Page 1

VEILIGHEIDSNIEUWS Intersafe jaarg ang 4 6

Koninklijke BAM Groep verlengt contract met Intersafe

pag. 3

Siopor ® Lichtgewicht ademende beschermkleding

pag. 14

Nieuwe normontwikkelingen rond pbm’s

pag. 20

Governance Code ‘Veiligheid in de bouw’

pag. 26

1

2014


2

Bent u genegen te bewegen? Van moeten naar willen We zijn weer begonnen aan een nieuw jaar; heerlijk. Na een mooi laatste kwartaal in 2013 en een welverdiende vakantie, zijn we begonnen met een leeg vel maar vol energie. Het nieuwe jaar voelt als een mooi jaar vol kansen om het verschil te gaan maken. Bedrijven zijn kritisch en willen waar voor hun geld, maar hebben ervaren dat goedkoop duurkoop is. De ideale omstandigheden voor een leverancier die de veiligheid van uw medewerkers centraal stelt. Voor organisaties die veiligheid willen voor hun medewerkers, niet omdat het moet. Organisaties wiens maatschappelijke betrokkenheid niet stopt bij de ‘Planet’ maar begint bij ‘People’. Bedrijven die zich realiseren dat het onderscheidend vermogen, ten opzichte van hun concurrenten, hun werknemers zijn. Om Profit te kunnen blijven maken, moeten ze hun mensen niet koesteren, maar willen ze hun mensen koesteren. Het zorgen voor hun werknemers wordt niet als onkostenpost gezien maar als investering.

Intersafe ziet zich door deze bedrijven uitgedaagd om mee te denken over veilige en gezonde werkomstandigheden. Collega’s die veilig gedrag laten zien vanuit hun gevoel in plaats vanuit angst. In deze editie staan nieuwe producten en informerende artikelen om u van dienst te zijn.

inhoud pag. 19 Comfortabel lassen met de

contract met Intersafe

3M Adflo Motorunit

stof tot nadenken

pag. 20 Nieuwe normontwikkelingen

rond persoonlijke beschermingsmiddelen

pag. 6 Gehoorschade voorkomen met

juist gebruik pbm’s Onderschatting ligt op de loer

Vakblad voor veilig en gezond werken Uitgave van: Intersafe Groeneveld B.V. Postbus 86, 3300 AB Dordrecht T +31 (0)78 618 14 00 F +31 (0)78 652 46 05 www.intersafe.eu

pag. 24 Je bent je eigen evenement pag. 26 Governance Code

pag. 9 Voelt als een sneaker, beschermt

Roger van Meer General Manager

colofon

pag. 3 Koninklijke BAM Groep verlengt

pag. 4 Werken met asbest:

Veel leesplezier.

‘Veiligheid in de bouw’

als een veiligheidsschoen

Verantwoordelijk namens Intersafe Groeneveld: Roger van Meer / Tessa Antonisen / Inge Spier / Marjolein de Graaff

Pag. 29 Productnieuws pag. 10 Europees Seminar over

Persoonlijke Beschermingsmiddelen pag. 13 Uitslag lezersenquête

Fotografie: Quintalle Nix Photography Ontwerp: Bataafsche Teeken Maatschappij Tekst: Groesbeek MC / Jos Putman / Martin Neyt

pag. 14 Siopor ®

Lichtgewicht ademende beschermkleding pag. 16 Innovatieve

valbeveiligingsoplossing

Productie en druk: Dekkers - van Gerwen Oplage: 15.000 exemplaren Voor de foto’s en advertenties wordt regelmatig gebruik gemaakt van fotomodellen in gefingeerde werksituaties. Wij zijn ons bewust van het feit dat de personen in kwestie niet altijd 100% voldoen aan de wettelijke voorschriften.


3

Koninklijke BAM Groep verlengt contract met Intersafe Intersafe is dé contractleverancier van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) en werkkleding voor alle bedrijven die onderdeel uitmaken van de Koninklijke BAM Groep in Nederland. Eind vorig jaar is de samenwerking tussen beide partijen bekrachtigd met de ondertekening van een nieuw meerjarig contract.

V.l.n.r.: Yves Pétin en W. Remmelts

V.l.n.r.: Roger van Meer, W. de Kruijf, Leon Lengkeek, Michel van Dordregt

Als grootste bouwbedrijf van Nederland heeft BAM veiligheid uiteraard hoog op de agenda staan. Niet verwonderlijk dus dat BAM behoefte heeft aan een leverancier die optimale veiligheid levert in zowel producten als diensten. “Het op orde hebben van de processen is een punt dat Intersafe prima beheerst,” aldus Wim de Kruijf, inkoopmanager bij BAM Utiliteitsbouw en contractbeheerder voor het segment pbm/werkkleding. Yves Pétin (CEO Intersafe Holding B.V.) en Leon Lengkeek (Key Account Manager) sluiten zich van harte aan bij de lovende woorden van Wim de Kruijf: “Dit is precies waar Intersafe voor gaat!”

tevreden Wim de Kruijf. Leon Lengkeek vult hierbij aan dat vooral de nauwe contacten per werkmaatschappij de sleutel vormen tot dit succes. “Met elke werkmaatschappij is zeer frequent contact en enkele keren per jaar komen alle pbm-coördinatoren samen om het pakket te evalueren en te optimaliseren. De bereidwilligheid tot samenwerken en tot het komen van de juiste oplossing is groot.”

Toenemende samenwerking De contractuele samenwerking tussen BAM en Intersafe begint in 2005, met de opdracht voor de levering van alle pbm’s aan BAM. Als BAM in 2012 ook de levering van alle werk- en veiligheidskleding aan Intersafe toevertrouwt, intensiveert de samenwerking tussen beide partijen enorm. Uiteindelijk reduceert Intersafe het toenmalige kledingpakket tot 60% minder klantspecifieke artikelen. Wim de Kruijf: “Intersafe heeft hiermee een beheersbaar kledingpakket gerealiseerd, waarbij de aspecten ‘veiligheid’ en ‘corporate uitstraling’ altijd voorop hebben gestaan.” Ook de bestelmethodiek is vereenvoudigd. In plaats van het hele jaar door meerdere bestellingen per dag te plaatsen, laten de werkmaatschappijen hun medewerkers op één of twee vaste momenten per jaar bestellingen doen. “Een flinke indirecte kostenbesparing is een logisch gevolg,” aldus een

Intersafe is naast leverancier van werkkleding ook leverancier van vele andere productgroepen en diensten, zoals het geven van diverse toolboxen of het keuren van valmiddelen. Ook internationaal wordt de samenwerking geïntensiveerd: afgelopen jaar is er geleverd aan BAM Duitsland en zijn er meerdere grote orders pbm’s en kleding verscheept naar projecten van BAM International in China, Sierra Leone, Libië en Kameroen. Naast de levering van optimale veiligheid zijn ook factoren zoals gedreven personeel, vaste aanspreekpunten, logistieke betrouwbaarheid en oog voor sociaal maatschappelijke aspecten zeer belangrijke criteria die BAM stelt aan haar pbm-leverancier. De komende jaren blijft Intersafe samen met BAM op zoek naar uitbreiding van de huidige samenwerking. Op nationaal, maar zeker ook op internationaal niveau zijn er nog voldoende kansen en mogelijkheden!


4

Werken met asbest: stof tot nadenken Dat het werken met asbest hoge gezondheidsrisico’s met zich kan meebrengen, daar bent u zich ongetwijfeld van bewust. Toch is de kans dat u hiervan wakker ligt, niet zo groot. U draagt immers afhankelijke adembescherming wanneer u zich in een vervuilde omgeving bevindt, dus u bent voldoende beschermd tegen gezondheidsgevaren. Toch? aanpassingen - geschikt moeten zijn voor de drager. Organisaties die zich bezighouden met asbestverwijdering, moeten voldoen aan de SC 530 norm om in aanmerking te komen voor asbest certificering. In de SC 530 wordt nadere invulling gegeven aan de eisen waaraan afhankelijke en onafhankelijke adembescherming moet voldoen. Hierbij wordt verwezen naar NEN-EN 132 tot en met 144 en NEN-EN 12942. Laatstgenoemde norm behandelt motoraangedreven systemen bestaande uit een combinatie van een masker, motor en filter. Als voorbeeld zoomen we hier nader op in.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, blijkt in de praktijk dat afhankelijke adembescherming in veel gevallen niet voldoende bescherming biedt tegen asbestvezels. Dit betekent dat een gedeelte van de werknemers dat asbest verwijdert in vervuilde omgevingen, blootgesteld wordt aan concentraties die hoger liggen dan de grenswaarde- en dit soms jarenlang! Hoe ernstig de gevolgen hiervan zullen zijn, zal de toekomst moeten uitwijzen. Het fnuikende aan asbestvezels is dat zij zich jarenlang schuil kunnen houden diep in de longen, waar zij uiteindelijk kunnen leiden tot de ontwikkeling van mesothelioom (long- of buikvlieskanker). Uiteraard krijgt lang niet iedereen die asbest inademt kanker. Maar juist langdurige blootstelling aan grote hoeveelheden asbestvezels brengt de meeste gezondheidsrisico’s met zich mee. Een goed persoonlijk beschermingsmiddel (pbm) is dan ook van het grootste belang.

Pbm conform de NEN-EN 12942 De algemene vereisten met betrekking tot pbm’s, zijn opgenomen in artikel 8 van het Arbobesluit. Hierin is onder andere vastgelegd dat pbm’s geschikt moeten zijn voor de te vermijden gevaren én - na de nodige

Bij het testen conform NEN-EN 12942 wordt bepaald wat de gemiddelde concentratie deeltjes in het masker is ten opzichte van de omgeving. Deze test vindt plaats bij minimaal 5 personen en 2 apparaten. Eén apparaat wordt getest zonder vooraf geconditioneerd te zijn. Het tweede exemplaar wordt eerst zes dagen ‘voorbewerkt’: de eerste drie dagen wordt het blootgesteld aan de minimale temperatuur en luchtvochtigheid die de fabrikant opgeeft, de laatste drie dagen aan de maximale temperatuur en luchtvochtigheid. Na de tests wordt het gebruikte pbm ingedeeld in de klassen TM 1, 2 of 3, met toevoeging P bij deeltjes. Om een pbm ingedeeld te krijgen in TM 3P, mag de lekkage maximaal 0,1% bedragen. De Nominale Protectie Factor (NPF) bedraagt in dat geval 1000.

Papieren bescherming 0,1% lekkage, dat lijkt niet veel. Maar bij een concentratie van een miljoen asbestvezels per kubieke meter, wordt u met een masker met NPF 1000 nog altijd blootgesteld aan 1000 asbestvezels/m³. Gaat het om Chrysotiel (de meest toegepaste vorm van asbest), dan is de blootstelling nog altijd (veel) lager dan de nieuw vastgestelde grenswaarde van 2000 vezels/m³. Op papier dan. In de praktijk blijkt dat testen conform de NEN-EN 12942 niet garant staan voor afdoende bescherming voor individuele werknemers. Er zullen altijd mensen zijn met ‘uitzonderlijke’ gezichten, zoals gezichten die dikker, dunner, langer of breder zijn dan gemiddeld. Bij deze personen zullen de gebruikte pbm’s minder goed aansluiten en daardoor minder bescherming bieden, met alle risico’s van dien. Risico’s waar de meeste werknemers én werkgevers zich niet van bewust zijn, omdat zij zich laten leiden door de theoretische bescherming die de NPF hen biedt.


Wilt u weten hoe goed uw pbm werkt in de praktijk, dan is de fittest een logische en zeer belangrijke aanvulling op de ‘papieren’ bescherming conform de NEN-EN 12942. Bij de fittest wordt gekeken in hoeverre het masker lekt op de persoon die het gaat gebruiken. Hierdoor kan per individu gezocht worden naar het best passende masker en daarmee de beste bescherming. Bij de fittest komen diverse factoren aan bod: niet alleen de aansluiting op het gezicht, maar bijvoorbeeld ook de manier waarop de werknemer het masker opzet en of er voldoende aandacht is voor de impact van baardgroei. Kortom: de fittest geeft een goede indicatie van de feitelijke bescherming. De gemeten beschermingsfactor ligt in veel gevallen een stuk lager dan de NPF, maar geeft een veel realistischer beeld van de gevaren die individuele asbestsaneerders lopen.

hoe belangrijk het voorkomen van baardgroei is. Zet dit af tegen het feit dat de NPF wordt vastgesteld bij tests met ervaren, getrainde proef­ personen en u begrijpt dat sommige mensen het risico lopen vele malen meer asbestvezels binnen te krijgen dan is toegestaan binnen de wettelijke grenswaarden.

Voor een optimale beheersing van de adembescherming in uw bedrijf kunt u teruggrijpen op de NEN-EN 529 of op de reeds gepubliceerde ISO 16975. Zij geven een leidraad voor keuze en gebruik van adembeschermende middelen.

Meer weten?

Met behulp van de fittest kan per individu gezocht worden naar het best passende masker en daarmee de beste bescherming.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Customer Service medewerker, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu. Vanuit België kunt u contact opnemen via T +32 (0)15 423 320 of info-b@intersafe.eu.

Nieuwe norm voor adembescherming Hoewel de fittest veel inzicht geeft in de individuele blootstelling aan schadelijke stoffen, is een dergelijke test in Nederland (nog) niet verplicht. In Europa zal uiteindelijk een nieuwe norm voor adembescherming worden ingevoerd. De doorvoering van de toekomstige EN-ISO-normen zullen in de praktijk veel veranderingen met zich meebrengen, maar moeten er uiteindelijk toe leiden dat de feitelijke bescherming veel dichter bij de NPF komt te liggen. De kans is dan ook groot dat de EN-ISO-norm een verplichte fittest zal bevatten. Ook zullen er zaken geregeld worden met betrekking tot training, gebruik en onderhoud van pbm’s. Geen overbodige luxe, wanneer u weet dat de statistieken onthutsende cijfers laten zien. Zo blijkt uit de verplichte fittests in overige delen van Europa dat maar liefst 50% van de medewerkers hun masker verkeerd opzet, 36% de draagriemen te strak trekt, 21% geen passend masker draagt, 30% van de brildragers niet afdoende beschermd wordt en 78% zich niet realiseert

Tip: Intersafe verwijst in haar catalogus 4 (blz. 178) naast de NPF waarde naar de TPF waarde die een realistischer beschermingsniveau voor de praktijk aangeeft. Door de fittest krijgt de drager meer zekerheid.

Bron: RIR- Publicatie, Zijn afhankelijke adembeschermingsmiddelen wel veilig?, Rob Arzoni, Research, RIR


6

Gehoorschade voorkomen met juist gebruik pbm’s

Onderschatting ligt op de loer

Gekletter van ijzer op ijzer, snerpend gezaag of monotone verkeersgeluiden. Talloze werknemers worden dagelijks blootgesteld aan lawaai. In 2012 meldden bijna drie­duizend Nederlanders zich met gehoorschade bij hun bedrijfsarts, zo blijkt uit recent onderzoek. Niet alleen op de werkvloer hebben de oren te lijden, ook thuis, in de club, op het festival. “De acceptatie van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) moet omhoog.”

Het aantal klachten over gehoorschade bij beroepsuitoefening overschreedt in 2012 de 2.800. Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) meldt in zijn rapport Kerncijfers Beroepsziekten 2013 1), dat het aantal werknemers met verminderd gehoor, oorsuizen of doofheid voor het derde jaar op rij steeg. De bouw steekt er met negentig procent van alle geregistreerde gevallen boven uit. Gezien de aard van de werkzaamheden én de nauwkeurige registratiemethode -in de bouw wordt preventief medisch onderzoek verricht- is dat geen verrassing. Het aantal gevallen van gehoorschade in de industrie, openbaar bestuur en defensie nam opvallend toe. Volgens het NCvB, dat bij het onderzoek samenwerkte met onder andere het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, is de stijging te verklaren vanuit een grotere bereidheid om beroepsziekten te melden.

Gehoorschade wordt vaak gerelateerd aan de bouw en zware industrie, maar ook in kantooromgevingen kunnen problemen ontstaan. Jan-Joost Pieterman, Category Manager gehoorbescherming bij Intersafe, verwacht dat het onderwerp de komende jaren in meer sectoren op de agenda komt te staan. “Gehoorschade wordt vaak gerelateerd aan de bouw en zware industrie, maar ook in kantooromgevingen kunnen problemen ontstaan. Bij een geluidsniveau vanaf 80 decibel zijn wij verplicht om onze medewerkers gehoorbescherming te verstrekken, bij een niveau vanaf 85 decibel is de medewerker verplicht om het te dragen (en dus zichzelf te beschermen). Die norm komt op kantoor niet zo vaak voor, maar 70 decibel als gevolg van een ventilatiesysteem, apparatuur of continu geroezemoes is heel goed mogelijk.” Dit noemen we hinderlijk geluid dat ondermeer irriteert en vermoeit, stelt Jan-Joost Pieterman. Op de lange termijn kan dit gezondheidsklachten geven.

Schade ontstaat sluipenderwijs Veel arbeidsgerelateerde gehoorbeschadigingen ontstaan door verkeerd gebruik van pbm’s. Het NCvB wijst in zijn onderzoek op een conflict tussen demping van herrie enerzijds en de noodzaak tot communicatie met collega’s en het horen van waarschuwingsignalen anderzijds. Even de oorkap verzetten of gehoorplug wat losser in je oor dragen, ligt dan voor de hand. Met alle gevolgen van dien. “Het is natuurlijk onhandig als je steeds moet overleggen en elkaar niet kunt verstaan”, zegt Jan-Joost Pieterman. “Toch is een pbm half of helemaal niet gebruiken een slecht idee. De schade ontstaat vaak sluipenderwijs, het gehoor wordt door externe factoren, dus buiten ouderdom om, geleidelijk aan slechter. Omdat het zo langzaam gaat, ligt onderschatting op de loer. Wij zien dan ook een trend dat steeds meer klanten hun medewerkers door Intersafe op regelmatige basis laten controleren door middel van audiometrie. Het consequent gebruik van gehoorbescherming is dus van belang.”

Oplossing in otoplastiek Bestrijding van de herrieveroorzaker, de bron, is de eerste stap. Deze oplossing is in de meeste sectoren nog onderbelicht, valt in het rapport van de NCvB te lezen. De muzieksector vormt daarop een uitzondering: orkestleden wapenen zich met aangepaste programma’s en door een minder belastende positie in te nemen. “Pbm’s zijn the next best thing. Hoe goed deze werken, is geheel afhankelijk van de kwaliteit van producten, arbeidsomstandigheden, toepassing, keuze en gebruik. Een medewerker die af en toe een plank moet zagen, heeft wellicht meer aan een oorkap. Die gaat namelijk eenvoudig op en af. Voor professionals die zich dagelijks tussen de ratelende machinerieën begeven, is een zachte otoplastiek een goede optie”, vertelt Jan-Joost Pieterman. “De sales engineers van Intersafe nemen een oorafdruk van elke individuele drager, daardoor zijn de otoplastieken uiterst comfortabel. Een filter zorgt ervoor dat het schadelijke geluid gefilterd wordt, maar dat spraak en alarmsignalen hoorbaar blijven. De otoplastieken kunnen zelfs met een


‘tube’ op portofoon en mobiele telefoon worden aangesloten. We verstrekken desgewenst advies en instructies over het gebruik van deze pbm’s.” Nederland loopt in Europa volgens Jan-Joost Pieterman voorop met op maat gemaakte gehoorbescherming.

Bij otoplastieken zorgt een filter ervoor dat het schadelijke geluid gefilterd wordt, maar dat spraak en alarmsignalen hoorbaar blijven. Dreunende beats Naast apparatuur en machines op de werkvloer, blijkt een veelgebruikt artikel, de muziekspeler, het hoorvermogen aan te kunnen tasten. De Nederlandse Voedsel- en Waren autoriteit (NVWA) toonde onlangs aan dat ruim tachtig procent van de personal music players, zoals mp3-spelers en mobieltjes, een te hoog volumeniveau bezit. Langdurig gebruik van deze apparaten kan volgens de instantie tot blijvende gehoorschade leiden. De EU stelde vorig jaar een limiet van 85 decibel en een uitgangsspanning naar de koptelefoon van 27 millivolt vast, maar daar dreunen veel beats overheen. Met name de personal music players uit het lagere segment voldoen niet aan de wettelijke eisen. De NVWA adviseert consumenten bij aanschaf van een personal music player onder meer op een automatische volumebegrenzing te letten. Jan-Joost Pieterman spreekt van een terugkerend fenomeen. “De walkmangeneratie had er al last van. Daarna kwam de discman, maar dat apparaat werd niet echt populair. Sinds de “mp3-speler” zijn we terug bij af. Het is een lastig probleem, want elke personal music player heeft zijn eigen systeem en output. De variatie van alle personal music players is zo groot dat er moeilijk 1 type van volumebeperking te ontwerpen is die geschikt is voor alle apparaten.”

Slechthorende jeugd De Nationale Hoorstichting verrichtte in 2011 een uitgebreide gehoorcheck onder jongeren tussen 12 en 25 jaar en kwam tot de conclusie dat ongeveer dertig procent een verminderd gehoor heeft. Een jaar later waren de resultaten nog bedroevender: 37 procent bleek slechter te horen. In dit onderzoek, dat onder 17.000 jongeren werd verricht, kwam ook naar voren dat personal music players de boosdoeners zijn. En wederom geldt dat de vernietigende werking van hoge geluidsniveaus wordt onderschat. De Nationale Hoorstichting geeft aan dat negen procent van de jongeren wel eens 100 decibel door zijn koptelefoon laat knallen. Een lokaal schoolonderzoek leverde volgens Jan-Joost Pieterman een bijzonder inzicht op. “Een meisje bleek aan de rechterzijde veel minder te horen dan aan de andere kant. Bleek dat ze doorgaans met het rechteroor naar haar personal music player luisterde en links vrij hield voor een conversatie met haar vriendin. Je zou dan zeggen: bescherm het rechteroor door het geluid zachter te zetten.” Toch gaan goede adviezen niet helemaal verloren in de herrie. Zo wordt de partyplug steeds vaker gezien op feesten, festivals en concerten. “Dj’s en muzikanten hebben vaak al een op maat gemaakte bescherming, dat krijgt navolging. Steeds meer bezoekers zijn zich bewust van de gevaren van lawaai en maken gebruik van partyplugs. Een prima ontwikkeling.” Het volume bij popconcerten en dancefeesten gaat in de toekomst omlaag naar maximaal 103 decibel. In een werkomgeving mag je 2 minuten worden blootgesteld aan dit geluidsniveau.

Meer weten? Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Customer Service medewerker: T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe-groeneveld.eu. Vanuit België kunt u contact opnemen via T +32 (0)15 423 320 of info-b@intersafe.eu. Bron: Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Rapport Kerncijfers beroepsziektes 2013, oktober 2013 1)


(advertentie)

EMMASafetyfootwear.COM


9

Voelt als een sneaker, beschermt als een veiligheidsschoen Tien tegen één dat ze ook bij u in de kast staan: een paar sneakers. Door veel mensen bestempeld als hun favoriete schoeisel en dat is niet voor niets! Naast een sportieve, casual uitstraling bieden sneakers ook optimaal draagcomfort. Zou het niet heerlijk zijn om sneakers niet alleen in uw vrije tijd, maar ook op de werkvloer te kunnen dragen? Met de nieuwe veiligheidsschoenen van Emma is dit mogelijk!

De Emma Ruffneck is een goede oplossing voor mensen die op zoek zijn naar de balans tussen veiligheid en comfort. De eigenschappen van deze hoogwaardige veiligheidsschoen zorgen ervoor dat de gebruiker beschermd wordt, zonder dat dit ten koste gaat van het draagcomfort. Ook aan de uitstraling van de veiligheidsschoen is veel aandacht besteed: de Ruffneck oogt als een sportieve moderne sportschoen. De Ruffneck is leverbaar in diverse kleuren, waarbij iedere kleur verkrijgbaar is in zowel een hoog als een laag model.

Volledig afgestemd op het werk De gehele Emma-collectie is volledig afgestemd op de te verrichten werkzaamheden. Zo heeft Emma in haar assortiment speciale veiligheidsschoenen voor lassers, voor omgevingen met detectiepoortjes en veiligheidsschoenen met een optimale antislipwaarde. De Ruffneck is geschikt om te dragen tijdens het werk. De toplaag van de schoen bestaat uit kwalitatief hoog nubuckleder, terwijl het speciale hakontwerp de schoen uitermate geschikt maakt voor het beklimmen van ladders.

Droge voeten Gedurende een werkdag verliezen de gemiddelde voeten zo veel vocht, dat u er een borrelglaasje mee zou kunnen vullen. Minderwaardig schoeisel zal dan ook snel oncomfortabel en plakkerig aanvoelen. De Ruffneck veiligheidsschoen is voorzien van SmartecAir ® Sanitized Silver ®-voering, waardoor het vocht van de voet wordt geabsorbeerd en verspreid, waarna het kan verdampen. In combinatie met de speciale antibacteriële inlegzool blijven de voeten hygiënisch fris, waardoor de drager zich optimaal kan focussen op zijn werkzaamheden.

Ondersteuning voor gewrichten Werken in de industrie is zwaar. Maar liefst een op de drie werknemers in de industrie krijgt vroeg of laat te maken met klachten aan het bewegingsapparaat. Voet-, knie-, been- en heupproblemen als gevolg van verkeerd schoeisel leiden tot pijn, ziekteverzuim en verminderde concentratie op de werkzaamheden. De Ruffneck veiligheidsschoen van Emma is voorzien van een schokabsorberende zool van nitril rubber. Hierdoor wordt de voet ontzien én beschermd. Ook heeft Emma veel aandacht voor het verminderen van pronatie, oftewel het naar binnen kantelen van de voet. Pronatie kan leiden tot knieproblemen en pijn in de onderrug. Met de Ruffneck veiligheidsschoen kunnen werknemers de gehele dag op een natuurlijke manier bewegen, terwijl stress en spanning op de gewrichten worden geminimaliseerd.

Geschikt voor binnen en buiten De Emma Ruffneck is een hoogwaardige veiligheidsschoen, geschikt voor binnen- en buitenwerkzaamheden. De Ruffneck oogt en draagt als een comfortabele sneaker, maar biedt alle bescherming van een veiligheidsschoen. De Ruffneck voldoet aan de EN ISO 20345:2011 en is verkrijgbaar in verschillende modellen, in de maten 39 tot en met 48. Ook qua kleur biedt Emma u de keuze: de Ruffneck is leverbaar in zwart, bruin of denimblue.

Meer weten? Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Customer Service medewerker, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu. Vanuit België kunt u contact opnemen via T +32 (0)15 423 320 of info-b@intersafe.eu.


10

Europees Seminar over Persoonlijke Beschermingsmiddelen Wie aan Finland denkt, denkt aan meren. En aan persoonlijke beschermings­middelen (pbm’s), want al voor de 12e keer op rij is in Finland het Europese seminar over pbm’s georganiseerd. Ditmaal vond de bijeenkomst plaats in het bestuurs­c entrum van Fins lapland: Rovaniemi. Van 28 tot en met 30 januari werd inzicht gegeven in de actuele situatie op de markt, maar er was uiteraard ook veel aandacht voor de (nabije) toekomst. Vanzelfsprekend gaf ook Intersafe acte de présence op het seminar, zodat met vakgenoten van gedachten gewisseld kon worden.

Over het seminar De organisatie van het seminar is in handen van 4 partijen: het Finnish Institute of Occupational Health, Berufsgenossenschaft BAU (BG BAU), Ministry of Social Affairs and Health en de European Safety Federation (ESF). Door de participatie van zowel fabrikanten, certificerende instanties, vakverenigingen, labour vakbonden én overheden passeren alle aspecten omtrent veiligheid op de werkvloer uitgebreid de revue. Centraal staat hierbij het delen van best practices en instrumenten ter bevordering van veilig werken met pbm’s. Ook wonen de deelnemers lezingen bij en participeren zij in workshops.

Eén van de verwachte grote veranderingen heeft betrekking op de conformiteitsverklaring. Volgens M. Thierhach zal in de nieuwe richtlijn een verplichting komen tot het beschikbaar stellen van de conformiteitsverklaring. Uit recentelijk onderzoek van Intersafe is gebleken dat er vele incomplete conformiteitsverklaringen in omloop zijn. Ook staat niet iedere fabrikant stil bij het feit dat CE-certificaten van nieuwe producten maximaal 5 jaar geldig zijn. Recente artikelen moeten dus minimaal iedere 5 jaar ter keuring worden aangeboden aan een erkende keuringsinstantie, zodat ze gekeurd kunnen worden volgens de laatste norm. Hiermee moet voorkomen worden dat artikelen volgens (sterk) verouderde normen op de markt blijven worden verkocht.

Speerpunten in Rovaniemi De komende jaren verandert er veel in de wetgeving omtrent pbm’s. Keynote speaker op het seminar was dan ook dr. Michael Thierbach, die de afgelopen twee jaar heeft gewerkt aan de herziening van de pbmrichtlijn. Deze herziening zal op den duur de huidige richtlijn 89/686/EEG vervangen. De tekst van de herziening wordt in de eerste helft van 2014 verwacht, waarna deze nog dit jaar ter stemming kan worden aange­boden in het Europese Parlement.

De prognose is verder, dat enkele productgroepen gaan verschuiven van Categorie II naar Categorie III. Eén van deze productgroepen is gehoorbescherming. Door verschuiving van de artikelen naar een hogere categorie zullen de fabrikanten hun producten opnieuw ter beoordeling moeten aanbieden. Ook moeten conformiteitsverklaringen en gebruiksaanwijzingen opnieuw worden opgesteld.


Rovaniemi

Veranderingen die Intersafe van harte toejuicht, want wij komen op de Europese markt veel artikelen tegen die niet aan de juiste normen voldoen. Eindgebruikers verwachten deugdelijke producten in handen te krijgen waarmee zij voldoende beschermd zijn tegen gevaren op het werk. Verwachtingen die in de praktijk dus niet altijd (geheel) worden waargemaakt! Meer weten over de nieuwe richtlijnen? Intersafe houdt u op de hoogte. De komende periode zullen de nieuwe richtlijnen vaker centraal staan in onze berichten.

Meer weten? Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Customer Service medewerker: T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe-groeneveld.eu. Vanuit België kunt u contact opnemen via T +32 (0)15 423 320 of info-b@intersafe.eu.

Categorie 2 (huidige definitie) Categorie 2 zijn pbm’s die niet tot categorie 1 of 3 behoren. Het gaat hier om onder andere: • Gehoorbescherming; • Veiligheidshelmen; • Veiligheidsschoeisel; • Veiligheidsbrillen. In deze categorie is een EEG type-onderzoek vereist door een daartoe aangewezen keuringsinstantie (een ‘notified body’). Hierbij verklaart de fabrikant door het aanbrengen van de CE-markering en de conformiteitsverklaring dat het product voldoet aan de binnen de EU gestelde eisen.

Categorie 3 (huidige definitie) Hieronder vallen beschermingsmiddelen van complex ontwerp. Ze moeten bescherming bieden tegen grote risico’s. Naast de eisen genoemd in categorie 2 moet het productieproces geborgd zijn door een kwaliteitssysteem. Het gaat hier om: • Adembeschermingsapparatuur met filters die beschermen tegen vaste en vloeibare aërosolen of tegen irriterende, gevaarlijke, giftige of radiotoxische gassen; • Adembeschermingsapparatuur, met inbegrip van duikapparatuur, die de buitenlucht volledig afsluit; • Beschermingsmiddelen die slechts een tijdelijke bescherming kunnen bieden tegen door chemicaliën veroorzaakt letsel of tegen ioniserende straling; • Uitrusting voor werkzaamheden in hete omgeving met effecten die vergelijkbaar zijn met die van een luchttemperatuur van 100°C of hoger, met of zonder infrarode straling, vlammen of grote hoeveelheden wegvliegend gesmolten materiaal; • Uitrusting voor werkzaamheden in koude omgeving met effecten die vergelijkbaar zijn met die van een luchttemperatuur van -50°C of lager; • Beschermingsmiddelen die bescherming bieden tegen vallen van bepaalde hoogte; • Beschermingsmiddelen tegen elektrische risico’s bij werken bij gevaarlijke spanningen of die isoleren bij hoogspanning. In de toekomst komt mogelijk gehoorbescherming hierbij.


(advertentie)

Hygiene kit & HygienePLUS kit

!! W IVEERKU N R A A B RIJG NU

Werken in een industriĂŤle omgeving, betekent vaak ook blootstaan aan stof, smeermiddelen, rook en andere onhygiĂŤnische stoffen. Gehoorbeschermers zijn gevoelig voor deze stoffen. In combinatie met oorsmeer bestaat het risico dat het geluidskanaal dichtslibt en het geluid vervormt of niet meer wordt waargenomen. Voor het behoud van de kwaliteit van uw gehoorbeschermers en voor een blijvende waarneming van het omgevingsgeluid, presenteert Elacin nu de Hygiene en HygienePLUS kit. Een combinatie van reinigingsproducten waarmee u naar behoefte kiest voor een snelle dagelijkse reiniging of maandelijkse diepte-reiniging van uw gehoorbeschermers. De Elacin Hygiene kits zijn nu verkrijgbaar bij Intersafe Groeneveld.

www.elacinatwork.com


13

Uitslag lezersenquête In het vorige Veiligheidsnieuws stond een link om de enquête in te vullen. Via deze weg willen we u hartelijk bedanken voor het invullen van de enquête. In januari zijn er per e-mail 5.300 personen benaderd die het blad ook per post krijgen. In totaal hebben we 326 reacties mogen ontvangen. Dit is een respons van 6,2%.

Onder de eerste 100 reacties hebben we een VVV-bon ter waarde van € 50,- verloot. Dit is geworden: Adri van Ree van Cofely West Industrie. Van harte gefeliciteerd en bedankt voor uw medewerking en veel plezier met het besteden van de bon bij de meeste winkels in Nederland.

Welke rapportcijfers geeft u de verschillende onderwerpen van Veiligheidsnieuws? Voorwoord Roger van Meer Consultancy

Het Veiligheidsnieuws wordt totaal beoordeeld met een 7,7.

Opleidingen & trainingen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Gemiddeld wordt het Veiligheidsnieuws 22,8 minuten gelezen. Ongeveer 50% leest de helft van de artikelen en een derde leest het Veiligheidsnieuws helemaal.

Veiligheidscultuur en gedrag Actuele Europese ontwikkelingen MVO

Een derde van de huidige lezersgroep ontvangt het Veiligheidsnieuws 5 jaar of langer. Bijna 60% ontvangt het Veiligheidsnieuws tussen de 2 en 5 jaar. Wat voor velen niet bekend is (82%), is dat het Veiligheidsnieuws ook via de website is te lezen. U kunt de laatste versie zien in onze nieuws­ items op de website. Ook kunt u via het hoofdstuk Nieuws, kiezen voor Veiligheidsnieuws. Hier staan de digitale versies van het Veiligheidsnieuws om als bladerbare pdf te lezen.

Inkoopontwikkelingen

Klantcases

Intersafe algemeen

Productnieuws

Women’s collection 0

De vraag: U wilt als lezer het Veiligheidsnieuws blijven lezen, is positief beantwoord door 99% van de respondenten. U heeft wel de voorkeur om het ook nog als gedrukt exemplaar te ontvangen. Qua inhoud is er voornamelijk behoefte aan praktijkvoorbeelden, informatie over wetgeving en hulp bij gedrag en cultuur ten opzichte van veiligheidsbewustzijn. De redactie zal dit zeker op zich nemen om hier meer aandacht aan te besteden in de komende nummers.

Ja (vraag uw Account Manager naar de bewaarmap)

1

2

3

4

5

6

7

8

Bewaart u Veiligheidsnieuws?

Nee

0%

20%

40%

60%

80%

100%

80%

100%

Hoe lang ontvangt u Veiligheidsnieuws al? 0 - 1 jaar

Per abuis zat er een fout in de enquête, u krijgt het Veiligheidnieuws in de toekomst gewoon nog per post. Wilt u het magazine echt niet meer per post ontvangen of is er een wijziging in uw NAW-gegevens stuurt u dan het Veiligheidsnieuws met het adreslabel erbij gratis retour naar Intersafe.

2 - 5 jaar

5 jaar of langer

0%

20%

40%

60%


14

Siopor Lichtgewicht ademende beschermkleding ®

De meesten van u kennen van Sioen de producten met de naam Flexothane®. De naam Siopor® is bij velen van u mogelijk minder bekend. Onder de naam Siopor® voert SIOEN een uitgebreid pakket regen- en winterkleding. De naam Siopor® is een verzamelnaam voor producten waarvan het buitendoek is opgebouwd uit een geweven doek. Dit doek is van polyester of polyamide, die is voorzien van een coating of laminaat waardoor de water- en winddichtheid wordt gerealiseerd. In de eigen laboratoria van Sioen worden de Siopor® kwaliteiten steeds getest en verder ontwikkeld. Het grote voordeel van Siopor ® is dat naast het lage doekgewicht ook de ademende eigenschappen zeer goed zijn. De meeste Siopor ® producten zijn dan ook gecertificeerd als EN 343 klasse 3-3. Dat wil zeggen de hoogste klasse voor waterdichtheid en de hoogste klasse wat betreft ademende eigenschappen. Iedereen kent het gevoel van niet ademende (regen)kleding waarin je bij inspanning toch nat word. Dit is meestal te wijten aan condensatie van eigen lichaamsvocht aan de binnenzijde van de (regen)jas. Bij Siopor ® zal het condensatie probleem aanzienlijk minder zijn. De combinatie met hoge scheur- en treksterkte en een hoge slijt weerstand maakt dat Siopor ® doek uitermate geschikt is voor vele takken van industrie zoals de bouw, vuilophaaldiensten, gemeentelijke diensten, transport en logistieke bedrijven, etc. Op de afdeling Research en Development van Sioen zijn ongeveer 100 mensen continu bezig de kwaliteit van hun doeksoorten verder te ontwikkelen en te verbeteren. Ook zoeken zij constant naar nieuwe toepassingsmogelijkheden. Daarnaast werkt Sioen uitsluitend met gecertificeerde doeksoorten en kledingstukken. U kunt bij Intersafe terecht voor de conformiteitsverklaring en certificaten indien van toepassing. In de range Siopor ® producten van Sioen treft u diverse modellen regenen winterkleding aan. Daarnaast zijn er de representatieve parka’s uit de S.E.P.P. lijn en de vlamvertragende anti-statische parka’s, blousons, bodywarmers, broeken en overalls uit de Siopor ® FR AST en Siostart range. Veel modellen en uitvoeringen zijn er ook in hoge zichtbaarheid zoals fluor-geel, -oranje en -rood. Ook enkele conform de Rijkswaterstaatrichtlijn.


Waterdichte naden De Siopor ® naden zijn waterdicht getapet dankzij de meest gevorderde technologie en garandeert een totale waterdichtheid. De waterafstotende buitenlaag belet het water om de stof binnen te dringen. Waterafstotend Vuil en olie worden afgestoten dankzij de waterafstotende buitenlaag waardoor het kledingstuk langer schoon blijft. Maximaal comfort Transpiratie wordt naar buiten gedreven op een moleculair chemische manier onder invloed van een verschil aan energie tussen de binnenzijde en de buitenzijde van het kledingstuk. Licht, soepel en sterk Bovendien is Siopor ® licht, soepel en uiterst sterk en daarom zeer aan­ genaam als werkkleding. Kleuren Siopor ® is beschikbaar in talloze kleuren. Uw eigen kleuren vormen geen enkel probleem. De belangrijkste normeringen voor de verschillende Siopor ® kwaliteiten zijn: Siopor ® REGULAR EN 343 klasse 3-3, EN 471 Siopor ® EXTRA EN 343 klasse 3-3, EN 471 Siopor ® ULTRA EN 343 klasse 3-3, EN 471 Siopor ® EXCELL EN 343 klasse 3-3, ISO 11611, ISO 11612, EN 471, EN 1149/5, EN 13034

Meer weten? Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Customer Service medewerker, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu. Vanuit België kunt u contact opnemen via T +32 (0)15 423 320 of info-b@intersafe.eu.

Onderzoek en ontwikkeling Sioen legt voortdurend de focus op kennis, innovatie en creativiteit; met nieuwe materialen, nieuwe processen, nieuwe diensten, nieuwe specifieke producten en vereisten. Kennis is een fundamenteel beginsel en hun echte kapitaal. Alle R&D centra van Sioen in België zijn uitgerust met de beste en de modernste testapparatuur: testapparatuur voor treksterkte, scheurweerstand, vlamvertraging, chemische weerstand, waterdichtheid, kleurvastheid, veroudering en vuurvastheid. Sioen voert al deze testen en andere testen zelf uit om ze nadien door te sturen naar een onafhankelijke keuringsorganisatie.

Spraytest


16

Innovatieve valbeveiligingsoplossing Graag attenderen wij u, in samenwerking met de Capital Safety Group, op een innovatieve oplossing voor valbeveiliging. De 1,25 m lange valstopbalk voor de ISO container heeft een verhoogd verankeringspunt. Wanneer deze wordt gebruikt samen met een Nano-Lok™ valstopapparaat, wordt de vrije val verminderd met een minimale speling. Zelfs wanneer er wordt gewerkt vanaf de hoogte van een enkele container, zorgt de combinatie van de ISO balk en Nano-Lok™ voor een veilige werkomgeving. Dit in tegenstelling tot de traditionele methoden met bevestiging aan het oppervlakteniveau van de container.


De installatie van de balk is zeer eenvoudig: • Open de klemarmen van de balk; • Steek de balk in het hoekgietstuk van de ISO container; • Sluit de klemarmen; • Na installatie is de balk een volledig CE-gecertificeerd, volgens EN 795 klasse B, verankeringspunt. Het valstopapparaat wordt verbonden aan de balk door middel van een grote D-ring. Deze zorgt ervoor dat de haak van het valstopapparaat niet verkeerd wordt belast in het geval van een val. Door de draaghendel is de balk gemakkelijk te vervoeren en te installeren. De ISO containerbalk is gecertificeerd voor de laatste update van de EN 795 norm: versie 2012. De unieke CE-gecertificeerde valstopoplossing: • Compatibel met ISO-gecertificeerde containers; • Biedt een verhoogd verankeringspunt waardoor vrije val-vereisten verminderd kunnen worden; • Zorgt voor een totale valbeveiligingsoplossing, zelfs voor een enkele container; • Geen gereedschap of aanpassingen aan container nodig.

Toepassingen Activiteiten waarbij personen zich bovenop een ISO container moeten bevinden. Denk hierbij aan inspectie, reparatie, onderhoud en/of apparatuur­ bevestiging in huis, containerverhuurbedrijven, zeevracht­bedrijven, offshore platforms, constructie en inspectie en onderhouds­bedrijven. • Havens; • Containerverhuurbedrijven;

• Zeevrachtbedrijven; • Offshore-platform; • Constructie; • Inspectie / onderhoudsbedrijven.

Meer weten? Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Customer Service medewerker, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu. Vanuit België kunt u contact opnemen via T +32 (0)15 423 320 of info-b@intersafe.eu.


(advertentie)

SNEAKER LINE

PRODUCTEN

DIE OOK MORGEN NOG INSPIREREN.

De nieuwe ATLAS® sneaker - lichtgewicht, flexibel en top modieus. Exclusief voor ATLAS® liefhebbers en voor ieder die nog fan wil worden. De nieuwe sneaker generatie staat voor veelzijdigheid met een maximum aan bescherming. Met vrijblijvende sportiviteit en veel vrijheid bewijst de sneaker zich dag na dag als de ideale begeleider - niet alleen op de werkvloer. Meer informatie onder: www.atlasschoenen.nl Alle veiligheidsschoenen voldoen aan EN ISO 20345.

DE NIEUWE ATLAS® SNEAKER. GEZONDER WERKEN – INNOVATIES BELEVEN Kwaliteit.

Waarde.

Service.

ATLAS® Nederland - the shoe company B.V. · Vleugelboot 70-72 · 3991 CL Houten · www.atlasschoenen.nl


19

Comfortabel lassen met de 3M Adflo Motorunit Wanneer het op lassen aan komt heeft 3M een ruim assortiment. Met geavan­ ceerde lashelmen in combinatie met de Adflo Motorunit heeft u tijdens uw laswerkzaamheden goede bescherming. Zo kunt u zich optimaal concentreren op uw werkzaamheden. Door de koele en comfortabele luchtstroom wordt u niet gehinderd door de hitte en het zweet, veroorzaakt door het lassen. Onlangs heeft 3M de Adflo Motorunit vernieuwd; nu heeft hij nog meer voor u in petto! Meteen vanaf de introductie (in 2000) was de Adflo Motorunit van 3M een groot succes. Niet verwonderlijk, want het robuuste ademhalingsapparaat had en heeft alles in huis om de professionele lasser op z’n wenken te bedienen- zelfs onder barre omstandigheden. Zo kunt u onder warme of zeer vochtige omstandigheden de luchtstroom verhogen van 170 naar 200 liter per minuut, met één simpele druk op de knop. Het ergonomische ontwerp staat garant voor volledige bewegingsvrijheid in kleine, krappe ruimtes en in combinatie met het juiste filter biedt de Adflo effectieve bescherming tegen stofdeeltjes, gassen en dampen. Door het stoffilter of het gas- en dampfilter te vervangen, speelt u gemakkelijk in op wisselende lasprocessen. Zo veel mogelijkheden in één apparaat, viel daar nog iets aan te verbeteren? Jazeker. Ook bij 3M schrijdt de technologie voort. Zo heeft men besloten de nieuwe Adflo uit te rusten met een Li-Ion batterij, in plaats van de oude NiMh. Hiermee wordt een gewichtsvermindering van 43% ten opzichte van de oudere Adflo-modellen gerealiseerd. Uiteraard worden de nieuwe modellen ook voorzien van een nieuwe batterijlader, hoewel deze op het oog sterk lijkt op het vorige model. 3M denkt met u mee: om verwarring tussen de oude en de nieuwe lader te voorkomen, is de Li-Ion batterij voorzien van een nieuw contact. Heeft u al een Adflo motorunit in uw bezit, dan kunt ook u overschakelen naar een Li-Ion batterij. U heeft dan wel een nieuwe batterijlader nodig, maar daarna profiteert u van een nog lichtere motorunit en een batterij met een zeer snelle oplaadtijd.

Lassen op grote hoogte Verricht u laswerkzaamheden op grote hoogte, dan neemt de luchtdichtheid af. 3M heeft speciaal voor lassers die op hoger gelegen locaties werken, een speciale versie van de Adflo ontwikkeld: de 3M Adflo High Altitude. Deze motorunit past zich aan, aan veranderingen in de luchtdichtheid. Met de Adflo High Altitude kunt u tot op drie keer zo grote hoogte werken dan met de reguliere variant.

Veilig en voordelig aan de slag Kiest u voor de vernieuwde Adflo motorunit voor lassers, dan kiest u voor een vertrouwd product met een uitstekende reputatie. De ranke, licht­ gewicht motorunit is eenvoudig te bedienen, waardoor u tijd en geld bespaart. De status van het filter aflezen doet u in één oogopslag: groen licht betekent aan de slag, een rood lampje wijst op een dreigende verstopping. Mocht het filter zó verstopt raken dat het niveau van de luchtstroom niet langer kan worden gegarandeerd, dan stelt een akoestisch alarm de gebruiker hiervan op de hoogte. Zo kunt u dus veilig aan het werk.

Meer weten? Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Customer Service medewerker, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu. Vanuit België kunt u contact opnemen via T +32 (0)15 423 320 of info-b@intersafe.eu.


Door: Jos Putman

Nieuwe normontwikkelingen rond persoonlijke beschermingsmiddelen [en verschil tussen vervallen en actuele normen] Persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) moeten aan de fundamentele gezondheids- en veiligheidsvoor­schriften voldoen van de Europese richtlijn 89/686/EEG 1). In deze fundamentele voorschriften die omschreven staan in bijlage II van de richtlijn, wordt onder meer ingegaan op de verschillende voorwaarden. Denk hierbij aan de ergonomie, het gebruik van de juiste materialen, de beschermingsniveaus, de maximaal toelaatbare hinder voor de gebruiker, het comfort en de doelmatigheid, de lichtheid en de stevigheid van de constructie, de gebruiks­a anwijzing van de fabrikant. Daarnaast zijn er aanvullende specifieke voorschriften, afhankelijk van het soort pbm 2). Om aan te kunnen tonen dat pbm’s voldoen aan de fundamentele gezondheids- en veiligheidsvoorschriften vanuit de richtlijn, kunnen fabrikanten gebruik maken van Europees geharmoniseerde normen. Die onder meer betrekking hebben op het ontwerp, de seriefabricage, de specificaties en de beproeving en een zodanige strekking hebben dat mag worden aangenomen dat bij gebruikmaking van deze normen aan de fundamentele voorschriften van de richtlijn wordt voldaan 3).

Geharmoniseerde normen 4) Een geharmoniseerde norm voor pbm’s moet in overeenstemming zijn met de essentiële eisen van de richtlijn. Een Europese norm mag daarnaast

bepalingen bevatten die niet alleen op essentiële eisen, maar ook op andere zaken betrekking hebben. Ook hoeft een geharmoniseerde norm niet noodzakelijkerwijs alle essentiële eisen van de richtlijn te bestrijken. In dat geval is de fabrikant wel verplicht andere relevante technische specificaties te gebruiken teneinde aan alle eisen van de richtlijn te voldoen.

Vermoeden van overeenstemming Geharmoniseerde normen leiden tot het vermoeden dat aan de essentiële eisen van de richtlijn is voldaan indien hun referentie in het Publicatieblad van de Europese Commissie is gepubliceerd en indien ze op nationaal niveau zijn omgezet 5). Regelmatig wordt door de Europese Commissie


21

een lijst gepubliceerd van geharmoniseerde normen die van toepassing zijn voor pbm’s 6). Deze lijst, die gemiddeld twee keer per jaar wordt vernieuwd, geeft een actueel overzicht van normen voor pbm’s. Daarbij bevat de lijst een overzicht van normen die zijn vervangen met daarbij de datum dat het vermoeden van overeenstemming van deze normen met de richtlijn vervalt.

Eén van de algemene vereisten is dat de beschermende kleding geen schadelijke invloed mag hebben op de gezondheid en hygiëne van de gebruiker. Voorbeeld van maatvoering

Nieuwe norm voor beschermende kleding Op 1 juli vorig jaar is de nieuwe norm EN ISO 13688:2013 Beschermende kleding – algemene eisen gepubliceerd. Deze internationale norm specificeert de algemene eisen op het gebied van onder meer de ergonomie, de onschadelijkheid van materialen, de maataanduiding, de veroudering, de compatibiliteit, de markering van beschermende kleding en de informatie die door de fabrikant met de beschermende kleding geleverd dient te worden. Deze norm wordt gebruikt in combinatie met andere normen voor specifieke prestatie kenmerken. De norm mag niet gebruikt worden op stand-alone basis, maar moet altijd gebruikt worden in combinatie met een andere norm.

De markering en in het bijzonder de waarschuwingstekst moet in de voertaal zijn opgesteld van het land waar het product verhandeld wordt. Markering van kleding

Eén van de algemene vereisten is dat de beschermende kleding geen schadelijke invloed mag hebben op de gezondheid en hygiëne van de gebruiker en dat de kleding geen schadelijke stoffen mag bevatten. Verder worden nadere eisen gesteld op het gebied van comfort. De norm gaat nader in op het wassen en reinigen van kleding en ook zal de fabrikant informatie moeten verstrekken over het aantal wasbeurten en de veroudering bij het wassen van kleding. Een belangrijke wijziging in de norm betreft de maataanduiding waarbij nu verwezen wordt naar de norm ISO 3635 7).

In de norm worden verder specifieke eisen gesteld met betrekking tot markering van kleding. Zo moet de markering en in het bijzonder de waarschuwingstekst in de voertaal zijn opgesteld van het land waar het product verhandeld wordt. Op de kleding zelf of in de etikettering moet deze ook goed zichtbaar en duurzaam zijn aangebracht, rekening houdend met de veroudering en het aantal wasbeurten van de kleding. De norm bevat een overzicht van symbolen en pictogrammen die bij beschermende kleding mag worden toegepast. Sommige fabrikanten gebruiken het ATEX-symbool voor beschermende kleding in een indus­ triële omgeving met explosiegevaar. Het gebruik van het ATEX-symbool is voor kleding echter niet toegestaan. Verder worden er eisen gesteld aan de gebruiksaanwijzing.


(advertentie)

EMPOWERED.

Oliegreep, olieafstoting en snijweerstand in één handschoen. De nieuwe HyFlex® 11-927 verenigt in één enkele handschoen zowel de ANSELL GRIP™, INTERCEPT ™ als RIPEL™ technologie. Ze biedt olieafstotende en unieke bescherming om scherpe onderdelen zeker en veiliger dan ooit te manipuleren in een omgeving met olie.

Meer weten: www.ansell.eu ® en ™ zijn het eigendom van Ansell Limited of een van zijn filialen. © Alle rechten voorbehouden 2013. Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mogen worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.


23

Nieuwe normontwikkelingen rond persoonlijke beschermingsmiddelen >> Belang dat producten voldoen aan actuele normen

Voorbeeld van een pictogram: bescherming tegen hitte en vlammen

De EN-ISO 13688:2013 voor beschermende kleding heeft de EN 340:2003 vervangen. Met ingang van 31 januari 2014 is het vermoeden van overeenkomst met de richtlijn 89/686/EEG van de EN 340 komen te vervallen. Nieuwe beschermende kleding dient vanaf 1 februari 2014 dus te voldoen aan de norm: EN-ISO 13688:2013 Beschermende kleding - algemene eisen.

De gewijzigde of nieuwe normen zijn: EN-ISO 13688:2013 voor beschermende kleding EN-ISO 10819:2013 Mechanische trillingen en schok Hand-armtrillingen - Methode voor het meten en beoordelen van de overdraagbaarheid van trillingen door handschoenen ter plaatse van de handpalm.

Het is van belang dat pbm’s voldoen aan de actuele geharmoniseerde norm. Enerzijds omdat een product dat is geproduceerd op basis van een vervallen norm niet meer het vermoeden van overeenstemming heeft met de richtlijn en anderzijds omdat er een belangrijk verschil kan zijn in de beschermingsniveaus tussen de oude (vervallen) en de nieuwe norm. Daarbij is het bij gebruik van pbm’s van het grootste belang dat de hoogste vorm van beschermzekerheid wordt geboden. In de praktijk kunnen er dus belangrijke veiligheidstechnische verschillen zijn tussen de oude en de nieuwe norm. Een voorbeeld hierbij is de vervallen norm EN 166:1995 en de actuele norm EN 166:2001 voor oogbescherming. Bij de eerste versie van deze norm is de laterale (zijwaartse) impact test optioneel en in de huidige norm is deze test verplicht gesteld. Dit laatste is voor oogbescherming een belangrijke verbetering geweest. Toch zijn er nog steeds regelmatig pbm’s in de markt, die in het verleden gecertificeerd zijn op basis van verouderde normen en dit is voor de veiligheid van de gebruiker een ongewenste situatie.

Bij gebruik van pbm’s is het van het grootste belang dat de hoogste vorm van beschermzekerheid wordt geboden.

EN 12275:2013 Bergbeklimmersuitrusting - Verbindingsstukken Veiligheidseisen en beproevingsmethoden. EN-ISO 12311:2013 pbm’s - Beproevingsmethoden voor zonnebrillen en aanverwante benodigdheden. EN-ISO 12312-1:2013 Oog- en gezichtsbescherming Zonnebrillen en daarmee samenhangende oogproducten Deel 1: Zonnebrillen voor algemeen gebruik. EN 14143:2013 Ademhalingstoestellen - Onafhankelijke duik­ apparatuur met gesloten kringloopsysteem.

Een aantal jaren geleden hebben de certificerende instanties (Notified bodies) afgesproken de EG-typekeur certificaten van pbm’s een houdbaarheidsdatum te geven van 5 jaar 8). Op het moment van schrijven is er echter nog veel discussie over producten met certificaten die niet verlopen en die in het verleden zijn geproduceerd op basis van een verouderde norm. Naar verwachting zal de nieuwe Europese regelgeving rond pbm’s hier binnenkort meer duidelijkheid over geven.

Meer weten? Voor nadere informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met onze hogere veiligheidskundige Jos Putman, E j.putman@intersafe.eu

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/documents/legislation/personal-protective-equipment/index_en.htm Deze richtlijn is op moment van schrijven in revisie. 2) Bijlage II van de richtlijn 89/686/EEG: FUNDAMENTELE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE GEZONDHEID EN DE VEILIGHEID 3) Zie inleidende tekst van de richtlijn 89/686/EEG 4) Nadere informatie over CE-markering, geharmoniseerde normen e.d. is te vinden in de zogenaamde “Blue Guide”: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/blue-guide/guidepublic_nl.pdf 5) Voor Nederland is dat in de Staatscourant. 6) Publicatieblad van de Europese Unie, 2013/C 364 van 13 december 2013, zie http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/personal-protective-equipment/index_en.htm 7) Equivalent van deze norm is de NEN-EN 13402-1: Maataanduiding van kleding - Termen, definities en methode voor het bepalen van lichaamsafmetingen. 8) Op 15 december 2009 spraken de aangewezen instanties (Notified bodies) af dat nieuwe certificaten telkens een duur zullen hebben van 5 jaar en dat de dan geldende norm zal worden gebruikt (RfU no. 136). Oude normen faseren zo op deze wijze uit. 1)


24

Je bent je eigen evenement Veiligheid op de werkvloer en in de boardroom. Volgens de Filosoof Alain Badiou (1937) gedraag je je conform de meest ernstige ervaring in je leven. Na afloop van het National Safety at Work Event (NSWE) hebben we gezamenlijk besloten een platform (NSWP) op te zetten. Om samen te werken aan een wereld die al haar kennis en ervaring wil inzetten om veiligere en gezondere werkomstandig­ heden te creëren.

Waarom nemen we genoegen met minder Het is bijzonder te constateren dat we beschikken over de meest geavanceerde oplossingen. Echter onder druk van winstoptimalisatie zijn we bereid producten en adviezen te accepteren -voor ons zelf en onze medemens- die niet van deze tijd zijn. Juist nu is het de tijd oude gewoontes te verlaten en nieuwe stromingen te omarmen. Richtingen die passen bij deze tijd en aansluiten op de nieuwe generaties die nog een heel leven voor zich hebben. Ideeën die er toe leiden dat we verder kunnen klimmen op de Maslov piramide in plaats dat we stil blijven staan of misschien wel dreigen van de piramide af te vallen. Stromingen die energie geven en inspireren en leiden tot het inzetten van intrinsieke motivatie. Het is nu de hoogste tijd die verbinding te leggen tussen enerzijds ”wij als jagers op zoek -voor onze basisbehoeftes- voor het vervullen van onze ‘lichamelijke’ behoeftes” en anderzijds vanuit een maatschappelijk perspectief ‘People’, ‘Profit’ and ‘Planet’. Een beweging, die gestalte kreeg bij de Club van Rome, die in 1968 de noodklok luidde, waardoor “Sustainability” nu steeds meer een vast agendapunt is geworden. Nu dat besef, vijftig jaar later, begint te ontstaan moeten we ook door naar de uitvoering van deze ideeën en ze proberen te vertalen naar een gemeenschappelijke droom waaraan iedereen zijn steentje wil bijdragen!

Volgens professor Ben Ale zijn de inspectiediensten van onder andere de overheid en certificerende instanties zo ver uitgehold, dat ze uw organisatie niet meer naar een hoger niveau zullen brengen, maar alleen vanuit wetgeving en richtlijnen toetsen. De ontwikkeling van organisaties stagneert hierdoor bij de calculatieve fase (model hearts & minds) en worden niet ondersteund of gestimuleerd om naar een hoger niveau toe te bewegen (proactief en generatief). Deze stagnaties leiden alleen maar tot een verfijning van interne controles die weer leiden tot angst voor berispingen, boetes en zelfs verlies van banen. De hierdoor ontstane drijfveer is niet de wens om een onveilige situatie te voorkomen, maar de angst voor verlies van zekerheid. “De afstand tussen hij die de risico’s bepaalt, en hij, die de risico’s loopt, bepaalt dan ook de mate waarin regels zullen worden nageleefd”. (Victor Roggeveen)

Alain Badiou: “Je gedrag is terug te leiden naar de meest ernstige gebeurtenis in je leven: je bent je eigen evenement.”

Moeten of willen?

De gestolde ervaring van de professional

Hoog tijd dus om het tweede niveau van Maslov op de agenda te krijgen: veiligheid & zekerheid voor de ‘People’! De centrale vraag daarbij is: willen wij de veiligheidsperformances verhogen omdat we moeten van derden of willen vanuit onszelf? Waarbij nu nog vaak onze drijfveer is ‘het in compliance moeten zijn’ opgelegd door de boardroom, de overheid, de verzekeraar, de certificerende instantie, klanten, etc.

Benno Baksteen (oud-voorzitter van de Verenging van Nederlandse Verkeersvliegers) sprak in zijn presentatie bij het NSWP over “de gestolde ervaring van de professional”. Na het rampjaar 1973 in de luchtvaart ging de branche collectief op onderzoek naar oorzaken en verbeteringsmogelijkheden.

Extrinsieke motivatie ‘opgelegde targets’ Mensen die iets moeten van derden krijgen daar een target voor met bijpassende systemen, checklisten en meetpunten (KPI’s). Dit leidt veelal tot weerstand en een zoektocht naar de grenzen van het toelaatbare. Hoe kan ik mijn diploma behalen met zo min mogelijke inspanning? Indien ze de controles doorstaan, ontvangen ze de bijbehorende certificaten waardoor onbewust ongewenst gedrag wordt beloond.

Vanuit de ruimtevaart nam men best practices over. Ben je als werkgever/ opdrachtgever in staat de jarenlange ervaring van de medewerkers uit de praktijk te stollen in richtlijnen die hen aanspreken? Piloten stelden hun eigen richtlijnen op in plaats van externe deskundigen. Hierdoor wordt er direct vanuit de ‘werkvloer’ draagvlak gecreëerd en dit leidt tot de (noodzakelijke) richtlijnen waarin de essentie van hun ervaringen in hun taal verwoord is. Hieruit leren we dat organisaties die veilig en gezond werken, faciliteren en empoweren, kennis en ervaringen vanuit de eigen


Thuiskomst te Den Helder; de slachtoffers worden in de lijkwagens gedragen.

professionals gebruiken, effectiever zijn dan organisaties die mensen dwingen regels na te leven waarin ze zichzelf als professionals niet herkennen.

‘je bent je eigen evenement’ Ben je als mens, als team, als bedrijf genegen te bewegen? Een transitie te maken van moeten naar willen? De filosoof Badiou gelooft dat je gedrag is terug te leiden naar de meest ernstige gebeurtenis in je leven: je bent je eigen evenement. Mensen die betrokken zijn bij een ernstige gebeurtenis zijn voor de rest van hun leven dusdanig geraakt dat ze vanuit zichzelf de behoefte en de wil hebben hun gedrag te veranderen, ten einde herhaling te voorkomen. Voorbeeld: Victor Roggeveen was bij de marine op volle zee betrokken bij een brand aan boord van het schip waarbij 3 doden te betreuren waren. “Dit ongeluk heeft mijn leven veranderd, ik ben vandaag wie ik ben en wat ik ben door deze gebeurtenis”. Het maakt niet uit vanuit welke hoedanigheid mensen betrokken zijn bij de gebeurtenis, als getuigen, als eindverantwoordelijke of als familie. Slechts een gevoel blijft in het collectieve geheugen gegrift staan: Dit nóóit meer!

Kunnen wij elkaar helpen onze droom te verwezelijken? Het NSWP wil onze gemeenschappelijke droom verwezenlijken door op zoek te gaan naar best practices, delen van kennis en ervaring om daarmee bedrijven te ondersteunen om tot een veilig en gezond werkklimaat te komen. Een klimaat waarbij iedereen vanuit betrokkenheid en intrinsieke motivatie zijn of haar steentje wil bijdragen om dit te bereiken. Mensen helpen dat te leren en dát te kunnen wat ze zelf willen bereiken. Uiteindelijk moet dit leiden tot een organisatie, gedreven door intrinsiek gemotiveerde mensen, van hoog tot laag. Een organisatie waar naast ruimte voor de leuke dingen, ook begrip is voor de mindere populaire beslissingen om de gemeenschappelijke droom te realiseren. Deze bottom-up benadering rust op een stevig fundament binnen een organisatie van welwillende medewerkers. Een organisatie, die mensen in beweging brengt door het inzetten van individuele drijfveren en dit weten te kapitaliseren, zodat het niet meer voelt als moeten maar als willen.

De top-down benadering is vaak een zware last op een zwakke ondergrond, die veelal ervaren wordt als “moeten”.

NSWP: bedrijven helpen om een klimaat te creëren, waarin een cultuur kan ontstaan, die tot veiliger en gezonder gedrag leidt. Op zoek naar persoonlijke verhalen Het NSWP heeft als doelstelling: bedrijven te helpen om een klimaat te creëren, waarin een cultuur kan ontstaan, die tot veiliger en gezonder gedrag leidt. Het NSWP is op zoek naar persoonlijke verhalen zoals die van Victor Roggeveen. Heeft u een NATIONAL persoonlijk verhaal over uw “meest ernstige ervaring” en kan dit ook tot inspiratie leiden AT WORK voor het gedrag van anderen? Neem dan contact met ons op. PLATFORM We zoeken mensen vanuit alle invalshoeken: slachtoffer, leidinggevende, eindverantwoor­ delijke, thuisfront, etc. Een eigen verhaal dat u heeft geraakt en u in beweging bracht om een ander mens te willen zijn. Een mens dat bewust is dat ander (nieuw) gedrag leidt tot een veilig en gezond werkklimaat en als inspiratie kan dienen voor het in beweging brengen van anderen. Een persoonlijk verhaal, waardoor veiligheid niet langer beleefd wordt als iets wat we moeten, maar iets wat we willen. Willen voor ons zelf, onze collega’s, onze organisatie.

SAFETY

Reacties Voor een reactie naar aanleiding van dit artikel kunt u contact opnemen met de auteur, Roger van Meer, E r.van.meer@intersafe.eu


26

Governance Code ‘Veiligheid in de bouw’ Vijftien grote partijen uit de bouw, infra en installatietechniek hebben op 16 januari 2014 - in het bijzijn van Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en Tjibbe Joustra (Voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid) - de Governance Code ‘Veiligheid in de bouw’ getekend. Opdrachtgevers en opdrachtnemers werken samen om de veiligheidscultuur van hun eigen organisatie te verbeteren en een voorbeeld te zijn voor de gehele sector.

Motivatie De motivatie voor dit gezamenlijke initiatief zijn de ongevallencijfers in de sector, zowel bij werknemers als bij gebruikers van gebouwen en bouwwerken. Ongevallen gebeuren niet alleen tijdens het werk, maar ook na oplevering van projecten als gevolg van bijvoorbeeld constructiefouten. Volgens de Inspectie SZW van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben in de bouw 1.464 ongevallen onder werknemers plaatsgevonden in een periode van 2008 tot en met 2011. Waarbij 49 dodelijke slachtoffers vielen te betreuren. Jaarlijks komen op bouwterreinen gemiddeld vijf mensen om het leven en houden er tientallen blijvend letsel over door bijvoorbeeld een val van een ladder of steiger. Daarnaast kunnen gebouwen ook ná de bouw aanzienlijke bedrijfsschade en maatschappelijke kosten met zich meebrengen, bijvoorbeeld door veiligheidsgebreken in de constructie, gebrekkige brandveiligheid of gebrek aan controle op bijvoorbeeld legionellabesmetting. Er worden jaarlijks nog veel bouwwerken opgeleverd met veiligheidsgebreken. Volgens een schatting van het meldpunt ‘Aanpak Bouwincidenten Constructieve Veiligheid’ gaat het om circa 20.000 constructieve bouwfouten per jaar (bron: Cobouw, 13 december 2011).

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst, waaronder de Rijksgebouwendienst valt) steunt het initiatief van de sector van harte: ‘”Je werkt hier veilig of je werkt hier niet”, is het motto in steeds meer bedrijfstakken, zoals de (petro)chemische industrie, de zorg en ook de bouw. Ik vind het een uitstekende zaak dat opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw, de infrastructuur en de installatietechniek zelf het initiatief hebben genomen om de veiligheidscultuur in hun sector verder te verbeteren, zodat het aantal ongevallen en veiligheidsgebreken aan bouwwerken afneemt. De Governance Code “Veiligheid in de bouw” toont aan dat de bedrijven die deze verklaring ondertekenen, hun verantwoordelijkheid nemen voor het creëren van een veilige werkomgeving.’

“Je werkt hier veilig of je werkt hier niet.” Rol AKD Jelle Otten, partner bij AKD advocaten & notarissen, is mede-initiatief­ nemer van de Governance Code ‘Veiligheid in de bouw’. Als vastgoed­ advocaat, gespecialiseerd in ketenintegratie en veiligheidsvraagstukken, merkte Jelle een aantal jaar geleden op dat het veiligheidsbewustzijn


binnen de bouw-, infra- en installatietechnieksector verbeterd kon worden. Deze verbetering kon niet zozeer bereikt worden door nog meer overheidsregelgeving alswel door middel van gedragsverandering. Een Governance Code als gedragsregel was naar zijn mening een goed instrument hiervoor. Dat geldt zeker wanneer deze alom gedragen wordt en daardoor een normatieve werking krijgt.

De ondertekenaars committeren zich aan de Governance Code en de nog op te stellen uitvoeringsagenda. Zij doen dit voor het verbeteren van de veiligheidscultuur en prestaties, het versterken van de keten, standaardisatie, scholing en door te leren van elkaar. Zij zullen actief en openbaar verantwoording afleggen over hun veiligheidsinspanningen, bijvoorbeeld in hun jaarverslaggeving of op hun eigen websites.

De Governance Code is niet als een doel bedoeld maar als een vertrekpunt.

De vijftien partijen zijn: Acta Safety Professionals, AKD advocaten & notarissen, Ballast Nedam, Dienst vastgoed defensie, Dura Vermeer, Heijmans, KIVI NIRIA, Koninklijke BAM Groep, ProRail, Rijksgebouwendienst, Rijkswaterstaat, Strukton, TBI, Unica Groep en VolkerWessels.

Ruim drie jaar geleden heeft Jelle Otten dit ter sprake gebracht en vanaf daar is gezamenlijk gewerkt met meerdere partijen aan de Governance Code zoals die op 16 januari 2014 ondertekend is. De Governance Code is niet als een doel bedoeld maar als een vertrekpunt. Door in de keten alle betrokken partijen verantwoordelijk te maken voor veiligheid en gezamenlijk daarover afspraken te maken, kan daadwerkelijk een verschil worden gemaakt. Belangrijk daarbij is dat in alle fasen van een project, van de ontwerpfase tot en met de exploitatiefase, aandacht voor veiligheid moet zijn. De ontwikkelde en moderne contractvormen bieden daarvoor ruimte.

Zie hierbij de intentieverklaring Governance Code Veiligheid in de Bouw. http://www.akd.nl/media/1256341/03-12-2013_governance-codeveiligheid-3def.pdf

Meer weten? Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Customer Service medewerker, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe.eu. Vanuit België kunt u contact opnemen via T +32 (0)15 423 320 of info-b@intersafe.eu.

Uitgangspunten en kernwaarden De uitgangspunten die ten grondslag liggen aan deze Governance Code zijn: 1. Verbetering van de veiligheidscultuur in de gehele sector. 2. Continue verbetering van de veiligheid bij werkzaamheden in de sector. 3. Continue verbetering van de veiligheidsprestaties van infrastructurele werken, technische installaties en gebouwen. 4. Uniformering en standaardisatie van instrumenten, regels, voorschriften en veiligheidsmiddelen voor een effectiever en doel­­ ma­tiger veiligheidsbeleid in zowel de eigen organisatie als binnen de sector. 5. Creëren van een level playing field doordat opdrachtgevers en opdrachtnemers zich committeren aan deze Code. 6. Gedurende de gehele levenscyclus van bouwwerken meewegen van de veiligheidscultuur en het veiligheidsgedrag bij de besluitvorming en de uitvoering. 7. Monitoring van veiligheidsprestaties en melding van ongevallen en incidenten, te classificeren met gemeenschappelijke standaarden. 8. Delen van informatie over veiligheid. 9. Ontwikkeling van risicobeheerssystemen. 10. Versterking van opleidings- en scholingsprogramma’s. 11. Eenduidige weging van veiligheidscriteria bij aanbestedingen en gunningen.

Kernwaarden die zijn vastgesteld om de veiligheidscultuur en het veiligheidsgedrag verder te verbeteren zijn: • Verantwoordelijkheid; • Leiderschap; • Samenwerking. Bij verantwoordelijkheid gaat het om zorg, integriteit, betrouwbaarheid, professionaliteit, kwaliteit, het toezien op het naleven van afspraken en het aanspreken van mensen op onveilig gedrag. Leiderschap moet vooral gericht zijn op constante aandacht voor en sturen op veiligheid door het nemen van initiatief, het tonen van voorbeeldgedrag en zorgen voor de juiste prikkels. Samenwerking betekent: transparante communicatie, ketenintegratie, standaardisatie, uniformering en harmonisatie. In de omgang tonen wij respect voor elkaars rollen, belangen, sterktes en zwaktes. Wij zijn voorts bereid om van elkaar te leren, elkaar te versterken en respecteren openheid en transparantie.


(advertentie)

MaxiFlex®, nu beschikbaar in snijweerstand 3! MaxiFlex® is bekend en geliefd over de hele wereld. Het is de wereldstandaard geworden voor handschoenen die in droge omgevingen “precision handling” bieden. Mensen vroegen ons om een MaxiFlex® met snijweerstand te maken die superdun, flexibel, handvaardig en comfortabel was. Dat deden we dan ook. Hier is ze. We noemen ze MaxiFlex® Cut™.

W U E I N

INNOVATIEVE FUNCTIES:

Versterking - tussen de duim en de wijsvinger, verbetert de snijweerstand en verlengt de levensduur van de handschoen op een vanouds zwakke plek. Luchtdoorlatende coating - In tegenstelling tot PU/dyneema-handschoenen hebben de handschoenen van MaxiFlex® Cut™ dezelfde volledig luchtdoorlatende coating als alle handschoenen van MaxiFlex®. Dit maakt van hen de best doorlatende handschoen op de markt. Ultradun - De coating van slechts 0,75 mm dik maakt MaxiFlex® Cut™ erg flexibel. Zo kan de handschoen de natuurlijke lijnen van uw hand gemakkelijk volgen, waardoor ze echt aanvoelen als een tweede huid. Extreem zuiver - 100% vrij van gevaarlijke stoffen (SVHC -REACH), gegarandeerd vers uit het pakje en dermatologisch gecertificeerd door de Skin Health Alliance, dat maakt van MaxiFlex® Cut™ de huidvriendelijkste handschoenen ter wereld. Vandaag de dag bevatten de meeste PU/dyneema-handschoenen SVHC! ®

MaxiFlex Cut™ 34-8743

Lees meer op www.atg-glovesolutions.com


29

Microgard 2300 Plus Het “instap model” chemisch bestendig pak, bestemd voor medewerkers die onder andere het opruimen van milieu incidenten, algemene industriële onderhouds- en reinigingswerkzaamheden en de op- en overslag van chemische stoffen als taken hebben. De stof van de Microgard ® 2300 is samengesteld uit een gecoate polyethyleen barrièrefilm in combinatie met een 2-componenten non woven binnenlaag. Deze combinatie zorgt voor een goede barrière tegen een aantal chemische stoffen, maar is tegelijk licht van gewicht en bovendien relatief sterk en duurzaam.

Microgard 2300 Plus • Norm: Type 3/4/5 EN 1149-5 EN 1073-2 • Materiaal: polypropyleen/polyethyleen • Doekgewicht: 65 gr/m² • Kleur: geel • Maten: S t/m 3EL • Overall met capuchon • Naden getaped (geel) • Elastiek bij de mouwen en enkels • Duimlussen • Artikelnummer: 161849-200-S t/m 3EL

Meer weten? Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Customer Service medewerker, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe-groeneveld.nl. Vanuit België kunt u contact opnemen via T +32 (0)15 423 320 of E info-b@intersafe.eu.

Productnieuws

®


(advertentie)

Tijd voor Tijdeen voor stille revolutie een stille revolutie

Een nieuwe referentie in Design, Comfort Een nieuwe referentie en bescherming in Design, Comfort

X1

X2

X3

De wereld is lawaaierig X1

X2

X3

X4

X4

X5

en bescherming

X5

De nieuwe gehoorkappen van de 3M™ Peltor™ X serie zijn de volgende stap in het behalen van onze belangrijkste doelstelling: De wereld is lawaaierig helpen om het aantal meldingen van gehoorverlies door lawaai wereldwijd zo klein mogelijk maken. De gehoorkappen van de 3M De nieuwe gehoorkappen debescherming 3M™ Peltor™ X serie zijn de toepassing. volgende stap in het behalen van onze belangrijkste doelstelling: Peltor X serie bieden u de van beste bij uw specifieke helpen om het aantal meldingen van gehoorverlies door lawaai wereldwijd zo klein mogelijk maken. De gehoorkappen van de 3M Peltor X serie bieden voor u de beste bescherming bij uw op specifieke toepassing. 3M Oplossingen gehoorbescherming innovatieve wijze vereenvoudigd

www.3Msafety.nl/PeltorX

3M Oplossingen voor gehoorbescherming op innovatieve wijs vereenvoudigd www.3M.eu/peltorx

Het om uw uw wereld wereld te te beschermen. beschermen SM Het vermogen verhogen om


Ansell Hyflex 11-840 Duurzame handschoen met goede pasvorm voor nauwkeurige werkzaamheden waarbij schuurbeschendigheid gewenst is. De robuuste 1,1 mm dikke fortix nitrilschuim coating beschermt de gebruiker met schuurweerstandsniveau 4 en biedt daardoor tot drie keer meer schuur­bescher­ming dan andere lichte, gebreide en gecoate handschoenen. De fortrix coating is 20% meer ademend dan eerdere materialen. Het resultaat; minder transpiratie en koelere, drogere handen. De voering volgt de natuurlijke hand­vormen en is daardoor comfortabel om te dragen: aan de basis van de pink (meer comfort), over de vingertoppen (betere vingergevoeligheid) en op de palm (grotere beweeglijkheid). Met zijn evenwicht tussen doeltreffende schuurbescherming, meer comfort en grote beweeglijkheid is de HyFlex 11-840 een goede oplossing voor personen die switchen tussen taken. Dankzij het siliconenvrije materiaal worden ongelakte metalen onderdelen niet vervuild met siliconen.

Toepassingen

Productspecificaties

• Kleine & middelgrote onderdelen assembleren; • Productielijnen bevoorraden; • Algemene behandeling; • Grondstoffen in ontvangst nemen; • Vast- en losschroeven.

• Norm: EN 388 • Materiaal: nylon-spandex • Kleur: grijs/zwart • Maten: 6 t/m 11 • Snijklasse 2 • Fortix nitrilschuim coating • 15 steken per inch • Siliconenvrij • Artikelnummer: 161475-maat

Meer weten? Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Customer Service medewerker, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe-groeneveld.nl. Vanuit België kunt u contact opnemen via T +32 (0)15 423 320 of E info-b@intersafe.eu.

Productnieuws

31


(advertentie)

DuPont Tyvek 800J TM

®

WaT er ook oP Je afkoMT

Een adequate bescherming tegen watergebaseerde chemicaliën, zelfs onder druk, hoeft niet langer ten koste te gaan van uw comfort. De nieuwe Tyvek® 800 J combineert een optimale pasvorm met volledige bewegingsvrijheid. De overall is ontworpen om soepel, ademend, licht en toch sterk te zijn. Wat er ook gebeurt, in een Tyvek® 800 J voelt u zich comfortabel en beschermd.

Copyright © 2014 DuPont. All rights reserved. The DuPont Oval Logo, DuPont , The miracles of science and all products denoted with ® or TM

TM

TM

Kijk op DuPont SafeSPEC voor meer informatie TM

TM

are registered trademarks or trademarks of E. I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates. 01/2014


My-T-Gear Glovcut 850 Tijdens het arbeidsproces kunnen handen aan allerlei risico’s worden blootgesteld. Risico’s van mechanische aard zoals schaven, snijden, scheuren en perforeren. De gevaren van elektriciteit, chemicaliën of micro-organismen, maar ook van hitte en kou. Geen wonder dat handletsel nog steeds het meest voorkomende letsel is. Zelfs wanneer er - waar mogelijk technische voorzieningen worden getroffen om de risico’s te verkleinen; handen zijn en blijven een kwetsbaar onderdeel binnen het gehele arbeidsproces. Vaak zijn zulke technische voorzieningen niet eens mogelijk. Dan is het dragen van doelmatige handschoenen een goede oplossing. De handschoenen van My-T-Gear zijn een interessant alternatief wanneer u op zoek bent naar kwaliteit voor een lage prijs.

My-T-Gear Glovcut 850 long • Norm: EN 388 • Materiaal: HPPE/polyurethaan • Kleur: wit/grijs • Lengte: 30 cm • Maten: 6 t/m 11 • Palm gecoat • Met manchet • Snijklasse: 3 • Verpakt per 12 paar, 144 paar per overdoos • Artikelnummer: 155869-maat

My-T-Gear Glovcut 850 • Norm: EN 388 • Materiaal: HPPE/polyurethaan • Kleur: wit/grijs • Lengte: 24 cm • Maten: 6 t/m 11 • Palm gecoat • Met manchet • Snijklasse: 3 • Verpakt per 12 paar, 144 paar per overdoos • Artikelnummer: 155868-maat

Meer weten? Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Customer Service medewerker, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe-groeneveld.nl. Vanuit België kunt u contact opnemen via T +32 (0)15 423 320 of E info-b@intersafe.eu.

Productnieuws

33


(advertentie)

HET LICHTGEWICHT ONDER DE ADEMENDE BESCHERMKLEDING!

www.sioenapparel.be


35

De meesten van u kennen van Sioen de producten met de naam Flexothane ®. De naam Siopor ® is bij velen van u mogelijk minder bekend. Onder de naam Siopor ® voert Sioen een uitgebreid pakket regen- en winterkleding. De naam Siopor ® is een verzamelnaam voor producten waarvan het buitendoek is opgebouwd uit een geweven doek, vaak van polyester of polyamide, die is voorzien van een coating of laminaat waardoor de water- en winddichtheid wordt gerealiseerd. Siopor heeft zeer hoge ademende eigenschappen heeft waardoor het comfort voor de drager sterk verhoogd wordt. De ademende eigenschappen van Siopor zijn vele malen beter dan van traditionele materialen die bij regenkleding gebruikt worden. De volgende producten zijn ontwikkeld en verkrijgbaar via Intersafe.

Regenjas Sioen Sheffer 698Z • Norm: EN 343 klasse 3:3 • Materiaal: Siopor ® • Doekgewicht: 155 gr/m² • Kleur: geel of marine • Maten: S t/m 3EL • Rechtopstaande kraag • Kap in kraag • Verdekte ritssluiting met drukknopen

• 2 Opgezette zakken • Rond ingezette mouwen • Mouwvernauwing door drukknopen • Onderarmventilatie • Verlengd rugpand • Artikelnummer: 160521-200 S t/m 3EL, geel 160521-306 S t/m 3EL, marine

Regenbroek Sioen Murray 699Z • Norm: EN 343 klasse 3:3 • Materiaal: Siopor ® • Doekgewicht: 155 gr/m² • Kleur: geel of marine • Maten: S t/m 3EL

• Beenvernauwing d.m.v. drukknopen • Elastisch koord in taille • Artikelnummer: 160522-200-S t/m 3EL, geel 160522-306-S t/m 3EL, marine

Regenjas Sioen Monoray 198A • Norm: EN 471 klasse 3:2 en EN 343 klasse 3:3 • Materiaal: Siopor ® • Doekgewicht: 155 gr/m² • Kleur: fluorrood, fluorgeel en fluororanje • Maten: S t/m 3EL • Vaste kap • Onderarmventilatie

• Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen • Rits- en drukknoopsluiting • 2 Opgezette zakken • Getapete naden • Vaste mesh voering • Artikelnummer: 155365-103-S t/m 3EL, fluorrood 155365-203-S t/m 3EL, fluorgeel 155365-703-S t/m 3EL, fluororanje

Regenbroek Sioen Monoray 199A • Norm: EN 471 klasse 1:2 en EN 343 klasse 3:3 • Materiaal: Siopor ® • Doekgewicht: 155 gr/m² • Kleur: fluorrood, fluorgeel en fluororanje • Maten: S t/m 3EL • Elastiek in de lenden

• Getapete naden • Drukknoopvernauwing aan de enkels • Vaste mesh voering • Artikelnummer: 155364-103-S t/m 3EL, fluorrood 155364-203-S t/m 3EL, fluorgeel 155364-703-S t/m 3EL, fluororanje

Meer weten? Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Customer Service medewerker, T +31 (0)78 618 14 00 of E info@intersafe-groeneveld.nl. Vanuit België kunt u contact opnemen via T +32 (0)15 423 320 of E info-b@intersafe.eu.

Productnieuws

Regenkleding SIOPOR

®


DISCLAIMER Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van dit document en zulk gebruik houdt automatisch in dat de gebruiker instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De door Intersafe Groeneveld B.V. en haar groepsvennootschappen en derden (hierna gezamenlijk: “Intersafe”) in dit document verstrekte informatie is louter indicatief. Intersafe kan de volledigheid en actualiteit van deze informatie niet garanderen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend en het gebruik van de informatie gebeurt uitsluitend op eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. De informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies, ontwerp, (constructie)berekening, calculatie, garantie of anderszins ten behoeve van de gebruiker. Het is mogelijk dat de informatie, onder meer over gestelde normen en wet- en regelgeving, geheel of gedeeltelijk onvolledig en/of verouderd is. Intersafe geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de volledigheid en/of geldigheid van de informatie en dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor deze door de gebruiker wordt geraadpleegd of anderszins. Gebruikers, klanten en derden dienen zich te allen tijde door een professioneel adviseur te laten informeren over (de geschiktheid van) producten voor alle gewenste toepassingen en over dan toepasselijke wet- en regelgeving. De gebruiker dient zelf te verifiëren of, en is er zelf verantwoordelijk voor dat, de producten geschikt zijn voor de hem/haar voor ogen staande toepassing. Door het gebruik van afbeeldingen en kleuren in Intersafe’s communicatiemiddelen kunnen die afwijken van de werkelijke afbeeldingen en kleuren. Alle (intellectuele eigendoms)rechten zijn voorbehouden (door Intersafe en haar licentiegevers). Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de gebruiker dat de gebruiker steeds de meest recente informatie gebruikt. Indien de gebruiker enige informatie wenst te gebruiken, dient de gebruiker zelf regelmatig te controleren of de gebruikte informatie nog overeenstemt met de meest recente beschikbare informatie, al dan niet van de relevante toeleverancier/producent. Intersafe is niet aansprakelijk (noch contractueel noch buitencontractueel) voor enige schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van dit document en de daarin opgenomen informatie, behalve indien en voorzover zulke schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Intersafe. De beperking van de aansprakelijkheid geldt voor alle met Intersafe verbonden partijen, met inbegrip van doch niet beperkt tot haar bestuurders, werknemers, verbonden ondernemingen, leveranciers, distributeurs, agenten en vertegenwoordigers. Op alle mondelinge en schriftelijke uitingen, aanbiedingen, offertes, verkopen, (af)leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee samenhangende werkzaamheden van Intersafe zijn de relevante algemene voorwaarden van Intersafe en haar verbonden ondernemingen van toepassing, zoals gedeponeerd bij de rechtbank Dordrecht (NL), welke zijn gepubliceerd op en kunnen worden gedownload van www.intersafe.eu. Voor vragen of opmerkingen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met Intersafe. © 2014 - Intersafe

RUIMTE VOOR FSC-LOGO

Veiligheidsnieuws nr. 1 2014  

Veiligheidsnieuws nr. 1 2014 Intersafe. Vakblad over veilig werken voor veiligheidskundigen en inkopers.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you