Alphen INTO business winter 2019

Page 32

32

REPORTAGE

TEKST WILLE DONKER

Aanbestedingsrecht: de basis uitgelegd. De aanbestedingsrechtspraak blijkt behoorlijk scheef te zijn. In de meeste gevallen is de kans op succes minimaal. Dat volgt uit een onderzoek dat Kwink Groep deed voor het Ministerie van Economische Zaken. Maar hoe werkt het aanbestedingsrecht eigenlijk? Wille Donker legt het uit.

1. WAT IS EEN AANBESTEDING?

Een aanbesteding is een procedure waarbij een opdrachtgever bekendmaakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en ondernemers vraagt om daarvoor een aanbieding te doen. Bij een overheidsopdracht kan aanbesteding verplicht zijn. 2. WANNEER MOET EEN OPDRACHT WORDEN AANBESTEED?

Als sprake is van een overheidsopdracht boven de Europese drempels, moet deze Europees worden aanbesteed. Van een overheidsopdracht is sprake bij i) een schriftelijke overeenkomst ii) waar een tegenprestatie tegenover staat en waarbij een iii) aanbestedende dienst een opdracht geeft tot het iv) uitvoeren van werken, doen van leveringen of verlenen van diensten. 3. WANNEER IS SPRAKE VAN EEN AANBESTEDENDE DIENST?

Aanbestedende diensten zijn in elk geval de klassieke overheden: staat, provincies, waterschappen en gemeentes. Daarnaast zijn ook andere publiekrechtelijke instellingen aanbestedend diensten. Dat zijn organisaties die voorzien in behoeften van algemeen belang, rechtspersoonlijkheid bezitten en onder toezicht staan van de overheid. Voorbeelden hiervan zijn Prorail en Rijkswaterstaat. 4. HOE VERLOOPT EEN AANBESTEDINGSPROCEDURE?

Het voornemen voor een aanbesteding moet door de aanbestedende dienst worden gepubliceerd. Publicatie vindt plaats via de site van TenderNed. Daar worden alle relevante aanbestedingsstukken bekendgemaakt. Daarin wordt ook de voorgenomen procedure beschreven. Welke procedure wordt gevolgd, hangt af van de soort aanbesteding.

Iedere partij die in staat is de opdracht uit te voeren (zelf of samen met een andere partij), kan een aanbieding doen. Dat wordt ook wel een inschrijving genoemd. Hoe dat moet gebeuren, is terug te vinden in de stukken van de aanbesteding. Bijvoorbeeld aan welke eisen de inschrijver en de inschrijving zelf moeten voldoen, op welke wijze je de inschrijving moet indienen en voor welke datum. De aanbestedende dienst beoordeelt na de sluitingsdatum alle inschrijvingen op de manier die zij al heeft aangekondigd in de aanbestedingsstukken. Aan de hand daarvan beoordeelt de aanbestedende welke partij de opdracht gegund krijgt. Deze gunningsbeslissing wordt aan de gegadigden bekendgemaakt. 5. WAT ALS JE HET MET EEN GUNNINGSBESLISSING ONEENS BENT?

De gunningsbeslissing kan maar beperkt worden aangevochten. Daarvoor moet binnen meestal 20 dagen een kort geding aanhangig worden gemaakt. In die procedure kan worden gevraagd om een nieuwe procedure of een nieuwe beoordeling als er fouten zijn gemaakt door de aanbestedende dienst. Een andere optie is het indienen van een klacht bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. Deze kunnen alleen geen bindende uitspraak doen, zoals een rechter. 6. WAT ZIJN DE KANSEN IN EEN PROCEDURE?

Het in de inleiding genoemde onderzoek van Kwink Groep laat helaas zien dat inschrijvers in 2018 in slechts 20% van de gevallen gelijk kregen. Dat hangt er onder meer mee samen dat als je tijdens een procedure stuit op onvolkomenheden, je deze direct bij de aanbestedende dienst kenbaar moet maken. Kom je daar pas in een procedure mee, dan is het snel te laat. Ook is er weinig ruimte om eventuele fouten bij een inschrijving te mogen herstellen. Dat betekent niet dat u geen kans maakt. Het is van belang om een gunningsbeslissing of vraag tijdig te laten beoordelen door een deskundige. De specialisten van Wille Donker advocaten staan graag voor u klaar.

Wille Donker advocaten Leidse Schouw 2 | 2400 AJ Alphen aan den Rijn 0172 - 44 24 17 | www.willedonker.nl