Page 1

Join our Forum Join our Health, Social Care and Wellbeing (HSCWB) Forum to:

Health, Social Care and Well-being

• Influence the development of health, social care and wellbeing ac vi es and services in Rhondda Cynon Taf. • Tell us what YOU are doing to contribute to health and wellbeing in your local community. • Share informa on and good prac ce ideas with other voluntary and community groups. • Share prac ce with statutory sector health and social care managers.

Focus Groups Join our Focus Groups. Find out what’s going on and have your say on the plans for these specific service areas. • Cancer Focus Group For groups and individuals suppor ng people with cancer and their carers and families. • Disability Focus Group For groups suppor ng people with disabili es. • Service Provider Forum A mechanism for third sector groups to engage with each other and with statutory partners to influence the commissioning agenda and the provision of health and social care services. Supported by

Registered Charity Number: 1141143 Company Number: 07549533

Get involved!

www.interlinkrct.org.uk

To find out more contact the HelpDesk on 01443 846200


Ymunwch â’n fforwm Ymunwch â’n Fforwm Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles (HSCWB) i:

Fforwm Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

• Ddylanwadu ar ddatblygiad gweithgareddau a gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a lles yn Rhondda Cynon Taf. • Dweud wrthym beth ydych CHI’n ei wneud i gyfrannu at iechyd a lles yn eich cymuned leol. • Rhannu gwybodaeth a syniadau arfer da gyda grwpiau gwirfoddol a chymunedol eraill . • Rhannu adferiad da a gyda rheolwyr iechyd a gofal cymdeithasol sector statudol

Grwpiau ffocws Ymunwch â’n Grwpiau Ffocws, canfod beth sy’n digwydd a dweud eich barn ar y cynlluniau ar gyfer y meysydd gwasanaeth penodol! Grŵp Ffocws Canser Ar gyfer grwpiau ac unigolion sy’n cefnogi pobl gyda chanser a’u gofalwyr a’u teuluoedd Cynnal Annibyniaeth Grŵp Ffocws Ar gyfer grwpiau sy’n cefnogi pobl hŷn. Fforwm Darparwyr Gwasanaeth Mae mecanwaith ar gyfer y trydydd sector grwpiau i ymgysylltu â phob eraill a chyda statudol partneriaid i ddylanwadu ar y agenda comisiynu a darparu gwasanaethau iechyd a gwasanaethau gofal cymdeithasol Cefnogir gan

Registered Charity Number: 1141143 Company Number: 07549533

Cymrud Rhan!

www.interlinkrct.org.uk

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â’r DdesgGymorth ar 01443 846200

HSCWB leaflet  
HSCWB leaflet  

informaton leaflet

Advertisement