Page 1

Compartim amb tu el que fem en format digital

Et regalem coneixement

Si ens coneixes, connectarĂ s!

Institut Torre del Palau TERRASSA

2012 | 2013


Et regalem coneixement

Evaristo Gonzรกlez Prieto Director Terrassa, marรง de 2013

Institut Torre del Palau | Marรง 2012

2


Et regalem coneixement

Dedicatòria A totes les persones que: •

Creuen en el que fan

Defensen que l'educació és la millor inversió

Lluiten per a la millora de l'educació pública

Miren endavant amb un esperit constructiu, positiu i innovador (malgrat les dificultats)

Al professorat, alumnat, famílies i Personal de l'Administració i Serveis (PAS) que han passat per l'institut i han contribuït al que som ara. A tu, per l'interès que mostres al obrir i consultar aquestes pàgines, que simbolitzen una petita part del treball de tantes persones com han estat al centre al llarg d'aquests 25 anys de l'institut Torre del Palau de Terrassa.

A les següents pàgines trobaràs més de 3.300 enllaços directes i indirectes a textos, fotos i materials digitals produïts a l'institut Torre del Palau en format digital. Compartim gratis el que fem. Et regalem coneixement.

Institut Torre del Palau | Març 2012

3


Et regalem coneixement

Índex 1. Presentació

5

2. De quin institut parlem? Perquè és singular?

7

3. El coneixement en els canals comunicatius de l'institut

19

3.1. Els nostres canals digitals de referència

19

3.2. Continguts dels canals de comunicació digital

20

3.2.1. QUÈ PASSA!: Revista digital de l'institut

20

3.2.2. L'institut, a les xarxes socials

24

3.2.3. Kiosk Jove de TV3

27

4. L'ús intensiu de les TIC a l'institut 4.1. Estudis, actes exteriors i col.laboracions

28 28

4.1.1. Col·laboracions amb universitats

28

4.1.2. Congressos, trobades, grups de recerca i Jornades

29

4.1.3. Setmanes sobre ensenyament

31

4.2. El Ciberperiodisme i la comunicació digital

32

4.3. Valoració de l'ús intensiu dels llibres i materials digitals

34

4.4. La Realitat Augmentada i el seu ús educatiu aplicat a la informació turística de la ciutat

35

4.5. La competència digital després de 10 anys d'ús intensiu de les TIC 4.6. Eines TIC i exemples d'ús al centre

35 36

4.6.1. Blocs de teatre

36

4.6.2. Bloc de La Coral y de música

36

4.6.3. Bloc del Taller de Cuina

37

4.6.4. Bloc del Seminari de Clàssiques

37

4.6.5. Bloc d'Educació Física

37

4.6.6. Blocs de Tecnologia i robòtica

37

4.6.7. Blocs del Departament de Socials

37

4.6.8. Bloc de recursos de l'institut

38

4.6.9. Blocs i eines digitals del Departament de Llengües

38

4.6.10. Blocs i webinars del Departament d'Idiomes

39

A/. Blocs i eines digitals del professorat i d'alguns alumnes

39

B/. Webinars presentats per Abel Gálvez sobre anglès

40

4.6.11. Blocs del professorat

41

4.6.12. Blocs específics d'alumnes

41

4.6.13 Alguns exemples de treballs fets al centre, en format digital

42

5. Treballs de recerca publicats en format digital

44

6. La visita del President de la Generalitat, José Montilla, a l'institut

47

Institut Torre del Palau | Març 2012

4


Et regalem coneixement

1. Presentació Els 25 anys de l'institut Torre del Palau són un treball col·lectiu. La suma de tothom que s'ha relacionat amb el centre educatiu ha fet possible arribar fins aquí. Som un centre educatiu públic: •

Innovador

Obert als canvis de la societat

Arrelat a la ciutat de Terrassa

Preocupat per oferir coneixement útil

Implicat en els ensenyaments que connectin amb l'alumnat

Amb un gran objectiu: preocupat per la formació de persones competents per a la vida en societat

Amb motiu de l'aniversari de l'institut, et regalem alguns coneixements que s'han produït al centre i que pots trobar en webs, blogs i d'altres eines a Internet. Una part important de la nostra història es troba en paper i ens resulta difícil de recollir. D'altra banda, estem segurs que la major i millor part dels coneixements que s'han impartit en les aules es van incorporar de forma positiva a la vida de les persones: milers d'alumnes, centenars de professors i professores, milers de famílies, personal del PAS i encarregats d'altres activitats. Allò que l'educació sembra repercuteix en tota la societat. Notícies, treballs, creacions, fotografies, informacions diverses, seleccions de webs, creacions de blogs i d'altres eines digitals: tot i més es troba en els enllaços que vénen a continuació. No hi és tot el què fem però la recopilació següent és una petita mostra de les activitats d'un dels instituts més innovadors i oberts a les noves idees, on tothom suma. No som perfectes i potser trobaràs errades, algunes faltes d'ortografia, algun enllaç que no funciona i textos que haurien de ser millors. Disculpes. Tampoc

Institut Torre del Palau | Març 2012

5


Et regalem coneixement

volem presumir d'allò que no som. El que ve a continuació demostra que el que diem ho fem. Partim del passat i mirem cap endavant El futur és demà

Sobre les eines informàtiques i els enllaços de les pàgines següents Treballar amb les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) ofereix moltíssims avantatges. I en l'educació, encara més. “Amb un ordinador tens el món a les teves mans”, va dir una vegada la nostra alumna Alexandra Regalie quan una cadena de televisió que difonia el nostre projecte amb les TIC la va entrevistar a l'institut. Normalment les eines digitals funcionen bé. Però, com eines tecnològiques que són, les TIC depenen de màquines i d'aplicacions informàtiques. Per tant, si en algun moment un enllaç no funciona, una web és lenta, un enllaç ha canviat o un servidor no deixa veure la informació, us recomanem PACIÈNCIA. Us suggerim que, quan cliqueu a sobre d'un enllaç i no s'obri la primera vegada, ho intenteu de nou. Ens hem esforçat molt per no defraudar a ningú. Amb tot, sigueu comprensius i penseu en positiu. Els continguts de les nostres eines digitals augmenten cada dia. Per tant, les xifres de textos que figuren en les explicacions següents corresponen a les que hi havia en el moment de redactar aquestes línies (17 de febrer de 2013).

Institut Torre del Palau | Març 2012

6


Et regalem coneixement

2. De quin institut parlem? Perquè és singular?

ESO

Educació Secundària Obligatòria

Batxillerats

Institut Torre del Palau | Març 2012

Si ens coneixes, connectaràs!

7


Et regalem coneixement

De quin institut parlem? Perquè és singular?

A prenent at ge amb l es

T I C

Tecnologies de la Informació i la Comunicació des de l’any 2003

Partim del passat, formem des del present i ens avancem al futur

Institut Torre del Palau | Març 2012

L’Institut Torre del Palau va incorporar les TIC a l’aprenentatge l’any 2003. Actualment és un dels centres de referència a Catalunya en el treball amb les tecnologies a l’aula. Va ser un dels primers instituts que es va incorporar al Projecte Educat 1x1 del Departament d’Educació: cada alumne dels cursos immersos en el projecte disposa d’un ordinador portàtil personal i l’utilitza per treballar la major part de les assignatures. Però també es fan servir llibretes per escriure i es llegeixen llibres en paper. A més, es fan servir llibres digitals i recursos TIC en altres assignatures i projectes del centre com ara els idiomes, l’actualitat amb els mitjans de comunicació digitals, la producció de materials audiovisuals i la col·laboració amb projectes externs. L’institut, des del 2004 fins al 2006, va ser un dels quatre instituts de tot Catalunya que va experimentar el Projecte IATIC (Integració Avançada de les TIC a les aules). Ara col·labora amb universitats, grups de recerca i és convidat a congressos i jornades relacionades amb les TIC i l’educació. Un centre innovador, obert a l’exterior, que mira endavant sense oblidar les metodologies que sempre han funcionat a les aules.

8


Et regalem coneixement

De quin institut parlem? Perquè és singular?

El nostre objectiu: la formació de persones competents

Eines digitals pròpies creades al centre, utilitzades per la comunitat educativa de l’Institut Torre del Palau

Pàgina web: http://www.iestorredelpalau.cat Intranet, des d’on el professorat, l’alumnat i les famílies accedeixen a l’Entorn Virtual d’Aprenentatge (EVA) Revista digital d’informació contínua sobre l’actualitat del centre, anomenada QUÈ PASSA! Blocs de l’alumnat on es publiquen treballs fets a classe

Equipament informàtic del centre

Aules d’ordinadors fixos Carros de portàtils Totes les aules equipades amb material multimèdia Xarxa fixa i wifi en tot el centre Accés a l’exterior per xarxa de fibra òptica Ordinadors de reserva per al projecte Educat 1x1

Institut Torre del Palau | Març 2012

9


Et regalem coneixement

De quin institut parlem? Perquè és singular?

Centre preferent d’ensenyaments musicals El centre té la consideració, per part del Departament d’Ensenyament, de centre preferent per a l’alumnat que cursa estudis musicals de grau mitjà al conservatori de Terrassa.

Centre d’atenció a la pràctica esportiva El centre inicià l’aplicació del nou sistema educatiu l’any 1987. Aquest fet proporciona una contrastada experiència en les formes d’organització, orientació dels aprenentatges i resolució de situacions que es presenten en qualsevol àmbit de l’acció educativa, experiència que esdevé fonamental per garantir una bona organització i un bon ambient d’estudi, de relació i d’aprenentatge.

L’alumnat del centre que forma part del programa d’alt rendiment esportiu en la pràctica de natació i waterpolo al Club Natació Terrassa, gaudeix de modificacions curriculars en l’àrea d’educació física i en matèries optatives tant a l’ESO con al Batxillerat.

Centre a prop de les famílies Volem estar a prop de les famílies, per ser molt accessibles, facilitar el control i oferir un tracte directe, ràpid i eficaç, mantenint sempre una comunicació immediata amb elles. Aquest és per a nosaltres un objectiu que considerem fonamental.

El nostre objectiu: la formació de persones competents

Institut Torre del Palau | Març 2012

10


Et regalem coneixement

De quin institut parlem? Perquè és singular?

Compromís de qualitat

Atenció personalitzada

Funcionament

La forma de treballar i d’organitzar-nos ens permet atendre personalment l’alumnat per millorar el seu rendiment i les seves actituds davant la feina diària. L’atenció personalitzada és, hores d’ara, una de les iniciatives que caracteritzen l’institut, en què s’implica tot el professorat. Per això millorem les classes, fent agrupaments flexibles, grups reduïts i reforçant les tutories. Comptem amb professorat especialitzat en psicopedagogia i amb l’assessorament de l’EAP (Equip d’Assessorament Pedagògic).

• Rebuda a les famílies abans d’iniciar-se el curs, i també, com a mínim, durant el 1r trimestre. • Relació constant de les famílies amb tutors, professorat i equip directiu. • Control d’assistència, cada hora de classe, a tots els alumnes. • Comunicació telefònica immediata a la família en cas de falta d’assistència i en cas d’incidència. • Atenció directa, ràpida i eficaç als alumnes i a les famílies. • Entrevista trimestral amb el/la tutor/a, i sempre que calgui amb caràcter d’urgència. • Assessorament personalitzat en l’orientació acadèmica dels alumnes. • Els alumnes d’ESO no surten del centre durant el temps de l’esbarjo. • Tramitació de beques. • I també, altres serveis de tipus més genèric.

Aspectes educatius singulars • Les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) estan presents en la major part de les àrees, amb diferent intensitat. • Formació a travès del contacte amb l’exterior: sortides, activitats culturals, convivències, observacions, viatges a l’estranger. • Formació amb activitats extraescolars: el teatre com a mitjà potenciador de l’expressió i de la comunicació, l’esport, la coral i les sortides. • El valor de les relacions humanes, de l’esforç i del treball. • La formació en hàbits de neteja, programes de salut i prevenció de drogues. • Diversificació curricular, amb una oferta educativa innovadora. • Convalidació de matèries per a alumnes que cursen ensenyaments de grau mitjà de música. • Tramitació de modificacions curriculars per als esportistes que segueixen programes d’alt rendiment.

Institut Torre del Palau | Març 2012

11


Et regalem coneixement

De quin institut parlem? Perquè és singular?

Serveis

Instal·lacions

Disposem d’una biblioteca oberta cada dia, amb servei de consulta i préstec, amb més de 6.000 volums. El bar-restaurant, obert diàriament, ofereix menjars elaborats al propi centre. I també es compta amb un servei de reprografia. Quan hi ha classe a la tarda, els alumnes que es queden al migdia al centre poden estar en una sala, sota vigilància d’una monitora finançada per l’AMPA.

El centre disposa, a més de les aules ordinàries, de 2 laboratoris, de 2 aules de tecnologia, de 3 aules de plàstica, d’1 aula de música, d’1 taller de cuina, de 3 aules d’informàtica, de 2 aules amb carro de portàtils, de 2 pistes poliesportives exteriors, d’1 gimnàs obert de 15x20 m amb vestidors, d’1 sala d’actes, d’1 laboratori d’edició de fotografia i video digital, d’1 biblioteca, d’1 bar cantina i una superfície exterior de 2.500 m2. A més, 1 mòdul prefabricat amb 3 aules i 1 lavabo. Totes les aules i espais del centre tenen connexió a Internet per cable i per wifi. Fibra òptica en les comunicacions amb l’exterior.

El nostre objectiu: la formació de persones competents

Institut Torre del Palau | Març 2012

12


Et regalem coneixement

De quin institut parlem? Perquè és singular?

Compromís de qualitat Activitats extra-escolars Els alumnes poden realitzar diferents activitats organitzades pel propi centre, en col·laboració amb l’AMPA, durant les tardes de dimecres i divendres: esports, teatre i coral. Actualment hi participen globalment més de 150 nois i noies.

Sortides Considerem les sortides un complement molt rellevant per a la formació dels alumnes a nivell personal, cultural i social, per això, se’n fan d’àmbit local, comarcal, estatal i internacional. Els alumnes de 1r d’ESO, durant el 1r trimestre, fan una sortida convivencial de grup de dos dies. Els de 2n i 3r d’ESO fan el treball de síntesi fora del centre, a diverses comarques catalanes. A l’alumnat de 4t d’ESO i batxillerat se li ofereix un viatge cultural a l’estranger.

Institut Torre del Palau | Març 2012

AMPA Associació de mares i pares d’alumnes Els pares i mares del centre estan organitzats en associació i col·laboren i participen en els projectes de millora del centre, donant suport a activitats de l’alumnat, del professorat i de les famílies. Es reuneixen el 1r dimecres de cada mes al Centre Cívic Avel·lí Estrenjer.

13


Et regalem coneixement

De quin institut parlem? Perquè és singular?

ESO

Educació Secundària Obligatòria

L’Educació Secundària Obligatòria consta de quatre cursos. De primer a tercer d’ESO tot l’alumnat cursa les matèries establertes pel Departament d’Ensenyament. A quart d’ESO s’ofereixen cinc itineraris diferents relacionats amb l’orientació futura de l’alumnat. A tots els cursos s’ofereixen matèries optatives i alternatives, enfocades a reforçar i ampliar els continguts curriculars de les diferents àrees. A més, amb aquestes matèries també s’intenta potenciar els ensenyaments artístics, el teatre i la coral del centre.

BATXILLERAT El Batxillerat el formen dos cursos que permeten accedir a la Universitat o als Cicles Formatius de Grau Superior. Són 30 hores lectives setmanals de les quals 14 pertanyen a matèries comunes i 16 a matèries de modalitat. El centre ofereix totes les modalitats en diferents itineraris. Modalitat artística

Itinerari d’arts plàstiques Itinerari d’arts escèniques, música i dansa

Modalitat humanitats - ciències socials

Compromís de qualitat

Institut Torre del Palau | Març 2012

Modalitat ciències i tecnologia

14


Et regalem coneixement

De quin institut parlem? Perquè és singular?

Premis i concursos

L’institut, a l’exterior

A l’Institut Torre del Palau participem en aquelles convocatòries que estimulen els alumnes a projectar-se en l’àmbit de la cultura i de la societat. Fruit d’això s’han obtingut alguns premis, entre ells: premis CIRIT, premis universitaris (UAB i UPF), premis del CRP per a Treballs de Recerca, premis de fotografia d’àmbit europeu, premis de fotografia i vídeo escolar del Departament d’Ensenyament, un premi Cangur de l’Associació Catalana de Matemàtiques i el premi NetReporter Diputació de BCN a la revista digital del centre. Regularment participem a les Trobades de Corals de Secundària, les Trobades Esportives de Secundària i fem intercanvis i viatges internacionals.

L’institut és convidat i participa en cursos de formació, congressos i jornades que organitzen entitats i institucions com la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Educación o diverses Universitats. Les TIC i l’educació són el tema principal.

El nostre objectiu: la formació de persones competents

Institut Torre del Palau | Març 2012

15


Et regalem coneixement

De quin institut parlem? Perquè és singular?

Batxillerat artístic:

arts escèniques, música i dansa El Batxillerat d`Arts Escèniques centra els seus estudis en la formació teatral, el llenguatge musical, el cant, la dansa i la cultura audiovisual. El nostre institut sempre ha vetllat per acostar el seu alumnat al món del teatre i el cant. És per això que des de fa més de 7 anys es treballen les Arts Escèniques, ja sia com una matèria a l`aula o com una activitat extraescolar i des de fa 4 anys comptem amb una Companyia teatral de professors i professores. En el cas del cant, es va crear una coral -fa més de 15 anys- que

avui dia es compon de 150 alumnes. El centre compta també amb una coral de pares i mares. Al nostre institut es viu el teatre i és per això que es va decidir des de fa 3 anys incorporar el Batxillerat d`Arts Escèniques. Un Batxillerat que està pensat per a tots aquells estudiants interessats en el món de les arts escèniques. El camp és molt ampli: tot el que envolta el món del teatre i del cinema: actors, directors, realitzadors, guionistes, tècnics de so o d’il·luminació...

El nostre objectiu: la formació de persones competents

Institut Torre del Palau | Març 2012

16


Et regalem coneixement

De quin institut parlem? Perquè és singular?

Batxillerat artístic:

arts plàstiques

Compromís de qualitat

Aquest institut va ser el primer de la ciutat en oferir la modalitat de batxillerat artístic, l’any 1991. Són estudis dirigits a alumnes amb aptituds artístiques que es plantegen opcions de futur relacionades amb la comunicació, el disseny o l’expressió artística. Complementàriament a la tasca formativa, també mostrem a l’alumnat l’ample ventall de possibilitats professionals a les quals pot accedir des dels ensenyaments artístics: a més de les ocupacions tradicionalment conegudes de l’àmbit de les arts, hi ha una demanda creixent de professionals del món de la imatge associada a les noves tecnologies i als mitjans de comunicació. Per tal de garantir un bon aprenentatge dins de les matèries específiques de la modalitat, el nostre plantejament metodològic es fonamenta en l’atenció individualitzada que permet la dinàmica de l’aula-taller; la utilització de les noves tecnologies en la producció d’imatges, i el contacte freqüent amb el fenomen creatiu: amb els artistes -conferències, col·loquis-, i amb les obres -visites a museus i exposicions-. Gaudir de l’art és un fet motivador que impulsa l’alumne a la recerca i a l’experimentació.

Institut Torre del Palau | Març 2012

17


Et regalem coneixement

De quin institut parlem? Perquè és singular?

L’Institut Torre de Palau es troba situat entre els barris de Can Boada i Poble Nou de Terrassa, al Camí de Can Boada del Pi. INSTITUT TORRE DEL PALAU Camí de Can Boada del Pi, s/n 08225 TERRASSA Tel. i fax 93 733 06 61 E-mail: a8045011@xtec.cat www.iestorredelpalau.cat www.xtec.net/iestorredelpalau Més informació sobre l’institut al mapa web que trobareu al lloc web del centre.

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament INS Torre del Palau

Secretaria: Matins: cada dia de 9 a 13.30 h Tardes: de dilluns a divendres de 15 a 17.30 h Per concertar entrevistes personals o per a més informació us podeu adreçar als membres de l’equip directiu. JORNADA DE PORTES OBERTES: Data: Hora:

Institut Torre del Palau | Març 2012

18


Et regalem coneixement

3. El coneixement en els canals comunicatius de l'institut

3.1. Els nostres canals digitals de referència: –

La pàgina web, creada per José Manuel Ramírez, professor de l'institut.

La revista digital QUÈ PASSA!, un exemple de periodisme digital aplicat a l'educació, creada fa deu anys. Amb la participació del professorat i de l'alumnat.

Facebook: la pàgina de l'institut a aquesta xarxa social. Amb molts seguidors.

Twitter: també presents a aquesta xarxa de microblogging.

Youtube: canal de video propi.

Kiosk Jove de TV3: un servei de notícies dels centres educatius des de la web del canal de televisió de Catalunya, TV3.

3.2. Continguts dels canals de comunicació digital 3.2.1. QUÈ PASSA! Revista digital de l'institut Seccions i enllaços Publicacions pròpies del centre amb treballs, notícies, textos i fotos a tres mides. Són una mostra del que fem, en format digital, a les que s'accedeix des de les webs que apareixen en els següents enllaços.

Institut Torre del Palau | Març 2012

19


Et regalem coneixement

Secció: Actualitat

(clicar a sobre de cada títol, subratllat i de color blau)

Arxiu Banc de notícies sobre el centre: més de 450 textos. L'IES als mitjans de comunicació: algunes notícies que s'han publicat sobre l'institut als mitjans de comunicació: 72 textos. Opinió: 228 textos. Opinions de l'alumnat i del professorat, textos propis, notícies amb una visió subjectiva. Premis: 74 textos que recullen alguns premis. Propostes culturals: 227 textos amb activitats culturals realitzades a l'institut. Sortides: 316 textos que recullen algunes sortides realitzades a l'institut. Esports: 44 textos en representació de moltes altres activitats com es fan, relacionades amb l'esport.

Institut Torre del Palau | Març 2012

20


Et regalem coneixement

Secció: Producció pròpia

(clicar a sobre de cada títol, subratllat i de color blau)

Arts Escèniques: 8 textos que se sumen als blogs específics i als videos del canal de Youtube. Art Plàstic: galeries d'imatges en el desplegable de dalt. Banc d'imatges LA MOSTRA, situada en la part inferior de la web, mostra d'imatges presentades a convocatòries de concursos del Departament d'Ensenyament relacionades amb les arts. Art Digital: 7 entrades Literatura: 273 propostes de temes i activitats que s'han fet al centre. Presentacions a concursos: 70 textos que mostren algunes obres que s'han enviat a concursos i que sovint han guanyat premis. Col.laboracions lliures: 36 textos d'aportacions d'alumnes. Treballs de recerca: 11 treballs digitalitzats i penjats a la xarxa, en representació de molts altres. Més endavant hi ha un apartat específic on figuren més treballs. Relats de viatges: 97 textos escrits per alumnes sobre viatges que han fet. D'altres textos són als seus blogs personals i no figuren aquí.

Institut Torre del Palau | Març 2012

21


Et regalem coneixement

Secció: Projecte TIC

(clicar a sobre de cada títol, subratllat i de color blau)

Diario IT: 8 textos sobre temes TIC Experiències: 5 textos sobre propostes fetes amb alumnes, centrades en els blogs. Notícies: 57 textos sobre aspectes de l'actualitat de les TIC a l'institut.

Secció: La Coral

(clicar a sobre de cada títol, subratllat i de color blau)

Notícies: 97 textos que recullen algunes notícies sobre la Coral. Es completen amb el bloc específic de la Coral. Música: un text que recull totes les cançons publicades en un CD l'any 2007. Es poden escoltar totes les cançons.

Institut Torre del Palau | Març 2012

22


Et regalem coneixement

Secció: Famíles

(clicar a sobre de cada títol, subratllat i de color blau)

Seccions que no recullen gaire textos perquè es van enviar per altres vies, sobre tot per correu electrònic a cada família. Notícies de l'AMPA Activitats Per reflexionar Orientacions: 4 textos

Secció: Qui és qui

(clicar a sobre de cada títol, subratllat i de color blau)

Alumnes: 360 alumnes van escriure la seva pròpia biografia, presentant-se davant els altres. L'experiència es va interrompre, tot i que la idea socialitza l'alumnat i alguns la van penjar al seu bloc. Professorat: 2 docents

Institut Torre del Palau | Març 2012

23


Et regalem coneixement

3.2.2. L'institut, a les xarxes socials

Dades de febrer de 2013

La pàgina de l'institut a Facebook: 713 seguidors Pàgina especial a Facebook amb motiu del 25è aniversari: 274 seguidors L'institut a Twitter: 110 seguidors. Twitts: 160 Canal de l'institut a Youtube: 60 vídeos La major part han estat fets i editats per alumnat del centre. El seu contingut, de més recent a més antic, és el següent: (clicar a sobre de cada títol, subratllat i de color blau)

Candidatures d'alumnes a les eleccions del Consell Escolar: –

Noelia Ortiz

Marc Sánchez

Gemma Roy

Carla Pérez

Mariona Martínez

Anna Cabané

Adrián Díaz

Elies Soler

Dones i Poemes: –

Dones i Poemes 1: activitat d'alumnes de primer de batxillerat escènic:

Dones i Poemes 2

Lipdub del 25è aniversari de l'institut: –

Making-of del lipdub

Lipdub definitu

Institut Torre del Palau | Març 2012

24


Et regalem coneixement

Teatre: –

Alumnes de segon d'ESO presenten l'obra: “Hi havia una vegada un altre conte”

Alumnes de segon de batxillerat escènic presenten l'obra: “El malalt imaginari”

Alumnes de primer de batxillerat escènic presenten “La botiga dels horrors”: –

Primera part

Segona part

Tercera part

Alumnes de segon de batxillerat escènic del curs 2011-2012 presenten “La comèdia dels errors” de W. Shakespeare

Representació de la companyia de professors de “Vimbodí Vs Praga”, Nadal 2011.

Assaig “Mamma Mia”, alumnes de primer de batxillerat artístic, 2011

“Un món de titelles”, projecte de titelles dels alumnes de primer de batxillerat Escènic i Artístic, 2011.

Assaig de “Mamma Mia”, 2011.

“Un món de titelles”, 2011.

Anglès: –

Activitat d'anglès: Promises in The Frozen –

exemple 1

exemple 2

St. Patrick's day 2011 Institut Torre del Palau.

London 2011.

Esports: –

Acrosport 10. Any 2011. Vídeos realitzats per alumnes.

Acrosport 9

Acrosport 8

Acrosport 7

Acrosport 6

Institut Torre del Palau | Març 2012

25


Et regalem coneixement

Acrosport 5

Acrosport 4

Acrosport 3

Acrosport 2

Acrosport 1

Actes: –

Alumnes de segon de batxillerat escènic van crear un espectacle per al dia mundial contra la violència de gènere i es va representar davant l’Ajuntament de Terrassa, any 2012. Promises In The Frozen Sea: Álex & Judith Performance contra la violència masclista

Castanyada 2011 2n d'ESO

Una de poetes: taller de poesia dels alumnes de primer de batxillerat escènic, 2011:

Exposició de treballs d'alumnes: –

“El calentamiento global”, Pol Galea

“La piratería”, Josep López

“El Sida”, Carles Hidalgo

“Desarrollo de la Fórmula 1”, Juan Manuel Castro

“La obesidad”, Eva Anglada

“Las redes sociales”, Jordi Orihuela

“La seguridad en Internet”, Jordi Orihuela y Alejandro Ortega

“Internet para menores”, Dani Ríos y Juan Manuel Castro

Tecnologia –

Disseny amb Picaxe d'un robot de tres potes.

Institut Torre del Palau | Març 2012

26


Et regalem coneixement

Català –

Treball sobre el patinet, Alejandro Ortega i Ignacio Ortega.

Ball al Casal de Can Boada, treball de Claudia Costa, Alba Campos y Andrea Sánchez.

El nostre patrimoni, treball fet per Alejandro Parra, Pol Galea i Josep López. Parlen sobre la Seu d'Ègara.

Fes esport, la millor opció, treball fet per Carles Hidalgo i Jonathan Ortega.

Boges pel hokey, treball fet per Araceli Segura, Mar Roldán i Julieta Serrano.

Bojos pel futbol, treball fet per Paula Ortiz, Judit Soto i Samuel Moliner.

Hábitos de Internet, treball fet per Paula Ortiz i Anna Mullort.

Las redes sociales, treball fet per Judit Soto i Carles Hidalgo.

3.2.3. Kiosk Jove de TV3 Kiosk Jove és una experiència de ciberperiodisme amb centres educatius, impulsada per TV3 i el Departament d'Ensenyament. L'institut Torre del Palau va ser un dels primers centres que hi va participar.

Institut Torre del Palau | Març 2012

27


Et regalem coneixement

4. L'ús intensiu de les TIC a l'institut Des de fa 10 anys, l'institut utilitza les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) de forma intensiva a les classes. És un dels centres educatius públics pioners a Catalunya. Institucions, experts, universitats, congresos, jornades i mitjans de comunicació tenen l'institut Torre del Palau com un centre de referència en l'aplicació de les TIC a la metodologia de l'ensenyament. Fruit de l'experiència, el centre ha estat obert a l'exterior i continua col·laborant amb universitats, participant en jornades, congressos, treballant amb grups de recerca i elaborant estudis i publicacions. Recollim aquí sota algunes referències, amb enllaços a intervencions concretes fetes per professorat del centre:

4.1. Estudis, actes exteriors i col·laboracions 4.1.1. Col·laboracions amb universitats Universitad del Norte, Barranquilla, Colombia Observatorio de educación del Caribe Colombiano: –

notícies relacionades amb l'institut.

El uso de las TIC en la educación del siglo XXI a l'institut (vídeo de la ponència feta a la Càtedra Europa 2010)

Universitat Autónoma de Barcelona, Màster de Comunicació i Educació: –

Visita d'alumnes a l'institut.

Intervenció en el Màster relacionada amb els processos comunicatius de l'institut: “Hacia la comunicación global con las TIC”

Investigacions amb la Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Pompeu

Institut Torre del Palau | Març 2012

28


Et regalem coneixement

Fabra (actualment en marxa, amb l'equip de Daniel Cassany), Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona i Universitat del Norte de Barranquilla, Colombia.

4.1.2. Congressos, trobades, grups de recerca i jornades Assistència de professorat del centre, amb presentacions pròpies relacionades amb temes i projectes desenvolupats a l'institut: –

Congreso Nacional Internet en el aula (invitació i participació) (presentació en PDF)

Jornada sobre el llibre de text digital, organitzada per la UAB a Cibernarium, 2010 (video amb la presentació)

Ponència al Congreso Nacional Internet en el Aula, celebrat el 27 de juny de 2008 a Barcelona (entre d’altres seus). Video amb la presentació / Presentació.

Expodidàctica, març 2012, Barcelona, ponència sobre “10 anys d'ús de les TIC” (video amb la presentació en castellà)

Congreso Escuela 2.0, Ministerio de Educación, Madrid, octubre 2010. –

Presentació

Disapositives de la presentació

Video amb la presentació

Presentació per al congrés “Las sociedades ante el reto digital”, Colombia (presentació).

Jornada del Grup DIM a Barcelona, 13 de desembre de 2013. Ponència titulada: “Aprender innovando con las TIC: ¿de la escuela a la empresa?”

Institut Torre del Palau | Març 2012

29


Et regalem coneixement

Jornada del grup Ingenious i la Fundación Telefónica a Barcelona, dintre d'un projecte europeu, el 23 de novembre de 2012. Ponència titulada: “Perspectivas Escuela-Empresa”.

Jornada del Grup DIM i del grup ESPIRAL a la Fira d'Ensenyament de Barcelona, a Expodidàctica, el 23 de març de 2012. Ponència titulada: “Realidades no aumentadas de 10 años de uso de las TIC en educación”.

Trobada de professorat del centre, primer amb l'equip de govern de l'Ajuntament de Terrassa, després amb les Regidories d'Innovació, de Turisme i de l'Àrea de Sistemes, amb motiu de l'inici del projecte sobre Realitat Augmentada a Terrassa. 21 de febrer de 2012. Títol de la presentació: “L'ús de la Realitat Augmentada i els codis QR”. “Aplicació a la ciutat de Terrassa”.

Participació en la Jornada DIM el 14 de desembre de 2011 a Barcelona. Ponència titulada: “Quo vadis, llibre de text digital?”

Participació en la Escuela de Verano, organitzada a Almagro (Ciudad Real) pel Colegio de Doctores y Licenciados de España. Almagro, juliol 2010. Ponència titulada: “El uso de la prensa digital como recurso educativo en el aula. Educar en cibercomunicación”

Participació en una jornada organitzada pel CESICAT a Terrassa, amb una ponència que presentava l'institut i el que feia amb les TIC.

Trobada a l'institut amb el Sr. Lluis Font, secretari general de Polítiques Educatives a dia 30 de maig de 2011, acompanyat de dos subdirectors generals. L'objectiu era conèixer l'institut i, en especial, el projecte amb les TIC. Presentació dels trets d'identitat de l'institut.

Intervenció en la jornada Educat 1x1, organitzada per l'ICE de la UAB i

Institut Torre del Palau | Març 2012

30


Et regalem coneixement

els Serveis Territorials al Vallès Occidental, el 19 de maig de 2011. Ponència titulada: “Periodisme digital per treballar les competències” –

Participació en la jornada de tardor del grup DIM a la UAB, el 21 de setembre de 2010. Ponència titulada: “Algunas 'lecturas' sobre los libros digitales”

Participació en la jornada de formació a professorat responsable de llibres digitals per al curs 2010-2011, en el marc de com gestionar els llibres digitals. Al Rectorat de la UAB l'1 de juny de 2010. Ponència titulada: “Projecte Educat 1x1, el futur des del present”

Jornada de formació a les direccions de centres educatius sobre llibres digitals, organitzada per Serveis Territorials al Vallès Occidental. Maig 2010. Ponència titulada “Llibres, no n'hi ha més que molts”

4.1.3. Setmanes sobre ensenyament –

Semana del Maestro y de Internet: Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia: presentació conjunta amb el Dr. Elías Said amb el títol “Inclusión de las TIC: uso y desarrollo de contenidos especializados en escenarios educativos formales”

Setmana de l'Ensenyament de Terrassa: participació en diferents edicions.

Institut Torre del Palau | Març 2012

31


Et regalem coneixement

4.2. El Ciberperiodisme i la comunicació digital Des de fa quinze anys, l'institut va posar en marxa una assignatura innovadora i única que pretenia reforçar la comunicació digital de l'alumnat. Durant els primers cursos es va treballar amb la premsa escrita. Després es va centrar únicament en els continguts digitals dels mitjans de comunicació. Ara continua en aquesta línia, amb la introducció de la comunicació a través de les xarxes socials. L'assignatura depèn del departament de llengües i s'imparteix a alumnat de segon d'ESO. Està molt lligada a la revista digital d'informació contínua sobre l'actualitat del centre, la revista QUÈ PASSA!. Durant les classes es treballen els géneres periodístics amb propostes pròpies de l'Escola 2.0: aprendre descobrint, observant, fent, produint i posant a l'abast de tothom. L'alumnat parteix de la seva curiositat sobre l'actualitat per descobrir el transfons dels temes i, a partir d'aquí, plantejar debats, escriure textos i elaborar treballs que després es penjaran a la xarxa. L'experiència forma part d'una assignatura del Màster Internacional de Comunicació i Educació de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, sota la direcció del doctor José Manuel Pérez Tornero. També s'han publicat articles i un capítol d'un llibre coordinat pel professor Elías Said de la Universidad del Norte, de Barranquilla, Colombia. D'altra banda, el tema del periodisme digital aplicat a l'educació forma part d'un tema més ampli que encara no està massa desenvolupat en els centres educatius: el valor de la comunicació com factor fornamental que afecta l'ensenyament i les estructures organitzatives. Les TIC són una eina imprescindible en les relacions que hi ha entre comunicació i educació. El projecte ha tingut molt ressò en diferents àmbits, alguns dels quals es recullen a continuació: –

Noticia en EL PAIS: “Alumnos de un instituto de Terrassa participan

Institut Torre del Palau | Març 2012

32


Et regalem coneixement

en un proyecto de medios digitales”. –

Los alumnos hacen periodismo digital en TV3.

Boletín OBSERVA, Observatorio de Educación del Caribe Colombiano: pàgina 10: “¿Cómo hacer del ciberperiodismo y de la cibercomunicación herramientas útiles para los procesos de enseñanza? Artículo de Evaristo González Prieto.

Revista COMUNICAR, 2004, número 022, article d’Evaristo González Prieto “Educar en comunicación con los periódicos digitales”.

Boletín del Centro del Conocimiento de Tecnologías aplicadas a la educación,

del

CITA

de

Peñaranda

de

Bracamonte,

Salamanca,

“Cibercomunicación educativa: más allá de los ordenadores en las aulas”. –

Naixement d’un blog dedicat a la cibercomunicación educativa:

Article: “La comunicació en els centres educatius”, 1999.

Revista digital QUADERNS DIGITALS.NET: “Educar en comunicación con los periódicos digitales” (article sencer en PDF), abril 2007.

Llicència d'estudis retribuida pel Departament d’Ensenyament: “La comunicació global en educació: de les webs als centres docents”

Web per a l'Ajuntament de Terrassa: “La web escolar, eina de comunicació del centre”

Notícia a l’Asociación de la Prensa de Almería.

Llibre “TIC, comunicación y periodismo digital”, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia. Editor Elías Said. Volum II, capítol 3 titulat “La prensa digital. Un recurso para educar en el aula”

Institut Torre del Palau | Març 2012

33


Et regalem coneixement

Article a Educaweb.com, 2007: “Educación y comunicación: juntas y revueltas”

4.3. Valoració de l'ús intensiu dels llibres i materials digitals L'institut Torre del Palau va ser dels primers centres educatius públics de Catalunya que va experimentar l'ús de les TIC a les aules. Tal com es pot com provar en el fulletó informatiu que explica els trets de l'institut, l'aposta continua i sempre ha estat sotmesa a enquestes, estudis, valoracions i conclusions que serveixin per millorar. Des de diferents observatoris l'atenció al procés i als resultats ha estat constant. En primer lloc, des de l'institut, com una forma de progrés. També des del Departament d'Ensenyament, del Ministerio de Educación, de les universitats, dels grups de recerca i d’experts. A continuació hi ha uns articles que resumeixen algunes conclusions: –

Article penjat a la web del Ministerio de Educación: “Un curso con libros digitales en las clases de primero de ESO”

Article a la web del Ministerio de Educación: “Segundo curso con libros digitales en un instituto del programa Escuela 2.0: los usuarios opinan”

Menció de Dolors Reig, una de les grans expertes en webs, al seu blog EL CAPARAZÓN a la valoració de l’institut Torre del Palau sobre els llibres digitals.

Institut Torre del Palau | Març 2012

34


Et regalem coneixement

4.4. La Realitat Augmentada i el seu ús educatiu aplicat a la informació turística de la ciutat Durant el curs 2011-2012 es va posar en marxa un nou projecte que pretenia aplicar els coneixements tecnològics amb les TIC a una aplicació que fos útil a la ciutadania i que poguessin consultar des dels seus Smartphones. La proposta de l'institut formava part d'una línia de treball del grup de recerca ESPIRAL, sota el patrocini de la Fundación Telefónica i Educared. El conjunt de la proposta de treball es desenvolupa en el següent article, amb enllaços a blogs que expliquen tot el procés. –

Sobre el projecte Realitat Augmentada, article a la web del Ministerio de Educación: “El uso educativo de la Realidad Aumentada aplicado a la información turística”.

4.5. La competència digital després de 10 anys d'ús intensiu de les TIC Després de 10 anys amb l'ús intensiu de les TIC a les aules i a la gestió i organització de l'institut, es va fer una valoració i es va publicar a la web del Ministerio de Educación. Els projectes de centre s'han de donar a conéixer a tothom. Qualsevol idea, conclusió o proposta pot ser útil a d'altres persones. En un món on compartir és fonamental, les TIC ho afavoreixen i l'institut ha de predicar amb l'exemple.

Institut Torre del Palau | Març 2012

35


Et regalem coneixement

Sobre la competencia digital després de 10 anys d’ús de les TIC, en el web del Ministerio de Educación, article titulat “La competencia digital en la Escuela 2.0 después de 10 años de uso intensico de las TIC”.

4.6. Eines TIC i exemples d'ús al centre A continuació hi ha una mostra d'exemples de webs i blocs creats a l'institut. Obrir-los és accedir a un món de coneixement. És cert que alguns es van fer i potser ja no s’actualitzen. I, probablement, hi ha blocs que desconeixem: creats per professorat o alumnat a l'institut o fora. En el món digital els canvis són constants i l'evolució de les eines també. El que es crearà o es necessita rà demà, encara no ho sabem. Però estarem atents.

4.6.1. Blocs de Teatre: A més de les informacions que figuren a la revista digital, la professora i directora dels grups de teatre de l'institut va crear el blog: “Tots a escena Torre del Palau” També alimenta el blog d'una companyia de teatre aliena a l'institut, de la que forma part: Companyia 8.

4.6.2. Bloc de La Coral i de Música: El professor Jordi Cunillera va crear i alimenta el Bloc de la Coral de l'institut Torre del Palau. La professora Anna Sala té un bloc anomenat “Musiques del món”

Institut Torre del Palau | Març 2012

36


Et regalem coneixement

4.6.3. Bloc del Taller de Cuina El professorat del Taller de Cuina de l'institut va crear un bloc on pengen receptes de cuina que fan a les classes i d'altres activitats culinàries amb l'alumnat. El bloc es diu “Estem a gust”.

4.6.4. Bloc del Seminari de Clàssiques La professora Carmen Bonilla, recentment jubilada, va crear un bloc dedicat a activitats, comentaris, refexions i propostes relacionades amb el grec i el llatí. Es diu: “Melos desde la Torre”.

4.6.5. Bloc d'Educació Física La professora Conxita Belart ha creat el bloc “Edufísica Torre del Palau”

4.6.6. Blocs de Tecnologia i robòtica En un principi el Departament de Tecnologia va crear el bloc “Tecnología y Robótica”. Ara una part del professorat ha construït una nova web anomenada “gerdsLab”

4.6.7. Blocs del Departament de Socials El primer bloc del Departament de Socials s'anomena “Viu les ciències socials”. Després, el professor Rossend Lozano va crear un espai web a Google Web,

Institut Torre del Palau | Març 2012

37


Et regalem coneixement

site del Departament de Socials anomenat “Socials Torre del Palau”

4.6.8. Bloc de recursos de l'institut Blogs del centre: bloc de recursos on professorat de coordinació d'informàtica penja recursos en la web del centre, obert a la seva consulta des de l'exterior.

4.6.9. Blocs i eines digitals del Departament de Llengües Pàgina a Facebook de la professora Marta Sánchez: si teniu Facebook, busqueu “Club de Lectura 3er ESO Torre del Palau” Llengua Castellana, blocs del professor Evaristo González: –

“Tics de Lenguas”

Ciberperiodisme (amb blogs d'alumnes que fan l'assignatura optativa sobre mitjans de comunicació digitals).

Institut Torre del Palau | Març 2012

38


Et regalem coneixement

4.6.10. Blocs i webinars del Departament d'Idiomes A/. Blocs i eines digitals del professorat i d'alguns alumnes Adreça web/blog Contingut

Assignatura Autor/Autora

http://comferuntreballderecerca.blogspot.com.es/ Explicacions i pautes de com fer un Treball de Recerca

Coordinació Marga López/Anabel Ponce

http://idiomesiestorredelpalau.blogspot.com.es/ Blog del departament d'idiomes amb material general i informacions.

Anglès Àlex Bonet, Elvira Deitg, Montse Expósito, Abel Gálvez, Vicky Leal, Josefina Palacios, Anabel Ponce

http://4thesotdp.blogspot.com.es/ Continguts i activitats de 4t d'ESO

Anglès Vicky Leal

http://oralenglishtercereso.blogspot.com.es/ Continguts i activitats orals de 3r d'ESO

Anglès Elvira Deitg

http://2ndesotdp.blogspot.com.es/ Continguts i activitats de 2n d'ESO

Anglès Vicky Leal

http://1stesoenglishtdp.blogspot.com.es/ Continguts i activitats de 1r d'ESO

Anglès Anabel Ponce, Vicky Leal

http://englishthroughsongandfilms.blogspot.com.es/ Alternativa “English Videos i activitats through songs and films” Elvira Deitg http://oralenglishprimerbatxillerat.blogspot.com.es/ Anglès Abel Gálvez Activitats orals realitzades a 1r batxillerat http://oralenglishsegonbatxillerat.blogspot.com.es/ Activitats oral realitzades a 2n batxillerat

Anglès Abel Gálvez

http://abelsenglishpage.blogspot.com.es/ Materials generals d'anglès

Anglès Abel Gálvez

http://abelsoralenglishpage.blogspot.com.es/ Recull de les activitats orals dels alumnes

Anglès Abel Gálvez

http://www.abelsteachertrainingpage.blogspot.com. Anglès es/ Abel gálvez Activitats relacionades amb l'ensenyament de l'anglès portades a terme en seminaris i xerrades

Institut Torre del Palau | Març 2012

39


Et regalem coneixement

http://abelsfilmpage.blogspot.com.es/ Activitats i informacions relacionades amb el cinema

Anglès Abel Gálvez

http://elracointeractiudecinema.blogspot.com.es/ Activitats relacionades amb cinema

Anglès Abel Gálvez

http://www.elvirasenglishblog.blogspot.com.es/ Materials generals d'anglès

Anglès Elvira Deitg

http://herecomesthesun-esl.blogspot.com.es/ Materials generals d'anglès

Anglès Anabel Ponce

http://havefunwithcompositionstdp.blogspot.com.es/ Activitats d' escriptura en anglès

Alternativa “Have fun with compositions” Elvira Deitg

Activitats fetes pels ALUMNES http://ericdiazb.blogspot.com/

Eric Díaz 2n C

http://afernandezolivares.blogspot.com/

Aida Fernández Olivares

http://xaviimes.blogspot.com/

Xavi González López

http://abelalonsocaparros.blogspot.com/

Abel Alonso Caparros

http://camilaaloisio.blogspot.com.es/

Camila Alosio

http://adriblog99.blogspot.com/

Adrian Arcos

http://baezamartinez2.blogspot.com/

Alberto Baeza Martínez

http://martablazquez.blogspot.com/

Marta Blanquez

http://andreadedios18.blogspot.com/

Andrea de Dios

http://martineznarvaez.blogspot.co/

Zaira Martínez

http://noelia-moya.blogspot.com.es/

Noelia Moya Egea

http://blogdenerea24.blogspot.com/

Nerea Sánchez

http://blogdedidac99.blogspot.com.es/

Dídac Sas Martín

http://blogdeinesita.blogpost.com/

Inés Sánchez Vázquez

http://mireiapratbaigorri.blogspot.com/

Mireia Prat

B/. Webinars presentats per Abel Gálvez sobre anglès Els seus webinars es poden veure al següent blog www.abelsteacherstrainingpage.blogspot.com

Institut Torre del Palau | Març 2012

40


Et regalem coneixement

Hi ha quatre webinars per a Oxford University Press Espanya: 1) First Steps into the digital world. Introducció a conceptes bàsics del món digital i de l'educació. Gmail y Blogger principalment. 2) Les TIC en les diferents àrees del curriculum. Una visió pràctica de com les TIC poden ajudar a renovar la pràctica docent i les seves aplicacions a diferents àrees curriculars. 3) Get Social: social networks in ELT. Les xarxes socials són molt importants en el món adolescent. Per tant, els docents tenim la responsabilitat de donar pautes i ensenyar als nostres alumnes a usar les xarxes socials amb sentit comú. 4) Speak up in English class La llengua oral és fonamental en l'aprenentatge d'una llengua estrangera. En aquest webinar es donen una sèrie d'idees i d'eines digitals que ajudaran a fomentar l'ús d'aquesta destresa en les classes de llengua.

4.6.11. Blocs del professorat El professorat ha creat blocs. Uns són específics de l'assignatura, que ja figuren en espais anteriors. D'altres són personals. Alguns d'aquests consten a continuació. D'altres, no perquè són personals i no creuen que hagin de figurar aquí.

4.6.12. Blocs específics d'alumnes Aquí hi ha alguns exemples de blocs creats a l'institut (n'hi ha més). Clicant a cada enllaç apareix la llista d'alumnes, amb el nom enllaçat al seu bloc. Molts no van ser alimentats mai més però formen part de la història acadèmica de

Institut Torre del Palau | Març 2012

41


Et regalem coneixement

cada alumne que els va crear a l'institut. Cliqueu a sobre de l'enllaç. Si no funciona la primera vegada, torneu a intentar-ho

Enllaç al bloc de 99 alumnes: Blogs creats durant els cursos 2004-2005 i 2005-2006

Enllaços al bloc de 88 alumnes: Blocs d'alumnes curs 2006-2007

Enllaços al bloc de 146 alumnes: Blocs alumnes curs 2007-2008

Enllaços al bloc de 62 alumnes: Blocs sobre ciberperiodisme, curs 2008-2009

Enllaços al bloc de 99 alumnes: Blogs d'alumnes de primer 'dESO curs 2009-2010

Enllaç al bloc de 101 alumnes: Blocs d'alumnes de primer d'ESO curs 2011-2012

Enllaç al bloc de 45 alumnes: Blogs d'alumnes de segon d'ESO A i B curs 2012-2013:

4.6.13. Alguns exemples de treballs fets al centre, en format digital Novel·les històriques escrites per alumnat de segon d'ESO, curs 2010-2011, assignatures implicades: castellà i socials. 18 cartes a un maltractador de dones: amb motiu del dia de la Dona: 8 de març. Activitat de l'assignatura de castellà. Lectures per a l'estiu: Textos creats i escrits per alumnes del centre a l'assignatura de castellà, curs 2003-3004. Cinc textos en format PDF. •

Lectures per a l'estiu

Lectures per a l'estiu

Lectures per a l'estiu

Lectures per a l'estiu

Institut Torre del Palau | Març 2012

42


Et regalem coneixement

Relats col.laboratius Escrits a les classes de llengua castellana de segon d'ESO, via online per parelles: –

Relat de segon ESO C, any 2010.

Relat de segon ESO B, any 2010.

Relat de segon ESO A, any 2013.

Relat de segon ESO B, any 2013.

Institut Torre del Palau | Març 2012

43


Et regalem coneixement

5. Treballs de recerca publicats en format digital

Els Treballs de Recerca de l'alumnat de batxillerat són una demostració més de que es produeix coneixement als centres educatius. La diversitat de temes tractats són d’una gran riquesa, fruit de moltes hores invertides en el treball per part de cada alumne i del professorat orientador. No és lògic que passin a formar part solament de les biblioteques i arxius de cada centre escolar. La majoria s'han fet fins fa poc només en format paper. Ara la seva presentació en suport digital permet difondre els millors i fer possible que el treball de l'alumnat tingui més visibilitat i pugui servir a d'altres persones. Els treballs que es mostren a continuació són una petita mostra entre molts altres. Si l'enllaç no funciona a la primera vegada, torneu a intentar-ho. Els podeu descarregar des de “documents relacionats” en format pdf. –

“L'arribada dels nouvinguts”: Eva Quesada i Carla Granero, 2011.

“El musical”, Sheila Torres i Ismael Murillo, 2011.

“Aprèn a escoltar la música”: Diana González, 2011.

“Infància i adolescència en situació de risc”, Bernat Gòrriz, 2011.

“La sordesa i els seus mètodes de comunicació”, Mireia Anglada, 2011.

“Fecundació in vitro d'animals de granja”, Silvia González, 2010.

“Microrrobot Moway. Programació amb MowayGUI”, Esteve Guil i Daniel Lee, 2010.

“Introducció a la pneumàtica i a l'automatització”, Laura Almirall i Jenni Sánchez, 2010.

“Creació d'un musical, el cabaret”, de Dàmaris Aragón.

“El verí de serp”, Alejandra Sánchez Oliva.

Institut Torre del Palau | Març 2012

44


Et regalem coneixement

“Ser cec o sord és una putada. Inclusió de persones cegues i sordes del nostre entorn”, Elisabeth Arpal i Marina Nicolau.

“El consum cultural dels joves de Terrassa”, Cristina Duarte i Albert Sánchez.

“El paper de les emocions en el càncer”, Simon Serka.

“Infuència del triptòfan en els porcs”, Daniel Fernández i Núria Martín.

“El perfum”, Isabel Díaz i Alba González.

“La premsa digital”, Paula Solís.

“La conservació del semen porcí en la inseminació artificial”, Karen Pérez i Mònica Romera.

“La llet”, Daniel Luque.

“L'espectacle independent als carrers de Barcelona”, Raquel Cifuentes.

“ Disseny i construcció a escala d'un institut públic”, David Rovira i Josué García.

“La domòtica, la tecnologia domèstica”, Albert Benítez i José Manuel Arredondo.

“Neurotransmissors i hormones, els nostres aliats”, Beatriz Oteros.

“La violència doméstica i la seva prevenció des de l'educació”, Ester Caballé.

“El lenguaje de los SMS”, Laura Oteros.

“Pololu 3PI”, Jordi Hinojosa Cirera i Coral Santacruz Gómez.

“Robot de Laberint”, Anna Masana Rodríguez.

“Disseny i construcció d'un robot bípede”, Núria Ciuró i Cristina Rincón.

“Casa Domòtica amb Arduino i Android”, Sergi Calzada, Dani Fargas i Adrián Borrego.

“Programació del robot Pololu 3pi Arduino en llenguatge C”, Marc de Tébar Peralta i Pol Bonastre Romera.

“Programació del robot Pololu 3PI”, Álex Izquierdo Rodríguez i Adrià Calvet González.

“Disseny i construcció d'un Furby”, Kilian González Corona i Álex Santacruz Corredera.

“Estampació automàtica”, Helena Cabeza i Melisa Raush.

“Dir en Grey, una visió global de la música japonesa”, Ana Basora Ro-

Institut Torre del Palau | Març 2012

45


Et regalem coneixement

mero. –

“La integració dels nens autistes. Un estudi de casos”, Eva Jurado i Lidia López.

“Confecció d'una alarma de seguretat”, Javier Góngora Sampietro i Montse Có Riba.

“Mà biònica”, Aida Picón Fernández.

“Implementació d'un controlador PID en Lego Mindstorn NXT”, David González Ros i Abel Sánchez Martínez.

“Moway, programació amb Moway GUI”, Esteve Guil Vidal i Daniel Lee Hsueh.

“Introducció a la pneumàtica i automatització”, Laura Almirall Ribas i Jenni Sánchez Selga.

“Disseny d'una màquina tridimensional amb Lego”, Eduard Ametller Navas i Jaume Fernández Navas.

“Els videojocs: creació i disseny de personatges”, Lorena Carricondo i Paula Rodríguez.

“Anàlisi comparatiu de diferents llets”, Lucía Borrallo.

“Anàlisi microbiològica de productes dietètics”, Sara Compte Sancerni.

“Cant Coral a Terrassa”, Paula Rodríguez.

“La bipolaritat, una mirada social”, María Jesús Cantón Rodríguez.

“Pedagogia de la dansa, hip hop”, Noelia López Carpio.

“Creació d'una empresa, restaurant Aletheia”, Silvia Montesó Tubet, Carolina Oleas Freire i Sandra Ortega González.

“La ceguesa: una discapacitat en la vida quotidiana”, Laia Collado Garrido i Andrea Gualda García.

“Determinació analítica de la cafeïna en diferents productes comercials”, Cristina González Ros.

“L'efecte Facebook”, Montse González i Cristina Rufián.

Institut Torre del Palau | Març 2012

46


Et regalem coneixement

6. La visita del President de la Generalitat, José Montilla, a l'institut

La visita del President de la Generalitat, José Montilla, el 7 d'abril de 2010, va ser molt important per a l'institut. Un reconeixement públic al treball diari del professorat des de la creació del centre. La visita va tenir molt ressó mediàtic. A la revista digital de l'institut es van publicar textos i fotos: Notícia 1, Notícia 2, Notícia 3. Algunes notícies i textos publicats als mitjans de comunicació: Web municipal Web Terrassadigital Article a Diario de Terrassa

Institut Torre del Palau | Març 2012

47


www.iestorredelpalau.cat

ET REGALEM CONEIXEMENT  

L'Institut Torre del Palau de Terrassa et regala coneixement per celebrar el seu 25è Aniversari. Trobaràs articles, webs, blogs i fotografie...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you