Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d'Educaci贸 Institut La Llauna (08040527) BADALONA

INS LA LLAUNA CURS 2013-2014 INFORMACIONS PER AL NOU ALUMNAT

Sagunt 5 08912- Badalona telf. 933985211 fax.933836159

0


Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Institut La Llauna (08040527) BADALONA

ÍNDEX

1.

CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRE CENTRE .......................................... 2

2.

CURRÍCULUM DE L’ EDUCACIÓ SECUNDARIA OBLIGATÒRIA ....... 2

3.

AGRUPAMENT D’ALUMNES........................................................................ 3

4.

DESDOBLAMENT A DETERMINADES MATÈRIES ................................. 3

5.

AULES COMUNES I AULES ESPECÍFIQUES .............................................. 4

6.

EQUIP DE PROFESSORAT ............................................................................. 4

7.

ORIENTACIÓ TUTORIAL .............................................................................. 4

8.

MARC HORARI DE L’ESO.............................................................................. 5

9.

PERMANÈNCIA EN EL CENTRE I A L’HORA DE L’ESBARJO ............... 5

10.

FALTES D’ASSISTÈNCIA ............................................................................... 6

11.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I SORTIDES .......................................... 6

12.

MENJADOR ....................................................................................................... 6

13.

TAULA DE DISTRIBUCIÓ DE MATÈRIES I HORES ................................ 7

Sagunt 5 08912- Badalona telf. 933985211 fax.933836159

1


Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Institut La Llauna (08040527) BADALONA

L’ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI A L’INS LA LLAUNA 1. CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRE CENTRE L’INS La Llauna és un centre de tres línies d’ESO i de dues modalitats de Batxillerat. És un Institut mitjà, en el qual tothom es coneix, i per tant el flux d’informació entre l’alumnat i el professorat, entre el mateix professorat i entre les famílies i el professorat és fàcil. El centre disposa de tots els especialistes necessaris per poder portar endavant l’ESO i els diferents Batxillerats (Cièntific-Tecnològic i Social-Humanístic), així com un departament d’orientació format per la nostra psicopedagoga i tots els membres de l’USEE (unitat de suport d’educació especial). Les nostres preocupacions fonamentals en l’ ESO són, per un costat, donar a l’alumnat els hàbits de comportament i d’estudi necessaris per poder ensortir-se’n en la nostra societat, així com assegurar el nivell de coneixements tant conceptuals com procedimentals per tenir èxit en els futurs estudis no obligatoris. Per un altre, intentem ajudar al creixement personal en nivells no acadèmics. Vetllem per mantenir un bon ambient de convivència i una bona relació entre l’alumnat i el professorat. Per aconseguir aquests objectius donem una especial importància a l’acció tutorial individualitzada i, lògicament, també a l’adreçada al conjunt de cada grup. Per tal de reforçar els bons hàbits de comportament que han de permetre un bon clima de convivència en el centre, comptem amb un Equip de Mediació.

2. CURRÍCULUM DE L’ EDUCACIÓ SECUNDARIA OBLIGATÒRIA El Currículum consta de matèries que poden ser comunes o optatives. Les matèries comunes les cursa tot l’alumnat. Les matèries optatives tenen un petit marge de variació, tot i que en el nostre centre la majoria d’hores d’optatives s’afegeixen a les matèries instrumentals (català, castellà, matemàtiques, biologia, física i química i ciències socials). Les que no estan incloses varien trimestralment, menys el cas de Religió i Francès. L’alumnat està obligat a fer-ne un nombre concret cada curs.

Sagunt 5 08912- Badalona telf. 933985211 fax.933836159

2


Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Institut La Llauna (08040527) BADALONA

Aquestes matèries poden ser impartides durant una hora al llarg de tot el curs, com la tutoria; durant dues hores setmanals, com l’Educació Física i la Tecnologia, o durant tres hores a la setmana, com la resta de matèries. Cal dir, però, que les matèries optatives de 1r d’ESO s’impartiran durant dues hores setmanals i seran trimestrals. Durant el segon trimestre i part del tercer, de primer a tercer d’ESO, es du a terme el Treball de Síntesi, que té per objectiu desenvolupar un tema o fil conductor que permet treballar totes les matèries i els continguts del curs des d’un punt multidisciplinari i on s’aplica el treball cooperatiu i en grup.

3. AGRUPAMENT D’ALUMNES A 1r d’ ESO, la distribució de l’alumnat en els diferents grups es farà d’acord amb les informacions rebudes des de les escoles de procedència i sempre sota el criteri d’heterogeneïtat. A 2n i 3r d’ESO, aquests grups poden variar d’acord amb les informacions de l’equip docent del curs anterior. En funció de les característiques del curs i la disponibilitat d’hores, en les matèries de Llengua Catalana, Llengua Castellana, Matemàtiques i Socials, es fa un agrupament reduït per poder atendre d’una manera més eficaç l’alumnat que ho necessiti. A més, sempre es contempla l’opció d’una adaptació curricular individualitzada per a l’alumnat que l’hagi de menester.

4. DESDOBLAMENT DEL GRUP D’ALUMNES PER A DETERMINADES MATÈRIES En les assignatures de Tecnologia, Ciències Experimentals (Física i Química / Biologia i Geologia ) i Idioma Estranger es desdobla el grup en alguna de les hores setmanals per tal de poder fer tasques més pràctiques. És en aquest context que es va als Laboratoris o a l’Aula-taller de Tecnologia. De fet, el nostre centre potencia els estudis científico-pràctics. Així, dins d’experimentals estem al programa Competències de pensament científic a l’ESO (1r a 3r de l’ESO). A la matèria de Tecnologia tot es fa amb el recolzament d’un sistema d’aula virtual dins el programa educatiu Tecno18. Dins d’altres matèries com l’anglès i les ciències socials es potencia l’ús del Moodle. També disposem d’un servei gratuït per tot el nostre alumnat de la plataforma educativa Bones Notes.

Sagunt 5 08912- Badalona telf. 933985211 fax.933836159

3


Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Institut La Llauna (08040527) BADALONA

5. AULES COMUNES I AULES ESPECÍFIQUES Cada classe té la seva aula, que és on es desenvolupen la majoria de les matèries comunes. Les matèries optatives i les hores partides per desdoblament, s’imparteixen, segons les necessitats de cada cas i en d’altres espais del centre. Algunes matèries tenen aules específiques. És el cas dels laboratoris de Ciències Naturals i Física i Química, de les aules de Tecnologia, PlàsticaMúsica i del Gimnàs, en el cas de l’Educació Física, en les quals es realitza una part de la programació.

6. EQUIP DE PROFESSORAT Cada matèria comuna és impartida per professorat especialista d’aquella àrea, així es té un professor per assignatura. L’excepció és el tutor, que a més d’impartir una matèria comuna també s’encarrega de la Tutoria, amb l’objectiu de reforçar els hàbits de treball i l’acció tutorial. El professorat que imparteix les matèries comunes constitueix l’equip docent del grup. L’equip docent es reuneix periòdicament i comenta les qüestions relacionades amb l’aprenentatge, els hàbits i la dinàmica del seu grup perquè el tutor tingui totes les informacions necessàries per poder transmetre-les a les famílies.

7. ORIENTACIÓ TUTORIAL Creiem que l’orientació tutorial és molt important en tota l’ESO ja que és l’etapa en què es desenvolupa l’adolescència, fet que comporta molts canvis en totes les persones que deixen la infància per entrar en el complex món dels adults. En el cas de primer d’ESO, cal afegir el fet que és el primer contacte amb l’Institut i representa, en la major part dels casos, el primer gran canvi en l’àmbit escolar. Per això, el pla d’acció tutorial (PAT) té com a objectius fonamentals:   

La integració i la participació activa de l’alumne en el centre i en el grup classe. L’ orientació acadèmica i professional. La formació integral de l’alumne.

Sagunt 5 08912- Badalona telf. 933985211 fax.933836159

4


Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Institut La Llauna (08040527) BADALONA

El nostre PAT està aprovat i es revisa cada any des de coordinació pedagògica i la CAD. A banda d’una hora de tutoria setmanal, hi ha un reforç dels hàbits d’aprenentatge i comportament des de cada assignatura, mitjançant tècniques comunes de treball. Per altra banda, l’organització general del centre exigeix el compliment d’un conjunt de normes de comportament i convivència. Aquesta acció tutorial es concreta en una relació individualitzada entre alumne i tutor, la qual cosa comporta un nombre mínim de quatre entrevistes personals a l’any. També implica el repartiment individualitzat de les notes. Igualment hi ha una relació periòdica amb les famílies. A començament de curs, el primer dia de classe, hi ha una acollida específica per als alumnes que té l’objectiu de facilitar-los la integració en el centre i el coneixement inicial entre el tutor i l’alumnat. Abans de començar el curs es fa una reunió de l’Equip Directiu amb les famílies de l’alumnat de 1r d’ ESO per tal d’informar-les sobre el funcionament general. Seguidament, es reuneixen amb el tutor o la tutora del grup classe per tal d’informar sobre el seguiment tutorial i les informacions específiques del grup classe assignat a l’alumnat. Donem molt de valor a la participació activa i responsable, per això mantenim una col·laboració estable amb dues ONG: la Fundació Vicenç Ferrer (Apadrinament d’una nena índia i School to school) i l’Assemblea per la Pau (xarxa d’escoles solidàries, exposicions sobre temes de subdesenvolupament,...). A més, d’altres col·laboracions amb Intermón (Comerç just) i Associació Estel-Tapia (Ecotons).

8. MARC HORARI DE L’ESO Tenim l’horari continuat. Així, de dilluns a divendres l’alumnat té classe entre les 8:00 i les 14:30 h. Per la tarda no tenen classe.

9. PERMANÈNCIA EN EL CENTRE I A L’HORA DE L’ESBARJO L’alumnat d’ESO no pot sortir del centre durant el seu horari lectiu. Així doncs, si cal sortir per alguna raó, cal que portin un justificant signat per la família i lliurar-lo al professorat de guàrdia que notificarà la sortida a Consergeria. L’alumnat que surt queda registrat. De tota manera l’alumnat no pot marxar del centre sense que el vingui a buscar un adult de la família. Sagunt 5 08912- Badalona telf. 933985211 fax.933836159

5


Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Institut La Llauna (08040527) BADALONA

Quan falta un professor/a, és substituït pel professor/a de guàrdia. A l’hora de l’esbarjo, l’alumnat d’ESO resta a la Planta Baixa o surt al pati sota el control del professorat de guàrdia. L’alumnat de Batxillerat pot sortir al carrer correctament acreditat.

10. FALTES D’ASSISTÈNCIA Es passa llista a totes les classes i es truca per telèfon a les famílies si cal informar-les de les faltes d’assistència no justificades. Les faltes s’han de justificar per escrit a secretaria. D’altra banda, cada 10 hores de faltes injustificades la família rep, per escrit, un recordatori d’alerta sobre aquesta qüestió.

11. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I SORTIDES Se celebren una sèrie de festes, algunes tradicionals com el carnestoltes i la festa de Sant Jordi, en què té lloc un concert en viu a càrrec de professorat i alumnat del Centre. D’altres vinculades al calendari escolar: com les festes que es fan el dia de lliurament de notes d’abans de Nadal o les festes de final de curs. A començament de curs, es programen totes les sortides, tant de les diferents matèries com de tutoria (teatres, museus, activitats esportives, treballs de síntesi, etc.). De fet, la Llauna manté una gran tradició i continuïtat amb activitats educatives realitzades fora de l’àmbit de l’aula. Finalment, a quart d’ESO hi ha un viatge de fi d’estudis.

12. MENJADOR El Centre no disposa de menjador propi, però gràcies a l’AMPA i a l’amabilitat de l’Escola Progrés que està a tocar del nostre centre els nostres alumnes poden gaudir d’aquest servei. L’alumnat de 1r i 2n d’ESO que vulgui fer ús del servei pot fer-ho. Hi ha servei de monitoratge. Juntament amb la matrícula se us donarà un full per apuntar-vos-hi. Donat l’horari compactat, l’alumnat aniria a dinar i sortiria a les 15:30 hores.

Sagunt 5 08912- Badalona telf. 933985211 fax.933836159

6


Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Institut La Llauna (08040527) BADALONA

13. TAULA DE DISTRIBUCIÓ DE MATÈRIES I HORES REPARTIMENT D’HORES PER MATÈRIES SEGONS LA LOE CURSOS Català Castellà Anglès Matemàtiques Experimentals Socials Geografia i història Educació Física Tecnologia Educació Visual i Plàstica Música Ciutadania Ètica Religió/ Activitats Alternatives Matèries Optatives Tutoria Projecte de Recerca Treball de Síntesi TOTAL

1r 3 4* 3 3 3 4* 2 2

2n 4* 3 3 4 3 3 2 2 3

3

3r 3 3 3 3 5*

4t 3 3 3 4 3

3 2 2 1

2

1 1

2*

2*

2*

0* 1

0* 1

0* 1

(1) 30

(1) 30

(1) 30

1 1 9** 1 1 30

*Aquestes franges optatives es reorganitzaran per tal de reforçar les matèries troncals, oferir suport extraordinari als alumnes que ho necessitin o millorar les capacitats d’estudi i socials dels alumnes. **Els alumnes han de cursar 3 matèries optatives específiques d’entre les següents: Llatí, Música, Francès, Biologia i geologia, Física i Química, Tecnologia, Informàtica, Educació Visual i plàstica.

Concretament, al nostre centre: 

Les dues hores de primer d’ESO incrementen una hora més a la setmana de castellà i de ciències socials.

A segon d’ESO s’incrementa una hora més de català.

A tercer s’incrementa Biologia i Física i Química per poder ampliar la part pràctica.

Sagunt 5 08912- Badalona telf. 933985211 fax.933836159

7

ESO a La Llauna  
ESO a La Llauna  

ESO 2013-2014

Advertisement