﻪ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮ ﺩﻋﻮﺕ ﻫﺎﻱ ﻣﮑﺮﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﻲ ﻣﻬﻤﺎﻧﻮﺍﺯﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﺷـﺪ‪ .‬ﺩﺭ‬

‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﺒﺮ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪‬‬

‫ﺳﺎﻝ ﻫﺸﺘﻢ‬

‫ﺑﺨﺶ ﮐﻨـﺘـﺮﻝ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ‬ ‫ﻳﮏ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺳﭙﺎﻩ‬ ‫ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﻪ ﻣـﺎ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪« :‬ﻗﺎﻋﺪﺗـﺎ‬ ‫ﺍﺟــﺎﺯﻩ ﻧــﻤــﻲ‬ ‫ﺩﻫــﻴــﻢ ﮐــﻪ‬ ‫ﻣﺴــﺎﻓــﺮﺍﻥ ﺑــﺎ‬ ‫ﺧــــﻮﺩﺷــــﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎﻃﺮﻱ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻭﻟﻲ ﭼﻮﻥ ﺷﻤـﺎ ﺧـﺎﺭﺟـﻲ‬ ‫ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎ ﻗﺎﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ‪».‬‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﮏ ﻭﻳﺰﺍﻱ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ‬ ‫ﺩﺍﺩ‪ .‬ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﻣـﺤـﺎﻓـﻆ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺴﻴﺮﻱ ﮐﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﺸـﻬـﺪ ﺑـﻪ‬ ‫ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﻡ‪ .‬ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻔﺮ ﻫﺮ ﺟـﺎ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻲ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺗﺎﺟﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻣـﻦ‬ ‫ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻡ ﮐﺴﻲ ﻣﺮﺍ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻧﺪﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻔﺮ ﻗﺒﻠﻲ ﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ۲۰۰۴‬ﻣـﻴـﺰﺍﻥ‬ ‫ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺑﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪﻱ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺷﺪﻳﺪﺗـﺮ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑـﻪ ﻣـﺮﺩﻡ‬ ‫ﻋﺎﺩﻱ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﮐـﻤـﺎﻝ ﺗـﻌـﺠـﺐ ﺩﺭﺻـﺪ‬ ‫ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﺴـﺌـﻮﻝ ﺍﻳـﻦ‬ ‫ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻔﺮ ﻗﺒﻠﻲ ﺍﻡ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣـﺮﺩﻡ‬ ‫ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﮐﻞ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻴﻠﻲ ﺭﺍﺣﺖ‬ ‫ﻭ ﺣﺘﻲ ﺟﻠﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺪ ﻭ ﺑﻴﺮﺍﻩ ﻣﻲ ﮔﻮﻳـﻨـﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ‪ ۲۰۰۹‬ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻮ ﻳـﮏ‬ ‫ﺧﻄﺮ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﻫـﺮ ﻧـﻮﻉ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻲ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮ ﺍﻧﺘﻘـﺎﺩ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﻴﻠﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﻣﺪﻧﻲ ﻭ ﻭﺑﻼﮒ ﻧﻮﻳـﺲ‬ ‫ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺯﻧﺪﺍﻧﻲ ﺷـﺪﻩ‬ ‫ﺍﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﭘﺮﻫـﻴـﺰ ﻣـﻲ‬

‫ﻣﻌـﻤـﻮﻻ ﺩﺭ ﮐﺸـﻮﺭﻱ ﺑـﺎ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ‬ ‫ﻭ ﺳﻨﺠﺶ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﮐﺎﺭ ﺩﺷﻮﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻭﻟﻲ ﺷﮑﻲ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ ﮐـﻪ ﻣـﻴـﺎﻥ ﻣـﺮﺩﻡ‬ ‫ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻭ ﻻﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ‬ ‫ﻋﻘـﺐ ﻣـﺎﻧـﺪﻩ ﺣـﮑـﻮﻣـﺖ‬ ‫ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﺎﺩﻩ‬ ‫ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻳﮏ‬ ‫ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺳﺎﺩﻩ ‪ ۳۵‬ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﻮﺍﺩ ﺍﺑـﺘـﺪﺍﻳـﻲ ﺩﺍﺷـﺖ‬ ‫ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻡ‪ .‬ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﻳﺶ ﺍﺯ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﺳﻼﻣـﻲ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻲ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﻭﻗﺘﻲ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﻲ‬ ‫ﻭ ﻳﺎ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﮐﺮﺩﻡ ﺳﺮﺍﺵ ﺭﺍ ﺑـﺎ‬ ‫ﻧﺎﺑﺎﻭﺭﻱ ﺗﮑﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ‪« :‬ﻓﮑﺮ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎ‬ ‫ﺁﺩﻡ ﻫﺎﻱ ﺑﻲ ﮔﻨﺎﻩ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﺍﻧﻲ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺣﺘﻤﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻳـﮏ ﮐـﺎﺭ‬ ‫ﺧﻼﻓﻲ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ‪».‬ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﮏ ﻣﻐـﺎﺯﻩ‬ ‫ﺩﺍﺭ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻫﻢ ﺳﻮﺍﺩ ﺍﻧﺪﮐﻲ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﺧـﺒـﺎﺭ ﻭ‬ ‫ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻮﺩ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻠﻞ‬ ‫ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣـﻲ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻗﻄﺐ ﺩﻳﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻫﺴﺘـﻨـﺪ‬ ‫ﮐﻪ ﻳﺎ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﻓﻪ ﺗﺮ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻮﺍﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﮐﺴـﺎﻧـﻲ‬ ‫ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﻣﺪ ﺭﻭﺯ ﺑﺎ ﻣﺎﺭﮎ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣـﻲ‬ ‫ﭘﻮﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺱ ﻳـﮏ‬ ‫ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻥ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﺎﮐﻢ ﺑـﻪ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﭘﻴﺮﻭﻱ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻫﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮﺭ‬ ‫ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺍﻧﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻗﻬﻮﻩ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﮐـﻨـﺎﺭ ﺟـﺎﺩﻩ‬ ‫ﻣﺮﺩﻱ ﺿﻤﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﺯ ﺯﻭﺭﮔﻮﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻋﻘﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ‪ .‬ﻳﺎ ﺯﻧﻲ ﮐـﻪ‬ ‫ﻧﻤﺎﺯ ﻭ ﺭﻭﺯﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﻲ ﮐﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘـﻪ ﻣـﻲ ﮔـﻔـﺖ‬ ‫ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﻭﻱ ﮔﺮﺩﺍﻧﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺩﻳـﻦ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻣـﺮﺩﻡ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻣـﺮﻭﺭ‬

‫ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﮐﺴﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔـﻮ ﻣـﻲ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺤﮑﻮﻣﺖ ﻭ ﻳﺎ ﻧﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺮﺩﻳﻢ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻣﺨﺎﻟـﻔـﺖ ﻣـﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺒـﺪﺍﺩﻱ‬ ‫ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﺮﻭﻉ ﻓﻴﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﺳﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﻘﻮﻁ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺣﺪﺱ ﻣﻲ‬ ‫ﺭﺍ ‪ ۱۸۰‬ﺩﺭﺟﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭ ﺗﻤﺠﻴـﺪ ﺯﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺩﻳﺮ ﻳﺎ ﺯﻭﺩ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫـﺪ‬ ‫ﻣﻲ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﻓﺖ‪ .‬ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺟﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻏﺮﺏ ﺭﻭﻱ ﺩﻫـﺪ‪ .‬ﺩﺭ‬ ‫ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺭﺍ ﮔﻔﺖ‪.‬‬ ‫ﺁﻥ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﻳﺎﺩ ﺣﺲ ﻣﻴﻬﻦ ﭘﺮﺳﺘﻲ ﺑﺨﺶ ﻫـﺎﻱ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺩﺍﺩ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪.‬‬


‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﺒﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ‬

‫ﻳﮏ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ‬

‫ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ‬

‫ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻴﻼﺩ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺟﺎﻥ ﺳﭙﺮﺩ‬

‫ﻳﮏ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫـﺰﻳـﻨـﻪ ﻫـﺎﻱ‬ ‫ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻴﻼﺩ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻧﺸﺪ ﻭ‬ ‫ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴـﺎﺏ ﺍﺟـﺎﺯﻩ‬ ‫ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻧﺪﺍﺩ‪ ،‬ﺟﺎﻥ ﺳﭙﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺷﻲ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﺩﻩ‪ ،‬ﺭﻗـﻴـﻪ‬ ‫ﺯﻥ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔـﺮﺍﻩ ﻫـﻤـﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻴﻼﺩ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻟـﺤـﻈـﻪ‬ ‫ﻣﺮﮒ ﻧﻤﻲﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮﺵ ﻣﻬﺪﻱ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺟﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘـﺎﻥ‬ ‫ﺟﺎﻥ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﭘﺪﺭ ﺭﻗﻴﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺒﺎﺭﻩ ﻭ ﺩﺭﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺪﺕ‬ ‫ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻲ ﮐﺮﺩ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻟﮕﻦ ﺭﻗﻴﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﮐﺘﺮ ﭘـﺲ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻞ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺁﻥ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ‬ ‫ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻴﻢ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺗـﻘـﺎﺿـﺎ‬ ‫ﮐﺮﺩﻳﻢ ﮐﻪ ﻭﻱ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮﻱ ﻋﻤﻞ ﮐـﻨـﻨـﺪ ﺁﻧـﻬـﺎ‬ ‫ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺑـﻴـﻤـﻪ ﻫـﻢ‬ ‫ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ‬

‫ﻋﻤﻞ ﺳﺮ ﺑﺎﺯ ﺯﺩﻧﺪ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻳﻢ ﮐﻪ ﻭﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﮐﻪ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ ﭘﻴﺶ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﻓﺘﻴﻢ ﻭ ﺍﺯ ﻭﻱ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻴﻢ ﻳﮏ ﺷﺐ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﻗﻴﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺁﻥ ﺷﺐ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻨﻴـﻢ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﻱ ﻧﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﻭ ﻭﻗﺘﻲ ﭘﻴﺶ ﺭﻗﻴﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ‬ ‫ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻡ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺭﻭﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻫـﺎ‬ ‫ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻫﺮﭼﻘﺪﺭ ﺗﻼﺵ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﺭﻗﻴﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑـﻮﺩ‪ ،‬ﻧـﺠـﺎﺕ‬ ‫ﺩﻫﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺑﻴﻤـﺎﺭﺳـﺘـﺎﻥ‬ ‫ﻣﻴﻼﺩ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﮐـﺪﺍﻡ ﺍﺯ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﮐـﻪ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻃﺒﻖ ﻣـﺎﺩﻩ‬ ‫‪ 92‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 37‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ‬ ‫ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺭﺍﻳـﮕـﺎﻥ‬ ‫ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ‬ ‫ﺍﺯ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ‪ -‬ﺳﺮﻧﺸﻴﻦ ‪ -‬ﻭ ﻣـﺎﺯﺍﺩ‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤﻪ ﻫـﺎﻱ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘـﺼـﺎﺩﻱ ﻭﺯﺍﺭﺕ‬ ‫ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﻲﺷﻮﺩ‬

‫ﺁﻣﻮﺯﺵ «ﺣﻴﺎ »ﺩﺭ‬

‫ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺑﻪ «ﺣﺠﺎﺏ‬ ‫ﻭ ﻋﻔﺎﻑ »‬

‫ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪ‬ ‫ﺷﻬﺮﺯﺍﺩﻧﻴﻮﺯ‪ :‬ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﻖ «ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﻴﺎ‪ ،‬ﻋﻔﺎﻑ ﻭ‬ ‫ﺣﺠﺎﺏ »‪ ،‬ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ‬ ‫ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳـﺖ ﻭ‬ ‫ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ‪ ،‬ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻔـﺎﻑ ﻭ ﺣـﺠـﺎﺏ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺪﺍﺭﺱ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺧﺒﺮ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺍﺑـﺮﺍﻫـﻴـﻢ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻱ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‪ ،‬ﻫﻨﺮﻱ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ‬ ‫ﭘﺮﻭﺭﺵ‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﺩ‪ ،‬ﺍﻓـﺰﻭﺩ‬ ‫ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ «ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ»‪ ،‬ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﻭ ﺑﺎﺯﺗـﻮﻟـﻴـﺪ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺗـﺮﺑـﻴـﺘـﻲ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ «ﺩﺭﻭﻧﻲﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣـﻴـﺎ‪،‬‬ ‫ﻋﻔﺎﻑ ﻭ ﺣﺠﺎﺏ »ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨـﻈـﻮﺭ‬ ‫ﺟﺬﺏ‪ ،‬ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻳﺴﺘـﻪ‬ ‫ﻭ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﻴﺎ‪ ،‬ﻋﻔﺎﻑ ﻭ ﭘـﻮﺷـﺶ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﭘﺶ ﺑﻴﻨﻲ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻭﻱ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫـﺎ‬

‫‪Page 23‬‬ ‫ﺩﺭ ﺣﻔﻆ‪ ،‬ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻭ ﺍﺷﺎﻋﻪ ﺣﻴﺎ‪ ،‬ﻋـﻔـﺎﻑ ﻭ ﭘـﻮﺷـﺶ‬ ‫ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﺎﺯ ﻭ ﮐـﺎﺭﻫـﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑـﺮﺍﻱ‬ ‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﮐﺘـﺐ ﻭ ﻣـﻮﺍﺩ‬ ‫ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ‪ ،‬ﻟﻮﺍﺯﻡﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭ ﺗﺠﻬـﻴـﺰﺍﺕ ﺁﻣـﻮﺯﺷـﻲ ﻭ‬ ‫ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﻴﺎ‪ ،‬ﻋﻔﺎﻑ ﻭ ﺣﺠﺎﺏ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺩﻳـﮕـﺮ ﺍﻳـﻦ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘـﺮﻭﺭﺵ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺰ ﺧﺒﺮ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻭ ﺗـﺮﻭﻳـﺞ‬ ‫ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺭﻭﻱ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺭﮐﺎﺭﺍﻥ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﺷـﺪﻩ‬ ‫ﺑﻮﺩ‪.‬‬

‫ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ‬

‫ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ‬ ‫ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺧﺘﻢ ﺷﻤﺲ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺻﺪﺭﺣﺎﺝ‬ ‫ﺳﻴﺪﺟﻮﺍﺩﻱ‬

‫ﻣﻴﺰﺍﻥ‪ :‬ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﺮﺍﺳـﻢ ﺧـﺘـﻢ‬ ‫ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺣﻤﺪ ﻭ ﺩﮐﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﺍﺻـﻐـﺮ ﺻـﺪﺭﺣـﺎﺝ‬ ‫ﺳﻴﺪﺟﻮﺍﺩﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ «ﻣـﻴـﺰﺍﻥ‬ ‫ﺧﺒﺮ »ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺠﺖ ﺑﻦ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺧﺘﻢ ﺷﻤـﺲ ﺍﻟـﺪﻳـﻦ‬ ‫ﺻﺪﺭﺣﺎﺝ ﺳﻴﺪﺟﻮﺍﺩﻱ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﮐـﻪ‬ ‫ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺧـﺎﻧـﻮﺍﺩﻩ ﺻـﺪﺭﺣـﺎﺝ‬ ‫ﺳﻴﺪﺟﻮﺍﺩﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻤـﺲ ﺍﻟـﺪﻳـﻦ‬

‫ﺻﺪﺭﺣﺎﺝ ﺳﻴﺪﺟﻮﺍﺩﻱ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭﺍﻳـﻲ ﺩﺭ‬ ‫ﺭﻭﺯ ‪ ۲۰‬ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺳﻦ ‪ ۹۳‬ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺩﺭﮔـﺬﺷـﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻳﺖ «ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﺒﺮ »ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺭﺍ ﺑـﻪ‬ ‫ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺣﻤﺪ ﻭ ﺩﮐﺘﺮ ﻋـﻠـﻲ ﺍﺻـﻐـﺮ ﺻـﺪﺭ ﺣـﺎﺝ‬ ‫ﺳﻴﺪﺟﻮﺍﺩﻱ‪ ،‬ﺍﺯ ﮐﻨﺸﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‬ ‫ﺻﺪﺭﺣﺎﺝ ﺳﻴﺪﺟﻮﺍﺩﻱ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪.‬‬


‫‪Page 24‬‬

‫ﺳﻬﻢ ﻣﺮﺩﻡ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ‬

‫ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎﻱ‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﻢ‬

‫ﺩﻭﻳﭽﻪ ﻭﻟﻪ ‪ :‬ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﺩﺭ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺍﺗﻤﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﺿﻊ ﺷﺪﻩﺍﻧـﺪ‪.‬‬

‫ﺍﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﮐﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﮔـﺰﻧـﺪ‬

‫ﺍﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻥ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ‬

‫ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ‪ .‬ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﭼﻬـﺎﺭ‬

‫ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺩﺭ ﺻﺪﺩﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ ﻳﮑﺠﺎﻧﺒﻪ‬

‫ﻭ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻓﻠﺞ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ‬

‫ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﻭﻳﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟـﻬـﺎﻧـﻲ‬ ‫ﺳﺎﺯﻧﺪ‪ .‬ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺮ ﺑﻲﺍﺛﺮ ﺑـﻮﺩﻥ‬

‫ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺗﻨﮓ ﺗـﺮ‬ ‫ﺷﺪﻥ ﻋﺮﺻﻪ‪ ،‬ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺰﻧﺪﻩ ﺁﻥ‬

‫ﺑﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧـﺪ‪ .‬ﻣـﺤـﻤـﻮﺩ‬

‫ﺑﻬﻤﻨﻲ‪ ،‬ﺭﺋﻴﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﭼـﻨـﺪﻱ‬

‫ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ ﺍﻋﻤﺎﻝﺷﺪﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤـﻬـﻮﺭﻱ‬

‫ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺭﺍ ﻳﮏ «ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻴﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ »ﺧـﻮﺍﻧـﺪ ﻭ‬

‫ﮔﻔﺖ‪« :‬ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﺤﺮﻳﻤﻲ‪ ،‬ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺳﺨﺖﺗـﺮ ﺍﺯ‬ ‫ﻳﮏ ﺟﻨﮓ ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪».‬‬

‫ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ ﻫﺴﺘﻪﺍﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﭘﺎﺭﻩﺍﻱ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘـﺎﻥ ﻫـﺎ‪،‬‬

‫ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻳﺎ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﺎﻡ " ﺍﻧـﺮﮊﻱ‬ ‫ﻫﺴﺘﻪﺍﻱ" ﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻫﺴﺘﻪﺍﻱ "ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ" ﻫﻤﻪ‬ ‫ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ‬

‫ﺑﻪ ﺭﻓﺎﻩ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻳﮏ ﻭﻋﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﻱ ﻣﻠﻲ‪ ،‬ﺑﺎ ﺳﻠـﺐ‬

‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﺒﺮ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪‬‬

‫ﺳﺎﻝ ﻫﺸﺘﻢ‬

‫ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﺭﻭﺑـﺮﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﮐﻨﺪ‪» .‬ﮔﺮﺍﻧﻲ ﺍﻓﺴﺎﺭﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫـﺎﻱ‬

‫ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﺭﺷﺪ ﺑﻴﮑﺎﺭﻱ‪ ،‬ﮔﺮﺍﻧﻲ‪ ،‬ﺗـﻮﺭﻡ‪ ،‬ﺍﻓـﺖ ﺗـﻮﻟـﻴـﺪ ﻭ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻫﺪﻑ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ‪ ،‬ﺯﻳﺮﻓﺸﺎﺭ ﮔـﺬﺍﺷـﺘـﻦ‬ ‫ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﮐـﻮﭼـﮏ ﻭ ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻐـﻴـﻴـﺮ ﺩﺭ‬

‫ﻣﻠﻤﻮﺱﺗﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻫﺴﺘﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﻮﭼﻪ ﻭ ﺑـﺎﺯﺍﺭ‬

‫ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺰﻭﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠـﺎﻣـﻴـﺪﻩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻳﺤﺘﺎﺟﻲ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﻱ ﺁﻧﻬـﺎ‬

‫ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻢ ﺭﻭﻧﻖ ﺗﻮﺭﻳﺴﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴـﺶ ﮔﺎﻩ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲﺭﻭﺩ‪.‬‬

‫ﺑﺎ ﺩﺷﻮﺍﺭﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﻣﺸﻐﻠﻪ ﻭ ﻣﻌﺎﺵ ﮔـﺮﻭﻫـﻲ ﺍﺯ ﺭﮐﻮﺩ ﻭ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﺎ ﺗﻨﮓﺗﺮ ﺷﺪﻥ ﺣﻠﻘﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ‬ ‫ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﻭ ﮔﺮﻣﺘﺮ ﺷﺪﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻳﮏ ﺧﺎﻧـﻢ ﺧـﺎﻧـﻪ ﺩﺍﺭ‬

‫ﺍﻳﻨﮏ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪.‬‬

‫ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪« :‬ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﮎ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺳﺎﻋﺖ‬

‫ﻣﺪﻳﺮ ﻳﮏ ﺁﮊﺍﻧﺲ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪« :‬ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮﺍﻥ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺣﺘﻲ ﻧﺮﺥ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﮐـﻪ ﺍﺻـﻼ‬

‫ﺭﻭﻱ ﮐﺎﺭ ﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﮕﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻧـﻤـﺎﻱ ﺭﺑﻄﻲ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﮔـﺮﺍﻧـﺘـﺮ‬

‫ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﺎ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼ ﻳﮏ ﺳﻠﻤﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﻣﻮ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﻲﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻧﻪ ﻣـﻮﺍﺩ‬

‫ﺳﻴﺎﺳﻲ ﮐﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﺍﺻﻨﺎﻑ "ﺗﺮﺍﻭﻝ ﺍﺟﻨﺴـﻲ" ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ ﻧﻪ ﻭﺳﺎﻳﻠﺶ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺭﺑﻄﻲ ﺩﺍﺭﺩ‪،‬‬

‫ﮐﻪ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺗﻮﺭﻳﺴﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻲﺁﻭﺭﻧﺪ ﮐﺴﺎﺩ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﻣـﺎ ﺩﺭ ﻧﺮﺥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻲﮐﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺑﺎﻋـﺚ‬

‫ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﺮﺩﻩ ﺭﻳﺰﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻧﺪﮎ ﺧﻮﺩ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﻴـﺎﻁ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﮔﺮﺍﻥ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴـﺮﻱ ﺩﻭﺟـﺎﻧـﺒـﻪ‬

‫ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺍﺳﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﻴﺎﻭﺭﻳﻢ‪ .‬ﮐﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻻﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻳـﮏ‬

‫ﺻﻔﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﮑﺮ ﻣﻲﮐﻨﻢ ﺑﻘﻴﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻳﮏ ﭼﺸﻤﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﮐـﻪ‬ ‫ﺍﺳﺘﻴﺼﺎﻝ ﺭﺳﻴﺪﻡ‪ .‬ﺧﻴﻠﻲﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻠﻴﻂ ﻓﺮﻭﺷﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﺎﺭ ﺧـﻮﺩ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻼﻥ ﻧﺸﺴﺖ ﻭ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﭼﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻗﻴﻤﺖ ﻫـﺎ‬ ‫ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻤﻲﺩﺍﻧﻢ ﭼﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﻢ‪».‬‬

‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ‪» .‬ﻫﻤﮑﺎﺭ ﻳﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻧـﻴـﺰ ﺩﺭ‬

‫ﭼﺮﺥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﺼـﻮﺻـﻲ ﺩﺭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺷﻮﺍﺭﻱﻫﺎﻱ ﮐﺎﺭﻱ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪« :‬ﻣﺎ ﺑﺎ ﺩﻭﺑـﻲ ﮐـﺎﺭ‬

‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻭ ﻓﻨﻲ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﮐﺜﺮ ﻣﻲ ﮐﺮﺩﻳﻢ ﺍﻣﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭﺑﻲ ﻫﻢ ﺳﺨﺘﮕﻴﺮﻱ ﻫـﺎﻱ ﺯﻳـﺎﺩﻱ‬

‫ﺍﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮﺩﮐﻔﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﻗﻄﻌـﺎﺕ ﻣـﻮﺭﺩ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻧﻤﻲ ﮔﺬﺍﺭﺩ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭﻫﻢ ﺑﻪ ﺧـﺎﺭﺝ‬

‫ﻧﻴﺎﺯ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻏﺮﺑﻲ ﻧﺎﭼﺎﺭﻧﺪ ﺑﻬﺎﻱ ﮔـﺰﺍﻓـﻲ ﺑـﻪ ﺣﻮﺍﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻭﺍﺳﻄﻪﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺧﻴﻠﻲ ﺑـﺎﻻ‬

‫ﻭﺍﺳﻄﻪﻫﺎ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﻭ ﺭﻳﺴﮏ ﺭﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﻴﺎﻩ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻻﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺣﻮﺍﻟﻪ ﮐﻠﻲ ﮐﺎﺭﻣﺰﺩ ﺍﺿـﺎﻓـﻲ‬

‫ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺑﺨﺮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻫـﺮ ﮐـﺎﻻﻱ ﺑﺪﻫﻴﻢ‪ .‬ﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺁﻟﻤﺎﻧﻲ ﮐﺎﺭ ﻣﻲﮐﺮﺩﻳﻢ ﺍﻣﺎ‬

‫ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪﻥ ﺷﺎﻧﺲ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻓـﺮﻭﺵ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻭﺑﻲ ﻫﻢ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﭘﻮﻝ ﺣﻮﺍﻟﻪ ﮐـﻨـﻴـﻢ ﻭ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎﺳﺖ‪ .‬ﻣﺪﻳـﺮﻋـﺎﻣـﻞ ﻳـﮏ ﮐـﺎﺭﺧـﺎﻧـﻪ ﮐﺎﺭﻣﺎﻥ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪» .‬ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ ﻋﻠﻴـﻪ‬

‫ﺭﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮﻱ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘـﻘـﻴـﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺳﻮﺩﺟﻮﻳﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺩﻻﻻﻥ ﺑـﺎﺯﺍﺭ‬

‫ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪﮐﺎﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪« :‬ﺍﺛﺮ ﻣﺴـﺘـﻘـﻴـﻢ ﺍﺭﺯ ﻳﺎ ﻣﺤﺘﮑﺮﺍﻥ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﻣـﺎ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻣـﻴـﺎﻥ‪،‬‬

‫ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﻱ ‪ ۱۵‬ﺍﻟـﻲ ‪ ۲۰‬ﺩﺭﺻـﺪ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻧـﻴـﺰ ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧـﺪ ﮐـﻪ‬

‫ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﮐﻪ ﻣﻲﺳﺎﺯﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻭ ﮐﻤﺒﻮﺩ‪ ،‬ﻓـﺮﺻـﺘـﻲ‬

‫ﺍﺯ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﻴﻢ‪ .‬ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸـﮑـﻞ ﺭﻭﺑـﺮﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﺮﺽ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﺯﺩﻥ ﺭﻗﺒﺎ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﺪﻳﺮ ﻳـﮏ‬

‫ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﺎ ﻧﺎﻗـﺺ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪« :‬ﺩﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺍﺧـﻠـﻲ‬

‫ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ‪ .‬ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺸﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻳﮏ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻧﺴﺒﺘﺎ‬ ‫ﺑﺎﻗﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻣﺎ ﻫﺴـﺘـﻨـﺪ‪ ،‬ﺑـﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺳـﺖ‪ .‬ﺯﻳـﺮﺍ‬

‫ﺑﺤﺮﺍﻥﻫﺎﻱ ﮐﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧـﺘـﻴـﺠـﻪ ﻣﺼﺮﻑﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺭﻗـﺒـﺎﻱ ﻣـﺎ ﻭ‬

‫ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﺳﻔﺎﺭﺵﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪﺍﻧﺪ‪ .‬ﻭﻗﺘﻲ ﻣﺎ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻩﺍﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ‬

‫ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ‪ ۵۰‬ﺩﺭﺻﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﮐﺎﺭ ﮐﻨـﻴـﻢ‪ ،‬ﻣﺎ ﺑﺨﺮﻧﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﺩﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺧـﻮﺩ ﺑـﻪ‬ ‫ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻭ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺧﺎﺭﺝ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﮐـﺎﺭ ﻣـﺎ‬

‫ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﻴﻞ ﺑﻴﮑﺎﺭﺍﻥ ﺟـﺎﻣـﻌـﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻬﺘﺮ ﮔﺮﺩﺵ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪».‬‬


‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﺒﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ‬

‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎﺑﺮﻱ ﻇﻔﺮﻗﻨﺪﻱ‪ ،‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺗﻲ ﺗﺮﺟـﻤـﻪ ‪ 500‬ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺎﻩ‬

‫ﺁﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﮎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻧـﺎﻥ‬

‫ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺍﺣﻤﺪﻱ‬

‫ﻭﻱ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻧﮋﺍﺩ ‪ :‬ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ‬ ‫ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ‬ ‫ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺳﺎﺑﻖ‬

‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﺯ ﺷﺮﻕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺍﺣﻤﺪ‬

‫ﺻﺎﺑﺮﻱ ﻇﻔﺮﻗﻨﺪﻱ‪ ،‬ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﮐﻞ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺣـﻤـﺪﻱ‬

‫ﻧﮋﺍﺩ ‪ ،‬ﺻﺒﺢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﻣﺮﺩﻡ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷـﺖ‪:‬‬

‫ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﮐﻞ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﻓﺘﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬـﻮﺭﻱ ﮔـﻔـﺖ‪:‬‬ ‫ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﻗﺒﻠﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﮎ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘـﺤـﺪﻩ ﺁﻣـﺮﻳـﮑـﺎ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻭﺵ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪.‬‬

‫ﺭﺍ ﺑـﻪ‬

‫ﻭﻱ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪ :‬ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ 82‬ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﺭ ﭘﺴـﺖ‬ ‫ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ‪ 12‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ) ﺑﺎﺯﺍﺭ( ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﭘـﺲ ﺍﺯ‬

‫ﭼﻨﺪﻱ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﻲ ﺑـﺎﻓـﺖ‬

‫ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺁﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺷﺎﻳﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦﻟﺮﺯﻩ‪ ،‬ﺟﻤﻠﻪﺍﻱ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﮐﻪ " ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ"‬

‫ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﻲ ﺩﺭﺷﺖ ﺩﺭﺝ ﮐـﺮﺩﻡ‪.‬‬

‫ﺻﺎﺑﺮﻱ ﻇﻔﺮﻗﻨﺪﻱ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻫﻔـﺘـﻪ‪،‬‬

‫ﺟﻮﺍﻧﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﻲ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤـﺪﻩ‬

‫ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺣﻴﺎﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺁﺑﺎ ﻭ ﺍﺟﺪﺍﺩﻱ ﺧـﻮﺩ‬

‫ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﻭﻱ ﺍﻓـﺰﻭﺩ‪:‬‬

‫ﺍﻳﻦ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺩﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﻱ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺩﺭﺷـﺖ‪ ،‬ﺍﺯ‬

‫ﻣﺮﺟﻊ ﺁﻥ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺑﻮﺩ‪ .‬ﻭﻱ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺁﻥ ﺟﻮﺍﻥ‪ ،‬ﺟﻤﻠﻪ "ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄـﻘـﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ" ﺭﺍ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﻗﺒﻠﻲ‬

‫ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﮎ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﻗﻮﻝ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎﺏ ﮐﺎﻣـﻞ ﺁﻥ‬ ‫ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺗﺎ ‪ 15‬ﺭﻭﺯ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺍﺩ‪.‬‬

‫ﻭﻱ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﮐﺮﺩ‪ :‬ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﮎ ﻣﻨﺒـﻊ ﻭ ﻣـﺄﺧـﺬ‬

‫ﻓﺎﻧﺘﺰﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺪﺍﺩﻳﻢ‪.‬‬

‫ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﺶ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺭﺍ‬

‫ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ‬

‫ﺟﻮﻳﺎ ﺷﺪﻡ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﻭﻱ‪ ،‬ﮐﺘﺐ ﻭ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻌﻔﺮ ﺻـﺎﺩﻕ‬

‫ﺑﻮﺩ‪ .‬ﻭﻱ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﮎ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ‪:‬‬

‫ﺁﻥ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑـﺎﻳـﺪ ﺑـﺮﺍﻱ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﺩﻳﻨﻲ ﺧـﻮﺩ‬

‫ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ!‬

‫ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ‪ 15‬ﺗﺎ ‪25‬‬

‫ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﮎ ﺑﻮﺩ‬

‫ﺩﺭﺱ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﮑﺘﺐ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎﺩﻕ‬

‫‪Page 25‬‬

‫ﺩﺭﺻﺪﻱ ﻗﻴﻤﺖ‬

‫ﻧﺎﻥﻫﺎﻱ ﻓﺎﻧﺘﺰﻱ‬

‫ﺍﺧﺮﺍﺟﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺎﻳﺮ‬ ‫ﺑﻪ ‪ 130‬ﻧﻔﺮ ﺭﺳﻴﺪ‬

‫ﺍﻳﻠﻨﺎ‪ :‬ﺩﺑﻴﺮ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﮐﺎﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺎﻳﺮ ﺧـﺒـﺮ‬

‫ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻨـﻴـﺎﺩ ﻣﺴـﺘـﻀـﻌـﻔـﺎﻥ‪۵۰‬‬ ‫ﮐﺎﺭﮔﺮﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﺗﻤـﺎﻡ ﻗـﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ‬

‫ﮐﺎﺭﻱﺷﺎﻥ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﺧـﺮﺍﺝ‬

‫‪ ۸۰‬ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺎﻳﺮ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﻣﺎﻩ ﺟـﺎﺭﻱ ﺑـﻪ‬

‫ﺍﻳﻠﻨﺎ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴـﻪ‬

‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ‪ ۵۰‬ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘـﻴـﺶ ﺍﺯ‬ ‫ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺷﺎﻥ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺍﻭ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﮑﻪ ‪ ۵۰‬ﮐﺎﺭﮔـﺮ‬

‫ﺭﻳﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻧﺎﻥﻫﺎﻱ ﺣﺠﻴﻢ ﻭ ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺠﻴﻢ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ‪ :‬ﺩﺭ ﺍﺧﺮﺍﺟﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺗﻴﺮ ﻣﺎﻩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺎﻳـﺮ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻓﺎﻧﺘﺰﻱ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻧﺎﻥ ﺑﻴﻦ ‪ 15‬ﺗـﺎ ﺑﺎ ﺍﺧﺮﺍﺝ ‪ ۵۰‬ﮐﺎﺭﮔﺮﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎﺭﻱ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐـﺎﺭﮔـﺮﺍﻥ‬ ‫‪ 25‬ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ‪ ۱۳۰‬ﻧﻔﺮ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑـﻪ ﮔـﻔـﺘـﻪ‬

‫ﮐﺮﻣﻲ ـ ﺭﻳﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻧﺎﻥﻫﺎﻱ ﺣﺠﻴﻢ ﻭ ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺠﻴﻢ ـ ﺩﺭ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻲ ﺭﻭﻳﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴـﻪ ﻭ ﮐـﻤـﺒـﻮﺩ‬

‫ﮔﻔﺖ ﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺍﻳﺴﻨﺎ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻭﻗﺘﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﻨﺪﻡ ﻭ ﺁﺭﺩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﮐﺮﺩﻩ‬ ‫ﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﺍ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﮐﻨﻴـﻢ ﻛـﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﻨـﺪﻡ ﻭ‬

‫ﺁﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻣﺜﻞ ﺑﻬﺒﻮﺩﺩﻫﻨﺪﻩ‪،‬‬

‫ﺷﮑﺮ ﻭ ﻳﺎ ﺭﻭﻏﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻧـﺎﻥ‬

‫ﻫﺎﻱ ﻓﺎﻧﺘﺰﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ‬

‫ﮔﻴﺮﺩ ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ‪.‬‬

‫ﻭﻱ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴـﺰﺍﻥ‬

‫ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨـﺘـﻠـﻒ‬

‫ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨـﻜـﻪ‬ ‫ﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻧـﺎﻥ ﻫـﺎﻱ‬

‫ﺳﻨﺘﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺻﻼﺡ ﺩﻳﺪﻳـﻢ ﻛـﻪ‬

‫ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺎﻥ ﺑﺮﺑﺮﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛـﻪ ﺍﺯ‬

‫ﭘﺮﻣﺼﺮﻑ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻓـﺎﻧـﺘـﺰﻱ‬

‫ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺪﻫﻴﻢ ﻭ ﻫـﻤـﺎﻥ‬


‫ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ‪ -‬ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ‬

‫‪Page 26‬‬

‫ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮐﺴﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺍﺭﮐﺴﺘﺮﻫﺎﻱ ﻣـﺘـﻌـﺪﺩ‬

‫ﺣﺴﻦ ﮐﺴﺎﯾﯽ‪ ،‬ﻧﯽ ﻧﻮاز‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي ﮔﻞﻫﺎ‬ ‫درﮔﺬﺷﺖ‬ ‫ﺩﻭﻳﭽﻪ ﻭﻟﻪ‬

‫ﺭﺍﺩﻳﻮ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻧﻲ ﭼﻮﻥ ﺍﺑﻮﺍﻟﺤـﺴـﻦ ﺻـﺒـﺎ‪،‬‬

‫ﺣﺴﻴﻦ ﻳﺎﺣﻘﻲ‪ ،‬ﺣﺒﻴﺐ ﺍﷲ ﺑﺪﻳﻌﻲ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻴـﺮﻧـﻘـﻴـﺒـﻲ ﻭ‬ ‫ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ ﺧﺮﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﺍﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۳۳۵‬ﺑﻪ ﺑﺮﻧـﺎﻣـﻪ‬

‫ﮔﻞﻫﺎ ﺭﺍﻩ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۳۵۷‬ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤـﮑـﺎﺭﻱ‬ ‫ﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬

‫ﺍﺯ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﻱ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻟﻴﺎﻗﺖ‬ ‫ﮐﺴﺎﻳﻲ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۳۶۱‬ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ‬

‫ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴـﻤـﺎ ﺍﺧـﺮﺍﺝ ﺷـﺪ‪ .‬ﻭﻱ‬

‫ﻭ‬

‫ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐـﻤـﺎ‬

‫ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ‬

‫" ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻠﻔﺮﻭﺵ" ﻭ "ﻧﻲ ﻭ ﺗـﺎﺭ"‬

‫ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ‬

‫ﺍﺯ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﻭﻱ ﺑﻮﺩ‪.‬‬

‫ﭘﺮﺩﺍﺧـﺖ‪ .‬ﺩﺭ‬

‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺍﻳﺴﻨـﺎ‬

‫ﺳــﺎﻝ ‪۱۳۶۹‬‬

‫ﺣﺴﻦ ﮐﺴﺎﻳﻲ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨـﺒـﻪ‬

‫ﻧﻴﺰ ﺗـﻨـﺪﻳـﺲ‬

‫‪ ۲۵‬ﺧـﺮﺩﺍﺩ ) ‪۱۴‬ﮊﻭﺋـﻦ( ﺩﺭ‬

‫ﻭﻱ ﺩﺭ ﮔﺎﻟﺮﻱ‬

‫ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺁﺧﺮ ﻋـﻤـﺮ‬

‫ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻫﻨـﺮﻱ‬

‫ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲﺑﺮﺩ‬

‫ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ‬

‫ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﻏﺬﺍ‬

‫ﻧﺼﺐ ﺷﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ‬

‫ﺧــﻮﺭﺩﻥ ﺭﺍ ﻧــﺪﺍﺷــﺖ ﺩﺭ‬

‫ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﺰﺩ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺗﺎﺝ ﺍﺻﻔﻬـﺎﻧـﻲ ﻭ‬ ‫ﺍﺩﻳﺐ ﺧﻮﺍﻧﺴﺎﺭﻱ ﻭ ﻧﻮﺍﺧﺘﻦ ﻧﻲ ﺭﺍ ﻧﺰﺩ ﻣﻬﺪﻱ ﻧﻮﺍﻳـﻲ ﻓـﺮﺍ‬

‫ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﻭﻱ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻫﻤﻨﺸﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻦ ﺻـﺒـﺎ‬ ‫ﻧﻮﺍﻧﺪﮔﻲ ﺳﻪ ﺗﺎﺭ ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺧﺖ‪.‬‬

‫ﺩﺭ‬

‫ﮐﺸـــﻮﺭﻫـــﺎﻱ‬

‫ﺳﭙﺮﻱ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺁﻟﺒﻮﻡ ﻫـﺎﻱ‬

‫ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺣﺴـﻦ ﮐﺴـﺎﻳـﻲ ﺁﻭﺍﺯ ﻭ‬

‫ﮐﻨﺴﺮت را ﻟﻐﻮ و ﯾﮏ‬ ‫ﺳﯿﻨﻤﺎ را ﭘﻠﻤﭗ ﮐﺮد‬

‫ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻲ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﮑـﺎﺭﻱ ﺩﻭﻳﭽﻪ ﻭﻟﻪ‬

‫ﺣﺴﻦ ﮐﺴﺎﻳﻲ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﻩ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎﺯ ﻧﻲ ﺩﺭ ﺳﻦ ‪ ۸۳‬ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺟﻠﻴﻞ ﺷﻬﻨﺎﺯ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﺠﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﻣﻠﮏ ﺍﺟـﺮﺍ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﭼﻬﺮﻩ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﮐﺴﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺩﻫﻪﻱ ‪ ۶۰‬ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻱ ﺑﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺩ‬

‫ﺯﺍﺩﮔﺎﻫﺶ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ‪ .‬ﮐﺴﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴـﺮ‬

‫ﭘﻠﯿﺲ اﯾﺮان ﯾﮏ‬

‫ﻫــﻨــﺮﻣــﻨــﺪ‬

‫ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۳۷۰‬ﺩﺭ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻧﻲ ﻧﻮﺍﺯﺍﻥ ﺷﺮﮐـﺖ‬ ‫ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻓﻀﺎﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ‪ .‬ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻧﻴـﺰ ﺍﺯ ﺳـﺎﻝ‬ ‫‪ ۱۳۷۴‬ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺴﺘﻤﺮﻱ ﻭﻱ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐـﺮﺩ‪ .‬ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻄﺎﺀ ﺍﷲ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷـﺎﺩ‬

‫ﮔﺸﺖ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺟﻠﻮﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﮐﻨﺴـﺮﺕ ﻣـﺎﺯﻳـﺎﺭ ﻓـﻼﺣـﻲ‬

‫ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﭘﺎﭖ ﺩﺭ ﺑﺮﺝ ﻣﻴﻼﺩ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤـﭽـﻨـﻴـﻦ‬

‫ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻠﻴﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘـﺎﺕ‬

‫ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻳﻮﺭﻭ ‪ ۲۰۱۲‬ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﻴﺲ ﭘﻠـﻤـﭗ ﺷـﺪ‪.‬‬

‫ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻬﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ‪ ۲۲‬ﺧـﺮﺩﺍﺩ ‪ ،۱۳۹۱‬ﺩﺭ‬

‫ﮔﺰﺍﺭﺷﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ «ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﮐﻨﺴﺮﺕ ﻣـﺎﺯﻳـﺎﺭ‬ ‫ﻓﻼﺣﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﻲ ﺣﻀﺎﺭ »ﺍﺯ ﻟﻐﻮ ﺍﻳﻦ ﮐـﻨـﺴـﺮﺕ‬

‫ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺩﻗﺎﻳﻘﻲ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋـﻨـﻮﺍﻥ ﻭ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﮔﺸﺖ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﻭ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ‬

‫ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ " ﻫﻨﺠﺎﺭﺷﮑﻨﺎﻥ" ﺩﺭ ﮐﻨﺴﺮﺕ ﻣﺎﺯﻳﺎﺭ ﻓﻼﺣﻲ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻮﺷـﺖ‪ .‬ﺳـﺎﻳـﺖ‬

‫ﺗﺎﺑﻨﺎﮎ ﺍﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﮐـﻨـﺴـﺮﺕ‬

‫ﻣﺎﺯﻳﺎﺭ ﻓﻼﺣﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ "ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﻲ ﺣﻀﺎﺭ" ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﺎﺑﻨﺎﮎ‪ ،‬ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﮐﻪ ﺑـﺎ " ﭘـﻮﺷـﺶ‬

‫ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ" ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﺎ ﻭﻥ ﻫـﺎﻱ ﮔﺸـﺖ‬

‫ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺑﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮﻱ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ‪ .‬ﮔﺸﺖ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑـﺮ‬ ‫ﺑﻴﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﮐﻨﺴﺮﺕ ﻣﺎﺯﻳﺎﺭ ﻓﻼﺣﻲ‪ ،‬ﺑﺎ ﺑﺮﺧـﻲ ﺍﺯ ﺑـﺎﺯﺩﻳـﺪ‬

‫ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮﺝ ﻣﻴﻼﺩ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ،۱۳۷۸‬ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺭﺟﻪ ﻳﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨـﺮ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ‪ ،‬ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺭﺍﺩﺍﻥ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧـﻴـﺮﻭﻱ‬

‫ﮐﺴﺎﻳﻲ ﺩﺭ ‪ ۲۰‬ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﮏ ﻧﻮﺍﺯﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻳﻲ ﺍﻋﻄﺎ ﺷﺪ‪ .‬ﺍﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۳۸۱‬ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ ﻋـﻨـﻮﺍﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻬﺮ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻱ ﻳﮑﻲ‬ ‫ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﻳﮏ ﺳـﺎﻝ ﭼﻬﺮﻩﻱ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﺯ "ﻫﻨﺮﭘﻴﺸﮕﺎﻥ ﺳﺮﺷﻨﺎﺱ ﺯﻥ ﺳﻴﻨﻤﺎ" ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﮔـﺰﺍﺭﻱ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ " ﺳﻼﻡ" ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﭼـﻬـﺎﺭﮔـﺎﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺣﺴﻦ ﮐﺴﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻣﻲﺗـﻮﺍﻥ ﺑـﻪ ﮐﻨﺴﺮﺕ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺭﻭﺯ ‪ ۲۲‬ﺧﺮﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺝ ﻣﻴﻼﺩ ﺳـﺨـﻦ‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺁﻟﺒﻮﻡ " ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻞﻓﺮﻭﺵ" ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻳﺰﺩﺍﻧﻲ ﻭ ﺁﻭﺍﺯ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻧﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻫﻨﺮﭘﻴﺸﻪ ﻓﺎﺵ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻟﺒﻮﻡ "ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﻲ" ﺑﺎ ﺳﺎﺯﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﻋﻠﻲ ﺟﻬﺎﻧﺪﺍﺭ ﻭ " ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻱ ﻧﻲ ﻭ ﺗﺎﺭ" ﺍﺷـﺎﺭﻩ ﮐـﺮﺩ ﮐـﻪ‬ ‫ﺍﺭﮐﺴﺘﺮﺍﺳﻴﻮﻧﻲ ﺣﺠﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﮐﺮﺩ‪ .‬ﮐﺴﺎﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻢ ﻧﻮﺍﺯﻱ ﻭﻱ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻣـﻴـﺮﺟـﻼﻟـﻲ ﺍﺳـﺖ‪ .‬ﺍﺯ‬

‫ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۳۲۹‬ﺑﺎ ﺍﺭﮐﺴﺘﺮ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﺍﺭﺗﺶ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻫﻤﮑـﺎﺭﻱ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﻭﻱ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ‪ ،‬ﺣﺴﻦ ﻧـﺎﻫـﻴـﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻮﻱ‪ ،‬ﻋﺒﺎﺱ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ﻭ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻏﻴﻮﺭﻱ ﺍﺷـﺎﺭﻩ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﮐﺮﺩ‪.‬‬

‫«ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻏﺬﺍ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﺠﺎﺏ»‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﮐﻪ ﮔﺸﺖ ﺍﺭﺷـﺎﺩ ﺑـﺮﺍﻱ‬

‫ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮﺍﺳﻤﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺑﻪ ﺳـﺨـﻨـﺎﻥ‬

‫ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺑﻬﻤﻦ ﮐﺎﺭﮔﺮ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧـﺘـﻈـﺎﻣـﻲ‬


‫ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ‬

‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻳﮏ ﺷﻨﺒﻪ ‪ ۲۱‬ﺧﺮﺩﺍﺩ ﮔﻔﺘﻪ ﺑـﻮﺩ‪:‬‬ ‫«ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻭ ﺟﺸﻦﻫﺎﻱ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﻣـﺒـﻨـﺎﻱ‬ ‫ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻫـﻤـﺎﻧـﻨـﺪ‬ ‫ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻏﺬﺍ ﺗﻌﻄﻴـﻞ ﻣـﻲ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪» .‬ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﺟﺎ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ «ﺍﺟـﺎﺯﻩ‬ ‫ﺑــﺮﮔــﺰﺍﺭﻱ ﺟﺸــﻦ ﻫــﺎ ﻭ‬ ‫ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻫـﺎﻳـﻲ‬ ‫ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﺠﺎﺏ ﻭ ﻋﻔـﺎﻑ‬ ‫ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﻴﻢ‬ ‫ﺩﺍﺩ‪» .‬ﺑﻬﻤﻦ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ‬ ‫ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻭﺭﺯﻳﺪﻩ ﮐﻪ «ﻧﻴـﺮﻭﻱ‬ ‫ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻭﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ‬ ‫ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﺣـﺎﻝ ﺣـﺎﺿـﺮ ﺩﺭ‬ ‫ﺟﺸﻦﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻳﺎ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻤـﺎ ﺩﺭﺳـﺖ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ "ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺪﭘﻮﺷﺸﻲ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻴﻢ‪».‬‬ ‫ﻭﻱ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻳﮏ ﺯﻥ ﻫﻨﺮﭘﻴﺸﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳـﮏ‬ ‫ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﻭﺝ ﺗﺨﻄﻲ ﺍﺯ ﺣﺠـﺎﺏ ﻭ ﻋـﻔـﺎﻑ‬ ‫ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ‪« :‬ﻳﮏ ﻫﻨﺮﭘﻴـﺸـﻪ ﺯﻥ ﺑـﺎ ﻟـﺒـﺎﺱ‬ ‫ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﺑﺎ ﻣﺮﺩ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ ﺩﺳـﺖ ﻣـﻲ ﺩﻫـﺪ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲﺷـﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺩ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﮏ ﺍﻟﮕﻮ ﺑـﺮﺍﻱ ﺟـﻮﺍﻧـﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ؟»‬ ‫«ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﺮﺩﻩ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﮐﺎﺭﻱ ﻧﺪﺍﺭﺩ»‬ ‫ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﺣﻤﺪﻱ ﻣﻘﺪﻡ ‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧـﺘـﻈـﺎﻣـﻲ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ‪ ۲۲‬ﺧﺮﺩﺍﺩ ‪ ۱۳۹۱‬ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ‬ ‫ﮐﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﺮﺩﻩ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﮐﺎﺭﻱ ﻧـﺪﺍﺭﺩ‪ .‬ﺍﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺩﺍﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪« :‬ﺁﻥﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎ‬ ‫ﻭ ﺳﺮﻳﺎﻝﻫﺎﺳﺖ ﻭ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﮐﺎﺭﻱ‬ ‫ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﭘﻠﻴﺲ ﺑـﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﻳﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩﺍﻱ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﺎﺭﻱ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﺴـﺎﺋـﻞ ﺍﻳـﻦ‬ ‫ﺻﻨﻒ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻫﺎﻱ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗـﺎ‬ ‫ﺣﺪﻭﺩﻱ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺩﺭ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ‪».‬‬ ‫ﻃﺮﺡ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﻧﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﮔﺸﺖ ﻫـﺎﻱ ﺍﺭﺷـﺎﺩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ «ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﺧﻼﻗﻲ »ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ ﻫـﺎﻱ‬ ‫ﺍﺧﻴﺮ ﺣﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﺎﻳﻲ‬ ‫ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺯﻧﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧـﻈـﺮ‬ ‫ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ «ﺑﺪﺣﺠﺎﺏ »ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﻧـﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻘﺎﻡﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺍﻧـﺘـﻘـﺎﺩ‬ ‫ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬

‫ﭘﻠﻤﭗ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺍﻳﺴﻨﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﭘﺮﺩﻳـﺲ‬ ‫ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻲ "ﺯﻧﺪﮔﻲ" ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﺩﻟـﻴـﻞ ﻓـﺮﻭﺵ‬ ‫ﺑﻠﻴﻂ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺟﺎﻡ ﻣﻠﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻪ ﺯﻧـﺎﻥ‬ ‫ﭘﻠﻤﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﭘﻠﻴﺲ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺗﻤﺎﺷﺎﻱ ﻣﺴـﺎﺑـﻘـﺎﺕ‬ ‫ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺟﺎﻡ ﻣﻠﺖﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ "ﻳﻮﺭﻭ ‪ "۲۰۱۲‬ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻤﺎﻫـﺎ‬ ‫ﺭﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻣـﺠـﺎﺯ‬ ‫ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺑﻬﻤـﻦ‬ ‫ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﺟـﺎ‬ ‫ﭘﻴﺶ ﺗﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻳﮏ ﺷﻨﺒـﻪ‬ ‫‪ ۲۱‬ﺧﺮﺩﺍﺩ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ‪«:‬ﭘﻠﻴﺲ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨـﺪﺳـﺎﺯﻱ ﺯﻳـﺎﺩﻱ ﺍﺯ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣـﺮﺩﺍﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﺯﻱ ﻓـﻮﺗـﺒـﺎﻝ ﺩﺭ‬ ‫ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻧـﺠـﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣـﺘـﻮﺟـﻪ ﺷـﺪﻳـﻢ‬ ‫ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺎ‬ ‫ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﻱ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺯﻧـﺪ‪ ،‬ﻭﺿـﻌـﻴـﺖ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪».‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﺟﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪« :‬ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﮕـﺎﻡ‬ ‫ﺑﺎﺯﻱ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻌﻀﺎ ﻓﺤﺶﻫﺎﻱ ﺭﻛﻴـﮏ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﻳﺎ ﺷﻮﺧﻲ ﻫﺎﻱ ﺑﺪﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺷﺎﻥ‬ ‫ﺯﻧﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺯﻧـﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺸﻜﺮ ﻛﻨﻨﺪ‪».‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺳﻴﻨﻤﺎﺩﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺧﺼﻮﺹ ﺍﮐﺮﺍﻥ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺟﺎﻡ ﻣﻠﺖﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘـﺎ‬ ‫"ﻳﻮﺭﻭ ‪"۲۰۱۲‬ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ‪ .‬ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺗـﻬـﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎ ﺍﮐﺮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻤﺎﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﺘﺨـﺖ‬ ‫ﺑﺎ ﺷﺮﻁ ﺣﻀﻮﺭ ﺻﺮﻑ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ‪.‬‬

‫وزارت ارﺷﺎد‪ :‬ﻣﺠﻮز ﻧﺸﺮ‬ ‫ﭼﺸﻤﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻫﯿﻦ‬ ‫ﺑﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻟﻐﻮ ﺷﺪ‬ ‫ﺭﺍﺩﻳﻮ ﻓﺮﺩﺍ‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻧﺸـﺮ‬ ‫ﭼﺸﻤﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﻟﻐﻮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻧﺎﺷﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﮐﺘﺎﺏ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ‬ ‫ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐـﺮﺩﻩ‬

‫‪Page 27‬‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﮐــﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ‬ ‫«ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ »ﻧﺸﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﻬﻤﻦ ﺩﺭﻱ ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻌﻪ‪ ۱۹ ،‬ﺧـﺮﺩﺍﺩﻣـﺎﻩ‪ ،‬ﺩﺭ‬ ‫ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺎ ﺧـﺒـﺮﮔـﺰﺍﺭﻱ ﺟـﻤـﻬـﻮﺭﻱ‬ ‫ﺍﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺍﻳﺮﻧﺎ‪ ،‬ﺩﺭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻟﻴﻞ ﻟﻐﻮ ﭘـﺮﻭﺍﻧـﻪ ﻧﺸـﺮ‬ ‫ﭼﺸﻤﻪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻦﮐﻪ ﻧﺸﺮ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻫـﺎﻱ‬ ‫ﺩﻳﻨﻲ ﻭ ﺍﺳﻼﻣﻲ «ﺗﻮﻫﻴﻦ »ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪«( :‬ﻧﺸـﺮ‬ ‫ﭼﺸﻤﻪ( ﮐﺘﺎﺑﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻧﻔﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﮐﺮﺑـﻼ‪ ،‬ﺑـﻪ‬ ‫ﺳﺎﺣﺖ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﻭ ﻳﺎﺭﺍﻧﺶ ﻧﻴﺰ ﺗـﻌـﺮﺽ ﮐـﺮﺩﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪» .‬ﻭﻱ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻧﺸﺮ ﭼﺸﻤﻪ‪ ،‬ﺩﺭ‬ ‫ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻣـﻮﺍﺭﺩﻱ «ﻣـﻄـﺎﻟـﺐ‬ ‫ﻣﺒﺘﺬﻟﻲ »ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪« :‬ﺗـﮑـﺮﺍﺭ ﺍﻳـﻦ‬ ‫ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺒﺘﺬﻝ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻭﻱ ) ﻧﺎﺷﺮ( ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳـﻲ ﮔـﺰﺍﺭﺵ ﻭ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﻴﻔﺮﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ‪».‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺣـﺪﻭﺩ‬ ‫«‪ ۱۲۰‬ﺍﺛﺮ »ﻧﺸﺮ ﭼﺸﻤﻪ‪« ،‬ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ »ﺑـﻮﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﺍﻓﺰﻭﺩ‪« :‬ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ‬ ‫ﻧﺸﺮ ﭼﺸﻤﻪ‪ ،‬ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻳـﻦ ﻧﺸـﺎﻥ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺗﺨﻠﻒ ﺩﺍﺭﺩ‪».‬‬ ‫ﺑﻬﻤﻦ ﺩﺭﻱ ‪ ۱۸‬ﺧﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺟﺎﻡ ﺟﻢ‪ ،‬ﺑﺎﻇﻬﺎﺭ ﺍﻳﻦﮐﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﮐـﺎﺭﻫـﺎﻱ‬ ‫ﻧﺸﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺣﺎﻣﻴﺎﻥ ﻧﺸﺮ ﭼﺸﻤﻪ «ﺑـﻪ‬ ‫ﻧﻮﻋﻲ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ »‪ ،‬ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻧﺸﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﺁﺛـﺎﺭ‬ ‫ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻲﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻱ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩ‪« :‬ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺷﻤﺎ ﮐﺘﺎﺑﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲﮐﻨﻴﺪ ﻭ‬ ‫ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲﺷـﻮﺩ ﻭ ﻣﺴـﺌﻠـﻪ‬ ‫ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﻭﻟﻲ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﻫـﺎ‬ ‫ﺗﻌﺪﺍﺩﺷﺎﻥ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺣﺠﻢ ﺍﺻﻠﻲ ﮐﺎﺭ ﻧﺎﺷﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ‪ ،‬ﺁﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﺸﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ ﻧﻮﻋﻲ ﮐﺞﺭﻭﻱ ﻭ‬ ‫ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻣﻀﺮ ﻭ ﻏﻠﻂ ﺍﺳﺖ‪» .‬ﺁﻗﺎﻱ ﺩﺭﻱ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ «ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ »ﻧﺸﺮ‬ ‫ﭼﺸﻤﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭﺯﺍﺭﺕ‬ ‫ﺍﺭﺷﺎﺩ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ «ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺮ ﺑﺎﻳﺪ ‪ ۲‬ﺳـﺎﻝ ﭘـﻴـﺶ‬ ‫ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪ‪».‬‬ ‫ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺳﺎﻝ ‪ ۹۰‬ﺧﺒﺮ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻧﺸﺮ ﭼﺸـﻤـﻪ‬ ‫ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣـﺎﻩ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻧﺸﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ‬ ‫«ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ »ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﮑﻢ ﻗﻀـﺎﻳـﻲ‪ ،‬ﺍﻣـﮑـﺎﻥ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳـﺖ ﺩﺍﺩﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺸﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۳۶۴‬ﺑﻪ ﺍﻧﺘـﺸـﺎﺭ ﮐـﺘـﺎﺏ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮ ﻭ‬ ‫ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﮐﻨﺪ‪.‬‬


‫‪Page 28‬‬

‫ﻃﻨﺰ ‪:‬‬ ‫ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫ﺗﺎ ﻋﺎﻗﻼﻥ ﺭﺍﻫﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻨﺪﻳﺪﻥ ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ ‪،‬‬ ‫ﺩﻳﻮﺍﻧﮕﺎﻥ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﺧﻨﺪﻳﺪﻩ ﺍﻧﺪ‪.....‬‬ ‫‪+++‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﺟﻮﺭﺍﺏ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﺩ‬ ‫) ﺭﻭﺯ ﭘﺪﺭ (‬ ‫ﮐﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺻﺪ ﺁﻓﺮﻳﻦ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ‬ ‫ﺳﻴﺼﺪ ﺁﻓﺮﻳﻦ ‪،‬‬ ‫ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﺏ ﻭ ﻧﺎﺯﻧﻴﻦ ﭼﺎﭖ ﮐﺮﺩ!‬ ‫‪+++‬‬ ‫ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﻱ ﻣﺎ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻫﺎ ﺩﺭﻭﻍ‬ ‫ﮔﻔﺘﻦ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ “ﭘﺎﺷﻮ ﻟﻨﮕﻪ‬ ‫ﻇﻬﺮﻩ” ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﻢ؟!‬ ‫‪+++‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻴﮕﻦ ﭼﺮﺍ ﺩﻭﺭ ﺩﻫﺎﻧﺖ‬ ‫ﻣﮕﺲ ﺟﻤﻊ ﻣﻴﺸﻪ؟ ﻣﻴﮕﻪ ﺁﺧﻪ ﻟﻬﺠﻢ‬ ‫ﺷﻴﺮﻳﻨﻪ!!!‬ ‫‪+++‬‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﺩﻭﺭﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺒﺮﻱ ﮔﺮﻳﻪ‬ ‫ﻣﻴﮑﺮﺩ‪ ،‬ﺍﺯﺵ ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﭼﺮﺍ ﻧﺰﺩﻳﮑﺘﺮ‬ ‫ﻧﻤﻴﺮﻱ؟ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺍﺯ ﻓﺎﻣﻴﻼﻱ‬ ‫ﺩﻭﺭﻣﻮﻥ ﺑﻮﺩ‬ ‫‪+++‬‬

‫ﺟﻮﮎ ‪ ،‬ﭘﻪ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻭ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻫﺎﯼ ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬

‫ﻧﺠﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺩﺍﺷﺖ‬ ‫ﻣﻲﺭﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﻛﺮﺩ ﻭ‬ ‫ﺯﺧﻤﻲ ﺷﺪ ﻭ ﮔﻮﺷﺶ ﻛﻨﺪﻩ‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬ﻳﻚ ﺟﺮﺍﺡ ﮔﻮﺵ ﺭﺍ‬ ‫ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺯﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻳﻜﻤﺎﻩ‬ ‫ﻭﻗﺘﻲ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ‬ ‫ﻧﺠﺎﺭ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﺮﺩ‪،‬‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺍﻳﻦ ﮔﻮﺵ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺟﺮﺍﺡ ﭘﺮﺳﻴﺪ‪ :‬ﭼﻄﻮﺭ؟‬ ‫ﻧﺠﺎﺭ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺭﻭﺵ‬ ‫ﻳﻪ ﻣﺪﺍﺩ ﺑﻮﺩ‬

‫‪+++‬‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻴﺮﻩ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻣﻴﮕﻪ‪:‬ﺟﻮﺟﻪ‬ ‫ﻳﻪ ﭘﺴﺮﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﻣﻴﮕﻪ ‪ :‬ﭘﻨﮑﻪ ﺧﺮﺍﺏ‬ ‫ﺩﺍﺭﻳﻦ؟ ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ ‪ :‬ﺁﺭﻩ ﻣﻴﮕﻪ ‪:‬ﺩﻭﻧﺶ‬ ‫ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺑﺪﻳﻦ ﻧﻤﻴﺮﻩ!!!‬ ‫ﺑﺎﺑﺎﺵ ﻣﻴﮕﻪ ‪ :‬ﺧﻮﺏ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮﻱ‬ ‫‪+++‬‬ ‫ﺧﺴﻴﺴﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻴﺒﻴﻨﻪ ‪ ۱۰۰‬ﺗﻮﻣﻦ ﺑﻪ ﺯﻳﺮﺵ ﻣﻴﺨﻮﺍﺑﻴﻦ ‪ ،‬ﻣﻴﺨﻮﺍﻱ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﺸﻪ‬ ‫ﻳﮑﻲ ﮐﻤﮏ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﮐﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﻣﻴﮕﻪ ؟!!‬ ‫‪+++‬‬ ‫ﻋﺠﺐ ﮐﺎﺑﻮﺳﻲ ﺑﻮﺩ!!‬ ‫ﻗﺎﻟﻴﺸﻮﻳﻲ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫‪+++‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲ ﮔﻦ ﻣﺎﺭ ﺑﺎﺑﺎﺗﻮ ﻧﻴﺶ ﺯﺩ ﺑﺎ ‪ %100‬ﺗﺨﻔﻴﻒ!‬ ‫ﻓﻮﺕ ﮐﺮﺩ‪ ،‬ﻣﻲ ﮔﻪ‪ :‬ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺯﺩﺵ؟ ﻣﻲ ﻣﻴﺎﻥ‪ ,‬ﻣﻴﺒﺮﻥ‪ ,‬ﻣﻴﺸﻮﺭﻥ‪,‬‬ ‫ﮔﻦ ﺁﺭﻩ‪ ،‬ﻣﻲ ﮔﻪ ﻣﺎﺭ ﻣﻘﺼﺮﻩ‬ ‫ﺩﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺎﺭﻥ!!‬ ‫‪+++‬‬ ‫‪+++‬‬ ‫ﻣﻌﻠﻢ‪ :‬ﺭﺿﺎﺟﺎﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺣﻴﺪﺭ ﻳﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻮﻃﻪ ﻣﻴﮕﻦ ﺍﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﻮﻥ ﮐﺠﺎ‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﺎﺯﻱ؟‬ ‫ﻣﻴﺮﻩ ؟ ﻣﻴﮕﻪ ﻣﻦ ‪ 40‬ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺭﺿﺎ‪ :‬ﺑﻠﻪ ﺁﻗﺎ! ﺭﻓﺘﻢ ﺩﺭ ﺧﻮﻧﻪ ﻱ ﺣﻴﺪﺭ‪،‬‬ ‫ﺧﻴﺎﺑﻮﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮑﻨﻢ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﺪﻳﺪﻡ‬ ‫ﻫ‪‬ﻲ ﺩﺭ ﺯﺩﻡ ﻫ‪‬ﻲ ﺩﺭ ﺯﺩﻡ‪ ،‬ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻭﻣﺪ‪،‬‬ ‫ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮﻩ‬ ‫ﺣﻴﺪﺭ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺯﺩﻡ!!‬ ‫‪+++‬‬


Page 29

‫ﺳﻮﺩﻭﮐﻮ‬

Teach-in and Vigil for Human Rights In Iran: Solidarity with The Iran Tribunal Sunday June 17th at Tomkins Park 17 Ave. & 8 St. S.W. Calgary Teach-in: 6:30-7:30pm. Learn about the condition of human rights in Iran historically and today, and the efforts of the International People's Tribunal to condemn the massacre of political prisoners in Iran from the 1980s. Vigil: 7:30-8:30

Vigil to honour the missing, murdered and all those whose

human rights have been violated. Solidarity with the International People's Tribunal and those coming forward to testify. Feel free to bring chairs, candles, flowers, poetry, songs, memories…


‫‪Page 30‬‬

‫ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ‬

‫ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻭ‬

‫ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ‬

‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ‬ ‫ﺩﺭ ﭘﻲ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺍﺣﻤﺪ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺨﺶ‪ ،‬ﺩﺑﻴﺮ‬ ‫ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ "ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ‬ ‫ﺑﺎﻧﮑﻲ" ﻭ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻋﻤﺪﻩﺗﺮﻳﻦ ﺩﻻﻳﻞ ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺩﻭﻣﺎﻫﻪ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻟﺠﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﮐـﺮﺩﻩ‬

‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﭘﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺁﻗﺎﻱ ﻧﻌﻤﺖﺑﺨﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧـﻮﺩﺭﻭ‬

‫ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺍﻣﺴﺎﻝ " ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺩﻫـﻪ ﺍﺧـﻴـﺮ"‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳـﺖ‪ .‬ﺑـﻪ ﮔـﺰﺍﺭﺵ ﺧـﺒـﺮﮔـﺰﺍﺭﻱ‬

‫ﺍﺯ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯ ﺩﺭ ﮔﺮﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺩﺭ ﺣﺎﻟـﻴـﮑـﻪ‬ ‫ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺷﺮﮐﺖ ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺍﻣـﺎ ﺑـﻪ‬ ‫ﺩﻟﻴﻞ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻮﺩ‪ ،‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ‪".‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻘﺘﻪ ﺩﺑﻴـﺮ‬

‫ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳـﺎﻥ‬

‫ﺍﻧـــﺠـــﻤـــﻦ‬

‫ﺍﻳﺮﺍﻥ) ﺍﻳﺴﻨﺎ(‬

‫ﺧـﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ‬

‫‪،‬ﺑــﺮﺍﺳــﺎﺱ‬

‫ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ‬

‫ﺁﻣﺎﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ‬

‫ﺷـــﺪﻩ ﮐـــﻪ‬

‫ﺻﻨـﻌـﺖ ﻭ‬

‫ﺩﻭﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ‬

‫ﻣﻌﺪﻥ ‪،‬ﺗﻮﻟﻴﺪ‬

‫ﺍﺯ ﺻــﻨــﺪﻭﻕ‬

‫ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﻮﺩﺭﻭ‬

‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣـﻠـﻲ‬

‫ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ‬

‫ﺑﺮﺍﻱ ﺧـﺮﻳـﺪ‬ ‫ﺧــــﺎﺭﺟــــﻲ‬ ‫ﺷﺮﮐـﺖ ﻫـﺎﻱ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭﺳـﺎﺯ ﻭ‬ ‫ﻗﻄـﻌـﻪ ﺳـﺎﺯ‬ ‫ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ‬ ‫ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ‬

‫ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖﻣﺎﻩ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ‪ ۳۲‬ﺩﺭﺻـﺪ‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ‪ ۱۰۰‬ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ‪ ۲۰۱‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﻮﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﻣﺎﻩ‬ ‫ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ ۲۷‬ﺩﺭﺻﺪ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭﺍﻧﺖ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺑﻪ‬ ‫‪ ۶۹‬ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻴﻨﻲﺑﻮﺱ ﻭ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗـﺮﺗـﻴـﺐ‬

‫ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ‪ ،‬ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﮐﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ‪ ،‬ﻋﺪﻡ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﺗﻬـﺎﻡ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺳﺘﻬﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ‪.‬‬


‫ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ‬

‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ‬

‫ﻗﻠﺐ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﺯ ﺗﻼﺵ‬ ‫ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﺑﺎ‬ ‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ‬

‫ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻗﻠﺐ ﺁﺳﻴﺎ ﺩﺭﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮ ﺍﺩﺍﻣـﻪ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮﺩﻧﺪ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭼﻬﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟـﻤـﻠـﻠـﻲ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻱ ﮐﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧـﻮﺩ‬ ‫ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﻧـﻴـﺮﻭﻫـﺎﻱ‬ ‫ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻼﺷﻬﺎﻱ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺴـﻠـﺢ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺩﻭﻟﺖ‪ ،‬ﺍﺑﺮﺍﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ‪ .‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨـﻨـﺪﻩ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ‪ ،‬ﺩﺭ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺑـﺮ ﺿـﺮﻭﺭﺕ‬ ‫ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ‪ ،‬ﺗﻼﺷﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﮑﻴﻢ ﺛـﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺍﺯ‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺯﻳـﺮ‬ ‫ﻧﺎﻡ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻗﻠﺐ ﺁﺳﻴﺎ‪ ،‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻭﺯﺭﺍﻱ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺷﺶ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ‪ ،‬ﻫﺸـﺖ ﮐﺸـﻮﺭ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ‪ ،‬ﺷﻤﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ‬

‫ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺣـﺎﻣـﺪ ﮐـﺮﺯﻱ‪،‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﮐﺮﺩ‪ ،‬ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗـﺎ ﺑـﺮﺍﻱ‬ ‫ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺻﻠﺢ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ‪ ،‬ﺍﺯ ﺍﻓـﻐـﺎﻧﺴـﺘـﺎﻥ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ‪ ،‬ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻭﺯﺭﺍﻱ ﺧـﺎﺭﺟـﻪ‬ ‫ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﭼﻴﻦ‪ ،‬ﺗﺎﺟﻴﮑﺴﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺍﺯﺑﮑﺴﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺭﻭﺳﻴﻪ‪ ،‬ﺗﺮﮐﻴﻪ ﻭ ﻭﺯﻳﺮ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻫﻨﺪ‪ ،‬ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔـﺎﻧـﻲ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌـﻮﺩﻱ‪ ،‬ﺁﺫﺭﺑـﺎﻳـﺠـﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﻗﺰﺍﻗﺴﺘﺎﻥ‪ ،‬ﻗﺮﻗﻴﺰﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﮐﺎﺑﻞ‪:‬‬ ‫ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ‪۲۴ ،‬‬ ‫ﺟﻮﺯﺍ‬

‫ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻧﺸﺴﺖ " ﻗﻠﺐ ﺁﺳﻴﺎ" ﺩﺭ ﮐﺎﺑﻞ ﻭ ﺟﻨﺠﺎﻝ ﺑﺮ ﺳـﺮ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮊﻧﺮﺍﻝ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﮐﻞ‪ ،‬ﺍﺯ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣـﻮﺭﺩ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﭼﺎﭖ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﺎﺑﻞ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺳﺮﻭﺵ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻭﺯﺭﺍﻱ ﺧﺎﺭﺟﻪ‬ ‫ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ " ﻗﻠﺐ ﺁﺳﻴﺎ" ﻧـﻮﺷـﺘـﻪ ﮐـﻪ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﺮﺩﻫﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﺰﺩﻳﮑﻲ ﮐﺸـﻮﺭﻫـﺎﻱ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ‬ ‫ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻫﺎ ﻋﻤﻠﻲ ﻧﺸﻮﺩ‪ ،‬ﻓﺎﻳـﺪﻩ ﺍﻱ ﺑـﺮﺍﻱ‬ ‫ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪ .‬ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ‪ ،‬ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺳﺮﻭﺵ ﻣﻠﺖ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﮐﻪ‬ ‫ﺩﻳﺪﺍﺭ ﻭﺯﺭﺍﻱ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭ ﮐﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺑﺪﻧـﺒـﺎﻝ‬ ‫ﺳﻔﺮﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﮐﺮﺯﻱ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻏﺮﺑﻲ ﻭ‬ ‫ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ‪ ،‬ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﺗـﻮﺍﺯﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑـﻂ‬ ‫ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻭﺭ ﻭ ﻧﺰﺩﻳﮏ‪ ،‬ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺷﺪﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﺮﻭﺝ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﺯ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ‪ ،‬ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘـﺎﻥ‬ ‫ﺭﺍ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑـﺎ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐـﺮﺩﻩ ﻭ ﻓﺼـﻞ ﺟـﺪﻳـﺪﻱ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺳﺮﻭﺵ ﻣﻠﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐـﻪ ﺩﻭﻟـﺖ‬ ‫ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐـﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﻭﺍﺑـﻂ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩﻫﺪ‪.‬‬

‫ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐـﻪ ﺑـﺮﮔـﺰﺍﺭﻱ‬ ‫ﻧﺸﺴﺖ " ﻗﻠﺐ ﺁﺳﻴﺎ" ﺩﺭ ﮐﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺰ ﻫـﺪﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﻥ ﻭﻗﺖ ﮐﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺑﺮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧـﻮﺷـﺘـﻪ ﮐـﻪ ﺷـﺎﻳـﺪ‬ ‫ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﮐـﺎﻏـﺬ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻓﻐـﺎﻧﺴـﺘـﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ‬ ‫ﻧﺸﺴﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ‪،‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ‪ ،‬ﺑـﺮﻳـﺘـﺎﻧـﻴـﺎ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧـﺎﻣـﻪ ﻫـﺎﻱ‬ ‫ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ‪ ،‬ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ‪ ،‬ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﮎ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ‪ ،‬ﻓﻨﻼﻧﺪ‪ ،‬ﺁﻟـﻤـﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺴﺎﻳﻞ‬ ‫ﻋﺮﺍﻕ‪ ،‬ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ‪ ،‬ﮊﺍﭘﻦ‪ ،‬ﻧﺮﻭﮊ‪ ،‬ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬ﺳﻮﺋﺪ ﻭ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻧﻬﺎﺩ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ‪ ،‬ﻫﻤﻨﻈﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﻭﻱ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺴﺖ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﺍﻓـﺰﻭﺩﻩ ﮐـﻪ ﺧـﻮﺩ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﻴـﺰ ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ‬

‫‪Page 31‬‬ ‫" ﻣﺴﺎﻳﻞ ﮐﻼﻥ" ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧـﻈـﺮ‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﻧـﺎﻣﺸـﺨـﺺ ﺩﻭﻟـﺖ‬ ‫ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ‪ ،‬ﮐﻤﮏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ‬ ‫ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﭼﺮﺍﻍ ﺑﻪ ﺟﻨﺠﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﻣـﻌـﺮﻓـﻲ‬ ‫ﮊﻧﺮﺍﻝ ﺩﻭﺳﺘﻢ‪ ،‬ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺍﺭﺷﺪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑـﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﮐﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ‪ ،‬ﺑـﺎﺯﻱ‬ ‫ﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺭﺑﻄﻲ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ "ﺧﺎﺋﻦ ﻣﻠﻲ" ﻧﺪﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺸﺨـﻴـﺺ‬ ‫" ﺧﺎﺋﻦ ﻣﻠﻲ" ﻣﻲ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ‪،‬‬ ‫" ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻴﭽـﺎﺭﻩ ﻭ‬ ‫ﺩﺳﺘﺮﺧﻮﺍﻥ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﺧﺘﻼﺱ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ" ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟـﺪﻱ‬ ‫ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﭼﺮﺍﻍ ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮊﻧﺮﺍﻝ ﺩﻭﺳﺘﻢ‪ ،‬ﭼﻪ ﮐـﺲ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﻱ ﻫﺪﻑ ﻗﺮﺍﺭ ﺧـﻮﺍﻫـﺪ ﮔـﺮﻓـﺖ؟ ﻭ‬ ‫ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺍﻫـﺪ‬ ‫ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ " ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺁﺭﺍﻡ" ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ‬ ‫"ﺷﻴﭙﻮﺭﻫﺎﻱ ﺟﻨﮓ ﻧﻮﺍﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ‪ ".‬ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﺍﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮊﻧﺮﺍﻝ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﮐـﻞ‪ ،‬ﻣـﺮﺩﻡ‬ ‫ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ‬ ‫ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺯﻭﺭﻣﻨﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ‬ ‫ﮐﺸﻮﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻓـﺮﺍﺩ‬ ‫ﺑﻪ ﭼﻬﺮﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﻧﻔﻮﺫ ﻭ ﻣﻘﺘﺪﺭﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷـﺪﻩ ﺍﻧـﺪ ﮐـﻪ‬ ‫ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﺎﺭ ﺩﺷﻮﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳـﮕـﺮ‪ ،‬ﺑـﻪ‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺑﺮﺧﻲ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺯ ﭼﻬـﺮﻩ ﻫـﺎﻱ‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴـﺌﻠـﻪ‬ ‫ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐـﺮﺩﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺑﺎﻭﺭ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﮐﺸـﻮﺭﻫـﺎﻱ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺍﻓﻐـﺎﻧﺴـﺘـﺎﻥ‬ ‫ﻣﻲ ﺭﻭﻧﺪ‪.‬‬


ISSUE: 393 At that point, Gallavotti claims, the policeman started to hit her with his baton. "He ripped the sign out of my hands, broke it in half and threw it‌As a last resort‌I said to him 'I know you have peace in your heart' and then he pepper-sprayed me in the face." Celebrity criticism But not all Montrealers are squarely behind the students. Former F1 driver Jacques Villeneuve is the son of Gilles Villeneuve, after whom Montreal's Grand Prix circuit is named. Irritated by the protesters' determination to use the Grand Prix as a platform for protest, he declared

with further demonstrations scheduled in 125 cities. However, a recent gathering in Montreal's Girouard Park, which has previously seen nightly turnouts of over 100, failed to attract the 50 protesters needed to flout the law. Disappointed, protest organizer Gonzo Nieto put the low attendance down to the fact it was Sunday evening and a flash flood had been forecast. Whether this was just a blip or an indication that the student-borne protest is beginning to run out of steam remains uncertain. What is certain, however, is that whilst Charest's Liberal government may still be in power, the students have shown that they are a force to be reckoned with. Author: Sian Griffiths Editor: Sarah Steffen

US exempts India, not China, from Iran oil sanction that "it's time for people to wake up and stop loafing about. It's lasted long enough." With both the prestigious Montreal International Jazz Festival, and the "Just for Laughs" comedy event just around the corner, Villeneuve is unlikely to be the last celebrity to wish the protests would just go away. Meanwhile, the "casserole" style of demonstration - where protesters march whilst beating pots and pans to make as loud a noise as possible - appear to have caught on from Toronto to New York,

DW The United States has exempted seven emerging economies, including India, from banking and finance sanctions after they cut back on importing oil from Iran. But China is not on the list. US Secretary of State Hillary Clinton has added India, South Africa, South Korea, Malaysia, Sri Lanka, Turkey and Taiwan to the list of countries exempt from sanctions, which already includes the European Union and Japan. Under a sanctions law approved last year that irritated some US allies, Washington will penalize foreign financial institutions for transactions with Iran's central bank, which handles the sales of the country's oil exports.

Page 32 Clinton said the seven countries had significantly reduced oil purchases from Iran in a move designed to further pressure Tehran to cease its efforts to develop nuclear energy and possibly nuclear weapons. Toeing a tricky line The US decision was announced just before scheduled annual talks between Clinton and Indian officials and resolves one of the biggest sticking points in relations between Washington and New Delhi. India, in the past, has been Iran's second largest oil buyer, after China. "By reducing Iran's oil sales, we are sending a decisive message to Iran's leaders. Until they take concrete actions to satisfy the concerns of the international community they will continue to face increasing isolation and pressure," Clinton said in a statement. However, the United States did not announce an exemption for China, which is heavily dependent on oil from Iran to fuel its burgeoning economy, ramping up pressure on a key US trading partner in Asia. Beyond the 27-nation European Union, which has banned Iranian imports, beginning in July under separate sanctions, other buyers of Iran's crude have pledged to cut purchases by up to a fifth. The problem is keeping pressure on Iran while, at the same time, avoiding a spike in global oil prices

Irankhabar The Only Weekly Persian Newspaper in Alberta, Canada since 2004


Page 33

IRAN NEWS

under the proposed plans, their tuition fees would still remain among the lowest in North America. The students pinned small squares of red felt to their clothing to symbolize being "carrement dans le rouge" or "squarely in the red," an allusion to growing student debt. The strike called for students to DW boycott classes and, more conQuebec's longest ever period of troversially, prevent others from student unrest threatens to conattending. As a result, the protest tinue throughout the summer. has evoked strong emotions What originally began as a student protest about tuition fee rises among a divided student populahas now become a full-blown so- tion. One business student who did not want to be named said cial and political movement. that she would "kill" anyone who Quebec's leaders have warned stood between her and her deprotesters that their continued gree. acts of civil disobedience are Police back-lash threatening the economy of the predominantly francophone prov- Thousands of other students, however, have been prepared to ince, which is already one of the most indebted regions in Canada. risk failing their spring term in order to uphold the strike. DemonThe warnings come as pictures strations are held on an almost circulate of police pepperdaily basis, and the protesters spraying students within meters are attracting support from a diof pubs and clubs packed with verse cross-section of Canadian well-heeled Formula One Grand society. Ironically, says student Prix visitors. protester Gonzo Nieto, the proCanada's growing protest movetest movement seems to have ment has been dubbed the "Maple Spring," a reference to the been kept alive by official attempts to clamp down on demonrecent spate of uprisings in Arab strations. "I give the Charest govcountries. It all began back in February, when Quebec's provin- ernment full credit," Nieto jokes. According to Nieto, the student cial government declared its inmovement was running out of tention to raise tuition fees by 75 steam until, on May 18, Jean percent over a five year period. Charest's provincial government The students voted to go on passed a controversial piece of strike, despite the fact that even

Quebec braces itself for a summer of unrest

legislation known as Law 78. Under the new law, police must be given eight hours notice of gatherings of more than 50 people, as well as an itinerary of their route. Heavy fines of up to CA$125,000 (97,000 euros) can be imposed on anyone in breach of the new law. In addition, Montreal city councilors passed a by-law to make it illegal for protesters to wear face masks. Mainstream Quebeckers were incensed by what they saw as an attack on their freedom of expression and assembly. The law backfired and the numbers of protesters swelled. In imitation of Chile's "cacerolazos" movement, the protesters took to banging on pots and pans during demonstrations, earning themselves the nickname "les casseroles" or "the kitchen pans."

Christine Gallavotti, a 29-year-old nurse, had not taken part in the initial tuition fees protests, but decided to take to the streets in protests at Law 78. The heavy-handed police tactics she experienced during her first demonstration have motivated her to continue protesting. "I was polite to the officer," she says as she recalls a particularly brutal encounter with a policeman. "I said to him 'Sir. I am against Law 78 and I consider I have the right to peacefully protest.'"


‫ورزش‬

‫‪Page 34‬‬

‫ﺟﺎﻡ ﻣﻠﺖﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ؛‬ ‫ﻗﺪﺭﺗﻨﻤﺎﻳﻲ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﻭ‬ ‫ﺣﺬﻑ ﺍﻳﺮﻟﻨﺪ‬ ‫ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ‬

‫ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺑﺎﺯﻱ ﮐﺎﻣﻼ ﻳﮑﻄﺮﻓﻪ ‪ ۴‬ﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺟﻤـﻬـﻮﺭﻱ‬ ‫ﺍﻳﺮﻟﻨﺪ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﻋـﻨـﻮﺍﻥ‬

‫ﺍﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺭﺥ ﺣﺮﻳﻔﺎﻥ ﮐﺸﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺑﺎﺯﻱ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ‪ ۱۴‬ﮊﻭﺋﻦ ) ‪۲۵‬‬

‫ﺧﺮﺩﺍﺩ( ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﻳﺮﻟﻨﺪ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﮔـﻞ ﻫـﺎﻱ‬

‫ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﻭ ﺗﻮﺭﺱ ) ‪ ۴‬ﻭ ‪ ،(۷۰‬ﺩﺍﻭﻳﺪ ﺳﻴﻠﻮﺍ ) ‪ (۴۹‬ﻭ ﺳـﺴـﮏ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺧﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﻳﺮﻟﻨﺪ ﺩﺭ ‪ ۲۰۱۴‬ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ‪ .‬ﺑﻬﺘﺎﺵ ﻓﺮﻳﺒﺎ‪ ،‬ﻣﻠﻲ ﭘﻮﺵ ﺳﺎﺑﻖ ﺍﻳـﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺑﺎﺯﻳﮑﻨﺎﻥ ﺍﻳﺮﻟﻨﺪ ﺩﺭ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺩﻭﻳﭽﻪﻭﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻨﻲ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺑـﺎ‬ ‫ﻓﺎﺑﺮﮔﺎﺱ )‪ (۸۳‬ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﻳﺮﻟﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻱ ﺍﻭﻝ ﻫﻢ ‪ ۳‬ﺑـﺮ ﻳـﮏ ﺑـﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﻱ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﻳﺎﺭﻭﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺑـﻮﺩﻧـﺪ ﻭ ﻗﻄﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﺮﻭﺍﺳﻲ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﻴﻤﻲ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﭘﺮﺷﻤـﺎﺭ ﺑﻬﺘﺎﺵ ﻓﺮﻳﺒﺎ‪ ،‬ﻣﺮﺑﻲ ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺍﺳـﺘـﻘـﻼﻝ‬

‫ﺍﺯ ﺗﻮﺭﻧﻤﻨﺖ ﺣﺬﻑ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻳـﺪﺍﺭ ‪ ۷۸‬ﺍﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﻱ ﺑﺎﺯﻳﮑﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﻣـﻮﺭﺩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺁﻗﺎﻱ ﮔﻞ ﺟﺎﻡ ﻣﻠﺘﻬﺎﻱ ﺁﺳﻴﺎ ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ ‪،۱۹۸۰‬‬ ‫ﺷﺎﻣﮕﺎﻩ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ‪ ۲۳‬ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻭ ﻟﺤﻈﺎﺗﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻳﺪﺍﺭ‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺗﻮﭖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﮑﻨﺎﻥ ﺍﻳـﻦ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻴﻢ ‪ ۸۵۹‬ﭘﺎﺱ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳـﻦ ﺭﮐـﻮﺭﺩ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺟﺎﻡ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪.‬‬

‫ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺑﺎﺯﻱ ﻗﺒﻠﻲ‪ ،‬ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﻭ ﺗﻮﺭﺱ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ‬

‫ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺍﻭ ﺳﺴﮏ ﻓﺎﺑﺮﮔـﺎﺱ ﺭﺍ ﺑـﺮ‬ ‫ﻧﻴﻤﮑﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺗﻮﺭﺱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴـﺮ ﺑـﺮﺍﻱ‬

‫ﻣﺪﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺗﻴﻢ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻲﺍﺵ ﭼﻠﺴﻲ ﻭ ﺗـﻴـﻢ ﻣـﻠـﻲ‬

‫ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺿﻌﻴﻔﻲ ﺩﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﺭﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺳـﺘـﺎﻧـﻪ ﺟـﺎﻡ‬

‫ﻣﻠﺖﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪ‪.‬‬

‫«‪ ۴‬ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﺯ ‪ ۲‬ﺑﺎﺯﻱ‪،‬‬

‫ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﻟﺒﻨﺎﻥ»‬

‫ﺩﻭﻳﭽﻪ ﻭﻟﻪ‬

‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﺎ ﺩﻭﻳﭽﻪ ﻭﻟﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻬﺘﺎﺵ ﻓﺮﻳﺒﺎ‬

‫ﻭﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﺷﻴﻮﻩ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻲ ﺩﻭ‬

‫ﺗﻴﻢ ﻭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻓﺎﺯﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﺯﻱ‪ ،‬ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﮏ ﺍﻣﺘﻴـﺎﺯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﻱ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ ‪ ۴‬ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﻱ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ‬

‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻳﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪﻱ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﻲ ‪،۲۰۱۴‬‬ ‫ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ‪ ۲۱‬ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﺎﺭﻭﻳﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﺑﺮ‬

‫ﺗﻮﺭﺱ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺩﻭ ﮔﻞ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﻱ ﺯﺩ ﺩﺭ ﺩﻗﻴﻘﻪ ‪ ۷۴‬ﻣﻠﻲ ﭘﻮﺷﺎﻥ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺴﺎﻭﻱ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪ ،‬ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﻓﺎﺑﺮﮔﺎﺱ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﺪ‬ ‫ﻗﻄﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﺨﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺻﻌﻮﺩ ﺑﻪ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﻲ‬


‫‪Page 35‬‬

‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﺩﻣﻮﻧﺘﻮﻥ ﻭ ﮐﻠﮕﺮﯼ‬ ‫ﺭﻭﺣﻲ ﻳﺰﺩﺍﻧﻲ –ﺑﻴﺮﺟﻨﺪﻳﺎﻥ‬

‫ﺳﺎﻟﻦ ﺁﺭﺍﻳﺶ‬ ‫‪Angel's hair salon‬‬

‫‪403- 264-3366‬‬

‫‪Nahid’s Esthetic‬‬

‫‪780- 935-4139‬‬ ‫‪403- 667-3884‬‬

‫‪Fari‬‬ ‫ﺁﮊﺍﻧﺲ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ‬

‫‪403– 612-7962‬‬

‫ﺭﺿﺎ ﮔﻠﺸﻨﯽ‬

‫‪403– 560-0685‬‬

‫ﺳﻴﻤﺎ ﺭﺿﻮﺍﻧﯽ‬

‫‪403– 390-6048‬‬

‫ﻋﺒﺎﺱ ﺩﺍﻭﺩﻱ‬

‫‪403– 560-2030‬‬

‫ﻋﻠﻲ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﺨﺖ ﻭﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ‬

‫‪403– 829-1938‬‬

‫ﻣﺎﻧﺪﺍﻧﺎ ﮐﻴﺴﻤﯽ‬

‫‪403– 477-7701‬‬

‫ﻣﻬﺮﻱ ﺍﺷﺮﻑ‬

‫‪403– 255– 7228‬‬

‫‪Advanced Travel‬‬

‫‪1-877-904-4422‬‬

‫ﻣﻴﺘﺮﺍ ﻧﺎﻳﺖ‬

‫‪Payless Online Travel‬‬

‫‪403) 457-2492‬‬

‫ﻣﻴﺘﺮﺍ ﺧﻠﻴﻠﻲ ﺳﭙﻬﺮ‬

‫‪403-874-1788‬‬

‫ﺷﮫﺎب‬

‫ﺟﻮﺍﻫﺮ ﻓﺮﻭﺷﯽ‬

‫ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ‬

‫‪Amaswiss Diamond Watches and Jewellery‬‬ ‫‪Calgary Draiving School Ltd.‬‬

‫‪403-265-9883‬‬

‫‪ 403-284-1272‬ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ‬

‫ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ – ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ‬ ‫‪Ahmad‬‬

‫‪403-252-5290‬‬ ‫‪Farid‬‬

‫‪403-554-6391‬‬

‫ﺩﻧﺪﺍﻥ ﭘﺰﺷﮏ‬ ‫ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺷﮑﺎﻥ ﺣﻤﺰﻩ ﺍﯼ‬

‫‪403-934-5292‬‬

‫‪Shawan Electrical‬‬ ‫ﭘﺰﺷﮏ‬ ‫ﺩﮐﺘﺮ ﮐﻴﺎﻭﻱ‬

‫‪403–276–8711‬‬

‫ﺩﮐﺘﺮ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺻﺪﺭﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ) ﻃﺐ ﺳﻮﺯﻧﻲ (‬

‫‪(780)-233-4193‬‬

‫ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﻲ‬ ‫ﺷﺮﻭﻳﻦ ﺍﺷﺮﻑ‬

‫‪403– 875– 0114‬‬

‫ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﻲ ‪ -‬ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ‬

‫ﺁﻭﺍ‬

‫‪403– 607-0905‬‬

‫ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ‬ ‫‪Flavour me Pizza‬‬

‫‪403-514-8090‬‬

‫‪House of Kabob‬‬

‫‪403- 277-7151‬‬

‫‪Shiraz Persian Cusisine‬‬

‫‪403-452-4050‬‬

‫ﺟﻌﻔﺮ ﺁﺫﺭ‬ ‫ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ‬

‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﻧﺠﻤﻨﻬﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫‪403-262-2006‬‬

‫‪403- 589-1231‬‬

‫ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﮐﻠﮕﺮﯼ‬

‫‪403– 262-5695‬‬

‫ﺁﻟﻦ ﻣﻬﺮﻱ‬ ‫ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻟﻄﻔﻲ‬

‫‪403– 89-12345‬‬

‫ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻭﻟﻴﻢ‬ ‫ﭘﺮﻭﻳﺰ ﺳﻴﭽﺎﻧﻲ‬

‫ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻟﻄﻔﻲ‬

‫‪403- 714-4298‬‬

‫ﻋﻠﻲ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﺨﺖ ﻭﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ‬ ‫ﮐﺘﻲ ﻧﻴﻠﻔﺮﻭﺷﺎﻥ‬

‫‪403-829-1938‬‬ ‫‪403-561-7646‬‬

‫‪Edmonton‬‬

‫ﺭﺿﺎ ﭘﺴﻨﺪ‬

‫‪780-707-7724‬‬ ‫‪403-969-2266‬‬

‫ﮐﻤﺎﻝ ﺁﺫﺭ‬

‫‪403-200-9899‬‬

‫ﮔﺮﻭﻩ ﺭﻗﺺ ﻣﺠﻨﻮﻥ‬

‫‪780-919-9948‬‬ ‫‪403-401-5303‬‬

‫ﻣﻴﻨﻲ ﺳﻮﭘﺮ ﭘﺎﺭﺱ – ﺍﺩﻣﻮﻧﺘﻮﻥ‬

‫‪780-481-2974‬‬

‫ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺷﺎﻫﻴﻦ‬

‫‪403-293-0909‬‬

‫‪ 403 – 969- 3471‬ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻏﻨﺪﻭﺭ‬

‫‪403-240-2331‬‬

‫ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﺒﺮ ﺁﮔﻬﯽ ﺗﺠﺎﺭﯼ‬

‫ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭﺝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ‬ ‫ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻳﮑﺴﺎﻝ‬ ‫‪ 250‬ﺩﻻﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‪.‬‬

‫‪403–607-3714‬‬

‫ﺗﺮﺳﯽ ﻧﻴﺮﯼ‬

‫‪ 403–829– 2567‬ﻧﻘﺎﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ‬

‫ﭼﻨﮕﻴﺰ ﻣﻬﺎﺟﺮﻱ‬

‫‪403–863– 3550‬‬

‫‪Wild Rose Country Painting & Decorating‬‬

‫ﺯﻳﻨﺎ ﺗﻘﻮﺍﻳﻲ‬

‫‪403– 850-6957‬‬

‫‪780-965-2970‬‬

‫‪Edmonton‬‬

‫ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﺝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺴﺐ ﻭ‬

‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ‪ ،‬ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ‬

‫‪ 403– 4700192‬ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ‬

‫‪403– 462-9999‬‬

‫ﻭﺍﻡ ﻣﺴﮑﻦ‬

‫‪403-263-6900‬‬

‫‪support@CanadianIranian.com‬‬

‫ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺍﻣﻼﮎ‬

‫ﭘﺎﺭﺱ ﺳﺘﻼﻳﺖ‬

‫‪403-457-2728‬‬

‫‪Kitchen Cabinets &Furnature Finishing‬‬

‫ﺷﻬﺮﺍﻡ ﮐﺒﻴﺮ‬

‫‪403-667-0146‬‬

‫‪403-926-koob‬‬

‫ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﮐﻠﮕﺮﻱ‬

‫‪SEA HOMES INC.‬‬

‫ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ‬

‫‪4036082954‬‬

‫‪CCIS Services‬‬

‫‪Mansour Madadi‬‬

‫‪403.984.3177‬‬

‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ‬ ‫ﻣﺣﻣود ﺻﻔﺮی‬

‫‪403– 971-3847‬‬

‫ﻟﻴﺰﺭ‬

‫ﻓﺮﺣﻨﺎﺯ ) ﺍﺩﻣﻮﻧﺘﻮﻥ (‬

‫‪Koob The Kabob Factory Diverse Sports Physical Therapy‬‬ ‫‪Patogh‬‬ ‫‪403-453-0727‬‬ ‫‪The Empaire Café Lounge‬‬

‫ﻓﻮﺯﻳﻪ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﻱ‬

‫‪403-640-4600‬‬

‫ﻫﻨﺮﻱ‬

‫ﺻﺮﺍﻓﯽ‬ ‫‪403-816-1003‬‬

‫‪403-690-0005‬‬

‫ﻭﮐﻴﻞ‬

‫‪403-680-6172‬‬

‫ﺑﺮﻕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ‬

‫‪BAKERY‬‬

‫ﻣﻴﺘﺮﺍ ﻧﺎﻳﺖ‬

‫ﻧﺎﻫﻴﺪ‬ ‫‪CHINOOK AUTO REPAIR INC‬‬

‫‪Orchid Pastry‬‬ ‫‪BANUKA‬‬

‫‪Naturaltouchlaser‬‬

‫‪780-707-7724‬‬

‫‪(403) 463-9904‬‬

‫ﻗﻨﺎﺩﻱ‬


‫‪Page 37‬‬

‫ﻣﻘﺎﻟﻪ‬


‫‪The Only Weekly Persian Newspaper in Alberta, Canada since 2004‬‬

‫‪Volume 8 Number 393 - June 15 , 2012‬‬

‫ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺒﺎﺏ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ‬

‫‪403- 277-7151‬‬ ‫)‪Roohy Yazdani ( Birjandian‬‬

‫ﺭﻭﺣﯽ ﻳﺰﺩﺍﻧﯽ ) ﺑﻴﺮﺟﻨﺪﻳﺎﻥ (‬ ‫ﺑﺎ ‪ 20‬ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ‬ ‫ﮐﻠﮕﺮﯼ‪ ،‬ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ‬

‫®‪REALTOR‬‬

‫ﺍﻣﻼﮎ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻭﺍﻡ ﻣﺴﮑﻦ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ‬ ‫ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫‪403– 612– 7962‬‬ ‫‪Email: ryazdani@shaw.ca‬‬

‫‪www.calgaryhomesplus.ca‬‬

Irankhabar  

Irankhabar The Only Weekly Persian Newspaper in Alberta, Canada since 2004

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you