Page 1

2013-2014

Nascholingsgids Post-HBO


Inhoud Inleiding

Inleiding

3

Kosten en inschrijfvoorwaarden Kosten en inschrijfvoorwaarden

5

Vier gebieden van scholing en advies Vier gebieden van scholing en advies

6

A Masteropleidingen A Masteropleidingen HBO-Master Special Educational Needs • Leren HBO-Master Special Educational Needs HBO-Master en InnovereN • Educational HBO-Master Leren en Innoveren HBO-Master Leadership • HBO-Master Educational Leadership

8 10 11

B Post HBO-opleidingen B Post HBO opleidingen Post HBO-traject Inductie • Post HBO-traject Inductie Post HBO-trajecten Verdieping • Post HBO-trajecten Verdieping Post HBO-opleiding Pedagogiek/ gedrag • Post HBO-opleiding Pedagogiek/ gedrag Post HBO-opleiding Rekencoördinator • Post HBO-opleiding Rekencoördinator Post HBO-opleiding Taalcoördinator • Post HBO-opleiding Taalcoördinator Post HBO-opleiding Nederlands aan anderstalige leerlingen • Post HBO-opleiding Nederlands aan anderstalige leerlingen Post HBO-trajecten Jonge Kind & VVE • Post HBO-trajecten Jonge Kind & VVE Post HBO-trajecten Wetenschap en techniek • Post HBO-trajecten Wetenschap en techniek Post HBO-trajecten Godsdienst en levensbeschouwing • Post HBO-trajecten Godsdienst en levensbeschouwing Post HBO-opleiding Vakleraar Bewegingsonderwijs • Post HBO-opleiding Vakleraar Bewegingsonderwijs

14 15 17 18 20 21 23 24 26 27

C Managementopleidingen C Managementopleidingen • • • •

Post HBO-traject Oriëntatie op leiderschap • Post HBO-traject Oriëntatie op leiderschap Post HBO-opleiding Middenmanager Primair Onderwijs • Post HBO-opleiding Middenmanager Primair Onderwijs Post HBO-opleiding Leidinggeven 1 • Post HBO-opleiding Directeur PO Basisbekwaam Post HBO-opleiding Leidinggeven 2 • Post HBO-opleiding Directeur PO Vakbekwaam

28 29 30 31

D Trainingen en coaching D Trainingen en coaching • •

Post HBO-traject mentor en werkplekbegeleider • Post HBO-traject mentor en werkplekbegeleider Post HBO-traject schoolopleider en werkveldassessor • Post HBO-traject schoolopleider en werkveldassessor • Post HBO-traject coaching als instrument voor Inschrijfformulier organisatieontwikkeling Inschrijfformulier

32 33 34 35


3

Inleiding Met genoegen presenteren wij u hierbij onze nieuwe informatiegids met het PostHBO-aanbod van de Hogeschool iPabo voor het schooljaar 2013-2014. In deze gids vindt u een uitgebreid aanbod op het gebied van opleidingen, cursussen, studiedagen, trainingen, coaching, advisering en ondersteuning. Deze activiteiten zijn bedoeld voor leraren, directieleden en besturen in het (speciaal) basisonderwijs. Als het antwoord op uw specifieke vraag niet in onze gids voorkomt, belt u ons dan. Wij kunnen ook veel activiteiten op maat aanbieden of incompany op locatie.

Nieuwe ontwikkelingen

iPabo zijn werkzaam geweest in het basis- of speciaal

Als centrum voor nascholing profileert de Hogeschool

onderwijs en weten welke problemen u in de dagelijkse

iPabo zich ieder jaar met nieuw aanbod. Het aantal

praktijk tegenkomt. Het kan een enkele keer voorkomen

langlopende kwaliteitsopleidingen en specifieke trai-

dat de scholing wordt verzorgd door een andere docent.

ningen en coaching hebben wij uitgebreid omdat hier-

Juist door de toegenomen behoefte aan het verzorgen

voor veel belangstelling is. Hierbij hebben we aandacht

van scholing op locatie moeten wij flexibel zijn bij de

voor de doorgaande lijn van bachelor tot master.

inzet van onze docenten.

Structurele samenwerking

Bezoekt u onze website!

Onze hogeschool werkt op steeds meer terreinen struc-

Uitgebreidere informatie over ons aanbod en de con-

tureel samen met afzonderlijke schoolbesturen.

ferenties die wij organiseren vindt u op onze website

Achtergrond is de toenemende flexibilisering van de

www.ipabo.nl

opleiding voor onderwijsgevenden en de toenemende verantwoordelijkheid van schoolbesturen hierbij. Het

Mocht u naar aanleiding van ons aanbod opmerkingen

beleid van de Post HBO is erop gericht om deze bila-

hebben of suggesties, dan zijn wij daar erg benieuwd

terale samenwerking met schoolbesturen aan te gaan

naar. Bij de ontwikkeling van ons aanbod stellen wij uw

met een breed pakket van activiteiten, variĂŤrend van

inbreng zeer op prijs.

de begeleiding van beginnende leraren tot het opleiden van schoolleiders. Ook werkt de Hogeschool iPabo aan

Amsterdam, maart 2013

een intensievere samenwerking tussen het opleidingsinstituut en de basisscholen.

Ben Snoeijink

We houden u op de hoogte van deze trajecten via onze

Hoofd Post HBO

website: www.ipabo.nl

Op maat en op locatie Een goede aansluiting van vraag en aanbod vraagt om een flexibele aanpak. In overleg met de scholen wordt daarom ook wel besloten om niet alleen de inhoud van de opleiding of training af te stemmen op de specifieke situatie van de school, maar ook om de bijeenkomsten in de school zelf te laten plaatsvinden. Zeker als dit kan bijdragen aan de praktische toepasbaarheid op school. Deze gids geeft u een overzicht van de activiteiten die in het komende schooljaar zullen worden uitgevoerd. U kunt dit overzicht ook zien als een serie voorbeelden van nascholing en ondersteuning en u zo laten inspireren om een juist bij uw school passende activiteit door de Hogeschool iPabo te laten uitvoeren. Veel docenten, ondersteuners en trainers van de Hogeschool


5

Kosten en inschrijfvoorwaarden De Hogeschool iPabo brengt de kosten van nascholing, advisering en ondersteuning rechtstreeks in rekening bij de deelnemers, scholen of besturen. Het budget dat de overheid jaarlijks hiervoor beschikbaar stelt, gaat immers rechtstreeks naar de schoolbesturen. Individuele deelname aan een cursus kan in overleg met de school vaak uit het nascholingsbudget betaald worden.

Deelname

Algemene voorwaarden

Het nascholingsaanbod is bestemd voor onderwijs-

Voor verdere gegevens over inschrijving, deelname,

gevenden aan scholen voor basis- en speciaal onderwijs

betaling en annulering verwijzen we u naar de alge-

en voor anderen die een onderwijsbevoegdheid hebben

mene voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer

voor de hier genoemde scholen. Wanneer u werkzaam

van Koophandel. Deze zijn te vinden op onze website:

bent aan een van deze scholen, vindt inschrijving plaats

www.ipabo.nl

onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van

De Hogeschool iPabo hoopt dat u een juiste keus zal

uw school.

kunnen maken uit dit nascholingsaanbod ten bate van uw school en uw professionele ontwikkeling. Heeft u

Cursusplaats

naar aanleiding van ons aanbod nadere vragen neemt

Veelal zal de cursus worden gegeven in één van de

u dan gerust contact op.

gebouwen van de Hogeschool iPabo, in Amsterdam of in Alkmaar. Onze locaties beschikken over een

Voor inhoudelijke vragen of vragen over activiteiten

multimediaal studielandschap en kleine studieruimten.

op maat:

Het is ook mogelijk dat een cursus op locatie wordt gegeven. Voordat scholing, advisering of ondersteuning

Dhr. Ben Snoeijink

op maat plaatsvindt, krijgt u een offerte aangeboden.

b.snoeijink@ipabo.nl

Hierin worden de nadere afspraken over de inhoud, de vorm, de plaats, de duur van de activiteit en een begro-

Dhr. Remco van Dijk

ting van de kosten opgenomen.

r.van.dijk@ipabo.nl

Kosten

Voor organisatorische vragen of vragen m.b.t.

De kosten van opleidingen, cursussen en studiedagen

inschrijving:

staan vermeld in de beschrijving van de afzonderlijke activiteiten en gelden voor het cursusjaar 2013-2014.

Mevr. Els Olthof

Voor de contractactiviteiten geldt als uitgangspunt een

e.olthof@ipabo.nl

tarief van € 750 per dagdeel bij het samenstellen van een offerte. Daarnaast kunnen er reis- en materiaalkosten in rekening gebracht worden.

Aanmelding en inschrijving Inschrijving voor één van de opleidingen of cursussen dient altijd schriftelijk te gebeuren door middel van het ondertekende inschrijfformulier. Achter in deze gids treft u het inschrijfformulier aan. Stuurt u deze zo spoedig mogelijk in. Plaatsing geschiedt op volgorde van ontvangst van het inschrijfformulier. Pas na onze schriftelijke bevestiging is uw inschrijving definitief. Bij overboeking van het aantal inschrijvingen wordt u op een wachtlijst geplaatst. Komt er een plaats vrij, dan worden de ingeschrevenen in volgorde hiervoor benaderd.


6

Vier gebieden van scholing en advies De afdeling Post HBO van de Hogeschool iPabo ziet het als haar taak en ambitie om een substantiële bijdrage te leveren aan de professionalisering van opleiden en begeleiden. De sturing voor initieel en postinitieel opleiden en begeleiden wordt steeds meer een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Hogeschool iPabo en schoolbesturen. De Hogeschool iPabo gaat structurele relaties met het veld aan, met name bij: opleidingstrajecten tot startbekwaamheid (de major- en minorfase), trajecten voor startende leraren en verdergaande professionalisering. We hebben ons aanbod verdeeld in de volgende vier sectoren: A Masteropleidingen HBO+ opleidingen

Voor degenen die zich willen verdiepen op het eigen

De Hogeschool iPabo is een aanbieder van HBO+ oplei-

vakgebied biedt de Hogeschool iPabo in samenwerking

dingen. Een aantal van deze opleidingen heeft het pre-

met partners een aantal hoogwaardige Post HBO-

dicaat Registeropleiding. Met dit predicaat garanderen

masteropleidingen aan. Onze geaccrediteerde masters

we de kwaliteit van onze opleidingen. Alle deelnemers

vormen de schakel tussen theorie en de beroepsprak-

die een Registeropleiding hebben gevolgd en een door

tijk. Het gaat om inhoudelijke verdieping op basis van

de Stichting Post HBO-opleidingen Nederland verstrekt

up-to-date kennis.

getuigschrift hebben ontvangen, worden opgenomen in

U werkt aan zowel uw persoonlijke als uw profes-

het Landelijke Register van Deelnemers. Onze Register-

sionele ontwikkeling en levert een bijdrage aan de

opleidingen zijn getoetst door de Stichting Post HBO-

ontwikkeling van uw organisatie. Het is ook mogelijk

opleidingen Nederland. Voor zowel de deelnemers als

om keuzemodules te volgen. De geaccrediteerde Post

de werkgevers is hiermee de waarde van de opleiding

HBO-masteropleidingen die we momenteel aanbieden

controleerbaar. Een deelnemer die met goed gevolg een

zijn: Post HBO-master Special Educational Needs (SEN),

Registeropleiding heeft gevolgd verlenen we vrijstel-

Post HBO-master Leren en innoveren (MLI) en de

ling voor onderdelen in een Mastertraject. Op deze

Master Educational Leadership (MEL).

wijze fungeren Post HBO-Registeropleidingen als deel-

De opleidingen duren twee jaar en hebben een omvang

certificaat. De registeropleidingen die we momenteel

van 60 studiepunten in ECTS (European Credit Transfer

aanbieden zijn onder andere de Post HBO-opleidingen

System).

taalcoördinator en rekencoördinator.

B Post HBO-opleidingen

C Managementopleidingen

Doorgaande lijn in professionalisering

De verwerkelijking van het schoolbeleid is voor een

In aansluiting op de initiële opleiding verzorgen we een

belangrijk deel afhankelijk van de kwaliteit en de daad-

traject inductiefase. Dit traject is bedoeld voor start-

kracht van het management. Wij verzorgen voor hen

ende leerkrachten in het eerste jaar voor de klas. Ver-

praktijkgerichte opleidingen en studiedagen, waarvan

volgens bieden we trajecten aan waarmee leerkrachten

enkele in samenwerking met andere hogescholen.

zich verder willen professionaliseren. Deze trajecten

Daarnaast kunnen individuele leidinggevenden een

zijn eveneens bedoeld voor zittende leerkrachten die

beroep doen op onze ervaren coaches en supervisoren.

zich willen specialiseren. We bieden onder andere

We verzorgen onder andere: traject oriëntatie op leider-

trajecten verdieping aan voor gedrag, taal en rekenen.

schap, opleiding middenmanager, opleiding directeur

Hierbij gaat het met name om het vergroten van kennis

primair onderwijs en een Master Educational Leader-

en vaardigheden op groepsniveau. Daarnaast bieden

ship. Daarbij worden managementopleidingen steeds

we specialisatietrajecten aan bijvoorbeeld voor gedrag,

meer ‘op maat’ uitgevoerd. Aansluitend aan de oplei-

taal en rekenen. Hiermee worden de kennis en vaar-

dingen verzorgen wij onder andere de (meerdaagse)

digheden op schoolniveau vergroot. Deze opleidingen

bijeenkomsten en trainingen voor afgestudeerden van

sluiten vervolgens aan bij Post HBO-masteropleidingen.

één van de opleidingen.

In het aanbod treft u diverse trajecten aan met een landelijk kwaliteitskeurmerk.


7

D Trainingen en coaching Trainingen worden ingezet om mensen toe te rusten om samen een doel te bereiken. De programmering van elke training is toegesneden op de specifieke groep met hun specifieke vragen zoals: welke knelpunten belemmeren de groep, wat zijn de professionele vaardigheden die nodig zijn en wat zijn de communicatieve en organisatorische problemen? Hiernaast bieden wij u meer mogelijkheden voor nieuwe trajecten, flexibilisering en maatwerk. Bovendien willen we scholen, besturen en alumni op de hoogte houden van onze activiteiten en actuele cursusaanbod via onze website: www.ipabo.nl


8

HBO-Master Special Educational Needs Speciale onderwijszorg wordt in onze visie breed gezien als het mogelijk maken van optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor alle leerlingen. Speciale onderwijszorg richt zich daarmee op ieder kind, met expliciet aandacht voor leerlingen die speciale onderwijsbehoeften hebben. De opleiding wil de ontwikkeling van ieder kind niet los zien van de leefomgeving waarin kinderen opgroeien en de samenleving waarvan zij deel uit maken en waar ze medeverantwoordelijk voor zijn. Het gaat om aandacht voor diversiteit en speciale gerichtheid op talenten, kwaliteiten en drijfveren. Na de bachelor ook de master

• het vertalen van actuele kennis op het gebied van

In de Master SEN wordt theoretisch en praktisch

leer- en gedragsproblemen naar gefundeerd hande-

ingegaan op de concrete uitdagingen die u in uw werk-

len.

situatie tegenkomt. De cursist krijgt een kennisaanbod van de nieuwste onderwijsontwikkelingen en inzichten

Studiebelasting

en combineert dit met het doen van onderzoek in

De master SEN is een deeltijdopleiding van twee jaar

de eigen werkpraktijk. Er is veel aandacht voor uw

met een studiebelasting van 60 ECTS. Elke module

ontwikkeling als onderwijsprofessional. De Hogeschool

beslaat een periode van acht weken. Er wordt van u

iPabo biedt deze opleiding in samenwerking met haar

verwacht dat u minimaal twee dagdelen per week

partners aan.

werkt in het onderwijs op een (leer)werkplek die past bij het doel en het niveau van de opleiding.

Studieopzet Het is een tweejarig deeltijdprogramma. U kiest een

Competentieprofiel

leerroute uit een van de vier uitstroomprofielen:

Het primaire doel van de opleiding is om leraren aan-

• onderwijs en zorg;

vullende competenties te laten ontwikkelen waarmee

• onderwijs en leerproblemen;

zij een voortrekkersrol kunnen vervullen bij het zoeken

• onderwijs en gedragsproblemen;

naar antwoorden op complexe vragen in de domeinen

• begeleiden en innoveren.

‘Onderwijs en Zorg’, ‘Onderwijs en Leerproblemen’, ‘Onderwijs en Gedragsproblemen’ en ‘Begeleiden en

De opleiding

Innoveren’.

Elke leerroute bevat een onderzoekslijn, een begeleidingslijn en een set specifieke modules. U werkt doorlopend aan uw praktijkgerichte onderzoek. Naast het vastgestelde programma is er vrije ruimte gereserveerd waarbinnen u zelf accenten kunt leggen. U studeert af met een onderzoek waar uw eigen werkpraktijk centraal staat. De master SEN levert een bijdrage aan de ontwikkeling tot expert met als focus de speciale onderwijszorg op het niveau van de leerling, de klas en de schoolorganisatie. Afhankelijk van uw uitstroomprofiel kunt u zich verdiepen in bijvoorbeeld de volgende onderwerpen: • het doelmatig managen van individuele zorgvragen • het ontwerpen en uitvoeren van effectieve interven- ties • gespecialiseerde reken- en taalbegeleiding • het coachen en begeleiden van leerkrachten in complexe onderwijssituaties

A

Het gaat om aandacht voor diversiteit en speciale gerichtheid op talenten, kwaliteiten en drijfveren


9

Studiebegeleiding

Bestemd voor

Ervarings- en vakdeskundige docenten begeleiden u

Leraren in bezit van een bachelordiploma.

in uw leerproces. De docenten hebben veelal ruime ervaring in het (speciaal) onderwijs. Aan het begin

Locatie en data

van de opleiding stelt u uw persoonlijk professioneel

Voor data en tijden van de voorlichtingsbijeenkomst en

ontwikkelingsplan (PPOP) samen. Daarin beschrijft u

opleiding verwijzen wij u naar onze website.

uw leerdoelen. Het PPOP vormt de leidraad van uw opleiding.

Nadere informatie Dhr. Ben Snoeijink, b.snoeijink@ipabo.nl

Kwaliteit De Master Special Educational Needs is geaccrediteerd

Kosten

door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie.

€ 1.835 per jaar. Voor de student die eerder een master

Na afronding van de opleiding mag u de titel Master of

in onderwijs/zorg heeft gevolgd, bedraagt het col-

Special Educational Needs voeren.

legegeld € 7.000 per jaar. Verder zijn de persoonlijke kosten voor boeken en materialen: ongeveer € 550

A


10

HBO-Master Leren en Innoveren Vernieuwing in de school vindt plaats in een gezamenlijk leerproces. Om dit leerproces te initiëren en te leiden, zijn bijzondere kwaliteiten nodig. Met de Master Leren en Innoveren (MLI) bereidt u zich voor om als specialist veranderingen te realiseren. De Master Leren en Innoveren is bedoeld voor talentvolle, excellente leraren die in de scholen een voortrekkersrol bij nieuwe ontwikkelingen en veranderingen willen vervullen. U bent een inspiratiebron voor collega’s en een aanspreekpunt voor het management in de school. De Hogeschool iPabo biedt deze opleiding aan in samenwerking met haar partners.

Inhoud Bij de Master Leren en Innoveren staat het onderwijs in

• de student heeft een leerwerkplek die voldoet aan de eisen

uw eigen groep en school centraal. U leert wat u moet

Na aanmelding is er een intakeprocedure voor

vernieuwen in de school en hoe u dat moet realiseren

definitieve toelating.

met uw collega’s. Daarbij horen de volgende competenties:

Bestemd voor

• onderzoek als innovatiestrategie

Excellente docenten uit het primair, voortgezet en

• kennis van theoretische opvattingen over verande-

beroepsvoorbereidend onderwijs.

ringsprocessen • initiëren van vernieuwingen in het eigen onderwijs

Locatie en data

• begeleiden en binden van collega’s en afstemmen

Voor data en tijden van de voorlichtingsbijeenkomst en

met de schoolleiding

opleiding verwijzen wij u naar onze website www.ipabo.nl

Werkwijze Leren en Innoveren sluit aan op de dagelijkse praktijk

Nadere informatie

in de klas en in de school. Vanuit de school komen vra-

Dhr. Ben Snoeijink, b.snoeijink@ipabo.nl

gen, vanuit de opleiding neemt u inzichten en ideeën mee terug naar uw school. Onderzoek op uw eigen

Kosten

werkplek vormt het begin van vernieuwingen in de

€ 1.835 per jaar. Voor de student die eerder een master

school. Er zijn hoorcolleges en werkcolleges. Daarnaast

in onderwijs/zorg heeft gevolgd bedraagt het

werkt u in leergroepen en zijn er individuele gesprek-

collegegeld € 7.000 per jaar.

ken.

Dit is exclusief verblijfskosten van het startseminar (ongeveer € 250) en de persoonlijke kosten voor boeken

Planning De Master Leren en Innoveren is een deeltijdopleiding van twee jaar met een studiebelasting van totaal 60 ECTS.

Kwaliteit De Master Leren en Innoveren is geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie. Na afronding van de opleiding mag u de titel Master of Education voeren. Voorwaarden voor toelating tot het eerste jaar zijn: • ten minste een afgeronde HBO-opleiding voor het onderwijs • ten minste 3 jaar werkervaring als leraar • de intakeprocedure is met een positief studieadvies afgerond

A

en materialen: ongeveer € 550.


11

HBO-Master Educational Leadership De Master Educational Leadership (MEL) is ontwikkeld om de professionalisering van schoolleiders te verdiepen. Deze master biedt naast theoretische kennis ook onderzoeksvaardigheden om u op te leiden tot onderzoeksmatig schoolleider. U leert het systematisch vaststellen, onderzoeken en verbeteren van leerling- en schoolresultaten. In de opleiding staat de onderzoekende schoolleider die vorm kan geven aan opbrengstgericht werken centraal. De Master Educational Leadership is geaccrediteerd door de NVAO en geeft een door de overheid erkende hbo Mastergraad van Master Educational Leadership.

Bestemd voor

een getuigschrift en mag u de titel Master Educational

De masteropleiding Educational Leadership is voor

Leadership voeren.

ambitieuze schoolleiders met enige jaren werkervaring in het po, vo of mbo/bve, die zich verder willen profes-

Vrijstellingen

sionaliseren op masterniveau tot excellent schoolleider.

Het is mogelijk om op basis van een portfolio vrijstel-

Zij hebben al een opleiding gevolgd op het gebied

lingen aan te vragen bij de examencommissie van de

van onderwijsmanagement, bijvoorbeeld de opleiding

Master Educational Leadership. Hiervoor is een apart

Basisvaardigheden onderwijsmanagement of de oplei-

instroomassessment noodzakelijk. De kosten van deze

ding Directeur Primair Onderwijs of een vergelijkbare

procedure zijn € 1.500

opleiding bij een erkende aanbieder.

Locatie en data Studieopzet

De opleiding wordt verzorgd op locatie in Noord-

De Master Educational Leadership is een tweejarige

Holland. Daarnaast is het voor besturen mogelijk om

deeltijdopleiding. De studielast is 30 ECTS per jaar wat

deze opleiding op uw locatie te arrangeren.

overeenkomt met 840 uur. Inclusief contacttijd is dit per

De opleiding start in januari 2014 en duurt twee jaar.

week een gemiddelde studielast van twintig uur bij 40

De opleidingsdag is donderdag. Elke twee weken is er

schoolweken.

een contactdag op de hogeschool. De lestijden zijn van 09.30 tot 16.30 uur.

Afronding De afronding van de studie bestaat uit de masterthe-

Verzorgd door

sis. Dit is het opzetten, uitvoeren, implementeren en

Onze docenten en trainers hebben ruime ervaring op

verslag doen van een onderzoek in de eigen organisa-

het terrein van management en zijn veelal ook nog

tie. Na positieve afronding van de opleiding ontvangt u

werkzaam als directeur of bovenschoolsdirecteur.

Nadere informatie Dhr. Ben Snoeijink, b.snoeijink@ipabo.nl

Kosten: Voor de leergang 2014 betaalt de deelnemer € 7.100 per jaar. Daarnaast is inschrijfgeld à € 125 verplicht. De verblijfskosten voor de seminars bedragen € 500 voor het eerste jaar. De kosten voor de studiereis in het tweede jaar zijn afhankelijk van de bestemming. Voor de aanschaf van boeken moet u rekening houden met een bedrag van € 450 per jaar. Deze opleiding voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de lerarenbeurs.

A


12

De doorgaande lijn in professionalisering De nascholing van de iPabo ziet het als haar taak en ambitie om een substantiële bijdrage te leveren aan de professionalisering van het basisonderwijs en de eigen organisatie. We willen de wensen van het onderwijsveld zo goed mogelijk leren kennen en de diensten die daarop aansluiten kunnen leveren. We streven naar een sterke relatie met het werkveld.

We constateren dat er in het (basis)onderwijs een

Deze lectoraten zijn gekoppeld aan de volgende vijf

groeiende behoefte bestaat aan leerkrachten met

professionaliseringslijnen:

een specialisatie. Naast deze behoefte, bieden ook

• jonge kind en VVE

de ontwikkelingen rondom functiedifferentiatie en

• passend onderwijs en jeugdzorg

doorgroeimogelijkheden (bijvoorbeeld naar een andere

• opbrengstgericht werken m.b.t. taal en rekenen-

functie) een goed startpunt voor leraren om te werken

wiskunde

aan hun eigen professionele loopbaanontwikkeling.

• meervoudige talentontwikkeling en excellentie

Om te komen tot een verdergaande professionalisering,

• oudere kind, diversiteit en burgerschap

vergroot u tijdens een opleiding uw kennis en vaardig-

Aan de Hogeschool iPabo zijn lectoraten verbonden.

heden. De opleidingstrajecten dagen u uit om u te

Het lectoraat diversiteit en kritisch burgerschap, het

ontwikkelen naar excellent leraarschap.

lectoraat rekenen-wiskunde en het lectoraat jonge kind.

De omvang van de trajecten wordt aangegeven in uren

De overige lectoraten zijn in samenwerking met de

studiebelasting volgens het European Credit Transfer

Vrije Universiteit.

System (1 ECTS is 28 uur studiebelasting). Bij de opleidingen ligt het accent op de doorgaande

Op onze website www.ipabo.nl vindt u een volledig

lijnen in de professionalisering: major (iPabo), minor

overzicht van de opleidingen en cursussen.

(iPabo), inductie (startende leerkracht), specialisatie

Als u een specifieke vraag heeft, aarzelt u dan niet om

(HBO+), HBO master, WO master. We richten ons daar-

contact met ons op te nemen .

bij op de inhoudelijke professionaliseringsagenda van

Ook het komende jaar zijn wij graag voor uw school

de samenwerkende schoolbesturen binnen het netwerk

het centrum voor nascholing. In overleg met u zullen

PO-Campus en partnerbesturen in de Randstad.

we dan trachten zo goed mogelijk aan te sluiten op uw wensen.

Lectoraten Met de lectoraten willen we komen tot een versterking van de onderwijs- en kennisfunctie van de Hogeschool iPabo in Noord-Holland. We richten ons op: schoolontwikkeling, professionele ontwikkeling, onderzoek en

Bachelorfase iPabo uitstroom startbekwaam

Inductiefase voor startende leerkrachten

kennisontwikkeling.

Verdiepingsfase 1 jaar en 4 ECTS Keuze uit: • Taal • Rekenen • Pedagogiek/gedrag • Jonge Kind • Wetenschap & Techniek

De opleidingstrajecten dagen u uit om u te ontwikkelen naar excellent leraarschap

Specialisatiefase (HBO+) 1 jaar en 8 ECTS Keuze uit: • Taal (taalcoördinator) • Rekenen (rekencoördinator), • Pedagogiek/gedrag • Jonge Kind coördinator • Wetenschap & Techniek coördinator

HBO- master

WO-master

2 jaar en 60 ECTS

4 jaar en 240 ECTS


14

Post HBO-traject Inductie We richten ons in de inductiefase op de aspecten waar

Bestemd voor

u als startende leerkracht mee te maken krijgt:

Startende leraren, aanmelding vindt plaats door de

overbrengen van kennis, storend gedrag van leerlingen,

school, met instemming van de directie.

contacten met ouders, omgaan met elkaar in een team.

Locatie en data Bijeenkomsten

De opleiding start in september 2013 op de Hogeschool

Bijeenkomst 1

iPabo te Amsterdam of Alkmaar. Vier bijeenkomsten op

• algemene introductie op het traject en introductie op

een woensdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur.

storend gedrag • korte kennismaking met elkaar en met de inductie

Data van de cursus zijn te vinden op de website van de Hogeschool iPabo: www.ipabo.nl

• betekenisgeving aan het begrip storend gedrag • uitwisselen van handelingsstrategieën

Incompany

Bijeenkomst 2

Bij een incompany traject zijn data, kosten en locatie in

• storend gedrag in de groep

overleg.

• verdieping op storend leerlinggedrag • eigen beelden/ervaringen inbrengen

Nadere informatie

• inzicht krijgen in handelingsalternatieven

Mevr. Petra Schorn, p.schorn@ipabo.nl

Bijeenkomst 3 • oudercontacten in het kader van storend gedrag

Kosten

• perspectiefwisseling Leerkracht, Ouder en Kind

De kosten per deelnemer bedragen € 595

• lastige oudergesprekken en beleidsmatig handelen

Verder zijn de persoonlijke kosten voor boeken en

• oefening omgaan met lastige oudergesprekken

materialen: ongeveer € 55

Bijeenkomst 4 • collegiale contacten in het kader van storend gedrag • professionele dialoog met collega’s • oefening professionele dialoog • presentatie van de eindopdrachten • certificering

B


15

Post HBO-trajecten Verdieping Verdiepingsfase Pedagogiek/gedrag

De volgende gebieden vormen de bouwstenen in de

Een opleiding waardoor u beter om kunt gaan met de

opleiding:

extra zorg in uw klas.

• de eigen taalvaardigheid van leerkrachten

Als u in deze fase kiest voor gedrag, kiest u ervoor om

• onderzoeksvaardigheden en opbrengstgericht onder-

u te professionaliseren om (beter) aan de onderwijsleerbehoeften van kinderen te kunnen voldoen die extra gedragsmatige ondersteuning vragen binnen uw groep. De volgende gebieden vormen de bouwstenen in de opleiding:

wijs • vakdidactiek: kennis van de leerstof, materialen en middelen • het omgaan met verschillen in de klas (ook verrijkingsaanbod) en organisatie van de taalles

• visievorming op (de benadering van) probleemgedrag

Algemene informatie Verdiepingsfase

• omgaan met diverse gedragsvraagstukken

Het totale traject in de verdiepingsfase (gedrag, taal of

• kennis over interventietechnieken om gedrag te

rekenen) omvat 6 bijeenkomsten van 3 uur. Het traject

ondersteunen in uw klas, waarbij aan de uitgangs-

heeft een omvang van 4 ECTS, dat gelijk staat aan een

punten van handelingsgericht weken is voldaan.

totale studiebelasting van 112 uur.

Verdiepingsfase Rekenen

Bestemd voor

Een opleiding waardoor het rekenonderwijs in uw klas

Leraren, aanmelding vindt plaats door de school, met

beter wordt.

instemming van de directie.

Het doorlopen van een hele rekenmethode met alle kinderen is uit de tijd. Maar wat kan ik wel en wat kan

Locatie en data

ik niet weglaten? Hoe houd ik ze allemaal in een groep

De opleiding start in september 2013 op de Hogeschool

zonder dat er voor iedere leerling een apart programma

iPabo te Amsterdam of Alkmaar. Zes bijeenkomsten op

is? Wie kan mij op school hierbij helpen en hoe kunnen

een woensdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. Voor de

we elkaar als leraren helpen?

actuele data en tijden van de voorlichtingsbijeenkomst

De volgende gebieden vormen de bouwstenen in de

en opleiding verwijzen wij u naar onze website

opleiding:

www.ipabo.nl

• de eigen rekenvaardigheid van leerkrachten • onderzoeksvaardigheden en opbrengstgericht onderwijs • vakdidactiek: kennis van de leerstof, materialen en

Incompany Bij een incompany traject zijn data, kosten en locatie in overleg.

middelen • het omgaan met verschillen in de klas (ook verrijkingsaanbod), organisatie van de rekenles

Nadere informatie: Pedagogiek/gedrag: Mevr. Anne Arbouw, a.arbouw@ipabo.nl

Verdiepingsfase Taal

Rekenen:

Een opleiding waardoor het taalonderwijs in uw klas

Dhr. Fokke Munk, f.munk@ipabo.nl

beter wordt.

Taal:

Interactief taalonderwijs, dat is wel aardig voor een

Mevr. Annerieke Boland, a.boland@ipabo.nl

keer, maar dat doen we toch niet steeds? Wie weet er

Mevr. Dienke Bakker, d.bakker@ipabo.nl

bij ons op school hoe de anderen klassen ‘begrijpend en studerend lezen’ doen? Woordenschatuitbreiding

Kosten

krijgen we toch vooral door de kinderen veel te laten

De kosten per deelnemer bedragen € 995

lezen?

Verder zijn de persoonlijke kosten voor boeken en materialen: ongeveer € 95.

B


B


17

Post HBO-opleiding Pedagogiek/gedrag Een opleiding waardoor u beter om kunt gaan met kin-

Er zijn 17 bijeenkomsten van 3 uur, waaronder een

deren met specifieke pedagogigische behoeften, waar-

bijeenkomst voor presenteren en diplomeren. De totale

bij u ook uw collega’s praktisch van dienst kunt zijn.

studiebelasting bedraagt 224 uur (= 8 ECTS).

In dit specialisatietraject staat het begeleiden van

Bestemd voor

collega’s bij het omgaan met gedrag centraal. In deze

Leraren, aanmelding vindt plaats door de school, met

opleiding leert u hoe u op een praktische wijze andere

instemming van de directie.

collega’s kunt ondersteunen bij gedragsvraagstukken door in het schoolteam te fungeren als vraagbaak en

Locatie en data

ondersteuner bij het omgaan met leerlingengedrag. Als

De opleiding start in september 2013 op de Hogeschool

aanstaande specialist werkt u tijdens de opleiding met

iPabo te Amsterdam of Alkmaar en omvat 17 bijeen-

de praktijk van uw eigen school en richt zich op het ver-

komsten op een woensdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur.

beteren van de kwaliteit van het omgaan met specifiek

Voor data en tijden van de voorlichtingsbijeenkomst en

gedrag. U kunt aan deze opleiding deelnemen wanneer

opleidingen verwijzen wij u naar onze website

u enige jaren werkzaam bent als leraar (speciaal) basis-

www.ipabo.nl

onderwijs, plezier hebt in passend onderwijs en als de schoolleiding u wilt laten functioneren als specialist. De

Incompany

opleiding heeft als doel leraren te scholen voor de taak

Bij een incompany traject zijn data, kosten en locatie in

van gedragspecialist, binnen de school of bovenschools.

overleg.

De inhoud van de bijeenkomsten in de specialisatiefase

Nadere informatie

zijn gericht op de ontwikkeling van:

Mevr. Anne Arbouw, a.arbouw@ipabo.nl

• een visie op passend onderwijs • een visie op gedragsondersteuning

Kosten

• een visie op collegiale (gedrags)consultatie

De kosten per deelnemer bedragen € 2.295

• (verdere) bewustwording van de eigen schoolcultuur

Verder zijn de persoonlijke kosten voor boeken en mate-

als het gaat om gedragsondersteuning • vaardigheden en houding die bruikbaar zijn tijdens collegiale ondersteuning. • verdere kennisuitbreiding op het gebied van gedragsondersteuning (vervolg op de verdiepingsfase).

rialen: ongeveer € 150

Werkwijze De opleiding tot gedragspecialist heeft als doel leerkrachten te scholen voor de taak van specialist binnen de school of bovenschools. Voor deelnemers is het belangrijk dat zij door hun directie in staat worden gesteld om de opleiding te volgen. Tijdens de opleiding voeren de deelnemers twee begeleidingstrajecten uit gericht op de ondersteuning van twee collega’s, die ondersteunt willen worden bij een gedragsvraagstuk in hun klas. In de opleiding wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de ervaringen van de deelnemers: de

Een opleiding waardoor u beter om kunt gaan met de extra zorg in uw school

praktijk in de klas en de school, het eigen pedagogisch handelen en de eigen vaardigheden op het gebied van collegiale consultatie. Gedurende de opleiding verschuift de aandacht naar het begeleiden van collega’s.

B


18

Post HBO-opleiding Rekencoördinator De Post HBO-opleiding heeft tot doel leraren te scho-

Werkwijze

len voor de taak van coördinator rekenen in de eigen

Tijdens de opleiding voert u een beperkt veranderings-

basisschool of op bovenschools niveau. Een coördinator

traject uit in uw school. Het is dus belangrijk dat u door

bewaakt en bevordert de inhoudelijke kwaliteit van het

uw directie in staat wordt gesteld de opleiding te vol-

rekenonderwijs.

gen. U voert o.a. opdrachten uit om het rekenonderwijs

In de opleiding is veel aandacht voor taken als:

in de school in kaart te brengen. In de opleiding wordt

• het ondersteunen van collega’s in hun dagelijkse

zoveel mogelijk uitgegaan van de ervaringen van de

onderwijs bij het realiseren van interactief, rijk en

deelnemers: de praktijk in de klas, de vakdidactiek, het

uitdagend rekenonderwijs

eigen didactisch handelen met de kinderen. Er zijn 17

• het informeren van collega’s over de nieuwste ontwikkelingen, ideeën en materialen • het initiëren en mede vormgeven van kwaliteitszorg

bijeenkomsten van 3 uur, waaronder een bijeenkomst voor presenteren en diplomeren. De totale studiebelasting bedraagt 224 uur (= 8 ECTS).

en schoolbeleid op het gebied van het rekenonderwijs • het enthousiasmeren van collega’s voor het vak rekenen

Bestemd voor Leraren, aanmelding vindt plaats door de school, met instemming van de directie.

• het onderzoeken en stimuleren van resultaatgerichtheid van het rekenonderwijs.

Locatie en data De opleiding start in november 2013 op de Hogeschool

Naast de bestaande inhouden als didactiek en leerli-

iPabo te Amsterdam of Alkmaar en omvat 17 bijeen-

jnen van rekenonderwijs sluit de opleiding ook aan op

komsten op een woensdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur.

actuele ontwikkelingen als:

Voor data en tijden van de voorlichtingsbijeenkomst en

• de referentieniveaus rekenen

opleiding verwijzen wij u naar onze website

• opbrengstgericht werken, rekenbeleidsplannen en

www.ipabo.nl

rekenverbetertrajecten • rekenen in de 1-zorgroute (handelingsgericht werken)

Incompany Bij een incompany traject zijn data, kosten en locatie in

• het protocol Ernstige Rekenproblemen en Dyscalculie

overleg.

Inhoud

Nadere informatie

Al tijdens de opleiding werkt u aan de verbetering

Dhr. Fokke Munk, f.munk@ipabo.nl

van de kwaliteit van het rekenonderwijs op uw eigen school. Ook voert u activiteiten uit in de eigen school die horen bij de taak.

De kosten per deelnemer bedragen € 2.295. Verder

U ontwikkelt zich als rekencoördinator op de volgende

zijn de persoonlijke kosten voor boeken en materialen:

terreinen:

ongeveer € 150

• gecijferdheid • vakdidactiek • collegiale consultatie • onderzoek in het kader van rekenbeleid

B

Kosten


B


20

Post HBO-opleiding Taalcoördinator Een opleiding waardoor het taalonderwijs op uw school

basisonderwijs, plezier hebt in taal en taalonderwijs en

beter wordt.

als de schoolleiding u wilt laten functioneren als taalcoör-

De meeste leraren weten maar al te goed, soms uit

dinator.

eigen ervaring, hoe ons taalonderwijs veranderd is. Neem bijvoorbeeld de veranderde didactiek: het taal-

Werkwijze

onderwijs moet veel meer interactief zijn, zoals bij het

In de opleiding wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de

begrijpend lezen en de woordenschatontwikkeling. Bij

ervaringen van de deelnemers: de praktijk in de klas,

spelling bijvoorbeeld, moet er nu meer ruimte zijn voor

de vakdidactiek en het eigen didactisch handelen met

zelfstandig werken en ook zouden de kinderen meer

de kinderen. Gedurende de opleiding verschuift de aan-

coöperatief moeten leren. Veel leraren gaat de nieuwe-

dacht naar het begeleiden van collega’s en het school-

re aanpak misschien gemakkelijk af maar dat geldt niet

beleid. Er zijn 17 bijeenkomsten van 3 uur, waaronder

voor iedereen. Dan is het prettig als u op uw school

een bijeenkomst voor presenteren en diplomeren. De

iemand hebt die kan dienen als een stimulator bij het

totale studiebelasting bedraagt 224 uur (= 8 ECTS).

afstemmen en vernieuwen van het lees- en taalonderwijs.

Bestemd voor Leraren, aanmelding vindt plaats door de school, met

Doel

instemming van de directie.

De opleiding heeft tot doel leraren uit de basisschool op te leiden voor de taak van taalcoördinator in de eigen

Locatie en data

school of op bovenschools niveau. Door een van de

De opleiding start in september 2013 op de Hogeschool

teamleden deze taak te laten vervullen – en de oplei-

iPabo te Amsterdam of Alkmaar en omvat 17 bijeen-

ding te laten volgen – wordt beoogd het taalonderwijs

komsten op een woensdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur.

op de school op een hoger niveau te brengen. Taal-

Voor data en tijden van de voorlichtingsbijeenkomst en

coördinatoren bewaken en bevorderen de inhoudelijke

opleiding verwijzen wij u naar onze website

kwaliteit van het taalonderwijs.

www.ipabo.nl

De drie pijlers van de opleiding

Incompany

• taalbeleid is de rode draad door de hele opleiding.

Bij een incompany traject zijn data, kosten en locatie in

De taalcoördinator stelt samen met de directie en het

overleg.

team voor zijn of haar school een veranderingstraject op. Een facet van dit taalbeleidsplan wordt tijdens de

Nadere informatie

opleiding verder uitgewerkt en aan het eind gepre-

Mevr. Annerieke Boland, a.boland@ipabo.nl

senteerd aan de andere cursisten

Mevr. Dienke Bakker, d.bakker@ipabo.nl

• interactief taalonderwijs bevat: mondelinge communicatie, beginnende en gevorderde geletterdheid en

Kosten

woordenschat

De kosten per deelnemer bedragen € 2.295

• bij veranderingen in de school is het van belang dat de taalcoördinator zijn collega’s kan inspireren en ondersteunen. Tijdens de opleiding werken de cursisten in intervisiegroepen en door maatjeswerk ondersteunen ze elkaar bij het veranderingstraject Als aanstaande coördinator werkt u tijdens de opleiding met de praktijk van uw eigen school en richt u zich op het verbeteren van de kwaliteit van het taalonderwijs. U kunt aan deze opleiding deelnemen wanneer u enige jaren werkzaam bent als leraar (speciaal)

B

Verder zijn de persoonlijke kosten voor boeken en materialen: ongeveer € 150 euro.


21

Post HBO-opleiding Nederlands aan anderstalige leerlingen Taal is één van de belangrijkste factoren bij het behalen

De onderwerpen zijn verdeeld over drie blokken:

van schoolsucces. Leerlingen met een andere moeder-

• tweetaligheid, eerste- en tweedetaalverwerving en

taal dan het Nederlands moeten zich tijdens hun schoolloopbaan het Nederlands eigen maken en tegelijkertijd onderwijs volgen in de reguliere schoolvakken. De onderwijskansen van die leerlingen worden groter naarmate het onderwijs er beter in slaagt hun het Nederlands te leren. Scholen hebben dan ook behoefte

opvangmodellen • het leren van het Nederlands (verschillende aspecten van taalleren en didactiek) • het leren in het Nederlands (het Nederlandstalige curriculum) De totale studiebelasting bedraagt 672 uur (24 ECTS).

aan leraren die ervoor opgeleid zijn het leren van het Nederlands en het leren in het Nederlands te inte-

De deelnemers dienen in het bezit te zijn van een

greren. De Post HBO-opleiding Nederlands aan

onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs, mini-

anderstalige leerlingen is gericht op kwaliteitsver

maal 10 uur per week betaald of onbetaald werkzaam

be-tering van het onderwijs aan van oorsprong niet-

te zijn in een basisschool, waar ze te maken hebben

Nederlandstalige leerlingen.

met kinderen met een niet-Nederlandse moedertaalachtergrond of in een eerste-opvang-project.

Duaal karakter De opleiding is duaal van karakter, dat wil zeggen dat

Deelnemers aan de opleiding krijgen een certificaat van

theorie in wisselwerking met de praktijk uitgangspunt

de opleiding leraar Nederlands als tweede taal:

is. Deelnemers aan de opleiding ondersteunen elkaar

• als ze minimaal 90 procent van de bijeenkomsten

bij het vinden van oplossingen.

aanwezig zijn geweest • als praktijkopdrachten met voldoende zijn

Inhoud

afgetekend

De inhoud van de opleiding is verdeeld over een aantal modulen. Elke module heeft een theorie- en een prak-

Bestemd voor

tijkcomponent.

Leraren (speciaal) basisonderwijs

Locatie en data De opleiding bestaat uit 20 bijeenkomsten van drie uur verdeeld over een schooljaar. Voor data en tijden van de voorlichtingsbijeenkomst en opleiding verwijzen wij u naar onze website www.ipabo.nl

Incompany Bij een incompany traject zijn data, kosten en locatie in overleg.

Nadere informatie Mevr. Annerieke Boland, a.boland@ipabo.nl

Kosten De kosten per deelnemer bedragen € 2.995 Verder zijn de persoonlijke kosten voor boeken en materialen: ongeveer € 350

B


B


23

Post HBO trajecten Expertisecentrum Jonge kind & VVE Samen met de Vrije Universiteit heeft de Hogeschool

Bestemd voor

iPabo binnen haar gebouw een Laboratory school (Spe-

De workshops en/of nascholingstrajecten zijn geschikt

leon) ingericht als onderdeel van het Expertisecentrum

voor leraren in de onderbouw, leidsters (pedagogisch

Jonge Kind. Het Speleon is zodanig ingericht dat jonge

medewerkers) van peuterspeelzalen en onderbouw-

kinderen er spelend en onderzoekend bezig kunnen

coördinatoren, waaronder VVE coördinatoren.

zijn binnen een variatie aan uitdagende activiteiten. Een omgeving ook waarin leerkrachten, leidsters, stu-

Locatie en data

denten, opleiders en onderzoekers hun kennis over spel

De workshops vinden plaats in het Speleon op de loca-

delen en samen onderzoeken welke mogelijkheden spel

tie Amsterdam van de iPabo. Voor nascholingactivitei-

biedt voor de ontwikkeling. Zo brengen we met elkaar

ten op maat kunnen we gebruik maken van het Speleon

in beeld welke kennisbasis leerkrachten en leidsters

of een locatie in overleg.

nodig hebben om uitdagende speelleersituaties te or-

We verkennen graag met u wat de mogelijkheden voor

ganiseren en te begeleiden, die goed aansluiten bij de

een traject op maat zijn.

belevingswereld van het jonge kind. Voor onderwerpen en data va de workshops zie de

Post HBO-activiteiten

website van de iPabo www.ipabo.nl

Speleon organiseert diverse nascholingsactiviteiten op het terrein van het Jonge Kind voor leerkrachten en/

Verzorgd door

of pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen.

De trajecten en activiteiten worden verzorgd door een

In ons aanbod staat de speelwerktijd centraal. We

team van gespecialiseerde docenten, waaronder VVE

hechten grote waarde aan spel voor de ontwikkeling.

opgeleide docenten.

We zien de speelwerktijd als het belangrijkste moment van de dag, waarin een variatie aan spelactiviteiten

Nadere Informatie

aangeboden kan worden. De speelwerktijd is het meest

Mevr. Anke van Seters, a.van.seters@ipabo.nl

complexe moment van de dag.

Mevr. Petra Schorn, p.schorn@ipabo.nl

In ons workshopaanbod besteden we aandacht aan: • het voorbereiden van een speelse leeromgeving • het begeleiden van spel. Verdere nascholingsmogelijkheden: • het observeren van spelgedrag van kinderen • het stimuleren van samenspel • het bevorderen van taaldenkontwikkeling via speelse activiteiten

onderdeel van Hogeschool iPabo

• het activeren van de sociaal emotionele ontwikkeling met een speelse methodiek. We bieden eveneens een Post HBO opleiding coördinator Jonge Kind aan. Aan de hand van een intakegesprek kunnen we ons aanbod afstemmen op uw situatie. U kunt hiervoor contact opnemen met mevrouw Anke van Seters, a.van.seters@ipabo.nl

Het doen van innovatief en praktijkgericht onderzoek naar het lerende kind in de schoolsituatie

B


24

Post HBO-trajecten Wetenschap en techniek (W&T) Steeds meer scholen ontdekken de mogelijkheden van

• doorgaande lijnen in kennis en inzicht, onderzoeks-

wetenschap en techniek. Wetenschap en techniek geeft

vaardigheden en technische vaardigheden. Mogelijk-

ruimte aan de nieuwsgierigheid van kinderen, aan hun

heden om taal en rekenen te koppelen aan W&T

vragen, en biedt mogelijkheden om de onderzoeksvaardigheden en technische vaardigheden te vergroten.

Deelnemers werken iedere les aan praktische op-

W&T is bij uitstek een domein waar leerlingen met ech-

drachten, die direct uitvoerbaar zijn in de eigen groep.

te materialen aan de slag gaan. Onderstaand aanbod

De nascholing bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2,5 uur.

van de iPabo helpt leraren zich daarin zekerder te voelen en hun leerlingen optimaal te begeleiden. En met

Coördinator Wetenschap en techniek

een duidelijk doel: het doen van eigen onderzoek komt

Bestemd voor leerkrachten met enige ervaring met en

tegemoet aan de nieuwsgierige en onderzoekende

affiniteit met wetenschap en techniek.

houding van leerlingen.

De opleiding heeft als doel leerkrachten te scholen voor

W&T is geschikt om tegemoet te komen aan verschillen

de taak van coördinator wetenschap & techniek in de

tussen kinderen en daarmee verschillende talenten te

eigen basisschool of op bovenschools niveau.

stimuleren, en biedt veel mogelijkheden om excellente

Er zijn 3 pijlers:

leerlingen meer uitdaging te bieden.

• inhoud: o.a. eigen vakkennis en vaardigheden; brede kennis didactiek van onderzoekend en ontwerpend

Basistraject

leren, het gebruik van stappenplannen, begeleiden

Doelgroep: bestemd voor leerkrachten met geen of

van de leerlingen, volgen van opbrengsten (resul-

weinig ervaring in wetenschap en techniek.

taten van de leerlingen), integratie met andere

Inhoud: Na afloop van de nascholing bent u in staat om onderzoekslessen en technieklessen uit te voeren in de eigen groep. De inhouden zijn: • domein wetenschap en techniek • eigen vakkennis en onderzoeks- en technische vaardigheden • basiskennis didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren: lesopbouw, materialen, organisatie, begeleiding van leerlingen door interactie • mogelijke activiteiten, lessen, bronnen, methodes Deelnemers werken iedere les aan praktische opdrachten, die direct uitvoerbaar zijn in de eigen groep . De nascholing bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2,5 uur.

Verdiepingstraject Doelgroep:bestemd voor leerkrachten met enige ervaring met techniek, en eventueel met wetenschap. Inhoud: Na afloop van de nascholing bent u in staat om onderzoekslessen en technieklessen te ontwerpen en te geven in de eigen groep. De inhouden zijn: • eigen vakkennis en onderzoeks- en technische vaardigheden • brede kennis didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren: gebruik van stappenplannen voor onderzoeks- en technische activiteiten, begeleiden van de leerlingen door interactie, volgen van de vorderingen van de leerlingen

B

vakken • schoolbeleid: o.a. visie, methodekeuze, doorgaande


25

lijn, aanbod voor specifieke doelgroepen, onder an-

Het aantal teambijeenkomsten ligt tussen 3 en 6.

dere excellente leerlingen

De scholing kan bestaan uit: diverse didactische kennis

• het coachen van collega’s bij het uitvoeren van onderzoekslessen en technieklessen

en vaardigheden van de leerkrachten; good practices van W&T-activiteiten; mee voorbereiden van praktische

In het kader van de opleiding krijgt de deelnemer een

activiteiten (thema’s, projecten, lessen); evaluatie van

coachingsbezoek vanuit de iPabo.

uitgevoerde activiteiten; visie-ontwikkeling, schoolbeleid, implementatie in de praktijk. Aanvullend is er de

Er wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de ervaringen

mogelijkheid van coaching van individuele leerkrachten

van de deelnemers: de praktijk in de klas, de vakdidac-

vanuit de iPabo. Ook bieden wij de mogelijkheid om

tiek, het eigen didactisch handelen met de kinderen.

de techniekcoördinator te trainen in het coachen van

Gedurende de opleiding verschuift de aandacht naar

collega-leerkrachten.

het begeleiden van collega’s en het schoolbeleid. De opleiding bestaat uit 15 bijeenkomsten van 3 uur.

Locatie en data Basistraject en verdieping Wetenschap en techniek

Teamscholing

5 woensdagmiddagen van 3 uur in Amsterdam

Bestemd voor zowel scholen die starten met wetensc-

van 14.00 - 17.00 uur

hap en techniek als voor scholen die het onderwijs in

Opleiding Coördinator Wetenschap en techniek

W&T verder willen verdiepen en uitbouwen. Het doel

15 woensdagmiddagen van 3 uur in Alkmaar

is teamontwikkeling op het gebied van W&T. Het

van 14.00 - 17.00 uur

aanbod is op maat, na overleg met directie en techniek-

Teamscholing in overleg op locatie

coördinator.

Incompany Bij een incompany traject zijn data, kosten en locatie in overleg.

Nadere informatie Mevr. Edith Louman, e.louman@ipabo.nl Dhr. Martijn Weesing, m.weesing@ipabo.nl

Kosten Nascholing basistraject of verdiepingstraject W&T:

€ 795 Opleiding coördinator W&T: € 2.295 Teamscholing op basis van uurtarief.

B


26

Post HBO-trajecten Godsdienst en levensbeschouwing ‘Onze school is een school met verschillende geloven.

Bestemd voor

De een gelooft wel in God, de ander niet. Sara, die

Leraren (speciaal) basisonderwijs die nog niet in het

naast mij zit, gelooft wel in God. En Hassan weet heel

bezit zijn van het diploma godsdienst en levensbe-

veel van de koran. Maar Nora zegt dat alles verzonnen

schouwing.

is... Ik weet het niet zo goed: meestal geloof ik er niet in, maar soms wel.’

Locatie en data In overleg

Bijna iedere leraar heeft binnen zijn of haar groep te maken met kinderen die ook in religieus en levensbe-

Nadere informatie

schouwelijk opzicht van elkaar verschillen: kinderen

Dhr. Rob Tanke, r.tanke@ipabo.nl

die uit een christelijk nest komen (rooms katholiek of protestants christelijk); kinderen die van huis uit isla-

Kosten

mitisch opgevoed worden; kinderen van wie de ouders

Afhankelijk van de gewenste cursus.

wel met levensbeschouwelijke of religieuze zaken bezig zijn, maar die zich niet thuis voelen bij een bestaande religieuze traditie; of kinderen bij wie thuis weinig of geen aandacht is voor religieuze of levensbeschouwelijke zaken. Ook binnen het team kunnen grote verschillen bestaan in godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen. Als interconfessionele pabo wil de iPabo oog hebben voor deze levensbeschouwelijke en religieuze diversiteit binnen het (speciaal) basisonderwijs. Voor de nascholing betekent dit dat de vakgroep godsdienst en levensbeschouwing van de iPabo het volgende aanbod doet: Cursussen waarin via verhalen uit bijbel en koran het vak godsdienst / levensbeschouwing, de levensbeschouwelijke ontwikkeling van kinderen en de levensbeschouwelijke identiteit van de school aan de orde gesteld worden. Met een specialisatie na bovengenoemde cursussen kan uiteindelijk één van de vier akten worden gehaald: • de Katholieke Akte • het diploma Christelijk Basisonderwijs • het diploma Islamitisch Basisonderwijs • het diploma Godsdienst/ Levensbeschouwing in de religieus diverse klas Daarnaast gaat de iPabo graag met scholen in gesprek om een aanbod op maat te verzorgen. De cursussen bieden zowel inhoudelijke verdieping als verrijking op het gebied van het handelingsrepertoire van de leraar. In de cursussen wordt uitgegaan van geva-rieerde voorkennis bij de deelnemers. Affiniteit met en interesse in het onderwerp wordt wel verondersteld.

B


27

Post HBO-opleiding Vakleraar Bewegingsonderwijs De meeste leraren weten hoe gemotiveerd de meeste

buitenlessen te presenteren.

kinderen zijn voor lessen bewegingsonderwijs. Door

In de blokken 1 en 2 worden de lessen deels gegeven

een goede keuze en inrichting van bewegingssitua-

onder begeleiding van een vakleerkracht met ALO-

ties kan die motivatie van de kinderen worden vast-

achtergrond of een leerkracht die de ‘leergang’ heeft

gehouden. De leergang bewegingsonderwijs bestaat

afgerond en tenminste 2 dagdelen in de week lesgeeft

uit drie blokken. Ieder blok kent een studiebelasting

in de gymzaal.

van 200 uur. Voor de stage is in totaal 140 uur studiebelasting (= 70 lessen) gerekend.

Presentie De cursisten zijn alle lessen aanwezig. Bij afwezigheid

Blok 1: Aanbieden van activiteiten

moeten lessen worden ingehaald of dient de cursist een

Blok 2: Begeleiding en leerhulp

andere compenserende inspanning te leveren. De ge-

Blok 3: Maatwerk en visie

middelde studiebelasting is ongeveer 6 uur per week.

Voor het volgen van de opleiding is een behoorlijke

Eigen vaardigheid

eigen vaardigheid en veel motivatie voor het verzor-

Voor het volgen van de opleiding is een behoorlijke

gen van lessen bewegingsonderwijs, meer dan aan de

eigen vaardigheid vereist. De cursist dient zich te

eigen groep, een aanbeveling.

realiseren, dat het aanbod aan kinderen veelzijdig en diepgaand dient te zijn. De eigen vaardigheid mag geen

De stage

belemmering vormen voor het doen van het aanbod.

De stage bestaat uit 70 lessen (totaal 140 uur) ver-

In blok 3 van de cursus wordt van de cursist gevraagd

spreid over de groepen 3/4, 5/6 en 7/8. In de stage-

alle situaties op niveau 2 uit ‘Basisdocument bewe-

lessen dienen de cursisten verschillende organisatie-

gingsonderwijs’ voor groep 8 te kunnen laten zien. Daar

vormen, zoals klassikaal, in groepen en vrij werken en

waar de eigen vaardigheid tekort schiet zal de cursist aan de hand van beelden duidelijk dienen te maken de betreffende situaties toch aan groep 8 te kunnen presenteren. De cursist dient tevens zichtbaar te maken, dat de kinderen tot zinvolle leerervaringen komen.

Bestemd voor Leraren met extra affiniteit voor bewegingsonderwijs.

Locatie en data Blok 1, 2 en 3: september 2013. Voor de blokken 2 en 3 worden in december geen bijeenkomsten gepland. Alle blokken worden ruim voor het einde van het jaar afgesloten. Hogeschool iPabo Amsterdam en Alkmaar op woensdagmiddag van 14.30 - 17.30 uur.

Nadere informatie Dhr. Harry Danes, h.danes@ipabo.nl.

Kosten € 275 per blok. Het totale traject omvat 3 blokken en kost € 2.695

B


28

Post HBO-traject Oriëntatie op Leiderschap Leraren geven dagelijks leiding aan een groep kinderen

bouwniveau en schoolniveau; stijlen van leidinggeven;

en werken samen met collega’s. Het leraarschap vraagt

onderwijskundig leiderschap; school en omgeving.

competenties waarvan er een aantal in de basis overeenkomt met die van een leidinggevende. Waarom

Loopbaangesprek

niet eens onderzoeken of leidinggeven aan een school

Tot slot volgt een individueel loopbaangesprek over

iets voor u is? Het aantal leidinggevende taken en func-

aanleg en persoonlijkheid met een advies voor verdere

ties in het primair onderwijs is nog steeds groeiende.

scholing.

Dat is ook logisch want leidinggeven aan een schoolorganisatie is een uitdagende opdracht. Het onderwijs

Erkennen van Verworven Competenties

wordt steeds complexer, scholen worden groter, het

Na de oriëntatie zijn er diverse mogelijkheden om stu-

beeld van één leidinggevende per school verdwijnt. Het

diepunten in ECTS (European Credit Transfer System)

delen van leiderschap is een belangrijk item voor de

mee te nemen naar een vervolgtraject. De totale stu-

toekomst.

diebelasting is 168 uur (6 ECTS).

Doelen

Schoolbezoeken

Het werven en opleiden van meer leidinggevenden.

Onderdeel van het oriëntatietraject is het bezoeken van

Aandacht voor: oriënteren op management,

de school van de deelnemer. Dit om een goed beeld te

onderhouden van het leidinggeven, komen tot excel-

krijgen van de context van de potentiële leidinggeven-

lent niveau op één of meer competenties. We bieden

de en om te kunnen adviseren over de mogelijkheden

potentiële leidinggevenden een traject oriëntatie op

voor de verdere ontwikkeling binnen de schoolcontext.

leiderschap aan waarmee beter zicht gekregen wordt

We bespreken onder andere op welke wijze de werk-

op de eigen leidinggevende capaciteiten.

plekopdrachten worden uitgewerkt binnen de eigen school.

Het traject Intake en criteriumgericht interview

Bestemd voor

Voorafgaand aan het traject vindt een criteriumgericht

Leraren en leidinggevenden in het (speciaal) basis-

interview met u plaats waarin ambitie, loopbaan en

onderwijs.

loopbaanwensen worden toegelicht en waar we samen verkennen over welke kennis, attitude en vaardigheden

Locatie en data

een manager moet beschikken en welke persoonsken-

Intake, schoolbezoek, loopbaangesprek in overleg en de

merken hierbij passen. Aan de hand van de uitkomsten

bijeenkomsten op woensdagen van 14.00 - 17.30 uur.

van de Big Five (een persoonlijkheidsvragenlijst) en

Voor data en tijden van de voorlichtingsbijeenkomst en

een Reflector 360° (gedragskenmerken) kijken we naar

opleiding verwijzen wij u naar onze website

uw persoonlijkheid en onderzoeken we wat de ontwik-

www.ipabo.nl. De bijeenkomsten zijn op de Hogeschool

kelbaarheid is van uw competenties. U ontvangt een

iPabo. Bij een incompany traject zijn data, kosten en

verslag van het gesprek.

locatie in overleg op basis van een offerte.

Inhoud bijeenkomsten

Verzorgd door

Het traject omvat 6 bijeenkomsten waarin we u kennis

Onze docenten en trainers hebben ruime ervaring op

laten maken met theorie, inzichten en vaardigheden

het terrein van management en zijn veelal ook nog

met betrekking tot leidinggeven in het onderwijs. Van

werkzaam als directeur of bovenschools directeur.

de deelnemers zal gevraagd worden te reflecteren op eigen ervaringen, deze te verbinden met theorie en op

Nadere informatie

grond hiervan beslissingen te nemen voor het eigen

Dhr. Ben Snoeijink, b.snoeijink@ipabo.nl

handelen. Reflecteren is voorwaarde om een onder-

C

zoekende houding te ontwikkelen.

Kosten

Onderwerpen: leidinggeven in de context van de eigen

€ 1.995 per deelnemer. Verder zijn de persoonlijke kos-

schoolorganisatie; communicatie en organisatie op

ten voor boeken en materialen: ongeveer € 150


29

Post HBO-opleiding Middenmanager Primair Onderwijs Als middenmanager vervult u een spilfunctie binnen

digheden, leidinggeven aan professionals, groepsdy-

de school. Aan de ene kant het meedenken over en

namica (training).

het uitvoeren en bewaken van beleidskeuzen, aan de

• onderwijskundig leiderschap: situationeel leider-

andere kant het stimuleren van collega’s en het ontwik-

schap, leiden en/of laten leiden, volgen, taakprofielen

kelen van teamleren. Communicatie en het omgaan met

middenmanager, coachend leidinggeven, intervisie.

weerstanden zijn belangrijke items binnen het werk. De opleiding staat open voor coördinatoren met een

Toelating

managementtaak of leraren die de ambitie hebben om

De opleiding staat open voor coördinatoren met een

coördinator of manager te worden.

managementtaak of leraren die de ambitie hebben om coördinator of manager te worden.

Veelzijdige opleiding Naast managementkennis en communicatieve vaar-

Bestemd voor

digheden, vraagt een middenmanager om een persoon-

Leraren, coördinatoren of adjunct-directeuren in het

lijkheid die collega’s kan inspireren, motiveren, leiden

(speciaal) basisonderwijs.

en begeleiden. Het accent moet liggen op het onderwijskundig management, het begeleiden en onder-

Locatie en data

steunen van collega’s en het functioneren als lid van

De opleiding Middenmanagement duurt één jaar. De

een managementteam.

communicatiemodulen vinden plaats in de vorm van tweemaal een tweedaagse training op locatie. De

Van belang voor hele school

overige bijeenkomsten zijn op de Hogeschool iPabo te

De opleiding heeft niet alleen waarde voor de deelne-

Amsterdam, op woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00

mer, ook collega’s, directie en bestuur profiteren van de

uur. Voor data en tijden van de voorlichtingsbijeen-

effecten van deze opleiding. De collega’s horen, zien en

komst en opleiding verwijzen wij u naar onze website

voelen dat er aantrekkelijke uitdagingen aan manage-

www.ipabo.nl

menttaken zitten en dat u via die weg uw horizon kunt

Bij een incompany traject zijn data, kosten en locatie in

verbreden en u kunt ontplooien. De directie krijgt er

overleg op basis van een offerte.

een collega bij die de managementtaal verstaat en de betrokkenheid verbreedt. Het bestuur laat zien dat zij

Verzorgd door

een op ontwikkeling gericht personeelsbeleid voert.

Onze docenten en trainers hebben ruime ervaring op het terrein van management en zijn veelal ook nog

Programma

werkzaam als directeur of bovenschools directeur.

De opleiding omvat 5 modulen: • de school als organisatie: opleidingsconcept, analysekader schoolorganisatie, het eigen functioneren

Nadere informatie Dhr. Ben Snoeijink, b.snoeijink@ipabo.nl

binnen de organisatie, intervisie. • communicatie 1: soorten tweegesprekken,

Kosten

gesprekinterventies en -niveaus, feedback geven en

€ 2.995 (incl. conferentieoord)

ontvangen, interventiecontinuüm, adviesgesprek

Verder zijn de persoonlijke kosten voor boeken en mate-

(training).

rialen: ongeveer € 150

• verandertrajecten: schoolconcept, veranderingsprocessen en betrokkenheid, visieontwikkeling, analyse gewenste en feitelijke situatie, competentieprofielen, omzetten analyse in actieplannen , PDCA en SMART, intervisie. • communicatie 2: groepsgesprekken, vergadervaar-

C


30

Post HBO-opleiding Directeur PO Basisbekwaam Door het volgen van de opleiding Directeur Primair

Informatie, planning en locatie

Onderwijs Basisbekwaam verwerft u de basiskennis

Kijk voor actuele informatie over voorlichtingsdata,

en de basisvaardigheden die nodig zijn om te kunnen

roosters en leslocatie op de website van de iPabo.

starten als leidinggevende in het onderwijs.

Nadere informatie Wat maakt deze opleiding voor u interessant?

Dhr. Ben Snoeijink, b.snoeijink@ipabo.nl

De opleiding is sterk gericht op het ontwikkelen van uw

Verzorgd door

persoonlijk leiderschap en het opdoen van praktische

Onze docenten en trainers hebben ruime ervaring op

vaardigheden in het leiden van een groep naar een

het terrein van management en zijn veelal nog werk-

afgesproken eindresultaat. Het is een professionele

zaam als directeur of bovenschools directeur.

opleiding die uw leren verbindt met het presteren op de werkplek. Het leren krijgt zin en betekenis in het

Kosten

kunnen oefenen met eigen praktijkvoorbeelden op

Studiebelasting: 420 uur (15 ECTS). Opleidingskosten:

uw school of stageplek. Praktijkgericht onderzoek en

€ 4.950, inclusief assessment en tweedaagse.

werkplekopdrachten vormen dan ook een rode draad in

De aanschaf van literatuur is niet inbegrepen.

de opleiding.

Mogelijkheden incompany Voor wie is deze opleiding bestemd?

De mogelijkheid bestaat om deze opleiding onderdeel

De opleiding is bestemd voor u als docent, coördina-

te laten zijn van een incompany project van één of

tor of startende directeur uit het primair en speciaal

meerdere schoolbesturen.

onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. U ambieert een leidinggevende

Aanmelden

functie of bent al werkzaam als leidinggevende.

Als u geïnteresseerd bent in deelname aan deze opleiding dan kunt u zich aanmelden via de website

Waar bestaat de opleiding uit?

www.ipabo.nl of door contact op te nemen met mevr.

De opleiding is samengesteld rondom zes thema’s:

Els Olthof, e.olthof@ipabo.nl

• de organisatie inrichten • richting geven • leiding geven aan het onderwijsprogramma • ontwikkeling van mensen • ontwikkelen van persoonlijk leiderschap • werkplekopdrachten en onderzoek Voor meer informatie over deze leerlijnen wordt verwezen naar de website van Magistrum.

Hoe is de opleiding vormgegeven? De opleiding bestaat uit 16 inhoudelijke groepsbijeenkomsten en een tweedaagse. Opdrachten en onderzoek worden uitgevoerd op de werkplek. De opleiding wordt afgesloten met een presentatie waarin u aantoont dat u de verworven kennis hebt kunnen integreren in uw denken en handelen. Wanneer u aan alle eisen van de opleiding hebt voldaan, ontvangt u het diploma Directeur PO Basisbekwaam.

C


31

Post HBO-opleiding Directeur PO Vakbekwaam Door het volgen van de opleiding Directeur Primair

Hoe is de opleiding vormgegeven?

Onderwijs Vakbekwaam verwerft u de basisbekwaam-

De opleiding bestaat uit een introductie tweedaagse

heden die nodig zijn om succesvol te kunnen func-

met een training in een conferentieoord, deelname aan

tioneren als leidinggevende of als Directeur Primair

een conferentie en 16 inhoudelijke groepsbijeenkom-

Onderwijs (DPO).

sten (hele dagen) rondom de zes thema’s. Opdrachten en onderzoek worden uitgevoerd op de werkplek. De

Wat maakt deze opleiding voor u interessant?

opleiding wordt afgesloten met een presentatie waarin

De opleiding beoogt de professionaliteit van u als (po-

integreren in uw denken en handelen. Wanneer u aan

tentieel) leidinggevende te verhogen, zodat u in staat

alle eisen van de opleiding hebt voldaan, ontvangt u

bent om de organisatieontwikkeling en onderwijsver-

het diploma Directeur PO Vakbekwaam.

u aantoont dat u de verworven kennis hebt kunnen

nieuwingen professioneel vorm te geven en te begeleiden. U wordt ondersteund bij uw proces om onderne-

Informatie, planning en locatie

merschap te ontwikkelen die leiden tot aantoonbaar

Kijk voor actuele informatie over voorlichtingsdata,

betere opbrengsten. De opleiding is een professionele

roosters en leslocatie op de website van de iPabo.

opleiding die uw leren verbindt met het presteren op de werkplek. Het leren krijgt zin en betekenis in het

Nadere informatie

kunnen oefenen met eigen praktijkvoorbeelden op

Dhr. Ben Snoeijink, b.snoeijink@ipabo.nl

uw school of stageplek. Praktijkgericht onderzoek en werkplekopdrachten vormen dan ook een rode draad in

Verzorgd door

de opleiding.

Onze docenten en trainers hebben ruime ervaring op het terrein van management en zijn veelal nog werk-

Voor wie is deze opleiding bestemd?

zaam als directeur of bovenschools directeur.

• directieleden, locatieleiders en teamleiders in het primair en speciaal onderwijs, het voortgezet onder-

Kosten

wijs en het middelbaar beroepsonderwijs (in functie).

Studiebelasting: 420 uur (15 ECTS). Opleidingskosten:

• coördinatoren uit het primair en speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroeps-

€ 4.950, inclusief assessment en tweedaagse. De aanschaf van literatuur is niet inbegrepen.

onderwijs die zich verder willen bekwamen als leidinggevende nadat zij de opleiding Leidinggeven I /

Mogelijkheden incompany

Directeur PO Basisbekwaam hebben gevolgd.

De mogelijkheid bestaat om deze opleiding onderdeel te laten zijn van een incompany project van één of

Waar bestaat de opleiding uit?

meerdere schoolbesturen.

De opleiding is samengesteld rondom zes thema’s: • de organisatie inrichten

Aanmelden

• richting geven

Als u geïnteresseerd bent in deelname aan deze oplei-

• leidinggeven aan het onderwijsprogramma

ding dan kunt u zich aanmelden via de website

• mensen ontwikkelen

www.ipabo.nl of door contact op te nemen met mevr.

• ontwikkelen van persoonlijk leiderschap

Els Olthof, e.olthof@ipabo.nl

• werkplekopdrachten en onderzoek Voor meer informatie over deze leerlijnen wordt verwezen naar de website van Magistrum.

C


32

Post HBO-traject mentor & werkplekbegeleider In dit traject over begeleiding en coaching wordt veel geoefend met verschillende technieken en stijlen. Passen ‘beoordelen’ en ‘begeleiden’ bij elkaar? Onder welke voorwaarden is begeleiding en coaching echt effectief? Dit zijn enkele vragen waarop wij het antwoord gaan geven tijdens dit traject. Het is daarbij zaak dat u uw eigen voorkeursstijl goed leert kennen en, als het kan, uw gedragsrepertoire leert uitbreiden. Effectieve feedback en reflectie op uw eigen manier van werken. Verder is er aandacht voor taakopvatting, positionering in de organisatie, facilitering, procedures en afstemming met de eigen organisatie, de hogeschool en de eventuele schoolopleider & werkveldassessor.

Inhoud o.a. • coaching en communicatievaardigheden • begeleiden en coachen van leraren en studenten • structuur van de opleiding van de hogeschool (met name de minorfase) • uitwisselen van ervaringen en bespreken van de leervragen

Bestemd voor Leraren die zich verder willen professionaliseren in het begeleiden en coachen.

Locatie en data Individuele inschrijvingen: 6 bijeenkomsten op woensdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. Data en locatie bij een op-maat-traject in overleg. Voor data en tijden van de voorlichtingsbijeenkomst en opleiding verwijzen wij u naar onze website www.ipabo.nl

Nadere informatie Mevr. Ilse Nuijens, i.nuijens@ipabo.nl

Kosten Individuele inschrijving: € 895 per deelnemer Bij een op-maat-traject: dagdeeltarieven

D


33

Post HBO-traject schoolopleider & werkveldassessor Oriëntatie en verdieping

• doen van praktijkgericht onderzoek

De ambitie van de schoolbesturen en de Hogeschool

• structuur van de opleiding en verdere professionali-

iPabo is om de opleiding van onderwijspersoneel beter te laten aansluiten bij de specifieke behoefte van het onderwijs in de regio en daartoe een groter deel van

sering (van minor tot master) • afstemming tussen organisaties, organisatiekundige implicaties en voorwaarden.

de opleiding binnen de scholen vorm te geven. Tussen schoolbesturen en lerarenopleiding worden afspraken

Bestemd voor

gemaakt over taak- en verantwoordelijkheidsverdeling

Leraren of directeuren die zich verder willen profes-

bij opleiden in de school. Onderdeel van deze afspraken

sionaliseren in het beoordelen van studenten en leer-

is in ieder geval het coördineren en uitvoeren van

krachten.

opleiden, begeleiden en beoordelen in de basisscholen en het overdragen van ervaringen binnen de besturen

Locatie en data

en opleiding. De schoolopleider & werkveldassessor

Het oriëntatiedeel omvat 3 bijeenkomsten op donder-

zal namens de iPabo met name de rol als beoordelaar

dagochtend van 09.00-12.30 uur. Het verdiepingsdeel

vervullen. Een assessor beoordeelt of een student of

omvat 12 bijeenkomsten op donderdagochtend van

leerkracht voldoet aan de gestelde eisen van een

09.00-12.30 uur. Voor data en tijden van de voorlich-

assessment. De assessor stelt vast op welk niveau

tingsbijeenkomst en opleiding verwijzen wij u naar

de competenties zijn behaald. Aan het eind van de

onze website www.ipabo.nl

opleiding ontvangt de cursist een certificaat en wordt

Data en locatie bij een op-maat-traject in overleg.

opgenomen in het register van de Hogeschool iPabo.

Nadere informatie Traject oriëntatie schoolopleider & werkveldassessor

Mevr. Ilse Nuijens, i.nuijens@ipabo.nl

• plaats, positie en rolopvatting van de schoolopleider

Kosten

& werkveldassessor • beoordelen van studenten en leerkrachten (basiskennis) • samenwerking met mentoren & werkplekbegeleiders

Individuele inschrijving: € 550 per deelnemer voor het oriëntatiedeel. Individuele inschrijving: € 1.990 per deelnemer voor het verdiepingsdeel.

• coachen en begeleiden • structuur van de opleiding met name de minorfase • afstemming tussen organisaties, organisatiekundige implicaties en voorwaarden

Traject verdieping schoolopleider & werkveldassessor • plaats, positie en rolopvatting van de schoolopleider & werkveldassessor • beoordelen van studenten en leerkrachten (verdieping) • analyseren, waarderen, beoordelen van portfolio, beoordelen praktijkopdracht • houden van criteriumgericht interview, opstellen van competentiegerichte rapportage • samenwerking met mentoren & werkplekbegeleiders • coachen en begeleiden (eventueel keuze onderdeel: coachen video-interactie, begeleide intervisie)

D C


34

Post HBO-traject coaching voor organisatieontwikkeling Coaching als instrument voor organisatieontwikkeling

Met het accent op coaching. Te denken valt aan interne

kan een krachtig middel zijn om dingen in gang te

coaches, bouwcoördinatoren, intern begeleiders en vak-

zetten en een kwaliteitsslag te maken. Het is natuur-

specialisten zoals reken- en taal coördinatoren.

lijk slechts één middel. In deze training denken we heel goed na over de vraag: wanneer is coaching het

Locatie en data

geëigende middel? Onder welke voorwaarden kan het

De opleiding start in september 2013 op de Hogeschool

werken? Hoe verhoudt coaching zich tot andere instru-

iPabo te Amsterdam of Alkmaar en omvat 6 bijeen-

menten?

komsten op een woensdagmiddag van 14.00 - 17.00

Het is een relatief korte, maar krachtige training. De

uur. Voor de data en tijden verwijzen wij u naar onze

twee sporen zijn: veranderkunde en coachingsvaar-

website www.ipabo.nl

digheden. Bij dat laatste moet de cursist bereid zijn kritisch naar zichzelf te kijken. Wat gaat goed, maar

Incompany

vooral ook: wat kan beter? Iedere coach heeft zijn/

Bij een incompany traject zijn data, kosten en locatie in

haar eigen valkuilen. Daar gaan we naar op zoek. Dat

overleg.

maakt deze training ook heel persoonlijk. Daarom maakt het ook niet uit of je als deelnemer een beginner

Nadere informatie:

of een gevorderde bent. Een mooi bijeffect van de trai-

Dhr. Ben Snoeijink, b.snoeijink@ipabo.nl

ning is dat de deelnemers onder elkaar de betekenis van coaching definiëren en daarmee binnen het eigen

Kosten

bestuur coaching tot een effectief en gedeeld instru-

De kosten per deelnemer bedragen € 975

ment maken. Die collegiale uitwisseling is ook heel

Verder zijn de persoonlijke kosten voor boeken en mate-

nuttig!

rialen ongeveer € 95

Inhoud Het traject omvat 6 bijeenkomsten van elk drie uur. Per bijeenkomst maakt de cursist een kleine huiswerkopdracht. De deelnemers maken als eindopdracht een klein veranderplan op hun eigen gebied, voor hun eigen bouw of school, waar coaching een rol in speelt. De volgende onderdelen maken deel uit van het traject: • veranderkunde • de professionele organisatie • de dimensies van een organisatie • invloed en weerstand • positionering van de specialist • coaching als veranderkundig instrument • de drie dimensies van coaching: procedure, inhoud en proces • het maken van een veranderplan • veel oefenen met coaching

Bestemd voor Mensen die binnen de school mede een veranderingsopdracht hebben. Specialisten die nog eens goed stil willen staan bij het instrumentarium wat je tot je beschikking hebt om dingen voor elkaar te krijgen.

D


35

Inschrijfformulier persoonlijke gegevens Achternaam

m/v

Meisjesnaam (indien van toepassing) Voornamen (voluit en roepnaam) Geboortedatum

Geboorteplaats

Adres Postcode + woonplaats Telefoonnummer E-mailadres

Schrijft zich in voor Cursus/Opleiding

Schooladres Bestuur School Adres Postcode + woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Factuuradres privĂŠ/school Datum

Handtekening

De betaling als de cursist de betalingsverplichting op zich neemt Ondergetekende schrijft zich in, verklaart op de hoogte te zijn van de Hogeschool iPabo inschrijvings- en betalingsvoorwaarden en verklaart zich bereid tot het betalen van het cursusgeld overeenkomstig deze voorwaarden.

Datum en handtekening De betaling als de werkgever betaalt Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van de Hogeschool iPabo inschrijvings- en betalingsvoorwaarden en bij toelating van voornoemde deelnemer, het verschuldigde cursusgeld te voldoen.

Datum en handtekening Contactpersoon Stempel organisatie/school

Gelieve het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier retour te zenden aan: Hogeschool iPabo, t.a.v. E. Olthof, Antwoordnr. 16068, 1000 SE Amsterdam

m/v


Contact Heeft u nog vragen? Neem contact op met de Hogeschool iPabo.

Adressen Hogeschool iPabo Amsterdam Jan Tooropstraat 136 1061 AD Amsterdam T 020-6137079 F 020-6134645 E info@ipabo.nl

Hogeschool iPabo Alkmaar GabriĂŤl Metsulaan 34 1816 EP Alkmaar T 020-6137079 F 072-5115668 E info@ipabo.nl De Hogeschool iPabo heeft samen met Windesheim Flevoland de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor Pabo Almere.

Colofon Opmaak Kitty Jamin Fotografie Sjaak Bos, Pieter van Lierop en Robert Stieltjes Met dank aan Basisschool Reflector, Heerhugowaard Druk Drukkerij Groen, Hoofddorp Maand maart 2013

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden.

Post-HBO gids iPabo  

Nascholinggids iPabo 2014-2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you