Tamid

Page 1

VOLUM 10 / 2014 Jaume Riera i Sans: Moixè ben Nahman, Bonastruc de Porta / Moses ben Nahman, Bonastruc de Porta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Josep M. Llobet i Portella: Documents relacionats amb els avalots contra els jueus ocorreguts l’any 1391 / Documents related to the anti-Jewish riots of 1391. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Danièle Iancu-Agou: Les juifs d’Arles (1391-1414). Leur aptitude aux sciences (les Avigdor) et à l’accueil de coreligionnaires catalans / Els jueus d’Arle (1391-1414). La seva aptitud per a les ciències (els Avigdor) i per a l’acolliment dels coreligionaris catalans / The Jews of Arles (1391-1414). Their aptitude for sciences (the Avigdors) and predisposition to take in Catalan Jews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

Miguel Ángel Motis Dolader: Claves e identidades de los judeoconversos de Lleida según los procesos inquisitoriales a finales del siglo xv / Claus i identitats dels judeoconversos de Lleida segons els processos inquisitorials de final del segle xv / Characteristics and identities of Jewish converts from Lleida, according to records of late 15th-century inquisitorial trials . . . . 81 Pere Casanellas: Noms propis i altres mots catalans en el relat en hebreu de la disputa de Barcelona de 1263 entre fra Pol Cristià i rabí Mossé ben Nahman / Catalan proper nouns and other Catalan words in the Hebrew account of the Barcelona disputation of 1263 between Friar Paul Christian and Rabbi Moses ben Nahman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Recensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Notícies bibliogràfiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

10 http://revistes.iec.cat/index.php/tamid ISSN (ed. impresa): 1138-5561 ISSN (ed. electrònica): 2013-4029

10

2014

Instruccions resumides per als autors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Institut d’Estudis Catalans Tamid 10_COBERTA.indd 1

23/12/2015 10:29:16