Treballs de la Societat Catalana de Geografia

Page 1

ARTICLES

CONFERÈNCIES

La població valenciana a Catalunya al segle xxi: anàlisi demogràfica i espacial Domingo, Andreu Pitarch, Kenneth

El Raval de Barcelona, un laboratori d’estudis urbans Martínez-Rigol, Sergi Carreras i Verdaguer, Carles Frago Clols, Lluís

Menorca: del tercer boom turístic a la crisi econòmica i el paper del Pla Territorial Insular Llurdés-Coit, Joan Carles Torres-Bagur, Maria

TREBALLS DE LA SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA

NOTES I DOCUMENTACIÓ

RESSENYES El lligam essencial entre paisatge i toponímia: el cas dels noms de municipi al nord del País Valencià Crònica de la Societat Catalana de Geografia Membrado Tena, Joan Carles La creación del imaginario. Un ejemplo: Formentera Tutor Anton, Aritz

79 Treballs de la Societat Catalana de Geografia núm. 79 - juny 2015

juny 2015

SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS

http://revistes.iec.cat/index.php/TSCG ISSN: 1133-2190 (ed. impresa); 2014-0037 (ed. digital)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.