Page 1

VEILIGHEIDSNIEUWS Int ersafe G roeneveld jaarg ang 4 4

In vier stappen van onveilig naar veilig gedrag

pag.

6

Versoepelde arboregels voor Het Nieuwe Werken

pag. 15

Medische keuring bij gebruik van adembescherming

pag. 20

Goed nieuws in de strijd tegen schadelijk geluid

pag. 24

2

2012


2

Initiatief Tijdens het NVVK jaarcongres op 16 en 17 maart 2011 heb ik een oproep gedaan aan alle veiligheidskundigen om hun positie aan de onderhandelingstafel op te eisen. In het verleden was de veiligheidskundige voor ons een belangrijke gesprekspartner bij het samenstellen van het pbm-pakket. Vanaf 2008 werd de veiligheidskundige voor ons bijna onzichtbaar. Het was de inkoopafdeling die een tender verstuurde met algemene productspecificaties met het dringende verzoek minimaal 15% te besparen. In het algemeen geen goed uitgangspunt voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Het is goed om te zien dat bij onze toonaangevende klanten de balans in de tenderteams weer is hersteld. Het zijn de veiligheidskundigen die het initiatief nemen; bepalen wat de risico’s zijn en welke bescherming daarvoor gewenst is. Van daaruit ontstaat een discussie met onze productspecialisten over het passende product. Na een testperiode wordt met Inkoop onderhandeld over de condities. Deze positieve kentering moet het veiligheidsniveau bij deze bedrijven weer omhoog brengen. Uiteindelijk is dat de grootste besparing; arbeidsrisico’s voorkomen, door middel van de juiste bescherming van de medewerkers, is nu eenmaal goedkoper dan de gemiddelde verzuimkosten van een zieke medewerker.

Ook dit nummer staat vol met mogelijkheden om de veiligheid van uw mensen te verhogen en risico’s te beperken. Vragen, wensen of behoefte aan meer informatie, twijfel niet en neem contact met ons op voor nieuwe initiatieven.

Veel leesplezier, Roger van Meer Commercieel Directeur

* Mocht u het artikel “Veiligheid staat in de uitverkoop” van Roger van Meer nog eens willen doorlezen, dan verwijzen wij u naar Veiligheidsnieuws nummer 2 van 2011.

inhoud pag. 3 Persoonlijke beschermings-

middelen en de ADR uitrusting pag. 5 Laat uw nooddouches tijdig door

Intersafe checken pag. 6 In vier stappen van onveilig naar

veilig gedrag pag. 8 Voorkom uitval van medewerkers

als gevolg van fysieke belasting pag. 11 De nieuwe Elacin SoloCom Tube pag. 12 Optische straling en

oogbescherming pag. 15 Versoepelde arboregels voor

Het Nieuwe Werken pag. 16 Strukton Rail heeft nu maximale

colofon pag. 19 “Veilig werken met gekeurd

Vakblad voor veilig en gezond werken

materiaal” pag. 20 Medische keuring bij gebruik van

adembescherming pag. 23 Nieuw: Training ‘Veilig werken op

hoogte’ pag. 24 Goed nieuws in de strijd tegen

schadelijk geluid

Uitgave van: Intersafe Groeneveld B.V. Postbus 86, 3300 AB Dordrecht T +31 (0)78 618 14 00 F +31 (0)78 652 46 05 www.intersafe.eu Verantwoordelijk namens Intersafe Groeneveld: Roger van Meer / Krista Swieb

pag. 28 Productnieuws Fotografie: Pol fotografie / Memo Tret Eelco Hofstra / Harald Lakerveld Ontwerp: Bataafsche Teeken Maatschappij Tekst: Henk de Kleine. TXTschrijver

grip op bedrijfskleding en pbm’s Productie en druk: Dekkers Drukkerij bv

Oplage: 15.000 exemplaren


3

Persoonlijke beschermingsmiddelen en de ADR uitrusting Door: Jos Putman Hogere Veiligheidskundige

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is in Europa geregeld in het ADR (Accord europĂŠen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). Een van de zaken die in het ADR zijn voorgeschreven is de uitrusting van vrachtwagens.

Europese Richtlijn 89/656/EEG en het daaraan gekoppelde hoofdstuk 8 van het Arbobesluit met betrekking tot de keuzesystematiek voor pbm’s in het algemeen en adembescherming in het bijzonder. Het zou beter zijn geweest als bij vervoer van gevaarlijke stoffen uitgegaan zou worden van de RI&E waarbij op basis hiervan in de soort gevaarlijke stoffen die vervoerd worden de juiste type pbm’s en daarmee het pbm-profiel zouden moet worden bepaald.

Op basis van de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) wordt de keuze van het persoonlijk beschermingsmiddel (pbm) bepaald en vastgelegd in een zogenaamd “pbm-profiel�. Het pbm-profiel is een omschrijving van de noodzakelijke eigenschappen en kenmerken waar het pbm minimaal aan moet voldoen. In het ADR wordt echter geen specifieke koppeling gemaakt tussen de pbm’s die op de gevarenkaart staan vermeld en de verplicht voorgeschreven uitrusting aan boord van het voertuig (zie kader). Andere regelgeving voorziet hier wel in. Zo stelt de Arbowet dat de werkgever aan werknemers veilige, adequate en passende pbm’s ter beschikking moet stellen. Ook moet worden toegezien op een juist gebruik ervan. De chauffeur of een ander bemanningslid, moet de pbm’s op de juiste wijze gebruiken. Pbm’s moeten geschikt zijn voor de te vermijden gevaren en de omstandigheden. Bovendien moeten zij zijn afgestemd op ergonomische vereisten en de gezondheid van de werknemer. Pbm’s moeten daarnaast in goede staat van onderhoud verkeren. Voor gassen met giftige eigenschappen van de klasse 2 schrijft het ADR aanvullende uitrusting voor. In dit geval dient elk bemanningslid de beschikking te hebben over adembescherming, bijvoorbeeld een vluchtmasker of een masker met een gecombineerd gas-stoffilterpatroon A1B1E1K1-P1 of A2B2E2K2-P2. In wezen is het ADR hiermee in strijd met

Als het gaat om bijvoorbeeld een vluchtmasker is het niet raadzaam om bij transport van gevaarlijke stoffen te kiezen voor een masker met een ABEKP2 filter, maar gezien de onzekere factoren als concentratie en blootstellingsduur voor bijvoorbeeld een vluchtmasker met onafhankelijke ademlucht. De laatste tijd zijn er veel nieuwe ontwikkelingen in dergelijke type vluchtmaskers die bij calamiteiten veel meer bescherming kunnen bieden. Voor de juiste keuze van adembescherming en overige beschermingsmiddelen is in het kader van het ADR nog een hele weg te gaan.

Meer weten? Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Jos Putman, Hoger Veiligheidskundige, E j.putman@intersafe.eu of met onze Productgroup manager Aart Jan van Ek, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu

De aanvullende pbm’s in een ADR tas zijn afgestemd op de te vervoeren gevaarlijke stof. De ADR tas bevat bijvoorbeeld: sü /OGBESCHERMING sü !DEMBESCHERMINGüTYPEü!"%+ 0üVLUCHTMASKER  sü #HEMICALI�NüBESTENDIGEüHANDSCHOENEN sü ,AARZEN sü 6OORSCHORTDISPOSABLEüOVERALL sü /OGSPOELFLESüGESTERILISEERD  sü (ANDLAMPüEXPLOSIEVEILIG  sü !ANVULLENDEüUITRUSTINGüVOLGENSüDEüGEVARENKAARTüVANüDEüTEüVERVOEren stof.


(advertentie)

ke technolo e i n

gie

ER H C S BE

g U

5/6 TYPE MING

in

Nieuwe u

®

U P nd a t e nt p e

HERDEFINIEER VEILIGHEID OP ALLE DETAILS

tra bescherming tegen vloeistof tra bescherming tegen deeltjes tra bijzonder ontwerp en comfort

De nieuwe Tyvek® Classic Xpert brengt bescherming in de type 5/6 categorie naar een hoger niveau. Wilt u meer weten, of een monster opvragen, bezoek de website www.dpp-europe.com/TyvekClassicXpert/

T

Categorie III

Type 5

6

T

Type 6

EN ISO

1149-5:2008 Nieuwe testmethode: EN ISO 17491-4 methode A aan beide zijden

NIEUW

EN 1073-2:2002 EN 14126:2003*

Klasse 2 NIEUW NIEUW

*Test is alleen gebaseerd op de stof Copyright © 2012 DuPont. Het Ovaal van DuPont, DuPontTM, The miracles of science TM, en alle productnamen aangemerkt met ® of TM zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van E.I. du Pont de Nemours and Company of van haar filialen.


5

Laat uw nooddouches tijdig door Intersafe checken Om er verzekerd van te zijn dat uw oog- en nooddouches voldoen aan de weten regelgeving kan Intersafe Services een volledige check uitvoeren op uw voorzieningen. Op die wijze worden alle zaken waaraan de spoelvoorziening dient te voldoen, gemeten en geregistreerd. Dat geeft zekerheid. Vorig jaar zijn wij al eens uitgebreid ingegaan op de normen en regelgeving voor oog- en nooddouches. Onze Hoger Veiligheidskundige Jos Putman zette uiteen dat onderhoud en controle van essentieel belang zijn voor een betrouwbare en goede werking van een nood- en oogdouche. In situaties waarbij met bijtende en gevaarlijke stoffen gewerkt wordt, is een dagelijkse controle van de goede werking een vereiste. Bij een chemische installatie zou bijvoorbeeld de operator deze controle in zijn dagelijkse ronde kunnen meenemen. Ten minste iedere week moet een nood- en oogdouche gecontroleerd worden op functioneren, alarmering en bijbehorende accessoires. Bij de maandelijkse controles dienen de diverse onderdelen te worden gecontroleerd op eventuele beschadigingen en gebreken. Denkt u hierbij aan stofkapjes, opvangschalen, douchekoppen, temperatuur en kwaliteit van het water. Het is aan te bevelen om tenminste jaarlijks en op basis van een onderhoudscontract een installateur de nood- en oogdouches te laten beoordelen.

Zeker weten Intersafe Services kan een volledige check uitvoeren op uw voorzieningen. Alle belangrijke aspecten worden gemeten en geregistreerd. Het gaat dan om onder andere de watertemperatuur, het uitstroomvolume en het debiet (hoe snel komt er water na het inschakelen van de oog- of nooddouche). Daarnaast wordt er gekeken naar de doeltreffendheid van de voorziening, zoals afstand tot het gevaar en de bereikbaarheid. Een spoelvoorziening die zich te ver van het gevaar bevindt kan niet tijdig bereikt worden, met alle gevolgen van dien.

Van meting naar verbetering Alle metingen worden verwerkt in een overzichtelijke rapportage. In ĂŠĂŠn oogopslag is te zien welke maatregelen nodig zijn om de installaties te laten voldoen aan de norm. Via Intersafe Services is het uiteraard ook mogelijk om periodieke controles uit te voeren. De afdeling beschikt over deskundig personeel dat is uitgerust met de juiste apparatuur voor deze controles.

Meer weten? Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Ralph Brekelmans, Sales Engineer nooddouches, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu


6

In vier stappen van onveilig naar veilig gedrag Door: Johan Weug

Hogere Veiligheidskundige (Cert. Nr. V 29520)

Levensmiddelenproducent Intertaste in Puttershoek legde een interessante vraag neer bij Intersafe Services: ‘Hoe kunnen wij het aantal incidenten met heftrucks nog verder terugdringen?’ Nu ligt vaak bepaald gedrag aan de basis van (ernstige) incidenten. Daarom ligt daar ook de oplossing: verandering van gedrag. Dat is Change Management in de praktijk. Buitenterrein scheiden van voetgangers en vrachtverkeer.

Een vraag die veel managers bezighoudt is: ‘Hoe komen we in ons team of bedrijf van de huidige onveilige situatie naar de gewenste veilige situatie?’ De sleutel daarvoor ligt in de acceptatie van een veiliger manier van werken, door werknemers en stakeholders. Het moet de normaalste zaak van de wereld zijn. Een systematische aanpak daarvoor leidt tot een vliegwieleffect; medewerkers doen het uit zichzelf en brengen dat op elkaar over. Dit was ook het doel dat werd gesteld bij Intertaste in Puttershoek; het risico op aanrijdingen was zodanig dat verandering noodzakelijk was.

Behavioral management is een denkrichting die van het gedrag van mensen uitgaat.

gescheiden voetpaden, aanwezige obstakels en te weinig manoeuvreerruimte. Er was ook nog een andere belangrijke oorzaak: falend rijgedrag. Deze oorzaak kwam op een niet-eervolle tweede plaats. Er viel dus nog veel te verbeteren en daar zijn volop kansen voor, zo realiseerde zich het management van Intertaste.

Behavioral management Als gedrag de oorzaak is van ernstige ongevallen dan is het antwoord voor de wenselijke verandering (het voorkomen van ongevallen) gelegen in een aanpak die gericht is op menselijk gedrag. Behavioral management is een denkrichting die van het gedrag van mensen uitgaat. Daarbij gaat het om onbewust handelen, meningen en overtuigingen, focus en intensiteit, groepsgedrag en intrinsieke normen en waarden. Om daarbinnen de gewenste gedragsverandering te realiseren, werd de hulp van Intersafe Services ingeroepen. Bij de interventie is gekozen voor een begrijpbaar vier-stappen-denkmodel, zoals afgebeeld in het kader.

Vier-stappen-denkmodel Onveilig gedrag met vorkheftrucks Het probleem dat in dit specifieke bedrijf speelde, staat niet op zich. Op 7 maart 2012 presenteerde de Inspectiedienst Szw de resultaten van een onderzoek naar vorkheftruckongevallen. Daaruit bleek dat er in de afgelopen 13 jaar in Nederland maar liefst 1.660 heftruckongevallen waren die leidden tot blijvend letsel of zelfs een dodelijke afloop hadden. De cijfers lieten zien dat het in 43% van de ongevallen gaat om aanrijdingen met voetgangers. Deze ongevallen ontstonden doordat de bestuurder de voetganger te laat of zelfs helemaal niet zag. Ook gebrekkige infrastructuur werkt risicoverhogend. Denk aan te weinig

ĂĽ#REĂ?RENĂĽVANĂĽHELDEREĂĽ regels/structuur

2. Observeren & aanspreken op gedrag

4. Verhogen van zelfinzicht en borgen van normen en waarden

3. Aanpassen van overtuigingen


7

Duidelijk aangegeven en logische voetpaden.

Waar voetgangers verwacht worden.

Samen werken aan veiliger werken

“scholing� en “het sturen van gewenst gedrag� maken deel uit van het plan. De leden uit de werkgroepen gaan met de teamleiders in het teamoverleg de gedragsregels oefenen, zodat ook de overige medewerkers die regels kennen en kunnen toepassen. Zo begint veiliger werken met een zetje aan het vliegwiel met een versnelling zodat het zich collegiaal verspreidt door het bedrijf.

Er werd voor gekozen om op projectbasis met medewerkers uit alle afdelingen te komen tot een veiliger werkplek. Hiertoe werd het beschreven denkmodel vertaald in een Plan van Aanpak dat de titel ‘belijning’ kreeg. In werkgroepen werd nagedacht over de mogelijkheden om vorkheftrucks en voetgangers van elkaar te scheiden.

Meer weten?

Zo begint veiliger werken met een zetje aan het vliegwiel met een versnelling zodat het zich collegiaal verspreidt door het bedrijf. De medewerkers konden hun meningen uiten en in de werkgroepjes ontstonden gedragsregels die de medewerkers konden begrijpen. De regels konden door een Hoger Veiligheidskundige direct getoetst worden aan wet- en regelgeving en de Hoger Veiligheidskundige kon bijdragen aan een dieper inzicht in de problematiek. Vervolgens hebben de groepen in het managementteam elk hun belijningsplan gepresenteerd, dit om goedkeuring te krijgen voor de noodzakelijk gebleken investering.

Olievlekwerking Het resultaat bij Intertaste is dat het buitenterrein nu voorzien is van belijning. Binnen wordt nog de laatste hand gelegd aan belijning, leuningen, barrières, haaientanden, zebrapaden, uitblokken blusapparatuur ten behoeve van de toegankelijkheid en gevarenzones. Ook de elementen

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw vaste Customer Service medewerker, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu

Intertaste ontwikkelt en produceert hoogwaardige levensmiddelen OPĂĽBASISĂĽVANĂĽNATUURLIJKEĂĽINGREDIĂ?NTENĂĽUITĂĽDEĂĽHELEĂĽWERELDĂĽ3AMENĂĽMETĂĽ onze klanten bedenken en produceren we steeds nieuwe, verrassende smaken. Dit leidt tot een breed scala halffabrikaten en eindproducten, waaronder kruiden en specerijen, seasonings, droge mixen en soepen, coatings, dressings, marinades en sauzen.


8

Voorkom uitval van medewerkers als gevolg van fysieke belasting Een productiebedrijf heeft te maken met een steeds ouder wordende bevolking. Veel werkzaamheden zijn fysiek belastend. Het bedrijf vreest voor een hoge uitval van de medewerkers in de toekomst, als gevolg van de hoge gemiddelde leeftijd. Ouderdom brengt nu eenmaal een aantal fysieke beperkingen met zich mee. Wellicht herkent u dit. Wat doet u eraan?

In dit geval heeft het productiebedrijf een ergonoom gevraagd om alle productiewerkplekken te analyseren en te bepalen in hoeverre ze geschikt zijn om op hogere leeftijd nog te werken zonder dat het risico op lichamelijke klachten en uitval groter wordt. De ergonoom analyseert de productiewerkplekken en geeft per werkplek en per functie aan in hoeverre deze werkplek en functie geschikt is voor productiemedewerkers boven de 50 jaar. Tevens geeft zij aan waar de risico’s zitten en of en hoe deze verholpen kunnen worden. In een aantal gevallen wordt de werkplek aangepast en in een aantal gevallen de gehele functie. Zodoende is het productiebedrijf voorbereid op de steeds ouder wordende bevolking.

Wat kan de ergonoom voor u betekenen? U heeft vast wel eens gehoord van een ergonoom die een kantoorwerkplek optimaal instelt. Maar niet iedere ergonoom doet dit. Een ergonoom doet veel meer. Zoals in bovenstaand voorbeeld kan een ergonoom u helpen bij het optimaliseren van de inrichting van werkplekken, maar ook met het inrichten van functies en met het gebruik van de juiste (hulp)middelen. Wanneer de omgeving (werkplek, machine, computer, verlichting, etc.) en de functie (taken) goed zijn afgestemd op de gebruiker kunt u een OPTIMAALĂĽRESULTAATĂĽBOEKEN ĂĽBETREFFENDEĂĽPRODUCTIEĂĽENĂĽEFFICIĂ?NTIEĂĽ$AARNAASTĂĽ zal de gebruiker ook minder klachten ontwikkelen.

Hoe werkt de ergonoom? De rol van de ergonoom bij het tot stand komen van een nieuwe werksituatie of een nieuw product is afhankelijk van het ontwerpstadium waarin hij gevraagd wordt deel te nemen. Hoe eerder een opdrachtgever de ergonoom betrekt bij het ontwerpproject, des te meer invloed de ergonoom kan uitoefenen. In het begin van een ontwerpproces kunnen vaak nog goede ergonomische aanpassingen verricht worden, in een later stadium wordt dit al moeilijker. Een nieuwe werkplek waar medewerkers klachten ervaren is vaak technisch niet meer optimaal te krijgen. Daarnaast vallen de kosten door aanpassingen altijd hoger uit. Te laat inschakelen van een ergonoom gaat dan ook vaak ten koste van de productiviteit en gezondheid van de medewerkers.

Een ergonomische werkplek is de investering meer dan waard.

Zoals bij het bedrijf dat printers en faxen assembleert. Zij hebben een assemblagelijn overgenomen uit Engeland. Aan de hand van metingen en met de ervaring uit Engeland zijn productienormen opgesteld. Enkele weken na ingebruikname blijkt dat de productienorm bij lange na niet gehaald wordt en een groot deel van de operators lichamelijke klachten heeft en klaagt over het hoge werktempo. Vanuit Engeland vliegen experts over. Zij brengen de werkzaamheden van de operators nog beter in kaart en maken instructiekaarten waar iedereen zich streng aan moet houden. De productie blijft echter achter en de eerste operators vallen uit met klachten. De ergonoom wordt gevraagd de assemblagelijn door te lichten. Na onderzoek blijkt dat de taken en werkplekken onvoldoende afgestemd zijn op de operators. De assemblagelijn gaat op de schop, evenals de


werkzaamheden van de operators. Na enkele weken draait de lijn volgens de productienormen en zijn de ergste lichamelijke klachten verdwenen. Dit is een typisch voorbeeld van een (te) late inbreng van de ergonoom. We spreken van een mensgerichte aanpak omdat de ergonoom ontwerpt vanuit de mogelijkheden en beperkingen van de mens. Daarbij is de participatie VANĂĽDEĂĽPOTENTIĂ?LEĂĽGEBRUIKERSĂĽVANĂĽEENĂĽPRODUCTĂĽOFĂĽWERKPLEKĂĽVANĂĽGROOTĂĽBELANG

Ook de belasting kan gemeten worden, niet van de individuele medewerker, maar wel van de functie die een medewerker vervult. De ergonoom kan deze fysieke belasting voor u meten, maar u kunt ook uw preventiemedewerker, arbocoĂśrdinator of medewerker HSE inschakelen. In de cursus Meten van fysieke Belasting kunnen zij leren om de belasting van een functie of op een werkplek te meten en zodoende te bepalen wat de beste oplossingen zijn.

Meer weten?

We spreken van een mensgerichte aanpak omdat de ergonoom ontwerpt vanuit de mogelijkheden en beperkingen van de mens.

Voor meer informatie over tarieven, voorwaarden en aanmeldingen kunt u contact opnemen met Kirsten Spiering, Customer Service medewerker, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu

Nieuw cursusaanbod: Meten van Fysieke Belasting Zoals gezegd, een werkplek staat niet op zichzelf. Ook de organisatie van het werk, de te verrichten taken, de werkomgeving en het gedrag van de medewerker is van belang. Om optimaal te kunnen functioneren is een balans tussen de belasting en de belastbaarheid noodzakelijk. In deze tijd waarin de belastbaarheid daalt, omdat we minder bewegen, veelal te zwaar zijn en langer door moeten werken, moet de belasting hier deels op aangepast worden. Dit kan door de organisatie, taken, werkplekken en de hulpmiddelen van de medewerkers goed op elkaar af te stemmen. Daarnaast is het belangrijk dat de medewerker ook goed kijkt naar wat hij kan doen om zijn belastbaarheid te verhogen door minder en gezonder te eten, meer te bewegen en voldoende te ontspannen. Zodoende gaat de BELASTINGĂĽOMLAAGĂĽENĂĽDEĂĽBELASTBAARHEIDĂĽENĂĽTEGELIJKERTIJDĂĽDEĂĽEFFICIĂ?NTIEĂĽOMHOOG

Wat kan Intersafe voor u betekenen? Er zijn allerlei mogelijkheden om de belastbaarheid van medewerkers te meten. Dit kan door het afnemen van preventief medische onderzoeken en health checks. Intersafe werkt op dit gebied samen met een aantal deskundige partners.

Intersafe Services biedt een cursus Meten van Fysieke Belasting aan voor preventiemedewerkers, arbocoÜrdinatoren of medewerkers HSE, waarin zij leren hoe zij de fysieke belasting van een functie kunnen bepalen. Deze cursus van 2 dagdelen is gebaseerd op te verrichten metingen en onderzoeksmethoden bij de verschillende vormen van fysieke belasting. sü "IJüDEZEüCURSUSüONTVANGTüUüTEVENSüHETü(ANDBOEKü&YSIEKEü"ELASTINGü (t.w.v. ₏ 85,00). sü $EüCURSUSüWORDTüGEGEVENüDOORüMWüDRSü#'üVANüDENü"OSCH ü Europees gecertificeerd Ergonoom. sü $EüKOSTENüVOORüDEZEüCURSUSüBEDRAGENüçü üPERüDEELNEMER Cursusdata najaar 2012: Donderdag 1 november en donderdag 22 november 2012* * Bij onvoldoende aanmeldingen behouden wij ons het recht voor de cursus te annuleren.


(advertentie)

The power

to protect your world 3M™ Versaflo™ systemen voor ademhalingsbescherming Vergemakkelijk uw keuzemogelijkheid, verbeter uw comfort en verhoog uw toepassingsmogelijkheden. Combineer gemakkelijk drie modules om aan uw altijd veranderende wensen te kunnen voldoen. Maak een keuze uit verschillende hoofdkappen, gelaatsbeschermers en helmen, ademslangen en motorunits. Ervaar het verbeterderde comfort op elk contactpunt. Zacht aanvoelende gelaatsafdichtingen en luchtstromen die naar voorkeur kunnen worden gedistribueerd. Uitstekend zicht en meerdere afstellingsmogelijkheden. En een lichtgewicht compact ontwerp. Kortom, comfort gedurende de hele werkdag. Maak nu uw keuze. Alle 3M Versaflo systemen voor ademhalingsbescherming zijn te combineren met elkaar zodat u altijd voldoet aan de veranderende eisen van uw werkplek. Kijk voor meer informatie op www.3M.nl/versaflo


11

De nieuwe Elacin SoloCom Tube Bij gehoorbescherming èn communiceren is het soms van tweeën één. Maar wat als de dragers ervan toch echt allebei willen of nodig hebben? Denk aan medewerkers in de petrochemische industrie. Of beveiligers in een drukke discotheek. Dan is de nieuwe Elacin SoloCom Tube de logische keuze. De combinatie van een Elacin SafeSound gehoorbeschermer aan de ene kant en een SoloCom Tube aan de andere kant is een ideale oplossing.

Gehoorbescherming ook voor ATEX gekeurde portofoon De afgelopen vijf jaar heeft de Elacin SafeSound zich bewezen als de perfecte basis voor gehoorbescherming die de mogelijkheid biedt voor de combinatie met communicatiesystemen zoals een portofoon of telefoon. Om die combinatie te realiseren, kan het SafeSound-filter worden vervangen door een SoloCom of SoloCom BoomMic. Dit kan naar keuze voor zowel het linker- als het rechteroor. De combinatie is optimaal af te stemmen op het lawaainiveau in een bepaalde omgeving. Om de dragers nòg meer veiligheid te bieden, komt Elacin met een uitbreiding van het modulaire SafeSound concept: Elacin SoloCom Tube.

Elacin SoloCom Tube Bij gebrek aan beter en soms ook om de kosten te beperken, wordt vaak gekozen voor Ex-gecertificeerde luistersets die voorzien zijn van een geluidsslang. Deze geluidsslang is dan voorzien van een navelvormig kapje dat in het oor wordt geduwd. Een dergelijke oplossing biedt geen bescherming tegen omgevingslawaai, terwijl dit vanuit de Arboregelgeving in sommige gevallen wel verplicht is. Aan deze oplossing kleeft nog een nadeel. Door onvoldoende demping van het omgevingsgeluid is de gebruiker al snel geneigd het volume van de portofoon hoger af te stellen dan voor het gehoor veilig is. Bovendien komt het lamelvormige kapje regelmatig uit het oor los en dat veroorzaakt hinder. De introductie van de SoloCom Tube biedt de oplossing voor deze bezwaren. Nu is de geluidsslang van de luisterset aan te sluiten op een SafeSound gehoorbeschermer en zit deze - dankzij de unieke combinatie van beide producten ook comfortabel. Hier speelt niet de hinder van een loskomend kapje. Een ander belangrijk voordeel is, dat het omgevings lawaai gedempt wordt en dus het gehoor voldoende beschermd is.

Dankzij de demping van het omgevingslawaai zal de drager het volume van de portofoon ‘automatisch’ lager instellen, waardoor het gehoor aanzienlijk minder belast wordt.

1+1=3 Door de Elacin SafeSound gehoorbeschermer te combineren met de SoloCom Tube ontstaat de ideale oplossing. Als gezegd: ze kan prima in de petrochemische industrie of, iets heel anders, in een overvolle discotheek worden gebruikt. De communicatie met de directe omgeving is optimaal en de spraakverstaanbaarheid van de portofoon is veel beter. Bovendien blijft het gehoor op de best mogelijke wijze beschermd tegen het omgevingslawaai. Prettig is ook dat er keuze is uit maar liefst vijf filters, toe te passen afhankelijk van het lawaainiveau en de duur van de blootstelling daaraan. De SoloCom Tube is comfortabel, want het product wordt op maat gemaakt.

Geluidsfilter optimaal af te stellen Net als de andere SoloCom-producten is ook de SoloCom Tube voorzien van een geluidsfilter dat verkrijgbaar is in verschillende dempingswaarden. Deze kan worden afgestemd op het heersende lawaainiveau en tevens op het filter in de SafeSound-gehoorbeschermer in het andere oor. Dit voorkomt overmatige demping. Het voorkomt zo ook het afgesloten gevoel dat niet alleen hinderlijk is maar ook tot gevaarlijke situaties kan leiden.

De luisterset met geluidsslang en verbinding naar de portofoon wordt niet bijgeleverd.

Meer weten? Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw vaste Customer Service medewerker, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu


12

Optische straling en oogbescherming In vrijwel iedere werkomgeving worden mensen blootgesteld aan optische straling. Dit kan worden onderverdeeld in natuurlijk- en kunstlicht.

Het spectrum van optische straling wordt onderverdeeld in een gebied van ultraviolette straling (UV), zichtbare straling (VIS) en infrarode straling (IR). Ultraviolette en infrarode straling worden verder onderverdeeld in UV-C, UV-B, UV-A en in IR-A, IR-B en IR-C. Daarnaast kan optische straling worden onderverdeeld in natuurlijk en kunstlicht. In natuurlijk licht, zoals zonlicht, zit altijd ultraviolet- en infraroodstraling.

Risico’s van optische straling Het oog laat straling door met golflengtes van 380 tot 1.400 nanometer (nm). Dit omvat dus het zichtbare gebied 380 tot 760 nm, het zichtbare deel van de UV-A straling 380 tot 400 nm en alle IR-A straling. Dit zichtbare spectrum overlapt met het zogeheten blauwlichtrisico. Dit is het risico dat verbonden is aan straling van 300 tot 700 nm, dus delen van het UV-B, alle UV-A en de meeste van de zichtbare straling. UV-C, UV-B, het grootste deel van IR-B en alle IR-C worden door het hoornvlies geabsorbeerd. UV-A en een klein deel IR-B worden door de ooglens opgenomen. Zichtbare straling wordt gefocusseerd op het netvlies, waarbij de natuurlijke sluitingsreflex de blootstellingstijd beperkt. IR-A en een klein deel van de IR-B worden eveneens gefocusseerd op het netvlies, maar deze straling is niet zichtbaar. Hier is dus geen sprake van een natuurlijke sluitingsreflex en wordt het effect pas opgemerkt als er al schade is opgetreden.

Verschillende golflengten geven verschillende effecten

Bij een te hoge blootstelling van de ogen aan UV-straling zoals bijvoorbeeld hoog in de bergen, in tropische gebieden, in een omgeving waar elektrisch gelast wordt en bij bepaalde type lampen (UV-lampen) kan een ontsteking optreden aan het hoornvlies (fotokeratitis) en aan het bindvlies van het oog. Dit effect treedt 3 tot 6 uur na blootstelling op en verdwijnt weer na een paar dagen. Bekende voorbeelden zijn lasogen bij laswerkzaamheden en sneeuwblindheid tijdens de wintersport. Bij langdurige blootstelling van het oog aan UV-straling kan vertroebeling van de ooglens ontstaan (staar of cataract). Deze vertroebeling van de ooglens kan worden behandeld door het operatief vervangen van de ooglens. Daarna is extra bescherming tegen UV-straling nodig om volledige blindheid en beschadiging van het netvlies (retina) te voorkomen. Bij IR-straling kunnen acute gezondheidseffecten op de voorzijde van het oog en het omringende weefsel optreden in de vorm van een branderig


13

Door: Jos Putman Hogere Veiligheidskundige

gevoel rond de ogen, ontsteking van de oogleden en van het hoornvlies. Ook het netvlies kan hierbij beschadigen. Bij langdurige blootstelling aan IR-straling kan verbranding van de huid optreden. IR-straling die vrijkomt tijdens het lassen of werken met gloeiende metalen of glas boven 1500°C kan een vertroebeling van de lens van het oog veroorzaken (staar of cataract). Dit ontstaat na langdurige blootstelling (15 tot 20 jaar). Het gevaar hierbij is dat de blootstelling en dus het ontstaan van gezondheidsschade vaak ongemerkt optreden. IR-straling is namelijk niet zichtbaar, dus bestaat er geen natuurlijke afweerreflex tegen blootstelling aan IR-straling in het oog. Het effect wordt pas opgemerkt als er al schade is opgetreden.

Bij langdurige blootstelling van het oog aan UV-straling kan vertroebeling van de ooglens ontstaan. Het effect van laserstraling is in essentie hetzelfde als de effecten van UV-, zichtbare of IR-straling. Het grote onderscheid is de grotere intensiteit van laserbronnen en de smalle bundel wat tot ernstige effecten kan leiden. Dit is bijzonder gevaarlijk voor de ogen waar de lens de laserstraal kan focussen. Het specifieke risico van een laser schuilt in de (mogelijk) hoge intensiteit van de bundel en is afhankelijk van de laserklasse. Het meest kwetsbare orgaan is hierbij het oog, omdat de bundel van bepaalde straling (met een golflengte van 400 tot 1400 nm) door de ooglens gefocusseerd kan worden op een zeer klein oppervlak van het netvlies. Daardoor kan de bestralingssterkte of de bestralingsdosis op dat stukje netvlies met een zeer grote factor toenemen, met als mogelijk gevolg netvliesverbranding. Daarbij vormt de niet-zichtbare straling (800 tot 1400 nm) het grootste risico, omdat natuurlijke reacties, zoals het in een reflex sluiten van de ogen voor te veel licht, daar niet werken. Afhankelijk van golflengte en intensiteit kunnen ook de andere delen van het oog ernstig worden beschadigd of aangetast.

Gebruik van oogbescherming Voor bescherming tegen optische straling kunnen, afhankelijk van de risico’s en de soort straling, blootstellingsduur en werkzaamheden, verschillende soorten oogbeschermingsmiddelen worden toegepast. Zoals veiligheidsbril, beschermbril, ruimzichtbril (goggles), overzetbril, gelaatsscherm of laskappen. De oogbescherming moet hierbij niet alleen het directe gezichtsveld afschermen, maar ook de zijkanten ter voorkoming van zijwaartse instraling. Oogbescherming waarvan het lensmateriaal of de ruit voorzien is van polycarbonaat geeft in het algemeen een goede bescherming tegen UV-straling. Daarnaast zijn er ook speciale coatings voor bescherming tegen UV-straling. Om infrarode straling tegen te houden is oogbescherming nodig die specifiek daarvoor gemaakt is. Bijvoorbeeld een beschermbril met kobalt geïmpregneerde blauwe glazen. De beschermfactor van de bril is hierbij nauw gerelateerd aan de temperatuur van de bron. Bij lassen of snijden van metaal moet een lasbril of lashelm worden gebruikt. Afhankelijk van de toegepaste techniek is oogbescherming tegen UV- of IR-straling nodig. Laserbeschermbrillen zijn gemaakt van polycarbonaat of gecoat glas. Het type laser en de bijbehorende golflengte bepalen het type bril, de doorlaatbaarheid van het filter en de zichtbaarheid door de bril.

Voor bescherming tegen optische straling kunnen, afhankelijk van de risico’s en de soort straling, blootstellingsduur en werkzaamheden, verschillende soorten oogbeschermingsmiddelen worden toegepast. Verdere informatie over oogbescherming en optische straling is onder meer te vinden in de publicatie NPR-CR 13464 Leidraad voor de keuze, gebruik en onderhoud van beroepsmatige oog- en gezichtsbeschermers.

Grenswaarden

Meer weten?

Voor de blootstelling aan kunstmatige optische straling zijn grenswaarden opgesteld. Deze zijn te vinden in de Richtlijn 2006/25/EG van het Europees Parlement. Werknemers mogen in geen geval worden blootgesteld aan straling die boven die grenswaarden ligt. Worden deze toch overschreden, dan moet de werkgever onmiddellijk maatregelen treffen om de blootstelling terug te brengen tot onder het niveau van de grenswaarden.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Jos Putman, Hoger Veiligheidskundige, E j.putman@intersafe.eu. Bron: SZW, brochure optische straling, beoordelen en beheersen van risico’s in arbeidssituaties, link: www.arboportaal.nl/types/brochure/brochure-optische-straling.html


OCDA.nl EMMA2005

(advertentie)

FITS YOUR STYLE. SAFE! www.emmashoes.nl 3!&%49&//47!2%s3/#+3s).3/,%3s,!#%3s&//4#!2%s3(/%#!2%


Door: Jos Putman

15

Hogere Veiligheidskundige

Versoepelde arboregels voor Het Nieuwe Werken Sinds 1 juli 2012 zijn de arboregels voor Het Nieuwe Werken (HNW) versoepeld. De arboregels voor de thuiswerkplek waren al minder strikt en nu gelden ze ook voor andere werkplekken naast het kantoor of thuis. Hiermee is de Arbowet beter afgestemd op het plaats- en tijdonafhankelijk werken.

Er is nu in het Arbobesluit een ruimere definitie van het begrip thuiswerk. Plaatsonafhankelijk werken op andere plaatsen dan een woning valt nu ook onder deze definitie, waardoor de arboregels voor deze werknemers minder strikt zijn. Dit betekent dat de werkgever zich voor werknemers, die bijvoorbeeld in een internetcafé werken, straks niet meer hoeft te houden aan de eisen die staan vermeld in hoofdstuk 3 Inrichting Arbeidsplaatsen van het Arbobesluit. In dit hoofdstuk staan regels over bijvoorbeeld brandbestrijding, vluchtwegen, nooduitgangen en dergelijke. De werkgever is niet meer verantwoordelijk voor deze arbeidsomstandigheden. De eigenaar van bijvoorbeeld het internetcafé waar de werknemer werkt, neemt deze verantwoordelijkheid deels van de werkgever over. Hij moet er onder andere voor zorgen dat het internetcafé aan de brandveiligheidseisen voldoet.

Voorlichting voor werknemers Om ervoor te zorgen dat de werknemers die plaatsonafhankelijk werken zich aan de arbovoorschriften houden, is het belangrijk dat de werkgever hen een goede voorlichting geeft en regelmatig gesprekken voert over het gebruik van de arbeidsmiddelen zoals laptop, tablet enz. De werknemers zijn dus binnen HNW ook zelf meer verantwoordelijk voor hun gezondheid.

Meer informatie op internet Meer informatie over de aanpassing van deze arboregels is te vinden in het Staatsblad 270, 2012, zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-270.pdf en in de Handreiking HNW, zie http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/ circulaires/2011/10/10/handreiking-het-nieuwe-werken-hoe-blijf-je-ergezond-bij/handreiking-het-nieuwe-werken-12.pdf.


16

Strukton Rail heeft nu maximale grip op bedrijfskleding en pbm’s Veiligheidsnieuws is aan tafel geschoven bij Strukton Rail. We spreken met Hoofd Logistiek Peter Slappendel over de wijze waarop Intersafe sinds kort de pbm-pakketten voor de 1.500 medewerkers verzorgt. Een recente evaluatie laat een positief beeld zien. ‘De keuze is gestroomlijnd, het proces verloopt soepeler.’

Strukton Rail is een full service provider van railsystemen in Europa en ĂŠĂŠn van de vijf werkmaatschappijen van Strukton. In Nederland en andere Europese landen wordt gewerkt aan onder andere infrastructuur, rollend materieel en machines. Hoofd Logistiek Peter Slappendel zet uiteen waarom deze grote organisatie eind 2010 juist Intersafe benaderde met de vraag hoe het dilemma van de juiste kledingkeuze en -uitgifte beter georganiseerd kon worden. “Rond die tijd was bekend dat de relatie met onze toenmalige leverancier van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) zou eindigen. Eigenlijk viel de naam van Intersafe al vrij snel, want we wisten dat de Strukton bedrijven Civiel, Bouw en Worksphere hier erg tevreden over waren. We wisten ook dat de medewerkers van de andere Strukton bedrijven enthousiast waren, en zijn, over de uitstraling, de kwaliteit en het comfort van de kleding. Dat laatste was voor ons een belangrijk signaal, want acceptatie op de werkvloer is erg belangrijk. Het zou dus logisch zijn om, als het ware, mee te liften op het huidige contract tussen Strukton en Intersafe. Bij nader inzien bleek dat niet zo te werken. (ETĂĽPBM PAKKETĂĽVANĂĽDEĂĽANDEREĂĽ3TRUKTONĂĽBEDRIJVENĂĽWASĂĽSTERKĂĽGEĂ?NTĂĽOPĂĽDEĂĽ werkzaamheden van Strukton Worksphere. We kwamen al snel tot de analyse dat bij andere werkmaatschappijen uitstraling en kwaliteit belangrijke criteria zijn. Bij Strukton Rail wordt veel ’s nachts gewerkt, dus signalering is belangrijk. En ook werkzaamheden als lassen en slijpen stellen weer andere eisen aan de beschermkleding. De keuze voor Intersafe was dus wel een logische, maar we moesten nog wel een vertaalslag maken.â€?

Keuzes maken en stroomlijnen Namens Intersafe is Key Account Manager Leon Lengkeek vanaf het eerste moment betrokken geweest bij de stappen die Strukton Rail vervolgens zette. “Wat ik een erg verstandige eerste zet van Strukton Rail vond, was het bij elkaar halen van alle betrokken partijen. Elke divisie heeft zo z’n eigen wensen en verwachtingen. Deze hebben we in kaart gebracht en we hebben gekeken waar we kruisverbanden konden leggen met wat we al langere tijd voor de andere Strukton werkmaatschappijen deden. Op die manier konden we het pakket beschermkleding al enorm uitdunnen. Had Strukton Rail eerst wel vijf spijkerbroeken in het pakket,

nu bleek ĂŠĂŠn type te voldoen. Het hele pakket hebben we teruggebracht van wel vijfenzestig verschillende kledingstukken naar rond de dertig.â€? Peter Slappendel vult aan: “Dit was een mooi moment om het pakket honderdtachtig graden anders op te bouwen. In het verleden gingen we uit van een dikke schil, met vrijwel niets daaronder. Nu is het opgebouwd vanuit lagen kleding. Iemand kan dus veel makkelijker de kleding aanpassen aan de omstandigheden, bijvoorbeeld warm of koud.â€? Nadat het hele pakket zorgvuldig was samengesteld, werd het tijd voor de volgende stap: mensen aan pakketten koppelen en de uitgifte goed organiseren.

Efficiencyslag Peter Slappendel herinnert zich nog levendig hoe in het verleden de pbm’s WERDENüBESTELDüENüUITGELEVERDüh$AARüGINGENüZEE�NüVANüTIJDüINüZITTENüENü vaak ging het ook nog fout. Want, vanuit onze vestigingen kregen alle medewerkers een papieren bestellijst thuisgestuurd. Die vulden ze in en de teruggestuurde lijsten werden weer door iemand op de vestiging ingevoerd en doorgezet naar de leverancier. Dat ging nogal eens fout. De


retourzendingen vlogen over en weer.â€? Hier mengt Lorette van Leuven van de Customer Services bij Intersafe zich in het gesprek. “Wij kunnen Strukton 2AILĂĽEENĂĽSYSTEEMĂĽBIEDENĂĽDATĂĽVEELĂĽEFFICIĂ?NTERĂĽWERKTĂĽ-EDEWERKERSĂĽKRIJGENĂĽ thuis een brief met een inlogcode. Daarmee gaan ze naar een beveiligde website, www.mijnpbmpakket.eu. Daar kunnen ze zelf heel eenvoudig invoeren wat ze willen. Voor de beschermkleding heeft iedereen persoonlijk een maximaal aantal te besteden punten toegewezen gekregen en die punten kunnen ze naar eigen keuze besteden. Het wijst zich allemaal vanzelf. De foutmarge is nu minimaal.â€? Peter Slappendel: “Ook de uitlevering van de beschermkleding is nu veel beter geregeld. De beschermkleding wordt bij de mensen thuis aangeboden. Zijn ze niet thuis, dan wordt het later nog eens aangeboden. Zo is er veel meer controle op dit proces dan wanneer je bijvoorbeeld met een magazijn in je eigen vestigingen werkt. En een aardig detail is ook dat we de correspondentie over pbm’s altijd via Intersafe laten lopen. Als onze medewerkers post van Intersafe ontvangen, weten ze: dit gaat over mijn pbm’s. En dat is heel belangrijk voor ze.â€?

De overstap naar andere pbm’s en dan ook nog eens naar een andere leverancier, dat is echt een cultuuromslag. Kleding is emotie “De overstap naar andere pbm’s en dan ook nog eens naar een andere leverancier, dat is echt een cultuuromslag,â€? meent Peter Slappendel. “Je realiseert je dan weer hoe gehecht mensen kunnen raken aan een bepaalde manier van bestellen en zeker ook aan de kleding die ze dragen. Als je altijd die bepaalde overall hebt gehad, wil je geen andere. Dus toen wij met ĂŠĂŠn zwarte spijkerbroek kwamen, gingen de hakken in het zand. En kijk, nu gaan ze er zelfs naar vragen. Die acceptatie is erg belangrijk. Want wat heb je aan kleding als mensen die niet willen dragen of er niet goed mee om kunnen

gaan? Het is ook daarom, dat we hebben geprobeerd het pakket zo op te bouwen, dat beschermkleding voor zoveel mogelijk functies geschikt is. Zo is er een overall die zowel door lassers als spoorleggers wordt gebruikt. Voor de spoorlegger is dat bij sommige werkzaamheden binnen de functie “overkillâ€?, maar als die spoorlegger vlak bij een lasser staat of zelf gaat slijpen, is het wèl weer nodig. Dan kun je daarvoor nog wel een tweede overall aanbieden, maar dat gaat niet werken. Die wordt niet gedragen.â€?

Maximale controle )NMIDDELSĂĽHEBBENĂĽ3TRUKTONĂĽ2AILĂĽENĂĽ)NTERSAFEĂĽALLESĂĽNOGĂĽEENSĂĽGOEDĂĽGEĂ?VAlueerd en Peter Slappendel ziet dat de verwachtingen zijn ingelost. “Het proces is nu veel gestructureerder. Neem alleen al het feit dat nu niet meer iemand in onze vestigingen drie maanden bezig is om alles in orde te krijgen. Dat is de eerste winst. We hebben ook veel meer duidelijkheid VOORĂĽDEĂĽMEDEWERKERSĂĽGECREĂ?ERDĂĽ%RĂĽISĂĽGEENĂĽRUIMTEĂĽMEERĂĽOMĂĽLINKSOMĂĽOFĂĽ rechtsom te proberen wat extra kleding te krijgen, wat hiervoor wel gebeurde. Ook waar het om de pbm’s gaat hebben we nu veel controle. Die items kunnen ĂŠĂŠn keer in de twee jaar worden besteld. Denk aan werkschoenen voor de spoorleggers. Als die dan toch eerder vervangen moeten worden, moet er altijd een melding van komen. We onderzoeken dan waarom er eerder vervangen moet worden. Zo ontdek je dat sommige spoorleggers de veren van een rail losschoppen, terwijl dat op een andere manier zou moeten. Niet alleen gaan zo die schoenen te snel kapot, maar uiteindelijk ook de enkels van de spoorlegger. Het helpt enorm dat we met Intersafe een partner hebben die orde, rust en structuur heeft gebracht. Pas dan kun je nog meer verbeteringen aanbrengen. Zo kunnen we nu verder kijken hoe we nog meer synergie tussen de Strukton werkmaatschappijen kunnen realiseren. Zo kun je veel schaalvoordeel behalen en worden onze mensen nog meer ontzorgd.â€?

Meer weten? Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw vaste Customer Service medewerker, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu


(advertentie)


19

Softwarepakket voor onderhoudsregistratie

“Veilig werken met gekeurd materiaal”

Door: Bart Coolen Fotografie & Journalistiek

In ieder bedrijf zijn ze aanwezig: hulpmiddelen die mensen moeten beschermen bij gevaarlijk werk, zoals apparatuur om gas op te sporen, adembescherming of valbeveiliging. Maar ook ladders, steigers, brandblussers en elektrisch handgereedschap vallen onder deze zogeheten persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s). Het is wettelijk verplicht om deze middelen in goede staat te houden. Een regelmatige keuring van deze middelen is dan ook erg belangrijk, maar kost bedrijven over het algemeen erg veel tijd en kennis. Intersafe biedt uitkomst en kan u met een speciaal ontworpen softwarepakket veel zorgen uit handen nemen. De wetenschap dat uw medewerkers op een veilige manier kunnen werken, geeft een gerust gevoel.

Regelmatig controleren Het Arbobesluit is duidelijk over de vraag wat bedrijven moeten doen om de pbm’s van hun personeel op orde te houden. Een regelmatige keuring moet zorgen voor het tijdig opsporen van slijtage, veroudering of verslechtering van het materiaal. Het doel van deze keuringen is het voorkomen van gevaarlijke situaties. Hoe vaak er gekeurd moet worden, hangt af van het materiaal en de mate waarin het wordt gebruikt. Een regelmatige keuring geeft inzicht in de vraag of de pbm’s nog in goede staat verkeren. Over het algemeen dient al het pbm-materiaal tenminste één keer per jaar te worden gekeurd. De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) kan u helpen bij het bepalen van de keuringsfrequentie voor iedere pbm.

Gemakkelijk beheer, duidelijk overzicht Het kost tijd en moeite om al uw pbm’s periodiek te keuren. Om u daarbij te ondersteunen, heeft Intersafe samen met een softwarespecialist een computerprogramma opgezet. Met dit speciaal ontwikkelde programma kunt u al uw pbm’s invoeren, zodat u tijdig wordt geïnformeerd over aankomende (her)keuringen. Intersafe voert de keuringen voor u uit en verwerkt de resultaten in het online programma. Daarnaast kunt u in het programma de volgende keuringsdatum zien en het keuringsrapport van de meest recente keuring downloaden.

Het programma waarschuwt u als uw pbm’s moeten worden gekeurd. Vervolgens wordt het keuren in gang gezet, waarna de resultaten van keuringen automatisch worden geregistreerd. Met het programma heeft u een actueel inzicht in de status van al uw materieel. Het programma is eenvoudig in gebruik en kan vanaf iedere werkplek waar ook ter wereld worden geraadpleegd. Vanzelfsprekend voldoet het programma aan alle eisen van Arbo, VCA en ISO.

Van halszaak tot bijzaak

Meer weten?

Het gebruik van deze software reduceert het beheer en keuren van uw gereedschap en materieel van een halszaak tot een bijzaak. Ga maar na: al uw pbm’s staan overzichtelijk in een database. Deze database kan helemaal naar uw voorkeuren worden ingericht. Zo kunt u meerdere locaties of beheerders van het materiaal in het programma opnemen.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van keuringen van uw pbm’s neemt u contact op met uw vaste Customer Service medewerker, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu


20

Door: Jos Putman Hogere Veiligheidskundige

Medische keuring bij gebruik van adembescherming Een van de meest gestelde vragen bij het gebruik van adem bescherming is de noodzaak van een eventuele medische keuring.

In het voormalige publicatieblad van de Arbeidsinspectie (tegenwoordig Inspectiedienst Szw) P 112-1, adembeschermingsmiddelen; overzicht en toepassing, werd toen hierover al aangegeven dat de keuringseisen voor alle dragers van adembeschermingsmiddelen moeilijk te geven zijn. Zo staat in deze publicatie te lezen dat bijvoorbeeld pottenbakkers, die met een stofmasker lichte arbeid verrichten en een laag ademminutenvolume hebben, weinig extra belasting ondervinden van dit masker. Een brandweerman echter, met zware arbeid en een hoog ademminutenvolume, zal meer extra ademhalingsarbeid moeten verrichten bij gebruik van hetzelfde masker. Voor brandweermannen en reddingsploegen die vaak werken onder een grote piekbelasting, zal de extra arbeid die het dragen van perslucht of zuurstoftoestellen met zich meebrengt, een andere betekenis hebben dan de geringe extra arbeid voor een verfspuiter, die hetzelfde toestel gebruikt. Het al of niet blootgesteld worden aan extreme temperaturen is ook van invloed op de medische keuringseisen. Iedere mogelijke SITUATIEåMOETåDUSåAPARTåGEÐVALUEERDåWORDEN åWAARBIJåEENåBEDRIJFSARTSå voor ieder geval zijn eigen selectiecriteria dient te kiezen, gebaseerd op de huidige kennis over arbeidsbelasting en belastbaarheid van de betrokken werknemer, aldus het voormalige publicatieblad. De informatie uit dit blad geeft echter nog wel steeds de noodzaak aan van een medische keuring bij gebruik van adembeschermingsmiddelen en heeft daardoor ook in deze tijd nog steeds een praktische waarde.

Sommige mensen lijden aan claustrofobie en kunnen het dragen van een masker psychisch niet verdragen. Niet iedereen geschikt voor het dragen van adembescherming Het voormalige publicatieblad geeft verder nog aan dat als algemene richtlijn het volgende kan worden opgemerkt. Bij voorkeur selecteert men geen werknemers met longafwijkingen, in het bijzonder geen personen die veel moeten hoesten. Tijdens hoesten komen namelijk explosief hoge luchtstromingen voor waarop het masker vaak niet is berekend. Afwijkingen van de bloedcirculatie - in het bijzonder hartafwijkingen - kunnen extra worden belast door verstoring in de drukverhoudingen in de borstkas en de daarmee gepaard gaande bemoeilijking van de vulling van de rechter hartkamer. Sommige mensen lijden aan claustrofobie en kunnen het

dragen van een masker psychisch niet verdragen. Vooral lichte gevallen waarbij de angst gedeeltelijk wordt overwonnen, maar toch verborgen aanwezig blijft, vereisen bijzondere aandacht van de bedrijfsarts, omdat dit mogelijk een adequaat handelen kan verstoren. Volgens dit voormalige publicatieblad is het dus van belang om bij gebruik van adembescherming, eerst te beoordelen of iemand, medisch gezien geschikt is voor het gebruiken van adembescherming.

Medische keuring bij het gebruik van persluchtmaskers In het proefschrift van Paulus Henricus Jacobus Puttiger wordt nader ingegaan op de medische keuring bij het gebruik van persluchtmaskers (1994-Rijks Universiteit Groningen). De onderbouwing van de inhoud en de criteria bij de medische keuring van de gebruiker van het persluchtmasker vindt in dit onderzoek plaats door gebruik te maken van het klassieke model belasting - belastbaarheid. Hierbij wordt belasting gedefinieerd als de gezondheidsbelastende factoren en risico’s in de situatie, waarin persluchtmaskers worden gebruikt. De belastbaarheid wordt


gedefinieerd als het maximale prestatie vermogen. In het proefschrift komt ondermeer naar voren dat het overdruk persluchtmasker de voorkeur heeft boven het onderdruk persluchtmasker uit zowel veiligheidsals uit inspanningsfysiologisch oogpunt. Het persluchtmasker belast de gebruiker zowel de longen cardiovasculair, psychisch als biomechanisch. Het proefschrift geeft verder aan dat naast de medische keuring de praktijktest zeer belangrijk is voor persluchtmaskers gebruikers, omdat de fysiologische reacties en de manier van reageren van de gebruiker van het persluchtmasker kunnen worden waargenomen. In het proefschrift worden verder aanbevelingen gegeven voor het keuren van personen die persluchtmaskers gebruiken. In het voormalige publicatieblad van de Arbeidsinspectie P69, Veilig werken in besloten ruimten, wordt aangegeven dat indien bij werkzaamheden in een besloten ruimte adembeschermingsmiddelen worden gebruikt, de desbetreffende persoon daartoe geschikt moet zijn. Dit zal onder omstandigheden moeten blijken uit een daarop gerichte medische keuring. Bij regelmatig gebruik van deze adembeschermingsmiddelen dient deze keuring te worden herhaald met tussenpozen van ten hoogste 1 jaar. De beoordeling of iemand geschikt is voor het gebruiken van adembescherming is dus erg afhankelijk van ondermeer het soort adembescherming, het belastingsprofiel, arbeidsomstandigheden en de risicobelasting. Adembescherming met een continue flow is bijvoorbeeld minder belastend in vergelijking met perslucht waarbij een ademhalingsautomaat moet worden gebruikt. Vooral het werken in besloten ruimten in combinatie met onafhankelijke adembescherming maakt een medische keuring noodzakelijk. Een dergelijke beoordeling dient nader te worden vastgesteld in overleg met de bedrijfsarts. Wettelijk is de medische keuring geregeld in de Wet op de medische keuringen en in de Arbowet, artikel 14, lid 1.c en artikel 18. In een aantal branche organisaties zijn afspraken gemaakt over medische KEURINGENĂĽBIJĂĽADEMBESCHERMINGĂĽ:OĂĽISĂĽBIJĂĽDEĂĽ3TICHTINGĂĽ)NDUSTRIĂ?LEĂĽ2EINIGINGĂĽ (SIR) afgesproken dat ademluchtgebruikers van niveau C (werken met onafhankelijke adembescherming/gaspakken) de volgende keuringsfrequentie wordt toegepast: sĂĽ /NDERĂĽDEĂĽĂĽJAAR ĂĽMINIMAALĂĽĂĽMAALĂĽPERĂĽĂĽJAAR sĂĽ 4USSENĂĽĂĽENĂĽĂĽJAAR ĂĽMINIMAALĂĽĂĽMAALĂĽPERĂĽĂĽJAAR sĂĽ "OVENĂĽDEĂĽĂĽJAAR ĂĽMINIMAALĂĽĂĽMAALĂĽPERĂĽJAAR

In een aantal branche organisaties zijn afspraken gemaakt over medische keuringen bij adembescherming. Ook in diverse arbocatalogi zijn afspraken te vinden over medische keuringen bij gebruik van adembescherming zoals bijvoorbeeld de Arbocatalogus afvalbranche, zie www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/ uitvoeren+medische+keuring+perslucht

Meer weten? Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met onze Hogere Veiligheidskundige Jos Putman, E j.putman@intersafe.eu of onze Product Manager adembescherming Aart Jan van Ek, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu


(advertentie)

Veilig werken

Veilig gevoel

www.intersafe.eu


23

Nieuw: Training ‘Veilig werken op hoogte’ Er zijn steeds meer voorzieningen die beschermen tegen valgevaar, waaronder leuningen, vangnetten en persoonlijke valbeveiliging. Het is van groot belang om daar de juiste keuze uit te maken en goed om te gaan met de gekozen middelen. Intersafe verzorgt daarom nu een basistraining ‘Veilig werken op hoogte’.

Volgens de Arbowet dienen bij werkzaamheden op een dak, waarbij het valgevaar meer dan 2,5 meter is, maatregelen te worden genomen. Nu zijn er meerdere manieren voor bescherming tegen valgevaar en er is een scala aan producten verkrijgbaar. Bij veel gebruikers ontbreekt de kennis om goed te bepalen welk middel in welke situatie kan worden ingezet en hoe het op de juiste manier kan worden gebruikt. Toch is dat van groot belang en soms zelfs van levensbelang! Dit geldt zeker als persoonlijke valbeveiliging wordt ingezet in de vorm van harnassen en lijnen.

Trainen in een veilige omgeving Voor iedereen die te maken krijgt met werken op hoogte is het belangrijk te weten hoe om te gaan met de verschillende middelen en voorzieningen. Om die reden verzorgt Intersafe Services nu de basistraining ‘Veilig werken op hoogte’. Deze maakt gebruikers bekend met de middelen en de toepassing ervan. Voor het praktijkonderdeel van de training is bij

Intersafe Services een ruimte ingericht voor allerlei trainingsdoeleinden. Denk hierbij aan het gebruik van klimmateriaal, het zich laten vallen met een reddingstoestel en het hangen in gordels. Het is een uitstekende mogelijkheid om te ervaren wat werken op hoogte in de praktijk met zich meebrengt.

Certificaat behaald? Gefeliciteerd! De basistraining ‘Veilig werken op hoogte’ wordt gegeven bij Intersafe in Dordrecht en duurt één dag. Na de cursus wordt een examen afgenomen om de deelnemers te toetsen op hun kennis. Bij een goed resultaat ontvangen de deelnemers een certificaat van deze training.

Meer weten? Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Enrico Hanenburg, Teamleider Veiligheidstechniek of Dennis Vondermans, Customer Service medewerker, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu


24

Goed nieuws in de strijd tegen schadelijk geluid Jaarlijks komen zeer veel Nederlandse arbeiders in loondienst regelmatig in aanraking met schadelijk geluid. Volgens de arbobalans 2011 ligt dat aantal op niet minder dan 563.000. Schadelijk geluid kan permanent gehoorverlies en verminderde concentratie veroorzaken. Het kan tevens de communicatie bemoeilijken, hetgeen ook het risico op letsel vergroot.

Totaalconcept van Intersafe Om u te helpen die gezondheidsrisico’s terug te dringen, heeft Intersafe in de afgelopen jaren een totaalconcept aan producten en diensten ontwikkeld. Binnen dit PROTAL-concept wordt onder andere aandacht besteed aan: 1. Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E); 2. Geluidsmeetinstrumenten, waaronder nu het nieuwe 3M Detectie Portfolio; 3. Voorlichting en instructie met de Toolbox; 4. Audiometrisch onderzoek. In dit artikel gaan we dieper in op deze vier onderdelen uit het overigens veel meer omvattende PROTAL-concept.

1. Nadere RI&E: meten tot in detail Om medewerkers de juiste bescherming te bieden, is inzicht in de geluidssituatie van het bedrijf en de blootsstelling van de medewerkers van groot belang. Veel organisaties weten door de RI&E wel globaal dat er schadelijk geluid is, maar dat is niet gedetailleerd in kaart gebracht: op welke locatie, bij welke werkzaamheden en welke medewerkers worden er echt aan blootgesteld. Om dat inzicht te verschaffen, kan Intersafe Services een QuickScan Geluid voor u uitvoeren. U kunt ook zelf zo’n QuickScan uitvoeren. U huurt van Intersafe Services een set van vijf persoonlijke geluidsmeters waarmee u medewerkers kunt uitrusten om een QuickScan Geluid uit te voeren. Na de meting lezen wij de meters voor u uit en u ontvangt een heldere rapportage. Een derde mogelijkheid is, dat Intersafe Services geluidsmetingen uitvoert volgens NEN-EN-ISO 9612. Zo krijgt u inzicht in de geluidsbronnen, de plaatsen in de organisatie waar schadelijk geluid voorkomt èn de blootstelling van de medewerkers aan schadelijk geluid. Wanneer van toepassing, wordt in de rapportage ook een filteradvies voor otoplastieken opgenomen.

medewerkers attenderen op de gevaren die geluid met zich meebrengt of wilt u zelf een beeld krijgen van het geluidsniveau op de werkvloer, dan kiest u voor de 3M basis meetinstrumenten. De NI-100 en de SD-200 zijn prima te gebruiken voor indicatieve doeleinden.

Kernassortiment 3M Detectie 2. Een nieuwe ontwikkeling in geluidsmeetinstrumenten: 3M Detectie Portfolio Binnen het PROTAL-concept spelen geluidsmeetinstrumenten een belangrijke rol. Onlangs is Intersafe Services gestart met de verkoop van het 3M Detectie Portfolio. Het 3M detectie-assortiment bestaat uit diverse basis- en geavanceerde geluidsmeetinstrumenten. Afhankelijk van de toepassing kiest u het meetinstrument dat bij u past. Wilt u uw

Indicatieve metingen så .)  så 3$ 

Geavanceerde metingen så 3%  så %DGE så 3OFTWARE


25

Geluidsmeting - Type oplossingen Omgevingsmeting Het meten van het geluidsniveau op verschillende locaties, zodat een berekening kan worden gemaakt van het gevaar waaraan medewerkers worden blootgesteld.

Persoonlijke meting Deze metingen berekenen het persoonlijke geluidsniveau van een afzonderlijk individu gedurende een bepaalde werkperiode om zo het potentieel geluidsrisico te berekenen.

Een sound level meter wordt gebruikt: sĂĽ $EĂĽMETINGENĂĽMOETENĂĽINĂĽDEĂĽGATENĂĽWORDENĂĽGEHOUDEN sĂĽ 4ERUGKOPPELINGĂĽKANĂĽWORDENĂĽGEGEVEN sĂĽ -EESTĂĽGESCHIKTĂĽBIJĂĽEENĂĽCONSTANTĂĽGELUIDSNIVEAU sĂĽ )NĂĽBEPAALDEĂĽGEVALLENĂĽZALĂĽDEĂĽREGELGEVINGĂĽDEZEĂĽMETHODEĂĽVANĂĽMETENĂĽ aanbevelen.

Een dosimeter wordt vaak gebruikt: sĂĽ 6OLGTĂĽEENĂĽMEDEWERKERĂĽOPĂĽDEĂĽVOET sĂĽ 'EENĂĽCONTROLEĂĽVANĂĽMETINGENĂĽNODIG sĂĽ +ANĂĽGELUIDSBLOOTSTELLINGĂĽGEDURENDEĂĽEENĂĽGEHELEĂĽWERKDAGĂĽ registreren; sĂĽ )DEAALĂĽTEĂĽGEBRUIKENĂĽBIJĂĽACTIVITEITENĂĽWAARBIJĂĽHETĂĽGELUIDSNIVEAUĂĽWISSELT

Twee typen geavanceerde meetoplossingen van 3M Wilt u een stap verder gaan en het geluidsprobleem diep doorgronden, dan kunt u gebruik maken van de geavanceerde meetoplossingen van 3M. Daarmee is heel nauwkeurig het geluidsniveau te achterhalen en het gevaar voor de medewerkers in kaart te brengen. Met behulp van aanverwante software kunnen verschillende analyses worden gedaan om uiteindelijk met zekerheid te bepalen welke bescherming uw medewerkers nodig hebben. De 3M geavanceerde meetinstrumenten bestaan grofweg uit twee typen meters. Allereerst noemen we de sound level meters. De meetinstrumenten brengen het omgevingsgeluid in kaart. Daarnaast zijn er dosimeters. Deze meetinstrumenten zijn bedoeld om de persoonlijke geluidssituatie te monitoren.

Twee klassen sound level meters Bij de sound level meter wordt onder andere nog een onderscheid gemaakt tussen klasse 1- en klasse 2-meters. Dit heeft te maken met de nauwkeurigheid van de metingen. Klasse 1-meters meten nauwkeuriger. De norm waarmee wordt gewerkt is de BS EN 61672-1:2003. Deze definieert diverse prestatiecriteria waaraan de instrumenten moeten voldoen. Idealiter zou het instrument 100% nauwkeurig moeten meten, maar in werkelijkheid is er altijd een variatie. Klasse 1 heeft een variatie van +- 1db, klasse 2 heeft een variatie van +- 2db. In de meeste gevallen wordt op de werkvloer een klasse 2-meter gebruikt. Een klasse 1-instrument wordt eerder toegepast voor bijvoorbeeld onderzoeksdoeleinden of overheidszaken.

3. Voorlichting en instructie met de Toolbox Gehoorbescherming Als medewerkers gehoorbescherming aangemeten hebben gekregen, is het belangrijk dat ze die ook gaan gebruiken. Voorlichting en instructie is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Intersafe Services heeft daarvoor een Toolbox Gehoorbescherming ontwikkeld, die medewerkers bewust maakt van de (mogelijke) gevolgen van het niet juist dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. De Toolbox is laagdrempelig en duurt ongeveer een half uur. Intersafe beschikt tevens over meer inhoudelijke toolboxen

over geluid. Deze kunnen worden aangepast aan de specifieke situatie in uw organisatie. Al onze Toolboxen worden verzorgd door een professionele trainer die inhoudelijk op de hoogte is van geluid. Dat maakt de training relevant en aansprekend.

4. Audiogrammen van de medewerkers Wanneer medewerkers in schadelijk geluid werken, stelt de wet dat zij regelmatig in de gelegenheid gesteld moeten worden om hun gehoor te testen. Intersafe biedt daarvoor een speciale service. Dit houdt in dat we op uw bedrijf langskomen om de gehoortesten uit te voeren. Elke medewerker krijgt een persoonlijke terugkoppeling en de werkgever krijgt een groepsrapportage. Hiermee voldoet u niet alleen aan de wettelijke verplichting. De ervaring leert dat medewerkers die worden geconfronteerd met hun eigen gehoorschade, of dat van collega’s, beter omgaan met gehoorbeschermingsmiddelen. Een selectie uit het 3M detectie-assortiment dat door Intersafe Services wordt aangeboden vindt u op blz. 27. >>


(advertentie)

CHEMISCH BESTENDIGE HANDSCHOEN MET TOONAANGEVENDE GREEP De chemisch bestendige AlphaTec®-handschoenen bieden nu meer beweeglijkheid en groter comfort bij alle toepassingen (chemie, autosector, onderhoud, enz.) die tegelijk chemische bescherming en robuuste mechanische prestaties vereisen. Dankzij de Ansell Grip Technology™ bieden de handschoenen een uitstekende greep, zodat gebruikers minder vermoeid raken en gladde voorwerpen veilig kunnen hanteren.

Chemische en vloeistofbescherming NBR

WWW.ANSELL.EU

De AlphaTec®-reeks omvat nu vijf modellen. De AlphaTec® 58-270 handschoenen bieden superieure beweeglijkheid voor lichte toepassingen. De handschoenen AlphaTec® 58-530 en 58-535 (lengte 305 & 356 mm) voor middelzware tot zware toepassingen zijn nu verkrijgbaar met twee soorten voering: wit nylon om binnen te werken, zwart acryl om in de open lucht te werken.

58-270

58-530

58-535


27

Goed nieuws: 3M Geluidsmeters >>

3M geluidsmeter SD-200 Een compacte, lichtgewicht geluidsniveaumeter, die geluidsniveaus op de werkplek nauwkeurig kan meten. sĂĽ -ETERĂĽGEEFTĂĽAANĂĽOFĂĽENĂĽWELKEĂĽGEHOORBESCHERMINGĂĽNODIGĂĽIS sĂĽ "EREKENTĂĽHETĂĽGEMIDDELDEĂĽGELUIDSDRUKNIVEAU sĂĽ 6OLDOETĂĽAANĂĽ)%#ĂĽENĂĽ!.3)ĂĽNORMEN sĂĽ ,ITHIUM POLYMEERBATTERIJĂĽMAAKTĂĽDEĂĽMETERĂĽZUINIGĂĽINĂĽGEBRUIK sĂĽ 'EEFTĂĽONDERĂĽANDEREĂĽDEĂĽVOLGENDEĂĽWAARDESĂĽWEERĂĽ30, ĂĽ,-!8 ĂĽ,-). ĂĽLOOPTIJD ĂĽ,AVG,EQ sĂĽ !RTIKELNUMMERĂĽĂĽ-ĂĽGELUIDSMETERĂĽ3$ 

3M Sound Examiner Sound Level Meter SE-400 De SE-400 serie is ontworpen voor het accuraat meten van geluid in uiteenlopende omgevingen. Zij berekenen het gemiddelde geluidsdrukniveau (LEQ/LAVG) in een gewenst tijdsbestek. sü "ESCHIKBAARüINüKLASSEüüENüKLASSEü METERS sü 5ITEENLOPENDEüGEÔNTEGREERDEüMETINGENüMOGELIJK sü 6OLDOETüAANü)%#üENü!.3)üNORMEN sü !LLEüMODELLENüDIRECTüTEüGEBRUIKEN üDUSüINSTELLENüISüNIETüNODIG sü 'EEFTüONDERüANDEREüDEüVOLGENDEüWAARDESüWEERü30, ü,-!8 ü,-). ü0EAK ü,AVGü,EQ sü $IVERSEüTALENüINüTEüSTELLEN sü /PTIONEELü-ü$ETECTIONü-ANAGEMENTü3OFTWAREüVERKRIJGBAAR sü !RTIKELNUMMERü ü 'ELUIDSMETERü-ü3% üFOTO 160221 Geluidsmeter 3M SE-401

3M The Edge geluid dosimeters The Edge geluid dosimeter is een zeer lichte kabelvrije geluidmeter, waardoor werknemers ongestoord het werk kunnen verrichten. sĂĽ 5ITERSTĂĽLICHTĂĽĂĽGRAM ĂĽENĂĽCOMPACT sĂĽ :EERĂĽCOMFORTABELĂĽTEĂĽGEBRUIKEN sĂĽ /PLAADBAREĂĽLITHIUMĂĽBATTERIJĂĽENĂĽLANGEĂĽLEVENSDUUR sĂĽ 'EEFTĂĽONDERĂĽANDEREĂĽDEĂĽVOLGENDEĂĽWAARDESĂĽWEERĂĽ30, ĂĽ$OSE ĂĽ,AVG,EQ ĂĽ47! ĂĽ-AX ĂĽ-IN ĂĽPEAK ĂĽBLOOTSTELLING ĂĽLOOPTIJD sĂĽ %NKEL ĂĽOFĂĽVIJFVOUDIGEĂĽOPLADER sĂĽ /PTIONEELĂĽ-ĂĽ$ETECTIONĂĽ-ANAGEMENTĂĽ3OFTWAREĂĽVERKRIJGBAAR sĂĽ !RTIKELNUMMERĂĽĂĽ -ĂĽ4HEĂĽ%DGEĂĽGELUIDĂĽDOSIMETERĂĽINCLUSIEFĂĽMICROFOON ĂĽWINDSCHERM ĂĽ batterijoplader en bewaardoos (foto) 160288 3M The Edge geluid dosimeter inclusief docking station, batterij, kabel en bewaardoos 160289 3M The Edge geluid dosimeter

3M SoundPro Sound Level Meters Met de SoundPro serie is het mogelijk geavanceerde metingen en diepgaande data-analyses te verrichten. sĂĽ "ESCHIKBAARĂĽINĂĽKLASSEĂĽĂĽENĂĽKLASSEĂĽ METERS sĂĽ 6OLDOETĂĽAANĂĽ)%#ĂĽENĂĽ!.3)ĂĽNORMEN sĂĽ @2EAL 4IMEĂĽFREQUENTIEĂĽANALYSEĂĽENĂĽDATAOPSLAG sĂĽ 'EEFTĂĽONDERĂĽANDEREĂĽDEĂĽVOLGENDEĂĽWAARDESĂĽWEERĂĽ30, ĂĽ$OSE ĂĽ,AVG,EQ ĂĽ47! ĂĽ-AX ĂĽ-IN ĂĽPEAK ĂĽBLOOTSTELLING ĂĽLOOPTIJD sĂĽ $IVERSEĂĽTALENĂĽINĂĽTEĂĽSTELLEN sĂĽ /PTIONEELĂĽ-ĂĽ$ETECTIONĂĽ-ANAGEMENTĂĽ3OFTWAREĂĽVERKRIJGBAAR sĂĽ !RTIKELNUMMERĂĽĂĽ'ELUIDSMETERĂĽ-ĂĽ30 $,  ĂĽFOTO 160285 Geluidsmeter 3M SP-DL-1-1/3

Meer weten? Voor meer informatie over dit onderwerp en deze producten kunt u contact opnemen met uw vaste Customer Service medewerker, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu


Productnieuws

28

Nieuw! De prachtige collectie synthetische handschoenen van Ejendals! De veiligheidshandschoenen van deze fabrikant uit Zweden bieden u veiligheid en comfort tot aan de vingertoppen. Ze worden getest op kwaliteit, comfort en veiligheid. Duizenden werknemers hebben vertrouwen in deze veiligheidshandschoenen en gebruiken deze dagelijks naar tevredenheid.

Tegera 9220 grijs-zwart, microthan, polyester sĂĽ .ORMĂĽ%.ĂĽĂĽĂĽ sĂĽ -ATERIAALĂĽMICROTHANPOLYESTERĂĽ sĂĽ +LEURĂĽZWARTGRIJSGEELĂĽ sĂĽ -ATENĂĽĂĽTMĂĽĂĽ sĂĽ 6ELCROSLUITINGĂĽ sĂĽ 3ILICONENVRIJĂĽ

sĂĽ 5ITERSTĂĽFLEXIBELĂĽ sĂĽ 6ERPAKTĂĽPERĂĽĂĽPAAR ĂĽ 60 paar per overdoos sĂĽ !RTIKELNUMMERĂĽ

Tegera 9120 pro grijs-zwart, microthan, polyester sĂĽ .ORMĂĽ%.ĂĽĂĽĂĽ sĂĽ -ATERIAALĂĽMICROTHANPOLYESTERĂĽ sĂĽ +LEURĂĽZWARTGRIJSGEELĂĽ sĂĽ -ATENĂĽĂĽTMĂĽĂĽ sĂĽ !DEMENDĂĽENĂĽUITERSTĂĽFLEXIBELĂĽ sĂĽ 6ELCROSLUITINGĂĽ

sĂĽ 6ERPAKTĂĽPERĂĽĂĽPAAR ĂĽ 60 paar per overdoos sĂĽ !RTIKELNUMMERĂĽ


Tegera 9105 pro zwart, microthan, polyester sĂĽ .ORMĂĽ%.ĂĽĂĽĂĽ sĂĽ -ATERIAALĂĽMICROTHANPOLYESTERĂĽ sĂĽ +LEURĂĽZWARTGRIJSGEELĂĽ sĂĽ -ATENĂĽĂĽTMĂĽĂĽ sĂĽ )DEALEĂĽMONTAGEĂĽHANDSCHOENĂĽ door snijlevel 3

sĂĽ 6ERPAKTĂĽPERĂĽĂĽPAAR ĂĽ 60 paar per overdoos sĂĽ !RTIKELNUMMERĂĽ

Tegera 9132 pro zwart, microthan, polyester sĂĽ .ORMĂĽ%.ĂĽĂĽĂĽ sĂĽ -ATERIAALĂĽMICROTHAN ĂĽPOLYESTERĂĽ en acryl gevoerd sĂĽ +LEURĂĽZWARTFLUORGEELĂĽ sĂĽ -ATENĂĽĂĽTMĂĽĂĽ sĂĽ 7ATERAFSTOTENDĂĽ

sĂĽ 6ERPAKTĂĽPERĂĽĂĽPAAR ĂĽ 60 paar per overdoos sĂĽ !RTIKELNUMMERĂĽ

Tegera 9244 pro zwart, microthan, polyester sĂĽ .ORMĂĽ%.ĂĽĂĽĂĽ sĂĽ -ATERIAALĂĽMICROTHANPOLYESTERĂĽ sĂĽ +LEURĂĽZWARTGRIJSGEELĂĽ sĂĽ -ATENĂĽĂĽTMĂĽĂĽ sĂĽ -ONTAGEĂĽHANDSCHOENĂĽ sĂĽ 6ELCROSLUITINGĂĽ

sĂĽ 6ERPAKTĂĽPERĂĽĂĽPAAR ĂĽ 60 paar per overdoos sĂĽ !RTIKELNUMMERĂĽ

Meer weten? Voor meer informatie over deze producten kunt u contact opnemen met uw vaste Customer Service medewerker, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu

Productnieuws

29


Productnieuws

30

Cofra voetbescherming Het bekende Italiaanse merk Cofra komt met een trendy uitbreiding in haar assortiment werkschoenen, in dit geval safety S3 sneakers: nieuwe, hoogstaande technologie gecombineerd met modieuze designs voor een aantrekkelijke prijs: Cofra “Old Glories�.

Cofra Field sĂĽ .ORMĂĽ%.ĂĽĂĽ3ĂĽ32#ĂĽ sĂĽ -ATERIAALĂĽWATERAFSTOTENDĂĽLEDERĂĽ sĂĽ 'EWICHTĂĽ ĂĽKG sĂĽ +LEURĂĽZWARTĂĽ sĂĽ -ATENĂĽĂĽTMĂĽĂĽ

sĂĽ 05ĂĽLOOPZOOLĂĽ sĂĽ !04ĂĽTUSSENZOOL sĂĽ !LUMINIUMĂĽNEUS sĂĽ !RTIKELNUMMERĂĽ

Cofra Dunk sĂĽ .ORMĂĽ%.ĂĽĂĽ3ĂĽ32#ĂĽ sĂĽ -ATERIAALĂĽWATERAFSTOTENDĂĽLEDERĂĽ sĂĽ 'EWICHTĂĽ ĂĽKGĂĽ sĂĽ +LEURĂĽZWARTĂĽ sĂĽ -ATENĂĽĂĽTMĂĽĂĽ

sĂĽ 05ĂĽLOOPZOOLĂĽ sĂĽ !04ĂĽTUSSENZOOL sĂĽ !LUMINIUMĂĽNEUS sĂĽ !RTIKELNUMMERĂĽ

Cofra Coach sĂĽ .ORMĂĽ%.ĂĽĂĽ3ĂĽ32# sĂĽ -ATERIAALĂĽWATERAFSTOTENDĂĽ nubuck leder sĂĽ 'EWICHTĂĽ ĂĽKGĂĽ sĂĽ +LEURĂĽBLAUWĂĽ

sĂĽ -ATENĂĽĂĽTMĂĽĂĽ sĂĽ !04ĂĽTUSSENZOOL sĂĽ !LUMINIUMĂĽNEUS sĂĽ !RTIKELNUMMERĂĽ

Cofra Pressing sĂĽ .ORMĂĽ%.ĂĽĂĽ3ĂĽ32#ĂĽ sĂĽ -ATERIAALĂĽWATERAFSTOTENDĂĽ nubuck leder sĂĽ 'EWICHTĂĽ ĂĽKGĂĽ sĂĽ +LEURĂĽBLAUWĂĽ

sĂĽ -ATENĂĽĂĽTMĂĽĂĽ sĂĽ 05ĂĽLOOPZOOLĂĽ sĂĽ !04ĂĽTUSSENZOOL sĂĽ !LUMINIUMĂĽNEUS sĂĽ !RTIKELNUMMERĂĽ


Cofra League så .ORMå%.å)3/åå30å32#å så -ATERIAALåSUEDEåLEDERå så 'EWICHTå åKGå så +LEURåGRIJSBLAUWå så -ATENååTMå

så !04åTUSSENZOOL så !LUMINIUMåNEUS så !RTIKELNUMMERå

Cofra Roster så .ORMå%.å3å32#å så -ATERIAALåWATERAFSTOTENDå nubuck leder så 'EWICHTå åKG så +LEURåBRUINå

så -ATENååTMåå så 05åLOOPZOOLå så !04åTUSSENZOOL så !LUMINIUMåNEUS så !RTIKELNUMMERå

Cofra Conference så .ORMå%.åå3å32#å så -ATERIAALåWATERAFSTOTENDå nubuck leder så 'EWICHTå åKGå så +LEURåBRUINå

så -ATENååTMåå så 05åLOOPZOOLå så !04åTUSSENZOOL så !LUMINIUMåNEUSå så !RTIKELNUMMERå

Cofra Ball så .ORMå%.åå30å32#å så -ATERIAALåKATOEN åCANVASå så 'EWICHTå åKGå så +LEURåZWARTWITå så -ATENååTMåå

så 05åLOOPZOOLå så !04åTUSSENZOOL så !LUMINIUMåNEUSå så !RTIKELNUMMERå

Meer weten? Voor meer informatie over deze producten kunt u contact opnemen met uw vaste Customer Service medewerker, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu

Productnieuws

31


Productnieuws

32

My-T-Gear veiligheidsbrillen De kracht van eenvoud Je zou het op het eerste gezicht niet zeggen, maar oogletsel kan in vrijwel elk arbeidsproces optreden. Het oog is een van onze meest kwetsbare organen en gevaren voor het oog zijn er helaas te over. Hoewel we al jaren de gevaren voor ons oog kennen, lopen er op de wereld nog dagelijks ruim 600 mensen oogletsel op. Letsel dat met een goede veiligheidsbril in de meeste gevallen voorkomen had kunnen worden.

My-T-Gear dĂŠ nieuwe norm in Personal Safety! We hebben een nieuwe lijn My-T-Gear veiligheidsbrillen opgesteld die aantoont dat hoogwaardige kwaliteit en betaalbaarheid wel degelijk hand in hand kunnen gaan met een eigentijdse uitstraling en vormgeving. Een merk voor vakmensen, die geloven in de kracht van eenvoud.

Spec 110 sĂĽ 6EILIGHEIDSBRIL sĂĽ .ORMĂĽ%.ĂĽ sĂĽ -ATERIAALĂĽLENSĂĽPOLYCARBONAAT sĂĽ +LEURĂĽLENSĂĽTRANSPARANT sĂĽ +LEURĂĽMONTUURĂĽTRANSPARANT sĂĽ #ODEĂĽ  ĂĽ5ĂĽĂĽ&ĂĽ#% sĂĽ 'EWICHTĂĽĂĽGRAM

sĂĽ 6ENTILATIEĂĽVIAĂĽZIJKANTEN sĂĽ $OOSĂĽĂ‹ĂĽĂĽSTUKS sĂĽ !RTIKELNUMMERĂĽ

Spec 310 sĂĽ 6EILIGHEIDSBRIL sĂĽ .ORMĂĽ%.ĂĽ sĂĽ -ATERIAALĂĽLENSĂĽPOLYCARBONAAT sĂĽ +LEURĂĽLENSĂĽTRANSPARANT sĂĽ +LEURĂĽMONTUURĂĽTRANSPARANT sĂĽ !NTI KRASĂĽCOATING sĂĽ #ODEĂĽ# ĂĽ5ĂĽĂĽ&4ĂĽ#%

sĂĽ 'EWICHTĂĽĂĽGRAM sĂĽ $OOSĂĽĂ‹ĂĽĂĽSTUKS sĂĽ !RTIKELNUMMERĂĽ

Spec 510 sĂĽ 6EILIGHEIDSBRIL sĂĽ .ORMĂĽ%.ĂĽ sĂĽ -ATERIAALĂĽLENSĂĽPOLYCARBONAAT sĂĽ +LEURĂĽLENSĂĽTRANSPARANT sĂĽ +LEURĂĽMONTUURĂĽBLAUW sĂĽ !NTI KRASĂĽCOATING sĂĽ 6ERSTELBAREĂĽPOTENĂĽINĂĽHOOGTE

sĂĽ 6ERSTELBAREĂĽPOTENĂĽINĂĽLENGTE sĂĽ #ODEĂĽ# ĂĽ5ĂĽĂĽ&ĂĽ#% sĂĽ 'EWICHTĂĽĂĽGRAM sĂĽ $OOSĂĽĂ‹ĂĽĂĽSTUKS sĂĽ !RTIKELNUMMERĂĽ


Spec 710 så 6EILIGHEIDSBRIL så .ORMå%.å så -ATERIAALåLENSåPOLYCARBONAAT så +LEURåLENSåTRANSPARANT så +LEURåMONTUURåZILVER så !NTI KRASåCOATING så !NTI FOGåCOATING

så :ACHTEåNEUSPADS så :ACHTEåVEREN så 6ERSTELBAREåPOTENåINåLENGTE så #ODEå# å5åå&4å+å.å#% så 'EWICHTååGRAM så $OOSåËååSTUKS så !RTIKELNUMMERå

Spec 760 UV 400

så 6EILIGHEIDSBRIL så .ORMå%.å   så -ATERIAALåLENSåPOLYCARBONAAT så +LEURåLENSåGRIJS så +LEURåMONTUURåZILVER så !NTI KRASåCOATING så 56åPROTECTIE så :ACHTEåNEUSPADS

så :ACHTEåVEREN så 'EKLEURDEåLENZEN så 6ERSTELBAREåPOTENåINåLENGTE så #ODEå# å5åå&4å+å#% så 'EWICHTååGRAM så $OOSåËååSTUKS så !RTIKELNUMMERå

Spec 810 så 6EILIGHEIDSBRIL så .ORMå%.å så -ATERIAALåLENSåPOLYCARBONAAT så +LEURåLENSåTRANSPARANT så +LEURåMONTUURåZWARTORANJE så !NTI KRASåCOATING så !NTI FOGåCOATING så :ACHTEåNEUSPADS

så :ACHTEåVEREN så 6ERSTELBAREåPOTENåINåLENGTE så #ODEå# å5åå&4å+å.å#% så 'EWICHTååGRAM så $OOSåËååSTUKS så !RTIKELNUMMERå

Spec 860 UV 400

så 6EILIGHEIDSBRIL så .ORMå%.å   så -ATERIAALåLENSåPOLYCARBONAAT så +LEURåLENSåGRIJS så +LEURåMONTUURåZWARTORANJE så !NTI FOGåCOATING så 56åPROTECTIE så :ACHTEåNEUSPADS

så :ACHTEåVEREN så 'EKLEURDEåLENZEN så 6ERSTELBAREåPOTENåINåLENGTE så #ODEå#   å5åå&4å.å#% så 'EWICHTååGRAM så $OOSåËååSTUKS så !RTIKELNUMMERå

Goggle 510 så 2UIMZICHTBRIL så .ORMå%.å så -ATERIAALåLENSåPOLYCARBONAAT så +LEURåLENSåTRANSPARANT så +LEURåMONTUURåTRANSPARANT så )NDIRECTEåVENTILATIE så 4OEPASSINGSGEBIEDååå

såå#ODEå5åå"å#% så 'EWICHTååGRAM så $OOSåËååSTUKS så !RTIKELNUMMERå

Productnieuws

33


(advertentie)

O O GBESCHERMING

M Y-T- G E A R D É N I E U W E N O R M I N P E R S O N A L SA F ET Y! Ee n nie u w e l i j n d i e aan t oon t dat hoog w aar d i g e k w al i t ei t en be taalbaar h ei d w el d eg el i j k h an d i n hand ka n g aan m et een ei g en t i j d s e uits trali n g en vor m g evi n g . E en me rk v o or vak m en s en d i e g el oven in de kr ac h t van een vou d .

W W W.M Y-T- G E A R.N L


Goggle 810 sĂĽ 2UIMZICHTBRIL sĂĽ .ORMĂĽ%.ĂĽ sĂĽ -ATERIAALĂĽLENSĂĽPOLYCARBONAAT sĂĽ +LEURĂĽLENSĂĽTRANSPARANT sĂĽ +LEURĂĽMONTUURĂĽSMOKE sĂĽ !NTI KRASĂĽPLUSĂĽCOATING sĂĽ !NTI FOGĂĽPLUSĂĽCOATING sĂĽ 4OEPASSINGSGEBIEDĂĽĂĽĂĽ sĂĽ #ODEĂĽ 2C-1.2 U 1 B 9 K N 0068 CE

sĂĽ 'EWICHTĂĽĂĽGRAM sĂĽ )NDIRECTEĂĽVENTILATIE sĂĽ $OOSĂĽĂ‹ĂĽĂĽSTUKS sĂĽ !RTIKELNUMMERĂĽ

Goggle 910 sĂĽ 2UIMZICHTBRIL sĂĽ .ORMĂĽ%.ĂĽ sĂĽ -ATERIAALĂĽLENSĂĽPOLYCARBONAAT sĂĽ +LEURĂĽLENSĂĽTRANSPARANT sĂĽ +LEURĂĽMONTUURĂĽSMOKE sĂĽ !NTI KRASĂĽPLUSĂĽCOATING sĂĽ !NTI FOGĂĽPLUSĂĽCOATING sĂĽ 4OEPASSINGSGEBIEDĂĽĂĽĂĽ sĂĽ #ODEĂĽ 2C-1.2 U 1 BT 9 K N 0068 CE

sĂĽ 'EWICHTĂĽĂĽGRAM sĂĽ )NDIRECTEĂĽVENTILATIE sĂĽ $OOSĂĽĂ‹ĂĽĂĽSTUKS sĂĽ !RTIKELNUMMERĂĽ

Goggle 950 sĂĽ 2UIMZICHTBRIL sĂĽ .ORMĂĽ%.ĂĽ sĂĽ -ATERIAALĂĽLENSĂĽACETAAT sĂĽ +LEURĂĽLENSĂĽTRANSPARANT sĂĽ +LEURĂĽMONTUURĂĽSMOKE sĂĽ !NTI FOGĂĽCOATING sĂĽ 4OEPASSINGSGEBIEDĂĽĂĽĂĽ sĂĽ #ODEĂĽ# ĂĽ5ĂĽĂĽ&4ĂĽ.ĂĽ#% sĂĽ 'EWICHTĂĽĂĽGRAM

UV 400

Acetaat lenzen

Zachte neuspads

Polycarbonaat lenzen

Zachte veren

Anti-kras coating

Verstelbare poten in hoogte

Anti-fog coating

Verstelbare poten in lengte

UV400 protectie

Gekleurde lenzen

sĂĽ /NGEVENTILEERD sĂĽ $OOSĂĽĂ‹ĂĽĂĽSTUKS sĂĽ !RTIKELNUMMERĂĽ

Meer weten? Voor meer informatie over deze producten kunt u contact opnemen met uw vaste Customer Services medewerker, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu

Productnieuws

35


RUIMTE VOOR FSC-LOGO

Veiligheidsnieuws nr. 2 2012  

Veiligheidsnieuws nr. 2 2012 Intersafe. Vakblad over veilig werken voor veiligheidskundigen en inkopers.