Page 1


SANREMO.it/pag2


1839, Vacheron Constantin crea diversi macchinari fra cui il celebre pantografo, un dispositivo meccanico che per la prima volta permette la riproduzione fedele dei principali componenti orologieri. L’invenzione aumenta notevolmente la qualità dei suoi segnatempo e proietta la marca nel futuro rivoluzionando l’orologeria svizzera.

www.vacheron-constantin.com www.thehourlounge.com

Fedele alla storia che l’ha resa celebre, Vacheron Constantin si impegna alla manutenzione, alla riparazione e al restauro di tutti gli orologi prodotti fin dalla sua fondazione. Una garanzia di eccellenza e un’attenzione nei confronti del cliente che ancora oggi contraddistinguono la Manifattura ginevrina.

Overseas cronografo Cassa in oro rosa, movimento meccanico a carica automatica Ref. 49150/000R-9454


SAANREMO NR N RE EM MO.itit/p /pag5 / pa ag g5


9 12 20 24 26

total media magazine qr-code e realtà aumentata dove trovare sanremo.it imperia vele d’epoca 2012 sanremo golf degli ulivi la nostra pista ciclabile

i mult i d e m t e nat s

Total Media

con

Magazine SANREMO.it/pag6


72 80

MYS 2012 monaco yacht show

85 87

concerti straordinari in costa azzurra

89 91

journée monégasque des nez rouges

IMSEE - tempo di bilanci per il principato di monaco

record su tratta di velocità monaco > porto cervo

cannes régates royales festival de la plaisance

SANREMO.it/pag7

92 96

monaco yacht club

101

dove bere, ballare, mangiare, dormire e rigenerarsi

107

MICS - monaco international clubbing show

for the english ng speaking


www.robertoiacono.com

Cactusmania di Bruno Manera Via Gallardi Gal 140 - 18039 Ventimiglia (IM) T Tel. el. +39 0184 33 003 | Fax +39 0184 23 75 84 info@cactusmania.it

www.cactusmania.it www.c


Total Media

Magazine

SANREMO.it/pag9


Android device

Compatible with most devices running Android 2.2 or higher.

vai al sito


SAANREMO NRE NR EMO.it/pag EM /pag12 g12


SANR ANREMO A NR REM MO.itt/p /pag13 /pag ag13 13


SANREMO.it/pag14


SANREMO.it/pag15


anr dellea

dalle or e

delle A

SANREMO.it/pag16

ASPETT

w


SANREMO.it/pag17


SANREMO.it/pag18


SANREMO.it/pag19


SANREMO.it/pag20


SANREMO.it/pag21


SAANREMO NR N REM EMO.iitt/p /pag22 / /pag pa ag g2 22 2


SANR ANREMO A NREM EMO O.it/ /pag23 pag23 23

109


SANREMO.it/pag24


SANREMO.it/pag25

109


SANREMO.it/pag26


SANREMO.it/pag27


SANREMO.it//pag28 28


SANREMO.it//pag29 29

109


SANREMO.it/pag30


SANREMO.it/pag31


SANREMO.it/pag32


SANREMO.it/pag33

110


SANREMO.it/pag34


il

personaggio

SANREMO.it/pag35


SANREMO.it/pag36


SANREMO.it//pag37 37

110


SANREMO.it/pag40


SANREMO.it/pag41


SANREMO.it/pag42


SANREMO.it/pag43

110


SANREMO.it/pag44


SANREMO.it/pag45


SANREMO.it//pag46 46


Scarica il programma completo

Téléchargez le programme complét

Download the complete program

SANREMO.it//pag47 47

111


SANREMO.it/pag49


CITTA’ DI SANREMO

Sanrem della mo Città usica

CON LA COLLABORAZIONE DI

IMPERIA

dalle or

e 21,00

delle Note MODA MUSICA

DJ SET

LIVE

DEGUST AZIONI SPETTAC OLO

SHOPPI SPORT NG

www.no

ASPETTA

Venerdì 1

ORE 17,

NDO LA

4 - Teat

15 - CON

dalle OR

E 15,30

O SCULT

IANCA

ORE IN

IK DIK

Pietro A

- ANIMA

on

(L’ARTE D

CERTO D

15 - Via

ZIONI

o.eu

NOTTE B

STRA UN

ORE 21,

asanrem

ro Arist

00 - MO

Sabato

ttebianc

TEATRO

I NERON

gosti

E CECCA

RELLI)


Foto by Ettone www.messaggisofisticati.com

Foto by Ettone www.messaggisofisticati.com

Foto by Fabio Casazza

SANREMO.it/pag51

Foto by Ettone www.messaggisofisticati.com

111


SANREMO.it/pag52


SANREMO.it/pag53


Scopri l’emozione di gustare una rarità ligure che rende ogni piatto un’opera d’arte. Il Carte Noire Roi è un olio extravergine millesimato, nato dalla selezione annuale e territoriale delle migliori olive taggiasche. SANREMO.it/pag54

Extravergini Millesimati

6HJXLFLVXIDFHERRNFRP2OLR5RL


SANREMO.it/pag55

111


la tecnologia nel rispetto della tradizione

Nuovo Frantoio con processo di molitura a ciclo continuo di ultimissima generazione a temperatura controllata. L’innovativo impianto ci permette di applicare rigorosamente la Lavorazione Partitaria. L’olio di ogni singola partita deve essere separato da quello delle altre e identificato con il proprietario, perciò teniamo separate le singole partite di olive durante tutto il processo di lavorazione.

In tal modo, a ciascuna partita vengono attribuiti la resa in olio e il costo della molitura a carico del cliente. Il nostro obiettivo è il soddisfacimento delle aspettative dei clienti che vogliono avere la garanzia di “riportare a casa” il proprio olio. Questo è consentito dalla specifica caratteristica dell’impianto di lavorazione delle olive e del suo stesso posizionamento, che deve essere essenzialmente idoneo

ad una facile separazione delle partite e facilmente controllabile dal cliente stesso. Ai fini della qualità dell’olio ottenuto, l’impianto ci permette di controllare il processo di lavorazione attraverso sistemi di regolazione e monitoraggio dei parametri di processo quali temperature, tempi, portata, lavaggi, ecc. Questi parametri sono facilmente modificabili e adattabili alle caratteristiche delle diverse partite.

FRANTOIO SECONDO - Reg. Isolalunga - 18010 Montalto Ligure (IM) - Tel. 0184.408036 - Mob. 348.1209356 www.frantoiosecondo.it SANREMO.it/pag56


SANREMO.it/pag57

111


HOTEL DE PARIS SANREMO

3ยป/V[LSKL7HYPZ:HUYLTVHSILYNVZ[VYPJVKHSSLSPULLSPILY[`u\U]LYVNPVPLSSVKLSSH9P]PLYH 9LJLU[LTLU[LYPZ[Y\[[\YH[VLYPUH[VHZWSLUKPKH]P[Hu\UOV[LSHX\H[[YVZ[LSSLS\ZZV\UยปVHZP KPYHษ‰UH[LaaHPU\UHWVZPaPVULWYP]PSLNPH[HHษˆHJJPH[VZ\STHYLLHWVJOPTL[YPKHK\LZ[Y\[[\YL ZPTIVSVKLSSH*P[[nKLP-PVYP!PS*HZPU~LSHJOPLZHY\ZZHVY[VKVZZHKP*YPZ[V:HS]H[VYL +PZWVULKPZ\P[LZKHSMHZJPUVPUKPTLU[PJHIPSLJOLVษˆYVUVSHWYLaPVZP[nKLSJVTMVY[WPยƒLZJS\ZP]V KL[[HNSPKPNYHUJSHZZLWYLaPVZPHYYLKPJOLZPPU[LNYHUVHYTVUPVZHTLU[LJVUSLWPยƒTVKLYUL [LJUVSVNPL(S[YPK\LWPHUPX\LSSVยธYPHSaH[VยนLPSยธZLTPU[LYYH[VยนZVUVYPZLY]H[PHPZLY]PaP!PSWYPTVVZWP[H SVZJPU[PSSHU[LZHSVULKLSSHYLJLW[PVUSHaVUHIHY\UHTWPVHUNVSVSL[[\YH\UHZHSHWLYPUJVU[YP KยปHษˆHYPL\UHKLZ[PUH[HHLZJS\ZP]PL]LU[PTVUKHUP"PSZLJVUKVuPU]LJLHKPIP[VHVZWP[HYLZH\UH LHYLHILULZZLYL\UHWHSLZ[YHL\UยปLSLNHU[LIYHZZLYPL ;OL/V[LS+L7HYPZPU:HUYLTVOPZ[VYPJHSOV[LSPU[OL(Y[5V\]LH\Z[`SLPZHYLHSQL^LSVM[OL9P]PLYH9LJLU[S`YLUV]H[LKHUKYLIVYU[V^VUKLYM\SSPMLP[PZHMV\YZ[HYS\_\Y`OV[LSHUVHZPZVMLSLNHUJL PUHWYPTLSVJH[PVUV]LYSVVRPUN[OLZLHHUKHML^TL[LYZMYVTZ[Y\J[\YLZ^OPJOHYLZ`TIVSZVM[OLJP[`VMร…V^LYZ![OLJHZPUVHUK[OL9\ZZPHU6Y[OVKV_*O\YJOVM*OYPZ[:H]PVY 0[OHZZ\P[LZVM\UMVYNL[[HISLJOHYTVMMLYPUN[OLWYLJPV\ZULZZVM[OLTVZ[L_JS\ZP]LJVTMVY[KL[HPSZVMNYLH[X\HSP[`ร„ULM\YUPZOPUNZ[OH[ISLUKOHYTVUPV\ZS`^P[O[OLTVZ[TVKLYU[LJOUVSVNPLZ -VY[OLN\LZ[Z[OLYLHYLH]HPSHISLPUJOZH[LSSP[L;=ZJYLLUZ^Pร„PU[LYUL[HUKHM\[\YPZ[PJZ[LYLV(UV[OLY[^VSL]LSZ[OLยธTLaaHUPULยนHUKยธIHZLTLU[ยนHYLYLZLY]LKMVYZLY]PJLZ! [OLร„YZ[JVU[HPUZ[OLNSP[[LYPUNYLJLW[PVUSV\UNLIHYHYLHHZWHJPV\ZYLHKPUNYVVTHYVVTMVYI\ZPULZZTLL[PUNZHUKVULMVYL_JS\ZP]LZVJPHSL]LU[Z^OLYLHZVU[OLZLJVUKSL]LS [OLYLHYLZH\UHHUKZWHHYLHHN`THUKHZ[`SPZOIYHZZLYPL /V[LSKL7HYPZ:HUYLTV*VYZV0TWLYH[YPJL:HUYLTV0TWLYPH;LS  YLZLY]H[PVU'OV[LSKLWHYPZZHUYLTVP[^^^OV[LSKLWHYPZZHUYLTVP[


PORTOSOLE PORTO TURISTICO

7VY[VZVSLu\UVKLPWPยƒNYHUKPHWWYVKP[\YPZ[PJPP[HSPHUPKLS4LKP[LYYHULV KP]LU[H[VKHSSยปHUUVKLSSHZ\HPUH\N\YHaPVULPS \UW\U[VKPYPMLYPTLU[VULSSHUH\[PJHUHaPVUHSL LPU[LYUHaPVUHSL*VUJLWP[VWLYLZZLYL\UHยธWVY[HยนZ\STHYLKP:HUYLTVuZ[H[VYLHSPaaH[VJVU SยปVIPL[[P]VKPPU[LNYHYLSLVWLYLHTHYLJVUPNPHYKPUPKLSSH*P[[nKLP-PVYPPU\UWYVNL[[V\YIHUV JVTWSL[VLHYTVUPJV+PZWVULKPWVZ[PIHYJHKPKPTLUZPVUPTLKPVNYHUKPLW\~VZWP[HYL`HJO[ ร„UVH TL[YPKPS\UNOLaaH3HZ[Y\[[\YHHJJVNSPL]HYPLZLYJPaPJVTTLYJPHSP (7VY[VZVSLOHZLKLPSJLU[YVVWLYH[P]VKLSSยป0Z[P[\[V;L[O`ZHZZVJPHaPVULJOLZPVJJ\WHKLSSVZ[\KPV KLPJL[HJLPKLS4LKP[LYYHULV0Uร„ULJVUMLYPZJLTHZZPTVWYLZ[PNPV HSSVZJHSV[\YPZ[PJV\UJLU[YVTL[LV\UPJVZ\S[LYYP[VYPVKLSSH9P]PLYH

7VY[VZVSLPZVULVM[OLSHYNLZ[0[HSPHUWVY[ZPU[OL4LKP[LYYHULHU:LH[OH[ILJHTLZPUJL[OL`LHYVMP[ZPUH\N\YH[PVUPU HSHUKTHYRPUUH[PVUHSHUKPU[LYUH[PVUHS`HJO[PUN+LZPNULK[VIL HยธKVVYยน[V[OLZLHVM:HU9LTVP[^HZJYLH[LK^P[O[OLHPTVMPU[LNYH[PUN[OL^VYRZULHY[OLZLH^P[O[OLNHYKLUZVM[OL*P[`VM-SV^LYZPUHJVTWSL[LHUKOHYTVUPV\Z\YIHUKLZPNU 0[OHZILY[OZVMTLKP\T[VSHYNLKPTLUZPVUZHUKJHUHJJVTTVKH[L`HJO[Z\W[V TL[LYZPUSLUN[O;OLMHJPSP[`OHZHU\TILYVMI\ZPULZZLZ ([7VY[VZVSLPZIHZLK[OLVWLYH[PVUJLU[LYVM;L[O`Z0UZ[P[\[LHUHZZVJPH[PVU^OPJOPZZ[\K`PUN[OLJL[HJLHUZPU[OL4LKP[LYYHULHU:LH -PUHSS`[OL^LH[OLYZ[H[PVU[OLVUS`VULVU[OL9P]PLYHNP]LZWYLZ[PNL[V[OL[V\YPZ[ZP[L

7VY[VZVSL*50:=PHKLS*HZ[PSSV:HUYLTV0TWLYPH;LS PUMV'WVY[VZVSLZHUYLTVP[^^^WVY[VZVSLZHUYLTVP[


AREGAI MARINA

(YLNHP4HYPUHOH\UHZWSLUKPKHWVZPaPVULKPYL[[HTLU[LZ\SSHZWPHNNPHJVU\UWHUVYHTHJOLHWYL S»HUPTHJVUPZ\VPVYPaaVU[PLPZ\VPWYVM\TPULSSVZJLUHYPVZ\NNLZ[P]VKLSWVY[PJJPVSV [\YPZ[PJVKP4HYPUHKLNSP(YLNHPH:HU[V:[LMHUVHS4HYL0TWLYPH 3HZ[Y\[[\YHuJVTWVZ[HKHZ\P[LZLHWWHY[HTLU[P\UYPZ[VYHU[LYHɉUH[VJVUZHSHKHWVZ[P HZLKLYLPU\UHTIPLU[LLSLNHU[LLHJJVNSPLU[LHɈHJJPH[VZ\\UHTVYIPKHZWPHNNPHKPZHIIPH JOLZPYHNNP\UNLH[[YH]LYZHUKV\U]LYKLWYH[VW\U[LNNPH[VKHWPHJL]VSPaVULK»VTIYH 3LWYVWVZ[LWLY\UZVNNPVYUVPUKPTLU[PJHIPSLZVUVTVS[LWSPJP!WLYJOPOH]VNSPHKPMHYLH[[P]P[n ZWVY[P]HJPZVUVSHWHSLZ[YHPSJHTWVKPJHSJL[[VX\LSSVKH[LUUPZPSKP]PUNJLU[LY" WLYJOPOHZVSV]VNSPHKPYLSH_ZVUVWLYML[[LSLJVJJVSLKLS)LH\[`*LU[LY JHWHJPKPYLNHSHYLHYTVUPHLILULZZLYLHSJVYWV

(YLNHP4HYPUHPZZP[\H[LKPUH^VUKLYM\SSVJH[PVUYPNO[VU[OLILHJO^P[OHJVTMVY[PUN]PL^^P[OP[ZOVYPaVUZHUKP[ZWLYM\TLZ[OLZ[YPRPUNZJLULY`VM[OLWVY[H[4HYPUH(YLNHPPU:HU[V:[LMHUVHS4HYL 0TWLYPH;OLZ[Y\J[\YLPZJVTWVZLKVMZ\P[LZHUKHWHY[TLU[ZHÄULYLZ[H\YHU[^P[OZLH[ZPUHULSLNHU[HUK^LSJVTPUNYVVT[OH[V]LYSVVRZHZVM[ZHUK`ILHJO^OPJOJHUILYLHJOLK JYVZZPUNHNYLLUTLHKV^^P[OWSLHZHU[ZOHKV^`HYLHZ;OLWYVWVZHSZMVYHTLTVYHISLZ[H`HYLU\TLYV\Z!MVY[OVZL^OV^HU[[VTHRLZVTLZWVY[Z[OLYLHYL[OLN`TZVJJLYÄLSK[LUUPZÄLSK KP]PUNJLU[LYMVY[OVZL^OVQ\Z[^HU[[VYLSH_[OLILH\[`JLU[LYPZ[OLWLYMLJ[ZVS\[PVUJHWHISLVMNP]PUNOHYTVU`HUK^LSSULZZ[V[OLIVK`

(YLNHP4HYPUH]PH.PHUUP*VaaP:HU[V:[LMHUV(S4HYL0TWLYPH;LS YLZLY]H[PVU'HYLNHPTHYPUHP[^^^HYLNHPTHYPUHP[


MARINA DEGLI AREGAI PORTO TURISTICO

4HYPUHKLNSP(YLNHPOHPKLH[VLYLHSPaaH[VS»VTVUPTVWVY[V[\YPZ[PJVKP:HU[V:[LMHUVHS4HYL (YLNHPuKP]LU\[VPUWVJOPHUUP\U¸T\Z[¹KLSSHUH\[PJHKHKPWVY[VP[HSPHUHSLHKLYZOPWJVUMLYTH[H KHSS»VɈLY[HLKHPU\TLYP3»HWWYVKVW\~PUMH[[PVZWP[HYL PTIHYJHaPVUPJVUKPTLUZPVUPJVTWYLZL [YHPLPTL[YP[LU\[LKPZJYL[HTLU[LZV[[VJVU[YVSSVKHSS»VJJOPV]PNPSLKLSSH;VYYL¶\ULKPÄJPV KPJPUX\LWPHUP¶JOLVZWP[HSHZLKLKPYLaPVUHSLLHTTPUPZ[YH[P]HKLSSHZVJPL[nLNSP\ɉJPKPKP]LYZL HNLUaPLUH\[PJOLSH+LSLNHaPVULKP:WPHNNPH\UIHYL\UYPZ[VYHU[L 5LSS»VɈLY[HKP4HYPUHKLNSP(YLNHPZWPJJHUVSVZ[HIPSPTLU[VIHSULHYLZP[\H[VHSS»LU[YH[H KLSWVY[VJVZ[P[\P[VKH\UHZWPHNNPHH[[YLaaH[HLKH\UHZ[Y\[[\YHPUT\YH[\YH KV]LVS[YLHJHIPULZWVNSPH[VPLZLY]PaPuWYLZLU[LHUJOL\UIHYYPZ[VYHU[LLP¸JH]LZnIH[LH\_¹ \IPJH[PULSTVSVZV[[VÅ\[[VJVUHUULZZV¸KP]PUNJLU[LY¹

4HYPUHKLNSP(YLNHPKLZPNULKHUKI\PS[[OL[V\YPZ[WVY[VM[OLZHTLUHTLPU:HU[V:[LMHUVHS4HYL(YLNHPOHZYHWPKS`ILJVTLHT\Z[MVY0[HSPHUSLPZ\YLIVH[PUNHZPZL]PKLU[PUP[ZWVW\SHYP[` ;OLMHJPSP[`JHUHJJVTTVKH[L IVH[ZVMIL[^LLUHUKTL[YLZPUSLUN[OKPZJYL[LS`^H[JOLKV]LYI`[OL]PNPSHU[L`LVM[OL;V^LY¶HÄ]LZ[VYL`I\PSKPUN¶[OH[HJJVTTVKH[LZ[OLJVTWHU`»Z THUHNLTLU[HUKHKTPUPZ[YH[P]LVMÄJLZHUK[OLVMÄJLZVMHU\TILYVMUH\[PJHSHNLUJPLZ[OL)LHJO+LSLNH[PVUHZ^LSSHZHIHYHUKHYLZ[H\YHU[4HYPUHKLNSP(YLNHP:WHHSZVVMMLYZHZOPW`HYK HILHJOLZ[HISPZOTLU[ZP[LKH[[OLLU[YHUJL[V[OLWVY[JVTWYPZPUNH^LSSLX\PWWLKILHJOHUKHI\PSKPUN^P[OHIHYYLZ[H\YHU[HZ^LSSHZJHIPUZJOHUNPUNYVVTZHUKIH[OYVVTZ HUKºJH]LZnIH[LH\_»SVJH[LKPU[OLWPLYIYLHR^H[LY^P[OHKP]PUNJLU[YLHUUL_L 4HYPUHKLNSP(YLNHP=PH.PHUUP*VaaP:HU[V:[LMHUV(S4HYL0TWLYPH;LS  PUMV'THYPUHKLNSPHYLNHPP[^^^THYPUHKLNSPHYLNHPP[


HOTEL RIVIERA DEI FIORI

Hotel

5LYLHUD dei )LRUL

(SS»PU[LYUVKLSS»HWWYVKV[\YPZ[PJV4HYPUHKP:HU3VYLUaVZVYNLSHZVYWYLUKLU[LZ[Y\[[\YHKLSS»HSILYNV HZ[LSSL/V[LS9P]PLYHKLP-PVYPPSJ\PKPZLNUVHYJOP[L[[VUPJVYPJVYKHSHMVYTHKP\UHWHNVKHZ[\KPH[V WLYPU[LNYHYZPWLYML[[HTLU[LULSS»HTIPLU[LJOLSVJPYJVUKH 3»OV[LSu\U»H\[LU[PJHTLYH]PNSPHZP[\H[HPU\UHWVZPaPVULPU]PKPHIPSLJHWHJLKPNHYHU[PYL\UMHZJPUV WHUVYHTPJVTHHUJOL\UH[YHUX\PSSP[nKPZJYL[HJVUSLZ\LJHTLYLHɈHJJPH[LKPYL[[HTLU[LZ\SSH ZWPHNNPHWYP]H[HLJPYJVUKH[LKHS]LYKLPUVS[YL[\[[LSLZ[HUaLZVUVKV[H[LKPHYPHJVUKPaPVUH[H YPZJHSKHTLU[V[LSLMVUVKPYL[[VMYPNVIHY;=ZH[JHZZHMVY[LLWYLKPZWVZ[LPUVNUPZPUNVSHH[[YLaaH[\YH WLYKHYLSHTPNSPVYLVɈLY[HKPZLY]PaPJVTMVY[LVZWP[HSP[n3HZHSHIHYYPZ[VYHU[LZ\S[LYYHaaV )LS]LKLYLuPSW\U[VK»PUJVU[YVPKLHSLWLY\UHWLYP[P]VZ[\aaPJHU[LVWLY\UHJLUHPUKPTLU[PJHIPSL HɈHJJPH[PZ\SS»PUJHU[L]VSLIHPHN\Z[HUKVSLTPNSPVYPZWLJPHSP[nNHZ[YVUVTPJOLTHYPUHYL

0UZPKL[OL[V\YPZ[PJSHUKPUNVM4HYPUHKP:HU3VYLUaVHYPZLZ[OLZ\YWYPZPUNZ[Y\J[\YLVM[OLZ[HYOV[LS9P]PLYHKLP-PVYP^OVZLHYJOP[LJ[\YHSKLZPNUYLZLTISLZ[OLZOHWLVMHWHNVKHKLZPNULK [VPU[LNYH[LZLHTSLZZS`PU[VP[ZZ\YYV\UKPUNZ;OLOV[LSPZHYLHSTHY]LSZP[\H[LKPUHULU]PHISLWVZP[PVUHISL[VLUZ\YLHWHUVYHTPJHWWLHSI\[HSZVHMHPYS`X\PL[ILJH\ZLVMP[ZYVVTZ[OH[KPYLJ[S`V]LYSVVR [OLWYP]H[LILHJOHUKHYLZ\YYV\UKLKI`NYLLULY`;OL]PL^LUQV`LKMYVTLHJOVM[OLYVVTZPZIYLH[O[HRPUNM\Y[OLYTVYLHSSYVVTZHYLLX\PWWLK^P[OHPYJVUKP[PVUPUNOLH[PUNKPYLJ[[LSLWOVUL TPUPIHYZH[LSSP[L;=ZHMLHUKWYLWHYLKPUL]LY`ZPUNSLWPLJLVMLX\PWTLU[[VNP]L[OLILZ[ZLY]PJLJVTMVY[HUKOVZWP[HSP[`;OLIHYYLZ[H\YHU[VU[OLWHUVYHTH[LYYHJLPZ[OLPKLHSTLL[PUNWSHJL MVYH[HZ[`HWWL[PaLYVYHU\UMVYNL[[HISLKPUULYV]LYSVVRPUN[OLILH\[PM\SIH`LUQV`PUN[OLILZ[ZLHMVVKJ\PZPUL /V[LS9P]PLYHKLP-PVYP=PH(\YLSPH:HU3VYLUaVHS4HYL0TWLYPH;LS YLZLY]H[PVU'OV[LSYP]PLYHKLPÄVYPP[^^^OV[LSYP]PLYHKLPÄVYPP[


MARINA DI SAN LORENZO PORTO TURISTICO

0SWVY[V[\YPZ[PJV4HYPUHKP:HU3VYLUaVu\UYPM\NPVZPJ\YVLHJJVNSPLU[LJOLÄUKHSSHUV[[LKLP [LTWPZLY]P]HKHYPWHYVLH[[YHJJVWLYSLIHYJOLPU[YHUZP[V0UH\N\YH[VULSuVNNP\UHWPJJVSH TLYH]PNSPHWLYSLZVS\aPVUPPUUV]H[P]LJOL[YV]HUVZWHaPVPU\UHUNVSVKLSPaPVZVKLS4HY3PN\YL 0SJVTWSLZZVWVY[\HSLVZWP[HWVZ[PIHYJHKPKPTLUZPVUPJVTWYLZL[YHPLPTL[YP KPZ[YPI\P[PZ\ZL[[LWVU[PSPLZWHaPIHUJOPUHZLTWYLHZZPZ[P[PJVULɉJPLUaHKHSSLZ[Y\[[\YLH[LYYH *VTWSL[HUVSHZ[Y\[[\YHKP]LYZLVɈLY[LJVTTLYJPHSPJVTLJHIPULTHYP[[PTL\UHSILYNVIHYL YPZ[VYHU[PZLUaHJVU[HYLPU\V]PLZLYJPaPJOLZVUVPUMHZLKP\S[PTHaPVUL KPZWVUPIPSPJVUHɉ[[VHNL]VSH[VLJVUM\[\YHWVZZPIPSP[nKPHJX\PZ[V

;OL[V\YPZ[WVY[VM4HYPUHKP:HU3VYLUaVPZHZHMLHUK^LSJVTPUNZOLS[LY^OPJOZPUJLPTTLTVYPHS[PTLZLY]LKHZZOLS[LYHUKTVVYPUNMVYIVH[ZPU[YHUZP[ 6WLULKPU[VKH`P[PZHZTHSS^VUKLYMVY[OLPUUV]H[P]LZVS\[PVUZ[OH[HYLZOV^JHZLKPUHKLSPNO[M\SJVYULYVM[OL3PN\YPHU:LH ;OLWVY[JVTWSL_OHZNV[ILY[OZYHUNPUNPUZPaLMYVT[VTL[LYZKPZ[YPI\[LKV]LYZL]LUWPLYZHUKKVJRZWHJLHS^H`ZZLY]LKLMÄJPLU[S`I`[OLNYV\UKMHJPSP[PLZ ;OLZ[Y\J[\YLOHZNV[HYHUNLVMI\ZPULZZZ\JOHZZOPWWPUNIV_LZHOV[LSIHYZHUKYLZ[H\YHU[ZUV[JV\U[PUN[OLUL^L_LYJPZLZ [OH[HYLULHYPUNJVTWSL[PVUH]HPSHISL^P[OZ\IZPKPaLKYLU[HUKM\[\YLWVZZPIPSP[PLZVMW\YJOHZL 4HYPUHKP:HU3VYLUaV=PH(\YLSPH:HU3VYLUaVHS4HYL0TWLYPH;LS  PUMV'THYPUHKPZHUSVYLUaVP[^^^THYPUHKPZHUSVYLUaVP[


CASTELLARO GOLF RESORT

*HZ[LSSHYV.VSM9LZVY[uSHWPƒTVKLYUHZ[Y\[[\YH[\YPZ[PJVHSILYNOPLYHKLS7VULU[L3PN\YL *VTWYLUKL\U/V[LSX\H[[YVZ[LSSLJVUJHTLYLLHWWHY[HTLU[P]HJHUaHJOLYPJVYKHUV S»HYJOP[L[[\YH[PWPJHKLPIVYNOPSPN\YPZWSLUKPKHTLU[LPUZLYP[PPU\UWHYJVKPL[[HYP 3L]HYPLZPZ[LTHaPVUPZVUVZ[H[LJVUJLWP[LWLYZVKKPZMHYLSLLZPNLUaLKPWYP]HJ`LJVTMVY[ 7VZPaPVUH[VWHUVYHTPJHTLU[LJVU]PZ[HZ\STHYLJPYJVUKH[VKHS]LYKLKLSJHTWVKHNVSMTL[[L HKPZWVZPaPVULKLPZ\VPVZWP[P\UPUZPLTLKPZLY]PaPKPHS[PZZPTVSP]LSSV:WVY[LYLSH_ZVUVHZZPJ\YH[P 6S[YLHSJHTWVKHNVSMKHJ\PPS9LZVY[WYLUKLPSUVTLJPZVUVJHTWPKH[LUUPZJHSJL[[VIHZRL[ ZX\HZOWHSSH]VSVL\UWHYJVIPTIPJVUIPJPJSL[[LLWLYJVYZVZHS\[L3HNYHUKLWPZJPUHLZ[LYUH KH]HU[PHSS»OV[LSLPSJLU[YVILULZZLYLJVUWPZJPUHJVWLY[HHKHJX\HJSPTH[PaaH[HZH\UHIHNUV[\YJV LWHSLZ[YHH[[YLaaH[HJVUZLU[VUVKPTHU[LULYZPPUMVYTHLKP[YV]HYLPSTPNSPVYLLX\PSPIYPVWZPJVÄZPJV

*HZ[LSSHYV.VSM9LZVY[PZ[OLTVZ[TVKLYU[V\YPZ[OV[LSVM>LZ[LYU3PN\YPH0[PUJS\KLZHMV\YZ[HYOV[LS^P[OYVVTZHUKHWHY[TLU[Z^OPJOYLJHSS[OL[`WPJHSHYJOP[LJ[\YLVM[OL3PN\YPHU ]PSSNLZILH\[PM\SS`ZP[\H[LKPUHOLJ[HYLZWHYR=HYPV\ZHJJVTTVKH[PVUZOH]LILLUKLZPNULK[VTLL[[OLULLKZVMWYP]HJ`HUKJVTWVY[:JLUPJHSS`SVJH[LKV]LYSVVRPUN[OLZLHZ\YYV\UKLK I`[OLNYLLUVM[OLNVSMJV\YZL[OLYLZVY[VMMLYZP[ZN\LZ[ZOPNOSL]LSZLY]PJLZ:WVY[ZHUKYLSH_H[PVUHYLHZZ\YLK0UHKKP[PVU[V[OLNVSMJV\YZLMYVT^OPJO[OLYLZVY[[HRLZP[ZUHTL [OLYLHYL[LUUPZJV\Y[ZZVJJLYIHZRL[IHSSZX\HZO]VSSL`IHSSMHJPSP[PLZHUKHWSH`NYV\UKMVYRPKZ^P[OIPJ`JSLZHUKOLHS[O^HSRZ;OLSHYNLV\[KVVYZ^PTTPUNWVVSPUMYVU[VM[OLOV[LS HUK^LSSULZZJLU[LY^P[OPUKVVYZ^PTTPUNWVVS^P[OOLH[LK^H[LYZH\UH;\YRPZOIH[OHUKN`TRLLWÄ[HUKHSSV^`V\[VÄUK[OLILZ[WZ`JOVWO`ZPJHSIHSHUJL *HZ[LSSHYV.VSM9LZVY[:[YHKHWLYP7PHUP*HZ[LSSHYV0TWLYPH;LS YLZLY]H[PVU'JHZ[LSSHYVNVSMP[^^^JHZ[LSSHYVNVSMP[


CALA DEL FORTE PORTO TURISTICO

*HSHKLS-VY[LZVYNLYnPU\UHWVZPaPVULZ[YH[LNPJHULSSHIHPHKLNSP:JVNSPL[[PH=LU[PTPNSPHWLYVษˆYPYL \UHWWYVKVZPJ\YVHK\LWHZZPKH4VU[LJHYSVSHIHZLPKLHSLWLYUH]PNHYLS\UNVSH*VZ[H(aa\YYH YPTHULUKVPU0[HSPH(WLY[V[\[[VSยปHUUV*HSHKLS-VY[LWV[YnHJJVNSPLYLWPยƒKPWVZ[PIHYJHJVU KPTLUZPVUPKHHTL[YPZHYnKV[H[VKP\UPTWVY[HU[LPTWPHU[VMV[V]VS[HPJVWLYWYVK\YYL LULYNPHLSL[[YPJHH[[YH]LYZVWHUULSSPZVSHYPKP\S[PTHNLULYHaPVULJVZyKHZVZ[LULYL\UVZ]PS\WWVPSWPยƒ LJVJVTWH[PIPSLWVZZPIPSLZLJVUKVPWPยƒPUUV]H[P]PJYP[LYPKLSSHIPVHYJOP[L[[\YH0SZ\VWYLJPZV ZJVWVuX\LSSVKPKP]LU[HYL\UWVSVUH\[PJVH[[YLaaH[VWLYHJJVNSPLYLSLLZPNLUaLKPVNUP[PWVKP\UP[n KHSSHKLYP]HWPยƒWPJJVSHHSTLNH`HJO[JVUZWLJPHSPaaHaPVULZPHULSSH]LSHJOLULSTV[VYL :HYnYLHSPaaH[VZHS]HN\HYKHUKVPSMHTVZVยธZJVNSPVยนKLSSH4HYN\UHPYHHSL]HU[LLSLJLSLIYPZWPHNNL KLSSL*HSHUKYLHWVULU[LJVU\UVZ[\KPVH[[LU[VZ\SSL]HYPHaPVUPKLSSLJVYYLU[P

*HSHKLS-VY[L^PSSVJJ\W`HZ[YH[LNPJWVZP[PVUPU[OLIH`VM:JVNSPL[[PPU=LU[PTPNSPH[VWYV]PKLHZHMLOH]LUUV[MHYMYVT4VU[LJHYSV[OLPKLHSIHZLMVYJY\PZPUNHSVUN[OL*V[LKยป(a\YZ[H`PUNPU0[HS` 6WLUHSS`LHY*HSHKLS-VY[LJHUHJJVTTVKH[LV]LYIVH[ZYHUNPUNPUZPaLMYVT[VTL[LYZP[^PSSOH]LHTHQVYWOV[V]VS[HPJZ`Z[LT[VWYVK\JLLSLJ[YPJP[` [OYV\NOSHZ[NLULYH[PVUZVSHYWHULSZPUVYKLY[VZ\WWVY[[OLKL]LSVWTLU[[OLTVZ[LU]PYVUTL[HSMYPLUKS`HZWVZZPISLHJJVYKPUN[V[OLTVZ[PUUV]H[P]LJYP[LYPHVMIPVHYJOP[LJ[\YL 0[Z]LY`W\YWVZLPZ[VILJVTLHร„[[LKWVY[[VTLL[[OLKLTHUKZVMLHJO[`WLVM\UP[MYVT[OLZTHSSLZ[KYPM[[V[OLTLNH`HJO[ZWLJPHSPaPUNPUIV[OZHPSHUKTV[VY 0[^PSSILTHKL[VZHMLN\HYK[OLMHTV\ZยธYVJRยนVM4HYN\UHPYH[V[OLLHZ[HUK[OLMHTV\ZILHJOLZVM*HSHUKYL[V[OL^LZ[^P[OHJHYLM\SZ[\K`VU[OL]HYPH[PVUZVM[OLJ\YYLU[Z *HSHKLS-VY[L=LU[PTPNSPH4HYPUHKP:HU.P\ZLWWL=LU[PTPNSPH;LS    PUMV'JHSHKLSMVY[L]LU[PTPNSPHP[^^^JHSHKLSMVY[L]LU[PTPNSPHP[


SANREMO.it/pag66


SANREMO.it/pag67


SANREMO.it/pag68


Scarica il programma completo

Download the complete program

SANREMO.it/pag69

Téléchargez le programme complét


View with

SANREMO.it/pag70


DUELLO AMOROSO

GEORG FRIEDRICH HAENDEL

LA FANCIULLA DEL WEST

G IACOMO PUCCINI

RECITAL JULES MASSENET

L’UOMO DELLA MANCHA

DALE WA SSERMAN - MITCH LEIGH - JOE DARION

LA TRAVIATA

GIUS EPP E V ER DI

STAG I O N

E

CONCERTO RICHARD WAGNER

LA VALCHIRIA ATTO 1 - TRISTANO E ISOTTA ATTO 2

LA SONNAMBULA

V I N CEN ZO B ELLINI

CONCERTO CECILIA BARTOLI

LI A I S O N S DA N G ER EUS E S

CONCERTO BRYN TERFEL

BAD BOY S

AMICA

PIE TR O MAS C A GNI

Con il sostegno dell’Association des Amis de l’Opéra

STIFFELIO

GI US EPPE V ERD I

PRENOTAZIONI: +377 98 06 28 28

www.opera.mc Con il sostegno di Monte-Carlo SBM

S OTTO L ' A LTO P ATROC I N IO DI S.A.S. IL PRINCIPE ALBERT II SANREMO.it/pag71


SANREMO.it/pag72


link diretto al sito

SANREMO.it/pag73


112


112


SANREMO.it/pag78


SANREMO.it/pag79


SANREMO.it/pag80


SANREMO.it/pag81


link diretto al sito internet

lien direct vers le site

web link

SANREMO.it/pag82


SANREMO.it/pag83

112


SANREMO.it/pag85

112


rivieramarine a dynamic service in shipping

a reliable partner for your bunker purchases worldwide

riviera marine s.a.r.l. “les caravelles� 25, bvd albert 1er mc 98000 montecarlo, principality of monaco phone +37799996148 bunkers@rivieramarine.mc

www.rivieramarine.mc


SANREMO.it/pag87

112


TIPOLOGIA Monolocale Bilocale Trilocale Quadrilocale Attico

SANREMO.it/pag88

PREZZI da 179.000 € 419.000 € 473.000 € 798.000 € 1.207.000 €


SANREMO.it/pag89

113


SANREMO.it/pag91

113


SANREMO.it/pag92


SANREMO.it/pag93


Lord Norman Foster firma la sede del nuovo

Yacht Club di Monaco,

presto capitale mondiale dello

Yachting di lusso.

arà inaugurato tra meno di due anni, entro la primavera del 2014, l’immobile che ospiterà la sede dello Yacht Club di Monaco (YCM) e già si parla di grandi novità ed innovazione nel Principato di Monaco. Verrà infatti realizzata per la prima volta, grazie al progetto concepito dallo studio dell’architetto inglese Lord Norman Foster, una avveniristica struttura che ricorda, nell’aspetto esteriore e per gli spazi interni previsti, quei transatlantici utilizzati nei primi anni del ‘900 per la navigazione transoceanica tra il vecchio ed il nuovo mondo. Posizionata idealmente tra l’Avenue Louis II e il Quai Kennedy, su una porzione del circuito della Formula 1, la futura sede dello YCM sarà anche vicina alla Société Nautique e conterà 18 mila metri quadrati di superficie disposti su cinque piani. Tra le pareti e la facciata composta da molti pannelli di vetro ed alluminio, alloggeranno oltre al Club di Canottaggio, quello della Vela, diverse sale riunioni, la Club House, il Salone d’onore, il Roof-Top bar con la sua piscina all’aperto, l’annessa area fitness ed una biblioteca.

Tutti elementi capaci di accontentare non solo le esigenze degli oltre 1200 membri del Club, ma anche strumenti essenziali per un’area d’accoglienza prestigiosa destinata ai professionisti dello shipping, dello yachting ed armatori che vorranno organizzare incontri, eventi culturali e cene prestigiose. All’ambizioso progetto, oltre alla creatività di Foster, partecipa anche l’architetto monegasco Alexandre Giraldi - lo stesso che ha realizzato per il gruppo Marzocco il grattacielo “Tour Odeon”, ndr - con la supervisione del Dipartimento ai Lavori pubblici monegaschi, diretto da M. Olivier Lavagna, invitato il 26 settembre prossimo dall’Associazione degli Imprenditori Italiani di Monaco (AIIM) per illustrare appunto, nel corso di una cena dibattito organizzata presso la sede dello YCM, le fasi d’avanzamento nella costruzione di questo avveniristico immobile. Insomma le premesse ci sono tutte per annoverare il Principato di Monaco come una tra le più prestigiose capitali dello yachting, centro sportivo e club nautico tra i più performanti del Mediterraneo. Nel frattempo...buon vento a tutti.

SANREMO.it/pag94

Maria Bologna


| Lord Norman Foster signe le siège du nouveau Yacht Club de Monaco, qui dans peu de temps sera la capitale mondiale du yachting de luxe. Nouveauté et innovation dans la Principauté : dans moins de deux ans, au plus tard printemps 2014, le siège du Yacht Club de Monaco (YCM) sera inauguré en grande pompe et ce grâce au projet conçu par le studio de l’architecte anglais Lord Norman Foster qui réalisera en toute première une structure qui rappellera les transatlantiques des premières années du XXème siècle qui naviguèrent sur l’océan entre le vieux et le nouveau monde. Idéalement positionné entre l’Avenue Louis II et le Quai Kennedy, sur une portion du circuit de Formule 1, le futur siège du YCM sera très proche de la Société Nautique et occupera 18.000 mètres carrés sur 5 étages : la structure de verre et d’aluminium hébergera le club de canoë, le club de voile mais aussi des salles de réunion, le club House, le Salon d’honneur, le Roof – Top bar avec sa piscine en plein air, une salle de fitness et une bibliothèque. De nombreux services qui satisferont les exigences des 1200 membres du Club et qui créeront un espace d’accueil prestigieux destiné aux professionnels du shipping, du yachting et des armateurs pour leurs réunions, rencontres et évènements culturels. A’ ce projet ambitieux, participeront également l’architecte monégasque Alexandre Giraldi – celui qui réalisa pour le Groupe Marzocco le gratte-ciel « Tour Odéon » - avec la collaboration et la supervision du Département Travaux Publics Monégasques dirigé par Monsieur Olivier Lavagna, invité le 26 septembre prochain par l’Association des Imprenditori Italiani de Monaco (AIIM) pour illustrer les différentes phases d’avancement des travaux de construction de ce projet tant attendu qui contribuera donc à faire de la Principauté de Monaco une des plus prestigieuses capitales du yachting et des sports nautiques de la Méditerranée. En attendant…bon vent à tous.

© YCM

link diretto al sito

© YCM

SANREMO.it/pag95

113


SANREMO.it/pag96


SANREMO.it/pag97


SANREMO.it/pag98


SANREMO.it/pag99

113


SANREMO.it/pag101


SANREMO.it/pag102


SANREMO.it/pag103

114


SANREMO.it/pag105

114


Independence, Integrity, Intuition.

Behind our success in portfolio management is our understanding of asset classes and their drivers in each geographical market. Competence together with ethics, independence, integrity and the absence of conicts of interest are the key elements in serving our clients. We optimise the return on assets of our clients and we minimise management costs. Hence, since our incorporation in 1999, we have become one of the leading independent asset management companies in the Principality of Monaco.

Monaco Asset Management - Villa Les Fleurs - 27, Blv Princesse Charlotte - MC - 98000 Monaco - Tel +377.97976400 - Fax +377.97976401 SANREMO.it/pag106

www.monacoasset.com


SANREMO.it/pag107


The Other Half of Iran

September 19th - December 20th, 2012 SHADI GHADIRIAN

Be Colourful #2, 2002 60 x 90 cm C-Print

20, avenue de la Costa 98000 - MONACO Tel. : +377 97 70 50 70 Fax : +377 97 70 50 77 info@sem-art.mc w w w. s e m - a r t . m c

“The unique premise of the show is to develop a platform for women artists living and working in Iran today. From a curatorial perspective, I have been working with upwards of 8 female artists, using materials as diverse as photography, painting, sculpture and video. What excites me personally is that, through this exhibition, you will have a rare opportunity to witness the work of Iran’s best known and established artists as well as some of its finest emerging talent. I am also extremely grateful to Hans Ulrich Obrist for agreeing to add his considerable gravitas to the exhibition by kindly collaborating with me on the catalogue. I would also like to thank Sem Art Gallery for their unequivocal support in helping to produce and host what should be one of the most dynamic shows of 2012.” Nina Moaddel SANREMO.it/pag108


SANREMO.it/pag110


SANREMO.it/pag111


SANREMO.it/pag112


from page 91

Cannes Royal and a lot of yachting Every year, Cannes also gives space to Yachting and to the sea with a couple of prestigious events . The first is the Festival de la Plaisance which has reached its 35th edition. From 11th to 16th September one may admire 500 new boats magnificently docked to the quays of the “Vieux Port” or the “Port Pierre Canto”, just a few steps away from La Croisette. A separate section has been devoted to the sale of second-hand boats which have reached about thirty units. Shortly after, from 22nd to 29th September, setting aside engines, the beautiful sailing ships will set sail for the Régates Royales, the final sporting event within the Panerai Trophy. This regatta, a long lasting tradition, dates back to the ‘800s but only with 1929 edition it took on its name Régates Royales when the classic large period sailing ships belonging to many Royals joined the competition. In other words, a sea party where strong emotions and nostalgia will win out.

SANREMO.it/pag113


from page 103

| Before trying benefits of sulfur water or tastisting cakes of incredible lightness, before receiving a perfect massage or participating to a session of water Yogilates, the guest of Grand Hotel Pigna experiences design and art; primarily in the bedrooms, sophisticated and refined rooms, where taste and synthesis form an enviable balance. The large paintings create brightly colored spots in the spa and Liberty panels give a touch of atmosphere in the bar, the reception and restaurant.

SANREMO.it/pag114


SANREMO.it/pag115


Una sfida estrema. Il suo orologio.

Portoghese Yacht Club Chronograph Edition «Volvo Ocean Race 2011–2012». Ref. 3902: i «velisti della domenica» possono anche voltare pagina. Qui, infatti, si parla di una delle regate più impegnative al mondo: la Volvo Ocean Race. Oltre 39 000 miglia nautiche, onde alte più di 30 metri e venti che possono raggiungere i 110 km/h. Una sfida durissima da affrontare con l’orologio giusto: il Portoghese Yacht Club Chronograph Edition «Volvo Ocean Race 2011–2012», con funzione flyback e piccoli secondi con dispositivo di arresto. Chi se ne intende non segue l’onda, la cavalca. Movimento cronografico meccanico di manifattura IWC | Funzione flyback | Sistema di carica automatica a doppio cricchetto IWC | Datario | Vetro zaffiro antiriflesso | Fondello in vetro zaffiro | Cassa in titanio | Quadrante in carbonio | Impermeabile 6 bar | Spessore cassa 14,5 mm | Diametro 45,4 mm | IWC. Engineered for men.

Corso Imperatrice, 3 – SANREMO – Tel. 0184 578169

Profile for Innovation Media Editore

Sanremo.it enjoy riviera dei fiori e cote d'azur  

Luxury & Lifestyle

Sanremo.it enjoy riviera dei fiori e cote d'azur  

Luxury & Lifestyle