Insinööri 3/2018

Page 32

Lasipalatsin remonttiprojekti käy täysillä kierroksilla Riku Oksmanin selän takana.

”Vuosittain suoritetaan perheprojekti.”

Heittopussi saa paikan TEKSTI ja KUVAT: Janne Luotola

Projektityö kaatuu tekijänsä niskaan, ellei työtä johdeta vastuullisesti. 32


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.