Page 1

WIOSNA PE£NA ATRAKCJI W SERWISACH PEUGEOT PROPOZYCJE US£UG SERWISOWYCH, CZÊŒCI ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT

99

KONTROLA SAMOCHODU "PO ZIMIE"

20%

99

WYMIANA TARCZ I KLOCKÓW HAMULCOWYCH

DEZYNFEKCJA UK£ADU KLIMATYZACJI

RABATU

Promocja ograniczona w czasie od 21 marca do 24 maja 2014 r.


DEZYNFEKCJA UK£ADU KLIMATYZACJI

99 Z£ Referencja preparatu

Opis Oczyszczenie z grzybów i drobnoustrojów wszystkich przewodów wentylacyjnych w uk³adzie klimatyzacji za pomoc¹ specjalnych preparatów. Zabieg skutecznie usuwa nieprzyjemne zapachy i jest szczególnie istotny dla alergików.

CENA PROMOCYJNA PREPARATU I ROBOCIZNY

16 085 235 80 lub

99 z³

16 085 237 80

DODATKOWA KORZYŒÆ: Przy skorzystaniu z powy¿szej us³ugi na zakup filtra przeciwpy³kowego otrzymasz

25% RABATU

OFERTA OBEJMUJE WSZYSTKIE MODELE SAMOCHODÓW PEUGEOT WYPOSA¯ONE W KLIMATYZACJÊ.

2


KONTROLA SAMOCHODU

"PO ZIMIE" 99 ZÂŁ

Oferta ograniczona w czasie od 21 marca do 24 maja 2014 r.


KONTROLA SAMOCHODU

"PO ZIMIE"

Kontrola: 1. Ciœnienia w ogumieniu (w³¹cznie z ko³em zapasowym). 2. Oœwietlenia (wraz z ustawieniem œwiate³ mijania). Dzia³ania wycieraczek i spryskiwacza szyb i reflektorów 3. (w zale¿noœci od wersji). Dzia³ania sygna³u dŸwiêkowego. 4. Zu¿ycia klocków i tarcz hamulcowych. 5. Luzów w uk³adach kierowniczym i zawieszenia. 6. Wa¿noœci gaœnicy samochodowej. 7. Stanu na³adowania akumulatora (za pomoc¹ urz¹dzenia MIDTRONIC). 8.

99 Z£ PRAWID£OWA

NIEPRAWID£OWA

Ocena stanu: Nadwozia i pow³oki lakierniczej. 9. Piór wycieraczek przednich i tylnej. 10. Szyb, szkie³ reflektorów i pozosta³ych œwiate³. 11. Felg i ogumienia. 12. Podwozia, nadkoli, os³on pod silnikiem. 13. Gumowych os³on pó³osi napêdowych i przek³adni kierowniczej. 14. Uk³adu wydechowego. 15. Sprawdzenie szczelnoœci: Uk³adu hamulcowego. 16. Uk³adu ch³odzenia. 17. Amortyzatorów. 18. Silnika i skrzyni biegów. 19. Kontrola poziomu: P³ynu hamulcowego. 20. P³ynu w uk³adzie ch³odzenia. 21. Oleju silnikowego. 22. P³ynu w obwodzie wspomagania uk³adu kierowniczego. 23. P³ynu do spryskiwaczy 24. (ewentualne uzupe³nienie do 2 litrów p³ynu letniego). DANE SAMOCHODU: MODEL NR REJESTRACYJNY

ROK PRODUKCJI

PRZEBIEG

NR IDENTYFIKACYJNY POJAZDU (VIN)

Wykonano w dniu:

Pieczêæ Autoryzowanego Serwisu Peugeot

Uwagi:

OFERTA OBEJMUJE WSZYSTKIE MODELE SAMOCHODÓW PEUGEOT. UWAGA: WYKONANIE CZYNNOŒCI OBJÊTYCH KONTROL¥ SAMOCHODU PO ZIMIE NIE ZASTÊPUJE PRZEGL¥DU OKRESOWEGO. UZUPE£NIENIE P£YNÓW EKSPLOATACYJNYCH (Z WYJ¥TKIEM P£YNU DO SPRYSKIWACZY DO 2 LITRÓW) JEST DODATKOWO P£ATNE.


20 % rabatu

WYMIANA OLEJU WRAZ Z FILTREM OFERTA DOTYCZY WYMIANY OLEJU SILNIKOWEGO NA OLEJ TOTAL ORAZ FILTRA NA ORYGINALNY FILTR OLEJU PEUGEOT.

WIOSENNE SPA

DLA TWOJEGO SAMOCHODU KORZYSTAJ¥C Z US£UGI WYMIANY OLEJU WRAZ Z FILTREM,

MYCIE NADWOZIA SAMOCHODU I CZYSZCZENIE JEGO WNÊTRZA

OTRZYMASZ GRATIS! OFERTA OBEJMUJE WSZYSTKIE MODELE SAMOCHODÓW PEUGEOT POWY¯EJ 2 LAT. OFERTA NIE OBEJMUJE WYMIAN OLEJU I FILTRA W RAMACH PRZEGL¥DÓW OKRESOWYCH. UWAGA: OLEJ STOSOWANY ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM NIE STWARZA ¯ADNEGO ZAGRO¯ENIA DLA ZDROWIA I ¯YCIA.

5


OPONY LETNIE CENY SPECJALNE NA PONI¯SZE MARKI I ROZMIARY OPON:

Opona

Model Peugeot 307 Peugeot 308 Peugeot Partner 3 Peugeot 207 Peugeot 208 Peugeot Partner 2 Peugeot 308

Peugeot Partner 3

Peugeot 407

Firestone TZ300 Semperit SPEED LIFE Fulda Ecocontrol HP Kleber Dynaxer HP3 Firestone TZ300 Semperit COMFORT LIFE 2 Fulda Ecocontrol HP Kleber Dynaxer HP3 Firestone TZ300 Semperit SPEED LIFE Fulda Ecocontrol HP Kleber Dynaxer HP3 Firestone TZ300 Semperit SPEED LIFE Fulda Ecocontrol HP Kleber Dynaxer HP3 Firestone TZ300 Semperit SPEED LIFE Fulda Ecocontrol HP Kleber Dynaxer HP3

Rozmiar

CENA SPECJALNA

195/65 R 15 91H

209 z³

185/65 R15 88H

249 z³

205/55 R 16 91V

269 z³

205/65 R 15 94H

305 z³

205/60 R 16 92H

339 z³

CENY KONKURENCYJE Z CENAMI SPRZEDA¯Y INTERNETOWEJ. UWAGA: Rozmiary i indeksy (prêdkoœci i ³adownoœci) wybieranych opon letnich powinny byæ zgodne z tymi oponami, które zosta³y fabrycznie zamontowane w pojeŸdzie.

WYMIANA OPON WRAZ Z WYWA¯ENIEM KÓ£

CENY SPECJALNE

PRZY ZAKUPIE CZTERECH OPON LETNICH Z NASZEJ OFERTY PROPONUJEMY ATRAKCYJNE CENY ZA ICH WYMIANÊ WRAZ Z WYWA¯ENIEM KÓ£: CENA SPECJALNA

Felgi

75 z³ 115 z³

Felgi stalowe w samochodzie osobowym Felgi aluminiowe

ORYGINALNE KO£PAKI PEUGEOT Rozmiar

Model

CENY SPECJALNE Referencja

CENA SPECJALNA ZA KOMPLET 4 KO£PAKÓW

Peugeot 307 Peugeot 406 Peugeot Partner 2

15 cali

5416E7

120 z³

Peugeot 308 Peugeot Partner 3

15 cali

5416 T5 5416 L9 5416 N1

140 z³

Peugeot 207 Peugeot 308

16 cali

5416 H6 5416 N0 5416 T6

160 z³

OFERTA OBEJMUJE WSZYSTKIE MODELE SAMOCHODÓW PEUGEOT.

6

15 % rabatu

OD CEN KATALOGOWYCH PRODUCENTÓW


FELGI ALUMINIOWE

CENY SPECJALNE NA PONI¯SZE FELGI:

Nazwa / Rozmiar

Model

CENA SPECJALNA

Referencja

ZA 1 SZT. FELGI

Peugeot 207 Peugeot 208

MONACO 15 cali

Peugeot 301

HARVEY 15 cali

Peugeot 308

SANTIAGUITO 16 cali

Peugeot 308 Peugeot 3008 Peugeot 5008

AVRANCHES 16 cali

399 z³ 459 z³ 499 z³

5407 12 16 099 037 80 5407 13

549 z³

16 092 875 80

UWAGA: niektóre modele felg nie mog¹ byæ montowane w pewnych wersjach silnikowych danego modelu z uwagi na ró¿nice w konstrukcji uk³adów hamulcowych. Wymagana jest konsultacja z Doradc¹ Serwisowym Klienta.

KOMPLETY FELG S¥ DOSTARCZANE BEZ CENTRALNYCH NAK£ADEK OZDOBNYCH, ŒRUB I CHROMOWANYCH OS£ON NA ŒRUBY. OFERUJEMY 15% RABATU NA ICH ZAKUP

CENA SPECJALNA

ŒRUBY ZABEZPIECZAJ¥CE PRZED KRADZIE¯¥ Opis

Referencja

Zestaw œrub zabezpieczaj¹cych felgi aluminiowe przed kradzie¿¹

16 069 224 80

Model Wszystkie modele samochodów osobowych.

CENA SPECJALNA

129 z³

KO£A PE£NE LETNIE KOMPLETY 4 FELG ALUMINIOWYCH Z OPONAMI LETNIMI Model

Nazwa / Rozmiar felgi

Peugeot 207 Peugeot 208

MONACO 185/65 R15 H

Peugeot 301

HARVEY 185/65 R15 H

Peugeot 308

SANTIAGUITO 205/55 R 16 V

Nazwa opony

CENY SPECJALNE CENA SPECJALNA

Referencja

KOMPLETNEGO KO£A

5407 12 Firestone TZ300, Semperit SPEED LIFE, Fulda ECOCONTROL 16 099 037 80 HP, Kleber DYNAXER HP3 5407 13

679 z³ 739 z³ 799 z³

Podane ceny s¹ cenami za 1 ko³o kompletne, wywa¿one, gotowe do eksploatacji.

OFERTA OBEJMUJE WSZYSTKIE MODELE SAMOCHODÓW PEUGEOT.

7


WIOSENNE SPA

US£UGI SERWISOWE

DLA TWOJEGO SAMOCHODU KORZYSTAJ¥C Z NI¯EJ WYMIENIONYCH US£UG SERWISOWYCH,

20% rabatu

MYCIE NADWOZIA SAMOCHODU I CZYSZCZENIE JEGO WNÊTRZA

NA ROBOCIZNÊ I CZÊŒCI ZAMIENNE U¯YTE W PONI¯SZYCH US£UGACH.

OTRZYMASZ GRATIS!

WYMIANA KLOCKÓW HAMULCOWYCH PRZEDNICH Model / Opis

Referencja

PRZYK£ADY:

CENA PROMOCYJNA CZÊŒCI I ROBOCIZNY

Peugeot 207

4254 89

Peugeot 308, Peugeot 3008

16 099 879 80

WYMIANA TARCZ I KLOCKÓW HAMULCOWYCH PRZEDNICH Model / Opis

Referencja

319 z³ 379 z³

PRZYK£ADY:

CENA PROMOCYJNA CZÊŒCI I ROBOCIZNY

4249 J6 + 4254 89

Peugeot 207 Peugeot 308, Peugeot 3008

4249 J8 + 16 099 879 80

WYMIANA ZESTAWU ROZRZ¥DU Model / Opis

739 z³ 879 z³

PRZYK£ADY:

Referencja

CENA PROMOCYJNA CZÊŒCI I ROBOCIZNY

Wybrane modele z silnikami 1.4 benzyna (ET3)

0831 V0

Wybrane modele z silnikami 1.6 diesel

0831 V4

WYMIANA ZESTAWU ROZRZ¥DU WRAZ Z POMP¥ WODY Model / Opis

Referencja

669 z³ 899 z³

PRZYK£ADY:

CENA PROMOCYJNA CZÊŒCI I ROBOCIZNY

8

Wybrane modele z silnikami 1.4 benzyna (ET3)

16 107 933 80

Wybrane modele z silnikami 1.6 diesel

16 095 256 80

769 z³ 999 z³


WIOSENNE SPA

US£UGI SERWISOWE

DLA TWOJEGO SAMOCHODU KORZYSTAJ¥C Z NI¯EJ WYMIENIONYCH US£UG SERWISOWYCH,

20% rabatu

MYCIE NADWOZIA SAMOCHODU I CZYSZCZENIE JEGO WNÊTRZA

NA ROBOCIZNÊ I CZÊŒCI ZAMIENNE U¯YTE W PONI¯SZYCH US£UGACH.

OTRZYMASZ GRATIS!

WYMIANA DWÓCH AMORTYZATORÓW PRZEDNICH Referencja

Model / Opis

PRZYK£ADY:

CENA PROMOCYJNA CZÊŒCI I ROBOCIZNY

Peugeot 3008 silniki 1.6 diesel

5208 G2 + 5208 G3

Peugeot 207 silniki 1.4 benzyna, 1.4 diesel

5208 57 + 5208 58

799 z³ 849 z³

WYMIANA KOÑCÓWKI DR¥¯KA KIEROWNICZEGO Model / Opis

PRZYK£ADY:

Referencja

CENA PROMOCYJNA CZÊŒCI I ROBOCIZNY

Peugeot Partner 3 , Peugeot 308, Peugeot 3008

3817 88 (strona prawa)

Peugeot 207, Peugeot 208, Peugeot 301

16 086 523 80 (strona prawa)

289 z³ 349 z³

UWAGA: w przypadku powy¿szej operacji serwisowej mo¿e pojawiæ siê koniecznoœæ dokonania kontroli i regulacji geometrii. Ich cena nie jest ujêta w zaprezentowanych przyk³adach.

20% rabatu

PROPONUJEMY TAK¯E NA NASTÊPUJ¥CE US£UGI SERWISOWE: WYMIANA T£UMIKA TYLNEGO WYMIANA WAHACZA PRZEDNIEGO WYMIANA £O¯YSKA PIASTY PRZEDNIEJ WYMIANA ELEMENTÓW ZAWIESZENIA (NP. £¥CZNIK STABILIZATORA, PRZEGUB WAHACZA)

OFERTA OBEJMUJE WSZYSTKIE MODELE SAMOCHODÓW PEUGEOT POWY¯EJ 2 LAT. PODANE CENY US£UG ZOSTA£Y SKALKULOWANE Z UWZGLÊDNIENIEM NORM CZASOWYCH AUTOMOBILES PEUGEOT ORAZ ŒREDNICH STAWEK ROBOCIZNY STOSOWANYCH W SIECI AUTORYZOWANYCH SERWISÓW PEUGEOT. CENY RZECZYWISTE MOG¥ NIEZNACZNIE RÓ¯NIÆ SIÊ OD TYCH PODANYCH W BROSZURZE.

9


15 % rabatu CENY SPECJALNE

ORYGINALNE AKCESORIA PEUGEOT SYSTEMY WSPOMAGANIA PARKOWANIA Rodzaj

W CENIE SPECJALNEJ WYBRANE REFERENCJE:

Opis

Ty³ 4 czujniki. Dodatkowy wyœwietlacz LED. Ty³ 4 czujniki lub przód 4 czujniki. Mo¿liwoœæ dodatkowego wyposa¿enia w wyœwietlacz LED.

CENA SPECJALNA

445 z³ 749 z³

W CENIE SPECJALNEJ WYBRANE REFERENCJE:

Rodzaj

Opis

Referencja

CENA SPECJALNA

Gumowe z burtami (komplet przód + ty³)

Sprawdzaj¹ siê szczególnie dobrze przy niesprzyjaj¹cych warunkach atmosferycznych.

LPLP201212

129 z³

Nowy Peugeot 308

Welurowe (komplet przód + ty³)

Wykonane "na miarê" do danego modelu samochodu. Estetyczny wygl¹d. Zabezpieczaj¹ przed zabrudzeniem fabryczne wyk³adziny dywanowe.

16 098 522 80

189 z³

Peugeot 208

Z tkaniny ig³owanej ECO (komplet przód + ty³)

Podniesione boczne krawêdzie (efekt 3D).

16 090 720 80

199 z³

Peugeot Partner 3

HAKI HOLOWNICZE Model Peugeot 3008 Peugeot 208 Nowy Peugeot 308

10

Referencja

Czujniki parkowania pozwalaj¹ chroniæ samochód przed PARK230C40 uszkodzeniami w szczególnoœci na ciasnych, miejskich parkingach. Sygnalizacja zbli¿ania siê do 16 102 788 80 przeszkody dŸwiêkowa lub 16 102 791 80 dŸwiêkowo - wizualna 16 102 792 80 (w niektórych wersjach).

DYWANIKI Model

LUB

Rodzaj

W CENIE SPECJALNEJ WYBRANE REFERENCJE:

Opis

Referencja

Konstrukcja haka holowniczego typu "³abêdzia szyja". Zaczep kulowy demontowany za pomoc¹ prostych narzêdzi. Dobry kompromis pomiêdzy cen¹ i parametrami haka. UWAGA: w sprawie doboru wi¹zki elektrycznej haka holowniczego wymagana jest konsultacja z Doradc¹ Serwisowym Klienta. Prezentowane ceny nie obejmuj¹ wi¹zek elektrycznych haka holowniczego.

BR00005189 LPLP556000 LPLP583400

CENA SPECJALNA

509 z³ 519 z³ 789 z³


15% rabatu

ORYGINALNE AKCESORIA PEUGEOT UCHWYTY DO PRZEWOZU ROWERÓW NA ZACZEPIE HAKA HOLOWNICZEGO Rodzaj Thule Euroway G2 921 (2 rowery) Thule Euroclassic G6 (3 rowery)

Opis Uchwyty pozwalaj¹ na przewóz dwóch lub trzech rowerów w sposób pozwalaj¹cy na ich ³atwy za³adunek. Rowery przewo¿one w ten sposób stawiaj¹ mniejszy opór powietrza. Nale¿y pamiêtaæ o pod³¹czeniu instalacji uchwytu do gniazda haka holowniczego i o koniecznoœci umieszczenia tylnej tablicy rejestracyjnej w przewidzianym miejscu na uchwycie.

Referencja

PRZYK£ADY:

Cena przed CENA promocj¹ PROMOCYJNA

16 070 183 80

1 646 z³

1 399 z³

16 077 989 80

2 469 z³

2 099 z³

BELKI POPRZECZNE BAGA¯NIKA DACHOWEGO Model Peugeot 3008 Peugeot 208 5 drzwi Nowy Peugeot 308

PRZYK£ADY:

Cena przed CENA promocj¹ PROMOCYJNA

Opis

Referencja

Belki stalowe, pokryte czarn¹ os³on¹ z PCV. Zabezpieczone przed kradzie¿¹ za pomoc¹ zamków z kluczykami w stopach mocuj¹cych. Spe³niaj¹ wymagania normy City Crash Test.

9616 X2

575 z³

9616 Y2

587 z³

16 074 407 80

611 z³

UCHWYTY DO PRZEWOZU ROWERÓW NA DACHU Rodzaj Thule Freeride stalowy Thule Proride aluminiowy

Opis Uchwyty s¹ proste w monta¿u i pozwalaj¹ przewoziæ rower na dachu bez koniecznosci demonta¿u jego elementów. Zabezpieczenie przed kradzie¿¹. Uchwyty spe³niaj¹ wymogi normy City Crash Test.

Peugeot 301 (przód) Peugeot 3008, Peugeot 5008 (przód i ty³) Peugeot 208, Peugeot 2008, Nowy Peugeot 308 (przód)

Opis

Listwy skutecznie chroni¹ progi samochodu przed zarysowaniami i lekkimi uderzeniami. Ró¿na kolorystyka (czarne, aluminium). Logo Peugeot.

519 z³

PRZYK£ADY:

Referencja

Cena przed CENA promocj¹ PROMOCYJNA

16 077 987 80

234 z³

16 077 988 80

422 z³

LISTWY PROGOWE Model

489 z³ 499 z³

199 z³ 359 z³ PRZYK£ADY:

Referencja

Cena przed CENA promocj¹ PROMOCYJNA

16 090 964 80

159 z³

9400 AZ

218 z³

16 082 048 80

229 z³

135 z³ 185 z³ 195 z³

OFERTA OBEJMUJE WSZYSTKIE MODELE SAMOCHODÓW PEUGEOT. CENY AKCESORIÓW NIE OBEJMUJ¥ ICH MONTA¯U. INFORMACJE NA TEN TEMAT S¥ DOSTÊPNE W AUTORYZOWANYCH PUNKTACH SPRZEDA¯Y LUB SERWISACH PEUGEOT.

11


15 % rabatu CENY SPECJALNE

ORYGINALNE AKCESORIA PEUGEOT

LUB

WIESZAKI MOCOWANE DO ZAG£ÓWKA Model

Do wszystkich modeli (poza Peugeot 107)

Opis

Referencja

Wieszaki z chromowanego metalu, mocowane na zag³ówkach przednich siedzeñ. Pozwalaj¹ zawiesiæ p³aszcz lub marynarkê. UWAGA: uchwyt nale¿y zdj¹æ na czas przewozu pasa¿erów na tylnych siedzeniach.

16 097 341 80

Cena przed CENA promocj¹ PROMOCYJNA

16 079 381 80

116 z³

ZESTAWY OWIEWEK SZYB DRZWI PRZEDNICH Model Peugeot 208 5 drzwi Nowy Peugeot 308

Opis

Owiewki pozwalaj¹ na czasow¹ jazdê z otwartymi oknami bez ryzyka przeci¹gu (np. podczas deszczu). S¹ ³atwe i szybkie do zamontowania.

Peugeot 3008

99 z³

16 079 377 80

Referencja

PRZYK£ADY:

Cena przed CENA promocj¹ PROMOCYJNA

16 073 963 80 16 104 524 80

211 z³

179 z³

9621 H7

PODK£ADKA ANTYPOŒLIZGOWA NA DESKÊ ROZDZIELCZ¥ Model Do wszystkich modeli

Opis

Referencja

Podk³adka o du¿ej przyczepnoœci umo¿liwiaj¹ca trzymanie drobnych przedmiotów na tablicy rozdzielczej samochodu.

16 111 380 80

Cena przed CENA promocj¹ PROMOCYJNA 34 z³

29 z³

NOWOŒÆ STICKERFIX NAKLEJKI DO MASKOWANIA DROBNYCH USZKODZEÑ LAKIERNICZYCH Opis Zestaw 22 naklejek w ró¿nych kszta³tach i rozmiarach, które pozwalaj¹ skutecznie zamaskowaæ drobne uszkodzenia pow³oki lakierniczej. £atwe w u¿yciu pozwalaj¹ szybko uzyskaæ estetyczny efekt. W ofercie zestawy STICKERFIX w ponad 30 kolorach lakierów wystêpuj¹cych w ró¿nych modelach samochodów Peugeot. Szczegó³y u Doradców Serwisowych Klienta.

12

CENA SPECJALNA

99 z³


CENY SPECJALNE

ORYGINALNE AKCESORIA PEUGEOT REJESTRATOR JAZDY MEDIA TECH MT4045 Opis U-DRIVE UP - Kamera samochodowa do rejestracji zdarzeñ drogowych. Full HD 1080p MJPEG. K¹t widzenia 120 stopni. Ekran 1,5". 12 diod IR

Referencja

LPLPMT4045

CENA SPECJALNA

149 z³

NAWIGACJA GARMIN NUVI 3490 LMT Opis Ekran 4,5". Mapy 45 krajów Europy. Informacje o korkach TRAFFIC. Zestaw g³oœnomówi¹cy BLUETOOTH. LMT - bezterminowa aktualizacja map i TRAFFIC. Dodatkowo skórzane etui.

Referencja

LPLPC00902

CENA SPECJALNA

999 z³

RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC 130Y Opis

Radio. Odtwarzacz CD/MP3/USB. Moc 4 x 50 W. Zmienna kolorystyka wyœwietlacza. Pilot.

Referencja

LPLPDC130Y

CENA SPECJALNA

359 z³

ALKOMAT PRZENOŒNY NEXT Opis Kolorowy wyœwietlacz. Alkomat mierzy stê¿enie alkoholu w wydychanym powietrzu i objêtoœæ wydychanego powietrza. W zestawie 6 ustników i mini pipeta do kalibracji.

Referencja

LPLPEVB001

CENA SPECJALNA

135 z³

OFERTA OBEJMUJE WSZYSTKIE MODELE SAMOCHODÓW PEUGEOT. CENY AKCESORIÓW NIE OBEJMUJ¥ ICH MONTA¯U. INFORMACJE NA TEN TEMAT S¥ DOSTÊPNE W AUTORYZOWANYCH PUNKTACH SPRZEDA¯Y LUB SERWISACH PEUGEOT.

13


ORYGINALNE CZÊŒCI ZAMIENNE PEUGEOT KOMPLETY PIÓR WYCIERACZEK Model

LUB

W CENIE SPECJALNEJ WYBRANE REFERENCJE:

Referencja

Peugeot 208

16 117 466 80

Peugeot 308

6423 A6

Peugeot 3008, Peugeot 5008

15 % rabatu CENY SPECJALNE

CENA SPECJALNA

119 z³

16 082 420 80

Peugeot Partner 3

6423 A9

PIÓRA WYCIERACZEK TY£ Model

W CENIE SPECJALNEJ WYBRANE REFERENCJE:

Referencja

CENA SPECJALNA

16 083 962 80

Peugeot 208 Peugeot 207, Peugeot 308 hatch back, Peugeot 3008

6423 91

Peugeot 5008

6426 XJ

Peugeot Partner 3, Peugeot 206+

6423 92

39 z³

ZESTAWY ¯ARÓWEK Opis

Referencja

H7

9682 6J

H1

9682 6G

H4

9682 6H

H7 + H1

9682 6K

CENA SPECJALNA

39 z³ 49 z³

GAMA PRODUKTÓW

P£YN DO SPRYSKIWACZY LETNI Opis Pojemnoœæ 4 litry, do stosowania w temperaturach powy¿ej -5 st. C.

Referencja 16 062 785 80

CENA SPECJALNA

20 z³

NEUTRALIZATOR PRZYKRYCH ZAPACHÓW WE WNÊTRZU POJAZDU Opis Poch³aniacz eliminuje nieprzyjemne zapachy w kabinie pojazdu i zapewnia œwie¿y, miêtowy aromat w jego wnêtrzu.

Referencja 16 099 075 80

OFERTA OBEJMUJE WSZYSTKIE MODELE SAMOCHODÓW PEUGEOT.

14

CENA SPECJALNA

25 z³


UPOMINKI SYGNOWANE MARK¥ PEUGEOT

CENY SPECJALNE

WIATRÓWKA DAMSKA LUB MÊSKA Opis Granatowa wiatrówka z logo PEUGEOT. Dostêpne 4 rozmiary damskie (S,M,L,XL) i 4 rozmiary mêskie (M,L,XL,XXL). Lekka: D 445 g, M 625g.

Referencja 10AMNT415-418 10AMNT409 -412

CENA SPECJALNA

179 z³

POLO DAMSKIE LUB MÊSKIE Opis Bia³a koszulka z krótkimi rêkawami. Logo PEUGEOT. Dostêpne 4 rozmiary damskie (S,M,L,XL) i 4 rozmiary mêskie (M,L,XL,XXL).

Referencja 10AMNT452-455 10AMNT448-451

CENA SPECJALNA

85 z³

T-SHIRT "EMOTION" Opis T-SHIRT z nadrukowanymi logotypami PEUGEOT z ró¿nych okresów historii Marki. Dostêpny w trzech kolorach (niebieskim / czarnym / khaki). 5 rozmiarów w ka¿dym kolorze (S,M,L,XL,XXL). Jersey 150.

Referencja

13VINT401-415

CENA SPECJALNA

49 z³

CZAPECZKA Opis Czapeczka w kolorze granatowym z logo PEUGEOT. Pasek do regulacji z metalow¹ klamr¹. Bawe³na.

Referencja

12COMV601

CENA SPECJALNA

15 z³

BRELOK DO KLUCZY Opis Breloczek z historycznym logo PEUGEOT. 3 wersje kolorystyczne - niebieski, zielony, pomaranczowy.

Referencja

13VINT302-304

CENA SPECJALNA

22 z³

POKAZANE W BROSZURZE UPOMINKI SYGNOWANE MARK¥ PEUGEOT STANOWI¥ FRAGMENT WIÊKSZEJ OFERTY, O SZCZEGÓ£Y KTÓREJ PROSIMY PYTAÆ DORADCÓW SERWISOWYCH KLIENTA LUB W DZIA£ACH CZÊŒCI ZAMIENNYCH.

15


www.peugeot.pl

DZIA£ MARKETINGU CZÊŒCI ZAMIENNYCH I SERWISU PEUGEOT POLSKA Sp. z o.o. ul. Domaniewska 44a 02-672 Warszawa

Pieczêæ Autoryzowanego Serwisu lub Dystrybutora Czêœci Zamiennych Peugeot

Podane w broszurze numery referencyjne czêœci zamiennych s¹ przyk³adowe. W opisywanych modelach samochodów mog¹ wystêpowaæ tak¿e inne czêœci w zale¿noœci od wersji silnika, nadwozia, roku produkcji i poziomu wyposa¿enia pojazdu. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce zastosowania wymienionych czêœci zamiennych s¹ dostêpne w Autoryzowanych Serwisach lub u Dystrybutorów Czêœci Zamiennych Peugeot Ceny akcesoriów nie obejmuj¹ ich monta¿u. Informacje na ten temat s¹ dostêpne w Autoryzowanych Punktach Sprzeda¿y lub Serwisach Peugeot. Informujemy, ¿e zdjêcia artyku³ów nie zawsze s¹ pe³nym odzwierciedleniem rzeczywistoœci. Przedstawione w broszurze produkty s¹ sprzedawane bez prezentowanej zawartoœci. Niniejsza broszura s³u¿y wy³¹cznie do celów informacyjnych i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Podane ceny s¹ cenami brutto, wa¿nymi w dniu wydania broszury. Zastrzegamy sobie prawo do ich modyfikacji. Oferta nie ³¹czy siê z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi w tym samym czasie i jest wa¿na do wyczerpania zapasów magazynowych. Informujemy o mo¿liwoœci pojawienia siê w broszurze przypadkowych b³êdów w pisowni numerów referencyjnych, nazwach modeli samochodów i innych.

Wiosenna promocja 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you