Page 1

RAZEM NA RYNKU PRACY - poradnik dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach


DANE KONTAKTOWE Punkt Informacyjny dla Pracodawców

SPIS TREŚCI 25 6335748 25 6400978 25 6400983 604 649 661

I piętro

25 6441317 25 6400976 25 6400974 25 6400980 604 174 277

pokój 120

25 6446122 w. 222 25 6400988 25 6400953

pokój 11

25 6446122 w. 211 lub 311 25 6400970

pokój 111

25 6339275 25 6400991 25 6400977

pokój 100

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

25 6446122 w. 206 lub 303 25 6335612 25 6400987 25 6400981

pokój 106

Staże

25 6446122 w. 302 lub 318 25 6400975

pokój 102

Współpraca z pracodawcami

Szkolenia, przygotowania zawodowe dorosłych

Doradcy zawodowi Prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne

Dlaczego warto z nami współpracować? ....................................................................................................4 Słowo wstępne .............................................................................................................................................5 Centrum Aktywizacji Zawodowej ................................................................................................................6 Pośrednictwo pracy .....................................................................................................................................7 Jak zgłosić wolne miejsce pracy? .................................................................................................................8 Formy realizacji ofert pracy ........................................................................................................................11 Targi pracy, giełdy pracy .............................................................................................................................12 Nasze usługi - twój sukces! ........................................................................................................................13 Prace interwencyjne ...................................................................................................................................14 Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ....................................................15 A może stażysta? ........................................................................................................................................16 Przygotowanie zawodowe dorosłych ........................................................................................................17 Refundacja szkoleń pracowników . ............................................................................................................18 Roboty publiczne . ......................................................................................................................................19 Zanim zatrudnisz cudzoziemca ..................................................................................................................20 Poradnictwo zawodowe . ...........................................................................................................................21 Punkt informacyjny dla pracodawców ......................................................................................................22 Zielona linia ................................................................................................................................................22

www.praca.siedlce.pl

3


DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ? Dysponujemy obszerną bazą danych osób bezrobotnych i poszukujących pracy o różnych kwalifikacjach,wykształceniu i doświadczeniu zawodowym. Za naszym pośrednictwem informacja o wolnym miejscu pracy szybko trafia do osób poszukujących zatrudnienia. Staramy się rozpoznawać i zaspokajać potrzeby lokalnego rynku pracy. Stosujemy nowoczesne metody selekcji i rekrutacji pracowników. Posiadamy szeroką ofertę usług i instrumentów rynku pracy. Wspieramy pracodawców finansowo i pomagamy tworzyć nowe miejsca pracy.

Szanowni Państwo Informator ,,Razem na rynku pracy” prezentujący ofertę Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach, ma na celu przybliżenie usług i instrumentów rynku pracy przeznaczonych dla pracodawców. Tworzyliśmy niniejszą publikację z zamiarem pogłębienia współpracy i ułatwienia kontaktów Pracodawców z Urzędem. Od wielu lat nasza pomoc w ramach usług i instrumentów rynku pracy stwarza szansę na dofinansowywanie działań przyczyniających się do rozwoju Państwa Firm, powstawania nowych miejsc pracy, a także pozyskiwania przeszkolonych pracowników. Nasz Urząd dysponuje obszerną bazą osób bezrobotnych o różnych umiejętnościach i doświadczeniu, wykształceniu i predyspozycjach zawodowych, co pozwala na znalezienie odpowiednich, poszukiwanych przez Państwa kandydatów do pracy. Bardzo serdecznie zachęcamy do współpracy. Jesteśmy przekonani, że nasze wspólne działania przyczynią się do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Ewa Marchel

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach

Dążymy do zapewnienia wysokiej jakości usług. Nasze usługi są bezpłatne ! 4

www.praca.siedlce.pl

www.praca.siedlce.pl

5


CENTRUM ATYWIZACJI ZAWODOWEJ

Centrum Aktywizacji Zawodowej zajmuje się m.in.: ff pośrednictwem pracy, ff poradnictwem zawodowym i informacją zawodową, ff organizacją szkoleń, ff pomocą w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia.

6

www.praca.siedlce.pl

Pośrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. Urząd udziela informacji pracodawcom o kandydatach do pracy w związku ze zgłoszoną ofertą pracy oraz inicjuje i organizuje kontakty między nimi.

ZASADY POŚREDNICTWA PRACY

JAWNO

Działalność Centrum ukierunkowana jest na aktywną współpracę z pracodawcami oraz osobami bezrobotnymii poszukującymi pracy.

BROWOLNO DO

T PNO DOS

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) to wyspecjalizowana komórka organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach realizująca zadania w zakresie usług i instrumentów rynku pracy.

POŚREDNICTWO PRACY

RÓW NO

www.praca.siedlce.pl

7


Składając ofertę pracy należy wypełnić pola wymagane. PAMIĘTAJ

Jak zgłosić wolne miejsce pracy ? Pracodawca składając ofertę pracy powinien ją dokładnie opisać podając m.in. nastepujące informacje: stanowisko i miejsce wykonywanej pracy ff zakres obowiązków przyszłego pracownika ff wymagania dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i umiejętności kandydata ff realne wynagrodzenie ff rodzaj zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie: www.praca.siedlce.pl ff

W przypadku braku danych w polach wymaganych Urząd powiadamia pracodawcę o konieczności uzupełnienia zgłoszenia wolnego miejsca pracy. Nieuzupełnienie przez pracodawcę zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia powoduje, że oferta nie jest przyjmowana do realizacji.

Oferta nie zostanie również przyjęta do realizacji, jeśli pracodawca: ff ff ff

zawrze w ofercie wymagania naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu zgłosił tę ofertę jednocześnie do innego powiatowego urzędu pracy w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy lub jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy

Oferta zostaje upubliczniona poprzez zamieszczenie jej: ff ff ff

8

w siedzibie Urzędu na stronie internetowej Urzędu www.praca.siedlce.pl na Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia – Centralna Baza Ofert Pracy www.psz.praca.gov.pl

www.praca.siedlce.pl

ważne

Oferta pracy zostanie wycofana z realizacji w przypadku: ff co najmniej trzykrotnego braku możliwości skontaktowania się z pracodawcą ff uzyskania informacji o przyjęciu do pracy ustalonej liczby osób ff upływu okresu aktualności oferty więcej informacji na stronie www.praca.siedlce.pl

9


Ofertę pracy można zgłosić do Powiatowego Urzędu Pracy

FORMY REALIZACJI OFERT PRACY

osobiście w Punkcie Informacyjnym dla Pracodawców lub pokoju nr 120

Pośrednictwo półotwarte

pisemnie na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach, ul. Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce - oferta jest upowszechniana nie później niż w następnym dniu po dniu przyjęcia do realizacji

faxem na numerem: (25) 633 57 47 - oferta jest upowszechniana nie później niż w następnym dniu po dniu przyjęcia do realizacji (oryginał zgłoszenia należy niezwłocznie dostarczyć do Urzędu)

Informacja o wolnym miejscu pracy jest dostępna dla wszystkich osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, natomiast nazwa i adres firmy nie są zawarte w ogłoszeniu.

@

e-mailem na adresem: pracodawca.info@praca.siedlce.pl. Jako załącznik należy dołączyć zgłoszenie wolnego miejsca zatrudnienia - oferta jest upowszechniana nie później niż w następnym dniu po dniu przyjęcia do realizacji (oryginał zgłoszenia należy niezwłocznie dostarczyć do Urzędu)

  10

bezpośrednio u pośrednika podczas wizyty w Państwa Firmie

Pośrednictwo otwarte Informacja o wolnym miejscu pracy, za zgodą pracodawcy, podawana jest do ogólnej wiadomości z podaniem nazwy i adresu pracodawcy. Kandydaci do pracy zgłaszają się bezpośrednio do pracodawcy.

za pomocą e–zgłoszenia, należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia wolnego miejsca pracy dostępny na stronie internetowej www praca.siedlce.pl w zakładce DLA PRACODAWCÓW / AKTYWNY PRACODAWCA - oferta zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń nie później niż w następnym dniu po dniu przyjęcia do realizacji. www.praca.siedlce.pl

więcej informacji na stronie www.praca.siedlce.pl

11


NA CO MOŻE LICZYĆ PRACODAWCA? Targi Pracy

Od 2004 r. organizujemy cyklicznie Targi Pracy z udziałem pracodawców, osób poszukujących zatrudnienia i instytucji mających wpływ na rozwój rynku pracy. Umożliwiają one bezpośrednie spotkania osobom planującym zmianę swojej sytuacji zawodowej z potencjalnymi pracodawcami, a pracodawcom – pozyskanie dobrych pracowników. Nasze Targi to nie tylko korzystne zmiany kadrowe, ale także doskonała okazja do promocji i kreowania wiarygodnego wizerunku firmy. Inicjatywa organizacji Targów znalazła uznanie zarówno u osób poszukujących pracy jak i pracodawców. Co roku rośnie liczba uczestników Targów i osób je odwiedzających. Siedleckie Targi Pracy organizowane są w czerwcu, w ostatnią sobotę miesiąca.

Giełdy pracy

Szanując czas pracodawców proponujemy organizację giełd pracy w siedzibie naszego Urzędu. Umożliwiają one bezpośredni kontakt w jednym miejscu i czasie z większą liczbą osób poszukujących zatrudnienia. Na giełdę pracy kierowane są osoby bezrobotne, wyselekcjonowane według wymogów wskazanych przez pracodawcę w ofercie pracy. Gwarantuje to szybkość i skuteczność doboru nowej kadry. Dysponujemy dobrze przystosowaną do tego celu salą konferencyjną na ok. 45 miejsc, umożliwiającą spotkania z kandydatami, zapewniającą komfort przeprowadzanych rozmów. Sala udostępniana jest NIEODPŁATNIE.

NASZE USŁUGI - TWÓJ SUKCES! *Realizacja wszystkich wymienionych instrumentów rynku pracy uzależniona jest od posiadania przez Urząd środków finansowych.

12

www.praca.siedlce.pl

więcej informacji na stronie www.praca.siedlce.pl

13


REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

PRACE INTERWENCYJNE Prace interwencyjne mają na celu aktywizację osób bezrobotnych poprzez częściową refundację pracodawcom kosztów ich zatrudnienia. Organizator, który ubiega się o zorganizowanie prac interwencyjnych powinien złożyć wniosek do Urzędu wraz z ofertą pracy oraz z kompletem wymaganych załączników. Na prace interwencyjne mogą zostać skierowane osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W zależności od kategorii osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, którą zamierza zatrudnić pracodawca, refundacja kosztów może odbywać się przez okres od 6 do 24 miesięcy. Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy to: ff bezrobotni do 25 roku życia i powyżej 50 roku życia; ff bezrobotni długotrwale albo po realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2*, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; ff bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego; ff bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia; ff bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia; ff bezrobotni niepełnosprawni; Refundacja kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne jest pomocą publiczną w formie subsydiówpłacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. * Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r., Nr 69, poz. 415 z poźn. zm.)

14

www.praca.siedlce.pl

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to wsparcie finansowe, które może udzielić powiatowy urząd pracy w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego. Organizator, który ubiega się o refundację powinien złożyć wniosek do Urzędu wraz z ofertą pracy oraz z kompletem wymaganych załączników. Kto może ubiegać się o refundację? ff podmiot prowadzący działalność gospodarczą ff producent rolny ff niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła Urząd pracy może zrefundować koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Wnioskodawca zobowiązuje się do zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy oraz do utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznaną refundacją. Podmiot, który otrzymał refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, jest obowiązany dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli zatrudniał na utworzonym stanowisku pracy skierowanego lub skierowanych bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu pracy łącznie przez okres krótszy niż 24 miesiące albo naruszył inne warunki umowy o refundację. więcej informacji na stronie www.praca.siedlce.pl

15


A MOŻE STAŻYSTA? Staż ma na celu nabycie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Organizator, który ubiega się o zorganizowanie stażu powinien złożyć wniosek do Urzędu wraz z ofertą i programem stażu, zgodnie z obowiązującym wzorem oraz z kompletem wymaganych załączników. Podstawą rozpatrzenia wniosku jest przedłożenie wszystkich wymaganych dokumentów. Wybór organizatora odbywa się zgodnie z zasadami organizacji staży. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy pracodawcą, a  starostą (powiatowym urzędem pracy) i  może trwać do 12 miesięcy. W okresie trwania umowy Urząd sprawuje nadzór nad przebiegiem stażu.

W okresie odbywania stażu bezrobotnemu przysługuje: ff stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, ff dwa dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu, za które przysługuje stypendium.

16

www.praca.siedlce.pl

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH Przygotowanie zawodowe może odbywać się w dwóch formach: 1. Praktyczna nauka zawodu: ff pozwala osobie bezrobotnej uzyskać tytuł zawodowy lub egzamin czeladniczy (kończy się egzaminem kwalifikacyjnym). 2. Przyuczenie do pracy dorosłych: ff umożliwia zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych (kończy się egzaminem sprawdzającym), ff kierowane jest do osób posiadających kwalifikacje częściowo dezaktualizowane przez przerwę w wykonywaniu zawodu lub wymagających uzupełnienia o specyficzne umiejętności. Organizator, który ubiega się o zorganizowanie przygotowania zawodowego powinien złożyć wniosek do Urzędu wraz z ofertą oraz z kompletem wymaganych załączników. Ta forma pomocy realizowana jest na podstawie: ff umowy w sprawie przygotowania zawodowego zawartej między starostą a pracodawcą, ff umowy między starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową. W trakcie przygotowania zawodowego bezrobotnemu przysługuje: ff stypendium w wysokości 120 % zasiłku dla bezrobotnych, ff prawo do 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania przygotowania zawodowego dorosłych. więcej informacji na stronie www.praca.siedlce.pl

17


REFUNDACJA SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW Warunkiem koniecznym otrzymania refundacji jest utworzenie przez pracodawcę funduszu szkoleniowego, w ramach posiadanych środków, przeznaczonego na finansowanie lub współfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Fundusz szkoleniowy może być utworzony przez więcej niż jednego pracodawcę na zasadzie porozumienia. Utworzenie, funkcjonowanie i likwidację funduszu szkoleniowego reguluje układ zbiorowy pracy lub regulamin funduszu szkoleniowego. Pracodawca, który chciałby skorzystać ze szkolenia powinien złożyć wniosek o refundację do Urzędu właściwego ze względu na siedzibę swojej firmy albo miejsce prowadzenia działalności wraz z wymaganymi załącznikami.

ROBOTY PUBLICZNE Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy oraz organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką m.in.: ochrony środowiska, oświaty, kultury, turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa. Zatrudnienie w ramach robót publicznych nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy. Organizator, który ubiega się o zorganizowanie robót publicznych, powinien złożyć wniosek do Urzędu wraz z ofertą pracy oraz kompletem wymaganych załączników. Ta subsydiowana forma zatrudnienia jest skierowana do bezrobotnych: ff długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2*, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, ff powyżej 50 roku życia, ff bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, ff samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, ff którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, ff niepełnosprawnych, ff dłużników alimentacyjnych. Starosta zwraca organizatorowi robót publicznych, który zatrudnił skierowanych bezrobotnych, przez okres do 6 miesięcy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej. * Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r., Nr 69, poz. 415 z poźn. zm.)

18

www.praca.siedlce.pl

więcej informacji na stronie www.praca.siedlce.pl

19


Zanim zatrudnisz cudzoziemca

spoza Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Uproszczona procedura (bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca) Podejmowanie krótkoterminowej pracy w Polsce w okresie do 6 miesięcy w ciągu roku (licząc od pierwszego dnia wjazdu do Polski) dotyczy obywateli: ff Republiki Białorusi, ff Republiki Gruzji, ff Republiki Mołdowy, ff Federacji Rosyjskiej, ff Ukrainy. Podmiot (pracodawca lub osoba fizyczna), zamierzający powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi musi spełnić następujące przesłanki: ff rejestruje wraz z kopią oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsca zamieszkania składającego oświadczenie, ff składa pouczenie dla pracodawcy, ff zarejestrowane oświadczenie przekazuje cudzoziemcowi, który na jego podstawie uzyskuje w konsulacie polskim kraju stałego zamieszkania wizę w celu wykonywania pracy, ff podmiot zatrudnia cudzoziemca po uzyskaniu wizy na okres wskazany w zarejestrowanym oświadczeniu. ff w przypadku rezygnacji z  zamiaru powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na podstawie zarejestrowanego oświadczenia, prosimy o zgłoszenie tego faktu w urzędzie pracy, w którym zostało zarejestrowane. 20

www.praca.siedlce.pl

PORADNICTWO ZAWODOWE Doradca zawodowy udziela pomocy pracodawcom w zakresie: ff doboru kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy, ff wspierania procesu rekrutacji oraz diagnozowania predyspozycji zawodowych kandydatów do pracy, ff wspierania rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych. Pracodawca w trakcie spotkania z doradcą zawodowym ma możliwość: ff korzystania z bezpłatnych konsultacji, ff uzyskania pomocy w zakresie rekrutacji z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi, ff zebrania informacji na temat form pomocy oferowanych przez urząd pracy, ff pozyskania informacji na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy, ff wspólnego przygotowania profilu kandydata i opisu stanowiska pracy. Oprócz indywidualnych spotkań z doradcą oferujemy także porady grupowe dla pracodawców i pracowników w zakresie rozwoju zawodowego.

więcej informacji na stronie www.praca.siedlce.pl

21


i

ZIELONA LINIA

centrum kontaktowe dla klientów urzędów pracy z całej Polski

Punkt Informacyjny jest miejscem pierwszego kontaktu pracodawców i przedsiębiorców z Powiatowym Urzędem Pracy w Siedlcach. Mieści się na pierwszym piętrze budynku. W Punkcie Informacyjnym można: ff uzyskać informacje na temat oferowanych przez Urząd form wsparcia przy zatrudnianiu osób bezrobotnych, co pozwoli na obniżenie kosztów zatrudnienia, ff otrzymać obowiązujące w Urzędzie formularze oraz druki konieczne przy ubieganiu się o zatrudnienie osoby bezrobotnej Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.00 Formy kontaktu:  telefonicznie - nr 25 633 57 48 @ pocztą elektroniczną: pracodawca.info@praca.siedlce.pl  osobiście ( I piętro, Urząd Pracy w Siedlcach) 22

www.praca.siedlce.pl

ff dostarcza informacje o ofertach pracy,

szkoleniach, usługach urzędów pracy i innych zagadnieniach z zakresu rynku pracy ff celem systemu jest ułatwianie pracodawcom poszukiwania pracowników Infolinia urzędów pracy tel. 19 524 www.zielonalinia.gov.pl czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00

PRACODAWCO ! znajdź Swojego PRACOWNIKA stwórz konto w serwisie Za pośrednictwem naszej strony dopisz się do bazy firm. System działa podobnie do portali, z tą różnicą, że jest całkowicie BEZPŁATNY. www.praca.siedlce.pl » Dla pracodawców » AKTYWNY PRACODAWCA


„Misją Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach jest dążenie do zapewnienia stabilnego rozwoju lokalnego rynku pracy poprzez podejmowanie sprawnych i skutecznych działań wynikających z ustawowych zadań oraz własnej inicjatywy”.

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21 Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach 08-110 Siedlce ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21 tel. 25 632 76 15 fax 25 633 57 47 08-110 Siedlce e-mail: pracodawca.info@praca.siedlce.pl tel. 25 632 76 15 fax 25 633 57 47 www.praca.siedlce.pl e-mail: pracodawca.info@praca.siedlce.pl www.praca.siedlce.pl Wydanie drugie 2013

Poradnik dla Pracodawców II wydanie