TECA: Tecnologia i Ciència dels Aliments

Page 1

Temes actuals d’alimentació El calendari pastisser català: continuïtats i canvis Valor nutritiu i biofuncional d’un producte mediterrani: la beguda d’ametlla, comparada amb la beguda de soia

Consum de productes làctics i risc de diabetis tipus 2 en una població mediterrània d’alt risc cardiovascular

Portada y Contra TECA 15.indd 1

17/03/16 16:56


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.