Page 39

Inlandsbanan AB Org.nr. 556438-1795 Not 20 Upplysningar om aktiekapital Antal aktier Antal/värde vid årets ingång Antal/värde vid årets utgång

Kvotvärde per aktie 1 000,00 1 000,00

2 780 2 780

Not 21 Uppskjuten skatt Koncernen

2016-12-31 Temporär skillnad 0

Obeskattade reserver

Uppskjuten skattefordran 0 0

Uppskjuten skatteskuld 774 762 774 762

Uppskjuten skattefordran 0 0 0

Uppskjuten skatteskuld 716 539 1 508 461 2 225 000

Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skatteskuld

2015-12-31 Temporär skillnad 716 539 0

Finansiella anläggningstillgångar Obeskattade reserver Moderbolaget

2016-12-31 Temporär skillnad

Not 22 Långfristiga skulder

Koncernen 2016-12-31 2015-12-31

Skulder till kreditinstitut Amortering efter 5 år

5 651 007 158 000

Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

7 648 337 477 958

Koncernen

Moderbolaget 2016-12-31 2015-12-31 1 470 000 158 000

7 648 337 477 958

Moderbolaget

2016-12-31

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

1 984 758 563 388 2 186 146 7 505 200 12 239 492

2 529 848 803 704 42 500 000 4 954 497 50 788 049

1 226 163 329 530

1 758 113 566 685 42 500 000 3 964 261 48 789 059

Upplupna löner Upplupna sociala avgifter Underhållsbidrag Övrigt

6 842 620 8 398 313

Sida 19 av 20

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB

39

Profile for Destination Inlandsbanan AB

Upplev inlandsbanan 2016  

Års- och hållbarhetsredovisning för koncernen Inlandsbanan

Upplev inlandsbanan 2016  

Års- och hållbarhetsredovisning för koncernen Inlandsbanan