بولتن محرمامه خبرگزاری فارس برای فرمانده کل سپاه پاسداران

Page 1

1 همدقم هژیو نتلوب یملس نیسح رادساپ رکشلرس رادرس یملسا بلقنا نارادساپ هاپس لک هدنامرف هرامش 29 خیرات هب 3 9 14 1  .تسا هدش رشتنم و هدامآ هخسن کی رد افرص نتلوب نیا نیرخآ زا رت قیقد یناسر علطا و ییانشآ ترورض روظنمب و رابخا یعقاو تابلاطم ،یزاجم یاضف ،تاعیاش ، تسایس هدرپ تشپ تلوحت نیب هزوح و هقطنم تلوحت،یزاجم یاضف یاهدنرت،مدرم یعقاو ریغ و ماقم هب طوبرم تاهبش مها صوصخ رد هدش رشتنم بلاطم دصر ،للملا و یملسا بلقنا نارادساپ هاپس ناهدنامرف و اوق نارس ،یربهر مظعم یاه هرهچ رسارس یتینما تیعضو نیرخآ نینچمه و هتفه زاس ربخ عمج هناسر نارظنبحاص زا یعمج تمه هب یا هژیو همانربخ ،روشک مکارت و اه هلغشم هب هجوت اب نتلوب نیا .تسا هدش نیودت و یروآ یملس نیسح رادساپ رکشلرس رادرس یرادرب هرهب تهج افرص یراک سا بلقنا نارادساپ هاپس لک هدنامرف .تسا هدش هیارا و میظنت یمل
2 هیصوت هاگتسد هب بلقنا ربهر دکوم یاه یتینما یاه یتاعلطا هاگتسد نلوئسم یتینما یاه – یتاعلطا – دص زا لبق زور دنچ کرتشم هینایب رو - بوشآ و تاشاشتغا هرابرد ار یشرازگ ریخا یاه هدرک بلقنا ربهر میدقت هدومرف هراب نیا رد بلقنا ربهر .دنا .دشاب راذگریثات مدرم رد دیاب دینک هئارا دیهاوخ یم هک یشرازگ نیا دنا نتسم ربارب رد ناریا مدرم دهاوخ یم نمشد .دشاب حیرص و عطاق ،یروف.دشاب د رواب نیا .دنتسیاب ناگناگیب ربارب رد هن و تیمکاح بوشآ نیا رد یجراخ تلاخد ام ناگبخن یارب .دنا هتفرگ رارق یملسا یروهمج لباقم اه یناریا هک هدمآ دوجو هب دارفا زا یخرب یارب یم یقلت یعرف رما کی اه فتسا بولطم وحن هب رنه و هناسر رازبا زا دیاب یناسر علطا یارب .دوش دیابن .دشاب راذگریثات ات دینک هدا بقع ام ارچ .تسا هناسر گنج نیا یاهرازبا زا یکی و میتسه گنج لاح رد ام .دوب دهاوخن راذگریثات دوش رید رگا دوش ریخات زا هک دیوگب نایاقآ هب دیناوت یم هچره ؟میتسه تاعوضوم نیا .دننک هدافتسا بولطم وحن هب هناسر رازبا تاشاشتغا ب یدوز نیا ه .میتسه بیاغ عاضوا نیبت رد نلا ام و دشاب نقتم دیاب امش هینایب .تسا هدمآ نادیم هب دوجو همه اب هطلس ماظن .دوش یمن مامت یکرحت مک یناخمش و یسیئر نایاقآ نارصقم اب دروخرب و یریگیپ یارب نادهاز رد تاشاشتغا تلع رد یشرازگ تفایرد زا سپ بلقنا ربهر هدومرف یلم تینما یلاع یاروش ریبد یناخمش یلع هب نادهز تاشاشتغا یارجام هراب هک دنا علطا مدرم یارب رتدوز .دینک دروخرب وا اب دوب فلختم یسک و دیدرک یریگیپ لثم ار هلئسم رگا.دینک دورو هلئسم نیا هب رتدوز یناسر .تسا هدوب هچ ارجام هک دوش یآ هب نینچمه بلقنا ربهر ت هدومرف یسیئر لا ناربج دیاب هدوب یریصقت و روصق رگا و دوش یگدیسر رتدوز هلئسم نیا هب هک دندوب فرط زا اما .دوش هنافساتم یسیئر و یناخمش نایاقآ .تسا هتفرگن تروص یمادقا گ هتبلا س هیحان زا یرگید یاه هور یاهورین لک دات حلسم .دوب یماظتنا یورین شرازگ اب توافتم هک دنداد رارق یربهر مظعم ماقم رایتخا رد و هیهت ییاه شرازگ ، یکرحت مک زا بلقنا ربهر هیلگ نادهاز تاشاشتغا عوضوم یسررب رد اه یربهر دورو مدع راتساوخ بلقنا ربهر نارواشم زا یخرب دش نادهاز تاشاشتغا عوضوم هب زا هک دندوب هداد داهنشیپ و ه ناشیا فرط نشور یرادقم کی هلئسم ات دریگن تروص یمادقا نآ .دوش رت ناتسا هب یربهر هدنیامن مازعا رد هک دندوب هداد داهنشیپ نینچمه اه .تسا دیمحلادبع یولوم هب نداد جاب یعون و تسا دوز لعف ناتسچولب و ناتسیس یکرحت مک بلقناربهر یتقو اما شم ار یسیئر و یناخمش نایاقآ درک هدها ه هدومرف دوخ رتفد هب باطخ امیقتسم ،دنا امش رگا هک دنا .منک یریگیپ مدوخ نم دینک یریگیپ ار عوضوم نیا دیرادن تقو دیمحلادبع یولوم اب ههجاوم رد اجان و یلم تینما یلاع یاروش هب بلقنا ربهر روتسد ر نما یلاع یاروش هب بلقنا ربه یماظتنا یورین و یلم تی ع یولوم یریگتسد ناش یدنب عمج هک ،دوب دیمحلادب هداد روتسد رد هک دنا ،نادهاز رد تاشاشتغا عوضوم یسررب نایرج یب دیاب هکلب .دوش تشادزاب دیابن دیمحلادبع یولوم .دوش وربآ اب هک یدرف اب دروخرب و همکاحم یارب اجان هدنامرف هب بلقنا ربهر روتسد درک کیلش رابریت ر هداد روتسد یماظتنا یورین هدنامرف یرتشا نیسح رادرس هب بلقنا ربه یدرف نآ ایناث .دیهد رادشه دیمحلادبع یولوم هب لوا هک دنا ،تسا هدرک کیلش رابریت هحلسا اب هک .دوش دروخرب وا اب و همکاحم درم زا یهاوخرذع مدع رطاخ هب اجان زا بلقنا ربهر داقتنا نادهاز م نا ربهر هدرکن یهاوخرذع نادهاز هثداح رطاخ هب نادهاز و ناریا یمومعراکفا و مدرم زا هک نیا لیلد هب یماظتنا یورین زا بلق ،دنا هدرک داقتنا و هیلگ .دنا نادهاز هب مازعا زا لبق یربکا یلع ملسلا تجح هب بلقنا ربهر تاروتسد دوخ رتفد داهنشیپ اب بلقنا ربهر ح مازعا رب ینبم تفلاخم ناتسچولب و ناتسیس ناتسا هب دوخ هدنیامن ناونع هب یرتخا ملسلا تج یلع یاقآ هک دندوب هدومرف و هدرک .دنراد تیعطاق مه و یلامج ههجو مه ناشیا .دنورب یربکا یربهر مظعم ماقم هب طوبرم یاه هدینش
3 تیرومام نیا لاح هب ات نم هک هتفگ بلقنا ربهر اب رادید رد یربکا یلع ملسلا تجح رن اه ن هبرجت و ما هتف بلقنا ربهر .مراد هدومرف درف نآ .دیورب امش هن هک دنا دیمحلادبع یولوم فطاعت تسا رارق .میهدب ار وا باوج دیاب ام و هتشون همان ام یارب ی تروص وب اه نا اب قح یدراوم رد رگا .دیریذپب هدوب راک رد یصیاقن رگا .دیشاب عطاق و مکحم هسلج رد هتبلا .دریگ یریذپب هد .د یارب بلقنا ربهر تاروتسد ناهانگ یب ندش یفرعم زابناج و دیهش نادهاز هثداح هدومرف نادهاز هثداح زا تاشرازگ تفایرد زا سپ بلقنا ربهر اجان هدنامرف و امیس و ادص نیلوئسم ،رادناتسا هک دنا هقطنم رد هک عاب هک یناسک و دارفا اب .دننک ریغت دیاب دندوب رصقم روخرب ،دندش ناتسا رد مدرم کیرحت ث .دوش د ناشیا هموقرم قبط 5 یربکا یلع ملسلا تجح هب یدنب ، هب ار نادهاز هثداح ناگدش هتشک 3 ،مودعم هورگ دیهش و هتخاب ناج میسقت هدومرف و هدرک یدنب دوب هانگیب یدادعت کی ،دندوب براحم و رصقم ینعی .دنتسه مودعم دارفا یرس کی هک دنا دیهش هک دن .دوش هداد دیاب مه یدادعت کی هید.دنوش یم بوسحم .دنوش یقلت زابناج هک دنا هدش حورجم هانگ یب یدادعت 16 هتشک زا رفن اگدش یم بوسحم دیهش نادهاز رد ن دنوش هک تسا نیا رب اهدروآرب 16 هتشک زا رفن یم بوسحم دیهش ناونع هب نادهاز هثداح ناگدش .دنوش قم رهاظلا یلع هب هید هدش رر غلبم 600 .دوش تخادرپ دارفا نیا زا یخرب هب ناموت نویلیم دنا هدروخ ریت اوهس نادهاز هثداح رد هک یدارفا هرابرد بلقنا ربهر رظن ح نم رد دیمحلادبع یولوم و ناتسا هب بلقنا ربهر یمازعا هدنیامن یربکا یلع ملسلا تج دید رگیدکی اب چولب نارادرس زا یکی لز و را رادید نیا رد .تسا هدرک وگو تفگ ریت اوهس و دندوبن نارگشاشتغا وزج هک ییاهنآ هک تسا نیا رب ی ربهر رظن هدش هتفگ یو هب مه ییاهنآ .دنوش یم بوسحم دیهش ،دندش هتشک ای دندروخ هک .دنوش یم بوسحم زابناج ،دنا هدید بیسآ و دندروخ ریت یولوم اب ههجاومرد ماظن یلک تسایس دیمحلادبع هرابود وا هک دوش یمادقا دیابن .دوش ارادم دیمحلادبع یولوم اب لعف هک تسا نیا رب ماظن یلک تسایس تنس لها و دوش نیگمشخ .دناوخبارف اه نابایخ هب ار .دوش بلس یو ییاناوت جیردت هب هک تسا نیا رب ریبدت هتبلا بحاص زا یعمج تسشن ارظن نیباک درکلمع یسررب یارب ن تیآ ه یسیئر لا اب یتسشن توعد تیآ یسیئر لا روضحو اضریلع ،یرگسع یلع،ردقلاوذ رقاب دمحم ،ییاضر نسحم،لداع دادح یلعملغ،ییادف نیسح ،بئاط نیسح ،یناکاز یرفعجزیزع ،دنتسه بلقنا یاهورین فلتئا یاروش یانما تئیه هک یارب داجیا یخرب تاحلصا و تاریغت ینارمکح رد خ و اصوص نامزاس زا یخرب و تلود درکلمع تیعضو یسررب جم ریز زکارم و اه اه نآ ات هدش رازگرب یربهر رتفد هعوم .دننک حرطم ار دوخ تارظن هنیباک تارفن هرابرد ریغت ترورض رب تسشن نیا رد ،یزکرم کناب لک سیئر تاقیقحت ،مولع و یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب ،شرورپ و شزومآ یارزو و .تسا هدش دیکات یروانف دوب هدش توعد تسشن نیا رد تکرش یارب زین فابیلاق هک تسا ینتفگ لیلد هب هک و هیر ندوب نیکرچ یرامیب ازنولفنآ تسشن نیا رد .تسا هتشادن روضح .دندوب بیاغ زین رگید رفن ود مئا یاروش ،یملسا تاغیلبت نامزاس یاسور ات هدش داهنشیپ تسشن نیا رد نینچمه زین اه هاگشناد رد یگدنیامن داهن ،هعمج ه .دننک ریغت تفگ و رادید یلامجا یاوتحم زا یتیاور بلقنا ربهر اب لداع دادح یوگو رک حرطم ار یربهر اب دوخ رادید شرازگ لداعدادح رتکد رکذلا قوف هسلج رد .تسا هد رادید نایرج رد بلقنا ربهر هک هدش هتفگ و هب لداع دادح یلعملغ هدومرف ی اختنا رد رصحنم ار فلتئا یاروش یاه تیلاعف امش هک دنا .دیشاب بلقنا لک یارب هکلب دینکن تاب یاه یغولش نیا رد امش یاهورین ناتسا رد دیاب دیدوب مجسنم و یوق رگا ؟دندوب اجک ریخا و تیریدم دیاب .دیدرک یم ادیپ هولج اه یرج یاهورین هک دشاب یا هنوگ هب یهدنامزاس .دنیایب نادیم هب فلتئا یاروش و بلقنا نا لا .دنک راهم ار تاشاشتغا نیا دناوت یم گرزب تیعمج کی هک هتفگ بلقنا ربهر هب لداع دادح تردق و هدش فیعض ام جیسب ن ر وا اه یهلا بزح هک دهاوخ یم یهدنامرف .دشاب یلم هرهچ کی دیاب نم هاگن زا جیسب هدنامرف .درادن یگدننک جیسب هتشاد تسود ا .دشاب هتشاد اج اهنآ لد رد و دنشاب
4 ل و تسا هدش مامت روشک یسایس یاضف رد تیناحور هعماج راک هک هتفگ نینچمه لداع دادح کی و دیشاب رکف هب هک تسا مز لقنا ربهر هب هعماج نیا لکریبد ناونع هب ار رفن دنچ ارهاظ یو .دوش ایحا هعماج نیا هک دینک باختنا یلکریبد .تسا هداد داهنشیپ ب یم نیا رب مه میمصت تیآ هک دوش دوش بوصنم یفارعا لا ات هتساوخ لداع دادح زا نینچمه هسلج نیا رد بلقنا ربهر هئارا ناشیا هب بوتکم تروص هب باجح هرابرد ار دوخ تارظن و بلاطم دنک امیس و ادص یوس زا فابیلاق یناتسا یاهرفس ششوپ یریگیپ م یلع دیس ا یکی مدق رتفد یاضعا ز یناتسا یاهرفس ات هتساوخ یو زا امیس و ادص نامزاس سیئر یلبج نامیپ اب یسامت رد یربهر .دنهد ششوپ ار فابیلاق رقاب دمحم بلقنا ههبج یهدناماس یارب یرورس و لداع دادح شلت هرهچ زا یکی اب یتسشن رد یرورس زیورپ و لداع دادح یلعملغ ا اب یسایس یاه مه هب تیعضو زا داقتن هتفگ ،بلقنا ههبج هتخیر دنا یم شلت یلیخ بلقنا ههبج یهدناماس یارب ام هک .مینک هیلگ یب و ناهاوختلادع یبیرخت درکلمع هرابرد بلقنا ربهر هب فابیلاق یاه یگهمانرب تلود یاه لگ دارفا یخرب راتفر زا بلقنا ربهر اب رادید رد فابیلاق رقاب دمحم مام راگنا یناسک هک هتفگ و هدرک هی دنیایب هک تسا نیا ناش تیرو اب مه یسک و دننک تیذا ار ام و دننزب تمهت و هعیاش .دننک بیرخت ار ام .دنک یمن دروخرب اه نآ تلادع دارفا یو روظنم ارهاظ سا هدش ضقن یلاع ناوید رد یناطلس راشای هاگداد مکح زین یگزات هب .تسا هدوب ناهاوخ .ت ومرف یو هب خساپ رد بلقنا ربهر .دننک یم تیذا مه ار ام دارفا نیا هک دنا هد تلود امش روتسد هب ات منک یم یراک ره نم ،رادهگن یضار دوخ زا ار تلود هک دیدومرف نم هب امش هک هتفگ بلقنا ربهر هب فابیلاق دنوش یمن یضار ام زا تقو چیه اه نآ اما .منک یهارمه و کمک ار و همانرب تلود هک تسا نیا شلیلد و درادن اهراک رد یفده و یم اه نآ هب کمک یارب ام .دنتسه هتفشآ ،دنریگب میمصت دنناوت یمن .دننک یمن کرد اه نآ اما میور هک ار هاگن نیا بلقنا ربهر هدرک دیات ار دریگب دناوت یمن میمصت و تسا دنک و هدوب همانرب یب تلود .دنا فابیلاق ربهر زا زا یضعب رد ات هتساوخ بلقنا نآ ای تلود رد تاریغت هب تبسن دراوم ربهر .دننک دورو ،دتفایب قافتا دیاب ماظن رد هچ هدومرف بلقنا .دیهد ماجنا ار نا و دیسرب میمصت کی هب .دیسرب عامجا کی هب ماظن ناکرا و امش .منک یمن میقتسم دورو نم هک دنا یم تیامح مه نم .منک هتشاد یریبعت بلقنا ربهر نیا اب دنا .منک یم دورو نم دتفیب قافتا یلعف کرت ماظن رد رگا هک نومضم یارب هبراحم تساوخرفیک رودص اب بلقنا ربهر تفلاخم 80 نارگشاشتغا زا رفن یارب هیئاضق هوق 80 یخا تاشیامرف زا سپ هک تسا هدرک میظنت هبراحم تساوخرفیک نارگشاشتغا زا رفن یعمج رادید رد بلقنا ربهر ر .تسا هدش فقوتم نآ دنور ناهفصا مدرم زا خرب هتفگ هب زا هدرتسگ مجح نیا اب نینچمه ناشیا ،بلقنا ربهر رتفد ناکیدزن زا ی .دنا هدرک تفلاخم هبراحم یاه تساوخرفیک دوب ماظن میمصت ناتسچولب و ناتسیس یاجان هدنامرف یرانکرب س مرف یرتشا نیسح رادر ک هتفگ اجان لک هدنا ام تسد ناتسچولب و ناتسیس یاجان هدنامرف لزع مسق لاو ه یراک میتسناوتن و دوبن .تسا یضاران نانچمه مه دیمحلادبع اما تفرگ دیمحلادبع یولوم تیاضر زاربا یارب ار میمصت نیا متسیس هکلب .مینک د تاداهنشیپ تفایرد یارب بلقنا ربهر رتفد یصصخت یاه تسشن روشک ینارمکح ماظن تاحلصا هرابر یارب ار یصصخت یاه تسشن بلقنا ربهر رتفد ینارمکح ماظن رد تاریغت و تاحلصا عوضوم هرابرد اهراکهار و تاداهنشیپ تفایرد .دنک یم رازگرب حرطم یاه هرهچ و نارظن بحاص روضح اب روشک یبلقنا دنمورین نایرج کی لیکشت هب بلقنا ربهر روتسد هنحص رد روضح یارب بلقنا ساسح یاه هرهچ زا یکی هب بلقنا ربهر هدومرف یسایس یاه رد دنمورین هندب و ههبج کی و دیورب امش هک دنا نایرج نیا هک دینک داجیا روشک بزح دنمورین هاگنزب رد یهللا دینک سمل ،دینک ییاسانش ار یبلقنا نایرج درد امش .دننک رپس هنیس تاشاشتغا و اه و دیهد شزومآ ، هکبش .دینک یدنب
5 تلحم رد بلقنا دض اب هلباقم هکبش لیکشت یارب یملسا تاغیلبت نامزاس هب بلقنا ربهر روتسد ربهر هتساوخ یملسا تاغیلبت نامزاس زا بلقنا هکبش کی .... و تلحم دجاسم رد یبلقنا رصانع ییاسانش اب ات دنا یارب ار یمجسنم اکرحت اب هلباقم .دنهد لیکشت تلحم رد بلقنا دض ت ، لاح نیمه رد نآ نوماریپ رد هک یگرزب تلحم و مق دجاسم و دجاسم اه تئیه ،دنتسه اه دنامزاس هدش یه هکبش رب هولع و ییاسانش دهعتم و نیدتم دارفا .دنا هدش لیکشت عیرس شنکاو یاهورین یزاس .تسا ناگی یاهورین زا بلقنا ربهر هژیو رکشت هژیو زا هک دنا هدومرف اجان هدنامرف یرتشا رادرس زا ریدقت و رکشت اب )ع(نسح ماما یرسفا هدکشناد رد روضح نایرج رد بلقنا ربهر فرط هچب زا اصوصخم .دینک رکشت اجان مودخ لنسرپ زا نم .دیهد هیحور اهنآ هب و دیوگب توق ادخ و دینک رکشت هژیو ناگی یاه تر یلاع ماقم هیلگ ع هک یناسک زا هب دیمحلادب درک حرطم ار دن ع هک تسا هدوب نیا ناشهاگن لوا زا هبتر یلاع ماقم کی هک تسا هدش هدینش دیمحلادب حرطم هک نآ یارب یگتسیاش و تیحلص تیحلص دقاف یعامتجا ظاحل هب مه و یملع ظاحل هب مه و درادن دنریگب لیوحت ار وا و دوش رد ندش حرطم یارب مزل یاه کی دح هقطنم هرهچ تهج نیا زا .تسا یروشک و یا تساوخرد وا هک مه یراب دنچ و تسا هدوب وا نتفرگن لیوحت ناشهاگن ادتبا زا ناشیا مسارم و یمومع یاهرادید نمض رد ای و هتشاد ار هبتر یلاع ماقم اب رادید دریگ رارق هبتر یلاع ماقم رانک تسا هتشاد یعس رگید یاه وحت ار وا یلیخ یمن لی تشاد هیلگ هبتر یلاع ماقم نیا .دنتفرگ نایرج یخرب ارچ هک دن و یریگ یار یارب تسار و پچ یسایس یاه .دندرک ییامنگرزب ار وا و دندز درف نیا ندرک حرطم هب تسد تاباختنا نارگاشتغا اب دروخرب هویش هرابرد بلقنا ربهر هیصوت یسح هب دورو زا لبق بلقنا ربهر هدش هدینش مدرم اب رادید یارب ) هر( ینیمخ ماما هین زور رد ناهفصا 26 رد یا هژا یاقآ هب هام نابآ مه مدرم هب و دینک دروخرب عطاق :دنا هدومرف تاشاشتغا یاهردیل اب دروخرب هویش صوصخ .دینک یناسر علطا
6 بلقنا ربهر یوس زا یمازعا تئیه رفس هرابرد ناتسچولب و ناتسیس هب تدش زا سپ یربهر هک انعم نیدب ؛تسا ریخا یاه یمارآان ربارب رد ماظن لاعفنا یاقلا نکفا ههبش نایرج تاراهظا رد یلصا روحم .تسا هدرک مازعا ناتسیس هب ار تئیه نیا تاضارتعا ین مادقا نیا ندوب هجیتن یب و ناتسا نیا ثداوح لابق رد یربهر ندوب رصقم ز سا هدمآ بلاطم زا یخرب رد .ت ❑ :ههبش یاهروحم و قیداصم :)مارگلت( دیمحلادبع یولوم لاع تاماقم دنتشاد راظتنا مدرم ی زاربا مدرم اب و موکحم ار شاخ و نادهاز ثداوح روشک یدردمه ...دندرکیم یاهیلگ ا دنراد مدرم هک نی ثداح نلوئسم مامت هک تسا ۀ رورت یتسی م ار غارچهاش و دندرک موکح یلست ت گرزب ثداوح رد اما ،دنتفگ ی ه شاخ و نادهاز لثم مادکچی دندرکن موکحم نلوئسم زا لست و یت لاحرد ،دنتفگن هکی ا مدرم راظتنا نی موکحم نمض هک دوب تی نیا لاع تاماقم ،ثداوح ی روشک ئر لثم روهمجسی یارب تیلست م رفس ناتسا هب دقفت و درکی نلوئسم و لابهدر لست مدرم هب تی دنتفگیم مه هب . نی لیلد ماان مدرم دی .دنتسه ام میدقتعم لاب رامآ ی هتشک مخز و اه یاهی نیا هثداح ۀجیتن یضیعبت ن رد هک تسا یاهوری لها زا رضاح لاح رد .دراد دوجو حلسم ن رد تنس یاهوری یلصا رداک و ی یماظن ماظتنا و ی خ رگم دنرادن روضح یلی لاحرد ،کدنا هکی ژر رد می لها قباس ن رد تنس یاهوری .دنتشاد روضح حلسم ام ب زا تی ربهر ی هیلگ راد یم ا لوط رد هک نی ربهر مظعم ماقم هب همان هچره ام تدم ی میتشون یتح کی ا زا مه راب ناشی یخساپ رد تفای میدرکن، هکیلاحرد ربهر مظعم ماقم اب هتشذگ رد ام طابترا و تقافر ی رایسب ز دای ا هدوب من .تس مینادی نیا یاههمان ربهر هب ام ی یسر دناهد ای طقف .هن خساپ کی ا روتسد هب همان ناشی تشونیپ ا هدنب هتبلا هک دوب هدش نی قتسم هن ار خساپ ،می اج زا هکلب یی رگید .مدش علطم ... هطبار رد تاضارتعا اب ی رف مدرم و تسا دوجوم روشک رد هک دای ،دننزیم مه نمشد مدقتعم هدنب مه تلکشم اما ،تسا .دنراد دوجو 1 :)نایب هکبش( مان یب رد یلاح ولوم هک ی ،دیمحلادبع رج رد نادهاز تنس لها هعمج ماما نای رسارس تاضارتعا ،ی مامت دق ا مدرم رانک رد ناری روهمج ،هتفرگ رارق ی یملسا ه زا چی یششوک یارب ندرکرابتعایب نیا هدرکن راذگورف تنس لها حرطم هرهچ رتهزات.تسا نی ژر مادقا می رنوخ زی ا هک نی ب اهزور رتشی مه زا هشی مازعا ،دراد رارق نادنورهش رفنت دروم کی تئیه ات تسا نادهاز هب ولوم دوخ معز هب ی دیمحلادبع ارب ار ی راکمه ی .دنک دعاقتم ماظن اب ... ما ط نادهاز تنس لها هعمج ما ی زاغآ زا و هتشذگ هام ود رسارس تاضارتعا ،ی یاهینارنخس ینیشتآ امح رد ار تی لتق هب تبسن و هداد ماجنا ضرتعم مدرم زا ضارتعا اهراب چولب نادنورهش ماع هدرک .تسا نارنخس دنچ رد وا ی مک هنماخ ،هقباس یا نوخ هعمج« لوئسم ار نی هتسناد »نادهاز رصت و حی لکت هک تسا هدرک فی روهمج ی یملسا دیاب درم هکارچ ؛دوش صخشم مودنارفر اب د م رگی نیا ژر می من ار دنهاوخی یولوم دیمحلادبع امح لاح هک تی فلتخم راشقا نایناریا هب ،دراد دوخ اب ار یکی بوبحم زا رت نی یاههرهچ دبت روشک تنس لها لی مه هب و هدش ی ن لیلد هاوخدوخ و دبتسم تموکح یاهنماخ د ار وا رگی من لمحت دنکی ژر ربهر . می ش دراو شزاس رد زا لعف ولوم دراد دصق و هد ی تمس هب ار ی ماان وا زا مدرم هک دربب ی د .دنوش 2 مان یب :)هنامز ویدار( رخآ زا سپ زور ود نی مدرم تارهاظت ی اهرهش رد ی ا ،شاخ ،ناوارس ،نادهاز ،رهشناری ،هواجریم راهباچ پ و نیشی ناتسچولب رد کی تئیه تسرپرس هب هژيو ی لع جاح داوجدمحم ی ربکا ،ی سیئر اروشی راذگتسایس ی نادهاز هب هعمج همئا املع« اب ات دندرک رفس ی »ینید و تروص هب و هژی دیمحلادبع سا یهزلیعام .دننک هرکاذم 3 1 https://t.me/MostafaTajzadeh/49049 2 @BayanMediaNetwork 3 https://www.radiozamaneh.com/740951 https://www.radiozamaneh.com/740951 لع تاهبش مها هی ربهر مظعم ماقم ی

khamenei delegatio n zahedan killing people/32128851.html

7 :)ادرف ویدار( مان یب ب تشذگ زا سپ شی زا ۴0 ن طسوت نادهاز رد راتشک زا زور یاهوری یتینما روهمج ی ،یملسا شرازگ هدیسر ه هک یتای وس زا ی روهمج ربهر ی یملسا یارب هار »وا ملس غلبا« ی س ناتسا زکرم ناتسچولبوناتسی .تسا هدش وا لاح رد ی س ناتسا و »تسود« ار ماظن ربهر ناتسی د« ار ناتسچولب و رای مان »ناتسود و تسود هدی هک یاهورین هدنامرف تحت ی یلع یاهنماخ ن اوق لک هدنامرف هک زی خا هام ود رد ،تسه ری یکی دش زا رتدی نی رگبوکرس اهی لع ار هی ا مدرم نی رتمورحم نی اور روشک ناتسا .دناهتشاد ارش رد یطی پ تموکح هک یپای تایاور م رارکت ار دوخ دنکی نش هب رضاح و ندی لیلد یعقاو ن روشک ناضرتعم ،تسی ن مولعم تسی ه مازعا هک تای وس زا ی س ناتسا هب ماظن ربهر ناتسی لمع شقن هچ ناتسچولب و ی ک مارآ رد عاضوا ندر .دشاب هتشاد 4 مارگلت( رفشناد رصان :) اج نم رگا ی یاقآ ا هنماخ ی اج هب مدوب ی امن نداتسرف ،هدنی د نآ مزاع دوخ رای یم انج زا و مدش ی تا م شزوپ هداد خر ی متساوخ سررب لوق اهنآ هب . ی هبناج همه بئاصم خر هداد ار یم م ،مداد ی اضران رد هک متفگ یتی دنقحم هبناج همه گا و ولوم مدرم ر ی راعش ی ب ،دنا هداد ی و هدوبن تهج تسرد ا رد هک دنا هتفگ نی ابن و مرصقم نم صخش دادخر دی تاشرازگ هب افک مدارفا تسردان تی یم مدرک اه هداوناخ زا . ی وجلد رادازع یی یم گ هرانک اب اهنت رگا و مدرک ری ی م مارآ ناشناج تردق زا نم ی من گنرد ،تفرگ ی .مدرک مراد وزرآ ا هک نی انعم هب ماگ ی ندینش یادص شک نوشق ،راکهار هک دنشاب هدش هجوتم و دشاب تلم ی رد نابایخ ن اه تسی سم . ری هطرو زا روشک تاجن هار اهنت و تسرد ،طوقس نت نداد هب هتساوخ یاه ییادتبا نیا رش مدرم فی جن و بی 5.تسا )مارگلت ( یریصن یدهم : ربهر هاگتسد ی یم مادقا رد دناوت ی اجش مخز و ناگتشک همه ،هناع ی یاه خا خلت ثداوح ری رد ار هش ،روشک رسارس دی ما اسهم موحرم و زابناج و ینی هش ناونع هب مه ار دی دنک ملعا لوا و ا همادا رد نی گتسد همه ،راکتبا ری ناگدش نادنز و نای یسایس ارب وگتفگ دراو حلصم نادقتنم اب و هدومن دازآ ار ی حرط هئارا ی تهج عماج ا تفر نورب طخ عضو ز ری نونکی نینچ.دوش یمادقا قفا و دنادرگ دهاوخ رب ار قرو ی راودیما ور هب ار هدننک ی ناریا ا و نایناری .دوشگ دهاوخ ماظن و هب... قح رظن ،ری ربهر هاگتسد ی للدتسا ره اب ی ا هب تسد هک نی انبم و طانم ،دشاب هدز ب و س ناتسا دروم رد راکتبا ی شک لک دروم رد نآ وحن هب رو رتیوق ا هظحل و دراد دوجو ی دیابن درت نآ ماجنا رد دی .دنک 6 :)مارگلت( یوسوم ناملس تیمکاح روهمج ی یملسا ندم شبنج اب لباقت هامود تشذگ زا دعب ی ضارتعا و ی مهف هعماج ی د من باعرا و بوکرس اب هک دناوتی م هچنآ هب دهاوخی تسد .دبای غت اب اذل ری تایبدا اه هناشن و یی پ لابندب هدای هدرپ ندرک ی مود شیامن اضف رد دوخ ی یسایس نیا یاهزور ناریا ....تسا د زا رگی اه هناشن ی م ، مود هدرپ ناوتی د هب رادی هدنیامن ربهر ی پ و ی ما ناشیا د و نادهاز هب رادی ولوم اب ی دیمحلادبع یارب ییوجلد ا اب وگتفگ و ناشی هش و دی وجلد و ناگدش هتشک ندناوخ یی زا نآ هراشا نا لاح رد درک هکی مه ات نی پ تقو دنچ شی اه هناسر ی مکاح هب هتسباو تی گدش هتشک نا لوصحم ار کی تایلمع رورت یتسی و هتسناد ا زا ار دوخ نماد نی م کاپ ارجام دنتسنادی مکت رد کش نودب لی نیا تسایس ارجا و یی دهاش مود هدرپ ندش کی درکیور یتوافتم وس زا ی ناریگیمصت ظن ما میهاوخ پ هزات، هدرتسگ تاضارتعا زا هامود تشذگ زا دعب هک ارچ دوب مای نیا ا و شبنج یگداتسی تابلاطم رب ندم هاگتساخ و ی وس زا شا ی نیضرتعم ینارگن ییاه ارب ار ی هدنیآ روهمج ی یملسا .تسا هتشاد شنارادمامز و 7 • :اه تیئوت یقداص دومحم : هکنیا تملاسم و وگتفگ رد زا ماظن ییوج بوخ ربخ ،تسا هدمآرب ناتسچولب# مدرم اب ی هکنآ طرش هب ؛تسا عو و هدعو هب دی و دوشن افتکا نب قوقح نیدای مسر هب تلم تی ارب و دوش هتخانش ی عبت عفر تاضی کیتامتسیس یموق بهذم و ی لمع تامادقا ی گ تروص .دری 8 4
5
6
7
8
https://www.radiofarda.com/a/iran
https://t.me/sahamnewsorg/78995
https://t.me/sahamnewsorg/79028
https://t.me/sahamnewsorg/79082
-https://twitter.com/mah_sadeghi/status/1592042315287531520
8 نایمظاک یضترم : هدنیامن یاهنماخ ناسک :نادهاز رد ی ب هک هانگی تشک دش ه ه هش دنا دی !دنتسه تشگزاب ادتبا هب ی و بلقنا یاهمادعا یلاخلخ هک ،تفگیم ب دارفا مه رگا هانگی م تشهب هب ،دنوش هتشک !دنوری ناج هماکدوخ مکاح قلط کلم ،نادنورهش 9 یناطلس ناسحا : مینست رتیت ربهر ملس غلبا« هدز ی س مدرم هب ناتسی »ناتسچولب و امش رد ور ضرتعم مدرم نابایخ هب خ رد ،دنبن رابگر اهنابای ن هار نوخ مامح ،زادنی م هب اذغ و بآ نودب ور تلم دنزرف هلی پ ملس ،دنبن مچرپ !شکشی 10 :یرابرد دیحو د رابخا هک زورما رادی لع جاح ی ربکا ی اهدرواتسد مدش هجوتم ،دش رشتنم ی ه رفس تای یمازعا س هب ناتسی و سب ناتسچولب رای رتشیب چ زا زی ی ف هک م رک ،مینکی .دوب دهاوخ ینیما_اسهم# 11 :یوسوم یداه کی هدنیامن س مدرم فرح لثم هک نداتسرف ناتسی .هونشب ور ناتسچولب و هتفر ؛هتفگ اجنوا یاهدع« هتشک هدش اهرامآ هک دنا ی فلتخمی مسر عجارم رامآ ام کلم اما ،تسا حرطم نآ زا ی »تسا بوخ ا اب نی ،ضرفشیپ هگید یفرح یارب تفگ و ن ندینش ؟هنومیم 12 تباث امیس : امح اب تی رسارس ی ا رد ناری س مدرم زا ناتسی مهف تموکح ،ناتسچولب و دی ه ناج نتفرگ ،چولب ناج نتفرگ چی یناریا زهیب هنی تسین تباب کت ناج کت یاه زع زی ی تفرگ هک دی هاوخ ناوات دی داد ما_اسهم#ینی # لیلحت و یبایزرا شنکاو هک دومن هدهاشم ناوتیم ،ریخا ثداوح ربارب رد نکفا ههبش و دناعم نایرج یاه شنکاو دایز مجح اب هسیاقم رد اه هب سا هدوبن رادروخرب یدایز نادنچ مجح زا ناتسیس هب تئیه مازعا رب ینبم یربهر مظعم ماقم مادقا .ت ربهر مادقا تیمها هتکن نیا دهد یم ناشن ار عقوم هب یریگیپ و رفس نیا تبثم باتزاب و بلقنا نیا هک دراد نآ رب یعس دناعم نایرج اه شنکاو دودعم رد . هولج هنلعفنم ار مادقا .دنهد هولج هدمآ شیپ تاقافتا رصقم ار یربهر و هداد :یداهنشیپ تامادقا یاهروحم اطم رد تسا مزل م نیا یدیلوت بل :دنریگ رارق هجوت دروم اهروح نابلط بوشآ و نارگشاشتغا اب دروخرب رد ماظن رادتقا اب نامزمه یربهر هناردپ دروخرب )هنلعفنم هن و لاعف عضوم زا یمادقا( هر هغدغد رب ینبم یرب یسررب عفر و نما ناگدننز مهرب اب دروخرب اب نامزمه مدرم تلکشم تی ب تاشامم مدع و ا نارگشاشتغا شیپ تلکشم بناوج یمامت یسررب روظنم هب و ندش یتاساسحا و یگدز ناجیه زا رودب و ریبدت رب ینتبم یربهر مادقا هدمآ هدوب هدید بیسآ دارفا ییوجلد اب هارمه .تسا نوگانوگ یاه تیموق و بهاذمو مورحم قطانم هب یگدیسر هب یربهر مامتها . رپ یاتسار رد یربهر مادقا یبهذم عازن هنوگره زا زیه یملسا تدحو ظفح یاتسار رد و 9 https://t.me/sahamnewsorg/79019 10 https://twitter.com/ehsan_soltani/status/1591843531722833920 11 https://twitter.com/darabi_vahid/status/1592122164937129984 12 https://twitter.com/hadanmoosavi/status/1592014407886073857

%d8%ad%d8%b2%d8%a8 %d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9

%d8%a7%db%8c%d8%ab%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86 %d8%a8%d9%87

%d8%b1%d9%87%d8%a8/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86_%d8%a7 %d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/22094/

9 اهنآ تلکشم زا ناشیا ینارگن و ناتسیس یلاها نوچمه ییاه تیموق اب یربهر یفطاع و یبلق طابترا زیمآ تفطلم شرگن یربهر ریخا ثداوح ناگدشراتفرگ زا یرایسب وفع ربخ نتخاس هتسجرب اب یربهر هیلع نابلط حلصا یزاساضف ناشیا ندوب رصقم یاقلا اب ،یربهر ناوارف تارایتخا و ییارگرادتقا جراخ تسایس ییاز هنیزه یاهروحم نیرت مهم زا مودنارفر یرازگرب موزل و ماظن ی هداشگرس همان .تسا هدش رشتنم تاحلصا نای رج نارگراثیا عمجم بزح یوس زا هک تسا یا ❑ :ههبش یاهروحم و قیداصم رس همان ح هداشگ ا عمجم بز نارگراثی ربهر هب ی راج تاضارتعا هرابرد ی روشک )ام حبص( 13 ا هب لبق اهتدم زا نی هجیتن میدیسر لاع اب وگتفگ باب هک رتی نی مصت داهن ریگمی ی خ رس زا ار روشک رد یهاوخری صنلا باب زا و هحی همئلا نیملسملا هب و مدرم و روشک و بلقنا عفن هب ار هچنآ و هدرک زاب لاعترضح صخش حلص ی ،مینادیم نک حرطم هنازوسلد .می یاهدادخر خا راوگان و خلت ری ر تاضارتعا اب تموکح ههجاوم عون و روشک رادهشی گرزب راشقا ی زا مدرم زا کی لاعترضح نانخس و وس ی ا رد نی وس زا نمشد هب ارجام همه نداد تبسن و هراب ی ،رگید تشاداو ار ام ا ات نی رانک ار هظحلم راذگب می لاعترضح و ی بطاخم ار هد رارق می ماگ ات ی شیپارف د ات و هداهن ری تصرف و هدشن راک ،هتفرن تسد زا اه ی هتسیاب یارب نونک دنور حلصا ی ماجنا روشک هرادا دیهد اکش ام تی راد می ملسا قلخ هب و هتفرگ هلصاف بلقنا ردص رد حرطم ملسا زا ارچ هک ی یارب دش هتخادرپ تموکح هک اب لاس ملسا 5۷ رایسب ملسا ؟تسا توافتم ی ساسا رب هک ملسا و اجک دش بلقنا نآ ی ورت نلا هک جی م لمع و ی ؟اجک دوش یب دیدرت روهمج اب راگزاس و ارادم و لمحت جورم ملسا تی لاعف قح هب دقتعم و تموکح رد مدرم قح هب لئاق و تی نافلاخم گراک هب فلاخم و ری ی لع روز هی م و نانآ یعد راصحنا ی ناحور تسد رد تردق ندوبن نوی رد و مدرم هب مکاح ندوب وگخساپ و کی ،ملک سارکومد اب راگزاس ملسا ی مدرم و رلاس ،ی م مه زونه دناوتی م رد نای اما ؛دشاب باذج و هتشاد رادفرط ،ناناوج صوصخ هب و مدرم نلقع عافد لباق اهنت هن ،تموکح لمع دروم ملسا هنافساتم ی و رظن ی ،تسین مر و تشحو بجوم لمع رد هکلب ندی زا ناوج لسن نید د و رادنی ی د و نارادنی .تسا هدش اکش ام تی راد می سفت اب ارچ هک یاهری ارگرادتقا و صاخ هنای ساسا نوناق زا ی لو لصا و تی قف،هی رد ار تردق همه کی زکرمتم درف طعت هب مکح لمع و هدرک یلی سبرای ی ساسا نوناق لوصا زا ی ؟دناهداد لو رادتقا هزوح تی هیقف لصا قباطم 110 ساسا نوناق ی صخشم داصم رکذ اعبط و تسا قی تارایتخا ربهر ،ی . تسا »رصح« هناشن یاروش م لمع نابهگن نازی تارایتخا تخا »فک« ناونع هب ار نوناق رد هدش رکذ تارای ربهر ی م دادملق ی دنک عت و نی تخا »فقس« ی تارا صخش هدهع رب مه ار ربهر ی اجک رد .تسا هتشاذگ ی ا ار نوناق ناهج نی سفت هنوگ ری دننکیم نوناق هفسلف و یسیون عت هک ار نی تخا دودح رای لوئسم و ی یاهت یاهداهن یتموکح م رانک هب ،تسا ام؟دنراذگی تیاکش راد می لوئسم هب ناگربخ داهن ارچ هک تی شدوخ ربهر رب تراظن رد ،ی رشت تروص هب یتافی م لمع دنکی عضو هرابرد مدرم هب شرازگ نداد زا و ی ت حلص و عضاوم و درکلمع یاهت ی ربهر ی م زاب رس ؟دنزی یاروش سفت اب نابهگن ری ساسا نوناق زا صاخ ،ی مرن ا رازفا نی ارب ار درکلمع هنوگ ی قح راتخاس یقی ا تردق داجی تراظن زا ار سلجم و سب رب رای ی اهداهن زا ی اهداهن اصخشم و تموکح ی رما تحت ربهر ی ا و تسا هدرک عنم نی لاح رد ی لصا تورث و تردق هک تسا ی
13 http://sobhema.news/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87 %d8%b3%d8%b1%da%af%d8%b4%d8%a7%d8%af%d9%87
10 ا رد روشک نی هدش زکرمتم اهداهن دنا وگخساپ . یی مدرم ققحت لوا طرش رلاس ی ربهر رگا و تسا ی اهداهن و ی ا رما تحت ،ناشی ره زا وگخساپ و تراظن هنوگ یی اهداهن و مدرم هب ی م هنوگچ ،دننامب نوصم نانآ بختنم ناوتی یعدم رلاسمدرم ی ینید ؟دوب اکش ام تی راد می ن ارچ هک یاهوری سب و هاپس اصخشم و حلسم جی تاذ درکراک زا ی عت و رثوم تروص هب و هتفرگ هلصاف دوخ نی هدننک س روما دراو یسای دش تاباختنا و ه ا ؟دنا نی یتیعقاو لباقریغ ا هک تسا راکنا نی اج نونکا اهداهن زگی نی س بازحا یسای درکراک و هدش یبزح .دنراد زا دعب ،ام نامگ هب 33 رگنزاب زا لاس ی ساسا نوناق رد ،ی ساسا نوناق حلصا نونکا ی ور اب درکی قیمعت رلاسمدرم ی ،دراد ترورض اما م نامکاح ی ارجا مک تسد دنناوت ی مه لزانت نودب نی ساسا نوناق ی ا هب تردق نابحاص دوش مولعم ات دنهد رارق راک روتسد رد ار نی قاثیم تشم لم کر ی دندقتعم اکش ام تی راد می ساسا لصا زا ارچ هک ی قرش هن« ،ی برغ هن ی » س و تسای یجراخ ینتبم و هتفرگ هلصاف »تحلصم ،تمکح ،تزع« رب نامرآ راتفرگ یاه عقاو زا رود تی هدش سرتسد زا رود و ؟میا رص احی ،میوگیم تشادن رواب زگره می زور ی روهمج هک دسرب ی ،یملسا ات هب لمع دی زواجت کی هب دنمتردق روشک کی لقتسم تلم ا .دزادرپب نی س رد عضاوم ی تسا ،یجراخ شزرا اب اهنت هن یاه یداقتعا س و یسای وزنم ار ام لمع رد هکلب ،درادن بسانت ام ی دهاوخ اجت هب ار ام تشونرس و درک رگزو ی کی ز روشک ،هاوخهدای .دز دهاوخ هرگ دیاش درمشرب هچنآ می درم ماع هغدغد ر اما ،دشابن م هشی تلکشم همه ی .تسه روشک رد نونکا هک تسا دیاش ،بلقنا لوا لاس دنچ رد لد هب لی محت گنج دوجو یلی سب ،ماظن ندوب ناوج و رای ی تساک زا اهی یارب جوت لباق مدرم هی ردت هب اما ،دوب جی ا هک دش مولعم نی تسا طلغ روشک هرادا دنور و یجیاتن ح رد هک هدروآ راب هب ار داصتقا هزو ی عامتجا و ی میدهاش اتن مدرم . جی نیا روشک هرادا دنور ،ار عضو بلاق رد تی یداصتقا عامتجا و ی م دوخ دننیبی . ا عمجم بزح »نارگراثی امن ناونع هب هدنی یسایس یشخب ن زا یاهوری یبلقنا نادنز و نای یسایس گنج هصرع نادهاجم و بلقنا زا لبق دم و داهج و ناری تاحلصا رصع وج و نانز و ینانا ساسا نوناق هب نانچمه هک ی دنا تامکحم هب و رادافو هشی یسایس مخ ماما )هر(ینی لاعترضح ،دندقتعم ی د ار ر نیا تیعقوم م رارق بطاخم ساسح دهدی گب هرهب دوجوم تصرف زا ات ری دی و نامرآ هب تشگزاب اب اه ی ارجا و مدرم هب تشگزاب اب و بلقنا ردص ی وناق لزانت نودب ساسا ن ،ی ار هصرع یارب رازگرب ی ی ک دازآ تاباختنا ای کی اب مودنارفر مدرم راشقا همه روضح رج و نای یاه یسایس هم فلتخم ی نک ا دی رثکا تساوخ ات تی انبم ،مدرم ی .دوش روشک هرادا ربهر باجح ی سرتسد و مدرم زا ی ربهر هب نادقتنم و ناضرتعم نتشادن ی لمع و عضاوم هفسلف ندوب صخشمان و وگخساپ و اهدرک ربهر ندوبن ی ن راگزاس ملسا رد تموکح هفسلف اب ،دوخ درکلمع لابق رد تسی لاو و مدرم لباقتم قح . ی لع ماما نانخس رد ی هب )ع( یبوخ نیبت .تسا هدش لیلحت و یبایزرا تیلاعف اوح رد تاحلصا نایرج فا تاراهظا و بلاطم رد .تسا هتفای شیازفا یریگ مشچ وحن هب ریخا ثد نایرج نیا دار ، یاه لیلحت مآ نایب هب ریخا ثداوح ندش عقاو تلع زا یتوافتم هد ؛ تیلک نداد هولج رصقم اهنآ تاراهظا رد کرتشم یلصا عوضوم و هیام نب اما تسا یربهر و ماظن ابیرقت هینایب نیا رد . ههبش نلک لیذ رد هدرک یم حرطم ریخا نایلاس رد نایرج نیا هک یمهم تاهبش یمامت م یربهر ندوب رصق .تسا هدمآ • :یداهنشیپ یاهروحم زا یخرب - هک دسر یم رظن هب زا ات هدش نآ رب ،هعماج تلکشم زا هدافتسا و یراوس جوم یگشیمه تلصخ رب انب تاحلصا نایرج هدافتسا زین ریخا ثداوح یرازبا .درب شیپ ساسا نیا رب ار دوخ یسایس شنک و هدرک سا نیا نایرج نیا یلصا فده رد هک ت هب ار دوخ تدمزارد ثداوح نیا رد هدمآ شیپ تابلاطم هدنیامن ناونع تاشاشتغا نیا یسایس ی ربهر و هدرک یفرعم ( لوق هب ای تاضارتعا ناشدوخ ) دریگ هدهع رب ار هک تسا مزل تهج نیا زا . و هدش یا هژیو هجوت مدرم اب یسایس نایرج نیا تبسن نوماریپ دا زا ییادزرابتعا رب .دوش دیکات نایرج نیا ندوب یمدرم یاع
11 س یاه تیلاعف زا یبلاطم رد ناوتیم زکرمت اب فیط نیا یسای رب هعماج تلکشم و اه لسگ زا یرازبا هدافتسا و یراوس جوم هک تخاس ناونع و درک یسانشرابت نوگانوگ راودا رد اح رد روضح و نآ زا ندرب مهس و "تردق" هراومه یسایس فیط نیا هغدغد تیمک دنا هتشادن ار مدرم هغدغد ناونع چیه هب و هدوب تسی ز و تردق هب لیم یلیفط ردق نتشاد ت سپ رد هراومه هتبلا نای رج نیا رد .تسا هدنام ناهنپ ییارگ مدرم باقن تسین مدرم ماع یاه هغدغد هدش هتفگ هچنآ هکنیا رب ینبم تسا یحیرص فارتعا هینایب نیا مهم هتکن مه ناوتیم نی عوضوم اما ؛دیدرک فارتعا نآ هب زین ناتدوخ هتساوخ ای هتساوخان هک تسا یهیدب نانچ عوضوم نیا هک تفگ و تخاس هتسجرب ار .دیهد تبسن مدرم هماع هب ار دوخ یسایس تایونم ات دیراد یعس هشیمه دننام هب ناج ز ا ی ربهر مظعم ماقم نداد رارق بطاخم لصا زا ییادزرابتعا فیط نیا ب ن هب زین تسا مزل رظ رد دوجو اب نایرج نیا . رایتخا نتشاد رب هراومه بلقنا زا سپ رد اه تلود رثکا یریذپان تیلوئسم و هتشاذگ شوپرس هتشذگ یاه تلود رد دوخ تیلوئسم دنهد یم تبسن یربهر هب هک ار ، یلعا دح هب دوخ دننک یم لمع هورگ نیا یزاساضف لباقم رد ار لاوس نیا دیاب . هک تشاذگ مهس !؟تسا ردقچ ناتدوخ ییاعدا تلکشم زا امش ط نیا هتسجرب دارفا تاراهظا رد نیا رب هولع اهراب فی هدش اعدا یربهر هک ، حلصا ،نایرج نیا هب تبسن یربهر یهجوت یب ندوب غورد زا رظن فرص ؛دهن یمن یعقو نانآ یاه هرواشم هب و هتخانشن تیمسر هب ار نابلط گ نیا ناوتیم هک تفگ هنو ب رمث یب هب هجوت اب هک تسا نیا زج ؟تسیچ یراگن همان نیا زا فده ،امش یاعدا تحص ضرف هب ندو یسایس تیلاعف یارب هنیمز و هدرک بلج دوخ هب ار یضاران مدرم دناوتب ات هدوب مهم اه هینایب لیبق نیا یسایس هجو اهنت مادقا نیا تردق رد روضح و هدنیآ رد دوش مهارف رد . عقاو تامادقا لیبق نیا هک تفگ ناوتیم هملک کی رد ، فده اب و هدوب یسایس ندرک ادیپ یمدرم هناوتشپ ، لیم هب فوطعم و دسریم ماجنا هب تردق هب .تسین نایم رد اهنآ تلکشم عفر و مدرم هغدغد اقلطم ع ،نیا رب هول م ار هینایب نیا راکشآ یاه غورد اضعب و هدش حرطم تاهبش کت کت داد خساپ میقتسم وحن هب ناوتی ناونع هب ... و یجراخ تسایس ،ماجرب دروم رد لاثم هرابرد ناهفصا مدرم اب رادید رد بلقنا مظعم ربهر تانایب ندیمان رگشاشتغا و یربهر بناج زا تاضارتعا نتفرگ هدیدان ،نمشد هب تاضارتعا نداد تبسن زا ییادزرابتعا نوچمه ییاهروحم ضرتعم .دنا هدوب هتسجرب تاراهظا و بلاطم رد ناشیا بناج زا نا ❑ :ههبش یاهروحم و قیداصم :)تندنپیدنیا( مان یب یلع ،یاهنماخ روهمج ربهر ی یملسا نارنخس رد ی هبنش زور ۲8 رانس رارکت اب ،نابآ یاهوی یتموکح ینبم نآرق رب زوس ی ا تلم نمشد« ار نانآ ،ناضرتعم »ناری دناوخ لاح رد . هکی اهزور رد ی ریخا مدرم تاضارتعا هب طوبرم رابخا ی رد و هب و اهرهش هژی راپسکاخ مسارم رد ی اگتخابناج ملهچ و ن خ ندش هدرتسگ زا ناشن ،تاضارتعا هنماخ ،دراد مدرم مش یا هک درک اعدا نشور ناضرتعم هرهچ« ات تسا هدش ثعاب تاضارتعا همادا ب و دوش رت رازی ی ب ناضرتعم زا مدرم رتشی ».دوش 14 :)تندنپیدنیا( مان یب هنماخ ،تاضارتعا شرتسگ دوجو اب یا د راب رگی دهت ار مدرم دی درک یلع یاهنماخ روهمج ربهر ی یملسا هبنش زورما 2۸ کات ناضرتعم هب هلمح نمض ناهفصا مدرم عمجرد نابآ دی ا کش نودب« :درک نی دهاوخ عمج ترارش طاسب ».دش 15 :)یس یب یب( مان یب کی زور شیپ نارنخس زا ی یاقآ ،یاهنماخ اهرهش رد ضرتعم نادنورهش ی ا فلتخم ناری رد هلمج زا پ نفد نامز رکی بوکرس ناگتخاب ناج اعمجت ،اه هدرتسگ ت یا تموکح دض ی لع و دنداد لکش هی روهمج ربهر ی یملسا .دنداد راعش ... یلع یاهنماخ نارنخس رد ی ه دوخ هبنش زور چی یاهراشا مک رامآ هب دادعت هقباس هتشک گتسد و اه ناگدشری ن تنوشخ و یاهوری تینمای 14 https://t.me/Indypersian/63615 15 -https://t.me/Indypersian/63607
12 هیلع غ ناضرتعم یماظنری درکن حلس نودب و ،هتشذگ هام ود رد وا ضارتعا اهراب یاه ریخا اهروشک هب ار ی یجراخ و هدرک بستنم لد هرابرد زگره لی یتیاضران اهراعش و هدرتسگ ی رظنراهظا ،ناضرتعم ی تسا هدرکن وا « اب اشتغا :تفگ ناضرتعم ندناوخ »رگش نیا« دارفا روجکی دنتسین 16 :)لانشنرتنیا( مان یب روهمج ربهر ی یملسا ا رد نی ینارنخس د راب رگی خ زا شزی یبلقنا ا مدرم ناری »شاشتغا« ناونع اب دای درک .»دش دهاوخ عمج ترارش طاسب و تاشاشتغا« تفگ و یاهتبحص هنماخ زورما یا رعم هرابرد یف ند« و »رابکتسا« یای هب »برغ مدرم تاضارتعا لماع ناونع ی ناریا اقلا« فده اب و ی یدیماان نب و هب مدرم ناهذا هب تسب مدرم« عمج رد »ناناوج صوصخ لاح رد ،»ناهفصا ی تسد نونکات هک تسا رج رد رفن جنپ مک نای سد هب ناهفصا مدرم تاضارتعا ت یاهورین بوکرس هتشک رگ .دناهدش وا ب اما هجوتی رف هب دای د رب گرم« »روتاتکی دازآ و یهاوخی ناضرتعم نادنز ، ی ب ندش شی زا 15 رج رد رفن رازه نای خشزی یبلقنا ندش هتشک و 3۷۸ هلمج زا ،نت ۴۷ و کدوک 2۷ هدع« :تفگ،نز یا انبم رب لخاد رد ی تاغیلبت م ،برغ دنیوگی ملسا ماظن رد ی یدازآ مدرم و رلاس ی تسین 17 یب ن :)هلو هچیود( ما یب ییانتعا روهمج ربهر ی یملسا راج تاضارتعا هب ی ر و هتخی دراد همادا مدرم نوخ ندش جوا رد وا . شزیخ تموکح دض ی د رد رادی عمج اب ی ا بآ هراب رد ناهفصا مدرم زا نی ا رهش" ار ناهفصا و درک تبحص ناتسا نامی لها هب تبحم و تیب .دناوخ " 18 :)ادرف ویدار( مان یب روهمج ربهر ی یملسا ناریا ،هبنش زور 2۸ اپ موزل رب ،نابآ نای ضارتعا هب نداد کات اه دی ناهاوخ و درک وس زا ناضرتعم تازاجم ی اضق هوق هی .دش روهمج ربهر ی یملسا ناریا بدا زا هدافتسا اب دوخ نانخس همادا رد تای جیار تیمکاح درب مان »تاشاشتغا« ناونع هب تاضارتعا زا گ و ک تف هنحص« ه رف ،نانادرگ ،ناگدروخبی انج نلماع تی لوپ دارفا و اب »هتفرگ دی کیکفت هانگ هزادنا هب و .دنوش تازاجم ناش تاماقم روهمج ی یملسا ناریا هتفه رد یاه وانع اب ناضرتعم زا اهراب هتشذگ نی هدرب مان هباشم دنا فتسا اب و مه زا هدا نی ،ریباعت گنس تاماهتا ینی زاب هب ار ناگدشتشاد هدرک دراو .دنا 19 :)اکیرمآ یادص( مان یب یاهنماخ هبنش زور هک 2۸ نارنخس نابآ ی درکیم لصا لماع ناونع هب »نمشد« هژاو زا اهراب ی راج تاضارتعا ی درک هدافتسا روشک رد ه هئارا نودب و ، چی دنسی یعدم نآرق« هب ناضرتعم دش زوس ،ی زوسدجسم ،ی نمشد و ی اب »ناریا دناهتساخرب ا . نی لاح رد ی ن هک تسا یاهوری یتینما ناریا نونکات هتشک ار رفن اهدص نوخ هعمج« هب موسوم هعمج رد و دنا ی »ن ت اب ،نادهاز زادناری ی میقتسم وس هب ی هد نارازگزامن .دنتشک ار چولب دنورهش اه ربهر ا تموکح ارین د دننامه هک رگی روهمج تاماقم ی یملسا رسارس تاضارتعا زا ی هب اونع درب مان »تاشاشتغا« ن ... راددوخ ی روهمج تاماقم ی یملسا لع اهنآ سار رد و ی یاهنماخ زا لوئسم هنوگره لوبق تی رسارس تاضارتعا لابق رد ی جراخ لماوع هب نآ باستنا و ی لاح رد »نمشد« و ی اهزور رد هک تسا ی ریخا هدرتسگ تاباصتعا و تاضارتعا یا سب رد رای ی اهرهش زا ی ناریا رازگرب .تسا هدش 20 :)یسراف هیبرعلا( مان یب روهمج ربهر ی یملسا هبنش 2۸ د رد نابآ رادی رامش اب ی ب ،ناهفصا زا ماظن ناراداوه زا انتعای هب ا ضرتعم مدرم هدارا و تساوخ ناری ب هک شی دازآ تارهاظت هب تسا هام ود زا هناهاوخی همادا نآ زا جراخ و روشک رسارس رد دوخ ،دنهدیم ضرتعم ار نا صوت »نمشد« فی هدرک 21 16 -https://www.bbc.com/persian/articles/cyje7ee3g72o 17 https://www.iranintl.com/202211196462 18 https://www.dw.com/fa ir/%D8%A7%D9%88%D8%AC %D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA %D8%B6%D8%AF %D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C %D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA %D9%88 %D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86%DB%8C %D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C/a
19
20
21
63818020
https://www.radiofarda.com/a/ali khamenei speech protests/32138162.html
https://ir.voanews.com/a/iran khamenei threatens protesters/6841481.html
https://t.me/Alarabiya_far/48722
13 :)مارگلت( یوجر میرم یاهنماخ« رآ .دش دهاوخ عمج “ترارش طاسب” و “تاشاشتغا” :تفگ ی پ اب زوری ی تارکمد بلقنا کی و مکاح طاسب ندش وراج تی سارکمد رارقتسا و اهدنوخآ ی مکاح و تی طاسب ،مدرم ۴ انج و ترارش ههد تی مسیشاف ینید یارب یمههش .دش دهاوخ عمج یاهنماخ ا ات هک اجنی ق زا مای تارکمد بلقنا و کی رسارس اب و ی هنماخ رب گرم راعش ندش یا رتکاندرد نی تسکش ارب زورما ،هدروخ ار ی هیحور ن هب نداد یاهوری هتفراو تسکش نمشد« :تفگ شا ک زور ره اما تسا هدروخ دی رکم و ی اب وا هب .»دراد دی اهتسکش راظتنا رد تفگ ی تخس وس زا رت ی ناناوج .»شاب رگشروش 22 یبتجم :)یس یب یب ابوگ و تفگ( یفجن اخ ا هنم ی فن نامتفگ نامه رد نانچمه وا ،تسا رفنتم ضرتعم مدرم زا ی دنورهش ز ضرتعم تسی دنکیم مسر هب مه ضرتعم دنورهش ات . تی ا دوشن هتخانش نی هرک لدم لامعا نوچ تشاد دنهاوخ موادت اهنارحب یلامش ا هعماج هب ناری نکممریغ .تسا روهمج ی یملسا فیعض خ رد مدرم تردق .تسا شک نابای اب هدنامهف ماظن تاماقم هب اه ا هعماج ی رگنایصع ا تشپ .دنتسه وربور نی عطاق ملعا تی روهمج ربهر .تسا مه همهاو و سرت ،اهدروخرب رد ی یملسا ارب دوخ ی هیحور م هب دادبتسا رکشل هب نداد نادی د نانخس رد .هدمآ شزوری م هب تساوخ اهددر حور اه لصاتسم و هی د رد هکنانچمه دهدب ی راد اهقف اب شلبق تقو دنچ ی اروشی سرتن تفگ نابهگن دی م رد . نای یشزرا درت اه دی گتسخ و ی ف گدرتسگ و موادت زا اهنآ .دراد نارو ی گدنز،نز" شبنج ی دازآ و ی ح " ناری .دنا هدش 23 :)مارگلت( یجنگ ربکا هنماخ یا پمارت زورما زغم کبس« ار اب و » یند هدنب« ار ی یادخ یب :لوا .دناوخ »ساوح و شوه یمن دنیب مامت رد ی د رب گرم ناشلوا راعش ناضرتعم روشک رسارس و اه هاگشناد ،روتاتکی ا هنماخ هب گرم ی کر و کی رت نی هب اه شحف ناث .تسوا ای اب و پمارت : ندی أر اب ی یلاب رمآ ییاکی ئر اه سی ت و دندش روهمج کلک ره پمار ی قاب تردق رس تسناوتن ،دز ی .دنامب رد یلاح ا هنماخ هک ی 33 أر نودب ربهر لاس ی أر اب و هدوب ی من مه مدرم ی درک لزع ار وا ناوت من :اثلاث ی دنیب اب و پمارت هک ندی نونکات ا رس رب هچ ناری رحت اب هنوگچ ؟دنا هدروآ می ا تلم رمک اه ناری کش ار ؟دنتس اب هنوگچ ندی اب رب ر همان زی ی لع ار اپورا هی ناریا دوخ هارمه ا تسا نکمم هنوگچ ؟درک کنی ناکم زا اپورا مسی لع هشام هی ناریا راک هاش :اعبار ؟دنک هدافتسا ی رمآ دض نافلاخم همه هک درک ییاکی برغ دض و ی ا هنماخ ،دندش ی راک مه ی .دنا هدش ارگبرغ نافلاخم رثکا هک هدرک ینعی رثکا تی ا هعماج کنی ب ه یهار یم ا هنماخ ،دور ی هار هب ی رگید 24 رویدک نسحم :)مارگلت( ا هنماخ نانخس ی رایسب ولهپ هاش اضردمحم نانخس هب ی د زا لبق ی ۵۷ هیبش دوب ربهر ی هک یادص رثکا ضارتعا تی من ار مدرم ی ساسا نوناق هب ،دونش ی ن دنباپ ،تسی م ملظ مدرم هب ی م روز و دنک ی ،دیوگ تاضارتعا رد و ریخا کیدزن قح« ،تسا هدناسر لتق هب ار رفن دصراهچ »ری ضرتعم ناناوج هن ،تسا ی چ هک زی ی یارب .دنرادن نداد تسد زا طم هبطاق هبلا ا ناضرتعم تساهنی کون زیت یاهراعش یضارتعا د هب روتاتکی ی ربهر صخش و ی .تسا روهمج ی یملسا یم بوکرس و روز اب درادنپ ای ریسفت عا زا تسردان ا و تاضارت جراخ هب نآ باستن ی یم خ هک ،دناباوخب ار اهضارتعا دناوت لای یلطاب 25.تسا :)ناگتخیهرف( مان یب لاح رد هکی موس دراو تاضارتعا نی ب هب ،هدش دوخ هام شی زا 130 ا رهش ناری و 150 شرتسگ هاگشناد ،هتفای شیب زا ۴00 ب و هدش هتشک رفن شی زا 15 هدش تشادزاب رفن رازه ،دنا نیا زارف ی لع زورما نانخس زا ی یاهنماخ هک لاح«تسا م هب ار مدرم دنتسناوتن نادی دنروایب نترارش لاح رد د دننک هتسخ ار نلوئسم دنناوتب هکلب ات ربهر ی ناقح رگا تی ار مدرم شروش دریذپب ا مامت ژولوئدی شی ر دهاوخ ورف تخی ا . نی ینیشنبقع تن ود هجی تشاد دهاوخ زا . کیوس ثعاب یشاپورف و ماظن ی دهاوخ رد تسارف هب وا هک ارچ ،دش هتفای ا رد هک نی طیارش چیه یحلصا ن نکمم تسی رگا و کی اب رخآ ات دورب بقع مدق تسی شنب بقع دنی و هب نیمه من هک تسه مه رطاخ دهاوخی چیه زایتما ی ....دهدب ربهر ی دنادیم شنب بقع رگا هک دنی رگید دناوتیمن و نامتفگ اتخاس دهگن ار شتردق ر را ی نوگنرس هب موکحم و روبجم نوچ دنک ی .تسا ... هب هنماخ معز یا یابیتس نارود رظتنم ی نوخ و کاخ رپ د هتفشآ باوخ هچ رگا کاحض هک ارچ ؛دوب هدی زرل نارگن و ندی من اما ،تسا شتخت دریذپی م و ،هدش مکاح مدرم رب متس اب هک دهاوخی 22 https://t.me/majaleh20_30/213824 23 https://t.me/modjtabanajafifrance/1757 24 https://t.me/ganji_akbar/24086 25 -https://t.me/Mohsen_Kadivar_Official/3206
14 ات دنک راداو ار مدرم روز هب یهاوگ اب شهاگراب رد و تسا قح رب وا هک دنهدب یتسی قح هب ار وا ی اتسب تلادع هب و تق دنی دراوم (. ی م ار هدنامرف ملس نوچ ناوتی هنوگنیا دیمهف لو .) ی نیا ا راب نی ح و نادرم و نانز تماق رد هک تسا هواک یت ا ناکدوک یناری دننام »نایک« ثکت اه ری رسور و شوپ رس“ ره ،تسا هدش ”ی واک شفرد ینای م ارف کاخ هب ار کاحض هک تسا هدش دناوخی ف کاحض . ور ا و داتفا دهاوخ نی م ار ناوتی رون زا ی بات تسد رود زا هک ندی م نامسآ و تسا هتفرگ نهی رد ،هدرک خرس ار ام تفای هک سوسفا و . رایسب ی یناسک ارب روش اب و قشع اب هک ی ز هب ری ندیشک م کاحض ی،دنشوک ینامز وا هک مز رب نی دتفایم و .دنا هتفخ دوخ نوخ رد نیا یدژارت دازآ خلت یهاوخی .تسا 26 :)مارگلت( یرئاح باهش ربه ی نارنخس رد ی یاه سم دوخ ری شیپ یور سرت ار نلوئسم می دننکیم رورض اذل ی مدید شخبود ا نانخس زا ناشی .منک دقن ار مهم :بلقنا ربهر رت نی داصتقا لکشم زورما روشک لکشم ی تسا یاهتسایس یلک رحت بجوم ماظن می محت و اوزناو لی زه هنی یاه ریغ رورض ی ناوتان و تکلمم هب ی امرس بذج رد هی رارف و ی امرس نداد هی یاه رتمهم هک دوجوم ین ،نا م نانچمه و هدش تسا ناگبخن ی .دوش پ :بلقنا ربهر تفرشی روهمج ی یملسا یارب غ برغ لباقری تسا لمحت ح عبط یناوی سک ره ی ای تلود ره ی نیا س لابندب هک تسا هرطی رتشیب ب دشاب نی ا رد اهنآ و ام نی هیضق ن توافت تسی راب تنوشخراتفر و ی ا هک نی خ رد اهزور اهنابای یم مینیب ای تیامح رنوخ تموکح زا ام زی دسا راشب ای ماظن کمک ی سور هب هی لثم مه ام هک تسا نآ هاوگ ،زواجتم برغ لود ی میتسناوتن زا ح عبط یناوی رحو بلط تردق ی ص وش اهر دوخ می بعت و ری لاح هن رضاح لاح رد هک نامدوخ ماظن زا ندرک روهمج ی فاک هرهب ملسا زا هن تسا بوخ شا ی ظن هب ،دراد شان ،سدقم ما ی زا کی ب گرزب دوخ و بجع ینی ش دوخو یگتفی طارفای ر هتبلا هک تسا هشی یگنهرف دراد س رد لکشم یاهتسای ام تس ز نارحب هب روشک هک تسی ،یداصتقا،یطیحم یعامتجا ،یسایسو و تسا هدش هجاوم مدق نکفارف ،عاضوا دوبهب هار اهنتو لوا ی لوئسمو ندرکن تی ریذپ ی .تسا 27 • :اه تیئوت یقداص دومحم : م رهش ناهفصا« یاهثاری رنه دنمشزرا و دنمجرا ی ؛»تسا هکنیا امرفب تسا بوخ اما .تسا مولعم دی رد نیا لاس لهچ ا رس رب هچ نی ثاریم رنه دنمشزرا ی کشخ !؟دمآ ندی دورهدنیاز طقف یکی .تسا اهنآ زا 28 یناتساب نیسح : نمشد« ناضرتعم تفگ ا.ج ربهر ی نآرق ،ملسا اب زوس ،ی زوسدجسم ،ی ینمشد ا اب ،ناری و مچرپ ندنازوس یمارتحایب لم دورس هب »ی وگ .دنا هدرک هدنی م دبل قوف هلمج یدناد لصا هژوس ی یاهراعش سک هچ اصخشم ،ناضرتعم ی .هدوب لوی قد »عوضوم لصا« ،لومعم لاور هب اقی چ نامه زی ی وا هک تسا .»دیوگیمن« ینیما_اسهم# 29 :نیربکا یاهنماخ هدع هب« تفگ یا لع ات دنداد هوشر لخاد رد هی روهمج ی یملسا دزن و »دننزب فرح کی تح« دوب ی ن نلوئسم زی دیما ر دوخ د زا ا روج هچ ؟دنداد هوشر مدآ رازهدنچ هب !لوبق لصا .»دنهدب تس ی ات ار هوشر 1۴1 ماان ارچ ؟دندناسر عمجت نارازه و رهش یدی سر نلوئسم ات ؟دی بت ردقچ یها !رشب وت ینیما_اسهم# 30 26 https://t.me/IRANINtellectuals/27575 27 https://t.me/virayeshe_zehn/2848 28 https://twitter.com/mah_sadeghi/status/159394012934488
29
30
8839?t=TmA1SS_D7E_LicGIum3rqw&s=19
https://twitter.com/hosseinbastani/status/1594069595710636033
https://twitter.com/MJ_Akbarin/status/ 1593947133341736960?t=xfJRhUpNwVLZGsuibvAeRw&s=19
15 ظع تارهاظت زا دعب می ،نیلرب زو ری دوعس« تفگ تاعلطا ی پهار هب نایامی ماخ مه زورما !»داد راهان یاهن ناضرتعم هب :تفگ لع ات دنداد هوشر« هی روهمج ی یملسا رمع ناشدوخ نوچ .»دننزب فرح ی دناس و راهان اب سی ناراداوه ،هوشر و سب ار ناش جی دندرک ایند مه اب مه ار نی لحت قطنم لی دننکیم ینیما_اسهم# 31 روپ یمیرک نیسحدمحم : رد غی زا یک ون رکف ، کی نخس نامه رارکت .هزات فرح لک نا هشی یا یگشیمه ا هب ار تکلمم هک نی س کاخ های !دناشن 32 :اناد دیما تم اقآ زورما نانخس اب هنافسا ی یاهنماخ# ندشان ماظن زا عافد لمع ی تس د للدتسا و قطنم بوچراچ رد هناتخبروش ، رگی دوشیمن .درک عافد ماظن زا ادخ ا هب نومناری ب لقعرس ار ماظن شدوخ و هنک کمک هرای 33 اقآ زورما نانخس امش رظن هب ی یاهنماخ# دان و هدی رش# هب ضرتعم مدرم نتفرگ رابجا_تعی ی و نمشد هب طقف نتخادرپ و بطق ود هب ندز نماد ی م ثعاب دح هچ ات دوجوم دوشی لخاد گنج تمس هب روشک ی تیاده 34؟دوش - :یجنگ ربکا نابز اب ی ا هنماخ هک ی دصق اهنت هن هک داد ناشن ،تفگ نخس زورما چیه درادن ار نافلاخم اب لماعت هنوگ هب ل ماک هکلب ، رادیاپ ی ن مولعم لوا تسا داقتعا ماظن ظفح و دوخ تسی نیا نانیمطا ناث ؟تسا هدروآ اجک زا ار ای قحت نابز زا ارچ : زیمآری هدافتسا رب وگ و تفگ هار و هدرک یا راذگ تنوشخریغ زیمآ لک هب ار ی م دودسم ی ؟دزاس 35 ا هنماخ ی الص شن بقع هب رضاح ینی تسین م نامگ و ی ا نتفگ اب دنک نی ضارتعا تکرح نلماع هک ی تس ملسا زی ،دنتسه ضارتعا تکرح ی م مامت ی نامز .دوش ی نیا د نونکا اما ،دوب رثوم نانخس رگی ن زاسراک 36.تسی :رگزرب دیشمج یاهنماخ نارنخس رد ،لتاق یاهی یلبق م دوخ تفگی ضارتعا ،هدش مامت اه تح لاح ی یدرف مه وا تحاقو هب تفلاخم نتفرگ لاب اب یاه یاهرودزم م نمرخ رس هدعو اهنآ هب دوخ ناساره دهدی نیا«:هک ».دش دهاوخ عمج کش نودب طاسب یلو م همه مینادی زیچ ی م عمج هک دوشی ا طاسب نی ک تموکح شککدو .تسا ینیما_اسهم# 37 ینامحر یقت : ظن ربارب رد ار مدرم يا هنماخ .دناوخ رورش ما اما هتسخ ار نلؤسم شبنج.دوب تسرد هك تفگ يا هتكن تسأ هدرك . پ زور دنچ هتسخ نلوسم باوج رد وا شی نک بوکرس هک هتفک دی سپ ا هراچ مه مدرم ی تموکح.دنرادن ضارتعا همادا زج ا مدرم ربارب رد هداتسی .تسا 38 نایمظاک یضترم : هنماخ پ ،دندرک ینمشد ناریا اب :یا ،دندنازوس ار ناریا مچر یلم دورس یب ار ناریا دندرک یمارتحا . ***** هن هن ؛تسا یلم دورس ،یملسا یروهمج دورس هن ؛تسا ناریا مچرپ ،یملسا یروهمج مچرپ ناریا روتاتکید زا نتفگ تیحلص ،زیتس دراد نطو ینیما_اسهم# 39
31 https://twitter.com/MJ_Akbarin/status/1594000230718078976 32 -https://twitter.com/M_H_Karimipour/status/1593939630084456449?t=2Nt_pn7GxWsrJSrwvqAi4w&s=19 33 https://twitter.com/omid_dana/status/1593982516054089728 34 -https://twitter.com/omid_dana/status/1594013448509460480 35 https://t.me/ganji_akbar/24075 36 https://twitter.com/GanjiAkbar/status/1593927515789266944 37 https://twitter.com/JamshidBarzegar/status/1593928653506756611 38 https://twitter.com/RahmaniTaghi/status/1593927567123398656 39 -https://twitter.com/morkazemian/status/1593923359271784452
16 دیراورم دیعس : رحت هتبلا :بلقنا ربهر می ه اه .دوب رثؤم تلکشم رد م لوا نیدرورف 13۸۸ ا" ، نی رحت می اب ام" و "دش مامت ام دوس هب ]اه[ ی د رمآ زا اهییاکی ا زا نی نک رکشت شخب می 13 شک لوط لاس دی زا ات حت تمعن ر می سرب نآ تمقن هب می 40 :یراشفا یلع یاهنماخ ور اب زاب زادرپای ی رف و راکبی ی ن هب ات دمآ هنحص هب یاهوری رگبوکرس هیحور دهدب هنوراو اب زاب . ییارگ گنس تسکش نی س رد ماظن تسای پ ار هعماج و زوری ی هنماخ تاضارتعا ندرک شورف هدعو !داد هولج یا دهت هباشم دی یلاخوت یملس .تسا ب ماظن رتشی گتسخ ضرعم رد مدرم زا ی ف و یگدوسر ما_اسهم# .تسا ینی 41 یاهنماخ یهاگن آ هب هنی دزادنایب بب ات دنی ریقح تسیک قح . ری یسک هک تسا یاهراعش کیکر لع هدرتسگ هی م ار دوخ دونشی تردق هب تفس نانچمه اما ؛تساهدیبسچ یسک نوعرف هک تسا تسا و هجنکش ،راتشک اب راو د شابوا و لذارا زا هداف نی تردق رازبا ار یبلط هدرک سک ؛تسا ی تسا هب هک ندینش تعا قلمت دای .دراد 42 یقیفوت نلائ : یاهنماخ ش مهزاب روپی و تخاون شداشگ رس زا ار دان اب هدی خ# نتفرگ یبلقنا_شزی ا مدرم ناری، عمج هدعو .درک رارکت ار»ترارش طاسب«ندش ن.پ اوت رد رگا انئمطم مج لاح هب ات دوب ناشن دوزب هک مرادن کش اما دندوب هدرک ع ی طاسب دوز روهمج ترارش ی نیطایش قف هطلس و ناهی ا رد ناری .دش دهاوخ عمج 43 :ینلیم سابع مهوت رپ هزان هضور رد هنماخ شربکترپ یا فرح هرخلب ی خ هراب رد تسرد شزی ترارش طاسب«؛تفگ.دز مدرم ».دش دهاوخ عمج کش نودب سک رتمک ی ا رد ناری و من ناهج یدناد لو تبکن یی شبنج اب امتح شطاسب و تسا ترارش مسجت یدازآ_یگدنز_نز# هن .دش دهاوخ عمج هوای یاه ک نود یتوشی هت هن یاهدید یفوخایل .دراد رثا 44 :رگتشک یلع یاهنماخ دهت نابز هب زورما ،دی قح« ار ضرتعم تلم »ری م دومناو ؛دناوخ دنکی من هک دنادی هب بوکرس تدش یشککدوک هدیسر ممصم روشک رسارس مدرم اما ! هدش رت ناگرا ،لباقم رد و دنا یاه گتسخ راچد بوکرس ی رورت طوقس .دنفاکش و ی مس دزن مکاح کی نک رواب .تسا می 45 لیلحت و یبایزرا وگنیا تاهبش تیلک شناوخ زا هک ،دیآ یمرب هن و ،مدرم رد یجراخ نمشد رواب فیعضت ،بلقنادض شلت روحم نیرت مهم نانچمه .تسا یلخاد نمشد هب نآ لیدبت ب هک تسا نیا نمشد روصت هب دناوت یم ،مدرم رد هطلس نایرج تموصخ هب رواب ندرک تسس ا وشآ ربارب رد مدرم تمواقم یعون هب و هداد همادا اه یتابث یب موادت صوصخ نیا رد .دنک لیدبت یتوافت یب و یسح یب هب ار اه ب هلاسم یور زکرمتم اهنت ،مدرم یوس زا رادتقا هبلاطم دیاب دیآ یم رظن هب یتینما دروخرب دنچ رادتقا کی هب زاین ،دشابن یماظتنا و :تسا رادتقا ندید یدعب دنچ نیمه هب رظان لیذ یاهراکهار .دوش یم ساسحا یهجو 40
41
42
43
44
45
https://twitter.com/MorvaridSaied/status/1593926056842563585?t=CWH25Xg8tWSmNT3PyAEjDw&s=19
https://twitter.com/afshari_aku/status/159394152 4844363782?t=6jU5djabRjzauvv7aY2W1Q&s=19
https://twitter.com/afshari_aku/status/1594003628121067520
https://twitter.com/alan_tofighi/status/1593938861163520000?t=j_DUfs2uzWVmnmGocjzV7A&s=19
https://twitter.com/milaniabbas/status/159412242287720 0384
https://twitter.com/AliKeshtgar/status/1594006492864286720
17 • قا یاهروحم نشیپ تاماد :یداه لوا ن . زای تخانش رادتقا هب ی ا رد داجی عقاو رواب ی راد جراخ هب لخاد زا نمشد قادصم ندنادرگرب و نمشد هب تبسن .می دیاب کی نهذ تمواقم ی ا مدرم رد داجی ثنخ هب رجنم هک دوش زاسی ی یاضف زیتسناریا ی عمج همه دزن ییاهت .دوش روشک .مود راتفر رادتقا دوجو ی م رد ی نا دعب هلحرم مدرم و نلوئسم ی تسا ینعی روطنامه ربهر هک ی نایب نمشد اب هلباقم هار ،دنتشاد جیورت هیحور سم رد شلت و راک ری تفرشیپ ارب .تسا روشک ی ریغت یاضف رفآسأی ینی ما و یزوسد ،ی جیورت هیحور رد شلت و راک بجوا زا نلوئسم و مدرم تابجاو .تسا .موس زاین هب کی ادتقا لحت ر یلی اسانش رد یی لخاد دادتما ی سمری راد نمشد می روئت . زاسی ی رج نای یبلقناریغ تازرابم ناونع تحت هرپ تنوشخ زی رد لک بلاق هژاودی ر هناراکای تملاسم ضارتعا یوج ،هنا رف طخ نامه یبی شقن رتسب هک تسا رفآ ینی رورت یتسی نمشد م مهارف ار دروآی ارب . ی نیا هناسر روظنم یاه یمدرم تسیاب هظحلم زا تسد راک ی نچ اب تاشامم و نی بدا جوم زاستای ی رج نای یبلقناریغ داصم و هتشادرب قی رادربهرهب ی ا زا ار نمشد هدافتساءوس و نی زاسرتسب ی .دننک لمرب .مراهچ ما داهج دی هب پ رازبا ناونع ،تفرشی د راکهار رگی داجیا دنچ رادتقا یدعب تسا نانچمه . حور هک هی راک ت و ماان شل یدی فرطرب ار ،دنکیم داجیا دیما زین ریسم یپتفرش م راومه ار دنکی ربهر رواب هب . ی یکی صخاش زا یاه ،یتسودناریا رفآدیما ینی من .تسا ناوتی رد لم عفانم زا عافد بلاق ،ی اقلای سأی .درک .مجنپ تصرف موادت زاس ی دهت زا مدرم ،اهدی د قادصم رگی دنچ رادتقا یدعب سا ک ت هنومن ه ییاه مه رد نآ زا نی خا هتفه دنچ ری ییامندوخ دنکیم ربهر هراشا . ی تصرف ود هب زاس ی 13 شت و نابآ عی رکیپ دیهش نایمجع زئاح ی ک ا نآ و تسا مهم هتکن هکنی ا رد نی هتخاس تصرف ود او رواب ،هدش یعق رمآ قادصم رد نمشد اکی .دش رولبتم سب ناضرتعم رای رتریقح نتسه نآ زا اظن هب هک د سآ م بی دننزب :یس یب یب تیآ لع لا ی یاهنماخ روهمج ربهر ی یملسا د راب رگی راج تاضارتعا هرابرد ی ا رد ناری موس دراو هک نی ،هدش دوخ هام ینارنخس سب« :تفگ ناضرتعم هرابرد و هدرک رای رتریقح سآ ماظن هب دنناوتب هک دنتسه نآ زا بی دننزب.» کی پ زور شی نارنخس زا ی یاقآ ،یاهنماخ اهرهش رد ضرتعم نادنورهش ی ا فلتخم ناری پ نفد نامز رد هلمج زا رکی ناگتخاب ناج بوکرس هدرتسگ تاعمجت ،اه یا تموکح دض ی لع و دنداد لکش هی روهمج ربهر ی یملسا دنداد راعش هب ضارتعا یقح رلیآ یراپسکاخ مسارم رد ناریا ربهر زور راپسکاخ مسارم ،هعمج ی یآ رل یقح ربت رد ،زی لع ضارتعا هنحص هب هی روهمج ربهر ی یملسا لیدبت روهمج .دش ی یملسا لوئسمتی ن تسد هب ناضرتعم نتشک یاهوری یتینما من هدهعرب ار دوخ دریگی ارب و ی رایسب ی لد ،هدش هتشک ناضرتعم زا یلی شکدوخ نوچ ،ی عافترا زا طوقس ای زادناریت ی م زا نای تیعمج هدرک ملعا زج .تسا تایئ رتشیب شرازگ رد ی ا زا ایلی ریازج ی ؛ ربهر نامرف تروص رد شترا ی درک دهاوخ دروخرب ناضرتعم اب ن هدنامرف یوری ینیمز روهمج شترا ی ،یملسا ما_اسهم# ندش هتشک زا سپ ناضرتعم ینی دهت ار دی نامرف تروص رد ،شترا هک درک روهمج ربهر ی ،یملسا دج تروص هب ی اوخ دروخرب ناضرتعم اب وس زا .درک ده ی رگید رازگربخ ی اناره ضقن هب طوبرم رابخا هک ا رد رشب قوقح ناری م دصر ار یدنک هتشک رامش خا تاضارتعا ناگدش ری ار 32۸ ن دهت نتفرگ تدش مغر هب .تسا هدرک ملعا رف ی اهد زا یوس یاهماقم روهمج ی ،یملسا ،اهنابایخ هاگشناد ا سرادم و اه ناری ه هبنشراهچ زور ا تاعمجت دهاش م یضارتع .دوب مه رد نی ریسم نابایخ هیيافص متخاس ار باوخ :زوین ماحس یبتجم یفطل رد یارجام راج تاضارتعا ،ی م رد نای یاهراعش چ ،ناضرتعم زی گ نادند ری ی هیلع لع اما درادن دوجو تلود هی ربهر ی ییاهراعش هداد یم گدرزآ بجوم هک دوش ی یخرب نایارگلوصا و (.تسا هدش یل گدرزآ زا ی اه تبسن هب رطاخ ی تح و نشخ ی یسنج هیلع ناضرتعم ربخ ی ).تسین اما ور هناشن ارچ ی نیا نینچ لبت ،اهدرکلمع و عضاوم زا هتشذگ ؟تسا هدش تاغی ارب هدرتسگ ی تیمها هاگیاج ربهر ،ی ن دوخ زی رد نیا لصا مکاح هک تواضق ی ربهر راذگرثا و ی وقت ار تسا تی ینایاش م و هدرک ی دنک ا و گدز بجوم رت مهم همه ز ی م و هدش ی دوش
18 و هب هژی رعت رگا فی جمت و اهدی وس زا ی »یاهرفنضغ« ذپ تروص تردق داهن هب لصتم دری ب ادخ . دزرمای تیآ رظتنم لا ی م هک ار ی رعت تفگ فی ییاه ز یدای لو زا هک تی هیقف یم گدز بجوم دوش ی دش دهاوخ هعماج شدنچ و لصا لو« ثحبم تی قف هقلطم »هی ق .تساه هنومن نامه زا دی لاس رد نآ هقلطم 6۸ رگنزاب زا سپ و ی ساسا نوناق ی و دش هفاضا هب ا زج نی اد ،ربهر لمع تعسو رد زاسراک هژاو هری تارایتخا ربهر ی شیازفا تفای م رد . نای ییاهراعش م هداد هک ی رد بوذ« راعش دش ربهر ی لو و ،»تی د هژاو رگی ی بدو اج ات راک . یی خیب ادیپ خرب هک درک ی یم دنیوگ دیاب تایونم .درک ضحم تعاطا و فشک ار ربهر تایونم( ینعی تین )اه هسیاقم ربهر ی ش ناماما اب هعی ا لثم .دوبن مک نی ز هک راعش ری ربهر رتسوپ ی لع ماما اب و کح ی اقم )ع( هسی ب زامن« :دوب هدش ی لو ی تدابع ،وا ی ب تسا ی لع رکنم هب /وضو ی اضق دوخ زامن ،وگب دنک»! ای ارجام رد ی لاس ۸۸ یکی اقآ زا نای ب دنچ تی ا هنماخ« :دوب هدمآ نآ رد هک دورس ی هروس مان رثوک(.»تسا رتبا وا نمشد ،تسا رثوک یا قع هب هک نآرق زا تسا هدی یخرب خ هب رثوک و ،لزان )س(ارهز ترضح نأش رد نارسفم ری ز دای ریسفت ا .تسا هدش نی ربارب رد هروس اه نعط ی بم رفک ین رب عوطقم پ ندوب لسنلا ربمای ).دش لزان )ع( ای یناحور رگید ی ا هرطاخ لقن هب ی یور یم ربهر هک دروآ ی ماگنه ند هب ای تسا هتفگ ندمآ ای یلع ا !)ع( نی یناحور ربهر بوصنم ی لوت :تسه و دوب تی )س(هموصعم ترضح مرح هاگ یبلاطم امنگرزب مه یی یم سردآ هک دوش ی زور لثم درادن ی دم رد ف هسر هیضی رنب ی مدید اقآ لوق زا هک ی ا هنماخ ی نم« :دوب هدمآ قازرا هلاسکی م ارهز ترضح زا ار مدرم ی !»مریگ ای د تاکن رگی ی م ناشن هک ی و دهد ی انع دروم و لصتم نامز ماما هب تی هژیو نآ تسا ماما . ناگدنیوگ نیا من رارق باتع دروم اهنت هن بلاطم ی دنریگ وگ هکلب ی ا لیدبت ف هب گنهر دارفا ات هدش ی ا زا نی رد هچی دزن تردق داهن هب کی دزن و کی گب مکح ،دنوش رت دنری دنوش هناسر دنوخآ و ! ا رد نی ارجام اتسار یی م لقن ی هک منک یکی زور:درک لقن هزوح رد نم لضاف ناتسود زا ی عمج اب ی بلط کی ارب ،مق رد هسردم ی وربور عمجت ی سردم هعماج نی درک تکرح می زور نآ . هعماج رد نیسردم ا هسلج ی اج عجارم هراب رد دوب رارق و رازگرب زی دیلقتلا هیملعا سر لحم هب .دنهد میدی اقآ و ی راگدنام ی رت تشپ نوبی باوخ و تفر ی آ زا تی نبم درک لقن تجهب لا ی ا رب هکنی زور« : ی ا هسلج رد ی د و مدش دراو مدی عمج اب نامز ماما ی ما رانک .دنراد روضح ناگرزب زا نامز ما کی یاج یلاخ سرپ .دندوب هتشاد هگن مدی یاج یک ؟تس اج دنتفگ ی یاقآ ا هنماخ ی تشاد هگن ار می دعب و . ا ناشیا گمه ،دش دراو هک ی ولج نامز ماما هلمج زا و ی یاپ ناشیا اقآ و دندش دنلب ی ا هنماخ ی وار ».درک توعد شدوخ رانک هب ار ی دیوگیم تدم نم ی وگ اب دوب هدنی نیا هرطاخ و تسود ات هک مدرک بجعت و مدوب انشآ ا لاح هب نی نشن ار باوخ هدی سرپ وا زا !مدوب مدی نیا اجک ار ناتساد هتخاس درک هتخادرپ و ؟ی اج :تفگ ! ی یصاخ مه رد ،دوبن نی ریسم نابایخ هیافص تشاد هک می میدمآیم! یدقن شک ناشن و طخ رب هاتوک ییاهند ریخا ربهر ی :زوین ماحس دک نسحم روی فاکش نیب مکاح و مدرم تی ا رد ناری مع هب قی رت نی سر دوخ دح هدی تسا . روهمج ی یملسا ا مدرم رثکا رظن زا ناری لصا نمشد ی ناریا ا و نایناری تسا هدش ا هنماخ نانخس ی رایسب ولهپ هاش اضردمحم نانخس هب ی د زا لبق ی 5۷ هیبش دوب رثکا تی ا هب مدرم نی ب نآ رد و دنرادن دامتعا تموکح یار آ دوخ هدنی یا یمن دننیب . مدرم ربهر رد هچ ماظن نلوئسم رد ،ی اوق نارس رد هچ ی دحا هناگ هس ی امن ار هدنی من دوخ ی دنناد ربهر ی ادص هک ی رثکا ضارتعا یت من ار مدرم ی ساسا نوناق هب ،دونش ی ن دنباپ ،تسی م ملظ مدرم هب ی م روز و دنک ی ،دیوگ رد و خا تاضارتعا ری کیدزن صراهچ رفن د قح« ،تسا هدناسر لتق هب ار »ری ضرتعم ناناوج هن ،تسا ی چ هک زی ی یارب دنرادن نداد تسد زا نایاپ م هار ود اهضارتعا هب نداد ی دشاب هتشاد دناوت : یکی ب راشف و بوکرس ،رتشی اهنادنز ندرکرپ و ،ناضرتعم رتنوزفا ماع لتق .
19 رگید ی ندینش یادص نادنز ندرک دازآ ، ناضرتعم نای ،یسایس یهاوخرذع اه هداوناخ زا ی تبیصم ،هدید یدازآ فقوتم ،ناوناب ششوپ هرپ ،داشرا تشگ ندرک زی محت زا لی گدنز کبس ی دازآ زا عنام عفر ،ناناوج اصوصخ مدرم هب ی یاه یسایس گنهرف و ،ی رتمهم همه زا و رازگرب ی سرپ همه ی ا دروم رد لص ماظن : ایآ روهمج اب مدرم ی ،یملسا ح هنوگره د تموک ،ینی تیلو قف هقلطم هی ای د دادبتسا ،ینی ادج مدع یی د داهن نی ماکحا و ،تلود زا دنقفاوم نوناق هباثم هب عرش ای ؟هن هبلاطم ا ناضرتعم هبطاق تساهنی . کون زیت یاهراعش یضارتعا د هب روتاتکی ی ربهر صخش و ی تسا رد نیا مع قاقش قی کی اب فرط دی ب هاتوک دیای روهمج ی یملسا یم بوکرس و روز اب درادنپ ای ریسفت جراخ هب نآ باستنا و تاضارتعا زا تسردان ی یم ،دناباوخب ار اهضارتعا دناوت خ هک لای یلطاب تسا اهضارتعا سر مدرم نتم هب نونکا هدی ،تسا ناردام اب ماظن ی اه هشوگرگج هک تسوربور ناشی دنا هدرکرپرپ ماظن نارومام ار رب یتلم رثکا هک شتی س ماظن و ربهر اب یسای ب زج دنفلاخم من روز ا ی درک تموکح ناوت رادمامز ی شاپورف و طوقس هب موکحم دشابن دوخ مدرم اب هحلاصم لها هک ی تسا نیا رگا هک قطنم کی هد نت ناضرتعم تابلاطم هب مدق می م طوقس ی مینک ینعی س روعش نادقف یسای رگا هدن نت تلم تابلاطم هب دی وخ طقاس دیها دش یسک عدم هک ی هدایپ« رلاسمدرم ندش ی ینید »یعقاو ا رد ناری رازگرب زا ارچ تسا ی سرپ همه ی هدنیآ م ماظن ی ؟دساره همادا ندم تمواقم ،اهضارتعا ،ی س بازحا رد ندش لکشتم یسای اهنمجنا و ی ،یفنص هرپ و زی مامت زا عافد ،تنوشخ زا تی یضرا و ا للقتسا ناری دیون ندیسر اح هب تیمک ا مدرم ،ناری رارقتسا و نوناق تموکح کی تارکومد رلوکس ماظن کی دوب دهاوخ
20 یرازگرب 3۵ جیسب هتفه رد یروحم همانرب جیسب هتفه یرازگرب اب نامزمه 35 زا یروحم همانرب ات 29 ات نابآ 5 یاسور اب نایجیسب رادید اه همانرب نیا رد.دوش یم ییارجا رذآ س ،اوق .دوش یم ییارجا هنیباک یارزو و یملس رکشلرس و یرقاب رکشلر ح درک بازحا رقم هب هاپس یماظن هلم :ادرفویدار تلمح یماظن زرمارف ی اهرقم و زکارم هب نارادساپ هاپس ی یاههورگ سآ ،دوخ فلاخم بی ز یدای غ هب ار ری نایماظن هدراو لقا .تسا هدرک می وس زا اهراب ،قارع ناتسدرک ی هاپس رادساپ ا فده .تسا هتفرگ رارق هلمح فده نا نی اهرقم ،تلمح ی درک بازحا روهمج فلاخم ی یملسا مدرم اما تسا نکاس دزن قطانم کی ا هب نی ،اههاگیاپ ا همادا زا نی نارگن زاربا تلمح ی دننکیم و هاپس یاهورین ،یماظتنا وخ« ناضرتعم اب دروخرب رد رادنتشی ی » هب دنداد جرخ :ادرفویدار نواعم ،یناملراپ هاربامی یسیئر دیوگیم ن هتشذگ هام ود تاضارتعا رد هک یاهوری ،یماظتنا جیسب اب دروخرب رد هاپس و وخ« ناضرتعم رادنتشی »ی هب نامه ام« هنرگو دنداد جرخ ی میتسه اجرس ار شعاد هک ی دناشن دوخ می.» دمحم ینیسح هعمج 2۷ پ نابآ شی هبطخ زا یاه وزفا دهشم هعمج زامن رد د ۹ ا هتشذگ هتفه ی ن پ روصت شی رد« تموکح هک هدمآ لاح رد ،دراد رارق »فعض عضوم هکی م مه دوخ روشک رد اعطق« میناوتی ا ،دننک هدارا نلوئسم هک نامز ره نی نک متخ ار هلئاغ می». یاعدا هاربا نواعم می یسیئر ربینبم رادنتشیوخ« »ی یاهورین یماظتنا نما و یتی ارش رد یطی حرطم دوشیم ملعا ربانب هک یاهنامزاس رشب قوقح ی تسد هتشذگ هام ود رد مک 3۴2 رج رد نت نای رسارس_ضارتعا# ی ا فلتخم طاقن رد ناری لش اب کی و هلولگ ای وس زا موتاب تابرض ی اهورینی یتینما هدش هتشک تسد .دنا مک ۴3 رد کدوک نایم هتشک تسا هدش شرازگ ناگدش رهت رادناتسا هاپس رادرس دش نا :ادرفویدار تایه روهمج تلود ی یملسا هبنشکی 2۹ پ هب ،نابآ داهنشی زو ری ارب روشک ی باصتنا کی تمس هب نارادساپ هاپس رادرس رادناتسا ی ار نارهت ی لع .داد تبثم اضری راخف ی گنهامه نواعم لاسراپ ناتسمز ات هک تسا نارادساپ هاپس دشرا تاماقم زا هدننک متاخ هاگرارق ایبنلا دوب نارادساپ هاپس . دمحا ،یدیحو زو ری زینروشک ن ار عافد ترازو هقباس هک تسا نارادساپ هاپس دشرا ناهدنامرف زا زی دراد دوخ همانراک رد :یملس هرهچ دنراد تسود نانمشد یاه ب برغ نانز دننام ار ام نانز تیوهی دنزاسب :ادرفویدار نیسح ،یملس ب اب هاپس لک هدنامرف نای هکنیا هرهچ دنراد تسود نانمشد« یاه ب برغ نانز دننام ار ام نانز تیوهی خ دنراد تسود نانمشد« :تفگ ،»دنزاسب یاهنابای بارش زا ولمم ام دشاب هناخرامق و هناخ .» وا م نانمشد« :دوزفا دنهاوخی شزرا زا تظافح رگنس باجح یاه گب ام نانز زا ار تسا ناناملسم دنری.» اعدا تحص هرابرد ی یجاح هداز کش میراد :ادرفویدار رباس انی ،گنیس یوگنخس رما عافد ترازو اکی اعدا تحص هرابرد هک تفگ ی یلعریما ،هدازیجاح ن هدنامرف یوری اضفاوه ی نبم هاپس ی تسلاب کشوم تخاس کی کینوسرپیاه هتفرشیپ ا طسوت )توص قوفام( ،ناری درت و کش دی دراد هدازیجاح ا هک دوب هتفگ نی م کشوم دناوتی هناماس زا یاه اوه عافد یی هتفرشیپ دنک روبع . درک موکحم ار هاپس یکشوم تلمح تارکومد بزح :لانشنرتنیا ناریا بزح ا ناتسدرک تارکومد ناری کشوم تلمح ندرک موکحم نمض ی ب رد نارادساپ هاپس یاهینای ا :تفگ نی اههلمح ی هیوریب لاح رد ی م تروص دریگی رورت تموکح هک یتسی رداق راج تارهاظت فقوت هب ی ن ناتسدرک رد تسی هاپس رابخا دصر
21 ناریا مدرم یرسارس شزیخ بوکرس رد اسخن شقن :دش یعدم :لانشنرتنیا ناریا ،اسخن کی هبش هورگ یماظن و راشتنا اب ،نارادساپ هاپس هب هتسباو ،ییاهویدی شقن رد تکراشم رد شا خ بوکرس شزی یبلقنا .درک شاف ار یکی ا ناهدنامرف زا نی ،هورگ شیپ ا زا نی رادربهلک ماهتا هب ی ذاخا و ی ریگتسد اسخن .دوب هدش تسیچ خ رد و یاهنابای ناریا م هچ ؟دنکی داپهپ تلمح ی هاگودرا هب نارادساپ هاپس یاه زکرم ی لقا رد درک بازحا می ناتسدرک :ریاو ناریا حبص ،هبنشود زورما 23 نابآ 1401 ملسا بلقنا نارادساپ هاپس ، ی هن زاغآ رد نیم رسارس تاضارتعا و تاباصتعا زا هتفه ی رد ،ناریا کی د راب رگی کشوم تلمح اب ی داپهپ و ،ی یاههاگودرا زکرم ی تمحز هلموک« هلمج زا درک بازحا بزح« و »ناتسدرک ناشک ا ناتسدرک تارکمد »ناری انم رد ار قط یقمع لقا کاخ می تسا هداد رارق هلمح دروم قارع ناتسدرک اعدا سب رابگر ی وج مدرم نت هاپس طسوت دورنا :ریاو ناریا هبنشود زورما 1۴01نابآ30 و رب هولع ، یاهویدی رد یتفای گرد هک دورناوج رهش زا ری یاهی نیگنس م ناشن ار دهدی نامزاس رشب قوقح ی هه« ربراک باسح رد »واگن ی رتیوت پ و دورناوج# نادنورهش ندش هتسب رابگر هب زا دوخ رهشناری ادساپ هاپس طسوت نار ن و هداد ربخ رج رد تسا هتشو نای یا ا رد ضرتعم دنورهش ود مکتسد ،رابگرم هلمح ن نی هتشک رهش دناهدش رف اب ناگدروخبی درک تاشامم می نیشناج هاپس هدنامرف : د خا ثداوح ر ،ری رف اب ناگدروخبی درک تاشامم ؛می نآ رگا ا ،دندوبن اه نی 60 هب زور 6 من مه زور دیشکی برغ نلوئسم ی ارب دنا هتفگ ی لاغز و بوچ ناتسمز نک عمج گنس ی ؛د ا رد هک ناترس رب کاخ نی ایند تسناوتن مه دی وش قفوم ی ؛د نآ رد هاوخ منهج هب هک مه ملاع دی تفر لقا شنکاو می لمع هب قارع ناتسدرک تای ا رد هاپس زورما نی هقطنم :باختنا لقا تلود می لمع هب شنکاو رد قارع ناتسدرک تای ناریا ا رد نی کات هقطنم دی ه تابث هک درک چی رط زا هاگ قی ققحم تنوشخ ا رد .دش دهاوخن نی هینایب ا هک تسا هدش اعدا نی ا ررکم تامادقا ناری مکاح هب تی لقا و قارع می سآ ناتسدرک بی یم غ و دنز ری لباق هیجوت تسا یاهورین ب هب موجه اب هاپس ناتسرامی پ ناکوب رکی رهش رای یدمحم درک نفد هنابش ار دن :زوین ماحس رشب قوقح نامزاس ی هنه شندرک قطانم هب طوبرم رابخا هک واگ نی ناریا م ششوپ ار دهدی و راشتنا اب ییوئدی هک تفگ یاهورین ب هب هلمح اب هاپس ناتسرامی رادهگن لحم ی رکیپ رهش رای یدمحم پ ،ناکوب تاضارتعا ناگدش هتشک زا رکی یو دندوبر« ار ». قبط نیا ب« شرازگ شی زا 50 رفن ن زا یاهوری ب هب هاپس ی ناتسرام روپیلق پ و هدرب موجه ناکوب رکی رهش رای یدمحم تعاس و دندوبر ار 11 فخم بش هنای م واگن هه ».دندرک نفد دیوگی ا هک نی اهورین ب هطوحم لخاد رد ناتسرامی وس هب ی اقآ هداوناخ ی یدمحم زادناریت ی تسد و م ار رفن جنپ مک حورج دندرک زو تسخن ری ئارسا قباس لی تسد ار ا هب ندرگ هب هدلق و هتسب ناری میهاوخ دروآ :زوین ماحس یبتجم امح زا سپ ناهفصا ناتسا هاپس هدنامرف ،ادف تی یلاتفن ضارتعا زا تنب یاه ناریا زو تسخن« هک تفگ ری قباس لیئارسا راودیما ا اب هک دوب نی ا و نارهت هب نارهت رد تاشاشتغا ناری لو ،دنک رفس ی روهمج ی یملسا ناریا ژر تسکش اب لااشنا یم کدوک ئارسا شک ،لی زو تسخن ری اهنآ ار ا هب ندرگ هب هدلق و هتسب تک ناری دروآ دهاوخ .» یلاتفن زو تسخن ،تنب ری یشیپن لیئارسا پ زور دنچ شی وت رد یتی سراف نابز هب ی ا گرزب مدرم« :تشون ،ناری د امش روتاتکی تسکش ار دیهاوخ دازآ .داد ی چ سرت رب هری ماهلا امش تعاجش .دش دهاوخ ئارسا مدرم .تسا شخب لی ما .دنتسه امش اب مراودی دازآ نارهت زا رادید منک روهمج همانزور رادشه ی یملسا هب هاپس هب بستنم دارفا يضعب روهمج همانزور ی یملسا تشون دوخ هلاقمرس رد : کاپ ياهرکيپ عیشت مسارم رد مدرم ميظع ليخ روضح دهشم رد يجيسب يادهش هک رگيد ياهرهش و ناهفصا و مدآ تسد هب روشک تينما ناعفادم هب تبسن ناريا تلم ندوب نادردق ،دنديطلغ دوخ نوخ رد ناشک ب هتفه هناتسآ رد هعقاو نيا نداد خر .داد ناشن تيفافش اب ار مح مادقا نيا هب ،جيس يسا دياب هک تسا هداد يئلاو موهفم مدرم ار ناگمه مک تامدخ ندروآ داي هب ادخ صلخم رکشل نيا ريظن دنک قيوشت
22 نارود مامت رد هکلب سدقم عافد نارود رد طقف هن ،ديمان »ادخ صلخم رکشل« ار نآ هک جيسب زا ينيمخ ماما يابيز رايسب فيصوت ،اه هعومجم نيا رب رولد هک دنشاب يدارفا دياش .تسا قبطنم و قداص راکادف اهی راکادف و یاهی نایجیسب هب ار سدقم عافد رد دای عمط زا نآ ندنام ملاس و ناريا يراگدنام هک دننک هجوت تيعقاو نيا هب دياب يلو دنشاب هتشادن هيزجت ياه هراپ هراپ يارب هک نابلط يراکادف نوهرم ار دندرک يشکرکشل ناتسا جنپ هب روشک نيا ندرک يزابناج و حلسم ياهورين مامت ياه نايجيسب ياه نانآ رانک رد ميتسه رکشل« ناونع هيصوت و يميلعت هبنج ،يفيصوت هبنج رب هولع ،دنداد نايجيسب هب ينيمخ ماما هک »ادخ صلخم نيا رد .دراد مه يا .دننک شلت نآ هب نديشخب قمع و تيوقت يارب و دننادب دوخ يلصا هيامرس ار صلخا هراومه نايجيسب هک تسنيا ماما روظنم ،هبنج وخرب لخا هيامرس زا يرادر ص يم بجوم وش يرگيد زيچ ره رب ار ادخ يگدنب ،زاتمم يگژيو نيا اب و دننک راک ادخ يارب نايجيسب هک د يم تدابع ار ادخ ناگدنب هب ندرک تمدخ هک تسنيا ادخ يگدنب ياضتقا .دنهدب حيجرت يمن ضوع يرگيد زيچ اب ار نآ و دنناد دننک ار تاميلمان ،ريسم نيا رد و يم لمحت دنيامن. يسب هک ينامز زا نهيم و مدرم تمدخ رد و ندرک راک ادخ يارب يگژيو ،دش سيسأت يملسا يروهمج ماظن رازگناينب راکتبا اب يمدرم ج هنحص رب هولع نايجيسب .تسا هدش ظفح هعومجم نيا تيلک رد ندوب هصرع رد سدقم عافد ياه ناوت مامت اب رگيد فلتخم ياه روشک تمدخ رد هدوب مدرم و دنا ا ريسم نيا رد و يدرمناوجان و تاميلمان اب دنچره دنديزرون غيرد يراکادف هنوگچيه ز و اه يفاصنايب دندش هجاوم زين يدايز ياه . يم يتسرد هب ار تيعقاو نيا هعومجم رد يدارفا هک درک کرد ناوت ءوس ددصرد صلخا زا يراع ،فلتخم ياه هدافتسا زا يصخش ياه تيعقوم هاگياج و اه يمرب دوخ ياه دنيآ يصلاخان نيا . يم راشقا مامت رد ار اه يمن زگره يزيچ نينچ دوجو يلو تفاي ناوت دناوت درب لاؤس ريز يارب يزوجم ن هعومجم دوخ دشاب اه يم هديد يدارفا ،ينونک ساسح طيارش رد اي نانخس رب ندش زکرمتم قيرط زا دوخ نخس اب اي و ملق اب هک دنوش دارفا يضعب راتفر ي هاپس هب بستنم يم شلت يماظتنا يورين اي و جيسب ا هعومجم نيا ساسا و لصا دننک و هابتشا کي ،نيا .دنربب لاؤس ريز ار اه عفانم و روشک ناي ز هب اعطق اهنآ فيعضت و دراد زاين تينما زا تظافح يارب اهورين نيا هب روشک اري ز ،تسا کانرطخ يدربهار ياطخ ا يلم تس ياپ يلصا هار هک تسا تسرد نيا يتياضران هب نداد نا هدش تاضارتعا بجوم هک يئاه يدازآ تياعر و يداصتقا تلکشم لح دنا ياه هدع هک تفريذپ دياب مه ار تيعقاو نيا يلو تسا مدرم داحآ يدنورهش قوقح و عورشم ءوس اب زين يا اب و ينونک طيارش زا هدافتسا ساخرب جوم رب ندش راوس رد للخا لاح رد ،تاضارتعا زا هت يطبر چيه ناشراک هک دنتسه روشک رابتعا هب نتخاس دراو هبرض و تينما يتياضران هب درادن اه مک يگنهامه هکبش قيرط زا هک نارگشاشتغا زا اهنآ يتاغيلبت هژيو هب و يسايس تيامح رد ناريا تلم يجراخ نانمشد هقباس ياه هراوهام ينويزيولت تروص يا يم يم ناشن لماک ،دريگ هک دهد هداتفارد ماظن و روشک ساسا و لصا اب تعامج نيا رد دياب همه و دنا وت مامت اب اهنآ ربارب نا مينک تيامح رارشا رش عفد يارب تينما ظفاح ياهورين زا و ميتسياب ا و تاشاشتغا اب جيسب هتفه لاسما هکنيا یگداتسی يراکادف و د نايجيسب يندوتس ياه ارب دياب ،هدش نامزمه نآ ربارب ر ي ناگمه هناشن هيصوت هب دياب همه .دشاب ادخ صلخم رکشل نيا زا ينادردق موزل يارب يا هب هچ و جيسب هرابرد هچ ،ينيمخ ماما هنازوسلد ياه قيمع هجوت ،جيسب دوخ هدومن يارب مومع هب هيصوت و ندنام صلاخ يارب جيسب هب هيصوت .مينک لمع اهنآ هب و يراکادف زا ينادردق ياه رکشل نيا ادخ صلخم اضر نسحم :یی دوشیم زا کی ناوج 18 وق لارنژ لاس هس فرظ هتفرن گنج هک هلاس ی زاسب می :انلیا هاپس :تفگ نارادساپ هاپس قبسا هدنامرف کی ه و هدوب قلخ نامزاس چی زور ی گدنز زا ی گدنز لثم هاپس ی شزورید ه و دوبن چی زور ی آ زا هدنی زین ا و هدوبن لاح لثم نکری یساسا رب هاپس 3 قلخ موهفم تی ییاناد و یگچراپکی م ناشن ن دهدی سب هاپس نامزاس ی را تسا هدوب قلخ حلطصا هدنب ی م ناونع هب زی یفاکشدبلاک ا هب و مراد نی ینعم م هک تسا دوشی زا کی ناوج 1۸ هس فرظ هتفرن مه گنج هک هلاس ق لارنژ هکلب هدنمزر هن لاس یو زاسب می سناکم . می ا هب مه نآ نی مدآ هک تسا تروص ناشدوخ هب ناشدوخ زا اه دای ،دنهدیم دعب و اه د هب نارگی م لاقتنا مه ی قافتا ره و دنهد ی گدنز رد ی دتفایم شزومآ سلک هب ار نآ ی لیدبت .دنکیم
23 دیلوت ترورض هیحور تاشرازگ و رابخا یزاس هتسجرب و نیرفآدیما و شخب هراشا اب ناسانشراک زا یخرب زا شخب هیحور و نیرفآدیما ،بوخ تاشرازگ و رابخا یزاس هتسجرب و دیلوت ترورض رب روشک طیارش هب .دننک یم دیکات مدرم هب یناسر تمدخ هصرع رد هژیو هب فلتخم یاه هزوح ر شاپرذب یوس زا هجدوب و همانرب نامزاس تسایر داهنشیپ د دمحم ربخم هب یو .دریگ هدهع رب ار هجدوب و همانرب نامزاس تسایر ات هداد داهنشیپ شاپرذب دادرهم هب یروهمج سیئر لوا نواعم شاپرذب ار هجدوب یمظاکریم یاقآ و تسا هجدوب و همانرب نامزاس رد تلود لکشم.متسه تلود یداصتقا میت سیئر نم هک هتفگ یمن دیورب نامزاس نیا هب امش رگا .دهد یم هار اهراک .تسا هدرک در ار داهنشیپ نیا یو اما .دتفا تیآ هراختسا هنیباک رد شاپرذب روضح یارب یسیئر لا اپرذب دادرهم تیآ هک هتفگ ش تیآ .مریذپ یمن هک متفگ نم .درک رارصا یلیخ یزاسرهش و هار ترازو رد نم روضح یارب یسیئر لا لا .دیریذپ یمن ارچ هک هتفگ یسیئر یم لوپ یزاسرهش و هار ترازو هک متفگ وا هب نم .دیتشاد لیامت مه ار راک ترازو هک امش .دهاوخ سش .دراد لوپ دوخ راک ترازو اما نیا یلو .دراد دمآرد و و دراد ار ات دشابن لوپ رگا و دهاوخ یم لوپ اج ۴ یمن ققحم نکسم نویلیم .دوش یمن هتخاس هار ،دوش یمن یزاسون امیپاوه ،دوش .مروخ یم نیمز نم و دهد یمن لوپ یسک هب مه یمظاکریم یاقآ متفگ وا هب تیآ .دینک هراختسا امش لیخ و درک هراختسا یسیئر لا .دمآ بوخ ی نکسم ترازو هب شاپرذب نتفرن هرابرد زین یرگید تیصخش .تسا هدما دب یلیخ هک دوب هدرک هراختسا ک رد روضح یارب فابیلاق اب شاپرذب هرواشم هنیبا تیآ هنیباک رد دوخ روضح یارب ار نم رظن ینفلت یسامت رد شاپرذب دادرهم هک هتفگ فابیلاق رقاب دمحم وا هب نم .دیسرپ یسیئر لا یم تیامح مه ام .دیورب ،دیراد لیامت مه امش و دراد زاین امش هب تلود اعقاو رگا متفگ رد یبوخ یار کی مینک یم یراک و مینک .دینک بسک سلجم ؟دنتسه یروط نیا ارچ ؟تسیچ یزاب هچب نیا هک هتفگ تلود درکلمع زا داقتنا اب نینچمه فابیلاق یراونا لزنم رد ینیمخ نسح دیس و هفلتوم بزح یسایس تسشن محا دیس و ینیمخ نسح دیس زا دادما هتیمک یانما تئیه وضع یراونا نیسح د یو دنزرف زا یعمج اب یتسشن رد تکرش یارب یاضعا ضح اب تسشن نیا و هدرک توعد دوخ هناخ رد هفلتوم بزح تسشن نیا رد .تسا هدش رازگرب .... و نایچماداب ،ییولرابنا رو .تسا هدش حرطم یدج یسایس ثحابم اباختنا یاه تباقر هب دورو یارب یملسا تاغیلبت نامزاس سیئر تاکرحت یروهمج تسایر ت ح لبت نامزاس سیئر یمق دمحم ملسلا تج یتروشم هتسه کی لیکشت اب یملسا تاغی تسایر تاباختنا هب دورو یارب ار دوخ .دنک یم هدامآ یروهمج نت زور عافد ریزو اه 3 دنک یم راک تعاس هدینش ما هدش ری ییارق ینایتشآ زو ری تشپ و عافد ینابی اهورینی م رضاح دوخ راک لحم رد تعاس هس اهنت هنازور حلسم ی و دوش رتشیب هب اهراک نیشناج یو تسا هدش هدرپس . ریما ییارق ب لکشم رامی ی اهوراد رطاخ هب و دراد یی م فرصم هک دنکی رتشیب ا زا نی یمن دوش رضاح دوخ راک لحم رد دناوت ناتسچولب و ناتسیس یبلقنا یاهورین و یعیش ناناوج اب یربکا یلع جاح تخس هسلج نا ربهر یمازعا هدنیامن یربکا یلع جاح ملسلا تجح لج نیرت تخس نم هک هتفگ ناتسچولب و ناتسیس هب بلق ناناوج اب ار هس .متشاد هقطنم نیا رد یبلقنا یاهورین و هعیش تخادرپ 600 ید نویلیم نادهاز هثداح ناگتخابناج هداوناخ هب ه لامتحا 600 .دوش یم تخادرپ نادهاز هثداح ناگتخابناج هداوناخ هب هید ناموت نویلیم س رابخا یسای یلخاد
24 ماظن ریبدت امعا یارب نادهاز ناگدش هتشک هداوناخ هب هناهام یررقم ل یاه هداوناخ یارب یتسیزهب نامزاس ای دادما هتیمک هک تسا نیا رب ماظن یلک تسایس هناهام یررقم نادهاز هثداح نامودعم .دننک تخادرپ دیمحلادبع یولوم عضاوم لیدعت دبع یولوم ریخا عضاوم هک دندقتعم ناسانشراک زا یخرب نادهاز رد یربکا یلع ملسلا تجح روضح زا سپ دیمحلا تسا هدش لیدعت .دوش یمن طابنتسا شروش و مادقا نامرف نآ زا و ح یارب دازکین طرش یزاسرهش و هار ترازو رد روض دوخ روضح یو .تسا هدوب یزاسرهش و هار ترازو یدج یاه هنیزگ زا یکی یملسا یاروش سلجم سیئر بیان دازکین یلع هنیباک رد تعا طخ نیا ارهاظ هک دوب هدرک هناخ ترازو نیا یارب ینیمضت یرابتعا طخ کی یزادنا هار هب طورشم ار .دشن یزادنا هار یراب یو .تسا هتفریذپن یو هک دوب هداد داهنشیپ یسیئر لا تیآ هب هنیزگ کی ناونع هب ار دوخ ردارب نینچمه فرعم یارب تلود ناکیدزن زا یخرب یلقت دیعس دمحم نیزگیاج ناونع هب یتسود ی بوصنم دازآ قطانم یلاع یاروش ریبد ناونع هب یتسود هک دندوب هداد داهنشیپ تلود ناکیدزن زا یخرب .دش در داهنشیپ نیا هک دوش یمتا یژرنا نامزاس سیئر ریغت یارب تلود ناکیدزن ینزیار یئر یملسا دمحم ریغت ددصرد تلود ناکیدزن زا یهورگ .دنتسه یمتا یژرنا نامزاس س شاپرذب هب تلود هژیو تازایتما و تیلوئسم شریذپ یارب شاپرذب دادرهم تفلاخم هب شنکاو رد یسیئر لا تیآ .تسا هداد یو هب زایتما دنچ یزاسرهش و هار تراز نص هبوصم ایناث .دشاب هتشاد یدج تیامح یو زا یروهمج سیئر لوا نواعم ربخم دمحم هک نیا لوا نیمات رب ینبم یزرا هریخذ قود 11 و رایتخا رد ...و ینار یتشک و ردانب ،امیپاوه ،یا هداج ،یلیر یاه تخاسریز تخاس تباب وروی درایلیم غلبم اثلاث .دریگ رارق ی 5 نیچ اب تفن رتاهت تباب رلد درایلیم تسا هدرک تفایرد ار نآ هبوصم یگزات هب یمساق متسر هک ذب رایتخا رد زین .دشاب شاپر شاپرذب هب سلجم یلاب یار ینیب شیپ زا شیب شاپرذب دادرهم هک دنا هدرک ینیب شیپ ناسانشراک زا یخرب 200 ناگدنیامن یار یزاسرهش و هار ترازو هب دورو یارب ار سلجم .دنک بسک .دوش یم هنیباک هراتس لامتحا یو هک دنا هتفگ ناسانشراک نیا ع بای تقیقح هتیمک لیکشت خا تاشاشتغا یریگ لکش لل ری خا یاه بوشآ و تاشاشتغا یریگ لکش للع یسررب یارب بای تقیقح هتیمک لیکشت هب تبسن هناگ هس یاوق نارس هدیسر قفاوت هب ری .دریگ یم هدهع رب یا هژا ملسلا تجح زین ار نآ تسایر و هدش مهارف نآ تامدقم .دنا هار یارب سلجم ناگدنیامن زا یخرب یلقت یا هناسر هاگرارق یزادنا امح اب فابیلاق .دنا هدرک حرطم ار روشک رد یا هناسر هاگرارق یزادنا هار حرط سلجم ناگدنیامن زا یخرب رد ار نآ حرط نیا زا تی .دنک یم یریگیپ رتلاب حوطس تلود زا فابیلاق تاداقتنا هب تبسن اه یتلود زا یخرب شنکاو د فابیلاق رقاب دمحم تاراهظا نینچمه و تلود درکلمع دقن ر زا یخرب شنکاو ،ون ینارمکح اب بسانتم تلود رد تاحلصا ترورض یگنارب ار تلود نارادفرط و نادرمتلود یگنهامه یربهر رتفد اب ینارمکح ثحبم هب دورو یارب فابیلاق هک هدش هتفگ هتبلا .تسا هتخ ار ثحب یوس و تمس دوخ تاراهظا رد اما دوب هدرک ار ییاه .تسا هدرب تلود دقن تمس هب
25 اه نکشرتلیف اب دروخرب یپ رد اه یمارآان یریگ لکش لامتحا هرابرد رادشه رب جیاتن رد یمارآان و تینابصع یریگ لکش لامتحا اه نکشرتلیف اب دروخرب رارمتسا تروص رد هک دهد یم ناشن اه یجنسرظن یخ وش یم تاشاشتغا رد لاعف ینس یاه هورگ .دوش یم یلامتحا تاضارتعا یهدناماس یوکس ناونع هب مارگلت نینچمه .د تایئزج رمآ هنامرحم هسلج اکی کهورگ اب یاه یدرک رمآ اهییاکی یط یاههام ریخا ر همانرب زی ی یاهدرتسگ یارب شیازفا دنتشاد راکروتسد رد ار ناناوج و نانز هزوح رد باهتلا . هدمآ تسدب تاشرازگ و رابخا قباطم درا،هاگآ عبانم زا تشهبی راج لاس هام ی یاهسلج هدر روضح اب یاه نما دشرا یتی رمآ اکی اب کهورگ نلوئسم یاه یدرک برا هقطنم رد لی گنهامه و رازگرب قارع ناتسدرک ییاهی لمع هوحن صوصخ رد تای هیلع روهمج ی یملسا ناریا م تروص دریگی. رد نیا رس ترووص هب هک هسلج ی کهورگ و ی زگرب دش را هدرکرس هب ، یاه کهورگ زکرمت هطقن ناونع هب فده ود صخشم روط هب اه رهمانرب زی اهی م صخشم دوشی عمج زا دنترابع هک تی عمج و نانز تی ا ناناوج ناری رد اپ شخب ینای نیا ارب هک هسلج ی هیجوت کهورگ رمآ طبار ،دوب هدش رازگرب اه ییاکی م نارضاح هب باطخ دیوگی هیامرس روشک ره ی ا زا ام رگا ،تسا اهنآ ناناوج ناری گب ار ناناوج ری می چیه زیچ یارب درادن شلرتنک و عافد . هچرگا ا رد نی داصم هسلج قی امح عون و اه هشقن و یاهتی رمآ اکی کهورگ زا یاه زجت هی ارب بلط ی روهمج هب هبرض ی یملسا ناریا زین ئزج هک دوب هدش حرطم تای تخا رد نآ رای نما هاگتسد یتی رارق ا رب اما دراد نی م ساسا ناوتی رمآ زکرمت هطقن تفگ ییاکی ا رد نی ادتبا زا رود ی بش و تکرح هک زاس ی خ رد ا صوص ناری ور رب ،هامرهم رد تاشاشتغا زاغآ نامز ات ی نیا عمج ود تی .تسا هدوب رورت هس تشادزاب تسی شیپ لمع زا تای مرح رد یاه سدقم یخرب فکت دارفا زا ری ی وناخ اب هارمه راخ زا دوخ هدا ا هب روشک زا ج ناری قطانم رد و هتشگزاب ی اه ناتسا زا ی هاشنامرک و ناتسدرک لبت لوغشم و هدش نکاس غی اه هاگتسد شرازگ هب .دنتسه ی ،یتاعلطا د هجوت لباق دادعت رگی ی ا هب تشگزاب راتساوخ اه نآ زا ناری دنا هدش هولع ا رب نی هاپس تاعلطا نامزاس لماوع ، کی میت 2 لحم سابل ششوپ اب هک ار حلسم هرفن ی ناثلم هقطنم رد ی و ناتسزوخ واب ناتسرهش ی ت و راعش ندادرس هب مادقا زادناری ی ن هب یاهوری یجیسب هدرک تسا هدرک تشادزاب ،دندوب نینچمه اریخا اسانش هب قفوم تاعلطا ترازو یی تشادزاب و 3 ناتسناغفا نارسفا زا رفن ی لمع ماجنا ددصرد هک تای رورت یتسی رد اه مرح ی ا هک هدش هتفگ .تسا هدش ،دنا هدوب نامروشک رد سدقم نی دنا هدوب نابلاط هورگ وضع دارفا کی میت یتایلمع اه کهورگ زا ی یدرک اسانش ناتسزوخ رد یی ش تشادزاب و نتفگ .دنا هد ی رمآ هک تسا ییاکی ا زا اه نی اه کهورگ ت ات دنا هتساوخ می یاه یتایلمع ار دوخ سم زا ری زکرم قطانم ی ا هب قارع ناری .دنهد ذوفن دناعم رونام نی ن هب ندز همدص رب یاهوری یبلقنا رج نای ا لابند هب دناعم داجی م سرت سح نای یاهورین یبلقنا سب و جی تسا یسررب یاضف زاجم ی م ناشن ی دهد دناعم رونام نی اسانش رب یی نما رصانع ،یتی جیسب ماظتنا و ی دهت و دی ای هلمح هنآ هب ،لزنم( ا ط )...و هداوناخ ی یاهزور ریخا تسا هدوب هجوت لباق رد نیا سررب قباطم صوصخ اهی اهزور رد ی ریخا و کی سب لزنم هب هلمح داباهم هثداح زا لبق زور یجی لزنم هب ،روگنم هفئاط 3 یجیسب دوب هدش هلمح مه ناکوب رد راشتنا ریواصت حورجم ای ن ندرک هنهرب یاهوری خ فک ینابای زین ا رد نی ازفا اهزور شی هتفای ا .تسا نی اتسار رد تامادقا ی فیعضت هیحور ا و داجی ن رد بعر یاهوری یشزرا زرا یبای .دوشیم نما رابخا یتی
26 نما رادشه یتی رورت مادقا یتسی مق هسدقم نکاما رد هاگتسد تاشرازگ قباطم یاه نمایتی تاعلطا و روشک ی حت زا )جع( نامز ماما مانمگ نازابرس طسوت هک کهورگ تاکر یاه رورت یتسی دناعم ،تسا هدمآ تسدب نی لمع ماجنا دصق تای رورت یتسی لع ددجم هی بهذم تابتع و نکاما ی ا رد ناری دنراد ار رد نیا پ صوصخ وری نما رادشه ملعا یتی شرازگ ،طبترم زکارم هب هدش هداد ییاه م ناشن هک دراد دوجو دهدی کی میت رورت تسیی یجراخ لمع و هلمح دصق تای بهذم نکاما رد هناراکبارخ ی دنراد ار رهطم مرح و نارکمج سدقم دجسم صوصخ هب مق رد نیا هنیمز پ تامادقا هناریگشی ا رد کوکشم تاددرت و تاکرحت و هدش هتفرگ رظن رد مزل نی نچمه و ناتسا نی هباشم زکارم و قطانم اس رد ری ن رظن تحت روشک طاقن یاهوری یتینما اب و هتفرگ رارق رای ی نا لاعتم دنوادخ ا لااش نی میت رورت یتسی زین اس دننامه ری یتامادقا م ود رد هک هها ریخا یثنخ اسانش ،دندش یی م مدهنم و فشک و دوشی. رد نیا لمع زجب هک تسا رکذب مزل هطبار تای رورت یتسی دنچ هک ی شیپ دادعت تداهش هب رجنم و هداد خر غارچهاش رد ی نامنانطومه زا ع ،دوب هدش یاهتایلم د ددعتم رگی ی زین هیلع تاسیسات حارط نکاما و ی مانمگ نازابرس هنادنمشوه و عقوم هب مادقا اب هک دوب هدش ثنخ )جع( نامز ماما ی دش ئزج . ی تا نیا دوز هب تامادقا ی دش دهاوخ رشتنم ناراب رد . لیدبت نایک کلفریپ روشک رد بوشآ موادت زمر مسا هب سپ رورت هثداح زا یتسی هش ا ر ی ،هذ نایک ریپ کدوک ،کلف 10 تخب هلاس رای ،ی یکی اور هک دوب هثداح ناگتخابناج زا تی یاه زا نوگانوگ یگنوگچ ارجام ،وا توف یی ما اسهم هباشم ینی اضف رد ی زاجم ی تسا هدز مقر نایک ،کلفریپ کدوک 10 ا لها هلاس هذی هاگنابش 25 ،نابآ لاح رد هکی هب تشگزاب لاح رد و هداوناخ اب ا رد دوخ هناخ هذی ،دندوب فده ک ردپ .تفرگ رارق هلولگ نای کلفریپ ب رد و هتفرگ رارق هلولگ هس فده مه ناتسرامی رتسب ی ا .دش نی اه شنکاو زورب بجوم قافتا ی ا هدرتسگ ی رد یاضف زاجم ی اه هاگشاب زا و دش روشک ی یمسر ،ییاپورا ربلس ات یتی سوادص ،اه امی بلقنا ناربراک و ی دناعم و ار نآ زاب دنداد بات . حرش اضف رد هچنآ ی زاجم ی ک درومرد نای ریپ تسا هدش رشتنم کلف زور هبنش راهچ 25 ربخ نابآ ی هک دش رشتنم کی میت رورت یتسی زکرم رازاب هب ی ا رهش هذی تعاس رد و هدش دراو ناتسزوخ رد 1۷:30 نیا ا .تسا هتسب رابگر هب ار مدرم زور نی تایلمع رورت یتسی هب رجنم تفه تداهش هلمج زا رفن کی ا مان .دش کدوک نی ک کدوک نای ریپ وصت تعرس هب هک دوب کلف ری رکیپ یب اضف رد وا ناج ی زاجم ی جوم و دش رشتنم ی تخادنا هار هب ار اه شنکاو زا یلو ح لا ،یتای ماظتنا نواعم ی یتینما رادناتسا ی ا ،تفگ ناتسزوخ نی رورت هلمح یتسی بکار طسوت نی سروتوم ود تلکی و هداد خر نیبکار شلک حلس اب فکنی عفادم مه و مدرم مه نی تینما هتسب هلولگ هب ار دنا سپ ا راشتنا زا نی اضف اه اعدا ی ا هناسر ی زا ربخ روشک لخاد کی رورت هلمح یتسی ا رهش رد هزی ا ناگتخابناج و هدرک رشتنم ار نی هش ار هثداح دی نچمه .دندرک ملعا نی نیا ح رانک رد هثداح مس هثدا مری ش غارچهاش مرح و ناهفصا زاری ا هک دندرک اعدا و هتفرگ رارق نی رورت تامادقا یتسی هدوب هباشم و رگیدکی تسا ات هعمج زور 2۷ ا هام نابآ نی اضف رد اعدا ی ا هناسر ی ملعا قبط هک دوب حرطم روشک هی راپسکاخ مسارم هدش رشتنم ی نایک اتسور رد ی وروگ ناتسچرپ یی ا ناتسرهش هذی م رازگرب دوشی ا مهم هتکن . نی ز تاراهظا مسارم بنی ییلوم ک ردام ،دار ،نای راپسکاخ رد ی رد وا .دوب نایم یتیعمج رب هک یا عیشت کنای عدم دندوب هدمآ ی دوشیم قح هک تقی ونشب نم دوخ زا« ار ی د ا رد هک نی ریت زادنا ی وا .»دش هچ تسیعدم رورت هک یتسی ا ندوب ین ا .تسا غورد هثداح نی م هارمه نارضاح فک و توس اب وا هتفگ ی دوش. رد عدم همادا ی دوشیم ارب شرسمه ی دنبرمک زا روبع زا رهش هب تشگزاب ی م عانتما دنکی جرت و حی یم سم زا هک دهد ری رگید ی رهش هب ط زا سپ .دسرب ی یتفاسم هب کی سر رمحا لله زکرم هدی رومام نآ رانک رد هک نی صخش سابل و ی .دنتشاد روضح اه رانک زا اه نآ م م روبع ناروما دننکی دح ات و دو تسیود رتم ی یمدرم رک عمجت هک م دند ی ا رد .دنسر نی اعدا هب هظحل ی ،ردام یکی رومام زا نی رف دای یم درگرب هک دنز دی ک . نای م دوخ ردپ هب ی دیوگ لپ هب « سی نآ ،نک دامتعا بوخ اه ی م ار ام دنهاوخی عدم ردام .»درگرب و ی دوشیم هب ضحم و نتشگرب شام ندز رود ی،ن یکی صخش سابل زا ی اه ناشنیشام م رابگر هب ار ی ددنب
27 ردام نایک تسیعدم صخش سابل نامه ی ییاه ت هک زادناری ی ک ،دندرک نای م لقتنم رمحا لله هب ار ی ا .دننک نی تسیاعدا هک شیورد امن ،روپ هدنی نیشیپ یاهذ ولت همانرب رد زی ینوی سوادصامی م حرطم دنکی م و ی دیوگ ناسک نامه : ی ت وردوخ هب هک زادناری ی ک دندرک نای ورد .دندرک لقتنم رمحا لله هب ار شردپ و شی دزن ناگتسب زا روپ کی پ هداوناخ کلفری تسا نیا یلاحرد ماظتنا نواعم هک تسا ی یتینما رادناتسا ی تاعاس ناتسزوخ ی ا زا دعب نی عدم ،هثداح تسی هک 3 لصا لماوع زا رفن ی نیا هثداح سرهش رد ا نات هذی .دندش تشادزاب یکی لد زا یلی ا هک نی هب ار هثداح کی دبت هعجاف لی ارجام نوچمه و هدرک ی ما اسهم ،ینی ا هدرتسگ جوم ی ه شنکاو زا یا ثات دارفا دنت ری اور رد ضقانت ،هتشاد هارمه هب ار رازگ تی یگنوگچ لماع و نی نیا تسا هثداح ردام نایک اپ رد نای م دوخ نانخس دیوگی ن دوخ وری یاه صخش سابل ی اه هچب ی ا .ناتمه هب دورد ،ملسلاو ،دندز ار نم نی هتفگ م بجوم ی راپسکاخ رد نارضاح ات دوش ی هیلع ربهر ی لع راعش ماظن و هی ربهر و ماظن ی دنهدب رس یتاعاس مه نآ زا سپ کی ویدیو رگید ز زا بنی ییلوم ک ،ردام ،دار نای م شرافس هک دش رشتنم ی رد درک اخ مسارم راپسک ی یک نا ز ،دننکن شخپ نآرق اری نچمه .دوب رفنتم ملسا و نآرق زا وا نی وا کی رعت هرطاخ فی دنکیم هک رابکی ندرکن ظفح رطاخ هب کی هیآ یارب کتک ار وا هسردم ناحتما هدز ک و تسا ی نا م ار نم ارچ هک تسا هتفگ وا هب خساپ رد ی ینز ن برع نم متسی ا و میناری چ و ار دیاب مناوخب نآرق نینچمه ییویدیو رگید ک ردام زا نای راپسکاخ مسارم رد ی لع هک دش رشتنم هی ربهر ی کی هوت هناکدوک رعش نی زیمآ یم دناوخ هعمج سوادص بش امی ا هبحاصم ناتسزوخ ناتسا ی ک ردام زا نای م راکنا ار لاب هدش حرطم تاعوضوم هک درک رشتنم درکی عدم وا . ی ارجام زا سپ هک دش ی زادناریت ی اوتحم و تسپ هنوگره و هدرک مگ ار دوخ هارمه نفلت ی یضارتعا وس زا ی من رشتنم وا دوشی نچمه . نی عدم وا ی ه هک دش چی رعش هنوگ ی مه و هدناوخن مسارم رد روطنی دننکن هدافتسا وس شرسپ و وا زا هک درک تساوخرد هناسر یاه عدم دناعم ی پ داجس هک دندش کلفری یومع« »نایک زین اب اعدا در ی هناسر و تاماقم یاه ،یلخاد عقاو« :تفگ تی گرم نایک ینامه شت مسارم رد شردام هک تسا عی م رد و نای تبحص« :دوزفا وا ».درک ناونع رفن نارازه یاه ردام نایک ناهنپ داعبا مامت امن ار عوضوم نای ،دنکیم ناوتیمدی نک دانتسا نآ هب ،دی د فرح رگی ی یقاب دنامیمن.» یارجام خی ؟تسیچ عوضوم یمهم شنکاو بجوم هک یاه رنه ی ساسحا و ی فارگ ناحارط و ناربراک یکی وصت ،دوب هدش ری ی زا خی یاه ک دسج رود ی نا ریپ عدم دناعم ناربراک .دوب کلف ی ک ردام هک دندوب هدش نای یارب هکنیا رکیپ ماظتنا نارومام طسوت شرسپ ی هب ار نآ ،دوشن هدوبر شدوخ و هدرب هناخ خی یور رکیپ شرسپ ر هتخی دبت ،هناخ رد ار لحم نامه و لی ارب ات تسا هدرک هناخ درس هب ی راپسکاخ زور ی دوش هدامآ گزبردپ نایک عدم اما تسی حا زا سپ رمحا لله رد رضاح مدرم هک ای ک ندشن نای یتاساسحا ارب ار دسج و هدش ی رادید هب شردام رادازع زا سپ و دندرب لزنم ی اب رمحا لله هب دندنادرگز اما اضف رد ی زاجم ،ی رایسب ی اه ناتساد دناعم دنمرنه ناربراک زا ی یساسحا یحارط ا اب دندرک نی ردق هب مدرم« هک ناونع ی مولظم ن رضاح دنا هدش دنتسی ارب و دنتسرفب هناخ درس هب ار دوخ هدش هتشک نادنزرف ی تح ناشموحرم دسج نتشاد هگن درس ی خی مک مه یم دنروآ». یارجام گنر ادخ نی چ نامک ؟تسی نایک ریپ سب هقلع کلف رای ی تسدراک هب ی دودح ات و ی تابر رازبا کی ه هب .تسا هتشاد نیم ارب وا روظنم ی رد تکرش یکی تاقباسم زا ح نبا رباج ناونع اب ،نای کی یاقق یبوچ یتسد رد و تسا هتخاس کی ویدیو م ناشن دهدی ا هک نی یتسدراک تسرد هب ی هدش هتخاس امزآ و شی تبا وا .تسا تبثم نآ یاد ویدیو ادخ مان هب« ترابع اب ار دوخ ی نیگنر م زاغآ »نامک دنکی مه و نی م بجوم دوشی ا ات نی اضف رد هلمج ی زاجم ی لاریاو دوش رد تن ام سپ« هلمج زا وا همادا هجی ریگیم می ا هک نی م راک »هنکی م هدافتسا دنکی ا هک نی ن ترابع زی او دناعم ناربراک طسوت لاری .دوشیم ا زا اه نآ نی ارب ترابع ی هجیتن ریگ ی واصت رانک و دندرک هدافتسا ضارتعا و بوشآ موادت و ری اه شاشتغا ی ام سپ«:دنتشون دوخ هجیتن ریگیم می ا هک ی م راک ن هنکی»
28 جوم ک هب اه شنکاو نای ریپ سب ،کلف رای ز دادعت و هدوب هدرتسگ دای ربلس زا یتی ییاه ا رد هک ین دنت شنکاو هام ود یضارتعا دوخ زا ا رد ،دندوب هدادن ناشن نی نچمه .دندرک دورو ارجام نی ادخ ترابع ی نیگنر ن نامک زی او تدشب لاری حارط و دش ی یاه یکیفارگ ا هدرتسگ ی لوت نآ زا دی نم و رشت دودح ات .دش ی وت باسح هک یرت ی سراف نابز ی ا مر هاگشاب ایلاتی رد کی تیوت داد باتزاب ار نآ نینچمه فسینوی زین ناهج زور هناتسآ رد ی ،کدوک 20 ب ،ربماون ی هینا ا رد ار نی درک رشتنم صوصخ . رد نیا هینایب سر ارف تبسانم هب هک ندی ناهج زور ی کدوک هک تسا هدمآ هدش رداص فسینوی شرازگ نارگن »تدش هب« یاه هب طوبرم مخز ،ندش هتشک ی ا رد ناکدوک تشادزاب و ندش ناری .تسا فسینوی هب هتشون دقف« مغر مسر رامآ نا ،»ی نونکات ربماتپس رخاوا زا دودح 50 مارآان« رد کدوک »اهی ا رد ناری هداد تسد زا ار دوخ ناج ک ندش هتشک هب هراشا اب و دنا نای 10 ا ،هلاس نی ار عوضوم تسا هدناوخ »کانتشحو« نینچمه تمارک باتهم ی زین ا زا سپ نی اهارجام و هثداح شی زا فسینوی اد افعتسا زا وا .د لاس 13۸5 ات 1۴01 ریفس ن نسح تی و حلص فسینوی دوب هتکن مها زئاح تی رگید نیا ک هداوناخ هک تسا نای تخب تلاصا رای ی مه و هتشاد نی اه هناسر ات هدش بجوم رما ی ا دناعم نی موق ریثات ثات و راذگ ری ریذپ رحت ار کی ضارتعا تامادقا هب ی دننک رد یارجام ما اسهم ینی وحم اب ر تی موق و نانز اهتی لک ار هژورپ )درک( دی ا و دندز کنی ک ندرک هتسجرب اب نای کلفریپ، دنهاوخیم اب لبق هژورپ موادت و ظفح ی دج هژورپ یدی روحم اب ار تی موق و ناکدوک تی گنارب فده اب ار رل(اه نتخی زاس هارمه و تاساسحا ی راکفا یمومع رانس اب یاهوی رظندم دشت و دوخ دی ن و تاشاشتغا یمارآا دننک لابند ار اه نیا لاح رد دنور ی وس زا ی م لابند بلقنا دض دوشی مومع راکفا رد هک ی ا اهشزرا زا هناردام سح و ناکدوک یناری و هدش بوسحم ا بجوم داجی جیهت وس زا دش دهاوخ ناردام و نانز ی رگید ا رب زکرمت لی رایتخب ی لد هب لی یمح ت غ و تری نیا رارق همجه دروم موق رگ ا زا ات هتف نی ل موق رذگهر ر ناونع هب یکی درت راچد ا.ا.ج تخس راداوه ماوقا زا دی تامادقا و عضاوم و هدش ی لع ار هی روهمج ی ملسا ی دهد ماجنا و ذاختا شیپ ینیب یم گنر ترابع هک دوش نی دامن تکرح نوچمه ،نامک نی یضارتعا ا هجل رونادخ ،ی هب کی تایبدا ضارتعا دامن و ی رگید زا یوس دبت نادناعم لی دوش ینویلیم عمجت یرازگرب یارب بلقنادض یژتارتسا هب کروتسد رد »ینویلیم« و »هوبنا تیعمج« قلخ و یضاران راشقا یمامت ندناشک نادیم رق بلقنادض تانایرج را دراد را . ناراب هاگتسد دروآرب قاتا نینچمه و یتینما یاه کهورگ تاکرحت دصر و یلخاد رکف یاه هناسر یاضف و بلقنادض یاه یزاجم و یا یم ناشن نمشد هتفه رد هک دهد هدنیآ یاه 10 هدش هتفرگ رظن رد نیدناعم یتآ و یلعف یاهدربهار ناونع هب یدیلک لصفرس تسا اشاشتغا دنناوتب نآ زا هدافتسا اب هک یمارآان و ت شلاچ اب ار روشک و هداد همادا ار اه دنزاس هجاوم ییاه . صوصخ نیا رد 10 تسا هدش حرطم یلصا دراوم ناونع هب ریز لصفرس : 1 هب تاعمجت رارمتسا هلحم تروص هب تلحم زا تکرح و روحم اهرهش یلصا زکارم تمس 2 . تاشاشتغا موادت هطقن ده اب یا تسکش و اهرهش یزاس نماان ف تیمکاح رادتقا ن 3 بش رد ضارتعا و زور رد باصتعا«یژتارتسا موادت » ۴ هب ینویلیم« و »هوبنا تیعمج« قلخ و یضاران راشقا یمامت ندناشک نادیم » 5 . نابوتا ریخست یتیزنارت یاهریسم و مهم یاه 6 یلصا یاهتخاسریز بیرخت ۷ ض هثداح قلخ یظن(یتینماد دتقا فده اب )هذیا ،غارچهاش ر ماظن زا ینکشرا ۸ . هناسر و یناور گنج موادت یا
29 ۹ . هزاب رب زکرمت و وجشناد زور ریظن یتبسانم ینامز یاه ... 10 یمارآان لاصتا یارب شلت تبسانم هب اه ید یاه ید درگلاس( هام ۹6 یشاپورف ناتسمز« ناونع تحت )ینیارکوا یامیپاوه و » لپ رورت شزومآ سی ا هحفص رد مارگاتسنی یلع رک یمی شزومآ لپ لتق و رورت سی رومام و نی یتینما ارجا اب ی نیمک وس زا ماب تشپ زا از شتا بمب باترپ و ی یلع رک یمی زاب نکی هتسشنزاب لابتوف ارب نارگبوشآ لمعلاروتسد ی نمادض تامادقا یتی ل تاکرحت دصر یاهردی نچمه و تاشاشتغا نی ب رابخا هدمآ تسد کهورگ لخاد زا یاه ب روشک رد تاشاشتغا صوصخ رد ضراعم رگنای نیا اهروحم هک تسا ی ز ری لمع راکروتسد رد تای ینادیم نآ تسا هتفرگ رارق اه : 1 هداج نادنبهار یاه رهش نورب ی سم و یاهری زنارت یتی 2. خ نادنبهار یاهنابای یلصا نابوتا و اهرهش کیفارت(اه ،یعونصم .. و دادسنا ). 3 نتشاد هارمه گرد رازبا و فوتولوم لتکوک ری ی نارومام اب ۴ ادتبا عمجت یی هلحم رد هب تکرح و اه م تمس نیدای یلصا 5. هدراعش موادت ی لزانم زا 6 ارب شلت ی اسانش مدع یی وجزابدض و یی گتسد رد ری اهی ۷ ارب حلس زا دودحم هدافتسا ی شیاپ نازیم یهارمه هعماج د شترا مهم تامدخ هنتف ر زا ریخا ی هاگن لیلحت ن نارگ تسا هدنام هدیدا یرایسب زا تظافح تیلوئسم اما تسا هتشادن نادیم رد روضح یارب یروتسد امیقتسم هک نآ اب ریخا هنتف رد یملسا یروهمج شترا تدم نیا رد و تسا هتشاد هدهع هب یزور هنابش تروص هب ار روشک مهم و یتعنص و یتلود مهم زکارم زا سوسحمان و مظنم تروص هب اب هلباقم رد و هدوب رضاح تمدخ رد موادم تروص هب هنتف تدم نیا لوط رد شترا نلوئسم زا یرایسب .تسا هدوب لیخد هنتف هدرک نیمات ار روشک طاقن زا یرایسب تینما تدم نیا رد شترا رد هک یتامدخ شرازگ نمض شترا یلاع ناهدنامرف زا یکی اریخا .دنا مات رد یدج ینابیتشپ و هدرک هئارا تینما نی هناسر رد یخرب هنافساتم هک تسا هدرک هیلگ تسا هتشاد یماظتنا یاهورین زا هک همجه ربارب رد ای و هتفرگ هدیدان ار شترا تامدخ یمن ماجنا ار مزل عافد شترا هب نمشد یاه راکفا تسا نکمم هک یدح هب .دنهد ههبش نیا ریثات تحت یمومع ارق اه ل تیامح هنتف نیا رد شترا هک دریگ ر .تسا هدرکن ماظن زا ار مز تازاجم هتیمک یزاجم یاه هورگ راک هب زاغآ خرب رد ی هورگ ات هدش شلت اهناتسا یاه زاجم ی وانع اب ینی مک« نوچمه هتی دج لسن لا بزح راصنا « ، »تازاجم »دی ناعفادم« و وضر مرح »ی ب رد نی نایجیسب هللا بزح و ی ،اه اب گدامآ فده ی یارب ربلس و نادناعم تاشاشتغا اب تخس و مرن هلباقم یتی اه لیکشت دوزب هدش اعدا و دوش ی زیهجت اعف و تیل ینادیم درک دهاوخ زاغآ ار دوخ ناریا رد برغ یماظن تلاخد یارب تساوخرد خا زور هس رد ری اهدادخر زا سپ و ی یتینما اهرهش رد ی شندرک،نی زاساضف ی ا هدرتسگ ی اهروشک زا تساوخرد صوصخرد ی یبرغ ماظن تلاخد تهج ی هتفرگ تروص تاعاس /تسا ی شیپ زین حیسم داژنیلع اهروشک زا ی ییاپورا ماظن هلخادم ات تساوخ ی هتشاد دنچ /دنشاب ی شیپ زین یخرب کهورگ ناهدنامرف زا یاه رورت ییتس یدرک اهتبحص رد ی ا عوضوم دوخ داجی رد »عونمم زاورپ هقطنم« اتسدرک .دندوب هدرک حرطم ار ن ناریا هیلع یجراخ یتاعلطا یاه هاگتسد هدیچیپ یویرانس .دنا هداد رارق یناریا تاماقم رایتخا رد ار ناریا هرابرد یجراخ یتاعلطا یاه هاگتسد زا دوخ یا هقطنم یاهدونش لصاح اه سور ارق بلقنا تیعضو رد ناریا مدرم هک دندتقعم روکذم یاه هاگتسد ر رگ هک دنا هدیسر رواب نیا هب ینهذ ظاحل زا ناریا مدرم .دنا هتف .تسا بلقنا طیارش کی رد روشک طیارش
30 لوا ماگ رد .مینک نابایخ رد روضح هب لیدبت و مادقا و ارجا هب ار ینهذ رواب نیا دیاب نلا هک دنا هتفگ یجراخ یتاعلطا یاه هاگتسد میتساوخ یم هک هچ نآ ر یاقلا ینعی ینتف ناریا تموکح ندوب دیاب .دسرب تینیع هب دیاب نهذ زا روصت نیا .میا هدرک قلخ ار هرود کی رد میناوتب ۴ دوخ هک ار نویلیعامسا دماح اه نآ .مینک ادیپ نویسیزوپا نیا یارب ربهر کی و مینک داجیا ار اضف نیا ههام دندش هتشک ینیارکوا یامیپاوه رد وا رتخد و مناخ .تسا رتکد . .دنا هدرک حرطم ،تسا مه رونخس هدش باختنا ار ناریا هدنیآ ربهر هک دوش اقلا یللملا نیب هعماج هب مایپ نیا دیاب هک دنا هتفگ دوخ تاسلج رد یتاعلطا یاه هاگتسد یو روضح و اداناک ریزو تسخن ودورت نیتساج اب نویلیعامسا دماحرادید ماجنا .تسا هتخانش تیمسر هب یعون هب ای در نیا زا وتان .تسا یسررب لباق رظنم ،لوپ اهنآ رد نوچ .دنتسه روشک زا جراخ هعماج نیرتهب اداناک و اکیرمآ میقم نایناریا هعماج هک دنا هتفگ یتاعلطا یاه هاگتسد نیا جح نیرتشیب .تسا ناریا لخاد اب طبترم هعماج نیرت ناوج هعماج نیا .دراد دوجو رابتعا و تلیصحت ، تورث م فر نایناریا دمآ و ت .تسا هدوب لخاد هب اداناک میقم نایناریا نایم روشک زا جراخ دودح یروآدرگ اب نویلیعامسا دماح ، اه نآ هتفگ هب 50 .تسا هداد ناشن ار دوخ تیفرظ وتنروت رد رفن رازه ک یزیچ نآ هیبش روشک زا جراخ رد گرزب سیاقم اب ییاه شیامه دیاب هک دنا هتفگ اه نآ ه رد .دوش رازگرب داتفا قافتا نیلرب نیا .درک میهاوخ عطق ناریا اب ار دوخ تارکاذم هک هتفگ ییاکیرمآ فرط هک هدش هتفگ یجراخ یتاعلطا یاه هاگتسد تاسلج رد هلصاف هب قافتا 3 .داتفا زور رین تهبا و رادتقا تسکش هژورپ دیاب هک دنا هتفگ نینچمه یجراخ یتاعلطا یاه هاگتسد یاهو یتینما – .دوش لابند ناریا یماظن .دوش جراخ تموکح لرتنک زا دیاب زین رهش نیدنچ .درب شیپ ار راک مه گرزب تیلقا کی اب ناوت یم اما میدوب ماکان گرزب تیعمج کی قلخ رد ام هک دنا هدرک ناعذا اه نآ هتبلا ۵1 هدش یرایتخا باجح راتساوخ مدرم دصرد دنا و یجنسرظن جیاتن تراز یرامآ هعماج اب روشک 3 و رازه 977 یم ناشن روشک رسارس رد رفن هک دهد 51 باجح هک دندقتعم مدرم دصرد .دشاب یرایتخا دیاب 36.8 هدرک دیکات نآ ندوب یمازلا رب زین دصرد .دنا ؟دوب هچ مدرم هاگن زا ینیما اسهم گرم تلع 30.9 برض زا یشان ار ینیما اسهم گرم تلع مدرم دصرد و ش هدرک ناونع مت .دنا 25.3 ،سرت ساسحا هنیزگ دصرد 16.4 هنیزگ دصرد و یا هنیمز یرامیب 27 هدرک باختنا ار مناد یمن هنیزگ دصرد .دنا یم تفایرد یربخ عبانم مادک زا ار دوخ تاعلطا و رابخا مدرم ؟دننک روشک ترازو ریخا یجنسرظن جیاتن ساسارب 25 اعلطا و رابخا مدرم دصرد ت وخ امیس و ادص زا ار د 24.6 ،یعامتجا یاه هکبش زا دصرد 16.4 هکبش زا دصرد هراوهام یاه ،یا 11.1 ،ناتسود قیرط زا دصرد 6.4 یم تفایرد یربخ یاه هناسر و اه تیاس زا دصرد .دننک 41 یم قحان ار ناضرتعم یاعدا مدرم دصرد دنناد 41.1 ارجام رد هک دندقتعم مدرم دصرد ریخا یاه قح ب اهنت .تسا هدوبن ناضرتعم ا 5.3 هتفگ دصرد .تسا هدوب اه نآ اب قح هک دنا مدرم هاگن زا ناضرتعم هتساوخ نیرتمهم تکرش ؟تسیچ ناضرتعم هتساوخ هک نیا هب خساپ رد روشک ترازو یجنسرظن رد ناگدننک 37 رد تموکح هویش حلصا هنیزگ دصرد ،اه هنیمز همه 30.4 ریغت هنیزگ دصرد ،تموکح 10 هدرک باختنا ار ششوپ عون رد یدازآ هنیزگ دصرد .دنا داقتنا ۵3 اجان درکلمع زا مدرم دصرد 53 .تسا هدوب دب یماظتنا یورین درکلمع هک دندقتعم مدرم دصرد 27 هدرک دیات ار اجان درکلمع زین دصرد .دنا 4۲ ن هناقداص و حیحص ار امیس و ادص تاشرازگ و رابخا مدرم دصرد دننادیم 42 .دنناد یم هناقداصریغ ار امیس و ادص نامزاس تاشرازگ و رابخا مدرم دصرد 26.7 هتفگ دصرد .تسا هناقداص مک یلیخ هک دنا 13.7 .تسا هدوب هناقداص و بوخ تاشرازگ و رابخا نیا هک دندقتعم زین دصرد
31 ینیب شیپ ۵6 تاضارتعا دنور رارمتسا هب مدرم یدصرد 56.3 درم دصرد م عم یم همادا نانچمه تاضارتعا دنور هک دندقت یمن لعف و دبای .تفرگ رظن رد نآ یارب ینایاپ ناوت 34 شیپ دصرد هدرک ینیب یط هک دنا 2 .دوش یم مامت هدنیآ هتفه 48 دنرادن ینارگن ناریا هیزجت تباب زا مدرم دصرد تکرش مش ایآ هک نیا هب خساپ رد روشک ترازو یجنسرظن رد ناگدننک ا گن ؟دیتسه ناریا هیزجت نار 48 ،مک و لصا هنیزگ دصرد 9.6 و یدودح ات هنیزگ دصرد 43 هدرک باختنا ار دایز یلیخ و دایز هنیزگ دصرد .دنا 84 یم تلکشم شهاک یارب یلماع ار ینابایخ تاضارتعا مدرم دصرد دنناد 84 م تلکشم شهاک ببس ینابایخ تاضارتعا نیا هک دندقتعم مدرم دصرد .دوشی ۷0 دنرادن ماظن زا زیمآ تیامح ییامیپهار رد روضح هب یلیامت مدرم دصرد 70 .دنرادن بلقنا و ماظن زا تیامح رد ییامیپهار رد روضح هب یلیامت مدرم دصرد 21.4 و دایز یلیخ و دایز هنیزگ دصرد 5.9 دصرد هدرک باختنا ار یدودح ات هنیزگ زین .دنا ۵0 دندقتعم مدرم دصرد هک م تیآ تیبوبح تسا هتفای شهاک یسیئر لا اپسیا ریخا یجنسرظن جیاتن ساسارب 50.4 تیآ تیبوبحم نازیم هک دندقتعم مدرم دصرد .تسا هدش مک یلیخ و مک یسیئر لا 24.9 ،دایز یلیخ و دایز هنیزگ دصرد 10.7 هدرک باختنا ار طسوتم هنیزگ دصرد .دنا 44 هتفگ مدرم تیآ هک دنا لا سیئر دراد یمک تیبوبحم ام یارب ی 44.2 هتفگ مدرم دصرد تیآ هک دنا نآ یارب یسیئر لا ، .دراد مک و مک یلیخ تیبوبحم اه 12.6 ،طسوتم هنیزگ دصرد 34.7 هنیزگ دصرد .دنا هدز تملع ار دایز یلیخ و دایز شیازفا ۵3 تیآ تیبوبحم صخاش یدصرد ا فذح تسایس یارجا زا سپ یسیئر لا زر یحیجرت یم ناشن اه یسررب تیآ تیبوبحم صخاش هک دهد زا رتمک هب هامریت رد یحیجرت زرا فذح زا دعب هک یسیئر لا 18 نارهت رد دصرد و 26 هب ابیرقت رضاح لاح رد دوب هدیسر روشک رد دصرد 35 .تسا هدیسر دصرد تیآ مدرم یمن راک مک و ربکتم ار یسیئر لا دنناد ا یخرب هتفگ هب ز اک تیآ هرابرد مدرم تارظن یسررب ناسانشر یم ناشن یسیئر لا ،درمتم ،دسفم ار یو اه نآ هک دهد مک ربکتم و راک یمن .تسین نیا زا رتشیب یو ییاناوت هک دنیوگ یم هکلب .دنناد دننک شاف ار داژن یلع یصم و یمیرک یلع یلام و یقلخاریغ لئاسم یبلقنا یاه هناسر راک زا یخرب سانش دیاب هک دنا هتفگ ناسانشراک نیا .دنا هدش ناریا هدنیآ یارب نمشد رظن دروم ناربهر یزاس هتسجرب راتساوخ نا هب یمومعراکفا و مدرم یارب یداینب نینزان ، داژن یلع یصم ،یمیرک یلع دننام یدارفا یلام یاهداسف و یقلخا ریغ لئاسم هدنورپ .دوش نیبت یبوخ نا تسد یلقت اکرد یناغفا ناناوج یریگراک هب یارب لانشنرتنیا ناریا و یس.یب.یب نار ار یناتسناغفا ناناوج زا یعمج ،لانشنرتنیا ناریا و یس.یب.یب بلقنا دض نابز یسراف یا هراوهام یاه هکبش ناراکردنا تسد یشزومآ هرود نیدنچ نونکات .دنهد یم شزومآ اه هکبش نیا رد تیلاعف یارب و ییاسانش هب ص هدش رازگرب اه نآ یارب نیلنآ ترو .تسا روشک رد هیملع یاه هزوح هب هلمح شرتسگ پ تسا شرتسگ لاح رد روشک فلتخم یاهرهش رد هیملع یاه هزوح ندیشک شتآ هب و هلمح هدید دنراد هیکرت همانرذگ ناردنزام رد تاشاشتغا یاهردیل زا یخرب ناردنزام رد تاشاشتغا یاهردیل زا یهورگ زاب .دنتسه هیکرت همانرذگ یاراد دارفا نیا .دنا هدش تشاد
32 ۲0 دنا هدرک تیامح تاشاشتغا زا مدرم دصرد اهنت هک دهد یم ناشن زکرم نیا یجنسرظن جیاتن هک هتفگ نارهت هاگشناد یجنسراکفا زکرم سیئر دار ینسحم هتفگ هب 20 رد دصرد لا .دنا هدرک تیامح اه بوشآ و تاشاشتغا زا روشک هتب نارهت رد ۴0 .دنا هدرک تیامح دصرد رگ هنتف دیتاسا و نایوجشناد تازاجم یارب سلجم حرط ریخا تاشاشتغا رد رادولبات دیتاسا و نایوجشناد هک دننک یم هدامآ سلجم نحص هب هئارا یارب ار یحرط سلجم ناگدنیامن زا یهورگ لک تخادرپ نینچمه و یجورخلا عونمم دننام ییاه تازاجم هب هی ه .دنوش یم موکحم یلیصحت یاه هنیز یگدنهانپ تفایرد یارب یلم میت وضع کی و سکوب نویساردف سیئر یلقت 1 هب میت نیا رفس نایرج رد یرادا رداک رفن کی و نویساردف نیا سیئر یروس نیسح هارمه هب ناریا سکوب یلم میت یاضعا زا رفن و هدرک یراددوخ ناریا هب تشگزاب زا ایناپسا ارب .دننک یم لقت دوخ یگدنهانپ ی ؟تسیچ بلقنا دض یارب تاشاشتغا درواتسد یم یماظتنا و یماظن یورین زا مدرم سرت شزیر ار ریخا تاشاشتغا درواتسد نیرتگرزب بلقنا دض نایرج .دناد هداوناخ زا یخرب نادنزرف روضح تشادزاب عمج رد ادهش یاه ناگدش نمراک نادنزرف زا یدادعت ناد هدوب ناگدش تشادزاب عمج رد ادهش یاه هداوناخ و تلود .دنا لکش هژورپ رد بلقنا دض تسکش یرسارس تاباصتعا یریگ شیپ .تسا هدروخ تسکش باصتعا هژورپ هب تاشاشتغا لیدبت یارب دوخ دربهار رد بلقنا دض نایرج هک تسا نیا رب اهدروآرب لکش رب بلقنا دض یلقت و ینیب عا یریگ باصت .تسا هدنام ماکان لقت نیا رد هک هدوب یرسارس روشک رد تنوشخ و رورت هژورپ یارجا یارب قافن کهورگ یلقت هاگتسد هتفگ هب یتینما یاه یم لقت تنوشخ و رورت هژورپ هب شاشتغا لیدبت یارب قافن یتسیرورت کهورگ ،یتاعلطا نیا .دنک اهرهش زا یخرب رد ات تسا ددصرد کهورگ کرحت .دهد ناشن یماظن تا ناریا رد بوشآ داجیا یارب شعاد و قافن یراکمه .تسا هتشاد یراکمه شعاد کهورگ اب زاریش و ناهفصا ،هذیا یاهرهش رد ریخا تاشاشتغا نایرج رد قافن کهورگ ناریا هب قاچاق حلس لاسرا شرتسگ ارب بلقنا دض .تسا هتفای شرتسگ ناریا هب قاچاق حلس لاسرا ی ست یم لقت ناسیونراعش یتح و نارگشاشتغا حیل یگزات هب .دنک هلومحم .تسا هدش فشک حلس زا ینیگنس یاه 3 تسا هدشن یزاس هتسجرب هک هقطنم رد مهم قافتا هتفه یط ،هقطنم لئاسم ناسانشراک هتفگ هب لمح ،قارع رد اکیرمآ یماظن هاگیاپ هب هلمح هلمج زا مهم قافتا دنچ ریخا یاه ه هب .تسا هداد خر ویوآ لت رد نوراش هلحم رد دیدش عازن ،نامع یایرد رد یلیئارسا شکتفن یفرعم ۵ و رازه 100 یطابضنا هتیمک هب وجشناد هاگشناد رد تاشاشتغا هدنورپ هب یگدیسر نایرج رد نونکات اه 5 و رازه 100 یطابضنا هتیمک هب وجشناد رفن و هدش یفرعم 1۸ داتسا ونمم زین ع لا هدش جورخ .دنا 60 یم یداصتقا لئاسم ار تاشاشتغا هشیر مدرم دنناد یرامآ هعماج اب یجنسرظن کی جیاتن 1 و رازه 200 یم ناشن رفن هک دهد 60 تلکشم و لئاسم ار ریخا تاشاشتغا هشیر اه نآ دصرد هدرک ناونع یداصتقا صقم ار نلوئسم زین دارفا نیا زا یمین زا شیب نینچمه .دنا ر .دننادیم ینیب شیپ ۷ دوخ فده هب ندیسر رد نارگشاشتغا تیقفوم هرابرد یدصرد ۷ تکرش زا دصرد یم دوخ رظن دروم هجیتن هب نارگشاشتغا هک دندقتعم یجنسرظن کی رد ناگدننک .دنسر
33 روضح 600 نابایخ فک رد رفن رازه رتمک روشک رسارس رد نارگشاشتغا عومجم هک تسا نیا رب اهدروآرب زا 600 .تسا هدوب رفن رازه یمومع ناهذا رد یرسارس بوشآ یاقلا رد بلقنا دض یبسن تیقفوم روشک لک رد هک نیا هب تبسن ار هعماج مدرم و یمومع ناهذا بلقنا دض نایرج یوهایه و تاغیلبت ،یسایس ناسانشراک هتفگ هب .تسا هدرک دعاقتم ،دراد دوجو یریگرد ک دنا هتفریذپ مدرم ینعی ه غا .تسا یرسارس تاشاشت هتفگ یلخاد نلوئسم هب جراخ میقم یناریا نلوئسم زا یخرب ناریا ماظن هک عوضوم نیا زین روشک زا جراخ یمومع ناهذا رد هک دنا .تسا هدش ریذپ رواب ،دراد یمولعمان هدنیآ و هتخیر مه هب ییاسانش 1۲ هدوب بوشآ هب مدرم کیرحت لماع هک یزاجم لاعف رازه دنا 12 هکبش لماش دیدزابرپ هعومجم رازه گلبو و یعامتجا یاه هتشاد شقن یریگرد و بوشآ هب مدرم کیرحت رد هک اه ییاسانش ،دنا .دناهدش هاگتسد یوس زا اه یتیربلس زا یهورگ هیجوت یتینما یاه یتیربلس زا یهورگ هاگتسد یوس زا یشزرو و یرنه نلاعف و اه یتینما یاه یتاعلطا توعد هدش هیجوت و .دنا روضح 1۲ ییامیپهار رد یرفن نویلیم 13 نابآ ییامیپهار مسارم رد هک تسا نیا رب اهدروآرب 13 دودح رد روشک رسارس رد نابآ 12 هدرک تکرش رفن نویلیم .دنا تنطلس گنررپ شقن ریخا تاشاشتغا رد نابلط رد قافن کهورگ یاپ در هک دندقتعم ناسانشراک زا یخرب شتغا ریخا تاشا نآ تسا هدش ییامنگرزب هک هنوگ کهورگ زا رتمک تنطلس هتفگ ناسانشراک نیا .تسا هدوب نابلط هورگ روضح هک دنا تنطلس هب لیامتم یاه گنررپ تاشاشتغا نیا رد بلط .تسا هدوب رت اه هاگشناد یاسور زا یخرب ییاج هب اج لامتحا هاگشناد یاسور زا یعمج هب تبسن اه تشپ بوشآ و تاشاشتغا هدرپ هاگشناد رد بلقنا دض یاهویرانس و ریخا یاه هدش هیجوت اه یم یهارمه و هداد ناشن تمواقم هراب نیا رد نانآ زا یخرب اما .دننک .تسا هتفرگ توق اه نآ ییاج هب اج لامتحا هک دنا تبحص یتیربلس اب هتشاد ریثات یلیخ مه اه هاگشناد یاسور اب اه ر .اه یاسو هاگشناد یرس کی اه هیجوت و دندوبن هیجوت ناش ناش یضعب هدوب قفوم هک ندرک .دننکب ناشیاجباج هک دندرک تبحص مولع ریزو اب هک دندوبن قفاوم مه اه یب زا تاعلطا ترازو و هاپس ،اجان هیلگ یهجوت امیس و ادص یاه یب زا تاعلطا ترازو و هاپس ،یماظتنا یورین لوئسم یهجوت ن اس هیصوت هب امیس و ادص نامز اب ههجاوم رد دوخ تاداهنشیپ و اه بوشآ و تاشاشتغا .دنا هدرک هیلگ اه دش ییارجا و یحارط یشعاد هکبش کی یوس زا غارچهاش رد یتسیرورت تایلمع یسررب یم ناشن اه )ع(مظاکلا یسوم نب دمحم و دمحا مرح رد یتسیرورت تایلمع هک دهد غارچهاش رد یش زا لماک روط هب زار هدش فیرعت ناسارخ شعاد هورگ ناونع هب یجراخ هکبش نیا .تسا هدش ییارجا و یحارط یجراخ هکبش کی یوس .دنا لکش یارب بلقنا دض یویرانس ینویلیم روضح یریگ - نارگشاشتغا ینادیم نادیم کی رد نارگبوشآ و نارگشاشتغا ینویلیم روضح یویرانس بلقنا دض نایرج ار هدرک یحارط ریرحتلا نادیم کبس هب یارب و یم لقت نآ یارجا هدشن قفوم نونکات هک دننک هتشک هژورپ ینادیم عمجت نیا هیشاح رد هک تسا نیا بلقنا دض فده .دنا و یزاس .دنزب دیلک ار هناحلسم یریگرد هام ید رد بلقنا دض یوس زا گرزب هژورپ کی یارجا ینیب شیپ هن ینیب شیپ اهدا هتفگ یخرب .دنک یم لقت هام ید رد گرزب هژورپ کی یارجا یارب بلقنا دض هک تسا نیا رب یتینما ی لامتحا هک دنا .دننک یم ییامنور دیدج مادقا ای دیدج تلیکشت کی زا
34 ناریا یلخاد تیعضو زا ییانشآان هب اه ییاکیرمآ ناعذا ییاکیرمآ یتاعلطا عبانم خاک هب یشرازگ رد اه دیفس شیپ و اهدروآرب هک دنا هدرک ناعذا ینیب شرازگ و ناریا یلخاد تیعضو هرابرد اه یتیاضران زا قافن و درک یاه کهورگ یاه .تسا هدوب هابتشا لماک ناریا یلخاد یاه میت زا هناحلسم تظافح داهنشیپ نارگشاشتغا اب ههجاوم نادیم فک رد جیسب و اجان یاه یپ ناسانشراک زا یخرب اهنش هداد د ،حلسم یاهورین زا یهورگ هک دنا میت دروم ار نادیم فک رد روضح ماگنه هب جیسب و اجان یاه .دنهد رارق تظافح و تیامح هاپس تاعلطا نامزاس قباس هرود نلوئسم زا یخرب تیلوئسم موادت عف نامزاس نیا روما تیاده رد نانچمه هاپس تاعلطا نامزاس قباس نلوئسم زا یخرب تیلا .دننکیم حلصا شقن تسین گنررپ ریخا تاشاشتغا رد نابلط .تسا هدوبن گنررپ یلیخ ریخا تاشاشتغا رد تاحلصا نایرج شقن ،ناسانشراک زا یخرب هتفگ هب یهارمه 4۷ بلقنا دض اب هناگیب یتینما هاگتسد ب بلقنا دض نایرج هک دندقتعم ناسانشراک زا یخر ۴۷ یب یتینما هاگتسد هناگ نیاربانب .تسا هدرک دوخ هارمه ریخا تاشاشتغا رد ار .دش رباربان گنج نیا رد اه نآ تیقفوم زا عنام اهدادیور و تاقافتا زا لوا تیاور و عیرس و قیقد یناسر علطا اب دیاب تاشاشتغا اب ههجاوم رد یبلقنا یاهداهن و اه هاگتسد زا یخرب لمات لباق درکلمع سانشراک زا یخرب نا ب اب ههجاوم رد یبلقنا یاهداهن و اه هاگتسد زا یخرب درکلمع زا یبلقنا نایرج یجیردت تاداقتنا حرط هب هراشا ا داجیا ترورض رب و هتسناد تاشاشتغا اب ههجاوم رد بلقنا ههبج نایم یگنهامهان زا یا هناشن ار تاداقتنا نیا ،ریخا تاشاشتغا ع یاروش نایم ییازفا مه و یگنهامه یلا هاگتسد و یتینما هاگتسد ،ییاضق هاگتسد ،روشک ترازو ،یلم تینما یم دیکات رگید یاه .دننک هاگتسد زا یخرب ،ناسانشراک نیا هتفگ هب تسرد مه ناش یصصخت یاهدرکراک هکلب دنرادن ار مزل یاه یگنهامه اهنت هن اهداهن و اه ضق هاگتسد ای یلم تینما یلاع یاروش مهس لثم .تسین یا ی تاشاشتغا راهم رد ییاضق هاگتسد مهس یتایلمع رظن زا و یموهفم رظن زا .تسین صخشم .دنراد هلصاف زین یربهر و ماظن یاه هاگدید اب لامتحا اه هاگتسد نیا ناراکردنا تسد و ناریدم زا یخرب هک دندقتعم ناسانشراک نیا یا رد دیاب ارهاظ هک یلم تینما یلاع یاروش هاگتسد لثم ن غا افیا ار دوخ شقن ایآ ؟تسا اجک نلا دشاب هتشاد شقن تاشاشت یم تیعضو نیا .دراد یساسا لاکشا ام ینارمکح هلئسم هک دهد یم ناشن اه یگنهامهان نیا نیاربانب دنک لباق کبس کی اب اه یراد ینارمکح هویش رد فعض یریبعت هب ای .میراد دروخرب هویش رد فعض ام اذل و تسین تیریدم .م .دوش یم یبلقنا ههبج رد ریخا تاشاشتغا اب دروخرب رد ماظن یناوتان یاقلا ببس تیعضو نیا رارمتسا هک دندقتعم ناسانشراک نیا یرج درادن لح هار ماظن دنک ساسحا یتقو نمشد زین لباقم هطقن رد یم رت یب جوم هچرگا لثم .تسا هدش روط نیا هک نیا امک دوش اهزور هب تبسن یباجح ی وا مه یباجح یب هنماد ،تاشاشتغا دیدج جوم یریگ لکش رد هک دسر یم رظن هب اما دوب هدش رتمک ل .تسا هتفای شیازفا مسارم ریبدت هرابرد رادشه 16 رذآ زور یزیر همانرب و تیریدم هب تبسن ناسانشراک زا یخرب 16 رذآ وجشناد زور هتفگ ناسانشراک زا هورگ نیا .دنا هدرک دیکات دنا هک مسارم 16 هراچ و ریبدت هراب نیا رد دیاب نیاربانب .دوش یم تیریدم ییوجشناد یاه لکشت یوس زا و درادن یصخشم داتس رذآ .درک یشیدنا دیمحلادبع یولوم هب بلقنا ربهر یمازعا میت یدج رکذت ناتسیس ناتسا هب بلقنا ربهر یمازعا میت یلحم یب هب شنکاو رد دیمحلادبع یولوم و ب میت یدج رکذت نینچمه و یو هب ناتسچول ربهر هک تسا ینتفگ .تسا هدرک حرطم ریخا هعمج زامن یاه هبطخ رد ار ییاهاعدا ،یو تاکرحت و تامادقا هب تبسن یو هب یمازعا
35 ا امش تاکرحت رگا هک دنا هتفگ یو هب زین یمازعا میت .دوش هداد یدج رکذت یولوم هب هک دنا هداد روتسد بلقنا هماد ،دشاب هتشاد .دوش یم رداص امش تشادزاب مکح .تسا هدوب میت نیا یوس زا دوخ دیدهت رب رظان نادهاز هب یمازعا میت نانخس ندوب زیمآ دیدهت رب ینبم یولوم یاعدا تسا هدرک لمع دمآراکان ریخا تاشاشتغا اب ههجاوم رد تلود ا اب ههجاوم رد تلود هک دندقتعم ناسانشراک زا یهورگ اشتغ هتفگ ناسانشراک نیا .تسا هدرک لمع همانرب نودب و دمآراکان ریخا تاش هجوت لباق اما تدم هاتوک همانرب دنچ یارجا اب دیاب تلود هک دنا یمومعراکفا رظنم زا – تمس هب ار یمومعراکفا و مدرم تاهجوت .دوش یمن هدید یکرحت لصا هراب نیا رد اما .دنک بلج دوخ یوس و یویرانس ورت تاشاشتغا هژورپ رد نمشد تسکش هناشن روک یاهر شیپ هچرگا هک نیا هب هراشا اب ناسانشراک زا یخرب بوشآ و تاشاشتغا عوضوم یناهج ماج یاه تباقر هناتسآ رد هک دوب هدش ینیب یم شکورف ابیرقت روشک رد اه هزات یویرانس نمشد هک هداد ناشن هذیا رهش رد یتسیرورت هثداح اما دنک یا ر بلقنا و ماظن هیلع ا .تسا هدرک یتایلمع و یحارط و هبسک و نایرازاب یهجوت یب اب نابایخ فک رد روضح و رازاب باصتعا ناوخارف ینعی نمشد یلبق یویرانس دنا هتفگ ناسانشراک نیا .تسا هدز مقر ار هذیا یتسیرورت هثداح ،ویرانس نیا زا یدیماان اب نمشد و هدش هجاوم مدرم هب تفگ .تسا هدرک توکس زین دوخ یاهراک و تامادقا یناسر علطا و غیلبت رد یتح تلود ،ناسانشراک نیا ه ماظن رادتقا و تهبا تسکش و بوشآ طخ رارمتسا هرابرد ناسانشراک زا یخرب رادشه سر زا یخرب یوس زا اه ینیرفآژاتناش و اه ییوگ ضیقن و دض موادت هب هراشا اب ناسانشراک زا یخرب هنا تاشاشتغا هرابرد یلخاد یاه داجیا یارب یزکرم چیه ارهاظ هک درک راکنا ناوت یمن ار تیعقاو نیا هک دنا هتفگ هذیا یتسیرورت هثداح هژیو هب و اه بوشآ و یگنهامه .درادن دوجو نارگشاشتغا و بلقنا دض یاه یزاس نایرج اب هلباقم و اه ما یلاع یاروش درکلمع زا ناسانشراک نیا ین ت یاهورین زا یخرب ،اروش نیا درکلمع هک دنا هتفگ و هدرک داقتنا تدش هب مایا نیا رد یلم .دریگ یمن هدهع رب ار تاشاشتغا لئاسم و رابخا تیریدم یزکرم چیه ارچ هک تسا هتخادنا دیدرت هب مه ار یبلقنا خ هنماد شرتسگ نینچمه و هنتف و بوشآ طخ موادت ،ناسانشراک نیا هتفگ هب اراس و ماظن رادتقا و تهبا یناسنا یورین تافلت و ت .تسا نامز دنمزاین نآ یزاسزاب هک دنکش یم مهرد ار روشک دنک یم لمع یلاعفنا لماک شاشتغا و نارحب اب ههجاوم رد یبلقنا نایرج فلتئا و داتس ،رکف یاه قاتا لیکشت اب بلقنا دض و نمشد نایرج ،ناسانشراک زا یخرب هتفگ هب یارش یبیکرت گنج کی رد ار دوخ ط یگنهامه هک دسر یم رظن هب لصا .تسین نینچ نیا گنج نیا اب ههجاوم رد بلقنا نایرج تیعضو اما تسا هدرک تیوقت ماظن هیلع و ییادبا تاکرح و لمع تعرس لصا .تسین هاگآ و فقاو هراب نیا رد دوخ فیاظو هب زونه یلم تینما یلاع یاروش .درادن دوجو کتبا یم لمع یلاعفنا لماک ینعی.دوش یمن ساسحا رباربان گنج نیا رد یرا یم ناشن نیا .مینک هتفرگن لکش یداتس راک لصا هک دهد .تسا ییاهراطخا و اهرادشه یبلقنا یا هناسر ههبج تیوقت ترورض هب تبسن زین هتشذگ یاه لاس رد هک نیا هب هراشا اب ناسانشراک نیا تفگ ،دوب هدش هداد ه نا هکبش بلاق رد بلقنا دض و نمشد هک یلاح رد .میا هتشادن یراذگرثا مادقا و راک چیه هزوح نیا رد لصا د یاه لاناک یخرب هتبلا .تسا هدرکن نآ اب هلباقم رد یمادقا چیه لصا یبلقنا نایرج اما دهد یم طخ یلخاد رصانع زا یخرب هب فلتخم یاهورین اما هدش یحارط یطابترا یاه قنا .دنزادرپ یم یبلقنا یاه هرهچ و رصانع درکلمع و راتفر دقن هب رتشیب اه لاناک نیا رد یبل لاس ،ناسانشراک نیا هتفگ هب ثحب نیا هک تساه هلئسم تیریدم دقاف ،یا هناسر تیریدم دقاف یبلقنا نایرج هک هدش حرطم اه ی داجیا ثحب نیلوا نارحب طیارش رد هک یلاح رد.تسا یگنهرف ک مه .تسا نآ اب هلباقم یارب رثوم و یدج یگنها دننک یم رت یرج ار ناناوج و مدرم دوخ راتشون و راتفگ اب یبلقنا یاه هرهچ زا یخرب یلاح رد .دنزادرپ یم نابایخ فک کیرحت هب افرص دوخ راتشون و راتفگ اب یبلقنا یاه هرهچ زا یهورگ هک دندقتعم ناسانشراک زا یخرب وت ام رگا هک هد ه .میهد یم شرتسگ ار دیدهت و نارحب هنماد هکلب درادن ماظن یارب یدرواتسد اهنت هن مینک کیرحت ار مدرم فلتخم یا
36 یبلقنا نایرج ،دیدرت نودب تروص نیا ریغ رد .دنوش راهم و لرتنک یبلقنا ههبج رد دارفا زا هورگ نیا دیاب هک دنا هتفگ ناسانشراک نیا وخ یم یرت یدج یاه هبرض در تاشاشتغا و نارحب اب هلباقم داتس یزادنا هار ترورض طیارش نیا رد.تسین مکاح روشک ینارمکح رد تینلقع اما تسا هدش ساسح روشک طیارش هک دنا هتفگ ناسانشراک زا رگید یهورگ نارحب هنماد اب هلباقم یارب یهاگرارق و داتس تعرس هب دیاب .دنک یم ار دوخ راک یلم تینما یاروش و ا یزادنا هار ریخا تاشاشتغ .دوش تسا هدماین بلقنا دض اب هلباقم نادیم هب تیفرظ مامت اب بلقنا ههبج هتفگ ،تسا هدروآ نادیم هب ار دوخ یاه تیفرظ مامت ریخا تاشاشتغا رد بلقنا دض و نمشد هک نیا هب هراشا اب ناسانشراک زا یخرب امت دیاب زین بلقنا ههبج و ماظن هک دنا م رظ یم رظن هب هک یلاح رد .دنک یزاس لاعف تاشاشتغا نیا اب ههجاوم رد ار دوخ یاه تیف .تسا هدماین نادیم هب تیفرظ مامت و تسین هنوگ نیا دسر و صاوخ زا یخرب ،رگید یوس زا .دنا هدشن یهدناماس راذگرثا هکبش کی بلاق رد زین یبلقنا یاهورین هک دنا هتفگ ناسانشراک نیا هرهچ یاه .دنا هدرک رایتخا توکس ،توکس چیپرام اب ههجاوم رد زین راذگرثا نیا رد امیس و ادص و تسا گنرمک رایسب ریخا تاشاشتغا ناهنپ و ادیپ هب تبسن یرگنشور و نیبت هزوح ،ناسانشراک نیا هتفگ هب تعرس و مجح یوگباوج دادعت نیا اما هتشاد یتادیلوت هتبلا .تسا لیطعت لماک هزوح اهبش .تسین تائاقلا و ت ؟دنا هدرک توکس سلجم ناگدنیامن زا یخرب ارچ دننک یم لقت دوخ یارآ و یعامتجا هیامرس حلطصا هب ظفح یارب سلجم ناگدنیامن زا یدادعت هک دنرواب نیا رب ناسانشراک زا یهورگ .دنرادن ار اه ینکفا ههبش اب هلباقم نادیم هب دورو هب یلیامت لصا و یلقت مشد یندم تمواقم یریگ لکش و تاضارتعا رارمتسا یارب ن دنا هتفگ ،دنک یمن یدوز هب و دبای یم همادا امتح زین هدنیآ یاهزور رد نابایخ فک تاضارتعا هک نیا هب هراشا اب ناسانشراک زا یخرب نتم و فلتخم لاکشا هب نابایخ فک رب هولع تاضارتعا نیا ات دنک یم شلت بلقنا دض هک یعو ،نایوجشناد لثم .دهد لکش ریغت .دنک یم لقت تاباصتعا یریگ لکش یارب و هتشاد هگن هنحص رد ار ناراکشزرو و نادنمرنه ،دیتاسا یلخاد نایرج کی و نمشد ،ددنویپب تاضارتعا نیا هب دیاب رازاب هک هتفگ شیپ یدنچ نایراجح دیعس هک دنا هتفگ ناسانشراک نیا لکش و نآ ققحت یارب یریگ .دننک یم لقت یندم تمواقم دنک ریبدت ماظن ینیشن بقع و نابایخ فک رد یزوریپ رب ینبم بلقنا دض تائاقلا اب هلباقم یارب یبلقنا نایرج فک رد دوخ یزوریپ ات هدرک لقت نابایخ فک تاضارتعا نتشاد هگن هدنز یارب بلقنا دض و نمشد هک دندقتعم ناسانشراک زا یهورگ نابایخ ار ماظن هک دنک یم اقلا هنوگ نیا یزاجم یاضف رد ددعتم یاوتحم دیلوت اب بلقنا دض هک دنا هتفگ ناسانشراک نیا .دنک اقلا هتشاد یراذگرثا لمعلاروتسد و همانرب اهویرانس نیا یارب دیاب یبلقنا نایرج نیاربانب .تسا هدرک ینیشن بقع هب راداو ار تموکح و .دشاب زا یقیداصم لقت بلقنا ههبج رد ینکفا دیدرت هژورپ یاقلا یارب یلخاد یسایس رصانع زا یخرب ی ار بلقنا ههبج رد ینکفادیدرت هژورپ بلقنا دض و نمشد اب وسمه یلخاد یسایس رصانع زا یخرب هک دندقتعم ناسانشراک زا یهورگ .دننک یم لابند دنا هتفگ هراب نیا رد یقیداصم رکذ اب ناسانشراک نیا دهم اتحارص یملسا یروهمج رد نارادنید اب ینخس ناونع اب یبلطم رد یریصن ی یم توعد ار نایرج نیا دیاب ینید تاشیارگ نیمه اب دیراد ینید شیارگ رگا هک هتشون یو .دننک یدنبزرم یملسا یروهمج اب هک دنک شقن تاضارتعا نیا زا عافد عضوم رد .دینک ینیرفآ سر هدنسیون یفجن یبتجم هنا یبهذم هک هتشون و هدرک لابند ار طخ نیمه مه نوتیز و ادرف ویدار ،هنامز ویدار بلقنا دض یاه یاه .تسا نید نمشد نیرتگرزب ینید تموکح نوچ ،دنشاب ینید تموکح اب تفلاخم لوارقشیپ دیاب لیصا
37 نادجو و تموکح زا لقتسم نارادنید هک هتشون دوخ کوب سیف هحفص رد مه یتشهب اضر یاه آ مک یلم تبیصم نیا رد راوگوس داز یم داهنشیپ نم .دنتسین نادجو .دننامن لفاغ رظتنم و ددرم ای شوماخ میظع تیعمج نیا زا منک و تسا رادیب یرایسب فیرش یاه تسد زارد هار نیا یط یارب امش .تسامش یهارمه هدامآ ت دیاریپب یمک روک تنوشخ زا ار اضف دیاشگب دنویپ یارب ار اه ا رد هار .دینک مهارف ار یرتشیب ناهارمه ناریا ییاهر و دادبتسا زا یدازآ دنتسه یناحور یتاباختنا داتس یاضعا ناتسچولب و ناتسیس رد تلود یناتسا ناریدم تیرثکا ،یلحم ناریدم زا یخرب هتفگ هب ۹۹ لاعف دارفا زا ناتسچولب و ناتسیس ناتسا رد یسیئر لا تیآ تلود ناریدم دصرد رد داتس .دنتسه یناحور نسح یتاباختنا دش ینیما اسهم گرم یارجام رد ناتسدرک کیرحت ببس زقس رادنامرف روصق و هتسناد زقس رادنامرف روصق و اه یراک مک ار ناتسدرک رد ینیما اسهم گرم یارجام یریگ جوا للع نیرتمهم ناسانشراک زا یخرب تلود اب یراکمه هقباس هک یو هک دنا هتفگ یاه اب عوضوم نیا اب ههجاوم رد اما دراد دوخ همانراک رد زین ار یناحور و داژن یدمحا .تسا هدرک کیرحت ار هقطنم مدرم و یمومعراکفا ،اضف ندرک یتینما .دنهد یم رادشه زین هدنیآ رد یو یلامتحا یاهاطخ هب تبسن ناسانشراک نیا ب تبسن یعامتجا تیدودحم لامعا یارب تلود داهنشیپ ه رب اه یتیربلس زا یخ نکش راجنه یاه یتیربلس زا یخرب هب یعامتجا تامدخ هئارا رد تیدودحم لامعا اب هک هداد داهنشیپ هیئاضق هوق و سلجم هب تلود اه نآ یریگراک هب و یرنه تیلاعف ،تاغیلبت هزوح رد اه تیدودحم نیا .دوش ینوناق دروخرب اه یتیربلس زا هورگ نیا یاهراتفر اب دهاوخ .دوب قفانم زکرمت نی زادنا هار رب ی زاس نماان تاعامتجا یاهیسررب م ناشن هتفرگ تروص دهدی زاجم تاحفص ی رحت رب قافن کی زاس هتشک و هناحلسم تلمح هب ناضرتعم ی ناگدش توف زا شکدوخ ،تافداصت ی اه گرم ،اه ی یشان زادنا هار تهج ردخمداوم و رمخ برش زا ی رمتم زاس نماان تاعامتجا دنا هدش زک . هتکن ا هجوت لباق نی اده هک تسا تی ینادیم ط تاشاشتغا و تاعامتجا بلغا ی 3 ن هتشذگ زور زی اه هورگ طسوت ی زاجم ی یقفانم ن خرب .تسا هتفرگ تروص ی یمدان یاه زاجم تاحفص ی نیا اط و ارگموق قطانم رد هورگ هفی یا دنتسه طابترا رد ناملآ روشک اب . رد نیا سا هدش هتفگ صوصخ جوت لباق مجح هک ت یه اده زا تی ینادیم لمع و یتای ا رد تاشاشتغا هذی تداهش هب رجنم هک 5 و رفن یمخز رامش ندش ی رگید مارگلت لاناک ار دش ی مایق" هذیا داد تروص " نیا دهاوش هک لاناک ی دم زا ری یت بوشآ ،هزرابم شزومآ نمض دراد ناتسزوخ لخاد و ناملآ رد رقتسم قافن لماوع طسوت نآ نارگ ن ار حلسم زی ا حطس رد نی اده رهش تی پ روکذم لاناک .درک رتشی ا لصا ناکرحم ز ی رسارس تاباصتعا ی بونج سراپ رد ی ولسع و هی زین دوب. 6 رانس وی نیدناعم یارب روشک رد تاشاشتغا رارمتسا رج تاشاشتغا متشه هتفه رد ی نا شخب موادت نمض ،بلط حلصا و دناعم ی خرب هب ی یاهدرکیور هتفه یاه رارکت نوچمه لبق رانس یوی زاس هتشک ،ی ارب شلت ی رانس زاسوی ی رشب قوقح ی اعدا رارکت و ی ن زا هدافتسا یاهوری دزن تمواقم کی ا هب ناری یارب دروخرب ور ،تاشاشتغا اب یاهدرکی هزات یا رانس نوچ زاسوی ی راکبارخ سلاپ لاسرا و ی یتینما امنرصقم اب ،نارگشاشتغا هب یی شیپاشیپ زا ،ماظن تیامح ناوخمه مدع زا ی لم دورس ی امنزاب و ناراکشزرو طسوت یی نیا زاسوگلا ،ماظن زا ناراکشزرو مومع ترفن ناونع هب هلئسم ی ربلس باجح فشک زا یتی کشت و اه کی رفآ ماهبا و ینی رد هنیمز هدیا نارمکح حلصا ی ا و داجی تاریغت راتخاس ی ذاختا روشک رد دندرک رانس وی ۱ زکرمت کشزرو رب اب و نارا ز نانکی تمی یاه یلم رد لم دورس ندناوخ مدع هتشذگ هتفه ی زاب بناج زا نانکی تمی یلم لحاس لابتوف ،لابتوف ،ی تشک ،لابتکسب ،ی لابیلاو و هتسشن ناوارف باتزاب ولوپرتاو ی م رد نای اه هناسر ی اه هناسر و دناعم ی نیب یللملا ا هقطنم و ی زاسدامن نآ رانک رد .تشاد ی احشوخ زا لی یاه م سکع دننام لگ زا دعب بستن ا هعجل رون ادخ هب ی یاپ هلیم و ای یچیق لحاس لابتوف و لاستوف تاقباسم رد وم ندرک ی زین
38 هدید دزن هب هجوت اب .تسا هدش یکی ناهج ماج هب ی نچمه و نی ت روضح می یاه یلم ناریا م رد ی نیدا شزرو فلتخم ی نیب یلملا نیا اه جوم هک دراد دوجو لامتحا ی یضارتعا ا موادت اب هنوگنی زاسدامن ی ایو ب موادت ی ییانتعا لم دورس هب ی دامن ناونع هب و دشاب هارمه یهارمه ا هدرتسگ باتزاب تاشاشتغا اب ی ادیپ دنک رانس وی۲ هیشاح زاس ی یارب میت یلم رطق رد لابتوف ۴ د زور رگی نیلوا زاب ی ناریا ناهج ماج رد ی م رازگرب ی ازو رامآ قبط .دوش ب شزرو تر شی زا 36 ا رازه یناری یارب یاشامت تاقباسم ناهج ماج لابتوف ی لب رطق طی ا زا .دنا هدرک ههت نی دادعت تسا نکمم ور ی دناعم زا نی ت ناکسا لحم فارطا رد روضح اب می یلم لابتوف زاب ماجنا ماگنه و هاگشزرو رد روضح اب و ی یاه میت یلم اهراعش نداد رس اب ی ادقا هنانکشراتخاس ا هب م داجی هیشاح یارب میت یلم ا زا و دننک لابتوف نی ریسم دج کاروخ یدی یارب اه هناسر ی دنروآ مهارف دناعم رانس وی ۳ عورش دج جوم دی م رد باجح فشک نای زاب و نادنمرنه نارگی رد یکی ادتبا هتفه ود یی ظع جوم روشک رد تاضارتعا یمی وس زا باجح فشک زا ی لخاد نادنمرنه ی تک هلمج زا نویا ر ،یحای یهانآ ات یتمه دوب وجداشرف منبش و می ا . نی زاغآ هتفه ود زا سپ جوم ی،ن یدودحات ا ات درک شکورف هکنی اهتنا رد ی ا هتشذگ هتفه نی جوم لع هنارت باجح فشکاب یتسودی هرابود ند وا رب هولع .دش زاغآ ،یندمای موصعم رضخ ،ی رم می رواب ی تبآ شاتکب رسمه نی اقش و ) قی زاب ناقهد ینارگی واصت هک دندوب ری ی اربانب .دندرک رشتنم باجح نودب دوخ زا نی یم م رد باجح فشک جوم دز سدح ناوت ی نا زاب نارگی زور دنچ هک ی آ هتفه رد ،هدش زاغآ هرابود تسا هدنی زین موادت د دشاب هتشا رانس وی ۴ دنویپ نابآ ۹8 خا تاشاشتغا هب ری سرارف اب نازمه ندی نآ درگلاس یکی وراک زا هژی یاه رج نای ادتبا زا بلقنادض ی ارب نابآ هام ی ا رد تاشاشتغا نتشاد هگن رو هلعش ،ناری دنویپ خا تاشاشتغا ندز ری نابآ تاضارتعا اب ۹۸ داصتقا داعبا هب نآ شرتسگ روظنم هب ی پ هتفه لاح .دوب شی اپ هتفه( ور ینای درگلاس اب نراقم )هام نابآ نابآ تاضارتعا ۹۸ او رد شنک نارگ هب ی زنب نی مه رد و تسا نی هنیمز رج نای مه زا دناعم نی اه ناوخارف لاح یی یارب یاهزور 2۴ ات 2۷ ن نابآ زی تسا هدرک رداص رانس وی ۵ موادت رانس یوی ب راشف نی یللملا روهمج هب ی یملسا رانس یوی داجیا یاهراشف یناهج ب و نی یللملا هیلع روهمج ی یملسا رحت لامعا اب نآ زورب هک می ع اه هیل ناریا هتفه رد تسا هارمه یاه اروش تسشن اب هتشذگ ی ،تینما اه شرازگ راشتنا ی یاهداهن نیب یللملا زاساضف و ی هیلعاهنآ روهمج ی یملسا تاعمجتو یناریادض لرب عمجت هلمج زا نی تروص ا .تسا هتفرگ نی ا هتفه رد اهراشف ی ن تشذگ هک زی رازگرب اب ی اهرهش رد تاعمجت ی رمآ اکی و داناک ار و ا ینزی یاه رحت نابساک می اپورا تاماقم اب ،یی هینایب یاه یاهروشک ییاپورا هیلع روهمج ی یملسا اهرظنراهظا وا ی اه نآ دودحات .تفرگ تروص ی پ لباق شی ینیب ا هک تسا نی زاساضف ی اه اه هتفه رد ی هدنیآ موادت دبای م و هوی نآ لوصحم و ینعی لامعا رحت می یاه رتشیب هیلع ن روشک زی اهزور رد ی یتآ دش دهاوخ لامعا رانس وی ۶ زکرمت نز راکشزرو ناوناب هب راشف و رد وناب ود هتشذگ هتفه ی ا راکشزرو ناری لخاد تاقباسم رد ی جراخ و ی پ .دندرک باجح فشک هب مادقا شی ن اه نآ زا زی باکر زانلا ی رد ب تاقباسم نی یللملا نینچ یمادقا م رظن هب .دوب هداد ماجنا ی اب دسر یداع نچ ندش نی تامادقای ا اب دروخرب مدع و نی ،ناراکشزرو ن ناوناب باجح فشک زی موادت دشاب هتشاد .
39 هام نابآ مراهچ هتفه :ناتسرل 1 . دم نامتخاس هب فوتولوم لتکوک باترپ ری تی اه هزوح ی هیملع ناتسرل هاگماش هبنشکی دم نامتخاس هب راوس روتوم دنچ ری تی اه هزوح ی هیملع .دندرک باترپ نآ هب فوتولوم لتکوک دنچ و هدرک هلمح ناتسا رد نیا سآ هثداح بی یدج هب یان .دشن دراو نامتخاس 2 . ریگتسد ی هن و فورعم هب رما نامتخاس ندز شتآ لماوع ی ناتسرل رکنم زا لماوع هن و فورعم هب رما نامتخاس ندز شتآ ی (نامز ماما مانمگ نازابرس طسوت ناتسرل رکنم زا گتسد تاعلطا هرادا رد )جع ری .دندش ردیل نیا ح رد رگبوشآ هورگ نی ریگتسد ی ت هب مادقا زادناری ی اهن و درک نامز ماما مانمگ نازابرس تمس هب اتی مخز زا سپ ی مز و نی ریگ گتسد ندش ری .دش 3 . ون راعش یسی یور ربهر مظعم ماقم رنب ی م رد نادی ۲۲ نمهب رنب ربهر مظعم ماقم راعش هب طوبرم ی م رد داشرا هرادا لباقم رد هک نادی 22 و شودخم رگبوشآ دنچ طسوت دوب هدش بصن نمهب یور آ اهراعش ن ی .دش هتشون نکش راجنه 4 . ریگرد ی دورود ناتسرهش رد شاشتغا و نامزمه ارب بلقنا دض ناوخارف اب ی داجیا اهزور رد باصتعا و بوشآ ی 2۴ ات 26 دورود ناتسرهش رد ،روشک رسارس رد نابآ زین دهاش ریگرد ی ن اب نارگشاشتغا یاهوری یماظتنا سب و جی یمدرم میدوب رد نیا ریگرد ی اه ش ندش هتسکش و فوتولوم لتکوک ،گنس باترپ اب هک هشی یدادعت اه نامتخاس زا ی یمومع رفن دنچ دوب هارمه یمخز دادعکغت و دندش ی ل زا یاهردی ن طسوت نارگشاشتغا یاهوری یتینما ریگتسد .دندش :نیوزق .1 راکبارخ ی ناسر قرب هکبش رد ی کیبآ رد رج نای راکبارخ ی هاردازآ رد هتشذگ هبنشجنپ هک نیوزق لاوح و جرک_ ی بآ رهش کی رب اب ،داد خر ندی هیاپ یاه کی طسوت قرب لکد ا قرب هکبش ،ناراکبارخ نی تاعاس ات و دش للتخا راچد رهش ی شوماخ هب ی .تفر رد یپ نیا اضران هک مادقا یتی مدرم ن ار زی ن ،تشاد لابند هب یاهوری یتینما نف و ی رظ و دندناسر هثداح لحم هب ار دوخ تعرس هب ف هاتوک تدم ،ی پ لکشم شی .دندرک عفر ار هدمآ .۲ زو روضح ری ناحور تلود ی سرک رد ی دنا دازآ یشی نایوجشناد !نیوزق هدینش توعد اب هدش یکی اه لکشت زا ی ،ییوجشناد مرهج رذآ تسانب ی زو ری بترا تاطا ناحور تلود ی یط یاهزور شیپ وزق هب ور نی رد و دنک رفس یکی سرک زا ی اهی دنا دازآ یشی .دوش رضاح نارنخس ناونع هب .3 تیامح هژیو وزق تاعلطا لک هرادا نی زا کی اه هکبش اب طبترم و ماندب راگنربخ ی !هناگیب یفطصم رفعج ی ریدم هاگیاپ ربخ ی رتیت نیوزق رازگربخ تسرپرس و ی انلیا ا رد نی دنچ رد ،ناتسا نی امح زا هسلج تی هژیو لک هرادا لاعف زا تاعلطا تی یاه نیا درف دای خرب رد و هدرک ی گ جاب هب روکذم عوضوم زا هدافتسا اب دراوم ری ی اه هعومجم و دارفا زا ی فلتخم !تسا هتخادرپ اه ناتسا رابخا
40 هدربمان ن زا هک یاهوری کیدزن لع دمحم هب یناخی ش هدنزرف خی لع تردق یناخی اروش قباس وضع و ی م نارهت رهش ی اه هام رد ،دشاب ی صاصتخا مسارم رد هتشذگ ی لطا لک هرادا امنور تهج تاع یی اب طبترم باتک زا یکی نادنز زا نای ا .دوب هدش توعد ،بلقنا زا لبق نی لاح رد تسی وادص زج هب هک امیس ت و رتی هاگیاپ(نیوزق ربخ ی یفطصم رفعج ی ه ،) چی د هناسر رگی ی ا هب نی ارم .دوب هدشن توعد مس رفعج ی وزق رد نی ناونع هب کی گجاب درف ری لاعف هناسر هزوح رد تی دراد ه هب و چی ن مانشوخ هجو تسی نچمه . نی هدینش رد هدش خا تاشاشتغا ری زین رفعج ی گ طابترا اب ری ی ماهلا اب یدزی وزق ناراگنربخ زا اه ینی لانشنرتنیا ف و سکع لاسرا هب ملی تاقافتا زا ربخ و نیوزق ا هب نی ادرپ هکبش هتخ !تسا :نانمس 1 . هیلگ یخرب دهت زا نانمس هبسک اهدی شاحف و !اهی هبسک اهزور رد نانمس ی ریخا دهت زا اهدی شاحف و یاهی یاهدع لد هب رازاب رد لی هزاغم ندوب زاب ناشیاه هیلگ !دنراد یهجوتیب اهزور رد نانمس ناتسا فانصا بلاغ ی ریخا ب هب اههینای خارف و یاهناو یاههکبش نابزیسراف ارب روشک زا جراخ ی نتسب یاهدحاو یفنص ات تسا هدش ببس ،دوخ دج هئطوت دی ملسا ماظن نادناعم ی رابنیا :دسرن ناشرظندم ماجرف هب مه اما ا رد نی ،نایم کی سامت رد نانمس هبسک هک مه لمأت لباق هتکن یاه رحت اب ررکم ری هی رازگربخ ی نانمس ناتسا سراف رد و یاهوگوتفگ ینادیم م ناونع ،دننکی نیا اهزور رد هک تسا ی ریخا دهت زا اهدی شاحف و یاهی یاهدع لد هب رازاب رد لی ندوب زاب ناشیاههزاغم هدوبن ناما رد !دنا اهنآ یتح خرب رد ی یاههورگ یاضف زاجم ی هتشون اقآ« هک دنا ی نا نما لوؤسم تی مأت ؛ناتسا ین تینما ظو مدرم هفی ،تسامش یارب هبسک ناج ظفح یا پ رد هک ی زور بسک ی ا رد للح نی یعضو ت ،یتشیعم تعا ناوخارف هب رسارس باص ی زاب و دندرکن هجوت نادناعم دهت و دندروخ کتک ،دندوب دی چ ،دندش ه یاهمانرب راد »؟دی اهنآ ن زا یاهوری یتینما هتساوخ نانمس ناتسا ن ات دنا یاهوری هک رهش هطقن دنچ رد ار دوخ ت دنرامگب ،دنراد زکرمت هبسک ا اب ا نی دارفا نما لخم تی .دننک دروخرب فانصا یکی فانصا زا م سراف راگنربخ اب سامت رد دیوگی بسک رگا« : راکو ی خرب ،دشاب هتسب اهی م بسچرب وا هب رازاب رد دننزی اب هارمه هک سا رطخ رد شلام و ناج هک دشاب زاب مه رگا .تسا تاباصتعا و تاشاشتغا ک ات .ت ی »؟دوش تاشامم ناردلق و نارگبوشآ اب تسا رارق یو ابوم زا ار دوخ هک ناشورفلی ب لو راول رصعی فرعم نانمس )جع( ی ،دنکیم دیوگیم خ رانک رد ام هزاغم« : یاهیلی رگید نیا بش زاب اه بسک هب و دوب دوب لوغشم دوخ راکو ؛می خرب اما ی دهت ار ام دی دندرکیم م شحف و دندادی و ا کر ظافل کی یولج رتشم نامنای راک هب دندربیم اب هک دی ناتیاههزاغم دنبب ار ی ؛د ب اهنآ نوری ا هزاغم هداتسی رتشم هب و دندوب نای م ام دنتفگی ورن لخاد دی رخ و دی !»دینکن کی لگ م مه شورف دیوگی هدامآ لاح رد« : زاس ی لگهتسد یکی رتشم زا نای میدوب هدع هک یا و دندش هزاغم دراو راککتک ی هار هب رتشم و دنتخادنا ی ب هزاغم زا روز هب ار نوری ا .دندرک اهنی یاعدا یدازآ ناسک اب اما ؛دنراد ی هارمه هک ناشی ،دننکیمن دهت و روز اب دی م دروخرب !»دننکی ،لاحرههب لپ زا سی ن و یاهوری یتینما م راظتنا نانمس ناتسا دوری ب دصر هب تبسن ات رتشی صا عمجت زکارم اهرهش رد فان ی نیا ناتسا نما و مظن نلخم اب عطاق دروخرب و تی نشاب هتشاد مامتها ،رازاب .د 2 . وریپ ا و عمجت ،بلقنا دض ناوخارف داجی یمارآان دودح تعاس زا دورهاش رهش رد 20 بشما 25 نابآ هام 1۴01 خ رد نابای 22 نابرهش هار راهچ زا نمهب ی م تمس هب نادی مخ ماما ینی روضح اب هر رق بی هب 20 ات 30 هک ناوج رسپ و رتخد رفن اهراعش هک دش زاغآ دندوب وجشناد ی کیکر هیلع ربهر ی سب و هاپس و جی یم ا و دنداد نی نامتخاس دودح ات دنور همادا دورهاش ناکشزپ تفای ن دورو اب هک یاهوری یتینما سب و جی گتسد و هاپس و ری ی همتاخ عمجت رد رضاح دارفا ،تفای نینچمه یعمج 20 ب لباقم رد هرفن ناتسرامی روضح اب هک دندومن باجح فشک هب مادقا و ندرک عمجت راهب یاهورین یتینما سب و جی لش و هاپس و کی پ اب تنی دادعت و قرفتم لاب ی گتسد مه ری ا . دندش ین دودح ات تاشاشتغا تعاس 21 .دش مامت دعب و تشاد همادا رد نیا نایم ن اهوردوخ دتمم قوب زی یهاگ ماجنا یم .دش ادها ب و باجحدب نانز طسوت لگ ی ن هب باجح یاهوری یتینما نزی د زا رگی تاقافتا ا رد هداد خر ی ن .دوب بش
41 3 . ا راکمه مدع ملع ی ا راگنربخ یانری لک اب نانمس هژاودی گدازآ مدع« »ی ئان انتآ ،داژنینی ا راگنربخ یانری تسپ رد نانمس ی یمارگاتسنیا لک اب هژاودی گدازآ مدع« ،»ی راکمه عطق زا ی رازگربخ اب دوخ ی انریا رد و .داد ربخ ناتسا ی رتشیپ زین غا هرابرد ررکم خا تاشاشت ری گدنز،نز راعش و ،ی یدازآ یبلاطم م رشتنم درکی 4 . یهارمه نانمس روهشم کشزپ ی طعت ناوخارف اب یلی !فانصا رتکد نانمس روهشم کشزپ ،نابرد هبوبحم ی طعت ناوخارف اب یلی ارمه فانصا یه .درک رتکد ر صصخت قوف ناکشزپ زا ،نابرد هبوبحم ،هی ژرلآ و مسآ ی هارمه رد نانمس رد ی ب هکبش ناوخارف ا یاه ارب دناعم ی یلیطعت یاهدحاو ،یفنص طعت زور ود تدم هب ار دوخ بطم لی .درک ملعا یو ا تسپ رد یمارگاتسنی زع تمدخ ملس اب« :تسا هتشون نازی رات رد بطم ! خی یاه و هبنش هبنشکی ب ؛رصع تسی ب متشه و یتس طعت هام نابآ مهن و لی »دشابیم ناوخارف یاههکبش رب دناعم یا یلیطعت یاهدحاو یفنص ا رد نی دمت زور ود دی .تسا هدش 5 . تیامح یکی دم زا ناری رادناتسا قباس ی لع زا نانمس ی رک یمی رخت نلماع و بی میت یلم نامز لضفلاوبا داژنی دمحا تلود رد هک ،داژنی زکرم رادشخب ی هوکزوریف ناحور نسح تلود رد و هدوب رادنامرف نواعم و ی رادناتسا هب ی نانمس ا ،دش لقتنم نی روتسا رد اهزور ی یاه یددعتم لع زا ی رک ،یمی ربلس یتی هیشاحرپ ا تاشاشتغا نی امح ملعا اهزور یت یم .دنک یو تدم هک ی دم نواعم مه لکری رادناتسا رد ی ک نونکا مه ،هدوب نانمس عامتجا روما سانشرا ی رادناتسا ی ..تسا نانمس ینامز رد داژن یکی روتسا زا ی ولت ،اه احی نایماح میت یلم زاب و نانکی میت یلم ا لابتوف ناری ب " ار ی م باطخ "فرش ی دنک 6 . هار زادنا ی یجیپ یمرگاتسنیا یارب یفرعم نما نارومام یتی راسمرگ رد رد یاهزور ،ریخا یجیپ یمارگاتسنیا هش رد سمرگ ر فرعم فده اب را ی نما نارومام یتی ن و اهوری ی جیسب زادنا هار مدرم هب هاپس و ی ا هدش .تس رد نیا ،جیپ ریواصت یخرب دارفای نما نارومام زا هدش هتفگ هک ی،یت جیسب ای خا تاشاشتغا رد راسمرگ رد و دنتسه هاپس رداک ،ری هب .تسا هدش رشتنم ،دنا هدرک "بوکرس" ار مدرم حلطصا ناگدننادرگ نیا زاجم هحفص ،ی فرعم دارفا ی روهمج نارودزم ار هدش ی یملسا سب ناربخم و جی س و فرعم هاپ ی .دنا هدرک زا ،یفرط شدرا نافلاخم زا نت دنچ ری رهطم ،ی هدنیامن ا ،سلجم رد نادارآ و راسمرگ مدرم نی جیپ مه ار فیدر شک باسح لاناک ی رهطم رتفد هب ار نآ و هدرک ناونع ی اد تبسن ک دنا هد و نافلاخم طقف ه ی فرعم رودزم ار ی یم .دنک :جیپ نیا ید یا @garmsar.news.2000 :ناجنز .1 ریگرد یاهی امن و رادناتسا راد همادا هدنی رهبا دعب وگم وگب دنچ زا ی یظفل امن و رادناتسا هدنی اروش سلجم رد هردمرخ و رهبا مدرم ی یملسا لگ و هی نیا هدنیامن سر مدع زا یگدی هب ژورپ اه ه ی یاهناتسرهش و دوخ هعبات ی مادقا رد ی زاسرهش و هار ترازو رد روضح اب ی ب مادقا رانکرب ه ی ریدم زاسرهش و هار لک ی .تسا هدرک ناتسا ملسلاتجح عاجش نسح ی ا زا هک نی ئوت رد دوخ مادقا رتی رادرب هدرپ ی ئر هب رکذت دنچ زا دعب هک هتفگ درک سی زو و روهمج ری شرازگ و هداد هنیمز رانکرب ی ریدم .تسا هدرک مهارف ار .۲ تیعضو تشادهب بسانمان ی ناجنز ناتسا رد یلاح هک تیعضو و هب روشک رد وراد هژی مز رد هنی یتنآ کیتویب ن بسانم تسی نیا تیعضو .تسا رتدب ناجنز رد ریخا مز رد هنی ن مرس دوبمک زی اه ثحب یی راذگاو دروم رد ی ناتسا هب ناتسا مهس یاه رگید زین .دوب هدش حرطم نینچمه ارش رد یطی عضو هک یت ن بوخ روشک رد ازنآولفنآ تسی گ همه و ری ا هدش اه شرازگ ،تس یی عضو زا تی ناشنهام بسانمان م شوگ هب مراط و دسری .3 شیازفا یتیاضران اه ناتسرهش رد نلووسم باصتنا زا اه رد یخرب لگ اه ناتسرهش ییاههی خرب باصتنا زا ی آراک ان دارفا ب و دم ی ازفا ناشنهام دننام صصخت شی هتفای .تسا نینچمه یاسور یاهداتس یناتسرهش زین ب زا ی یهجوت لگ اهداتس هب هی .دنراد
42 :مق هبنشکی 2۹ هش هنارتخد هسردم تعامج ماما نمهب دی یعقرب ن هقطنم رد( مق ی هاگور نارنخس رد ) ی نیب ب هسردم رد زامن ود نای بلاطمی راکمه و فطل هرابرد ی ا روشک ناری ب عابتا اب هناگی گدنز تهج ی صحت و لی ا رد ناری نایب ا هک دومن نی بجوم عوضوم یتحاران شناد ناتسناغفا نازومآ ی کرت و زامن دادعت طسوت هناخ ی ند هب .دش نانآ زا لای نیا ا نازومآ شناد عوضوم یناری زین ا اب داجی ادصورس درف .دش جنشتم اضف و هداد ناشن شنکاو ی مان هب نایحلاص هوت ظافلا زا ،هدوب تعامج ماما هارمه هک نی زیما نازومآ شناد هب یناتسناغفا تسا اهن رد و هدرک هداف تی اب نازومآ شناد رگیدکی ریگرد ی زیف یکی ادیپ م هتفگ .دندرک ی و دوش ی نایحلاص( ن ) زی اب کی ناتسناغفا زومآ شناد ی ف دروخرب زی یکی ا رد .تسا هتشاد نی نایم یکی شناد زا نازومآ یناریا دش سرتسا راچد دی دش راشف تفا و لوا سامت اب هک یای و هسردم ی سناژروا اب ب هب ناتسرامی نچمه .تسا هدش لقتنم نی یخرب هب ار عوضوم هلصافلب نازومآ شناد ناتسناغفا عابتا زا رفن دنچ و هداد علطا هداوناخ ی ا و یناری یارب و هارمه درف و تعامج ماما اب دروخرب ی هب م هعجارم هسردم ی دننک ا هک نی ن عوضوم زی پ همتاخ اجان نارومام روضح اب ادی .درک هکبش یاه و ود بلقنادض وئدی ب هب زومآ شناد لاقتنا زا ناتسرامی لپ روضح و سی عدم و هدرک رشتنم هسردم رد ی زومآ شناد دندش یناتسناغفا .تسا هتفرگ رارق متش و برض دروم تعامج ماما طسوت ینتفگ ا تسا نی ب رد هثداح نی بشی زا 100 ناتسناغفا هعبت رازه ی اضف مق نکاس ی یساسحا ناور و ی یفنم ز یدای داجیا .تسا هدرک :ناتسدرک 1 . گتسد زا ری ی شناد رتخد راهچ نلگهد زومآ ی ت ات زادناری ی هدننار هب کی وش رد وردوخ هشی اش تسا زور دنچ هعی هدوبر شناد راهچ ندش نلگهد رتخد زومآ ی م تسد هب تسد نارومام طسوت دخرچی عون هب و ی باهتلا بجوم ا رد نی .تسا هدش ناتسرهش ریدم ات نمض نلگهد ناتسرهش شرورپ و شزومآ دی نیا ا :تفگ ،ربخ نی شناد گتسد هورق رد نازومآ ری هدش رد رضاح لاح رد و دنا برت و حلصا نوناک تی .دنتسه جدننس ادیآ ،یفطل دمحا ونش ،نای ناژیک رک یمی اتس و شی شناد راهچ نلگهد رتخد زومآ ی م هک دنتسه نیگنای دودح اهنآ نس 1۷ .تسا لاس نایاش تسه ،تسا رکذ ی یسحیهانپن یکی رگید هژوس زا یاه زاسهتشک ی رگنشور اب نآ هدنورپ هک دوب نلگهد رد بلقنادض ی هناسر اپ اه نای تفای رخاوا سم رد هتشذگ هتفه ری رم ناوی و جدننس هب دزن رد یکی وش رهش هشی یاهورین ارب هاپس ی فقوت کی اس وردوخ اپی ا هدننار هب یتس دنهدیم هک م رارف سرت زا هدننار دنکی نارومام و هب هلصافلب ی زدناریت ی دننکیم اس هدننار و اپی ملسا لها هک م توف ،هدوب هاشنامرک ناتسا رد برغ دابآ .دنکی :سراف 1 . پ رد /باصتعا زور هس ی ناوخارف نبم نارگشاشتغا ربی یلیطعت ط هنافساتم ،هتشذگ هتفه رد راک و بسک ی زور هس ،2۴ 25 و 26 اهرازاب رثکا نابآ ی زاریش ریگرد لد هب و هدش باصتعا لی یدماراکان دم هزوح ری تی ییارجا ا ناتسا نی ارجام ریدم تی .دشن 2 . لاعم تاشاشتغا رد هتشک دنچ /دابآی یط زور هس 2۴ ، 25 و 26 نابآ پ رد و هام ی رسارس تاباصتعا ی تاشاشتغا هنافساتم زین رج نای پ رد هک تشاد ی ک رفن دنچ نآ هش هبلط .دندش هتش ید وم دمحم یدی هب ناوج ود و یاهمان دیما یدیوم و مئاق داجس ی .دنداد تسد زا ار دوخ ناج کی هب رفن اطع نامرآ مان یی و تشدورم رد کی هب رفن سح مان نی زاریش ی روپ م رد شت مسار عی مئاق داجس هزانج ی ش نشلگ کرهش رد زاری لد هب لی داجیا ریگرد ی د زا ار دوخ ناج .داد تس 3 . ردیل بآ رونآ رگشاشتغا /ی یدهم ،یتجاح اروش لوزعم و قباس وضع ی ش رهش زاری راوتم روشک زا جراخ هب هک ی تسا هدش نیا کرت رد اهزور هی یگدنز دنکیم گدنهانپ لابند هب و ی و ،تسا ی اضف رد ی زاجم ی هب ل ناونع ردی رحت هب تاشاشتغا ی ک طخ و یهد تسا لوغشم نارگشاشتغا هب
43 4 . ت هار مهو زادنا ی 220 لوت دحاو یدی هسلج رد هتشذگ زور سراف رادناتسا /سراف رد دکار یا ط هک درک ناونع ی هتشذگ لاس 220 لوت دحاو یدی لوت هخرچ هب ناتسا دکار دی پ اما ،تسا هتشگزاب ریگی یاهی رازگربخ ی دم زا سراف ناری یداصتقا ناتسا م ناشن تمص نامزاس و دهدی نیا دن تحص عوضوم درا 5 . دیدهت پ رد مدرم تملس ی یامحت دیتاسا کشزپ مولع هاگشناد ی رج هدرتسگ روضح /تاشاشتغا زا نای راک و بلقنادض یتلیکشت سب نامرد و تشادهب هندب رد اهنآ رای نارگن همان ،تسا هدننک 125 تاسا زا رفن دی کشزپ مولع هاگشناد ی زاریش اضف رد ی زاجم ی لاب درب یی ادیپ ا و هدرک نی ینارگن مدرم تملس و نامرد و تشادهب هزوح هب تاعبت هک دراد دوجو .دوش لقتنم :زربلا .1 اپ زا سپ نای اه ناوخارف رد هبسک زور هس تاباصتعا ی اپ رد و بلقنا دض نای دنچ هتشذگ هتفه نی زا نت لذارا و ا زا سپ شابوا داجی نماان و تشح و بعر ی دنچ رد نی خ زا هطقن نابای صا زکارم و اه یل رخ دی دهت و جرک رد دی هبسک ا زا جورخ و رارف لاح رد نی گتسد ناتسا ری .دندش رد اه ناوخارف زور هس ی عمج اب تاعمجت بلقنا دض تی یاه رایسب دودح مک 30 ات 50 عس رفن ی مظن ندز مهرب رب یمومع ،هعماج تسل ندز شتآ ،کی ا و هلابز لطس هداجی کیفارت .دندرک نادنب هار و تاعمجت ییوجشناد اپ رد نای ادتبا و هتشذگ هتفه ی راج هتفه ی لحم رد هاگشناد ملع و دازآ ی یدربراک مزراوخ و نارتخد ی عمج اب تی اهی دودح 50 ات ۷0 اه راعش و رفن ی ودب هک دش رازگرب هنانکش راجنه گرد ن ری ی رت هاتوک و نی اپ هب نکمم نامز نای دیسر نینچمه پ رد ی ذگ هتفه هزور هس باصتعا درف ناتسرهش رد ،هتش سی ز تاعمجت اب هنابش ری 100 ن روضح اب هک دوب هجاوم رفن اهوری ی یتینما لپ و سی تیعمج م قرفتم دندشی . رد نیا نایم دودح ۴0 درف تاباصتعا بش هس رد رفن سی گتسدری دندش نینچمه 30 پ رد ،هام نابآ ی یاپ نا زاب ی ناریا لگنا و سی ت تخاب و می ،یلم اهوردوخ ددرت ی قوب اب رهش حطس یاه ضارتعا و دتمم ی ا رد .دوب هجاوم نی نایم پ نشج زوری ی یارب سیلگنا وس زا ی لخاد ناگداداو ی رما ی داتفا قافتا رهش حطس رد هک دوب دوهشم . اما یاضف رارق شمارآ رد رهش ربخ و دراد ی ضارتعا تاعمجت زا ی ا هب ات بوشآ و نی درف رد تعاس سی .تسا هدوبن :نادمه 1 اب مک لکشم هب هجوت یبآ هاچ هراجا نامز مامتا و نادمه رد یاه زرواشک ی مکت مدع و )نابآ رخآ( لی 30 دنفادپ هاچ ،ی زورب عطق و بآ لکشم ی مکت دنور رگا هتبلا ،تسا لمتحم لی یاههاچ زرواشک ی عرس گب ت دری تلوزن دهاش مه ناتسمز رد و یوج میشاب دم لکشم ری تی .دش دهاوخ 2 پ رد ی ض ناوخارف هتفه رد بلقنا د یا عمجت دهاش بش ود تشذگ هک یاه اهن و هدنکارپ اتی 10 ات 15 طاقن رد هرفن ی نوچ نادیم ،همیب ،جزید دوب ناداتسا و رضخ می ن روضح اب هک یاهوری یتینما گتسد و ری ی تمک فرظ زا ر 20 هقیقد ناگدننکعمجت دندش قرفتم . 3 . ناوجون ود طسوت هعمج ماما رتفد هب ضرعت 13 و 1۴ وت رد فوتولوم لتکوک اب هلاس ناکرسی ا تاقافتا زا نی هتبلا هک دوب هتفه جورخ برد طقف ی بیسا دید ارس لخاد هب شتا هناتخبشوخ و یت رس هکارچ درکن عی رس شتآ عی دش شوماخ 4 لتکوک اب ضرعت فد هب فتولوم لم هعمج ماما رت ری وس زا ی ا رد هتبلا هک ناوج ود نی رچ دندوب قفومان صوصخ لتکوک هکا .دنتشاذگ رارف هب اپ هلصافلب سرت زا مه ناضرعتم و درکن تباصا فده هب فوتولوم
44 5 عمجت 30 زگرد ناتسرهش رد هرفن نی دهت اب هک دی طعت ددصرد لی روخرب اب اما دندوب اه هزاغم ندرک ن د یاهوری یتینما 10 رفن گتسد اهنآ زا ری قب و هی گتسد بلغا ،دندش قرفتم ری اهی ریغ یموب .دندوب 6 توص کجنران ات ود باترپ ی م هب نادی شلت و دنواهن رد رذوبا 5 ارب رسپ و رتخد ی یغرتب اهراعش هب مدرم ی اضعب ن عقوم هب مادقا اب هنانکشراتخاس ییاهوری یماظن نما و یتی گتسد و ری ی تن هب یاهجی دیسرن ا نمض هکنی سک مدرم زا ی ا اب نی هارمه دارفا ی .درکن 7 لتق کی د شورفلط طعت و هبنشود زور رد نادمه رد اهرگرز هتسار ر یلی شورفلط بلغا اهی ا زا دعب نی ا رطاخ هب قافتا نی طعت فده اب و نارگشاشتغا طسوت لتق هک لامتحا یلی .تسا هدش ماجنا رازاب ۸ . یسیونراوید رد لعوب هاگشناد ناگنازرف هنارتخد هاگباوخ ی گدنز ،نز" ناونع اب ،ی یدازآ وجشناد توعد و " نای رد عمجت هب نابایخ :ناردنزام .1 هدنامرف حان هاپس هی راس ی گتسد : ری ی 52 ناوجون زا رفن ی دلاو هک نی گتسد /دندوب دنمراک اهنآ ری ی یوجشناد یکشزپ رد نیح ون راعش /یسی هدنامرفهژیو ان هاپس هیح راس ،ی :تفگ 52 گتسد زا رفن ری دلاو ناوجون اتدمع ناگدش نی رد اهنآ تلود هاگتسد ی غاش س//.دنتسه ل دی میهاربا رش یفی شاح رد هی ربخ تسشن ی خ اب ناراگنرب غ هسلج رد ری یمسر هراشا یا رج رد :تفگ و هتشاد ناردنزام ناتسا زکرم رد تاشاشتغا هب نای ریگتسد ی شاشتغا سا زکرم رد نارگ ،نات 52 زا رفن و ناناوج یناناوجون گتسد هک ری دلاو دندش نی تلود هاگتسد رد اهنآ ی ب لغاش .دندو یو رصت حی رج رد :درک نای ریگتسد ی درک شلت اه می ارب هک ی زاس هدنورپ اهنآ ی رد اب و دوشن تفای کی درک دازآ ار اهنآ دهعت می هدنامرف حان هاپس هی راس ی نچمهنی گتسد زا ری ی یوجشناد مرت کشزپ هتشر رخآ ی ح رد نی ون راعش یسی ا :دوزفا و داد ربخ نی مه درف هب ناعذا و دهعت اب .تسا هدش دازآ هابتشا و فارتعا .۲ ریگتسد ی هگنادراهچ هقطنم رد حلسم قراس هورگ کی گتسد دنتشاد ناردنزام هگنادراهچ زا روبع دصق هک حلسم قراس هورگ ری .دندش یخرب لحم عبانم ی هورگ ددرت زا باقن رد راد .دنداد ناردنزام هگنادراهچ هقطنم رد لحم عبانم شرازگ ی یتاعلطا عضو زا تی نیا مه و دوبن تسد رد هورگ نی ب رد تشحو و بعر ثعاب عوضوم نی هدش هقطنم مدرم .تسا کی هدنامرف رد هاگآ عبنم ی یماظتنا گتسد زا دوش شاف شمان تساوخن هک ناردنزام ری ی نیا ا هداد ربخ دارفا .تس یو لیلد علطا مدع یناسر نیا مها ار عوضوم تی ارب عوضوم نتشاد ی یاهراک یتاعلطا ع و یلم یتا .تسا هدرک رکذ نیا لخت زا سپ :درک ناشن رطاخ همادا رد هاگآ عبنم هی یتاعلطا ر و هشی یبای ا ،لماک نی قفومتی یناسرعلطا .دوشیم 3 یدادع رهشهب ناناوج زا ی علطا ساسارب بشما هی ملعا اه هی ییاه هب هک شزیخ ا مدرم روهشمناری بشما هدش بش هبنشراهچ 25 نابآ خ هب هام نابای ر دنتخی اهراعش و یی .دندادرس ماظن دض رب یهورگ خ هب ندمآ اب رهشهب ناناوج زا ،اهنابای ضارتعا تاعمجت ی کشت هنابش لی خ رد و دنداد نابای .دندرک عمجت رهشهب ماما سیلپ ن و یاهوری یماظن ماظتنا و ی ا رد روضح اب نی عس تاعامتجا ی مه رهشهب قرب و دنتشاد مدرم ندرک قرفتم رب مه رد نی نامز یلاوح 1۹ دودح بش تعاسکی ا تاطابترا و عطق تنرتنی .دش هجاوم لکشم اب نفلت و مه ن روضح اب نونکا یاهوری ،یماظن یماظتنا نما و یتی تیعمج دنکارپ رهشهب رد رسپ و رتخد ضرتعم نما و هدش ه تی مکاح رهش رد .تسا زاسهتشک ی غورد و زادرپ ی رانس ییوی رکف قاتا رد هک تسا ارب نانمشد ی ندیمد ،مدرم شمارآ ندز مهرب و تاشاشتغا هب هزات حور رعت فی .تسا هدش اهنآ ارجام و هثداح ،قافتا ره یی م تبسن تموکح هب ار دنهدی ا مهم هتکن و هکنی ه زا چی اهثداح ی لفاغ دنوشیمن زورما اضف رد ی زاجم ی ریوصت ی درف زا ی خرب هک هدش رشتنم ی هکبش زا یاه وا دناعم عم ار نی دیحو خرب ،مدقم ی نتورف اضردمحم م و دلی یدیعس دندیمان لاح رد هکی ن صخشم لصا سکع لصا تسی سک هچ هب طوبرم ی اهن رد ،تسا تی ن صخشم لصا تسی نیا تسا ناردنزام هب طوبرم درف ای ؟هن
45 هکینامز نیا سکع درگلاب دنتفگ دندرک رشتنم ار اه ی مز هب نباکنت رد نی سکع و هتسشن ی ا دندرک ملعا و رشتنم هک نی هتشک ار درف د ناکم هب درگلاب اب ار رگی ی .دنداد لاقتنا و سررب رد ؛درگلاب ناتساد اما ی کاح سراف راگنربخ ی ا زا نی گتخوس هثداح هب طوبرم هک تسا ی ی ک جوز نت رد هب هک تسا هدوب نباک ناتسرامیب یگتخوس راس ی .دندش لقتنم رد یسررب رگید ی یکی سا زا یما یاههتشک عم نباکنت نی دیحو مه هک هدوب مدقم ب رد نونکا ناتسرامی یگتخوس دیهش راس عراز ی هب لیلد یتخوس یشان رتسب زاگ تشن زا ی قا همادا لاح رد دوخ رسمه هارمه هب و تسا هدنز و هدش نامرد تاماد ی .دنتسه نیمود یمسا هک دوب نتورف اضردمحم دندرک رشتنم هتشک ناونع هب هک 23 ب رد لاسما هام نابآ ناتسرامی رد فداصت رثا رد نباکنت ناتسرامیب رتسب ی ا و نی پ زور ود درف شی و زا نونکا اما تسا هدرک توف ی هتشک مان هب .دندرب مان تاشاشتغا هدش نیموس یمسا سوت هک غرود ط درف ؛تسا هدش رشتنم اهنآ رکف قاتا و نازادرپ ی م مان هب دلی عسیدی مه وا هک تسا گدنز نباکنت رد ی دنکیم اب یسررب ربخ طخ هک دش صخشم هدش ماجنا ی رج نای قادصم لابند بلقنادض ییاه خرب هک تسا ی جراخ دوجو نآ زا ی و درادن ای چیه یطابترا اب اهنآ اما درادن عوضوم اب کی رانس یوی یغورد دمه هب ار اهنآ رگی ا رد رگا و دندرک لصو نی هاگآ مدرم اضف ی هتشادن اب ا دنش نی رواب ار تاعوضوم .دننکیم هناسر غورد* یاه دش توف فداصت رثارب نتورف /نتورف هرابرد دناعم رتکد میهاربا رظان نای سیئر ناتسرامیب دیهش ییاجر نتورف اضردمحم توف هرابرد نباکنت هناسر هک یاه هتشک هژورپ رد دناعم زاس ی تعاس :تفگ ،دنداد تبسن بلقنا هب 1۸ و 50 هقیقد هبنش زور 21 نابآ لاس هام 1۴01 رط زا قی سناژروا 115 فداصت مودصم رفن ود ی هب ناتسرامیب دیهش ییاجر .دندش لقتنم نباکنت یو ا :دوزفا نی سروتوم بکار هک رفن ود تلکی فداصت رثا رد دندوب وردوخ اب ی ناسین لآ« هقطنم رد تلپ و هلک .دندش هثداح راچد »هلک سیئر ناتسرامیب دیهش ییاجر ب نباکنت نای سروتوم هدننار :درک تلکی یاقآ و هارمه و دوب نتورف اضردمحم ی اقآ مه ی لضفلاوبا سروتوم کرت رد هک دوب دوبعم تلکی .دوب راوس رظان نای ش راچد دوبعم لضفلاوبا :درک هفاضا یگتسک حارج زا سپ هک دش اپ نار رد ی مومع لاح ی یو پ دوبهب ادی زور ود ات و هدرک هدنیآ زا ناتسرامیب .دش دهاوخ صخرم یو روادای هظحل رد نتورف اضردمحم :دش یا سناژروا طسوت هک 115 ب دراو ناتسرامی م( دش ردی زای )لبود ای زغم گرم نامه ی هدش .دوب سیئر ناتسرامیب دیهش ییاجر نباکنت و :تفگ ی ارش نامه اب طی آ رد وییسی رتسب ی ارب مزل تامادقا و دش ی یو لو دش ماجنا نکی تعاس رد ۴ و 50 هقیقد حبص 2۴ .درک توف هام نابآ د غورد* ؛رگی مدقمیدیحو رح رثارب قی ب هب ناتسرامی یگتخوس نامرد دنور همادا لاحرد شرسمه و وا /دش لقتنم ی دنتسه اضر یبیبح سیئر سناژروا 115 ن ناردنزام ناتسا زی گتخوس هثداح اب طابترا رد همادا رد ی ا هب رجنم هک نباکنت رد ارب درگلاب مازع ی شان نامودصم لاقتنا ی گتخوس زا ی زوسشتآ ی کی نوکسم دحاو ی ب هب نباکنت زا ناتسرامی یصصختقوف دیهش راس عراز ی ،دوب هدش ط :درک راهظا ی نفلت سامت ی اب دش ربخ می کی ج جوز رد ناو مان هب نباکنت رهش یاه عس ناجرم یدی 22 عم ،هلاس نی مدقمدیحو 32 اجفنا رثارد هلاس گتخوس راچد لوسپک ر ی یناقوفهمین دندش تروصورس و ندب / یو بثت زا سپ و دندش رضاح هثداح لحم رد سناژروا ناراکمه هلصافلب :دوزفا تی هیلوا ب هب مودصم ود ناتسرامی دیهش ییاجر تنم نباکنت .دندش لق سیئر ب ناردنزام سناژروا نای هب :درک لیلد مومع لاح تماخو ی پ و تفرشی طیارش یگدیدبیآ یشان گتخوس زا ی لاقتنا تساوخرد یوسزا ناتسرامیب صصخت قوف زکرم هب ی گتخوس و حناوس ی هشدی .دش هداد ناتسا زکرم عراز یارجام دروخ بآ اجک زا درگلاب یبیبح ب اب نای هکنیا لصافلب گنهامه ه یاهی زا سپ و دش مازعا نباکنت هب زورما حبص درگلاب :درک هفاضا ،دش ماجنا مزل تیبثت هیلوا ا مزل تامادقا ماجنا و نی ب هب مودصم ود ناتسرامی راس عراز ی .دندش مازعا یو ا رضاح لاح رد :تفگ نی ن مودصم ود زی تبقارم تحت یاه ینامرد ب رد ناتسرامی راس عراز ی .دنتسه نینچمه د درف رگی زین م مان اب دلی یدیعس هب نباکنت رد دنورهش ناونع ی ثداح هتشک ناونع هب و هک تسا هدش حرطم ه ی زین چیه یلکشم لو درادن و هتشادن ی هتشک هژورپ بلاق رد زاس ی ا مان نی و هک ،تسا هدش ملعا هدش هتشک درف ناونع هب مه درف ی تسا هدنز گدنز نباکنت رد و ی دنکیم
46 :یزکرم رپ بشی ا هدع تلحم رهش رد ی نما ندز مهرب دصق شابوا و لذارا زا تی دنتشاد ار رهش گرد هب رجنم هک ری ی زیف یکی لپ اب سی یم ،دوش وگ لذارا ای یمخز نشیم ب هب رفن هس ود و ناتسرامی م لقتنم ی،نش د و زورما زوری ولج ندش عمج نوشاه هداوناخ ی رادنامرف ی هب و .ضارتعا هناشن ور زین هتشذگ ز یارب زا رتمک کی عمج تعاس ی نارگراک زا تکرش ک نوشقوقح هک هواس لوپمآ سراپ هداتفا بقع هب زور دنچ زا رتم م راک زا تسد ،هدوب دنشکی زا دعب هلصافلب هک کی راو زا دعب تعاس زی م رب راک هب اهقوقح ی د .دندرگ بشی نینچمه یملیف بستنم اه هکبش رد کارا هب ی م دناعم ینب ا ات هک هدش رشتنم کارا رد بوشآ رب نی سا رب هظحل سا ع تادهاشم ینی ه ام ناراکمه چی یعمجت نما نلوسم هتفگ هب ،هتفرگن تروص کارا رد یتی ا لامتحا هکنی یان اقد دارفا یقی رد یکی هچوک زا یاه ف هب مادقا و هدرک عمجت کارا ملی رادرب ی ا مه دهاش و دراد دوجو دندرک نی ملیف وبرم هب ط هدشن صخشم نونکات هک دشابن کارا
47 هدعو یناهج ماج رد بلقنا دض رصانع اب دروخرب یارب اه یرطق یلم میت یزاب لحم یاه هاگشزرو هب بلقنا دض یاه کهورگ مچرپ دورو زا یریگولج رب هولع هک دنا هداد هدعو ناریا هب اه یرطق ابتوف زا هدافتسا اب ،ناریا ل 5 رظن تحت ار نانآ راتفر هیلک اه هاگشزرو رد رقتسم نیبرود رازه نآ مادقا هنوگره زا عنام و دنشاب هتشاد .دنوش یناریا و ناریا هیلع اه هنامرحم شرازگ خروم ؛یدنولامک 30 نابآ ام لبق اهتدم زا هک میتشاد علطا همانعطق ناریا هیلع ماکح یاروش رد یا یم رداص .دوش لئافار مزل هنیمز یسورگ یمادقا نینچ یارب فگ مه همانعطق زا لبق هک دیایب نارهت هب ادرف وراپآ دوب رارق .درک مهارف ار هک میدوب هت رگا همانعطق روبزم دوش رداص هتبلا .داتفا دهاوخن یقافتا نینچ ک تسین نیا همانرب اما دوش یغلم لک رفس ه یسررب لاح رد طیارش میتسه هب ؛ یمن ماجنا لعف رفس نیا لاحره .دوش یتامادقا دش ماجنا زورید هک : 2 راشبآ IR2m و IR4 دش یهدزاگ زنطن رد دناه درک نویساویسپ مه راشبآ ود و میاه یهدزاگ ادعب هک .دش دنهاوخ یزاس ینغ هب مادقا 60 اب ودرف رد راب نیلوا یارب دصرد IR6 .میاهدرک رد ک ینلاس ود زنطن رد ه درک عورش دندوب ودرف و میاه نیشام بصن هب اه .درب دهاوخ نامز یتدم هتبلا هک نلا میرداق مه مک دح رد ار مویناروا ۹0 ینغ دصرد یزاس نوچ یلو مینک کیرحت یمادقا تکرح نآ تمس هب دش دهاوخ یقلت هدننک .میاهدرکن زا جورخ لابندب تلود رد یسک NPT تسین لابندب تسه نیا می IR1 و هدرک عمج ورف رد ار IR6 یاج هب بصن نآ .دوش هتشاد :یلعف یاه رضاح لاح رد 6۴0 مویناروا ولیک 20 دصرد 100 ولیک 60 دصرد نت مین و ود زا شیب 5 رت نیاپ و دصرد نآ زا رتارف ام هتفگ یدربهار مادقا نوناق هچ ره هدرک ققحم ار .میا لک ریدم شرازگ هرابرد : لکریدم شرازگ 100 لاکشا زا رپ شرازگ .تسا ینامداپریغ و یسایس دصرد ثحب و تسا یکی همانعطق اب نآ تایبدا .تسا فلتخم ت .تسا دابآزوقروت هلاسم لوح رتشیب لعف مه دراد تبثم دروم کی اکیرمآ هینابب و نشور نآ فیلکت دنفسا ات هکنیا یفنم .یفنم دروم کی وش هب هنرگو دوش تینما یار لاسرا اما دش دهاوخ یم حیجرت هکنیا تبثم هتکن دوش لح سناژآ و ناریا طسوت عوضوم نیا میهد لاح نیا اب . رد همانعطق رودص لامتحا مک نیچ و هیسور یار هب هجوت اب تینما یاروش .تسا یناکم هرابرد :هشام مس لعف یمن شغارس یمن نوچ دنور ا اب یساملپید هرجنپ دنهاوخ دوش هتسب ناری . ب رابخا نی س و للملا تسای یجراخ
48 ماجرب مهد لاس 6 تینما یاروش همانعطق ات terminate یم )وغل( دنوش مهن و متشه لاس لامتحا و .درک دنهاوخ داجیا یتلکشم نیا تساهنآ یارب یرازبا ینامداپ یاهثحب اهنآ . رکف یم یم ناریا یلخاد طیحم رد دننک رکف هابتشا هک دننک داجیا یتاریغت دنناوت نکیم یمن ار ناریا هعماج نوچ دن دنسانش یسایس قفاوت ات ققحم شن ینامداپ هلاسم دو مه یمن لح دوش هتسه یراکبارخ هب تبسن هداد رادشه یا .میا یرمآ مایپ لماح نارهت هب رفس رد نامع هجراخ ریزو هرکاذم یارب اک .تسا مینک تیاعر میدرک یعس هک لباقم فرط زمرق طخ هس 1 اس ینغ لاب یز ی ۹0 دصرد 2 زا جورخ NPt 3 یروآرفزاب و دایز دح هب یزلف مویناروا دیلوت یزادنا هار ۲ ودروف و زنطن رد ینف یاه نیشام و دیدج طخ تیاس رد ریخا یاه لاس رد هک ار ینف یاه نیشام زا یخرب یمتا یللملا نیب سناژآ ماکح یاروش ریخا همانعطق هب شنکاو رد ناریا سه یاه فقوتم یا هت نینچمه .دنک یم رادم دراو ودروف و زنطن یاه تیاس رد یدوز هب ،دندوب هدش 2 تیاس نیا رد زین دیدج طخ .دوش یم یزادنا هار اه رفس هنامرحم یدادعت زا ناگبخن یجراخ هب ناریا یدادعت زا ،ناگبخن نارگلیلحت و ناراگنهمانزور یجراخ زا ایسآ و اپورا و ،اکیرمآ هب ناریا دناهدمآ ات رد بلاق کی روت ،یصصخت زا یاهدرواتسد یروهمج یملسا ناریا رد یاههزوح فلتخم ،یملع یروانف و یماظن ندید دننک نیا اهرفس هناامرحم تسا اما دارفا دندازآ ات سپ زا ،رفس تشادرب دوخ زا ندید نیا اهدرواتسد ار رد یاهبلاق یلیلحت فلتخم رد یاهنوبیرت نوگانوگ یملع و یاهناسر هئارا دننک هدینش هدش یداهنشیپ هب یکی زا ناگدازاقآ کی ماقم هبتریلاع میدقت هدش هک رب ساسا ،نآ یارب یاهیتیربلس ییامنیس و یشزرو لخاد روشک زین نینچ ییاهروت رازگرب دوش ات زا یاهدرواتسد روشک رتشیب علطم دنوش و ناشعضاوم رتهنانیبعقاو دوش بذج لها ملق یناتسناغفا میقم ناریا هب یاههکبش ینویزیولت یتسیرورت هدینش هدش یعمج زا لها ملق ناتسناغفا هک رد ناریا هب رس دنربیم اتدمع زا قیرط یاضف ،یزاجم یاهشزومآ هژیو هدید و بذج یاههکبش ینویزیولت هناگیب و زیتسناریا هدمع.دناهدش نیا ،دارفا سپ زا زاغآ یاهشروش ،ریخا بذج نیا اههکبش هتفگ.دناهدش دوشیم نیا دارفا اب هجوت هب طلست هب نابز یسراف و گنهرف یناریا و ییانشآ اب تیعضو یسایس و یعامتجا ،ناریا رارق تسا اب مان راعتسم و هب مسا نارگلیلحت و ناراگنهمانزور ،یناریا یارب نیا اههکبش راک دننک شهاک لامتحا تایلمع هیلع یدوعس هدینش هدش اب هجوت هب شهاک تلمح ییاوه میژر یدوعس هب نمی یط یاههتفه ،ریخا لاراصنا ملعا هدرک هک ناکما تایلمع هدرتسگ یماظن هیلع فادها یدوعس ار رد هدنیآ کیدزن نیا.درادن رد یلاح تسا هک روصت یرایسب زا نارگلیلحت نیا دوب هک یدوزب و رد خساپ هب تامادقا دوعسلآ هیلع یروهمج یملسا ناریا یط هنتف ریخا صوصخب رد هزوح ،هناسر یمادقا یماظن هیلع نیا روشک صوصخب رد هنیمز تاسیسأت یتفن ماجنا دوش یخرب زا نارظان لامتحا دنهدیم نیا ،مادقا یدوزب زا قیرط کی روشک ثلاث رگید ماجنا دریگ قم نویسیمک زا ناریا جارخا لامتحا نامزاس نز ما للم زور للم نامزاس رد نز ماقم نویسیمک زا ناریا جارخا عوضوم 5 .دریگ یم رارق بیوصت دروم لامتحا و حرطم نویسیمک نیا رد هبنش دنک یم لابند ار یدوعس هب تخس هبرض حرط تمواقم ههبج م ههبج یوس زا یدوعس ناتسبرع هب تخس هبرض حرط ،ناسانشراک زا یخرب هتفگ هب لابند تمواق نیا یارجا اب لامتحا .دوش یم تدم هب ناتسبرع تفن تارداص دنور ،حرط ۸ .دوش یم عطق لماک روط هب هام
49 .دوش مهارف مزل هناهب ات تسا اه ینمی هب اه یدوعس هرابود تلمح دصرتم حرط نیا یارجا یارب تمواقم ههبج ناریا هب یبرغ ناگبخن زا یهورگ رفس گبخن زا یهورگ س رد یبرغ نا یاه هزوح رد یملسا یروهمج یاهدرواتسد زا دیدزاب لوغشم و هدرک رفس ناریا هب یا هناسر توک .دنتسه ... و یدابهپ ،یکشوم روشک رد هدش ینغ مویناروا مجح و نازیم زا یرامآ نونکا مه ناریا ،ناسانشراک زا یخرب هتفگ هب 640 هدش ینغ مویناروا مرگولیک 20 ،یدصرد 100 ناروا ولیک هدش ینغ موی 60 و یدصرد زا شیب 2 و رازه 500 .دراد رایتخا رد رتمک یاهدصرد اب هدش ینغ مویناروا ولیک سیراپ هدهاعم یاضما هب یروهمج سیئر یقوقح نواعم و هجراخ ریزو لیامت زاربا ارب روهمج سیئر یقوقح نواعم ناقهد دمحم و هجراخ روما ریزو نایهللادبعریما نیسح هاعم یاضما ی ریخا سلجا رد سیراپ هد .تسا هداد یهافش تادهعت یرس کی و هدرکن اضما ار یدنس چیه زونه ناریا هتبلا .دنا هداد ناشن لیامت خیشلا مرش ناریا لباقتم تامادقا زا یریگولج یارب یمتا یللملا نیب سناژآ یلقت نیب سناژآ لکریدم یسورگ لئافار یمایپ رد یمتا یللملا یا تاماقم هب نآ هب تسین مهم یلیخ سناژآ ریخا همانعطق هک هتفگ ینار .دیهدن ناشن تخس شنکاو و دینکن هجوت درب یمن شیپ زا یراک ناریا هیلع اه همانعطق ر یراک دنناوت یمن اه نآ ،ناریا هیلع اه همانعطق رودص یارب اه ییاپورا و اه ییاکیرمآ یلقت مغر یلع ،ناسانشراک هتفگ هب رد ا ا یاروش .دننک یم وتو ار اه نآ نیچ و هیسور اریز .دنربب شیپ زا تینم دروآ مایپ ناریا یارب اه ییاکیرمآ فرط زا نامع هجراخ ریزو .تسا هدوب تارکاذم عورش یارب اه ییاکیرمآ زا یدیدج مایپ لماح ناریا هب رفس نایرج رد نامع هجراخ ریزو یدیعسلا ردب امت اپورا و اکیرمآ افتسا هب یلی دنرادن هشام مزیناکم زا هد اه ییاپورا و اه ییاکیرمآ هک دنا هتفگ ناسانشراک زا یخرب 2 هک نیا لوا .دنراد یماجرب تارکاذم بلاق رد ناریا اب ههجاوم رد هار نس عنام اب اروش نیا رد هک دننک لاسرا نامزاس تینما یاروش هب ماکح یاروش زا ناریا هیلع ار یا همانعطق ر و نیچ نیگ هجاوم هیسو یم مه رضاح لاح رد ار تلاح نیا هک دننک هدافتسا کب بنسا ای هشام مزیناکم متسیس زا هک نیا مود .دننک یم وتو ار نآ و هدش .درادن ناریا هیلع شرازگ و همانعطق هب یزاین و دنهد ماجنا دنناوت یا دنریگب شیپ رد ار هشام مزیناکم متسیس اه نآ رگا هتبلا قا رد مه نار زا لباقتم یماد NPT دوخ یزاس ینغ نازیم و دوش یم جراخ ات ار ۹3 .دهد یم شیازفا مه دصرد ن ناریا هب یمایپ رد اه نآ .دننک یمن هدافتسا هشام مزیناکم زا زگره و دنراد همهاو مادقا نیا زا اه ییاپورا و اه ییاکیرمآ نیاربانب زی راک نیا زگره هک دنا هداد هدعو هدن ماجنا ار .دن هزادنا هب ناریا رد هدش ینغ داوم تشابنا ۲0 لاس لاح رد .درادن هدش ینغ داوم هب یزاین رگید ناریا هک هدش دایز ردق نآ روشک رد هدش ینغ داوم نازیم ،ناسانشراک زا یخرب هتفگ هب هزادنا هب رضاح 20 .دراد رایتخا رد هدش ینغ داوم لاس هورگ و ناریا تافلتخا 4+1 ا یسایس تس هورگ و ناریا تارکاذم رد تافلتخا ناسانشراک زا یخرب هتفگ هب ۴+1 یتروص رد .تسا یسایس تاعوضوم افرص هکلب تسین ینف لئاسم .دوش یم لصاح قفاوت تعرس هب دوش لح تافلتخا نیا هک رطق رد یلم میت تبثم و طاشن اب یاضف زا ناراگنربخ هیلوا یاه شرازگ ناراگنربخ یمازعا زا یخرب .دنا هدرک یبایزرا طاشناب و تبثم رایسب ار یناهج ماج یاه تباقر هناتسآ رد یلم میت یاضف ،رطق هب رد هک دنا هداد ناشن دوخ زا ار یا هنادنمتریغ یاه شنکاو یناریا دض و یسیلگنا ناراگنربخ یاه تنطیش اب ههجاوم رد زین نانکیزاب یجراخ و یلخاد یاه هناسر درتسگ باتزاب .تسا هتشاد هارمه هب یا ه
50 هب راشف لامعا رب ینبم تلامتحا لانشنرتنیا ناریا و یس.یب.یب ینکارپ نخس هاگنب ناراگنربخ هکبش روضح مدع ،لاح نیمه رد .تسا هداد شهاک ار ناریا یلم میت نانکیزاب ناریا یلم میت تیامح مدع زا شور یک سولراک داقتنا شور یک سولراک م میت یبرمرس ار دوخ شلت مامت یلم میت لرتنک یارب نم هک هتفگ لابتوف نویساردف ناریدم زا داقتنا اب ناریا یل هدیدن یزیچ ام هک زونه اما دیزادرپب یلم میت نانکیزاب زا تیامح هب گنیتنماک و یزاجم یاضف رد هک دیدوب هداد هدعو امش .منک یم .میا یناریا نارگاشامت هبش یشاحف ارت یدهم هب یب یشاحف هب مادقا سیلگنا و ناریا لابتوف یلم یاه میت رادید نایرج رد یناریا نارگاشامت هبش زا یهورگ ناسانشراک زا یخرب هتفگ هب نومزآ رادرس نینچمه نارگاشامت هبش زا هورگ نیا .دنا هدرک یبارت یدهم هلمج زا نامروشک ییلم میت نانکیزاب زا یخرب هب تناها و ار یوشت تدش هب .دنا هدرک ق اکیرمآ و ناریا لابتوف یاه میت رادید زا سپ بلقنا دض تاکرحت یخرب لامتحا هرابرد رادشه زور رد اکیرما و ناریا لابتوف یلم یاه میت یزاب هک نیا هب هراشا اب ناسانشراک زا یخرب ۸ رذآ رب ناریا یخیرات یزوریپ زورلاس ماج هب یبایهار و ایلارتسا زا دعب یناهج 20 لاس .دنا هداد رادشه ناریا و رطق رد یلامتحا یاه تنطیش هب تبسن ،دوش یم رازگرب هاگتسد ناعذا ماظن زا عافد رد ناریا مدرم هدارا ربارب تسکش رد یجراخ یتینما یاه هاگتسد ،ناسانشراک زا یخرب هتفگ هب خ یاهویرانس یارجا رد یماکان زا سپ یجراخ یتینما یاه اجیا یارب دو رد شاشتغا و بوشآ د هتفگ یدیماان زاربا اب ناریا نیا یارب دعب هرود رد دیاب .میدنام ماکان نابایخ فکرد تیعمج قلخ رد هک دوب نیا ام لیشآ هنشاپ هک دنا .مینک یرکف دوخ لکشم بوشآ تسا هدش ناریا حلسم یاهورین هیحور و ماجسنا تیوقت ببس اه هاگتسد اخ یتینما یاه هتفگ یجر دنا نیب ماجسنا اما ناریا رد حلسم یاهورین هیحور بیرخت و فیعضت یارب اه شلت مغر یلع هک حلسم یاهورین یماظتنا یورین و جیسب .تسا هتفر رتلاب زین اه نآ هیحور و هدش ایحا دش هتشک زا ماظن .تسا ناریا یربهر لرتنک تحت ناریا تموکح و ماظن ، اه نآ هتفگ هب ارفا یدایز ن تنوشخ حطس و هدرک زیهرپ د .تسا هداتسیا ماظن رس تشپ نانچمه مدرم زا یگرزب رشق کی .تسا هدرک ادیپ شهاک لیلد نیمه هب یماظتنا یورین هورگ یناوتان ناریا زرم زا روبع رد یدرک یاه هورگ ،یتفایرد تاعلطا ساسارب ن اهرهش هب دورو و ناریا زرم زا روبع رد یدرک یاه هدوب ناوتا ا یتاکرحت اه هورگ نیا زا یخرب هتبلا .دن هتشاد ناتسدرک ناتسا یاهرهش رد .دنا ناریا هب هلمح یارب اکیرمآ هب سراف جیلخ هیشاح یاهروشک زا یخرب راشف ییاکیرمآ زا تیقفوم و تفرشیپ ریسم رد ناریا تعرس هب شنکاو رد سراف جیلخ هیشاح یاهروشک زا یخرب هتساوخ اه یلمع ات دنا یتا .دنشاب هتشاد ناریا هب ییاوه تلمح لثم .دننیبب کرادت ناریا هیلع ار ناریا رد بوشآ هنماد دادتما یارب نمشد ددعتم یاهویرانس یسررب یم ناشن اه رد ناریا رد تاششتغا و بوشآ شرتسگ و داجیا یارب ار یا هناگدنچ یاهویرانس بلقنا دض و نمشد هک دهد رجا تسد نآ .دنراد ا هنیزه غارچهاش رد یتسیرورت تایلمع دننام یتامادقا اب ات دنددصرد اه .دننک لیمحت ماظن هب ار ییاه کوش داجیا و یداصتقا هزوح هب دورو یارب نمشد نینچمه ،لط رازاب رد ییاه یم لقت مدرم کیرحت یارب نکسم و زرا .دنک رب سراف جیلخ هیشاح یاهروشک زا یخرب یایور ماظن طوقس یا ناریا هدش یعدم سراف جیلخ هیشاح یاهروشک زا یخرب .مینک داجیا ناریا ماظن طوقس یارب ار مزل یاه یگدامآ دیاب ام هک دنا
51 یقنور نیسح هرابرد یزادرپ ویرانس یارب بلقنا دض یماکان هک یناراگنربخ زا یکی یقنور نیسح هک تسا یکاح یرگید تیاور شقن لیلد هب هب دوب هدش تشادزاب ریخا یاه بوشآرد ینیرفآ دض یاه هناسر هدافتساوس زا یریگولج روظنم هب نینچمه .تسا هدش لقتنم انیس ناتسرامیب هب نادنز زا یبلق یرامیب تماخو لیلد زرف و یو رادید زا ییاه سکع .تسا هدش هداد زین یو ردام تاقلم هزاجا ،عوضوم نیا زا بلقنا دش رشتنم شدن هناسر یویرانس و ه .تسا هدز مهرب ار بلقنا دض یاه یریگرد شزومآ یارب بلقنا دض یویرانس هرابرد رادشه شابوا و لذارا هب ینابایخ یاه گرد یارب اه نآ تیبرت و شزومآ هب تبسن .... و هیکرت و رطق هب شابوا و لذارا زا یهورگ رفس هب هراشا اب ناسانشراک زا یخرب یاهیری بایخ هداد رادشه بلقنا دض یوس زا ینا .دنا نارگبوشآ زا یخرب مادعا یارب هعماج ینهذ یگدامآ .تسا هدش مهارف نارگبوشآ زا یخرب تازاجم و صاصق یارب مدرم ینهذ هنیمز و فطاوع و تاساسحا ،ناسانشراک زا یخرب هتفگ هب نادهاز رد نمشد هژورپ تسکش تینما یاهدروآرب قباطم یسررب و ی اه گنج زاغآ روحم و روشک رد شروش یلصا زکرم هب نادهاز لیدبت زا نمشد فده هتفرگ تروص ی .تسا هتشادن یهارمه نادهاز هلاسم اب یلیخ روشک یمومع راکفا یاضف یلک روط هب .تسا هدش هجاوم تسکش اب هناحلسم روشک یاه ناتسا رد تاشاشتغا هنماد شهاک ب ینادیم یاه یسرر دهد یم ناشن هتبلا .تسا هتفای شهاک یریگمشچ روط هب روشک یاه ناتسا رد تاشاشتغا هنماد هک 3 ناتسا .تسا بهتلم یمک هاشنامرک و ناتسدرک و یبرغ ناجیابرذآ قاچاق حلس زادناراب دورناوج هقطنم یلخت لحم هب لبق اه تدم زا هاشنامرک دورناوج هقطنم ،ناسانشراک زا یخرب هتفگ هب لس عیزوت و ه نیا .تسا هدش لیدبت قاچاق ح .دننک یم ینارگن زاربا هقطنم نیا رد هناحلسم یاه یریگرد شرتسگ لامتحا هب تبسن ناسانشراک ریخا یاه بوشآ ناگدش تشادزاب زا یخرب یاذغ باصتعا ب اصتعا هب تسد زیمآ کیرحت و یشیامن تکرح کی رد فلتخم ماوقا زا ناگدش تشادزاب زا یخر .دنا هدز ب دنرادن شاشتغا و ینماان هب یلیامت نادهاز مدرم نیا هب بلقنا ربهر یمازعا هدنیامن یربکا یلع ملسلا تجح رفس زا لابقتسا اب نادهاز رهش و ناتسچولب و ناتسیس ناتسا مدرم دن ناتسا نیا رد تاشاشتغا و ینماان شرتسگ و یریگ لکش هب یلیامت هک دنا هداد ناشن ناتسا .دنرا د راک نادهاز هثداح ناگدش هتشک تیوه زارحا و ییاسانش راوش لها اریز .تسا راوشد و تخس رایسب دیهش ناونع هب نادهاز ناگدش هتشک زا یخرب هک نیا صیخشت هک دهد یم ناشن اه یسررب دنا هدوب همانسانش دقاف اه نآ زا یخرب نینچمه .دننک یم نفد ار دوخ یاه هزانج تعرس هب تنس ، ح شیازفا ریخا یاه بوشآ رد نانز یجیردت روض دوجوم رامآ ساسارب 47 و نانز دصرد 52 دنور شیازفا زا ناسانشراک زا یخرب .دنا هدرک تکرش ریخا یاه بوشآ رد نادرم دصرد .دنا هداد ربخ اه بوشآ نیا رد نانز روضح شیازفا ۵3 نادهاز ریخا یاه بوشآ رد نارتخد و نانز روضح یدصرد شن اه یسررب هک دهد یم نا 53 نابایخ فک هب ناتسچولب و ناتسیس ناتسا یاهرهش زا یخرب و نادهاز رهش رد هک یدارفا دصرد کی چیه رد نیا زا شیپ هک دنا هتفگ و هدرک یبایزرا لمات لباق ار تیعمج نیا روضح ناسانشراک .دنا هدوب نارتخد و نانز ،دنا هدمآ مج نازیم نیا هب تاعمجت زا نانز زا تیع .دنا هتشادن روضح عامتجا رابخا ی
52 یعامتجا یاه هکبش رد یضارتعا بلاطم راشتنا دنور رد یعامتجا یاه هکبش رد یضارتعا بلاطم راشتنا دنور هتشذگ هتفه رد هک دهد یم ناشن یزاجم یاضف ییاوتحم شیاپ و دصر اما دهد یم ناشن شهاک یبرغ ناجیابرذآ و ناردنزام ،یزکرم ، نلیگ یاه ناتسا ارتعا بلاطم ،ناتسدرک ،نارهت یاه ناتسا رد یض نیا ردص رد یضارتعا بلاطم دادعت رظن زا ناتسدرک و نارهت .تسا هتشاد یهجوت لباق شیازفا یقرش ناجیابرذآ و ناهفصا ،زربلا زا شیب نینچمه .دنراد رارق اه ناتسا 30 .تسا هدش یراذگراب اه تابر طسوت زین هرشتنم بلاطم دصرد اهنشیپ نیمز د یزاس ه ناریا لابتوف یلم میت یاهرادید زا سپ ینابایخ یاه یداش یارب اه نابایخرد ناناوج روضح هنیمز ،یناهج ماج رد ناریا لابتوف یلم میت یاه تباقر هناهب هب هک دنا هداد داهنشیپ ناسانشراک زا یخرب قیوشت و یداش زاربا یارب هدش لرتنک تروص هب هتبلا .دوش مهارف زا هورگ نیا .دنا هتشاد ار مایا نیا رد یداش یاه ناوراک یزادنا هار داهنشیپ ناسانشراک رطق زا یرتشا شرازگ روضح مه یرتشا یاقآ دوخ دوب هدش رازگرب اجنآ حلسم یاهورین یزاجم یاضف یدربهار هاگرارق هسلج رد ،میدوب اجان رد زوریرپ اب ام دنتفگ اجنآ ،یدربهار هسلج رد تشاد ارب یرطق فرط نیا ثحب میدش هرکاذم دراو ثحابم نیا ی 12 و ریش هدوب یمچرپ رازه و میدرک ادیپ ار اهنیا همه هک تفگ سیلگنا و ناریا یزاب یارب دنتفرگ نیقفام ار اهنیا زا یشخب ،هاگشزرو یوت دیایب هدوب رارق دیشروخ نیبرود هاگشزرو رد دنتشاذگ راک اجنآ هک ییاه 5 نیبرود رازه ا هاگشزرو رد فرط هک یدهعت و تسا ششوپ تحت لماک ینعی تس مادقا و دوشب ینکشراتخاس تقو کی هک هزوح نیا رد دیشابن نارگن هک تسا نیا هداد یرطق یملسا یروهمج یاهشزرا یروجنیا یاه .دوشن تیاعر یا زا یمازعا میت رد بلقنا دض تاشیارگ اب ناراگنربخ زا یخرب روضح هرابرد رادشه نار زا یخرب زاربا رطق هب یمازعا ناراگنربخ بیکرت رد یبلقنا دض تاشیارگ یاراد یشزرو ناراگنربخ زا یخرب روضح هب تبسن ناسانشراک .دنا هدرک ینارگن زا یزاجم یاضف رد یبلقنا نلاعف زا یهورگ تیامح 3 یلم میت نکیزاب زا یخرب زا تیامح یزاجم یاضف یبلقنا نلاعف زا یهورگ یت نانکیزاب و یریما دیحو و یبارت یدهم ،یمراط یدهم دننام یلم م نیا یارب هتفرگ تروص تامادقا هک هتفگ لابتوف نویساردف .دنراد هدهع رب یزاجم یاضف رد ار نانآ یاه هداوناخ 3 هدوب رثوم رفن .تسا روشک قرش رد تنس لها تیعضو هرابرد یشرازگ ف نلاعف زا یکی یدمحا دمحم دیس هقطنم یگنهر روشک قرش رد تنس لها تیعضو حیرشت هب یتسشن رد ناتسچولب و ناتسیس رفعج ماما نادرگاش زا هفینحوبا مظعا ماما هک دندقتعم اه نآ .دنتسه یفنح بهذم یاراد روشک قرش تنس لها هک هتفگ و هتخادرپ .تسا هدوب )ع(قداص هورگ.دنتسه لاکیدار تنس لها زا یهورگ هک تسا ینتفگ م یمک رگید ی یفلس زین یخرب .دنتسه رت یبصعت زین یهورگ و بصعت .دنروآ یم یور تیباهو هب رتشیب اه نآ رثکا .دنتسه .دنرادن روضح اه هورگ نیا نادهاز هقطنم رد هتبلا دنشاب هتشاد طابترا چولب هورگ اب دیاب ناتسیس رد ماظن و تلود ناگدنیامن و رادناتسا ا زا لبق اه چولب هورگ رادرس بلقن دنهدب یردارب تسد یسک اب رگا .دنراد مه یا هژیو تایقلخا و دنتسه هقطنم رد یناگرزب .دنتشاد .دنراد یم هگن ار یتسود تاطابترا ،دننک یمن یدرمان وا قح رد طابترا اه نآ اب دیاب اموزل ،دور یم هقطنم نیا هب هدنیامن ای رادناتسا ناونع هب هک یدرف ره نیاربانب .دشاب هتشاد ظفح ام دصق نوچ .تسا تابجاو بجوا زا ماظن ظفح .تسا ماظن
53 دیمحلادبع یولوم اب ناتسچولب و ناتسیس ناتسا یاه یولوم تیامح ملعا دیمحلادبع یولوم وا داماد نونکا .دوب زیزعلادبع یولوم یاقآ بلقنا لوا هک تفگ دیاب نادهاز رد یکم دجسم هعومجم هرابرد یهز لیعامسا جسم تیلوئسم ناوارس رد نامز کی .تسا هدش رت هژیو یلیخ بلقنا زا دعب یکم دجسم روحم ،دراد هدهع رب ار یکم د رهش دازآ شکیلاگ رد جیگرگ یولوم یتح ناتسا حطس رد اه یولوم نلا اما دندوب روحم روپ نیسح فسوی یولوم ای یتاداس یولوم رد یزابرس رمعدمحم یولوم ای ناتسلگ ناتسا ب مه راهباچ .دنناد یم دیمحلادبع یولوم وریپ ار دوخ یعون ه دیمحلادبع یولوم یگتفیشدوخ تسود وا .دراد هجوت دوخ ترهش و ندش هدید هب یلیخ .تسا یناجیه یلیخ وا .دراد یقلخا صاخ تایصوصخ دیمحلادبع یولوم ثعاب هیحور نیا .دننک میظعت وا هب و میرکت ار وا یعون هب همه دراد رفت و طارفا .تسا هدش روما و اهراک رد یو طی .تسا یرچکل یلیخ دیمحلادبع یولوم یگدنز یو تیریدم رد دیمحلادبع یولوم داماد ناهنپ و ادیپ شقن زا ار دوخ ناج نادهاز نیروک هقطنم رد فداصت هحناس رثا رب لبق لاس دنچ دیمحلادبع یولوم یاهداماد زا یکی یئوران دمحا یولوم سد اح رد .داد ت تخانش یلیخ ... و یسایس تانایرج هب تبسن وا .دنک یم هرادا ار وا لیعامسا ظفاح مان هب یو رگید داماد رضاح ل .درادن یتسرد لاس رد بلقنا ربهر هرابرد دیمحلادبع یولوم هاگدید ۹۵ لاس رد ییویدار همانرب کی رد دیمحلادبع یولوم ۹5 تدحو هتفه تبسانم هب نادهاز رد بهر هک هتفگ ناریا روشک طقف بلقنا مظعم ر .دنک یم یربهر ار ملسا ناهج ناشیا هکلب دننک یمن یربهر ار دننک داجیا مهافتوس دوخ راتفر اب دیابن ناتسچولب و ناتسیس ناتسا نلوئسم مهافتوس داجیا ببس ات دنشاب هتشاد رظن تقد رایسب دوخ راتفر و راتفگ رد دیاب یناتسا نلوئسم دیابن .دوشن نیا رد دوخ تامادقا اب .دننک داجیا شنت هقطنم یگیر کلاملادبع لثم دش مادعا هک گنهرف ترازو تقو لکریدم بولطمان راتفر لیلد هب اما دوب شورفتسد نادهاز رد یهارراهچ رد هب باتک هاگشیامن کی رد اروشاع ترایز بتک هضرع و داژن یدمحا هرود رد یملسا داشرا و نمشد زا یکی لیدبت بلقنا و ماظن نا .دش دیمحلادبع یولوم یبلط حلصا تاشیارگ تاباختنا رد نابلط حلصا یزوریپ هب دیمحلادبع یولوم 1۴00 یتیقفوم تاباختنا نیا رد اه نآ هک دش هجوتم یتقو اما دوب راودیما .داد یهارمه و یتسود تسد یسیئر لا تیآ هب دنرادن سیس رادناتسا تسچولب و نات درادن یناتسا و یلحم نلوئسم اب یبوخ تاطابترا نا هدرکن رفس هقطنم نیا هب مه راب کی یتح دوخ تیلوئسم زا لبق ناتسچولب و ناتسیس رادناتسا ناونع هب ینابایخ سردم نیسح یربهر هدنیامن یماهم یاقآ اب یتح یو .درادن یلحم ناریدم و نلوئسم اب یطابترا چیه یو .دوب لها روما رد .درادن طابترا مه تنس .دنشک یم شود رب ار اهراک زا یرایسب هاپس یاهورین و هدرک اهر ار روما زا یرایسب یرادناتسا درادن یطابترا اه یولوم اب ناتسچولب و ناتسیس رادناتسا درادن ناتسا یاه یولوم اب یطابترا چیه ناتسچولب و ناتسیس رادناتسا ینابایخ سردم نیسح یولوم همه . ءانثتسا لب اه یتح تسا راهباچ رد هک یزابرس رمعدمحم صخش یلو .دنتسه دیمحلادبع یولوم زا رتلاب بتارم هب یملع رظن زا و تیملعا رظن زا .تسا هدشن هتفرگ اه نآ اب یتسرد طابترا هنافساتم دنراذگ یم مارتحا دیمحلادبع هب اه یولوم ارچ حا للع نیرتمهم زا یکی ه یولوم مارت ار اه نآ نخس و فرح هک دنناد یم یسک ناونع هب ار وا هک تسا نیا دیمحلادبع یولوم هب ا وا هک هدش اقلا هنوگ نیا یلو .دنک یم راک دوخ یارب طقف هکلب دنک یمن یراک وا هک یتروص رد .دهد یم لاقتنا روشک نلوئسم هب .دنک یم کاچ هنیس مدرم یارب زا یخرب نیاربانب زب و نارادرس .دنتسب توخا نامیپ و دهع یو اب یکم دجسم رد فیاوط ناگر
54 فیعض بلط زا دیمحلادبع یونعم و یلام یاه تیامح یارب .دراذگ یم اه نآ رایتخا رد هاگباوخ.دهد یم هیرهش دنرادن یبوخ یلام تیعضو هک یبلط هب یکم دجسم رد دیمحلادبع یولوم .دنک یم داجیا لغش اه نآ متحا لا وس زا یو یکم دجسم هب فلتخم مسارم و دایعا رد مه ناتسا یاه یولوم هتبلا .دوش یم یلام تیامح یصاخ نایرج کی ی .دننک یم یلام یاه کمک درادن یصخشم یژتارتسا رادناتسا .درادن ناتسا نیا رد تنس لها اب یراکمه و لماعت یارب یصخشم یژتارتسا ناتسچولب و ناتسیس رادناتسا رگا ب کی روص یسرر کی تمظع نیا اب یناتسا ؟دنتسه ارگلوصا ناتسا نیا لک ناریدم دصرد دنچ هک دوش یم صخشم دریگ ت .دهاوخ یم صخشم یژتارتسا زا رفن دنچ یتح ای یکی .تسا هدوب تنس لها تسد نلا ات راهباچ دازآ ردنب ،دنتسه تنس لها ناتسچولب هقطنم نارادنامرف همه ،رادناتسا نینواعم یرادا نواعم .دنتسه تنس لها وا نانواعم زا رگید یکی و یلام تسا بهذم ینس هدش هدنهانپ هک سکوب نویساردف سیئر سکوب نویساردف سیئر یروس نیسح دش بوصنم تمس نیا هب دیمحلادبع یولوم راشف اب هک یو .تسا تنس لها یاهورین زا .تسا هدرک یگدنهانپ ملعا ایناپسا رد یگزات هب ریدم لبق وا .دوب ناتسا ناناوج و شزرو لک دنتسه یربهر و ماظن رادفرط تیمولظم و رقف جوا رد ناتسچولب و ناتسیس مدرم نادازون یگنسرگ و رقف لیلد هب ناتسا قطانم زا یخرب رد .تسا نشخ رایسب هقطنم نیا.دنتسه مولظم ناتسچولب و ناتسیس مدرم مدرم اما .دنکم یم ار دوخ ناتشگنا هب قطانم نیا .دنراد تدارا ماظن و یربهر ناتسچولب و ناتسیس بآ نیمات یارب
امش.دیبایرد
هب لبق لاس دنچ یرکسع یلع .دینک هنیزه ناتسا نیا بآ هلئسم یارب امیس و ادص نامزاس ه یناتسناغفا رد ا 20 رد رگا .دنهد یمن ار دنمریه هبآ قح هتشذگ لاس .درادن یتعنص کرهش یتح،درادن یچیه ناتسا نیا.تسین یگدنز دشابن بآ ناتسیس هقطنم ناتسچولب و ناتسیس رد یتیعمج تفاب ریغت یارب تنس لها یلقت یقم و یرشع ینثا هعیش یلکروط هب یبهذم ظاحل زا ناتسچولب و ناتسیس هقطنم .دنتسه همئا تیلو هب د دودح رد ناتسچولب و ناتسیس ناتسا لک تیعمج 2 و نویلیم 750 یاراد اه یولوم زا یخرب .تسا رفن رازه 4 و دنزرف 20 دنزرف یتیعمج ریغت ناتسا نیا رد هک دنهاوخ یم اه نآ .دنتسه .دننک داجیا تنس لها هب یعیش تیعمج تبسن هتشذگ یاه لاس رد 60 هب 40 رد .دنتسه تنس لها همه ناتسچولب هقطنم رد نونکا اما دوب دص ناتسچولب و ناتسیس رد شیوارد گنرمک تاکرحت .دراد یگنرمک تیلاعف ناتسچولب و ناتسیس هقطنم رد شیوارد هقرف و شورف و دیرخ دیمحلادبع یولوم دناد یم مارح ار ردخم داوم لامعتسا وم قاچاق دروم رد اه یولوم رثکا رظن .دناد یم مارح ار نآ دیمحلادبع یولوم .تسا تمرح رب نآ لامعتسا و ردخم دا دنتسه تنس لها راشف ریز یعیش سرادم رد لداع دادح هب قلعتم سرادم 15 رت و شرورپ هب ناتسا رد راهباچ و رهشناریا رد ریخا لاس اما دنزادرپ یم نازومآ شناد تیب .تسا دایز تنس لها یاهراشف رد رادشه دیمحلادبع یولوم رورت یارب نمشد یویرانس هراب .تسا اه نآ اب طابترا و لماعت دیمحلادبع یولوم هلئسم لح یارب راکهار نیرتهب
بلقنا ربهر روتسد هجدوب زا دیاب
ار ناتسیس هک دندومرف ناشیا مدوب هتفر یربهر رادید هب هک تفگ نم
55 ربارب رد یو زا دیاب یتح .تسین تسرد لصا دیمحلادبع یولوم تشادزاب هدیا .درک تظفاحم بلقنا دض و شعاد یلامتحا تامجاهت یو رورت یارب شعاد اعطق .تسا ناتسا رد هقرج کی رظتنم و هدرک یزیر همانرب درادن یدایز تیبوبحم ناتسا رد دیمحلادبع یولوم .دنسانش یم یبوخ هب ار یو تیصخش ناتسا مدرم .درادن ناتسا رد ییلاب نزو دیمحلادبع یولوم م تساوخرد یسیئر لا تیآ زا دیمحلادبع یولو ا تیآ هک هداد مایپ دیمحلادبع یولوم .دنک ییوجلد ام زا و دریگب ام اب یسامت کی یسیئر ل شرازگ نایاپ
56 یاعدا مارگاتسنیا رتلیف عفر یارب فابیلاق یلقت نیا یعامتجا هکبش رتلیف عفر هب تبسن سلجم سیئر فابیلاق رقاب دمحم دنک یم شلت یتخس هب مارگاتس میتسرف یمن هنحص یور هب باجح اب رگید ار نارگیزاب ب رتائت نادرگراک دنچ راشتنا ا یتشاددای هدرک ملعا ارجا رد هک دنا ی د ناشراثآ رگی زاب نارگی ور رب باجحاب ار ی من هنحص .دنتسرفی یلع س ،سمش شوای پ و هارکاپ مای رل ،نای زان ندل ی اگآ باهش و یه ا هدننک رشتنم رتائت نانادرگراک زا نی تشاددای دنتسه. زاب باجح فشک رگی رس لای »ناریج« هارمه و ی نارگشاشتغا اب هناتک راشفا ،داژنی زاب رگی رس لای »ناریج« رسور نتشادرب رگا« : ی کمک نم ی رتمک ،تسا بلقنا هب نی راک ی مرب نم زا هک تسا یآید.» لپ رومام تداهش سی یموب جدننس رورت لع لتق و ی هیوهلا دیهش نسح درگرس یفسوی لپ رومام سی یموب رورت تسدب جدننس رهش ی یاهتس زجت هی و نشور زور رد بلط م رد نادی زکرم ی رهش دنا هدرک یهارمه نارگبوشآ اب هک یسرادم دادعت زا یرامآ ناراطع و ریزو نواعم تسارح سیئر شرورپ و شزومآ سرادم عومجم هک هتفگ روشک رد 1۴ .تسا باب رازه 1 و رازه ۷۷6 هسردم –لماش 113 ،ییادتبا هسردم ۴2۹ ،لوا هطسوتم هسردم ۸۹5 و مود هطسوتم هسردم 33۹ ناتسرنه .دنا هدرک یهارمه نارگبوشآ اب عومجم زا هک هتفگ یو 1 و رازه ۷۷6 ،هسردم 1 و رازه 1۸6 و هنارتخد هسردم 5۹0 .تسا هدوب هنارسپ هسردم نیرتشیب سرادم نارگبوشآ اب هارمه بیترت هب ناتسا رد ،ناتسدرک یاه نارهت و ناتسزوخ ،یوضر ناسارخ .دنا هدوب ییاسانش 1 و رازه ۹84 ریخا تاشاشتغا رد لاعف ملعم شرورپ و شزومآ ترازو تسارح نلوئسم 1 و رازه ۹۸۴ نش ،دنا هتشاد یهارمه نارگشاشتغا و نارگبوشآ اب هک ار یناملعم زا رفن ییاسا ب اه نآ زا یخرب و .دنا هتفرگ رکذت زین یخرب و هدش تشادزا سرادم لخاد رد یسیونراعش .تسا هتشاد شهاک بوشآ جوم اب یهارمه نازیم سرادم یاضف رمتسم شیاپ و دصر اب شرورپ و شزومآ ترازو نلوئسم هتفگ هب سرادم لخاد رد یسیونراعش اما یرپسا و راکدوخ زا هدافتسا اب نچمه .دراد همادا نا تکراشم 1۷ تاشاشتغا رد یناتسدرک زومآ شناد رازه عومجم زا دهد یم ناشن اه یسررب 25 ،ناتسدرک ناتسا زومآ شناد رازه 1۷ .دنا هتشاد تکراشم تاشاشتغا رد نانآ زا رفن رازه هدنورپ عاجرا 300 تیمک هب ناتسدرک ناتسا رد ملعم یرادا تافلخت ه هدنورپ 300 رفن زا ناملعم نارگشاشتغا اب یهارمه لیلد هب ناتسدرک ناتسا سرادم هب یسررب هتیمک یرادا تافلخت هدش هداد عاجرا .تسا 1000 زا زومآ شناد 4 دنا هدوب لاعف تاشاشتغا رد ناتسا 1000 اعف رایسب تاشاشتغا رد هاشنامرک ،یقرش ناجیابرذآ ،سراف ،نارهت یاه ناتسا سرادم نازومآ شناد زا رفن زا یخرب و هدوب ل .دندوب هدرک یهدناماس سرادم نوریب رد شاشتغا یارب ار ناناوجون و ناناوج 3 و رازه ۲۵0 دنا هتشاد روضح تاشاشتغا رد زومآ شناد اعومجم 3 و رازه 250 یخرب و هدش هتفرگ یبتک دهعت اه نآ زا یخرب زا هک دنا هدوب لاعف تاشاشتغا رد روشک رسارس رد زومآ شناد ین .دنا هدش جارخا هسردم زا زور دنچ ز گنهرف رابخا ی
57 نازومآ شناد عانقا یارب یوضر ناسارخ ناتسا شرورپ و شزومآ هرادا لمعراکتبا اب یوضر ناسارخ ناتسا شرورپ و شزومآ لک هرادا نلوئسم شلت ناتسا نیا نازومآ شناد عانقا یارب یگنهرف یاهودرا یرازگرب خاد رد یتح نانآ زا یخرب اما .دنا هدرک .دنا هدرک شاشتغا و یریگرد هب مادقا زین اهودرا ل تسا هدش لیطعت ابیرقت سرادم رد یشرورپ تیلاعف یاهورین تیلاعف هک دهد یم ناشن اه یسررب هب شرورپ و شزومآ ترازو هک هدش هتفگ .تسا رفص دح رد سرادم رد یشرورپ 50 .دراد زاین یشرورپ ملعم رفن رازه بلط اب هنابدا یب دروخرب ملعم یاه ه نآ یملع حطس هچرگا .دنا هدش شرورپ و شزوما ترازو بذج نومزآ قیرط زا ناردارب و نارهاوخ هیملع یاه هزوح بلط زا یهورگ اه هب ندنارذگ لیلد 1۹5 نادنارذگ اب هسیاقم رد هزوح رد یسرد دحاو 1۴0 اه هاگشناد رد دحاو هدش بذج یاهورین زا رتلاب ما تسا اه هاگشناد بذج یاهورین زا هورگ نیا اب نایگنهرف دروخرب هوحن ا بلط هسردم دنچ رد .تسین بسانم و بولطم لصا هدش گنز رد نایگنهرف عمج رد روضح زا ار .دنا هدرک عنم حیرفت ریخا تاشاشتغا رد نکشراتخاس و نشخ یاه ملیف زا نازومآ شناد یرادرب یپک نازومآ شناد هک دهد یم ناشن اه یسررب نازومآ شناد رثکا ابیرقت .دندنم هقلع نکشراتخاس و نشخ یاه لایرس و اه ملیف هب درک اشامت ار ردنلتروا و اه گنیکیاو دننام ینشخ یاه لایرس نیا زا ریخا تاشاشتغا و اه بوشآ رد برخم تامادقا زا یخرب .دنا ه .تسا هدش یرادرب یپک اه ملیف و اه لایرس تیلاعف رامآ زا یتایئزج داش هناماس رد نازومآ شناد و ناملعم لاعف هناماس نیا هک هدش یعس رگید مایا و انورک مایا رد سرادم یلیطعت مغر یلع هک هتفگ داش یزومآ شناد هناماس ریدم هدازرقاب .دریگ یم رارق هناماس نیا یور ناملعم سورد زا هدنز و هدش طبض یاوتحم .دشاب هک هتفگ یو 26 ا دیدزاب نویلیم .دریگ یم تروص اتکی لسن ز 13 نویلیم نیا رد ملعم داش هناماس هنازور و دنراد روضح ۷.5 نویلیم .میا هتشاد ییاوتحم دیدزاب 15 .دراد یتنرتنیا یاضف تیابارت رازه هتشذگ هام نمهب رد هک هتفگ یو 3.5 .تسا هدش یراذگراب هناماس نیا یور اوتحم نویلیم یو هتفگ هب ۴.5 را نویلیم د زومآ شناد و ملعم نایم یریوصت طابت .تسا هدش رارقرب هناماس نیا ر دمآ و تفر 600 رد ربراک نویلیم 300 یمارگلت لاناک رازه هک دهد یم ناشن اه یسررب 600 یاوتحم زا ربراک نویلیم 300 .دننک یم دیدزاب یمارگلت لاناک رازه درک اهامنیس یلیطعت هب دیدهت ناوج دبمار بمار .مینک یم لیطعت ار اهامنیس ،دنا هدش تشادزاب ریخا هک ییاه یتیربلس یدازآ مدع تروص رد هک هدرک دیدهت ناوج د امنیس هناخ زیمآ دیدهت هینایب رودص رد روپرکسع یاپ در یدهم دمحم یاپ در ناسانشراک زا یخرب هتفگ هب روپرکسع هریدم تئیه سیئر نمرنه هناخ لماعریدم و امنیس هناخ کیرحت رد ناد نانآ زا تیامح رد زیمآ دیدهت هینایب رودص و هدش تشادزاب یاه یتیربلس زا تیامح رد امنیس نلاعف .تسا دوهشم لماک .دراد یدج و قیمع یذوفن تاعلطا ترازو رد یو هک دنا هتفگ ناسانشراک نیا لصا نایرج اب یراکمه هقباس دوخ همانراک رد یو ناسانشراک نیا هتفگ هب هنتف زا لبق تاقافتا زا یرایسب رد و دراد ار تاح ۸۸ ریثات تقو ریبد ناونع هب لثم .تسا هتشاد میقتسم هراونشج ملیف رجف هک ار یصصخت زیاوج مامت هولج ههد زا یا ار رجف ریغت تشاد .داد اهنت امنیس هناخ رد دنب و دز و ینکش نوناق اب یو 15 ا یریگ یار زا لبق هقیقد اباختن دزمان ،هسیئر تئیه ت سیئر ناونع هب و دش .دش باختنا هناخ نیا هریدم تئیه هک تسا ینتفگ امنیس هناخ هندب رد .دنک افیا ار یردیل شقن دناوت یمن و درادن یهاگیاج امنیس نلاعف
58 دنک رداص هدنرادزاب ماکحا نکشراجنه یاه یتیربلس یارب هیئاضق هوق رب هک دهد یم ناشن اه یسررب عفانم و دنراد رارق روشک جراخ رد اه نوناک زا یخرب تیامح دروم نکشراجنه یاه یتیربلس زا یخ یموهفم اه نآ یارب امنیس هصرع رد ندوب تیلاعفلا عونمم دننام یماکحا رودص نیاربانب .تسا دایز رایسب اه نآ یرابتعا و یلام .درادن بح دننام یماکحا اما دناوت یم یجورخلا عونمم و س ،ور نیا زا .دشاب اه نآ هنانکشراجنه تامادقا یارب یبسانم هدنرادزاب لماع .دوشن رداص اه نآ یارب ماکحا هنوگ نیا هک دنا هدرک دوخ زا تیامح هب راداو ار امنیس هناخ اه نآ زا یخرب رجف ملیف هراونشج یرازگرب هب تبسن ینارگن زاربا نشراک زا یخرب اونشج یرازگرب هب تبسن ناسا .دنا هدرک ینارگن زاربا ریخا تاشاشتغا یاضف هب هجوت اب رجف ملیف هر اب هدنیآ رجف ملیف هراونشج هک دنا هتفگ ناسانشراک نیا 2 و تخس یجراخ یاه ملیف روضح و توعد لوا .تسا هجاوم گرزب هلئسم یآ تلود یجورخ لصاح هک تسا یا هراونشج نیلوا هراونشج نیا ایناث .تسا نیرفآ لکشم رایسب دناوت یم و تسا یسیئر لا ت .دشاب زاس هلئسم پ ناسانشراک نیا هک دنا هدرک ینیب شی و نارواد ،ناریدم فارصنا لامتحا رجف هراونشج یرازگرب هناتسآ رد نانادرگراک زا یخرب دوجو دراد و راتفر هنوگ نیا هبرض هراونشج هب .دنز یم هرابرد رجف ملیف هراونشج نلوئسم یاعدا نارگیزاب یلامتحا ینکشراجنه اب ههجاوم رد مزل یاه ینیب شیپ نلوئسم یارب نارگامنیس راشف و لابقتسا زا رجف ملیف هراونشج یرازگرب ینیب شیپ هک دنا هتفگ و دنا هداد ربخ هراونشج رد روضح م تروص هیئاضق هوق یگنهامه اب اه نآ یلامتحا یاه ینکشراجنه اب دروخرب یارب مزل یاه .دریگ ی اب باجح فشک لامتحا هرابرد یتلاوئس هب خساپ رد نلوئسم نیا هتفگ یتاعوبطم یاه تسشن و هراونشج یرازگرب للخ رد نارگیز یم دروخرب اه نآ اب یتیمکاح نیناوق ساسارب اما .تسا یفتنم باجح فشک و دوش یم لح لماک هلئسم نیا نامز نآ ات هک دنا .دوش تک رشن شرتسگ هلاس رد روشک رد یتسیسکرام ب ریخا یا شرازگ قباطم یم ناشن هتفرگ تروص یسررب کی اه تدش هب روشک رد پچ و یتسیسکرام یاهباتک رشن ریخا لاس دنچ رد هک دهد بتک و یسایس تایبدا زا یهجوت لباق شخب دراد دوجو باتک رشن هصرع رد هک یلام یدج تلکشم مغر یلع و تسا هتفای شیازفا تجا یاهلاس رد روشک رد هک یعام ۹۸ و نینل بتک راشتنا .دراد صاصتخا مسیسکرام و پچ نایرج هب تسا هدش رشتنم وس نیا هب تسیسکرام بتک راشتنا ،مسیسکرام یگنهرف و یعامتجا ثحابم دروم رد باتک پاچ ،یکستورت و نیلاتسا رایسب ... و یداقتنا یاه .تسا هدوب گنر رپ م رد یتآ یاهدروآرب ناسر مایپ درو یلخاد یاه اطم شرازگ قب مایپ عومجم اه هتسناوت نونک ات یلخاد یاهناسر دنا ۴0 تیقفوم هک .دنهد ششوپ ار یناریا ناربراک و نابطاخم دصرد یم بوسحم یبوخ ینعی .دوش ۴0 مایپ زا یناریا ناربراک زا دصرد ناسر یم هدافتسا زین یلخاد یاه طم .دنتسه لاعف نآ رد و دننک قبا نسرظن زا لصاح یاهدروآرب یج ات رثکادح نازیم نیا ،ینونک و یلبق یاه 65 یدنک هب نآ شیازفا هتبلا هک تسا شیازفا لباق دصرد ناسر مایپ زا راشف رگا .دوب دهاوخن یگداس هب و تفرگ دهاوخ تروص راچد تیبثت زا لبق زین تیقفوم نیا دوش هتشادرب یجراخ یاه حا اما .دش دهاوخ هشدخ زا نتفر رتلاب لامت 65 صرد .تسین لمتحم یلیخ نابطاخم د نادهاز رد نمشد هژورپ تسکش یسررب و یتینما یاهدروآرب قباطم گنج زاغآ روحم و روشک رد شروش یلصا زکرم هب نادهاز لیدبت زا نمشد فده هتفرگ تروص یاه شک یمومع راکفا یاضف یلک روط هب .تسا هدش هجاوم تسکش اب هناحلسم رمه نادهاز هلاسم اب یلیخ رو .تسا هتشادن یها
59 هنتف رد راد لکشم سرادم عومجم ریخا ی رب غلاب عومجم زا 1۴0 هنتف رد ،روشک رد هسردم رازه دودح ریخا ی 230 هنتف رد یتلکشم راچد یلیصحت فلتخم عطاقم رد هسردم دقا مه یخرب و هسردم رداک و ناملعم تامادقا تلع هب یخرب هک دندش ایلوا ای و نازومآ شناد تاما دادعت نیا زا .تسا هدوب اهنآ ء 230 .تسا هدوب یتیموق زین تاکرحت یلصا تلع و هدوب یتیموق قطانم رد نآ زا یمین زا شیب زین یشزومآ زکرم و هسردم دننک یم شاف ار دارفا تاعلطا هک ییاهرکه ناسنا ار دوخ اهرکه زا یخرب هک دهد یم ناشن اه یسررب هب کمک هب دنم هقلع و تسود هورگ نیا مان .دنا هدرک یفرعم اه شبنج شاف و هدرک جارختسا ار دارفا تاعلطا اه تسیرک که .دننک یم یریگرای ناناوج نیب زا اه نآ .تسا اه تسیرک که اهرکه زا .دننک یم فده عماوج هیلع یتخانش گنج هب وتان ناعذا لاس رد وتان 2021 تک راشتنا اب ملعا یتخانش گنج هرابرد یبا .میتسه عماوج ندرک هکت هکت ددصرد یربیاس یاهرازبا اب ام هک هدرک یسدنهم و تاعلطا ،تاطابترا نیب یدنویپ یتخانش گنج .میرب یم نیب زا یتخانش گنج قیرط زا فده روشک رد ار یلم عامجا .مینک لمع دیاب قیرط نیا زا و تسا یعامتجا هتیمک یزادنا هار ریگیپ یارب امنیس هناخ هژیو اه یتیربلس یدازآ ی نونکات هک هدش هتفگ .تسا هداد لیکشت ار یا هتیمک کی هدش تشادزاب اه یتیربلس روما یریگیپ یارب امنیس هناخ 130 نارگامنیسزا رفن و نارهت رد رتائت نلاعف و 8 .دنا هدش تشادزاب زین اه ناتسرهش رد رتائت نلاعف زا رفن نیا یخرب هک هداد داهنشیپ هتیمک امنیس یلاها نایم یبولق فیلات ات دنوش دازآ تعرس هب دنا هتشاد یرتمک تاماهتا هک یدارفا زا .دریگ تروص .دنا هدش هیئاضق هوق سیئر یا هژا ملسلا تجح اب نادنمرنه زا یخرب یوگو تفگ و رادید راتساوخ نینچمه هتیمک نیا یدنم هقلع ۵0 م دصرد پآ ستاو هب مدر گنهرف ترازو یرامآ هعماج اب ینفلت یجنسرظن کی یملسا داشرا و 1 و رازه 300 روشک رد رفن زا یبیکرت اب ۴6 و نز دصرد 5۴ درم دصرد مرفتلپ تیعضو هرابرد .تسا هداد ماجنا روشک رسارس یناریا یاه یجنسرظن نیا جیاتن ساسارب 50 ،پآ ستاو یعامتجا هکبش هب دصرد 36 یا یعامتجا هکبش هب دصرد و مارگاتسن 20 هکبش هب دصرد .دنا هدرک هقلع زاربا مارگلت یعامتجا ۷0 تسا هدید بیسآ یزاجم یاهراکو بسک هک دندقتعم مدرم دصرد ۷0 .تسا هدز هبرض یزاجم یاهراک و بسک هب تنرتنیا رد للتخا هک دندقتعم مدرم دصرد تفلاخم 60 دودحم اب مدرم یدصرد یتنرتنیا یاه تی 60 درم دصرد .دنتسین قفاوم تنرتنیا هنماد تیدودحم رب ینبم تلود میمصت اب م 30 .دنا هدوب قفاوم میمصت نیا اب دصرد تفلاخم 6۵ یجراخ یعامتجا یاه هکبش زا تیدودحم عفر اب یدصرد 21 ا شیب و هدوب قفاوم یجراخ یعامتجا یاه هکبش رد اه تیدودحم عفر اب مدرم دصرد ز 65 م نیا عفر اب زین دصرد اه تیدودح .دنا هدوب فلاخم 46 دنناد یم رثوم تاشاشتغا یریگ لکش رد ار یجراخ یعامتجا یاه هکبش مدرم دصرد ۴6 .دنا هتشاد شقن نآ شرتسگ و تاشاشتغا یریگ لکش رد یجراخ یعامتجا یاه هکبش هک دندقتعم مدرم دصرد 2۴ اب زین دصرد هدوب فلاخم رظن نیا .دنا ۵0 یاه هکبش مدرم دصرد دنناد یم یقلخا داسف جورم ار یجراخ 50 هکبش هک دندقتعم مدرم دصرد .دنا هتشاد یرثوم رایسب شقن یقلخاریغ لئاسم جیورت رد یجراخ یاه
60 ررض 300 یزاجم یاهراک و بسک یلیطعت زا یشان یناموت درایلیم اهراک و بسک یلیطعت هک تسا نیا رب هیلوا دروآرب زا شیب یزاجم ی 300 درایلیم .تسا هدز هبرض روشک هب ناموت ۷۵ دنناد یم رثوم تاشاشتغا هب مدرم کیرحت رد ار مارگاتسنیا مدرم دصرد ۷5 .تسا هتشاد تاشاشتغا و تاضارتعا هب ندز نماد رد یمهم شقن مارگاتسنیا یعامتجا هکبش هک دندقتعم مدرم دصرد ا مدرم لابقتسا نازیم زا یرامآ یلخاد یعامتجا یاه هکبش ز یم اکیبور بیترت هب یلخاد یعامتجا یاه هکبش زا مدرم لابقتسا ناز 20 ،دصرد 10 ،اتیا دصرد ۴ ،شورس دصرد 2 .تسا هدوب هلب دصرد 60 دندنم هقلع یلخاد یعامتجا یاه هکبش هب مدرم دصرد 60 سا یلخاد یعامتجا هکبش زا دنراد لیامت هک دنا هتفگ مدرم دصرد .دننک هدافت ۴0 هب زین دصرد لیامت یجراخ یعامتجا یاه هکبش .دنراد یهارمه ۵4 یجراخ یعامتجا یاه هکبش فیقوت رد تلود اب مدرم یدصرد 5۴ یسایس تینما ظفح یارب تلود هک دندقتعم مدرم دصرد ار یجراخ یعامتجا یاه هکبش هک تسا فظوم هعماج یعامتجا .دنک دودسم 3۴ نیزگ زین دصرد .دنا هدرک باختنا ار یفنم ه نادنمرنه و نارگیزاب زا یخرب یارب ینیبت تسشن زا یشرازگ داوج دیس هلمج زا نویزیولت و امنیس ناراکردنا تسد و نارگیزاب زا یخرب اب هاپس لک هدنامرف رواشم رف مدقم یاقآ روضح اب یتسشن دابا لیگ مارهش ،ییوگوم داوج ،این یفیرش اضردمحم ،یمشاه یکولس ،یقفاب ،ناوج دبمار ،ی ،ینکر ،یدارمهاش ،ینامیلس نیسح ، .دش رازگرب دلیم جرب رد ... و نیسح روپ رتکد ،این یردص یلع ،یناخدارم مه و دنوش هیلخت مه ینازیم کی ات .دننزب فرح اه نآ و مینک توکس هک دوب نیا رب ام یانب .درک هئارا ار یبوخ لیلحت رف مدقم یاقآ ن ضغب نیا .دورب نیب زا اه نآ هتفه .مینیش یمن مه رانک و میونش یمن ام هک دوشن ساسحا روط و دیهدب ار وا هید دیاب و دیا هتشک ار ینیما اسهم هرخلاب هک تسا نیا اه نآ زا یخرب تینهذ .تشاد شلاچ یلیخ هسلج هتبلا یملسا یروهمج هک دوب نیا اه نآ زا یخرب نهذ رد .دینک یهاوخرذع .تسا وگغورد اور کی اعومجم یم و دننک یمن روبع تیاور نیا زا و تسا هدش بیوصت ناشنهذ رد یتی ره .دیوگ یم غورد یملسا یروهمج دنیوگ هرازگ مه اه نآ تیاور تابثا یارب .درادن هدیاف میدرک للتسا مه هچ میناوت یمن هک ام .تسا تسرد ناشیاه یضعب هک میراد ییاه اطخ یب میوگب هدیچیپ هنتف طسو ام .میتسه اطخ یماظتنا یورین .دنک یم اطخ ام رادساپ .دنک یم اطخ ام زابرس لامتحا .میا هتفر یم قافتا اطخ.تسین و هدوبن اطخ نیا هب هک ماظن هدارا اما .دنک یم .دتفا یقتسم رظن نیا .تسا ماظن یژتارتسا نیا .میشکب ار یسک دیابن هک تسا نیا ماظن یژتارتسا نیا تکلمم مادک .تسا ماظن م روط لاس رد میوگ یم و مینک یم عافد راختفا اب ام .تسا ۸۸ هب کیدزن ۸ کزیرهک یارجام رد رگا .میتشادن یمادعا کی اما دوب هنتف هام هاگشناد یوک رد رگا .تسا هدش رانکرب یوضترم هدوب هابتشا ۷۸ اوه رگا .تسا هدش رانکرب یرظن داهرف هدوب هابتشا ینیارکوا یامیپ هدوب روط نیا مه و هدش لزع مه .تسا هتفر نادنز یوضترم دیعس .تسا هتفر نادنز یرظن داهرف .تسا هدش رازگرب نآ هاگداد باتک رد یرظن .درادن لاکشا .دیربب یملسا یروهمج یارب .دیدیرب رس هنامولظم ار نم هک هتشون باتک یرظن .تسا هدش همکاحم وصم نم هک تشون دوخ لاع یاروش و نیمات یاروش تاب .تسا هدوب یمتاخ دوخ نآ سیئر هک مداد ماجنا ار یلم تینما ی تاباختنا زا دعب یناجیرل یاقا لثم .تسا هدرک ناربج ،هدش تباث یا هلئسم ماظن یارب یتقو هک درک هئارا ناوت یم یدایز قیداصم ف بلقنا ربهر ،درک ضارتعا نابهگن یاروش درکلمع هب تبسن ملظ نابهگن یاروش هک دندومر .دنک ناربج دیاب هدرک هاپس هدنامرف رواشم اب نارگیزاب و ملیف و لایرس ناراکردنا تسد و نارگیزاب زا یعمج تسشن زا یتایئزج هبنشراهچ زور نارگیزاب زا یخرب و ییامنیس ملیف و لایرس دیلوت ناراکردنا تسد زا بکرم یهورگ خروم 25 ار یتسشن هام نابآ اب یلع ،یعیفش اضردمحم تسشن نیا رد .دنا هدرک رازگرب یلخاد زور تاعوضوم و لئاسم لیلحت یارب دلیم جرب رد رف مدقم اضردیمح یلکوت نیما ،هتسجخ لیمک ،این یفیرش اضردمحم ،ینیما یبتجم ،یمشاه داوج دیس ،یدابآ لیگ نیسح ،ییوگوم داوج ،این یردص ،هداز ح روپ ،رامعم یبجر دومحم .دنا هتشاد روضح .... و نیس
61 نلوئسم زا یخرب نینچمه و یربهر رتفد ،امیس و ادص تیریدم هیلع ار یزیت و دنت تاداقتنا هسلج نیا رد ناگدننک تکرش زا یخرب .دنا هدرک حرطم ماظن نم رتخد داشرا تشگ هک هدش یعدم رامعم یبجر تسشن نیا رد زین ار 2 تدم هب و درک تشادزاب راب 48 عاس .دوب تشادزاب رد ت .تسا روشک لخاد رد یلصا نمشد هک هتفگ اهدرکلمع یخرب زا داقتنا اب تسشن نیا رد زین این یفیرش اضردمحم ایرج اما نیدتم یاه یتیربلس دندومرف یربهر هک هتفگ یبلقنا نایرج یاهروخرب زا داقتنا اب یمشاه داوج دیس رات ار همه یبلقنا ن هم اهنت و هدرک رام و .تسا هدنام یقاب نایرج نیا یارب یبجر نار یم نم هک هتفگ ریخا تاشاشتغا یریگ لکش للع نیبت اب تسشن نیا رد رف مدقم زا ام همه .دیتسه یربهر قشاع امش همه مناد مگ ار ریسم و طخ هک میشاب بقارم دیاب یلو .میتسه تحاران عاضوا نیا یمن نم .مینکن ما ؟دیتسه تمس مادک امش مناد نیا رد ا دیهش .تسا یربهر و تیلو مه هدنرب گرب نآ میراد ار هدنرب گرب کی هشیمه طیارش نیا رد ام .تسیک اب قح هک تسا نشور هنتف یم رگا .تسا یریذپ تیلو یریخ هب تبقاع نوئش زا هک دنا هتفگ هراب نیا رد ینامیلس رادرس اع دیهاوخ رادمتیلو ،دیشاب ریخ هب تبق .دیشاب مدقم رامعم یبجر درکلمع هب هراشا اب رف تسا هدرک حرطم ینویسیزوپا هبش یتاراهظا تسشن نیا رد هک رامعم یبجر یاقآ هک هتفگ هکبش و هاپس رد فلتخم یاه تمس رد .تسا هتشادن ایک یمتاح اب یبوخ راتفر وا .تسا هدوب نویزیولت فلتخم یاه و یفیرش یاقآ هک هتفگ ی وا .تسام لحم هچب این هداوناخ .دراد یبهذم هشیر .تسا یولع ناتسریبد هدرکلیصحت یم نم ار شا .مسانش .دراد قمع اقآ نیا رگم امش.تسا هدرک هراشا امش هب مه یربهر هک دیتسه ینینیدتم وزج امش همه هک هتفگ اه یتیربلس و نادنمرنه هب باطخ یو ب بلقنا یار ؟دیتخاسن دنتسم ؟دیدرکن راک هارمه مدع مارگاتسنیا و پاستاو یمئاد فیقوت یارب سلجم و تلود ی هداد تبثم یار یجراخ یاه ناسر مایپ یزاس دودسم هب تبسن یزاجم یاضف یلم زکرم ریخا تسشن رد تلود و سلجم ناگدنیامن طم اه نآ ییاشگزاب رب ینبم ییاه همزمز یمومعراکفا یاضف رد اما دنا .دنا هدرک حر هدش یعدم سلجم و تلود .دنرادن ار ناربراک هب تامدخ هئارا تیفرظ و یگدامآ یلخاد یاه ناسر مایپ رضاح لاح رد هک دنا .دننک یمن یهارمه یجراخ یعامتجا یاه هکبش فیقوت اب نادنچ تلود و سلجم هک تسا ینتفگ شهاک ۲۵ ه هکبش فیقوت زا سپ یتسپ تلوسرم لاسرا یدصرد یعامتجا یا لماع ریدم ییایل دومحم یتسپ تلوسرم لاسرا مجح یجراخ یعامتجا یاه هکبش گنیرتلیف زا دعب هک هتفگ یلم تکرش 25 دصرد .تسا هتفای شهاک یناریا یاه نشیکیلپا یراکبیرف زا یزاجم یاضف یلم زکرم یبایزرا و تراظن لکریدم داقتنا یزرا و تراظن لک ریدم یدارم سابع دیس زاجم یاضف یلم زکرم یروانف زکرم یبا نشیکیلپا زا یخرب هنافساتم هک هتفگ ی یناریا یاه .دننک یم یزاس رامآ اه نشیکیلپا نیا زا یخرب هک هتفگ یو .دنهد یم بیرف ار ماظن اکیبور هلمج زا زور زا اکیبور ناربراک دادعت اکیبور یو هتفگ هب 29 ات رویرهش 13 یزور زا نابآ 20 رازه یزور هب رفن 88 تسا هدیسر رفن رازه ناسر مایپ . زا تدم نیا یط زین سلپ شورس 21 هب رفن رازه 36 زا مه هلب ناسر مایپ .تسا هدیسر رفن رازه 5 هب رفن رازه 21 هدیسر رفن رازه .تسا اکیبور هنازور کیفارت نازیم 938 سلپ شورس ، هیناث رب تیاباگیگ 42 یا هیناث رب تیاب اگیگ ات 50 مه هلب و هیناث رب تیاب اگیگ 6 .تسا هدوب هیناث رب تیاباگیگ یناریا یاه ناسر مایپ زا ناربراک لابقتسا مدع للع نیرتمهم جیاتن ساسارب یدنم هقلع لوا یلخاد یاه ناسر مایپ زا ناربراک لابقتسا مدع للع نیرتمهم یجنسرظن کی 60 هب ناربراک یدصرد رط زا یتوص هملاکم یدنم هقلع ایناث ،پاستاو قی 54 صرد .تسا هدوب یجراخ یاه هکبش یریوصت یاه تیلباق هب ید
62 داد لوه یلخاد یعامتجا یاه هکبش هب قامچ روز هب ناوت یمن ار مدرم :فابیلاق فگ تاعلطا یروانف و تاطابترا ریزو روپ عراز یسیع اب یتسشن رد یملسا یاروش سلجم سیئر فابیلاق رقاب دمحم یمن امش هک هت قامچ و روز اب دیناوت نشیکیلپا تمس هب ار مدرم یم یتاعلاطم راک کی راک نیا هکلب .دیهد لوه یلخاد یاه .دهاوخ یمومع رباعم رد یرداچ نانز دمآ و تفر و روضح یهدناماس داهنشیپ ع رباعم رد یرداچ نانز زا یریثک هورگ روضح و یهدناماس داهنشیپ ناسانشراک زا یخرب هداد ار .... و ورتم و رازاب ،یموم .دنا ییامنیس یاه ملیف یخرب فذح لامتحا اه ید.وا.یو ،امیس و ادص روتکادنک زا ،دنا هدرک باجح فشک ریخا یاه هام رد هک یرگیزاب نانز روضح اب ییاه ملیف فذح لامتحا .تسا هتفرگ توق نز روضح زا دیمحلادبع یولوم یاه تفلاخم رارکتزاب ترورض هعماج فلتخم یاه هصرع رد نا زا یخرب یاه لاس رد دیمحلادبع یولوم تاراهظا نینچمه و یرسمه دنچ هب دیمحلادبع یولوم درکیور راشتنا راتساوخ ناسانشراک گ یاه لاس تاراهظا هک دنا هتفگ ناسانشراک نیا .دنا هدش .... و رازاب ،امنیس ،امیس و ادص رد نانز روضح زا داقتنا رد هتشذگ هتشذ یبوخ تادنتسم دیمحلادبع یولوم .دراد یم رب یو هرهچ زا بیرف باقن هک تسا دوش هداد خساپ و اصحا یبلقنا یاهورین تاماهبا و تاهبش فک یبلقنا یاهورین زا یرایسب هک دنا هتفگ و هدرک هراشا یبلقنا یاهورین نایم رد هبلاطم و ههبش تشابنا هب ناسانشراک زا یخرب دیاب .دنا هدش ماهبا و ههبش راچد زین نادیم یبلقنا نایرج .دهد خساپ تاماهبا و تاهبش نیا هب یرگتیاور رد امیس و ادص یماکان و هعماج یزاس نماان رد نمشد تیقفوم یاضف رد اه ینماان موادت رب نمشد رارصا لوا هلئسم هک دنا هتفگ هعماج زور لئاسم نیرتمهم یدنب هتسد اب ناسانشراک زا یهورگ مه رد نمشد هچرگا .تسا یمومع مدرم یزاس هار روشک یزاس نماان هزوح رد نمشد هک درک فارتعا دیاب اما تسا هدوب قفومان دوخ اب .تسا هدش قفوم یدودح ات دنک یم شلت امیس و ادص هتبلا .دریگب تسد هب ار ثداوح و تاقافتا زا لوا تیاور دیاب یبلقنا نایرج هک تسا نیا زین مود هلئسم هتشاد شقن لوا تیاور رد هک یاب اما دشاب دقاف ییادزرابتعا هژورپ بلاق رد لبق اه لاس زا امیس و ادص نامزاس هک تشاد هجوت د .تسا هدش رابتعا هب وگو تفگ و شرازگ زا معا اه همانرب زا یرایسب رد .تسا یدج دقن لباق امیس و ادص درکلمع هتبلا هک دنا هتفگ ناسانشراک نیا هفرح تیاور هک نیا یاج ماجنا یا ئس رتشیب دهد یم داجیا ههبش و لاو .دنک .درادن ار یمومعراکفا تیریدم ناوت یلعف طیارش رد امیس و ادص ،ناسانشراک نیا هتفگ هب تسا نابایخ فک نارگ هنتف اب هلباقم زا رتمهم رایسب یبیکرت گنج رد یرگتیاور یبیکرت گنج هک نیا هب هراشا اب ناسانشراک زا یهورگ یتخانش مولع خ یاه یگدیچیپ اه گنج هنوگ نیا رد هک دنا هتفگ دراد ار دو 10 و نابایخ فک رد ارجام دصرد ۹0 کدوک نایک گرم یارجام رد لثم .تسا یمومعراکفا تیاده و یرگتیاور رد ارجام دصرد ۹ هلاس .دراد ارجام یرگتیاور رد یمهم رایسب شقن یو ردام یا هذیا ب هتسب هاگن زا لداعدادح داقتنا نا تسد زا یخر اه هناسر ناراکرد ینویزیولت یاه همانرب رد روضح و وگ و تفگ هدامآ ریخا تاشاشتغا زورب لماوع و للع نیبت یارب نم هک هتفگ لداع دادح یلعملغ .دننک یمن توعد و دنرادن لوبق ار ام ارهاظ اما متسه رپ ار بلقنا دض یاه یزادرپ غورد تادنتسم یبلقنا یاه هناسر ک رشتنم رارکت دنن ردروضح هب مدرم کیرحت یارب بلقنا دض و نمشد یاه یزادرپ غورد هرابرد دادعترپ یاوتحم دیلوت راتساوخ ناسانشراک زا یهورگ .دنا هدش تاشاشتغا هنماد شرتسگ و نابایخ فک زادرپ غورد هژورپ دوجوم تادنتسم و کرادم هب دانتسا اب دیاب هک دنا هتفگ ناسانشراک نیا ار نمشد یاه ی .تشاذگ مامتان
63 دهد یم ناشن ناوتان بلقنا دض تاعیاش و رابخا یمانوس ربارب رد عیرس شنکاو رد یبلقنا نایرج تیلاعف یور دیاب نیاربانب .تسا یا هناسر رتشیب اما هتشاد ... و یتینما داعبا هچرگا ریخا تاشاشتغا هک دندقتعم ناسانشراک زا یخرب رمت یا هناسر یاه شاد یرتشیب زک .تسا هدروآ نادیم هب ییازفا مه اب ار دوخ ناوت مامت نمشد هک دنا هتفگ ناسانشراک نیا .میشاب هت یم ام همه هقباس یب لکش هب میناد تیفرظ همه یا لثم .تسا هدش لاعف نمشد یاه لاس زا یس.یب.یب هک درادن هقباس هناسر خیرات رد 1336 همانرب مامت ،نونکات خ یاه دنک عطق ار دو .دهد ششوپ ار همانرب کی طقف و ،ناگدنناوخ دینک هاگن امش .دنشاب هدش گنهامه مه اب ردق نیا عوضوم کی تیریدم رد نانمشد هک هتشادن هقباس نونکات رگید یوس زا هناسر و ناراکشزرو مه اما دنراد ینمشد مه اب اضعب هک ییاه لوط رد دیاش تاشاشتغا نیا رد اهنآ ییازفا باس یب خیرات .دشاب هق گرزب و گرزب زور ره تاشاشتغا عوضوم هک دندقتعم ناسانشراک نیا یم رت داجیا ماظن دض یاهربخ یمانوس کی هک یروط هب .دوش لباق یتحار هب عیاقو زا یخرب .دهد یم ناشن ناوتان هلخادم یارب لمع تعرس و عیاقو ینیب شیپ رد یبلقنا نایرج اما .تسا هدش ب شیپ رفا و تسا ینی هناسر ریغ دا یم مه یا یمن ینیب شیپ ار نآ اه هناسر و هطوبرم یاه هاگتسد یلو دننک ینیب شیپ دنناوت دننک یمن هلخادم و ،راهباچ ثحب ای ،جنگ هعلق ثحب رد لثم.دنهد یم ناشن حیحص شنکاو هن یعفد شنکاو افرص ،نآ عوقو زا دعب و دننک اقاو همه،ینیما اسهم ثحب ای شیپ لباق عی ب .دوب ینی تسا هدرک ارجا ار یبلقنا یا هناسر عبانم یزاسرابتعا یب هژورپ ریخا یاه لاس رد نمشد یب هژورپ یارجا اب هتشذگ یاه لاس یط نمشد ،ناسانشراک زا یخرب هتفگ هب هناسر عبانم یزاس رابتعا رابتعا یب ار اه نآ ،یبلقنا یا ار دوخ نابطاخم مه اه نآ و هدرک هداد تسد زا یلیخ اه نآ تیقفوم ،دننک مه ار راک نیرتهب رگا یتح اه هناسر زا هورگ نیا .دنا .تسا مک دنکشب ار یزاجم یاضف رد توکس سیرتام دیاب یبلقنا ههبج دیکات یزاجم یاضف رد توکس سیرتام نتسکش فده اب یبلقنا ههبج لماک تیفرظ یزاس لاعف ترورض رب ناسانشراک زا یخرب یم گ هب .دننک و ماظن تحلصم صیخشت عمجم ،تلود ،سلجم.دوش هتسکش توکس سیرتام تیفرظ دیاب ،ناسانشراک زا هورگ نیا هتف تیئوت کی یتح هکلب ینارنخس هنت هن اه نآ زا یخرب هنافساتم اما .دننکشب ار توکس نیا هک دنراد ار تیفرظ نیا ناگربخ سلجم اشاشتغا هرابرد یریگ عضوم یارب مه رشتنم ریخا ت .دنا هدرکن بلقنا هیلع نابلط حلصا یا هریجنز هبش یاه همانزور نیگنس یاوتحم دیلوت بلقنا هیلع یفنم یاوتحم دیلوت مجح نازیم هک دهد یم ناشن نابلط حلصا یا هریجنز هبش یاه همانزور ییاوتحم شیاپ و دصر ک یوحن هب هدوب دایز رایسب ریخا یاه هتفه و اهزور رد ت یمن بطاخم ه .دنک هعلاطم ار بلاطم نیا مامت زور کی رد دناو رد یدبع سابع لثم .دنک یم رشتنم دوجوم تیعضو دقن رد تشاددای و بلطم نیدنچ هنازور یبلط حلصا نایرج رصانع زا کی ره لقادح دامتعا همانزور 7 .دنک یم رشتنم تشاددای وت یارب نیرفآ ههبش راگنربخ مازعا زا داقتنا برد دنتسم دیل ییا هذیا کدوک گرم هرا هزمح گرم یارجام رد یو .تسا هدش مازعا هذیا هب کلفریپ نایک گرم هرابرد یدنتسم دیلوت یارب امیس و ادص ناراگنربخ زا یکی یا یمن هک ییاهزیچ رطاخ هب ایند نآ رد رتشیب ام هک تشون مارگاتسنیا رد دوخ یصاصتخا هحفص رد ینیما اسهم اب میوگ تساوخز .میوشیم زاربا دنتسم نیا رد بسانم یاوتحم دیلوت هب تبسن ،تسین یا هدش هتخانش زاسدنتسم یو هک نیا هب هراشا اب ناسانشراکزا یخرب .دنا هدرک دیدرت دزادرپب ینیبت یاوتحم دیلوت هب مجح رپ دیاب یبلقنا نایرج دیاب یبلقنا نایرج هک دندقتعم ناسانشراک زا هورگ نیا ح رپ تروص هب لکش للع هرابرد ینیبت یاوتحم دیلوت هب مج تاشاشتغا یریگ بوشآ و .دزادرپب ریخا یاه .تسا یلاخ هعماج زور و یراج تاعوضوم و لئاسم نیبت و لیلحت هزوح رد یبلقنا یاهورین تسد ،ناسانشراک زا هورگ نیا هتفگ هب هناسر نیاربانب دت هراب نیا رد دیاب یبلقنا یاه یاب .دننک ریب و دیلوت عوضوم اب بسانتم ریسفت و لیلحت کی قافتا و دادیور ره یارب د .دوش رشنزاب بلقنا ههبج رد
64 هناسر زا ناسانشراک نیا هرهچ و اه هتساوخ یبلقنا یاه غورد و اهاعدا دقن هب ات دنا یزادرپ ههبش و اه ینکفا بلقنا دض نایرج یاه فگ ناسانشراک نیا .دنزادرپب هت دیاب دنا غورد اب بسانتم ییاوتحم دیلوت تعرس هب زور عیاقو و تاقافتا لیلحت رد یزادرپ و اه ینکفاههبش همانزور یاه هریجنز هبش یاه هناسر ای یلخاد یا همانزور و دوش هیهت هناگیب یاه هریجنز هبش یاه نیا راشتنا هب روبجم ار یا .درک تادیلوت یپ ناسانشراک زا یهورگ اهنش هداد د هناسر هک دنا لخ و هدرک دورو ریوصت و توص هزوح رد اوتحم دیلوت هب یبلقنا یاه رد دوجوم یاه .دنهد ششوپ مه ار یلم هناسر هتفگ ناسانشراک نیا هناسر دنا ، نارگلیلحت و نارظن بحاص هریاد شرتسگ اب یبلقنا یاه هرهچ زا یتسرهف بحاص یاه ار دیدج رظن هناسر هب .دننک یفرعم مدرم و یمومعراکفا ، دننک یزاس هتسجرب ریخا تاشاشتغا رد ار بلقنا دض تسکش یبلقنا یاه هناسر هناسر ،ناسانشراک زا یخرب هتفگ هب بوشآ و تاشاشتغا داجیا رد بلقنا دض نایرج تسکش یاقلا طخ دیاب یبلقنا یاه رد ار اه رارق دوخ راک روتسد تیاور زا عنام و دنهد نآ یرگ .دنوش دوخ یزوریپ یاقلا رد اه هناسر زا ناسانشراک نیا هتساوخ یبلقنا یاه نآ یژتارتسا ناونع هب ار روک یاهرورت هب بلقنا دض درکیور ات دنا تسکش زا سپ اه بوشآ و تاشاشتغا داجیا یویرانس هتسجرب ،روشک رد اه ومعراکفا یارب دیاب .دننک یزاس یبت یبوخ هب مدرم و یم یژتارتسا هک دوش ن اه نآ دیدج روک یاهرورت نآ تسکش هدنهدناشن بوشآ و شاشتغا داجیا رد اه .تسا هدوب دنک یحارط بلقنا دض یاهویرانس اب ههجاوم یارب میمعت لباق یویرانس کی یبلقنا نایرج اق و صخشم یویرانس کی یحارط راتساوخ ناسانشراک زا یهورگ هناسر هب میمعت لب یاه بلقنا دض تامادقا اب ههجاوم رد یبلقنا هتفگ و هدش رورت و یریگرد ،نارحب ،بوشآ زا معا یم ویرانس نیا اب هک دنا بلقنا دض نایرج دقن هب یرتشیب طلست و فارشا اب ناوت .تخادرپ هتسجرب راتساوخ نینچمه ناسانشراک نیا دض اب مدرم داحآ یهارمه مدع یزاس شتغا داجیا رد بلقنا و هدش روشک رد بوشآ و شا هتفگ هناسر و امیس و ادص رد دیاب هک دراد دوجو هراب نیا رد یناوارف قیداصم و تادنتسم دنا .دوش یزاس هتسجرب اه دوش یروآ عمج اه ینکفا ههبش و اه یزاس هتشک رد نمشد یزادرپ غورد تادنتسم نیا هب هراشا اب ناسانشراک زا یخرب ارتعا موادت لامتحا هک لکش ای تاض ،دراد دوجو یرگید هنتف یریگ هرابرد یزاسدنتسم ترورض رب هتشک یویرانس یارجا یارب بلقنا دض یلقت ،یزاس ههبش هدرک دیکات بیرف رابخا و غورد رابخا راشتنا و ینکارپ هعیاش و ینکفا .دنا هناسر هک دندقتعم ناسانشراک نیا یاب یبلقنا یاه و تاعلطا لیمکت هب د هداد عقاوم رد ات دنزادرپب ریخا هنتف هرابرد دوخ یتاعلطا یاه .درک هدافتسا نآ زا ناوتب یرورض دنا هدش لوا تسد تاعلطا هب یبلقنا یاه هناسر یسرتسد زا عنام ینایم ناریدم زا یخرب یکاردا مولع گنج رد هک نیا هب هراشا اب ناسانشراک زا یخرب – خانش لس و رازبا نیرتمهم یت یاه هداد و تاعلطا هب یبایتسد ح هب بلقنا ههبج ناراگنربخ یسرتسد زا عنام ینایم ناریدم و نلوئسم هک دنا هتفگ ،تسا نادیم تاقافتا و اهدادیور هرابرد یتاعلطا یا نلوئسم ، هذیا رهش یتسیرورت هثداح نایرج رد لثم .دنوش یم یتاعلطا یاه هداد نیا وگو تفگ زا عنام رهش ن ناراگنربخ ی .دنا هدش ارجام نیا لوا تسد یرگتیاور و هثداح ناحورجم اب یبلقنا بلقنا ههبج رصانع زا یخرب یوس زا یبلقنا یاه هناسر میرحت ا و هدرک میرحت ار یبلقنا یاه هناسر ،بلقنا ههبج یسایس رصانع زا یدادعت هک دندقتعم ناسانشراک زا یهورگ هئارا و وگ و تفگ ز حت .دننک یم یراددوخ ریخا تاشاشتغا نینچمه و زور لئاسم هرابرد لیل یرابجا باجح هب نانز مازلا هب تبسن هبجحم نارتخد زا یخرب شنکاو یخرب هک دنا هتفگ و هداد رادشه یبلقنا ناوج یورین رب تائاقلا و تاهبش زا یخرب یراذگرثا هب تبسن ناسانشراک زا یخرب نارتخد زا م هک هبجحم هب هعماج نارتخد و نانز مازلا هب تبسن یبلقنا دیتاسا اب ههجاوم رد دنراد هدهع رب زین ار ییوجشناد جیسب تیلوئس .دننک یم داقتنا ،دنهد یمن هار اه هاگشزرو هب ار نارتخد و نانز هک نیا زا اه نآ دنهد یم ناشن شنکاو یرابجا باجح
65 بج درکلمع زا داقتنا و تیبرت رد بلقنا هه دیدج لسن شرورپ یط ... و سرادم ،یملسا تاغیلبت نامزاس ،امیس و ادص نامزاس رد یبلقنا یاهورین یاه تلفغ و اه یراک مک زا ناسانشراک زا یخرب ار ناوج لسن یتیبرت روما هتسناوتن هتشذگ یاه لاس رد بلقنا ههبج هک دنا هتفگ و هدرک داقتنا ریخا یاه لاس .دهد ماجنا یبوخ هب دنزادرپب نمشد سرت یاقلا و دیدهت دربهار اب هلباقم هب یبلقنا یاه هناسر هناسر .تسا هداد رارق دوخ راک روتسد رد ار سرت یاقلا اب هارمه دیدهت دربهار ریخا یاهزور رد نمشد ،ناسانشراک زا یخرب هتفگ هب لاعف دیاب دربهار نیا اب هلباقم رد یبلقنا یاه .دننک لمع رت هن یرج دننکن شومارف ار یناحور تلود زا یرگشسرپ و یرگ هبلاطم یبلقنا نا رارق راک روتسد رد ار یناحور هنیباک نادرمتلود زا یرگشسرپ و یرگ هبلاطم ات دنا هتساوخ یبلقنا یاه هناسر زا ناسانشراک زا یهورگ خ درکلمع هرابرد ییوگ خساپ هب مزلم ار اه نآ و دنهد دننک یناحور تلود و دو .تسا هداد رارق راک روتسد رد ار ولج هب رارف تسایس دوجوم تیعضو زا هدافتساوس اب یناحور تلود هک دنا هتفگ ناسانشراک نیا خا تاشاشتغا هک دننک اقلا هنوگ نیا ات دننک یم لقت دوخ لمات لباق راتفگ و راتشون رد زین یناحور هنیباک نادرمتلود زا یخرب لصاح ری لود یاه تسایس .تسا هدوب یسیئر لا تیآ ت دنشاب هتشاد یروف تایلمع یزاجم یاضف رد یبلقنا یاهورین یاهورین یروف تایلمع کی یارجا راتساوخ ،تسین یبلقنا نایرج رایتخا رد یزاجم یاضف هک نیا هب هراشا اب ناسانشراک زا یهورگ ا زا هدافتسا اب یزاجم یاضف رد یبلقنا دش دوجوم تیفرظ و رازب .دنا ه مق یادهش هرگنک زا مدرم هدرتسگ لابقتسا .تسا هدوب هدرتسگ و ریگمشچ رایسب مق یادهش هرگنک زا مدرم لابقتسا زاریش رد هاگشناد کی رد یسیئر لا تیآ ینارنخس و روضح لامتحا زور اب نامزمه لامتحا یسیئر لا تیآ 16 رذآ وجشناد زور چ اب هک یادهش تداهش زور نیمله غارچهاش رد یتسیرورت تایلمع .دنک یم ینارنخس رهش نیا هاگشناد کی رد و هدرک رفس زاریش رهش هب ،تسا هدش فداصم رجف ملیف هراونشج رد تکرش یارب یلخاد و یجراخ یاه ملیف مان تبث نونکات 50 زا شیب و یلخاد ملیف 100 یف هراونشج رد روضح یارب یجراخ ملیف ا هدرک مان تبث رجف مل .دن .دنا هداد رادشه هراونشج نیا یرازگرب هب تبسن اه یتیربلس زا یخرب هنانکش راجنه راتفر هب هراشا اب ناسانشراک زا یخرب
66 لمات لباق یپیلک راشتنا زا سپ نهیم تکرش تلوصحم شورف دنور شیازفا یپ رد ناسانشراک زا یخرب هتفگ هب تکرش زا یپیلک راشتنا دنور ،نهیم تلوصحم دیرخ یارب تکرش نیا نارگراک تساوخرد و نهیم .تسا هدش یشیازفا هناخراک نیا تلوصحم شورف یزاسرهش و نکسم ترازو تیلوئسم شریذپ یارب شاپرذب هب تلود راشف هار ترازو تیلوئسم شریذپ هب تبسن شاپرذب دادرهم هک تسا یکاح یرگید تیاور .دراد دیدرت یزاسرهش و راشف یو هب تلود اما هدش هدامآ سلجم هب امش یفرعم همان هک دنا هتفگ یو هب شاپرذب اب سامت رد تلود ناکیدزن زا یخرب .دنک یم دراو ار ینیگنس انرب ات دنرادهگن تسد لعف هب تبسن ات هتساوخ یو زا یروهمج سیئر رتفد لوئسم یلیعامسا اب یسامت رد یو .تسا تلود مشش هم ا سلجم هب .دریگ تروص مادقا نآ زا دعب و دوش هئار .دنهد یم هرواشم یو هب سلجم هب شاپرذب همانرب میظنت یارب یتاسلج رد مه یزاسرهش و هار ترازو نانواعم سلجم هب شاپرذب یفرعم هب تبسن تلود رظن ریغت لامتحا قیقد رد تلود فارصنا لامتحا زا ناسانشراک زا یخرب ه ۹0 ادرهم یفرعم یارب .دنا هداد ربخ یزاسرهش و هار ریزو ناونع هب شاپرذب د یرانکرب زا رارف یارب سروب لماعریدم هناتسدشیپ مادقا هب تبسن سروب یلاع یاروش یفنم رظن زا علطا زا سپ راداهب قاروا و سروب نامزاس لماعریدم یقشع ،ناسانشراک زا یخرب هتفگ هب و دوخ درکلمع یوس زا یرانکرب تیعطق .دوب هدرک افعتسا هب مادقا هناتسدشیپ تکرح کی رد اه نآ .تسا هدش دوخ تمس زا یو یرانکرب زا عنام ییاراد روما و داصتقا ریزو یزودناخ ناسحا هک تسا ینتفگ رد تاعمجت یریگ لکش لامتحا 3 بآ دوبمک رطاخ هب ناتسا ریگ لکش لامتحا زا ناسانشراک زا یخرب د تاضارتعا و تاعمجت ی لیلد هب ناهفصا و یرایتخب و لاحمراهچ ،ناتسزوخ یاه ناتسا ر .دنهد یم ربخ یبآ مک ۷0 تسین دوبهب و حلصا هب ور یتشیعم تیعضو هک دندقتعم مدرم دصرد هک دهد یم ناشن یجنسرظن نیدنچ جیاتن 70 یتشیعم تیعضو هک دندقتعم مدرم دصرد هب ور اه نآ یداصتقا .تسین یدوبهب ب یفرعم تسا یعطق یزاسرهش و هار دیدج ریزو ناونع هب شاپرذ یم یعطق ار یزاسرهش و هار دیدج ریزو ناونع هب شاپرذب دادرهم یفرعم نارمع نویسیمکو یروهمج سیئر رتفد یاضعا زا یخرب .دنناد یم طخ هب ار دوخ میت هار ترازو یارب شاپرذب دنک یاه ینزیار شاپرذب دادرهم یت لیکشت یارب ار دوخ .تسا هدرک زاغآ یزاسرهش و هار ترازو رد یراک م هب ینید ملاع کی شرافس ایند رد یبلط تیفاع مدع یارب شاپرذب امش تفگ وا هک مدرک وگو تفگ یملاع کی اب یزاسرهش و هار ترازو تیلوئسم شریذپ هرابرد ینزیار یارب هک هتفگ شاپرذب دادرهم م .دینکن یبلط تیفاع ک یمن ییلط تیفاع مه ن . من لابقتسا نارادفرط تابساحم ناوید زا شاپرذب جورخ زا فابیلاق نارادفرط هدرک لابقتسا یو ترازو داهنشیپ زا ،درادن تابساحم ناوید رد شاپرذب دادرهم روضح هب یلیامت هک فابیلاق رقاب دمحم .تسا داصتقا رابخا ی
67 اه هرهچ دصر هب یهتنم هتفه هامرذآ لوا 1 . بلقنا ربهر تیآ بلقنا ربهر یا هنماخ لا :دنتفگ ناشیا اب ناهفصا مدرم رادید رد هب ار مدرم دنتسناوتن هک ریخا تاشاشتغا یلصا نانادرگ هنحص ترارش همادا اب دنددصرد دنروایب هنحص اما دننک هتسخ ار نلوئسم ،اه خ عمج تاشاشتغا اب اهنآ زا نوزفازور رفنت اب تلم و دش دهاو هزات هیحور و رتشیب یورین داد دهاوخ همادا تفرشیپ و شلت و راک هب ،رت :دنتفگ نینچمه ناشیا هب ندز هجنپ یارب نمشد شلت ،تسا هدوب رتدنلب یملسا ی روهمج یدنمتردق یادص هاگره اهلاس نیا رد ش رتشیب یملسا ماظن تسا هد ناربهر :دندومرف بلق شلت نیا همه دوجو اب رورت ،میرحت نوچمه یتلکشم هتبلا ،دندنام ماکان عومجم رد تلم نانمشد ،اه هتسه نادنمشناد ،یا یروهمج هیلع ندز فرح یارب لخاد رد یا هدع هب هوشر نداد و یتینما و یسایس یاهدرگش عاونا یریگراکب یلو دندروآ دوجوب ،یملسا کرح دنتسناوتن دننک فقوتم ار ناریا تلم ت 2 . یسیئر لا تیآ :تفگ روهمج سیئر یسیئر میهاربا دیس لا تیآ اهیلیخ اضق رد یای ریخا ظو هب ناشهفی خ ،دندرکن لمع یلی اضق رد صاوخ زا ای ی ریخا ظو ،دندش دودرم هفی ،ینوناق ،یعرش یقلخا بلقنا و ی ونت رد ار ناشدوخ ری مومع راکفا ی دندادن ماجنا اب هک دی م ماجنا دندادی . ؛هتفگ نینچمه یو یتقو ا زا نی م دارفا دنسرپی اقح ارچ قی ارب ار ی ب مدرم نای ،دینکیمن دنیوگیم زا زاسوج ی میسرتیم :تسا هتفگ روهمج سیئر ا رد ندوب بختنم نی نامز شدوخ نامز رد هک تسا یسانش بب ؛دنک ،دنی ا زا لبق هکنی نارگید ،دننیبب دصر ق ،دنک ا زا لب هکنی نارگید گبخن ،دهد رادشه شدوخ نامز رد و دسانشب ار نمشد ،دننک دصر ی ا هب نی گبخن ،تسا ی ینعی هکنیا ینابهدید ت و ینیبزی ارش و طی .دنک دصر ار 3 کلفریپ نایک دوک کلفریپ نایک زا لقن هب یس یب یب ،اما .تسا هدیسر تداهش هب نارگشاشتغا طسوت هک هذیا رد هدش هتشک ک هاگآ عبنم کی هک تسا هدش یعدم پ هداوناخ کلفری م رابگر هب ار وردوخ نارومام هک دندوب دوخ وردوخ رد شردام و ردپ و ردارب ،وا لماش یدندنب نایک ادتبا موس سلک یی لش اب و دوب کی ر هب هلولگ شاهی .دش هتشک هک تسا هدش یعدم هاگآ عبنم نامه زا لقن هب همادا رد یس یب یب گ هس م رمک هب مه هلول مثی ،کلفریپ ک ردپ نای ک تباصا وا و هدر ب رد ناتسرامی رتسب ی .تسا 4 . بنیز دارییلوم ز بنی دارییلوم کلفریپ نایک ردام یویدیو یهاتوک زاب زا ی یملع نایک بابسا اب زاب یاهی تسد :تسا هتشون و هدرک رشتنم زاس مریمب« مب تاهوزرا هساو مری تفگ هک زور نوا هساو ی یاوخیم تابور سدنهم کی یشب مگنشق دور ااااد » .دناوخ بلقنا ربهر هیلع نهوم یرعش شرسپ عیشت مسارم رد نینچمه یو اه هرهچ ی هتفه زاسربخ
68 5 . یدمحم لگ ییحی ییحی دمحم لگ ،ی یبرمرس میت لوپسرپ لابتوف سی لد هب لی تاشاشتغازا تیامح مک هب هتی یطابضنا .تسا هدش راضحا 6 . ینامیلس اضرملغ رادرس رادرس :تفگ دوخ یربخ تسشن رد نیفعضتسم جیسب نامزاس سیئر ینامیلس اضرملغ شیب زا ۴2 داهج هورگ رازه ی ب و شی زا ۹00 ناتسا رد رفن رازه یاه امزر رد فلتخم یاهشی سب هتفه جی م تکرش .دننکی 7 . روپکاپ دمحم رادرس :تفگ هاپس ینیمز یورین هدنامرف روپکاپ دمحم رادرس لحم و اهرقم زورما یاه زجت کهورگ هب قلعتم بلطهی دازآ بزح( کاپ ی امح رد هک )ناتسدرک تی تشپ و ینابی مارآان و تاشاشتغا زا یاهی ریخا کشوم اب تسا هتشاد شقن روشک برغ لامش یاه یقدق و هطقن هنم و دنتفرگ رارق فده دروم نز .دندش مد :داد همادا یو تایلمع یورین ینیمز لع هاپس هی یاهکهورگ رورت یتسی زجت بلطهی ا دض یناری لقا رد می حلس علخ ات قارع لامش رورت اهتسی .دراد همادا 8 . مانوکن داوج مانوکن داوج مه ییاد یلع نیا زا شیپ هک تسا یلاح رد نیا .درک در ار رطق رد روضح یارب افیف توعد یلم میت قباس شوپ یلم .دوب هداد ماجنا یمادقا نینچ 9 . ینآاق رادرس اق رادرس عیبر تایلمع زا سپ زور کی هاپس سدق یورین هدنامرف ینآ 2 .درک رادید روشک نیا تاماقم اب و درک رفس قارع هب 10 . یلع یرکیم یلع رک یمی ساردف توعد نوی ارب رطق لابتوف ی یاشامت ناهج ماج ی دزن زا کی ارب رضاح لاح رد« :تشون و درک در ار ی لئاسم نم ی مهم م و دراد دوجو لابتوف زا رت مهاوخی ادص و منانطومه رانک رد ی ».مشاب اهنآ 11 . پمارت دلانود اکیرمآ قباس روهمج سیئر پمارت دلانود یارب یدزمان ر تاباختنا رد تسای روهمج ی لاس 202۴ .تسا هدرک مان تبث رج رد بش هبنش هس پمارت نای ینانخس و رد یلی یصخش رولف رد دوخ ادی دش دهاوخ اه تباقر دراو هک درک ملعا و ارب :تفگ ی هکنآ رمآ اکی نادرگرب قباس هوکش و تمظع هب هرابود ار ،می دزمان بشما ی ارب ار دوخ ی ر تاباختنا تسای روهمج ی تلایا م ملعا هدحتم ی .منک نیاربانب تاباختنا زور ات لاح زا 202۴ سک زا لبق هک درک مهاوخ هزرابم نانچ ... ی هدید اه تارکمد ام .هدشن ی دار پچ لاکی هک یعس و لخاد زا ار ام روشک دنراد ناری هاوخ تسکش دننک می .داد
69 12 . یسح ن یمار نایهللادبع نیسح ریما ،نایهللادبع زو ری روهمج هجراخ روما ی یملسا :تفگ رمآ اهییاکی ر اعقاو هناراکای م دروخرب دننکی رمتسم روط هب ام . ناماهمایپ رمآ فرط اب ییاکی م لدابت ،دوشی رخآ نی پ لدابت مای اب رمآ اکی ۷2 هدش ماجنا لبق تعاس .تسا :دوزفا یو رمآ اکی رط زا قی یخرب یارزو پ ام هب هجراخ مای یم دنهد اقآ اما دنراد باتش ماجرب هرابرد هک ی لام تربار ی ر هناراکای هب هناسر م اه دیوگی ولوا ماجرب تی ن ام تسی . رمآ اکی رحت اب یتاکی خ فک و تاشاشتغا رد ،نابای دنهاوخیم لامعا طوطخ زا ات دننک راشف نک روبع زمرق .می 13 . یدابآدیز یدسا نسح دسا نسح رسمه هتفگ هب ی ز ،یدابآدای نیا س لاعف یسای .دش تشادزاب هاپس تاعلطا نامزاس طسوت زورما حبص هفطاع یفلخ وت رد شرتی گتسد ماگنه هب هاپس تاعلطا نارومام هک تشون ری ی اسو مامت« وا لی »شایکینورتکلا ن ار زی فیقوت .دناهدرک یاقآ یدسا ز ،یدابآدی کو و نادقوقح لی رتسگداد ی .تسا 14 . دنمورب زیورپ ،دنمورب زیورپ هزاورد ت قباس ناب می یلم ف .دش ریگتسد ریخا تاشاشتغا نایرج رد للقتسا و لابتو 15 . یولوم یمحلادبعد ربراک باسح ی ولوم هب بستنم ی ،دیمحلادبع ه زا ،نادهاز تنس لها هعمج ماما تای یمازعا یلع یاهنماخ س ناتسا هب ناتسی و .درک داقتنا ناتسچولب رد یتیوت ا طسوت هک نی ربراک باسح ی ه زا راظتنا :تسا هدمآ ،هدش رشتنم تئی یمازعا ربهر ی ندید ،اهتیعقاو تیموکحم هثداح هعمج وجلد ،نادهاز یی هداوناخ زا یاه سآ و ادهش ناگدیدبی یان ن ،دوب قح قاقحا و هثداح دهت ه دی .مولظم باعرا و هاز ثداوح یپ رد :دوب هتفگ نادهاز هب رفس رد بلقنا ربهر هژیو هدنیامن یربکا یلع جاح ملسلا تجح تسایر هب یتایه ،ناد رد خا ثداوح ری ناسک ناتسا ی ئوت اب هک تی نارنخس و ندز یاهی رحت و بسانمان هدننککی سآ هب بآ بای ر نمشد دناهتخی دیاب وگخساپ .دنشاب نینچمه یو ؛تسا هتفگ رگید ییاج رد ه زا راظتنا تئی یمازعا ربهر ی ییوجلد دهت هن دوب دی باعرا و یو . وت رد یتی تسا هتشون ه زا راظتنا« تئی یمازعا ربهر ی ندید ،اهتیعقاو تیموکحم تیانج نوخ هعمج نی .دوب »نادهاز ولومی دیمحلادبع هتفگ نینچمه ؛تسا اج هب ی ییوجلد« وناخ زا یاههدا سآ و ادهش ناگدیدبی نیا ا ،»قح قاقحا و هثداح نی تایه دهت« هب دی »مولظم باعرا و .تسا هدش لسوتم :تسا هتفگ دیمحلادبع یولوم دازآ لکشم روشک رد ی اب تاماقم و دراد دوجو تلادع و دی م هچ مدرم هک دننک وجتسج ی .دنهاوخ 16 . شواچ نسحم ی شواچ نسحم ی هدنناوخ ، هنارت دروم رد جیلخ« دق هک هتفگ »سراف یمی ه و تسا هنوگچی راکمه ی ماج رد لابتوف ناوراک اب اب یناهج .درادن رطق رد :تشون دوخ رتیئوت رد یو دیکات منکیم ه هک چی هناسر ،شتاقحلم و لابتوف .درادن ار مراثآ زا هدافتسا قح ...و داهن ،ناگرا ، چ اهنت زی تسی ا هک نی هرذ اهزور یا میارب تیمها درادن
70 17 . یدیحو دمحا روشک ریزو یدیحو دمحا دارفا هک تسا هتفگ ی تاعلطا هاگتسد« زا ی صاخشا و »هسنارف ی »شعاد اب طبترم« ریخا تاشاشتغا رد ریگتسد .دنا هدش دارفا تاشاشتغا رد ی لم زا یاهتی رگید ریگتسد خرب هک دندش ی ز شقن یدای دنتشاد و تخا رد رای اضق هوق هی دنتسه ق قبط ات .دوش دروخرب اهنآ اب نونا روشک ریزو کشت زا لی هتیمک قیقحت مارآان هرابرد یاهی ریخا ا :تفگ و داد ربخ نی هتیمک امن زا لکشتم ناگدنی یاههاگتسد طبترم یتلود غ و ری اهیتلود روحم اب یت کی کشت روشک ترازو رد ،نادقوقح لی .تسا هدش 18 . یولوم لضف هوک نمحرلا ی ییاههناسر اهربخ هک ی چولب قطانم نیشن ناریا م رشتنم ار دننکی هداد شرازگ ولوم هک دنا ی لضف هوک نمحرلا ی کو نادنز رد لی دابآ .تسا هدز اذغ باصتعا هب تسد دهشم .تسا هدش ماجنا یو یدازآ اب تقفاوم مدع لیلد هب باصتعا نیا ،چولب عبانم یاهاعدا قبط 19 . افص نامیا نامیا زاب ،افص رگی یناریا سا رد :تشون دوخ مارگاتسنیا یروت هک دنتفگ و دندز گنز زورما کی روتسا ی راذگب دی ارب و ی میت یلم وزرآ ی تیقفوم دینک م هد . هغدغد مدرم یاه رتمهم ی .دنراد لابتوف زا لینوی م مه ناموت میهدی ا رگا ین میت یلم سپ ،تسا مدرم هب قلعتم ارب ارچ ی یوزرآ ناشتیقفوم م تخادرپ لوپ ؟دینکی 20 امیسوادص ناراگنربخ و نلوئسم میرحت هنازخ ترازو راد ی رمآ ،اکی 6 رفن س و ادص نامزاس نانکراک زا یامی روهمج ی یملسا ناریا ار رحت می .تسا هدرک ؛زا دنترابع یماسا نامیپ ،یلبج سیئر س و ادص نامزاس ،امی دمحا زورون ،ی نورب نواعم زرم ی س و ادص ،امی نسحم ،یناهمرب نواعم ،امیس فسوی روناروپ ،ی دم زا ناری ،یویتسرپ یلع ،یناوضر س و ادص راگنربخ امی و تاداسهنمآ حیبذ س و ادص راگنربخ ،روپ امی 21 . میرک رقاب ی رک می رقاب ی یلم میت قباس نکیزاب ، ا رد شمارگاتسنی :تشون تسپ نتشاذگ ارچ ی یارب یدردمه زع مدرم اب زی ردقنیا و نارگن ار اهامش م هتفشآ رد؟دنکی نیا یاهزور ظو نم لاثما و نم تخس هفی راد می شاب مدرم رانک می تسه مدرم دوخ زا نوچ .می 22 . ز دمحا یدابآدی ز دمحا یدابآدی یسایس لاعف و راگن همانزور ذاکا رشن« هب هک هتشون شمارگلت لاناک رد »بی اب زور جنپ فرظ و هدش مهتم دی ار دوخ ارسداد هب ی فرعم هناسر ی .دنک ا نینچمه وا هک درک ملع .درادن یسایس تیلاعف دصق رگید 23 . ییاضر نسحم تشادزاب زا هذیا یادهش عیشت مسارم رد روهمج سیئر یداصتقا نواعم ییاضر نسحم 3 .داد ربخ وکام زرم رد تیانج نیا لماع
71 ؛تسا هتفگ یو اضق نلوئسم زا یی انج دارفا مراد اضاقت راکتی نیا رورت هثداح یتسی ا هب ار هذی دروآ ا رد و ه هذی ا مدرم لباقم رد نی .دنوشب همکاحم و تازاجم ناتسرهش 24 رلیآ یقح رلیآ یقح نیبرود ملیف راشتنا زا سپ هک تسا هدش هتشک یتینما یاهورین طسوت درک یم اعدا بلقنا دض هک یزیربت ناوج رتخد شادن یتینما یاهورین هب یطابترا چیه وا گرم هک دش صخشم هتسبرادم یاه و هت نارهش جرب رانک هدش یرادربدوگ لحم رد دوخ .تسا هدرک طوقس زیربت 25 . یدهلا ملع لا تیآ ؛تسا هتفگ دهشم هعمج ماما یدهلا ملع لا تیآ ییاهنیا رسور هک مه ی مرب رس زا دنرادی ارب و ی تیاضر رمآ اکی باجح فشک ،دننکیم رمآ هک دننادب اکی پسور نامه مشچ هب نانآ هب یاهی یاتدوک 28 م هاگن دادرم دنکی آ . ی ا یضار دیتسه اهر ار دوخ تفع هک دینک رمآ ات اکی ب ششوخ ؟دیای 26 . یمیرک یلع هبحاصم نیا رد .درک هراشا یمهم دراوم هب دوخ هبحاصم رزیت رد هتفه نیا یلم میت قبسا نکیزاب یمیرک یلع زا یمیرک یلع جورخ هب تاراما .تسا هدش هراشا 27 . ناضمر لادبع هداز ناضمر لادبع وگنخس ،هداز ی تلود :تسا هتفگ تاحلصا یاورت یمسر اور لباقم رد تی ک ردام نای م گنر دزابی نک سب ! دی 28 . یحور اضردیمح ناوج یحور اضردیمح 19 یو یشزومآ هرود زا یدانسا سراف یرازگربخ .دش هتشک تاشاشتغا رد هک هلاس .درک رشتنم جیسب رد 29 . روپ یسودرف لداع داع هک تسا هدش یعدم یشزرو رگشرازگ روپ یسودرف ل داهنشیپ زابشرازگ یاهی ناهج ماج ی ذپن ار هتفری .تسا ؛تسا هتفگ یو سپ دزن زا کی عونمم لاس راهچ هب ی،ت ناهج ماج دنتفگ ی نارود رد .نک شرازگ ار ی ا هک ناری زع زی ،هتسشن دوخ نادنزرف هودنا و متام رد یادص ادص ره زا مدرم یی رتیندینش .تسا
72 ئاضق هوق هی دیوگیم رج رد نای خا تاضارتعا ری ناریا ۴۰ یجراخ هدش تشادزاب دنا ب :یس یب ی یوگنخس ئاضق هوق هی دیوگیم ۴0 جراخ هعبت ی رج رد نای تموکح دض تاضارتعا ی ا رد ناری هدش تشادزاب دنا شیپ ا زا نی حو دمحا ،یدی زو ری ا روشک ،ناری دارفا هک تسا هتفگ ی تاعلطا هاگتسد« زا ی صاخشا و »هسنارف ی »شعاد اب طبترم« ی ا ا تلود هب موسوم هورگ ملسی خا تاضارتعا رد ری ا رد ناری گتسدری دنا هدش لاق :هوابون فابی رج رس نای ینومسیس اکش نم زا شا هون یت تسا هدرک :نارامج راضحا زورما یاهی ذاکا رشن ماهتا اب هاگداد هب بی ق نآ رد هک هدش غلبا نم هب دی ات رگا هک هدش 5 تآ زور ی هعجارم هاگداد هب رداص نم بلج مکح ،منکن دوشیم دش مهاوخ تشادزاب و یمادقا اقآ هک ی فابیلاق اکش ملعا نآ هب تبسن تی هدرک ارب ار دنا ی اعر ظفح تی اتسار رد و مدرم قوقح ی فیاظو یگدنیامن منادیم . ب تاعلطا ،دشاب هتشاد ترورض رگا رتشی ی صوصخ رد اهرفسی یجراخ لاق هداوناخ فابی فاک کردم و سکع هارمه هب ی اوخ هئارا مه ا /.داد انسی تاحیضوت یوگنخس تئیه امن راتفر رب تراظن ناگدنی اکش هرابرد یت »فابیلاق« هوابون« زا » :نارامج یدابآرفنضغ ضق لصا : هی نیا ئوت هوابون هک تسا یتی تاماهتا و هدرک رشتنم ار ی لاق هب تبسن ار فابی ا رد ؛ دوب هداد تبسن نی اکش صوصخ یتی ه زا هاگداد و دش حرطم تئی سا آ هک درک ملعت ای نیا اتسار رد هوابون تاراهظا ی فیاظو یگدنیامن هدوب ای ؟هن تئیه امن راتفر رب تراظن ناگدنی ا هب نی هجیتن دیسر تاماهتا هک ی ئوت رد هوابون هک تی اتسار رد ،دندرک حرطم ی فیاظو یگدنیامن ا زا و هدوبن نی ن دعب هب زی میمصت ریگ ی اکش هرابرد تی گداد اب هدش ماجنا ا /.تسا ها انسی یسیئر دم : ىناری من" دندقتعم هک دوشی من" و " میناوتی شاح هب ار " هی ربب دی روهمجسیئر رد نیمهدزای اروش سلجا یلاعی ناتسا دارفا :اه ی من" هژاو مادم هک دنتسه تارادا رد دوشی م رارکت ار " دننکی ا . ین دارفا شاح رد مارتحا ظفح اب هی گ رارق دنری ارب هار ات ی سم همادا ری دوش زاب سم و نتم ری تفرشیپ دیاب تخا رد رای دم و نادنمراک یناری حور اب هی هرگ و شلت ،راک ییاشگ دشاب درک سح اجک ره می یلکشم م ،دراد دوجو مینیبی یدارفا نآ رد حور هک دنتسه اج هی دنرادن لوحت و شلت سک هچ ی یم دیوگ ۱۸ م نویلی ئر هب رفن ی یس یأر ؟داد هاگدید:نارامج ،یکمرا تاباختنا دروم رد نارهت هاگشناد داتسا 1۴00 سک هچ : ی یم دیوگ 1۸ یلیم نو ئر هب رفن یسی یأر سک ؟داد ی زج یسیئر دوبن! سانش هعماج هتسجرب داتسا ی م ار هعماج :تفگ نارامج هب نارهت هاگشناد ی ،میدنب م راشف ی روآ ،می م شلرتنک ی مینک و 18 یلیم نو ئر هب یسی یأر یم دنهد دمحا . ی أر ردقچ رگم لوا زور لوا هرود داژن ی ؟دروآ تقو دعب ی م عورش ی دینک م دزد ار همه ی دینک م ار همه و ی ،دینز نیا م قافتا ی ا هک تاباختنا لئاسم .دتفا نی روط ی تسین تقو . ی یأر گ هزادنا لباق تاباختنا ری ی امن هک تسا ناگدنی کیتارکومد دنزادرپب تباقر هب هعماج گ و بازحا اه هور یی ا هلصوح هک نی امن هعماج زا و دنراد ار ثحب یگدنی م رب هعماج هب ارمتسم و دنراد ی امن و دندرگ یگدنی ار ناش دیدمت یم ند رد بازحا .دننک ای امن ارمتسم یگدنی ناشیاه دمت هعماج اب ار دی یم دننک اوق نارس رابخا
73 ینامتفگ م امش هک ی وگ دی نما هزوح و دراد تردق و لوپ تی و تسه شتسد ...و تخا رد شرای زکرم تردق ،تسه ی تسد رد مه شخب ،دراد ی وح زا د هز نی تخا رد و هدرک بحاصت مه ار شرای م نم .درادن لاکشا ،دراد دوجو ی میوگ لاع روط هب ی و دنک وگ و تفگ مینیبب یاجک ا رصانع نی داص شنامتفگ ق راذگب ثحب هب ؛تسا می نارامج /. م نلوئسم نازی بوبحم تی ب ار مدرم دزن دوخ دنناد :نیلنآربخ نیسح یشعرم م ام : ی میوگ ضاران مدرم ی نابصع و ی م اهنآ و دنتسه ی دنیوگ ضار مدرم هن ی /دنتسه کی یجنسرظن اتن ،دوش ماجنا شجی تخا رد افرص مه رای گب رارق نلوئسم دری لکریبد خ هب رتمک مدرم هک تسا تسرد زورما :نارازگراک بزح ی نابا لو دنا هدمآ ی م هد دنچ نویلی تشپ مدرم زا رفن نابی اهنیا هب هک نابایخ یم ،دنیآ م ام.دنتسه ی میوگ ضاران مدرم ی نابصع و ی م اه نآ و دنتسه ی دنیوگ ضار مدرم هن ی دنتسه ب رد تسی خا لاس ری لاب روشک مروت خرن ی تسیب داصتقا دشر و دصرد ی زا رتمک نام 1.5 مه و تسا هدوب دصرد نی ا هب رجنم داجی یتشابنا شمزا ارب تلک ی تسا هدش مدرم . گدرتسگ زورما ی ب تلکشم ی هقباس مه زا رت هشی راذگاو و تسا ی ریدم تی اروش و روشک ترازو هب تاضارتعا نارحب ی تینما روشک حلص رد تی ن نانآ تسی اقآ رگا . ی یسیئر اقآ اب ی یناخمش لکت و لح ار شلکشم دراد لکشم فی دنک نشور ار . روهمج ی یملسا نامز هچ ات ی یم کت تاموهوم هب دهاوخ هی ،دنک کی یجنسرظن م هراب رد نازی یدنمتیاضر ا دروم رد مدرم نی شبنج ن مزل مه لصا ،دوش ماجنا هوق هس نلوئسم و تسی جیاتن نیا جنس رظن ی اتن افرص ،دننادب مدرم ار جی تخا رد رای ربهر و نلوئسم ی گب رارق دری ا نمض هکنی دب تسین م نلوئسم نازی تیبوبحم .دننادب ار مدرم دزن دوخ یاقآ فابیلاق ارب هطباض نودب ی ن سلجم وری نکن بذج دی :زوین ماحس یدمحا شغیب اقآ : ی فابیلاق ارب هطباض نودب ی ن سلجم وری نکن بذج /دی ز تلاکشا اب سلجم هرادا یدای تسا هجاوم وضع نویسیمک تینما لاق هب باطخ سلجم فابی خ و هدنب :تفگ یلی نارگن ناراکمه زا نیا میتسه قاب تدم رد ادابم هک هدنامی رمع رادرهش تشونرس هب مه تلم هناخ سلجم ی دبت نارهت لی ا و دوش نی کیفارت ن مروت و اهوری یلضعم یارب دوش سلجم وراد مهوت یی میهاربا یسیئر :زوین ماحس یسیئر ارب : ی ذپ نانمشد ینتفری تسین روشک هک ی رحت تحت می ۹5 اهوراد ٪ ی ن دروم شزای ار دیلوت ناگدننکرداص هب ،دنک دبت مه وراد لی دوش کی ئر هب رفن سی هک دهد ربخ روهمج 3 هداس دوبمک بت رد روشک تسا هتفه رت نی م رس هب اهوراد دربی اش . دی نایم نآ ۹5 وراد ٪ ی یدیلوت کمن مرس ی و کیتویبیتنآ غادب ناسحا/.دشاب مه ی فابیلاق مارآان : اهی قاتا زا اده رابکتسا گنج یت دوشیم :باختنا سیئر اروش سلجم ی یملسا رورت مادقا هب شنکاو رد یتسی هذیا پ رد یمای ا دننادب لهاج نانمشد :تشون نی اهیمارآان هک قاتا زا ناهج رابکتسا گنج ی ا و یدای اده نانآ هدرپسرس تی ،دوشیم یاهرذ ا رد نامی ا خسار هدارا و نی درک دهاوخن دراو هشدخ تلم یسیئر داقتنا ناریا ریخا تاضارتعا رد صاوخ توکس زا :یس یب یب میهاربا ،یسیئر سیئر ا روهمج ناری رسارس تاضارتعا اب هطبار رد ی ریخا امح و تی هرهچ و دارفا یاه ،نآ زا روهشم زا هرهچ توکس یاه درک داقتنا تموکح هب هتسباو سانشرس یاقآ یسیئر ا زا نی »صاوخ« ناونع اب دارفا دای فگ و درک خ ت یلی اضق رد« اهنآ زا یای ریخا دندش دودرم .» خرب وا ی هرف« هلمج زا دارفا هتخی مارگ و ،ی س هبخن »یسای تقو تفگ و داد رارق باطخ ار ی ا زا نی م دارفا دنسرپی اقح ارچ« قی ارب ار ی ب مدرم نای ،دینکیمن دنیوگیم زاسوج زا ی میسرتیم.»
74 مکاح هب هتسباو »ناگبخن« زا داقتنا اب وا تی ا رد ندوب بختنم« :تفگ نی نامز شدوخ نامز رد هک تسا یسانش بب ؛دنک ،دنی زا لبق هکنیا نارگید ،دننیبب ا زا لبق ،دنک دصر هکنی نارگید گبخن ،دهد رادشه شدوخ نامز رد و دسانشب ار نمشد ،دننک دصر ی ا هب نی ،تسا یگبخن ینعی هکنیا ینابهدید ت و ینیبزی ارش و طی دنک دصر ار .» ز زا خا تاضارتعا عورش نام ری ا رد ناری رایسب ی س نلاعف و ناراکشزرو ،نادنمرنه زا یسای مدرم تاضارتعا زا ی تیامح بوکرس و دندرک هدرک موکحم ار ناضرتعم دنا دوجوم تلکشم زا روبع یارب هیئاضق هوق و تلود اب سلجم کرتشم تاسلج :یس یب یب یوگنخس تایه هسیئر اب سلجم درک ملعا سلجم ئاضق هوق اب سلجم سپس و تلود هی اهزور رد ی ۸ و 13 هسلج رذآ یکرتشم درک دهاوخ رازگرب ماظن یوسوم ا زا فده هتفگ نی سر« تاسلج یگدی هار و تلکشم هب یاه تسا »نآ زا تفر نورب . وا کرت درکن صخشم بی نیا لک لئاسم« تسا رارق هتفگ اما دوب دهاوخ هچ تاسلج ی و هب روشک هژی تاعوضوم عم هب طوبرم ی تش سررب دروم مدرم ی م رارق رظن لدابت و دریگی » هتفگ ا هدش نی تسشن اروش سلجم هتفه تبسانم هب اه ی یملسا تسا :یسیئر ارب تلود ی ندینش دراد اونش شوگ فلاخم و ضرتعم فرح :یس یب یب میهاربا یسیئر سیئر روهمج ی یملسا ناریا ارب تلود« تسا هتفگ ی ندینش ضرتعم فرح ،دراد اونش شوگ فلاخم و دراد توافت شاشتغا و بوشآ اب ضارتعا اما .» میهاربا یسیئر تفگ عنام مه شاشتغا« هک تفگ همادا رد هعسوت عون ره عنام مه و وگو یگتفای نآ اب دنراد راظتنا مدرم و تسا دوش عطاق دروخرب .» رد یلاح ب هک شی رسارس تاضارتعا زا هام ود زا ی لخاد ناریا ،درذگیم اهداهن و تموکح ی یتینما ا ررکم روط هب نی ار تاضارتعا اهروشک هب هتسباو و »بوشآ و شاشتغا« ی یجراخ دننادیم تاراهظا میهاربا یسیئر لاح رد ی م حرطم دوشی مک هتشذگ زور هک راسی یای یلاع عضو دحتم للم نامزاس رشب قوقح تی راج ی رد ناریا ب ندش هتشک هب وا هتفگ هب هک ار شی زا 300 خا هام ود رد رفن ری نارحب« ،هدش رجنم »ی فیصوت تسا هدرک . یضعب ربخ عبانم زا ی اپ دننام هاگی رشب قوقح ی ا رد رشب قوقح نلاعف هعومجم ناگرا ،اناره ،ناری هتشک رامش تاضارتعا ناگدش رسارس ی زور ات ار هبنشکی تسیب ،نابآ مهن و ۴1۹ عا هدرک مل دنا. همان ۲۲۷ یامنهدن اطخ ر هب ب سی ئاضق هوق »هی یلعج تسا مومع طباور ی خا تعاس دنچ رد :درک ملعا سلجم ،ری یاهمان اضف رد ی زاجم ی هکبش و یاه یعامتجا اضما اب ی 22۷ امن زا رفن ناگدنی اروش سلجم ی یملسا ا رد هک تسا هدش رشتنم نی تجح هب باطخ همان ملسملاو ملسلا ین ،یاهژا ر تسای ئاضق هوق مرتحم هی ارفا هدنورپ ات تسا هدش هتساوخ د ریگتسد هدنورپ هرمز رد دناعم و هدش یاه هتسد هبراحم یدنب هام هک دوش تی نیا ساسا زا همان یلعج تسا غورد و ا ع دادح یلعملغ تاراهظ نارگراثیا تیعمج یناتسا تسشن رد فلتئا یاروش سیئر لدا ید ار بلقنا نیا هوکش و تمظع ام زا رتشیب نانمشد دننیب یم و هد یم بلقنا هار رد هک یشلت ببس هب امش همه زا.منک یم ضرع ملس ناردارب و نارهاوخ تمدخ دیتسه نارگراثیا تیعمج وضع ،دینک یرگراثیا دوخ مسا اب و ز ار هتشاد هگن هدن .منک یم رکشت ،دیا
75 یم امش تمدخ هک زورما امش ایآ ؟میوگب هچ امش یارب هک مدوب رکف رد مدمآ انشآ بلقنا اب ار ام دیاب امش هکلب ؟منک انشآ بلقنا اب ار ا یلو .دیتسه راد هقباس بلقنا یارب یرگراثیا رد و بلقنا هب یرادافو رد امش )هر( ماما لوق هب .دینک رد هک یثداوح و زور طیارش نی یم باجیا هداتفا قافتا ریخا ههام ود نیا هک یهار نیا رد یلمات کی هک دنک 43 زا هک نیا .میشاب هتشاد ،میدرک یط اج نیا ات لاس .تسا بلقنا یارب یساسح تیعقوم کی اهزور نیا ؟مینک یط دیاب هنوگچ ار دعب هب نیا لقنا نیا تمظع هک تسا نیا تقیقح یزاب نادیم رد هک میتسه ینانکیزاب لثم ام .دیمهف بلقنا نانمشد راک تعسو زا دیاب ار ب یم نامدوخ .مینک یم هاگن نوریب هک ییاهنآ ؟تسا هداتفا بلقنا نیا رد یقافتا هچ هک میتسین هجوتم یبایزرا دیاش دننک توافتم ناش یم ار راک هوکش و بلقنا تمظع رتشیب اهنآ دشاب .دننیب ؟تسا یسایس و یرکف للقتسا یاراد ناریا یانثتسا هب روشک مادک ت برغ یایند عفن هب هک تسا نرق دنچ ایند ینعی .تسا هدرک ریغ 500 یدام تردق و یماظن رظن زا برغ یایند هک ادودح تسا لاس همه رد مدرم تردق لبق اه نرق .تسا هدرک ادیپ ار لاب تسد ناهج یاهروشک هیقب هب تبسن مه اب هسیاقم لباق شیبامک ایند یاج گنج لثم.دوب گنج .دینیبب ار یبیلص یاه طسو نورق هب طوبرم یبیلص یاه لوط ناناملسم نیب هدیشک لوط لاس تسیود .تسا ی یشکرگشل .تسا هدیشک یهاگ دندش زوریپ اهنآ یهاگ .دندرک یشکرکشل مه ناناملسم .تسا هتفرگ تروص اپورا زا یمیظع یاه املسم تردق .دندش زوریپ نان اه گنج نیا .دندوب هسیاقم لباق رگیدمه اب اه 200 لص مه ماجنارس .تسا هدیشک لوط لاس نیدلاح .تسا هتخیر نوریب ار اه نآ و هدش زوریپ یبویا گنج تردق هک هدوب روط نیا ییاطسو نورق یاه یم ریشمش اب همه اه حلس و پوت ،گنفت یتقو زا اما .دندیگنج یاه ینتبم یگنج مه ایند ،تسا هدش عارتخا دیدج یروانف و شناد رب 2 مه دعب و اپورا حطس کی .تسا هدرک ادیپ حطس مه حطس کی و اکیرمآ یم امش .تسا هدش رامعتسا ءاشنم هدیدپ نیا .دنتسه اهروشک هیقب نرق زا هک دینیب 16 هدیدپ متسیب نرق همین ات رامعتسا مان هب یا لیخ و یداع یلیخ سیلگنا لثم.تسا هدوب یعیبط ی یتشک و دنتفر یم اقیرفآ هب یتشک اب اه و دنتشک یم ار یموب هراچیب مدرم اه .دندرک یم فرصت ار گرزب یاهروشک و کچوک یاهروشک .درک یم فرصت ار اج نآ و هدش هقطنم نآ دراو یسیلگنا ماظن هدایپ 150 سیلگنا لاس نیا اب تمظع نیا هب دنه نیا رد اه نرق رد ایند یایفارغج هب امش .دندوب مکاح تعسو و خیرات 19 دینیبب دینک هعجارم طچ هدزرامعتسا یاهروشک عضو ؟تسا رو لامش رد هسنارف .تسا هدش نیودت و یحارط هسنارف تارمعتسم یارب باتک نیا هک دوب هدش هتشون تحارص اب هسنارف رد باتک رد ونج رد ریازجلا ،شکارم ،سنوت ،اقیرفآ .تسا هدوب ... و اقیرفآ رد مانتیو ایسآ یقرش ب رامعتسا هویش رد هک دش ببس یناهج مود گنج و یناهج لوا گنج هب دوخ یاهروشک زا ار نامکاح لبق .دوش رظن دیدجت یرگ نیمات ار رگرامعتسا یاهروشک عفانم .دننک تراغ ار اهروشک نآ عفانم و دننک تراظن هک دندرب یم هرمعتسم یاهروشک یرگرامعتسا .دننک سا هب ار دوخ یاج فوشکم یرگرامعتسا هویش نیا مود یناهج گنج زا دعب یلو .دوب نایرع یلیخ ؟دندرک راکچ ینعی .داد ون رامعت دوخ امش .میور یم نوریب ام دنتفگ ینعی .دشاب نیمات رامعتسا تعفنم نطاب رد هک یطرش هب یلو دندرک لقتسم رهاظ هب ار اهروشک تشاد مکاح دیشاب هتشاد یسرک للم نامزاس رد .دیشاب هتشاد مچرپ .دیشاب هتشاد یساسا نوناق ،دیشاب هتشاد دورس ،دیشاب ه ... و یم یلبق نورق هنشاپ نامه رب رد هک تسا نیا تقیقح یلو .دندرک تسرد ار گنشق یاه فرح نیا رهاظ کی نیا زاب ینعی .دخرچ وظ نیا و .دنتسه ریسا همه اهروشک نیا تسا میت یناهج ماج رد مه ام لثم دنیوگب هک تسا مدرم هماع ندرک شوخلد یارب رها ت کی .میتسه ام میت کی .میراد رهاوظ نیا هب نلا اهروشک .میتسه وضع للم نامزاس رد ام .تسا اکیرمآ میت کی .تسا سیلگنا می یرمآ یزاتشیپ اب لعف برغ یایند هقئاف تردق نامه انطاب اما .دنتسه شوخلد ییاهروشک تردن هب .تسا ریسا همه اهروشک هیقب و اک م رظن زا هدزرامعتسا و رامعتسا هناگود نیا زا هک دنتسه مادک امش دینک هاگن نامدوخ هقطنم نیمه رد .دنا هدش جراخ تقیقح و انع یم روشک ؟دریگب میمصت دوخ یارب و دشاب لقتسم هک دینیب ف هب ار یناتسکاپ نادرمتلود هک یا هرطاخ درب ورف رک متفه سلجم نامز رد ؛منک لقن هرطاخ کی مدوب سلجم سیئر هدنب هک رد .متفر ناتسکاپ هب یرفس کی مه یرورس یاقآ رفس نآ ام نابزیم یبش کی.دوب ام هارمه دوب ناتسکاپ یانس سلجم سیئر هک یگرزب غاب کی رد اج نآ تاماقم زا دوب شدوخ هناخ هکنچ دیاش .دوب هدرک توعد ینارنخس ام زا لبق رفن دنچ لومعم قبط .دندوب هتسشن شوگ ات شوگ همه یرگشل و یروشک رفن دصد زا یکی .دندرک هعیش ناشیا .تسا انشآ شدعب و لبق زا ام اب و تسا نم تسود وا . دوب نیسح دهاجم مان هب یروتانس نانارنخس
76 یم نم تفگ و تفر نوبیرت تشپ وا .تسا مه ا زا هرطاخ کی مهاوخ همانزور راگنربخ گنج لیاوا نم تفگ.منک لقن ینیمخ مام حاصم ماما اب و متفر ناریا هب .مدوب ناتسکاپ رد گنج هچ امش بلقنا نیا ماما هک مدیسرپ ماما زا مدرک یناوج نم تفگ .مدرک هب هدیاف کشوم .دش بارخ اهرهش .دندش حورجم .دندش هتشک ناناوج .دندش هتشک مدرم .دش گنج ؟تشاد یا عاضوا .دش ینارگ .دندز وب نیا بلقنا نیا هدیاف !مدنزرف دنتفگ و دندرک نم هب یهاگن کی ماما .تخیر مه هب هتفرگ میمصت نارهت رد ناریا یارب زورما هک د یم .داد نم باوج ار هلمج نیمه ماما تفگ وا .دوش هرهچ هب هاگن کی نم دز ار فرح نیا سلجم نآ رد روتانس نیا یتقو درک اه همه.دندوب هتشکراک و یسایس یاه مدآ مه اه نیا .م یم ناشدوخ زا ییوگ و دنتخادنا ار اهرس دک رد هک دندیسرپ یم هتفرگ میمصت شیارب روشک نآ زکرم رد روشک ما ار تلاح نیا ؟دوش د روشک سیئر کی ریزو تسخن کی دینیبب دینک رکف نلا امش .تسا حرطم اج نیا لاوس نیمه نلا .دینک رکف یفرح ای هملک و یم یم هدیچیپ شتموکح راموط هام ود فرظ ،دنز .دوش ن مامت هک تسا یا هژاو دیلک هدریش واگ تسا هدرک لطاب ار ناهج تاماظ یم نم هک تسا یبلاطم همه هراصع فرح نیا .دز پمارت یفرح کی !دینیبب ناتسبرع هرابرد تساوخ یم پمارت یتقو .میوگب مهاوخ دنزب فرح - رع اب و ناتسبرع طباور تقو چیه و دراد ار یتسود تیاهن اکیرما اب هک یناتسب تسا هدوبن هریت اکیرمآ ش واگ تفگ !هدری یاهفرح نآ همه هک تسا هژاودیلک کی هدریش واگ نیا ،400 500 دیاب امش هدریش واگ نیا اب ینعی .دراد دوخ رد ار رامعتسا خیرات هلاس دیدج تاماظن نیا مامت دیمهفب یایند ینعی .تسا لطاب همه ... و اهراعش و اهدادرارق و نیناوق و تینما یاروش و للم نامزاس و ب نانچمه برغ یم هاگن هدریش واگ مشچ هب یبرغ ریغ یایند ه دایز سلاجم .تسا دایز فرح .تسا زورما یایند تیعضو نیا .دنک هرگنک .تسا اما.تسا دایز سرد .تسا دایز باتک .تسا هدایز اه نرق یرگرامعتسا حور نامه ،هیضق حور تیعقاو 19 و 20 ... و م دننک رکف همه هک یرهاظ ششوپ کی رد اهتنم تسا ناتسبرع طقف هدریش واگ نیا ینعی .تسا نامه تیعضو یلو .دنتسه لقتس رع خلت تیعقاو نیا .دنشاب اکیرمآ یگدرگرس هب برغ یایند هدریش واگ دیاب ایند همه ینعی .تسین یدوعس .تسام یایند نای تسا هدز مه هب ار دیدج و میدق رامعتسا تلداعم مامت یملسا بلقنا یند نیا رد نیاربانب هب روشک نیا مدرم .تسا ناریا یملسا یروهمج مه نآ .دیوگب هن موش هطلس نیا هب هدرک تارج روشک کی ،ا نافرع و اوقت و لکوت و ماما یربهر تکرب هب ،یملسا بلقنا تکرب هراپ ار ریجنز نیا و هدرک بلقنا گرزب درم نیا صلخا و نامیا و سا هدز مه هب ار هلداعمان نیا .تسا هدرک لثم یروشک کی رد دینک رکف امش هک تسین اتدوک کی نیا .تسین هداس قافتا کی نیا .ت 4 تج اب ییاوه یورین رسفا کح ادرف و دننک نارابمب ار یلبق یروهمج سیئر خاک ناشیاه یاهروشک رد اهزیچ نیا زا .دوش ضوع تمو رادن یتیمها چیه و داتفا دهاوخ و هداتفا قافتا لاءاشام یلا کچوک .د کی اب ،یلقتسم ینیب ناهج کی اب ،یتوافتم گنهرف کی اب هدمآ یروشک کی ینعی .تسا هداتفا یگرزب قافتا کی روشک نیا رد اما شور یم ام هتفگ یتوافتم یاه یگدنز میهاوخ یم ام.میشاب هتشاد ار دوخ هانگ نیرتگرزب نیا .میریگب میمصت دوخ یارب دوخ میهاوخ ا برغ هطلس ماظن هاگن زا .تسا اهروشک هیقب یارب وگلا نیا. تسا نداد ناتسم دای دورس نیا اریز .تس تسا هدوب دمآراکان بلقنا هیلع نمشد ددعتم یاه هئطوت و اهویرانس یم بلقنا لوا تقو نآ دنتفگ 2 رگید هام 3 دیهش هیصوت هب ناگرزاب تلود رد بلقنا لوا هدنب .تسا مامت اه نیا راک رگید هام عم یرهطم یم ام تسد یجراخ یاهربخ نیا .مدوب داشرا ریزو نوا یم هک دیسر دنتفگ 3 .دش مامت اه نیا راک رگید هام 6 رگید هام س کی ؟دندرک ییاهراک هچ تسا ناتدای .دشن هک تسا مامت هچ ارحص نمکرت زا ناتسزوخ زا ناتسدرک زا گنج عورش زا لبق مین و لا درکن هدیاف نوچ ؟دوب ییاغوغ 8 گنج لاس .دندرک لیمحت روشک و مدرم هب ار نایرج کی داجیا ددصرد .دنتفر میرحت غارس هب ،دنک نوگنرس ار بلقنا نیا تسناوتن مه گنج هک دندید یتقو یسایس رهاظ هب یاه برغ یلو یم هک یراک ره و اهراک ماسقا و عاونا .دنک زاب اه نآ یارب ار هداج هک دنداتفا ارگ یم ،دننک قنا هک دننیب دوخ یاج رس بل یم ار دوخ دشر و تسا هک ییاه میرحت نیا زا رگید .دنک 10 یم ناشدوخ .تسین رتدب دندرک عضو ریخا لاس هدننک جلف دنیوگ نیرت و .تسا هدوب خیرات یاه میرحت یم یل یم ار دوخ هار بلقنا هک دننیب یم دعب و دور هک اهنآ هب لیامتم و رادافو یاهورین هک دننیب ناوتیم یم هدز سپ مدرم یوس زا ،دننک زاب اهنآ یارب ار هار دن .دوش
77 یم یا هدوهیب یاه فرح کی یخرب هتبلا نابهگن یاروش هک تفگ دیاب بوخ ؟درک راک هچ نابهگن یاروش هک دننز سلجم تاباختنا رد لاس رد ،98 10 درک در ار امش زا رفن 10 ش دیات هک ییاهنآ .درک دیات مه ار امش زا رفن مهد سلجم تاباختنا رد ؟دندرواین یار ارچ دند یدرف 1 و نویلیم 200 سلجم دیدج هرود رد ارچ اما دوب هدروآ یار رازه 70 یا .دندادن یار اه نیا هب مدرم ؟دروآ یار رازه ار اه ن یمن هزوک و هساک همه اه نآ اما دنهاوخ .دنتسکش نابهگن یاروش و یباوصتسا تراظن رس ار اه رت یتقو رد دندرک عیشت ار ینامیلس دیهش رکیپ شوجدوخ تروص هب ناریا همه رد هک یمدرم نآ ،درک دیهش ار ینامیلس دیهش پما اختنا .دنتفگ هن یلخاد یارگبرغ تانایرج مامت هب عقاو نآ .دوب ینامیلس دیهش تداهش زا دعب هام هس مه ام تاب 13 .دش باختنا ید .دوب دنفسا ود تاباختنا ا بلقنا تسا هدش هقطنم و ایند ریذپان راکنا تیعقاو کی یملس یم نونکا نمشد بود .تسا هدمآ راک رس یربهر اب وسمه و مه اب گنهامه هیئاضق هوق کی و یتلود کی ،یسلجم کی هک دنیب هرا لاس ناتسبات هب ار عاضوا 60 لاس ناتسبات امش .دنادرگ یم زاب 60 راک زور کی ام .دشاب ناتدای دیاب ار یم هزانج عیشت زور کی ،میدرک نابایخ رد نیقفانم .دوب نیا نامراک لصا .میتشاد لاس هچ ینعی .دوب مولعم هک مه ههبج رد .دندوب هداتفا مدرم ناج هب نارهت یاه ار یتخس هرهچ .میدنارذگ ام تیآ دیهش ،یسودق دیهش دننام گرزب یاه هعمج ماما و نارمچ دیهش لاثما بلقنا گرزب یاه یندم لا ناتسبات رد ... و 60 .دندش رورت یم اه نیا .تسا هتشگزاب اهزور نامه هب هام ود نیا رد روشک نلا ج کی هکلب تفرن نیب زا لخاد رد اهنت هن بلقنا نیا دننیب ،نایر ارا ار یزیچ کی اکیرمآ هک نیا رگید هقطنم رد ینعی .تسا هدش هقطنم و ایند رد ریذپانراکنا تیعقاو کی رگید دیوگب و دنک هد امنإ نوكيف نك هل لوقي نأ ائيش دارأ اذإ هرمأ یمن قافتا نیا رد لیئارسا نیا .دتفا 40 یم یتقو هتشذگ لاس تساوخ توریب هب ار دوخ یم زرم زا هتعاس ود دناسرب یم فرصت ار توریب و دمآ م رد یملسا بلقنا تکرب هب اما .درک هک داتفا یقافتا هقطن 33 دندیگنج زور .دنناسرب رهن و هناخدور نآ هب زرم زا ار دوخ دنتسناوتن یم ینارنخس لارصن نسح دیس ناهگان .دندوب هتسشن تیعمج و درک ن هک تفگ یم ام ار لیئارسا یگنج وان نلا نیمه دینک هاگ .مینز بزح کشوم هک دندید نویزیولت هحفص یور تیعمج گچ لا یگنج وان هنو 80 ناهج مدرم ار اه نیا .درک ردوپ ار یرلد نویلیم یم .تسا هداتفا هقطنم رد تاقافتا نیا .تسین راعش اه نیا هک دنناد یم اه نآ .دننیب نرب هچ هیروس رد هما یم قرف رگید یاهاج اب لئاسم هیروس رد هک دندومرف یربهر ؟دنتشاد یا اه نآ .دنامب دسا راشب دیاب و دنک دنتفگ یم ناریا یملسا بلقنا اما .دورب دیاب راشب هک .دنامب دیاب راشب تفگ اغفا رد ار اه ییاکیرمآ حاضتفا عضو .دینیبب ار نمی .دینیبب ار قارع .دینیبب ار نانبل تیعقاو کی اب هقطنم رد بلقنا ینعی .دینیبب ناتسن .تسا هدش لدبم یتاعلطا زکرمت 47 بوشآ داجیا یارب روشک ناریا رد هیضق کی هرابرد ناریا رد لاح هناهب کی ،یا مناخ نیا توف مه نآ یا ،تشاد یتیموق تیفرظ مه ،تشاد یتیسنج تیفرظ مه هک دوب ناوج مه - دع کی .دندرک یحارط ه نابایخ هب یا ریز مه مدرم دنتفیب هار هدع کی یتقو بلقنا لثم هک نیا روصت هب .دندمآ اه ینارگ راشف راب ام .دندمآ هوتس هب اه یتخس و نانمشد ینعی 10 .دنتسه تحاران همه میداد راشف ار تلم نیا یولگ تسا لاس ناوج ا راشف رد بساک .تسا هدش لکشم جاودزا .دنتسه راکیب اه یم هار یکی نیاربانب .تس .دنتفا یم هار وا لابند همه و دتفا .دوب نیا ناشروصت 50 ،رفن 100 ،رفن 200 رفن لثم دندمآ 5 و دندش تمسق 5 راعش .دنتشک ار یدارفا .دندز شتآ ار نابایخ و هطقن هکبش نیا همه و یس یب یب لانشنرتنیا ناریا یاه هکبش .دنتشون ییاه هراوهام و اه اه ات دندرک شخپ ار ییاهزیچ تسار و غورد ا ار یوردنت نیا فیرش یتعنص هاگشناد رد تقو کی .دننک کیرحت ار تلم .دندز ار اه فرح نیا کینکت یلپ رد تقو کی .دنداد ماجن دعب.دندرک یحارط ار همانرب نآ نیوا نادنز رد تقو کی 200 تا کی بلقنا لثم لثم و نوریب دنیایب مدرم رفن رازه یم یقاف .دتفا زا تیعمج نیا هک دندید اما 400 یم هاگن ار اه نآ مدرم .دشن رتشیب رفن نیا لابند اما دننک دندید اه نآ فرط نآ زا .دنداتفین هار اه یم ملعا نویزیولت ویدار تقو ره هک لقادح دیایب نابایخ هب مدرم هک دنک 400 هنومن .دنیآ یم نابایخ هبرفن رازه یامیپهار شا ی 13 نیا رد امش .دینک هظحلم ار نابآ 40 و هدش ریخست یسوساج هنل هک یلاس دنچ و 13 ،میراد مسارم نابآ هک دیدوب هدید ینامز هچ ؟دیدوب هدید یک ؟دشاب رپ تیعمج یناقلاط رخآ ات یناقلاط لوا زا
78 ثم .دنداد ریغت ار تایلمع عون .تسین هسیاقم لباق تیعمج نیا هک دندید اه نآ یاهراک اجنآ اج نیا نلف یاه هورگ نیمه ل ا ،هذیا یاهرهش یاه نابایخ رد ای غارچهاش مرحرد رورت و ییاذیا .دنداد ماجنا ،نارهت و ناهفص یم یتاعلطا هاگتسد .تسا مهف لباق لئاسم نیا میوگب مهاوخ 47 روشک یم ضرع نم هک نیا تسا دنتسم منک .دنراد ناریا زیم هجدوب یا هک یا ا ناریا رد یقافتا هچ هک دینادب سپ .تسین ینتفگ هک تسا یمقر دنتشاذگ بلقنا نیا اب هلباقم یارب اهروشک ن هداتف یم و ؟تسا .دیناد ؟تسیچ یبلقنا یاهورین و بلقنا ههبج هفیظو نیرتمهم ؟تسیچ ام هفیظو میسرپب نامدوخ زا هک متفگ نیا یارب ار همدقم نیا نم بزح دنچ ناریا رد یم رکف هدنب ؟میراد روشک ترازو رد هدش تبث یسایس لکشت دنچ ؟میراد هدش تبث یسایس لکشت دصدنچ منک .میراد هناگادج باسح اهنآ .دنتسه بلط حلصا هدع کی رد نلا هک مدوخ زا ملاوئس نم .دنتسه ارگلوصا مه هدع کی .دنراد یا خ و ناردارب امش زا و مراد یتیلوئسم کی فلتئا یاروش یعرش فیاظو ؟تسیچ طیارش نیا رد ام زورما هفیظو هک تسا نیا نارهاو یاظو اب بلقنا نیا رد ام نوچ ؟تسیچ ام یزیچ هچ یارب مدرم .تسا هدوب ییادخ راک کی بلقنا ساسا .میدش دراو یعرش ف یعرش هفیظو کی ناونع هب ینعی ؟دندرک بلقنا - دوب یعرش هفیظو نآ لد رد مه یلم هفیظو هک میسرپب دیاب نلا .دندمآ نادیم هب لکشت و بازحا نیا ؟تسیچ ام هفیظو یم ام هک ییاه راک ناشمادک چیه مینیب دنهد ماجنا بوخ ار ناش هفیظو هک نیا یارب ییآ کی سلجم تاباختنا زا دعب هک شیپ لاس هس ود زرابم تیناحور هعماج .دوب هدش تسرد تدحو یاروش نیا تقو کی ینعی .دنرادن خا م .دوش مضه یرگید نایرج کی رد و دوش لیطعت فلتئا یاروش هک دندرک توعد زرابم تیناحور هعماج ،داتفا یفلت اه نیا اب ا هقرت نیشام کی هک میتشاد ثحب هداج کی .دینک حلصا دیایب ار نیا هدش یراک کی هداتفا هار یا ار نیا دراد بیع رگا میدیشک یا یم ارچ .دینک حلصا دیهاوخ یم راک بازحا اب ام دنتفگ دعب .میتشاد دایز ثحب ؟دیدنبب ار هار .مینک 40 .دندمآ و دندرک توعد ار بزح مسا یم ام .تسا نلف بزح لک ریبد نلف یاقآ .دنتسشن شوگ ات شوگ هک میدید میدش توعد ام یزور کی .دندرب لوا زا هک یم همانزور تسا لاس داتفه نلا بلقنا رد و میناوخ یم و میدوب اضف ... و تلود رد میسانش یم ار دوخ مشچ هچ ره نایاقآ میدیلام یمن ار ا و ارگلوصا .میتخانش ؟دمآ رد نآ زا یچ لصفم یماسا یبلقن یم هدنب دعب مینزب فرح و مینک لیلحت و میونشب رابخا هدرخ کی ،میوش عمج مه رود راب کی یا هتفه ام هک نیا رگید میوگب مهاوخ ک رس .تسا تیعقاو کی نیا .تسین یلعف طیارش یوگباوج نیا ، میورب نامدوخ را ثا زا لگ و نسوس نوچ تسار :تفگ ظفاح دوب لد رد ار وت هچنآ ارم دوب نابز رب /کاپ تبحص ر یم ثحب نم ندمآ زا لبق دوب امش لد رد هک یفرح ینعی فرح نیمه متسه هک یرگید یاج رد مه نم .متشادن ربخ نم و دیدرک ار یم یم دراو هحلسا لیس ام رب دراد ییایند کی هک یطیارش نیا رد نویبلقنا هک منز م دراو هحلسا مه .دنک ی و نویزیولت اب مه و دنک یم یکاردا گنج هناسر ویدار شوخ ار ناملد طقف ام یطیارش نینچ رد .دنک یم ینهذ گنج مه و ینادیم یماظن گنج مه .دنک یتسه نارگراثیا ام مینک هتفه .دنتسه یچ اهنآ .دنتسه هفلتوم اهنآ .م داقتنا تلود زا یرادقم کی و میروخب ییاچ مه ود راب کی یا ینک ؟دش بلقنا لک نیا ایآ میوگب رادناتسا زا و م میهد ریغت ینونک طیارش رد ار دوخ راتفر دیاب ید لکش کی اب نمشد زورما .تسین هتشذگ دننام روشک و بلقنا طیارش زورما راتفر ریغت مه ام هک دنک یم باجیا و هدش دراو یرگ ه میتخانش یم ام هک یسایس یاه لکشت نیا لاح ات .میهد تسایر ای رهش یاروش ای سلجم تاباختنا یک ،دندوب تاباختنا رظتنم هم .دوش یم رازگرب یروهمج یا هرهچ کی .تسا جراخ اه لکشت حطس زا هک یروهمج تسایر تاباختنا هتبلا همه و دوش یم دراو .میهد یم وا هب یار یط 2 هدوب نآ رد یزوریپ و تاباختنا رد روضح لابند افرص ریخا ههد میا کیدزن نلا 23 لاس زا .متسه سلجم تاباختنا هنودرگ رد نم هک یلاس ۷۸ نلا هب ات مدش مشش سلجم راک دراو هک 23 .تسا لاس ی هب ام یا هرود ره هک ما هدوب دهاش هدنب رد ار دوخ لکشت زا یرتشیب دادعت هک دنتسه نیا لابند همه و میراد هبرجت یلکش ک رارق نارهت یاهدزمان تسیل تاباختنا رد .تسا هدش تاباختنا هلئسم افرص ام هلئسم ینعی .دنشاب اه ناتسا تسیل رد ای .دنهد ا تاباختنا رد یزوریپ ،بلقنا هب تمدخ هک مینک یم رکف همه مه رهش یاروش دادعت هک نیا ینعی مه تاباختنا رد یزوریپ ،تس
79 راد اوعد مه اب اه لکشت همه .دشاب رتشیب ام تارفن و اهورین ،می کهلأ رثاكتلا م (1) رباقملا مترز ىتح (2) ارچ ام هک نیا 3 ؟میتسه رفن اب ام ،دوش یم ررض هب دنریگب یار یتقو .،تسا یروط کی اروش نیا بیکرت دوخرس .... و دشاب دیاب نلف .میشاب هتشاد وضع رتشیب دی شیپ تیعضو نیا هک میا هدرک مرگ اه فرح نیا هب ار .تسا هدمآ تسا بلقنا ظفح یارب عافد یبلقنا ههبج زا یربهر راظتنا دودح نم 10 تسا نیا مدیمهف ناشیا اب تبحص زا نم هک هچ نآ .مدوب بلقنا ربهر تمدخ رد شیپ زور اه لکشت تمه و مه هک اختنا .تسا بلقنا ظفح ام هفیظو لوا هجرد رد ،دشابن تاباختنا طقف یسایس یاه تیعمج و مه مهم و تسا اهراک زا یکی مه تاب مدیمهف هسلج نآ زا نم هک تسا یا هتکن نیا .میایب نادیم هب دیاب .تسا بلقنا زا عافد ،بلقنا ظفح یلصا هلئسم نلا یلو .تسا رد و دوخ فرح نم ،تسا هتفگ یروط نیا یربهر هک تفگ دادح دنیوگب هک مهد یمن تبسن یربهر هب ار یفرح نم .درک تفای ار م ار نانمشد هئطوت یگدیچیپ و تعسو مه و ار بلقنا تمظع مه هک تسا نیا ام زا یربهر راظتنا هک میوگب مهاوخ یم .منز یم یاب راکچ هک میوگب مهاوخب رگا هدنب .میمهفب یاه لاس هیحور هب دیاب هک تسا نیا مروصت ؟میهد ماجنا د ،5۸ ،5۹ 60 یاه لاس ، .میدرگرب ...و یرگراثیا ،گنج هچ نامز نآ رد ام هلئسم ؟میدرک یم اوعد سلجم یاه یسرکرس ایآ ؟میدرک یم راکچ بلقنا لوا رد ام لئسم .میدوب هدروآ تسد هب هک دوب بلقنا رهوگ نیا ظفح ام هلئسم ؟دوب ،نیقفانم ضرعت زا یروطچ ار رهوگ نیا هک دوب نیا ام ه ظفح ...و اه یثعب ،اکیرمآ ،اه یکاواس ،اه بلط تنطلس ؟مینک ناتسدرک میلقا رد ناریا هیلع هاگیاپ داجیا یارب اه یسیلگنا و اه تسینویهص ،اکیرمآ یبل نیقفانم نلا ایآ ؟تسا هدرک قرف عقوم نآ اب تیعضو دینک یم رکف نلا عقوم نآ ؟دهد یم ماجنا یسک هچ ار اهرورت نیا ؟دنتسین یاه لاس رد ،5۸ ،5۹ 60 آ ؟میتشادن ار ناتسدرک لکشم تعاس زا اه هداج لاس دنچ ات هک دیراد دای هب ای ۴ و دنتسب یم رهظزادعب ،دوب فقوتم اه نآ رد رورم و روبع رگید تعاس زا مدوب ناتسدرک رد گنج لوا زا نم ۴ ی رهظزادعب و تفر نآ رد هک یا هداج اهنت .دنک روبع هداج زا تشادن قح یماظن ک راجیب ،دوب یراج دمآ قابلا .دوب ناجنز تعاس هک تسا یروط زونه مه نلا .دوب هدش هتسب رگید اه هداج ی ۸ هار سیلپ بورغ .دنک یم لیطعت ار دوخ تیلاعف یمادص کی قارع رد عقوم نآ هک دوب نیا هرود نآ توافت اما ،لیئارسا ،اکیرمآ نلا .دنتشادن ندیشک سفن تأرج اهدرک هک دوب م هک دنشوک یم و دنا هدمآ نارگید و سیلگنا خیب ام هک روط نامه ینعی .دننک لیدبت ناریا هیلع دیدهت یارب یهاگیاپ هب میلقا هقطن لقا ام شوگ خیب رد دنهاوخ یم مه اه نیا .میا هداد رارق ار لا بزح لیئارسا شوگ ناریا لخاد یارب ینماان باترپ یوکس کی ار می .دوبن یزیچ زرم فرط نآ رد عقوم نآ نیاربانب .دننک تسرد اریا یداصتقا گنج لاح رد ن هبش یماظن تسا گنج .تسا یداصتقا گنج گنج کی لاح رد روشک هک مینک رواب دیاب .مینک یضاق ار دوخ نادجو دیاب هک تسا نیا هدنب روصت ،تسا میرحت گنج هک یتروص نآ هب لاح دینیب یم امش هک مه یماظن گنج ۸ لو ،تسین یشکرکشل و ییاوه نارابمب و دشاب هلاس ی ردقچ ،دشن فشک هک یرادقم نآ .دش فشک دادعت نیا دنیوگ یم بش ره ؟دوش یم دراو هنوگچ حلس همه نیا تسین گنج رگا ینعی ؟دراد ربخ یسک هچ ؟تسا 30 ادص طوقس زا دعب لاس ،اه یکاواس ،اه کهورگ تسد اه نیا .دوش یم دراو حلس برغ زا م تسا ...و اه سوساج ،اه یذوفن ،اه بلط تنطلس هحلسا اب هذیا رد ناراوسروتوم .دوش یم دراو مرگ حلس ات وقاچ درس حلس زا . ۷ .دننک کیرحت نابایخ فک روضح هب ار مدرم ات دنتشک ار رفن زا سلجم 2 یاروش اب تشذگ لاس تسا هتشادن یطابترا فلتئا دخ .تسا لصا کی نیا .میشاب هتشاد یرگراثیا هیحور دیاب لوا دیاب ،نم رواب هب اما .تسین نم روظنم یصاخ لکشت هک دناد یم ا هیمهس تاباختنا تسیل رد هک مینک رکف و مینیشنب مه رود و میراذگب دوخ یور ار یمسا کی میایب ام هک نیا ۴ هب ام رفن 5 فن لیدبت ر ؟هچ رگید دعب بوخ .دوش .میدرک تسرد سلجم کی ام نلا ۹0 دنتسه یلعف سلجم رد هک ییاه نیا دصرد نلا اما .تساهنآ مسا یاپ فلتئا یاروش یاضما 2 رح لثم هک دیوگ یم یزیچ ره اج نآ دور یم یا هدنیامن ره ینعی .میرادن یطابترا چیه لمع سلجم نیا اب ام هک تسا لاس یف
80 ر وا ؟تسا هدرک یقطن هچ سلجم رد ،تسا هدوب نارهت تسرهف رد هک نارگراثیا هدنیامن هک دینیبب .تسا هتفگ قیف ،30 ۴0 هدنب هلاس .تسا ؟مینک یمن یتلیکشت راک ارچ تسا یداصتقا روشک گرزب لکشم ب هک لاح .میدرب ام لثم هک دشاب نیا ام رنه ؟مینک راک میهاوخ یم یروط نیا ایآ راک هچ نوریب ؟مینک یم راک هچ سلجم نیا رد میدر تسا هدش تحار ام لایخ .میدش یلاخ وت ام دینیبب ؟مینک یم حلصا .تسا هدیسر یزوریپ هب بلقنا ،میدش زوریپ ام هک لاح میتفگ . یلکشم رگید ام سپ.تسا ام دوخ زا مه هیئاضق هوق و سلجم ،تلود .دنا هدش جراخ نادیم زا مه نابلط رد ام ردقچ اما .میرادن یم راک روشک تلکشم لح یارب ؟مینک یم رکف روشک تلکشم لح یارب اه لکشت نیا لخاد یداصتقا روشک گرزب لکشم نلا ؟مینک زرا هک دیسر اج نیا هب اه یسررب و اه تروشم عومجم .دمآ یسیئر یاقآ .تسا ۴200 لمات ناشیا هام دنچ .مینک فذح ار یناموت .درک یم ،رگید هام کی دنتفگ یم مئاد 2 خ ،هنحص رد رضاح روهشم یسایس نلاعف ناونع هب ام.دوش هچ ،دوش هچ ،رگید هام زا جرا کی هک نیا هن مینک ینف راک دیاب .میتسه فلاخم ای قفاوم لیلد نیا هب ام اقآ میوگب و مینیشنب هک میتشاد یا هینب و هوق کی تلود اقآ دیوگب ناشیا هب دورب رفن .تسا یهاو اه نیا ،تسین راک هک نیا .مینک دقن دیاب ام .تسا هدش روط نآ و هدش روط نیا دیدیمهف راک دیاب ،دنرادن هبقع اه لکشت نیا ینعی .میرادن هینب لصا ؟تسا تسردان ای تسا تسرد یحیجرت فذح نیا هرخلاب هک مینک یملع سلجم لخاد هب هک مه هدنیامن .دنرادن یسانشراک هبقع بزح اب یا همانرب و یرکف ،یتلیکشت طابترا چیه هدنیامن نآ ،دنتسرف یم . درادن دوخ هدش ساسح روشک طیارش مینک ایحا ار یرگراثیا هیحور دیاب تسا فلتئا یاروش زا ام هک میوگب فلتئا یاروش هرابرد 30 هتبلا .میداتسرف سلجم هب هدنیامن ۸ وب یرگید هریت کی زا اه نآ زا رفن .دند نامه .دنتسه ادج هیقب زا اهنآ باسح 22 گب هک نم شیپ دنا هدماین لصا دنتسه کیدزن ام هب هک هیقب رفن لکشت نیا لثم اقآ دنیو بوخ رگا دنک ار راک تلود طقف .مینک یمن یراک ،میرادن یا همانرب ام ؟دراد یا همانرب هچ روشک یداصتقا تلکشم لح هرابرد فلتئا خ میوگ یم دش .دوش یمن یسایس راک هک نیا .مینک یم داقتنا دش دب رگا اما دش بو .تسا ساسح رایسب روشک یلعف طیارش نلا دیاب رگید روج تسش دیاب ار اه مشچ یرهپس بارهس لوق هب میوگب مهاوخ یم هدنب ام .مینک دیدجت ار یرگراثیا هیحور میوگ یم نم .میزادنیب هنحص هب دیاب رگید هاگن کی .دید لاس رد ،5۹ 60 دیاب ؟میدرک یم راکچ ک یراک دیاب ینعی .میدرگزاب هیحور نآ هب زورما یاه تیعقاو اب بسانتم یارب دنناوتب بلقنا نیا هب دنم هقلع نمؤم مدرم نیا هک مین ار ضیرم نیا .دراد یزیرنوخ هک تسا یضیرم کی هیبش بلقنا عضو نلا .دنوش تیریدم باهتلا نیا ندرک شوماخ ناتسرامیب یتقو خ دیاب راک نیلوا دنیوگ یم اجنآ .دنرب یم سناژروا ینعی یکشزپ یاه تیروف هب لوا ،دنرب یم یتابث کی نیا ات دوش فقوتم یزیرنو .دننک یم اوادم دعب و دنهد یم صیخشت ار یرامیب .دننک یم شیامزآ ،دننک یم یرادربسکع .دنرب یم شخب لخاد دعب .دنک ادیپ طیارش نلا ی .تسین روط نیا اعقاو یلو .دنا هدش فرصنم ماظن و بلقنا زا رگید مدرم هدرک رکف نمشد هک تسا یروط بلقنا ینع نیا رد امش 2 هبنشود زور .دنا هدمآ نادیم هب ردقچ مدرم دینیبب ههام 1۷ عیشت ،هعمجزامن زا دعب مسارم ؟دوب ردقچ تیعمج عیبر ردقچ یدعب یاه ییامیپ هار ،اه هزانج نیا رد لاسراپ هب تبسن تیعمج 2 نیمه ؟تسا هدش هفاضا هام 13 هک یتیعمج نیا نابآ جنز لثم .دوب ردقچ ،دمآ ؟دنتسه رفن دنچ دنیآ یم ناجنز مظعا هینیسح یارب هک یتیعمج مرحم متشه زور دیریگب رظن رد امش ار نا هک تساور ایآ ۴0 رد ...ای ،قفانم ای ،ردیل ای ،هچب ای ،ناوج رفن شتآ ار یزیچ ،دنهدب راعش ،دننک یتمرح کته و دنتفیب هار اه نابایخ آ سپ ؟دننک اشامت دنتسیاب مدرم و دننزب نارهت نیمه رد امش ینعی .تسا هدش مگ یزیچ کی طسو نیا ؟تساجک نمؤم تیعمج ن جک نلا اما .دنا هدمآ بلقنا راک یاپ دوخ ینید تریغ اب اه تئیه نیا .دیراد تئیه همه نیا یمن یهدناماس ام ارچ ؟دنتسه ا مه بشید نیمه .میوگ یم نیلوئسم هب هشیمه نم ؟مینک یمن یهدنامزاس ارچ ؟مینک هب .میتشاد ینلوط هسلج یسیئر یاقآ اب هک یتیعمج نیمه .دنیآ یم هک یتیعمج نیا .دیبایرد ار جیسب اقآ مدرک ضرع ناشیا 13 ره زا تیعمج نیا زا امش .دمآ نابآ 100 رفن .دنک یم شکورف اه یمارآان نیا ،دیروایب جیسب هریاد رد ار رفن کی ت هاگشناد و شرورپ و شزومآ هرابرد دیاب مینک ریبد مه بلقنا لوا .تسا سیلپ لدمحلا میوگ یم و تسا سیلپ اجک مینیبب هک مینک یم هاگن ام هک تسا هدش یروط نیا بلقنا نلا یتفگ یم ؟میدرک یم رکف یروط نیا ؟تساجک سیلپ مینیبب میتسشن همه نلا .دندوب سیلپ همه دجاسم یاه هچب .میتسه ام اجک م ناوت یم روشک کی رگم ؟دنک افتکا سیلپ هب هئطوت همه نیا ربارب رد د
81 ینیبب مینک رکف مینیشنب دیاب دعب اما .میراد همانرب نیا هب هبلغ یارب تدم هاتوک تامادقا کی هک تسا نیا هدنب راکهار و شزومآ رد م ؟میدرک هابتشا و طارفا اجک ؟میدرک ییاهراک هچ ؟مینک دیاب راکچ هاگشناد رد ؟مینک راکچ شرورپ لوق هب ؟میدرکن هبساحم تسرد اجک نیا .درک ریبدت دیاب ار اه نیا ؟میتسیاب یزیچ کی یاپ امتح اجک ؟میهد ناشن هنانامرهق شمرن یلخاد تسایس رد دیاب اجک یربهر یارب اه .تسا دعب هلحرم مینک یهدناماس اه نابایخ رد ار اه یجیسب لثم دش عورش اه یغولش هک یلوا زور ام روصت 25 لثم هک دوب نیا دندرک غولش یرسک ناتسرامیب یولج هک رویرهش ۸۸ ، ۹6 ، کی،۹۸ نلا ،دوش یم مامت و دننک یم غولش یا هتفه 2 یم غولش اج نیا مینیب یم زاب اما تسا هام اجک .دننز یم شتآ ار اج نآ .دننک یتسه هاچ رس هنشت مه ام ،هاچ هت یبآ کی لثم مه تیعمج نیا .دننک یم نلف نوریب هاچ هت زا ار بآ نیا هک تسین یخرچ کی .م هتشاد روضح اه یجیسب هک نیمه .میشاب هتشاد روضح هنحص رد هک تسا نیا ام همه هفیظو نلا .دناسرب هنشت بل هب و دروایب بند ،دنرادن منهج و تشهب ،تداهش ،ربق ،تمایق هب ینامیا هک اه نیا نوچ .دنک یم ار دوخ راک باسح فرط دنشاب یرگید یاهزیچ لا یاهراعش .تسا رگید تداعس کی میوش زوریپ رگا و تسا تداعس کی میوش هتشک رگا هک دنیوگ یم ام یجیسب یاهورین اما .دنتسه کیتکات نلا .دینیبب ار اه نآ ؟تسیچ اهنآ ۴0 ،رفن 50 ،رفن 100 یم همق ،دنهد یم نکشراتخاس یاهراعش دنتسیا یم عبر کی ،رفن ه هزاغم ،دنشک نیا دیآ یم سیلپ هک دیآ یم ادن ات اما .دننز یم قوب اه نیشام ،دننز یم شتآ ،دننک یم دیدهت ،دننک یم لیطعت ار ا رگید هار راهچ کی رد .دنوش یم قرفتم اه هچوک زا اه ای 2 هارراهچ هک دننادب اهنیا رگا اما .دننک یم ار راک نیمه زاب رت نیاپ نابایخ جیسب یاهورین مه رتلاب یهدنامزاس .میراد نیدتم و نمؤم ،هتخاب ناج یورین اه نا ربارب نارازه ام .دنوش یم فقوتم ،دنتسه ی .دینیشنن مه یرگید دیما هب .دینک یهدنامزاس دیاب امش مینک دیاب ین مینک یهدناماس دیاب ار بلقنا قشاع دهعتم یاهور برغ رد نارهت میقم یاه یناتسرل تئیه هب هدنب لاسما مرحم .متفر نارهت 2 دینک تبحص مه امش دنتفگ .دندوب عمج اج نآ رفن رازه قیقد دنچ ام و دیایب هک میزادنا یم هار هتسد ،اعوسات زور دنتفگ اه نآ .میدز فرح یعبر کی مه ام و اهرل هک دیناد یم .میتفر یا ه یلیخ راک و زاس کی .دنراد سابعلا لضفلاوبا ترضح رب یا هقلع عیشت رد ردقچ مه دعب و دندوب هدرک تسرد یلام لگ یا هناروآ نف رس مدآ کیمانید ومرت نیناوق قبط دوش کشخ ندب ترارح اب ،دنک کشخ نوریب ترارح ار لگ نیا هک میتسیاب یراخب یولج دیاب ام .دروخ یم نیا ینلف متفگ وا هب .تسا نم تسود تئیه سیئر 2 نآ نانز و نادرم و دندش توعد هک یرفن رازه اه نیا نفلت امش .دندوب اج ،دیسانش یم ار اه نآ ناگرزب و دیراد هک ار 200 ، 300 دیروایب فیرشت دوش یم غولش اه بش هک نلا دیوگب و دینک یهدنامزاس ار رفن ،تئیه رد ،دینیشنب یزکرم کی ،دجسم ای 20 ،نادیم نیا رفن 20 نریگب تسد مه بوچ کی یرفن و دیتسیاب رگید نادیم رد رفن ات د یبیرغ و بیجع راک یلیخ هک میوگب مهاوخ یم .دننک یم رارف اهنآ همه دنیوگب هیقف تیلو دض رب گرم اهورین نیا ،دندش ادیپ اه نا .تسین نیسح هب نم اه مناخ ،نایاقآ ار بلقنا قشاع یبهذم یاهورین نیا دیاب ،زیربت ،لیبدرا لثم رگید یاهرهش رد ای .متفر ناجنز مظعا هی یریدم .تسا نیمه مه تیعقاو ،تسا اکیرمآ ریصقت مه نیا تسا رگا مه یتشیعم راشف میوگب ،دینک یهدنامراس ،دینک ت دنک یم لابند ار کیرحت و فیرحت ،میرحت طخ نمشد لاس دینیبب ف یم تفن نوچ .میتشادن هک ار لاح تلکشم یلو .دوبن لاح زا رتهب روشک رد ام تیریدم مه میرحت زا لبق یاه میتخور .منک یم راک یسراف نابز یارب ییاج کی رد لثم هدنب .تشگ یم رب نآ زرا و 10 نابز شرتسگ یارب لاس رد رلد نویلیم کی شیپ لاس یم عیزوت ایند یاهروشک رد یسراف زورما .مدرک 150 نم .تسین لوپ ،تسا ریدم نامه ریدم .دیآ یمن نم تسد هب مه رلد رازه ان امش .متسه یضاران نیا یربهر یاه فرح زا یکی ینعی ؟تسیچ لکشم هک دورن نامدای یلو .تسا یضاران بساک ،دیتسه یضار ناج هب .دینکن شومارف ار یلصا تلع ،دینکن شومارف ار یلصا نمشد هک تسا نیا ؟تسیچ تلاکشا لثم مینک رکف .میتفاین مه نمشد یلو .مینک فرطرب مه دیاب ،تسه مه زونه و هدوب تلاکشا اب ،هدرک فیعضت میرحت اب .تسا هدرک میرحت ؟تسا هدرک راکچ .تسا هدرک کیرحت و فیرحت هناسر
82 دنیایب نادیم هب یلعف طیارش رد دیاب همه باوج یسایس راک لکش نیا نیاربانب هنحص هب ار یبلقنا یمدرم یاهورین هک دنک یم باجیا یلعف طیارش ،تسین یلعف طیارش یوگ جاسم جیسب .میروایب اه یجیسب هک دنیوگ یم یخرب .دنک لح رگید یکی ار جیسب تلکشم هک میشابن مه رظتنم و مینک تیوقت ار د ه بلقنا لوا .دنهد یمن اه نیا هب مه ماش کی نابایخ دنیآ یم هک ماش هک دوب یهاگتسد بلقنا لوا رگم .دوب یروط نیمه م ره ای و درک یم نامهم ار همه یدرمناوج کی ای ؟دهدب .درک یم دوخ یارب یراک یسک بلقنا یزوریپ زا لبق زا .مدوب یملسا یروهمج بزح یزکرم یاروش وضع هدنب .منک لقن یا هرطاخ نم 30 هک دندوب هدش نیعم رفن روش وضع اه نیا همشچرس هلحم رد ام تاسلج بلقنا زا دعب .دندوب بزح یزکرم یا هاگلتق هک ۷2 دش رفن یا هتفه .دش لیکشت 2 زا بش 6 ات رهظزادعب 10 جاح موحرم ،یلیبدرا یوسوم موحرم ،یمشاه موحرم ،رنهاب ،یتشهب نادیهش .میتشاد هسلج ام بش ن زیم رود ات رود همه نارگید و یربهر ،یقارع یدهم یم رفن کی .دوب همشچرس رد ینوتفات ییاونان کی .میتفرگ یم هسلج هتسش طسو و دیرخ یم نوتفات نان نم کی تفر نان نآ زا هکت کی تفر یم دش یم هنسرگ هک یسک ره .تشاذگ یم یلدنص یور قاتا .دروخ یم ار ،میوگب یرگید هرطاخ کی 3 گنز نم هب یرهطم دیهش هک دوب هتشذگ بلقنا زا زور هچ .میتفر اجنآ ام .دیورب امیس و ادص هب هک دز م .دوب امیس و ادص سیئر مه هداز بطق .دنامب ؟دوب یناتساد تسد ...و دیلوت لصا عقوم نآ .مدرک یم راک شخپ نامتخاس رد مه ن ت لاناک کی .دشاب نشور ویدار دیاب هک دوب ویدار نتنآ طقف ؟هچ ینعی دیلوت میتسناد یمن لصا .دوبن ام مه نویزیول ۴ ات رهظزادعب 11 ام .تشاد ...و ینارنخس ،رابخا ،اقب زار یملیف کی نویزیولت .تشاد همانرب بش ام دوخ و میتشون یم بلطم طقف و میدوب هتسشن سک کی مدید نم .دوب هام دنفسا لیاوا .میدرک یم هرادا ار ویدار رفن دنچ یروط نیا .میدناوخ یم ویدار قاتا رد میتفر یم مه رد ی ژ ،درک کیلش یریت کی شخپ نامتخاس یولج 3 .دوب وا تسد 5 یس و ادص هب هک درک ملعا نویزیولت دعب هقیقد .تسا هدش هلمح ام ادعب و .دوب اهراک نیا لها وا نوچ .دوب هداز بطق دوخ یویانس نیا هک مدرب کش عقوم نامه نم هک دوب اج نآ مه هداز بطق لاح یچ نیا رس ار دوخ ناج مه هک مهم هتکن یلو .دش رش هب تبقاع .داد اهز 5 و ادص نیا هب مدآ نامسآ و نیمز زا دوب هتشذگن هقیقد یر امیس ینعی .دش امیس و ادص دراو مدآ لیس لثم اعقاو .مدوب شخپ نامتخاس مود هقبط رد نم .میدوب هدش جیگ ام لصا .تخ تسد رد هچ ره یسک ره هدش هلمح امیس و ادص هب دنتفگ یتقو ،هدایپ یکی .دمآ دش راوس دوب وا رانک رد یچ ره و تشادرب دوب وا و بقع یلک ،روتوم اب یکی ،هخرچود اب یکی ،بونج زا .دندمآ یسرپمک و نویماک اب یلک .دندمآ یراوس نیشام اب یلک .دندوب تنا تقو نآ .تسا هدش هلمح امیس و ادص هب دنتفگ و دندمآ دوب یا هتیمک هچب هچره ،نک ،لامش 3ژ کمران لثم زا .دوب اه نآ تسد مه ژ نیا اب هک 3 و ادص هب مدرم یا .دوب هدز ییاوهریت دوب هداتفا هار دش هایس مدآ زا امیس وادص گرزب هطوحم .تسا هدش هلمح امیس نیا سرت زا همه .دندرک شوماخ مه ار اه غارچ دعب .دیسر یمن ادص هب ادص لصا.دندرک یم یزادناریت مه همه و نیا زا یکی هک ک یم یاه هشیش نیا هب هاگن طقف .میدوب هدیباوخ نیمز یور دنک هنامک و هشیش هب دروخب اهریت مدرک تأرج راب ود یکی نم .میدر ژ یاهریت رس خرس شتآ هقرج زا امیس و ادص نیا لک مدید .مدرک هاگن ار هطوحم و لاب مدروآ ار دوخ رس 3 یروط نیا .تسا نشور و قوش مدرم .دنراد یروخلد تسا تسرد هتبلا .دنوش روط نیا دنناوت یم مه زونه مدرم نیا .دنتشاد بلقنا ظفح یارب هقلع مه ام نیمه .دنتسه مه یلیخ .دنتسه مدرم زونه یلو میدرک دب 13 یورین و سیلپ نلا .دیشاب هتشاد شکشیپ ار شیپ هتفه ود نابآ ک یم راک دنراد مه اهنآ و تسه مه یماظتنا .دوبن اهربخ نیا زا چیه عقوم نآ ،دنن نیا هب داقتعا دنتسه راک سار هک ام نیلوئسم رتشیب ایآ لاح هک نیا نم !هن ،دینک ضرف ؟دندرک هابتشا تلم هب تبسن هک دنراد فرح .دنمهف یم هرخلاب همه مسرپب اهنآ زا متفرن ش یلاخ بلقنا یاهورین زا روشک هنحص هک دنک ساسحا دیابن نمشد تسا هد یرگید یاج رظتنم هک نیا نودب تسا ییاج ره هک یسک ره .مینیشنب رگیدمه رود هک تسا نیا نم یدنب عمج لثم یاه مدآ دشاب .تسا زاسراک نلا میشک دایرف کی طقف .تسا مهم ام روضح سفن نلا دیوگب و دنک عمج ار دوخ دننکشب ار دوخ توکس دیاب صاوخ هش ره رد رگا میوگ یم هدنب .دینک یگنهامه مه هلحم جیسب اب دینک عمج مه رود ار دوخ هدش ییاسانش یاهورین ،یا هلحم ره ،یر ا یارب لعف یبلقنا یاه هدوت دیاب نلا .تسا سب ،تسا هدش یلاخ بلقنا یاهورین زا روشک هنحص هک دننکن رکف تارضح نیا هک نی
83 دیاب صاوخ و دنشاب هتشاد روضح هدش یهدنامزاس تروص هب ،دنوش تکاس دیابن صاوخ ،دننک تبحص دیاب صاوخ .دننزب فرح .دننزب فرح یقطنم ،دننزب فرح لوقعم و هاتوک نا تسا هدرک دیکات نز مارتحا و قوقح ،تمارک ظفح هب یملسا بلق تسا ام راعش هملک نیلوا ؟میروایب مک ام و دهدب راعش دیایب هلموک کی لثم ؟میراد مک یزیچ هچ قطنم رد ام نیلوا .تسا هدوب للق ا نز قوقح ای تسا نز تمارک روظنم ،نز رگا ؟هچ ینعی نز !نز ؟تسا هدوب هچ اهنیا راعش رد هک ام تسا نز هب مارتحا ای تس روضح روشک رد ردقچ نز دنمشناد ،نز رگتعنص ،نز دنمرنه ،نز راکشزرو .میدرک مه لمع و میتسه دقتعم اه نیا هب دوخ بلقنا ک رد ؟دنراد نم ؟دنتسه رتخد یوجشناد دصرد دنچ امش سرد یاه سل 60 کیزیف هتشر ،مدوب نارهت هاگشناد یوجشناد شیپ لاس اد .مدناوخ یم سرد مولع هدکشن ۷0 هک میدوب وجشناد 3 رگا کیزیف هتشر نامه رد نلا .دندوب ام سلک رد رتخد رفن ۷0 وجشناد رفن لقادح دشاب 50 زا امش .دنتسه رتخد اهنآ رفن دیابن میراد قطنم ام ؟دینک عورش دیهاوخ یم یگنهرب زا هک دیمهف یم هچ نز نیا و ام صاوخ .مینک ینیشن بقع .دنشاب رضاح هنحص رد دیاب ام یاه هدوت مینک هجوت یناکم و ینامز طیارش هب دیاب یهاوخرذع یارب سم یتیریدم تاهابتشا و تلاکشا زا یخرب هب هراشا اب ناسانشراک زا یخرب یهاوخرذع گنهرف شرتسگ و یریگ لکش راتساوخ نلوئ .دنا هدش اه نآ نایم رد یارب هک دنا هتفگ ناسانشراک نیا .مینک روبع ،هتشذگ اه نآ فرصم خیرات هک یبلقنا یاهورین زا دیاب تاشاشتغا نیا رب هبلغ ه تقو یضعب یلو .دشاب دیاب یهاوخرذع هک هتفگ هراب نیا رد لداع دادح یلعملغ هب ناتساوح ،تسا شتآ یور تفن یهاوخرذع ا هدش هابتشا ،دید دیاب مه ار یناکم و ینامز طیارش ینعی .دشاب نیا یلو دندرک یتاهابتشا مه یناسک املسم .تسا هدش یهاتوک و دیوگ یم لباقم فرط یزیچ ره هک تسا نیا ینعم هب یهاوخرذع نلا .دوش یم عمج هلئسم یهاوخرذع اب دینکن رکف امش تسرد و تسا تسرد نآ فرح کی رگا ینعی .تسا 100 د ام فرح همه دنیوگ یم دینک هک یهاوخرذع یلو طلغ رگید یات .تسا تسر اسهم هیضق هرابرد نم هک یرادقم نآ .دنک یهاوخرذع ینیما اسهم یارجام رد دیاب یماظتنا یورین هدنامرف هک دندقتعم یخرب هتبلا کادح هک تسا نیا مناد یم ینیما تسا نیا یماظتنا یورین لاکشا کی دینیبب .دنتشک ار وا هک دینکن رکف یلو .تسا هدش یهاتوک رث خ نیا باجح هک یترورض ارزو نامتخاس هب وا لاقتنا لصا .تسا هدوب هیقب لثم هکلب .تسا هدوبن بارخ دننک یم دومناو هک ردقنآ منا .تسا هتشادن نهرف بلقنا یلاع یاروش رد یرتشا رادرس مه درف نیا.میریگب داریا باجحدب هب میرادن انب ام هک تفگ و دوب هتسشن نم رانک یگ سا هدوب باجحدب رثکادح .دنتسه ناوارف وا لثم هک ت درک دروخرب سلجم یطاخ ناگدنیامن اب دیاب رد فلتئا یاروش بختنم سلجم ناگدنیامن زا یخرب زا داقتنا اب دروخرب راتساوخ ناسانشراک زا یخرب راتساوخ روشک رسارس و نارهت .دنا هدش اه نآ اب فلتئا یاروش دروخرب م مه نم هک هتفگ لداع دادح یلعملغ دهد یم تسیل یسک یتقو میوگب مهاوخ یم نم .مینک یمن کمک ناگدنیامن نیا هب میوگ ی .میرادن همانرب ام تسیل نیا یارب .دشاب هتشاد مه همانرب دیاب اتسیس ناتسا نلوئسم دنا هتفرگن طابترا یکم دجسم هعومجم اب ناتسچولب و ن دیدج رادناتسا کی باختنا راتساوخ ناسانشراک زا یخرب ساسا رب ناتسچولب و ناتسیس ناتسا یارب 3 ، دشاب یسایس ،هصخاش آ اب یا هقطنم کی ناتسچولب و ناتسیس هک دنا هتفگ ناسانشراک نیا .دنا هدش ،دشاب ینارمع و دشاب یداصتقا ،یداصتقا تیعضو ن اب زرم مه .تسا ییایفارغج تیعضو 2 ف رادناتسا .تسا ناتسکاپ و ناتسناغفا هدنام بقع روشک چیه مین و لاس کی تشذگ اب یلع همانرب کی رد لبق لاس دنچ دیمحلادبع یولوم نیمه .تسا هتفرگن دیمحلادبع یولوم صخش اب و یکم دجسم هعومجم اب یطابترا هک هتفگ ییویدار .دننک یم یربهر ار ملسا ناهج هکلب ،دننک یم یربهر ار ناریا هک نیا هن نلا یربهر مظعم ماقم آ نونکا اما مینک یمن تأرج نیلوئسم ام هک هدش یروط تیعضو هک هتفگ نادهاز رد روضح زا سپ مه یربهر هدنیامن یربکا یلع یاق .میریگب طابترا صخش نیا ای دجسم نیا اب
84 بترا هریاد دیاب لصا .دنریگ یمن اه نآ اب یطابترا چیه ام نیلوئسم هنافساتم یلو .دوش رتشیب اه یولوم اب اه یتسود و تاطا ناتسا .دنسانش یمن ار دنک یهاوخرذع ناتسچولب و ناتسیس یارجام هرابرد دیاب اجان وخرذع دیاب و هتفرگ تروص یتاهابتشا ناتسچولب و ناتسیس یارجام رد هک هتفگ لداع دادح یاروش یمازعا تئیه یتقو .دوش یها یا ،دندرک هئارا یربهر هب یشرازگ نادهاز تاقافتا هرابرد یلم تینما یلاع یکی و نادهاز یماظتنا یورین هدنامرف هک دندومرف ناش فس نیا هب ییوجلد و یلمع یهاوخرذع یانعم هب مه یربکا یلع جاح یاقآ .تفرگ تروص راک نیا هک دننک ریغت دیاب رگید .دنتفر ر دننک یم راتفر یبلقنا تلود و فلتئا یاروش تسایس سکع سلجم ناگدنیامن زا یخرب اع دادح یلعملغ ام هک متفگ نیوزق رد یتسشن رد نم هک هتفگ تسشن نیا همادا رد لد ۴ هک دعب تبون میدوب رگ هبلاطم شیپ لاس یا هک دیوگب امش نایاقآ .میشاب وگ خساپ دیاب دشاب تاباختنا نیا نم ضرع .تسا ام هغدغد نیا ؟میوگب هچ مدرم یارب هعفد ن نیا نلا .مینکن تخس یلیخ ار راک نلا هک تسا تلود و ماظن یدمآ راک هک تسا نیا مه رتشیب تکراشم زمر.دنیشنب ورف دیاب باهتلا تکرش رتشیب تاباختنا رد مدرم دنهد ناشن یدمآراک ماظن و تلود رگا ینعی .دوش یم رتشیب ادیپ ار اه فعض هطقن دیاب .دننک یم کی هک نیا و ماقم توهش زا یردق مه ام ،دنشاب یوق اهورین ینعی .مینک .مینک یرود ،میشاب هدنیامن دعب هعفد امتح هک مینک یراک نیا رد لعف یسیئر یاقآ لثم 2 یا اب یبلقنا سلجم یارگلوصا هدنیامن .تسا هتسب ار مارگاتسنیا و پاستاو ههام یاقآ روتسد ن آ یار هک نیا رطاخ هب یا هدع ینعی تسا نیا ام یراتفرگ .تسا هدرک تفلاخم ماظن میمصت و یسیئر دنیوگب هک نیا رطاخ هب ،دندرو سلجم رد هدش هدنیامن و هدوب ام تسیل رد هک ییاقآ .دننز یم ییاه فرح ،دنتسه قمحا همه هیقب و میوگ یم تسرد ام طقف سور نآ هک دیوگ یم مه اب و یدوب هتسشن نم تسد رانک رد هک امش .دننک یم یسدنهم ار تاباختنا دنا هتسشن لاب نآ رد هک ییا مصت هبلاطم دیاب ،تسا مه اه نیا اه یراتفرگ .دینک یم نیبدب ار مدرم و دینز یم فرح تاباختنا یسدنهم زا امش لاح .میتفرگ یم می .درک هب نشور یلیخ میتفر یناتسا ره هب ام ام لثم میتفگ هیقف یلو هدنیامن 10 رد ار تسد کاپ ،رگراثیا ،صلخم ،یبلقنا یاه مدآ زا رفن نش ناتسا نیا ناتدوخ لثم امش میتفگ .دیهد رظن اه نآ هرابرد امش .میهد رارق سسوم تئیه وضع اه نیا میهاوخ یم و میتخا ب ناناوج ،دنشاب اه مناخ طیارش نیا اب دینک توعد ار ییاهورین نیا هب دعب .دوش لیکشت فلتئا یاروش ات ،دنشاب نایهاگشناد ،دنشا را ،دینک یهاوخرظن مدرم زا امش میتفگ اه هدمآ هسورپ نیا اب دارفا نیا ،دینک باختنا و دیهد یأر امش دوخ ،دینک یسررب ،دینک یبایز راذگب تسیل رد ار اقآ نیا متفگن یسک هب ای مدرکن رومام ار رفن کی هدنب .دنا نم یاهداماد زا یکی نارهت رد یتح .دی تیاضر نودب نم .دوب هدش ادیدناک 2 اه هچب تاباختنا زا دعب هام نم لصا .تسا هدوب تاباختنا دزمان مه امش داماد هک میدیمهف هزات ام دنتفگ هب میوگ یم هدنب مه نلا .میتخپ ام دوخ میتخپ هچ ره ،میدرکن تلاخد ام .دمهفب یسک متشاذگن توعد ار اه نآ دیاب داقتنا یاج ا یلو ،دننک کمک ،دننک دقن ،دننک تبحص اه نا اب و فلتئا یاروش هب دننک ار ییاه هریزج نلا ؟تسا هدش یروطچ تیعضو نل .دنا هداد لیکشت فلتئا یاروش یلکوت نیما دمحم تاراهظا یگنهرف نواعم هداز نارهت یرادرهش یعامتجا ریخا تاشاشتغا شیپ وزج تعسو نیا اب ینیب دوبن یتینما یاهداهن یگنهرف نواعم هداز یلکوت نیما دمحم - هت یرادرهش یعامتجا هشیدنا تئیه رد روضح اب نار لکش للع زا یلیلحت دنمدرخ یزرو یریگ ،نآ دنور راهم یاهراکهار و ریخا تاشاشتغا .تسا هدرک هئارا نآ لوا هلهو رد وادتم و موسرم هک هچ هاگتسد همه ابیرقت هک نیا تسا ل یم عوضوم اب طبترم یاه شیپ ار تاقافتا نیا ام دنیوگ ینیب یم وزج و میدرک ینیبشیپ یم قافتا نیا هک دوب نامیاه یم قافتا نیا نابآ رد هکلب نامز نیا رد هن دیاش هتبلا .دتفا .داتفا یم نم نهذ هب یلو تعسو نیا و مجح نیا ،داعبا نیا هک دسر شیپ وزج ینیب !دوبن اه
85 لکش للع تسا یسررب لباق فلتخم رظانم زا تاشاشتغا نیا یریگ عف اب ار یددعتم تاسلج لکشت نلا هزوح یاهورین ،ییوجشناد هزوح یبلقنا یاه ،رهش فلتخم قطانم جیسب یاه ،یسایس ناتسود هناسر هدرک رازگرب ... و یتینما و یا یلحت کی دوخ نظ زا یسک ره .میا یم هئارا یل یگنهرف رظنم زا یخرب ،یداصتقا رظنم زا یخرب .دهد گن عوضوم نیا هب یعامتجا رظنم زا مه یخرب و یم ها .دننک تسا هدش رتراکشآ ریخا تاشاشتغا رد هطلس ماظن هجنپ و تسد لحت کی )ع(نسح ماما هاگشناد رد بلقنا ربهر تاشیامرف زا لبق ات بلقنا ههبج رد زین یخرب هتبلا هک نیا رب ینبم ار یهابتشا لی یم یلخاد ار هنتف نیا یتیربلس ینعی .دندرک هئارا ،دنتسناد ف یلصا لماوع اه .تساه نیا راک هنتف نیا هک دنتفگ و دندرک یفرعم هنت هاگن و هاگدید ساسارب ام هتبلا .دندرک میظنت ار عوضوم ریسفت و لیلحت نامرف اعیرس دوخ تاشیامرف اب بلقنا ربهر یربهر هتشذگ یم مه یمن هزاجا ناشیا هک میتسناد هنتف هک دهد رد لثم .دوش فیرعت تاشاشتغا نیا سار یلخاد لاس ۸۸ هک تسا نامدای مه یلیخ یم اه نیا !هن هک دندومرف ناشیا اما تسا ... و یوسوم و یمتاخ هنتف سار هک دنتفگ دنتسم و قطنم اب ناشیا .تسین روط نشور ار هلئسم نیا .دندرک یم سح یبوخ هب ار هطلس ماظن هجنپ و تسد امش مه تاشاشتغا نیا رد اربهر و روهمج یاسور یتقو .دینک هطلس ماظن یاهروشک ن عضوم امیقتسم هدرک یریگ ناملراپ زا یخرب .دنا عضوم یجراخ یاه هدرک یریگ تیامح .دنا هناسر و یلام یاه هدرک شاف ار دوخ یا ،دنا نیا دیابن گ روط !هن .تسا یجراخ و تسین یلخاد هنتف سار هک دندقتعم هنارادمتسایس رظنم زا یربهر هک تف .تسا جراخ رد اعقاو هناسر زا یخرب هتبلا یتیربلس هک دنتشون یلخاد یاه اه نآ هک دنتفگ و دنداد فیفخت یربهر هک دنتسه نا سار و هنتف نیا ثعاب اه یضعب .دنتسین بارعا زا یلحم مه ناشیاه هرهچ یربهر یترابع هب .دیهدن له فرط نآ هب ار اه نیا و دنتسه نامدوخ زا یشزرو یاه ندرک کیکفت ار یرنه و .د تسا یلخاد هنتف نیا رس هک نیا رب ینبم نارگلیلحت زا یخرب رارصا هسلج رد نم .تسا یلخاد هنتف هک دنراد رارصا یخرب هتبلا م دننام یدارفا و داشرا ریزو روضح اب یا ناتسود و یلیلج دیحو و یلین مثی یم سح ار نیا نانچمه .متشاد روضح تاشاشتغا عوضوم اب فلتخم لیلحت هک منک .تسا هداتفین اج اه نآ نایم رد زونه یربهر درک بیقر یارب یبوخ یزاسرگشل ام دوخ مرظن هب ینعی ه یضعب .دنربب دوخ اب ار اه نآ زا یخرب هک میا هداد هزاجا و میا وخ اه ناشد یم دروخرب دیاب مرظن هب هک دندوب هتفر یضعب .دش کیکفت نیا مرظن هب .میداد له ام مه ار اه – هژیو هب هرهچ هرابرد یرنه یاه!دشن تیاعر بوخ یم اعقاو ینعی زا یکی گنهرس کی لثم هک نیا هن .میراد هگن دوخ هورگ رد ریبدت اب ار اه نآ زا یخرب میتسناوت هاگتسد ما یاه یم نازیوآ تندرگ زا هباتفآ هک دیوگب وا هب و دهاوخب ار یرنه یلم هرهچ کی یتین یم رهش رد ار وت و مینک .میناخرچ .دنک رتشیب ام اب ار دوخ هلصاف مه درف مرفتلپ یم فذح و هرصاحم ار یبلقنا یاهورین یجراخ یاه دننک مرفتلپ هتبلا م ار ام یاهورین یکانتشحو لکش هب یجراخ یاه یم فذح و هرصاح .تسین ام تسد تخاسریز اعقاو نوچ .دننک جوتم هک نیا ضحم هب هک تسا هدش یحارط یروط تخاسریز یم یعمج تکرح کی و کچوک یسدنهم کی ه نآ اب عیرس دوش یم دروخرب ا یخرب هک نیا لثم .مینک هئارا مدرم و یمومعراکفا هب ار راتفر نیا قیداصم هک تسا بوخ مرظن هب .دننک یاهورین تاحفص ز هدرک فذح ار ام .دنا 3 مرفتلپ رتسب زا هام دش فذح یجراخ یاه د هک تسین روط یا ینعی .میا ات دشاب زاب یجراخ مرفتلپ رد نامتس .تسا ریبدت لباق امتح یلو .میهد ماجنا تساوخ ناملد یراک ره تسا هتفرگ لکش ناریا هیلع یربیاس یناهج گنج یناهج گنج ،نم ریبعت هب عورش هیسور زا یناهج گرزب یربیاس تایلمع ینعی.دش عورش هیسور زا ام زا لبق و هدش عورش یربیاس ج هب و هدش یم ول .دیآ یم هبرجت ار گنج نیا راب نیلوا یارب تیرشب .تسا هدش یربیاس یناهج گنج کی ریگرد رضاح لاح رد ناریا هرابرد یلبق هبرجت .دنک هرهچ زا یخرب .تسا هدوبن نآ نیب یاه یروتسا تمیق اه نیا زا یضعب .دنتشاذگ مایپ ناریا تموکح و ماظن هیلع یللملا مین ناشیاه لد نویلیم یم دعب !تسا ر دینیب 5 یم ناشن نیا .تسا هتشاذگ یروتسا .تسا هدش هتفرگ یدج میمصت کی هک دهد
86 عمج هتفرشیپ زکرم کی زا یتایئزج هداد و تاعلطا یروآ ناتسبرع رد اه م .تسا هدش یربهر میدقت زکرم نیا هرابرد یرصتخم شرازگ هتبلا .دینک یسررب ار ناتسبرع لادتعا زکرم امش لث هجیتن هکلب .میا هدرکن فشک ار زکرم نیا یراذگرثا و تیرومام یمومع راکفا یارب ناملس نب یحارط ینعی .تسا ام یور شیپ نا لثم .تسا سوسحم لادتعا زکرم قیرط زا ام روشک یم راکچ ناتسبرع هک دینیبب ار یچقشاخ لامج یاقآ ملیف وا نتشک یارجام !دنک مروظنم هکلب .تسین نم روظنم یم وا گرم تلع هک تسا یدنیآرف تسد هب لادتعا زکرم دروم رد ار یتاعلطا یچقشاخ لامج .دوش ییاکیرمآ اب .دوب هدروآ هناسر و اه طا نیا زا یشخب .دش ریگرد ییاکیرمآ یاه زکرم نیا .دنتشاد هگن ناهنپ ار نآ هیقب اما .درک زرد تاعل ناتسبرع هاشداپ و پمارت هک دراد تیمها ردق نآ لاس رد ار نآ ... و 201۷ تخاسریز مامت .دندرک حاتتفا ایند یربیاس یاه نوزامآ زا ... و لگوگ و یم ناتسبرع رایتخا رد ار رتسب و هتفرگ رارق زگرم نیا تشپ .دراذگ ناتسدرک رد یزکرم ای ینابلآ رد یزکرم یاوس زکرم نیا هتفرشیپ یمک زکرم نیا .تسا قارع دایز دادعت .تسا رت هداد لاقتنا زکرم نیا هب ار یناریا و یناغفا دارفا زا ی یحارط و دننیشنب ات دنا .مینک حیرشت میتسناوتن ام زونه ار یربیاس گنج نیا مرظن هب.دننک هشقن زا حیحص یناوخ تریصب و یرگنشور هب نمشد یزاب یم کمک ییازفا دنک هشقن تریصب و یرگنشور رد نمشد یزاب زا حیحص یناوخ یشخب هشقن نیا رگا .تسا رثوم رایسب ،دریگ تروص یتسرد هب یناوخ مدرم قادصم و تسرد هشقن هک دننک ساسحا یم ار نمشد شقن ،تسا تسرد مه شیاه .دنریذپ هاگشناد ئطوت مهوت اه یم شزومآ ار نمشد یفن و ه دنهد سلک رد هتکن نیلوا یهاگشناد سرد یاه یم دای نایوجشناد هب هک یا یا دنهد ناج ییاد هب .دیشاب هتشادن هئطوت مهوت هک ن یم روتسد رد ار نمشد یفن اتدمع یناسنا مولع هزوح دیتاسا لصا ینعی .دینکن رکف نوئلپان !دنراذگ شد هشقن دیاب نیاربانب جراخ هدمآ دیدپ هک ییاضف زا مه ناوج یاهورین تلاح نیا رد .مینک تابثا ار نمشد دیاب .مینک فافش ار نم یم.دنوش طیحم رد هدنب هدرک اطخ و نومزآ ار نیا راب دنچ ییوجشناد یاه هشقن راب کی .ما هشقن لیذ ات ردص .مدید ار شرثا و مدرک یناوخ لیلحت دوخ نایوجشناد .متفگ ار نمشد هطقن و دندش رگ .دندرک فشک ار نآ رگید یاه بحاص.تسا هدادن خر زونه مرظن هب یناوخ هشقن نیا یلحت و نارظن هزوح رد نارگل هشقن نیا دیاب فلتخم یاه .دنهد ماجنا ار یناوخ یم اپ و تسد ام یهاگشناد هبخن و رکفنشور هک یتقو هدیدپ کی هدیدپ نیا هک دنک تباث ات دنز یاتسار رد یا یگنهرف تاقافتا هلسلس یم هطقن نیا هب ام اعبط ،تسا یعامتجا و رواب نیا رگا .میرادن ینمشد لصا هک میسر .... و ناحادم و املع زا یخرب یتح ،دنکن ریغت یم رارق لباقم فص رد مه بلقنا ههبج .دنریگ تشپ هرابرد علطا ریخا یبیکرت گنج یکیتابر و یشزومآ ،یلام هدرپ یناسر دوش یربیاس یناهج گنج نیا زا یعماج فیصوت کی دیاب هجنپرس زا دیاب .دریگ تروص یشزومآ یاه اه هجنپرس زا ، یلام ی هجنپرس زا ، یاه عیزوت و ریثکت هجنپرس زا ، .دوش حیرشت ناناوج هژیو هب و مدرم و یمومعراکفا یارب و دیلوت یتادنتسم اه نآ راشتنا و یکیتابر یاه لحت زا یخرب هدیسرت نانارنخس و نارگلی دنا ابیرقت نلا ات دش عورش تاقافتا نیا هک یلوا زور زا 6 وریب نارهت مدرم راب گرزب تاعامتجا .دندمآ ن مسارم ،هعمج زامن زا دعب مسارم ،نامز ماما اب تعیب مسارم ،نیسح ماما نادیم مسارم 13 نابآ هدرک رازگرب ا یارب مسارم نیا کت کت رد .دنا یضعب هک نی راک یاپ اه نیا رد دوش یضار حادم ای نارنخس هک نیا لثم.تسا هدش یعیسو شلت کی اعقاو دنیایب ینعی .دناوخب رعش و دنک ینارنخس مسارم یمن لوبق مه ار امیس و ادص توعد دارفا زا یخرب یتح .میا هدش لکشم نیا راچد ام .دننک لاس ۸۸ ما .داتفا تاقافتا نیا ابیرقت مه هرهچ زا یرایسب مدوخ نم ا یم اهویدوتسا رد ار اه و نارنخس ردق نیا ینعی .مدناخرچ لیلحت .میتشاد مک رگ
87 رب یم ربص یخ یم همطل ام هب هیحور نیمه .دنیشنبورف رابغ نیا ات دننک یم ار لوا تیاور بطاخم هک ینامز اقیقد ینعی .دنز نیا،دهاوخ یم پک دارفا یسرن دایرف هب رگا .دننک یم بوسر تیاور د .دوش یم تخس راک یلیخ هعیاش و اعدا تابثا یارب و دنک فسات هک نیا رتراب د صاوخ زا یخرب .دنراد یدج تکارش طلغ تیاور ر تسا تینهذ و ساسحا هدز مقر ار هنحص نیا هچ نآ نیا یرازگرب هک تفگ دیاب اهراکهار هرابرد اما یم کمک ام هب تاسلج هنوگ ام هک دنک هطقن کی هب ات مینک روبع دیاب ار ییاضف هچ تسشن هنوگ نیا رد اتدمع ام ؟میسرب تسرد تینیع دروم رد اه و اه تیعقاو یم تبحص اه یم مقر ار هنحص نیا هچ نآ یلو .مینک دنز ی دوخ یبهذم یایفارغج رد اتدمع بلقنا ههبج یاهورین نوچ .تسین تینیع و تیعقاو لصا .تسا تینهذ و ساسحا رد ینع زامن رد ،دجسم هعمج تئیه رد ، ییامیپهار رد و شنکاو یم ناشن ار دوخ یاه ک تسا نیا مساسحا .دنهد رگا مه هعماج یقبام ه یم لبق نآ هرابرد هک یسرواتم نآ هک تسا نیا تیعقاو اما .تسا رتمک شیاناوت لثم دنزب مقر ار ییاهدادخر نینچ تسناوتن دنتفگ لکش نآ و هذ یریگ یم لبق هک ییانعم و کاردا و تین ضعب لثم .تسا هدروخ مقر یملسا یروهمج یمومع راکفا دروم رد نلا دنتفگ ی تشادزاب زا اعقاو هک تسا نیا ناشساسحا ناگدش 3 نایم رد سح نیا .تسا هدنامن رتشیب تقو ماظن نایاپ هب هتفه کی ای زور رگ لکش و هدش اقلا ناناوج زا یخرب و ناناوجون باجعا یلیخ ام یارب دیاش .تسا هتف یمن ار تیعقاو ارچ هک میوگب و دشاب روآ ؟دننیب ینارابمب و اضف نآ اما یم قافتا هک .تسا هدروخ مقر دتفا دیاش ۸ هسلج کی رد ییادف یاقآ شیپ لاس یم نیب زا بلقنا مینکن بلقنا رگا تفگ و داد رادشه یا هطقن کی هب ام تفگ .دور یا میدیسر یم نیب زا بلقنا مینکن بلقنا رگا !ییادف یاقآ دنتفگ ناتسود زا یلیخ .مینک بلقنا دیاب دور او نیا زا هدافتسا بلقنا هژ هطقن کی هب ماظن هک دوب رصم وا اما .تسین بوخ یلیخ نوچ دینکن تفآ ینعی .دریگ تروص بلقنا دیاب هک هدیسر یا رد هک ییاه هعومجم بیسآ و اه هک ییاه .میدیسر هطقن نیا هب ام دراد دوجو دوب بلقنا کی ماجنا مود ماگ هینایب زا بلقنا ربهر دارم بعت هب نم یم ناشیا.دوبن هینایب کی افرص ینعی .دوب بلقنا ،مود ماگ هینایب زا بلقنا ربهر دارم هک میوگ یم یری نیا اب دنتساوخ هنافساتم اما .دنزادنیب هار بلقنا کی هینایب هناهب کی افرص هکلب .دوب لزان یلیخ یلیخ هینایب نیا اب یبلقنا نایرج دروخرب هک دش یا نا ناناوج زا یخرب هجنپ کی یبلقنا ناتوسکشیپ تروص هب یبلق یم رکف اه نآ .دنشکب یا ییارگناوج و مود ماگ هینایب تبون هک دننک یلسن کی و دورب دیاب یلسن کی هک دش ریبعت روط نیا .تسا .دماین دیدپ ،دوب هینایب نیا هتسیاش هک یبلقنا مهف نآ .دیایب مسارم رد یربهر نیاربانب 1۴ وحت ثحب دادرخ مرجل ام دتفین قافتا لوحت رگا اج نآ هک دندومرف و دندرک حرطم ار لوحت ماما و ار ل یم همطل یم یمازلا و یرورض یملسا یروهمج یارب ار لوحت یربهر .میروخ وحت .دنناد یاهراک ینعی لوحت .تسین هنیزه نودب مه ل ابیرقت .تسا هنیزه نآ رد امتح هک نداد ماجنا یداینب و یتخاسریز تفگ تقو ره یم ماجنا ییاهوگو هطقن کی هب اتدمع دوش یا یم راک نیا هک دسر لسا یروهمج راتخاس دروم رد ناتسدرک رد بلقنا ربهر .دینک اهر ار نآ ،تسا هنیزهرپ یلیخ اه حیرص یلیخ یم هدرک شیامرف یضعب ابیرقت .دنا هرابود نایب زا اه نآ هب دنهاوخب هک دسرب هچ دنراد سرت نآ .دنزادرپب دوبر یبلقنا یاهورین زا ار یهاوختلادع مچرپ داژن یدمحا یم نلا ثحب هدع کی هک دینیب یم حرطم ار ییاه یم لثم هک دننک .دننک دنلب ار لوحت مچرپ دنهاوخ عوضوم بلقنا ربهر یتقو لثم نامتفگ و حرطم ار روشک رد یهاوختلادع دروآ دیدپ ار نآ تایبدا ،دندرک یزاس هبلاطم و دن ار یهاوختلادع مچرپ ،دندرک داجیا یا یدمحا یاقا .درک یرگید راک و دوبر داژن دوشن هدوبر بلقنا ههبج زا لوحت مچرپ هک میشاب بقارم نیا یارب نیاربانب یم یدج تبقارم کی ،دوشن هدوبر مه لوحت مچرپ هک یم تمحز یربهر ینعی.دهاوخ مود ماگ هینایب زا دنشک هب تکرح تاحلصا نایرج و هتفرگ لکش روشک یعامتجا یاضف نوچ .دنیابرب ار نآ هک دنددصرد یخرب اما دننک داجیا ار لوحت یوس یم تدش هب هتفرگ لکش روشک رد هک یضارتعا نزو دهاوخ یم ام هک یلاح رد .دنک همجرت دوخ مان هب ار .تسین روط نیا اعقاو میناد یضعب رد هک یمومع ضارتعا نیا ینعی حلصا نزو هتفرگ لکش روشک طاقن زا یضعب نآ زا ریغ هب و درادن یبلط فابیلاق یاقآ دننام اه یم لقت یبلقنا نایرج نورد زا یماغرض یاقآ و داجیا ار یسح نینچ هک دننک یم ام هک دننک ینعی .مینک داجیا ار لوحت نیا میناوت
88 نیا ات ار همانرب و حرط نیا یربهر هک دندیمهف همه .تسا بلقنا ترورض و هدروآ ولج اج هیئاضق هوق رد و تلود رد لوحت دنس هتبلا .تسا دنس نیا دوش روشک لوحت هیامتسد دیاب هک هچ نآ .تسا هدش هتشون راک زا یخرب داقتنا یرادرهش رد تاباصتنا و رادرهش درکلمع زا ناسانش هشیدنا تئیه رد ناسانشراک زا یخرب لمع زا داقتنا اب یزرو هرهچ زا یخرب و نارهت رادرهش یناکاز اضریلع درک هتفگ یبلقنا یاه هک دنا یتقو .تسا مرگ تلیکشت نیا هب ناشرس و دنراد یتلیکشت راک یاعدا و فرح هک هشیمه دارفا نیا تسپ یتلیکشت یاه هچب یم یم هاگن ار دوخ رس تشپ هن رگید ،دنریگ ثحب هن و دننک هرواشم و یرکف یاه مع یاه یم ماجنا یراک و یتایل اتدعاق نیا و .دنهد یم داجیا یدب یلیخ تینهذ مه تشز لثم .دراد یتشز یلیخ یجورخ مه دنک یرادرهش رد ار تاباصتنا زا نکمم لکش نیرت .مینیبیم یم هار ناریدم شیاپ هتیمک هک داد هدعو یناکاز یاقآ لدم قیرط زا و میزادنا یناسنا عبانم تیریدم دیدج یاه میهاوخیم یرگید هب ،تیریدم نامزاس رد سکیا یاقآ هب تسپ کی یناکاز یاقآ هک تسا نآ یجورخ اما.مینک یریگراک هب یرادرهش رد ار دارفا جا تسپ کی ... و یروهمج تسایر رد یم هرا ،تفر یرادرهش هب یزیتس داسف مسا هب هک یناکاز یاقآ یارب تامادقا نیا .دهد یلیخ لیخ نیا .تسا تشز هرهچ هک یدرف لثم .تسا دب ی نم مزر مه نیا هک هتفگ یصوصخ تاسلج رد یناکاز یاقآ و تسا لوبقم یا یم یقلت هاوخ هدایز و دساف هراب کی هب ،تسا یم لزع ار وا و دوش ننک و تلیکشت و یبل و یناملراپ راک صصتخم هدنزورف یاقآ .د تیحلص اما تسا یناسنا عبانم ؟دراد یداصتقا یاه لابند وا .مدش هتسخ یرادرهش میت نیا زا نم هک هتفگ هدرپ تشپ رد هزات و .تسا یتلود تسپ تم تیریدم رد !دینیبب ار ورتم یارجام لثم .تسا دایز قیداصم تاباصتنا هرابرد ،هدوبن اضف نیا رد لصا هک هدش بوصنم یدرف ور یمن ار ورتم ثحابم.درادن ینف صصخت ینف لماک یاضف کی .دمهف .تسا یصصخت لاس کی زا رتمک رد یدیلک تسپ نیا 3 یاهورین زا لاح؟تسا هتسب تسد و لشف بلقنا نیا ردق نیا ینعی .تسا هتشاد ریدم یمن یفابیلاق واعم لقال یلو دیهاوخ .دیرواین مه ار دهشم ورتم ن ؟تسین یتلود تسپ لابند هدنزورف یاقآ ایآ مراد لاوس امش زا نم ناسانشراک نیا هتفگ یرادرهش یاضف هچرگا دنا تسا دراو نآ هب اهدقن یخرب هک نیا مغر یلع یرادرهش اما .تسا هدش رتهب اتبسن قارم یبلقنا یاهورین مه ردقچ ره تسا زیخداسف زکرم کی .دراد دوجو یگدولآ لامتحا ،دننک تب رادن یردص هعس و هموزر ،هقباس چیه یبلقنا یاهورین زا یخرب هنافساتم .دن یم مسق وا مسا یور وا ناکیدزن امش و رادرهش هک یبلقنا یورین کی هک نیا رگید هنومن دعب .تسا هدش یلام لئاسم راتفرگ دیدروخ یم هدرک یراذگ هلت ینلف هک دنیوگ هلت ینلف ایآ .تسا میت رظن هب .دراد توص .دراد ملیف هباشم دروم دنچ زا ؟تسا هدرک یراذگ یسررب زاس هدننک .تسا هدشن هجوت هک مه هاپس تاعلطا نام تسا هدادن خساپ ار یبلقنا نایرج تاراظتنا نارهت یرادرهش ط یارب یرکف هبقع نارهت یرادرهش رد هک دندقتعم ناسانشراک زا یخرب همانرب و یحار .درادن دوجو یزیر یگنهرف تنواعم هزوح رد هک دنا هتفگ ناسانشراک نیا ف قافتا نآ یعامتجا .تسا هداتفاین قافتا یبلقنا نایرج رظن دروم یرک هشیدنا تئیه لیکشت راتساوخ ناسانشراک نیا هتفگ و هدش تنواعم نیا رد یزرو یرادرهش رد یلوحت هک تسا نیا راظتنا دنا قافتا .دتفیب هدایز اب نارهت یرادرهش یهاوخ دنک دروخرب رهش یاروش یاه هتفگ ناسانشراک زا یهورگ ب هک دنا یم رظن ه یبلقنا نایرج هک تسا نیا راظتنا .تسا هدش یگتسد دنچ راچد رهش یاروش دسر .دنک دروخرب هاوخ هدایز دارفا نیا اب یرادرهش
89 تفگ و مدرم نایم رد روضح آ اب وگو یم شهاک ار تابلاطم هنماد نان دهد زا نوریب رد ریخا تاشاشتغا هشیر هک نیا هب هراشا اب ناسانشراک زا یخرب ،تسا هدوب ناریا یاهزرم هتفگ یم همه دنا نمشد هک میناد بوشآ نیا رظتنم میوگب و مینک ینکفارف دیابن .تسا یلخاد زین اه هشیر زا یشخب اما .تسا هدوب تاشاشتغا و اه راک نامه اهنت هک ؟مینک هارمه دوخ اب ار مدرم میتسناوتن ام ارچ اما .تسا لیئارسا و اکیرمآ یارش رد نلا یم یسک شیپ هام ود رگا هک میراد رارق یط تسا نکمم تفگ 300 یمن رواب یسک دنوش هتشک رفن نیا اب نلا یلو درک هتشک دادعت نیا میدرک هدافتسا لاب تنیپ گنفت زا زونه هک .تسا ام تسد یور یم جراخ زا هک هحلسا رادقم نیا اب هک تسا نیا ناشداقتعا یخرب هک لیسناتپ نیا اب و دیآ هیامرس جراخ زا هک نیا ناکما هدش یراذگ رگید لاس ام 500 تیفرظ همه زا دیاب ام نیاربانب .دراد دوجو ،میشاب هتشاد هتشک رازه .مینک هدافتسا نامیاه تفگ ناسانشراک نیا ه یخرب هک دنا تسین روط نیا ینعی .تسا تاشاشتغا نیا تشپ دنمتردق رایسب یرکف هبقع کی هک دنرادن هجوت اه ک هکبش و هدبز ناسانشراک مامت .دیشاب فرط ناوج دنچ اب امش ه .تسا ناشزیم یور ناریا ثحب یسوساج یاه یروهمج تسایر تاباختنا و سلجم تاباختنا رد یتقو.دنتسه یضاران مدرم یم هجوت زمرق غارچ نیا هب دیاب دمآ نیاپ تکراشم . و نایوجشناد و ناناوج نایم رد تابلاطم تشابنا .میدرک هجیتن .. و میدوب هتفر اه نا نایم رگا ینعی .تسا فک و توس نیمه شا یمن لکش تیعضو نیا ،میدوب هدینش ار ناشیاهفرح .تفرگ همانرب یارجا داهنشیپ ناسانشراک نیا ط و اه حر هناسر داوس حطس شیازفا یارب ییاه تلحم رد مدرم نایم رد روضح و مدرم یا هدرک حرطم ار اهرهش فلتخم دنا هناسر ارچ ؟تسا لیطعت نارهت یرادرهش ا زا یضعب.تسا هتشاد یزیگنارب لاوئس و راد هیشاح تاباصتنا نارهت رادرهش یناکاز اضریلع هک دندقتعم ناسانشراک زا یخرب تاباصتن .تسا هدوبن بوخ هناسر یاضف هک دنرواب نیا رب ناسانشراک نیا هدش لیطعت ابیرقت نارهت یرادرهش یا .تسا یرادرهش تامادقا زا هعماج یمومع یاضف هن و بلقنا ههبج هن و تسا لیطعت تاعوضوم و اضف نیبت رد یلیلد ره هب یرادرهش هناسر .تسا ربخ یب م نیرتمهم هدیا نادقف یگنهرف تنواعم هلئس یعامتجا رادرهش تسا ی یگنهرف تنواعم ،ناسانشراک زا یخرب هتفگ هب یرادرهش یعامتجا نیرتمهم هدیا نادقف.تسا تیقلخ و همانرب و هدیا دقاف نارهت .تسا تنواعم نیا هلئسم یم رظن هب یفرط زا همانرب هک دسر یزیر یم تروص تنواعم نیا رد یداع یلیخ یاه ریگ همانرب ینعی .د یزیر و هدش یسانشراک اه .تسا هدوبن یتاعلاطم ابتشا و اطخ نارهت یرادرهش رد یناکاز روضح تسا هدوب ه هتسناد یو هابتشا و اطخ ار نارهت یرادرهش رد یناکاز روضح ناسانشراک زا یهورگ هتفگ و .درادن یصصخت هزوح نیا رد یو هک دنا یرانکرب و تاباصتنا ناکاز یاه .تسا اعدا نیا رب یقادصم ی رهش کناب لماعریدم یلام هدرپ تشپ تافلخت زا یتایئزج تفگ ناسانشراک زا یخرب ه رهش کناب لماعریدم یدمحا یدهم هک دنا – ییاضر نسحم داماد - تکرش رد دوخ ردپ یلام داسف نایرج رد مج تفن – سبح مکح رودص هب رجنم هک 2 تسا هدش یو یارب هلاس اد شقن .تسا هتش .تسا هدش بکترم ار یلام یاهداسف دوخ ردپ یراکمه اب یدمحا یدهم ،ناسانشراک نیا هتفگ هب اک نیا هتفگ ناسانشر تباقر نایرج رد ییاضر نسحم هک دنا یتاباختنا یاه 1۴00 هناسر زا یریگولج یارب ردپ و داماد هدنورپ ندش یا .تسا هدرک لقت تدش هب دوخ داماد
90 یاهخساپ یرادرهش زا تاداقتنا هب هداز یلکوت هناسانشراک بقع زا یگتسکشرو ات قوقح یگداتفا یاه 80 یناموت درایلیم یگنهرف تنواعم و یرادرهش درکلمع زا ناسانشراک تاداقتنا هب خساپ رد هداز یلکوت نیما دمحم زا نم هک هتفگ یرادرهش یعامتجا یم عورش دوخ تنواعم راورخ هنومن تشم منک یم رکف .تسا عاعش ابیرقت ؟میتفرگ لیوحت تاحلصا نایرج زا ار یزیچ هچ ام هک دینک ار تلم داحتا بزح یزکرم .متفرگ لیوحت .دینک یسررب ار تنواعم نیا یلبق یاهورین و ناریدم هدنورپ و دیورب دودح رد میتفرگ لیوحت هک یشزرو نامزاس ۴،5 یولج هام ره .تشاد هداتفا بقع قوقح هام دلیم جرب .دنتشاد عمجت رهش یاروش اب ار ،۷0 ۸0 دیاب هام ره .میتفرگ لیوحت یگتسکشرو درایلیم ۸ درایلیم هک مینک قیرزت شخب نیا رد ار یرادرهش رگید عبانم زا ناموت .میتفرگن لیوحت تاحلصا نایرج هعومجم زا ام ار یملاس هعومجم چیه ابیرقت .میهدب ار اه نآ قوقح مز کی رگا ینا 22 اه نا زا ام میتشاد ناراهب 13 تخاسریز .دوب هدش لیطعت اتدمع .میتفرگ لیوحت ناراهب یطعت اتدمع اه و هدش ل تفرگ لیوحت ار یرادرهش یتقو یناکاز یاقآ .دنتسه هدوسرف ۹0 رد .تشاد یهدب ناموت درایلیم رازه 3 تخادرپ یارب ینایاپ هام و رهش کناب زا یرادرهش نانکراک قوقح .دندوب هتفرگ ما ینیب شیپ دوب یناکاز یافعتسا و یناوتان رب اه یم تسار ناتسود !هلب فابیلاق یاقآ .دنیوگ یم رب لاس نایاپ ات دیورن یرادرهش امش هک تفگ یناکاز یاقا هب افعتسا ناتدوخ !دیدرگ یم یمن یناکاز هک دنتشاد ار عقوت نیمه نوریب زا یضعب دیاش.دیهد ر یرادرهش دناوت تفایرد نودب ؟دش روط نیا اعقاو اما دنک هرادا ا هتسناوت ماو هرادا ار روما ،یرادرهش یلخاد عبانم اب میا .مینک دلیم جرب یهددوس ات یرادرهش یلام هرادا زا یم هک ییاهورین نیمه .تسا هدیسر یهددوس هب دلیم جرب.درادن یهدب چیه ام یشزرو هعومجم نلا ب راک اه نیا هک دیوگ دل .دنناسرب یهددوس هب و دنهد تاجن یگتسکشرو زا ار هعومجم دنتسناوت دنتسین ورتم زاین دروم تاعطق نیمات م خرچ یارب یکدی هعطق چیه میتفرگ لیوحت ام هک ییورت اب نلا .میتفرگ لیوحت ار تاعطق زا یلاخ رابنا .تشادن دوجو اهزمرت و اه سا هدش نیمات ورتم یاهزاین نیچ زا تادراو زورما نیمه .ت 600 یط ؟تسا هدشن هفاضا نارهت لقن و لمح هزوح هب نو ۸ لاس اضا ناگوان نیا هب نو دنچ هتشذگ ایآ ؟دوب هدش هف 300 رد ؟تسا هدشن هفاضا سوبوتا 5 .دشن هفاضا یسوبوتا چیه هتشذگ لاس یارب نلا .دش توافتم نارهت مهس .دش نیمات هک دوب یرارق کی تلود اب ام رارق یم .تساوعد نارهت هیمهس دیاب امش هک دنیوگ ۴00 دیهد لیوحت ار رازه 200 .تسین نارهت یارب رتشیب رازه لاب یمن هک دراد دوجو یرادرهش رد یا هندب کی هرخ .میهدب ار ناشقوقح دیاب.درک نوریب ار اه نآ ناوت 2500 هنایهام ناموت درایلیم مدوب امیس و ادص رد نم .میهدب قوقح دیاب امیس و ادص هجدوب لک منک رکف . ،1۷00 1۸00 .تسا هتفای شیازفا نلا هتبلا .دوب درایلیم یبلقنا یاهورین رهش و دنتشاذگ راب نیا ریز هناش 10 .دنتفرگ لیوحت یتاحلصا نایرج زا ار ینویلیم بیسآ رظنم زا نارهت هتفشآ تیعضو یعامتجا یاه بلقنا ربهر هک دیناد یم امش 6 هسلج بیسآ هدرک رازگرب یعامتجا یاه رد بلقنا ربهر .دنا 2 ترابع و دندرک هیرگ هسلج یبیجع یاه ناشیا .دندومرف ؟هچ یارب ؟تسا ینارمکح عضو هچ نیا هک دنتفگ میتفرگ لیوحت ار یرادرهش یتقو 22 هنومن کی طقف .دندوب نارهت رد رهاجتم داتعم رازه یم ار شا دراو امش .منک زاب مهاوخ و شوش یچقاروا و یدنره یم دابآ تلود و دیفس کاخ یگنسهوک و اه .دوب ییامیپهار لثم دیدش 22 جتم داتعم رازه .میتفرگ لیوحت رها یم دیاب راکچ هدام نآ هب هک نارهت رد ام یدادما تیفرظ ؟میدرک 16 یم دح رد دنیوگ 10 .دوب رفن رازه 22 میراد داتعم رازه 10 رازه ک دراد دوجو ناکم یرادرهش .تسین فظوم یرادرهش .میرادن هزوح نیا رد یتیرومام ام .تسا یتسیزهب و یماظتنا یورین رایتخا رد ه
91 تسا نم هچب نیا .دنتسه ام هچب و نز اه نیا هک دندومرف بلقنا ربهر یلو .تسا یماظتنا یورین و یتسیزهب زا هدننک ینابیتشپ اتعم هک تسا نم رتخد نیا .تسا هدش داتعم هک یم نوکیف نک دیناوخب ار یربهر تارابع .تسا هدش د تایبدا نیمه اب نم .دیوش وش رد .مدرک تبحص رهش یاروش رد یم نم هب رهش یار .دیریگب هزاجا ام زا دیاب دینک ارجا ار یربهر رما هک نیا یارب امش هک دنیوگ یم اما .دنامن نیمز یربهر رما هک دیریگب ار ام تسد دیاب امش متفگ یوگ تفگ رهش یاروش رد رفن کی ؟میریگب هبوصم امش زا دیاب د شتآ قوقح زونه امش هک م هچ یارب دیدادن ار ناناشن ؟دیدرک عمج ار ناداتع .دنراد ار هاگن نیا رهش یاروش رد ناتسود رهت تلکشم هک میتفگ و میتخادنا هار راتخاس کی .مینک شلت تیعضو ریغت یارب هک میتفرگ میمصت ام اما یرادرهش هدارا و مزع اب نا یمن یداهن و هاگتسد چیه .دش دهاوخن لح یم هک دنک اعدا دناوت رهت تلکشم دناوت یلم یرادرهش تلکشم حطس .دنک لح ار نا .تسا یرهش و یموب ،یلحم شتائاضتقا .تسا 22 هداوناخ اب داتعم رفن رازه یم لیکشت ار رهش کی تیعمج ناشیاه .دنهد 5 رازه ی یدکتم .دراد ییانعم ک 5 .دراد ییانعم کی راک کدوک رازه نارهت رهش رد یعامتجا هاگرارق لیکشت یارجام ماظن کی ام هاگتسد ناوت زا و مینک ناربج ار یرهش دحاو تیریدم دوبن ات میا هتخادنا هار یرادرهش رد یهاگرارق رگید یاهداهن و اه .میوش دنم هرهب مه یاراد هاگرارق نیا 3 تسا علض ار دوخ راک یرادرهش قطانم .تسا هریزج رپ تلود کی هباثم هب یرادرهش .تسا یرادرهش علض کی . یم امزاس ،دننک یم ار دوخ راک یرادرهش ن تنواعم ،دننک یم ار دوخ راک اه نایم یگنهامه .دنراد تارایتخا و تارابتعا مه همه ،دننک دج هدارا کی دوخ ،اه نیا ندادرارق مه رانک و اه نیا .دراد زاین ی بیسآ تاعوضوم رد طقف هک دیشاب هتشاد هجوت یعامتجا یاه 1۴ نب .دنراد تیرومام و تیلوئسم داهن ناوت یمن ییاهنت هب نیاربا یم میمصت لثم .داد ماجنا یراک .دنک یروا عمج دیاب یماظتنا یورین .دهدب یار دیاب هیئاضق هوق ،مینک یروآ عمج ار ناداتعم میریگ ب یتسیزهب عد ار همه نیاربانب .درادن چیه دوخ زا یرادرهش .دنک یرگنامرد دیاب یکشزپ مولع هاگشناد .دنک یرگلابرغ دیا .میدرک تو یم لیکشت ار روشک یعامتجا یاروش هک دنتفگ و دندرک هدارا روهمج سیئر یاقآ لاس رد اروش نیا .دنهد ریخا یاه یاقآ تلود یناحور یسیئر یاقآ.دوب هدشن لیکشت رهش یعامتجا هاگرارق زین وا .دندرپس یناکاز یاقآ هب ار نارهت هزوح و دنداد لیکشت ار اروش اصخش ار نارهت هبنشکی ره .داد لیکشت 6 ات حبص ۹ دودح رد حبص 32 .درک رازگرب هسلج 1۴ ات میدناشن مه رانک ار هاگتسد و داهن .دننک لح ار لکشم نیا تفگ ام دینیبب ؟تسیچ تلکشم اما لوا می 10 یم یروآ عمج رتشیب رگا و میتشادن تیفرظ رتشیب تخت رازه تیفرظ لصا میدرک رظ دیاب سپ .میتشادن یم داجیا تیف داجیا یرادرهش هدهع رب فیلکت .میدرک 5 هاگتسد .دوب تخت رازه دیاب مه رگید یاه 5 رازه یم نیمات تخت .دندرک هدام یاه لکتورپ رد هک نیا هتکن 16 یعوضوم شندب هک یداتعم زاب مخز لثم ینعی .دراد دوجو دارفا زا یخرب شریذپ عنم مان هب ش یشلتم شدبک ،هتشاذگ مرک یمن هدنز هام دنچ زا شیب و تسا هدش لکشم راچد شزغم ،هد .دنام یمن اعقاو ،دینیبب ار نارواخ هقطنم رد یرادرهش زاب مخز زکرم راب کی رگا چ.دیروخب اذغ زور دنچ دیناوت یم درد اه نیا نو و دنشک د دارفا نیا .دننک یم یشاحف رایسب ،درادن یرثا اه نآ درد رب ردخم داوم و نوداتم عمج یسک چیه و دنتسه دایتعا رخآ هلحرم ر یمن یروآ یلاب یاهدرمریپ .دنک 65 یمن یروآ عمج یسک چیه ار لاس یلاب دارفا یرادهگن .دنک 65 یرادهگن هنیزه ظاحل زا لاس قا نس نیا رد نانز .دنرادن همانسانش و دنرادن تیوه اه نیا.دننک نیمات ار وا نامرد ،کاشوپ دیاب.دراد یتائاضت عمج یسک مه مه یمن یروآ یضعب دودحم تروص هب .دنک عمج اه یم یروآ لوا هلحرم رد .دنک یزادنا هار ار توارط زکرم تفرگ میمصت هاپس .دننک 1۹ رفن ار نانز هورگ نیا زا رارف و دندرک زاب ار رد ناراکددم .دندز شتآ ار نیمزریز اه نآ .دش یزوس شتآ راچد زکرم دیع بش .تفرگ لیوحت .دندوب هدمآ اه نآ رهوش ای رسپ تسود .دندوب یزیت و وقاچ و همق اب اه نیا نوچ .دندرک اد یندب بیسآ .دنراد ینهذ بیسآ هک یناسک .دنراد ار دوخ صاخ تلکشم مه نلولعم .دننک یمن یروآ عمج مه ار دارفا نیا .دنر .دور یمن شیاه هنیزه رابریز یسک
92 لا هب ات لاسما یادتبا زا ام هب کیدزن ن 3.5 هدرک تخادرپ زاب مخز نارامیب یاوادم یارب )ع(نیسح ماما ناتسرامیب هب درایلیم هنیزه نیرت نیگنس هورگ نیا.میا رابریز یسک چیه .دنراد ار ینامرد یاه یمن اه نیا راب ریز میتفگ یسک ره هب نارهت رهش نیا رد .دور ام اما تسین ام هفیظو تفگ یناکاز یاقآ .تفرن یصصخت زکرم .میهد یم ماجنا ار نآ .میدرک داجیا ار نآ ۹ ،نلولعم هژیو رهش روای .تسا هدش داجیا ...و زاب مخز هژیو 5 تیفرظ هب تخت رفن رازه هفاضا نارهت زکارم یاه یماظتنا یورین و یتسیزهب مه یقبام .میدرک عومجم رد .دندرک هیهت رگید یاهاج و 10 تخت دادع رازه نارهت یاه .دش هفاضا دورجاج هقطنم رد تملس عماج زکرم یزادنا هار یارب شلت یم شلت تملس عماج زکرم یزادنا هار یارب لوا هلحرم رد .مینک 1 و رازه 500 و هدش هدامآ تخت 2 زه و را 500 یم هدامآ رگید تخت عماج زکرم رگا .میهد یم شیازفا ار نارهت رهاجتم ناداتعم شریذپ تیفرظ ام .دوش تیفرظ دوش یزادنا هار تملس 22 یرفن رازه بلاق رد نارهت رادرهش .تسا دورجاج رد عماج زکرم نیا .دوش یم لماک 32 هسلج 6 ات حبص ۹ هتفه ره حبص 1۴ ار هاگتسد و داهن یم مهارف دیاب نارگید هک ار یتخاسریز و هدرک عمج مه رود مادقا نیا یارب یا هجدوب.تسا هدرک مهارف ،دندرک .تسا هدش هیهت رهش تسوپ ریز لوقعلاریحم تاقافتا دودح رد دیاب لاحرس و یداع داتعم کی یارب ردخم داوم داتس 33 دراد زاب مخز هک یداتعم یارب .دنک هنیزه ناموت رازه هنیزه لصا یمن یا ات دیاب هنازور هک یلاح رد .دهد 2 هب یگدیسر هک هتفگ یرادرهش .دوش هنیزه ناموت نویلیم ام .تسا یربهر روتسد روما نیا یمن نآ فیرح ییاهنت هب امش .تسا یرهش تسیز عون کی نیا هک دنتفگ یخرب .تسا هتفریذپ ار هنیزه نیا و میراد هفیظو .دیوش ریسم زا تشگزاب دایتعا 5 دایتعا هزوح رد هک یسکره و یداهج یاهورین اب ام اما .دینکن لطعم ار دوخ امش .تسین رتشیب دصرد مامت ،دنراد یتلود زکارم ای یصوصخ یصصخت زکرم هک یناسک مامت .میدروآ راک یاپ ار اه نآ و میتشاذگ هسلج ،هتشاد یا هبرجت یم راک یتکراشم هک یناسک و ییاسانش ار ،دننک .میدرک لیدبت شناد هب ار اه نیا براجت یهاگراک لیکشت اب هزور دنچ شیامه کی رد 6 و ینیرفآزاب یارب هلحرم متفرن رتفد هب نم .دوب نارواخ هناخمرگ زا نم هفراعم .میدرک فیرعت ناداتعم نیا شریذپ یارب ییازفا ناوت هب ناداتعم ار رتخد مدیمهف اجنا نم .مدرک عورش ار راک هکلب یدلو و داز اب یتقو .میدوب هدینشن ام ار هژاو نیا لصا .دنرب یم یریسا یم وربور ین صخشم لفط ردپ هک دیوش یم هناوید تس یم قافتا نارهت رد ام شوگ خیب رد تاقافتا نیا .دیوش بلقنا ههبج و دتفا اما .دنتسین ام یرهشمه .دنتسین ام یارب راگنا .درادن نآ هب یلمعلا سکع چیه مه نیا ،تسا نم رتخد نیا هک دنا هدومرف یربهر اما دندرب راک هب ار دوخ رسپ و رتخد هژاو یربهر .تسا نم رسپ .میا هیبرغ بیسآ نیا هب تبسن ام ردخم داوم یایفام اب یرادرهش گنج دایتعا ،اشحف و حلس زا دعب ایند تراجت نیرتگرزب.دراد دوجو ردخم داوم رس تشپ یگرزب تابسانم کی نیا هب دایتعا اب گنج .تسا یم یدنره و شوش هقطنم دراو یتقو .تسین یتحار رد یناهج گرزب یایفام کی اب دیوش یم هشیش داوم فرصم نازیم لثم .دیتفا یم دراو یماظتنا یورین یتقو اما دوش یم دیلوت هناخ کی رد ناتسلگ ناتسا یمن ادیپ هشیش مرگ کی دوش ؟تسا هداس نیا ایآ ،دنک بخم یزور هناخ نآ ر ۷ یم لوپ ناموت نویلیم هدیدپ نیا لد هب ام .دیتسین هجاوم هک هداس هدیدپ کی اب امش .دریگ هیل اب ،یتینما یاه نیسح یاقآ زا لثم .میدز ادص ار دراد و هتشاد هبرجت یسک ره اما .میتشادن مه ار راک نیا هبرجت .میا هدش دراو یگنهرف ،یعامتجا گید دارفا و اتکی یم راختفا اب زورما .میا هتفرگ تروشم ر ریذپ ار همه ام .میرادن شریذپ عنم مان اب یزیچ نارهت رد هک میوگ ش یم .میا هدرک نیمات یرادرهش زا مه ار هجدوب راک نیا یارب یتح اما .تسین و دوبن نارهت یرادرهش هفیظو هک تسا یلاح رد نیا.مینک یذپ و یرادهگن یارب یرادرهش تامادقا تسا ینوناق ناداتعم زا ییار یراک میسقت .تسا هدش لیکشت یسیئر یاقآ تمه هب روشک یعامتجا هاگرارق نیاربانب مه یرادرهش .تسا هتفرگ لکش یلم حطس رد .مینک یم نیمات رهش یاروش هبوصم اب مه ار هطوبرم هجدوب .دراد ینوناق لمحم یرادرهش مادقا نیا .تسا هتفریذپ ار یتیلوئسم اب مقر 33 راتسرپ و سابل ای ماش و راهان ،هناحبص نیمات هنیزه .درک یراک ناوت یمن هک یلبق هبوصم ناموت رازه مقر نیا اب کشزپ و نیا ایآ ؟درادن ای دراد یعامتجا هفیظو رهش نیا رد یرادرهش ایآ .تسا هدرک فیرعت ار یا هجدوب دوخ یرادرهش .دوش یمن نیمات لصا ا میناوت یم ار رهش یگنهرف نامزاس لک هجدوب نازیم ؟مینک یهت اه یتشلپ ز یگنهرف تنواعم ،یرنه عافد هزوم غاب ،یعامتجا سدقم یگنهرف هزوح رد هچ نآ ره و دودح رد ،تسا یعامتجا ۴ و رازه 300 هنیزه یارب هجدوب نازیم .تسا ناموت درایلیم ۴00 ناوت یمن یراک هک مقر نیا اب .تسا ناموت درایلیم نیا همه اب .تسا نیمه تیعضو یرادرهش یاه هاگتسد مامت رد هتبلا .درک
93 جنا ار اهراک نیا یرادرهش ،تائاضتقا .دنا هدرک یرادربوگلا شور نیا زا اه ناتسا یخرب .تسا هدش یلم هژورپ کی نیا .تسا هداد ما یم رگید یاه ناتسا ناریدم نارادرس زا یکی .دیهدب ام هب ار دوخ یوگلا دنیوگ راک هب هژورپ نیا یارجا یارب هیروس زا ار سدق هاپس یم تحاران ناتسود .تسین ام لیماف وا .میا هتفرگ دنوش ؟دیا هتفرگن راک هب هژورپ نیا یارب ار ام هنیزگ ارچ هک یگنهرف دنس یعامتجا رهش نارهت اب کمک یاهداهن رگید نیودت هدش تسا دهد خر نارهت رد یقافتا هک نیا یارب هاگتسد همه دیاب دنتفگ یربهر رتفد .دنهدب مه تسد هب تسد رهش یعامتجا یگنهرف یاه یگنهرف دنس امش هک متجا دینک هیهت ار نارهت رهش یعا ،یگنهرف هزوح ،شزرو هزوح رد یسانش بیسآ کی ییاه هورگراک لیکشت اب ام یداد ماجنا یعامتجا هزوح ،یرگشدرگ هزوح ،تملس هزوح ،ناوناب هزوح یگنهرف دنس .م اما .میدرک نیودت ار نارهت رهش یعامتجا دنداد روتسد یربهر رتفد . میدرکن تیافک نیا هب هاگتسد همه هک ام رایتخا رد ار تاعلطا دنراد تاعلطا نارهت رد هک یگنهرف یاه یگنهرف لوحت دنس میناوتب هک دنراذگب - ا یلاع یاروش .مینک دیلوت ار نارهت رهش یعامتجا ترازو ،هاپس تاعلطا نامزاس ،یگنهرف بلقن داد ار دوخ تاعلطا ... و روشک ترازو یعامتجا تنواعم ،تاعلطا دیلوت نارهت رهش یارب یعامتجا یگنهرف لوحت دنس کی .دنا ه .میدرک 10 هتیمک .دش رازگرب دنس نیا دیلوت یارب یربهر رتفد رد یسانشراک هسلج تاداریا و رازگرب یصصخت یاه و یسررب تلاکشا و هشقن.میدرک بیوصت ار نیا تسا روشک رد هسلج حطس نیرت یلاع هک یربهر رتفد رد .دش عفترم یگنهرف هزوح رد ام هار یعامتجا هاگتسد مامت .تسا صخشم .میا هتشون مه ار نآ یهاگرارق ماظن .دننک تیعبت دنس نیا زا دیاب نارهت رهش یعامتجا یگنهرف یاه ۷ ب هاگرارق یم ام رگم .تسا مزل... و تملس هاگرارق ،شزرو و طاشن هاگرارق ،یگنهرف هاگرارق .تسا زاین نآ یارجا یار هزوح رد میناوت یراک ناوت یم داشرا و تاغیلبت نامزاس نودب و امیس و ادص نودب یگنهرف هزوح رد رگم ؟مینک یراک تشادهب ترازو نودب تملس ارق مه رانک اه نیا دیاب ؟درک اجک مینادن و میشاب هتشادن هشقن رگا .مینک فرطرب ار تاداریا دیاب .دوش زور هب دیاب هار هشقن نیا .دنریگر یم یم رگم میور ؟تشادرب مدق نارهت رد دوش نارهت رد انورک اب هلباقم یارب تملس هاگرارق یزادنا هار تقو .دوب تملس هاگرارق دش لیکشت یرادرهش رد هک یهاگرارق نیلوا تیلاعف همه انورک یرامیب ،میتفرگ لیوحت هک ار رهش ام ی یاه وب هدرک لیطعت ار رهش یداصتقا یعامتجا یگنهرف چیه .مینک یرکف کی انورک راهم یارب لوا دیاب تفگ یناکاز یاقآ .د یراک یمن .دوب لفق رهش .میهد ماجنا میتسناوت رد انورک یرامیب راهم و تیریدم 2 ا میتسناوتن ار هام مینک یناسر علط یط تسناوت یملسا بلقنا ههبج و یملسا یروهمج دیدج تلود 2 روشک رد ار انورک هیضق هام سامت زا نوچ یلو دنک تیریدم ،تسا هدشن یزاس دنتسم نآ عیزوت و لیوحت و روشک هب نآ لاقتنا هوحن ،نسکاو دیرخ یارب نیچ روهمج سیئر اب یسیئر یاقآ عوضوم نیا میتسناوتن .مینک تابثا ار هلحرم زا نیاربانب یم بش ناتسنمرا زرم رس مدرم هک یا شک نیا رد دنناوتب حبص هک دندیباوخ میدیسر هطقن نیا هب دننزب نسکاو رو هک 65 .دش نویسانیسکاو زکرم ... و سوبوتا هاگتسیا ،ارسگنهرف ،هاگشزرو .میدز اهداتعم و اهدرگ هلابز ،عابتا هب طقف نسکاو زد رازه میدرک ملعا یتح .درک یم قیرزت نسکاو ،دنتشاد لیامت هک یدارفا یارب و دیخرچ یم اه هلحم رد نو نیشام یتح هب افطل هک 13۷ امش .مینک تباث و تبث ار تامادقا نیا میتسناوتن اما .دنزب نسکاو امش هب لزنم رد ام یورین ات دینزب گنز 6 اما دیراد یلخاد نسکاو و یجراخ نسکاو یلک یب .دیدرک درا .میدرک هنیسکاو ایند نردم یاهروشک زا رتدوز یلیخ ار روشک .میدرک تباث ار یناحور یگضرع ۸5 .مینک یناسر علطا یمومعراکفا و مدرم هب ار تامادقا نیا میتسناوتن اما .میا هدز نسکاو ار مدرم دصرد یگنهرف هاگرارق رد فلتخم یاه شیوپ یزادنا هار هرف هاگرارق رد مه رانک هاپس و جیسب ،یرادرهش دیاب .دنک راک ییاهنت هب دناوت یمن یرگید داهن چیه و ام هک میتفگ مه یگن رارق هلحم مامت رد .تسا مهم یناوجون ثحب نلا میتفگ .میدرک یحارط ار شیوپ کی .دنریگ ناناوجون .دینک ارجا ار نیپمک نیا میتفگ اه تنم و دیلوت رتائت ای دورس هلحم ره و میداد رارق ،دیزاسب دنخبل هتسب رد ار دایعا همه .میدرک عورش ار دیزاسب دنخبل شیوپ .دننک رش یارب میتفگ .درادن یقرف ...و ثعبم ،زورون دیع ام
94 تسا هدرک حتف ار نارهت یاه نابایخ اهدادخر هزوح رد بلقنا ههبج ف ار نارهت یاه نابایخ بلقنا ههبج اعقاو اهدادخر هزوح رد دوب هتفر تسد زا هک ینابایخ اما .تسین ام راک نیا هتبلا .تسا هدرک حت یوحت ار رهش یتقو ام .میتفرگ سپ ار نابایخ رد ار دیهش نآ زا ییاهرنب و ریواصت هک میتفگ ینادمه دیهش تداهش درگلاس رد ،میتفرگ ل م شتآ ار اهرنب نیا یلکوت یاقآ هک تفگ یماغرض یاقآ .دننک بصن نارهت یاه ی دیهش سکع میتشاد هرهلد .درادن یلاکشا متفگ ،دننز ا هب هطقن نیا زا هرخلاب اما .مینزب نارهت نابایخ رد هب میتفرگ لیوحت ییاج کی زا .میدرک رازگرب هدنامرف ملس هک میدیسر هطقن نی یم مساق جاح درگلاس .میدناسر هطقن نیا ب نآ رد یدایز یاهرگا و اما مینک رازگرب میتساوخ مساق جاح درگلاس یارب طقف اما .دو 2 یو اب ار رهش لفق .میدرک ییارجا قطانم همه رد ار همانرب یدنا و رازه بکوم نیئآ .میدرک زاب مساق جاح درگلاس رد ادهش یسانش هژ اسم .دندز بکوم دابآ نسح ات جلاک رس زا هدع کی و جلاک لپ ات نارهت هاگشناد زا هدع کی .میدرک جیورت ار یراد تکراشم ار نارهت دج ب نهآ هار نادیم ات شیرجت زا نابعش همین رد .دننک تلاخد یرهش مسارم روما رد ات میداد ترضح هب هک هظحل نا .میتشاذگ همانر )ع( اضر هایس توبکنع نهوم ملیف رد یم هبرض ،مینکن دروخرب رگا متفگ نم دش نیهوت هب تبسن ار ناریا هعماج اه نا .میروخ ب تناها یم تست تاسدقم ه یم هبرض دیهدن ناشن لمعلا سکع میتفگ و میدرک عمج ار ارعش .دندز رد یضارتعا عمجت .میروخ روشک .دش لیکشت اهرهشنلک فلتخم یاهرهش و نارهت رد ییاضر ماما عامتجا نیرتگرزب .میتخادنا هار زا شیب 20 هدیدپ ملس .میدرک رازگرب رهشنلک دنچ و نارهت رهش رد ار .دندرک ارجا مه اب هلحم ،هقطنم ،هاگشناد ،هسردم رد ار هدنامرف 10 یدیسر هلحرم نیا هب ات میدرک نیرمت راب .تسین یا هداس راک اه نیا .م دش رازگرب قارع رد یرادرهش یجراخ نیپمک نیلوا یم ام میتفگ نیعبرا ییامیپهار یرازگرب نایرج رد قارع هب ار یرادرهش نیپمک نیلوا میهاوخ یم .میربب نوریب زرم زا ار نامیاپ میهاوخ رک یزاس نیپمک ناوت یم یتاعوضوم هچ هرابرد نیعبرا رد .میراذگب هناسر هک یطیارش نآ رد .دنتسه رت توافتم نیعبرا رد ناناوج ؟د بعشلا دشح و سدق یاهورین اب یتاسلج ؟مینک یزادنا هار بکوم میتسناوت یم روطچ میتشادن هاگتسیا .میتشادن ویدار هیداحتا و ی هورگ مامت اب زین یتاسلج .میداد لیکشت نویزیولت و ب دیایب میتفگ و میتشاذگ یقارع یاه اب .مینک داجیا نیپمک مه ا 5 هدنناوخ یناریا و ینیرحب،یقارع ،ینانبل لماش یجراخ یحور رذوبا .دنداد رادشه یحور رذوبا رورت هب تبسن یخرب .میتشون ار یحرط اهورین ک لاح هب ات یرادرهش اریز .دوب یرادرهش یللملا نیب نیپمک نیلوا .دندرک یم تظافح یزور هنابش یبعشلا دشح ی نیب نیپم .میتشاد مه ییاه فعض هتبلا .دوب هدرکن رازگرب یللملا دراد همانرب و هدیا زورما یرادرهش هدیا میتفگ زورید ات رگا .دراد همانراک یرادرهش نلا لاح ره هب هزوح همه رد لاسکی زا دعب میراد همانرب و درکلمع.میتسه مه یعدم اه ق نانواعم اب ار یرادرهش یلعف نانواعم .دینک هسیاقم یلب هب تسین یزاین لصا تفگ یم هدنزورف یاقآ .میدش قاطنتسا رهش یاروش رد نیعبرا هجدوب تفایرد یارب ام هک تسا یلاح رد نیا برا عوضوم .دیایب اروش نحص .میدش قاطنتسا و میتفر ام اما .دوش یم بیوصت ،تسین تشرد هک مه هنیزه مقر و تسا نیع ورگ و دارفا زا یخرب دنروآ یم راشف تاباصتنا یارب اه ه هب ار وا دنیوگ یم مینک یم تمواقم اهراشف ربارب رد یتقو.دندروآ یم راشف دارفا زا یخرب دلیم جرب لماعریدم باصتنا نایرج رد نیمز رکذت وا هب .دهد یمن مه شرخا ات تسا هدادن رمث زورما ات هک یتخرد نیا تفگ رهش یاروش رد رفن کی .مینز یم مه وا .مداد یبلقنا ههبج زا یشخب تیعضو نیا .دینک اپ و تسد یراک دوخ یلغش هدنیآ یارب .دینامب یرادرهش رد امش میراذگ یمن ام هک تفگ ج تایلمع کی شیپ هتفه دنچ .تسا .متفرن راب ریز نم .دنداد ماجنا دارفا زا یخرب باصتنا یارب دید نامز زا دینیبب دینک دصر ار اه هناسر امش هتبلا ؟تسا هدوب روطچ نم هیلع وران و غورد ،بیرخت یاضف ما هدمآ یرادرهش هب نم هک ی مدرم یداش دیاب .مینک تمدخ مدرم نیا هب میهاوخ یم طقف .میهد یمن باوج اه نآ هب .مینک نیمات ار اقم بلقنا زا دعب نارهت نارادرهش همه اب ار یناکاز یاقا هرود رد یرادرهش لوا لاس کی امش یراک تلافسآ نازیم لثم .دینک هسی 6 ام .دینک هسیاقم هتشذگ یاه لاس همه اب ار لاسما لوا هام 35 ام .میا هتشاد هتشذگ یاه لاس راودا همه هب تبسن شیازفا دصرد عدا کی .دینک ییامزا یتسار امش مینک یم ییا
95 یرهش لقن و لمح ناگوان و قطانم روما رد اه یزاسون زا یرامآ دخ رارق دشاب هتشاد روضح یا هقطنم رد دیاب بش رخا ات حبص زامن زا نانواعم زا کی ره .میا هدرک فیرعت هبنشود یاهزور یارب یتم ارق تابوصم .دنک دورو دوخ یصصخت هزوح روما هب و لیکشت رظانتم یاه هتیمک یحاون رد .مینک یم یریگیپ ار اه هبنشود یتمدخ ر لثم .مینک یم ییارجا و میهد یم ثادحا یارب نکسم هاگرارق ۸0 .تسا هتسب دادرارق نکسم رازه 35 تلافسا هتشذگ زا رتشیب دصرد .میا هتخیر اه نابایخ رد 600 و نو 300 ضا لقن و لمح ناگوان هب دیدج سوبوتا .میا هدرک دراو ار ییورتم یکدی تاعطق .میا هدرک هفا یرادرهش دیدج هرود رد یگنهرف یاهدادخر نیرتمهم ح رد ییامیپهار یارجا و رهش فلتخم قطانم رد هدنامرف ملس دورس یارجا زا اهراب بلقنا ربهر یگنهرف هزو 10 نادیم زا یرتمولیک مه ام زا لبق .دنا هدرک دای شیرجت ات رصعیلو هاگتسد نیا ه نامزاس ،جیسب نامزاس ،امیس ادص نامزاس رهش .دنا هدوب نارهت رهش رد اه ات اما هتشاد تاغیلبت دادخر نیا زا مادک چیه .تسا هتفرگن لکش یراکمه نیا دیدج یرهش تیریدم نیا زا لبق نارهت رهش یوت اه .تسا هدشن رازگرب کلب .دینیب یمن یرادرهش زا یغیلبت لصا اقافتا .تسا بلقنا ههبج راک نیا ه دنک یمن تخادرپ ار یا هنیزه حرط و همانرب نودب یرادرهش ،هتشذگ یاه هرود رد یلوپ یسکره دنتفگ یم.دندرک یم هاگن ینهذ هدنام بقع رادلوپ هچب کی هباثم هب یرادرهش هب اه هاگتسد همه ا .تفرگ یم لوپ و درک یم هئارا یرادرهش هب روتکاف کی تساوخ یم لوا زور .دوبن حرطم تکراشم و تیقلخ ،یزادرپ هدیا لص ر کچ امش هک تفگ نم هب نلوئسم نیا زا یکی نم روضح هرود دننام یرادرهش نلوئسم زا کی چیه نلا اما .دیورب و دیشکب ا رپ ار اه هنیزه دعب و میهد ماجنا راک میسقت .مینک بیوصت ار حرط مینیشنب دیاب هکلب .دنتسین هتشذگ .مینک تخاد درک ریغت اه همانرب یارجا مدع لیلد هب یرهش تامدخ نواعم ک نیا لیلد هب ار یرهش تامدخ نواعم .میداد ریغت ،دیسرن میتساوخ یم هک یا هطقن هب ه نارهت رد هلابز و لاغشا شورف یارب دیدج یحرط راکهار هب و هتفرگ تروص ییاه ثحب نارهت هلابز و لاغشا شورف یارب یاه دیدج لدم کی هئارا هب تبسن ییاروش .دنا هدیسر مه ی .تسا یسررب لاح رد یرادرهش رد ییاج هب اج کی یارجام نارهت یاقا تقافر .دراد ار وا ریخ رکذ بترم مه یناکاز یاقا.تسا ام بوخ ردارب نانچمه وا هک تفگ دیاب حلف یاقا ییاج هباج هرابرد ا زا رت یمیدق حلف یاقا اب یناکاز یاقآ هک یتقو .درک رهش یاروشرد یگرزب یاهراک حلف یاقا .تسا ام همه زا و کیجات و یزردوگ یاق یمصت یناکاز رد نارمچ یاقآ .دیهدن ریغت ار وا هک دندرک شرافس و دنتشون همان اروش یاضعا زا یخرب تفرگ وا ییاج هب اج هب م یاضعا هب راب نیدنچ نارمچ یاقا .درادن یدورو تاباصتنا اه نآ زا یخرب .دینکن دورو یرادرهش تاباصتنا رد هک هتفگ رهش یاروش تشاد یدایز تامدخ حلف یاقا هک دنتفگ دنچ داهنشیپ وا هب .تشاد یو ییاج هب اج هب میمصت یناکاز یاقا .دینک اقبا ار وا .تسا ه .تفریذپن وا اما داد ار تمس یرادرهش تسارح تیریدم ریغت یارجام اقآ هرابرد باختنا یارب دنتفگ هک نامناگرزب هیصوت هب ام.متشاد تساخرب و تسشن مدقم یاقا اب نم هک تفگ دیاب مه مدقم ی ریدم هتشاد فارشا یرادرهش روما هب هک ار یسک کی هک میتساوخ تاعلطا نامزاس زا .میدرک مادقا دینک تروشم نازیزع زا یخرب اب تسارح دقم یاقا .دننک یفرعم ام هب ،دشاب میدروخ یقادصم کی هب ام اما .دش یرادرهش رد داسف اب هزرابم راذگناینب اعقاو وا .دندرک یفرعم ار م اور هک یم قرف ام تیاور اب مدقم تی لثم یدرف و دیتشاذگ نیبرود امش یتقو هرخلاب .دنک 2 یزاس هنحص ار نیا .تسا هتفرگ هکس سین لوا راب نیا هزوح نیا رد لوا نوچ .میناد یم رد ندرک نهپ ماد .دینک نهپ ماد دیرادن قح امش ایناث تسا هداتفا قافتا نیا هک ت یاقا .تسا عونمم هزوح نیا کی .تسا تینما سیلپ راک و دوبن نم راک مه یرادربملیف نیا .مدرکن نهپ ماد نم هک تفگ مدقم یاب مه ار لباقم فرط تیاور اما .میدش علطم دعب مه ام و هدوب یرگید هعومجم یتقو .تسا تخس عوضوم نیا رد تواضق .دینش د سر مامت ،دوش علطم رادرهش یاقا هک نیا زا لبق داتفا قافتا نیا هنا تفگ یناکاز یاقا .داتفا هار یگرزب جوم کی و دنتشون نآ هرابرد اه
96 هژروس کی امش .دیتفگ یم نم هب ار هیضق بوخ هک هب ،دینک ریگتسد دیهاوخ یم و دیدرک لابند ار یا نم ناریدم زا وا .دیوگب نم وا یولج دوش داسف دراو درف هک نیا زا لبق و میدرک یم تیریدم هرخلاب ام .تسا راک عوضوم نیا رد تواضق نلا .میتفرگ یم ار هلگ چیه ام تفگ و درک هبحاصم یناکاز یاقا .داتسرف قیقحت هورگ کی مه مظاک جاح.تسا یتخس یظو ام .میرادن مدقم یاقا زا یا هف .مینک تنایص مدقم یاقا زا هک تسا نیا نام تسا هدش تفآ راچد بلقنا ههبج راچد بلقنا ههبج نم رظن هب اه نآ .دش لیکشت بلقنا مود ماگ هرابرد ناتسود زا یخرب روضح اب یا هسلج.تسا هدش یتفا کی یاب اهدرمریپ .میهد ریغت ار بلقنا میهاوخ یم و میتسه یمود ماگ ام دنتفگ ار بلقنا هن امش هک دش هتفگ اه نآ هب .دنورب رانک د جم سدقم عافد رد هن .دیدید ار کاواس هن .دیدرک کرد نا زا یخرب .دیهدب ام لیوحت ار بلقنا هک دیراد اعدا .دیدش زابناج هن و حور دش یبلط تردق راتفرگ ،دندوب هدید ار نلف و کاواس و گنج و ههبج و املع و قلخا هک ییاه لک دیهاوخ یم اعدا نیا اب امش .دنا ه .دنز یم نوریب بلقنا ههبج یبلط تردق داسف دیریگب تسد رد ار بلقنا داریا و میتشون دادح ،فابیلاق ،یسیئر نایاقآ هب یا همان .میداد حیضوت ار شور نیا ا دور یم شیپ سلجم ،رهش یاروش رد هدنیامن باختنا یارب بلقنا ههبج هک یشور نیا یم ار سلجم عضو نلا هرخلاب .دراد لاکش .مینیب 2 ار تکرش نلف هریدم تئیه هک دنیوگ یم ریزو هب هدنیامن تایبدا نیا ایآ .مینز یم نیمز هب ار امش هنرگو دیهدب ام هب هچب ؟تسا بلقنا یاه میا هدش شزیر راچد رگید یاهداهن زا یخرب و سلجم رد .تسا هدش تفا راچد بلقنا ههبج تسپ کی نتفرگ یارب سلجم نامه رد . .دننک یم دیدهت ار دارفا ؟دوش یم تاشامم نارگشاشتغا اب دروخرب رد ارچ ارچ ؟دینک یم تاشامم نارگشاشتغا اب دروخرب رد ارچ هک دنسرپ یم یا هناسر و یبلقنا یاهورین زا یخرب هک نیا رگید هتکن کی مکحم یماظتنا یورین ارچ ؟دینک یمن دروخرب لاس رد ؟دنک یمن دروخرب هیئاضق هوق ارچ ؟دنک یمن دروخرب ۸۸ ربهر رادید هب یهورگ هک دنتفگ و دنتفر بلقنا نیا لثم 3 ؟دوش یم لح عوضوم مادعا اب رگم هک دندومرف یربهر .دوش یم لح لکشم دینک مادعا ار رفن ناشدوخ بلقنا زا دیاب هک مینک دعاقتم ار مدرم میناوتن هرابود رگا .دسر یمن اج نآ هب راک دننک تیامح ند بلقنا نایرج زونه .میراد ار لکشم نیا ام اعقاو مه نلا نیاربانب لباقم نایرج .دنک فرطرب ار هنتف هیئاضق هوق هک تسا نیا لاب نا هتفرگن نداد هنیزه هب یمیمصت زونه یبلقنا یاهورین زا یضعب اما دهدب هنیزه نابایخ رد هک هتفرگ میمصت هب صاوخ زا یخرب .د .دهد یم یرگید سردآ هنتف عفر یارب بلقنا نایرج زونه .دنا هدماین نادیم سن تخس هتسه تسا یریگ لکش لاح رد مراهچ ل هاگشناد دنچ رد اه لکشت زا یخرب .تسا یریگ لکش لاح رد مراهچ لسن تخس هتسه .تسا هتفرگ لکش مه یتبثم تاقافتا تشاد ار اه یریگرد نیرتشیب .دنا هداتسیا هاگشناد رد مکحم اما .دنا هدروخ بوچ و دگل و تشم یجیسب نایوجشناد زا یخرب .دنا ه یهاگشناد .دننک یم یگداتسیا بلقنا مچرپ یاپ مکحم یهللا بزح نایوجشناد نلا ،دوب هدش تیصاخ یب لبق یاه لاس زا هک ههد لسن نایم زا ینایرج کی هرخلاب .تسا بولطم یلیخ نیا زا و هداتسیا مکحم .تسا یریگ لکش لاح رد دون ههد و داتشه ئسم هک درادن یراک مه لصا .دنک یم عافد بلقنا .دنا هدرک هابتشا نیلو و یتیهذ راثآ هب تبسن اه هام ات دنریگن ار هنتف یولج مدرم رگا .دریگ لکش فانصا ،قطانم ،تلحم رد دیاب تمواقم هتسه نیا یانعم و یکاردا ثحابم .تشاد میهاوخ ثحب ی تسا هدش لکشم راچد یناسر علطا رد ماظن ضح و یناسر علطا مدع لکشم هک نیا رگید هتکن یاه شخب هکلب .تسین زکرم نیا لکشم اهنت اه هناسر رد یرادرهش گنرمک رو م تسد هاگ چیه هک میوگ یم هناعطاق .دنراد لکشم هناسر و یمومع راکفا هزوح رد مه ماظن زا یرگید هاتوک بطاخم زا هزادنا نیا ات ا .دوب هدشن
97 ب بطاخم هک هدرک داجیا ار یا هلوزیا تلاح یزاجم یاضف رد نمشد .دنک یمن هجوت یا هناسر چیه ه داد نمشد هب ار ماظن تاعلطاربا یمرهج یرذآ ر یلیخ ار یملسا یروهمج تاعلطا ربا هک درک همکاحم دیاب ار یمرهج یرذآ یاقآ نم رواب هب .تسا هتشاذگ نمشد رایتخا رد تحا .دسانش یم ار ام یاه هقئاذ .دسانش یم یبوخ هب ار ام هعماج نمشد اهتصرف دهت و تادی ارگلوصا ههبج یی رظن رد هی ینارمکح ون هنوگره ارگلوصا ههبج رد هناهب ره هب و رتسب ره رد فاکش و فلتخا ،یی زه لقادح هنی سرک نداد تسد زا نآ ی یاه مهدزاود سلجم ارگلوصا طسوت نای دوب دهاوخ اه هرازگ یی نارمکح« نوچ ی غت« ،»ون تاری »یحلصا ر همانرب« و زی ی یاه »نیون تارابع هلمجزا ی ا هک تسا نی خرب اهزور ی هرهچ زا یاه کات و هدرک هدافتسا نآ زا تارک هب ارگلوصا دی اه هزوح همه رد لوحت هدامآ دنراد ی ،یعامتجا ،یسایس یداصتقا رد .دنتسه ...و نیمه طن اتسار ق سیئر نارمکح تمس هب تکرح ترورض زا نآ رد هک سلجم ی غت و ون تاری عب مزل و عورشم نما تشگزاب زا د تی و نخس روشک رد شمارآ ا هدرتسگ باتزاب دوب هتفگ ی تشاد اب تاکن هب هجوت دای سررب هب هدش ی یخرب اهدک زا ی یدصر خرب زاغآ هطقن هک مهم ی لیلحت هاوخ هدوب اه می تخادرپ: حرطم نارمکح ندش ی دج نخسون یدی وس زا ی لاق رقابدمحم فابی تسین ترورض زا وا هک تساهتدم و رگنزاب ی نارمکح عون رد ی هک ینتبم دمآراک رب ی م نخس دشاب ی دیوگ س رواشم هتشون هب اما یسای ا هناسر و ی سیئر اقو« سلجم عی ریخا روف و ترورض تی هجوت ب ار نآ هب شی پ زا شی داد ناشن ». فابیلاق شیپ ا زا نی غت ترورض ری نام هئارا اب ار تسفی ییارگلوصاون کات دروم دی .دوب هداد رارق لاس رد ۹6 نام رد تسفی لوصا ون ییارگ رصت حی ارگلوصاون« :تسا هدش یی داجیا ییانب دج و ون دی انبم رب ی ییارگلوصا رعت فی یم غت نآ رد هک دوش ری یساسا رد ور ،نامتفگ ،درکی ع و راتخاس ،درکلم یگژیو یلصا نیا م بوسحم انب ی ذ هک دنوش لی اه صخاش نآ ی ییارگلوصاون رعت فی یم دنوش هک لصا صخاش هس ی رواب مدرم نآ ،ی ارگون و بان ملسا یی تسا». حرط هژاودیلک »ییارگلوصاون« اه شنکاو اب نامز نامه رد ی یتوافتم بندمحم« .دش وربور ی »یبیبح ریبد ملسا هفلتؤم بزح ی رد دادرم ۹6 ب صوصخ رد نای ارگلوصاون هملک یی دوب هتفگ ارگ لوصاون هملک نم« : یی ا هدرب راک هب هنار ا .مراد لوبق هن م نی یحلطصا اقآ هک تسا ی فابیلاق رعت دبل هتبلا .تسا هدرب راک هب یفی ا زا ین ارگلوصا رد لوحت نم اما دراد عوضوم یی لصا رد ار کی عوضوم لوصاریغ هنایارگ منادیم ». رد رج نای ن نابلط حلصا زی جات اضردمحم کی دادرم رد ۹6 ارگلوصاون عوضوم هب شنکاو رد یی هتفگ ارگلوصا« :دوب نای م رگا ی دنهاوخ تروص هب کی یدجویتانرتلآ حا و دنشاب هتشاد روضح انای پ سناش زا زوری ی اه تباقر رد ی آ گرزب هدنی اب تسخن ،دنشاب رادروخرب ی د ا زا نی بو هتسوپ هلی ینامتفگ پ دوخ رود هک هدیچی اب ،دنوش جراخ دنا دی یعون هلیپ ینکش دننک.» دعب خا تاراهظا زا ری سیئر ما زاربا هک سلجم راودی ی نما رتدوز هچره« :دوب هدرک تی شت لماک تروص هب روشک رد تی غت ات دوش تاری نارمکح تمس هب مزل و عورشم ی اه هصرع رد ون ی ،یداصتقا یعامتجا س و یسای س ماظن بوچراچ رد یسای روهمج ی یملسا زاغآ دعب رظنراهظا ».دوش ی اوتحم اب ی »حلصا« لا تزع ار»لوحت«و یماغرض رش هاگشناد رد فی درک حرطم یماغرض ا دقن نمض هدی ا هب هراشا اب و داشرا تشگ هکنی سرپ همه رادفرط اصخش ی ور حلصا ترورض زا اهراب ،تسا یاهدرکی طلغ ب هجوت و هتشذگ فطصم .تفگ نخس لوحت هلوقم ه ی میلسریم نزی وت راشتنا اب یتی تشون: «هاگتسد یاه یتینما تاعلطا و ی و ییاضق دیاب یاراک ی بلقنا مدرـم قـح رـب هتساوخ تباجا رد ار دوـخ ی جن و بی نودب ،اـم زوس تصرف ی داصتقا تاحلصا ات ... دنهد ناشن ی رادا و ی شیب ا زا نی خات هب ری »دتفین ا رد . ین نایم یخرب لوکوم نابلط حلصا زا ا ندرک نی عب هب ار تاحلصا د نما و شمارآ تشگزاب زا تی عو« ار ب هد ی خرب و هدرک اقلا »ماجنارس ی رج نلاعف زا نای ییارگلوصا زین تادیکات فابیلاق غت و حلصا رب ری ار کی م »تاباختنا دربهار« ی م ناونع و دنناد ی أر بسک لابند هب وا دننک ی تسا. رد نیمه هنیمز کی س لاعف یسای نارمکح ارگلوصا ی لاق ون فابی نامتفگ ار ی اتسار رد ی یاقلا اسحا« وس زا »تسب نب س ی نانمشد نارمکح زا تبحص و هتسناد ی وه و لصا رد لکشم دوجو ار تی مکاح و ماظن لک تی یفرعم رت مهم اما .درک نـی تاراهظا هب دـقـن سیئر ماغرض لا تزع و سلجم ی اجر ار زوین داقتنا شرازگ هک تشاد ی اه هناسر رد هدرتسگ تروص هب نآ ی هداد رشنزاب بلط حلصا زا و دش ارگلوصا ههبج رد فاکش و فلتخا هناشن ناونع هب نآ یی دای دندرک زویناجر ئر تاراهظا صوصخ رد سی نارمکح« هرابرد سلجم ی ن »ون اعدا« :تشو ی سیئر پ سلجم نوماری غت و تاحلصا موزل تاری ارب عورشم ی نارمکح تمس هب تکرح ی اه هصرع رد ون ی ،یداصتقا یعامتجا س و یسای ماظن بوچراچ رد یسایس روهمج ی ملسای
98 یوزرآ رید هـنی نـیا عس هک تسا دارـفا ی ا تاراهظا اب فلتخم عطاقم رد دنراد نی ینینچ رتسکاخ هندب ناشدوخ لوق هب ی ار هعماج ا و هدرک بذج ناشی شن بقع هاوخ ؛دننک ظفح بلقنا ناماد رد ار ینی اه هتساوخ ربارب رد ی شروش قحان نای راکمه هاوخ ،دشاب ی اب رظ فی و زو ری و ندرکدادملق هوقلاب هـجراخ ی مها مه لصا . یتی درادن رد هک نیا ریسم آ رد و هدنی لب هچ یی .دمآ دهاوخ روشک رس رب لاربیلوئن یاه ابا هاوخ حلصا یی رلوکس هطرو هب نداتفا زا مسی زین ارش رگا و هتشادن طی ا ،دنک اضتقا نـی ن ار هـبـلاـطم زـی مـلـع ادج ناهاوخ و هدرـک یی نید س زا تسای تح و هدش ی ناملراپ تموکح ی ن ار زی م هبلاطم ی ف .دننک یقر نموش« درادن مه ی »ماغرض نوچ دشاب ای یتارکونکت« نوچ...» زویناجر نینچمه ماغرض تاراهظا ی رش هاگشناد رد فی عضاوم هباشم ار کی طارفا بلط حلصا« »ی لا تزع« :تشون و دناوخ یماغرض رد هداد خر تاقافتا زا اه لاس ی ۹6 و 1۴00 هـنیک زمرت هباثم هب ار نآ و هتفرگ لد هـب ی سم رد ری زادرپایؤر ی م دوخ ی دناد». رد نامتفگ نورد تافلتخا تروص ره ی نایارگلوصا نارمکح« صوصخ رد ی واتسد هب هلصافلب ...و »حلصا ترورض« ،»ون زی ی یارب اه هناسر ی اقلا تهج بلط حلصا ی ارگلوصا ههبج رد فاکش یی اج ات دش لدبم یی عدم هک ی ارگلوصاون دندش نای اه هرازگ یی نوچمه ینارمکح« پ فده اب ار »ون هدای اضعا ندرک ی اپ ههبج رادی ی دم راطق زا ری تی م لابند ی دننک دامتعا شرازگ رد 1۷ ا « دوخ نابآ هکنی نایارگلوصا مارآاناما ،دنحلصا هدامآ ی یاه ریخا یولج نیا هاوخ لوحت ی بلط حلصا و ی ار ارگلوصاونرکف قاتا زا هدمآرب ار »تسا هتفرگ نای یارب اه شلاچ زا روبع ی ورشیپ ور اب هلباقم و یدرک اپ ههبج رادی ی بلغا« هک دناوخ سب نحلاب دنترای رد صوصخ یاهدادخر ریخا م رظنراهظا ی رثکادح دروخرب راتساوخ و دننک ی م ناضرتعم اب دنوشی». دامتعا نینچمه یعدم اون« :تسا هدش ،نایارگلوص اهدادخر شرتسگ ی یضارتعا ریخا قلت تصرف مکح رد ار ی یم رط زا هک دننک ی ق م نآ ی دم هوحن دنناوت ری تی اپ ههبج رادی ی اهراتخاس رد ی میمصت ز ار زاس ری ا رد »دنربب لاوس نی لوحت و حلصا« :تسا هدمآ شرازگ ارگلوصاونرظنم زا ،نای زگیاج ینی اضعا اب اهنآ ی اپ ههبج رادی ی تسا» رد مه همادا نی ا هناسر طخ ،ی شرازگ رد قرش همانزور ی (1۸ م حرطم ار هرازگ ود )نابآ ی ا هکنآ تسخن« :دنک نی نامتفگ قاقشنا ی هب اپ هناتسآ رد تردق عازن نای لعف سلجمرمع ی مینو لاق هاگن فابی تآ سلجم هب ی تح و ی ر تاباختنا ی تسا روهمج ی اربانب ؛تسا نی شتآ ط هناخپوت فی لع اهوردنت هی نایارگلوصاون لد هب لی لاق تکرح ،فابی لیذ یاعدا ناجر لوق هبات تسا تاحلصا زاغآ زوی فیط رتسکاخ ی ئر تمس هب سی امت سلجم لی ادیپ ا هکنآ مود .دنکن نی یقلت دراد دوجو رواب و ارش هک طی نونک تسب نب و ی زا روشک داعبا همه رد س و داصتقا تسای د ات ،یساملپی تشیعم گمه ،...و ی صحم مصت ،راتفر لو تامی گ تردق و ری ی فیط شخب هک تسا وردنت ی سلجم زا مهدزای س تلود هندب لک و مهدزی اربانب دراد دوخ هضبق رد ار ین دیکأت ارگلوصاون طسوت تاحلصا موزل رب نای زمر مسا ی اربی هب هیشاح ارگلوصارپوس ندرب نای مصت هندب لک و تلود زا می ریگ ی یسیئر تسا». همانزور نامرآ« »یلم زین شرازگ رد ی یعدم خا دروخرب عون تسا هدش ری سیئر خرب اب سلجم ی یارزو مطاف نوچمه تلود ی نیما ز( ری جوا ،)تمص زو(ی ری زودناخ ،)تفن ی زو( ری م و )داصتقا یمظاکری سیئر( م ناشن )هجدوب و همانرب نامزاس ی لاق« هک دهد فابی و نایارگلوصاون ا ار تلود هک دندصرد ز وسو تمس ی یخرب یوردنت یاه رادیاپ ی یچ ار اضف و دنناشکب روما حلصا دنور تمس هب اه غت تمس هب ری آ تلود و سلجم رد هدنی هوردنت و دنربب یا نیا رج نای شاح هب ار هی دننارب». لیلحت رظن و هی اب خا ثداوح هب هجوت ری زا هک روشک رد کی خرب رد تاحلصا و »وگتفگ« شرتسگ ترورض وس ی ور زا اهدرکی و بانتجا ار اه شور ریذپان وس زا و هتخاس ی جوم رگد ی ما زا دی رج رد نای ارب تاحلصا ی م رظن هب ،تسا هدروآ دوجو هب ار تردق هب تشگزاب ی دسر ارگلوصا ههبج رد هناهب ره هب و رتسب ره رد فاکش و فلتخا هنوگره ،یی زه لقادح هنی سرک نداد تسد زا نآ ی یاه مهدزاود سلجم ارگلوصا طسوت نای دوب دهاوخ نیاربانب اه هرازگ حرط یی نارمکح« نوچمه ی غت« ، »ون تاری »یحلصا ارگلوصا طسوت ...و نای ن لوا هلهو رد زای نورد عامجا هب ینامتفگ ارجا هوحن و ترورض صوصخ رد ی غ رد دراد نآ ری نیا شآ هنشاپ هب تسا نکمم تروص لی رج نای ییارگلوصا لیدبت .دوش
99 مدرم ؟دنیوگ یم هچ »نم سراف« رد هناسر هعومجم هتبلا و( سراف یرازگربخ اب مدرم لاصتا طاقن نیرتمهم زا یکی ناونع هب »نم سراف« هناماس سکعنم ،)روشک یاه هغدغد زا یهجوت لباق شخب هدننک هغدغد ؛تسا مدرم هرمزور و ینهذ یاه هناسر رد لصا عقاوم زا یرایسب هک ییاه من هدید اه دوشی یمن هتخادرپ نآ هب مدرم زاین دروم لکش و هزادنا هب ای و رد یهاگ هک یتاعوضوم زا یرایسب هک تسا یرورض حیضوت نیا رکذ .دوش هناسر یم گنررپ اه تساوخرد زا یرایسب ،لباقم هطقن رد و تسین مدرم هجوت دروم نادنچ ،دوش یسانشراک هبنج امازلا مدرم یاه هب یلو درادن ی ناونع غد ک شیوپ نیرتمهم زا یدادعت یسررب هب ،شخب نیا رد .دوش هجوت نآ هب دیاب مهم هغد کی رد هدش تبث یاه یم ریخا هتفه .میزادرپ ❖ شیوپ رارکترپ یاه شیوپ ،هتفه نیا یاه نانچمه تسا ینیما اسهم توف زا سپ تاشاشتغا ریثات تحت داباهم و ناهفصا ،هذیا رد یتسیرورت ثداوح و تدش رب وخرد تسا هدوزفا نارگشاشتغا اب دروخرب یارب مدرم تسا . هکبش شقن و یزاجم یاضف هاگیاج هب هجوت و یعامتجا یاه .تسا هدوب هجوت لباق هنیمز نیا رد اضف نیا رب یلم تیمکاح موزل ❖ شیوپ یلاب یاه 1000 اضما دوش لاعف هرابود اجارف رظان هناماس* یتدم ن طسوت رظان هناماس هک تسا یوری یماظتنا ریغ« ا . تسا هدش »لاعف نی ظو هناماس هفی راجنهان و دوهشم مئارج اب دروخرب ی یاه یقلخا گنهرف و ی عامتجا و ی مومع نکاما و وردوخ رد »باجح فشک« دننام ی ارب و تشاد هدهع رب ار ی و نکشراجنه دارفا پ نکش نوناق کمای م لاسرا دشی ا هک نی ز دودح ات رما یدای یولج نیا اهینکشراجنه م ار تفرگی گدنرادزاب تردق و ی .تشاد عضو هب* تی ارس رد باجح ی یناریا سر مق یگدی دوش هنافسأتم یدنچ ارس هک تسا ی یناریا یهاگنلوج یارب یدارفا تحار هب هک هدش ی م باجح فشک هب مادقا دننکی لوئسم فرط زا و ی ن ه مه هاگشورف چی رکذت و مادقا ی من هداد دوشی هب اهراب نیلوئسم ولج هک هدش هداد رکذت هاگشورف ی نیا راجنهان ی گب ار دنری اما یمادقا ا رد نی هنیمز ن تروص هتفرگ .تسا بوذ ماهس* مأت زا نهآ نی یعامتجا دوش لقتنم هکرابم دلوف هب اب رادماهس هب هجوت ی یصصختریغ مأت نامزاس نی یعامتجا رد رثوم مادقا مدع و ناهفصا نهآ بوذ رد )اتسش( تهج تلکشم لح نیا ظع عمتجم می یتعنص اب یورین1۴000 قتسم راک می داصتقا تلکشم و ی هدمآشیپ زه نتفر لاب و هنی نهآ بوذ تکرش هدش مامت لد هب ناهفصا لی رنا ناونع هب کک فرصم ژ ی یفرصم ب زا و نی شاح نتفر هی ا دوس نی ز هب دورو و تکرش نای راج لاس رد ی دنمشهاوخ ، وم عفر تهج تسا عنا لوت هار رس زا دی نیا ظع عمتجم می یتعنص ا و داجی یدشر رادیاپ افوکش و ناهفصا نهآ بوذ رد یی ا ددجم نی عضو دوبهب و عمتجم تی یتشیعم ناسمه( لنسرپ زاس ی تخادرپ قوقح ی لاقتنا هب تبسن ،) 56 نهآ بوذ تکرش ماهس زا دصرد مات نامزاس هب قلعتم هک ناهفصا نی یعامتجا م )اتسش( ی دشاب هب امرف لوذبم ار مزل تاروتسد ناهفصا هکرابم دلوف تکرش .دی رتلیف* گنی یاهمرفتلپ یجراخ یماح شاشتغا رد خا تاشاشتغا ری دوب دهاش می رط زا هک قی یاهمرفتلپ یجراخ ا لثم ،مارگاتسنی وت ،مارگلت ،رتی بوشآ پآ ستاو هدنامزاس اه ی ودندشیم سو هب هلی یاضف زاجم ی ضعب هدش اهر ی ا وج ز .دندش لافغا نامروشک نانا اب مرفتلپ لماک عطق یاه یجراخ یورو مرفتلپ هب ندروآ یاه یلخاد گ راکب و ری ی تنرتنیا یلم هنیمز ارب ار ی دعب ثداوح ی ب زا ی ن ربب دی نم سراف
100 ا ،مارگلت* مارگاتسنی دوش دودحم پاستاو و انب پ هتشذگ هلاسدنچ هبرجت هب ی ما یاهناسر ا ،مارگلت مارگاتسنی و و استا خرب زا رتارف ،پ ی یاهدربراک دیفم پ هک مای اه ناسر ی یلخاد م مه دنناوتی رتسب هب ،دنهد ششوپ ار نآ ی یارب اه غورد راشتنا ی نیضراعم نید ورت ،تلم گنهرف و جی نب نداد دابرب و اشحف ی نا گنهامه ،هداوناخ ی ب و همانر ر زی ی یارب روهمج ماظن اب هضراعم ی یملسا ناریا لیدبت ا هدش .دن دم ارچ ناری سرتسد فذح رد هطوبرم ی یمومع نیا مایپ م للعت دنا هدرک لمع اورت بسا دننام هک اه ناسر دننکی غت رد امش ارچ ؟! ری ناریدم دج راک هظفاحم و لعفنم تی من ناشن ؟!دیهدی ❖ شیوپ مهم یاه یامح*ت ت زا می یلم اپ ات لابتوف ی ارب ناج ی ا ناری یب اهج هصرع رد امش روضح کش ،ین زع روشک تزع و رادتقا هناشن نامزی ا زا .تسا نی ا نادرمرولد امش زا مدرم هتساوخ ور نی تسا هراظن نامشچ ربارب رد هک رظن فلتخا ره زا غراف ،ناهج مدرم رگ ،ی ز ری ا راختفارپ مچرپ ناری امرس هک شاهی تیانع هصاخ ی یلع نبا یسوم لع( اضرلا هی ملسلا لدمه اب ،تسا ) ی و تدحو و اشن مح و تلاصا نداد ن تی ،یناریا ا ناملسم تلم لد ناری نک داش ار دی ارگسنجمه مچرپ گنر ذوفن اب دروخرب* نای اهرازاب رد ی فلتخم گنر سنجمه مچرپ نایارگ بابسا بلاق رد زاب ،ی بناج مزاول ،کاشوپ ی غ و هری پ ذوفن ادی م .تسا شرتسگ هب ور و هدرک تسیابی رس اعی هاگولگ اب یاه دیلوت و زوت عی نیا هاگآ و دوش عطاق دروخرب تلوصحم ی یشخب گ تروص مدرم هب مزل دری رورت هلمح* یتسی ا مدرم هب هذی راذگن خساپ نودب ار دی اب ا هدروخ مسق نانمشد هناحوبذم شلت هب هجوت ناری اه هناسر و ی ارب اهنآ هب هتسباو ی لخاد گنج هب نامروشک ندناشک ی هب و روشک ندناشک بوشآ زا هف مدرم می ا تسرپ نطو و ناری یم میهاوخ تارهاظت اب ی زع روشک رسارس رد هدرتسگ نامزی ناریا نمض تیموکحم تاین رورت تلمح نانمشد موش یتسی ریخا ش رد زاری ا و هذی نکش نادند خساپ و موکحم ار ناهفصا و ی دنهدب نانمشد هب رازاب و هبسک زا تيامح موزل* نای دهت لباقم رد دی نارگشاشتغا هبسک رازاب و نای عضو هب هجوت اب روشک دهعتم تی یداصتقا لاعف رارمتسا ترورض هب دوجوم تی یداصتقا هب و دنتسه هاگآ دوخ ناوخارف ای چ ره زی رگید ی هیبش دناعم هتساوخ هک نآ نی ناسک و ی ارب هک تسا ی بیسآ م هشقن روشک تابث و داصتقا هب ندز ی دنشک یهجوت دننکیمن ل اذل . ا مز لوئسم هک تس نی ییاضق ماظتنا و ی ا زا تيامح هب تبسن نی زع نازی دهت لباقم رد تادی رد نارگشاشتغا یلیطعت رابجا ی .دنروآ لمعب ار مزل تامادقا ناشبسک لحم مهس درآ شورف نافلختم اب* ییاه دوش دروخرب یناسک فام هورگ لکش هب هک ییای دم هک دنتسه ناری اهییاونان وشت ار قی دننکیم م اهنآ زا ار درآ و دنرخی نوناق لکش هب و ی ار نآ م رداص دننکی تلیهست* نکن دودحم ار موس دنزرف ؟دی هدنب رات رد نام موس دنزرف هک هدنب لاثما و خی 1۴00.03.2۴ ن هدنب دمآرد و هدش دلوتم زی ارب ارچ ،تسه مک ی امح نوناق تی هداوناخ ناوج و ی تیعمج مز و وردوخ حرط( نی یطاسقا هام نابآ زا ) 1۴00 ؟هدش هتشاذگ طرش وصت هعماج رد غورد اب دروخرب نوناق* بی دوش تاعلطا اب ،اههاگتسد هب درف ره طسوت هدش هئارا دی راع ی سر ناکما تابثا تروص رد و دشاب غورد زا یگدی هتشاد دوجو اههاگداد رد ارب تخس تازاجم و دشاب شی نیعت .دوش
101 دنتسم تخاس موزل* ی ت زا رح یم ناماگ هاگتسد فی ب جنر و نارامی یناطرس یهورگ دارفا زا ی زغم روموت هب لتبم هک ی ارب دنتسه ی تملس بسک ی زگان ری حارج ار رس دنتسه ی ،دنیامن نیا سب تارطخ راک رای ی ب و هتشاد نارامی هضراع هب یاه ینوگانوگ م لتبم ی هاگتسد .دنوش ی اناماگ مان هب فی ا رد ناری یم دشاب ب هک یضع اهروموت زا ی زغم ی د و هدناکشخ ار نآ رس هب هعشا نداتسرف اب ار رگی زاین ی حارج هب ی ن رس تسی راک تخوس نتشادن تلع هب هاگتسد رضاح لاح رد . یمن رحت نوچ و دنک یاهی رما هناملاظ اکی میتسه ا هب )دئوس( هدنزاس روشک ناری من ار هاگتسد تخوس .دهدی نکارپغورد* ی یربلساهیت ب یسرر دوش ملعا نآ ماکحا و اب شتآ هب هجوت زورفا یاهی یخرب ربلس زا اهیتی غورد و ههبش و یاهینکارپ ئر زا ،دنس نودب و رمتسم سی ئاضق هوق مرتحم هی اقآ ی یاهژا راد تساوخرد می رد ات کی نلع هاگداد ی غورد،اهاعدا مامت فافش و تمهت و اه یاه نیا سررب ار صاخشا ی ماکحا و هدرک هرداص رب مدرم رظن و عمس هب دس نیناوق* هدنرادزاب یارب ریگولج ی باجحدب زا ی بیوصت دوش زا ناگدنیامن م سلجم مرتحم میهاوخی یارب ریگولج ی باجحدب هعاشا زا ی لوت رب تراظن و تادی یاهسابل اهنآ شورف و بسانمان نیناوق یاهدنرادزاب وصت ار بی نچمه .دننک نی زا م تمص ترازو ی میهاوخ اسو و رازبا لی یباجحدب لوت هزاجا و عمج اهرازاب زا ار دی یاهسابل ب ،هراپ ی وت ،همکد ر ی .دنهدن ار بسانمان لک و دنوش موکحم تازاجم دشا هب نارگشاشتغا* اب ر هب هجوت هتخی نوخ ندش یاه ب و کاپ هانگی ن ،درم ،نز ،هچب یاهوری یماظن سب و یجی شاشتغا تسد هب ارگبوشآ و نارگ ،ن نینچمه نما و مظن ندز مه رب یت ورت و تاسدقم هب تناها و هعماج جی ،یباجحدب د تاشامم رگی راتساوخ ام ،تسا سب می یمامت یدارفا ه هک رایبمزی هدوب شتآ مج زا دنا هل ربلس اهیتی ماح ناراکشزرو و ی تربع سرد ات هدرک موکحم تازاجم دشا هب ار شاشتغا ی ارب دشاب ی رگید هنتف هک نارگ ا هزاجا ناشدوخ هب داجی ینماان هوت و نی رش و رواب هب تعی روهمج مدرم ی یملسا ناریا .دنهدن ار زرواشک کناب نانکراک نادنزرف مادختسا* ی هپس کناب زا بذج مدع و اب ف همان مهافت هب هجوت ی نیبام زرواشک کناب ی نبم هپس و ی ن بذج رب یاهوری کناب رد هپس کناب دازام زرواشک ی رد هک تیاهن ثعاب عیضت مادختسا قوقح ی ا ،ادهش هداوناخ لماش نانکراک نادنزرف ،نارگراثی م ناگتسشنزاب ،نازابناج ،ددرگی ا لاطبا تساوخ رد ی ن راتساوخ ار همان مهافت .می یا* داج یاهناماس مک شرازگ تهج راک ی دم و نادنمراک ناری یتلود داجیا هناماس هچراپکی رسارس ی و رب سرتسد لباق یا امن اب هارمه ،مدرم مومع شی پ هچتخرد ریگی ی رد مدرم شرازگ تهج عوضوم و تارادا اب هطبار ای دم و نادنمراک ناری یتارادا رورض و مزل ی .تسا لع دادرتسا تساوخرد * ی یرکیم رط زا قی یلپس ب للملانی اب لع هتسجرب شقن هب هجوت ی رک یمی خا تاشاشتغا رد ری پ غورد و یاهینکار دعتم ا د ی،ناش ن هب هلمح شزومآ یاهوری نما عفادم تی زاجم تاحفص رد ی غ تامادقا و لباقری ا راکنا ناشی هیلع ینما ت یلم خ و تنای لپ زا ؛روشک هب راکشآ سی ئاضق هوق و هی تساوخرد دوشیم رط زا قی سیلپ للملانیب سر و دادرتسا تهج یگدی ارج هب می ناشیا امن مادقا دنی ه و هنوگچی یضامغا سر رد یگدی تافلخت هب ناشیا .دنشاب هتشادن یچقاچاق* دوش هتخانش براحم ناونع هب روشک هب هحلسا رد نیا مایا ورس طسوت روشک لخاد هب حلس قاچاق سی یاه یتینما یجراخ ازفا هب ور نامروشک نانمشد و شی ا و تسا نی رامآ زا یفشک ا فده تسا صخشم لماک حلس قاچاق نی اچاق نماان مه ق ی و م مدرم نتشک ی ا دشاب نی ا خلت هثداح اهزور هذی ناهفصا و دیوم نیا ابند هب نمشد هک تسا هلاسم ل م مدرم هب ندز هبرض ی زوت و قاچاق اذل دشاب عی براحم ناونع هب هحلسا و حلس لمح و ضاق ات دوش هتخانش ی امن رداص مکح تقو عرسا رد دناوتب قاچاق هدنورپ دی
102 ساوخرد * رانکرب ت ی ملگ یدمح لد هب یل لع مادقا هی لم عفانم ی ییحی یدمحملگ یبرمرس میت سیلوپسرپ نما فلخرب تی یلم شزرو لوصا و ی امح نمض تی واصت راشتنا هب مادقا ،نارگشاشتغا زا ری بلاطم و ی زاب هب باطخ نانکی د زا سپ لابتوف رادی آ اب لاتی یسیئر ینبم ا رب هکنی من تفرعم سرد رد دوشی رتشیب رفص زا امش هب ا .تسا هدومن ،داد نی لاح رد ی هک تسا ییحی یدمحملگ م هنلاس اهدرایلی ب زا ناموت ی لاملات روهمج ی یملسا رد دزمتسد ی تفا دنکیم م بلقنا و ماظن لباقم انلع اما .دتسیای یناوتان* زه تخادرپ رد مدرم یاههنی یکشزپنادند باسحیب د هفرعت ندوب باتک و یکشزپنادن م رد یاهبط انبم هچ رب فلتخم یی ارب ؟تسا ی یاهداوناخ هناهام دمآرد هک شا ،4 5 نویلیم ا هنوگچ تسا ناموت نی زه اههنی مأت ار نی تراظن ارچ ؟دننک ی ؟تسین ب ارچ اههمی کشزپنادند تامدخ ی رارق ششوپ تحت ار ؟دنهدیمن ق شهاک ترورض* یتم کشم رداچ ی رداچ سب ششوپ رای ی ر رهش نانز زا ق هنافساتم اما تسا تش تمی ازفا لاح رد زور هب زور نآ شی رب مکاح مروت هب هجوت اب و تسا خرب ، هعماج ی رخ تردق اه هداوناخ زا دی .دنرادن ار نآ مک اب* یشورف یلوتناگدننکد اذغ داوم یی دوش هلباقم یخرب یاهتکرش ییاذغداوم شورف مک ی یم هنوگ هب ،دننک یا ا هک نی اذغ ملقا یی ،سپیچ( ک ،کنسا ،کی ،تیوکسیب ،ینتسب هباشون نبل عاونا ،اه تای نپ صوصخ هب ری نزو نامز رورم هب ) ک و ناشتیفی ق و رتمک ناشتمی رتشیب .دوشیم رس شخپ* ییاهلا اهیکرت ی ف زا یلیوم دوش فقوتم اوامن و هنافسأتم لاس دنچ ی ف هک تسا ومیلی اج اوامن و ی ت مج هکبش ی یو هدرک رپ ار رس و یاهلای کرت نجهتسم یاهی رد مئاد تروص هب ار یاهمرفتلپ یلخاد م هضرع نآ .دننکی عیرست* ارب همانسانش رودص دنور رد ی ا ردام نادنزرف یناری نابناجنیا یعمج ا ناردام زا یناری ا نادنزرف ناونع هب نی پ رد موب و زرم ی بیوصت عت نوناق هدحاو هدام نی فیلکت تیعبات نادنزرف ح ا نانز جاودزا زا لصا یناری جراخ نادرم اب ی بوصم 1398.7.2 ما رون یدی اهلد رد نامی ما و ی راود میدش ز هک نی لکتلب سپ یفی و وه ضراعت یتی اپ هب نامنادنزرف ی نا هدیسر ن نامنادنزرف و تسا زی دنلبرس تهج رد ی روهمج سدقم ماظن ی یملسا ناریا مزرس هب ی ن ردام ی تمدخ دوخ ما درک دنهاوخ ب تشذگ اب ا شی لاب رامش و لاس ود زا ی ،نایضاقتم دنکی شیب ارجا دنور دح زا یی نیا نوناق ب دادعت رامشی ی ا ناردام ام زا یناری نارگن ار ی لکتلب و یفی یتیوه .تسا هداد رارق نامنادنزرف شاح زا رطق تعنامم* زاسهی ی یارب میت یلم لابتوف اب همانرب هب هجوت یاه ش نطو مو ناشورف قفانم زا نی راکتیانج زجت ات هتفرگ نابلطهی تنطلس و و رطق رد روضح تهج نئاخ نابلط ینکارپترفن هیلع ا هک دوش هتساوخ رطق تلود زا ،ماظن و مدرم نی خ شابوا و لذارا تنای یپهش رطق روشک هب دورو ضحم هب ار سر تهج و هدرک تشادزاب یگدی هنلداع مج هب ناش مئارج هب روه ی یملسا ناریا .دنوش دادرتسا پ هچراپ نلبس نارگراک* یگیر دنتسه دوخ تاقوعم و راک ام یعمج راکمه عطق هام دادرخ زا هک هچراپ نلبس تکرش لنسرپ زا ی میدش مامت زورما هب ات ی راو تکرش فرط زا ام تابلاطم زی تح و هدشن ی راو مدع تلعب زی همیب نیمات یعامتجا لاس رد 1۴00 و 1۴01 اب و لقادح نتشاد 6 ب زا ،هقباس لاس همی راکیب ی مورحم زا،میدش نیلوئسم یناتسا ادا و هر پ تساوخرد راک ریگی ی روف ی راد می بسانم ترورض* زاس ی یاضف رهش ی نلولعم هدافتسا تهج هولع بسانم رب زاس ی یاضف رهش ی یارب اب نلولعم دی هژورپ هب یاه ،ینامتخاس ،ینارمع رادا ،ی رفت یحی ... و بسانم دراوم هک زاس ی اپ ،دنشاب هدرکن ظاحل ار نلولعم نای .دوشن هداد راک
103 ورت ترورض* جی ناوخباتک گنهرف ی هعماج رد نابحاص اناد و درخ یی دننادیم ورت اب جی جاور و نتفای ناوخباتک گنهرف ی سب ،هعلاطم و رای ی راجنهان و تلکشم زا یاهی عامتجا هاوخ عفترم و لح اسب هچ و دش د نچ رد نی یاهعماج نانچ نآ لکشم ی ن دوجوب دیای کأت . دی رک نآرق ررکم شرافس و ،می ربمایپ مرکا موصعم همئاو )ص( نی )ع( رب شیازفا رذع و هدومن مامت ناگمه رب ار تجح ،شناد و ملع ی هاتوک و روصق رد ی ا رد نی سکرب رما ی یقاب .تسا هدنامن ریگعضوم* ی س لاجر و صاوخ یسای هیلع شتغا دوش ملعا تاشا رد راگزور ی ربلس زا نمشد هک یتی زاب ات رگی زاب و نکی راگزور رد و هدرک طخ هب ار ... و ی بلقنا مدرم هک ،ی رش فی دتم و نی روهمج ی یملسا ناریا ا لوط رد نی خا هنتف ری م هب اهراب و اهراب نادی ا زا و دندمآ نی ییاهیغای پ هک ری زب و کچوک و ناوج و من محر گر دننکی ن لوبق دروم لصا دندرک ترفن و راجزنا زاربا تسی خرب هک ی ا رد صاوخ و ماظن نارس نی گ عضوم هطبار ری ی رص حی مکحم و عطاق و .دننکن ملعا ار دوخ
104 هتفه( مراهچ هام نابآ )1401 یسررب ،ور شیپ شرازگ هکبش دنرت تاعوضوم یعامتجا یاه لماش شرازگ نیا .تسا هکبش رد مهم تاعوضوم و رتیوت یعامتجا مارگلت .تسا :لوا شخب هکبش رد دنرت تاعوضوم یعامتجا یاه مارگلت یاه لاناک تیدوجوم ربا • هتفه رد موس ریت هام تیدوجوم ربا .تفرگ لکش مارگلت رد 1 . تیدوجوم تاعلطا هذیا مارگلت لاناک رد ۲ 1 تیدوجوم یاه تسپ تیدوجوم ربا هذیا مارگلت یاه لاناک رد • هب لابند ناوخارف دض بلقنا رد رهش هذیا نارگشاشتغا اب یاهورین یماظتنا ریگرد دندش و رد نیمه نیح یهورگ حلسم هک راوس رب روتوم تلکیس دندوب اب هدافتساءوس زا باهتلا داجیا هدش اب یاههحلسا شلک هب تمس مدرم و سیلپ یزادناریت پ و دصر شرازگ یامیش عامتجا هکبش ی ییوترت مارگلت و
105 دندرک و اهنآ ار هب رابگر .دنتسب یتسیرورت هثداح نیا زا سپ تسیرورت ،هذیا ،شعاد ،کلفریپ نایک گتشه ، ثحب دروم اه ناربراک غاد .تسا هدوب یعامتجا هکبش رد .۲ تیدوجوم تاعلطا داباهم لاناک رد مارگلت 2 2 تیدوجوم یاه تسپ تیدوجوم ربا داباهم مارگلت یاه لاناک رد • فلخرب یزاساضف و هتشک یزاس هناسر یاه دناعم زا نیا ،هثداح چیه یزادناریت طسوت یاهورین یماظتنا تروص هتفرگن تسا و نیا اهورین اهنت اب هدافتسا زا یاهشور دض شاشتغا یعس رد قرفتم ندرک ناناوج دنتشاد ناربراک ،ور نیا زا و یجراخ یاهلاناک رد دناعم مه ار بلقنا ،چدننس ،ناکوب ،یدمحا هتشرف ،ینیما اسهم تاملک داباهم گتشه رانک گتشه هب داباهم گتشه ات دندرک یراذگ 1۷۷ .دسرب مارگلت رد دیدزاب نویلیم
106 3 تیدوجوم تاعلطا نایک کلفریپ مارگلت لاناک رد 1 3 تیدوجوم یاه تسپ تیدوجوم ربا نایک کلفریپ مارگلت یاه لاناک رد • مناخ ییلوم ردام نایک دقتعم تسا شدنزرف ار نارومام هتشک دنا. وا یم دیوگ نارومام یارب ناشتینما هب اهنآ هیصوت هدرک دنا هک هب تمس نارگشاشتغا دنورن و یماگنه هک رود دندز نامه اه هب ناشنیشام یزادناریت هدرک دنا یخرب رد یاضف یزاجم تاراهظا مناخ ییلوم ار یشان زا یاقلا بلقنادض رد تاظحل هیلوا نیا هعقاو دنتسناد و نآ ار اب تاراهظا فلخ عقاو ردپ اسهم ینیما هک هتفگ دوب شرتخد چیه هقباس یرامیب هتشادن هسیاقم دندرک و یخرب رگید زین اب هراشا هب بلاطم هحفص مناخ ییلوم یاعدا یو ار رثاتم زا تاحفص یناریادض لثم هحفص میژر یتسینویهص هک طسوت یو ولاف هدش ،دوب یبایزرا دندرک هب ضقانتم تاراهظا نیا اب کلفریپ نایک گتشه ،ور نیا زا ۴1 .تسا هدیسر مارگلت رد دیدزاب نویلیم
107 ۴ تیدوجوم تاعلطا یوگنخس جیسب لاناک رد مارگلت 4 1 تیدوجوم یاه تسپ تیدوجوم ربا جیسب مارگلت یاه لاناک رد ا هناسر زورم بیرخت هب تسد دناعم یاه جیسب و هاپس یم نآ هب اهنت دننز و یماظن یاهورین ریاس رانک رد داهن نیا هک تسا نآ رطاخ یثنخ رد یرثوم شقن روشک یماظتنا هئطوت یزاس هصرع همه رد نمشد یاه ،داهن نیا رد ماقملاو یادهش نوخ رطاخ هب و هتشاد اه همانرب یارجا زا نمشد تسد روشک یاهزرم زا هنازیگنا هقرقت و هناثیبخ یاه تسا هدنام رود . اب لاحنیا نیا هناسر دناعم یاه اب یراذگگتشه جیسب هیلع لاناک رد یمارگلت یاه اب ریهطت یرگیشحو ،شابوا ناعفادم تینما ار هب تنوشخ مهتم هدرک تسا فده زا نیا تایلمع یناور قیوشت مدرم هب تامادقا تنوشخ زیمآ هیلع جیسب و رگید ناعفادم تینما تسا
108 تسپ تیدوجوم ربا یسراف رتیوت یاه تسپ تیدوجومربا یسررب اب دنرت تاعوضوم ،ریخا هتفه رد رتیوت یاه زا .تسا هدوب یعامتجا هکبش غاد و مهم لئاسم 5 . تیدوجوم تاعلطا یسراف رتیوت • ،دیایب دوجو هب یمارآان و تتشت ،ناریا هعماج رد هاگره درگش یلصا هناسر یاه دناعم غورد یزادرپ و هتشک یزاس تسا رلیآ یقح بش 25 نابآ طسوت کی یوردوخ یراوس لباقم عمتجم هدایپ .دوشیم یو رد هکیلاح لداعت درادن هب تمس هطوحم عمتجم دوریم و هنافساتم هب لخاد لادوگ گرزب ینامتخاس هک رد ترواجم عمتجم رد لاح زاسوتخاس تسا طوقس دنکیم یاههناسر دض یناریا یعدم هدش دندوب یو رد نایرج تاشاشتغا زیربت هتشک هدش تسا هناسر نیا . ششوپ اب اه تیوتیر 2۴ ییات رازه اب مولظم و تسردان تاعلطا هئارا هدید رتشیب هچ ره یارب ،روشک دولآرابغ یاضف هب تبسن ییامن رتهب یداصتقا و یعامتجا تیعقوم بسک یهاو دیما هب ماظن نادناعم یارب یصقر شوخ و ندش .دناهتسشن
109 5 1 تیدوجوم یاه تسپ گتشه ربا یسراف رتیوت 5 2 لیلحت دوجوم فطاوع تی رلیا رتیوت یسراف 3-5 تیدوجوم یاه تسپ دیدج تاعوضوم تسیل رلیا یسراف رتیوت
110 6 تیدوجوم تاعلطا اضردیمح یحور یسراف رتیوت 1 6 تیدوجوم یاه تسپ گتشه ربا اضردیمح یحور یسراف رتیوت • مانب ناوجون کی توف یمارآان و تاعمجت رد ”یحور اضردیمح“ هکبش رد ابیز رهش یاه هناسر و یعامتجا یاه یمسرریغ یاه ورین یزادناریت اب هک دوب هدش اعدا و دوب هدش رشتنم هناسر نآ زا دعب .دش هتشک یتینما یاه یرازگربخ و یمسر یاه یاه ”نارهت رد یداتشه ههد یجیسب تداهش ”ناونع اب یربخ رد ارگلوصا دندوب هتشون ،یجیسب کی ناونع هب یو یفرعم نمض ، لاناک و یجورخ زا ربخ نیا دعب یتعاس اما .دیسر تداهش هب ”نارگشاشتغا“ طسوت یرازگربخ نیا یاه رگید یربخ و فذح اه دش رشتنم ناوجون نیا توف هوحن صوصخ رد نارگاشتشغا طسوت ناوج نیا توف راشتنا اب . ، شیب زا 2۴ رازه تیوت و تنماک دروم رد وا رد یاضف یزاجم رشتنم دش . جوم ،ىدیماان مشخ و ىناشیرپ مدرم زا نیا هعجاف لباق راکنا تسین . کیدزن هب 2۹ رفن رازه شنکاو رد ىاضف ىزاجم ناشن ىم دهد هک هناسر یزاب نیا هزادنا هب نآ داعبا و تحار یردق هب یا نشور یا هداس ناسنا ره هک تسا ن یا تین هجوتم زی یم نآ هدرپ تشپ دوش هناسر عقاو رد دناعم یاه کینکت اب هناسر یاه ره هب یا هناهب ب ثعاب یا یم ناناوج ساسحا نتخورفار .دنوش
111 2-6 تیدوجوم فطاوع لیلحت اضردیمح یحور یسراف رتیوت 6 3 تسپ دیدج تاعوضوم تسیل یاه تیدوجوم اضردیمح یحور یسراف رتیوت
112 ۷ تیدوجوم تاعلطا نیسح یقنور سراف رتیوت ی 1 ۷ تیدوجوم یاه تسپ گتشه ربا نیسح یقنور یسراف رتیوت تشادزاب یادتبا یقنور نیسح نایرج ، نارحب رب یعس صاخ یربخ یاه ادتبا نامه زا و دنتشاد درف نیا یمسج تیعضو زا ییامن نایرج میت ندمآ دراو رب ینبم ییاعدا یربخ زاس یریگیپ هک دندرک حرطم ار یو هب یمسج بیسآ یم ناشن هدمآ لمع هب یاه دهد تسا هتشادن تحص هجو چیه هب درف نیا یاهاپ هب ندیسر بیسآ سنج زا ییاهاعدا تاقافتا نیا نیسح هک دراد نیا زا ناشن ر هک دوخ فده هب مه قیرط نیا زا ات دنتسه یزاسوج لابند هب طقف شنایماح و یکلم یقنور ناریا زا رارف تیاهن رد و نادنز زا ییاه یزاس وج اب ات دنراذگب ناراکهبت و نامرجم ریاس یارب یتعدب ییاضق هاگتسد لباقم یزوریپ اب ات دنتسه شلت رد مه و دنسرب تسا نوناق لاگنچ زا دنناوتب ییاضق هاکتسد و نلوئسم نتشاذگ راشف تحت و روآ مرش تامادقا ریاس و یزادرپ غورد و هدرک ادیپ ییاهر دنسرب دوخ موش فادها هب و
113 2-7 تیدوجوم یاه تسپ دیدج تاعوضوم تسیل نیسح یقنور یسراف رتیوت ۸ تیدوجوم تاعلطا ماج یناهج یسراف رتیوت
114 1-8 تیدوجوم یاه تسپ گتشه ربا ماج یناهج یسراف رتیوت هکبش یسراف نابز و دناعم ناریا هک لانشنرتنیا میت دنتشاد نیا رب دیکات یلم ناریا ار یارب روضح رد ماج یناهج 2022 رطق میرحت دننک لاح راگنا هیضق سکعرب هدش و ناشدوخ ار زا روضح رد ماج یناهج میرحت !دندرک نیا ربخ 45 تیوتیر رازه ناربراک نیب رد .تسا هتشاد رتیوت نیا عوضوم ثعاب دش ناربراک یاههکبش ،یعامتجا زا ناریا لانشنرتنیا هب ناونع کی هکبش یتسیرورت مان دنربب هب رظن دسریم نیمه هلئسم رد درکیور تلود رطق و عون ههجاوم اب نیا هکبش راذگریثأت هدوب لاطبا.تسا زوجم دورو یکی زا لماوع ناریا لانشنرتنیا هب رطق و رداص ندرکن زوجم یارب رگید لماوع نیا هکبش هب روظنم هیهت شرازگ زا تاقباسم ماج یناهج لابتوف هک هب ینابزیم رطق رتمک زا کی هتفه رگید زاغآ دهاوخ ،دش هب تدش تینابصع نیا هکبش ار هتخیگنارب تسا 8 2 تیدوجوم فطاوع لیلحت ماج یناهج یسراف رتیوت
115 3-8 یل تیدوجوم یاه تسپ دیدج تاعوضوم تس ماج یناهج یسراف رتیوت
116 رد شرازگ نیا 29 نابآ 1401 تیاس طسوت similarweb.com تسا هدش هیهت . هب طوبرم شرازگ نیا ۲8 . تسا هتشذگ زور .دهدیم ناشن ار ابقر اب سراف یناهج و یروشک یاه هبتر قوف سکع رد هبتر سراف ناریا رد 16 رتلاب هیقب هب تبسن و تسا .تسا سراف تیاس کیفارت نازیم رد هلصاف ۲8 ر گ زو هتشذ هک یاراد سراف یرازگربخ هدوب کیفارت نیرتشیب .تسا نویلم هب اهددع سراف تسا 57نویلم دیدزاب اقم شرازگ هسی استی یرازگربخ اب سراف یرازگربخ-انسیا-کانبات( س و ادص امی - ا و قرشم ی)انس
117 رب اهدیدزاب نازیم رتویپماک ساسا بوم ای پاتکسد لیا قت سراف ابیر دصرد5 دیدزاب پاتکسد زا و هتشاد 94دصرد اب ناگدننک دیدزاب .دنا هدوب لیابوم یب زا دیدزاب نیرتش طوبرم لیابوم سراف .تسا دیدزاب نیرتمک طوبرم زین پاتکسد .تسا سراف هب سراف یرازگربخ قوف لودج رد رد 28 هتشذگ زور اب یاراد رتل نی (s Daily avg. visit دیدزاب ) هنازور . تسا ما ( ناربراک یراگدنام نامز نیرتشیب ا visit duration م ) وبر یرازگربخ تیاس هب ط انسیا . تسا ای و شرپ صخاش هناتخبشوخ زا جورخ ( تیاس bounce rate هیقب زا سراف یرازگربخ رد ) تما نیا و تسا رتمک یارب یبوخ زای گربخ تسا سراف یراز ددع 51.83 دص رد زا رتمک هیقب .تسا رتهب اهتیاس هیقب هب تبسن و. تسا
118 دیدزاب رامآ قوف رادومن رد خ هک دهدیم ناشن ار هناهام تسا هتشاد یرتلاب دیدزاب ابقر هیقب هب تبسن سراف تیاس هناتخبشو و ات 57 هناهام دیدزاب نویلم ن رد اما ب هک قوف رادوم یس یا تسا مهم را اهیدورو اجن ی کیکفت هب ار اهتیاس دهدیم ناشن
119 -1 ( میقتسم یدورو direct هب طوبرم ددع نیرتلاب ) کانبات تسا -۲ ( لیمیا یدورو email) 3 ( یعاجرا یدورو referrals يدورو ) اهتیاس رگید زا کنيل و -3 ا یاه هکبش یدورو (یعامتجsocial) -4 ( کیناگرا یاهوجتسج یدورو organic search ) لگوگ رد ناربراک یاهوجتسج قیرط زا یدورو ینعی تسا اما انسیا یاراد .تسا لگوگ یاهوجتسج زا یدورو نیرتلاب د و مود هبترم ر امیس و ادص تسا رازگ یدزاب نازیم قوف ش یم ناشن ار یعامتجا یاه هکبش زا د دهد -1 : مارگتسنیا طوبرم مارگتسنیا دیدزاب نیرتشیب هب سراف تسا . ۲ :رتیوت سراف 3 بویتوی : امیس وادص :مارگلت-4 عاجرا نیرتشیب سراف ۵ کوب سیف : اجرا نیرتشیب هب ع سراف هدوب .تسا 6 یاه هکبش رگید :یعامتجا هب عاجرا نیرتشیب کانبات
120 رد شرازگ نیا 29 نابآ 1401 تیاس طسوت similarweb.com تسا هدش هیهت . هب طوبرم شرازگ نیا ۲8 . تسا هتشذگ زور سراف هبتر.دهدیم ناشن ار ابقر اب سراف یناهج و یروشک یاه هبتر قوف سکع رد رد ناریا 16 تسا بسن و .تسا رتلاب هیقب هب ت هبتر نیلنآ ربخ 17 هبتر یرهشمه و 32 .تسا ناریا سراف تیاس کیفارت نازیم رد هلصاف ۲8 ر گ زو هتشذ هک یاراد سراف یرازگربخ هدوب کیفارت نیرتشیب .تسا نویلم هب اهددع سراف تسا 57نویلم دیدزاب د نیلنآ ربخ یارا دیدزاب 55ینویلم اقم شرازگ هسی استی یرازگربخ اب سراف یرهشمه( نیلنآ لنآربخ و ی)ن
121 رب اهدیدزاب نازیم رتویپماک ساسا لیابوم ای پاتکسد ت سراف رق ابی 5دصرد دیدزاب پاتکسد زا و هتشاد 94دصرد اب ناگدننک دیدزاب .دنا هدوب لیابوم قوف لودج رد سراف رد 28 هتشذگ زور ( نیرتلاب یاراد Daily avg. visits دیدزاب ) هنازور . تسا ( ناربراک یراگدنام نامز نیرتشیب visit duration م ) وبر تیاس هب ط نیلنآربخ . تسا ای و شرپ صخاش هناتخبشوخ زا جورخ ( تیاس bounce rate راف یرازگربخ رد ) قب زا س هی بوخ زایتما نیا و تسا رتمک یارب ی تسا سراف یرازگربخ ددع 51.83دصرد ا ز بسن و. تسا رتمک هیقب هیقب هب ت رتهب اهتیاس .تسا
122 م قوف رادومن رد ربخ هک مینیب ی و تسا هتشاد تباقر سراف اب نیلنآ امومع اما . تسا هدوب رشتیب نیلنآربخ زا سراف دیدزاب نازیم تیاس یاهیدورو اجنیا تسا مهم رایسب هک قوف رادومن رد اما ت هب ار اه کیکف دهدیم ناشن
123 -1 میقتسم یدورو (direct سراف هب طوبرم ددع نیرتلاب ) و میقتسم سراف یرازگربخ مان نتشون اب ناربراک رثکا ینعی تسا درا .دنا هدش سراف تیاس -۲ یمیا یدورو ( ل email) 3 ( یعاجرا یدورو referrals اهتیاس رگید زا کنيل و يدورو ) 3 جا یاه هکبش یدورو (یعامتsocial) -4 ( کیناگرا یاهوجتسج یدورو organic search ) اجنیا هنافساتم هک تسا لگوگ رد ناربراک یاهوجتسج قیرط زا یدورو ینعی سراف یرازگربخ یرط زا یدورو نیرتمک یاراد اهوجتسج ق اما. تسا لگوگ رد د نیلنآ یرهشمه رو نیرتشیب یارا .تسا لگوگ یدو زاب نازیم قوف شرازگ دهد یم ناشن ار یعامتجا یاه هکبش زا دید 1 ا : مارگتسنی طوبرم مارگتسنیا دیدزاب نیرتشیب هب سراف تسا . ۲ :رتیوت زاب نیرتشیب رم دید هب طوب سراف .تسا بویتوی-3 : نیلنآربخ 4 :مارگلت عاجرا نیرتشیب سراف هب -۵ کوب سیف یرشتیب: هب عاجرا ن سراف 6 امتجا یاه هکبش رگید یب:یع هب عاجرا نیرتش یرهشمه .تسا نتم یاهتنا
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.