Page 1


I Wielkość bezrobocia Po zakończeniu okresu zimowego z lokalnego rynku pracy zaczynają napływać coraz lepsze wiadomości. W Gdańsku stopa bezrobocia zmniejszyła się w ujęciu miesiąc do miesiąca o 0,1 punktu procentowego. Podobna sytuacja została zaobserwowana również na terenie powiatu W marcu 2003 roku wreszcie nastąpił długo wyczekiwany spadek bezrobocia. W Gdańsku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 268 osób i obecnie wynosi 14 460 (spadek o 1,8 proc.). Analogiczna sytuacja miała także miejsce w powiecie gdańskim, na terenie którego zarejestrowanych było 3 541 bezrobotnych, to o 61 osób mniej niż w lutym br. (spadek o 1,7 proc.).

• policealne i śr.zawod. (22,4%) • średnie ogólnokształcące (12,7%) • zasadnicze zawodowe (19,3%) • gimnazjalne i poniżej (24,8%) Z kolei osoby zarejestrowane w PUP zamieszkałe na terenie powiatu gdańskiego legitymują się odpowiednio wykształceniem:

Redukcji uległa także stopa bezrobocia. W Gdańsku wskaźnik ten zmalał do poziomu 6,9 proc. (spadek o 0,1 punktu procentowego), z kolei na terenie powiatu gdańskiego do 9,9 proc. (spadek o 0,2 punktu procentowego).

• wyższe (12,6%) • policealne i śr.zawod. (22,4%) • średnie ogólnokształcące (10,7%)

Wykres 1. Procentowy udział bezrobotnych z Miasta Gdańska i powiatu gd. w ogólnej liczbie zarejestrowancyh

Wykres 2. Stopa bezrobocia w Mieście Gdańsk i powiecie gdańskim w okresie od stycznia do marca 2014 r.

12

Powiat gdański 19,7%

10,2% 10,1% 9,9%*

10 8

7,0%

7,0%

6,9%*

styczeń

luty

marzec

6 4 2 Miasto Gdańsk 80,3% Miasto Gdańsk

luty

marzec

Źródło: PUP w Gdańsku * - prognoza PUP w Gdańsku

Powiat gdański

Bez zmian pozostała natomiast struktura osób poszukujących zatrudnienia. Pod względem płci, wciąż dominującą grupą bezrobotnych są kobiety, których w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku widnieje 9 414, co stanowi 52,3 proc. ogółu wszystkich zarejestrowanych. Z kolei ze względu na wiek, przeważającą grupą bezrobotnych, zarówno na terenie Gdańska, jak i powiatu, są osoby od 25 do 34 roku życia (3915 zarejestrowanych w Gdańsku i 1039 w powiecie) oraz w przedziale 35-44 lata (3279 oraz 759). Najmniejszą grupę bezrobotnych reprezentują natomiast osoby dojrzałe, powyżej 60 roku życia. W Gdańsku jest ich 972, zaś na terenie powiatu 142.

styczeń

• zasadnicze zawodowe (23,4%) • gimnazjalne i poniżej (30,9%) Dane statystyczne pozwalają również na analizę sytuacji osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Łącznie w rejestrze urzędu pracy jest ich 15 843 (o 236 osób mniej niż w lutym 2014 r.), co stanowi 88% spośród wszystkich zarejestrowanych.

Analizując dane pod względem wykształcenia, struktura osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP i zamieszkałych na terenie Gdańska przedstawia się następująco: • wyższe (20,8%) -2-


II Oferty pracy W marcu pracodawcy w największym stopniu poszukiwali pracowników przetwórstwa przemysłowego, handlu oraz budownictwa. Niestety, liczba zgłoszonych ofert pracy była niższa niż przed miesiącem W miesiącu sprawozdawczym do PUP w Gdańsku wpłynęły 854 oferty pracy, o 67 mniej niż w lutym br. (spadek o 7,3 proc.). Tradycyjnie większość z nich dotyczyła możliwości podjęcia zatrudnienia na terenie Miasta Gdańska (745 ofert). Jedynie co dziesiąte ogłoszenie (109 ofert) dotyczyło pracy na terenie powiatu gdańskiego. Na terenie Gdańska pracodawcy poszukiwali przede wszystkim pracowników sektora: przetwórstwo przemysłowe (19,4%), działalność w zakresie usług administrowania (15,6%) oraz budownictwo (11,2%). Pozostałe oferty, dotyczyły w głównej mierze sektorów: - handel hurtowy i detaliczny - 10,7% - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna - 8,3%

- działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (5,7%). W przypadku powiatu gdańskiego, największe zapotrzebowanie na rynku pracy było na pracowników branż: przetwórstwa przemysłowego (25,7%) oraz handel hurtowy i detaliczny (15,6%). Pozostałe z ofert dotyczyły w głównej mierze: - budownictwa - 11,0% - opieka zdrowotna i pomoc społeczna - 7,3% - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna - 5,5%

Wykres 3. Oferty pracy zgłoszone do PUP przez pracodawców w okresie od kwietnia 2013 r. do marca 2014 r. Miasto Gdańsk

800 700

Powiat Gdański 745

759 ofert

659 618

600

549

517 500 433

462

347 ofert

424 386

400

353

300

164 oferty 200 100

112

85

IV 2013

40 ofert

115 71

V 2013

VI 2013

VII 2013

VIII 2013

162

131 86

61

X 2013

IX 2013

XI 2013

XII 2013

109

81

I 2014

II 2014

III 2014

Źródło: PUP w Gdańsku

Tabela 1. Oferty pracy zgłoszone do PUP według branż

Miasto Gdańsk

Branża

Powiat gdański

Przetwórstwo przemysłowe

19,4%

Budownictwo

11,2% 11,0%

Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych

10,7%

15,6%

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

5,7%

2,7%

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

8,3%

5,5%

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

15,6%

3,7%

Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenie społ.

4,1%

1,8%

Edukacja

2,0%

1,8%

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

4,1%

7,3%

Pozostałe

18,9%

24,9%

Źródło: PUP w Gdańsku

-3-

25,7%


III Zwolnienia grupowe Firma Lekkerland SA to jedyne przedsiębiorstwo, które w okresie rozliczeniowym zgłosiło do PUP w Gdańsku zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia zwolnień grupowych. W tym samym czasie proces restrukturyzacji zakończyła Stocznia Gdańsk W marcu proces zwolnień grupowych rozpocznie niemiecki Lekkerland SA. Firma poinformowała PUP o planowanym zwolnieniu 45 pracowników. W okresie sprawozdawczym prowadzona

była także restrukturyzacja zatrudnienia w firmach, które o konieczności przeprowadzenia zwolnień poinformowały Urząd w okresie wcześniejszym. W marcu pracę straciło tam łącznie 31 osób.

Redukcje zatrudnienia zakończyła natomiast Stocznia Gdańsk SA. Firma od lutego ubiegłego roku rozwiązała umowy o pracę ze 180 pracownikami.

Tabela 2. Zwolnienia grupowe prowadzone na terenie Miasta Gdańska oraz powiatu gdańskiego

Zwolnienia grupowe - marzec 2014 Zgłoszenia dokonane w marcu 2014

Miasto Gdańsk Powiat gdański Razem

Liczba zakładów pracy 1 0 1

Liczba pracowników zgłoszonych do zwolnienia 45 0 45

Zak. pracy prowadzące w marcu zwolnienia gr. Liczba zakładów pracy Liczba zwolnionych pracowników 2 31 0 0 2 31

Zakłady pracy, które w miesiącu sprawozdawczym zakończyły proces zwolnień grupowych

Miasto Gdańsk Powiat gdański Razem

Liczba zakładów pracy 1 0 1

Liczba osób, które w skutek zwolnień grupowych utraciły zatrudnienie 180 0 180

Źródło: PUP w Gdańsku

Informacja miesięczna o sytuacji na lokalnym rynku pracy oprac. Łukasz Iwaszkiewicz Starszy inspektor powiatowy Dział Organizacji i Informatyki Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Tel.: /58/ 732-53-37 e-mail: liwaszkiewicz@pup.gda.pl www.pup.gda.pl kwiecień 2014

-4-

Informacja Miesieczna Marzec  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you