a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 50

Nytt om bil

Kraftig vekst i elbilsalget i Europa

Kilde/foto: Bilimportørenes Landsforening

Elbilsalget vokser i Europa NORGE HAR LENGE VÆRT DET LANDET I

der, og vil bare tilta i tiden fremover, sier

000 kroner ved kjøp av en elbil. I de fleste

EUROPA MED HØYEST SALG AV ELBILER,

Andresen.

andre markeder er imidlertid kjøpsavgiftene

MEN NÅ TAR FLERE LAND OSS IGJEN.

på bensin- og dieselbiler vesentlig lavere

– Ingen dumpingpriser på elbil

enn i Norge, og derfor har elbilene hatt

– Det europeiske elbilmarkedet vokste med

Den europeiske salgsstatistikken kommer

svekket konkurransekraft her. Også ladbare

80 prosent i fjor, og det ser bare ut til å tilta

fra bilprodusentorganisasjonen ACEA.

hybrider er et gedigent satsingsområde når

i år, sier Erik Andresen i Bilimportørenes

Elbilsalget i Europa (EU- og EFTA-landene)

bilprodusentene skal senke utslippene.

Landsforening.

har økt med drøyt 80 prosent på ett år, fra

– Norge er et mye mer modent elbil-land

Elbil har vært et smalt nisjeprodukt i de

200 000 elbiler i 2018 til 360 000 i 2019.

også når det kommer til infrastruktur for

fleste markeder i verden, og målt i prosent

EU har satt som mål at hver enkelt bilpro-

lading enn resten av Europa. Og i land

av nybilsalget kan ingen matche Norges

dusents solgte biler i Europa skal ha et

som for eksempel Tyskland kjører folk i

elbil-andel. I Europa har det heller ikke noe

gjennomsnittlig CO2-utslipp på 95 gram per

gjennomsnitt både lengre og fortere enn

sted blitt solgt flere elbiler i rent antall enn i

kilometer eller lavere. Det gjør at lanse-

oss her hjemme. Da blir ladbar hybrid fort

Norge – før nå.

ringene av nye elbilmodeller kommer på

mer kurant enn elbil for mange per i dag,

– Mye tyder på at elbilene begynner å nå

løpende bånd i tiden fremover.

forklarer Andresen.

massemarkedet i Europa, sier Erik Andre-

– Noen har spådd at produsentene vil

sen i Bilimportørenes Landsforening.

måtte dumpe prisene og selge elbiler med

God tilgang på biler i Norge

I 2019 sett under ett ble Norges drøyt 60 000

store tap for å få solgt nok av dem til å

Han påpeker også at det ikke er noe som

solgte elbiler slått av Nederlands 62 000 og

møte utslippskravene sine. Nå ser det ut

tyder på at tilgangen på ladbare biler i Norge

Tysklands 63 000. Mesteparten av oppsvin-

til at elbiler begynner å bli kurante også

vil bli begrenset som følge av økt etterspør-

gen kom i årets siste måneder, og ser man

for kunder på det europeiske kontinentet,

sel i Europa.

på fjerde kvartal alene ble det solgt flere

og at etterspørselen tar seg naturlig opp

– I takt med denne økte etterspørselen

elbiler i både Frankrike (12 000), Tyskland (15

uten slike drastiske virkemidler, mener

trappes også produksjonen opp og norske

000), Nederland (32 000) og Storbritannia (13

Andresen.

importører melder om en god leveringssi-

000) enn her til lands (snaut 11 000).

Norge er ikke alene om å ha solide salgsin-

tuasjon, slik at det ser lyst ut for potensielle

– Det grønne skiftet i transportsektoren er

sentiver for elbiler – i Romania får man for

kunder, avslutter Andresen.

på full fart inn i andre europeiske marke-

eksempel et flatt tilskudd på omtrent 100

50

Nº1 2020

Profile for IN magasinet

IN Trondheim 01-2020  

Vårutgaven 2020 av IN magasinet for Trondheim.

IN Trondheim 01-2020  

Vårutgaven 2020 av IN magasinet for Trondheim.

Profile for inmag
Advertisement