Catalogue of Tours #3-17

Page 1

27.09.2017

15:41

Page I

50 000 н а к л а д

KT_3-17.qxd

КАТАЛОГ

Т У Р I В ОСІНЬ–ЗИМА

www.intour.com.ua

жовтень – грудень

3’(66)17

www.cruisexpress.com.ua

I


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:41

Page II


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:41

Page 1


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:41

Page 2


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:41

Page 3

www.intour.com.ua Читайте у журналi

№3 (66) 2017

«Мiжнародний туризм» № 5 (137)’2017

Журнал «Каталог турiв «Мiжнародний туризм» Засновник та видавець — ТОВ «Редакцiя журналу «Мiжнародний туризм» Головний редактор Олександр ГОРОБЕЦЬ Літературний редактор Євген БУДЬКО Комп’ютерна графiка та верстка Євгена КРУТОВЕРЦЕВА Зареєстровано Мiнiстерством України у справах преси та iнформацiї, серiя КВ, № 7037 вiд 7.03.2003 Кольороподiл та друк: Видавничий дiм «Рема<Принт» Вул. В. Чорновола, 2, оф. 1, м. Київ, 01135, Україна Тел.: (044) 486<2820, 486<8004 Тираж — 50 000 примiрникiв Передрук матерiалiв — тiльки з дозволу редакцiї. За рекламну iнформацiю вiдповiдає рекламодавець. Думка авторiв публiкацiй не завжди збігається з думкою редакцiї. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть фактiв, власних назв та iмен, iнших вiдомостей несуть автори. © Редакцiя журналу «Мiжнародний туризм» Кловський узвiз, 15, м. Київ, 01021 Тел./факс: (044) 254<5190, 254<5193 E mail: welcome@intour.com.ua

Видавничий дiм

ПОЛІГРАФІЧНІ ПОСЛУГИ:

144 сторiнки яскравих вражень Замки ПОЛЬЩІ Мандри «ОНУКИ» Кілти ШОТЛАНДІЇ

Хвиля і камінь ЄВРОПИ

«Мiжнародний туризм» · Журнали · Книжки · Альбоми · Проспекти · Буклети · Плакати · Настільні й кишенькові календарі · Рекламні сумки · Візитки · Наклейки · Стікери · Біг борди · Розробка фірмового стилю

Звертайтеся за телефонами:

254 5190, 254 5193 E mail: welcome@intour.com.ua


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:41

Page 4


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:41

Page 5


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:41

Page 6

Ñàìå öÿ ìîëîäà ÷àð³âíà æ³íêà ïðåäñòàâëÿº òóðèçì â óêðà¿íñüêîìó ïàðëàìåíò³, ëîá³þº òà â³äñòîþº éîãî íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³. ßê öå âäàºòüñÿ, ³ ùî î÷³êóº íàøó íåïðîñòó «â³äïî÷èíêîâó» ñôåðó? ªâãåí ÁÓÄÜÊÎ

Депутат від туризму

Р

РОМАНОВА Анна Анатоліївна — голова підко мітету з питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності Верховної Ради. Член фракції «Об’єднання «Самопоміч». До обрання була заступ ником міського голови Чернігова. Перша жінка із цьо го міста, яка стала народним депутатом України. Закінчила фізматшколу, педуніверситет («Іс торія та соціальна педагогіка»), технологічний університет («Менеджмент організацій»), школу розвитку лідерського потенціалу ASPEN Україна,

6

Українську школу політичних студій (USPS), На ціональну академію держуправління при Президен тові України. Кандидат економічних наук («Ре гулювання розвитку міста на засадах формуван ня та використання бренду територій»). Один із небагатьох українських експертів із територіаль ного брендингу. Волонтер, експерт і керівник громадських про ектів. Виховує доньку Вікторію.


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:41

Page 7

— Пані Анно, почнімо з останніх подій. Ви по вернулися з робочої поїздки до Китаю. Чи чекати нам прориву на величезний ринок Піднебесної? — Це була поїздка саме з такою метою! Укра їнські туроператори з ініціативи Асоціації індуст рії гостинності вирішили самотужки зрушити скелю з мертвої точки. Очолила делегацію я. На поїздку не пішло жодної копійки з держбюдже ту — все було на ентузіазмі й власних зусиллях. І вже є перші результати: Україна зацікавила потужних китайських туроператорів, і вони вже у середині червня прилетіли до нас з ознайом чим візитом. 122 мільйони китайців лише за минулий рік виїхали подорожувати за кордон! Це майже у 3 рази більше, ніж населення України! І ці ман дрівники витратили понад 114 мільярдів дола рів! А тепер найцікавіше: знаєте, скільки китай ців за минулий рік приїхали до України? Лише 20 тисяч. Це менше 0,01% від загального китай ського виїзного турпотоку. А все тому, що Україна для китайських турис тів — terra incognita. І вони ще мусять отримува ти українські візи. Відразу після візиту до Китаю я направила в МЗС України та до віце прем’єра з економіки листа із такими пропозиціями: розробити полег шений механізм отримання візи для китайських тургруп, скасувати візи для громадян КНР із шен генськими візами, перекласти китайською мо вою онлайн анкети для оформлення українсь кої візи безпосередньо після прильоту в наші аеропорти, сприяти відкриттю нових авіарейсів між нашими країнами і, звичайно, сприяти по пуляризації українського турпродукту в КНР. — Чудова перспектива! А взагалі — тури стичний досвід яких країн може бути зараз ко рисним Україні? — Дивлячись у якому напрямі. Наприклад, що стосується болючої теми — просування на шого турпродукту під час збройного конфлікту на Сході, тут варто запозичити досвід Ізраїлю. Країна витрачає десятки мільйонів доларів на популяризацію своїх турможливостей. Чим біль ше загострення конфлікту, тим більше фінансів іде на промоцію. Адже ізраїльтяни як ніхто ро зуміють, що туризм — це інвестиції. Водночас сфера дуже чутлива до іміджу країни у зовніш ньому інформаційному полі. Як тільки в міжна родних новинах слово «Україна» звучить у не гативному контексті, частина іноземних турис тів відвертається від нас. Визначати пріоритетні аудиторії туристів вар то повчитися хоча б у сусідньої Польщі. Там чіт ко виділили шість країн, із яких запрошувати муть гостей, із ними насамперед і працюють. Не можна рекламувати країну для всього світу: і неефективно, і ніяких ресурсів не вистачить. — Завершилася сесія Верховної Ради. Які ініціа тиви висунуто вашим комітетом протягом неї? — Важливе досягнення: комітет домігся ви ділення коштів для промоції України у світі. По ки що це 1 мільйон євро на рік. Багато це чи ма ло? У невеличкій Грузії ця сума становить 12 міль йонів євро, у Польщі — близько 15 мільйонів... Це не кажучи про бюджети туристичних «монст

рів» світу. Очевидно, що завдяки залученню ту ристів економіка отримує в рази більше коштів і робочих місць, поліпшується її інвестиційний клімат. Важливо проконтролювати ефективність витрачання цих коштів. Адже ресурс обмежений, і реклама має бути цільовою. Поляків в Україні цікавлять історичні місця, особливо пов’язані з польським періодом, італійців і турків — рес торани та розваги, білорусів — доступний шо пінг, казахів та азербайджанців — бальнеологіч не лікування, голландців — Чорнобиль, китай ців — промисловий туризм… Окрім того, в цьому півріччі прийнято два важливі туристичні законопроекти, співавтором яких була я. Вони сприяють розвитку сільсько го та винного туризму. Ми скасували ліцензію для виноробів на гуртову торгівлю, і це дасть змогу вижити малим винарням. Також скоро не треба буде реєструватись і сплачувати податки тим, хто на селі здає свою садибу туристам (не більше 10 ліжко місць). Це дозволить розвива тися сільському туризму, збільшить зайнятість

на селі та вмотивує сільську молодь займатися З організаторами цікавою і прибутковою справою. Закон поки що та учасниками турвиставки на стенді України. підтримано у першому читанні. А взагалі протягом трьох років вдалося здолати непробивну стіну: створити орган у виконавчій владі, який відповідає за державну політику у сфе рі туризму, домогтися коштів на промоцію тур потенціалу держави, уперше за 14 років провести парламентські слухання щодо розвитку туріндуст рії, досягти спрощеної процедури оформлення ук раїнської візи, запустити внутрішній туризм… — Якою ви бачите туристичну стратегію України? — Успішна туристична стратегія України — це пріоритет внутрішнього та в’їзного туризму над виїзним. В’їзний туризм при цьому має бу дуватися на чітко визначених пріоритетних ауди торіях. На туристів із яких країн ми маємо орієн туватися? Під кого робити турпродукт, його рек ламу та логістику? Наприклад, зараз Україну най більше відвідують… молдовани. Потім — білору си та росіяни. І лише далі йдуть угорці, поляки, турки, ізраїльтяни та німці. Правда, несподівано? Нам треба дещо переорієнтовувати турпото ки, відкривати нові ніші, а не приймати ситуа цію такою, якою вона є. Поки що Україна не ви ➧

7


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:41

Пекін, травень 2017 го. Члени української делегації на зустрічі з урядовцями й туроператорами Китаю.

8

Page 8

користовує можливості величезного китайсько го ринку, канадської та американської діаспор. Туристи із цих країн вирізняються високою пла тоспроможністю й можуть швидко оживити ук раїнську індустрію гостинності. Звісно, щоб при ймати їх, треба вибудувати зручну логістику та цікавий турпродукт. — Які ставите перед собою завдання на наступ ну сесію? — Ухвалення великого нового Закону Украї ни «Про туризм»! Триває узгодження позицій із Мінекономіки. Зокрема є дискусійні питання щодо обов’язковості категоризації закладів роз міщення (присвоєння «зірок»), скасування лі цензій туроператорам і спеціальних дозволів для гідів та екскурсоводів. Особисто я за обов’язкову категоризацію, але необхідно зробити цю процедуру легкою та про зорою. Адже кількість «зірок» — це той загально прийнятий критерій сервісу, на який зважають туристи всього світу і навіть ми з вами, коли пла нуємо подорож. Також, вважаю, скасовувати ліцензії для тур операторів зараз не можна. Це нашкодить без пеці в’їзних туристів. Зважаючи, що Україна увійшла у десятку найнебезпечніших країн для подорожей, ми не маємо права ризикувати ре путацією держави. Закон «Про туризм», прийнятий 2004 року, дещо застарів у частині визначення понять. І най головніше — у ньому не закріплено пріоритету розвитку в’їзного та внутрішнього туризму. Тоді як надходження в економіку та робочі місця все редині країни забезпечують насамперед вони. Це своєрідний експорт послуг. А виїзний туризм — це коли українці подорожують за межами дер жави і гроші вимиваються з країни. — Чи обмежується ваша діяльність у туриз мі законотворчістю? — Звісно, ні! Постійно реалізовую проекти, пов’язані з розвитком індустрії гостинності. Три роки тому запустила акцію #Подорожуй Україною. Річ у тім, що українці 25 років не подо рожували рідною країною. Національна економі ка недоотримала понад 6 мільярдів доларів, які на ші громадяни щороку витрачали за кордоном. Ук раїнці мало знали одне одного, тому в країні на зрів розбрат. Я закликала співвітчизників виклада ти фото мальовничих місць України, описувати їх

та закликати подорожувати батьківщиною. Так у соцмережах з’явилися тисячі фото чарівних ку точків країни, які раніше були маловідомими. Також я увійшла до правління новоствореної Асоціації індустрії гостинності України, місія якої — розвивати внутрішній туризм. Їздимо по країні, згуртовуємо людей на місцях у турактив, навчаємо створювати конкурентоздатний тур продукт. Потім приємно бачити результати своєї праці. Подивіться, як правильно почала просу ватися Херсонщина: українці дізнаються про ма льовничий безлюдний острів Джарилгач, пусте лю Олешківські піски... Іноді необхідно просто вселити в людей надію і дати дороговказ. Багато працюю над промоцією України та різ них туристичних місць. Віддаю перевагу нестан дартним підходам. Наприклад, під «Євробачен ня» розробила та випустила буклет для іноземців, де в ілюстрованій, цікавій формі дала поради. Буклети мали шалений успіх. Зараз плануємо перекласти їх китайською та турецькою мовами. Щодо популяризації туристичних місць, я впевнена, що найкраще зацікавлює інформація, подана живою мовою у вигляді легенд. У Євро пі та Америці місцеві можуть біля кожного ка мінчика створити легенду. Цікаві історії, анімо вані екскурсії, креатив забезпечують «додану вар тість» території. Моє хобі — створювати сувенір ні книжки путівники про міста, де історія пода ватиметься саме у вигляді легенд. — Одним зі свіжих починань, до якого ви має те відношення, є туристичний портал «Zruchno. Travel». Що нового він внесе в мережу? — Це перший в Україні туристичний портал. На одному сайті можна за короткий час повніс тю спланувати свою подорож Україною. Зруч но — тому й така назва. Знайомі часто мене за питували, куди можна поїхати на вихідні з ма ленькими дітьми, де можна провести романтич ний вікенд, куди відправити маму полікуватись… І я розуміла, що потреба в інформації про турис тичні місця рідної країни — величезна. Тому поя ва «Zruchno.Travel» — це своєрідна революція в індустрії гостинності країни. За такими онлайн сервісами майбутнє. Зараз у світі дедалі частіше організація подорожей відбувається онлайн. — Скоріше за все, Україна найближчими рока ми не матиме своєї Анталії, свого Лувру... Чим ми можемо привабити світ?


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:41

Page 9

— Маємо всі можливі види туризму: істори ко пізнавальний, пляжний, гірськолижний, сіль ський, гастрономічний, оздоровчий, діловий, сентиментальний, паломницький, екстремаль ний, шопінг… Україна — найдоступніша країна Європи, за співвідношенням «ціна – якість» ви переджаємо багато європейських країн. Київ — одна з найбезпечніших столиць Європи, де ри зик теракту менший, ніж, скажімо, у Парижі, Брюсселі чи Берліні. До речі, це підтвердило «Єв робачення 2017». Багато місць ваблять еколо гічністю: повірте, для таких країн, як Китай, від сутність смогу — це вже розкіш. Влітку маємо м’який клімат, що може сподобатися туристам зі спекотних країн Сходу. У нас великі можли вості бальнеологічних курортів. Наприклад, у Трускавці надаються близько 40 видів лікуваль них процедур, тоді як у Карлових Варах — не більше 10. Ну і, звичайно, унікальна кухня, тра диції та красиві гостинні люди. — Нарешті в нас туризм визнано прибутковою сферою, віднесено до Мінекономіки. Та у парла менті туризм об’єднали в комітеті із суто дота ційними «сім’єю», «молоддю» та «спортом». Чи правильно це? — У політиці для досягнення мети часто до водиться робити ірраціональні речі. Комітет сім’ї, молоді та спорту — це насамперед команда лю дей. У нашому комітеті дуже ефективний керів ник Артур Палатний і злагоджена команда, які допомагають мені розвивати український туризм. Можу сказати точно, що саме у цьому комітеті, і з цією командою туристична сфера має великі шанси для розвитку. — Яке ставлення до цієї сфери в народних де путатів? Чи маєте від них підтримку? — Спочатку було справді непросто. Доводи лося щодня розвіювати міфи про «неприпусти мість розвитку туризму, коли в країні війна». Але вода камінь точить. Завдяки наполегливості, не впинній роботі та вірі в результат я досягла по розуміння як серед депутатів, так і в Кабміні. Як ви самі кажете, навіть створено департамент із туризму при Міністерстві економіки та торгівлі. Я знайшла однодумців у різних фракціях і ство рила міжфракційне об’єднання «Україна турис тична». Вперше за багато років лід скрес, турис тична справа зрушила з місця. — Чи враховуєте думку професійної громад ськості у своїй законотворчості? — Звісно, я дуже тісно спілкуюся з усіма тур операторами та турасоціаціями. При нашому ко мітеті навіть створено громадську раду з пред ставників громадських організацій. Крім того, йде обмін пропозиціями в інтернет групах. Я за вжди відкрита. Якщо когось іще не знаю, а є про позиції, ось моя особиста електронна адреса: romanova.center@gmail.com. — Що, на вашу думку, мають робити україн ці для туризму на місцевому рівні? Чи є приклади життєствердних ініціатив? — По перше, в обласних, районних, міських радах варто зберегти підрозділи з питань туриз му. Основним їхнім завданням буде розробка та реалізація стратегії розвитку галузі та просуван ня міста або регіону. А для цього вони мусять по

в’язати три речі: політичну волю, розвиток ін фраструктури та промоцію унікальних особли востей свого краю. По друге, потрібно затвердити чи продовжи ти дію місцевих програм розвитку туризму на найближчі роки. І закласти на це достатньо кош тів у бюджети! Знаю багато випадків, коли хоро ші програми приймаються, але не діють через відсутність фінансових і людських ресурсів. За підрахунками експертів, щоб 300 тисячне місто, яке лише починає туристичний шлях, стало при ймати бодай 100 тисяч туристів на рік, необхід но інвестувати у просування не менше мільйо на гривень. — Ваш рідний Чернігів — справжня культур на скарбниця. Ви відповідали в ньому за туризм. Як там справи зараз, яке в міста туристичне майбутнє? — Чернігів вважаю одним з найперспективні ших туристичних міст України. Колись я запро понувала його туристичний слоган — «Місто ле генд». Саме там зосереджено найбільше старо давніх храмів на одиницю території. Чернігів — сакральний центр України ще з княжих часів. Але поки про це не стане широко відомо, турис ти не поїдуть. Насамперед треба правильно сфор мувати місцевий турпродукт і розрекламувати

його серед киян. Адже від Києва до Чернігова — лише 130 кілометрів хорошою прямою дорогою! З моєю допомогою в Чернігові ще чотири ро ки тому з’явилася міська навігація в єдиному стилі, вільний доступ до Wi Fi у туристичних місцях, анімовані екскурсії, незвичні пам’ятни ки та лавочки… Готую до друку сувенірну книж ку «Чернігів — місто легенд», де у простій, ціка вій формі подано найромантичніші та найміс тичніші історії міста... — Напевно, ви самі теж буваєте туристкою. Який відпочинок любите, які мрії вже справдили ся, а на які сподіваєтеся? — Люблю різне: пізнавати нові місця, змі нювати «картинку», отримувати яскраві емоції, розширювати кругозір... Усе це дарують нам подорожі. До речі, на тлі глобальних процесів індустрія гостинності — чи не єдина сфера економіки, яка розвиватиметься наступні десятиріччя. За подо рожами — майбутнє! ■ Фото з особистого архіву депутата.

У Чернігові на «Дерун фесті». У квітні цього року в місті зафіксували рекорд України з випікання дерунів.

9


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:41

Page 10

marysyagorobets

Follow

#MC #TVhost#TravelJournalist 2,200 posts 19.5k followers 595 following


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:41

Page 11

marysyagorobets «MIRUM Elounda Villas», Crete, Greece

● ● ●

❤ 5788 Ви коли небудь мріяли про розкішну віллу з басейном та садом, приватним пляжем та... сусідом Зевсом?! :) На Криті, острові богів, мрії мають унікальну властивість — ставати дійсністю. Головне — чітко знати, де шукати і під яким номером. Буквально. :) Здаю основні паролі та геолокацію: 10 вілл перлин у короні «Mirum Elounda Villas», у найфешенебельнішому районі Криту, легендарній Елунді, пляжі якої мають «Блакитний прапор» — міжнародний знак екологічної чистоти. За 15 років відвідин різних куточків Криту можу сказати однозначно — це чиста правда. Лагіднішого моря годі й шукати. Тож недовго думаючи я вирішила влаштувати собі фотосет на Villa #17, аби одразу візуалізувати себе власницею розкішної 900 метрової вілли із власною територією на 4875 «квадратів», білосніжними пляжем, причалом, а головне — феєричним краєвидом смарагдової бухти Мірабелло та острова з венеційською вежею XV століття... Процес утілення мрій пішов. Фото — на доказ. Поки в небесній канцелярії розглядають мою заявку на віллу, я в ролі Brand Ambasador Mirum в Україні буду рада допомогти вашим #dreamscometrue :) Просто зазначте в темі листа: #МРІЯнаВІЛЛУ #Welcome #followme # Greece #Греція #Crete #Крит #Elounda #MirumEloundaVillas #simplyluxury #mustsee #LuxuryEstate #нерухомістьБогів #MarysyaGorobets #brandambassador #InternationalTourismMagazine #журналМіжнароднийТуризм #lifeisatravel #dreambig


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:41

Page 12

1

ЕЙЛАТ

Насолодитися водними розвагами та найкращим місцем пляжного відпочинку Розташований на узбережжі Червоного моря Ейлат — най південніше місто країни. Завдяки своєму теплому клімату воно залишається місцем надзвичайних пригод для шану вальників пляжного відпочинку та водних видів спорту про тягом цілого року. Поплавайте на ейлатському Дельфіновому рифі. Унікальна підводна екосистема поблизу чудового пляжу дозволяє відвідувачам спостерігати за життям веселих мор ських істот, перетворюючи купання на дивовижну пригоду.

5

причин відвідати Ізраїль від Ганни СЄРОКУРОВОЇ, голови представництва Міністерства туризму Ізраїлю в Україні

12

2

ПУСТЕЛЯ НЕГЕВ

Відкрити ізраїльську пустелю, сповнену чудес і захопливих пригод Пустеля — не просто порожнє місце, вона вабить безліч чю можливостей. Неповторна природа, історичні пам’ятки та дбайливо доглянуті заповідники відкриють вам свої дива. Тут можна вирушити на велосипедну прогулянку або про їхатися на верблюді, пройти пішохідним маршрутом чи об рати джип ралі пустелею, пережити одну з найбільш наси чених адреналіном та безпечних пригод у вашому житті. Просто складаючи маршрут свого туру Ізраїлем, не забудь те вирушити на південь, щоб побачити деякі з унікальних принад цієї країни.


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:42

Page 13


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:42

Page 14

3

МЕРТВЕ МОРЕ

Відчути себе на сьомому небі у найнижчій точці Земної кулі Цілющі властивості лазурових вод Мертвого моря, запа морочлива краса пейзажів його узбережжя, незліченні ста рожитності та пам’ятки природи, розташовані в унікально му куточку землі, — усе це робить Мертве море місцем спо кою, натхнення, здоров’я, гармонії тіла та душі. Ви можете полежати на поверхні води, прийняти грязьові ванни або вирушити оглядати околиці — Мертве море сповнене чудо вих можливостей для неповторного відпочинку.

4

ЄРУСАЛИМ

Торкнутися духовних скарбів світу в столиці трьох провідних релігій Єрусалим — це прогулянка, яка охоплює тисячоліття ду ховної історії людства. Пройдіть пагорбами, на яких стоїть місто, відчуйте унікальне поєднання минулого та сьогоден ня, священного і повсякденного. Одне з найдавніших посе лень світу, святе місто для іудеїв, християн і мусульман — Єрусалим стане для вас місцем зосередження унікального естетичного та духовного досвіду.

5

ТЕЛЬ-АВІВ

Поринути в задоволення без відриву від справ… або з повним відривом! Закохатись у Тель Авів дуже просто — варто хоча б раз побачити це яскраве та життєлюбне місто. Можна годинами гуляти вздовж його приморського бульвару, який проліг на кілька кілометрів. Тель Авів із його численними клубами та ресторанами не спить уночі. Пориньте в його принади! А вдень неодмінно завітайте на один із найбільших ринків Близького Сходу — Шук ха Кармель, саме тут ви ознайоми теся з неповторним колоритом місцевого життя. Приїхавши до Ізраїлю раз, ви знайдете ще безліч причин завітати до нього знову і знову! Фото надані Ігорем Сальніковим

14


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:42

Page 15


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:42

Page 16

Â³í ³äå ç ïîñàäè ç³ ñëîâàìè: «Öå ïåðåìîãà!». Î÷³ëüíèê ñòîëè÷íîãî òóðèçìó Àíòîí ÒÀÐÀÍÅÍÊÎ ââàæຠäîñÿãíåííÿì ñêàñóâàííÿ ï³äðîçä³ëó, ÿêèé î÷îëþâàâ, ³ ñòâîðåííÿ íîâîãî. ªâãåí ÁÓÄÜÊÎ

Це перемога!

П

— Пане Антоне, дозвольте привітати вас із довгоочікуваною структурною зміною в Київській міськдержадміністрації: ви так натхненно писали про неї у «Фейсбуці». Що вона несе? — Замість управління туризму Київсь кої міськдержадміністрації з’явиться управ ління туризму та промоції. Оголошено кон курс на посаду голови. За назвою стоїть велика функціональна різниця. Нове управління стане не лише головним органом туристичної галузі у сто лиці, а ще й структурою з просування міс та в сенсі туристичної привабливості та створення позитивного іміджу. Це по пер

16

ше. А по друге, ми вже не у структурі де партаменту економіки та інвестицій КМДА, а є окремим підрозділом. У Європі зазви чай ні з чим не об’єднують таку сферу, як туризм, на якому сходиться понад 50 галу зей економіки та культури. Я справді вважаю цю зміну перемогою нашої команди. Тепер є можливість само стійно приймати рішення, проводити дуже багато заходів. З іншого боку, це накладає відповідальність за такі рішення. — Із фінансуванням розвитку туризму буде краще? — Точно не гірше. Бюджети для цієї структури не зменшились. А ось прове


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:42

Page 17

дення закупівель спростилося: матимемо своїх юристів і бух галтерів, які швидше зможуть відпрацьовувати документи. Нове управління матиме також комунальне підприємство — КП КМ ТІЦ (туристичний інформаційний центр), який допома гатиме управлінню в реалізації міської програми, вестиме госпо дарську діяльність, виступатиме консолідатором різних структур у нашій сфері. Звичайно, на наступний рік ми подали бюджетний запит на збільшення фінансування. Але скільки реально нам виділять гро шей, залежить від депутатів і комісій Київради. Досі нам надава ли 16 мільйонів гривень, а ми просимо 32 мільйони. Порівняно з іншими столицями це незначні витрати. Наприклад, Рига ви трачає на розвиток туризму понад 4 мільйони євро на рік, Тель Авів — 6 мільйонів євро, Берлін — 10 мільйонів євро. До речі, одна з причин зростання нашого запиту — проведен ня в Києві фіналу футбольної Ліги чемпіонів наступного року. Щоб отримати багато туристів у травні 2018 го, цей захід потріб но популяризувати вже зараз! — У випадку з новим управлінням ви особисто, даруйте, за що боролись, на те й напоролись: тепер доведеться брати участь у кон курсі на посаду… — У даному разі не переймаюся кар’єрним зростанням, важ ливо зробити на своєму місці щось значуще. Я завжди прагнув, щоб у владній структурі кожного регіону був окремий підрозділ із туризму. Бо дуже часто рішення щодо цієї галузі в містах і областях зовсім не залежать від тих людей, які нею опікуються. На жаль, поки що це так навіть на рівні Кабміну: замість Міністерства туризму є лише департамент туризму та ку рортів у складі Мінекономрозвитку. Проблема не лише в тому, що бракує фахівців або фінансування — вона в бюрократичній системі. Такій несамостійній структурі, аби погодити якусь опе рацію, треба пройти складні кола узгодження і затвердження. Тому я й вважаю появу нового управління перемогою. Воно має повноваження, якщо хочете, «міністерства туризму Києва». Може брати участь у міжнародних програмах, працювати на гран товій основі… Нарешті, є власна печатка, бланк — це повноцін на юридична особа.

— Перед ким тепер звітуватиме? — Перед заступником київського міського голови Олексієм Юрійовичем Резніковим, безпосередньо перед Віталієм Володи мировичем Кличком, перед профільною комісією Київради, гро мадськістю… Контролю не стало менше. Змінилася структура ро боти. Раніше, перш ніж вжити якихось заходів, ми узгоджували все з профільним департаментом, потім — із його бухгалтерією, далі — з його юристами та ще з якоюсь його службою, потім усе це надходило до нашого профільного заступника міського голови, і лише після цього можна було, скажімо, здійснити необхідну за купівлю. Два роки ми хотіли спростити цю систему! Тепер очолити управління туризму та промоції КМДА може хтось іще, крім мене, але сам туристичний процес уже матиме нову динаміку й даватиме нові можливості. — Схоже, ви не дуже тримаєтеся за посаду? — Скоріше, не хочу робити на цьому акцент. Зараз командою працюємо в новому УТП, але функціоналу й завдань не стало менше, відповідальність — така ж. Тим паче, ще є громадський простір і робота з учасниками ринку через професійні асоціації. У Європі держустанови дбають про стратегію та ідеологію, а безпосереднім втіленням програм розвитку в країнах і містах за ймаються туристичні альянси, асоціації, турофіси. Вони точно краще знають, що потрібно, і саме там — горнило туристичного процесу. Таке державно приватне партнерство чекає й нас. На ➧

Екскурсія в «київському автобусі».


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:42

Page 18

жаль, поки що не маємо серйозної консо лідованої структури навіть на рівні Києва, хоча громадських туристичних організацій багато. Отже, в туризмі Києва непочатий край роботи, у тому числі в громадській сфері. — Ви два роки на посаді, тож є що згада ти. Взагалі — як ви, людина зі сходу Украї ни, з його окупованої нині частини, прийшли до столичної мерії? — До 2014 року в Донецьку та по всій Україні я дуже щільно займався подієвим туризмом — наприклад, проводив матчі «Євро – 2012» у Донецьку, деякі наші івен ти відбувалися за кордоном. У результаті я зрозумів, як просувати ті чи інші країни, міста, дестинації через міжнародні фести Стенд України об’їхав головні турвиставки Європи. валі, змагання, конкурси... І зараз у своїй роботі роблю акцент на пропагуванні Киє ва через подієвий туризм. Погодьтесь, у сві ті безліч міст, які прославились однією Навпроти мого вікна щогодини зупиняється чер єдиною подією. Потім почалася війна. Я поважаю свою воний двоповерховий екскурсійний автобус. Та країну і шаную українське, як і ті побрати ми, з котрими ми підіймали синьо жовтий кий собі індикатор туристичної активності. Цього прапор над Донецьком тоді, коли по місту року туристів у салоні на 30–40 відсотків більше! вже висіли російські триколори. Ми роби ■ ли те, що добре вміли, — пропагували все українське, організовували патріотичні мі — Чи сформулювали ви самі для себе — чому ви обрали бік Ук тинги, боролися за український Донбас. На жаль, запізно. Дове раїни? Адже теж перебували в інформаційному полі Донбасу, по лося залишати рідні місця. Чому Київ, міськдержадміністрація? Останні роки працювали збавленому українства. — Формулюю це кількома словами: я дуже люблю свою країну по всій Україні, робили багато івентів, дуже активно розвивали події в столиці України. Гадаю, нас помітили, тому й запропону і хочу, щоб мої діти жили в ній. — До речі, у вас нещодавно народився син Лев, вітаємо! вали мені з Олексієм Євченком розвивати столичний туризм. Зго — Дякую! Впевнений, що він тут зможе стати щасливим і бути дом Євченко став радником міністра економіки Айвараса Аб ромавічуса, а я — спочатку заступником голови управління ту корисним своїй країні. На сто відсотків переконаний, що Україна — краща за будь ризму КМДА, а потім і головою. Ніколи не називав себе суперфахівцем із туризму. Але вже сьо яку іншу країну. Бо поїздив світом, побачив тамтешні плюси й годні Київ може багато чого навчити будь яке місто України у мінуси. Запевняю: в нас круто! Треба тільки це довести іншим і плані розвитку цієї сфери. І він, зрештою, це робить. Тісно спів самим собі. Наша біда — те, що часто дивимося в тарілку сусіда працюємо зі Львовом, Запоріжжям, Тернополем, Одесою — об і думаємо, що там смачніше. Біда моїх земляків із Донбасу в тому, що більшість із них ніколи не виїжджали за межі своєї області мінюємося досвідом. й не знають, як живуть інші. У мене ж не було ілюзій. Не було і сумнівів, на який бік ставати. Антон — прихильник — Тож який курс ви взяли, очоливши столичний туризм? туристичної активності — Якраз потрібно було розробляти галузеву програму щодо й навіть екстриму. розвитку туризму, і ми командою це зробили. Насамперед мусили створити інфопростір навколо Києва як безпечного міста. Перша промо кампанія пройшла під слоганом «Kyiv safe and nice». За взірець нам був Ізраїль, який усю свою іс торію успішно долає ту саму проблему. Потім стало ясно, що Київ більше не відштовхує, і його тре ба пропагувати як напрямок вихідного дня. Таке бачення дикту вало нам підходи до організації подальшої роботи, видання рек ламно інформаційної продукції, участь у світових турвиставках, проведення подій, співпрацю з іномовними медіа… Щомісяця в нас гостювали іноземні журналісти, які потім на батьківщині розповідали, що Київ справді безпечний, доброзичливий, недо рогий і щедрий на враження. — І наскільки вдалося спростувати стереотипи? — Вважаю, злам в уявленнях про Київ і Україну відбувся. Але потрібно продовжувати в тому ж дусі. Звісно, якби нам такий рек ламний бюджет, як у Риги, можна було б і ролик на CNN запус тити. Та це коштує 300–400 тисяч євро, а в нас весь бюджет — менше 600 тисяч євро.


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:42

Page 19

— Колись Україна вже крутила туристичний ролик на CNN. Про це багато говорили, але реально його крутили лише кілька разів. — У цій справі дуже важлива система. Скажімо, зараз у нас щомісяця виходять різні публікації про Київ у бортових журна лах міжнародних авіаліній та поїздів «Інтерсіті»… — Кількість іноземних туристів зростає? — Із 2014 року їх побільшало майже удвічі: якщо тоді було 850 тисяч, то цього року розраховуємо на 1,5 мільйона. Найвищою позначкою довоєнного рівня була 1,8 мільйона — її ми досягнемо максимум до 2020 року, а може, й значно швидше, враховуючи фінал футбольної Ліги чемпіонів у Києві. Якщо перед війною середня тривалість перебування інозем ців у готелях Києва становила 1,8–2 доби, то зараз — 2,4–2,6. Ну, а потік українських туристів до столиці зріс майже утричі й досяг 3 мільйонів. Це надзвичайно важливо не лише з еконо мічного боку, а й для консолідації нації. — Що ще вважаєте своїми досягненням за останні два роки? — Напевно, це той фідбек, та віддача від туристичної громад ськості, яку відчуваємо зараз. За відгуками працівників турбізне су, для них нині все стало простішим, зрозумілішим, вони бачать нашу роботу. Колеги без проблем можуть зайти до нас, знайти порозуміння з будь яких питань. І це головне. Якщо ж предметно і практично, то… Майже на 80% зреалізо вано цільову міську програму за півтора року до її завершення. Зроблено банальні, але важливі речі, яких Україна не мала всі 26 років: туристично інформаційні центри в аеропортах, туристич ний портал міста, туристичний мобільний додаток, ID картка «Київ пасс»... Якісно по новому беремо участь у міжнародних заходах. У минулі роки столичний туризм мав суто символічний бюджет, а тепер маємо на що спертися. Нарешті у владних коридорах туризм почали сприймати як га лузь економіки. Коли ми просили кошти на певні заходи, на нас дивилися великими очима: в країні війна — який туризм? А за раз на кожній нараді: туризм, туризм… Мер міста та все керівниц тво особисто переймаються цим питанням. Приємно! Добре було б таке ставлення до турсфери перенести і на рівень держави. На вакансію голови департаменту туризму Міеконом розвитку теж оголошено конкурс. За відповідного керівництва, я впевнений, уже через рік можемо мати Міністерство туризму. І це буде правильно. Бо деякі міністерства у нас вузькоспрямо вані, нішові: інформації, тимчасово окупованих територій… А тут ідеться про надзвичайно об’ємну сферу. Сподіваюсь, якщо екс перимент із «міністерством туризму Києва» пройде успішно — а станеться саме так, — то Міністерству туризму України бути. — Чи відносите ви до своїх здобутків «Євробачення – 2017»? Де хто каже, воно не окупилося. — На сто відсотків оцінюю його як перемогу — і свою особис ту, і команди. Ми багато зробили, щоб «Євробачення» відбулося саме у Києві. Повірте, були моменти, коли Одеса наступала на п’яти, і нам довелося повністю викладатися. Для міста конкурс однозначно окупивсь. Але не варто все оці нювати у коштах від квитків, бо гості витрачали ще й на готелі, транспорт, розваги, харчування... Та й це лише маленька частин ка користі. Після пісенного конкурсу, проведеного з великим ус піхом і трансльованого на 200 мільйонів глядачів, Київ отримав позитивний резонанс у всьому світі. До нас поїхало більше турис тів, зросли надходження, інвестиції… Це вплив на роки. У мене навпроти вікна офісу буквально щогодини зупиняється двопо верховий екскурсійний автобус — такий собі червоний індика тор туристичної активності. Цього року він наповнюється на 30–40 відсотків більше! Хіба це не успіх? Організатори «Євробачення» визнали, що за останні 4 роки у плані безпеки Київ підготувався найкраще. Коли у Європі від бувалися теракти, в нас усе йшло без ексцесів. Тепер наших фа хівців запросили до Лісабона допомагати налагоджувати безпеку «Євробачення – 2018».

— Яким ви бачите туристичне майбутнє Києва? Невже лише як «столиці на вікенд»? — На найближче майбутнє — саме так. Поки що не треба гна тися за двотижневими турами, варто сповна використовувати на явний попит. Київ має бути завантажений на всі вихідні. А в будні ми й так є діловим центром України, приймаємо бізнес гостей. На вікенди треба планувати яскраві події. Кияни поїдуть на дачі, а туристи — до столиці. Київ буває клубним, екскурсійним, па ломницьким… До речі, ми — єдине місто в Європі з чистою річ кою, де доступні різні види водного спорту (за це Київ називають «серф сіті»). Китайці полюбляють Київ за те, що тут «можна ди хати»: в них великі проблеми з екологією, а в нас 45 відсотків пло щі столиці становлять парки.

У складі української делегації в Китаї. Травень 2017 року.

У парку «Київська Русь».

У перспективі Київ може стати вагомою альтернативою вже трохи заїждженим європейським містам. Серед іноземної молоді поширився вислів «Київ — це новий Берлін». У нас зараз є бага то того, що колись було на Заході, місто не перевантажене турис тами, заклади харчування працюють не як «конвеєри для турис тів», а пригощають смачно. У нас дешевше, душевніше... Я дуже люблю Київ, люблю те, чим займаюся. Туризм — моє захоплення. Мені подобаються фестивальні події, екстремальні види спорту. Об’їздив багато країн із цікавістю та користю. Зразок туристичного мобільного додатку для Києва ми привезли з Бар селони, «KyivPASS» — з Осло, туристичної навігації — з Лондона… Упевнений, якщо згуртувати таких же захоплених, на Київ че кають великі туристичні зрушення. ■ Фото з особистого архіву посадовця

19


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:42

Page 20


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:42

Page 21


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:42

Page 22

Âàøå çäîðîâ'ÿ — ВАША НАЙКРАЩА ІНВЕСТИЦІЯ!

Í

Найцінніше, що є у світі, — це, без сумніву, наше здо ров’я. Вкрай важливо про нього дбати і балувати себе заслуженим відпочинком після важких днів, сповнених турбот і клопотів. І де, як не у відомому курортному місті з більш ніж 650 річною традицією, у передгір’ях Круш них гір, в оточенні красивих колонад і унікальних тер мальних джерел? Саме на курорті Карлови Вари можна насолодитись унікальним у своєму роді відпочинком.

22

Якщо вирішите відвідати Карлови Вари, готель «CARLSBAD PLAZA Medical Spa & Wellness» буде най правильнішим рішенням. Заклад розташований в істо ричному центрі курорту й пропонує клієнтам найшир ший спектр медичних і санаторно курортних послуг у Чеській Республіці, що включають близько 250 видів лі кувальних процедур. У готелі терапевтичні відділення загальною площею понад 3500 кв. м пропонують лікуван


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:42

Page 23

ня у традиційному бальнеологічному центрі «MEDICAL SPA GALLERY» з класичними карловарськими процеду рами, застосуванням води цілющих термальних джерел і сучасними медичними практиками. Вимогливі клієнти можуть скористатись унікальною концепцією індивіду ального лікування в «MEDICAL SPA SUITES» і прийма ти свої процедури в абсолютно приватній обстановці, в одному й тому самому місці, в один і той самий час. А най вибагливіші, завдяки унікальній концепції «MAJESTIC MEDICAL SUITES», зовсім не зобов’язані відмовлятися від комфорту своїх особистих апартаментів і при цьому можуть максимально використовувати лікування. Воно проводиться професіоналами, які забезпечують макси мальний догляд, проводячи лікувальні процедури прос то в номері. До готелю прилягає власна клініка — «Carlsbad Clinic» із високопрофесійною командою лікарів 14 спеціаліза цій. Ці фахівці гарантують проведення всіх процедур на максимально високому рівні. Окрім того, кожен клієнт може під час свого перебування в будь який час відвіда ти унікальний «Wellnessland ALT KARLSBAD» із 7 видами саун і 5 типами басейнів. Готель пропонує 2 чудові ресто рани, 4 бари, конференц зали, казино, салон краси, перу карню та розкішні магазини. У фойє, на додачу до всього, б’є фонтанчик термальної води. Запевняємо, перебуван ня в готелі «Carlsbad Plaza Medical Spa & Wellness» стане найкращою інвестицією у ваше здоров’я!

За допомогу в підготовці матеріалу дякуємо готелю «Carlsbad Plaza».

«CARLSBAD PLAZA Medical Spa & Wellness hotel»*****superior Карлови Вари, Чеська Республіка reservation@carlsbadplaza.cz Tel.: (+420) 353 225 502 www.Carlsbad Plaza.ru #carlsbadplaza

23


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:42

Page 24

Зустрічайте

Celebrity Edge втілення розкоші та майбутнє круїзної індустрії

Грудень – 2018

Д

изайн майбутнього, інновації та неперевершеність — це лише кілька слів, якими можна схарактеризувати новий лайнер. «Родзинкою» суд! на є «Magic Carpet» — платформа, яка зупиняється на кожній з палуб і до! повнює її. Цей неймовірний інженерний витвір є першою в світі консольною платформою заввишки 13 поверхів! На Вас чекає неймовірний комфорт і затишок у каютах, на палубах та в міс! цях для дозвілля від найкращих дизайнерів і суднобудівників у світі! Побачити це, відчути ці емоції — це значить стати частиною історії!

24


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:42

Page 25

Компанія «Експрес вояж» Вул. Бульварно!Кудрявська, 33!б, оф. 9, м. Київ Тел.: (044) 499!54!54 www.cruisexpress.com.ua Ліцензія АЕ № 272960 від 25.09.13

25


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:42

Page 26

«Êðà¿íà ï³ðàì³ä» íå ïåðåñòຠäèâóâàòè íåâè÷åðïíèìè ìîæëèâîñòÿìè äëÿ ðîçâèòêó òóðèçìó. Ïðî ïåðñïåêòèâè ñï³âïðàö³ ç Óêðà¿íîþ íàì ðîçïîâ³â ãîëîâà Ðàäè ç ïðîñóâàííÿ òóðèçìó ªãèïòó Õ³øàì åëü Äåìåð³, ÿêèé çàâ³òàâ äî Óêðà¿íè íàïåðåäîäí³ îñ³ííüî-çèìîâîãî ñåçîíó. ³êòîð ÑÈÄÎÐÅÍÊÎ

Нові горизонти Єгипту

Д

Для нашої держави Україна є важливим торговим партнером. Товарообіг між на шими країнами становить близько 2,3 млрд доларів на рік, і туризм у цьому відіграє не останню роль. Минулий рік був успішним для туристичного сектору Єгипту. За дани ми Всесвітньої туристичної організації, за 2016 рік країна збільшила потік турис тів на 51%, довела його до 5,26 млн осіб і вийшла на друге місце в рейтингу напрям ків, які найшвидше розвиваються. Що ж до українських громадян, то ми нулого року їх прийнято на відпочинок 450 тисяч. З огляду на те, що період під вищеного попиту ще попереду, цього ро ку наша індустрія гостинності сподіваєть ся удвічі перевершити ті показники! Се ред усіх країн Україна посідає друге місце після Німеччини за обсягами туристів, які

26


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:42

Page 27

відвідують курорти Червоного моря. Це найдинамічніший ринок для Єгипту. Єгипет — цілорічний напрямок, але са ме восени починається сезон його найви щої популярності серед українців. Це пе ріод, коли працівники туризму можуть зро бити максимум для своїх співвітчизників і розкрити для них Єгипет якнайповніше. Хочу закликати українських туроперато рів розширити можливості відпочинку в Єгипті для своїх співвітчизників. Адже на ша країна — це не тільки пляжі. Покажіть своїм клієнтам інший Єгипет — колиску стародавньої цивілізації, скарбницю куль турної спадщини, напрямок медичного й оздоровчого туризму. Хочу звернути особ ливу увагу на чудові курорти єгипетсько го узбережжя Середземного моря. Вони вже давно відомі західноєвропейським ту ристам, і наступний літній сезон — гарна нагода представити їх українцям! Як і Каїр, Александрію, круїзи по Нілу та все, на що багатий Єгипет. Зі свого боку, влада Єгипту сприятиме вам повною мірою. Ми продовжуємо про граму фінансової та інформаційної під

тримки туроператорів: субсидуємо чартер ні програми, проводимо спільні PR акції та маркетингові кампанії для просування єгипетського турпродукту. Восени та взим ку плануємо організацію прес турів для українських журналістів і рекламних по їздок для турпрацівників. Єгипет як ніколи готовий приймати ук раїнських гостей. Останні кілька років по літичної нестабільності змінилися стабі

лізацією та розвитком економіки. Країна відкрита для нових проектів та інвестицій. Туристична галузь відновлюється після подій, які зашкодили її іміджеві. Протягом року на популярних курортах проведено реновації, підготовку та перепідготовку туристичних кадрів. Для цього Централь ний банк Єгипту виділив безвідсотковий кредит розміром 250 млн доларів. Важливим кроком для зростання ту ристичного потоку стане впровадження електронних віз, яке відбудеться найближ чим часом. Це спростить процедуру в’їз ду в країну. Особливу увагу приділяємо питанням безпеки. Значні сили правопорядку та най новіші технічні заходи гарантують кожному гостю впевненість і спокійний відпочинок. Дуже промовистою відповіддю на наші ста рання є зняття заборони на здійснення по льотних програм до Єгипту урядами біль шості європейських держав. Туристи з Ні меччини, Великобританії, Італії та інших країн повертаються на єгипетські курорти. Можемо з гордістю сказати, що Єгипет відкриває нові горизонти туризму! ■


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:42

Page 28

Таємна вечірка Òóðîïåðàòîð «Join UP!» çàïðîñèâ êîëåã íà òðàäèö³éíó çóñòð³÷ «Secret Garden», ùîá ï³äâåñòè ï³äñóìêè òóðèñòè÷íîãî ñåçîíó â Òóðå÷÷èí³ é ïîäÿêóâàòè ñâî¿ì ïàðòíåðàì.

Ц

Цього разу компанія обрала прихований від стороннього ока дворик «Villa Verde». Особливу атмосферу вечірки створювали грецькі статуї, сотні рослин і ро< тангові меблі. Гості могли відда< ватися мріям про майбутні подо< рожі, куштуючи авторські закус< ки, гаряче фондю і пряний глінт< вейн. Сад був прикрашений сот< нями свічок, ліхтариками та фло< ристичними композиціями, що перетворювали кожний його куто< чок на чудову фотозону. Гості були вбрані за дрес<кодом «total white». Остаточно поринути в атмосфе< ру свята допоміг cover band Ан< ни Коханчик і балет «Balldance Theater by Vitaliy Zagoruiko». Цей прекрасний вечір подарував чи< мало приємних відкриттів. Для підведення підсумків се< зону завітали менеджери турець< ких готельних мереж «Alva Don< .. na Hotels», «Gural Hotels» і «Papil< lon Hotels». Турагенти змогли по< спілкуватися з ними у невимуше< ній обстановці. За підсумками про< дажів літнього сезону готельєри нагородили українських колег. На вечорі також відзначали успіх концепту «Turkey Premium». Це унікальний для українського

ринку формат відпочинку з низ< кою переваг для туристів: най< кращими місцями на чартері, ін< дивідуальним трансфером, хар< чуванням на борту, окремою стій< кою реєстрації та premium hos< tess. Цими привілеями скорис< талися 6000 туристів, і всі вони в захваті! Найбільший український тур< оператор «Join UP!» із моменту відкриття турецького напрямку в 2014 році відправив за ним близько 500 000 туристів, 2700 літаків! Програма авіачартерів до Туреччини в нинішньому се< зоні охопила 9 міст України, бі< лоруські міста Мінськ і Гомель та столицю Молдови — Кишинів. У результаті «Join UP!» удвічі збіль< шив свої обсяги на дестинації і до кінця цього року збирається відправити до Туреччини сумар< но 220 000 туристів. Загалом у 2016 році «Join UP!» відправив відпочивати по всьо< му світу півмільйона туристів, а до кінця 2017 планує збільшити цей показник до 700 000! Такі цифри стають можливи< ми тільки завдяки злагодженій командній роботі готельєрів, аген< тів і туроператора. ■


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:42

Page 29

Гірськолижні тури Італія, Франція, Австрія, Швейцарія Лижні тури до Італії — від 565 євро / 8 днів Лижні тури до Австрії — від 560 євро / 11 днів Лижні тури до Франції — від 395 євро / 13 днів Лижні тури до Швейцарії — від 295 євро / 12 днів Туристична компанія «Artex’94» Вул. Грушевського, 28/2, оф. 54, Київ, 01030 Тел.: (044) 253-0009 (107); (050) 550-1122

www.artex.com.ua

Ліцензія АГ № 580619 від 05.10.2011 (термін необмежений)

«АРТЕКС’ 94» — найкращі тури за найкращими цінами до 100 країн світу! Від бюджетного до VIP-відпочинку — на сайті www.artex.com.ua


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:42

Page 30

Ó ñâ³ò³ º ÷èìàëî ÷àð³âíèõ êðà¿í: Òðèäåâ’ÿòå öàðñòâî, Ñåðåäçåì’ÿ, Íåáóâàë³ÿ, êðà¿íà Îç… Òà ëèøå îäíà çàâîéîâóº ñâ³ò ìóçèêîþ, ëþáîâ’þ ³ ãàðìîí³ºþ. Öå ªâðîïåéñüêà Ðåñïóáë³êà Êàäåáîñòàí, ïîñëàìè ÿêî¿ º ó÷àñíèêè âñåñâ³òíüî â³äîìîãî ãóðòó «Kadebostany».

Музична Рес&Публіка Þë³ÿ ÌÀËÀ,

ªâãåí ÁÓÄÜÊÎ

С

Спочатку був лише Kadebostan, він же — екзотичний діджей, співак, композитор і про дюсер Вільям Джеремія. 2011 го він гучно заявив про себе у Швейцарії, а потім і в Єв ропі своєю електронною музикою, прони заною звуками фанфар. Потім виник гурт «Kadebostany» з вокалісткою Аміною Каделлі, який 2014 року підкорив світ піснею «Castle in the Snow» — твір досі не зникає з ефірів і поп чартів. Публіку привабило несподівано ор ганічне поєднання гламуру, пафосу, ритму, романтики і певного філософського смутку. 2015 року гурт виступив і в Україні — в Одесі, а 2016 го побував у Києві, де музикан ти на правах почесних гостей взяли участь у програмі «Х фактор». Торік співачку Аміну змінила швейцарсь ка напівросіянка Христина. І зміни в колек тиві тривають. Але серцем гурту, його ідео логом був і залишається невгамовний вигад ник Вільям Джеремія, уява якого створила та продовжує розбудовувати дивну країну «на північ від Італії, на схід від Швейцарії та на захід від Туреччини».

30

«Європейська республіка Кадебостан», як назвав свою «країну походження» Дже ремія, завоювала найбільші сцени та підко рила найвідоміші фестивалі. Вигадана дер жава має власну валюту кад (правда, в об мінниках її не приймають), гімн, герб, на віть військову уніформу, в якій кадебостан ці здебільшого виступають на сцені, тощо. Нам так і не вдалося відшукати загад кову країну на мапі Європи. Зате, побував ши у Швейцарії, одного разу удостоїлись аудієнції самого Вільяма Джеремії й поспіл кувалися з ним без зайвої помпи та акреди тації. — Пане Президенте Республіки Кадебо стан, вітаємо вас від імені України! Що но вого у ваших краях: які альбоми, які гастро лі, які кліпи? — Вітаю і я мужніх, романтичних і при вітних мешканців України! Невдовзі «Kadebostany» випустять но ві пісні. Вони входитимуть до нашого но вого альбому «MONUMENTAL», що по бачить світ взимку.


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:42

Page 31

Рита, Христина і Вільям.

Наразі готуємо виступи для кількох клю чових літніх фестивалів, готуємося до ве ликого світового турне на підтримку но вого альбому. Ми представимо наших чу дових музикантів Республіки Кадебостан і двох фантастичних вокалісток — Риту й Христину. — Ви побували в Україні, ще й двічі. Якою вона вам запам’яталась? — Взагалі я мав нагоду відвідати вашу країну кілька разів, і для мене це було чи мось особливим! У вас дуже красиві, гор ді та водночас відкриті люди.

Мені також дуже сподобалися в Украї ні архітектура, символіка та пам’ятники. Відчувається велич, що вдало гармоніює з нашою музикою. — Як ви добираєте учасників гурту, тоб то послів держави Кадебостан? — Головний критерій — талант. Важли во також, щоб людина вписувалась у наш музичний стиль і додавала до нього щось своє, неповторне. Загалом нинішній склад «Kadebosta ny» — це багатокультурний список обда рованих музикантів і вокалістів, готових

підкорити світ. Я вірю в силу мультикуль туралізму. Для нового альбому «MONUMENTAL» я зібрав просто неймовірних виконавців з усього світу! — Ви, представники Кадебостану, всі такі різні — аж до кольору шкіри. Чи вико ристовуєте національні мотиви у музичній творчості? — Сумніваюся, що у мене є якесь чіт ке уявлення про те, що я хочу висловити моєю музикою. Намагаюся бути вільним від будь яких встановлених правил. Іду ➧

31


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:42

Page 32

своїм власним шляхом із надією та пра гненням зробити найкращу музику — сві жу, позачасову й емоційно наповнену. Вочевидь, це правильний шлях, адже дедалі більше людей у всьому світі приєд нуються до моєї культурної доктрини. — Чому колишня солістка Аміна виріши ла емігрувати з Кадебостану? Як у неї спра ви, чи підтримуєте ви контакти? — Вона захотіла розпочати сольну ка р’єру. Я подумав, що це чудова ідея. Завжди вважав, що моя музика створена для ро боти з різними голосами, а не з якимось одним типом вокалу. Тож вихід Аміни не збив нас зі шляху, а навпаки, став позитив ним кроком для всіх. Зрештою ми розши рили свій виражальний спектр, працю ючи з різними талановитими людьми, ко

32

Іду своїм власним шляхом із надією та прагнен ням творити найкращу музику — свіжу, позача сову й емоційно наповнену. І дедалі більше лю дей у всьому світі приєднуються до мене. ■ жен із яких додає свій внесок у бренд «Ka debostany». У результаті виходить дуже емо ційно насичена музика та захопливі шоу. До речі, Аміна написала тексти до кіль кох пісень нашого наступного альбому. Тож наші контакти зовсім не перервались. — Як ви зустрілися з Христиною і чому раптом вирішили, що це саме вона — нова «скарбниця Кадебостану»?

— Христина — одна з найбільших та ємниць Республіки Кадебостан, ми при ховуємо її за сімома замками. Вона має піднесений, елегантний і позачасовий го лос. Вона також вправна гітаристка, ба систка і дизайнерка. Наші нові костюми на зйомці в пустелі — її витвори. Вона ду же креативна і натхненна. Це надзвичай но велике надбання для проекту.


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:42

Page 33

Нова «скарбниця Кадебостану» — солістка Христина.

— Вільяме, мабуть, вам сто разів казали, що ви зовні нагадуєте Фредді Меркурі. У вас справді особливе ставлення до цього легендарного виконав ця? Ви його наслідували? — Я слухаю різну музику. Поринаю просто в му зичний потік нашої епохи. Вважаю це найкращим способом відкривати для себе нову музику. Учасники гурту «Queen» говорили, що вони ніколи не були модними, але завжди — популяр ними. Гадаю, ми могли б сказати те саме про «Kadebostany». Мені подобається мелодраматизм Меркурі, те, як він керував емоціями людей, перебуваю чи на сцені: в один момент він міг здаватися пе реповненим щастям і відкритим, потім так само закривавсь і розповідав якусь свою особисту іс торію. Для мене гарне шоу — це такі емоційні гойдалки, де глядачі протягом години встигають і усміхнутись, і поплакати. — Пане президенте, як узагалі виник Кадебостан? — Ідея заснувати Республіку Кадебостан ви никла десять років тому. Метою було створити місце для моєї творчості. Це найпотужніший інструмент для просування моєї музики та мого художнього бачення. Концепція досі не має ана логів у світі. — Що у вас за така таємнича держава, якої немає на жодній мапі? І як у ній з туризмом? — Кадебостан розташований між Європою та Азією — це не Захід і не Схід, а край, де зустрі чаються різні культури. А наш гурт — посли цієї держави! Ми республіка поп музики і завойовуємо світ мистецтвом. Прагнемо створити щось особливе та відмінне від усього іншого — музично і візу ально — й донести це до широкої аудиторії. Кадебостан — там, де ми, де лунає фантастич на музика, де ллються щирі емоції, де люди всіх рас і націй можуть єднатися в мистецтві. Приїж джайте, приходьте на концерти — і ви станете гостем Республіки Кадебостан. Надсилайте за пит для візи на нашій сторінці у «Фейсбуці»: facebook.com/kadebostany. — Головну архітектурну пам’ятку вашої краї ни знають усі — це «Замок у снігу». А які там є ще?

— Наша пісня «Castle in the Snow» — це тільки частина нашого Всесвіту і того, що планується в цьому році. Поки що це секрет. Я саме завершую роботу над новими цікавими композиціями, йде робота над новим відео... Усе це — акти творін ня нашої музичної країни, нашого світу. І все це виводить нас на наступний рівень існування. Для нас це дуже захопливий час. Якщо ви хоче те побачити щось справді неймовірне, приходь те і дивіться нас наживо в нашому новому шоу «MONUMENTAL». Там буде також епічна й емо ційна музика, що надасть вам нових сил. — Хто творить музику та слова до ваших пісень? — Найчастіше музику пишу я, також відпо відаю за музичний продакшн. Слова пісень ство рені різними поетами або співаками. Так, напри клад, для наступного альбому тексти готували Христина, Рита, Аміна, Сіссі Рада, я та деякі ін ші люди. — Як вважаєте, завдяки чому ваші пісні такі популярні? — Завдяки тяжкій безупинній праці та вели кому бажанню. — Ви самі любите подорожувати різними кра їнами? Чи надихають вас подорожі? — Я завжди в русі. Мені дуже цікаво всюди, де буваю. Знаходжу натхнення в людях і їхніх різ номанітних способах життя. Мені подобається спостерігати за ними в їхньому повсякденні. Світ цікавий і прекрасний у своїй різноманітності. — Попереду туристичне літо. Де вас можна буде побачити у червні — серпні? І звичайно, коли ми знову побачимо та почуємо вас в Україні? — Влітку ми братимемо участь у кількох фес тивалях, але це значно менше, ніж хотілося б. Адже мусимо наполегливо працювати над випус ком нового альбому та готувати наступне шоу. Активно гастролювати почнемо у жовтні зі світовим туром «MONUMENTAL». І будьте пев ні, що зробимо кілька зупинок в Україні! ■ «Kadebostany» в соцмережах: facebook.сom/kadebostany instagram.сom/kadebostany_official twitter.com/kadebostany

33


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:42

Page 34

Затишок центру

Г

Ìþíõåíñüêèé ãîòåëü «Cortiina» ðîçòàøîâàíèé ó ñåðö³ áàâàðñüêî¿ ñòîëèö³, âò³ëþº ¿¿ øèê, ðîáèòü äîñÿæíèìè ¿¿ ïðèíàäè ³ âîäíî÷àñ äຠçìîãó â³äïî÷èòè â³ä ì³ñòà.

Готель «Cortiina» — дещо більше, ніж Мюн хен і Баварія, бо це ще й трохи Італія. Принесен ня іноземного колориту є невід’ємною ознакою стилю компанії «Kull & Weinzierl», лідера в го тельній і ресторанній справі Мюнхена. Про рі вень свідчить те, що конкретно цей заклад є чле ном Мюнхенського готельного альянсу та мере жі «Design Hotels». І все таки головною перевагою «Cortiina Hotel» вважають розташування — в самому центрі Мюн хена, між оперним театром, площею Марієнплац і ринком «Віктуалієнмаркт». Ресторани, магази ни, музеї — все поблизу. Знайомство з пам’ят ками можна почати просто від дверей готелю.

34

Водночас заклад схований від міського гамо ру в затишному провулку. Він звільняє від жит тєвих турбот і клопотів, для чого й призначений. Його рекомендують для сімей, індивідуальних туристів і бізнесменів. Тут лише 75 номерів, що в поєднанні з класом сервісу відносить «Cortiina» до бутик готелів. Є один «напівлюкс», два «люкси» з двома ванни ми кімнатами в кожному, два «бізнес люкси» й один двоповерховий «maisonette suite». Дуже стриманий зовні, всередині готель є вті ленням елегантної розкоші. Ванни з юрського мармуру, свіжі квіти в номерах, оздоблення з темного мореного дуба...


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:42

Page 35

Найбільшого значення тут надають комфортному сну — його забезпечують матраци з чистого натурального каучуку та білизна з необробленої бавовни. Те й інше — гіпоалергенне, як і підлога з проолієного дуба. Меблі в частині номерів зроблені з європей ського кедру, аромат якого теж сприяє здоровому сну. Деякі по мешкання мають кухні, обладнані за останнім словом техніки. Бар «Cortiina» — це сучасне місце зустрічі в інтернаціональ ному стилі. Відпочивайте на зручних шкіряних диванах перед каміном і насолоджуйтесь авторськими коктейлями та стравами.

У переліку пропозицій готелю — трансфери з аеропорту й назад, цілодобовий сервіс, магазини, пральня, безкоштовний WLAN, цілодобовий тренажерний зал. Просто в номері вам мо жуть надати послуги спа. Поруч — метро «Марієнплац» і вокзал. А значить, звідси зруч но подорожувати Мюнхеном, Баварією, Німеччиною і далі. Зга дуючи приємні дні в «Cortiina Hotel». ■

www.cortiina.com

За допомогу в підготовці матеріалу дякуємо готелю «Cortiina» (Мюнхен, Німеччина).

35


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:42

Page 36


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:43

Page 37


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:43

Page 38

ЛУЦЬК

Ó ñòîëèö³ Âîëèí³ âæå íàâ÷èëèñÿ çàïðîøóâàòè é çóñòð³÷àòè òóðèñò³â òàê, ùî ò³ ïîâåðòàþòüñÿ òóäè îõî÷å ³ ç íåòåðï³ííÿì, à òàêîæ ïîäàâàòè ñêàðáè êðàþ ç øàðìîì òà âñ³ºþ äóøåþ. À ñêàðá³â òèõ ÷èìàëî…

Історія зі смаком меду

³êòîð ÑÈÄÎÐÅÍÊÎ Êîñòÿíòèí ÑÅÌÈÖÜÊÈÉ

В

«Високоповажне міщанство луцькеє й гос ті заморськії! А чи знаєте, що жиє в Лучесь кови дівчина, яка добре його минувшину знає? Про часи королівськії жваво оповідає, площу Ринок не оминає! А ще тими словечками гово рить, що й колись лучани славнії!» — так вітає дорогих гостей луцька міщаночка XVII сто ліття на початку театралізованої екскурсії містом. Лише за дві години вона знайомить туристів із княжим і королівським містом. У Луцьку екскурсії інтригують. Напри клад, інша театралізована ще й нічна — «Ро мантика та містика Лучеська». Або тури на тюнінгованому ретроавто «Волинянка» міс цевого виробництва. Або велоекскурсія «Луцьк на ровері». Державним історико культурним

Персонаж міських історій — пані Ключникова.

38

заповідником у певні дні вас проведуть без коштовно — це одна з ініціатив Центру ту ристичної інформації та послуг міста… Європейська вишуканість і українська гос тинність — так лучани характеризують своє місто, традиції та унікальний менталітет яко го формувалися майже тисячу років. Датою заснування Луцька вважається перша пись мова згадка про нього в Іпатіївському літо писі 1085 року. Але насправді місто існувало задовго до того. Від середньовічного міста у Старому Луць ку збереглись архітектурні пам’ятки. Одна з найдавніших — мурований Верхній замок, яскравий приклад фортифікаційної архітек тури XIV століття. Всі українці в різних кін цях «неньки» мають справу із цим замком мало не щодня. А все через те, що його В’їз ну башту зображено на купюрі 200 гривень. ➧


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:43

Page 39

Владича вежа Луцького замку.

Луцький кликун коронує відвідувачів замку Любарта на тлі В’їзної башти.

Від будинку Косачів, де у дитинсті жила Леся Українка, видно неоготичну лютеранську кірху.

Панорама Старого Луцька з оглядового майданчика.

39


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:43

Page 40

Фестиваль «Князівський бенкет».

Змагання із середньовічного бою. Фестиваль «Середньовічний лучеськ. Доблесть віків».

Що ж приховують стіни цієї твердині? Заклав її останній князь Волинсько Га лицького князівства Любарт Гедимінович. Замок віками охороняв столицю Волині та був символом влади. Фортифікаційних споруд такого рівня збереженості в Украї ні набереться лише з десяток. Замок Любарта — це рівносторонній трикутник із дещо випнутими сторонами. Висота стін — до 12 метрів над валом, тов щина — до 3 метрів. Над сучасними воро тами В’їзної башти видно замуровані ар ки давніх воріт і хвіртки, які колись були обладнані підйомним мостом. Не менш цікавими є й замкові підземел ля. Вони умовно складаються з двох час тин — коридору та цвинтаря церкви Івана Богослова. Рештки храму законсервовано. Поруч експонується велика колекція ста рої цегли та кахель. Церква Івана Богослова вважається першим християнським хра мом Луцька ще домонгольського періоду. Збудували її наприкінці ХІІ століття. Прогулюючись замком, можна побачи ти, якою була «важка артилерія» у серед ньовіччі. Її тоді замінювали дерев’яні ка тапульти і балісти. На одній із башт замку — Владичій — експонується колекція унікальних дзвонів із Волині та інших частин України, а та

40

кож із Польщі, Австрії, Румунії, Росії... Найдавніший датується 1647 роком. Це єдиний такий музей у нашій країні. Має башту і діючу дзвіницю, з якої лине мело дійний або закличний передзвін... А із В’їзної замкової башти лунає мело дія сурми. Це грає місцевий кликун. 400 років тому такий був при кожному коро лівському дворі, він сповіщав про найваж ливіші події. В епоху Середньовіччя Луцьк відігравав важливу роль у політичному житті Цент ральної та Східної Європи. А в кінці ХІV

століття став другою (після Вільна) столи цею Великого Князівства Литовського. Великий князь Вітовт мав тут свою рези денцію. У 1429 році про Луцьк заговори ла вся Європа. До міста з’їхались європей ські монархи для вирішення міждержав них відносин та коронації самого Вітовта. А як тоді приймали гостей! Лише на бен кет, що супроводжував з’їзд монархів, пі шло 700 волів, 1400 баранів, сотні зубрів, лосів та диких кабанів, а вже гусей і кур чат ніхто й не рахував, було випито декіль ка сотень бочок меду й вина. Не дивно, що


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:43

Page 41

Лицарі біля Свято Троїцького кафедрального собору.

Холмська Чудотворна ікона Божої Матері (ХІ ст).

ГОЛОВНІ ПОДІЇ ОСЕНІ Будинок скульптора Миколи Голованя.

«Стравінський та Україна» (1–15 жовтня). Фестиваль пропагує кла< сичну музику, творчість Ігоря Стра< вінського та вивчення його зв’язків із Україною. «Meridian Lutsk» (6–8 жовтня). Між< народний поетичний фестиваль від< будеться вперше в Луцьку і збере де< сятки митців України та інших держав. «Lutsk Fashion Weekend» (25 листо< пада). Нагода ознайомитись із су< часними трендами, дізнатись, як на< роджуються нові колекції, поспілку< ватись із відомими дизайнерами, від< крити для себе новий погляд на мод< ні речі.

після цієї події Луцьк з’явився на європей ських картах… Окрім замку Любарта (Верхнього), у Луцьку був ще й Окольний (Нижній) за мок. У його потужних мурах налічувалося вісім башт — чотири дерев’яні та чотири муровані. До нашого часу збереглася ли ше одна — вежа Чорторийських. Зведена вона відомими магнатами однойменного роду в XV столітті та збереглася майже без змін. До башти прилягає оборонний мур, прикрашений готичним ромбоподіб ним орнаментом із цегли. У Луцьку є ще один замок. Щоправда, сучасний. У ньому навіть живе господар — скульптор Микола Головань. Він уже по над 35 років будує архітектурне диво, яке туристи прозвали «Будинок із химерами». Сам автор цієї назви не любить і каже, що це вернісаж майстра, а «химери» (жартує) інколи приходять на будинок подивити

ся. Готика, бароко, класицизм… Поєднан ня стилів — головна особливість цього зам ку. Понад 500 скульптур обліпили фасад будинку. Всі пан Микола створив власно руч. Це різноманітні міфічні персонажі, релігійні сюжети, скульптури тварин і лю дей... Огорожа — з різьбленого каменю та різноманітних барельєфів. Автор запевняє, що не продасть свій замок ні за які гроші та працюватиме над ним, допоки стане сил. Утім, будинок скульптора Миколи Голованя й так є одним із символів міста. Дух давнього Луцька живе в дивовиж ному кафедральному костелі апостолів Пет ра і Павла. Будівництво храму та сусідньо го єзуїтського колегіуму завершилось у 1639 році. Автор проекту — відомий іта лійський архітектор Джакомо Бріано. Се ред східних єзуїтських володінь луцький костел є найбільшим. Усередині храм вра жає живописними роботами. Найдавніші

належать до XVIII століття. Можна поба чити й меморіальні дошки, старовинні меблі, скульптури та барельєфи. Споруда має великі триярусні підземелля. Одне з приміщень у них займав підземний храм. На стінах ще збереглися фрески та латин ські написи, які поки що не вдалося про читати. Є трапезна та каплиця, де було по ховано шляхтянку Магдалину. А в одній з кімнат колись тримали ув’язнених. Ще нижче приміщень сягає криниця. Одним зі способів катування в’язнів було не да вати їм пити і на очах у них підіймати від ра з водою… Волинь — земля віруючих людей. Про це свідчать не лише луцькі православні церкви, костел і синагога, а й музей Волин ської ікони. Тут понад 1500 пам’яток сак рального мистецтва. Експозиція знайо мить із самобутньою художньою мовою волинського малярства ХVI–XVIII століть, ➧

41


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:43

Page 42

Річка Стир і Старе місто.

Нічна екскурсія «Романтика та містика Лучеська».

творами кількох поколінь іконописців. Основу колекції становлять знахідки екс педицій 1980 х років, коли ікони знаходи ли у напівзруйнованих закритих храмах, на горищах і дзвіницях діючих церков. Гор дість музею — Холмська Чудотворна іко на Божої Матері. За легендою, це один з образів, написаних самим апостолом Лу кою. Перед цією іконою за її довгу історію молилися князі й королі, царі й президен ти. Тут також можна побачити оригіналь ні зразки декоративного різьблення та скульптури Волині XVIII століття: царсь кі врата, фігурки янголів і святих. Серед найцікавіших музеїв у місті — Музей Лесі Українки, витоки таланту якої знаходяться саме в Луцьку, Музей книги із

42

трьохсотрічними зразками, Музей історії Луцького братства, яке об’єднало зусил ля князів, шляхти, міщан і селян для відро дження позицій православ’я на Волині, діюча Аптека музей ХІХ століття, музей технічного прогресу та краєзнавчий музей, де є «все про все». А ще в Луцьку відбувається багато ці кавих фестивалів: музично задерикуватий «Бандерштат», романтична «Ніч у Луць кому замку», іскрометне «Поліське літо з фольклором», щедрий «Князівський бенкет», смачний «Lutsk Food Fest», театральний «Мандрівний вішак», драйвовий «Art Jaz Cooperations»... У цей час на вулицях мож на побачити справжніх лицарів зі зброєю та в обладунках і їхніх прекрасних дам,

усесвітньо відомих та молодих артистів і музикантів, фольклорні колективи з усіх куточків України та найекзотичніших кра їн. Можна скуштувати різноманітні сма колики історичної й сучасної кухонь. Є нагода поринути в театр у найнесподіва ніших місцях... Чимало заходів та ярмарків відбуваєть ся на вулиці Лесі Українки — головному пі шому променаді міста. До Луцька з усієї Волині з’їжджаються народні майстри. Є нагода навіть самому виготовити собі су венір на згадку. А шанувальників соло денького тут частують диво напоєм — кня зівською медівкою, що майже незмінною прийшла до нашого столу крізь віки. Луцьк — таке місто, яке можна «роз пробувати» за дві години, а «смакувати» — все життя. Тож призволяйтеся! Може, по блукаєте незвіданими вуличками Старого міста? А може, бажаєте відпочити за гор нятком кави, активно провести свій час на природі, потрапити на концерт? Не со ромтеся запитати поради у Центрі турис тичної інформації та послуг, що на Лесі Українки, 21. Ласкаво просять! ■

За допомогу в підготовці матеріалу дякуємо управлінню туризму та промоції міста Луцької міської ради (visitlutsk.com).


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:43

Page 43


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:43

Page 44


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:43

Page III


KT_3-17.qxd

27.09.2017

15:43

Page IV

ПРИВАТНІ АПАРТАМЕНТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ● ПОНАД 250 ВИДІВ МЕДИЧНИХ ПРОЦЕДУР ● ЛІКАРІ 14 РІЗНИХ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ ● ВЛАСНІ КЛІНІКА, БАЛЬНЕОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР І ВЕЛНЕСЛЕНД ● ПЛОЩА СПА ТА ЛІКУВАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ — ПОНАД 3500 КВ. М ● 124 НОМЕРИ КАТЕГОРІЇ «ЛЮКС» & 27 АПАРТАМЕНТІВ ● ДЖЕРЕЛО МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ ПРОСТО В ГОТЕЛІ


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.