Multiform Brand Book 2022

Page 1

ET DANSK DESIGNIKON SIDEN 1982


2


ET DANSK DESIGNIKON SIDEN 1982


I DAG OG PÅ SIGT Today – And In The Long Run

4

Multiform lancerede Form 1 i 1982.

Multiform launched the model Form 1

Den og de senere designs har siden

in 1982. This and the later designs

vist sig at være sande møbelklassike-

have since proved to be true furni-

re på linje med de øvrige danske

ture classics in line with the other

designklassikere. Vi har stadig

Danish design classics. We are still in

kontakt med nogle af vores første

contact with some of our first cus­

kunder fra de første år, der stadig

tomers from the first years who still

nyder deres køkken fra dengang.

enjoy their kitchens from that time.

Vi glæder os over vores efterhånden

We celebrate our increasingly long

lange historie, men vi glæder os

history, but we also welcome the fact

også over, at vores køkkener hver

that our kitchens prove to us every

dag bekræfter os i, at de holder i

day that they stand the test of time in

både funktion og design. Vores

both function and design. Our quality

kvalitet betaler sig – både i dag og

pays off – both today and in the long

på sigt.

run.

I Multiform skal vi altid levere det

At Multiform, we must always deliver

ypperste i kvalitet og design på en

the best in quality and design in an

miljømæssigt forsvarlig facon. Derfor

environmentally sound way. That

begrænser vi vores transportveje,

is why we limit our transport routes,

bruger miljørigtige produkter og

use environmentally friendly pro­

arbejder os hver dag tættere på at

ducts and work every day to become

blive en co2-neutral virksomhed.

a CO2-neutral company.

Jeg er stolt over at stå i spidsen som

I am proud to be at the centre of it all

CEO for Multiform, og min oprinde­

as CEO of Multiform, and my original

lige uddannelse som snedker bety-

training as a carpenter means that

der, at jeg nok nyder duften af træ

I probably enjoy the smell of wood

mere end så mange andre på

more than many others in manage-

direktionsgangene.

ment.

I dette katalog viser vi nogle eksem-

In this catalog, we show some

pler på, hvordan vores indretnings-

examples of how our interior design-

arkitekter har hjulpet nogle af vores

ers and architects have helped a few

kunder.

of our clients.

Jeg er sikker på, at vi også kan

I’m sure we can help you too – both

hjælpe dig – både i dag og på sigt.

today and in the long run.

Rigtig god læselyst.

Happy reading.


Allan Meyer, CEOINDHOLD

08

MODERNE MØBELKLASSIKERE GENNEM 40 ÅR Modern Furniture Classics Through 40 Years

10

EN BERIGELSE NU – OG PÅ SIGT A Lasting Enrichment

14

PASSIONERET PRÆCISION Passionate Precision

16

UNIKKE MESTERVÆRKER Unique Masterpieces

20

UNIKT FINERARBEJDE Unique Veneer Work

22

AFGØRENDE FORSKELLE Essential Differences

26

VORES DESIGNS Our Designs 28 / FORM 1 481 / FORM 2 80 / FORM 6 1114 / FORM 8 1122 / FORM 45

136

SAMARBEJDSPARTNERE Collaborators


MODERNE MØBELKLASSIKERE GENNEM 40 ÅR Modern Furniture Classics Through 40 Years

I Multiform har vi udviklet unikke designløsninger af højeste kvalitet siden 1982. Hvert møbel, der forlader vores snedkeri i Kibæk, er designet og bygget til at imødekomme de specifikke ønsker og krav, den enkelte kunde har nu og i fremtiden. Det er derfor, vores løs­ ninger kaldes klassikere. At Multiform, we have developed unique solutions for the highest standards in design and quality since 1982. Every piece of furniture that leaves our carpentry in Kibæk is designed and built to meet the specific wishes and requirements that the individual customer has now and for the future. This is why our solutions are called classics.

810


EN BERIGELSE NU – OG PÅ SIGT A Lasting Enrichment

Enhver bevægelse i Multiform handler om at skabe produkter, der er en berigelse af ethvert hjem her og nu – og på sigt. Vi opererer fra et bundsolidt fundament som en del af koncernen Ballingslöv International. Alle vores tidløse løsninger udvikles og realiseres i Danmark af materialer af højeste kvalitet med mindst muligt aftryk på klima og miljø. Det har vi gjort, siden vi blev etableret i 1982, og det har vi tænkt os at fortsætte med i mange år endnu. Every movement in Multiform is about creating products that are an enrichment of every home here and now – and in the long run. We operate with a solid foundation as part of the Ballingslöv International Group. All our timeless solutions are developed and recognized in Denmark as materials of the highest quality with the least possible impact on the climate and the environment. We have been doing this since we were established in 1982, and we intend to continue to do so for many years to come.


1214


PASSIONERET PRÆCISION Passionate Precision

Vores snedkeri i Kibæk er hjertet i Multiform. Her skabes vores køkkener med passion og præcision af spe­­ciali­ serede håndværkere. Vi har ingen køkkener eller andre løsninger på lager. Erfarne møbelhåndværkere bygger dit nye køkken, entre- eller badeværelsesmøbel op fra bunden på traditionel dansk snedkermanér. Vi sætter en ære i at skabe ikoniske og tidløse løsninger. For os tæller hver eneste detalje. Vi ved, at godt design handler om mere end blot rene linjer og lækre overflader. Det handler lige så meget om det, der er under overfladen. Derfor anvender vi skabskorpus af 19 mm plader, hvor industri­ standarden normalt er 16 mm, og det hele bygges fra bunden på klassisk snedkermanér med dyvler, tapper, svalehalesinkninger samt not og fer. Our carpentry in Kibæk is the heart of Multiform. Here, our kitchens are created with passion and precision by specialized craftsmen. We have no kitchens or other solutions in stock. Experienced furniture craftsmen build your new kitchen, hallway or bathroom furniture from scratch in traditional Danish carpentry style. We take pride in creating iconic and timeless solutions. For us, every detail counts. We know that good design is about more than just clean lines and beautiful surfaces. It’s just as much about what’s beneath the surface.This is why we manufacture cabinet bodies from 19 mm boards, where the industry standard typically is 16 mm, and the whole thing is built with a classic joinery method using dowels, pins, dovetail joints and tongue and groove.


16


UNIKKE MESTERVÆRKER Unique Masterpieces

Ethvert møbel, der udgår fra Multiform, er nøje gen­ nemtænkt, så det imødekommer hjemmets behov og ønsker med hensyn til livsstil og funktionalitet, men også den specifikke stil, der gør sig gældende i arkitekturen og hjemmets generelle indretning. Derfor tegnes vores køkkener og møbler af arkitekter og designere med speciale i indretningsdesign, som både dækker over industrielt design, kunsthåndværk, møbelkunst, arkitektur og rumdesign. Every piece of furniture that originates from Multiform is carefully thought out so that it meets the home’s needs and desires in terms of lifestyle and functionality, but also the overall style that prevails in the architecture and the home’s general decor. That is why our kitchens and furniture are designed by architects and designers who specialize in interior design, covering industrial design, crafts, furniture art, architecture and room design.


Køkkenet er typisk det vigtigste samlingspunkt for fami­

The kitchen is typically the most important gathering

lien. Derfor stilles der store krav til rumdesignet med

point for the family. Therefore, high demands are placed

fokus på detaljer, stoflighed og helhed. Desuden er der

on the room design with a focus on details, texture and

en lang række væsentlige overvejelser, der skal tænkes

the space in its entirety. In addition, there are many

ind, hvis den daglige brug af køkkenet ikke blot skal være

other aspects that are equally important and must be

optimal, men også en nydelse: belysning, komposition,

considered if the daily use of the kitchen is not only

madstil, rytme, arbejdszoner, flow, teksturer m.m.

optimal, but also enjoyable: lighting, composition, food style, rhythm, work zones, flow, textures, etc.

18

Vores designere tager selvfølgelig udgangspunkt i vores

Our designers, of course, base their solutions on our

gennemtænkte modeller og udvikler projektet ud fra

well-thought-out models and develop the project based

disse. Men det væsentligste i vores rådgivning er altid

on these. But the most important thing in our work is

vores kunder og deres ønsker. Derfor vil vi altid inspirere

always our customers and their wishes. Therefore, we

til kreative løsninger, detaljer og materialevalg, der vil

will always strive to provide creative solutions, details

gøre dit nye køkken, badeværelse eller entremøbel til et

and material choices that will make your new kitchen,

mesterværk, som ikke bare er funktionelt og smukt, men

bathroom or wardrobe a masterpiece that is not only

også helt unikt.

functional and beautiful, but also completely unique.20


UNIKT FINERARBEJDE Unique Veneer Work

Vores finerspecialister arbejder

Our veneer specialists work with

både med klassisk kvartskåret finer,

both classic quarter-sawn veneer,

hvor åretegningen fremstår lineært

where the vein appears linear and

og ensartet, og planskåret finer, hvor

uniform, and flat-cut veneer, where

åretegningen danner det karakte­

the vein forms the characteristic,

ristiske, varierende keglemønster.

varying cone pattern. The veneer

Fineren lægges på, så mønsteret

is applied so that the wood grain

fortsætter i naturlig forlængelse på

pattern continues in a natural exten-

hele møblet. Det er en detalje, men

sion on the entire piece of furniture.

en detalje med stor betydning for

It is a small detail, but a detail of

det færdige køkken. Som en ekstra

great importance to the finished

service gemmer vi et ekstra lag af

kitchen. As an additional service,

den valgte finer i ca. et år, hvis der

we store an extra layer of the

skulle ske en skade på fx en skuffe.

selected veneer for approximately

På den måde kan vi genskabe et

a year after project completion

helt identisk finerbillede på en ny

in the event of damage to, for

låge, hvis uheldet skulle være ude.

example, a drawer. That way, we can recreate a completely identical veneer image on a new front should an accident occur.


AFGØRENDE FORSKELLE Essential Differences

22

Skal overfladen males, er det vigtigt

If the surface is painted it is important

at finde den helt rigtige farve. Vi er i

to find just the perfect colour. On

gennemsnit i stand til at se 10 mio.

average, we are able to see 10

forskellige farver. I Multiform er der

million different colours. At Multiform,

ingen begrænsninger – heller ikke

there are no restrictions – and it’s the

når det gælder farve. Vi tilbyder alle

same when it comes to colour. We

de farver, som de to mest udbredte

offer all the colours from the two most

farvesystemer inden for malede

common colour systems in painted

flader stiller til rådighed (RAL- og

surfaces (RAL and NSC system). This

NSC-systemet). Dermed kan vi sikre,

way we can guarantee that your

at dit køkken får præcis den farve,

kitchen gets exactly the colour your

dit køkken skal have.

kitchen should have.

Vi afslutter enhver over­flade med

We finish all surfaces with clear,

klar, vandbaseret lak. Det er med til

water-based varnish. It helps to keep

at holde overfladerne – naturlige

the surfaces – natural or painted

eller malede – smukke i mange år

– beautiful for many years without

uden at belaste miljøet.

harming the environment.2426


VORES DESIGNS Our Designs

FORM 1 / FORM 2 / FORM 6 / FORM 8 / FORM 45 Hver af vores designs er unikke med deres egne karakteristika. De er dog ikke så særegne, at de ikke kan kombineres på tværs. Desuden er de alle særdeles flek­sible i sig selv, og deres udtryk kan skaleres til et­ hvert temperament og behov. Fx kan Form 1’s rene linjer udgøre rygraden både i det klassiske køkken og i det avantgardistiske. Det hele kommer an på valg af over­flade, sammensætning og de rammer, køkkenet indsættes i. Det er denne fleksibilitet, der er med til at definere Multiform.

FORM 1 / FORM 2 / FORM 6 / FORM 8 / FORM 45 Each of our designs is unique with their own set of characteristics. However, they are not so different that they cannot be carried across to other models. Furthermore, they are all extremely flexible in themselves, and their expression can be scaled to any capacity and need. For example, Form 1’s clean lines can form the backbone of both classic and avant-garde cuisine. It all depends on the choice of surface, composition and the framework in which the kitchen is inserted. It is this kind of flexibility that helps to define Multiform.


FORM 1

Form 1 var, som navnet antyder, den første serie, vi udviklede. Den er en del af vores DNA og fremstår lige så moder­ne og aktuel, som da den så dagens lys for første gang for 40 år siden. Serien roterer omkring kvadratet, der tilfører styrke, enkelhed, elegance og ro til udtrykket. Det hele forstærkes af forkantslisten på korpus i massivt træ. Form 1 betragtes i dag som en dansk designklas­siker på linje med de ikoniske møbelklassikere, der blev udviklet i 50’erne. Form 1 was, as the name suggests, the first series we developed. It is part of our DNA and appears just as modern and current as when it first saw the light of day 40 years ago. The series rotates around the square, adding strength, simplicity, elegance and calmness to the expression. The whole thing is reinforced by the frame of the body in solid wood. Form 1 is today considered a Danish design classic in line with the iconic furniture classics that were developed in the 50s.

28F OR M 1 • E G OG KVA RT S IT + F ORM 2 • K R IDT HVID / F O R M 1 • O A K A N D QU A RT ZIT E + F O R M 2 • CH A LK WH IT E

INTERESSANT SAMSPIL Interesting Interaction

I dette klassiske køkken etableres et moderne udtryk gennem samspillet mellem de vertikale og horisontale linjer, ved materialevalget og i kontrasterne, der inviterer øjet dybere ind i rummet og på den måde skaber bevægelse. Kvartsitstenen omfavner køkkenøen med de massive egetræsfronter og skaber på den vis et elegant møde mellem sten og træ. In this classic kitchen, a modern expression is established through the interplay between the vertical and horizontal lines, in the choice of materials and in the contrast that invites the eye deeper into the room and thus creates movement. The quartzite stone enfolds the kitchen island with the solid oak fronts, thus creating an elegant pairing of stone and wood.

30


Form 1’s massive træramme, som er indbygget i korpus, danner en raffineret og distinkt overgang mellem de horisontale fronter og vertikale låger. The solid wooden frame of Form 1, which is built into the body, forms a refined and distinct transition between the horizontal fronts and vertical doors.


32

F OR M 1 • E G OG KVA RT S IT + F ORM 2 • K R IDT HVID / F O R M 1 • O A K A N D QU A RT ZIT E + F O R M 2 • CH A LK WH IT E


Stenens lyse karakter fremhæver den lyse struktur i egetræet. Netop egetræ kan i modsætning til fx ahorn variere en smule i tonerne. Ved at finere med samme finerark oven på de massive træfronter tæmmes variationen, og vi opnår et behersket og enestående udtryk. The light character of the stone highlights the bright structure of the oak. Oak, in contrast to for example maple, can vary in tone. By using the same veneer sheet on top of the solid wood fronts, the variation is subdued, and we achieve a restrained and unique expression.


34

F OR M 1 • E G OG KVA RT S IT + F ORM 2 • K R IDT HVID / F O R M 1 • O A K A N D QU A RT ZIT E + F O R M 2 • CH A LK WH IT EF OR M 1 • S ORT E G OG M A R M OR + F OR M 2 • K R IDT HV ID / F O R M 1 • B L A CK O A K A N D MA R B LE + F O R M 2 • CH A LK WH IT E

DRISTIGE KONTRASTER Bold Contrasts

I en skøn vekslen mellem det sagte og det højlydte skabes et moderne udtryk, der hviler på et klassisk fundament af gedigne materialer. Dristige kontraster og asymmetri anlægger arkitektonisk retning for hele rummet. De lyse højskabe danner diskret ramme om køkkenøens mørke marmor, der i den asymmetriske placering tilfører et overraskende let udtryk. In a wonderful alternation between subtle and bold, a modern expression is created, which rests on a classic foundation of solid materials. Strong contrast and asymmetry create architectural direction for the entire room. The bright, tall cabinets form an under­stated frame around the kitchen island’s dark marble, which in the asymmetrical location adds a surprisingly bright statement.

36


Form 1 yder med sit karakteristiske stramme grid oplagte muligheder for kombination med mere organiske mønstre, således at det frie, organiske stenmønster giver modspil til elemen­ ternes repetitive rytme. With its characteristic tight grid, Form 1 offers obvious possibilities for combining more organic patterns. This way the free, organic stone pat­tern provides a counterpoint to the repetitive rhythm of the elements.


F OR M 1 • S ORT E G OG M A R M OR + F OR M 2 • K R IDT HV ID / F O R M 1 • B L A CK O A K A N D MA R B LE + F O R M 2 • CH A LK WH IT E

Som med fashion er interiørdesign en sanselig leg med mønstre, forskydninger, åbne og lukkede former. Komplekse sammensatte volumener, flader og geo­ metrier giver spænding og stemning. Like fashion, interior design is a sensory play with patterns, offsets, open and closed shapes. Complex composite volumes, sur­faces and geometries provide excitement and mood. 38


Køkkenets design går i dialog med hele arkitekturen og husets øvrige indretning for at opnå et overbevisende og smukt resultat. The design of the kitchen interacts with the architecture and its interior creating an irresistible result.


40

F O R M 1 • R Ø GE T E G O G SILESTO N E / F O R M 1 • SMO K ED O A K A N D S ILESTO N EF OR M 1 • E G OG M A R M OR + F O R M 2 • K R IDT HVID / F O R M 1 • O A K A N D MA R B LE + F O R M 2 • CH A LK WH IT E

FUNKTIONALISTISK BALANCE Functional Balance

I denne funktionalistiske møbelklassiker er alt i fuldendt balance. Det kølige marmor balanceres af de varme egetræsfronter. De store marmorflader brydes af elementernes kvadrater og skuffernes stramme linjer. Her forenes funktion med tidløse idealer. Der er tale om et køkken, der med stolte håndværkstraditioner er lige så funktionelt, smukt og relevant i dag, som det vil være om 30 år. In this functionalist furniture classic, everything is in perfect balance. The cool marble is balanced by the warm oak fronts. The large marble surfaces are broken up by the squares of the elements and the tight lines of the drawers. Here, function is combined with timeless characteristics. This is a kitchen that with proud craftsmanship traditions is as functional, beautiful and relevant today as it will be in 30 years.

42


En konstellation med både symmetri og asymmetri etablerer

A constellation with both symmetry and asymmetry establishes

en rolig fremtoning med et moderne dynamisk træk. Den mørke

a calm presence with a modern dynamic feature. The dark stone

stenplade tilfører dybde og stoflighed til udtrykket.

slab adds depth and texture to the overall expression.


44

F OR M 1 • E G OG M A R M OR + FO R M 2 • K R IDT HVID / F O R M 1 • O A K A N D MA R B LE + F O R M 2 • CH A LK WH IT E


De indbyggede højskabe forsvinder næsten helt i rummet og træder således i baggrunden for den mere dominerende organisering af egetræsunderskabene. Hver enkelt indretningsdel indordner sig på smukkeste vis i et designmæssigt hierarki af figurer og former. The built-in tall cabinets almost disappear in the presence of the more dominant organization of the oak cabinets. Each individual part of the design fits in beautifully in a hierarchy of figures and shapes.


46

F OR M 1 • E G OG M A R M OR + FO R M 2 • K R IDT HVID / F O R M 1 • O A K A N D MA R B LE + F O R M 2 • CH A LK WH IT EFORM 2 48

Da Form 2 blev tegnet i 1997, var målet et minimalistisk udtryk, der ikke gik på kompromis med funktionaliteten. Form 2 opnåede hur­tigt klassikerstatus og har siden tilføjet et stilrent udtryk – ikke bare til køkkenet, men i hele hjemmet. Form 2 er tidløs og klassisk og vil fremstå relevant og funktionel gennem generationer. When Form 2 was designed in 1997, the aim was a minimalist aesthetic that did not compromise on functionality. Form 2 quickly achieved classic status, and has since added a stylish look – not just to the kitchen but throughout the home. Form 2 is timeless and classic and will appear relevant and functional throughout the generations.F O R M 2 • SO RT EG O G ST Å L / F O R M 2 • B L A CK O A K A N D ST E E L

ELEGANT VOLUMEN Elegant Volume

Køkkenets kubistiske afgrænsning forstærkes her af farvevalget. De planskårede sorte egetræsfronter tilfører endvidere en rå elegance, der taler i tydelig forlængelse af de rustikke plankegulve. Det er et køkken med volumen og tyngde uden på nogen måde at virke tungt. Det skyldes bl.a. et konsekvent fravalg af traditionelle løsninger. The cubist determination of the kitchen is enhanced here by the colour choice. The flat-cut black oak fronts also add a raw elegance that speaks in clear extension of the rustic plank floors. It is a kitchen with volume and weight without in any way seeming heavy. This is partly due to a consistent elimination of traditional solutions.

50


De sorte Form 2-fronter med gennemgående vandret åre­ tegning indrammer alle Gaggenau-hvidevarerne på elegant vis. Ovnenes særlige stålfronter med glas tilfører et industrielt element i indretningen. The black Form 2 fronts with continuous horizontal veining frame all the Gaggenau appliances in an elegant way. The ovens’ special steel and glass fronts add an industrial element to the decor.


F O R M 2 • SO RT EG O G ST Å L / F O R M 2 • B L A CK O A K A N D ST E E L

Skuffeindretninger, løse bakker, indvendige bakker m.m. er med til at skabe systematik og fleksibel orden i alle detaljer og fremstilles på mål efter ønske – fx ekstra dybde. Drawer design including loose trays and inner trays help to create systematics and flexible order in the details and are made to measure – for example additional depth. 5254

F O R M 2 • SO RT EG O G ST Å L / F O R M 2 • B L A CK O A K A N D ST E E LF O R M 2 • SO RT EG O G B IR K / F O R M 2 • B L A CK O A K A N D B IR C H

KARAKTERFULD SAMMENHÆNG Character Context

Her fungerer det enkle Form 2-køkken som en kile, der er slået ind mellem de lyse flader, og tilfører på den måde karakter. Hvor farvevalget bryder de ellers lyse toner i køkkenet, skaber det forbindelse til gulvbelæg­ ningen i stuen og husets ydre, der også er holdt i mørke farver. Det er en uhyre elegant løsning, der både tilfører funktion og skaber en sammenhæng, der rækker langt ud over køkkenet. Here, the simple Form 2 kitchen functions as a wedge that is driven in between the light surfaces and thus adding character. Where the choice of colour breaks the otherwise light tones of the kitchen, it creates a connection to the flooring in the living room and the exterior of the house, where you find dark colours. It is an extremely elegant solution that adds function and creates a coherence that extends far beyond the kitchen.

56


ASTA D A R K IT E KT U R AS

Køkkenet som sort indskudt trækile vender

The kitchen as a black inserted wooden wedge

husets facade på vrangen og trækker husets

turns the facade of the house inside out and

ydre ind som spænding mellem to domine­

pulls in the exterior of the house, creating tension

rende figurer.

between two dominant figures.


F O R M 2 • SO RT EG O G B IR K / F O R M 2 • B L A CK O A K A N D B IR C H

Form 2 VG har fronter med vandrette indbyggede gribelister og er blevet en gedigen køkkenklassiker. Åretegningen i de sorte halvmatte træfronter kan anes, når lyset reflekteres. Form 2 VG has fronts with horizontal built-in grips and has become a solid kitchen classic. The vein pattern in the black semi-matte wooden fronts can only barely be seen when the light is reflected. 58


F OTO / PH OTO : N A D IA N O R S K OT T


60

F O R M 2 • SO RT EG O G B IR K / F O R M 2 • B L A CK O A K A N D B IR C HF OR M 2 • VA LN Ø D , ST Å L O G K R IDT HVID / F O R M 2 • WA LN UT, ST EEL A N D CH A LK WH IT E

DRAMATISK BALANCE Dramatic Balance

Det enkle udtryk tilføres både dramatik og dynamik af åretegningen fra den planskårede valnød, der kendetegner dette køkken. De rener linjer etablerer forventninger, der udfordres og dermed skaber små kunstpauser. Det gælder fx vinkøleskabet, der klart bryder højskabenes rytme og dermed skaber bevægelse. Træets varme balanceres af den industrielle bordplade, der er udført i massiv slebet fladstål. The simple expression adds both drama and dynamism drawing from the flat-cut walnut that characterizes this kitchen. The clean lines establish expectations that are challenged and thus creating small artistic breaks. This applies, for example, to the wine refrigerator, which clearly breaks the rhythm of the tall cabinets, creating movement in the space. The warmth of the wood is balanced by the industrial table top, which is made of solid polished flat steel.

62


Valnøddetræets meget levende karakter skyldes træets naturlige kontraster mellem lyse henholdsvis mørke bølger i strukturen. Med tiden bliver træet lidt lysere og mindre rødt og kan komme til at minde om egetræ. The very vibrant nature of walnut wood is due to the wood’s natural contrasts between light and dark patterns. Over time, the wood becomes a little brighter and less red and may resemble oak more.


F OR M 2 • VA LN Ø D , ST Å L O G K R IDT HVID / F O R M 2 • WA LN UT, ST EEL A N D CH A LK WH IT E

Hver eneste planskåret og fineret skuffefront er opbygget med integrerede massive træ­kanter. I dette tilfælde er den indbyg­gede ramme amerikansk valnød. Enkle, tydelige former skaber ro og overblik. Bordpladen i massiv fladstål med børstet finish kan evt. kombineres med matchende stanggreb. Every flat-cut and veneered drawer front is built with integrated solid wooden edges. In this case, the built-in frame is American walnut. Simple, clear shapes establish a calm expression. The table top in solid flat steel with a brushed finish can be combined with matching rod handles.

6466

F OR M 2 • VA LN Ø D , ST Å L O G K R IDT HVID / F O R M 2 • WA LN UT, ST EEL A N D CH A LK WH IT EF O R M 2 • K O B B E R O G O R EGO N PIN E / F O R M 2 • CO PPER A N D O R EGO N PIN E

TAKTIL FARVELÆRE Tactile Colours

Dette køkken er en lektion i praktisk farvelære, hvor man på mesterlig vis trækker på principperne fra Ittens farvelære og gør komplementærfarver centrale for udtrykket. Højskabslågerne er udført i den udsøgte Oregon Pine, der kendetegnes ved den regelmæssige åretegning og står i elegant kontrast til de oxiderede underskabsfronter. Desuden er køkkenet tilført en interessant taktil oplevelse ved at gøre brug af overflader med forskellig finish og forskellige teksturer. This kitchen is a lesson in practical colour theory, where you masterfully draw on the principles of Itten’s colour theory and make complementary colours central to the expression. The high cabinet doors are made of the exquisite Oregon Pine, which is characterized by the regular veining and stands in elegant contrast to the oxidized base fronts. In addition, the kitchen displays an interesting tactile experience by making use of surfaces with different finishes and textures.

68


Alle Multiforms skuffer og bakker er ordre-

All Multiform drawers and trays are

producerede og skabt med svalehale-

custom-made and created with dovetail-

tappede samlinger, som er den stærkeste

tapped joints, which is the strongest wood

snedkersamling. Det fine ahorntræ er ekstra

joinery. The fine maple is especially bright,

lyst, da det er en særligt udvalgt kvalitet.

as it is a specially selected quality.


70

F O R M 2 • K O B B E R O G O R EGO N PIN E / F O R M 2 • CO PPER A N D O R EGO N PIN E


Oregon Pine og andre specielle træsorter og finish kan udvikles og efterbehandles efter arkitektens eller bygherrens særlige projektønsker. Oregon Pine and other special woods and finishes can be developed and finished according to the architect’s or builder’s individual wishes.


72

F O R M 2 • K O B B E R O G O R EGO N PIN E / F O R M 2 • CO PPER A N D O R EGO N PIN EF O R M 2 • DYB B LÅ O G SK IF ER / F O R M 2 • D EEP B LU E A N D S L AT E

UNDERSPILLET ÆSTETIK Understated Aesthetics

Her er køkkenet integreret på materialernes betingelser. Der tales i direkte forlængelse af de stramme linjer, betonelementerne dikterer. De mørke, halvmatte elementer fremkalder en ukendt æstetik i betonen og skaber samtidig ro. Her forenes det uforenelige i materialer såvel som i design, der henter inspiration fra Bauhausskolen, japanske og ikke mindst nordiske traditioner.

Here, the kitchen is created on the conditions of the materials. It is a direct extension of the tight lines dictated by the concrete elements. The dark, semi-matte elements evoke a unique and calming aesthetic with the concrete. Here, the incompatible unites in materials as well as in design traditions that draw inspiration from the Bauhaus school, Japanese and last but not least Nordic traditions.

7476

F O R M 2 • DYB B LÅ O G SK IF ER / F O R M 2 • D EEP B LU E A N D S L AT E


Rå beton og egetræ møder sort granit, ahorn og mørk NCSspecialfarve i dette arkitektoniske mesterværk. Raw concrete and oak meet black granite, maple and dark NCS special colour in this architectural masterpiece.


78

F O R M 2 • DYB B LÅ O G SK IF ER / F O R M 2 • D EEP B LU E A N D S L AT EFORM 6 80

Form 6 er kendetegnet ved et ærligt udseende, hvor de tydelige horisontale linjer bryder forløb og samtidig fungerer som greb. Her udnyttes det næsten 80 cm høje korpus optimalt i både højde og dybde, og skufferne er udstyret med et mekanisk lukkesystem i absolut topklasse. Her er virkemidlerne enkle – mulighederne uendelige. Form 6 is defined by an authentic appearance, where the clear horizontal lines break the flow and at the same time act as a handle. Here, the almost 80 cm high body is optimally utilized in both height and depth, and the drawers are equipped with a mechanical closing system that is top class. Here the means are simple – the possibilities are endless.F OR M 6 • R Ø GE T E G, ST Å L O G MA R MO R / F O R M 6 • SMO K ED O A K , ST EEL A N D M A R B LE

INDLYSENDE FORLÆNGELSE Expressive Extension

Her er træ et gennemgående element, der ikke bare binder køkkenet, men hele huset sammen. De gennem­ gående fronter i planskåret europæisk, røget eg taler i indlysende forlængelse af vinduesrammerne og træ­ lamel­loftet. For at yde et modspil til træet er køkkenet udstyret med en matsleben stålbordplade, som reflek­ terer lyset på vidunderlig vis. Here, wood is a prevalent element that binds not only the kitchen but the entire house together. The continuous fronts in flat-cut European smoked oak, speak in obvious extension of the window frames and the wooden slatted ceiling. To provide a counterpoint to the wood, the kitchen is equipped with a matte-cut steel table top, which reflects the light in a wonderful way.

82


Form 6 i røget eg med indbygget sort

Form 6 in smoked oak with built-in

gribeliste i korpus skaber et dynamisk

black grip establishes a dynamic

horisontalt udtryk, hvor de synlige

horizontal expression, where the

gribe­lister spiller sammen med facadens

visible grip interacts with the tight

stramme opbygning.

structure of the façade.


84

F OR M 6 • R Ø GE T E G, ST Å L O G MA R MO R / F O R M 6 • SMO K ED O A K , ST EEL A N D M A R B LE


Alle vores skabe kan fineres indvendigt og vil sammen med finerede hylder give ekstra stemning og raffinement i alle kroge af indretningen. All our cabinets can be veneered on the inside and, combined with veneered shelves, this will add additional atmos­ phere and sophistication to every aspect of the decor.


86

F OR M 6 • R Ø GE T E G, ST Å L O G MA R MO R / F O R M 6 • SMO K ED O A K , ST EEL A N D M A R B LEF O R M 6 • MØ R K EGR Å O G EG / F O R M 6 • D A R K GR EY A N D O A K

FORBINDELSE GENNEM AFGRÆNSNING Connection Through Definition

De tydelige afgrænsninger er kendetegnende for dette køkken. Rummets dimensioner inviterer til større møbler, der på trods af mørke toner aldrig bliver for dominerende, da køkkenet er bevaret i rolige forløb og konsekvente linjer. Køkkenets mørke toner skaber desuden en naturlig forbindelse mellem de lyse vægge og det mørke gulv. Farve- og materialevalg er desuden med til at forene rummets rå kvaliteter med køkkenets elegance, og bordpladen i massiv lys eg tilfører varme; den er med til at skabe balance. The clear-cut boundaries are a defining feature of this kitchen. The dimensions of the room invites larger furniture that, despite dark tones, doesn’t appear overpowering, and the kitchen remains cohesive and consistent with its lines. The dark tones of the kitchen also create a natural connection between the bright walls and the dark floor. Colour and choice of materials help to combine the raw qualities of the room with the elegance of the kitchen, and the table top in solid light oak adds warmth; it helps to create balance.

88


Vi kan male i samtlige NCS og RAL-farver. Mørkegrå malet NCS er blot én af de flere tusinde muligheder. Vi er altid parate til at hjælpe med at måle og rådgive om farver i indretningen. We paint all NCS and RAL-colours. Dark gray NCS is just one colour option among thousands of options. We are always ready to help with measurements and finding the right colours for the decor in question.


90

F O R M 6 • MØ R K EGR Å O G EG / F O R M 6 • D A R K GR EY A N D O A K


Individualitet, sanselighed og tolkning af rummets helhed til mindste lille indretningsdetalje er i højsædet blandt vores profes­ sionelle designere og arkitekter. Individuality, sensuality and interpretation of the entire room and the smallest detail of the interior design are paramount to our professional designers and architects.


92

F O R M 6 • MØ R K EGR Å O G EG / F O R M 6 • D A R K GR EY A N D O A KF O R M 6 • VA LN Ø D O G ST Å L / F O R M 6 • WA LN UT A N D ST E E L

INTERESSANTE MODSPIL Intriguing Counterbalance

I dette køkken opretholdes en unik balance gennem interessante modspil. De tydelige åretegninger på de gennemgående fronter i planskåret amerikansk valnød tilfører en dramatik, der henter modspil i stålbordpladens ro. Træets varme udfordres af stålets kølighed, og farver udfordres af komplementærfarver. Det moderne køkken er i sig selv et modspil til husets klassiske arv og tilfører på den måde aktualitet til hele hjemmet. In this kitchen, a unique balance is maintained through intriguing opposites. The clear veined pattern on the continuous fronts in flat-cut American walnut adds a drama that is contrasted by the calmness of the steel table top. The warmth of the wood is complemented by the coolness of the steel, and prominent colours are accentuated by complementary colours. The modern kitchen is in itself a counterpoint to the house’s classic heritage and thus adds a contemporary feel to the entire home.

94


Valnød er enhver snedkers drømmetræsort og har altid været

Walnut is every carpenter’s dream and has always been a stable,

en essentiel del af Multiforms faste materialesortiment. Valnødde-

essential part of Multiform’s range. The refined expression of the

træets forfinede udtryk har de seneste par år oplevet en opblomstring

walnut wood has in recent years become more popular as has

i takt med tidens øgede interesse for dansk møbelkunst fra det 20.

the increased interest in Danish furniture design from the 20th

århundrede, hvor man flittigt anvendte træsorten. Derfor passer

century, where it was a preferred material. That is why the type

træsorten så godt sammen med alle de kendte danske møbel- og

of wood matches all the well-known Danish furniture and design

designklassikere.

classics.


F O R M 6 • VA LN Ø D O G ST Å L / F O R M 6 • WA LN UT A N D ST E E L

Vores finerværksted tilpasser nøje åretegningen og udtryk i respekt for skuffe­fronternes enkelte dimensioner og hele køkkenets længde, således at alt går perfekt op i detalje og helhed. De massive gribekanter er indbygget i fronterne som en integreret del af designudtrykket. Our veneer workshop carefully adapts patterns and expression of the wood to the individual dimensions of drawers and the entire length of the kitchen, so that everything fits perfectly in detail and wholeness. The solid grips are built into the fronts as an integral part of the design.

9698

F O R M 6 • VA LN Ø D O G ST Å L / F O R M 6 • WA LN UT A N D ST E E LF O R M 6 • HVID O G CO R IA N / F O R M 6 • WH IT E A N D CO R IA N

ULTRAMINIMALISME OG ULTRAFUNKTIONALITET Ultra Minimalism And Ultra Functionality

Her er de rene hvide linjer integreret med vægge og lofter og væves på den måde sammen med husets arkitektur. Derfor opleves køkkenet ikke som et indsat element. Diskretionen underbygges af farvevalget eller snarere fravalget af samme. De ydmyge mathvide flader taler et uprætentiøst, men elegant sprog, der levner råderum til det mere rå udtryk fra vægge og gulv. Det er et køkken, der forener ultraminimalisme med ultrafunktionalitet. Here, the pure white lines are integrated with walls and ceilings and are thus woven together with the architecture of the house. This way, the kitchen is not perceived as an inserted element. Discretion is supported by the choice of colour or rather to avoid redundancy. The humble matte white surfaces speak an unpretentious but elegant language that leaves room for the more raw expression of the walls and floor. It is a kitchen that combines ultra-minimalism with ultra-functionality.

100


Den modulinddelte højskabsvæg er valgt i Form 6 pga. dets vertikale, fuldintegrerede afstandsprofillister, der accentuerer rytmen og understreger det struk­turelle spil, hvorved alle højskabselementerne bliver en selvstændig del af huset. The modular high cabinet wall has been selected in Form 6 because of its vertical fully integrated spacer profiles, which accentuates the rhythm and em­phasizes the structural expression, integrating the cabinets as an independent part of the house.


102

F O R M 6 • HVID O G CO R IA N / F O R M 6 • WH IT E A N D CO R IA N


Bemærk, at de karakteristiske Form 6afstandsprofillister er gennemgående og spænder over flere elementer for at undgå synlige korpussamlinger. Samspillet mellem de skarpe tynde og brede linjer etablerer en flot grafisk stil. Note that the distinctive Form 6 spacer profiles are continuous and span multiple elements to avoid visible joints. The interplay between the sharp, thin and wide lines establish a beautiful graphic style.


F O R M 6 • HVID O G CO R IA N / F O R M 6 • WH IT E A N D CO R IA N

Den polarhvide matte overflade er ekstra slidstærk pga. den tykke polyesterlak, der desuden føles behagelig at røre ved. De polarhvide elementer er derfor meget velegnede til indbygning i rum, hvor slidstyrke og taktilitet er en prioritet. The white matte surface is extra durable due to the thick polyester lacquer, which also feels comfortable to the touch. The white elements are therefore very suitable for installation in rooms where durability and tactility are a priority.

104106

F O R M 6 • HVID O G CO R IA N / F O R M 6 • WH IT E A N D CO R IA NF O R M 6 • S O RT EG O G GR A N IT / F O R M 6 • B L A CK O A K A N D GR A N IT E

HERSKABELIG FUNKTIONALITET Distinguished Functionality

Herskabelig betyder ikke nødvendigvis gammeldags. De elegante fronter fra Form 6 rummer moderne funk­ tionalitet uden at kompromittere husets originale kom­ position. Elementerne i sort eg vækker associationer til den danske møbelguldalder i midten af det 20. århun­ drede. Det gedigne udtryk går igen i den store køkkenø, der med matslebet sort granit fungerer som et vigtigt samlingspunkt, der kan tåle at blive brugt. Luxurious does not necessarily mean old-fashioned. The elegant fronts of Form 6 offers modern functionality without compromising the house’s original composition. The elements in black oak evoke associations with the golden age of Danish furniture in the middle of the 20th century. The solid expression is repeated in the large kitchen island, which with matte sanded black granite serves as an important gathering point that can withstand wear and tear.

108


Naturlige materialer som træ og sten

Natural materials such as wood and

virker let dominerende i kombination

stone complement the parquet floors

med parketgulve, men ved at holde

beautifully with their neutral, toned

det hele i nedtonede nuancer skaber

down shades.

man ikke uønskede kontraster til gulvet.


F O R M 6 • S O RT EG O G GR A N IT / F O R M 6 • B L A CK O A K A N D GR A N IT E 110

Kun husets areal sætter grænser for, hvor

Only the size of ​​the house limits how large

stort køkkenet kan kreeres. Ofte ønskes

the kitchen can be created. A kitchen family

et køkken-alrum med plads til samtale,

room with space for conversation, breakfast,

mor­­gen­mad, lektier, leg, buffet, smagnin-

homework, play, buffet, tastings etc. is often

ger m.m. Det gode køkken bliver familiens

desired. The well designed kitchen will be

foretrukne samlingssted.

the family’s favourite gathering place.112

F O R M 6 • S O RT EG O G CO R IA N / F O R M 6 • B L A CK O A K A N D CO R IA NFORM 8 114

Den klassiske shaker-stil har inspireret flere af dem, der har grundlagt det, der i dag hædres som dansk design. Det gælder bl.a. Kaare Klint og Børge Mogensen. I Multiforms fortolkning taler de enkle, funktionelle linjer sig ind i en landlig, romantisk stil – solidt forankret i vores stringente og unikke formsprog. Med Form 8 redefinerer vi det nordiske landkøkken og forener landidyl med eksklusivitet. The classic shaker style has inspired several foundational aspects of what is known today as Danish design. This includes Kaare Klint and Børge Mogensen. In Multiform’s interpretation, the simple, functional lines speak into a rural, romantic style – firmly rooted in our meticulous and unique design language. With Form 8, we redefine Nordic country cuisine and combine country idyll with exclusivity.F O R M 8 • HVID O G MA R MO R / F O R M 8 • WH IT E A N D M A R B LE

NY KLASSIKER New Classic

Form 8 er klassisk. Dermed taler dette køkken i oplagt forlængelse af villaen fra 1923. Her smelter Form 8’s karakteristiske udtryk sammen med de smukke stuklofter, sildebensparketgulv og høje paneler. Form 8 is classic. Thus, this kitchen is an extension of the villa from 1923. Here, the characteristic Form 8 look merges with the beautiful stucco ceilings, herringbone parquet floors and high panels.

116


Form 8 er forbundet med en nordisk enkelhed. I denne total­

Form 8 is associated with a Nordic simplicity. In this fully

renoverede murermestervilla fra 1923 er de indrammede

renovated master mason villa from 1923, the framed drawers

skuffer og fronter med til at føre fortidens klassiske dyder op

and fronts help to bring the classic virtues of the past into a

i et nutidigt udtryk.

contemporary look.


118

F O R M 8 • HVID O G MA R MO R / F O R M 8 • WH IT E A N D M A R B LE


Det hele balancerer perfekt og fremstår enkelt, men alligevel eks­klusivt – ikke mindst pga. den smukke marmor­plade, der tilfører interessante kontraster til det lyse køkken. It all balances perfectly and appears simple, yet exclusive – not to mention the beautiful marble top, which adds intriguing contrast to the bright kitchen.


120

F O R M 8 • HVID O G MA R MO R / F O R M 8 • WH IT E A N D M A R B LEFORM 45 122

Form 45 så dagens lys i 2014, og der gik ikke længe, før verden fik øjnene op for dets unikke design. I både 2017 og 2018 vandt Form 45 den prestigefyldte designpris fra Archiproducts Design Awards. Det er selvfølgelig glædeligt, når fagfolk hædrer vores arbejde, men det væsentligste er, at køkkenerne også fungerer i hjemmene. Det bane­ bryd­ende design, hvor alle kanter er skåret i smig på 45 grader, udvisker skellet mellem front og side og tilfører et unikt, svævende udtryk. Form 45 saw the light of day in 2014, and it was not long before the world took notice of its unique design. In both 2017 and 2018, Form 45 won the prestigious design award from the Archiproducts Design Awards. Of course, it is gratifying when professionals honour our work, but the most important thing is that the kitchens also work in the homes. The groundbreaking design, where all the edges are cut in a bevel at 45 degrees, blurs the divide between front and side and adds a unique, floating impression.F O R M 4 5 • S O RT E G O G K ER A MIK / F O R M 4 5 • B L A CK O A K A N D CER A M IC S

GÅDEFULD GEOMETRI Abundant Geometry

Der etableres en gådefuld ro af underspillet luksus, når Form 45 fremstilles i planskåret sort eg. De mørke farver og den stringente geometri skaber ro i et ellers komplekst rum. Åretegningen på de gennemgående fronter skaber et interessant modspil til den statiske monolitfigur, og de matchende farver på væggene binder hele oplevelsen elegant sammen. A mysterious calmness of understated luxury is established when Form 45 is made of flat-cut black oak. The dark colours and the stringent geometry create calm in an otherwise complex space. The wood grain pattern on the continuous fronts creates an interesting counterpoint to the static monolith figure, and the matching colours on the wall tie the whole experience elegantly together.

124


De tydelige og skarpe former vækker associationer til den tidlige

The clear and sharp forms elicit connection with early European

europæiske kubisme i malerkunst, arkitektur og design. De enkle

Cubism in painting, architecture and design. The simple forms

former tilfører et ærligt og kraftfuldt udtryk.

add an honest and powerful expression.


F O R M 4 5 • S O RT E G O G K ER A MIK / F O R M 4 5 • B L A CK O A K A N D CER A M IC S

De mørke flader er integreret i huset og har en høj detaljerigdom og kompleksitet, men er dog bevidst underspillet i forhold til de lyse trælameller og det massive plankegulv. En præcis kombination og hårfin beherskelse af både kunstlys og dagslys er et vigtigt aspekt i indretningen. The dark surfaces are integrated in the house and have a high level of detail and complexity, but are deliberately downplayed in relation to the light wooden slats and the solid plank floor. A precise combination and delicate mastery of both artificial light and daylight is an important aspect of the decor. 126128

F O R M 4 5 • S O RT E G O G K ER A MIK / F O R M 4 5 • B L A CK O A K A N D CER A M IC SFO R M 45 • S ORTOX I DE R E T ST Å L , GL ØDE ST Å L , E G OG S ORT E G / F OR M 4 5 • B L A C K O X ID IZED ST EEL, IN CA N D ESCENT ST EEL, O A K A N D B L A CK O A K

VARME OG STOFLIGHED Warmth And Substance

Hvor man normalt introducerer træ for at skabe varme i et miljø, der domineres af hårde materialer som fx stål, går man omvendt til værks i dette køkken. Her tilfører det sortoxiderede stål varme og stoflighed til planskåret europæisk eg, der i denne kontekst fremstår kølig. Stålet skaber kontraster, der trækker det nordiske udtryk i mere international retning. Den fornemmelse underbygges af højskabsvæggen, der med en spændende tredeling skaber individuelle nicher med forskellige funktioner. Where you usually introduce wood to create warmth in an environment that is dominated by hard materials such as steel, you go a different direction with this kitchen. Here, the black-oxidized steel adds warmth and texture to the flat-cut European oak, which in this context appears cool. The steel creates contrasts that draws out the Nordic expression in a more international direction. That feeling is supported by the high cabinet wall, which with an exciting third division, creates individual compartments with different functions.

130


Vores overflader i sortoxideret stål er af særdeles høj kvalitet og har en enestående finish, der changerer elegant. Det karak­terfulde stål har et kosmisk udtryk med sin unikke overflade­ behandling, minu­tiøst ombukkede kanter og special­ svejste hjørner. Our surfaces in black oxidized steel are of extremely high quality and have a unique finish that shimmer elegantly. The characterful steel has a beautiful appearance with its unique surface treatment, meticulously bent edges and specially welded corners.


132

FO R M 45 • S ORTOX I DE R E T ST Å L , GL ØDE ST Å L , E G OG S ORT E G / F OR M 4 5 • B L A C K O X ID IZED ST EEL, IN CA N D ESCENT ST EEL, O A K A N D B L A CK O A K


Vi kan tilpasse, opbygge, beklæde og indrette alle vores skabe med et ualmindeligt omfattende udvalg af smukke træsorter, farver, metaller og specialoverflader med ekstra slidstyrke og mat glans. Dermed kan vi personliggøre designet i henhold til selv de mest kræsne ønsker og funktioner. We can customize, build, clad and decorate all our cabinets with a comprehensive selection of beautiful woods, colours, metals and special surfaces with extra durability and matte gloss. This allows us to personalize the design according to even the most specific wishes and functions.


134

FO R M 45 • S ORTOX I DE R E T ST Å L , GL ØDE ST Å L , E G OG S ORT E G / F OR M 4 5 • B L A C K O X ID IZED ST EEL, IN CA N D ESCENT ST EEL, O A K A N D B L A CK O A KSA MA R B EJDSPA RT N ER E / CO LL A B O R ATO R S

SAMARBEJDSPARTNERE Collaborators

Alle vores løsninger er skabt for at holde både funktionelt og æstetisk. Derfor samarbejder vi kun med de bedste leverandører, når det gælder bordplader, armaturer, belysning, hvidevarer etc. All our solutions are created to be both functional and aesthetic. Therefore, we only work with the best suppliers when it comes to table tops, fixtures, lighting, appliances etc.

136


BLANCO BORA BORDERSTONE DFI GEISLER DORNBRACHT EICO FREDERICIA FURNITURE GAGGENAU KUMA LIEBHERR LOUIS POULSEN MIELE MØLBALLE NEFF QUOOKER SIEMENS THERMEX TREPOL VOLA WITTS

EM ÆRK

Tryksag 5041 0919

E

T

N VA


www.multiform.dk info@multiform.dk