Page 1


Ноябрь / Декабрь 2006 Номер 11-12

Главный редактор ϸòð Çàõàðîâ

ñîäåðæàíèå/ïóøòðîñýç

Издается в Удмуртии с января 1900 г.

Ðåäàêöèÿ Заместитель главного редактора Ëàðèñà Îðåõîâà Заместитель главного редактора по промо Èãîðü Êîëïàêîâ Ответственный секретарь Ñâåòëàíà Ëþáèìîâà Редакторы Ëèäèÿ Íÿíüêèíà, Ëþáîâü Òèõîíîâà, Àäà Äèåâà,

Àëåêñåé Àðçàìàçîâ, Ïàâåë Áàæåíîâ Корректор Ñâåòëàíà ßêîâëåâà Редколлегия Àëåêñåé Åðìîëàåâ, Àëåêñàíäð Øêëÿåâ, Ëàðèñà Áóðàíîâà,

Âèêòîð Øèáàíîâ, Âàñèëèé Ìîðîçîâ, ϸòð ¨ëêèí, Àð-Ñåðãè, Èâàí Ôåäîòîâ, Îëåã Àæãèõèí, Àíòîí ßíöåí Дизайнер Âèòàëèé Ìèíååâ Адрес редакции: 426051, г. Ижевск, ул. Советская, 1, редакция журнала «Инвожо». E-mail: invozho@udmnet.ru. Телефоны: (3412) 78-54-13, 51-18-22. Потэ 1990 арысен пöсьтолэзьысен:

2 ÊÓÇÜÌÀ ÊÓËÈÊÎÂ

6 ÅÂÃÅÍÈÉ ÐÅÍÅÂ

10 ÊÓÀÐÀ

426057, г. Ижевск, ул. Пастухова, 13, Ижевская республиканская типография.

Âûëü àðåç ïóìèòàí.

Ïðàçäíè÷íûå åëêè ñòàðîãî Èæåâñêà.

Âëàäèìèð Âëàäûêèí. Ïðîôåññîð, äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê ÓäÃÓ.

24 ÊÅÍÒÀÂÐ

57 ÊÓËÜÒÓÐÒÐÅÃÅÐÑÒÂÎ 82 ÌÓÇÛÊÀ

Íàäåæäà Óòêèíà. “Ìîí – Âûëü òë”

Ýíâèëü Êàñèìîâ. “Ëþáîé ÷åëîâåê â ñâîåì òâîð÷åñòâå èññëåäóåò, ïðåæäå âñåãî, ñàìîãî ñåáÿ...”

Бумага мелованная. Формат 84х108 1/16. Печать офсет. Усл. печ. л. 5, 75. Уч-изд. л.16. Тираж 1000. Заказ 6152. Рег. № 013802.

ÅÃÈÒÚ¨ÑËÛ ÆÓÐÍÀË ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÀÍÎÍÑ Дмитрий Иванов. Генеральный директор ГУП УР “Государственный цирк Удмуртии”. О роли личности в истории... культуры технологии продюсинга. 92 Инвожо ÍÎ ßÁÐÜ / ÄÅÊÀÁÐÜ 2 0 0 6

ÆÓÐÍÀËËÝÍ Ó×ÐÅÄÈÒÅËܨÑÛÇ: ÓÄÌÓÐÒ ÝËÜÊÓÍÛÑÜ ÏÈÑÀÒÅËܨÑËÝÍ ÑÎÞÇÇÛ, ÓÄÌÓÐÒ ÝËÜÊÓÍÛÑÜ ÅÃÈÒÚ¨ÑÛÍ ÓÆÀÍÚß ÊÓÍ ÊÎÌÈÒÅÒ ÐÅÄÀÊÖÈËÝÍ Ó×ÐÅÄÈÒÅËÅÇ: ÓÄÌÓÐÒ ÝËÜÊÓÍÛÑÜ ÏÅ×ÀÒÜß ÍÎ ÈÂÎÐÚ¨Ñ ÂЌËÌÛÒÎÍÚß ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ ÆÓÐÍÀËÀ: ÑÎÞÇ ÏÈÑÀÒÅËÅÉ ÓÄÌÓÐÒÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ, ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÎÌÈÒÅÒ ÓÄÌÓÐÒÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÏÎ ÄÅËÀÌ ÌÎËÎÄÅÆÈ Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÏÅ×ÀÒÈ È ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÓÄÌÓÐÒÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ.

© «Инвожо» Любое воспроизведение материалов или их фрагментов возможно только с письменного разрешения редакции. Точка зрения авторов может не совпадать с мнением редакции.

Íîâîñòè ïîäâîäíîãî Èæåâñêà. ×àñòü 7, 2004 ã.

Материалы со знаком ® публикуются на правах рекламы. За достоверность рекламных публикаций редакция ответственности не несет.

Í Î ß Á Ð Ü / Ä ÅÊ À Á Ð Ü 2 0 0 6 Инвожо 1


Êóçüìà Êóëèêîâ

Óäìóðò éûëîëú¸ñ ñÿðûñü ÃÎÍÄÛÐ ÊÓÒÎÍ ÂÀÊÛÒ Удмуртъёс Выль ар вуэмез вашкала дауръёсы тулыс кутскыку пумитазы, соин ик кыџе ке нимысьтыз выль ар тол йылолъёс асьмелэн ќвќл, шуыны луоз. Озьы ке но лымы усемез, тол вуэмез удмурт калык туж сћлы карылћз. Малы ке шуоно та вакытэ, секыт но кезьыт толэз кќттыр ортчытон понна, воргоронъёс гондыр кутыны пото вал. Гондыр сћль, ожо потытозь, удмурт гуртэз сюдћз но, эмъяз но. Удмуртъёс туж гажаса эскеро вылэм нюлэс кузёзэс. Тодо, кытын со улэ, сиське, солы шуыса интыенинтыен сезьы но кизё вылэм. Мед со будоз, кќй люкалоз. Огкылын вераса, пќртэм сямен утьыны тыршо. Тол дыр вуыса, воргоронъёс, гондырлэсь нимзэ поттылытэк, куспазы кенешыса пќйшураны пото. Нюлэс кузё сярысь шара вераны ќз лэзе, малы ке 2 Инвожо ÍÎ ß ÁÐÜ / ÄÅÊÀÁÐÜ 2 0 0 6

шуоно гондырлэн, пе, визьмыз туж кужмо, со ваньзэ шќдэ. Пќйшураны мынэмзылэсь азьло воргоронъёс нырысь мунчоын мисьтасько, выль дћськутсэс, ул дэремзэс дћсяло, адями зын медам шќдћськы, ужзы бакель мед луоз шуыса. Нюлэскысь гондыр гуэз шедьтыса, сое котыртыны кутско. Бернард Мункачи та учырез серемес гожтэ, солы сое пытсэт сьќры сюрем удмурт солдатъёс вераллям. Шедьтћллям, пе, воргоронъёс гондыр гуэз. Табере ма кароно? Одћгез, пе, шуэ: «Тћ монэ куктћм кутэ но йырме гуэ лэзе, мон сое пельтћз кыскыса потто. Дась ке луи, мон пыдыным вырето». Озьы ик кариллям. Эшсы пыдыныз дырекъям но, сое гуысь поттћллям. Учко, пе, но, эшсы йыртэм. Огогзылэсь, пе, юало, солэн йырыз вал-а, ќй вал-а. «Ма, ќйтќд, вал кадь»,— шуэ одћгез. Мукетыз уг Ðåïðîäóêöèÿ Ñåðãåé Øóìèõèí


тодћськы, пе. Малпаллям Матронлэсь бертыса юаны. Вуиллям гуртазы, Матронлэсь юало, пе, картэдлэн џукна йырыз вал-а, ќй вал-а? Кышномурт кќня ке малпаськем но туж визьмо верам: «Ма, вал, дыр. Џукна, табань сиыкуз, тушез выриз». Зэмзэ вераса, гондырен вашкалаос ноку уг шудо, уг ултћяло вал. Малы ке шуоно сое туж вылћ каризы, Инмар но адями вискын возизы. Гажаса, утялтыса бордаз улћзы. Гондыр погыртон азьын туж умой дасяськизы: рогатка, рожон, бышкан кузь бодыос тупатъязы. Азьпала пуныосты лэзё вал, соос утэмен, гондыр сайка но гуысьтыз потэ. Соку со вылэ ваньзы омырско но отчыяз ик погырто, пыџалъёс ќй вал на угось. Гондырез погыртэм беразы кутско вќсяськыны. Та йылолын синпќетэз но, визьнодэз но трос. Соос бќрдыса сямен гондырез жаляло. «Ой, кызьы-мар тон озьы луид. Ми ведь тонэ быдтыны ќм турттэ. Малы озьы ачид ми пумит султћд, мырњид бышкалтон улэ? Остэ, Инмаре, вождэ эн потты! Тон вера выжыосыдлы, азьланяз та нюлэскын улыны медам кышкалэ. Ми отћяз но џош уломы та чебер музъеммы вылын…» Но мукет со выллем сюлворонъёс. Собере соос бадњым кыз борды пус пукто, кудћз татын гондыр быремын шуыса ивортэ. Пус бырытозь, гондырез та интыын кутыны уг яра ни (ог 3-4

ар). Вераны кулэ, воргоронъёс сьќразы котьку егит пияшез басьтылћзы. Сое, гондырез погыртэм бере, кыткем вал вайыны гуртэ ысто. Сьќразы валзэс ќз нуллэ, малы ке шуоно со кышкатскыса пегњыны, пыдъёссэ тћяны, дќдьыез сузмытыны быгатоз. Пияш кошкем бере гондырлэсь кузэ ниыны кутско, со акшан вакытэ тупа ни. Нием гондыр шоры палэнысен учкыса, со кисьтэм-басьтэм гольык нылкышнолы тупа. Мугорыз чылк-чылк тќдьы, гадьёсыз нонокъёс кадь адњисько, кќтыз бадњым, макесъёсыз таза. Нылкышно но тћни. Таџе суредэз но быдэ вуымтэ пи медам адњы шуыса, сое вал вайыны келяло вал. Пияш лыктыку, сузям гондырез куэныз бинялто но гуртэ нуо. Корка пырон азьын выльысь вќсясько. «Табере тон пыриськод ни дорамы, милемын џош љќк сьќрамы берпуметћ сюандэ ортчытом». Нош ик куриськон, магической кылъёс. Сћлез љќк вылэ поно, котькудћз возьма ас люкетсэ. Собере ваньзы џош быдэс гуртэн сиё-юо. Гондыр сћль, сиён сяна, туж умой эмъюм. Солэн сћльыз туж вќё, кќен пыџамын. Гондыр сэп но кќй сутскемлэсь, кынмемлэсь йќнатћськыны юртто. Бќрысь сћлез џынато, пельнянь куто, кезьыт толэз потыны ваньмызлы тырме.

Âûëü àð љќê âûë ñè¸í ñÿðûñü Âûëü àðå ìîí à÷èì ïќðàíû ÿðàòћñüêî. Џåêòћñüêî êóä-îã љќê âûë ñè¸íìå òћëåäëû íî äàñÿíû. ÑЋËÜÛÍ ÐÓËÅÒ Áàñüòћñüêî ïàðñü êќòóë ñћëåç, ñîå êóçÿëýñ âàíäûëћñüêî, ïûçüíàñüêî ñïåöèîñûí (ïåòðóøêà òóïàëîç), ñûëàëýí, ÷åñíîêåí, êèíëû ìàð êåëüøå íè. Âèñêàç ñûџå èê êóíÿí ñћëü þäýñú¸ñ òûðèñüêî, 3-4 ïîëýñ ñîå áèíÿëòћñüêî, äóìûëћñüêî, ôîëüãàå áèíèñüêî íî äóõîâêàå äîíãèñüêî. Âóíýòћñüêåì, ñћëü þäýñú¸ñ êóñïàçû óìîé ìåä ëÿêèñüêîçû øóûñà, âèñêàçû ïќçüòýì ïûäýç ÿêå ïåëåç ìÿñîðóáêà ïûð ïîòòûñà çûðàíî íà. Ñћëü ïûæåì áåðå ñîå þäýñýí-þäýñýí âàíäûëûñà ñè¸íî. ×åñêûòëýñü íî ÷åñêûò, íîø çûíûç êûџå… Àé ýøøî èê êèðåíü âàòñàñüêîä íà êå. Òàèí âàë÷å âåðàìå ïîòý, êûçüû ìîí êèðåíåç ñûëàëòћñüêî. Êèðåíåç ìÿñîðóáêà ïûð ïîòòûñà, ñîå áàíêàå òûðèñüêî. Ïќëàç ïќçèñü ñûëàë âó (1 ëèòðëû áàäњûì ïóíüû) êèñüòћñüêî. Ñîáåðå ñîå ñàëêûì èíòûûí âîçèñüêî. Òàџå êèðåíü êûíìåìëýñü íî óò¸ç: íûðåç ÷àòûðòîç, âàíü ìóãîðåç ñóçÿëîç-÷ûëêûòàòîç, âèñ¸íýí íþðúÿñüêîç. Ìîí џåìûñü ñüќðàì êóàñüòýì êèðåíåç íóëëћñüêî. Ќæûòàê êûíìûíû ñþðèñüêî êå, ñîå ñèðåç ñÿìåí ñûñêèñüêî íè. Ïóøêûí ñîêó èê øóíûò êóæûì êûëäý. Ìîí òàçüû íî øóûñàë, æåíüøåíüëû 25 àð áóäîíî àñüìå êèðåíüìû äîðîçü. Ñûџå áàäњûì ñîëýí äàíýç. Ñî ñÿíà, ìîí èíäîóòêà øóîí áóðäîåç, à÷èì áóäýòûñà, Âûëü àðå ïûæûíû ÿðàòћñüêî. Âќçàç ñûëàëòýì íèíãóáèìå ÿêå êîíüûãóáèìå ïîòòћñüêî íà. Àñëàä ïûæåìåä, áè÷àìåä, ïќðàñüêåìåä, ÷åñêûò ëóýì ñÿíà, êîòüêó њå÷ êóæûì âàå, áûäýñ àð ñþäý íî âîðäý. 4 Инвожо ÍÎß ÁÐÜ / ÄÅÊÀÁÐÜ 2 0 0 6

Ðåïðîäóêöèÿ Ìåíñàäûê Ãàðèïîâ


Îáû÷àé ñòàâèòü ðîæäåñòâåíñêóþ åëêó ïðèøåë â Èæåâñê, ïîæàëóé, âìåñòå ñ ïåðâûìè èíîñòðàíöàìè èç Çàïàäíîé Åâðîïû, êîòîðûå îáèëüíî ïîòÿíóëèñü ê íàì íà÷èíàÿ ñî âðåìåí Äåðÿáèíà. Äà è Ïåòð Âåëèêèé, ïðåäïèñàâøèé ñâîèì óêàçîì «Íîâûé ãîä âñòðå÷àòü, åëêè ñòàâèòü, èç ïóøåê ïàëèòü», ïîäñìîòðåë ýòó òðàäèöèþ, êîãäà â ìîëîäîñòè íàâåùàë â Íåìåöêîé ñëîáîäå â Ìîñêâå ïåðâóþ ñâîþ ëþáîâü Àííó Ìîíñ. ÈÍÎÇÅÌÍÎÅ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ Поначалу, по-видимому, ставили и наряжали иноземцы рождественские елки у себя дома, а потом, когда в 1872 году была открыта в Ижевске лютеранская кирха, лесная красавица ставилась уже перед ней, незадолго до протестантско-католического Рождества. Был этот праздник для ижевских «немцев» (так на Руси традиционно называли европейских иноземцев, а проживало их в дореволюционном Ижевске весьма изрядно, если только в тридцатые годы, после первой мировой войны, Октябрьского переворота и войны гражданской, по данным НКВД, лютеран у нас насчитывалось порядка двухсот человек) самым главным в году. За пару недель до Рождественской ночи с 24 на 25 декабря «немецкие» герры и фрау начинали готовить подарки и репетировать праздничные песнопения. Не обделяли этими подарками и православных, особенно нуждающихся. Отправляли их и в Ольгинский детский приют, который располагался в здании, что находится сегодня по улице Советской, 24а, и в богадельни. Отстояв рождественскую службу, водили хороводы вокруг своей елки и распевали «Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum!», потом жарили сосиски во дворе дома чиновника Рисса (находился на улице Îòêðûòêà èç Õàðáèíà.

6 Инвожо ÍÎß ÁÐÜ / ÄÅÊÀÁÐÜ 2 0 0 6

Í Î ß Á Ð Ü / Ä ÅÊ À Á Ð Ü 2 0 0 6 Инвожо 7


Красной, через дом от сегодняшнего гастронома № 1), пили глинтвейн и пиво. Угощали и соседей - православных, насколько позволял последним расслабиться их Рождественский (Филиппов) пост, и мусульман, и иудеев (рядом находились дома реббе Ашбеля и Гатиатуллина). Иноземное Рождество плавно переходило в европейский Новый год, на который периодически выпадал по лунному календарю Хиджры самый главный мусульманский праздник Курбан-Байрам - праздник жертвоприношения. И тогда уже во дворах ижевских мечетей славили Аллаха великого и милосердного и готовили угощение и дары. Каждый мусульманин в этот день должен поделиться с тем, кто не преуспел в жизни. Причем дары эти распространяются на всех «людей Книги» (то есть Библии), помимо мусульман, это еще и христиане, и иудеи. ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ Только успеют отойти «немецкие» и мусульманские праздники, как наступало православное Рождество. И тут уже веселился весь Ижевск. Перед Генеральским домом и Офицерским собранием снова украшались елки, ставились они и в гимназиях, в училищах и просто в частных домах. На спусках улицы Береговой к пруду заливались ледяные «катушки», по которым ребятня и взрослые с веселыми криками носились вниз на разнообразных санях и просто на дощечках. У женихавшейся молодежи был в то время обычай: парня, которому при сватовстве отказала девушка, укладывали на такие сани и, взгромоздившись на него верхом, катались с гор. Чтобы выводы делал. Но это было уже после Рождественских богослужений. Помимо того, вдоль всего пруда ставились снежные крепости, которые отчаянно штурмовали и обороняли, предварительно разделившись на группы (подобная игра сохранялась в Ижевске еще лет тридцать назад и называлась «пан-город»). На льду пруда устраивались массовые катания на коньках, которые выпускались на чугунолитейном заводе Березина. Здесь многие ижевские юноши и девушки знакомились и завязывали отношения. Всем хватало места в этих забавах. И «немцам», и татарам, и православным. В начале XX века в них даже стала принимать участие китайская ребятня - дети китайских ремесленников и торговцев, которых в Ижевске называли «ходями», потому что товар свой и услуги предлагали они, обходя возможных клиентов. Старожилы вспоминали, что особенно выделялись китайчата тем, что к их одежде на уровне попы были пришиты картонки или дощечки, дабы, скатываясь с ледяных «катушек», одежду они не портили. ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÀÐÀÄÛ Ну а за православным Рождеством следовал уже и Новый год. Праздник в те времена более официальный и начальственный, но который все более и более становился народным. В честь него в Ижевске даже устраивались парады. Так, сто лет назад по ижевскому гарнизону был зачитан приказ: «В первый день Нового года и 6-го января, в день Богоявления Господня, назначаются церковные парады, почему предлагается всем офицерам и классным чиновникам Ижевского гарнизона присутствовать в эти дни в Ижевске». Однако не все так благостно было в те дни в Ижевске. Славился он на всю Вятскую губернию своими кулачными боями. Вот и в Рождественские праздники бились «стенка на стенку» на льду пруда «нагорные» против «колтоминских», «заречные» против «нагорных», а то и сходились сразу два района против одного (как в совсем недавние советские времена «Ошмес» против «Металлурга» или «Центр» против «Буммаша»). Правила в этих боях почти не соблюдались: в ход могли пойти и кастеты, и заточки. Суровые нравы были в Ижевске. Недаром в конце позапрошлого века только за семь лет не своей смертью отошли в мир иной около тысячи ижевчан. ÎÒ ÕÀÐÁÈÍÀ ÄÎ ØÀÍÕÀß После поражения антибольшевистского восстания в 1918 году во время Первого ижевского исхода многие десятки тысяч его жителей ушли из Ижевска. Почти через год, вместе с отступлением колчаковцев будет и Второй исход. Многие из них, кому удалось выжить в кровавой братоубийственной войне, оказались в Китае. Центрами ижевской белой эмиграции в этой стране стали Шанхай и Харбин. В последнем ижевчане даже построили собственный православный храм. Целые районы обжили в этой далекой стране тогда наши земляки. Старались они сохранять и свои традиции: дважды в год собирались вместе бойцы Ижевской дивизии. На 8 августа - день ижевского восстания и на православное Рождество. Вот как вспоминает эти встречи Кудаманов Сергей Иванович, родители которого почти восемьдесят пять лет назад, спасая себя и его, тогда совсем мальчишку, ушли вместе с отступающей Ижевской дивизией в Китай (сейчас С.И. Кудаманов живет в Перми и, несмотря на свои почти девяносто пять лет, сохраняет удивительную память; отрывки из его воспоминаний мы планируем опубликовать в наступающем новом году). Åâãåíèé Ðåíåâ. Îòêðûòêà èç Õàðáèíà.

8 Инвожо ÍÎß ÁÐÜ / ÄÅÊÀÁÐÜ 2 0 0 6

Í Î ß Á Ð Ü / Ä ÅÊ À Á Ð Ü 2 0 0 6 Инвожо 9


êóàðà

Владимир Владыкин Ïðîôåññîð, äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê ÓäÃÓ Удмуртъёс сярысь. Котькуд калыклэн вань маиз ке сыџеез, кудћз тунсыко ваньмызлы. Удмуртъёслэн со, мон сямен, вылћ адямилыко луон, лул узырлык, дуннеез њеч паласен адњон. Та сямъёс улонысь троссэ философи ужпумъёсты сэрттыны-пертчыны юрттысалзы. Калыкъёс сярысь. Котькуд калык аслыз гинэ тупась Инкуазен кылдытэм Лулчеберетэныз, Сямъёсыныз, Историеныз дуно но дано. Дунне питранын котькудћзлэн аслаз интыез. Этнокультура сќзнэтысь атом выллем. Калык кошке ке… Калыклэн культураез – Инкуазен кузьмам яркыт пиштћсь кизили. Одћгез соос пќлысь кысэ ке – ми сое ум но синйылтэ. Озьы ке но иншобретлэн югытэз кулэсме. Мќзмыт луэ, куке кошке адями. Быдэс калык кошке ке – шимес… Дунне-куа сярысь. Асьмелэн дуннемы — куамы кадь. Куамес-а дуннеен џошатоно? Пќртэм кылын вераськись калыкъёслэн дуннезы малы ке но одно ик улыно-вылыно — куинь ёзо. Малпаллям гинэ-а сое озьы, оло, зэм но сыџе. Ќйтќд. Учке али: вылћ ёзаз — инбам. Отын инмуртъёс уло. Улћ ёзаз — дунне пыдэс — тём пеймытлэн, кезьытлэн но кулонлэн шаерез. Нош шораз улћськомвылћськом асьмеос — адямиос… Адњон но ингож сярысь. Инмар понна, мон уггес тодћськы, мар со ингож. Нош улонэз шќдонэ валэктэ: со — адњон, улонлэн сюрес вожъёсыз. Со — улонлэн пусэз, гожтэмез. Кызьы шуо удмуртъёс — Кылдэмез… Табере мон пинал мурт ќвќл ни, но та Дырозь оскыса-кепыраса учкисько шурдыт ќтись вылће. Отысь номыре сыџе-таџезэ адњыса-валаса ќй ке но вутты, осконэ кылёз, дыр. Со осконме юнматэ быдэс улонэ. Инмар понна, со ук — муэн но инэн кылдытэм, мыным њечсэ гинэ сћзись улон гоже-пусэ. Тћляд озьы ќвќл шат? Ќс но ин сярысь. Ќс но ќс, вылды. Вань ужез со гинэ — усьтћд, пытсад. Њукыртэмзэ кылэм уг пот: пыриськод ке, пе, пыр, потћськод ке, пе, пот. Усьтоно-пытсано гинэ луысал ке… Огшоры ќсэн но озьы гинэ уг луы вылэм. Мар отын, пытсам ќс сьќрын? Сое љоггес усьтэм потэ. Куддыръя чылкак мукет сямен — пытсам ќслэсь кышкаськод — палэнскиськод. Нош ќсэд — инќс ке?.. Љож сярысь. Кема-кема мон ќй берта гуртам. Юртмы но куашкам, ёмырам. Улћсез но ќвќл ни. Шимес. Ваньмыз кошкиллям… Льќмпу гинэ тћни кылем, Вань кужмысьтыз кадь сылэ! Губырскыса, Пересьмыса. Монэ-а, оло, со витем, Сьќд-сьќд льќмзэ дасяса, Пинал дырылэсь кузьмаса Вунонтэм курыто шќмзэ… Книга сярысь… Котькуд адями аслыз ачиз бырйыны кулэ, мае лыдњыны. Книга юрттоз солы улонын ассэ шедьтыны, азьланяз сюрес вылын зэмос эш луоз солы. Сое быръён – туж секыт арбери, куке дунне вылын сокем трос умой гожтэм ужъёс вань. Гётелэн верамезъя, ми вань улонмес дышетскиськом лыдњиськыны. Мон ватсасал – дышетскиськом валаны но яратыны сое. Ушъян но курлан сярысь. Курланы асьмеос котьку быгатћськом, дырыз дыръя ушъяны дышетсконо на вал… Ми… Милям ваньмыз вань, озьы ке но кулэтэмез но сокем трос ќвќл кадь, луоноез но ќй люкетысал, дыр. Но асьме калык уг куры, Инмарлы џемысь уг вазиськы. Со нырысь ик аслаз кужымезлы оске, нош инкуазьлы тау каре дунне вылын улыны сётэмез понна. Асьме адямилы трос но кулэ ќвќл. Инмарлэсь со куре: уж каньыл мед мыноз, инкуазь умой мед луоз, адямиос њеч мед улозы. Аслым. Эке-ке… 10 Инвожо ÍÎß ÁÐÜ / ÄÅÊÀÁÐÜ 2 0 0 6


Ñâåòëàíà Ëþáèìîâà

Ì Õ ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß ÕÈÑÀÌÓÒÄÈÍÎÂÀ Îí — èçâåñòíûé ôîòîãðàô, îí — Àõàò Õèñàìóòäèíîâ. Âèäèìî, òàê áûëî ïðåäíà÷åðòàíî, ÷òîáû ìû âñòðåòèëèñü òîëüêî ñåé÷àñ. Ñåé÷àñ, êîãäà Àõàò êàê ìýòð ôîòîèñêóññòâà äîñòèã ïèêà ñâîåãî ìàñòåðñòâà è êàê ÷åëîâåê îòìåòèë 60-ëåòèå. È ýòî íå ïðîñòî ôàêòû, ýòî óäèâèòåëüíûé ìèð, ìèð ãëàçàìè íåîðäèíàðíîãî õóäîæíèêà. А началось все очень просто и заурядно. Вернувшись из армии, молодой ижевский парень увидел объявление о приеме на работу помощников фотографа. Опыт домашнего фотодела у него уже был. (В те годы многие этим увлекались.) Так обыкновенный случай определил его профессию, впоследствии и судьбу. Со временем фотографией он стал заниматься профессионально, что не замедлило сказаться на его успехах. Ахат неоднократно становился призером различных городских, республиканских, российских конкурсов. По итогам российских выставок в Москве ему присвоено почетное звание «Мастер портрета высшего класса Российской Федерации». Это еще в 70-е годы. Это был подъем, успех, который нужно было закрепить, т.е. «создать имя», чтобы его фамилия стала своеобразным брендом, визитной карточкой. Узнаваема и, самое главное, достойна, в первую очередь людей высшего круга: артистов, политиков, бизнесменов… Так он начал фотографировать известных людей. А чтобы делать портреты «великих», нужно было много и усердно готовиться. Во-первых, знать, когда нужный человек приезжает в Ижевск, во-вторых, собрать всю имеющуюся информацию о нем. Значит, много читать, рыться в прессе, чтобы между строк уловить характер, манеры, привычки и т.д. Чтобы в конечном итоге «угодить» и себе как мастеру, и персоне как личности. Он создал целую серию таких портретов, назовем хотя бы Андрея Вознесенского, Булата Окуджаву, Ролана Быкова. Встречи с необычными людьми остаются в памяти на всю жизнь. Ахат с особой теплотой вспоминает беседу с Окуджавой, именно он, признается мэтр, научил его хорошей привычке — мыть посуду. Оказывается, это любимое занятие известного барда. С того времени Ахат, подражая своему кумиру, делает это с удовольствием. И таких любопытных случаев в его жизни немало. 12 Инвожо ÍÎ ß ÁÐÜ / ÄÅÊÀÁÐÜ 2 0 0 6

Í Î ß Á Ð Ü / Ä ÅÊ À Á Ð Ü 2 0 0 6 Инвожо 13


Взять хотя бы архивы наших знаменитых земляков. Лишь по одному Калашникову уже набралось 9 тысяч негативов. Нужно отметить, что Ахат Хисамутдинов, как фотограф, соавтор семи книг и трех фотоальбомов о легендарном оружейнике, которые печатались как в России, так и за рубежом. Он по существу является домашним и официальным фотографом этой фамилии. Так уж получилось, что Ахат с детства был вхож в эту семью, учился вместе с детьми Михаила Тимофеевича. Интересная серия фотографий подобрана и по нашей многократной чемпионке Олимпийских игр лыжнице Галине Кулаковой. Это период ее золотых медалей, старый дом… Что удивительно, она и медали успевала завоевывать и хозяйством умело управлять. Это видно и на фотографиях тех лет: она и на пьедестале, она и дрова колет, огород сажает… А знаете, чтобы фотография получилась живой и правдивой, нужно чувствовать людей и сердцем, и умом. И, наконец, просто любить и ценить того человека, которого ты запечатляешь для истории, оставляешь будущим поколениям. Сами понимаете, сколько для этого нужно сил и энергии. Впрочем, энергии Ахата могут позавидовать даже молодые. Его проникновенный взгляд так и искрится любопытством, а мысли заняты вечным поиском, анализом происходящего. Обычно такими бывают мальчишки-сорванцы, которым все интересно, или увлеченные люди. В Ахате, на мой взгляд, есть удачное соединение молодого задора художника и неиссякаемого темперамента исследователя. Не случайно, вот уже многие годы, параллельно с фотографией, он также занимается краеведением. Сейчас Ахат задался целью по старинным открыткам и архивным фото создать сравнительную картину нашего края. Соединить панораму прошлого и настоящего — это и старый, и новый Ижевск, Сарапул. Очень интересный проект планируется по реке Кама, найдены почти 120 дореволюционных открыток с пейзажем реки от Кулиги до Волги. Теперь нужно сделать его современные виды. К слову сказать, наши местные ученые-историки при издании иллюстрированных книг за помощью обращаются именно к Ахату. Стало быть, доверяют. В его «Мастерской» есть небольшая фото экспозиция и очень, очень интересный! музей старинных фотоаппаратов. Что замечательно, все экспонаты, а их около 300, принадлежат семье Хисамутдиновых, т.е. на сегодняшний день уже существует такая семейная династия. Своеобразная династия есть и среди единомышленников и учеников Ахата. Ведь, немного немало, 10 лет он преподавал фотодело в нашем университете. Как признается учитель, под его началом за эти годы обучились около 500 учеников-умельцев фотоискусства. Согласитесь, это большой арсенал. Также благодаря его стараниям, вот уже много лет успешно работает в республике и Союз фотографов. Каждый квартал обновляется фотовыставка членов Союза, организовываются встречи с известными фотографами. По необходимости — учеба и консультации, есть свой архив и библиотека. Свершилась и другая заветная мечта Ахата — его паломничество в Мекку. Теперь он уважаемый мусульманин, хаджи. Кстати сказать, дорога эта была радостной не только в духовном и мировоззренческом плане, но и в эстетическом. Это опять-таки целая серия фотографий, посвященная Ближнему Востоку. Фотовыставку по Саудовской Аравии Ахат подарил Восточно-Европейскому университету. Там же есть его коллекция старинных фотографий, его раритет, говоря иначе. В 1999 году Академия естественных наук России ему первому присвоила звание профессора фотографии, хотя по образованию Ахат филолог. Бывают в жизни исключения. Ахат — один из таких исключительных людей. Даже в свои степенные годы он не может, не хочет, не пытается, что называется, «почивать на лаврах». «Лучшая работа еще впереди, совершенству нет предела» — вот его стимул, его вечный двигатель. В заключение приведу несколько отзывов посетителей музея Хисамутдинова, ведь таких добрых слов, как в его «Книге пожеланий», в наше время не часто услышишь. «Фотографии задевают глубинные ноты души — и ты понимаешь, как здорово, что ты живешь, чувствуешь и видишь эту красоту». «Наставнику и коллеге, вечно идущему впереди, фантазеру, романтику, оптимисту — большое спасибо!». И под искренними пожеланиями многочисленные подписи: итальянский друг Габриель, народный артист УР Морозов, мэр Ижевска Балакин, артист Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Балтачев, поэт Тяптин, школьники, врачи и многие, многие другие.

«Äîðîãèå è ìèëûå ìîè ðîäèòåëè, äåòè, ðîäíûå, äðóçüÿ-òîâàðèùè! Ìíå ïðåäñòàâèëàñü ñ÷àñòëèâàÿ âîçìîæíîñòü ïîçäðàâèòü Âàñ ñ Íîâûì 2007 ãîäîì è ïîæåëàòü çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ëþáâè è ñ÷àñòüÿ. Ìå÷òàéòå è äîáèâàéòåñü öåëè. Ñòðåìèòåñü äåëàòü äîáðî. Íèêîãäà íå âåøàéòå íîñ. È ïóñòü âàø àíãåëõðàíèòåëü îáåðåãàåò è ñîãðåâàåò Âàñ». Ñ ëþáîâüþ ê Âàì Àõàò Õèñàìóòäèíîâ. 14 Инвожо ÍÎ ß ÁÐÜ / ÄÅÊÀÁÐÜ 2 0 0 6

óäìóðò ïîýçèûñü øåäåâðú¸ñ Âëàäèìèð Ðîìàíîâ Âèòüûñà æàäèëëÿì. Èçüûìå êóøòûñà Øóèñüêî íè: — ß òûøêàñüêå! Øóèñüêî: — Âàíüìîíìû Ñûџåãåñ íè ìèëÿì. Îõ, ìóí÷î âàë! Ñþðèç! Ñèçüäћçû óê — ќç æàëÿëý… Íîø çýìîñ ìóí÷îçýñ Ýñòћçû љûòàçå. Àõ, òàџå ìóí÷îå Ïûðàìå èê ќé âàë àëè: Њûðäàòýì èçú¸ñòû Ïóøòûòúÿé ñþêàñåí.

À÷èç ñÿðûñü íî àñ ñüќðàç љóæàñü êûëáóð÷è ýøú¸ñûç ñÿðûñü: ÊÛÇÜÏÓ Òќäüû êûçüïó — íîäòýì óê ñî, íîäòýì! — Ìàëû ìåäà ìåџ ÿðäóðå ñóëòýì? Ìàëû þãûò òýëüûñü, îé, ïåãњûñà Ñóëòýì, óãûîññý îøûëûñà?

Êàêòóñ ïûðòћ òóæ òîäìîåç ñÿðûñü: ÊÀÊÒÓÑ Òà áóäîñ — ïåðåñü ëóòêàì êóàêà òóñ. Âåíü¸ñûç ïèãîí êàäü џîãûðñêî. Òóñûçúÿ êå ó÷êîíî,òà êàêòóñ Øóøåíûç ãèíý êàäü òóíñûêî. Íîø ýí îñêû øóøåçëû, ýí îñêû! Êàëûêûí íî âàíü òóñòýìåçãåñ. Ìàèí-î êóêå ñî ïàéìûòîç êàäü? Äûð âóý, âîøòý ìàëïàíú¸ñìåñ. Ïàéìûìîí âûæûêûëûñü ñÿñüêà òóñ Óñüòћñüêå àäÿìèëýí ñþëìûç… Óòü àé, ÷èìûçý óñüòý íè êàêòóñ, Ñÿñüêàåç — çýìçý! — âûæûêûëûñü.

Ïåãњåì íûëçý äîðàç ќòå íþëýñ. Óã êûëçû íè êûçüïó àíàåçëýñü. ×åáåð âîçåç ïîòý, ïå, àäњåìå, Âèçûë øóðå ïîòý, ïå, ó÷êåìå. Òîäý êûçüïó: âåñüêðåñ óä ëó êûðûí, Îçüû êå íî, øóëäûð ñûëý òàòûí. Îñêå, ëóîç: êóêå íî ñî âќçû ×åáåð âîæ êûçüïóîñ љóòћñüêîçû.

Âåíèêå — âîæ íüûëïó! Њå÷ñýãåñ óã èê òîäћñüêû! Âåíü¸ñûç íîø — Òýëåç âóíýòћä, ïå,— Áûøêî. Ýðêûíàê øîê÷ûñà Ìàëïàñüêî ìîí: — Óñòî èê òà, Òîí ñÿðûñü ìàëïàñà, Њå÷ ñþëìûí êå æóãî. Øóä ñÿðûñü: ØÓÄ Òîäћñüêî íà: áàñüòћç àíàå âûëü øóäîí, Ìîí çýìçý âàë ñîêó øóäîëýñü íî øóäî: Êåìàëàñü ìàëïàíý áûäýñìèç óê ìûíàì — Ìàøèíà áàñüòћçû! Çàâîäíîé ìàøèíà!

Ìóí÷î ñÿðûñü, ÿðàòûñà:

Íîø ќé âàë ìûíàì êàäü øóäîíýç ýøåëýí. Áќðäîíýç ûìäóðàç… ×èäàëîç-à ñþëýì? — Èñüêå, ìå «ãàçèêìå», âåäü âàë÷å èê øóäîì! ×èëÿçû ñèíú¸ñûç — ìîí ñîêó âàë øóäî.

ÌÓÍ×Î Ñþðåñú¸ñ íî âîëüûò, Êåçüûòëýñü íî óã êûøêàñüêû. Íîø ãóðòûñü ýøú¸ñû

Ìîí ñîêó âàë øóäî. Ìîí êîòüêó íî øóäî, Ýøú¸ñëýí ñèíú¸ññû øóäáóðåí êå øóäî.

Àëè îãíàç áóäý ìåџ ÿðäóðûí, Òќëýí íî, çîðú¸ñûí íî æóãåìûí. Ñî øóðäûòýê ó÷êå âèçûë ќðå. Ñûëý êûçüïó — ìûíàì âîæ ñóçýðå.

Í Î ß Á Ð Ü / Ä ÅÊ À Á Ð Ü 2 0 0 6 Инвожо 15


«Õóäîæíèêè ðåàãèðóþò íà îêðóæàþùóþ äåéñòâèòåëüíîñòü, ïûòàþòñÿ íàéòè ñâîé ïîäëèííûé ïóòü â òâîð÷åñòâå. Ïîýòîìó íåóäèâèòåëüíà ïîïûòêà æèòü â îðãàíè÷íîì êîíòåêñòå ñ ñóùåñòâóþùåé ðåàëüíîñòüþ. Çäåñü âïîëíå àêòóàëüíà ïðàêòèêà öèòèðîâàíèÿ îïîñðåäîâàííûõ îáðàçîâ ïðè ñîõðàíåíèè ïðåæíåãî õóäîæåñòâåííîãî îïûòà. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â èñêóññòâå íåóìåñòíà ïîñòìîäåðíèñòñêàÿ èðîíè÷íîñòü. Íîâûé âåê òðàêòóåò íîâûå çàäà÷è, ñòàâèò íîâûå âîïðîñû, êîòîðûå èíòåðåñóþò ÷åëîâåêà, æèâóùåãî íå òîëüêî ÿ êàêîì-òî ãîðîäå, ñòðàíå, íî è â öåëîì ìèðå. Èçâå÷íûå âîïðîñû Äîáðà è Çëà, âçàèìîîòíîøåíèÿ ëþäåé, ðàçìûøëåíèå î ñâîåì ìåñòå â ýòîì ìèðå è ò.ä...» Ñåðãåé Øóìèõèí.

Художник, поэт, акционист. Родился в 1966 году. Закончил художественно-графический факультет Удмуртского государственного университета. Работает дизайнером.

16 Инвожо ÍÎ ß ÁÐÜ / ÄÅÊÀÁÐÜ 2 0 0 6


ÍÎ ß ÁÐÜ / ÄÅÊÀÁÐÜ 2 0 0 6 18 Инвожо ÍÎß

Í Î ß Á Ð Ü / Ä ÅÊ À Á Ð Ü 2 0 0 6 Инвожо 19


êåíòàâð

Евгений Богомольный Ìîçàèêà æèçíè Ñâîé ïåðâûé ðàáî÷èé äåíü – 4 àâãóñòà 75-ãî ãîäà – îí ïîìíèò ÷åòêî, äî ìàëåéøèõ äåòàëåé. Òîãäà åìó, ìîëîäîìó ñïåöèàëèñòó, òîëüêî-òîëüêî ïðèåõàâøåìó èç Ìîñêâû, äàëè áîëüøóþ ëîïàòó â ðóêè è ñêàçàëè: âîí òàì íèæå íåôòü óïóñòèëè, èäè ñîáèðàé. Òàê íà÷èíàëàñü òðóäîâàÿ áèîãðàôèÿ Åâãåíèÿ Áîãîìîëüíîãî. Íè ïðåñòèæíûé ìîñêîâñêèé âóç, íè êðàñíûé äèïëîì íå èçáàâèëè åãî îò íåîáõîäèìîñòè íà÷èíàòü âõîæäåíèå â ïðîôåññèþ ñ ðàáî÷åé ñïåöèàëüíîñòè. Áëàãîäàðÿ ïîäîáíîé ïðàêòèêå, çàâåäåííîé â «Óäìóðòíåôòè» ïðàêòè÷åñêè ñ ïåðâûõ ëåò, ìíîãèå â÷åðàøíèå ñòóäåíòû ñî âðåìåíåì ñòàíîâèëèñü íå ïðîñòî âåäóùèìè ñïåöèàëèñòàìè êîìïàíèè, íî è åå ñëàâîé, åå ëèäåðàìè. Òàêîâà ñóäüáà è Åâãåíèÿ Áîãîìîëüíîãî, êîòîðûé âûðîñ îò ðÿäîâîãî íåôòÿíèêà äî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà, à ñåãîäíÿ ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñû æèòåëåé Óäìóðòèè â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. ÍÅÔÒßÍÈÊ Как человек становится профессионалом? Когда зарождается интерес к будущей профессии? Кто определяет жизненный потенциал? На эти вопросы можно ответить по-разному. Но Евгений Исаакович считает, что в любой ситуации, конечно, есть доля случайности, но все-таки человек сам определяет и свое настоящее, и свое будущее. До сих пор в памяти забавный эпизод из тех далеких семидесятых. Когда до очередной скважины оставалось пройти метров двадцать, сапог намертво увяз в рыжей глине-размазне… Спасибо, Виктор, оператор-наставник, помог выбраться. И тут же с лукавой улыбкой спросил: – И чего тебе, столичная штучка, в Москве-то не сиделось? Там бы по асфальту ходил… А здесь с нами грязь расхлебываешь… Ну как было объяснить ему, что первоначально именно такие планы у отличника Богомольного и были: Москва, аспирантура, перспективы… Но после четвертого курса на производственную практику он приехал в Удмуртию, где в те годы нефтяная отрасль только зарождалась. Новый нефтяной регион – это начало начал, романтика. Понравилось! Захотелось все начать с нуля. Потому и обрадовался, когда перед самым распределением главный инженер «Удмуртнефти» Олег Федорович Лезов по-отечески так сказал: знаешь, никуда аспирантура твоя не денется, ты приезжай к нам, поработай годик-другой, наберись производственного 20 Инвожо ÍÎ ß ÁÐÜ / ÄÅÊÀÁÐÜ 2 0 0 6

опыта. И добавил свою коронную фразу – не измазавшись в нефти, нефтяником не станешь. Середина 70-х – это не просто время становления нефтяной отрасли в Удмуртии, это время рекордов, трудового энтузиазма, производственных побед. «Удмуртнефть» тогда в год вводила в эксплуатацию по 300350 скважин, практически по одной скважине в день, приращивала ежегодную добычу нефти на миллион тонн. Но это требовало и от людей высокого напряжения и полной самоотдачи. Работали тогда по-сумасшедшему, забывая про отдых, про семью, про себя... Богомольный сутками пропадал на нефтепромысле. Кусок хлеба в карман – и на месторождение… Все это закаляло характер, помогало становлению личности не просто профессионала-нефтяника, но еще и руководителя, управленца, ученого. Ó×ÅÍÛÉ У каждого месторождения – свой характер. Каждое в чем-то похоже на ребенка: одно капризное, другое – спокойное, третье – норовистое, четвертое требует к себе повышенного внимания. Южный Киенгоп, Чутырь, Гремиха… С характером Гремихинского месторождения Богомольному впервые довелось вплотную столкнуться, когда он работал начальником техотдела НГДУ «Ижевскнефть». Чтобы извлечь из недр высоковязкую гремихинскую нефть, в 1983 году здесь – практически впервые в стране – было решено применить новую технологию


Молодому генералу приходилось учиться науке побеждать заново. И главное, что требовалось от него в этой сложнейшей ситуации, – суметь сохранить коллектив и в то же время не потерять темпы добычи нефти. Из всех многочисленных испытаний, которые выпали в эти годы нефтяникам, коллектив вышел с честью. Генеральный директор был тогда признан лучшим менеджером России, а предприятие завоевало репутацию одного из самых высокотехнологичных и успешных нефтедобывающих предприятий России.

закачки теплоносителя в пласт. Гремиха стала своеобразным полигоном для испытаний. Парогенераторы, паропроводы высокого давления – все это было новое, все требовало нестандартного подхода, анализа, инициативы. Многое приходилось дорабатывать на месте, сходу решать возникающие проблемы. Именно тогда у Богомольного и возник первый интерес к научной, исследовательской работе, которая существенно помогала и помогает внедрению в производство прогрессивных технологий. Сегодня он кандидат технических и доктор экономических наук, автор более 40 научных работ и 60 изобретений. И лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники. Евгений Исаакович Богомольный вспоминает: «Тот день в Кремле, а было это весной 2000 года, остается одним из самых ярких в моей жизни. Впечатления были настолько интенсивными, что, казалось, все они просто не уместятся в голове. Было лестно и приятно, что мы, группа нефтяников Удмуртии во главе с академиком Валентином Ивановичем Кудиновым, находимся в этом величественном зале, рядом с известными на всю 22 Инвожо ÍÎß ÁÐÜ / ÄÅÊÀÁÐÜ 2 0 0 6

страну людьми. Сама церемония вручения мне награды заняла пару минут: Владимир Владимирович Путин крепко пожал руку, вручил диплом и знак лауреата, мы развернулись, щелкнула вспышка фотоаппарата – все! Зато потом, уже в неофициальной обстановке, после торжественной части, когда были подняты бокалы шампанского за новых лауреатов, за успехи отечественной науки, удалось пообщаться с ним. Пожалуй, именно тогда я по-настоящему понял, насколько высокую оценку своей работы мы получили. Ведь «Удмуртнефть» – единственная нефтяная компания не только Удмуртии, но и России, отмеченная подобной наградой! ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ Богомольный стал генеральным в 96-м, когда в стране активно проводились реформы, внедрялись новые методы ведения бизнеса. Но непродуманность и несогласованность этих реформ приводили к серьезным экономическим проблемам, в числе которых – по нарастающей – были неплатежи, банкротства, падение мировых цен на нефть, дефолт…

ÄÅÏÓÒÀÒ Успешного производственника, человека неравнодушного, политически активного Богомольного не оставляли вопросы, на которые так сложно найти однозначный ответ. Почему в такой стране, как Россия, богатой не только природными ресурсами, но и талантливыми, умными людьми, уровень жизни столь низок? Что надо сделать, чтобы побороть в стране бедность? Как решить множество проблем, которые, словно грибы после дождя, возникают в России с завидным постоянством? Осенью 2003 года Богомольный вступил в предвыборную борьбу за депутатский мандат в Государственную Думу Российской Федерации. И победил! Потому что его активно поддержали избиратели. На тот момент стаж депутатской работы Богомольного в выборных органах самого различного уровня – от райсовета до Государственного Совета Удмуртии – уже превысил 14 лет. Опыт законотворческой деятельности и стремление помочь избирателям в решении их проблем снискали Евгению Исааковичу уважение и авторитет среди населения республики. Ну, а о том, насколько эффективна работа нашего депутата в Думе, говорит такой интересный факт: недавно группа экспертов влиятельного журнала «Smartmoney», проанализировав законотворческие инициативы депутатов Госдумы IV созыва, составила рейтинг наиболее эффективных парламентариев, чьи законопроекты становились законами чаще других. Депутатскую эффективность оценивали по отношению числа принятых законопроектов к числу внесенных. По этому показателю КПД среднестатистического депутата составляет 33 процента, а у Евгения Исааковича – 71,8! За неполные три года своей работы в Государственной Думе Евгений Богомольный внес на рассмотрение парламента 39 законопроектов, 28 из которых стали законами. И касаются эти законы важнейших сторон жизни каждого россиянина. Как заместитель председателя Комитета Госдумы по собственности Богомольный принимал самое активное участие в разработке пакета документов по жилищной политике, по развитию ипотеки. И то, что один из приоритетных национальных проектов, обозначенных Президентом России, назван «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», свидетельствует о важности этой проблемы.

Депутатская деятельность Богомольного нынешним летом отмечена и высокой наградой: Указом Президента России Евгений Исаакович награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Значительную часть своего времени депутат Богомольный посвящает работе в избирательном округе, он постоянно встречается со своими избирателями, принимает участие в обсуждении и решении насущных проблем округа, работает в общественной приемной, в которой всегда много посетителей. Люди обращаются к Богомольному, потому что знают его стремление и умение помочь, поддержать, оказать искреннее содействие в самых сложных житейских ситуациях. È ÏÐÎÑÒÎ ×ÅËÎÂÅÊ В 76-м, через год после начала работы Богомольного в Удмуртии, к молодому специалисту приехала из Москвы жена – «свежий» молодой специалист, тоже выпускница Губкинского института. Жили в Игре в общежитии, работали с утра до ночи, поднимая нефтяную отрасль, активно участвовали в субботниках… Весело жили! Трудно, но весело! И сегодня эти воспоминания о молодости согревают сердце. В семье Богомольных две дочери. Подрастает и юное поколение. Первого внука назвали в честь деда – Женя. Маленькая копия Богомольного-старшего на любимого дедушку стремится быть похожим во всем. Говорят, жизнь повторяется через поколение. Богомольный рассказывает, что сам он очень похож на своего деда. А тот, судя по всему, личностью был уникальной: образованный, интеллигентный человек, знал четыре языка, в 1903 году вступил в партию большевиков, в революцию 1905-го списки партийцев уничтожили и он оказался беспартийным, и в немецкий плен попал во время первой мировой, и на заработках в Канаде был, и анархистом в 17-м году стал… В партию вновь во второй раз вступил в 41-м... Дед Богомольного прожил долгую и трудную жизнь длиною в 90 лет. – Я очень похож на своего деда, а мой внук Женька похож на меня, – с улыбкой говорит Богомольный. – Жизнь продолжается! История нашей страны уникальна: в двадцатом веке на три-четыре поколения выпало столько испытаний, сколько другим странам и не снилось. И все-таки, с признательностью к людям старшего возраста, с уважением к нашему прошлому, мы должны думать о будущем и увереннее смотреть в завтра. И делать все для того, чтобы Россия была единой, сильной, процветающей державой. P.S. 29 äåêàáðÿ ó äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Åâãåíèÿ Áîãîìîëüíîãî äåíü ðîæäåíèÿ. Ïîçäðàâëÿåì Åâãåíèÿ Èñààêîâè÷à ñ ýòèì ðàäîñòíûì äíåì è æåëàåì åìó ñ÷àñòüÿ, äîáðîãî çäîðîâüÿ è áîëüøèõ óñïåõîâ â åãî äåïóòàòñêîé äåÿòåëüíîñòè. Íèíà Ïðóäíèêîâà.

Í Î ß Á Ð Ü / Ä ÅÊ À Á Ð Ü 2 0 0 6 Инвожо 23


êåíòàâð

Надежда Уткина «Ìîí - âûëü òќë» Âîðäñêåìûí: Ïè÷è Ïóðãà ÷åðêîãóðòûí Ãîðîñêîïúÿ: Âàë, Âåñú¸ñ Äûøåòñêåìåç: Óäìóðò êóí óíèâåðñèòåò, ðîìàíî-ãåðìàíñêîé ôèëîëîãèÿÿ ôàêóëüòåò, ÃÈÒÈÑ Áóäîí òóáàòú¸ñûç: àíãëè êûëëû äûøåòћñü, «Àðãàí÷è» àíñàìáëüûñü àðòèñò, «Øóíäû» îãàçåÿñüêîíýí êèâàëòћñü, Óäìóðò êóí ôèëàðìîíèûñü àðòèñò - «Ëóëãóð» àíñàìáëåí êèâàëòћñü, Èæ ãîðîä àäìèíèñòðàöèûñü Êóëüòóðàÿ íî òóðèçìúÿ óïðàâëåíèûñü âàëòћñü ñïåöèàëèñò, «Êóëüòóðíûé êàïèòàë Èæåâñêà» ôîíäëýí ïðåçèäåíòýç Äóíúåòú¸ñûç: Óäìóðòèûñü äàíî àðòèñò Ñåìüÿåç: Æåíÿ ïèåç, Óäìóðò êóí óíèâåðñèòåòûñü ðåêëàìàÿ íî äèçàéíúÿ ôàêóëüòåòûí äûøåòñêèñü ßðàòîíî êûðœàíýç: «Òäüû êûçüïó âîæ êóàðî íî...» ßðàòîíî êíèãàåç: Ì. Öâåòàåâà. Èçáðàííîå Àäœåì êàðîíî àäÿìèåç: àíàé Óëîí ïðèíöèïåç: âîðìûíû øóã-ñåêûòú¸ñòû Ëüëü ìàëïàíýç: øóäî ñåìüÿ Ñÿáàñü êûëú¸ñûç: øóä âàéèñü òûëîáóðäî ïîííà! Âàíü êå ñî, ìåä êàðúÿñüêîç òћëÿä êîðêàÿäû! - Íàäåæäà, áåðëî äûðå òîíý ñöåíà âûëûñü àäњûíû óã ëóû, øóûíû ëóîç. Ñî äûðå èê íèìòóëûä ÿ îòûí, ÿ òàòûí ÷óçúÿñüêå. - Со озьы ик луыны кулэ, малы ке шуоно ас дыраз мон трос ужай нимме чузъяськытон понна. Надежда Уткина мыло-кыдо пыриськылћз общественной уже, ворекъяз сцена вылын. Со нуналмысь тыршиз калыкез аслыз синмаськытон понна. Но адямилы уг яра басьтэм вормонъёсыныз буйгатскыса, азинскытэк улыны. Кинлэн кызьы, дыр, но мон ялан одћг ужен вырисько ке, жуммисько-кќсасько. - Èíòåðâüþ äàñÿí âûëûñü àñüìåîñ áåðëîçý íüûëü àð òàëýñü àçüëî ïóìèñüêûëћñüêåììû… - Мар бен мон отын верай вал меда? Улонме воштон вакытэ вуэме сярысь, дыр. Верамысьтым та вакыт џоже маиз ке зэмаз, дыр, ук? - Áåí, ñîêó òîí ìåџàê øóèä ñöåíàåç ÷èíîâíèêëýí ïóêîíýíûç âîøòîí, ìåíåäæåð ëóûíû ìûëêûäûä ñÿðûñü. 24 Инвожо ÍÎ ß ÁÐÜ / ÄÅÊÀÁÐÜ 2 0 0 6

- Озьы ик вань, ваньмыз шонер. Мон кемалась шќдылћ ни - улонэ котькуд ньыль ар улыса вошъяське. Тани пинал дыръям ньыль ар кырњай «Арганчиын», ньыль ар ужай «Шунды» огазеяськонын, ньыль ар кивалтћ асэным кылдытэм «Лулгур» ансамблен. Озьы 2002-тћ арын мон малпай улонам воштон пыртыны кырњанэз кельтыса, чиновник кариськи. Ужаны ќдъяй Иж город администрациысь Культурая но туризмъя управлениын. Отчы выжеме бере мон понна туж трос азьвыл тодмотэмез но валамтэез усьтћськиз. Нырысь ик, артистын ужаку, администрациын пукисьёс сярысь малпаськод: мар соос карозы, љќк сьќрын пукыса? Мон адњи - пукыса но калык понна, культураез азинтон понна ту-уж трос лэсьтыны луэ вылэм. Янгышалляськем мукет ласянь но. Азьло мыным потылћз, артистъёс туж куанересь, ми сомында ужаськом но нокин уг дунъя. Но управлениын нырысетћ уждун басьтэме бере сереме потћз - артист дыръя басьям гонораръёсылэсь со шќдскымон ичи вал. Со ласянь тћни мон зол ыштон адњи, но ќй куштћськы, малы ке


шуоно тодэм-валам потћз, мар со административной луонлык (ресурс), мар со — культурая политика. Со сяна, мон шќдылћ, туннэ уже мыным паськытгес, яркытгес инвисъёсты усьтыны луонлык сётоз. Мон кыл кутылћ шоркарысьтымы калык творчество понна. Зэм, уже котьку мылкыдъя гинэ ќй вал - туж трос дыр бырылћз телефон пыр вераськыса-кенешыса, гожтэтъёс, документъёс дасяса. Но ваньмыз со улонын туж кулэ. Власть, администрация — со вертикаль. Творчество — горизонталь. Соос, ваче вуыса, плюс кылдыто ке, вань чебер малпанъёс, ужпумъёс быдэсмо. Но со понна та кык гожъёсты (вертикалез но горизонталез) ваче вуттћсь, огазеясь мурт кулэ. Сыџе адямиез асьмеос туала вакытэ менеджер нимаськом. Мон кемалась шќдылћ аслэсьтым со удысын быгатонлыкъёсме. Кылсярысь, «Шундыын» ужакум, мынам кичќлтэмея шаерамы но бускель улосъёсын радъяськылћзы тунсыко бадњым ужрадъёс, туннэ ке но малпамын ќвќл на пинал усточиослэн «Шундыкар» лагерьзылэсь њечгес смена. Мынам проектъёсы улонэ пыџазы финн-угор дуннеын, мон кошкем бере но ужаз на «Лулгур» ансамбль… Туннэ мон востэмъяськытэк вераны быгатћсько: городысь Культурая но туризмъя управлениын ужакум, мон вань кужымме но, мылкыдме но сётъяй Удмуртилэсь культуразэ (удмуртсэ гинэ ќвќл) дуннее поттыны, нош дуннеез асьме доры вуттыны. - Òîí âåðàñüêîä «Èæåâñê — Ïîâîëæüåûñü êóëüòóðàÿ øîðêàð» ïðîåêò ñÿðûñü? - Бен. 2004-тћ арын асьмелэн шоркармы зэмзэ но туж узыр вал культура удысысь бадњым ужрадъёсын, учыръёсын. Мыным потэ, соку кырњан-эктонэз, крезьгурез гажаны кутскемен валче городын будћз калыклэн огъя культураез но. Мыным туж кельшиз соку, кызьы ужаз город администрация, милям управленимы. Трос кужымзэ понћз город администрацилэн йырызлэн воштћсез Сергей Протозанов. Управлениын мон кык ар гинэ ужай, но со вакыт џоже вуттћ ачим сярысь ялыны - яркыт тылси кадь луиз «Вашкала музъемлэн выль кырњанэз» проект. Со борды мыло-кыдо басьтћськизы узыр спонсоръёс, њуч продюсеръёс. Озьы ми улњытћм вашкала удмурт кырњанъёсты - гуртысь вашкала песянайёс дунне тыр асьсэ сярысь веразы. Тросэзлэн эстрада артистъёслэн (ма, аслам но) та дырозь кырњанъёсынымы дискъёсмы ќвќл, нош вашкала удмурт гуръёс — вань. Соослы выль шќм пыртћмы. Тунсыко кадь потэ мыным «Финно-утки» проект но. Висказ нялтас верало, мыным туж кельше Уткина фамилие. Солэн туж мур пуштросэз - Џќæëýñü êûëäýìûí äóííå… Туннэ мон ас кожам ужасько, шуыны луоз, — мынам аслэсьтым малпанъёсме аслам быдэсъяме потћз - кивалтћсьёстэк, мултэс индылћсьёстэк. Но, город администрацилэн юрттэмезтэк, мон номыр ќй пќр26 Инвожо ÍÎß ÁÐÜ / ÄÅÊÀÁÐÜ 2 0 0 6

мытысал — соос мыным котьку дурбасьто, юртто. — Íàäåæäà, òîí àñòý ýòíîêûðњàñåí ëûäúÿñüêîä. Êóëüòóðàÿ óïðàâëåíèûí óæàêóä íî âåðàä íè, êàëûê òâîð÷åñòâîåíãåñ âûðèä, íîø òóííý áûäýñúÿñüêèñü ïðîåêòýä — «×àéêîâñêèé òóííý» — ãåðњàñüêåìûí âûëћ êðåçüãóðåí. Ôîëüêëîð íî èñêóññòâî - ñî ïќðòýìãåñ âàëàíú¸ñ… - Озьы. Мон валасько, академической, классической музыка - со туж вылын. Тросэз понна со, жаляса верано луэ, сузёнтэм, валантэм. Мон ачим но, кызьы шуо, «калыкысь» потэмын. Но џап соин ик мон басьтћськи классикаез калык гурен герњан борды. Суралтыны ќвќл - герњаны. Эн пайме — куддыр луэ луонтэмзэ но куспазы герњаны, тодћськод ке, мар понна со кулэ. Валамонгес мед луоз шуыса, верало, кызьы мон вуи Чайковский дорозь. Ижевскын «Культурая шоркар» проект ужан вакытэ Удмуртие вуылћз США-ысь тодмо-дано композитор но крезьгуръя продюсер Ювал Вальдман. Њеч адямиос тодматћзы милемыз. Со туж визьмо, тунсыко адями вылэм. Ресторанын пукон сямен Ювал мыным мадиз Чайковскийлэн вордскем юртаз вуылэмез бере кылдэм мылкыдъёсыз сярысь. Шонерзэ вераса, солэн кылъёсыз ќй вал — сыџе со синмаськем быдњым њуч композиторлэн вордскем палъёсызлы, крезьгуро омырлы. Соку Ювал шуиз: Чайковскийлэсь крезьгурзэ быдэс дуннеын пиналъёс но, дано музыкантъёс но шудо, нош кытын со крезьгур вордскемын, тросэз ик уг тодо. Асьмеос татчы дуннеез вайыны кулэ… Озьы кылдћз «Чайковский туннэ» проектлы малпан. Кенешим Удмуртиын ортчытыны Дуннеысь пинал музыкантъёслэсь фестивальзэс. Вазиським Культурая министерствое. Министр Аверьян Трофимович Христофоров шуиз: кунгож сьќрысь вуылћсьёс тросэз маке радъяны сћзё, но кошко ке, туж љог вунэто. Таяз учыре А. Христофоров янгышаз. Ю. Вальдман кылзэ быдэстћз: мон луи та бадњым ужрадлэн быдэсъясь (исполнительной) директорез, Ювал - крезьгуръя люкетэныз кивалтћз. Озьы ноябре Ижевске люкаськизы Америкаысь, Австралиысь, Кореяысь, Россиысь 13 пинал музыкантъёс. (Нырысетћ туре пыриськизы пќртэм кунъёсысь 70 пала егитъёс.) Гала-концерт пинал усточиос возьматћзы П. Чайковскийлэн пичи дыр городаз - Воткинскын. Фестиваль удалтћз. Со ортчем бере мон олокќня уй кќлыны ќй быгаты - сыџе ужез - калыккуспо проектэз пќрмытэмелы аслым ачим ќй оскы кадь. - Òîí êè÷ќëòýìúÿ îðò÷ûëћñü êóëüòóðàÿ óæðàäú¸ñû Èæå êóíãîæ ñüќðûñü òðîñ âèçüìî, éќíî âîðãîðîíú¸ñ âóûëî. Òîí âàíüìûíûç êûë øåäüòћñüêîä, êàíüûëýí àíãëè êûëûí âåðàñüêèñüêîä, øóî. Ñûџå ïóìèñüêûëîíú¸ñ þíìå óã îðò÷î, äûð… - Синмаськыса собере уг курадњиськы-а шуиськод-а?

Уг. Малы ке нырысь соос мыным синмасько. Мон малпасько, бордам кыске удмурт луэме. Мон - тунсыко, яркыт удмурт нылкышно. Кужмо, дарто. Мон туж љог гомасько, мукетъёссэ аратыны быгатћсько. Гудыри кадь. Нош собере шуныт, чылкыт тќлэн пельтћсько. Со адямилы выль омыр, сайкыт кужым сётэ. - Êóêå íî òîí øóèä, «êûðњàñü ìóðò øóäòýì ëóý» âåðàíýç àñ âûëàä øќäћñüêîä øóûñà. Òóííý ìàëïàíýä ќç âîøòћñüêû-à? - Ќз. Калык веранъёс ваньмыз туж шонересь кадь пото мыным. Мон туннэ но озьы ик малпасько, та вие аслым туж-туж шудо потћсько ке но. Но малпаны кулэ ќвќл, мон соин йырин кырњанэз аналтћ шуыса. Тулыспал малпасько аслэсьтым концертме радъяны, сотэк калык зэмзэ но монэ кырњасез сямен вунэтоз. Но кырњан уже, артистэ быдэсак берытскыны дась ќвќл. Али мынам туж трос мукет тунсыко малпанъёсы. - Îëî âûëü êûðњàíú¸ñ êûëäýìûñü äóãäћçû, ñîèí ìûëêûäûä ќâќë? - Янгышаськод. Џап берло дыре мон выльысь гожъяськыны кутски. Мон али но кырњаллясько, тани, республикамылэн вордскем нуналэзлы сћзьыса, выль кырњан гожтћ, сое Удмуртимылэн Президентэз азьын кырњай. Собере, азьвыл кырњанъёсы но, мыным потэ, калыклы мылкыдызъя. Тани кылем гужем ми Патрик Хэйзелэн но Сергей Кунгуровен џош Сибирь тракт кузя ортчим, со котыре интыяськем гуртъёсы пырам, пумиськонъёс ортчытћм, кырњам-верам. Оскоды оло уд, но котькуд удмурт гуртын калык мынэсьтым «Ой, сюлмы, сюлэмы» кырњанме кырња. Патрик паймиз. Кунгож сьќрын ке, пе, тынад кырњанэд тазьы вќлмысал, тон кемалась миллионер луысалыд ни. Но асьмелэн мукет дунъетъёс, мертэтъёс. Мон сотэк но туж шудо, кырњанме калык аслаз каре шуыса. Солэсь бадњым дунъет луэ шат? - Íîø äæàçýí ïàéìûòúÿìåä? Ñîå êûðњàí ìàíåð óäìóðòú¸ñ ïќëûí ќé âàë íà êàäü. - Мон асме джазысь кизилиен уг лыдъяськы, малы ке шуоно со оло чылкыт джаз но ќвќл. Мон сое кырњасько удмурт сямен. Мар со джаз? Импровизация. Кырњасько-верасько сое, мае та вие вераме потэ, мар сюлэмме зћбе я пачылтэ… Джаз — со сыџе маке, ќйтќд, кызьы вераны. Огкылын вераса, сое кырњаны кулэ, соку гинэ валалод солэсь пќртмась кужымзэ. - Òîí êîòüêó òóæ àñïќðòýì, îãëàñÿíü òóæ îãøîðû -âûëòћÿñüêèñüòýì, ìóêåò ëàñÿíü - âàëàíòýì. Ñî øќäћñüêå êûðњàíú¸ñàä, êûëáóðú¸ñàä íî. Ïóøêàä џåì-à áóãûðúÿñüêèñüêîä? - Луылэ, но азьло кадь ќвќл ни. Табере мон мукет - тодћсько ни аслэсьтым дунме. Монэ азьвыл воргоронъёс яратыны но кышкаллязы - ќз дћсьтылэ-а, мара. Табере ваньмыз мукет сямен. Мон валай, азьвыл укыр џем учкылћ толло нуналам, улћ тодэ ваёнъёсын, мќзмонъёсын, табере мон учкисько азьпала гинэ.

Ортчемез вунэмын - мон выль адями. - Ñâåòñêîé øóîí љûòú¸ñûí óäìóðò íûëú¸ñ óã øóëäûðúÿñüêûëî. Íîø Íàäåæäà Óòêèíà, øóî, êóä-îã њó÷ ÷åáåðèíàîñëýñü íî «íûðçýñ џóøàëòûëý». Ñîèí âàë÷å òóíñûêî ñóïûëüòîíú¸ñ íî êûëћñüêûëî. Ñîîñ òîíý óã êåðњåãúÿñüêûòî-à? - Куд-огез. Кылсярысь, шуо, мон фестивальёс ортчытъясько, кунгож, сьќрысь воргоронъёсын тодматскыны муг утчаса. Яке со проектъёс чотын узырми ни шуыса. Узырмеме туж потэ но — жаль, со озьы ќвќл. Сыџе љытъёсы мон асме возьматон понна гинэ уг ветлћськы, отын луэ выль тодмоос шедьтыны, выль кусыпъёс тупатыны, сотэк туала улонын шуг маке лэсьтыны. Мукетыз ужпум, куке тынэсьтыд кырњаны быгатэмдэ но чебердэ сяна, визьмо малпанъёстэ но дунъяло на. Нош сыџе интыосын луонлык вань огдыре вань њеч палъёстэ возьматыны. - À÷èä ñÿðûñü êûџå âåðàñüêîíú¸ñòû íîø êûëýìåä ïîòý êàäü? - Туж потэ, мынам сюан дэреме сярысь мед вераськозы шуыса. Кыџе со луоз: нырысьсэ музэн тќдьы ик-а, чагыр, вожпыръем, дуно изъёсын, азвесен..? Всё, всё, всё, со сяна, номыр уг вера ни, ато син усёз… Èðìà Ñîðîêèíà. Òóñïóêòýìú¸ñûç Êîíñòàíòèí Ñåì¸íîâëýí.

Í Î ß Á Ð Ü / Ä ÅÊ À Á Ð Ü 2 0 0 6 Инвожо 27


êûë-ãîæ-òîí-ìå-òðè-êà Òà ðóáðèêà áûäýñàê ñћçåìûí ëóîç ëèòåðàòóðàëû. Òàòûí ïèñàòåëü¸ñ íî êóëüòóðîëîãú¸ñ, îçüû èê ëûäњèñü¸ñ íî óñüòîçû ëèòåðàòóðà óäûñûñü ïðîáëåìàîñòû, âûëü íî âóæ øêîëà íàïðàâëåíèîñòû, ñïîðúÿñüêîíú¸ñòû íî ìóêåò. Íî âàëòћñü ìàëïàíýç òà ðóáðèêàëýí — åãèò ëèòåðàòîðú¸ñëû òûëûçýñ ëý÷ûòàòûíû þðòòîí. Îçüûåí, àçüëàíü, óì áûäòý äûðìåñ.

Арванэсу Такабаку ÌÛÍÛÌ ÑÜÀÁÀÑÜ åêå ÑÜÀÁÀÑÜ ÌÛÍÛÌ Òóàëà ëèòåðàòóðàûí êóòћñüêèñü ôîðìàîñ ñÿðûñü Зэмзэ ке, мон уг яратћськы формаос сьќры уйиськонэз, мон уг яратћськы кыллэсь кыкетћ, куинетћ пуштроссэ чаклатэк кошкись литератураез, огломак — ваньзэ кыллэсь палэнэ кошкисьсэ, малы ке шуоно кыл мон понна вќсяськон кадь. Но… Вань сыџе арбери, кудћз вќсь карыса ик монэ бордаз кыске — џапак со сярысь мон туннэ вераськыны турттћсько. Нимыз со арберилэн — огъя законъёс но эгесъёс пушкысь потыны тыршон. Мугез татын пќртэм луылэ, куд-ог дыръя — хулиган сямъёслы сётскон: юри потэм потэ со кенер сьќры яке со вылэ тубыса пукем, яке воксё со кенерез сэрпалтыса куштэм; нош мукет дыръя — со культуралэн памятникезлы берытскем юн-юн теремоклэсь пегњыса, эрикен шокчем потэ. Блок «Поэзия сярысь гожтэтъёсаз» шуиз вал: поэтической произведение кык арберилэсь кылдэ — пуштрослэсь но формалэсь. Пуштрос сярысь асьмеос бќрысьгес нимысьтыз статьяын эчешомы. Улонын дћськутъя пумитало, пуштросыдъя келяло. Соин ик туннэ мынам вераськеме потэ литература формаос сярысь. Андерграундъёс, мейстримъёс, направлениос, стильёс, философиос сярысь ќвќл, — вераськем потэ со формаос сярысь, кудъёссэ кулонтэм луонэ яке иллюзие потыны уже куто литератураез (яке воксё литература шуыны луонтэмзэ) кылдытћсьёс. Озьы ик мон уг вераськы символизм, акмеизм, футуризм, этнофутуризм, постмодернизм сярысь, нош вераськон мыноз верлибр, коллаж, транс-поэзия, саунд-поэзия, версэ, вакуумизм, формализм котыртћ. 28 Инвожо ÍÎß ÁÐÜ / ÄÅÊÀÁÐÜ 2 0 0 6

À

Но малы меда литератураез кылдытъясьёс выль формаосты утчало? Татын адњиське кык мылкыд: огез йќспќртэм луыса адњиськыны тыршон, мукетыз — аслэсьтыд вераны тыршон. Àäњèñüêûíû òûðøîí Футуристъёс меџак веразы асьсэлэсь малпанзэс: «дать пощечину общественному вкусу». Та эпатаж туннэ ке но магнит кадь троссэ кыске. Уно калыкез аслыд пумит узатыны џемысь дыре сыџе ик ческыт луэ, кызьы ческыт луэ умой кылъёс кылыны, нош куд-ог дыръя кыкетћезлэсь но ческытгес, малы ке шуоно искусство понна тонэ улляны, љугыны ке кутско — со сыџе ческытлэсь но ческыт. Валамон ини, формаен эпатировать карыны пуштросэныз эпатировать каронлэсь трослы капчигес. Кылсярысь: Басьты Аслэсьтыд таракандэ мынам кисыысьтым Мон тынэсьтыд кырныж синъёстэ Ишкалто уйвќтысьтым А-пельсинлэн гижыеныз Арванэсу Такабаку

Альтернативной формаос, нетривиальной амалъёс туж њеч быгато буш пуштросэз ватыны. Озьы кылдэ выль шќмъем произведение, кудаз вылласянь ваньмыз вань кадь, нош пушсэ ке учкиськод, нокыџе малпанзэ уд шедьтћськы. Нош формалы подражать карыны капчи бере, сыџе писатель котыре люкаське кружок, собере кылдэ направление, школа. Озьыен, формаен шудыса, капчигес луэ астэ адњытыны, бадњым кружокын ќз ке адње, пичияз ке но адњозы. Но… Форма утчанлэн мугез мукет но луыны быгатэ, со, кызьы верай ни, аслэсьтыд вераны тыршон, йырвизь шыкысъёстэ нюртыса возизь образъёсты куштон, соосты лыдњись доры вуттон — таџе дыръя котькыџе амалъёс ярало, лыдњиседлэн бамаз ке но чабкылћськод, пеляз ке но кесяськиськод: Чалмы, рифмакутась! Тћялты аслэсьтыд бравададэ! Тынад ультрафиолетовой патя-фонэд Кемалась ни Мынам Мыжыкам Лыдэ! Арванэсу Такабаку Таџе учыре кылдытћсь мынэ произведенизэ пуштросэн тырмытћсь сюрес кузя. Âåðàí àìàëýç óò÷àí «Нестандартный ребенок» Нет. Втиснуть нельзя этот стон, этот крик В ямб…» Даниил Андреев. Жанр йырвизез котьку но аслаз рамкаосаз пачкатэ. Кыллы отын љокыт луыны кутске, угось ялан одћг манерен кутћськись кыл огшоры кыллы пќрме, њуч сямен вераса, «затасканной» луэ. Литературной произведениын форма быгатэ костыльлэсь яке очкилэсь рользэ басьтыны, сыџе дыръя со авторлэсь малпанзэ валамонгес, образзэ яркытгес, шќдытонзэ шќдымонгес каре. Озьы ик форма лабиринтлэсь, кырыж синучконлэсь, калейдоскоплэсь но рользэ басьтыны быгатэ. Таџе дыръя лыдњисез со юри йыромытэ, произведенилэсь идеязэ валаны лэзьытэк, шќдонэз гинэ шќдытыса, ассоциациослэн гинэ дуннеетћзы нуллыса. Татын одћгзэ умой валано — веран амалэз утчаку, форма кылэн одћг радын аспќртэм инструмент луэ, нош цельлы со берытске соку, куке автор юри адњиськыны тырше. Йырвизь жанрлэн рамкаосаз пачканы ке кутске, со одно ик жанр пќлысь мертэтъёсты тћя. Малы ке шуоно азьпала мынон движениез шќдон,— мед со луоз коть кырыж ульчаостћ мынон яке куд-ог дыръя кытчы мынондэ но тодытэк вамышъян, — кивалтэ поэтэн озьы ик, кызьы кивалтэ со кыџе ке исследователен. Но, котьма ке но, со йырвизьлы сётскисьтэм движениез энераны но

луэ, но со понна шедьтыны кулэ кыџе ке выль форма яке выль амал. Валамон ини, формаосты уже кутон сярысь вераськыку, амалтэк кылдэ юан: малы? Мар сётэ авторлы форма? Мар сыџезэ вераны быгатэ хокку, кудзэ уг быгаты огшоры ньыль чуро кылбур? Маиныз сонет узыргес луэ «Мон тонэ яратћсько озьы, кызьы яратэ уй инбам…» шуэмлэсь? Ответ, конешно, уно пуштросо луоз. Нырысь ик со мугъёсты люкыны луоз кыклы: одћг ласянь со — шудон, мукет ласянь — кыкетћ пуштросэз усьтон.

Ô

Ôîðìàåí øóäîí Зэмзэ ке, формаосын шудон — со йыртћянлы матынгес. Соин ик сое ярато воргоронъёс. Сонетэ пуштрос понон понна (эшшо но секытгес сонет тугокое) — џемысь кулэ луэ умой логика. Лимерик формае — кулэ луоз логикаез но филологиез њеч тодон, малы ке шуоно таџе вакчи форма кыл ласянь устолыкез яратэ. «Президент суверенной Америки Сочиняет, представьте, лимерики. По приходе в сенат Их читает подряд, А сенаторы бьются в истерике». Алексей Архипов «Я Семена угрофина Вижу только у графина, Не пойму через графин: Где Семен, где угрофин?» Владимир Романов Хокку, танка яке рубаи формаосты энеракуз автор луыны кулэ одћг дыре ик логик, филолог, философ но психолог. Оглом верано ке, формаосты кутонъёсын џемысь адњисько «китай пионерлэн» сямъёсыз — ас азяд секыт ужрадэз пуктон но сое вормон. Сыџе аспќртэм секытлыкез ортчон дышетэ мастерлэсь шќдонъёссэ валаны, малпаськыны, кылдытэм произведенидэ котькуд ласянь мертаны — нош со ини литераторлы пичи ке но шумпотон кузьма... Йырез котыр ласянь тћян сяна, формаосты уже кутон эшшо одћг тунсыко шудон доры вуттэ — мистификация-кылпќртмаськон доры: Кулонэз ќтьыны шат тонэ келязы – миллион чупкаронъёс љуатскозы мынам мугорам, кысозы но нош љуатскозы, тон бертытозь, бака-така... Йокко Иринати, берыктћз Арванэсу Такабаку Но озьы ке но форма кутыса шудонлэсь, трослы тунсыкогес луэ форма кутыса утчаськон. Êûêåòћ ïóøòðîñ óò÷àí Мон малы ке малпасько: татын поэтъёсты ностальгия кыске шуыса — ортчем Культуралэсь мќзмон. Котькуд Í Î ß Á Ð Ü / Ä ÅÊ À Á Ð Ü 2 0 0 6 Инвожо 29


литератор, чурыт формаосты уже кутыкуз, подсознательно шќдэ бадњым узырлыкен герњаськемзэ, озьыен, татын кылдэ азьлань мынонэз шќдон, автор њеч вала литературной формаез азинтэмзэ, литературалы мар ке но аслэсьтыз сётэмзэ. Мукетыз муг — одћг культуралэн рамкаосысьтыз мукет культура пространствое потыны тыршон. Хокку, танка, рубаи, лимерик, сонет – со аспќртэм шутэтскон кадь англи, итальян, япон штильёсын. Татын утчаськон мынэ культура ана-гожъёсты паськытатон ласянь. Мукет сямен вераса, со традициослэсь пегњон, палэнскон. Но вань мукетыз но, куинетћез муг. Со мукет культуралэн ошмесъёсаз пырыны тыршон. Кылсярысь, Гумилёв «хокку» формаез огшоры гинэ уже кутыса гожтэ:

Гадом буду – Еще за одной прийду! Шинкарев, “Максим-моноготари”

«Парень с гитарой по полю шел, В кустах у оврага гранату нашел. Долго над полем гитара звенела, Нече шататься по полю без дела».

* супермаркет: в чьей-то тележке - мясо, пиво, цветы и ребёнок Алексей Андреев

Нош литератураын:

Вот девушка с газельими глазами Выходит замуж за американца... Зачем Колумб Америку открыл?!

* Кышно шуиз: «Соослэн кемалась ќвќл пизы вордскиз». Уйин кухняын тамак кыскисько. Владимир Забалуев, берыктћз Арванэсу Такабаку * пальпотонъёс макесъёс вискын

Нош мукетыз поэт, Алексей Андреев, та форма пушкысь ик выль пуштрослыко зарядзэ поттыны тырше:

бадњымез пичиез

Октябрь (...) - отпечатки лап дракона, поранившегося стеклом разбитой бутылки. Кыкетћ учырын, та туж аспќртэм, сюлэмлы матэ луись образ кылдытэмын, кык традициос вылэ пыкиськыса. Одћг ласянь, татын шќдћське хокку гожъясьёслэн элегически-мќзмыт мылкыд отпечатоксы, инкуазез суредан амалзы, озьы ик со традицилэн туж вашкала но туж японской драконзы, нош мукет ласянь, соосын артэ сылэ туж московской но туж российской пырдэм бутылка. Андреев мастерски уже кутэ со эмоциональной тулкымез, кудзэ поэзиез валась лыдњись шќдыны-оскалтыны дасяське, хоккуэз адњыса. Таџе мылкыд зэмзэ но паськытатэ текстэ понэм пуштросэз. Та амалэз мон нимасько, «национальной традиция сьќры уйиськон» шуыса. Но њуч текстъёсты «японлыко» каронэн артэ вань на мукет экспериментъёс — соиз «национальной традициослэсь палэнскон». Кылсярысь, хайкуэз, хоккуез, танкаез чылкыт њуч яке, шуом ини, удмурт карыны тыршон (Рафит Мин.). Таџе дыръя японской формалэсь кыџе ке нотазэ, мылкыдзэ гинэ басьто, нош тодмо образъёссэс палэнто: * Трава высока. Незаметно подкралась, о, к спящему муравью! Одиноко лежащий, может, он умер? Йокко Иринати * Бодрящий блеск Зеленой и красивой травы Соком забвения стал... 30 Инвожо ÍÎß ÁÐÜ / ÄÅÊÀÁÐÜ 2 0 0 6

Георгий Жердев, берыктћз Арванэсу Такабаку Озьыен, асьмеос валэктћмы, малы поэтъёс мурт культураысь формаос борды басьтћсько. Но кызьы меда валэктоно частушкаосты но страшилкаосты гожъян модаез? Татыназ но со ик принцип. Автор татын ужа лыдњисьлэн частушкаез шќдыны-оскалтыны дасяськон мылкыдэзлы. Кылсярысь, тани огез туала частушка: Подружка моя! Клеопатра моя! Ой, с Антонием гулять Не советую я! С. Сатин Табере сое мукет сямен вераломы: «Я не советую тебе гулять с Антонием, моя подружка Клеопатра!». Кызьы адњиськоды, кыкетћ учыре маиз ке усьыса кыле, «ошиське», пуштросэз ик быре, шуыны луоз. Озьыен, частушка формае пыртэм йќскалык традиция татын луэ кыџе ке кужымез (энергиез) нуллћсь «контейнер» кадь, кудћзтэк стихотворение но кылдыны ќй быгатысал. Мукетыз њуч жанр, ачиз туж егит ке но, литератураын, озьы ик калыклэн улоназ, пумен бадњым но бадњым инты басьтыны кутске. Со «страшилка» яке «чернушка». Кылсярысь, калыкын со таџе вал: «Дети в подвале играли в «гестапо», Зверски замучен электрик Потапов…» яке

Я спросил электрика Петрова: Для чего ты намотал на шею провод? Петров мне ничего не отвечает, Висит и только ботами качает. Олег Григорьев

вылысь Олимпе васькиз. Но со дыре ик верлибрлэн образъёсыз туж зол висъясько огшоры кылбуръёслэн образъёссылэсь. Верлибр ачиз но Зэрпал кадь. Писпуын подаськись адями со понна огшоры сизь. Анна Ахматова, «Реквиемзэ» гожтыкуз, юнме уг бырйы верлибрез: «Нет, это не я, это кто-то другой страдает. Я бы так не могла, а то, что случилось, Пусть черные сукна покроют, и пусть унесут фонари... Ночь. …»

Кыкетћ пуштросъёсты утчан њуч литературае уно выль тулкымъёсты вуттћз. Брюсов, япон литературной традициослы матэктыны турттыса, кылбуръёссэ иероглиф формаё карыса гожъя вал (созэ асьмеос визуальной поэзия сярысь вераськыку возьматомы на). Банин аслэсьтыз танкаоссэ лубочной суредъёсын џош пуктылћз. Вознесенский воксё но кыџе ке «омоформаосты» гожъяны кутскиз. Дельвиглэн сонетъёсыз трослы синвуоесь вал Петраркалэн сонетъёсызлэсь. Нош интернэтынь печатласькись туала частушкаос, асьсэлэсь вашкала прототипъёссэс но лёгаса кошко ни — соос трослы лэчытэсьгес луэмын. Оглом вераса, поэтъёс, вуж формаосы берытскыса, амалтэк выльзэ но выльзэ кылдытъяло.

Верлибр кылбурчиос понна — со мар ке но куалекъятћсез, укыр бадњымез. Марина Цветаева — њуч литературалы Инмарен ке но сётэмын вал, верлибрез огзэ сяна ќз гожты, нош тќдьы кылбуръёсты со но трос кылдытъяз.

Âåðëèáð Верлибр — «vor libre» — «эрико кылбур». Блоклэн 6 верлибрез быдэс Россиез пуштытћз кадь. Тросэз сьќсьяськизы верлибрен: Брюсов, Гиппиус, Есенин, Белый, Заболоцкий… Шуо: верлибр — со юн чаклам метрикалэсь, рифмалэсь, изосиллабизмлэсь палэнскон. Но озьы меда? Сое валан понна тодэ ваёно луоз «тќдьы кылбурез» но «версэез». Куиньзы ик соос ог-огзылы кельшо рифмазы ќвќлэн, нош висъясько авторлы сётэм эриксыя. Тќдьы кылбурлэн вань метрикаез но размерез, вылаз ик, со изосилабизмлэн рамкаосаз пачкатэмын. Соин ик со рифма ласянь гинэ эрик сётэ. Нош версэ — изосиллабизмлэсь мозмиське ке но, уг быгаты пегњыны куртчылћськись церберезлэсь — хиазмлэсь. Та сяна, Вуж Сћзён, Выль Сћзён наследие но люкетэ версэлы «авторлэн ымаз эрико берыкъяськыны». Нош кыџезэ куинетћ эрикез сётэ авторлы верлибр? Вылћын асьмеос вераськимы формаос сярысь. Нош верлибрлэн сыџе чурыт формаосыз но ќвќл. Солэн нокыџе формаез ќвќл. Соин ик тросэз туала гожъяськисьёс малпало, рифмаостэк, размеръёстэк, ритмтэк, формаостэк гожтон — со верлибр шуыса. Но со озьы ќвќл. Верлибр нырысь ик авторлэсь интуитивной шќдонзэ куре, малы ке шуоно татын авторез нуэ интонационной фальшез шќдон. Угось верлибр ритмен рифмалэсь гинэ ќз палэнскы, со кулэ ќз кары прозаической вераськонэз но. Верлибр уг вераськы пафосъёсын, со вамышъя притчаосын, метафораосын, образъёсын: малы ке шуоно со инбам Олимпысь музъем

Саша Черный — мынам одћгез яратоно кылбурчие, верлибр солы «мынысал», малы ке шуоно со туж лэчыт синмо реалист вал, но со но одћгзэ гинэ гожтћз шуыса тодћсько:

Â

...Я бы хотела жить с Вами в маленьком городе, Где вечные сумерки, и вечные колокола. и в маленькой деревенской гостинице Тонкий звон старинных часов — словно капельки времени. и иногда, по вечерам, из какой-нибудь мансарды – Флейта, и сам флейтист в окне, и большие тюльпаны на окнах. И, может быть, Вы бы даже меня не любили...

ГОРЬКИЙ МЕД Любовь должна быть счастливой — Это право любви. Любовь должна быть красивой — Это мудрость любви. Где ты видел такую любовь? У господ писарей генерального штаба? На эстраде, где бритый тенор, Прижимая к манишке перчатку, Взбивает сладкие сливки Из любви, соловья и луны? В лирических строчках поэтов, Где любовь рифмуется с кровью и почти всегда голодна?.. К ногам прекрасной любви Кладу этот жалкий венок из полыни, Которая сорвана мной в ее опустелых Садах... Ќвќл, верлибр со огшоры юдылэм кылбур ќвќл. Сое ас дыраз серекъяса вераз ни вал В. Романов но: «Кыл/бур-/ёс-/сэ/ю-/дэ/ю-/дэ/вак-/чи/чу-/ред/њеч-/гес/сю-/дэ». Малы ке шуоно удмурт поэзиын соку но, али но тросэз кылбур чуръёссэс огшоры юдыло. Но берытскоме њуч Í Î ß Á Ð Ü / Ä ÅÊ À Á Ð Ü 2 0 0 6 Инвожо 31


литературае (угось татын нокин но нимъёссэс поттэм понна мылкыдзэ урод уз кары ни). Тросэз экспериментировать карылћзы, чуръёссэс юдылыса. Маяковский сяна но тросэз валало вал, интонацииез чакласа, кылбур чуръёсты мукет строкае выжытонлэсь кужымзэ. Но верлибр гинэ со аспќртэм юдылонэз быдњым искусстволы пќрмытћз. Юдылон амал верлибрын концептуально висъяське огшоры кылбурлэн метрикаезлэсь, кылсярысь, тани Буричлэн чуръёсыз:

Монопалиндром — текст, кудћз лыдњиське азьысеныз пумаз вуытозь, собере озьы ик берлань, но, пумысеныз лыдњыку, со мукет пуштросъем но луыны быгатэ:

квадратэз уже кутыса, тылэз но дугдытћллям. Али но, пе, знахаръёс тае уже кутыло адямилэсь кишечниксэ бурмытон понна:

«Ведан, ох, и туч напев, Едет Ева, звонко лев Вел окно в завете дев, Епанчу тихо надев...» Павел Нагорских

S A T O R

зачем обнимать если нельзя задушить зачем целовать если нельзя съесть

Загадок каталог: Мок бук. Сна юн гомон, ярок. Мок... И события: роз взор, я и ты - босиком, коря... Но мог нюанс кубком... Гола так... Кода: газ.

яке

Андрей Рубцов

Конечно, вань эшшо мукетъёсыз но палиндром формаос, но мон самой вќлмемъёссэ гинэ возьматћ. Но та удысын туннэ ке но тросэз поэтъёс асьсэды эскеро. Зэмзэ ке верано, ачим мон жадисько, со палиндромъёсты эскерыса, но вань соос пќлын туж синмаськымонъёсыз но. Малпан кылдэ, соос нормальной текстъёсысь ик ишкалтэмын шуыса:

Голуби крысы фасадов Крысы голуби подвалов Я ищу идею за которую бы меня распяли

«Леша: Нашел, Лева?.. Павел, Сима, на виду джем, между диванами слева… Павел: Леша, нашел!» Алексей Павлов

Палиндром, слогодром, циклодром Кылъёсты мукет пумысеныз лыдњонъёс бадњым инты басьто вал трос культураослэн магической ритуалъёсазы. Палиндромальной руннетейнъёс (рунической «фразаос»), кык паласен ик яке кругъя лыдњиськись кылъёс лыдъясько вал самой кужмоесь шуыса; тросэз сакральной рунической кылъёс палиндром кадь ик лыдњисько. («Отче наш» текстэз мыдлань лыдњон али ке но паськыт кутћське туала сатанистъёслэн но ведћнъёслэн сектаосазы). Удмурт кылын но палиндромъёс тачак гинэ. Кылсярысь: сябась, мыным, нырын, оло, яке, нин, ана, сись, сюсь, гылыг, карак, кук, кык, сьќсь, сћс но мукет. Вань сыџе фольклорной текстъёс но. Мон ачим куиньзэ тодћсько. Озьыен, палиндром – со фраза, кудзэ лыдњыны луэ паллянысен но, бур паласен но: «Не убили меня, я не мил и буен» — Дм. Авалиани «Нагло бог оболган» — Владимир Гершуни Та примеръёсты букводромъёс но шуыны луоз, татын соос букваослэсь кылдытэм палиндромъёс луо. Нош слогодромъёс кылдытэмын луо слогъёслэсь: Росы. Сыро. Серо росе. Выси сивы. Риза зари. А. Бубнов Квазипалиндром — со сыџе ик палиндром, но татын лыдэ уг басьтћсько небыт но чурыт пусъёс. Луыло озьы ик вариантъёс: и-й, ш-щ… «Меня истина манит сияньем» — В. Гершуни «И он видит сон юности дивной» — Н. Бренников

32 Инвожо ÍÎß ÁÐÜ / ÄÅÊÀÁÐÜ 2 0 0 6

Цикл — со сыџе текстъёс, кудъёсыз кык-куинь палиндромъёслэсь кылдыло. «Пенелопа на полене полетит на антитело» — Пётр Овчинников. Татын цикл кылдытэмын кык полиндромъёслэсь: «Пенелопа на поленеп» но «олетит на антитело». «А миллиард идолов Володи драил ли Мао?» — Пётр Овчинников. Псевдо-палиндром – мыдлань лыдњыку, мукет пуштрос басьтэ. Кылсярысь, вань квазипалиндромъёс кылъёссэс интыенызы воштћд ке, псевдопалиндромъёслы пќрмо. Ректус, со ик кругофон — таџе фразаез гожтыны луэ тэркы дуре, собере позыръяса пќртэм интыысен лыдњыны. Татын фразаослэн пуштроссы но воштћськыны быгатэ: сосна/насос, порка/капор. «И кит отдрался замуж. / Мужик - и тот дрался за. Скован табу. Сука зла. / Ласков антабус - указ!» Вад Гущин Ректусэз урамын шудћсь пичи пиналъёс но џемысь шудоназы кутыло. Кылсярысь, «коса, коса, коса» уно пол верамъя пќрме мукет кыллы. Суперпалиндром — кќшкемыт арбери, гожтћське пичи квадратъёс пќлы но лыдњиське азьысен, берысен, вылысен, улысен но эшшо пќртэм палдурысен. Асьмеос нош ик берытскиськомы палиндромлэн магиез доры: «Пахарь Арепо» магиын нимаське — «Формула Сатор». Со лыдъяське самой кужмоез вашкала магической квадрат шуыса; 1742 аре пожарнойёс, та

A R E P O

T E N E T

O P E R A

R O T A S

Золотисто вот сито лоз. Теша, манила калина, машет: Я алая! И ладили да кадили дали, И нет еще тени, Но сыро. Голубое обуло горы. Сон. Палиндром формаосын туннэ трос пќртэм текстъёс кылдытъяло. Кылсярысь, Виктор Дроткив кылдытћз «На море роман» нимо эссе-палиндромон. Вад Гущин гожтћз «палиндропроза» — «Бриллианты для диктату-

«А таков дар адвоката» — Э. Скружинский, «И он видит сон юности дивной» — Н. Бренников, «Но невидим архангел, мороз узором лег на храм и дивен он» — В. Софроницкий.

ры пролетариата» нимо верос. Пьесаос но гожъяло.

Палиндромъёслэсь њеч кылбуръёс но кылдытъяло:

кудаз шудћсь геройёслэн нимъёссы но палиндромен

Мы доломались. Сила - молодым. Они - вино, мы - дым... Владимир Гершуни

Тужгес но тунсыкоез соос пќлысь — Валентин Хромовлэн «Потоп, или Ада Илиада» нимо пьесаез, гожъямын: «ТИТ Лель, НИТИН летатель,

Њуч литератураын палиндромъёслэсь кылбуръёс гожъяны мода усьтћз Велимир Хлебников. Солэн «Разин» поэмаез тазьы кутске: 0. Я Разин и заря! Я Разин со знаменем Лобачевскаго логов Во головах свеча, боль, мене ман засни заря! Хлебниковлэн та поэмаез ќзгес удалты. Вань, конечно, солэн мукетъёсыз но тодмо палиндромъёсыз. Но та номерын ваньзэ уд сёты. Учконо ке, њуч литератураын туннэ палиндромлэсь кылдытэм поэмаос трос ни. Вань соос пќлын лябъёсыз но, вань синмаськымон чеберъёсыз но. Мыным кельшо Николай Ладыгинлэн гожъямъёсыз:

не рад – одарен АННА Мадам, АНИСИНА, БОБ Бон сноб, ВОДОВЗВОДОВ упор в Европу…» Ну вот, каллен вераськонмылэн пумаз но вуимы. Примеръёс, конешно, ќжытгес луизы. Но тунсыко потћз ке, эн возьдаське курыны, ми одно ик печатлаломы. Мынам трос текстъёсы вань: лимерикъёс но, чернушкаос но, япон формаосын гожъямъёс но, палиндромъёс

ОСЕННИЙ СОН

но… Гожтэлэ, мар сярысь мургес тодэмды потэ, соку

Не сова ли била в осень Лапой? И опал Лист от сил Ее?

ми одно малпаськомы, кызьы тћледлы юрттыны. Оло

Не дремуч умер день, Нет, сам он — заря, разномастен. Колер елок, Как Еж, тот же,

кинлэн ке мукет малпанъёсыз но кылдозы та выль но вуж формаос сярысь?.. Нош вуоно номерын вераськомы ваккумизм, формализм, коллаж, транс-поэзия, саунд-поэзия, акростих но мукет визуальной поэзия сярысь. Í Î ß Á Ð Ü / Ä ÅÊ À Á Ð Ü 2 0 0 6 Инвожо 33


ðóáîêî øî

ßðàòîí ñÿðûñòü òàíêàîñ Ðóáîêî Øîëýí (980 — 1020?) «Êîìàòèëýí óé¸ñûç, ÿêå Öèêàäàîñëýí Äûðçû» êíèãàåç íûðûñüñý ïå÷àòëàñüêèç Òîêèîûí 1985 -òћ àðå. Òà êíèãà ñûџå áàäњûì êåðåòîí љóòћç ßïîíèûñü íàóêà íî ëèòåðàòóðà óäûñú¸ñûí. Ìóëüòèìèëëèîíåð íî áèáëèîôèë Êè-óî Êàâàáàêè, êûџå êå êíèãà áàçàðûñü Õ äàóðå ãîæòýì ïåðãàìåíòýç áàñüòûêóç íî áќðûñü ñîå ïå÷àòëàêóç ќç ìàëïà âàë, òà êíèãà ÿïîí îáùåñòâîûí áîìáà êàäü ïóøòîç øóûñà. Íûðûñü èê ïàéìûòћç à÷èç æàíð — ÿðàòîíëû ñћçåì òàíêà — ÿïîí ëèòåðàòóðàëýí øîðåòћ äàóðûñüòûç òàџåçý æàíðåç òà äûðîçü íîêèí àäњûìòý íà âûëýì. Ðóáîêî àñëàç âàêûòûñüòûç ìóêåò êûëáóð÷èîñëýñü âèñúÿñüêå âàë àñëýñüòûçý ãèíý âåðàñü èíòîíàöèåíûç, âàíüìûç ÿðàòîíýí ãåðњàñüêåì ó÷ûðú¸ñ ñîëýí êûëáóðú¸ñàç ìåџàê ãåðњàñüêî àñýíûç êûëáóð÷èåí. Çýì ó÷ûð-à ñî, ìàëïàì ó÷ûð-à, ïîýò êîòüêó ñîå àñëàç ñþëýìûç ïûðò- ÷ûòý.

34 Инвожо ÍÎ ß ÁÐÜ / ÄÅÊÀÁÐÜ 2 0 0 6


* Кин тыныд ним сётћз Симмати кварталысь нылаш? Малы сыџе быгатыса Ымдуръёсыныд вешаськод кораллэз О, эзылонэ усён! * Тон куштћд шобреттэ Но тќласькись уйшорын Пыртћд монэ ас дорад кќлыны Соку мынам саесам Ин бам лэн шурысьтыз Каллен гинэ лэзиськиз Толэзь * О, кык уйысь бубылиос Яратонлэн тылљуаназ Хаги сяськаяськемын Дћськутэныд валче Возьдаськондэ но тон куштћд

Тынад дћськутэд сэрттэмын-пертчемын О, кыџе ляб думылэмын Картэн кышно кусыпъёс

* Выль пыж мынэ Надзаки пала веттаськыса Салкым тќл пелля шур кузя Тулыслэн та котэз — шуэ чуп карон Тулыслэн та котаз ик куло

* Выльысен макесъёстћд Бызьыса тубисько ымдуръёсыным Вылтырдэ тынэсьтыд вешаса, Љог шонаськись бурдъёсыныз Ваёбыж син азьтћ кошке

* Кускертонзэ пертчылэ Куштэ сокем кузь гозы-калзэ Кудћз возе на ненег зынъёсты Тани со њечырась выж Кык дуннеос вискын

* Кыскалтћ щудтэмез Ас бордам туж љикыт Угось ляльчи ныллэн яратонэз — Вакчи дырлы лысву шапык кадь ик Бамбук куарлэн лэчытанэз вылын

* Бамбук куакъёс сьќрысен Тон нош ик бордам дэмњылћд Џукна югдытске Юнме тодыны турттћсько, ку но кытын Нырысьсэ дыректћз коралл

* Кимонодэ куштыса Пуксид тон ладьяе Ярдурысь мон зырен донгиськи Уяса кошки кыдёкысь Вить Тыослэн шормуџазы

* Акациос пќлын Тонэ мон возьмай Котькуд куаралэсь куалектылћ Нош ик усьыло ни бурдъёссы Тќдьы сяськаослэн

* Кыџе ческыт Яратонлы сётскыны Исибэ е Оми станциын Вунэты уксё сярысь Тыл-нылмурт-дзеро

* Пазьгиськизы весь сузьетъёс Бездытскизы кармин но сурьма Ымдуръёсад куртчылэм бервылъёс Нош куке но буй буй гадяд Гижыослэн кормамъёссы

* Толон лымшорын Юимы асьмеос эзылон чашамес Толалтэ шундыед Чолак огназ сылэ Фудзи шорын

* Жугисько макесъёс Пельёсыз кадь ик Минакутиын эктћсьлэн Одћг киыным пыдъёсты вайясько Мукетыныз турттћсько Куштыны дћськутсэ

* Кин та ожмаськонэз жутћз Кин сайкатћз императорлэсь вожпотонзэ? Чупасько пыдесъёссэ нылашлэсь Лысвуослэсь пеймыт луиллям уго Буртчин пыдкукъёсыз солэн

* Котмем роза Нош ик усьтћськиз Бусъёс пќлын Шудбур кылиз Кыл йылын

* Асьмеос укыр кыдёке Чупкаронъёсын пыримы

36 Инвожо ÍÎ ß ÁÐÜ / ÄÅÊÀÁÐÜ 2 0 0 6

* Со туж ненег Эн кары вќсь солэсь лулзэ Туж дыртыса эн кур њыгыр с кы ны бордад Ненег вешаськонэн Тон туртты кельшыны солы * Тулкымъяське чеберае-таю Рангме мон быгато-а тырыны? Соин-а кыкполлы золгес вузэ ни тќл Ымдуреныз вешалляса Пеймыт-льќльмыт пасез

* Гордэктэм инбам Тырнаны кутскиз тулыслэн гудыри зореныз

Ваёбыжъёс одћг котыртэт лэсьтћзы Озьы секыта нефрит гумы Мусоелэн чиньыосаз * Тон мар вераськод Картэдлэн пеляз, Малы сыџе ненег со борды лякиськиськод? Малы монэ Льќльмыто кариськод? * Тон астэ сётћськод Ичи но могаськытэк Усиськод-выдћськод Тылобурдо кадь вай вылысь Лобыштэ дэремед * Бубылиос Улэп сяськаос кадесь Поръяло сяська зарезь вылтћ Мугорзэ кырыжтэ лысву октыны Дыдыке Кумано

* Тон шыпыртылћськод Ческытэсь кылъёсты Яратон выросъёсыд сьќры Огпала усемын кымес пал йырсиед Марњан угыосыд куалекъяло

Áåðûêòћç ϸòð Çàõàðîâ.

Ýêñêëþçèâ! Òîëüêî äëÿ æóðíàëà «Èíâîæî»!


Glamour

Àðõåòèï

(àíãë.): 1) ïðèâëåêàòåëüíîñòü,ýôôåêòíîñòü (îñîáåííî áëàãîäàðÿ ìàêèÿæó) 2) ðîìàíòè÷åñêèé îðåîë; îáàÿíèå, î÷àðîâàíèå 3) ÷àðû, âîëøåáñòâî; 4) ïðèë. ýôôåêòíûé; 5) ãëàã.ïîýò.çà÷àðîâàòü, îêîëäîâàòü, ïëåíèòü

(ãðå÷. arche – íà÷àëî, typos – îáðàç): Öåíòðàëüíîå ïîíÿòèå àíàëèòè÷åñêîé ïñèõîëîãèè. Àðõåòèï — ñïîñîá ñâÿçè îáðàçîâ, ïåðåõîäÿùèõ èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå. Ñîãëàñíî Þíãó àðõåòèïû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñòðóêòóðíûå ýëåìåíòû ÷åëîâå÷åñêîé ïñèõèêè, êîòîðûå ñêðûòû â êîëëåêòèâíîì áåññîçíàòåëüíîì, îáùåì äëÿ âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà… Íàáîð àðõåòèïîâ îãðàíè÷åí; îíè ëåæàò â îñíîâå òâîð÷åñòâà è ñïîñîáñòâóþò âíóòðåííåìó åäèíñòâó ÷åëîâå÷åñêîé êóëüòóðû, äåëàþò âîçìîæíûì âçàèìîñâÿçü ðàçëè÷íûõ ýïîõ ðàçâèòèÿ è âçàèìîïîíèìàíèå ëþäåé.

(Àíãëî-ðóññêèé ñëîâàðü Â.Í.Ìþëëåðà)

(Ñëîâàðü «Ïñèõîëîãèÿ»)

Çäðàâñòâóéòå! Ìû ïðåäñòàâëÿåì íîâûé ïðîåêò «Èæåâñêèå àðõåòèïû». Ïåðâûé, ïî ñóòè, ïèëîòíûé åãî âûïóñê, ïîñâÿùåí îäèîçíîìó â íàøè äíè ÿâëåíèþ, èìåíóåìîìó «ãëàìóð», à òî÷íåå –ãëàìóðó â åãî èæåâñêîé âåðñèè. È ìû õîòåëè áû áûòü ïðàâèëüíî ïîíÿòûìè. À äëÿ ýòîãî, ìû îñòàâëÿåì âàñ íàåäèíå ñ òåì ìàòåðèàëîì, ñ êîòîðûì ìû íåïîñðåäñòâåííî è ðàáîòàëè. È òåïåðü âû ñàìè áóäåòå ðåøàòü, íðàâèòñÿ âàì èëè íå íðàâèòñÿ íàø ïðîåêò, ïîâåðèòå ëè âû â íàøó èíòåðïðåòàöèþ äàííîãî ÿâëåíèÿ èëè íåò, ïî÷óâñòâóåòå íåêóþ èðîíèþ èëè ïðèìåòå âñå çà ÷èñòóþ ìîíåòó… íðàâÿòñÿ âàì ýòè ëþäè, èëè íåò… ñóùåñòâóåò èæåâñêèé ãëàìóð èëè íåò… è òàê äàëåå, è â òàêîì äóõå. È êàê âû íàâåðíÿêà ïîíÿëè, ìû íå ñëó÷àéíî íà÷àëè ýòî îáðàùåíèå ñ ïî÷òè ÷òî íàó÷íîé òðàêòîâêè òåõ ãðîìêèõ ñëîâ, êîòîðûå èñïîëüçîâàíû â íàçâàíèè íàøåãî ïðîåêòà. Íàóêà, êàê èçâåñòíî, äàåò íàì òî÷íîñòü. À èñêóññòâî áëàãîñêëîííî ê ïðîñòîòå è äîñòîâåðíîñòè, îòñþäà – âûáîð íàøèõ ãåðîåâ. Òàê æå ïðåäåëüíî ïðîñòî è èñêðåííå –íàøå æåëàíèå ïîêàçàòü Èæåâñê íåñêîëüêî äðóãîé åãî ñòîðîíîé. À èìåííî, îòîéòè îò äîâëåþùåãî îáðàçà ãîðîäà èíäóñòðèàëüíîãî, çàâîäñêîãî, ðîäèíû îðóæèÿ, ñòàíêîâ è ïðî÷åãî æåëåçíîãî, ìàññèâíîãî, ìàòåðèàëüíîãî… ïðîäîëæèòå ñàìè äàëüøå. Ñåãîäíÿ ÿñíî, ÷òî Èæåâñê – äåéñòâèòåëüíî ïðåêðàñíûé ãîðîä, ðîâíî íàñòîëüêî, íàñêîëüêî ìîæåò áûòü ïðåêðàñåí ëþáîé ãîðîä â ñîâðåìåííîì ìèðå. Êàê ïðåêðàñíî ëþáîå òâîðåíèå ïðèðîäû, ëþáîé æèâîé îðãàíèçì. È âñå ïîòîìó, ÷òî îáðàç ãîðîäà êàê æèâîãî îðãàíèçìà ñîçäàåòñÿ òåìè, êòî â íåì æèâåò, êòî â íåì òâîðèò, êòî êîëëåêòèâíî ñîçäàåò åãî äóõ, êîëëåêòèâíî âûðàáàòûâàåò åãî ÷óâñòâà è ãåíåðèðóåò åãî ýìîöèè. Ìû ñìîòðèì íà ëþäåé, ñ êîòîðûìè çíàêîìèì âàñ â ïðîåêòå «Èæåâñêèå àðõåòèïû. Ãëàìóð», è ïîíèìàåì, ÷òî âìåñòå îíè âîèñòèíó îáðàçóþò íåêîå ñèëîâîå ïîëå…. Îíè êðàñèâû, ñòèëüíû, îðãàíè÷íû, ïîëíû òâîð÷åñòâà, èçëó÷àþò ýíåðãèþ è äâèæóòñÿ âïåðåä. È ñàìîå óäèâèòåëüíîå, ÷òî, ïîõîæå, îíè ñàìè äàæå è íå äîãàäûâàþòñÿ – èæåâñêèé ãëàìóð ñóòü èìåííî îíè! Ïåòð Çàõàðîâ, ãëàâíûé ðåäàêòîð

38 Инвожо ÍÎ ß ÁÐÜ / ÄÅÊÀÁÐÜ 2 0 0 6

1

Константин Лузан Фотограф Сначала думаешь, что ижевский гламур вроде бы и не существует. Но как только смотришь на многих персонажей тусовки через объектив фотокамеры, становится ясно, что в Ижевске достаточно красоты, шика и блеска


2

Инна Котова Светская дама

В Ижевске очень сложно быть гламурным. Потому что здесь все однокоренные слова являются ругательными. Для меня же в этом определении нет ничего неприятного или оскорбительного. Гламурность – не кичение дороговизной, брэндами, безумными покупками. На мой взгляд, гламурность – это человеческая красота во всех отношениях, это красота одежды, мыслей, поступков. Гламурность заключается в том, что человек чувствует себя свободным, красивым и уверенным, не оглядываясь назад, не стремясь никого поразить, не выпячивая свои ценники и ничего не боясь.

3 Клим Суханов Музыкант

Мой гламур – взгляд на окружающую действительность, но далеко не взгляд свысока или банальное высокомерие. Просто некий взгляд под другим углом. Отношение к самому себе, но отнюдь не самовлюбленность. Некая удовлетворенность отражением в зеркале, своим социальным статусом; гармония с самим собой и с представлением о том, каким бы ты хотел быть


4

Алексей Воробьев Пиарщик Просто перечислю людей, поступки, места и вещи – «Вавилон», «Пятница», «Кофе 7», группа D-pulse, хотя и не только из области музыки или клубной жизни. Это ассоциативный ряд того, что друг с другом напрямую и не связано, но все вместе и образует ауру тусовочного Ижевска. Просто цифра на его «ценнике» все же не дотягивает до гламурных величин.

5 Дмитрий Олин Дизайнер

В 1991 мне в руки попала французская газета Glamour. С тех пор, все, что говорят об ижевском гламуре мне смешно. Кажется, что он существует на ночных дискотеках для молодых девочек и мальчиков, решающих вопросы любви и секса, маниакально следя за тем, как они выглядят. Это уже извращение гламура. А настоящий ижевский гламур – это я и мои многочисленные творческие друзья, с которыми мы еще больше десяти лет назад поражали воображение публики в первых клубах, там все аж расступались.


6

Ярослав Троянский Промоутер Понятие «гламур» мне противно, и к гламуру как таковому я отношусь отрицательно, это для меня субстанция враждебная. Себя я считаю персонажем антигламурным, и в этом настроен достаточно воинственно. В данном проекте я оказалась вопреки всей логике, и очень хорошо, что мои слова об этом будут сохранены. А ижевский гламур представляется мне вещью устаревшей и вышедшей из моды, наподобие стоковых магазинов.

7

Александра Бузанова Official Гламур — яркая блестящая обертка, блеск кристаллов и страз, изможденные манекенщицы, «дорогая» одежда, сшитая в Турции, честные глаза продавщиц «Это 100% Италия, мы сами ездим в Милан». Будни гламура – гардероб, заваленный тряпьем, диеты… и понимание того, что в Удмуртии никакого гламура быть не может


8

Алексей Кулемин Ди-джей Мне нечего сказать про ижевский гламур, кроме того, что смысл самого слова у нас извращен. Да и определение «гламурный» чаще всего применяется не к месту. Настоящий гламур исходит изнутри, это что-то похожее на энергию. Когда его не давят из себя, он льётся сам, и ты чувствуешь его действие – да так, что колени подгибаются.

9 Антон Янцен Радиоведущий

Гламур в Ижевске есть, как есть он везде – в любом толковании этого заимствования из английского. И как везде, он может быть и блеском аристократии, и претенциозностью нуворишей. Правильное внутреннее устройство персонажа всегда затмит собой марку его машины, и состояние его банковского счета. Примеров в Ижевске – масса!


11 Екатерина Шванькова Модель

Гламур – это шик, красота, мода, эротизм, блеск и очарование. В Ижевске гламурная жизнь только зарождается, появляются новые интересные кофейни, рестораны, клубы, салоны, магазины, но атмосфера создается на всевозможных презентациях, показах и так далее, где красивые, модные известные люди встречаются, общаются и привлекают к себе внимание города. Этого нам пока не хватает. Жду перемен!

10 Максим Коновалов Владелец клуба

В Ижевске превалирует игра в гламур. Играют все. Светские персонажи – в светских персонажей. Люди, считающие себя гламурными, играют в гламурных людей. Причем все это сопровождается псевдо-гламурным антуражем в виде якобы гламурных магазинов, кофеен, клубов и так далее. Но играют все.


12 Дмитрий Брусилов Рекламщик

Гламурен ли мой джип Wrangler 1992 года выпуска, который ни одна страховая компания не берется застраховать от ущерба и угона, такой он старый? Гламурно ли купить бутылку Hennessy и распить ее во дворе с дворником? Гламур - некий fun, не имеющий отношения к деньгам, или же гламур и деньги неразделимы? Умей кидать понты, и да пребудешь в гламуре!

13 Энвиль Касимов Концептуалист

Я не знаю, что такое гламур, и не знаю, что такое гламур по-ижевски. Для меня важны в первую очередь интересные люди, с которыми мне приятно общаться, которые выделяются на городском ландшафте. Ижевск еще не превратился в столицу, по-прежнему оставаясь рабочим поселком. Однако я с нетерпением жду появления еще нескольких новых красивых клубов, галерей и концертных залов – именно они, на мой взгляд, изменят лицо и статус нашего города. Тогда уже можно будет говорить и об ижевском гламуре.


14 Дмитрий Рябов Архитектор

Имеющийся в наличии гламур очень сложно проявить, находясь в городе. Например, нет «света», чтобы блеснуть там гламурной одеждой. Вообще в Ижевске сложно блистать, находясь в здешней негламурной обстановке. А вот за городом, на отдыхе, люди дают себе волю – активно проводя свободное время на лыжах, велосипедах, и так далее. Вот такой гламур прост и понятен, а главное естественен.

15 Олег Ажгихин Модельер

“Ижевский гламур” — на мой взгляд, странноватое сочентание для сугубо заводского города. Но! Присутствие XXI века в Ижевске чувствуется (в том числе и гламур). “А–ля гламурные” люди и места постепенно становятся реально гламурными. Мне это нравится.


АЛХИМИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ САШИ ЮМИНОВА ПО ОЖИВЛЕНИЮ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ

16

Александр Бадица Журналист

Ãåíåðàëüíûé ñïîíñîð: ÇÀÎ “Çàâüÿëîâîàãðîïðîìõèìèÿ” Ñïîíñîð: Êîíòóð-ôîòî, Ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ “Ðîññèÿ” Èíôîðìàöèîííûå ñïîíñîðû: Èçâåñòèÿ Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè Èíôîðìàöèîííûå ïàðòíåðû: ÒÐÊ “Ìîÿ Óäìóðòèÿ”, ÃÒÐÊ “Óäìóðòèÿ”, ÒÊ “Àðñåíàë”


Ýêñêëþçèâ! Òîëüêî äëÿ æóðíàëà «Èíâîæî»!

Ðóáðèêó ïîääåðæèâàåò ðåñòîðàí “Âàâèëîí”

êóëüòóðòðåãåðñòâî

“Любой человек в своем творчестве исследует, прежде всего, самого себя…” Èçìåíåíèå ãîðîäñêîãî êóëüòóðíîãî ëàíäøàôòà è êóëüòóðíîé ñðåäû â öåëîì ïîä ñèëó òîëüêî ÷åëîâåêó òâîð÷åñêîìó è íåðàâíîäóøíîìó. À âîò ãîâîðèòü î ïðèðîäå òâîð÷åñòâà äîâîëüíî ñëîæíî, ïîñêîëüêó çàíèìàòüñÿ ôîðìóëèðîâàíèåì ïðåäïîñûëîê, îòêóäà ýòî ñàìîå òâîð÷åñòâî ïðîèçðàñòàåò, è çàêîíîâ, ïî êîòîðûì îíî ñóùåñòâóåò, - äåëî íåáëàãîäàðíîå. Ïðåäñòàâüòå, ÷òî ÷åëîâåê ìûñëèò ñåáÿ íå ïðîñòî òâîðöîì, íî è ñïîñîáåí îáóñòðîèòü îðãàíèçàöèîííî è ñâîå ñîáñòâåííîå òâîð÷åñòâî, è òâîð÷åñòâî äðóãèõ. È ê òîìó æå ðåàëèçîâàòüñÿ â ñàìûõ ðàçíûõ ñôåðàõ. Ýíâèëü Êàñèìîâ, äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè, ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû «Èçâåñòèÿ Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè», õóäîæíèê, èíèöèàòîð ðàçëè÷íûõ àðò-ïðîåêòîâ, ãîâîðèò, ÷òî ëþáîé ÷åëîâåê íà÷èíàåò ñîçäàâàòü âîêðóã ñåáÿ ñîáûòèÿ ëèøü äëÿ òîãî, ÷òîáû æèçíü ñòàíîâèëàñü èíòåðåñíîé. È, êîíå÷íî, çàíèìàÿñü ñîáñòâåííî òâîð÷åñòâîì èëè ðåàëèçóÿ ðàçëè÷íûå õóäîæåñòâåííûå ïðîåêòû, îí èññëåäóåò íå òîëüêî îêðóæàþùóþ æèçíü, íî, ïðåæäå âñåãî, ñàìîãî ñåáÿ. Î ïðèðîäå òâîð÷åñòâà è ðàçëè÷íûõ òâîð÷åñêèõ àêòàõ, ïðåòâîðåííûõ Ýíâèëåì Êàñèìîâûì â æèçíü, ìû ðàçãîâàðèâàëè â óþòíîì çàëå ðåñòîðàíà «Âàâèëîí» çà èçûñêàííîé òðàïåçîé. Âåäü åäà äîëæíà íå òîëüêî ðàñïîëàãàòü, íî è ñîîòâåòñòâîâàòü áåñåäå. Í Î ß Á Ð Ü / Ä ÅÊ À Á Ð Ü 2 0 0 6 Инвожо 57


Êóëüòóðà êàê ïðîåêò  ñâîå âðåìÿ Ýíâèëü Êàñèìîâ îêîí÷èë õóäîæåñòâåííî-ãðàôè÷åñêèé ôàêóëüòåò Óäìóðòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, ïîòîì ó÷èëñÿ â Ìîñêîâñêîì ãîñóäàðñòâåííîì àêàäåìè÷åñêîì õóäîæåñòâåííîì èíñòèòóòå èìåíè Ñóðèêîâà.  íà÷àëå 90-õ àêòèâíî ó÷àñòâîâàë â äåÿòåëüíîñòè ïåðâîãî íåçàâèñèìîãî òâîð÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ «Ëîäêà», êîòîðîå áûëî ñîçäàíî õóäîæíèêàìè Óäìóðòèè äëÿ ðàçâèòèÿ àêòóàëüíîãî ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà. Ðàáîòàë îí è õóäîæíèêîì ìîñêîâñêîãî êîîïåðàòèâà «Ãëîáóñ», à, âåðíóâøèñü â Èæåâñê, â 1992 ãîäó ñòàë îäíèì èç ñîçäàòåëåé è ïðåäñåäàòåëåì îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Èæåâñêèé êëóá», êîòîðàÿ çàíèìàëàñü ðàçëè÷íûìè ïðîåêòàìè â îáëàñòè èñêóññòâà. Êóëüòóðíûå ñîáûòèÿ, èíèöèèðîâàííûå «Èæåâñêèì êëóáîì», â òå ãîäû èìåëè çíà÷èòåëüíûé îáùåñòâåííûé ðåçîíàíñ, ñòàëè ìîùíûì ðû÷àãîì ïîëèòè÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ ïðåîáðàçîâàíèé â Óäìóðòèè. Âïðî÷åì, ïåðâîé åãî õóäîæåñòâåííîé àêöèåé, êîòîðàÿ êðóòî èçìåíèëà åãî æèçíü, îòíûíå âûñòðîèâ åå ïî ïðîåêòíûì çàêîíàì, ñòàëà âûñòàâêà «Äà!», îòêðûâøàÿñÿ â Èæåâñêå 30 ñåíòÿáðÿ 1988 ãîäà. Ýíâèëü Êàñèìîâ: Это был арт-проект, который мы придумали вместе с художником Сергеем Орловым. Он тогда только окончил Московский художественный институт имени Сурикова, я перешел на пятый курс того же института. И мы были всецело увлечены изобразительным искусством. У меня к тому времени уже прошла выставка в Центральном доме художника в Москве. И мы решили организовать выставку в Ижевске, сказав «Да!» любым художникам и любым направлениям в искусстве. И даже пригласили нескольких московских и зарубежных художников. Кстати, одним из участников этой выставки был Александр Элмар, известный концептуальный художник. А я же в ту пору был добр и сентиментален, рисовал летающих и падающих ангелов, абстрактные композиции. Но эта выставка дала нам ощущение свободы, это чувствовалось и в представленных художественных работах. Причем, уникальна была не только выставка, перед ее началом на специальном печатном станке для гравюр мы напечатали сорок плакатов для этой выставки. Как вы сами понимаете, каждый плакат представлял художественную ценность. Íàñêîëüêî ÿ ïîíèìàþ, ýòî áûë âàø ïåðâûé îïûò îðãàíèçàöèè ñòîëü ìàñøòàáíîãî ïðîåêòà. Ñëîæíî áûëî? Ýíâèëü Êàñèìîâ: Любая акция – это поступок. Для организации этой выставки мы с Сергеем Орловым потратили свои деньги, причем, приличную сумму, заработанную на летних халтурах. На эти деньги можно было безбедно существовать целый год в Москве, и мы даже не рассчитывали на то, что выставка окупится, и деньги эти к нам вернутся. Но интерес со стороны горожан к этому проекту был настолько велик, что он оказался очень успешным коммерчески. Мы окупили свои расходы, а все доходы от выставки достались Музею изобразительных искусств, администрация которого вскоре купила видео-двойку и начала прокатывать видеофильмы, зарабатывая на этом приличные деньги. Но нам это было уже не важно, нам хотелось потрясать воображение ижевчан новыми художественными акциями. Этому способствовал и московский воздух, которым мы надышались, учась в институте имени Сурикова. Впрочем, основная жизнь там проходила вне стен института. Я, например, изучал оккультные науки, посещал лекции известного священника Александра Меня и расписывал задники для спектаклей в театре на Таганке.

58 Инвожо ÍÎß ÁÐÜ / ÄÅÊÀÁÐÜ 2 0 0 6


Ñäåëàòü ãîðîä êðàñèâûì Ýíâèëü Âëàäèìèðîâè÷, íà÷àëî 90-õ äëÿ âàñ – ýòî òî âðåìÿ, êîãäà âû ïðèíèìàëè ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå âî ìíîãèõ àðò-ïðîåêòàõ. Ýòî ïðîåêò «Íîâûå ïåñíè äðåâíåé çåìëè», òîãäà ïðîøëà ýòíîãðàôè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ â Þêàìåíñêèé ðàéîí Óäìóðòèè, ãäå áûëè ñäåëàíû óíèêàëüíûå çàïèñè àóòåíòè÷íîãî ôîëüêëîðà, à çàòåì âûïóùåí âèíèëîâûé äèñê «Áåñåðìÿíêðåçü».  ýòîì ïðîåêòå âû âûñòóïèëè êàê ïðîäþñåð è äèçàéíåð îáëîæêè äèñêà. Íåêîòîðîå âðåìÿ ðàáîòàëè çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà èæåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî âûñòàâî÷íîãî öåíòðà «Ãàëåðåÿ», âèäèìî, ðàáîòà ïî îðãàíèçàöèè ðàçëè÷íûõ âûñòàâîê äàëà ñâîè ïëîäû. À ïîòîì ñòàëè è ðóêîâîäèòåëåì äèçàéí-ãðóïïû «Èæåâñêèé çàâîä», êîòîðàÿ ñîçäàâàëà êàðòèíû äëÿ ãîðîäà. ×òî ýòî çà ñòðàíèöà â âàøåé æèçíè? Ýíâèëü Êàñèìîâ: Нужно начать с того, что в 1991 году, когда случился путч, я был в Москве. И тогда случилось много неординарных событий. Я видел как огромными кранами снимали с постамента памятник Дзержинскому, закрепив веревку на шее Железного Феликса. Это было похоже на перформанс, который длился почти пять часов. После этого я заручился поддержкой депутатов городской Думы Ижевска, что в нашем городе, несмотря ни на какие политические катаклизмы, не будет демонтирован ни один исторический и культурный памятник. И в то же время предложил огромные щиты с изображениями вождей революции заменить работами художников. Напротив Дома Правительства вместо огромного щита девять на двенадцать метров была установлена моя картина, на которой был нарисован олень с очень выразительными глазами. И один из правительственных чиновников потом жаловался, что этот олень мешает ему продуктивно работать на благо республики: все время смотрит на него своим глазом и чего-то просит. После этого была создана рекламно-продюсерская служба «Ижевский завод», объединившая художников и дизайнеров, и мы начали заниматься производством наружной рекламы по всем законам живописи. И я тогда занимался реализацией творческих проектов, которые коренным образом изменили не только архитектурный облик Ижевска, но и сознание горожан, привыкших позиционировать свое место жительства как город-завод. Эти творческие проекты помогли не только видоизменить городскую инфраструктуру, но и стимулировали желание людей жить в красивом городе. Именно в то время нами был применен принцип акцентного изображения, где-то граничащего с шоковой терапией. Для одной из страховых компаний была придумана картинка, с изображением мужчины, стоящего вниз головой, и слоганом – «Стабильность в любом положении», для торговой компании – борец сумо и надпись «Борьба сумо – покупай с умом», для фирмы, торгующей грузовыми автомобилями, я нарисовал огромного носорога и так далее. Тогда же впервые в Ижевске был применен принцип мобильной рекламы, когда текст на рекламном щите постепенно менялся, дополнялся, и менялось восприятие самого рекламного послания. Например, сначала на щите появлялась надпись «Ради жизни», а через некоторое время – «Нет войне в Чечне». Это были картины для города, думаю, что современная реклама уже не выполняет таких функций, и очень мало в последнее время появляется интересных идей. Îäíèì èç ñàìûõ ÿðêèõ ïðîåêòîâ, â îðãàíèçàöèè êîòîðîãî âû ïðèíèìàëè ó÷àñòèå, ñòàëà, ïîæàëóé, àêöèÿ «Ïëåéáîé» â Èæåâñêå. Ïðèñååì, âû äâàæäû ïðåçåíòîâàëè ýòîò æóðíàë â ñòîëèöå Óäìóðòèè – â 1996 è 1997 ãîäàõ. ×òî âàñ ïîäâèãëî íà ó÷àñòèå â ïðîäâèæåíèè ýòîãî èçäàíèÿ? Ýíâèëü Êàñèìîâ: Во всем виноват мой хороший знакомый, музыкальный критик Артемий Троицкий, который в те годы стал шеф-редактором отечественного варианта журнала «Плейбой». Нам хотелось в очередной раз чем-то удивить Ижевск, поэтому мы придумали акцию по презентации журнала «Плейбой» в Ижевске, которая называлась «Завтра весна», поскольку проходила она в конце февраля. В рамках этой акции прошли различные встречи, концерты, выставка фотографий из «Плейбоя», конкурс на лучшую ижевскую плеймейт – девушку, фотографии которой были напечатаны на обложке журнала. Самое удивительное и для меня до сих пор непостижимое, что соучредителем этой акции и конкурса выступила Администрация Ижевска. И, конечно же, надо вообще отдать должное ижевчанам, поскольку это очень терпеливые люди, способные воспринимать самые нестандартные художественные выходки. 60 Инвожо ÍÎß ÁÐÜ / ÄÅÊÀÁÐÜ 2 0 0 6

ÆèâûåêëàññèêèâÈæåâñêå À âîò îäèí èç ïîñëåäíèõ âàøèõ àðò-ïðîåêòîâ ñîñòîÿëñÿ óæå ïîä ýãèäîé ãàçåòû «Èçâåñòèÿ Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè», êîòîðóþ âû ñåé÷àñ âîçãëàâëÿåòå. Ýòî ïðîåêò «Æèâûå êëàññèêè â Èæåâñêå» è ïðèåçä ïîýòà è õóäîæíèêà Äìèòðèÿ Ïðèãîâà â íàø ãîðîä. ×åì âûçâàí âàø èíòåðåñ ê ïîýòè÷åñêîìó òâîð÷åñòâó? Ýíâèëü Êàñèìîâ: Я дилетант, стихов почти не читал, правда, про живопись знаю очень многое, поскольку получил хорошее образование. Видимо, такая незашоренность сознания и дает впоследствии хорошие результаты. Поскольку любой арт-проект, любая художественная акция начинается с того, что приходится не столько открывать, сколько создавать новые культурные ценности, делать их общественно значимыми. Проект «Живые классики в Ижевске» носит, скорее, просветительский характер. Дмитрий Александрович Пригов – довольно известный человек, поэт и художник, лидер русского «неофициального искусства». Правда, сам он заметил, что его следует считать не живым классиком, а, скорее, выжившим. В современной литературе не так много имен, привлекающих к себе внимание и вызывающих неподдельный интерес. А Дмитрий Пригов остается весьма неординарной личностью, способной удивлять даже самых искушенных зрителей и слушателей. Вот и мне тоже интересно создавать новые художественные продукты, пусть несколько эпатажные, но востребованные временем. Например, Дмитрий Пригов очень воодушевился, узнав, что некогда мы открыли в Ижевске филиалы могил художника Казимира Малевича, космонавта Юрия Гагарина и музыканта Сергея Курехина, объявив их великими удмуртами. У удмуртов есть поверие: если человек умирает вдали от родины и нет возможности перенести его прах, то создается еще одно «ненастоящее» захоронение на родной земле. И акции, во время которых мы открывали филиалы могил известных людей, обладающих позитивным имиджем, - это был один из способов привлечения внимания широкой общественности к Удмуртии. И визит Дмитрия Пригова в Ижевск вызвал огромный интерес со стороны самых разных людей.

Äóõ àâàíòþðèçìà

È âñå-òàêè îðãàíèçàöèÿ òàêèõ íåîðäèíàðíûõ àêöèé ñðîäíè àâàíòþðèçìó. È êîãäà æå â âàñ çàðîäèëñÿ ýòîò àâàíòþðíûé äóõ? Ýíâèëü Êàñèìîâ: Когда я учился в пятом классе, мы с друзьями придумывали игры на тему легендарного фильма «Семнадцать мгновений весны», распределяли роли – Геббельс, Гиммлер, Геринг, Борман, никто почему-то не хотел быть Штирлицем и Гитлером. Я исполнял роль Кальтенбрюнера. Я был правой рукой Бормана, с ним мы совершили переворот, захватили власть, выпускали свою газету. Íà âàø âçãëÿä, íàñêîëüêî ñåé÷àñ èíòåíñèâíà êóëüòóðíàÿ æèçíü â Èæåâñêå? Ýíâèëü Êàñèìîâ: Могу сказать, что культурные явления в Ижевске в последние годы начали приобретать значение большее, чем просто рядовые события в жизни города. Многие понимают, что культура может быть мощным рычагом политических, экономических и социальных преобразований. Ведь культура – это не сумма художественных монолитов или знаний об искусстве, культура – это способность формирования высокого уровня отношений между людьми, формирования той среды, в которой нам всем жить. И эту среду формируют не только художники и архитекторы, но и все остальное общество. Культура нам помогает понять друг друга, понять, что один может сделать для другого – только тогда и формируется общество. А проекты в сфере культуры – это возможность выстраивать наше будущее, возможность расширить культурное пространство, обогатить содержание культурных событий. Мне кажется, что при помощи различных культурных акций у людей появляется ощущение единения, целостности нашей страны. Небольшие островки культуры, которые появляются повсеместно, начинают создавать огромную целостную картину развития культурной жизни страны. Культура вносит стабильность в нашу жизнь. И это главное достижение последнего времени. Îêñàíà Ëóêèíñêàÿ. Í Î ß Á Ð Ü / Ä ÅÊ À Á Ð Ü 2 0 0 6 Инвожо 61


«Êåìàëàñü-êåìàëàñü âàøêàëà äûðú¸ñû óëћëëÿì-âûëћëëÿì áóäèí âûæû êàëûêú¸ñ. Ñîîñ ýëëèí êàëûêåí џîø ïóëýñü Ãåëîí êàð ïóêòћëëÿì, êóäçý љóæûò êîðú¸ñûí êåíåðàëëÿì. Áóäèíú¸ñ ãîðä éûðñè¸ íî ëûç ñèíìî àäÿìèîñ âûëћëëÿì. Ãåëîíûí êîðêàîñ íî, âќñÿñüêîí èíòûîñ íî âàíüìûç êîðëýñü љóòýìûí âûëýì. Ýëëèíú¸ñ (ãðåêú¸ñ), ëûìøîð ïàëàñü ïåãњûñà, àñüñýîñ áóäèíú¸ñ äîðû óëûíû êóðèñüêèëëÿì. Òà êàðûñü áóäèíú¸ñòû íî ýëëèíú¸ñòû îäћã íèìûí — ãåëîíú¸ñ øóûñà íèìàëëÿì. Њå÷ óëћëëÿì-âûëћëëÿì ãåëîíú¸ñ, ìóçúåì êîòûðûí óæàëëÿì, ïќéøóðàëëÿì, íî ñþðèëëÿì âîæúÿñüêèñü¸ñ. Äàðèé ïåðñèä ýêñýé, êàðå ïûðûñà, Ãåëîíýç ñóòûñà êåëüòýì…» Эн малпалэ, та кыџе ке выжыкылысь чуръёс шуыса, тазьы гожтэ Дуннеысь историлэн атаез — Геродот (5-тћ даур асьме эралэсь азьло). Мар бен, туж вашкала мадёс. Со зэмен но тросэзлы калыкъёслы малпаськыны, утчаськыны, выжызэ поттыны, одћг кылын вераса, визьзэ сынаны луонлык сётэ. Кыџе туала калыклэн выжыез луо меда будинъёс? Удмуртъёс пќлын но югыт синмо, џуж-горд йырсиё адямиосмы трос. Оло, со будинъёс асьме пра-пра-пра… шуон џыжы-выжыосмы? Та малпан пумысен трос гинэ вераськонъёс, џошатонъёс, пумиськонъёс вал ни. Валамон одћгез: историез макем мур гудћськод, сокем матэ зэмлыкез поттћськод. Таин валче эскеронъёс инты, кыл но вылтус валатонъёс бордын азинскизы. Н.М. Карамзинлэн но Геродотлэн гожъямъёссы вылэ пыкиськыса, Удмурт кун университетысь профессор Ю.С. Перевощиков инты пумысен тазьы малпа: «Нырысь ик тодмо, будинъёс но гелонъёс нюлэсъёс пушкын улћллям шуыса. Волга шур кузя тубоно ке, нюлэсъёс Астрахань, Саратов, Башкир степьёслэсь вылћын Нижний Новгородысен кутскыса будо. Гелон сьќрын Из (Урал) гурезьёс, пе, кутско ни вал. Вузкарон сюресъёсъя ке учконо, Гелон крепость Казань котырын луыны кулэ. Отчыозь вуиллям грек выжыысь калыкъёс. Соос кылдэмзыя грекъёс ке, озьыен, будинъёслэн кылазы вашкала грек кылъёс луыны (али дырозь но кыльыны) кулэ. Сизьым кылын вераськись калыкъёс сярысь Геродотлэсь гожтэмзэ финн-угор семьяысь племенаосын џошатыны луэ». Озьыен, кылдэ кыкетћез юан: вань-а туала удмурт кылын вашкала грек кылъёс? Та кык кылъёсты эскерисьёс — Ю.С. Перевощиков, Ф.П. Пукроков, Альберт но Рево Разинъёс, Р.Ш. Насибуллин, А.А. Арзамазов — ваньзы сямен пусъё, огъя кылъёс вань. Та тодосчиос, грек но удмурт (финн-угор) кылъёсты џошатыса, ог 500 пала куарая но пуштроссыя тупась кылъёсты шедьтћзы ни. Кылсярысь, derma-кожа-дэрем, demos-народ-дэмен, pothos-болезнь-потос, podos-нога-пыд. Озьыен, будин кылэз выльысь кылдытыны луоно, сое финн-угор эсперантоез сямен кутыны. Шумпотыса верано, сыџе книга туннэ вань ни. Алексей Арзамазов, 1000 тупась кылъёсты уже кутыса, 2005-тћ арын «Эски зы» нимо книгазэ поттћз. Со научно кылдытэм кылзэ финн-угор futurum эсперанто шуыса нимам. Табере вылтус пумысен. Асьме социолог А.М. Розенберг 600 респондентъёс (УдГУысь студентъёс) пќлын анкетая юан ортчытћз, отчы џыжы-выжыоссылэсь выжыя кин луэмзэс, син но йырси тодметъёссэс

гожтыны курыса. Эскерон возьматћз, семьяын одћг удмурт вань ке, 70 процентаз горд-џуж йырсиё муртъёс но вань. Озьыен, таиз но тодмет тупа. Вераны кулэ, интернет сайтъёсын, озьы ик пќртэм публикациосын будинъёслы трос гинэ тупась туала калыкъёсыз џекто: немецъёсыз, ирландецъёсыз, мордваосыз но мукет. Но вань вылћ верам тодметъёсъя соос быдэсак нокызьы но уг тупало. Лыдэ басьтоно таџезэ но историе кылем пусэз — Елабуга вашкала дыръя Гелон нимаськем. Та сярысь книгае гожтыса кылемъёс но вань (одћгезлэн авторез — И.В. Шишкин, Елабугалэн азьвыл йырыз, книга 1890-тћ аръёс котырын потэмын). Р.Д. Голдина но берло книгаяз та карез вашкала удмуртъёслэн улон интыенызы герња. Вань та иворез огазеяса, сћсъяса, пыр-поч малпаськыса, удмурт тодосчиос но калыкмылэн историеныз тунсыкъяськисьёс малпаллям Елабугае нимысьтыз туала Гелон кар пуктыны. Мед со луоз вашкала (2500 ар талэсь азьло) улонэз возьматћсь историко-археологической памятник, музей-панорама выллем, кытчы мылкыд карисьёс экскурсие потаны быгатозы. Кызьы тодћськом, туризм туала вакытэ пайдаё азинскись ужпќр. Кунгож сьќрысь куноос но быгатысалзы таџе тодмо интые вуылыны. Малы «Гелонэз» Германие яке Ирландие выжтонэз, куке со татын, асьмемын артэ. Бигер бускельёсмы но таџе ужрадэз азинтыны соглаш. Удмуртиысь инициативной группа, кудћныз кивалтэ Ю.С. Перевощиков, Елабугае кык пол вуылћз ни. Учкизы, эскеризы азьвыл крепость интыез (бќрысь — Чертово городище), вераськизы музейын ужасьёсын. Нокин пумит ќз кариськы, дыртытэк ке но, уж мынэ. Суредась Юрий Лобанов дася «Гелон-Будин» огазеяськонлэсь пуссэ, нош архитектор Касим Галиханов Гелон карлэсь макетсэ лэсьтон бордын тырше, кылбурчи Петр Захаров поэма гожтыны малпа. Куинь ар талэсь азьло Юрий Семёнович Перевощиковлэн кичќлтэмез улсын асьме элькунамы, Ижкарын, нырысьсэ «Фестиваль рыжих» ортчиз. Та ужрад но будин выжыосын герњамын вал. Калык, общественность но мед тодоз, удмуртъёс вылћ культураем вашкала выжыысь потэмын шуыса. Табере, куке утчаськон-дасяськон ужъёс паськыт азинско ни, рос-прос концепция но, «Гелонэ» экскурсионной маршрут но кылдытыны луэ ни кадь. Нош кин басьтћськоз таиз ужрад борды, али меџак тодмо ќвќл на. Љот-љот валэктон сётыны та ужпумъя Культурая министерствоысь но, Ижкар «Галереяысь» но ужасьёс али уг быгато. Тани ма вераз «Галереяысь» экскурсиосты радъянъя отделэн кивалтћсь Наталья Геннадьевна Иванова: — «Гелон» сярысь малпанъёс туж тунсыкоесь но гочатћсесь. Но, мон сямен, таџе комплекс кылдытон но отчы экскурсиос радъян ужъёс туала нуналлы вормонтэмесь. Верало малызэ но. Нырысь ик, «Гелон» интыын бигеръёс али Булгарской городище кылдыто, отын реконструкция ортче. Таин валче кытчы интыяськоз «Гелон»? Собере Татарстан асьме малпанъёсмылы пумит ќвќл ке но, комплекс пуктыны соос уз басьтћське. Ваньзэ лэсьтоно луомы асьме кужымен. Кытысь сыџе инвесторез яке узыр адямиез шедьтод, кудћз «Гелонэз» выльысь улњытоз. Археологъёс но юрттыны уг быгато, укыр вашкала вакыт, гудонъёс номыр уг сёто. Умой луысал, историез но туризмез огазеяса, кыџе ке шутэтскон но тодон басьтон маршрут-сюрес усьтыны. Жаляса верано луисько, асьме элькунамы этнотуризм секытэн азинске. «Иднакаре» гинэ но ветлыны мылкыд карисьёс трос ќвќл, малы ке шуоно отысь, музеез сяна, номырзэ учкыны. Ум быгатћське ваньзэ но пыр-поч возьматыны. Берло дыре Сибирь тракт кузя тунсыко сюрес-экскурсия усьтэмын, корт жильыез, тюрьма љукез веръяса-эскерыса. Нош Ижкаре Калашниковлы сћзем музеез адњыны џемгес лыкто. Тазьы учке «Гелон» ужпум шоры практик-экскурсовод. Сое валаны луэ, солэн ужез сыџе, фактъёстэк, тћрлык-арбериостэк мае вералод-возьматод? Кытын ке Западын та малпанэз кемалась «зарни» карысалзы ни. Кылдоз меда асьмелы «Гелонэз» адњыны, али шуг вераны. Туала вакытэ уксёен муртъёс капчи сюресъёс утчало уго, нош кун коньдон культуралы, кызьы тодћськом, ичилэсь но ичи сётћське. Озьы тћни, будин кыл — оло со удмурт выжы кыл, оло удмурт выжыкыл. Кинлы кызьы, дыр, ни… Ñâåòëàíà Ëþáèìîâà.


Ýêñêëþçèâ! Òîëüêî äëÿ æóðíàëà «Èíâîæî»!

Ïðîçà. Êóçüìà Êóëèêîâ

ÌßÒÅÆÍÛÉ

ÖÀÐÅÄÂÎÐÅÖ È ÄÅÁÅÑÑÊÈÉ ÑÀÌÎÇÂÀÍÅÖ

Âî âðåìÿ ñëåäñòâèÿ ê íåìó â êàìåðó ïîäñàæèâàëè ñâÿùåííèêà Êàøèíà ß. À. Òîò, ïîõîæå, òàê è íå ïîíÿë, ñ êåì èìååò äåëî, è ïûòàëñÿ ñãîâîðèòüñÿ ïî ïîêàçàíèÿì. Òàêóþ æå ïîïûòêó ñäåëàë ñâÿùåííèê Èâøèí, êîòîðîìó îõðàíà ëþáåçíî ïðåäîñòàâèëà âîçìîæíîñòü ïåðåãîâîðèòü ñ Ïîçäååâûì íà óäìóðòñêîì ÿçûêå ñêâîçü ñìîòðîâîå îêíî â äâåðè êàìåðû. Ïîçäååâ òóò æå ñëîâî â ñëîâî ïåðåäàë ðàçãîâîð ñëåäîâàòåëÿì. Îñíîâíûå ñîîáùíèêè ñàìîçâàíöà áûëè çàêëþ÷åíû â êîíöëàãåðü íà òðè ãîäà, Ïîçäååâ – íà 5 ëåò. Îí áûë îòïðàâëåí â Ñîëîâåöêèé êîíöëàãåðü. 7 ñåíòÿáðÿ 1932 ãîäà äåëî åãî áûëî ïåðåñìîòðåíî è îí äîñðî÷íî îñâîáîæäåí ñ ëèøåíèåì ïðàâ ïðîæèâàíèÿ â 12 íàñåëåííûõ ïóíêòàõ Óðàëüñêîé îáëàñòè è ìåñòíîñòè, èç êîåé áûë âûñëàí, ñ ïðèêðåïëåíèåì íà îñòàâøèéñÿ ñðîê.  1996 ãîäó ïî ýòîìó äåëó îí áûë ðåàáèëèòèðîâàí. Îñâîáîäèâøèñü èç êîíöëàãåðÿ, Ïîçäååâ ïåðååõàë æèòü â ã. Êàøèðó Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è îïðåäåëèëñÿ íà ðàáîòó â ãîðîäñêóþ öåðêîâü â êà÷åñòâå ïîìîùíèêà àðõèìàíäðèòà.  ñåíòÿáðå 1935 ãîäà îí áûë ñíîâà àðåñòîâàí. Îáâèíåíèå áûëî ïðåæíåå: âåë àíòèñîâåòñêóþ ïðîïàãàíäó, âûäàâàë ñåáÿ çà âåëèêîãî êíÿçÿ Ìèõàèëà Àëåêñàíäðîâè÷à. Íî 3 íîÿáðÿ 1935 ãîäà îñâîáîæäåí, ò.ê. «ôàêòû åãî àíòèñîâåòñêîé äåÿòåëüíîñòè íå óñòàíîâëåíû».  àïðåëå 1936 ãîäà Ïîçäååâ àðåñòîâàí çà òî, ÷òî «áóäó÷è ñåêðåòíûì îñâåäîìèòåëåì, óìûøëåííî ðàñêîíñïèðèðîâàë ñâîþ ñâÿçü ñ íàøèìè îðãàíàìè...». Êðîìå òîãî, íà ñëåäñòâèè îí ïîêàçàë, ÷òî â 1935 ãîäó â Ðÿçàíè íà êâàðòèðå îäíîãî âåðóþùåãî ñàïîæíèêà ñôîòîãðàôèðîâàëñÿ â âîåííîé ôîðìå äëÿ òîãî, ÷òîáû áîëüøå ñîçäàòü ê ñåáå óâàæåíèå êàê ê áûâøåìó êíÿçþ Ìèõàèëó Ðîìàíîâó. Ýòè ôîòîãðàôèè îí «ðàçäàâàë òîëüêî ñâîèì áëèçêèì ïî÷èòàòåëÿì ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ îò íèõ ïîìîùè». Ïîïó Ïàâëó Ñìèðíîâó, ïðîæèâàþùåìó â ñ. Ðîæäåñòâåíî, ñò. Êîëî÷ü Óâàðîâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ðàññêàçûâàë, ÷òî öàðü Íèêîëàé II ñïàññÿ îò ðàññòðåëà è ïðîæèâàåò íà Óðàëå â ïåùåðàõ ïîä âèäîì ìîíàõà.  àïðåëå ýòîãî æå ãîäà ñõèììîíàõó Ìàêàðèþ (ñò. Ïåòóøêè) îí ãîâîðèë òî æå ñàìîå è, êðîìå òîãî, òî, ÷òî

öàðü î÷åíü íóæäàåòñÿ â ïîìîùè è, åñëè ïî÷èòàòåëè öàðÿ ïîæåëàþò åìó ïîìî÷ü, îí îõîòíî âîçüìåò íà ñåáÿ òðóä ïåðåñëàòü åìó äåíüãè íà Óðàë. Ìàêàðèé ïîâåðèë àôåðèñòó è ïåðåäàë åìó 160 ðóáëåé çîëîòîì, ñåðåáðÿíîå êàäèëî è ñåðåáðÿíûé êðåñò. Çîëîòî èìåëî îãðîìíóþ îïàñíîñòü, è Ïîçäååâ ñäàë åãî â ÍÊÂÄ, à êàäèëî è êðåñò ïðîäàë â òîðãñèí çà 13 ðóáëåé â ã. Ðÿçàíè, è áîíû ïðîäàë íà ðûíêå æåíùèíàì. Îäíèì ñëîâîì, Ïîçäååâ íà÷èñòî çàáûë î ñâîèõ îáåùàíèÿõ, ãäå òîëüêî íè áûë, âåçäå ëîâèë äîâåð÷èâûå äóøè è çàòóìàíèâàë èõ ãîëîâû, ñëîâíî ãèïíîçîì, ñòàðûì è èñïûòàííûì ïðèåìîì î öàðñêèõ ôàìèëèÿõ. Ïðè ýòîì îí âïîëíå ñîçíàâàë, ÷òî ñîâåðøàåò ïðîòèâîïðàâíîå äåëî, íî ïî-äðóãîìó æèòü óæå íå ìîã. Ìîøåííè÷åñòâî åãî êîðìèëî, êàê îí ñàì ïðèçíàâàëñÿ, îíî «äàâàëî ìíå âîçìîæíîñòü ïîëó÷àòü áîëüøå äåíåã è ïîñòîÿííóþ ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü, òàêæå è ñàìîçâàíñòâî ïîìîãàëî ïîëó÷àòü ïðèþò è ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü îò îáìàíóòûõ èì ãðàæäàí. Ïîçäååâ óÿñíèë ñåáå, ÷òî áîëüøèíñòâî ëþäåé, îñîáåííî âåðóþùèõ, âåñüìà ëåãêî èäóò íà îáìàí, îíè ïðîñòî ñàìè õîòÿò, ÷òîáû èõ îáâîäèëè âîêðóã ïàëüöà. Òàê ïî÷åìó áû íå îáìàíûâàòü, êîãäà îíè îò ýòîãî ïîëó÷àþò íàñòîÿùóþ ðàäîñòü?  öèðêå, òåàòðå ëþäè âåäü òîæå ïîäâåðãàþòñÿ îáìàíó. Ïðèòîì îíè çíàþò îá ýòîì, íî èäóò è ïëàòÿò äåíüãè. Îí ñîçäàë ñâîþ ñèñòåìó èëëþçèé äëÿ ëþäåé è òîæå äîñòîèí âñÿ÷åñêîãî ïîîùðåíèÿ. Òàê ìûñëåííî îïðàâäûâàë ñâîè ïðîòèâîïðàâíûå äåéñòâèÿ «ñòðàíñòâóþùèé ìîíàõ». Íà ñàìîì äåëå îí áûë îáðå÷åí íà òàêóþ æèçíü. Äîáûâàòü ñåáå ñðåäñòâà ñóùåñòâîâàíèÿ ÷åñòíûì ïóòåì îí óæå ñîâåðøåííî ðàçó÷èëñÿ. Îñòàâàëîñü îäíî: çàíèìàòüñÿ ìîøåííè÷åñòâîì. Íî âñÿêèå ìîøåííèêè, â ñâîþ î÷åðåäü, îáðå÷åíû íà âå÷íîå ñòðàíñòâèå, ò.ê. èõ ìàãèÿ â îäíîì ìåñòå äîëãîå âðåìÿ íå ìîæåò äåéñòâîâàòü. Äàæå ñàìûõ ãëóïûõ è äîâåð÷èâûõ ëþäåé íåâîçìîæíî äîëãî îáìàíûâàòü, õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî ó íèõ âñêîðå íå÷åãî áóäåò áðàòü. Íàäî èñêàòü íîâûå èñòî÷íèêè, ëîâèòü íîâûå æåðòâû.  íîÿáðå 1935 ã. Ïîçäååâ õîäèë ïî Íàðî-Ôîìèíñêîìó ðàéîíó Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âûäàâàÿ

ñåáÿ çà èåðîìîíàõà Àíòîíèÿ. Ðàññêàçûâàë, ÷òî îí íåäàâíî âåðíóëñÿ èç Ñîëîâåöêîãî ìîíàñòûðÿ, «ãäå íàõîäèòñÿ ìíîãî çàêëþ÷åííûõ ñëóæèòåëåé ðåëèãèîçíîãî êóëüòà: ñâÿùåííèêîâ, ìîíàõîâ è ìîíàøåê. Âëàñòè ëàãåðÿ... î÷åíü æåñòîêî îáðàùàþòñÿ ñ íèìè, çàñòàâëÿþò âûïîëíÿòü íåïîñèëüíóþ, òÿæåëóþ ðàáîòó, â ñèëó ýòîãî ìíîãî çàêëþ÷åííûõ óìèðàåò». Îäèí èç ñâèäåòåëåé ïîêàçàë, ÷òî îí â êîíöå íîÿáðÿ 1935 ãîäà âñòðåòèë ìîíàõà Ïîçäååâà â Ìèñèíöåâî (íåäàëåêî îò ñò. Ðåóòîâî Ìîñêîâñêîé îáë. – àâò.), ãäå îí ðàññêàçûâàë, ÷òî ÿâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îò çàêëþ÷åííîãî ìèòðîïîëèòà Êðóòèöêîãî (Ïåòð Ïîëÿíñêèé – ïðååìíèê Ïàòðèàðõà Òèõîíà è ìåñòîáëþñòèòåëü ïàòðèàðøåãî ïðåñòîëà. Ñ 1925 ã. íàõîäèëñÿ â çàêëþ÷åíèè – àâò.) ïî ñáîðó ñðåäñòâ â ïîëüçó ìîíàõîâ, íàõîäÿùèõñÿ â çàêëþ÷åíèè. 4 àïðåëÿ 1936 ãîäà Ïîçäååâ áûë àðåñòîâàí, ñîäåðæàëñÿ â Áóòûðñêîé òþðüìå è Îñîáûì ñîâåùàíèåì ïðè ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ îò 2 èþëÿ 1936 ã. îñóæäåí íà 3 ãîäà. Ïðè îòáûòèè íàêàçàíèÿ â 1939 ãîäó åìó áûëî óêàçàíî ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâî â Ëèõîñëàâëå Êàëèíèíñêîé îáëàñòè. Îäíàêî â ñèëó âûøåóêàçàííûõ ïðè÷èí ñèäåòü äîëãî íà îäíîì ìåñòå îí íå ìîã è ðàçúåçæàë ïî âñåé ñòðàíå. Áûë â ãîðîäàõ Ìîëîòîâ (Ïåðìü), Ñàðàïóë, Ìîñêâà, Îðåë, Äíåïðîïåòðîâñê, Óôà, Áèðñê, Ýíãåëüñ, Êèðñàíîâ, ×åðíèãîâ, Íåæèí è äðóãèõ. Òåïåðü îí ïîâûñèë ñåáå öåðêîâíûé ñàí è èìåíîâàëñÿ áûâøèì àðõèåïèñêîïîì Ñìîëåíñêèì è Îðëîâñêèì Ñåðàôèìîì Îñòðîóìîâûì è ïðîäîëæàë ðàññêàçûâàòü ëåãåíäó î ñâîåì öàðñêîì ïðîèñõîæäåíèè, ÷òî îí âîçâðàùàåòñÿ èç ññûëêè. Ðàçúåçæàÿ ïî ãîðîäàì êàê ëæå-àðõèåïèñêîï, Ïîçäååâ Ì. À. âòÿíóë â ñâîè ïîåçäêè òðåõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ ìàëü÷èêîâ, âûäàâàÿ èõ çà ñâîèõ êåëåéíèêîâ, ò.å. ïðèñëóæíèêîâ, êàê ïîëîæåíî åãî äóõîâíîìó ñàíó. Íåñìîòðÿ íà ïðåêëîííûé âîçðàñò (53 ãîäà) îí â ñâîèõ ôàíòàçèÿõ è èçîáðåòàòåëüñòâå ñïîñîáîâ è ïðèåìîâ îáîëâàíèâàíèÿ ëþäåé íå òåðÿë ôîðìó. Òåïåðü îí ïðîâîäèë íåëåãàëüíûå áîãîñëóæåíèÿ è «ïîñòðèæåíèÿ» â ìîíàõè âåðóþùèõ ãîðîäîâ ×åðíèãîâ, Êèåâ è äðóãèõ, â ñåëå Ñèíÿâêå


îêðåñòèë 12 äåòåé, ñîâåðøàë ïàíèõèäû è äðóãèå áîãîñëóæåíèÿ. Ïðè ýòîì íèêòî áû íå ìîã îáâèíèòü åãî â íåïðîôåññèîíàëèçìå è óñîìíèòüñÿ â åãî ïîäëèííîì ëèöå áîãîñëóæèòåëÿ âûñîêîãî ðàíãà. Âñþ æèçíü îí ñàìîñîâåðøåíñòâîâàëñÿ è òåïåðü ñ íàñëàæäåíèåì ïîæèíàë ïëîäû ñâîåãî «èíòåëëåêòóàëüíîãî òðóäà» íà áîæåñòâåííîé íèâå. Ñðåäè âåðóþùèõ ëþäåé â Êèåâå â Ñîëîìåíñêîé è ÍèêîëüñêîÁîòàíè÷åñêîé öåðêâàõ Ïîçäååâ ðàñïðîñòðàíÿë ñëóõè î òîì, ÷òî îí àðõèåïèñêîï áûâøèé Ñìîëåíñêèé è Îðëîâñêèé, â ñêîðîì âðåìåíè âûåäåò ê ìîñêîâñêîìó ìèòðîïîëèòó Äìèòðèþ (íà ìîñêîâñêîé êàôåäðå â ýòè ãîäû ìèòðîïîëèòà Äìèòðèÿ íå áûëî – àâò.) çà íàçíà÷åíèåì íà ñëóæáó â ñàíå àðõèåïèñêîïà Êèåâñêîãî è ýêçàðõà Âñåÿ Óêðàèíû, ÷òî î åãî íàçíà÷åíèè è âûåçäå èç ã. Ìîñêâû â ã. Êèåâ è â êèåâñêèå öåðêâè áóäåò ñîîáùåíî òåëåãðàììîé ìîñêîâñêèì ìèòðîïîëèòîì.  òåëåãðàììå áóäåò óêàçàíî, ÷òîáû åãî – àðõèåïèñêîïà Êèåâñêîãî è ýêçàðõà Âñåÿ Óêðàèíû Îñòðîóìîâà Ñåðàôèìà – òîðæåñòâåííî âñòðå÷àëè ñî ìíîæåñòâîì íàðîäà, ÷òî îí, Ïîçäååâ, çàõîäèë â Êèåâñêèé ãîðñîâåò ïî äàííîìó âîïðîñó, ãäå íå âîçðàæàëè, ÷òîáû îí áûë àðõèåïèñêîïîì Êèåâñêèì, íî ñ óñëîâèåì, ÷òî îí ïîëó÷èò íàçíà÷åíèå îò ìèòðîïîëèòà Ìîñêîâñêîãî. 23 îêòÿáðÿ 1940 ã. Ïîçäååâ áûë àðåñòîâàí, ñîäåðæàëñÿ â Êèåâñêîé òþðüìå è Îñîáûì ñîâåùàíèåì ïðè ÍÊÂÄ ÑÑÑÐ îò 7 ìàÿ 1941 ãîäà êàê «ñîöèàëüíî-îïàñíûé ýëåìåíò» áûë îñóæäåí íà 8 ëåò èñïðàâèòåëüíîòðóäîâûõ ëàãåðåé. Îòáûâàë íàêàçàíèå â Êàðàãàíäèíñêîì ëàãåðå.  1944 ãîäó îí äîñðî÷íî áûë îñâîáîæäåí è ïðèáûë íà ìåñòî æèòåëüñòâî â Êèåâ, ïîñòóïèë â Ïîêðîâñêèé ñîáîð â êà÷åñòâå ïñàëîìùèêà. È îïÿòü äîëãî íå óäåðæàëñÿ íà ìåñòå. Ïåðååõàë â ïîñ. Ëóãîâñêîé Äæàìáóëüñêîé îáëàñòè è äî äåêàáðÿ 1944 ãîäà ïðîæèâàë ó ìîíàøåê, çàíèìàÿñü áîãîñëóæåíèåì íà äîìó. Îäíîâðåìåííî óñòàíàâëèâàë ñâÿçè ñ íåëåãàëüíî äåéñòâóþùèìè àíòèñîâåòñêèìè ðåëèãèîçíûìè ãðóïïàìè «èñòèííî-ïðàâîñëàâíîé öåðêâè» (ÈÏÖ) â ãîðîäàõ ×êàëîâñêîé (Îðåíáóðãñêîé) îáëàñòè ÑîëüÈëåöê, Áóçóëóê, ñåëî Êîçëîâêà Ïîêðîâñêîãî ðàéîíà è â ñåëå Êèðñà-

66 Инвожо ÍÎß ÁÐÜ / ÄÅÊÀÁÐÜ 2 0 0 6

íîâêà Òîöêîãî ðàéîíà è â äåêàáðå ýòîãî ãîäà ïåðååõàë ê íèì. Ïîèñê áûë äî ïðåäåëà ïðîñò: óæå íà âîêçàëå îí îáðàòèëñÿ ê ïîæèëûì ìåñòíûì æèòåëÿì òîðãîâêàì è ñïðîñèë, ãäå ìîæíî íàéòè çäåñü ìîíàõà èëè ìîíàøêó, ïðîæèâàþùèõ íåäàëåêî îò âîêçàëà. Òå äàëè åìó àäðåñ Ñàïðûêèíîé Ìàðèè Ñòåïàíîâíû, êîòîðàÿ îêàçàëàñü ðóêîâîäèòåëüíèöåé ìåñòíîé ñåêòû ÈÏÖ. Ïðè âñòðå÷å ñ íåé îí ïðåäñòàâèëñÿ ñëóæèòåëåì êóëüòà ñòàðîãî òèõîíîâñêîãî òå÷åíèÿ è ïðèçíàþùèì òîëüêî èñòèííóþ ïðàâîñëàâíóþ öåðêîâü. Ñàïðûêèíà îïðåäåëèëà åãî íà ìåñòî æèòåëüñòâî ê ìîíàøêå Ôåîäîñèè. Êàæäóþ ñóááîòó è âîñêðåñåíèå ïðîèñõîäèëè ñîáðàíèÿ ìîíàøåê è ñòîðîííèêîâ ÈÏÖ. Íà íèõ Ïîçäååâ ãîâîðèë, ÷òî ëåãàëüíî äåéñòâóþùàÿ öåðêîâü íå ÿâëÿåòñÿ èñòèííîé ïðàâîñëàâíîé öåðêîâüþ, ýòî ñîâåòñêàÿ öåðêîâü, ãäå ìîëÿòñÿ çà áåçáîæíèêîâ, ñëóæèòåëè ýòîé öåðêâè ïðîäàëèñü ñîâåòñêîé âëàñòè, à èñòèííî ïðàâîñëàâíóþ öåðêîâü ïðåäñòàâëÿåò ñòðàíñòâóþùàÿ öåðêîâü, íàõîäÿùàÿñÿ â ïåùåðàõ è êàòàêîìáàõ. Îí ïðèçûâàë ñâîèõ ñëóøàòåëåé íå õîäèòü â ñîâåòñêóþ öåðêîâü, à âåðèòü òîëüêî ñòðàíñòâóþùåé èñòèííî ïðàâîñëàâíîé öåðêâè. Îí óòâåðæäàë, ÷òî íåäîëãî îñòàëîñü ìó÷àòüñÿ, öàðü Íèêîëàé II è ÷ëåíû åãî ñåìüè æèâû, ñêðûâàþòñÿ â ïåùåðàõ â ðàéîíå ã. Âåðõîòóðüå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è ñêîðî ñíîâà çàéìóò ñâîå ìåñòî. Äëÿ áîëüøåé óáåäèòåëüíîñòè îí âûäàâàë ñåáÿ çà áðàòà öàðÿ Íèêîëàÿ II - Ìèõàèëà. Ïðè âñåé èçâîðîòëèâîñòè óìà Ïîçäååâ ÿâíî ñòðàäàë îòñóòñòâèåì èñòîðè÷åñêîé ëîãèêè è ÷óâñòâà âðåìåííûõ íîðì ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè. Íèêîëàé II ðîäèëñÿ â 1868 ãîäó, â òîò ïåðèîä, êîãäà îí ïðåäâåùàë âîçâðàùåíèå åãî ê ïðåñòîëó, èìïåðàòîðó äîëæíî áûëî èñïîëíèòüñÿ 76 ëåò. Ïðîñòàÿ ëîãèêà äîëæíà áûëà óáåäèòü ëþáîãî çäðàâîìûñëÿùåãî ÷åëîâåêà, ÷òî ÷åëîâåê íå ñìîæåò äîæèòü äî òàêîãî âîçðàñòà, íàõîäÿñü ïî÷òè òðèäöàòü ëåò â ïåùåðå. Íî ìíîãîîïûòíûé Ïîçäååâ çíàë, ÷òî âåðóþùèå íå ïðèçíàþò íèêàêîé ëîãèêè, ãëàâíûì àðãóìåíòîì äëÿ íèõ ÿâëÿåòñÿ ñàìà âåðà. Ñîîáùåíèå î öàðñêîé ñåìüå â ýòîé ãðóïïå ïðîèçâåëî âïå÷àòëåíèå ïîäîáíî

ñîëíå÷íîìó ñèÿíèþ. Âåðóþùèå ñëîâíî îáðåëè íîâûå êðûëüÿ, äëÿ íèõ Ïîçäååâ ñòàë çåìíûì áîãîì, Ìåññèåé. Íî âñåãî äâà ìåñÿöà (ñ äåêàáðÿ 1944 ïî ÿíâàðü 1945 ãîäà) ïðîáûë «áîã» ñðåäè ñâîåé ïàñòâû, â ôåâðàëå 1945 ãîäà îí âûåõàë â ä. Êîçëîâêó Ïîêðîâñêîãî ðàéîíà ×êàëîâñêîé îáëàñòè. Çäåñü ñåêòîé ÈÏÖ ðóêîâîäèë Êîí÷àêîâ Íèêèòà Àëåêñååâè÷, áûâøèé ïñàëîìùèê, ðàáîòàþùèé ñòîðîæåì íà ñòàíöèè Ïëàòîâêà.  ñåêòå áûëî 8 ìóæ÷èí îò 45 äî 60 ëåò, ïîëîâèíà èç íèõ ðàáîòàëà ïðè æåëåçíîé äîðîãå íà äîëæíîñòÿõ ñòîðîæåé è ñòðåëî÷íèêîâ, äðóãàÿ ïîëîâèíà íå ðàáîòàëà íèãäå. Êðîìå íèõ â ñåêòó âõîäèëè èõ æåíû è íåêîòîðûå æåíùèíû. Çäåñü ñåêòàíòû ÷èòàëè êíèãó Ñåðãåÿ Íèëóñà «Ñèîíñêèå ïðîòîêîëû» – ïðîèçâåäåíèå òðóäíîå äëÿ âîñïðèÿòèÿ, íî çà íåèìåíèåì äðóãîé ëèòåðàòóðû, âïîëíå ïðèåìëåìîå äëÿ çàòóìàíèâàíèÿ ìîçãîâ. Ïîçäååâ ïî ñâîåé áîãîñëóæèòåëüíîé êâàëèôèêàöèè áûë íà ãîëîâó âûøå ìåñòíîãî äîìîðîùåííîãî «èñòèííî ïðàâîñëàâíîãî ïîïà». Îí âûäàâàë ñåáÿ çà àðõèåïèñêîïà, ïðîâîäèë áîãîñëóæåíèÿ, êðåñòèë, âåí÷àë, ñëóæèë îáåäíè, ïàíèõèäû è îòïðàâëÿë äðóãèå ðåëèãèîçíûå îáðÿäû ïî ïðàâèëàì «èñòèííî ïðàâîñëàâíîé öåðêâè», ïðèçûâàë âåðóþùèõ íå ïîääàâàòüñÿ ïîä âëèÿíèå ôàëüøèâîé öåðêâè, òâåðäî ñòîÿòü íà ïîçèöèè ÈÏÖ. Îí ñòàíîâèëñÿ íàñòîÿùèì êóìèðîì äëÿ âåðóþùèõ è ñàì îò ýòîãî ïîëó÷àë âûñøåå íàñëàæäåíèå.  íà÷àëå èþíÿ 1945 ãîäà Ïîçäååâ âûåõàë èç Êîçëîâêè â ã. Áóçóëóê ×êàëîâñêîé îáëàñòè, ÷òîáû ñâÿçàòüñÿ ñ äðóãèìè ïðèâåðæåíöàìè ÈÏÖ, ïðåäñòàâèëñÿ ìîíàøêàì êàê àðõèåïèñêîï Ñåðàôèì, ðóêîïîëîæåííûé ñàìèì ïàòðèàðõîì Íèêîíîì, ðàññêàçàë, ÷òî, ñòðàäàÿ çà âåðó, ïðîñèäåë 17 ëåò â òþðüìàõ è ñåé÷àñ íà íåëåãàëüíîì ïîëîæåíèè îòïðàâëÿåò ðåëèãèîçíûå îáðÿäû. Ðóêîâîäèòåëåì íåëåãàëüíîé ñåêòû çäåñü áûë Êîíîíåíêî Èâàí Ôåäîðîâè÷, ïî ïðîçâèùó «Èâàíáîñîé», óðîæåíåö Ïîëòàâñêîé îáëàñòè, â 1937 ãîäó ñóäèìûé íà 5 ëåò çà ïðîâåäåíèå àíòèñîâåòñêîé ðåëèãèîçíîé ïðîïàãàíäû.  1941 ãîäó îñâîáîæäåí, ïðèçâàí â àðìèþ, íî äåçåðòèðîâàë è áûë ñíîâà îñóæäåí,

íåçàäîëãî äî îêîí÷àíèÿ âîéíû îñâîáîæäåí. Ïî ïðåäïèñàíèþ îðãàíîâ âëàñòè îí äîëæåí áûë æèòü â ã. Êàçàëèíñêå, îòêóäà ïðèçûâàëñÿ â àðìèþ è êóäà áûë äîñòàâëåí ñ ýøåëîíîì áûâøèõ çàêëþ÷åííûõ. Íî ÷òîáû ñêðûòü ñâîå äåçåðòèðñòâî, óáåæàë ñíîâà. Ïðèåõàë â ã. Áóçóëóê â ïîèñêàõ ñâîèõ åäèíîìûøëåííèêîâ. Êîíîíåíêî íèãäå íå ðàáîòàë, æèë íåëåãàëüíî, ïðåäñòàâèëñÿ ìåñòíûì æèòåëÿì êàê ìîíàõ, ðåïðåññèðîâàííûé è ãîíèìûé íûíå ñîâåòñêèìè îðãàíàìè çà ñâîè ðåëèãèîçíûå óáåæäåíèÿ. ×òîáû çàâîåâàòü äîâåðèå ìåñòíûõ âåðóþùèõ ÈÏÖ, «Ìîíàõ» Êîíîíåíêî «êîñèë ïîä þðîäèâîãî», â çèìíåå âðåìÿ õîäèë ïî óëèöàì ãîðîäà áîñûì. ×åëîâåê ïî âèäó áûë òùåäóøíûé, íèçêîãî ðîñòà, ñ áîëüøèì ðòîì è òîëñòûìè ãóáàìè, è âñå æå ñóìåë âòåðåòüñÿ â äîâåðèå ìåñòíûì ñåêòàíòàì ÈÏÖ, ñòàë ïðîâîäèòü áîãîñëóæåíèÿ â äîìå Áëèíîâîé Ìàðèè Ãàâðèëîâíû. Âñêîðå çäåñü ïîä ïðèçîðîì ýòîãî «ìîíàõà» ñîçäàëàñü âåñüìà êðàñî÷íàÿ êîìïàíèÿ «ïðîçîðëèâûõ ñòàðöåâ»: Èâàí Òðèôîíîâ, ïî ïðîçâèùó «Èâàí-êëèí», ïðîæèâàþùèé íåëåãàëüíî áåç äîêóìåíòîâ, Ñòåôàíèäà Âàñèëüåâà – «Ñòåøà» è Êàðàâàåâ Êîíäðàòèé. Âñå îíè â ïðîìåæóòêàõ ìåæäó áîæåñòâåííûìè çàíÿòèÿìè íèùåíñòâîâàëè, íèãäå íå ðàáîòàëè. «Èâàí-êëèí», áûâøèé ïëîòíèê 60 ëåò, óðîæåíåö ñåëà Íîâî-Àëåêñàíäðîâêà Áóçóëóêñêîãî ðàéîíà ×êàëîâñêîé îáëàñòè â 1940 ãîäó çà íàíåñåíèå æåñòîêèõ ïîáîåâ ñâîåé æåíå Àêóëèíå áûë îñóæäåí íà 3 ãîäà ÈÒË. Îñâîáîäèëñÿ â 1943 ãîäó, ïðèáûë â Áóçóëóê è íà÷àë âûäàâàòü ñåáÿ çà Íèêîëàÿ II. Óâåðÿë, ÷òî ñêîðî îí ïîåäåò â Ïåòåðáóðã è áóäåò êàòàòüñÿ òîëüêî íà ëåãêîâûõ àâòîìîáèëÿõ. Ñîâåðøåííî íåãðàìîòíîãî ÷åëîâåêà íå ñìóùàëî òî, ÷òî îí áûë íà 16 ëåò ìîëîæå òîãî, çà êîãî âûäàâàë ñåáÿ. Îí êóïàëñÿ â îðåîëå ñëàâû ñðåäè òàêèõ æå íåãðàìîòíûõ ëþäåé, æèë â ñîçäàííîì èì âèðòóàëüíîì ìèðå. Êîãäà åìó ïîäàâàëè ñêðîìíîå êóøàíüå, áûë íåäîâîëåí, óïðåêàë: «ß âåäü îäèí ó âàñ, íå çàáûâàéòå ýòî». Êàðàâàåâ Êîíäðàòèé, âåäóùèé áðîäÿ÷èé îáðàç æèçíè, «ïðåäñêàçàòåëü ñóäüáû ëþäåé è õîäà îáùåñòâåííîé æèçíè», ò.å. «ïðîçîðëèâûé, ýêñò-

ðàñåíñ», âûäàâàë ñåáÿ çà öàðñêîãî ñûíà Àëåêñåÿ. Èâàí-êëèí íàçûâàë Êîíäðàòèÿ ñûíîì, à Êîíäðàòèé Èâàíà-êëèíà – îòöîì. Ñòåôàíèäà, ñëóæàùàÿ Êàðàâàåâó äóøîé è òåëîì, íåðåäêî çàÿâëÿëà, ÷òî âñêîðå îíè ñ Êîíäðàòèåì ïåðååäóò æèòü â Ïåòðîãðàä, áóäóò óïðàâëÿòü âñåé Ðîññèåé è «âû åùå íå ðàç ïîêëîíèòåñü åìó». Íà ñëåäñòâèè Âàñèëüåâà ãîâîðèëà, ÷òî çíàåò î òîì, ÷òî Êîíäðàòèé íå ÿâëÿåòñÿ öàðåì, ÷òî îí ìóæèê èç ñåëà Íîâîé Àëåêñàíäðîâêè, â òî æå âðåìÿ óòâåðæäàëà: «Íàì íàäî ïî÷èòàòü ñòàðöåâ, ñîõðàíÿòü èõ çäîðîâüå. ß âîò èìåþ òîæå ñòàðöà Êàðàâàåâà Êîíäðàòèÿ è çà åãî çäîðîâüå îòäàþ åìó âñå, ÷åì òîëüêî ìîãó ïîìî÷ü». Äëÿ çäðàâîìûñëÿùåãî ÷åëîâåêà âñÿ âîçíÿ ýòîé ñåñòðî-áðàòèè ïîêàçàëàñü áû áðåäîâûì ñïåêòàêëåì ñóìàñøåäøèõ ëþäåé. Íî ýòî áûëà ðîññèéñêàÿ ÿâü. Ëþäè âåðèëè ýòèì ïðîõîäèìöàì, îáúåäèíÿëèñü âîêðóã íèõ ñ ãîòîâíîñòüþ èäòè íà ëþáûå æåðòâû.  ýòó êîìïàíèþ «çíàìåíèòîñòåé» ïðèáûë Ïîçäååâ, ïðåäñòàâèâøèéñÿ àðõèåïèñêîïîì, ðóêîïîëîæåííûì ñàìèì Ïàòðèàðõîì Òèõîíîì â 1924 ãîäó. Ïðè ýòîì ïîêàçàë ôîòîãðàôèþ, ãäå îí áûë ñíÿò âìåñòå ñ ïàòðèàðõîì Òèõîíîì, è, êðîìå òîãî, óòâåðæäàë, ÷òî îí ÿâëÿåòñÿ âåëèêèì êíÿçåì Ìèõàèëîì. Ðàññêàçûâàë, ÷òî ê íåìó ÿâèëàñü Ìàòåðü Áîæèÿ è îáåùàëà åãî ïîääåðæèâàòü â óêðåïëåíèè èñòèííî-ïðàâîñëàâíîé âåðû. Ïî ñâîåìó óðîâíþ ðàçâèòèÿ âñÿ ìåñòíàÿ «àáîðèãåííàÿ ñåñòðî-áðàòèÿ» áûëà íà äâå ãîëîâû íèæå Ïîçäååâà. Ê òîìó æå ïðè áîãîñëóæåíèè «àðõèåïèñêîï» äåìîíñòðèðîâàë áëåñòÿùåå çíàíèå ïñàëìîâ è ïî÷òè ìàãè÷åñêèå ïðîïàãàíäèñòñêèå ñïîñîáíîñòè. Íàïåâíûì íåæíûì ãîëîñîì îí öèòèðîâàë íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûå ìåñòà èç Åâàíãåëèÿ îò Èîàííà, Ëóêè... «Îò÷å íàø, ñóùèé íà íåáåñàõ! Äà ñâÿòèòñÿ èìÿ Òâîå; äà ïðèèäåò Öàðñòâèå Òâîå; äà áóäåò âîëÿ Òâîÿ è íà çåìëå, êàê íà íåáå; õëåá íàø íàñóùíûé ïîäàâàé íàì íà êàæäûé äåíü; è ïðîñòè íàì ãðåõè íàøè, èáî è ìû ïðîùàåì âñÿêîìó äîëæíèêó íàøåìó; è íå ââåäè íàñ âî èñêóøåíèå, íî èçáàâü íàñ îò ëóêàâîãî». Ñåêòàíòû áûëè ðàäîñòíî îøåëîìëåíû è âñåöåëî äîâåðèëèñü åìó. Èâàí-êëèí

ñðàçó ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî â ëèöå «àðõèåïèñêîïà» Ïîçäååâà îí èìååò ìîùíîãî ñîïåðíèêà, çàòàèë çëîáó è èñêàë óäîáíîãî ìîìåíòà äëÿ óäàðà ñî ñïèíû. Êàæäóþ ñóááîòó è âîñêðåñåíèå â äîìå Áëèíîâîé ñîáèðàëèñü ïðèâåðæåíöû ÈÏÖ, Ïîçäååâ âåë ñ íèìè áîãîñëóæåíèå è ðàçíûå ïðîïîâåäè. Êîëè÷åñòâî ïðèõîæàí óâåëè÷èâàëîñü, íî ñëó÷àéíûå ëþäè â ñåêòó íå äîïóñêàëèñü. «Âëàäûêà» ñòàðàëñÿ îáó÷èòü ñâîþ ïàñòâó ñòðîãîé êîíñïèðàöèè. Ïàñòâà áîãîòâîðèëà íîâîãî Ìåññèþ – «ñâÿòîãî ïàñòîðà», ñîäåðæàëà åãî íà ñâîèõ ïëå÷àõ. Ñàìîé áëàãîïðèÿòíîé îïîðîé áûëè æåíùèíû. Ïî÷èòàÿ Ïîçäååâà, êàê âëàäûêó, îíè íà÷àëè ïðîäàâàòü ñâîè âåùè, èìóùåñòâî è âñå äåíüãè ïåðåäàâàëè åìó. «Âëàäûêà» óñòðàèâàë ñåáå ðîñêîøíóþ æèçíü, âíóøàë ñâîåé ïàñòâå, ÷òî îí áóäåò âëàñòåëèíîì, à îíè âñå ïðèáëèæåííûìè ïðè åãî îñîáå. Áëèíîâà Ì. Ã. ïðîäàëà ñâîé äîì, êîðîâó, øâåéíóþ ìàøèíó è âñå äåíüãè èçðàñõîäîâàëà íà ñîäåðæàíèå Ïîçäååâà. Ãàèíöåâà Ïðàñêîâüÿ Ãàâðèëîâíà ïîæåðòâîâàëà íà ñîäåðæàíèå êóìèðà 5500 ðóáëåé, ïðîäàëà ïðîñòûíè, øåëêîâûå îòðåçû íà ïëàòüÿ, òþëåâûå çàíàâåñêè è òàêæå âñå äåíüãè îòäàëà «âëàäûêå». Äåëî äîøëî äî òîãî, ÷òî Ãàèíöåâà ðàçîøëàñü ñî ñâîèì ìóæåì, ñ êîòîðûì ïðîæèëà áîëåå äâóõ äåñÿòêîâ ëåò. Áóòåíèíà Îëüãà Ãàâðèëîâíà îòäàëà Ïîçäååâó çîëîòîå êîëüöî è çîëîòóþ öåïî÷êó. Âñå æåíùèíû ïðèíîñèëè åìó ñàìûå ëó÷øèå âåùè è ïðîäóêòû ïèòàíèÿ. Èâàí-êëèí îêàçàëñÿ îòîäâèíóòûì íà âòîðîé ïëàí è, ïî ðàññêàçàì ÷ëåíà ñåêòû Îëüãè Áóòåíèíîé, íà÷àë óãðîæàòü æåíùèíàì: «Êàê òîëüêî óñòàíîâèòñÿ öàðñêàÿ âëàñòü, îí íàêàæåò íàñ çà òî, ÷òî ìû åìó íå îêàçûâàåì ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè». Äàæå ïðè òàêîé ðîñêîøíîé æèçíè Ïîçäååâ âûíóæäåí áûë îòëó÷àòüñÿ èç Áóçóëóêà è âíîâü ïîÿâëÿëñÿ ÷åðåç íåïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ. Èç îäíîé ñâîåé ïîåçäêè îí ïðèâåë ìàëü÷èêà-ïîñëóøíèêà, êîòîðîãî çâàëè Ðîìàíîì. Êðîìå òîãî, â êà÷åñòâå ïîñëóøíèöû îí çàèìåë Ñàäàåâó Ëþäìèëó Ìèõàéëîâíó, ñîïðîâîæäàþùóþ Ïîçäååâà âî âñåõ ïóòåøåñòâèÿõ. Åçäèëè â Êóé-

Í Î ß Á Ð Ü / Ä ÅÊ À Á Ð Ü 2 0 0 6 Инвожо 67


áûøåâ, â ñåëà Êîçëîâêà, Êèðñàíîâêà è Òîöê ×êàëîâñêîé îáëàñòè, ãäå èìåëèñü ãðóïïû ÈÏÖ, âñêîðå ïðåâðàùåííûå Ïîçäååâûì â ñâîè ïðèõîäû.  ýòèõ ñåëàõ ñåêòàíòû â êà÷åñòâå ñâîåãî êàòåõèçèñà èìåëè êíèãó Ñåðãåÿ Íèëóñà «Ñèîíñêèå ïðîòîêîëû». Îêîëî ÷åòûðåõ ìåñÿöåâ Ïîçäååâ æèë â äåðåâíå Óñòü-Ìåäëà Äåáåññêîãî ðàéîíà Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè, «õëîïîòàë äîêóìåíòû – ìåòðè÷åñêóþ âûïèñêó è ñïðàâêó î ñîöèàëüíîì ïðîèñõîæäåíèè, òàê êàê íà ðóêàõ ó ìåíÿ íå áûëî íèêàêèõ äîêóìåíòîâ». Íî äîêóìåíòû òàê è íå ïîëó÷èë. 8 ôåâðàëÿ 1952 ãîäà îí áûë àðåñòîâàí è 10 ìàðòà ýòîãî æå ãîäà îñóæäåí ïî ñòàòüå 192 «à» ÷. II ÓÊ ÐÑÔÑÐ «çà ïðîæèâàíèå áåç äîêóìåíòîâ â ïàñïîðòèçèðîâàííûõ ìåñòíîñòÿõ» âñåãî íà äâà ãîäà ÈÒË áåç ïîðàæåíèÿ â ïðàâàõ. Íî Ïîçäååâà ïðÿìî èç çàëà ñóäà ïåðåïðàâèëè â ã. ×êàëîâ, è íà÷àëñÿ íîâûé ïðîöåññ ïî ñòàòüÿì 58 - 10 è 58 - 11, ò. å. çà àíòèñîâåòñêóþ äåÿòåëüíîñòü.  êà÷åñòâå îáâèíÿåìûõ áûëî ïðèâëå÷åíî ðîâíî 40 ÷åëîâåê. Äåëà òðåõ ãëàâíûõ ñàìîçâàíöåâ: Ïîçäååâà, Êîíîíåíêî è Òðèôîíîâà áûëè âûäåëåíû â îòäåëüíîå ïðîèçâîäñòâî. Íà ñëåäñòâèè Ïîçäååâ îòêðîâåííî âûêëàäûâàë âñå, ÷òî ïðîèñõîäèëî â ñåêòàõ.  ÷àñòíîñòè, î òîì, ÷òî ãîâîðèë Èâàí-êëèí («Íèêîëàé II»): «Âñå, ÷òî íàïèñàíî â «Ñèîíñêèõ ïðîòîêîëàõ» Íèëóñà, – ñáûâàåòñÿ. Ìû íà çåìëå ïðèøëè ê òàêîìó âðåìåíè, êîãäà ñêîðî áóäåò âñåìèðíàÿ âîéíà, â êîòîðîé àíòèõðèñò áóäåò óíè÷òîæåí, è íà âñåé çåìëå áóäåò óïðàâëÿòü íàðîäîì îäèí ïðåçèäåíò èç Àìåðèêè».  1948 ã. áûëà îòìåíåíà êàðòî÷íàÿ ñèñòåìà. Ïî ýòîìó ïîâîäó, ïî ñâèäåòåëüñòâó Ïîçäååâà, Òðèôîíîâ Èâàí ãîâîðèë: «Ñåé÷àñ ïåðåä êîíöîì ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ áîëüøåâèêè âûêèíóëè íà ïðîäàæó õëåá. Íî ýòî îáìàí è ëîæü. Ýòî ñäåëàíî ïî ïðèêàçàíèþ èç Àìåðèêè; îíà áîëüøå íå âûòåðïåëà íèùåíñêóþ æèçíü íàðîäà è îòêàçàëàñü áðàòü õëåá ó àíòèõðèñòîâ»... «Íó, äîðîãèå, îñòàëîñü òåðïåòü íåìíîãî, ïîñëå Ïàñõè àìåðèêàíöû ïðèäóò ê íàì, óñòàíîâÿò ñâîå óïðàâëåíèå, ñìåòóò âñåõ íàøèõ àíòèõðèñòîâ, ðàçãîíÿò êîëõîçû, ðàçðóøàò âñå êîììóíèñòè÷åñêèå ïîðÿäêè, è ìû çàæèâåì

68 Инвожо ÍÎß ÁÐÜ / ÄÅÊÀÁÐÜ 2 0 0 6

õîðîøåé æèçíüþ». Õîðîøàÿ æèçíü îïÿòü íå ïîëó÷èëàñü. Âñå òðîå áûëè îñóæäåíû íà äâàäöàòü ïÿòü ëåò. Îêàçàëîñü, ÷òî Òðèôîíîâ â ñîãëàñîâàíèè ñ Êîíîíåíêî íàïèñàë äîíîñ íà Ïîçäååâà.  ñâîåé êàññàöèîííîé æàëîáå Òðèôîíîâ îòêðîâåííî ïèñàë î ñâîåé ãíóñíîñòè, âûäàâàÿ åå çà ñâîå äîñòîèíñòâî, íî ïî÷åìó-òî íå ó÷òåííîå ñóäîì. Îáëàñòíîé ñóä ïðèãîâîð â îòíîøåíèè åãî îñòàâèë â ñèëå: äâàäöàòü ïÿòü ëåò òþðüìû! Âèäíî Ìèõàèë Àëåêñååâè÷ áûë îøåëîìëåí è âåðîëîìñòâîì ñâîèõ «ñîðàòíèêîâ», è ÷ðåçâû÷àéíîé æåñòîêîñòüþ ñóäà, íå íàïèñàë êàññàöèîííîé æàëîáû, âñåöåëî äîâåðèë ñâîþ ñóäüáó áîãó. Òåïåðü îí çíàë, ÷òî ñòðàäàåò çà âåðó, è ýòî ïðèäàâàëî åìó ñèëû â áîðüáå çà æèçíü. È òîëüêî ÷åðåç äâà ñ ïîëîâèíîé ãîäà, íàäåÿñü, ÷òî ïîñëå ñìåðòè Ñòàëèíà îòíîøåíèå ê íåìó áóäåò èíîå, èç Òàéøåòñêîé òþðüìû Èðêóòñêîé îáëàñòè ïîäàë êàññàöèîííóþ æàëîáó â Âåðõîâíûé Ñóä ÐÑÔÑÐ.  íåé îí ïèñàë: «10 ìàðòà 1952 ãîäà, íàðîäíûé ñóä II ó÷àñòêà ã. Áóçóëóêà ×êàëîâñêîé îáëàñòè ðàññìîòðåë ìîå äåëî ïî îáâèíåíèþ ìåíÿ ïî ñò. 192 «â» 2-é ÷àñòè è ïðèãîâîðèë ìåíÿ ê 2 ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû áåç ïîðàæåíèÿ â ïðàâàõ. Ïîñëå ñóäà ìåíÿ â òîò æå äåíü óâåçëè â ã. ×êàëîâ, ãäå ïîäâåðãëè äîïîëíèòåëüíîìó ñëåäñòâèþ ïî êëåâåòíè÷åñêîìó íàãîâîðó Êîíîíåíêî È. Ô. è Òðèôîíîâà È. ß., êîòîðûå ñïåöèàëüíî äëÿ ýòîãî áûëè ïîäãîòîâëåíû îðãàíàìè ÌÃÁ, ÷åãî îíè ñàìè íå îòðèöàëè âî âðåìÿ ñóäåáíîãî ñëåäñòâèÿ. Îñòàëüíûå ñâèäåòåëè (ïåðå÷èñëÿþòñÿ ôàìèëèè – àâò.) ïîêàçàëè ñîâåðøåííî äðóãîå, êàòåãîðè÷åñêè îòðèöàÿ, ÷òî ÿ ÿêîáû çàíèìàëñÿ àíòèñîâåòñêîé äåÿòåëüíîñòüþ. È äåéñòâèòåëüíî, ãäå áû ÿ íè áûë, ÿ íèêîãäà íèãäå íå çàíèìàëñÿ òåì, ÷òî ìíå ïðèïèñûâàþò. Ïðîòîêîëû ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ, ïîäïèñàííûå ìíîé, âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ íå ñîîòâåòñòâóþò ðåàëüíîé äåéñòâèòåëüíîñòè è áûëè ïîäïèñàíû ìíîé òîëüêî ïîä óãðîçîé ïðèìåíåíèÿ êî ìíå íàñèëèÿ. À ïîýòîìó ñ÷èòàþ ïðèãîâîð îáëàñòíîãî ñóäà íåïðàâèëüíûì. Ïðîøó Âåðõîâíûé ñóä ÐÑÔÑÐ îòìåíèòü ïðèãîâîð îáëàñòíîãî ñóäà â ã. ×êàëîâå îò 5 èþëÿ 1952 ã. è îñâîáîäèòü ìåíÿ». 1/II - 1955 ã.

16 ìàðòà òîãî æå ãîäà 68-ëåòíèé Ïîçäååâ îáðàòèëñÿ ê Ãåíåðàëüíîìó ïðîêóðîðó ÑÑÑÐ Ðîìàíó Àíäðååâè÷ó Ðóäåíêî.  ñâîåé æàëîáå, â ÷àñòíîñòè, îí ïèñàë: «Äà, ÿ íå îòðèöàþ, ÷òî ïî ñâîåìó óáåæäåíèþ ÿâëÿþñü ãëóáîêî âåðóþùèì ÷åëîâåêîì, íî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî ÿ àíòèñîâåòñêè íàñòðîåííûé ðåëèãèîçíèê. Íåò, òàêèõ íàìåðåíèé ÿ íå èìåë è íå èìåþ ñåé÷àñ. Òåì áîëåå ïî ïîñëåäíåìó ïîñòàíîâëåíèþ ÖÊ ÊÏÑÑ íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåñëåäîâàòü ðåëèãèîçíî-óáåæäåííûõ ëþäåé, à âåñòè êðîïîòëèâóþ ðàáîòó ñðåäè íèõ, ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó íà åñòåñòâåííî-íàó÷íûå òåìû. Ïðîòèâ Ñîâåòñêîé âëàñòè è ñâîèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ ÿ íå ñäåëàë íè åäèíîãî çëîäåÿíèÿ, äà ýòîìó ïðîòèâîðå÷àò ìîè âíóòðåííèå óáåæäåíèÿ. Òåì íå ìåíåå, ñëåäîâàòåëü Ïåòðîâ ãðîçèë êàçíèòü ìåíÿ íà ýëåêòðè÷åñêîì ñòóëå, åñëè ÿ íå áóäó ïðèçíàâàòü òî, ÷òî îíè íàïèñàëè íà ìåíÿ â ìàòåðèàëàõ ñëåäñòâèÿ...» Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà ÐÑÔÑÐ îò 2 èþëÿ 1955 ã. ñðîê íàêàçàíèÿ âñåì òðåì ñàìîçâàíöàì áûë ñíèæåí äî 10 ëåò. 4 èþíÿ 1956 ãîäà Êîíîíåíêî Ò.Ô. áûë îñâîáîæäåí. Êàêèõ ëèáî ñâåäåíèé î äâóõ äðóãèõ àâòîðû ïîêà íå íàøëè. Âñå òðîå áûëè ðåàáèëèòèðîâàíû â 1992 ã. * * * Òàê çàêîí÷èëàñü ýòà íåâåðîÿòíàÿ ÷åëîâå÷åñêàÿ èñòîðèÿ. ×òî æå â èòîãå ïîëó÷èë ýòîò ÷åëîâåê-îáîðîòåíü? Íè÷åãî.  ìèðå áûë, ÷åðåç íåãî ïðîøåë, èìåë âëàñòü íàä ÷àäàìè áîæèèìè, íî òàê è íå ñòàë íè Ñïàñèòåëåì, íè Ãîñïîäîì. Âñþ ñâîþ äîëãóþ æèçíü èñòðàòèë íà òî, ÷òîáû îáìàíûâàòü ëþäåé ðàäè ñâîèõ êîðûñòíûõ èíòåðåñîâ. À ìîã ñòàòü âûäàþùåéñÿ ëè÷íîñòüþ. Ïîïûòàåìñÿ îïðàâäàòü è ïðîñòèòü åãî ãðåõè òåì, ÷òî îí áûë ïîðîæäåíèåì ñâîåãî âðåìåíè. È â òî æå âðåìÿ íå çàáóäåì è òîãî, ÷òî â ýòî âðåìÿ äðóãèå ëþäè ñòðîèëè Äíåïðîãýñ, Ìàãíèòêó, Êîìñîìîëüñê-íà-Àìóðå, ñëîìàëè õðåáåò ñàìîé ñòðàøíîé ãèäðå – ãèòëåðîâñêîìó ôàøèçìó, âîçâîäèëè íîâûå ãîðîäà, ïðîíèêàëè â òàéíû àòîìà è Ìèðîçäàíèÿ. Íà ýòîì âåëè÷åñòâåííîì ôîíå Ïîçäååâ Ì. À. íå ìîæåò âûçûâàòü íè÷åãî, êðîìå îãîð÷åíèÿ è æàëîñòè, è äàæå

ïðåçðåíèÿ. À êàê îñêâåðíèòåëü ñâåòëîé ïàìÿòè Âåëèêîãî êíÿçÿ Ìèõàèëà Àëåêñàíäðîâè÷à îí âûñòóïàåò êàê îìåðçèòåëüíîå ñóùåñòâî, íå çàñëóæèâàþùåå íèêàêîãî îïðàâäàíèÿ.  çàêëþ÷åíèå îòìåòèì, ÷òî íèêàêàÿ äðóãàÿ ñòðàíà íå ìîæåò ïîõâàñòàòüñÿ òàêèì îáèëèåì ñàìîçâàíöåâ, êàê Ðîññèÿ. Çäåñü ñîòíè ÷åëîâåê îáúÿâëÿëè ñåáÿ öàðÿìè è èìïåðàòîðàìè, ðåàëüíûìè èëè ìèôè÷åñêèìè èõ ïîòîìêàìè. Íå ãíóøàëèñü ñàìîçâàíöû ÷èíàìè è ïîíèæå. Íå ñëó÷àéíî Èëüô è Ïåòðîâ ñîçäàëè íåìåðêíóùèé îáðàç îòïðûñêà ëåéòåíàíòà Øìèäòà.  ñâîå âðåìÿ èñòîðèê Â.Î. Êëþ÷åâñêèé ïèñàë: «Ó íàñ ñ ëåãêîé ðóêè ïåðâîãî Ëæå-Äìèòðèÿ ñàìîçâàíñòâî ñòàëî õðîíè÷åñêîé áîëåçíüþ ãîñóäàðñòâà: ñ òåõ ïîð ÷óòü íå äî êîíöà ÕVIII â. ðåäêîå öàðñòâîâàíèå ïðîõîäèëî áåç ñàìîçâàíñòâà». È êàê âïå÷àòëÿþ� èòîãè ñàìîçâàíñòâà! Ëæå-Äìèòðèé ïåðâûé âîöàðèëñÿ íà ïðåñòîë è ïðàâèë öåëûé ãîä. Ëæå-Äìèòðèé âòîðîé ïî÷òè äâà ãîäà äåðæàë â îñàäå Ìîñêâó, ñîçäàë ñâîþ ëæå-ñòîëèöó â Òóøèíî, îò÷åãî ïîëó÷èë çâàíèå «òóøèíñêîãî âîðà», óòâåðäèë ñâîåãî ëæå-ïàòðèàðõà, êîòîðûé âïîñëåäñòâèè ñòàë íàñòîÿùèì ïàòðèàðõîì è îòöîì îñíîâàòåëÿ äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ. Ìàëî ýòîãî, «òóøèíñêèé âîð» ñîçäàë ñâîþ ëæåäóìó! Ãäå åùå âîçìîæíî ïîäîáíîå, êðîìå Ðîññèè! Åìåëüÿí Ïóãà÷åâ îçàðèë ïîæàðîì âîññòàíèÿ ÷óòü ëè íå ÷åòâåðòü òåððèòîðèè Ðîññèè. Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî ïñèõîëîãèÿ ñàìîçâàíñòâà íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàíà ñ ëè÷íûìè àìáèöèÿìè ñàìîçâàíöà, íåíàñûòíûì ÷åñòîëþáèåì, ìàíèåé âåëè÷èÿ è åãî äîìîãàòåëüñòâîì äëÿ ñåáÿ îñîáûõ ïðàâ è ïî÷åñòåé. Êàê ïðàâèëî, ìèñòèôèêàòîðû áûâàþò âåñüìà ñïîñîáíûìè ëþäüìè, âëàäåþùèìè «îñîáûì ñëîâîì», îòìå÷åííûìè «îñîáûìè öàðñòâåííûìè çíàêàìè». Îíè ïðåêðàñíî ðàçáèðàþòñÿ â ïñèõîëîãèè ðîññèéñêîé òîëïû, æàæäóùåé îáìàíà ñî ñòîðîíû è ñàìîîáìàíà, âîñïðèíèìàþùåé öàðñêóþ âëàñòü ñàêðàëüíîé, îáëàäàþùåé áîæåñòâåííîé ïðèðîäîé. Âîçìîæíî, ïîýòîìó ñàìîçâàíöû íè ïåðåä ÷åì íå îñòàíàâëèâàþòñÿ, íè îò ÷åãî íå ñìóùàþòñÿ,

èäóò íà ðèñê, ÿâíûé îáìàí, øàðëàòàíñòâî. Òèìîøêà Àêóíäèíîâ, ñèëüíî áåñïîêîèâøèé âòîðîãî ïî ñ÷åòó Ðîìàíîâà, ðàçûñêèâàåìûé â Êîíñòàíòèíîïîëå, Ðèìå, Âàðøàâå, Ñòîêãîëüìå, ðîäèëñÿ ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò ïîñëå ñìåðòè «ñâîåãî îòöà» Âàñèëèÿ Øóéñêîãî, ïîçäíåå ïðåâðàòèë åãî â äåäóøêó. Ìèõàèë Ïîçäååâ áûë íà äåâÿòü ëåò ìëàäøå Ìèõàèëà Ðîìàíîâà... Àâàíòþðèñòû çíàëè, ÷òî òî÷íîñòü ëåãåíäû æåëàòåëüíà, íî ñîâñåì íå îáÿçàòåëüíà. Çàðàæåííàÿ ñðåäíåâåêîâûì ðåëèãèîçíî-ìèñòè÷åñêèì ñîçíàíèåì ðîññèéñêàÿ ÷åëîâå÷åñêàÿ ìàññà ãîòîâà áûëà ïðîãëîòèòü ëþáóþ ÷óøü. È ñåãîäíÿ íèêàêîìó àêàäåìèêó íå ïîä ñèëó îòâðàòèòü èëè óáåðå÷ü íåìàëóþ ÷àñòü Ðîññèéñêîãî íàñåëåíèÿ îò ãëîáàëüíîãî (ïðîèçâîäíîå îò ñóïðóãîâ-àñòðîëîãîâ Ãëîáà) îáîëâàíèâàíèÿ è îêîëïà÷èâàíèÿ, ïîòîìó ÷òî îíè â îñíîâå ñâîåé àíòèãóìàííîé äåÿòåëüíîñòè îïèðàþòñÿ íà âëàñòü èìóùèõ. Òåì, â ñâîþ î÷åðåäü, â öåëÿõ ïîä÷èíåíèÿ ñåáå îáùåñòâà, âåñüìà âûãîäíî åãî ðàñêà÷èâàòü, ðàñøàòûâàòü ïñèõèêó, ïðåâðàùàòü â àìîðôíóþ ìàññó. Íåìàëóþ ðîëü â ýòîì ïðîöåññå èãðàåò è ðåëèãèÿ, ïðîïîâåäóþùàÿ ñìèðåíèå è êðîòîñòü âñåïðîùåíèå è îòðåøåííîñòü îò ìèðñêèõ çàáîò. Íå ñëó÷àéíî â ïåðèîä íåâèäàííîãî ðàçðóøåíèÿ ñòðàíû, îãðàáëåíèÿ íàöèîíàëüíûõ áîãàòñòâ âíîâü íà ïüåäåñòàë âîçâîäèòñÿ ìîíàðõè÷åñêàÿ ñåìüÿ. Ñâÿòàÿ öåðêîâü êàíîíèçèðóåò åå îñòàíêè, õîòÿ è áåç óâåðåííîñòè â òîì, ÷òî îíè ïðèíàäëåæàò ñåìüå Ðîìàíîâûõ. Íàèâíûé ìîíàðõèçì èëè æåëàíèå ïðèñòåãíóòüñÿ ê êîìó-òî èç âåëèêèõ äåéñòâîâàëè êàê îòìû÷êà, ïðèãîäíàÿ ê ëþáûì çàìêàì ðîññèéñêîé äóøè, è ÿâëÿëèñü òîé ïî÷âîé, íà êîòîðîé âçðàñòàëè æèçíåñòîéêèå ðîñòêè ñàìîçâàíñòâà. Îñíîâíûì ïðèçíàêîì ñàìîçâàíñòâà ÿâëÿåòñÿ îáìàí íàðîäà â öåëÿõ çàâîåâàíèÿ íàä íèì âëàñòè. Åñëè òàê, òî âûïîëíåíèå ýòèõ öåëåé ïîä ñâîèì ðåàëüíûì èìåíåì ìàëî ÷åì îòëè÷àåòñÿ îò êëàññè÷åñêîãî ñàìîçâàíñòâà. Èîñèô Ñòàëèí, Íèêèòà Õðóùåâ, Áîðèñ Åëüöèí ïðîâîäèëè ãîñóäàðñòâåííûå ïåðåâîðîòû è âîöàðÿëèñü íà ðîññèéñêèé ïðåñòîë (áåç òðîíà) ïðè ïîìîùè ìîùíåéøåé èäåîëî-

ãè÷åñêîé îáðàáîòêè íàñåëåíèÿ, â îñíîâå êîòîðîé áûëè îñóæäåíèå è î÷åðíåíèå ïðîøëîãî èñòîðè÷åñêîãî îïûòà è îáåùàíèÿ ñâåòëîãî ñîöèàëèñòè÷åñêîãî èëè êàïèòàëèñòè÷åñêîãî áóäóùåãî. Îñîáîé èçîùðåííîñòüþ îòëè÷àåòñÿ çàõâàò âëàñòè Áîðèñîì Åëüöèíûì. Òîëïà øëà çà íèì è ïîääåðæèâàëà åãî íà ïðîòÿæåíèè ïî÷òè äåñÿòè ëåò, õîòÿ àâàíòþðèçì è îáìàí, ðàçðóøèòåëüíûå äåéñòâèÿ áûëè íàëèöî ñ ïåðâûõ æå ëåò åãî ïðàâëåíèÿ. Ìàëî êòî çàäóìûâàëñÿ î äëèòåëüíûõ ïîñëåäñòâèÿõ. Ïîä ìîùíåéøèì âîçäåéñòâèåì ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, çàêóïëåííûõ íîâûìè õîçÿåâàìè Ðîññèè, îáùåñòâî ïîçâîëÿëî ñåáÿ ââîäèòü â ñîñòîÿíèå ïñèõîòðîïíîé ýéôîðèè è ïî÷òè äîáðîâîëüíî ïîðàæàëîñü ýïèäåìèåé ñêàçî÷íîãî Åìåëüêè, æàæäóùåãî ïîëó÷àòü âåëèêèå áëàãà áåç îñîáûõ óñèëèé è òðóäîâ. Ýòîò ðîññèéñêèé ôåíîìåí òðåáóåò åùå ñâîåãî èññëåäîâàòåëÿ. Íî âîçìîæíà ëè ðàçãàäêà ðîññèéñêîé äóøè? «Óìîì Ðîññèþ íå ïîíÿòü» - áûëî ñêàçàíî óñòàìè îäíîãî èç âåëèêèõ ðîññèéñêèõ èìåí. Ëèòåðàòóðà: Àëåêñååâ Â.Â., Íå÷àåâà Ì.Þ. Âîñêðåñøèå Ðîìàíîâû? Ê èñòîðèè ñàìîçâàí÷åñòâà â Ðîññèè ÕÕ âåêà. Åêàòåðèíáóðã. ÈÈÀ ÓðÎ ÐÀÍ . 2000 ã. 397 ñ. Àíäðååâ È. Ñàìîçâàíñòâî è ñàìîçâàíöû íà Ðóñè // Çíàíèå-ñèëà. 1995. ¹8. Ñàìîñóä: Óáèéñòâî âåëèêîãî êíÿçÿ Ìèõàèëà Ðîìàíîâà â Ïåðìè â èþíå 1918 ã.: Ñá. äîê. Ñîñò. Ò.È. Áûñòðûõ. Ïåðìü. 1992. Êàðàìçèí Í.Ì. Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî. Êíèãà òðåòüÿ. Ì.: Êíèãà. 1989. Ñàõàðîâ À.Í. Ñàìîçâàíñòâî: Ïî÷åìó èìåííî â Ðîññèè... // Ðîäèíà. 1993. ¹1. Ñêîðáíûé ïóòü Ìèõàèëà Ðîìàíîâà: îò ïðåñòîëà äî ãîëãîôû: Äîêóìåíòû, ìàòåðèàëû ñëåäñòâèÿ, äíåâíèêè, âîñïîìèíàíèÿ // Ñîñò. Â.Ì. Õðóñòàëåâ, Ë.À. Ëûêîâà. Ïåðìü: Ïóøêà, 1966. 248 ñ. Óñåíêî Î. Ñàìîçâàíñòâî íà Ðóñè: Íîðìà èëè ïàòîëîãèÿ // Ðîäèíà. 1995. ¹1. Áëîê À.À. Ïîñëåäíèå äíè èìïåðàòîðñêîé âëàñòè. Ì. Àëêîíîñò. 1921 10 ìàðòà 2002 ã.; 12 èþëÿ 2005 ã.

Í Î ß Á Ð Ü / Ä ÅÊ À Á Ð Ü 2 0 0 6 Инвожо 69


ìîäà

“Ìû âîñòðåáîâàíû êàê òåàòð, íî íå â ñèòóàöèè Òåàòðà” Åñëè ñ÷èòàòü êóëüòóðó ñâîäîì âñåõ ïðåäñòàâëåíèé è çíàíèé ÷åëîâå÷åñòâà î ñàìîì ñåáå, òî, ïîæàëóé, ñàìûì ëþáèìûì è îñíîâîïîëàãàþùèì ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâëåíèå î ñîòâîðåíèè ëþäåé Áîãîì ïî ñâîåìó îáðàçó è ïîäîáèþ. Ìîäà êàê íè îäíî äðóãîå èñêóññòâî (èëè íàóêà?) âîáðàëà â ñåáÿ ýòî ïðåäñòàâëåíèå, çàñòàâèëà ðàáîòàòü åãî íà ñåáÿ, èíîãäà òâîðÿ Îáðàç, íî ÷àùå – Ïîäîáèå. Ïðîãóëèâàÿñü ïî îñåííèì óëèöàì ñ Ìàñòåðîì ìîäû Îëåãîì Àæãèõèíûì â Äåíü åãî àíãåëà, î ÷åì åùå ìû ìîãëè ãîâîðèòü êàê íå î áîæåñòâåííîé ñóùíîñòè ìîäû, åå ïàðàäîêñàõ, ñàìîîùóùåíèè õóäîæíèêà, ôîðìèðóþùåãî Îáðàç ãîðîäà. È î ñóäüáå åãî òåàòðà. Î äðàìå ìîäû. Äðàìå î Ìîäå… Íå ìîæåò áûòü «ìîäíî è ñòèëüíî»! Îëåã Àæãèõèí: С научной точки зрения мода рассматривается не более двухсот лет. До этой поры к ней относились как к обезьянничанью. Сейчас мода рассматривается с точки зрения социального аспекта, экономического, сезонного — словом, мода действительно стала явлением культуры. Здесь важно оговориться: не нужно путать понятия моды и стиля. Не может быть «модно и стильно», как многие сейчас говорят. Либо модно, либо стильно. Образно говоря, мода — это большой флаг, под которым объединяются те, кто хочет выделяться из толпы, и выделяться тем, что он — «модный»... Парадокс в том, что это значит — такой, как большинство! Мода — это понятие братства, на мой взгляд. Понятие, обозначающее обезличивание личности. Простой пример: при смене сезонов ты берешь журнал мод, открываешь рубрику «Модные тенденции» и выбираешь модель. Это «модно» для тебя, во-первых, и только, во-вторых, ты думаешь о том, а подходит ли это тебе.

70 Инвожо ÍÎ ß ÁÐÜ / ÄÅÊÀÁÐÜ 2 0 0 6

Стильный человек в курсе модных тенденций, но его главный позыв к приобретению новинки — то, насколько она отвечает его духу, его внутреннему состоянию. Модные люди хотят иметь то, что появилось на подиуме сегодня. Стильные же люди говорят себе: «Я хочу носить то, что будет модно завтра». В конечном счете, это те, кто не смотрит на время, на век, на тенденции. Ãîâîðÿ î áðàòñòâå, âû èìååòå â âèäó ïðèíàäëåæíîñòü ê òîìó, ÷òî îáîçíà÷àåòñÿ ñåé÷àñ ìîäíûì ñëîâå÷êîì community, — ê ñîîáùåñòâó? Îëåã Àæãèõèí: Скорее, стремление принадлежать какой-то общей тенденции, идее. Òî åñòü — ê ñòåðåîòèïàì? Îëåã Àæãèõèí: Да. Но не только. Дело в том, что происходит на подиуме сегодня, нет доминирующей тенденции, одной или двух. Их несколько одновременно, поскольку каждый художник отражает свое видение мира. Сейчас мода очень демократична, и некоторые просто растерялись от этого, и начинается либо слепое копирование — то самое обезьяннича-

нье, либо поиск себя методом проб. У меня лично вызывает уважение тот, кто ищет себя методом проб. Это нормально и даже правильно. Âîçìîæíîñòü âûáîðà — ýòî âîçìîæíîñòü ñâîáîäû. Ïîëó÷àåòñÿ, ñîâðåìåííàÿ ìîäà ïðèó÷àåò áûòü ñâîáîäíûì? Îëåã Àæãèõèí: Особенно если сравнить ее с модой тридцатилетней давности. Сейчас все одеваются поразному, и все дело в том, хочешь ли ты показать людям, что ты следишь за тенденцией или ты хочешь спрятаться за ней, закрыться от людей. Множество тенденций — это множество подсказок, которых лично мне в юности очень недоставало, не хватало информации — всех этих журналов, Fashion TV… ß òàê ïîíèìàþ, ìû ïîäîøëè ê åùå îäíîìó àñïåêòó ìîäû — ïñèõîëîãè÷åñêîìó... Îëåã Àæãèõèí: Мода — это палочка-выручалочка, которая может помочь тебе спрятаться от людей или поднять себе настроение. Я, например, выгляжу сногсшибательно тогда, когда мне хуже всего! «Ñêàæó âàì ÷åñòíî: ìû âñå äàëüøå óõîäèì îò òåàòðà…» Îäèí èç âàøèõ ïðîåêòîâ — Òåàòð ìîäû. Íî âåäü ïîêàçû ìîä èçíà÷àëüíî ÿâëÿþòñÿ ïðåäñòàâëåíèåì, ïåðôîðìàíñîì, äà? Ýòî êîñòþìû, ýòî ãðèì, ýòî îáðàç, ÿðêîå øîó, çðåëèùå. Çà÷åì ìîäåëüåðó èäòè äàëüøå? Îëåã Àæãèõèí: В 1994 году, когда появился шоутеатр «Твой стиль», мы заявили о себе как коллектив, который демонстрирует одежду и подает ее с элементами шоу. Для того времени это было очень смело. У нас чередовались танцевальные номера, классическое дефиле и дефиле с элементами танца, драматургии, вокала... Òî åñòü êîíöåïöèÿ òåàòðà îïðåäåëÿëàñü öåëüþ — íàèáîëåå èíòåðåñíî ïðåäñòàâèòü èìåííî êîëëåêöèþ? Îëåã Àæãèõèí: …или отдельный костюм. Поэтому коллекции создавались самые разные: были и вечерние платья, и вещи в стиле «гранж» (совершенно бомжовского вида вещи, которые мы пытались подать стильно и гламурно, отчего о нас стали говорить), затем была создана коллекция ретро-платьев в стиле работ Диора 30-х годов... Они кардинально отличались, и моя задача была предложить зрителю возможность выбрать — не скопировать, а именно выбрать как образ что-то близкое по духу. То есть речь шла именно о стиле, и выбранное название совершенно не случайно. Постепенно театр рос, и на сегодняшний

день это и театр, и крупнейшее модельное агентство, и единственный в Удмуртии мужской театр моды. Эти три направления наиболее интересны, востребованы, и, скажу вам честно, мы все дальше уходим от театра. К сожалению, на сегодняшний день театр мод как Театр не востребован... Âû õîòèòå ñêàçàòü, ÷òî âû íå ôîðìèðóåòå ñïðîñ, à íàîáîðîò?! Îëåã Àæãèõèí: Ну почему, если востребованы другие направления, мы развиваем другие направления. Это нормально. Это бизнес. Ýòî âûáîð áûòü áîëåå ìîáèëüíûì? Îëåã Àæãèõèí: Нет, нет, нет. Мы уходим от драматургии к дефиле, потому что это оптимальный вариант. Потому что как Театр моды мы не соберем зал — не секрет, что все театры поставлены в ситуацию выживания. Мы востребованы как Театр моды, но не в ситуации театральной. Мы востребованы там, где нужно дефиле, сделанное красиво. Это по-прежнему разнопланово: есть авангард, есть ретро, есть фантазийные работы. Но нет драматургии, нет актерской игры — во-первых, это другая профессия, которой надо серьезно заниматься. Мы ушли от актерской игры, но мы выросли профессионально как модели — об этом говорит тот факт, что многие мои модели работают в Москве и за рубежом. А во-вторых, нужна поддержка государства, которой у нас нет и, наверное, никогда не будет. Так что тупо биться головой о стену я не собираюсь. Я не из той категории людей. Мне нужно содержать коллектив, поэтому я ориентируюсь на то, что будет востребовано завтра и послезавтра. Точно так же у Зайцева: показов стало гораздо меньше, он открыл агентство моделей, потому что это всегда актуально, всегда востребовано... Ìàýñòðî è “Ñêàóòñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ìîäåëåé” Áûëî ëè âàì èíòåðåñíåå ðàáîòàòü â òåàòðå, è îñòàâèë ëè ýòîò îïûò êàêèå-òî «àâòîãðàôû» â ñîçíàíèè, êîòîðûå ïîìîãàþò äâèãàòüñÿ äàëüøå? Âåäü åñëè ðåæèññåð, æèâóùèé â âàñ, òðåáîâàë ðåàëèçàöèè, çíà÷èò, ýòî áûëî íåîáõîäèìî âàì êàê õóäîæíèêó? Îëåã Àæãèõèí: Скорее всего, это были пробы себя во всем: как постановщика, автора коллекции, хореографа, звукорежиссера - во всех амплуа. И до сих пор, я должен сказать, манекенщицам больше нравится показывать оригинальные вещи, потому что они могут реализовать свой эмоциональный потенциал. Показать простое черное платье — да,

Í Î ß Á Ð Ü / Ä ÅÊ À Á Ð Ü 2 0 0 6 Инвожо 71


она чувствует себя вешалкой. Показать сарафан с валенками — это уже какая-то идея, эмоции. Ïîëó÷àåòñÿ, òåàòðàëüíàÿ âàøà ðàáîòà — ýòî áûëî äàæå áîëåå ìèëîñåðäíî ïî îòíîøåíèþ ê òåì, êòî äåìîíñòðèðóåò? Îëåã Àæãèõèí: Отчасти — да. Некоторые коллекции создаются «по заказу», девочки подгоняют: «Что-то давно мы ничего интересного не делали, надо же что-то делать, давайте делать!» Должен сказать, что у меня идеальный коллектив. У меня полное взаимопонимание с моделями. Одна журналистка сказала мне: «У тебя не агентство моделей, а скаутская организация». Организация со своими табу, своими «можно» и «нельзя». Она попала на нашу вечеринку после показа, и ее поразило обращение на «вы» и «Олег Александрович» в три часа ночи в неформальной обстановке. И это несмотря на то, что я не произвожу впечатления консервативного директора. Âû äåðæèòå äèñòàíöèþ, è äåðæèòå íàìåðåííî? ×òîáû ðóêàìè íå òðîãàëè? Îëåã Àæãèõèí: Ну, такого точно не может быть. Определено совершенно четко: я — директор, они — модели. Îëåã, à âû ìîãëè áû ñïðîåöèðîâàòü ýòè «ìîæíî» — «íåëüçÿ» íà âàøå èñêóññòâî? Îïðåäåëèòü êðåäî — âàøå êàê õóäîæíèêà è âîñïèòàííûõ âàìè ìîäåëåé. Îëåã Àæãèõèí: Специально я об этом не задумывался... Самое главное табу: не осуждаются и не обсуждаются авторские работы - они только принимаются. Модели одежды, которые мы показываем, мы любим. Однозначно. Если это осуждается, я расстаюсь с моделью в тот же день. Я говорю: «Девочки, вы должны любить все эти коллекции, потому что это наша работа». Все модели зависимы от художников и от заказчиков… Следующее — у меня есть стандартные требования к моделям, но они больше связаны с дисциплиной и гигиеной. Хотя... Беда провинциальных манекенщиц в том, что они на подиуме показывают себя, а не костюм. Поездив по стране, я это понял, и стремление уйти от этого стало одним из принципов работы. Все новое, что появляется в дефиле, я тут же переношу в свой коллектив. Вот почему мы держимся уже 12 лет, в то время как другие агентства погибли... Еще одно очень важное правило: мы никогда не дадим понять художнику, что нам не нравится его коллекция. Нужно дать ему шанс, подбодрить. Не случайно модельное агентство «Твой стиль» несколько лет назад стало инициатором проведения

72 Инвожо ÍÎ ß ÁÐÜ / ÄÅÊÀÁÐÜ 2 0 0 6

конкурсов молодых дизайнеров одежды. Ко мне часто приходят получить отзыв, рецензию, и я всегда стараюсь делать это, хваля за интересные находки, и деликатно указываю на возможные минусы. Âû ñåé÷àñ ãîâîðèòå, â ïðèíöèïå, î êîðïîðàòèâíîé ýòèêå. Êòî âàñ â íåå ïîñâÿòèë? Îëåã Àæãèõèí: Я наблюдал общение Валентина Юдашкина с молодыми дизайнерами. Я точно знал, что он не видел некоторых коллекций, но он всегда говорил: «Да, у вас интересная коллекция, чувствуется свой почерк...» Пусть это набор дежурных фраз, но он говорил это для того, чтобы поддержать художника, не убить в нем потребность творить. Я увидел это и понял, что нужно именно так. Точно так же и Вячеслав Зайцев: он может критиковать своих учеников, но никогда не будет критиковать приезжего художника. Он похвалит, а потом скажет какие-то замечания (а замечания мастера иногда гораздо ценнее). Чем он отличается от Юдашкина — он всегда смотрит эти коллекции. Show must go on… Îëåã, à ðåæèññåðñêàÿ æèëêà ïðîÿâëÿåòñÿ êàê-òî â æèçíè ñåé÷àñ, â «ïîñò-òåàòðàëüíûé» ïåðèîä? Íðàâèòñÿ ëè âàì áûòü «ïðîãðàììèñòîì» ñèòóàöèé? Îëåã Àæãèõèí: Мне больше нравится быть постановщиком, чем режиссером. Мои режиссерские наклонности проявляются в том, что я провожу в год несколько конкурсов красоты и подиумных шоу. Вот здесь я могу реализовать свои порывы и идеи. ×òî âäîõíîâëÿåò âàñ íà íîâûå ñåé÷àñ èäåè? ×òî â îêðóæàþùåì ìèðå, â èñêóññòâå, â ëþäÿõ âàì áîëåå âñåãî èíòåðåñíî êàê õóäîæíèêó? Îëåã Àæãèõèí: Меня вдохновляют в последнее время зарубежные поездки. Когда я еду за рубеж, то невольно сравниваю себя с окружающими: насколько я в контексте, насколько соответствую тенденции.  ñìûñëå ïëàíêè, êîòîðóþ âû äëÿ ñåáÿ óñòàíàâëèâàåòå? Îëåã Àæãèõèí: Да. Ежедневно работая в мире моды, начинаешь предугадывать тенденции, и всегда интересно узнать, насколько ты прав. Недавно я побывал в Венгрии и Хорватии, это была замечательная поездка. Я чувствовал, что я не скучный, что я не провинциальный... Вот от таких эмоций, может быть, и появляются новые силы, новые идеи. Ëþáîâü Áàðõàíîâà.


òåñò

Êûçüû òћ ïóìèòàñüêîäû Âûëü àðåç? Àçüâûë äàóðú¸ñûñåí èíè ïðòýì êàëûêú¸ñ Âûëü àðåç ïóìèòàíû êóòñêèçû. Òóííý íóíàëý íî òà ïðàçäíèê òóæãåñ íî ÿðàòîíîåç ëóý. Ïè÷è ïèíàëú¸ñ ÷èäàòýê âèò¸ ҝë Áàáàéëýñü êóçüûìú¸ññý. Íîø áàäœûìú¸ñ, êîòüêûŸå ñåêûò íóíàëú¸ñ ìåä ëóîçû, îñêî: âóîíîåç àð âà¸ç âûëü øóìïîòîíú¸ñ, âîðìîíú¸ñ, âîçüìàìòý íî óìîé âîøòћñüêîíú¸ñ. Äýìëàñüêîû òћëåäëû, ãàæàíî ëûäœèñü¸ñìû, àñüòýäûñ àñüòýîñ ýñêåðûíû. Îãøîðû óã âåðàëî, âûëäû: êûçüû Âûëü àðåç ïóìèòàëîä, îçüû èê îðò÷ûòîä. Êóèíü âàëýêòîíú¸ñ ïëûñü áûðúåëý îäћãçý. 1. Êûòûí ÿðàòћñüêîäû Âûëü àðåç ïóìèòàíû? à) äîðûí, ñåìüÿåíûì Ÿîø - 2; á) òóðáàçàûí, ãóðåçü¸ñ âçûí - 2; â) ðåñòîðàíûí - 3. 2. Âûëü àð óå êûŸå êîìïàíèå øåäåìäû ïîòûñàë: à) ñåìüÿå íî ìàòûñü Ÿûæû-âûæûîñû äîðû - 3; á) òîäìîòýì íî óíî êàëûê ïëû - 4. 3. ÊûŸå êðåçüãóð òћëåäëû Âûëü àð šûòý òóæãåñ íî ÿðà: à) êóäçý òћëåäëû ðåñòîðàíûí, òóðáàçàûí äýìëàëî - 1; á) àñüòýëýñü ãîæúÿì ïëàñòèíêàîñòýñ (äèñêú¸ñòýñ) ÿêå àñüòýëýñü êûðœàíú¸ñòýñ êûëçћñüêîäû- 2; â) àñüòýîñ êûðœàñüêîäû, êðåçüãóð èíñòðóìåíòú¸ñûí øóäћñüêîäû - 3. 4. Âûëü àð óå šê âûëäýñ òћ... äàñÿñüêîäû: à) áóñüòûð íî óçûð ñè¸íú¸ñûí - 4; á) êóíîîñëû òûðìûò - 2; â) êóíîîñëû òóïàñü íî êåëüøûìîí - 1. 5. Âûëü àð óå òåëåïåðåäà÷àîñòû ó÷êèñüêîäû: à) êóòñêîíûñåíûç ïóìîçÿç-1; á) òóæãåñ òóíñûêîçý ãèíý- 2; â) óã ó÷êèñüêû - 1. 6. Òîäìîîñòûëû, ýøú¸ñòûëû œå÷êûëàí îòêðûòêàîñ, sms-¸ñ ûñòûëћñüêîäû-à: à) âàíü òîäìîîñûëû- 3; á) òóæãåñ ìàòûñü¸ñûçëû ãèíý - 2; â) íîêèíëû óã ûñòћñüêû - 1. 7. Êóçüûìú¸ñ Âûëü àðå êóçüìàñüêîäû-à: à) óã - 1; á) âàíü Ÿûæû-âûæûîñëû íî ìàòûñü ýøú¸ñûëû - 3; â) àñëàì ñåìüÿåëû ãèíý - 2.

ʝíÿ áàëë ëþêàäû:

10

î÷êîîçü Òћ òóæ âîçüäàñüêèñü, êåïûðàñü àäÿìè. Óä ÿðàòћñüêå áàäœûì, øóëäûð êîìïàíèîñòû. Ìàòûñü ýøú¸ñûíûäû, Ÿûæû-âûæûîñûíûäû òћëåäëû óìîéãåñ íî êàï÷èãåñ. Êèñûäýñ íî êûðìûñàãåñ âîçèñüêîäû.

11 19

íî î÷êî Òћ êàï÷è àäÿìè. Óëîíýç ÿðàòћñüêîäû íî êîòüêóä íóíàëäýñ ïàéäàëûêî îðò÷ûòûíû òûðøèñüêîäû. Ïðàçäíèêú¸ñ òћëåäûç áóðäúÿëî íî øóìïîòòî ãèíý. Óä êûøêàñüêå òîäìîòýì àäÿìèîñûí òîäìàòñêûíû, ÿðàòћñüêîäû šûòú¸ñû ýøú ¸ñûíûäû âåðàñüêûñà ïóêûíû. Òћëåäûí àäÿìèîñëû íîêó íî ìçìûò óã ëóû. Íî òћ âàíüçý éûðñàñåíûäû âàëàñà íî ñþëìûñü ëýñüòћñüêîäû.

20

î÷êîëýñü óíî Òћëåäûç êîòüêûŸå êîìïàíèûí ìûëûñü-êûäûñü ïóìèòàëî. Óãîñü àäÿìèîñûí òћ šîã îäћã êûë øåäüòћñüêîäû. ßðàòћñüêîäû êðåçüãóðåç, ýøú¸ñòýñ ñåðåêúÿòûíû óñòî ïðìûòћñüêîäû, îã êûëûí âåðàñà, ñîêó èê ñîîñòû àñüòýëû ñèíìàñüêûòћñüêîäû. Íî òћ óä ìàëïàñüêèñüêå, ìàð ëýñüòћñüêîäû íî ìàëû, êàï÷èåí êîíüäîíäýñ øèðúÿñüêîäû. Òћ ëÿêûò àäÿìè, êîòûð ýøú¸ñòûëû êîòüêó äàñü þðòòûíû. ÒàŸå ñÿìäû ýøú¸ñòûëû òóæ ÿðà, íî òћëåäëû ñî óã êåëüøû.

Âàíü ñþëìûñüòûìû ñћçèñüêîìû òћëåäëû øóíûò íî øóëäûð ïóìèòàíû Âûëü àðåç íî ïîòûíû âóîíîÿç àðå çàäîð íî øóäî ìûëêûäûí! Ìåä óäàëòîç ÷èáîðè¸ ñþðåñòû!

74 Инвожо ÍÎ ß ÁÐÜ / ÄÅÊÀÁÐÜ 2 0 0 6


Ýêñêëþçèâ! «Êóøíåð-ïðîäàêø» ïðåäñòàâëÿåò!

Ëåðà Ìàññêâà - íåîáû÷íîå ÿâëåíèå ðîññèéñêîãî øîó-áèçíåñà. Êàçàëîñü áû, åå êàðüåðà ðàçâèâàåòñÿ ïî çàêîíàì ïîï-ìóçûêè: ïîääåðæêà èçâåñòíîãî ïðîäþñåðà, ó÷àñòèå â òåëåøîó, íàãðàæäåíèå «ôîðìàòíîé» ïðåìèåé. Íî ïðè ýòîì íåâîçìîæíî ñêàçàòü, ÷òî Ëåðó «ñäåëàëè» çâåçäîé: îíà âñåãî äîáèâàåòñÿ ñàìà. Åé âñåãî 18, íî îíà óæå çðåëûé ìóçûêàíò è ÿðêàÿ ëè÷íîñòü. Íåçàâèñèìîñòü â íåé ñ äåòñòâà, ïðîâåäåííîãî â ñóðîâîì ñåâåðíîì ãîðîäêå Íîâûé Óðåíãîé. Ðîäèòåëè òàê ìíîãî ðàáîòàëè, ÷òî óõîäèëè èç äîìà, êîãäà Ëåðà åùå ñïàëà, à âîçâðàùàëèñü, êîãäà óæå ñïàëà. Ñ òåõ ïîð âñå ðåøåíèÿ äåâóøêà ïðèíèìàåò ñàìîñòîÿòåëüíî.  14 ëåò îíà ðåøèëà íå êèñíóòü â ãîðîäå ñ íàñåëåíèåì â ñòî òûñÿ÷ è ïåðååõàëà â ãîðîä ñ îäèííàäöàòüþ ìèëëèîíàìè æèòåëåé (è íå ïîòåðÿëàñü òàì!). Âûáðàâ ìóçûêàëüíóþ êàðüåðó, îíà ðåøèëà íå èäòè ïðîòîðåííîé äîðîãîé ìíîãèõ ïîï-ñòàðëåòîê, íàäðûâíî ãîëîñÿùèõ î íåðàçäåëåííîé ëþáâè, à íà÷àëà ïðîòàïòûâàòü ñîáñòâåííûé ïóòü. Åå ïåñíè èíäèâèäóàëüíû, êàê è îíà ñàìà. Åå âîêàë è ìàíåðó ïîâåäåíèÿ ñðàâíèâàþò ñ ãîëîñîì è òåìïåðàìåíòîì ìîëîäîé Àëëû Ïóãà÷åâîé. Íåïëîõîé ðåçóëüòàò ê ñîâåðøåííîëåòèþ? Ìàññêîâñêàÿ äåâóøêà Желание заявить о себе в полный голос проявилось с первого же серьезного шага, который Лера сделала в столице. Ей исполнилось 14 лет – время, когда российские граждане по закону получают паспорт и могут изменить свое имя. И если другие выбирают для сцены звучный псевдоним, в жизни оставаясь Огурцовыми или Ивановыми, то Лера решила не раздваиваться и в жизни быть такой же яркой, как и в карьере. Поэтому... Впрочем, слово ей самой: Ëåðà Ìàññêâà: Когда пришло время делать себе паспорт, я, не долго думая, попросила, чтобы в графе «фамилия» мне написали «Москва». Дяденьки и тетеньки из паспортного стола сказали, чтобы я взяла себя в руки и назвала им какую-то более традиционную фамилию, и что название субъекта федерации (то есть города Москва) они не имеют права вписывать в паспорт. Разве что если президент лично завизирует

мое прошение… «А через «а» можете?», - говорю. Они на меня посмотрели еще более странно и сказали, что если уж мне так не нравится собственная фамилия, то я могу выбрать любую фамилию из своей родословной. «Нет, - сказала я, - если не можете написать с одной грамматической ошибкой, пишите с двумя». Чтобы от меня отвязаться, они написали в моем паспорте «Лера Массква». Êîãäà òû òî÷íî ðåøèëà, ÷òî ïîåäåøü â ñòîëèöó? Ëåðà Ìàññêâà: Я увидела по телевизору рекламу московской продюсерской фирмы. Они приглашали молодые дарования и обещали сделать им феерическую карьеру. Я позвонила им, они пригласили меня в Москву: «Только сначала вам надо научиться петь». Три месяца я занималась вокалом, а когда сказала своей преподавательнице, что мне пора возвращаться в Сибирь, она посоветовала мне не делать ошибку и Í Î ß Á Ð Ü / Ä ÅÊ À Á Ð Ü 2 0 0 6 Инвожо 77


не бросать на полпути свою карьеру. Ïî÷åìó æå òû ðåøèëà âåðíóòüñÿ äîìîé? Ëåðà Ìàññêâà: Выяснилось, что это липовые продюсеры, и занимались они тем, что выкачивали деньги из таких же наивных девочек и мальчиков, как я. Меня познакомили с композитором, который должен был написать хит, и предложили заплатить ему немаленькую сумму, из которой только половина денег шла в карман композитору, а остальные забирали себе эти горе-продюсеры. На мое счастье, композитор оказался очень неплохим человеком, мы с ним подружились, и он сказал, что я и сама бы отлично справилась с написанием песен. Он оказался прав – у меня все получилось. Когда у меня скопился вагон песен, я решила, что пора издавать альбом и отправилась искать настоящего продюсера. Почему-то я была уверена, что проще всего его найти в караоке-баре. А где еще? Именно там целыми днями поют песни несостоявшиеся пока звезды шоу-бизнеса, а заинтересованные в них продюсеры обязательно должны их там искать. Я пошла в ближайший бар и начала там петь. И каким-то чудом там оказался мой будущий продюсер Игорь Марков. Фантастика? Называйте, как хотите, но все было именно так. Ïðîòèâ ñòåðåîòèïîâ С того времени, как она рассталась с «липовыми» продюсерами, начался путь Леры Массква к вершинам успеха. Сначала появился хит «Это просто сон», исполненный Кристиной Орбакайте. Автор текста — Лера! Композицию на музыку Игоря Крутого оценили, и Массква получила первую серьезную награду — премию «Песня года». Но она мечтала выступать сама. Ее новый продюсер Игорь Марков дал толчок ее карьере (что поделаешь, сегодня без грамотного продюсирования не пробиться никому). Первый альбом вошел в десятку самых продаваемых пластинок, клипы попали на MTV, песни «SMS-ная любовь» и «7 этаж» стали настоящими хитами. За последний год Массква заявила о себе на сцене фестиваля «Мегахаус», попала в финал Первого Всероссийского конкурса молодых исполнителей «Пять звезд» и, наконец, получила премию «Лучший дебют» на MTV Russia Music Awards. Плюс концерты, гастроли, съемки... Больше всех за Леру радуются родители и сестра Влада. Мама всегда поддерживала ее увлечение музыкой, а папа (у него в Уренгое своя пекарня, булки из которой славятся на весь город!) несерьезно относился к дочкиным экспериментам. Но после истории с Орбакайте смягчился. Ведь сейчас уже очевидно, что на нашей сцене появилась весьма оригинальная исполнительница. Äåâóøêè, âûõîäÿùèå íà ýñòðàäó, îáû÷íî ïðåäïî÷èòàþò áûòü â îáðàçå òîìíûõ ñåêñóàëüíûõ äèâ. Òâîé èìèäæ íåñêîëüêî îòëè÷àåòñÿ îò îáùåïðèíÿòîãî. Ïî÷åìó òû âûáðàëà äëÿ ñåáÿ èìåííî òàêîé ñòèëü? 78 Инвожо ÍÎ ß ÁÐÜ / ÄÅÊÀÁÐÜ 2 0 0 6

Ëåðà Ìàññêâà: А кому будет интересно, если на сцене появится очередная сто пятнадцатая томная красотка? Да и не сойду я за такую никогда, параметры не те. Лицо не такое и комплекция, и не вешу я 45 килограмм. И говорю «шо» вместо «что». Поэтому я пытаюсь внести разнообразие в отряды девиц, которые или плачут сутками напролет, как Юля Савичева, или губки бантиком складывают, как Алекса. Так мне надоели подобного рода певицы, что даже сны уже снятся про них. Недавно приснилось, что я бью вот одну из плачущих девочек, она плачет еще больше, а я продолжаю ее бить и приговариваю: «Ну, хватит уже реветь, прекрати немедленно, приди в себя, тряпка». Ãîâîðÿò, òåáÿ çâàëè â «Ôàáðèêó çâåçä-4», à òû îòêàçàëàñü. Ëåðà Ìàññêâà: Я сначала собиралась, тем более что среди фабрикантов были мои знакомые. Но потом мне дали контракт почитать, а там такое — врагу не пожелаешь: тебя просто берут, выжимают и выбрасывают. Камеры везде стоят, Интернета нет, окон нет, на улицу раз в месяц выводят подышать воздухом, нельзя курить, выругаться даже нельзя. Жесть! Уж лучше грузчиком работать где-нибудь, оттуда хотя бы уволиться можно. А чтобы засветиться по телевизору, совсем не обязательно идти на «Фабрику», чтобы там снимали, как я моюсь и в туалет хожу. Òû ñîâñåì íå ñòðåìèøüñÿ ïîïàñòü â ïîï-òóñîâêó? Ëåðà Ìàññêâà: Нет, мне это неинтересно. И дело не в том, что у меня такой вот бунтарский дух — я просто не понимаю, что мне ловить в этой тусовке? Я интуитивно чувствую, что ничему новому и полезному там не научусь. Êàêîé ìîìåíò òû ìîæåøü íàçâàòü ñàìûì òðèóìôàëüíûì â ñâîåé æèçíè? Ëåðà Ìàññêâà: Самые феерические ощущения у меня были, когда я первый раз побывала в парижском Диснейленде. Ничего лучше в моей жизни пока еще не было. Ну, конечно, когда давали премию MTV, тоже было очень неплохо, но Диснейленд во сто раз интереснее! Íàñëåäíèöà ïèðàòîâ Про бунтарский дух Лера явно поскромничала. Нежной барышней ее точно не назовешь. На гламур ей наплевать. Нет, конечно, она может появиться на фото-сессии в дорогом и безумно обольстительном наряде. Но с тем же шиком она носит вещи из секонд-хэнда и рукодельные феньки и значки. А чего стоят ее приключения! То она находит себе на голову экстремальное путешествие, то гоняется за древними сундуками… Однажды, чтобы не расставаться с подругами, Лера отправилась… на третьей, багажной полке поезда. Кто хоть раз в жизни туда забирался, тот понимает, какой это экстрим и какую силу воли надо иметь, чтобы час за часом терпеть этот анти-комфорт. А на одной

из станций девушка едва не отстала от поезда, стоянка которого неожиданно была сокращена. Спасло только запрыгивание на подножку уже двигающегося состава! Неслабо, да? Такой вот рок-н-ролл по жизни. А помните, умница Джонни Депп заметил, что рокеры – это пираты нашего времени? Лера это утверждение оправдывает на все сто. Ëåðà Ìàññêâà: Я давно уже мечтала найти большущий, старинный сундук, в который бы я запихнула все накопленные музыкальные пластинки. Из-за вечного бардака в квартире у меня постоянно уходит неимоверное количество времени на поиски нужного компакта. Доходит порой до того, что к тому времени, как я его обнаруживаю, хочется его выкинуть из окна. Может быть, кому-то и проще решить проблему порядка в доме, но это явно не про меня. И вот, я это сделала! Нашла объявление о продаже древнего сундука, оказывается, какому-то безумцу это сокровище мешало в загородном доме. Ну, если это помеха, то ему, пожалуй, только в боксе жить можно, в изоляции и стерилизации. Когда мы с друзьями приехали забирать его, то просто обалдели. Настоящий пиратский сундук! Он обит металлом, а в деревянную крышку врезаны красивые кожаные феньки. Все затертое и немного потрескавшееся. Под крышкой, правда, оказалось пусто, но не надолго. Пару дней он у меня проветривался от затхлости, а как только освежился, я в него свалила все свои компакты. И теперь чувствую себя просто прекрасно, а залезаю в свою сокровищницу, только запевая: «Пятнадцать человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо, и бутылка рому!» Áåçóñëîâíî, ñàìàÿ… Творчество сейчас для Леры на первом месте. Она было поступила в престижный Московский юридический институт, но была вынуждена уйти с первого курса, как только начались гастроли. Засыпала на лекциях. Впрочем, тома по юриспруденции, уголовный и гражданский кодексы и сейчас стоят на ее книжных полках. На личную жизнь тоже остается не много времени. Но и здесь у Леры, кажется, все хорошо. Известно, что ее избранник – молодой бизнесмен из Петербурга. А просто поклонников у певицы становится все больше, потому что невозможно не любить девушку, которая каждое утро начинает с мантры «я самая красивая, бесконечно умная, невыносимо вежливая, супер гениальная, не по годам развитая, безусловно, добрая». Ëåðà, êàêóþ öåíó ïðèøëîñü çàïëàòèòü çà óñïåõ è âîçìîæíîñòü çàíèìàòüñÿ ëþáèìûì äåëîì? Ëåðà Ìàññêâà: Я лишилась возможности спокойно ходить по улицам. Я тут недавно шла по центру города, и за мной увязалась толпа подростков. Всю дорогу они разговаривали обо мне так, будто меня рядом нет. Я остановилась воды в киоске купить — они обступили, смотрят. Мне даже страшно стало, а они…

автограф попросили. Очень странное чувство. Или стою я, например, недавно у ларька в подземном переходе метро, тени себе покупаю. Подходят девчонки какие-то, останавливаются около меня и хихикают: «Как ты думаешь, она это или не она?». Спорить начинают, и подругу свою вперед толкают, иди, мол, спроси. Та мнется, стесняется, а я все это слышу и мне жутко неудобно. Люди останавливаются, пытаются понять, что происходит, вокруг нас толпа уже собралась. Я разворачиваюсь и бегу на улицу, совершенно не в ту сторону, в которую мне было нужно. Потом еще полчаса прыгаю по сугробам в кедах, жду, пока толпа рассосется. Не хочется такой популярности, чтобы нельзя было спокойно по улице ходить. Теперь вот из дома только в шапке выхожу. À ÷åãî òû âîîáùå õî÷åøü îò æèçíè? Ëåðà Ìàññêâà: Записывать песни, выступать со своей группой, а получается все наоборот — я круглосуточно даю интервью, езжу на радио и телепередачи. Иногда сажусь вечером и думаю: а чем я вообще занимаюсь? Чем угодно, кроме музыки, просто бессмыслица какая-то! ×åì-òî ïîìèìî ìóçûêè òû ìîãëà áû çàíèìàòüñÿ? Ëåðà Ìàññêâà: Могла бы стать веб-дизайнером, или дизайнером одежды, или мебели, или открыток, бижутерии. Недавно придумала вот эскиз лампы — теперь надо его на какую-нибудь фабрику отнести, чтобы сделали. Шить я не умею, но мне кажется, это несложно — надо машинку купить, попробовать. Кроме того, я рисую. Абстракционизм такой. (Смеется.) Недавно вот сделала домашнее задание за свою сестренку Владу: нарисовала утконоса, петуха и бегемота. Ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ òû îòâåëà åå â ïåðâûé êëàññ? Ëåðà Ìàññêâà: Нет, не получилось. Зато я ходила на родительское собрание перед первым сентября — мамы с бабушкой не было в городе. Я заявилась в джинсах, военной майке, с напульсниками. Все пришли с листочками, записывали что-то, а у меня даже ручки не было. На меня все косились, думали, что я «мама со странностями». À êàê òû 18-ëåòèå îòïðàçäíîâàëà? Ëåðà Ìàññêâà: У меня был концерт в клубе «Апельсин». Друзья мне приготовили много сюрпризов. Например, огромный торт. Вообще-то я не планировала отмечать свой день рождения в клубе, да еще давая концерт. Я хотела друзей домой позвать, посидеть, потом поехать куда-то... Но все получилось замечательно! Клуб большой, все друзья туда поместились. Было очень весело. ×òî äëÿ òåáÿ îçíà÷àåò ñîâåðøåííîëåòèå? Ëåðà Ìàññêâà: Ничего такого особенного. Да, к этому возрасту я уже немало сделала, но самое главное мне еще только предстоит. Àëèíà Ìàëèíèíà. Í Î ß Á Ð Ü / Ä ÅÊ À Á Ð Ü 2 0 0 6 Инвожо 79


àðãóñ

Алексей Ложкин

Óëîí, òåàòð íî ñåðåìåñ ñèí÷îí… Àëåêñåé Ëîæêèíýí ïóìèñüêîíý ìûíûêóì, àñ ïîííàì ìàëïàé, êûџå ìåäà àäÿìè ñî? Òîäìî àðòèñò íî êûðњàñü ëóýìåíûç áûäњèÿñüêèñü, ÷åáåðåíûç âûëòћÿñüêèñü, íûðçý óðäûñà âåòëћñü íî àññý ÿðàòћñü âîðãîðîí ÿêå… Àëåêñåé òóæ îãøîðû, àññý íî óëîíýç ñåðåìïûð øќäûíû-àäњûíû áûãàòћñü éќíî óäìóðò àäÿìè âûëýì. Ýøøî îäћã ñÿìûç ñîêó èê ñèí øîðû éќòћç: àçèíëûêî (óñïåøíûé) íî òóàëàëûêî (ñîâðåìåííûé) ëóýìåç. Ñîèí íî, äûð, Àëåêñååí êîòüìà ñÿðûñü êàï÷èåí íî òóíñûêî âåðàñüêûíû ëóý. Øóîì, ñћçüûë Òîëü¸íàç êàðòîøêà îêòýìåç, 94 àðåñúåì ïåñÿíàåçëýí áàê÷àå «þðòòûíû» ïîòýìåçëû ïàéìåìåç-ìàêòàñüêåìåç ñÿðûñü ÿêå Óäìóðò òåàòðëýí 2 àðëû þðòúåðòýê êûëåìåç ïóìûñåí ñþëìàñüêåìåç ñÿðûñü. 80 Инвожо ÍÎ ß ÁÐÜ / ÄÅÊÀÁÐÜ 2 0 0 6

Тодћсьтэмъёслы (оло вань ай сыџеос но) нимысьтыз ивортћськом: Алексей вордћськемын Дэбес ёросысь Тольён гуртын. Ассэ артист луо шуыса, пияшлэн малпанэз но ќй вал. Шонерзэ ке верано, нырысь тракторист, лётчик-испытатель, дышетћсь, музыкант луэмез потэ вылэм. Со понна усточи пиналъёсты крезьгурлы дышетонъя Ижкарысь школаез но йылпумъям (1-тћ выпуск), Дэбесысь педучилищее но пырам. Но… (Кыџе умой, улонын «но» вань шуыса. Озьы ке ќй луысал, тросэзлы тодмо но таланто артистъёслы, писательёслы, озьы ик мукет ќнерчиослы калыке потыны, оло, ќй но кылдысал.) Озьы луиз Алексеен но. Судьба-адњон шуон мактал сое Удмурт театре вуттћз, быдэс арлы бер ке но, Москваысь Щепкин нимо вылћ театральной училищеысь национальной группае 2 -тћ курсэ дышетскыны пырыны луонлык сётћз. Вылћ дышетсконзэ йылпумъяса, со Ижкаре бертэ, туэ Удмурт йќскалык театрлэн липет улаз 10-тћ артист сезонзэ усьтэ ни. Та дыр куспын, чебер тусызлы но умой шудыны быгатэмезлы луыса, Алексей ваньмаз сямен театрын пуктэм спектакльёсын шудэмын. «Кытын гинэ бигерез шудоно, одно монэ косо, берлозэ «Шунды-мумыын» Балбекез шудћ, кельшиз,— серекъя со.— Классикаез ке басьтоно, мон Достоевскийлэсь «Братья Карамазовы» романысьтыз Митяез шудысал. Та образ шырыт сюлэмо адямиез возьматэ, кудћз яратоно муртэзлы ваньзэ сётыны дась. Малпанъёс трос, но театрмылэн али секыт вакытэз, олокытын шудод ай, оломае пуктод». Артистлэсь тазьы љожтћськемзэ валаны луэ, сюлэмыз солэн куректэ, озьыен, выжызэ татчы со мур лэзем ни. Мон тазьы но шуыны дћсьтысал, со али Удмурт театрлэн одћгез валтћсь пиосмурт актёрез, мукет сямен вераса, тодмо нимыз-ымнырыз. Ачиз Ложкин ассэ дано артистэн уг на лыдъя, серекъяса гинэ вера, «ним но, мар но ќз на сётэ, возьмасько…». Возьмасько шуыса, Алексей вераны тырше, со котькуд ар мар ке но выльзэ, умойзэ, будыны быгатэмзэ возьматыны кулэ шуыса. Кызьы тодмо, «возьман уж» капчи ќвќл, данэз, ог интыын сылыса, нокызьы но уд шедьты. Соин ик Алексей трос ужа, отын но, татын но берга. Артист, кырњась, тележурналист луэм сяна, туэ со режиссёр уж борды но басьтћськем ни, «џектћзы», востэмак ивортћз со мыным. Мар бен, џектћзы ке, озьыен, вань осконзы, вормоз, пќрмытоз шуыса. Туэ шуркынмон толэзе «солэн» нырысетћ спектаклез бадњым сценаез адњоз. Можгалась «Дубитель» культура юртын возьматозы Чеховъя дасям «Водевиль љытсэс». «Туж но туж тау шуэме потэ, — мылкыдзэ усьтэ Алексей,— эшъёсылы-юрттћсьёсылы, кудъёсыз мыным котьма ласянь постановкаме «улњытыны» юрттћзы. Со нырысь ик Садаева Вероника Алексеевна, музъемозь йыбырттћсько солы». Секыт-а дышетскытэк режиссёр луыны шуыса юанэлы со танћськытэк, капчи ќвќл, куддыр кызьы-мар карыны ик уг валаськы, малпаськоно, кенешоно луэ шуыса вераз. «Дышетскы вал, удмурт режиссёръёсмы ќжыт ук, но ваньмыз коньдон борды пыкиське. Али дыре уксётэк нокинэ уг ни дышето. Нош мон оло улон инты сярысь, оло ужазинлык сярысь сюлмаськыны кулэ. Валантэм

ужъюгдур». Зэмен но, туала егитъёслы номыр но капчиен уг сётћськы. Тани Ложкинъёслэн семьязы но (кузпалыз актриса Светлана Ложкина Алексеен џош Удмурт театрын ужа) 10 арзэ «Ижмолоко» заводлэн огъяулоннияз улэ ни. Кузпалъёс, њоскыт улэмысьтызы, сад-бакчаязы корка пуктыса, гужемзэ отын улоно луо. Соин ик кыкетћ пинал ваён сярысь (Ложкинъёслэн пизы будэ) Алексей мар вераны ик њудћз. «Куто но гуртэ берто ай, корка пукто, парсь вордо,»— оло серекъя, оло љожтћське артист. Улонад мар уг тырмы шуыса юанлы но со таџе ик огырес-бугырес мылкыдын валэктон сётћз. «Средиземной зарезь дурын коттедж, Пироггуртын йќн-йќн корка но Ижкарын квартира…» Таин тырмысал, пе. Коньдон люканы малпаса гинэ, сыџе сюлэме пырымон, егит нылъёслы эзылан кужым кузьманы быгатымон кырњаны тыршонэз но, оло, кулэ ќй луысал. Нош Алексей, мылкыдзэ понытэк, лулсизэ кузьматэк, сцена вылэ ужаны уг поты. «Мон артист, соин ик кырњанэз учкись доры образъёс пыр вуттыны кулэ»,— шуэ со. Кќня ке ар талэсь азьло Алексей Ложкин кырњасьлэн нимысьтыз фан-клубез но вылэм. Концертысь концертэ нылъёс сьќре ветлћзы, пе, но мон соосын кусып ќй тупатылы, возьдаськи, кепырай, мыня артист. Нош ик та ассэ серекъя ук, малпай мон. Ассэ, улонэз тумошо паласен адњон сямзэ Алексей тазьы валэктэ. «Малы мон асме пычкиськыса сямен мултэс визьмо возьматыны кулэ, соку калыкын «та шузи, лэся, ук» шуозы. Зэм но, визь ке вань, сое возьматытэк но валано. «Мынам Удмуртие» телеканалын ужамезлы но со туж шумпотэ. Эше но кивалтћсе Светлана Кибардина сыџе умой адями, ваньзэ радъя, валэктэ, пе, мыным ымме гинэ усьяны кыле на (нош ик мыньпотыса ватса со). Нош быръёно луиз ке, пе, телевидение яке театр, театр вормоз ик, дыр. Шутэтскыны Алексей семьяеныз, эшъёсыныз џош садбакчаяз яратэ, мунчое пырыса, томат сок юыса (юморзэ валады ни, луоз). Эшъёсы, пе, трос ќвќл, но туж оскымонэсь, кудъёсызлы ваньзэ усьтыны луэ. Нимъёссэс вераны ќз дћсьты. Мар бен, эшъёсыз аслаз, ачиз тодэ ке, умой ни. Светланазэ, кузпалзэ сямен, туж яратэ, нош артистэз сямен, туж гажа, зол шудэ, пе. Но куддыр пышкылэ но, «кинэ, матысь адямиез сяна, сокем капчи критиковать карыны», нош ик ассэ макта артист. Лулчеберет будон сюресэз сярысь тазьы валэктћз: «Одћг ролез ик огкадь шудыны ноку уг луы, актёр но режиссёр ужлэн «вќлдэтэз» ќвќл. Со пумтэм азинскон сюрес, огогзылы юрттћсь профессиос». Туала улонын солы мултэс дыртон но ужамъяськон уг кельшо. Огласянь со умой кадь, адями трос тодон басьтэ, нош мукет ласянь — лекоме, чурытоме. Тћни сыџе со удмурт артист Алексей Ложкин, театрлэсь палэнын улыны но ужаны џыдћсьтэм адями. Ñâåòëàíà Ëþáèìîâà. Òóñïóêòýìú¸ñûç Êîíñòàíòèí Ñåì¸íîâëýí. Í Î ß Á Ð Ü / Ä ÅÊ À Á Ð Ü 2 0 0 6 Инвожо 81


ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÎÄÂÎÄÍÎÃÎ ÈÆÅÂÑÊÀ

×àñòü 7 Ãîä 2004-é

CYLOB (Великобритания) на фестивале “Новости подводного Ижевска”. Декабрь 2004 г.

Âðåìÿ èìååò çàìå÷àòåëüíóþ îñîáåííîñòü – ñî ñâîèì òå÷åíèåì ðàññòàâëÿòü âñå íà ñâîè ìåñòà. Òàê ïðîèçîøëî è ñ íàñòóïëåíèåì íîâîãî 2004 ãîäà â îôèöèàëüíîé èñòîðèè è æèçíè èæåâñêîé ýëåêòðîííî-ìóçûêàëüíîé ñöåíû. Åå áîëüøàÿ ÷àñòü, ñêîíöåíòðèðîâàííàÿ âîêðóã ëåéáëà ÊÀÌÀ records, ïðîäîëæèëà íå ïðîñòî òâîð÷åñêèå ïîèñêè, à êàðüåðíîå äâèæåíèå, îäíàêî óæå, íåñìîòðÿ íà êàëàìáóð, â äåéñòâèòåëüíî ñêîíöåíòðèðîâàííîì âèäå è êîëè÷åñòâå. Âñå äåëî â òîì, ÷òî íà äàííîì ýòàïå âïîëíå î÷åâèäíî ñðàáîòàëî ïðàâèëî «ïåðåõîäà êîëè÷åñòâà â êà÷åñòâî», è íåâîñòðåáîâàííàÿ, íåæèçíåñïîñîáíàÿ ÷àñòü èæåâñêîé ìóçûêè ïîïðîñòó ïðåêðàòèëà ñâîå ñóùåñòâîâàíèå íà ñöåíå. Ðåçêî ñîêðàòèëîñü êîëè÷åñòâî òàê íàçûâàåìûõ bedroomìóçûêàíòîâ (òî åñòü, òâîðÿùèõ â èñêëþ÷èòåëüíî äîìàøíèõ óñëîâèÿõ è íå ñòðåìÿùèõñÿ ê âûíåñåíèþ ñâîåãî òâîð÷åñòâà íà ñóä ïóáëèêè); äåéñòâóþùèå

ïðîåêòû óäåëÿëè âñå âîçðàñòàþùåå âíèìàíèå ñîâåðøåíñòâîâàíèþ çàïèñè è òùàòåëüíîìó ñöåíè÷åñêîìó âîïëîùåíèþ. Âåäü èìåííî ýòè êîìïîíåíòû ñòàëè ðåøàþùèìè äëÿ âûäåëåíèÿ è çàêðåïëåíèÿ íà ïåðåïîëíåííîì ìóçûêàëüíîì ðûíêå. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, äëÿ ìíîãèõ èñïîëíèòåëåé è ïðîåêòîâ, îñîáåííî âûõîäöåâ èç ïðîâèíöèàëüíîé ÷àñòè Ðîññèè, ïðîäâèæåíèå íà ìóçûêàëüíîì ðûíêå çà÷àñòóþ îçíà÷àåò ôèçè÷åñêèé ïåðååçä â ìóçûêàëüíûå ñòîëèöû ñòðàíû äëÿ àêòèâíîé òóñîâêè è âíåäðåíèÿ, ãîâîðÿ ïðîñòûì ÿçûêîì, íå ìûòüåì, òàê êàòàíüåì. À âåäü âåäóùèå èæåâñêèå ïðîåêòû ïî-ïðåæíåìó íå ìåíÿëè ìåñòà ñâîåé äèñëîêàöèè, è èæåâñêèé ñàóíä ñîâåðøåíñòâîâàëñÿ íå òîëüêî òâîð÷åñêèêîíöåïòóàëüíî, íî è ñîõðàíÿë ñâîè èñòîðè÷åñêèå êîðíè â ïðÿìîì ñìûñëå. Íàñòóïèâøèé ãîä îçíàìåíîâàëñÿ ïîïàäàíèåì äåáþòíîãî àëüáîìà ãðóïïû D-pulse «D-housesphere»

â ÷èñëî ëó÷øèõ àëüáîìîâ ðîññèéñêîé ìóçûêè çà 2003 ãîä, ïî ìíåíèþ âåäóùåãî â ñòðàíå ìóçûêàëüíîãî æóðíàëà PLAY. Öèòàòû ðóêîâîäèòåëÿ ïðîåêòà Êëèìà Ñóõàíîâà áûëè ïîìåùåíû ðÿäîì ñ ìíåíèÿìè ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ ëþäåé îòå÷åñòâåííîãî øîóáèçíåñà. Îäíà èç êîìïîçèöèé àëüáîìà îêàçàëàñü íà ñïåöèàëüíîì êîìïàêò-äèñêå, ïðèëîæåííîì ê æóðíàëó – â êîìïàíèè ñ õèòàìè ãðóïï «Ëåíèíãðàä», «Ñïëèí» è òîìó ïîäîáíûõ çâåçä ñàìîãî âûñîêîãî ðàíãà.  èñòîðèè èæåâñêîé ìóçûêè ïîäîáíîå ñëó÷èëîñü, êîíå÷íî æå, â ïåðâûé ðàç. Ñ ñàìîãî íà÷àëà ãîäà âñå âåäóùèå êîëëåêòèâû ñ îïðåäåëåííîé ðåãóëÿðíîñòüþ äàâàëè êëóáíûå êîíöåðòû â Èæåâñêå è äðóãèõ ãîðîäàõ Ðîññèè. Äóýò Loggerhead ñ ïîñòåïåííî îáíîâëÿåìîé ïðîãðàììîé ïîáûâàë â Íèæíåì Íîâãîðîäå, ×åáîêñàðàõ, Äèìèòðîâãðàäå è Ìîñêâå. Ãðóïïà Sportloto îòìåòèëàñü ñâîèì ôèðìåííûì ýëåêòðî-ôàíê-ñà-

óíäîì â Ïåðìè (îòíûíå ñâÿçàâ ñåáÿ ñ ïåðìñêîé êëóáíîé è ìóçûêàëüíîé òóñîâêîé ïðî÷íûìè óçàìè äðóæáû òâîð÷åñòâà). Ãðóïïà D-pulse ïîáûâàëà â Äèìèòðîâãðàäå è íåñêîëüêî ðàç ïîäíèìàëàñü íà ñöåíó èæåâñêîãî êëóáà «Âàâèëîí Äèñêî» â êîìïàíèè çâåçäíûõ ãîñòåé – çàðóáåæíûõ äè-äæååâ. Ñ äè-äæåéñêèì ñýòîì D-pulse ïîáûâàëè ëåòîì â ×åáîêñàðàõ, è ëåòîì æå Loggerhead è Sportloto âûñòóïèëè íà áåðåãó Êàìû â Ïåðìè íà òðàäèöèîííîé «Ïåííîé âå÷åðèíêå», ñîáèðàþùåé ëó÷øèå ýëåêòðîííûå ïðîåêòû ñî âñåé Ðîññèè; íà ýòîò ðàç èæåâ÷àíå äåëèëè ñöåíó ñ ëåãåíäàìè ðîññèéñêîé ìóçûêè Moscow Grooves Institute Àêòèâíî ðàçâèâàëîñü ñîòðóäíè÷åñòâî ÊÀÌÀ records c ïðîãðàììîé è ôîíäîì «Êóëüòóðíàÿ ñòîëèöà Ïîâîëæüÿ», áàçèðîâàâøèìñÿ â Íèæíåì Íîâãîðîäå. Èæåâñê ïîëó÷èë ñòàòóñ «Êóëüòóðíîé ñòîëèöû 2004» Ïðèâîëæñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà è ñòàë


Обложка сборника “IZHEVSK DANCE MACHINE”. 2004 г.

ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ îäíîèìåííîãî ìàðàôîíà êóëüòóðíûõ ñîáûòèé. Ïðèìåíèòåëüíî ê äåëàì èæåâñêîé ýëåêòðîííîé ñöåíû è ëåéáëà ÊÀÌÀ records ýòî îçíà÷àëî äàëüíåéøåå ñîòðóäíè÷åñòâî è ïîääåðæêó ñî ñòîðîíû ôåäåðàëüíîé ïðàâèòåëüñòâåííîé ïðîãðàììû. Êàê èçâåñòíî, êîëëåêòèâû è ïðîåêòû ÊÀÌÀ records ñòàíîâèëèñü ó÷àñòíèêàìè ôåñòèâàëåé â 2001, 2002 è 2003 ãã., ïðîâåäÿ äàæå ñïåöèàëüíûé âûïóñê ôåñòèâàëÿ «Íîâîñòè ïîäâîäíîãî Èæåâñêà» â ñåíòÿáðå 2003 ã. â ×åáîêñàðàõ. È ïîñåìó íåóäèâèòåëüíî, ÷òî â ôåâðàëå 2004 ãîäà ãðóïïû Loggerhead è Sportloto âûñòóïèëè íà îòêðûòèè ôåñòèâàëÿ «Êóëüòóðíàÿ ñòîëèöà 2004» â Èæåâñêå. Ïîñëå ñîâåðøåííî íåîæèäàííîãî îáúÿâëåíèÿ èæåâñêîé ýëåêòðîíèêè íîâåéøèì ìåñòíûì áðýíäîì èç óñò ñàìîãî Ñåðãåÿ Êèðèåíêî âî âðåìÿ îôèöèàëüíîé ïðàâèòåëüñòâåííîé öåðåìîíèè, ýôôåêò áûë óñèëåí òàíöàìè ìýðà Èæåâñêà íà âå÷åðèíêå â êëóáå «Âàâèëîí Äèñêî», ïðè òîì ÷òî îáúÿâëÿë âûõîä ãðóïï íà ñöåíó çíàìåíèòûé òåëåâèçèîííûé âåäóùèé Àíòîí Êîìîëîâ! 8 ìàðòà äóýò Loggerhead ïðèíÿë ó÷àñòèå â òðàäèöèîííîì êîíöåðòå ãðóïïû «Ìåãàïîëèñ» â Èæåâñêå. Ðàñøèðåííûì äî 8 ÷åëîâåê ñîñòàâîì áûëà èñïîëíåíà òà ñàìàÿ êîìïîçèöèÿ «Åæèê èëè óëûáêè ëþáâè», â ïðîåêòå ìàññèðîâàííîãî ðåìèêøèðîâàíèÿ êîòîðîé ïðèíÿë ó÷àñòèå â ïðîøåäøåì ãîäó Loggerhead. È âíîâü â ýòîò ïðàçäíè÷íûé âå÷åð èæåâñêàÿ ïóáëèêà ïîëó÷èëà íåîæèäàííûé ïîäàðîê, êîãäà ïîä àêêîìïàíåìåíò ðàçíîâîçðàñòíûõ è ðàçíîñòèëåâûõ ìóçûêàíòîâ Îëåã Íåñòåðîâ èñïîëíèë ñâîå âåëè÷àéøåå «ñîôò-ïîðíî» ïðîèçâåäåíèå. «Ìåãàïîëèñ» è Loggerhead ïðîôåññèîíàëüíî ïîäûãðàëè äðóã äðóãó, è â ðåçóëüòàòå òîëïà, è áåç òîãî âçâîëíîâàííàÿ ÷óâñòâåííûìè ïåðåëèâàìè «ñàìîãî ìîñêîâñêîãî àíñàìáëÿ», áûëà ñâàëåíà ñ íîã ìîäíåéøèì ýëåêòðî-äèñêî ñàóíäîì è íåîæèäàííîé ðåçâîñòüþ Íåñòåðîâà â îáëàñòè òàíöåâ.

Ê öåðåìîíèè îòêðûòèÿ «àëüòåðíàòèâíîé» êóëüòóðíîé ñòîëèöû ãîäà â Äèìèòðîâãðàäå, âåñíîé 2004 ãîäà ëåéáëîì ÊÀÌÀ records áûë ïîäãîòîâëåí ýêñêëþçèâíûé, ïîäàðî÷íî-ïðåçåíòàöèîííûé ðåëèç. Äåëî â òîì, ÷òî åùå ïàðó ëåò íàçàä ñîâìåñòíî ñ ìîñêîâñêèì ïàðòíåðîì Îëåãîì Íåñòåðîâûì («Ñíåãèðè/Ëåãêèå») áûëà ïðèäóìàíà èäåÿ âûïóñêà âñåîõâàòûâàþùåé êîìïèëÿöèè «Íîâîñòè ïîäâîäíîãî Èæåâñêà» â íàáèðàþùåì ïîïóëÿðíîñòü ôîðìàòå MP3. Ïî ïåðâîíà÷àëüíîìó çàìûñëó, ñþäà äîëæíû áûëè âîéòè âñå êàññåòíûå ðåëèçû 2001-2002 ãã., âûïóùåííûå â îäíîèìåííîé ñåðèè, à òàêæå ïåðâûé êîìïàêò-äèñê ñ òàêèì æå íàçâàíèåì, âûïóùåííûé îñåíüþ 2001 ã. êàê ïðèëîæåíèå ê èæåâñêîìó æóðíàëó «Íàéäè» è ïîçäíåå íå ïåðåèçäàâàâøèéñÿ. Îñîáåííûì áîíóñîì èçäàíèÿ äîëæåí áûë ñòàòü ñïåöèàëüíûé âèðòóàëüíûé ðàçäåë «Íîâîñòè ïîäâîäíîãî Èæåâñêà â MP3» (ñëåäóþùèé çà «Íîâîñòÿìè…» ïîä íîìåðàìè îò 1 äî 4), êîòîðûé áû ëîãè÷åñêè çàâåðøèë ñåðèþ, ïðåäñòàâèâ íåðåàëèçîâàííûå òðåêè îò èçâåñòíûõ è íåèçâåñòíûõ èæåâñêèõ ìóçûêàíòîâ. Ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì ýòîò ïðîåêò íå íàõîäèë ðåàëèçàöèè â âèäå ðàñïðîñòðàíåíèÿ â ìàñøòàáàõ âñåé ñòðàíû (äëÿ ÷åãî, ñîáñòâåííî, è íóæíà áûëà ïîìîùü «Ëåãêèõ»), è îí ïðîäîëæàë îñòàâàòüñÿ íà ïîëêå. Íî, èìåÿ çàêàç íà ñîçäàíèå ñïåöèàëüíîãî, îñîáåííîãî äèñêà îò ïðîãðàììû «Êóëüòóðíàÿ Ñòîëèöà», ñðàçó ñòàëî ÿñíî – íàñòàëî âðåìÿ îñóùåñòâèòü çàäóìàííîå. Ïîýòîìó äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ âå÷åðèíêè «Îòëè÷íèê party», êîòîðàÿ ïðîøëà â Äèìèòðîâãðàäå â êîíöå ìàÿ, KAMA records èçãîòîâèëà ðàðèòåòíûé è ïî ñåé äåíü òèðàæ êîìïèëÿöèè «Íîâîñòè ïîäâîäíîãî Èæåâñêà mp3». Ýòè äèñêè, åñòåñòâåííî, íå ïîñòóïàëè â ïðîäàæó, è òåïåðü çà íèìè íåîáõîäèìî ïðîñòî îõîòèòüñÿ. Õîòÿ êàê çíàòü, âîçìîæíî, ýòîò ïðîåêò æäåò â áëèæàéøåì áóäóùåì ïîëíîöåííîå «îðåëèçèâàíèå» äëÿ îêîí÷àòåëüíîãî ñîõðàíåíèÿ èæåâñêîé ýëåêòðîííîé ìóçûêè ïåðèîäà 1996-2002 ãã. â èñòîðèè. Íàñòóïèâøåå ëåòî îçíàìåíîâàëîñü è ïåðâîé â èñòîðèè èæåâñêîé ìóçûêè ïîåçäêîé ìåñòíîãî ýëåêòðîííîãî ìóçûêàíòà çà ðóáåæ. Àíäðåé Êîðåïàíîâ ñî ñâîèì ðåòðî-ôóòóðèñòè÷åñêèì ïðîåêòîì KLAX áûë ïðèãëàøåí ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ôåñòèâàëå East-Ouest («Âîñòîê-Çàïàä»), êîòîðûé åæåãîäíî ïðîõîäèò âî Ôðàíöèè ïðè ïîääåðæêå ïîñîëüñòâà ýòîé ñòðàíû â ÐÔ è ïðåäñòàâëÿåò ïîïåðåìåííî èñêóññòâî è êóëüòóðó ðàçëè÷íûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè. Òàêèì îáðàçîì, ýëåêòðîííàÿ ìóçûêà KLAX ïðåäñòàâèëà òâîð÷åñêèå ïðîöåññû Ïîâîëæüÿ.  ìåñòå ïðîâåäåíèÿ, íåáîëüøîé ãîðíîé äåðåâíå, ñîñòîÿëîñü íåñêîëüêî êîíöåðòíûõ âûñòóïëåíèé KLAX, â òîì ÷èñëå è â öåðêâè, è ïîä îòêðûòûì âîçäóõîì, è äàæå â âèäå òâîð÷åñêèõ âñòðå÷ è äèñêóññèé. Îãðîìíûé èíòåðåñ âûçâàëà ñàìà êîíöåïöèÿ ïðîåêòà, ìàíèïóëèðóþùåãî ýñòåòèêîé êóëüòóðû íåñóùåñòâóþùåé ñòðàíû ÑÑÑÐ, è ïðèìåíÿþùåãî óäèâèòåëüíóþ ðàðèòåòíóþ òåõíèêó. Îñåíü 2004 ãîäà áûëà îòìå÷åíà âûõîäîì íîâîãî ñáîðíèêà íà ëåéáëå ÊÀÌÀ records. Êàê ýòî áûâàëî è ðàíüøå, îí áûë ïîñâÿùåí íîâûì òåíäåíöèÿì â ñîâðåìåííîé ýëåêòðîííîé ìóçûêå â âèäåíèè èæåâñêèõ ìóçûêàíòîâ. Äèñê ïîëó÷èë íàçâàíèå Izhevsk Dance Machine è ïðåäñòàâëÿë ìèíèìàëèñòè÷íóþ è æåñòêóþ òàíöåâàëüíóþ ìóçûêó ñ ýëåìåíòàìè ýñòåGOLDENBOY (Швейцария) и группа “SPORTLOTO”. Весна 2004 г.

òèêè ìóçûêè electro, âíåäðåííûìè åùå îêîëî 20 ëåò íàçàä çíàìåíèòûìè Kraftwerk. Íà Izhevsk Dance Machine ïðîçâó÷àëè íîâûå è ðàíåå íåðåàëèçîâàííûå êîìïîçèöèè èæåâñêèõ ïðîåêòîâ Loggerhead, D-pulse, Sportloto, (V)arga, Rocketboy, Virgo Intacta, IRR. Çàñâåòèëèñü è íîâûå èìåíà – Prime Manifesto, Rainlovers. Ãåîãðàôèÿ ñáîðíèêà, êàê ýòî âñåãäà áûâàëî ñ àíàëîãè÷íûìè èçäàíèÿìè KAMA records, âûøëà çà ïðåäåëû Èæåâñêà. Ðîññèéñêàÿ ýëåêòðîííàÿ ìóçûêà áûëà ïðåäñòàâëåíà ïðîåêòîì Metropoliz èç Ìàãíèòîãîðñêà. À îäèí èç äàâíèõ äðóçåé èæåâñêîãî ëåéáëà èñëàíäñêèé ýëåêòðîííûé ìóçûêàíò è äè-äæåé Ozy (Îðíîëôóð Òîðëàöèóñ) ïðåäîñòàâèë äëÿ ñáîðíèêà êîìïîçèöèþ «Kitz», áåçóñëîâíî, ðàñøèðÿþùóþ çâóêîâîé äèàïàçîí ðåëèçà. Ïðèâåäåì öèòàòó èç ñîïðîâîäèòåëüíîãî òåêñòà íà îáëîæêå êîìïàêò-äèñêà, îòðàæàþùóþ êîíöåïöèþ åãî ñîçäàòåëåé: «Îðèãèíàëüíàÿ èíòåðïðåòàöèÿ àááðåâèàòóðû IDM «Izhevsk dance machine», àëëþçèÿ íà íåìåöêèå ýëåêòðî-äèñêî ïðîåêòû òèïà Munich Machine ðóáåæà 70-80-õõ. ïðèçâàíà ïîä÷åðêíóòü õàðàêòåð ìóçûêè, çàïèñàííîé íà äèñêå. Ýòî áåçæàëîñòíîå òàíöåâàëüíîå çâó÷àíèå, áåçâðåìåííûé áèò, ñäåðæàííàÿ ìåëîäèêà, àïîêàëèïñè÷åñêèå âèáðàöèè. Íàêîíåö, ñòèëèñòèêà ñáîðíèêà, íåñìîòðÿ íà ðàñòèðàæèðîâàííûé, íî íå äî êîíöà ïîñòèãíóòûé «ýëåêòðî»-êîìïîíåíò, ïðèçâàíà ïîêàçàòü âîçìîæíîñòü ðàçóìíîãî è ñâîáîäíîãî çâóêîâîãî ïðîñòðàíñòâà ìåæäó ñíîáèçìîì è íèçìåííûìè èíñòèíêòàìè, ïîêàçíîé íàïûùåííîñòüþ è íàèãðàííûì ñàìîêîíòðîëåì».  íîÿáðå íà ñöåíå êëóáà «Âàâèëîí äèñêî» ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ ñáîðíèêà, íà êîòîðîé âûñòóïèëè ãðóïïû Loggerhead, D-pulse è Sportloto. Êîëè÷åñòâî è ðåàêöèÿ ïóáëèêè ñâèäåòåëüñòâîâàëè òîëüêî îá îäíîì – ñòàòóñ ýòèõ òðåõ ïðîåêòîâ êàê äâèæóùåé ñèëû ñîâðåìåííîé èæåâñêîé ýëåêòðîííîé ìóçûêè ïîäòâåðæäåí îêîí÷àòåëüíî è áåñïîâîðîòíî. Âñåì âäðóã ñòàëî ÿñíî, ÷òî âûõîä íà çâåçäíóþ îðáèòó äëÿ ýòèõ ìóçûêàíòîâ – ëèøü âîïðîñ âðåìåíè… Ñîòðóäíè÷åñòâî ñ äàâíèìè äðóçüÿìè è ïàðòíåðàìè ÊÀÌÀ records, ìîñêîâñêîé êîìïàíèåé «Ñíåãèðè/ Ëåãêèå», êàê âñåãäà ïðîäîëæàëîñü è ïðèíîñèëî íîâûå ïëîäû. Îäíèì èç öåíòðàëüíûõ ìîìåíòîâ ñòàëî ó÷àñòèå ìóçûêàíòîâ ãðóïïû (V)arga â ðåìèêøèðîâàíèè íàáèðàâøèõ âñå áîëüøóþ ïîïóëÿðíîñòü òàê íàçûâàåìûõ «äèêèõ» ìóçûêàíòîâ, èñïîëíÿâøèõ «àëüòåðíàòèâíûé øàíñîí» – Êàðëà Õëàìêèíà è Ãóäæè Áóðäóëè. Ýëåêòðîííûå âåðñèè ýêçîòè÷åñêèõ ïåñåí èñïîëíèòåëåé èç Ïðèáàëòèêè è Ãðóçèè óäèâèëè ñòîëè÷íûõ ñïåöèàëèñòîâ íàñòîëüêî, ÷òî ãðóïïà (V)arga áûëà ïðèãëàøåíà íà ïðåçåíòàöèþ àëüáîìà Áóðäóëè â ôåøåíåáåëüíûé ðåñòîðàí «Âåðòèíñêèé» â Ìîñêâå. Ïî ñòå÷åíèþ îáñòîÿòåëüñòâ, ïðèãëàøåíèå îñòàëîñü íåðåàëèçîâàííûì… Íåëüçÿ îáîéòè âíèìàíèåì åùå îäíó ñòîðîíó äåÿòåëüíîñòè ÊÀÌÀ records, ïîëó÷èâøóþ ìîùíîå ðàçâèòèå â 2004 ãîäó. Áóêèíã íåçàâèñèìûõ åâðîïåéñêèõ àðòèñòîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ èõ êîíöåðòîâ â Èæåâñêå ñòàë ïðîèñõîäèòü âïîëíå ðåãóëÿðíî. Áëàãîäàðÿ ñîòðóäíè÷åñòâó ñ ðàçëè÷íûìè ïàðòíåðàìè (ñðåäè êîòîðûõ, íàïðèìåð, íåìåöêèé êóëüòóðíûé öåíòð èì. Ãåòå â Ìîñêâå è êîíöåðòíîå àãåíòñòâî Àðòåìèÿ Òðîèöêîãî “Caviar lounge”), KAMA records ïîíàñòîÿùåìó ñìîãëà óäèâèòü è ïîðàäîâàòü ìåñòíóþ ïóáëèêó, çíàþùóþ òîëê â àêòóàëüíîé ìóçûêå.

Òàê, â 2004 ãîäó íà ñöåíå ëó÷øåãî èæåâñêîãî êëóáà «Âàâèëîí Äèñêî» âûñòóïèëè àâòîðèòåòíûå íåìåöêèå ãðóïïû TARWATER, Stereototal, PUPPETMASTAZ, ïðåäñòàâèâøèå ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå íèøè ýëåêòðîííîé êóëüòóðû; ñîëüíûå èñïîëíèòåëè MOMUS èç Âåëèêîáðèòàíèè, GOLDENBOY èç Øâåéöàðèè, GD Luxxe èç Àâñòðèè, Tribeca èç Øâåöèè… Êîíöåðòíàÿ æèçíü Èæåâñêà â ýòîì ãîäó íàïîìèíàëà æèçíü íåáîëüøîãî åâðîïåéñêîãî ãîðîäà, è, êàæåòñÿ, ÷òî ýòî ïîìîãëî ñòàíîâëåíèþ ìèðîîùóùåíèÿ ìíîãèõ ìîëîäûõ ëþäåé, âåðÿùèõ â áóäóùåå ñòîëèöû Óäìóðòèè. Ìíîãèì ñòàëî ÿñíî, íàñêîëüêî óìåñòíî è îáîñíîâàííî ìîæíî âåñòè ðå÷ü îá óíèêàëüíîñòè Èæåâñêà ñ åãî òâîð÷åñêèìè ñèëàìè, ïðåâðàùàþùèìè òèïè÷íûé ðîññèéñêèé èíäóñòðèàëüíûé ãîðîä â íàñòîÿùóþ, ðåàëüíóþ ñòîëèöó – êàê öåíòð àêòèâíîñòè, èíèöèàòèâû è ñîáûòèéíîñòè. Êîíåö 2004 ãîäà îçíàìåíîâàëñÿ äëÿ KAMA records ðåàëèçàöèåé ñîâåðøåííî óíèêàëüíîãî, ìóëüòèêóëüòóðíîãî ïðîåêòà «×àéêîâñêèé ýëåêòðî». Åùå âåñíîé ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî ôåäåðàëüíàÿ ïðîãðàììà «Êóëüòóðíàÿ ñòîëèöà ÏÔλ ïîääåðæàëà ïðîåêò «×àéêîâñêèé ýëåêòðî», ïðåäñòàâëåííûé KAMA records íà êîíêóðñ «Èæåâñê – êóëüòóðíàÿ ñòîëèöà 2004». Èòîãîì òàêîãî ðåøåíèÿ ñòàëî íåîæèäàííîå ñîáûòèå, íàõîäèâøååñÿ íà ïåðåêðåñòêå, êàê æàíðîâ, òàê è ïðåäñòàâëåíèé îá èæåâñêèõ òðàäèöèîííûõ ñèìâîëàõ è áðýíäàõ. Ïðîåêò áûë ïîñâÿùåí èçäàíèþ äâîéíîãî êîëëåêöèîííîãî êîìïàêò-äèñêà «×àéêîâñêèé ýëåêòðî» è ïðîâåäåíèþ óíèêàëüíîãî êîíöåðòà ýëåêòðîííîé ìóçûêè ñîâìåñòíî ñ ñèìôîíè÷åñêèì îðêåñòðîì Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè.  ÷åì ñâÿçü ýëåêòðîííîé ìóçûêè, ×àéêîâñêîãî è ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà? Äåëî â òîì, ÷òî âåñü ïðîåêò áûë ñôîêóñèðîâàí íà èñïîëíåíèè èæåâñêèìè ýëåêòðîííûìè ìóçûêàíòàìè ïðîèçâåäåíèé êëàññè÷åñêîãî êîìïîçèòîðà, ïðè ýòîì íå â âèäå êàâåð-âåðñèé, ñýìïëèðîâàíèÿ, à èñïîëüçîâàíèÿ îðèãèíàëüíûõ íîò äëÿ ðåàëèçàöèè èõ â ñîáñòâåííîé óíèêàëüíîé ñòèëèñòè÷åñêîé ìàíåðå. Ïðè ýòîì íà âòîðîì äèñêå ðåëèçà ïëàíèðîâàëàñü çàïèñü èñïîëíåíèÿ ñèìôîíè÷åñêèì îðêåñòðîì ïðîèçâåäåíèé, ïîâëèÿâøèõ íà ñòàíîâëåíèå ×àéêîâñêîãî


Обложка сборника “Чайковский электро”. 2004 г.

êàê êîì ïî çè òî ðà. Ïîèñêè òàêîâûõ èñòî÷íèêîâ áûëè ïðîâåäåíû èçâåñòíûì èæåâñêèì äåÿòåëåì â îáëàñòè êëàññè÷åñêîãî ìóçûêàëüíîãî èñêóññòâà, ÷ëåíîì Ñîþçà Êîìïîçèòîðîâ Óäìóðòèè Þ.Ë. Òîëêà÷åì. Ïîýòîìó êîíöåðò, óñïåøíî ñîñòîÿâøèéñÿ â èæåâñêîì Òåàòðå Îïåðû è Áàëåòà â ñàìîì íà÷àëå äåêàáðÿ, ñòàë è ïðåçåíòàöèåé çâóêîâîãî èçäàíèÿ, è íåâîëüíûì ýêñïåðèìåíòîì, â êîòîðîì áûëè ðîæäåíû ñàìûå íåîæèäàííûå ìóçûêàëüíûå îòêðîâåíèÿ â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè. Ïî êðàéíåé ìåðå, òàê ïðîèçîøëî ñ ïðèñóòñòâîâàâøèì íà êîíöåðòå ïðåçèäåíòîì ðåñïóáëèêè.  îòâåò íà åãî óäèâëåíèå è ñîìíåíèå â òîì, äåéñòâèòåëüíî ëè ìóçûêå ×àéêîâñêîãî ïîñâÿùåíî íàáëþäàåìîå èì äåéñòâî, ñàìûå àâòîðèòåòíûå ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè ñîâðåìåííîé êóëüòóðû è èñêóññòâà ñ óäîâîëüñòâèåì îòêðûëè âñå ñåêðåòû.…  ëþáîì ñëó÷àå, ïðîåêò «×àéêîâñêèé ýëåêòðî» ïîðîäèë ìàññó ñïîðîâ è îáñóæäåíèé, êàê ñðåäè ñëóøàòåëåé è òóñîâêè, òàê è ñàìèõ ìóçûêàíòîâ, êðèòèêîâ è êóðàòîðîâ â îáëàñòè ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà. Áóäó÷è ðåàëèçîâàííûì åäèíîâðåìåííî, ïðîåêò ñîõðàíÿåò ñâîþ àêòóàëüíîñòü è ïî ñåé äåíü, è ïðèìåðîì òîìó ñëóæàò ìíîãî÷èñëåííûå èíûå êóëüòóðíî-ìåäèéíûå ïðîåêòû â Èæåâñêå, áàçèðóþùåå íà áðýíäå òâîð÷åñòâà è èìåíè êîìïîçèòîðà. Çàâåðøàÿ ðàññêàç î ñîáûòèÿõ 2004 ãîäà â æèçíè èæåâñêîé ýëåêòðîííîé ìóçûêè, îñòàåòñÿ óïîìÿíóòü ïðîøåäøèé òðàäèöèîííî â ñåðåäèíå äåêàáðÿ IV ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü «Íîâîñòè ïîäâîäíîãî Èæåâñêà». Óâåðåííî âõîäÿùèé, ïî ïðèçíàíèþ ìåñòíîé ïðåññû, â ïåðâóþ äåñÿòêó êóëüòóðíûõ ñîáûòèé â æèçíè ãîðîäà, ôåñòèâàëü, ïî îáû÷àþ, ïðåäñòàâèë èçâåñòíûõ è íîâûõ èæåâñêèõ ýëåêòðîííûõ ìóçûêàíòîâ, à òàêæå ãîñòåé èç-çà ðóáåæà. Âîò êàê ëàêîíè÷íî, íî êðàñî÷íî îïèñûâàëà óâèäåííîå æóðíàëèñò êàçàíñêîé «Àôèøè» Ìàðèÿ Êóñòîâà. «Îáû÷íàÿ äâóõäíåâíàÿ ïðîãðàììà ñîñòîÿëà èç âûñòóïëåíèé ïðèãëàøåííûõ ìóçûêàíòîâ è ìåñòíûõ,

èæåâñêèõ, êîìàíä, êîòîðûå, íàäî çàìåòèòü, ñìîòðåëèñü íà ôîíå ãîñòåé êðàéíå äîñòîéíî. Ïåðâûé äåíü îñâåòèëè ñâîèì ïðèñóòñòâèåì ñêàçî÷íûå àíãëè÷àíå ISAN, à Èæåâñê ïðåäñòàâëÿëè ýëåêòðîêîëëåêòèâ Cocoa Tunez è äåáþòàíòû Rocketboy. Âòîðîé äåíü ôåñòèâàëÿ îòêðûëè èæåâñêèé ïðîåêò (V)arga, ïðåäñòàâèâøèé ñâîþ ìåäèòàòèâíóþ ìóçûêó âìåñòå ñ ìîñêîâñêèì ìåäèà-õóäîæíèêîì Ñåðãååì Ñàôîíîâûì.…  åãî âèäåî-ìèêñå åâðîïåéñêèå ãîðîäà ÷åðåäîâàëèñü ñ èæåâñêèìè ëàíäøàôòàìè. Âûñòóïëåíèå àíãëè÷àíèíà CYLOB, ïðîõîäèâøåå â ñîàâòîðñòâå ñ ïàðîé àíãëèéñêèõ âèäæååâ-ìàíüÿêîâ, ñòàëî íàñòîÿùåé êóëüìèíàöèåé ôåñòèâàëÿ. Ýêñïåðèìåíòèðóÿ ñ øóìàìè è ìåëîäèÿìè, CYLOB êðàéíå òîíêî óïðàâëÿë íàñòðîåíèåì ñëóøàòåëåé.  ýòîò æå äåíü íà ñöåíå «Âàâèëîí Äèñêî» âûñòóïèëà îäíà èç âåäóùèõ èæåâñêèõ êîìàíä – ãðóïïà GATTACA, ïðåäñòàâèâøàÿ íîâîå çâó÷àíèå – ìåëîäè÷íûé ïîñò-ðîê ñ ýëåìåíòàìè ýëåêòðîíèêè… Âòîðîé ãîä ïîäðÿä íà ôåñòèâàëå ïðåäñòàâëåíà ìóçûêà Èñëàíäèè. Îäèí èç ñàìûõ èçâåñòíûõ èñëàíäñêèõ äè-äæååâ è ðóêîâîäèòåëü ëåéáëà Thule Music, íà êîòîðîì íà÷èíàëè ñâîé ñöåíè÷åñêèé ïóòü ãðóïïû GusGus, Sigur Ros è Mum, Òîðõàëëóð Ñêóëàñîí ïðåäñòàâèë ñâîåé ïðîåêò Flow Machine (õîëîäíûé êà÷àþùèé õàóñ, áóäòî ñîáðàííûé èç êóñî÷êîâ ëüäà), à òàêæå îòûãðàë êàê äè-äæåé…». È óæå âî âòîðîé ðàç îá Èæåâñêå è åãî ôåñòèâàëå íàïèñàë áðèòàíñêèé æóðíàë The Wire. Ýòî óâàæàåìîå èçäàíèå, ïîñâÿùåííîå ñîâðåìåííîé ìóçûêå, îòâåëî öåëóþ ñòðàíèöó, öåëóþ ðóáðèêó ðàññêàçó îá èæåâñêîì ìóçûêàëüíîì ôåíîìåíå. Íà ýòîò ðàç àâòîðîì ñòàòüè ñòàë èçâåñòíûé â Áðèòàíèè æóðíàëèñò è ïèñàòåëü Ìýòüþ Êîëëèí (Matthew Collin), ïðèåõàâøèé íà ôåñòèâàëü èñêëþ÷èòåëüíî ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå! Áåçóñëîâíî, ïîäîáíîå ñîáûòèå óíèêàëüíî íå òîëüêî äëÿ èæåâñêîé ýëåêòðîííîé ñöåíû, íî è äëÿ âñåé ðîññèéñêîé ýëåêòðîííîé ìóçûêè. Ïðè÷åì âàæíî íå òîëüêî òî, ÷òî, ïóáëèêóÿ ñòîëü îáøèðíûé ìàòåðèàë, àâòîðèòåòíîå èçäàíèå ïîäòâåðæäàåò âûñîêèé òâîð÷åñêèé óðîâåíü ôåñòèâàëÿ êàê êóëüòóðíîãî ñîáûòèÿ è ìóçûêàíòîâ, ïðèíèìàþùèõ â íåì ó÷àñòèå. Ïóáëèêàöèÿ â æóðíàëå, êîòîðûé äîñòóïåí ïî ïîäïèñêå è â ñâîáîäíîé ïðîäàæå â ëþáîé ñòðàíå ìèðà, ïðèâåëà ê ðåçêîìó óâåëè÷åíèþ êîëè÷åñòâà êîíòàêòîâ ÊÀÌÀ records ñ âíåøíèì ìèðîì. Óæå êîðîòêîå âðåìÿ ñïóñòÿ ïîñëå çàâåðøåíèÿ ôåñòèâàëÿ, áóêâàëüíî íåñêîëüêî ðàç â íåäåëþ æóðíàëèñòû, ñïåöèàëèñòû è ïðîñòî ëþáèòåëè ýëåêòðîííîé ìóçûêè îáðàùàëèñü ñ ïðîñüáàìè è ïðåäëîæåíèÿìè î ñîòðóäíè÷åñòâå èëè ïîñòàâêàõ ðåëèçîâ èæåâñêîé ýëåêòðîíèêè. Íóæíî ñêàçàòü, ÷òî âûõîä ñòàòüè ñîâïàë ñ ïóáëèêàöèåé èíòåðâüþ ñ Ìýòüþ Êîëëèíîì â îäíîì èç íîìåðîâ ðîññèéñêîãî èçäàíèÿ æóðíàëà Rolling Stone. Ïðè ýòîì èíòåðâüþèðîâàëñÿ îí êàê àâòîð êíèãè «Altered Sate: the story of ecstasy culture», âûïóùåííîé â ïåðåâîäå â Ðîññèè îäèîçíûì èçäàòåëüñòâîì «Óëüòðàêóëüòóðà». Ëþáîïûòíî, ÷òî ïðè÷èíà ïðèåçäà ãîñïîäèíà Êîëëèíà â Ðîññèþ áûëà íåèçâåñòíà æóðíàëèñòàì Rolling Stone, è âûçâàëà èõ êðàéíåå èçóìëåíèå… ×òî æ, ìíîãèå è ñåãîäíÿ ïðîäîëæàþò óäèâëÿòüñÿ, óçíàâàÿ òî, ÷òî íà ñàìîì äåëå ïðîèñõîäèëî è ïðîèñõîäèò â Èæåâñêå…

ôèííî-óãîðñêèå àíåêäîòû *** Àíåêäîò ïðî äâóõ ýñòîíöåâ, èäóùèõ ïî ïëÿæó... Îäèí ãîâîðèò: «Ñìîòðèèèè — òîõëàÿ ÷àéêà!» Âòîðîé (çàäèðàÿ ãîëîâó): «Ãäåååååå?» *** Ïî÷åìó êîìè íàðîä íåáîëüøîé? — Õì-ì, ïîïðîáóéòå-êà ðàçìíîæàòüñÿ, åñëè ìóæèêè êðóãëûé ãîä â ëåñó íà îõîòå — ìåäâåäåé ñòðåëÿþò. — Òàê åñëè ìóæ÷èí âîîáùå äîìà íå áûâàåò, êàê æå òîãäà ó êîìè æåíùèí äåòè ïîÿâëÿþòñÿ? — Íó-ó, êàê... Òîæå èäóò â ëåñ - êàê áóäòî ïî ãðèáûÿãîäû, à íà ñàìîì äåëå — ðàçìíîæàòüñÿ. — Òî åñòü, ê ìóæèêàì ñâîèì èäóò çà ýòèì ñàìûì? — Íó-ó, èäóò. À òàì óæ êîãî âñòðåòÿò: ìóæèêîâ ñâîèõ èëè ìåäâåäåé! *** Òàìîæíÿ íà ãðàíèöå Ýñòîíèè. Òàìîæåííèê îñòàíàâëèâàåò Audi Quatro, åäóùóþ ñî ñòîðîíû Ðîññèè: — Àóòòè Êâàòòðî... Åòòåò ïÿòü ÷åëîâåê. ×åòûðå åòòóò, îòèèí îñòàåòñÿ. — Êàê?!! Ïî÷åìó??! — Àóòòè Êâàòòðî, ÷åòûðå ÷åëîâåêà. Âàñ ïÿòü. ×åòûðå åòòóò, îòèèí îñòàåòñÿ. [Äàëåå â ìûñëÿõ ðóññêèõ ñëåäóåò íåïåðåâîäèìàÿ èãðà ñëîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì íå òîëüêî ìåñòíûõ è ïðîñòîðå÷íûõ, íî è âñåõ îñòàëüíûõ âûðàæåíèé...] — Ïîçîâèòå íà÷àëüíèêà òàìîæíè! — Íà÷àëüíèê òàìîøíè çàíÿò. — À ÷òî òàêîå? — À òàì åòòóò òðè ëèòîôöà íà «Ôèàò-Óíî».

*** Åäåò óäìóðò íà äðåçèíå ïî ëåñó, ãëÿäü — íà êðàþ ïîëîòíà äðóãîé óäìóðò ñòîèò è ãîëîñóåò. Îñòàíîâèëñÿ. Âòîðîé ñïðàøèâàåò: — Äî Èæåâñêà äàëåêî? — Íåò, íå äàëåêî. — Ìîøíî, ñÿäó? — Ìîøíî. Åäóò âäâîåì ÷àñ, äðóãîé, òðåòèé. Âòîðîé óäìóðò íà÷èíàåò áåñïîêîèòüñÿ: — Äî Èæåâñêà äàëåêî? — Óæå äàëåêî... *** 1986 ãîä ïðèøëè êàðåëû ê Ãîðáà÷åâó è ïðîñÿò 30 ìèíóò âëàñòè. — Íåò íå äàì, — ãîâîðèò Ãîðáà÷åâ. — À 20 ìèíóò? — ïðîñÿò êàðåëû. — Íåò íå äàì, — çàÿâëÿåò Ãîðáà÷åâ. — Íó õîòÿ áû 5 ìèíóò? — îïÿòü ïðîñÿò êàðåëû. — Ïîøëè íà ôèã! — ãîâîðèò Ãîðáà÷åâ. — Íó ìîæåò 1 ìèíóòó? — íå óíèìàþòñÿ îíè. «À ÷òî îíè óñïåþò çà îäíó ìèíóòó?» — ïîäóìàë Ãîðáà÷åâ è ðàçðåøèë. Íà óòðî Ìèõàèë Ñåðãååâè÷ áûë ðàçáóæåí íîâîñòüþ: Êàðåëèÿ îáúÿâèëà Ôèíëÿíäèè âîéíó è ñäàëàñü â ïëåí.

*** Ýñòîíèÿ. Èäåò ìóæèê ïî õóòîðó. Íàâñòðå÷ó ìàëü÷èê â îäíîé òóôëå. — Ýýýé, ìàëëûø, òû ñòî, ïîòòåðÿë îäíó òóôôëþ? — Íåò, îääíó íàøåë! *** Ïîåçä «Ïåòåðáóðã — Îäåññà».  êóïå åäóò åâðåé ñðåäíèõ ëåò è ïîæèëûå ýñòîíåö ñ ýñòîíêîé. Ýñòîíêà ñòðàøíà, êàê ñìåðòíûé ãðåõ, âäîáàâîê åùå è íà íîñó îãðîìíàÿ áîðîäàâêà. Ìóæ÷èíû âûøëè â òàìáóð ïîêóðèòü è åâðåé ãîâîðèò ýñòîíöó: — Òàêè Âû èçâèíèòå, ìîæåò, ÿ ëåçó íå â ñâîå äåëî, íî ìîé áðàò — ëó÷øèé õèðóðã-êîñìåòîëîã â Îäåññå. Âñåãî çà òûñÿ÷ó äîëëàðîâ îí ìîæåò ñäåëàòü èç Âàøåé æåíû íó ïðîñòî Ìýðèëèí Ìîíðî! Ýñòîíåö äåëàåò çàòÿæêó èç òðóáî÷êè, ïóñêàåò äûì è î÷åíü âåæëèâî îòâå÷àåò: — Äëÿ íàñ, ýñòîíöåâ, òûñÿ÷à äîëëàðîâ — ýòî î÷åíü áîëüøèå äåíüãè. Ñåé÷àñ ÿ âåçó åå íà ñòàíöèþ Äíî. Òàì æèâåò ðóññêèé ìóæèê Èâàí. Âñåãî çà äâå áóòûëêè âîäêè îí îáåùàë çàðåçàòü åå ê ÷åðòîâîé ìàòåðè íàñîâñåì! А В Г УС Т / С Е Н Т ЯБ РЬ 2 0 0 6 Инвожо 87


òåñò

Âåðà ìûíûì, êèí òûíàä ýøåä? 1. Òîäàäû âàå àñüòýëýñü ìàòûñü ýøòýñ. Êûџå óëћûí âåðàì ñîëýñü ñÿìú¸ññý òћ òóæãåñ íî äóíúÿñüêîäû? À — Ñî ìîíý íîêó íî óã àëäà, ìîí ñîëû îñêèñüêî (10). Á — Ñî êîòüêó ìîí ïàëà äóðáàñüòý (5).  — Ñî âåðàòýê íî êîòüêó òîäý ìûíýñüòûì ìûëêûäìå (15). à — Ñî êîòüêó ìîíýí џîø, êîòüìàð ìåä ëýñüòîì (0). Ä — Ìûíûì ñîèí џîø êàï÷è íî óìîé (20). 2. Ýøòû òћ äîðû áåð љûò ëûêòћç êå, ìàð òћ êàðîäû? À — Êîôååí óòÿëòî íî áóéãàòûíû òûðøî (20). Á — Ќñìå óã óñüòû, äîðàì ќâќë óëñû êàðèñüêî (0).  — Ìûíûì øóàê êûò÷û êå êîøêîíî øóûñà âàëýêòî (5). à — Äîðàì ïûðûíû êóðî, íî âàëýêòî: ìûíûì џóêíà âàçü ñóëòîíî øóûñà (15). Ä — Òóííý ìîí óã áûãàòћñüêû òîíý êûëçûíû, џóêàçå ïóìèñüêîìû øóî (10). 3. Îäћã ýøòûëýñü òћ òóæ êóçü íî óìîéòýì ó÷ûðåç êûëçћñüêîäû, íîø ñî âàêûòý êûòûñü êå øóàê àäњèñüêîäû ìóêåò ýøòýñ, êóäћçëýí íî òћëåäûí òóæ âåðàñüêåìåç ïîòý. Ìàð òћ êàðîäû? À — Êûêåòћ ýøìå âåðàñüêîíý ïûðèñüêûíû êóðî (15). Á — Íûðûñåòћ ýøåëû âàëýêòî: ìîíý àëè ìóêåò èíòûûí âîçüìàëî(10).  — Êûêåòћ ýøåëû âàëýêòî, íûðûñåòћ ýøåëýñü óæïóìú¸ññý ïàëýíòûíû òûðøèñüêî øóûñà (10). à — Ñîîñûç êûêíàçýñ êåëüòî, îã-îãçýñ ìåä êûëçîçû øóûñà (5). Ä — Êûê ýøåëýñü èê êóðîíú¸ññýñ ïàëýíòî (0). 4. Êќíÿ òћëÿä ýøòû âàë íûðûñåòћ äàñ àð óëîíàäû? À — Îäћã íî ќé âàë (0). Á — Îäћã (5).  — Êûê (10). à — Êóèíü (15). Ä — Íüûëü (íî òðîñãåñ) (20). 5. Êќíÿåç òћëÿä ýøú¸ñòû îã-îãçýñòû òîäî? À — Âàíüçû èê (15). Á — Âàíüçû ñÿìåí (20).  — Âàíüçû èê óã (10). à — Êќíÿåç êå (5). Ä — Êûêåç ÿêå íîêèí íî (0). 6. Ýøòû òћëåñüòûä âûëü êîñòþìäýñ, êóäçý òћ îäћã ïîë íî ќä äћñÿëý íà, íóëëûíû êóðèç êå, ìàð êàðîäû? À — Íîìûð ìàëïàñüêûòýê, ñîãëàø ëóî (20). Á — Ìûëû ïîòûòýêãåñ ñîãëàø ëóî (10).  — Ñîãëàø ëóî, íî ñî àäÿìèëû ãèíý, êèíëû îñêèñüêî(10). à — Øóî: џàïàê ñîå à÷èì òóííý äћñÿíû ìàëïàñüêî (0). Ä — Âàëýêòî: ìûíàì ñîå íûðûñü èê àñëàì äћñÿìå ïîòý. Ñî èíòûå ìàð êå íî ìóêåòñý ñ¸òûíû äýìëàëî (15). 7. Ýøòû, êóäçý òћ ñèñüêûíû ќòèäû, òћëåäëû âåðà, ñî äèåòàûí øóûñà, ìàð òћ êàðîäû? À — Îäћã ïîë êå íî ÿðàòîíî ñè¸íýç íî ñèûíû êóëý øóûñà âàëýêòî (5). Á — Îçüû èê âåðàëî, íî äèåòè÷åñêîé ñè¸í êóðûíû êóòñêèç êå, âîæå ïîòîç (0).  — Þàëî: ìàð ñèåìåä ïîòý (10). à — Äèåòè÷åñêîé ñè¸í äàñÿëî, þàòýê (15). Ä — Ìàëïàëî ñûџåçý, êóäћç âàíü êóíîîñëû òóïàëîç (0). 8. Îäћãåç ýøòû ñî ïîííà ïќÿíû êóðèç êå ìóêåòûçëû, òћ: À — Ñîêó èê ïóìèò ëóî (15).

88 Инвожо ÍÎß ÁÐÜ / ÄÅÊÀÁÐÜ 2 0 0 6

Á — Âàíüçý éûëàç-ïóìàç òîäûòýê-âàëàòýê, ñîãëàø óã ëóû (10).  — Ïóìèò ëóî íî êûêåòћ ýøåëû âàíüçý èâîðòî (0). à — Âàíü øîíåðçý âåðàíû êóðî (5). Ä — Ñîãëàø ëóî íî âàëýêòî: ìîí òàџå óæú¸ñòû óã ÿðàòћñüêû, íûðûñüñý íî áåðïóìåòћçý ñîèí âûðèñüêî (0). 9. Ýøòûëýí êîíüäîíýç ќâќë øóûñà âàëàäû êå, ìàð òћ êàðîäû? À — Òîäûíû òûðøî, çýìçý-à ñîëýí êîíüäîíýí óæïóìú¸ñûç ñåêûòýñü (10). Á — Òîäûíû òûðøî, ìàð áîðäûí óæïóì (5).  — Þàëî, þðòòýò êóëý ќâќë-à øóûñà (15). à — Ñîëû âèçü-êåíåø ñ¸òî, äûøåòûíû êóòñêî (0). Ä — Òîäûìòý óëñû àíàëñêî (5). 10. Òћëÿä ìàëïàíäû çýìçý íî øîíåð âûëýì, òћëåäûç êîíüäîíýí þðòòûíû êóðî. À — Ñîêó èê óêñ¸ìå ñ¸òî (15). Á — Êîíüäîíìå ñ¸òî, áóéãàòîí êûëú¸ñ âåðàëî (20).  — Êîíüäîíìå ñ¸òî, íî äûøåòûñà (10). à — Äûøåòûíû êóòñêî, íî êîíüäîíìå óã ñ¸òû (0). Ä — Íîìûðèí þðòòûíû óã áûãàòћñüêû øóî (15). 11. Êûџå óëћûí âåðàì ïќéøóðú¸ñ òћëåäëû òóæãåñ êåëüøî? À — Ïàíäà (5). Á — Êîџûø (0).  — Ïóíû (10). à — Ìàéìûë (20). Ä — Ñëîí (15). 12. Òћëÿä ýøú¸ñòû: À — Îäћã êàäåñü, íî ìûíýñüòûì âèñúÿñüêî (0). Á — Âàíüçû îã-îãçûëû êåëüøî, íî âàíüçû îäћã ñÿìåí ìîíýí âåðàñüêî-ýøúÿñüêî (5).  — Ïќðòýìåñü — îäћãåíûç ìûíûì òóæ êàï÷è âåðàñüêûíû, íîø ìóêåòûçëû ìîí óã îñêèñüêû (10). 13. Îäћã èíòûûí óæàñü ýøú¸ñòýñ òћ ëûäúÿñüêîäû: À — Çýìîñ ýøú¸ñûí (0). Á — Îò÷ûîçü ýøú¸ñ, êûò÷ûîçü ìîí óæàëî òà óæàì (10).  — Êќíÿ êå äûðëû ãèíý ýøú¸ñ, ÿêå êåìàëû íî, àäÿìè ìûíûì êåëüøå êå (20). à — Óæûñü ýøú¸ñûíûì ìîí òóæ øåð ýøúÿñüêèñüêî (15). Ä — Íîêó íî ñîîñûí óã ýøúÿñüêèñüêû (5). 14. Êûџå ñÿì òóæãåñ íî êóëýëûêî ýø ëóîí ïîííà? À — Ñî òûíýñüòûä ñþëýì âèñ¸íäý òóæ ñàê íî ÷èäàñà êûëçûíû ìåä áûãàòîç (10). Á — Òîíý ñî îãíàä êûë¸íûñü ïîòòûíû ìåä áûãàòîç (15).  — Ñîèí âåðàñüêîíëýñü áàäњûì øóìïîòîí áàñüòûíû ìåä áûãàòîì (20). à — Êîòüêó íî ìîí ïàëà ìåä äóðáàñüòîç (0). Ä — Êîòüêó íî ìûíûì þðòòûíû äàñü ìåä ëóîç (5). 15. Ìàå òћ òóæãåñ íî êóëýëûêîåí ëûäúÿñüêîäû ýøúÿñüêîíûñü? À — Êîòüêóä ó÷ûðå þðòòûíû áûãàòîíýç (15). Á — Âèçü-êåíåø ñ¸òûíû êîòüêó äàñü ëóîíýç (5).  — Êóðûòýê íî âèçü-êåíåø ñ¸òîíýç (0). à — Íîêó íî ýøåäëû âèçü-êåíåø ñ¸òûòýê óëûíû (10). Ä — Ýøòý êîòüêó êûëçûíû äàñü ëóûíû (20).

ÒЋ ÁÛÐÉÈÄÛ: 0 — 70 áàëë Òћ îñêèñüêîäû: òћ òóæ њå÷ ýø øóûñà. Íî êóëý, äûð, ìóêåòú¸ññý íî îñêûòûíû. Íî ñþëýìûíûäû òћ âàëàñüêîäû: ýøú¸ñòû òћëÿä òóæ èê òðîñ ќâќë. Ñîîñ џåìûñü äûðå òћëÿä ïåëüïóì ñüќðàäû âàòñêûíû òûðøèñü¸ñ. 75 — 140 áàëë Òћëÿä ýøú¸ñòû òóæ èê óðîäýñü ќâќë. Íî êóäîã äûðúÿ òћ ýøú¸ñûíûäû ñîãëàø óä ëóèñüêå, àñüòýëýí ìàëïàíäû áîðäû êûðìèñüêûñà. Ïóêòûíû òûðøåëý àñüòýäû ñîîñ èíòûå. Òћ ýøòûëýñü êóðîíçý ïàëýíòћñüêîäû, ìàëû êå øóîíî òћëåäëû ñî óã êåëüøû. Òћëåäûç íîêèí óã êóðû ìàð êå áûäýñòîíòýìçý ëýñüòûíû, íî êóääûðúÿ ýøòûëýí óëîí óæïóìú¸ñûç øîðû íî ó÷êûíû êóëý, ñîîñëû þðòòýò ñ¸òûíû áûãàòûíû. 145 — 215 áàëë Òћ òóæãåñ íî óñòî ýø: ñàêëûêî, ñþëìî, îñêûìîí, êóëý äûðúÿç њå÷ êûë âåðàíû áûãàòћñüêîäû, íî áûäýñàê ýøòûëû óä «ñ¸òћñüêèñüêå». Òћëÿä ýøú¸ñòû òîäî: òћ âûëý êîòüêó íî ïûêèñüêûíû ëóý, òћ äàñü âèñúÿíû äûðäýñ, êûëçûíû íî âàëàíû òûðøûíû. Òћëåäëû êåëüøå þðòòûíû, óãîñü ñî òћëåäëû ýøëûêî êóñûïú¸ñ êûëäûòûíû íî âîçüûíû þðòòý. Ìàëïàñüêå, ñåìüÿ ïќëàäû íî òћ êîòüêó ñî ñûџå ëóûíû áûãàòћñüêîäû-à? Ќâќë êå, ìàëû áûäòîíî ëóë êóæûìåç? Îëî íîø, òћ ëûäúÿñüêîäû àñüòýëýñü øóíûò êîðêàäýñ êóëèñàîñûí ãèíý, êûòûñåí äàñÿñüêèñüêîäû ïîòûíû ñöåíà âûëý, êûòûí òћëåäûç âîçüìàëî ýøú¸ñòû? 220 — 280 áàëë Òћëÿä ìàëïàìäû ïîòý àñüòýäû òóæãåñ íî óñòî ýøåí, íî ñî îçüû ќâќë. Òћ њå÷ ýø. Íî òћëÿä ýøúÿñüêîíàäû óã òûðìû îã-îãäûëû þðòòîíýç. Òћ òóæ êûä¸êå êîøêèñüêîäû, ýøòûëýñü ìûëêûäú¸ññý, êóðîíú¸ññý áûäýñòûíû òûðøûñà, ÿêå ñîîñëû ñîêåì çîë êåëüøûíû òûðøèñüêîäû, íî џåì äûðúÿ ñî ïîííà êóðåêòîíî ëóèñüêîäû. Òћëåäûç ëóý љîã «ñàéêàòûíû-âûðњûòûíû». Òóæãåñ íî àñüòýëû êåëüøûíû òóðòòћñüêîäû, ñîèí êîòüêó ýøòûëýñü êûëçћñüêèñüêîäû. Àñüòýäû íî ÿðàòûíû áûãàòûíû êóëý, óãîñü íûðûñü àñòý ÿðàòûñà, ÿðàòћñüêîä èíè ñåìüÿäý, ñîáåðå èíè ýøú¸ñòý. Íîø òћëÿä íûðûñåòћ èíòûûí ýø ëóý. Ñî øîíåð ќâќë. Ñåìüÿûí êóñûïú¸ñòû òàèí ñýðåí êóàøêàíû êóòñêî.

Òóñïóêòýëèç Åâãåíèé Àêñ¸íîâè÷

Í Î ß Á Ð Ü / Ä ÅÊ À Á Ð Ü 2 0 0 6 Инвожо 89


Âûæûêûë ëûäњåëý ïè÷èîñòûëû

Óëћçû-âûëћçû êóèíü àãàé-âûíú¸ñ — êóèíü ïàðñüïè îñ. Ñîîñ áûäýñ ãóæåì øóòýòñêèçû, íþ ëýñ êóøûí øóíäû òûëñèîñûí øóäћçû. Íî ãóæåì љîã îðò÷èç. Øóý ñîêó áàäњûì àãàéçû: — Äûð âóèç àñüìåëû êîðêà љóòûíû, òàíè љîãåí òîë âóîç. — Âàçü íà àé, áåðëî íî âóîì! — âàëýêòî âûíú¸ñûç. Ìàëïàç ñîêó áàäњûì àãàéçû àñëûç êîðêà љóòûíû — љóæûò íî ÷èäàñü, èçëýñü. Èçú¸ñ íóëëћç íî óæ áîðäû áàñüòћñüêèç. Íîø àçüòýì âûíú¸ñûç ñî âàêûòý øóíäû øîðûí øóíñêûñà êûëëèçû, âîæ òóðûí âûëûí øóäћçû íî àãàéçûëýí òûðøåìåç øîðû ñåðåêúÿñà ó÷êûëћçû: — Àçáàðûí øóíûò ãóæåì íà, íîø ñî êåçüûò íóíàëú¸ñ ñÿðûñü ìàëïàñüêå èíè! Îðò÷èç êќíÿ êå íóíàë. Àêûëüòћç ïàðñüïèîñëû øóíäû¸ êóøûí øóäûíû, ìàëïàçû ñîîñ íî êîðêà љóòûíû. Øîðåòћåç êîðêà ëýñüòћç ïàøïó íüќðú¸ñ-

ëýñü, íîø ïîê÷èåç — êóðîëýñü. Íþëýñ êóøûí óëћñü ïàðñüïèîñ ñÿðûñü êûëћç êèîí. Òàíè ñî ïîê÷è ïàðñüïèëýí êóðî êîðêàåç äîðû âóèç íî øóý: — Ïîò òàò÷û, ќä êå ïîòû, êîðêàäý êåñÿñà êóøòî! Ïàðñüïè øûìûðñêèç íî êûøêàìåíûç êóàëåêúÿíû êóòñêèç. Êèîí âàíü êóæìûñüòûç ïåëüòћç íî êîðêà ñîêó èê êóàøêàç. Ïîê÷è ïàðñüïè øîðåòé àãàåçëýí ïó êîðêàåç äîðû áûçüûñà êîøêèç. Àãàåç äîðû ïûðûñà ãèíý âóèç — íîø êèîí ќñ ñüќðûñåí âàçå èíè: — Ïîòýëý, ïàðñüïèîñ! Óä ïåãњå ìûíýñüòûì! Ïàðñüïèîñ ќññýñ þíãåñ ïûòñàçû. Íîø êèîí ïåëëÿíû êóòñêèç: îäћã ïîë ïåëüòћç — êîðêà ñîëàíü-òàëàíü âûðûíû ќäúÿç, êûêåòћçý ïåëüòћç — ëèïåòýç êûðûæàç, êóèíüìåòћçý ïåëüòћç — âîêñ¸ êóàøêàç. Ïàðñüïèîñ áûçüûñà êîøêèçû áàäњûì àãàéçû

äîðû. Ќññýñ âîðñàñà ãèíý âóèçû — íîø êèîí îòûí íè. — Óñüòýëý, ќä êå óñüòý, òà êîðêàäýñ íî òћÿëî, âàíüäýñòû ñè¸! Êóòñêèç êèîí âàíü êóæìûñüòûç ïåëëÿíû. Îäћã ïîë ïåëüòћç, êûêåòћçý ïåëüòћç, êóíüìåòћçý — íîø êîðêà îçüû èê ñûëý. Óã òîäû íè êèîí, êûçüû êîðêà ïóøêû ïûðûíû. Ó÷êå — ëèïåò éûëàçû êóçü ìóðú¸. — Òóáî àé ìîí, ìóðú¸òћçû ïûðî! — ìàëïà ñî. Ëèïåò éûëûñü êóàðàåç êûëûñà, áàäњûì àãàéçû âûíú¸ñûçëû øóý: — Ýñòýëý љîããåñ ãóðåç, ïóçý ýí æàëÿëý, òðîñãåñ òûðå. Íîø êèîí ëèïåò éûëý òóáå íè, àñ ïîííàç ñèïûðòý: — Íó, ÷èäàëý òàáåðå! Âàíüäýñòû ñè¸: îäћãäçý — џóêíà, ìóêåòòñý — íóíàçå, íîø êóèíüìåòћçý љûòàçå!

Âóèç êèîí ëèïåò éûëý, ìóðú¸ ãóìûå êûðìèñüêèç íî ïóøêàç òýò÷èç. Íîø îòûí òûë љóà íè âàë. Ñî џàïàê îò÷û óñèç. Ќæûò ãèíý ќç љóà, ìûðäýì íî êûçüû áåðåí ïîòûíû áûãàòћç. Êîðêà äîðûñü áûçüûñà èê êîøêèç ñî. Ïàðñüïèîñ øóìïîòћçû: ëåê êèîíëýñü óòèñüêèçû óãà. Ýêòûíû-êûðњàíû ќäúÿçû: — Ïóðûñü êèîí ìèëåìëû êќøêåìûò ќâќë! — Ïóðûñü êèîí ìèëåìëû êќøêåìûò ќâќë! Áûäýñ íóíàë øóëäûðúÿñüêèçû ïàðñüïèîñ. — Àé äà àñüìåîñ, àé äà ìîëîäåöú¸ñ! Êèîíýç óëëÿìû! Àññý êèîíýç! Џóêíà ïàðñüïèîñ óæ áîðäû êóòñêèçû. — Àñüìåëû íî àãàéìûëýí êàäü èê ÷èäàñü êîðêà ïóêòûíû êóëý! — êåíåøèçû ñîîñ. Êåçüûò ñћçüûë âóûêó, êîòüêóä ïàðñüïèëýí êîðêàåç äàñü âàë íè. Áåðûêòћç Ëàðèñà Îðåõîâà.


Главный редактор ϸòð Çàõàðîâ

Издается в Удмуртии с января 1900 г.

Ðåäàêöèÿ Заместитель главного редактора Ëàðèñà Îðåõîâà Заместитель главного редактора по промо Èãîðü Êîëïàêîâ Ответственный секретарь Ñâåòëàíà Ëþáèìîâà Редакторы Ëèäèÿ Íÿíüêèíà, Ëþáîâü Òèõîíîâà, Àäà Äèåâà,

Àëåêñåé Àðçàìàçîâ, Ïàâåë Áàæåíîâ Корректор Ñâåòëàíà ßêîâëåâà Редколлегия Àëåêñåé Åðìîëàåâ, Àëåêñàíäð Øêëÿåâ, Ëàðèñà Áóðàíîâà,

Âèêòîð Øèáàíîâ, Âàñèëèé Ìîðîçîâ, ϸòð ¨ëêèí, Àð-Ñåðãè, Èâàí Ôåäîòîâ, Îëåã Àæãèõèí, Àíòîí ßíöåí Дизайнер Âèòàëèé Ìèíååâ

Адрес редакции: 426051, г. Ижевск, ул. Советская, 1, редакция журнала «Инвожо». E-mail: invozho@udmnet.ru. Телефоны: (3412) 78-54-13, 51-18-22. Потэ 1990 арысен пöсьтолэзьысен: 426057, г. Ижевск, ул. Пастухова, 13, Ижевская республиканская типография. Бумага офсетная. Формат 84х108 1/16. Печать офсет. Усл. печ. л. 10. Уч-изд. л.16. Тираж 1000. Заказ 6152. Рег. № 013802.

ÅÃÈÒÚ¨ÑËÛ ÆÓÐÍÀË ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ ÆÓÐÍÀË ÆÓÐÍÀËËÝÍ Ó×ÐÅÄÈÒÅËܨÑÛÇ: ÓÄÌÓÐÒ ÝËÜÊÓÍÛÑÜ ÏÈÑÀÒÅËܨÑËÝÍ ÑÎÞÇÇÛ, ÓÄÌÓÐÒ ÝËÜÊÓÍÛÑÜ ÅÃÈÒÚ¨ÑÛÍ ÓÆÀÍÚß ÊÓÍ ÊÎÌÈÒÅÒ ÐÅÄÀÊÖÈËÝÍ Ó×ÐÅÄÈÒÅËÅÇ: ÓÄÌÓÐÒ ÝËÜÊÓÍÛÑÜ ÏÅ×ÀÒÜß ÍÎ ÈÂÎÐÚ¨Ñ ÂЌËÌÛÒÎÍÚß ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ ÆÓÐÍÀËÀ: ÑÎÞÇ ÏÈÑÀÒÅËÅÉ ÓÄÌÓÐÒÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ, ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÎÌÈÒÅÒ ÓÄÌÓÐÒÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÏÎ ÄÅËÀÌ ÌÎËÎÄÅÆÈ Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÏÅ×ÀÒÈ È ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÓÄÌÓÐÒÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

© «Инвожо» Любое воспроизведение материалов или их фрагментов возможно только с письменного разрешения редакции. Точка зрения авторов может не совпадать с мнением редакции. Материалы со знаком ® публикуются на правах рекламы. За достоверность рекламных публикаций редакция ответственности не несет.

92 Инвожо ÍÎ ß ÁÐÜ / ÄÅÊÀÁÐÜ 2 0 0 6

invozho-n10-2006-web  
invozho-n10-2006-web  

Адрес редакции: 426051, г. Ижевск, ул. Советская, 1, редакция журнала «Инвожо». E-mail: invozho@udmnet.ru. Телефоны: (3412) 78-54-13, 51-18-...

Advertisement