Page 1

KONCEPT IHE KOT OSNOVA ZA IZGRADNJO INTEROPERABILNIH ZDRAVSTVENIH SISTEMOV Samo Drnovšek, Gregor Laura / IPMIT d.o.o.


IZHODIŠČA

Vedno višje zahteve in pričakovanja posameznikov

Preobrazba in modernizacija zdravstvenega sistema

Informatizacija zdravstvenega sistema

Vzpostavitev sodobne nacionalne informacijske infrastrukture zdravstvenega sistema Zagotoviti nemoteno komunikacijo, varno ter sledljivo izmenjavo podatkov ter elektronske dokumentacije med izvajalci zdravstvene dejavnosti


OKOLJE IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

Oseba se zdravi pri več, med seboj informacijsko nepovezanih izvajalcih.

Izvajalci si v pretežni meri ne izmenjujejo zdravstvenih podatkov v elektronski obliki. Poizkusi v tej smeri so polni tehničnih in organizacijskih izzivov.

Dokumentacija je večinoma osredotočena na izvajalca zdravstvene dejavnosti in ne na osebo/pacienta.

Za varnost pri prenosu podatkov, sledljivost in nadzor ni poskrbljeno v zadostni meri.


IZZIVI PRI IZGRADNJI NACIONALNE IkT INFRASTRUKTURE

Usklajenost sestavnih delov zdravstveno informacijskih sistemov

Integracija izvajalcev zdravstvene dejavnosti


INTEROPERABILNOST Med največkrat uporabljenimi pojmi na področju IkT v EU

Različna pojmovanja in razumevanja vsebine pojma Interoperabilnost pomeni zmožnost informacijskih sistemov in poslovnih procesov, ki jih ti sistemi podpirajo, za izmenjavo podatkov, informacij in znanj

Organizacijska, semantična, tehnična interoperabilnost


UPORABA IHE PROFILOV Osnove za oblikovanje povezav med IT sistemi in programskimi sredstvi

Vmesniki, standardi in protokoli

IHE (“Integrating (“Integrating health enterprise”) enterprise”) PROFILI


UPORABA IHE PROFILOV

Področja, na katera se osredotoča, vključujejo radiologijo, kardiologijo, nega pacienta, koordinacija.

Ne postavlja novih standardov, temveč nastopa v vlogi povezovalca najboljših praks s predpisovanjem že uveljavljenih standardov.

Je iniciativa s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti in industrije za izboljšanje načina delitve zdravstvenih podatkov v informacijskih sistemih.


IZZIVI S KATERIMI SE POSVEČA IHE Kako bi bilo možno izmenjevati klinične podatke različnih institucij s področja zdravstva, glede na to, da uporabljajo rešitve, ki temeljijo na različnih tehnologijah

Kako bi bilo možno zavarovati izmenjavo podatkov in kako nadzirati dostop do podatkov o pacientu?

Kako bi bilo možno identificirati podatke o posameznem pacientu v različnih institucijah?


BISTVENE ZNAÄŒILNOSTI IHE

1

Celovit pregled vseh akterjev v zdravstvu;

2 3 4 5

Celovita interoperabilnost v sodelovanju s CEN (TC251) in ISO (TC215); Koristna uporaba uveljavljenih standardov (HL7, DICOM, ebXML, ebXML, SOAP, SAML 2.0 itd itd.); .); Osnovno ogrodje za standardizacijo elektronskega zdravstvenega zapisa (EZZ);

UspeĹĄni primeri v praksi; praksi;


UPORABA IHE PROFILOV V OKVIRU eZDRAVJA (zVEM) OGRODJE IS zVEM

Temeljna interoperabilnostna platforma na področju zdravstva

Zagotavljanje temeljnih (skupnih) storitev rešitvam v okviru zVEM

Programski sklop (PS)za revizijsko beleženje dostopov in sprememb podatkov Programski sklop (PS) za zagotavljanje enotne identifikacije pacientov Programski sklop (PS) za identifikacijo in avtentikacijo uporabnikov Programski sklop (PS) za izmenjavo medicinskih podatkov in dokumentacije

Programski sklop za ugotavljanje razpoložljivosti Programski sklop za pošiljanje sporočil


PS ZA REVIZIJSKO BELEŽENJE • Predpisuje varnostne ukrepe, ki skupaj z varnostno politiko in postopki zagotavljajo zaupnost in integriteto podatkov o osebi/pacientu ter sledljivost glede dostopanja do le-teh.

Beleženje podatkov o sledljivosti in avtentikacija vozlišč (»Audit Trail and Node Authentication« (ATNA)).

• Obvladuje tudi sledenje v situacijah, kjer se bodo dokumenti izmenjevali med različnimi napravami (strojno opremo) in bodo začasno ali trajno shranjeni pri prejemniku.

Usklajen čas (»Consistent (»Consistent Time« (CT)).

• Namenjen zagotavljanju enotnega sistemskega časa.

• Omogoča nadzor nad dostopanjem do podatkov na način, da se omogoči dostop do vozlišč (t.i. »gateway«) posameznih omrežij, zgolj pooblaščenim uporabnikom.


PS ZA ZAGOTAVLJANJE ENOTNE IDENTIFIKACIJE PACIENTO Navzkrižno referenciranje oseb/pacientov (»Patient (»Patient Identifier CrossCross-referencing« referencing« (PIX)); Poizvedba po demografskih podatkih osebe/pacienta (»Patient (»Patient Demographics Query« Query« (PDQ)) in Poizvedba po demografskih podatkih osebe/pacienta v HL7 v3 formatu sporočila (»Patient (»Patient Demographic Query HL7 V3« (PDQ/v3));

• Registracija šifer oseb/pacientov, ki jih uporabljajo za označevanje posamezne osebe/pacienta. • Navzkrižno referenco in sklicevanje na šifre oseb/pacientov iz več različnih domen • Dostop do seznama navzkrižno refereneciranih šifer oseb/pacientov. • Poizvedovanje po centralnem registru oseb/pacientov z namenom pridobivanja demografskih podatkov o in informacij o obravnavah osebe/pacienta.

• Iskanje in pridobivanje relevantnih zdravstvenih podatkov o Dostop do podatkov med osebi, ki so v upravljanju pri drugih izvajalcih zdravstvene izvajalci zdr. zdr. dejavnosti (»Cross (»Cross Community Access« (XCA)); dejavnosti v okviru skupnosti oz. »community-a« po IHE.

Iskanje osebe/pacienta med • Lociranje izvajalcev zdr. dejavnosti (t.i. »XCA Community«), različnimi izvajalci zdr. zdr. ki posedujejo relevantne zdravstvene podatke za določeno dejavnostii (»Cross (»Cross Community osebo in pri katerih je možno upariti šifre osebe/pacienta Patient Discovery« Discovery« (XCPD));


PS ZA IDENTIFIKACIJO IN AVTENTIKACIJO

Avtentikacija uporabnikov med organizacijami (»Cross Enterprise User Authentication« (XUA));

Podatki o osebju (»Personnel White Pages« (PWP)).

Osnovni pristanki (dovoljenja) glede dostopov do osebnih podatkov (»Basic Patient Privacy Consents« (BPPC));

• Preverjanje identitete avtenticiranega gradnika (npr. uporabnik, aplikacija, sistem…) v transakcijah, ki segajo preko okvirov posamezne organizacije. • Profil XUA podpira delovanje tako organizacij, ki imajo lasten uporabniški direktorij in mehanizem avtentikacije, kot tudi delovanje organizacij, ki so avtentikacijo oddale v zunanje izvajanje. • Dovoljuje uporabo tako centraliziranega uporabniškega direktorija kot tudi zveze uporabniških direktorijev. • Dostop do osnovnih informacij o zaposlenih iz uporabniškega imenika

• Možnost, da se posameznik opredeli do uporabe njegovih zdravstvenih, kliničnih in drugih podatkov, predvsem za: (a) beleženje soglasij oseb/pacientov o uporabi osebnih podatkov, (b) značevanje dokumentov, objavljenih v XDS repozitoriju, glede podanih soglasij oseb/pacientov ter (c) možnost uporabnikom XDS, da uveljavijo soglasje oseb/pacientov o uporabi osebnih podatkov (t.j. dostopajo do podatkov, dokumentov).


PS ZA IZMENJAVO ZDRAVSTVENIH PODATKOV IN DOKUMENTOV Izmenjava dokumentacije med • Rešitve za sodelovanje (objava, iskanje, posredovanje, organizacijami (»Cross-Enterprise dopolnjevanje, sprejem) na področju izmenjave dokumentov Document Sharing« (XDS.b)); med različnimi skupinami uporabnikov.

Izmenjava slikovnega gradiva med organizacijami (»crossenterprise document sharing for imaging« (XDS-I

• Razširjen profil XDS.b profil, ki omogoča izmenjavo, objavo, iskanje slikovnega gradiva, diagnostičnih poročil in s tem povezanih podatkov med ponudniki različnih zdravstvenih storitev.

Izmenjava medicinskih povzetkov • Omogoča prenose zdravstvenih povzetkov (t.i. »medical med organizacijami (»Crosssummary«) med ponudniki zdravstvenih storitev z različnih Enterprise Sharing of Medical področij kliničnega delovanja. Summaries« (XDS-MS));

Naročanje na spremembe metapodatkov dokumentov (»Document Metadata Subscription« (DSUB));

• Uporaba naročanja in obveščanja znotraj XDS povezanih domen (»Affinity Domain«). Omogoča, da ob objavi novega dokumenta za določeno osebo/pacienta (ali posodobitvi obstoječega) naročnik dobi obvestilo z določenimi metapodatki.


PS ZA IZMENJAVO ZDRAVSTVENIH PODATKOV IN DOKUMENTOV Digitalno podpisovanje dokumentov (Document Digital • Načini digitalnega podpisovanja dokumentov, ki se izmenjujejo v sistemu. Signature Content Profile (DSG));

Dostopi do šifrantov (»Sharing Value Sets« (SVS));

• Določa način pridobivanja nabora podatkov iz centralnih šifrantov na nacionalni ravni s strani uporabnikov podatkov.

Vnosni obrazci za zajetje podatkov (»Retrieve Form for Data Capture« (RFD));

• Omogoča obstoječim uporabniškim aplikacijam, da neposredno kličejo vnosne obrazce (vnosne maske), ki sicer niso del te aplikacije, kar je uporabno v primerih zbiranja podatkov s kliničnih presojanj ali raziskav glede zdravstvenega stanja prebivalstva.

Izmenjava vsebine osebnega zdravstvenega zapisa (»Exchange of Personal Health Record Content« (XPHR)).

• Namenjen upravljanju izmenjave dokumentov med elektronskim zapisom zdravstvenih podatkov osebe, ki ga preko različnih vmesnikov uporabljajo osebe/pacienta/pacienti, ter sistemi, ki jih uporabljajo zdravstvene organizacije, s čimer je omogočena interoperabilnost med temi sistemi.


Hvala za pozornost Vprašanja? Mnenja?

Koncept IHE kot osnova za izgradnjo interoperabilnih zdravstvenih is (predstavitev)  

Koncept IHE kot osnova za izgradnjo interoperabilnih zdravstvenih informacijskih sistemov

Koncept IHE kot osnova za izgradnjo interoperabilnih zdravstvenih is (predstavitev)  

Koncept IHE kot osnova za izgradnjo interoperabilnih zdravstvenih informacijskih sistemov

Advertisement