Upplev inlandsbanan 2016

Page 1

Upplev Inlandsbanan

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 för räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31 Koncernen Inlandsbanan ABINNEHÅLL Inlandsbanan i korthet 4 Vd har ordet 5 Intressanta händelser under året

6

Vårt uppdrag 7 Grundstenarna i vår verksamhet

8

Våra mål 10 Vd och koncernlednng 12 Verksamhet 13 Intressenter 14 Hållbarhetsarbete 15 Styrelseordförande har ordet 20 Förvaltningsberättelse 22 Dotterbolagen 25 Resultaträkning 26 Balansräkning 27 Kassaflödesanalys 29 Allmänna upplysningar, noter 31 Underskrifter 40 Revisionsberättelse 41 Granskningsrapport 42


INLANDSBANAN I KORTHET Inlandsbanan AB förvaltar sedan 1993 den 110 mil långa järnvägsanläggningen Inlandsbanan från Mora till Gällivare på uppdrag av staten. Uppdraget innebär att bibehålla och utveckla Inlandsbanan. För detta får Inlandsbanan ett driftsbidrag för att täcka kostnaderna för drift och underhåll av anläggningen.

Inlandsbanan består av: 19 driftplatser (mötesstationer) 20 hållplatser 195 broar (60 % stålbroar) 1,75 miljoner slipers på huvudspår Antal bruttotonkilometer 2016: 61 039 362 km Antal persontåg på Inlandsbanan 2016: 729 stycken/år Bärigheten på banan uppgår idag till 22,5 ton största tillåtna axellast (stax) på hela sträckan MoraArvidsjaur, mer än 70 procent av banan. Inlandsbanan får årligen ett driftbidrag från Trafikverket 2016 var summan 147 miljoner kronor, varav 80 % går direkt till infrastrukturen. Utöver detta erhölls investeringsbidrag, på 45 miljoner kronor från Tillväxtverket genom tidigareläggning av driftbidrag, för andra och sista etappen av bärighetshöjningen mellan Sveg och Brunflo. Inlandsbanan förvaltar 10 % av Sveriges järnvägsnät, det övriga 90 % förvaltas av Trafikverket. Inlandsbanan AB förvaltar banan mellan Mora-Gällivare, samt tvärbanedelen Orsa-Furudal. Banan anknyter till tvärbanorna Arvidsjaur-Jörn, StorumanHällnäs, Hoting-Forsmo och Furudal (Orsa)-Bollnäs. Banan angränsar också till järnväg som förvaltas av Trafikverket i Mora, Brunflo (Östersund) och Gällivare.

4

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB


VD HAR ORDET

A

rbetet med att höja bärigheten på Inlandsbanan fortsatte under 2016. Under sommaren genomfördes bärighetshöjande åtgärder genom slipersförtätning och slipersbyte på sträckan Brånan-Brunflo som är 58 km lång. Slutförandet av denna andra och sista etapp mellan Sveg och Brunflo innebär att europeisk standardbärighet Stax 22,5 ton nu föreligger för hela sträckan MoraArvidsjaur och utgör en milstolpe i Inlandsbanans historia. I november 2016 blev vi utsedd till Årets turismföretagare på företagsgalan Guldgalan i Östersund. Motiveringen till priset löd: ”Inlandsbanan är en unik transportled för gods och persontrafik som går genom Jämtland Härjedalen och Norrlands inland. Peter Ekholm är VD för Inlandsbanan AB och företaget brinner för att skapa möjligheter till bra och miljövänlig kommunikation. Inlandsbanan har med Snötåget bidragit till ökad turism på Destination Vemdalen och kollektivtrafiken mellan Östersund-Mora har fördubblats vintertid. Inlandsbanans mål är att satsa på nya målgrupper och jobbar aktivt i digitala media för att nå ut till nya marknader”

Det var fantastiskt roligt att få ta emot priset och ett kvitto på att tillgången till bra kommunikationer och infrastruktur stärker inlandets besöksnäring. Persontrafik på Inlandsbanan har gjort och kommer att göra skillnad. Vi fick i slutet av året beviljat medfinasiering av Region Jämtland Härjedalen vilket gjorde att vi kunde dra igång med projekt Inlandspendeln den 22 december som planerat. Projektet är en fortsättning på Snötåget som vi tillsammans med besöksnäringen och kommunerna längs sträckan har kört vintertid sedan 2012. Trots en för besöksnäringen väldigt ogynnsam kalender under jul- och nyår 2016 så visade projektet positivt redan från start. Antalet resenärer ökade med tre procent till och med årskiftet jämfört med föregående år vilket är ett bevis på att människor vill åka tåg även på skogen. Målet för projektet är att ta fram underlag som ska ligga till grund för ett politiskt principbeslut om att kollektivtrafiken mellan Mora och Östersund ska flyttas tillbaka från landsvägen till järnvägen. Vår ambition är att modern kollektivtrafik rullar på Inlandsbanan från Lucia 2019.

Peter Ekholm, Vd Inlandsbanan AB och dess dotterbolag

Sveg 2017-03-28

En väl fungerande kollektivtrafik, som av våra ungdomar uppfattas som attraktiv, är en mycket viktig del för en positiv samhällsutveckling. Det är en extra utmaning för glesbygden och här kan modern persontrafik på Inlandsbanan göra skillnad. Peter Ekholm, Vd

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB

5


INTRESSANTA HÄNDELSER UNDER ÅRET Årets turismföretagare 2016

Bärighetshöjning

Kalk- och makadam

Genom sitt arbete med Snötåget och utvecklingen av modern persontrafik i inlandet, blev Peter Ekholm med medarbetare på Inlandsbanan utsedd till Årets turismföretagare på 2016 års Guldgala i Östersubd. Tillgång till bra kommunikationer och infrastruktur har stärkt inlandets besöksnäring och bidragit till ökad turism.

Bärighetshöjningsprojekt genomfördes för sträckan Brånan-Brunflo genom slipersbyte och slipersförtätning på en sträcka av 58 km. Slutförandet av denna andra och sista etapp mellan Sveg och Brunflo innebär att svensk standardbärighet Stax 22,5 ton nu föreligger för hela sträckan Mora-Arvidsjaur, totalt 80 mil. Projektet finansierades genom tidigareläggning av Inlandsbanan AB drift- och underhållsanslag och motfinansierades av Tillväxtverket/strukturfonden för Mellannorrland.

Inlandståg körde under hösten sex stycken tåg med tippvagnar mellan Orsa och Gällivare, norrut med kalk och söderut med grus, ca 3 400 ton i båda riktningar. Fem tåg gick på Inlandsbanan, ett tåg kördes på stambanan eftersom arbete pågick på Gällivare station.Testet tillsammans med LKAB, Nordkalk och Inlandståg har varit mycket lyckosamt och näringen har visat stort intresse. Makadam/ballast är den råvara förutom vatten som utvinns mest i Sverige, och kan bidra till billigare bostadsyggande i södra Sverige.

Projekt Inlandspendeln

I december beslutade Region JH för att finansiera projekt Inlandspendeln med 2,35 mkr, viket innebar att projektet som har som syfte att påvisa behovet av modern persontrafik på järnväg kunde starta. Dagtåget mellan Östersund-Mora startade 22 dec för att kompletteras med pendeltrafik Orsa-Mora samt ÅsarnaÖstersund från den 9: e januari tom 11:e juni 2017 . Projektet finansieras förutom av Regionen även av av Inlandsbanan AB, kommunerna Östersund, Berg, Härjedalen, Orsa och Mora.

Ökad tillgänglighet

Tillgänglighetshöjande åtgärder har genomförts i form av upprustning av perrongen i Dorotea och utbyte av plattformar vid Mora lasarett, Fågelsjö, Åsarna, Överhogdal, Ytterhogdal, Jamtli, Porjus och Vaikijaur. Nya väntkurer är utplacerade i Orsa, Åsarna, Hackås, Fåker och Tandsbyn för pendlingstrafikens behov.

Biodiesel med oktanol från svensk skog

6

Inlandsbanan AB arbetar för att ställa om till fossilfri verksamhet. Under året fortsatte bolaget att köra med lok 273 på RME (Raps Metyl Ester). Under året fick Inlandsbanan även vara med och verifiera ett vässat biobränsle, Verdis Polaris™ Vintra tillverkat av rapsolja samt metanol och oktanol, som båda kommer från svensk skogsråvara.

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB


VÅRT UPPDRAG

I

nlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 15 kommuner längs banan. Destination Inlandsbanan ägs förutom av moderbolaget även av kommunerna Kristinehamn, Filipstad, Storfors och Vansbro. Inlandståg AB ägs till 100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora. Uppdraget från ägarna är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela Inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. En väsentlig del i det arbetet utgörs av att aktivt arbeta för ökade transportvolymer av gods från företag som är verksamma i inlandet, i merparten av de branscher som arbetar inom exempelvis trä, torv och bergskross. Förutom ökade godstransporter ska vi aktivt verka för att persontrafiken på banan ökar. Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

Våra ägarkommuner Gällivare

Gällivare Arjeplog

Jokkmokk

Arvidsjaur

Arjeplog

Sorsele

Arvidsjaur

Storuman

Sorsele Storuman Vilhelmina

Dorotea

Östersund Svenstavik

Strömsund Berg Härjedalen Ljusdal Orsa Mora

Vilhelmina

Strömsund

Dorotea Östersund

Jokkmokk

Sveg Fågelsjö Mora

Ljusdal Orsa

Vansbro Hällefors & Grythyttan Kristinehamn Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB

7


GRUNDSTENARNA I VÅR VERKSAMHET

VISION Dragkraft som utvecklar inlandet

AFFÄRSIDÉ Inlandsbanan erbjuder transporter på ett prisvärt och säkert sätt

8

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB


VÄRDERINGAR GRUNDEN FÖR VÅR VERKSAMHET, VÅRT FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH HUR VI VILL UPPFATTAS, HAR VI SAMMANFATTAT I VÅRA LEDORD: PERSONLIG Vi vill att alla som kommer i kontakt med oss ska få ett personligt bemötande. Det gör vi genom att visa engagemang för och en genuin vilja att möta den enskilda personens behov. Verksamheten är organiserad utifrån tydliga ansvarsfördelningar och korta beslutsvägar vilket gör det möjligt att snabbt gå från ord till handling. Vår småskalighet gör det möjligt att vara både personliga och flexibla. Vi värdesätter relationen med våra intressenter högt genom att löpande följa upp våra åtaganden.

OFFENSIV Vår strävan efter regional utveckling, genom ett offensivt arbete för att integrera Inlandsbanan med det nationella järnvägsnätet, är vägledande för vår verksamhet. De analyser som ligger till grund för våra förbättringsförslag är väl genomarbetade och utgår från vår egen och våra kunders samlade kunskap om Inlandsbanans potential. Vi strävar efter att resenärer, kunder och operatörer ska uppleva våra erbjudanden som unika genom att uppmuntra våra medarbetares kreativitet och handlingskraft.

PÅLITLIG Relationen med våra uppdragsgivare, resenärer, kunder och operatörer ska präglas av förtroende. Vi handlar utifrån den kunskap och den erfarenhet vi har. Vi utgår från mottagarens perspektiv med målsättningen att lösa dennes behov. Vår grundidé är lika enkel som självklar: Värdet av att skapa lösningar i samverkan med våra intressenter är större än värdet av färdigdefinierade erbjudanden. Genom att följa upp resultat och kundnytta i redan genomförda uppdrag, utvecklar vi kvaliteten i kommande uppdrag.

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB

9


VÅRA MÅL SEDAN INLANDSBANAN ANLADES HAR MÅLET VARIT ATT INTEGRERA BANAN MED DET NATIONELLA JÄRNVÄGSSYSTEMET.

S

iktet är inställt på att inta positionen som den viktigaste transportleden för gods- och persontrafik. Att frakta gods på tåg har många fördelar. Både ur ett företagsekonomiskt, miljömässigt och samhällsekonomiskt perspektiv. Näringslivet i kommunerna längs Inlandsbanan domineras av skogs- och gruvnäring, branscher där effektiva transportsystem är nödvändiga för tillväxten. Våra prioriterade mål är:

SNABBARE JÄRNVÄG Vårt mål är att minska restiden på hela banan. Med kortare restid minskas avstånden och det skapas bättre förutsättningar för tillväxt i Inlandet. 1992 upphörde den reguljära persontrafiken på Inlandsbanan och trafiken på sträckan Mora – Gällivare ersattes med buss. Med snabbare förbindelser mellan orterna längs efter Inlandsbanan skapas nu förutsättningar för att åter öppna den reguljära persontrafiken på banan.

HÖJD BÄRIGHET I Sverige, liksom i övriga Europa, är standarden för den största tillåtna axellasten 22,5 ton. Från hösten 2016 har Inlandsbanan en största tillåtna axellast på 22,5 ton på 80 av den totalt 110 mil långa banan. Alltså mer än 70 procent av Inlandsbanan har då standardbärighet. För övriga 30 procent är den största tillåtna axellasten 20 ton. En höjning av bärigheten till 22,5 skulle möjliggöra effektiv godstrafik på hela banan. Höjningen skulle också underlätta integreringen till det nationella järnvägsnätet.

FOSSILFRI BANA Vi har tagit beslutet att aktivt arbeta med miljöanpassning, dels för vår egen attraktionskraft, för att kunna erbjuda våra kunder ett miljövänligt alternativ för transport av gods och passagerare. Men även för att arbeta för de klimatmål som satts upp på EU-, nationell och lokal nivå. Vi arbetar för att den egna trafiken på Inlandsbanan ska vara fossilfri år 2020. Genom differentierade trafikavgifter ska även övriga trafikföretag på Inlandsbanan motiveras att köra fossilfritt.

HELA STRÄCKAN År 2021 ska minst en av tvärbanorna vara öppen för trafik och arbetet för att öppna sträckan MoraKristinehamn ska presenteras i en tidsplan.

10

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB


Ă…rs- och hĂĽllbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB

11


VD OCH KONCERNLEDNING Peter Ekholm är vd för Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståget AB. KONCERNLEDNING 2016 PETER EKHOLM, Vd MATS PORTINSON, Infrastrukturchef Inlandsbanan AB EVA WIDEGREN, Kvalitetschef SMAK (Säkerhet, Miljö, Arbetsmiljö och Kvalité) Inlandsbanan AB ROGER SUNDIN, Chef Inlandståg AB HANS JONSSON, Affärschef Inlandståg AB ULRICA DAHLQVIST, Chef Destination Inlandsbanan AB

Vd

Inlandsbanan AB

12

Destination Inlandsbanan AB

Inlandståg AB

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB


VERKSAMHET

INLANDSBANAN - Regional utveckling Inlandsbanan AB förvaltar sedan 1993 järnvägsanläggningen Inlandsbanan från Mora till Gällivare på uppdrag av staten. Uppdraget innebär att bibehålla och utveckla Inlandsbanan. För detta får Inlandsbanan ett driftsbidrag för att täcka kostnaderna för drift och underhåll av anläggningen. Inlandsbanan arbetar för den regionala utvecklingen av inlandet och dess kommuner. För ägarkommunerna är Inlandsbanan en förutsättning för en stor del av det näringsliv inom framförallt skogs- och gruvnäring som har en stor betydelse i dessa regioner. En utveckling och satsning på Inlandsbanan gynnar inte bara invånarna och näringslivet Jag tycker det är viktigt att vi som beslutsfattare har i kommunerna längs banan utan även den respekt för den betydelse banan har. Både för de här länens nationella tillväxten. utvecklingsmöjligheter men också för att det finns ett affek-

tionsvärde i Inlandsbanan som man inte ska underskatta. ANNA JOHANSSON, INFRASTRUKTURMINISTER

DESTINATION INLANDSBANAN - Mitt i äventyret Destination Inlandsbanan AB bedriver persontrafik på Inlandsbanan genom turisttrafik och reguljär kollektivtrafik. Längs banan finns mängder av äventyr och upplevelser i storslagen natur och turisttrafiken syftar till utveckling av besöksnäringen i ägarkommunerna. Destination Inlandsbanan utvecklar reseupplevelser, säljer och marknadsför paketresor, tågluffarkort och biljetter. Charter är också en del av verksamheten. Inom reguljär kollektivtrafik bedrivs projekt Inlandspendeln. Syftet är visa möjligheterna att köra reguljär kollektivtrafik längs Inlandsbanans sträckning Östersund-Mora.

Vi är helt nöjda med vår resa med Inlandsbanan till Gällivare. Bra bemötande vid beställning av resan, jättebra service ombord. En speciell eloge till tågvärdarna. INGBRITT OCH CURT, RESENÄRER

INLANDSTÅG - Din resurs i inlandet Inlandståg AB är ett järnvägsföretag som bedriver person- och godstrafik på Inlandsbanans och på Trafikverkets infrastruktur samt på ett antal järnvägsnät som förvaltas av övriga infrastrukturförvaltare. Inlandståg står för snabba och säkra godstransporter året runt. Huvuddelen av transporterna består främst av skogsråvaror och torv. I verksamheten ingår även uthyrning av fordon, verkstadsarbeten samt charter och event.

Styrkorna med att samarbeta med Inlandståg är främst deras operativa kompetens. De vet vad de sysslar med och har en lokal kännedom och förankring som är väldigt värdefull.

BJÖRN THUNQVIST, GREEN CARGO

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB

13


INTRESSENTER Koncernen Inlandsbanan har definierade huvudgrupper av intressenter. Nedan visas ett urval av dessa och exempel på hur vi kommunicerar med dem.

KUNDER & SAMARBETSPARTNERS Green Cargo, Norrskog, Strukton, Snälltåget www.inlandsbanan.se, www.inlandstag.se, kundtjänst, resenärernas möten med förare och tågvärd, nyhetsbrev, mässor, sociala medier

Personliga möten, affärsmöten, projekt, löpande uppdateringar vid särskilda händelser, branschmässor, branschdagar

RESENÄRER Turister, pendlare, skolungdomar, sällanresenärer

ÄGARE/STYRELSE Kommunalråd/ägarrepresentater, styrelseledamöter

Ekonomisk rapportering, styrelsemöten, ägarträffar, styrelseportalen, nyhetsbrev

KOMMUN/REGION

Personliga möten, löpande uppdateringar, studiebesök

RKM, Regioner

DESTINATIONERNA

Destinationsbesök, nyhetsbrev, sociala medier

Turistbyråer, destinationsbolag, företagare

Pressrum, www.inlandsbanan.se, www.inlandstag.se, telefon, twitter

MEDIA/OMVÄRLD Lokal- och riksmedia, digitalt och print, sociala medier

SAMHÄLLE Riksdag, regering, myndigheter (Trafikverket, Transportstyrelsen)

Avtal, personliga möten, byggmöten, leveranser, dialog e-post/telefon

Personliga möten, föreskrifter, tillståndsansökningar, lagar, regler, studiebesök, riksdagsseminarium, Almedalen

LEVERANTÖRER Infranord, Crewcom

MEDARBETARE

Ledningsgrupp, arbetsplatsträffar, informationsOperativ personal, chefer, tjänstemän, tågvärdar, fackföreningar, möten, förhandlingar, skyddskommitté, intranät, e-post, personliga möten, intervjuer arbetssökanden

14

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB


HÅLLBARHETSARBETE Inlandsbanan ABs hållbarhetsredovisning täcker in hela koncernens verksamheters hållbarhetsarbete 2016. Ambitionen är att årsredovisningen inklusive hållbarhetsredovisningen för 2016 ska möta informationsbehovet och ge en god bild av Inlandsbanan ABs sociala, ekonomiska och miljömässiga påverkan och resultat.

B

anan har i dag en väl underhållen infrastruktur utifrån de förutsättningar som givits. Det finns trots det relativt stora åtgärdsbehov på grund av tidigare eftersatt underhåll och ersättning av omodernt banmaterial. En detaljerad underhållsplan är framtagen som sträcker sig över en tioårsperiod och ger god möjlighet att prioritera vart underhållsarbetet ska genomföras. En förutsättning för att skapa hållbara transporter på Inlandsbanan är ständig utveckling av banan. Under året genomfördes bärighetshöjning till STAX 22,5 ton på sträckan Röjan till Brunflo, en sträcka på 58 km. På två driftplatser har nya ställverk monterats och fyra stycken planeras att installeras. Det arbetet är förberedande för nytt trafikledningssystem som planeras till år 2020. Inlandsbanan AB har investerat i ett verksamhetssystem som hanterar dokument, processer och ärenden. Verksamhetssystemet ska ge administrativt stöd i dagliga verksamheten. Genom systemet kvalitetssäkrar vi information och gör det enkelt för medarbetarna att söka information. Det medför även kvalitetssäkring av koncernens styrning av verksamheten. I samband med utveckling av verksamhetssystemet har arbete med att skapa ett integrerat verksamhetsledningssystem pågått. Inlandsbanan AB och Inlandståget AB säkerhetsstyrningssystem och arbetsmiljösystem har konverterats från att varit upprättade i föreskrifter till ”high level” struktur, med nya dokumenttyper. Arbetet med att integrera miljöoch kvalitetsledning i systemet pågår. Ledningssystemets struktur utgår från modellen PDCA-cykeln vilket alla processer i ledningssystemet bygger på. PDCA står för planera, genomföra, följa upp/analysera, förbättra (Plan, Do, Check, Act). Syftet är att genom att förbättra processer och rutiner effektivisera och öka lönsamheten för den dagliga verksamheten och strategiska affärsplaneringen.

SAMHÄLLE

K

ollektivtrafik i inlandet

Ett av Inlandsbanans prioriterade mål är att minska restiden på banan. Projekt Inlandspendeln som startade i december 2016 bidrar till att skapa en bättre kommunikation och överbrygger de långa avstånden i inlandet. Dessutom är besöksnäringen en basnäring i regionen. Projektet bidrar till att stimulera besöksnäringen ytterligare samt genererar fler arbetstillfällen. En utvecklad och fungerande kollektivtrafik är en av de viktigaste pusselbitarna för en miljömässigt hållbar uveckling. Den har stor betydelse för en social hållbar integration och social rättvisa. Ett tillgängligt och modernt transportsystem kan hjälpa till att utjämna könsoch klasskillnader. Undersökningar visar att kvinnor i högre grad än män utnyttjar allmän kollektivtrafik istället för bil. Fler kollektiva resesätt skapar bättre förutsättningar för en mer jämställd arbetsmarknad. Vi ser att projektet Inlandspendeln på längre sikt skapar förutsättningar för ett förändrat beteende hos resenärer att lämna bilen och välja ett bekvämt och säkert alternativ med lägre miljöbelastning som kollektivt resande och tågtrafik i synnerhet innebär.

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB

15


T

illgänglighet

Ett långsiktigt arbete med att höja tillgängligheten längs Inlandsbanan pågår. Under 2016 genomfördes tillgänglighetshöjande åtgärder i form av upprustning av perrongen i Dorotea och utbyte av plattformar vid Mora lasarett, Fågelsjö, Åsarna, Överhogdal, Ytterhogdal, Jamtli, Porjus och Vaikijaur. Nya väntkurar är utplacerade i Orsa, Åsarna, Hackås, Fåker och Tandsbyn för pendlingstrafikens behov.

MILJÖARBETE

F

ossilfri Inlandsbana

Inlandsbanan vill ta sitt ansvar för att möjliggöra att Sverige når de uppsatta nationella miljömålen genom att begränsa klimatpåverkan i egna transportupplägg. Då Inlandsbanan inte är elektrifierad drivs fordonen idag på fossil diesel.

R

ME

För att konvertera till fossilfritt biodiesel har en förstudie genomförts på lok 273 av typen T44 med 100 % RME (Raps Metyl Ester) som är helt förnyelsebar. Den RME som Inlandsbanan AB valt att testa i verksamheten kommer från raps odlad i södra Sverige och Danmark. Rapsoljan förestras i Stenungssund med metanol från svensk skog. Utvärderingen har visat att lokets prestanda inte har påverkats samt att lokförarna har varit positiva till köregenskaperna. Utsläppen för loket och den körning som genomfördes minskade koldioxidutsläppen med 63 % sett ur ett livscykelperspektiv. Förstudiens avsikt var att se om det var möjligt att köra äldre diesellok på RME, resultatet visar på att detta är möjligt. Förstudien hade även som mål att undersöka hur marknad och kund ser på en omställning till förnyelsebart bränsle för Inlandsbanan samt hur

16

de ställer sig till eventuell kostnadsökning. Sammanfattningsvis visade kundundersökningen på att samtliga anser att en omställning är positiv och att man kan tänka sig att betala något mer för bra klimat men inte för mycket. Flertalet har uttryckt att de ser att det behövs krav från politiken, kommun, samhälle för ökad vilja att betala för klimatvänliga alternativ. Det finns viss potential att attrahera en ny marknad. För en omställning behöver även infrastrukturen med tankstationer tas med i beräkningen vilket är en utmaning för Inlandsbanan. Frågan är lyft till Jämtlands läns klimatråd för ett gemensamt och samordnat behov i regionen. Inlandsbanan AB har även deltagit i ett projekt där RME blandas med oktanol. Syftet är att förbättra egenskaperna på bränslet. Oktanolen tillverkas av svensk skogsråvara. Som mest har blandningen varit med nio procent oktanol. Loket har fungerat mycket bra med RME-blandningen och vi har inte sett några problem. Projektet ska fortlöpa år 2017.

K

ompositsliprar

EU har beslutat att på sikt fasa ut kreosotimpregnerade träsliprar vilket öppnar för andra materialalternativ för sliperstillverkning. I samarbete med TMR AB och Plaståtervinning AB har Inlandsbanan under hösten förlagt 100 plastsliprar på en sträcka för att se hur de klarar vinterförhållanden. Slipern är framtagen av TMR AB inom ramen för Trafikverkets innovationsupphandling. Kompositslipern är helgjuten av återvunnen plast och väger ca 100 kg styck, förebilden kommer från USA där de används i stor utsträckning. Befästning av rälsen kan både ske med traditionell spikning liksom med klämbefästningar typ Heyback, i båda fallen krävs det att kompositslipern förborras. Nästa steg efter att sliprarna utvärderats kan bli en upphandling i en

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB


större skala, där det även kan vara intressant att återvinna returplast från Inlandskommunerna som material till nya sliprar till Inlandsbanan. En spännande lösning som skulle bidra till både kommunernas och Inlandsbanans miljömål.

För Inlandsbanan är det väldigt viktigt att skapa en arbetsplats som är fri från diskriminering och där alla medarbetare känner sig accepterade utifrån sina egna förutsättningar. Medarbetarnöjdheten mäts med ett övergripande nyckeltal i den årliga medarbetarundersökningen via Zondera. Vår målsättning är att ha en hög andel motiverade medarbetare med gemensamma värderingar och målbild. En förutsättning för att vi ska lyckas är att vi har rätt attityd och inställning. Som inspiration och för att få hjälp med detta så har det i samband med den årliga konferensen arbetats fram hur vi med RMI (rätt mental inställning) kan höja vår lägsta nivå och hur viktigt det är att se, le och ge villkorslöst. Det genomfördes både föreläsningar och work shops som bjöd på energi, inspiration och aktivitet av samtliga.

G

oda relationer

VÅRA MEDARBETARE

A

ttraktiv arbetsplats

Inlandsbanan har som mål att vara en attraktiv och stödjande arbetsplats som erbjuder möjligheter och stimulerande arbetsuppgifter. Kompetensutvecklingen varierar mellan koncernens verksamheter då behoven är olika per enhet. Alla medarbetare i säkerhetstjänst får fortbildning årligen och följs upp enligt lagkrav. Medarbetarnas kompetens, goda omdöme och engagemang har stor betydelse för koncernen.

Utöver de dagliga kontakterna mellan medarbetare och chefer är det årliga medarbetarsamtalet en viktig kontaktyta och en förutsättning för både den enskilda medarbetarens och för koncernens utveckling. Koncernens mål är att minst ett utvecklingssamtal per medarbetare och år ska genomföras, och att medarbetarna ska uppleva sitt samtal som meningsfullt.

N

öjd medarbetarindex 2015

2016

Snitt (jmf 300 externa företag)

64 %

64 %

64 %

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB

17


L

edarskapsutveckling

J

ämställdhet och diskriminering

Inlandsbanan har ambitionen att arbeta med ledarskapsutveckling för att vara beredd att möta nya situationer och utmaningar. Under året 2016 genomfördes en utbildning inom systematiskt arbetsmiljöarbete för samtliga i ledarskap. Utbildningen var inriktad till att alla ska känna arbetsglädje och vi ska vara en hälsosam arbetsplats genom att löpande undersöka läget och vara uppmärksam på medarbetare. Vidare påbörjades ett arbete med en modell och metod att utveckla och förbättra ledarrollerna och ledningsgruppen. Syftet är att öka samarbetet mellan bolagen/avdelningarna, skapa ökad arbetskvalitet och ge en framgångsrik ledningsgrupp. Att vara chef är att vara god och tydlig ledare som tar ansvar och ser sina medarbetare.

H

älsosam arbetsplats

Diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller liknande får inte förekomma inom Inlandsbanan AB. Inget fall av diskriminering anmäldes under 2016. Vid utgången av 2016 var 20 % (10) av Inlandsbanan ABs medarbetare kvinnor, och kvinnor innehade 43 % (3) av chefsbefattningarna. Inlandsbanan AB strävar efter att öka andelen kvinnliga medarbetare genom tydliga kravprofiler för respektive befattning och genom att följa upp utvecklingen. Under 2016 avslutade 6 personer sin anställning på Inlandsbanan AB genom uppsägning, pensionering eller avsked. Personalomsättningen uppgick till 5 (10) %. Medarbetare som avskedas erbjuds det stöd som krävs enligt lokal lagstiftning och praxis.

Inlandsbanan AB strävar mot att vara en hälsosam arbetsplats. Som ett led i målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och utifrån uppfattningen att olika typer av friskvård stärker medarbetarna, har samtliga medarbetare på Inlandsbanan rätt att nyttja en timme i veckan till friskvård på arbetstid. Utöver det har varje medarbetare ett individuellt friskvårdsbidrag. Vi uppmanar till aktiviteter i grupp och under 2016 genomfördes aktiviteter där medarbetare medverkade i bland annat Vårruset samt Bellmanstaffetten. Könsfördelning koncernledning 2016

Kvinnor

18

Fördelning kvinnor och män 2016

Män

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB


SÄKERHET

myndighetskontakt och ser till att krisledning aktiveras vid eventuella behov.

R

iskhantering

Inlandsbanan arbetar löpande med riskhantering för att säkra en förutsägbar och lönsam verksamhet, hantera förväntningar samt skapa förtroende för verksamheten. Det handlar om att identifiera, värdera, hantera och kontrollera de risker och möjligheter som kan påverka uppfyllandet av mål och långsiktiga strategier. Säkerhet och riskbedömning genomsyrar hela verksamheten och har hög prioritering i det dagliga arbetet. År 2016 genomfördes en undersökning hur säkerhetskulturen upplevs i organisationen. Utfallet blev index på 3,0 av 4,0 och deltagande var 98 % av medarbetarna. Säkerhetskultur är för oss gemensamma sätt att tänka och agera i förhållande till risker och säkerhet. Inlandsbanan arbetar med Transportstyrelsens modell som definierar vilka faktorer som bör finnas på plats och fungera i organisationen för att bibehålla och förbättra en bra säkerhetskultur.

För att arbeta effektivt vid eventuell incident genomför organisationen krisövningar. Vid övningen 2016 genomförde de inblandade medarbetarna övningarna med gott resultat. Koncernen hade tre stycken revisioner från Transportstyrelsen utan någon anmärkning. Revisionerna handlade om riskhantering, övervakningsprocessen och kompetensuppföljning. Vidare genomförde koncernen fyra stycken interna revisioner. Koncernen har under 2016 haft få allvarliga olyckor och tillbud. Under året har insatser med information av vikten att rapportera avvikelser genomförts. Insatsen har resulterat i ökad rapportering. Avvikelserapporterna används för att kunna arbeta proaktivt för att förebygga olyckor och tillbud.

Inlandsbanan har utvecklat processen för beredskap och agerande vid nödläge. Organisationen har två beredskapsgrupper, driftberedskap och säkerhetsberedskap. Driftberedskapen tar hand om olycksplatsen och genomför aktiviteter för att kunna återgå i normal drift så snart som möjligt, medan säkerhetsberedskapen ombesörjer faktainsamling,

Externa faktorer

(lagar, regler, konkurrensförhållanden, tillsyn, etc) Ledningens engagemang och syn på säkerhet Säkerhetsstyrning (struktur, system)

Rapporterande, rättvis och lärande

Kunskap, förståelse, motivation

organisation

Faktiskt beteende

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB

19


STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET

U

nder början av 2016 rekryterades en ny vd till Inlandsbanan och dess dotterbolag. Vi fick då glädjen att välkomna Peter Ekholm som under året arbetat hårt med att visa hur viktigt det är med modern infrastruktur i inlandet och hur den bidrar positivt till destinationsutveckling och tillväxt. Vid stämman 2016 beslöts enhälligt att Inlandsbanans vision för dom kommande åren ska vara ”Dragkraften som utvecklar inlandet”. Vidare antog ägarna sex stycken utvecklingspunkter, varav en är att vi ska verka för reguljär kollektivtrafik på banan. Vi arbetar ständigt med att höja banstandarden och hela sträckan Arvidsjaur – Mora har nu en bärighet på 22,2 ton. Detta tack vare den sista bärighetshöjande åtgärden mellan Brunflo – Östersund som blev klar hösten 2016. Destination Inlandsbanan AB arbetar vidare med utvecklingen och ett fördjupat samarbete med de olika destinationerna längs banan.

Arbetet med att de fyra sydligaste kommunerna ska bli delägare i IBAB har påbörjats och till stämman våren 2017 ska det vara klart. Detta är ett led i att verka för att hela banan ska leva. Jag är fortfarande övertygad om att Inlandsbanan är och kommer att bli en stark part till utvecklingen av inlandet och ett komplement till det övriga järnvägsnätet i Sverige. Tillsammans med våra ägarkommuner blir vi dragkraften som utvecklar Inlandet.

Caisa Abrahamsson, Styrelseordförande Inlandsbanan AB

Vi arbetar hela tiden med berörda orter om att öppna tvärbanorna, bl.a Arvidsjaur - Jörn där vi äskat medel från Nationella planen. Under tidig höst så fick Sweco ett uppdrag om att göra en fördjupad kapacitetsanalys för Inlandsbanan kallad ”Tredje spåret”. Denna analys kommer att presenteras under våren 2017.

20

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB


Ă…rs- och hĂĽllbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB

21


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN Inlandsbanan AB bildades 1992 och har enligt avtal med Staten till uppgift att förvalta och utveckla Inlandsbanan från Mora till Gällivare.

FÖRETAGETS UPPGIFT Enligt gällande avtal har Staten överfört ansvaret för Inlandsbanan till Inlandsbanan AB (IBAB) i syfte att såväl gods- som persontrafiken på Inlandsbanan skall ha möjlighet att utvecklas. Enligt gällande bolagsordning och utfärdade ägardirektiv är bolagets uppgifter, i sammanfattning att: •

Utveckla, driva och förvalta Inlandsbanan på sträckan Mora-Gällivare samt anslutande järnvägar.

Utveckla inlandets infrastruktur (Inlandsbanan med anslutande banor) för kommunerna och näringslivets behov.

Skapa förutsättningar för en miljövänlig, samhällsekonomisk och företagsekonomisk lönsam trafik.

Bolaget ska vidare, i alla delar av sin verksamhet, sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av bolagets aktiviteter ska minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

Bolaget skall verka för att tvärbanorna återöppnas för spårbunden trafik.

Aktivt delta i utvecklingen av inlandsbaneturismen.

Sträva efter att bevara gamla stationskulturmiljöer i funktionell standard.

På sikt skapa möjligheter för person- och godstrafik på hela Inlandsbanan, delen Gällivare Kristinehamn.

FÖRETAGETS VISION En dragkraft som utvecklar Inlandet.

FÖRETAGETS VERKSAMHETSIDÉ Inlandsbanan erbjuder transporter på ett prisvärt och säkert sätt.

STYRELSE OCH LEDNING Styrelsen har under året bestått av 5 ledamöter valda av årsstämman samt 1 personalrepresentant.

VD Vd för Inlandsbanan AB under räkenskapsåret var Peter Ekholm.

BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hölls i Östersund den 27 april 2016.

22

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB


ÄGARFÖRHÅLLANDEN Inlandsbanan AB (IBAB) ägs av 15 kommuner utmed sträckan Gällivare - Mora. Största aktieägare är Östersunds kommun med 15,0% av aktiekapitalet. Mora kommun resp. Gällivare kommuner äger vardera 10,8% av aktie-kapitalet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET Godstrafiken uppnådde 61 039 362 bruttoton km 2016 vilket var en minskning med 11% jämfört med 2015 (68 960 903 bruttoton). Skillnaden beror främst på att Inlandståg AB trafikerat andra banor i större utsträckning 2016, beroende på kundernas behov. 82% av godstrafiken trafikerar sträckan MoraÖstersund, 16% sträckan Östersund-Storuman och 2% sträckan Arvidsjaur-Gällivare. En förklaring till de lägre andelarna är att en godstrafikvolym lika stor som godstrafiken på Inlandsbanan går ut på tvärbanorna Storuman-Hällnäs respektive Hoting-Forsmo. För persontrafiken utökades sommarsäsongen med två veckor till tio veckors trafik jämfört med 2015. Flera nyheter lanserades under året, bland annat bokningsbara platser för cykel ombord på tåget, en ekologisk ombordmeny samt de nya paketresorna ” Bushcraft med Inlandsbanan” och ”Flugfiske för kvinnor”. Av totala antalet sålda resor uppgick paketresorna 2016 till 618 stycken (2015 888 st) och antal sålda enstaka resor uppgick till 5 453 stycken (5 993 under 2015). Agentförsäljningen ökade med 57 procent 2016 jämfört med 2015. Persontrafiken totalt över året uppnådde 5 202 081 personkm vilket var en minskning med ca 5 % jämfört med 2015. (5 460 638) Bärighetshöjning Under 2016 genomfördes bärighetshöjningsprojekt för sträckan Brånan-Brunflo genom slipersbyte och slipersförtätning på en sträcka av 58 km till en kostnad av ca 45 Mkr. Slutförandet av denna andra och sista etapp mellan Sveg och Brunflo innebär att svensk standardbärighet Stax 22,5 ton nu föreligger för hela sträckan Mora-Arvidsjaur och utgör en milstolpe i Inlandsbanans historia. Projektet finansierades genom tidigareläggning av Inlandsbanan AB drift- och underhållsanslag och motfinansierades av Tillväxtverket/strukturfonden för Mellannorrland. Fjärrstyrning av driftplatser För att höja trafikkapaciteten (fördubbling) beslutades på hösten att införa fjärrstyrning av 9 strategiska driftplatser (mötesplatser). Projektering har påbörjats för ombyggnation av Orsa, Fågelsjö, Svenstavik, Arvidsjaur. Driftplatserna i Röjan och Jokkmokk är förberedda sedan ombyggnationen 2015. Trafikledningscentraler kommer att etableras i Sveg, Hoting och Storuman.

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB

23


Trafiksäkerhetsåtgärder Bomanläggningar (A-skydd) har installerats i Klösta, Korsta, Söre och Gisselås. Projektet för att byta signallampor till LEDlampor har fortsatt. För att reducera spårspring har nya skyltar tillträdesförbud spår satts upp på samtliga hållplatser/stationer. Busk- och GROT-röjning har skett längs ca 10 mil. Bättre tillgänglighet Tillgänglighetshöjande åtgärder har genomförts i form av upprustning av perrongen i Dorotea och utbyte av plattformar i Mora lasarett, Fågelsjö, Åsarna, Överhogdal, Ytterhogdal, Jamtli, Porjus och Vaikijaur. Nya väntkurar i är utplacerade i Orsa, Åsarna, Hackås, Fåker och Tandsbyn för pendlingstrafikens behov. Projekt Inlandspendeln Under 2016 beviljades motfinansiering av Region J/H. Medfinansieringen står Mora, Orsa, Härjedalen, Berg och Östersund kommuner för tillsammans med Inlandsbanan. Projektet löper på tom juni 2017. Syftet med projektet är att fortsätta utveckla projektet Snötåget samt att se om tåg kan vara ett alternativ till buss i framtida trafikupplägg mellan Mora och Östersund. Vi ser att projektet på längre sikt skapar förutsättningar för ett förändrat beteende hos resenärer att lämna bilen och välja ett bekvämt och säkert alternativ med lägre miljöbelastning som kollektivt resande i allmänhet och tågtrafik i synnerhet innebär. I och med detta projekt får vi även ett underlag på vad moderna och fossilfria persontransporter och reguljär kollektivtrafik och arbets-/skolpendling på Inlandsbanan kostar jämfört med busstransporter, hur det fungerar i praktiken samt hur det tas emot av resenärer. Försäljning av materiel I slutet av 2015 togs beslutet att sälja verkstadsrörelsen och all rullande materiel till Inlandståget AB. Försäljningen genomfördes under 2016. Inlandståget AB gjorde under 2016 reavinst på fordon som ingick i försäljning från Inlandsbanan AB. Reavinsten minus förädlingsvinsten skickas tillbaka till koncernmodern Inlandsbanan AB i form av koncernbidrag för att, i enlighet med ägardirektivet, gå till underhåll av infrastrukturen.

24

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB


DOTTERBOLAGEN Destination Inlandsbanan AB (DIAB) Turistverksamheten bedrivs sedan 2004 i ett särskilt dotterbolag. Ägare Destination Inlandsbanan AB ägs till 92,7 % av Inlandsbanan AB. Övriga ägare är kommunerna Vansbro, Filipstad, Storfors och Kristinehamn. Styrelse Styrelsen i Destination Inlandsbanan AB har under året bestått av 5 ledamöter samt en adjungerad. Vd Vd för Destination Inlandsbanan AB under räkenskapsåret var Peter Ekholm. Årsredovisning och förvaltningsberättelse Styrelsen och vd i Destination Inlandsbanan AB upprättar i särskild ordning årsredovisning och förvaltningsberättelse för företaget. Inlandståget AB (ITÅG) Bolaget etablerades 1 juni 2009 med uppdrag att bedriva person- och godstrafik. Ägare Bolaget är helägt dotterbolag till IBAB. Styrelse Styrelsen i Inlandståget AB består av tre ledamöter. Vd Vd för Inlandståget AB under räkenskapsåret var Peter Ekholm. Årsredovisning och förvaltningsberättelse Styrelsen och vd i Inlandståg AB upprättar i särskild ordning årsredovisning och förvaltningsberättelse för företaget.

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB

25


Inlandsbanan AB Org.nr. 556438-1795

RESULTATRÄKNING

Koncernen 2016-01-01 2015-01-01 2016-12-31 2015-12-31

Not Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter

3, 2, 4, 6, 7

Moderbolaget 2016-01-01 2015-01-01 2016-12-31 2015-12-31

43 246 936 195 004 402 238 251 338

45 761 057 169 334 591 215 095 648

5 394 194 188 274 945 193 669 139

21 617 371 167 721 336 189 338 707

-173 070 095 -139 206 -23 950 141 -41 970 464

-144 856 040 -207 057 -22 072 627 -40 671 644

-152 740 808 -84 559 -23 564 270 -23 479 742

-131 755 317 -199 391 -23 178 843 -26 014 450

-4 524 076 -11 403 -243 667 350

-4 875 240 -700 581 -213 383 189

-1 056 905 -1 965 -200 928 249

-5 213 034 -700 581 -187 061 616

-5 416 012

1 712 459

-7 259 110

2 277 091

675 333 0 -201 607 473 726

275 443 0 -336 936 -61 493

4 232 79 570 -93 687 -9 885

24 414 46 508 -322 209 -251 287

-4 942 286

1 650 966

-7 268 995

2 025 804

0 0 0

0 0 0

6 010 000 1 374 000 7 384 000

-1 500 000 0 -1 500 000

-4 942 286

1 650 966

115 005

525 804

1 652 784

-254 862

-103 151

-34 105

Årets resultat

-3 289 502

1 396 104

11 854

491 699

Hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Minoritetsintressen

-3 277 448 -12 055

1 382 487 13 617

Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader

8, 9 10

Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Övriga ränteintäkter från koncernföretag Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningar utöver plan Erhållna koncernbidrag

Resultat före skatt Skatt på årets resultat

11

Sida 6 av 20

26

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB


Inlandsbanan AB Org.nr. 556438-1795

BALANSRÄKNING

Koncernen 2016-12-31 2015-12-31

Moderbolaget 2016-12-31 2015-12-31

12 379 925 18 490 084

12 947 090 21 536 466

12 379 925 1 610 397

12 947 090 22 533 657

498 561 31 368 570

947 573 35 431 129

498 561 14 488 883

947 573 36 428 320

0 0 1 000 0 1 000

0 0 1 000 3 446 000 3 447 000

1 940 000 12 353 715 1 000 0 14 294 715

1 940 000 0 1 000 0 1 941 000

31 369 570

38 878 129

28 783 598

38 369 320

72 190 72 190

191 682 191 682

31 550 31 550

116 109 116 109

8 767 897 0 414 372 10 597 347 7 454 546 27 234 162

7 041 203 0 265 603 8 705 915 3 829 585 19 842 306

402 906 2 903 155 0 10 595 973 4 970 170 18 872 204

2 280 447 2 518 095 0 7 453 829 2 296 504 14 548 875

20 886 344 20 886 344

52 874 068 52 874 068

7 677 507 7 677 507

49 565 391 49 565 391

Summa omsättningstillgångar

48 192 696

72 908 056

26 581 261

64 230 375

SUMMA TILLGÅNGAR

79 562 266

111 786 185

55 364 859

102 599 695

Not TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

12 13 14

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar

15 16 17

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror

18

Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

19

Kassa och bank Kassa och bank

Sida 7 av 20

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB

27


Inlandsbanan AB Org.nr. 556438-1795 EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital, koncern Aktiekapital Annat eget kapital inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

2 780 000 9 867 102

2 780 000 13 144 551

12 647 102

15 924 551

Minoritetsintresse Summa eget kapital, koncern

64 615 12 711 717

76 669 16 001 220

Eget kapital, moderföretag Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond

20

Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital, moderföretag

Obeskattade reserver

Ackumulerade avskrivningar utöver plan Summa obeskattade reserver

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld Summa avsättningar

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa långfristiga skulder

3 519 410 11 854 3 531 264

3 027 711 491 699 3 519 410

6 850 264

6 838 410

0 0

810 266 810 266

6 820 266 6 820 266

21

774 762 774 762

2 225 000 2 225 000

0 0

0 0

22

5 651 007 0 5 651 007

7 648 337 0 7 648 337

1 470 000 0 1 470 000

7 648 337 0 7 648 337

328 000 35 378 605 0 0 12 478 683 12 239 492 60 424 780

6 799 376 26 089 435 0 0 2 234 768 50 788 049 85 911 628

328 000 32 556 538 3 893 505 132 960 925 013 8 398 313 46 234 329

6 799 376 23 854 562 894 644 1 883 953 158 48 789 059 81 292 682

79 562 266

111 786 185

55 364 859

102 599 695

23

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Sida 8 av 20

28

2 780 000 539 000 3 319 000

0 0

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder

2 780 000 539 000 3 319 000

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB


Inlandsbanan AB Org.nr. 556438-1795

KASSAFLÖDESANALYS

Koncernen 2016-12-31 2015-12-31

Moderbolaget 2016-12-31 2015-12-31

Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta m.m. Erlagd ränta Betald inkomstskatt

2

-5 416 012

1 712 459

-7 259 110

2 277 091

-37 938 880 675 332 -201 607 53 777

4 842 120 275 443 -336 936 421 448

-40 069 095 83 802 -93 687 27 926

5 192 052 70 922 -322 209 361 184

-42 827 390

6 914 534

-47 310 164

7 579 040

119 492 -1 726 782 -5 516 393

-113 772 -2 604 464 11 563 641

84 559 1 877 541 -4 965 470

-116 109 -1 459 831 10 185 999

9 289 168

368 950

8 701 976

1 192 091

14 195 449

11 093 871

5 079 970

10 481 765

-26 466 456

27 222 760

-36 531 588

27 862 955

0

-3 530 171

0

-3 530 171

0

1 736 419

0

1 736 419

-498 561 3 446 000

0 882 000

-498 561 0

0

2 947 439

-911 752

-498 561

-1 793 752

Finansieringsverksamheten Ändring kortfristiga finansiella skulder Amortering långfristiga lån

-6 471 376 -1 997 330

1 110 156 -1 474 252

-4 857 735 0

1 110 156 -1 474 252

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-8 468 706

-364 096

-4 857 735

-364 096

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar Minskning(+)/ökning(-) av fordringar Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av inventarier, verktyg och installationer Försäljning av inventarier, verktyg och installationer Förvärv av pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Amortering långfristig fordran

13

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Sida 9 av 20

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB

29


Inlandsbanan AB Org.nr. 556438-1795

KASSAFLÖDESANALYS

Koncernen 2016-12-31 2015-12-31

Moderbolaget 2016-12-31 2015-12-31

-31 987 723 52 874 068

25 946 912 26 927 155

-41 887 884 49 565 391

25 705 107 23 860 285

20 886 344

52 874 068

7 677 507

49 565 391

Not Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

Sida 10 av 20

30

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB


Inlandsbanan AB Org.nr. 556438-1795

NOTER Not 1

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Värderingsprinciper Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar, avsättningar och skulder Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas: Leasing Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Varulager Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans. Inkomstskatt Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Ersättningar till anställda Pensioner Avgiftsbestämda pensionsplaner Avgifter för avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs löpande.

Sida 11 av 20

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB

31


Inlandsbanan AB Org.nr. 556438-1795 Offentliga bidrag Offentligt bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått eller kommer att få. Offentliga bidrag som inte är förenade med krav på framtida prestation, så kallade ovillkorade bidrag, intäktsförs när villkoren för att få bidraget uppfyllts, det vill säga oftast i samband med att bidrag erhålls. Offentliga bidrag som är förenade med krav på framtida prestation, så kallade villkorade bidrag, skuldförs när bidraget erhålls och intäktsförs därefter när prestationen utförs. Koncernredovisning Dotterföretag Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag. Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade egetkapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 2 Nettoomsättning

Koncernen 2016

Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren Uthyrning av fordon och lokaler Administrativa tjänster Övrigt

1 265 324 701 908 41 279 704 43 246 936

Not 3 Offentliga bidrag Statligt underhållbidrag Tillväxtverket

5 123 420 1 752 435 38 885 202 45 761 057

Koncernen 2016 170 000 000 17 153 713 187 153 713

Moderbolaget 2016

2015

2 282 336 1 740 683 1 371 175 5 394 194

165 000 000 384 374 165 384 374

170 000 000 17 153 713 187 153 713

Sida 12 av 20

32

15 778 992 3 971 964 1 866 416 21 617 372

Moderbolaget 2016

2015

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB

2015

2015

165 000 000 384 374 165 384 374


Inlandsbanan AB Org.nr. 556438-1795 Not 4 Inköp och försäljning inom koncernen

Koncernen 2016

Moderbolaget 2015

Andel av försäljningen som avser koncernföretag Andel av inköpen som avser koncernföretag Not 5 Transaktioner med närstående

Koncernen 2016-12-31 2015-12-31

Lokalhyra Fordonshyra Administrativa tjänster

0 0 0 0

Not 6 Leasingavtal - Finansiell leasing leasegivare

0 0 0 0

Koncernen

Ej intjänade finansiella intäkter Ej garanterade restvärden Not 7 Leasingavtal - Operationell leasing leasegivare

Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: Inom 1 år Mellan 2 till 5 år

2015

65 %

7%

5%

6%

Moderbolaget 2016-12-31 2015-12-31 1 791 372 0 1 099 920 2 891 292

452 227 9 487 122 1 113 622 11 052 971

Moderbolaget

2016

2015

2016

2015

0 0

952 000 800 000

0 0

952 000 800 000

Koncernen

I nettoomsättningen ingår variabla avgifter med

2016

Moderbolaget

2016

2015

2016

2015

2 179 350

5 839 641

2 916 362

15 778 992

545 479 401 792 947 271

599 479 401 792 1 001 271

2 043 823 401 792 2 445 615

2 390 851 401 792 2 792 643

Sida 13 av 20

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB

33


Inlandsbanan AB Org.nr. 556438-1795 Not 8 Leasingavtal - Operationell leasing leasetagare

Koncernen

Under året har företagets leasingavgifter uppgått till Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: Inom 1 år Mellan 2 till 5 år

Not 9 Ersättning till revisorer

2016

2015

2016

2015

4 594 288

4 506 530

2 250 270

3 062 843

2 351 059 607 129 2 958 188

2 200 020 693 081 2 893 101

1 990 146 540 129 2 530 275

2 200 020 693 081 2 893 101

Koncernen 2016

Deloitte AB Revisionsuppdrag Övriga tjänster

Moderbolaget

2015

Moderbolaget 2016

2015

106 000 0

82 000 35 000

65 000 0

45 000 35 000

106 000

117 000

65 000

80 000

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning. Not 10 Personal

Koncernen 2016

2015

Moderbolaget 2016

2015

73,00 9,00 64,00

55,00 10,00 45,00

49,00 6,00 43,00

35,00 5,00 30,00

Medelantalet anställda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Medelantal anställda har varit varav kvinnor varav män

Sida 14 av 20

34

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB


uppgått till Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: Inom 1 år Mellan 2 till 5 år

Inlandsbanan AB Org.nr. 556438-1795

4 594 288

4 506 530

2 250 270

3 062 843

2 351 059 607 129 2 958 188

2 200 020 693 081 2 893 101

1 990 146 540 129 2 530 275

2 200 020 693 081 2 893 101

Löner, ersättningar m.m. Not 9 Ersättning till revisorer Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med Deloitte AB följande belopp: Revisionsuppdrag Övriga tjänster Styrelsen och VD: Löner och ersättningar

Koncernen 2016 106 000 0 1 567 424 106 000 1 567 424

Moderbolaget 2016

2015

2015

82 000 35 000

65 000 0

45 000 35 000

1 609 381 117 000 1 609 381

1 090 740 65 000 1 090 740

1 242 915 80 000 1 242 915

Övriga anställda: Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av Löner och ersättningar 26 481 890 26 089 820 14 315 146 16 205 437 kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning. Pensionskostnader 2 315 215 2 141 322 1 409 100 1 533 410 28 797 105 28 231 142 15 724 246 17 738 847 Not 10 Personal Sociala kostnader

Koncernen 9 256 540 2016

Summa styrelse och övriga Medelantalet anställda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda Könsfördelning i styrelse närvarotimmar relaterade tilloch en företagsledning normal arbetstid. Antal styrelseledamöter Medelantal anställda har varit varav kvinnor varav kvinnor varav män varav män Antal övriga befattningshavare inkl. VD varav kvinnor varav män

9 008 806 2015

Moderbolaget 5 105 096 5 743 157 2015 2016

39 621 069

38 849 329

21 920 082

24 724 919

73,00 6 9,00 2 64,00 4

55,00 9 10,00 3 45,00 6

49,00 6 6,00 2 43,00 4

35,00 6 5,00 2 30,00 4

7 2 5

7 2 5

7 2 5

7 2 5

Sida 14 av 20

Sida 15 av 20

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB

35


Inlandsbanan AB Org.nr. 556438-1795 Not 11 Skatt på årets resultat Koncernen

2016

2015

202 546 1 450 238 1 652 784

-58 232 -196 630 -254 862

-4 942 286

1 650 966

Skattekostnad 22,00% (22,00%)

1 087 303

-363 213

Skatteeffekt av: Ej avdragsgilla kostnader Ej skattepliktiga intäkter Skattemässiga justeringar Underskottsavdrag som nyttjas i år Skatt hänförlig till tidigare år I år uppkomna underskottsavdrag Förändring Uppskjuten skatt Summa Moderbolaget

-79 412 970 0 14 715 -30 273 -56 893 716 374 1 652 784 2016

-18 421 1 413 2 672 145 185 -110 -25 388 -254 862 2015

-103 151 -103 151

-34 105 -34 105

Avstämning av effektiv skatt Resultat före skatt

115 005

525 804

Skattekostnad 22,00% (22,00%)

-25 301

-115 677

-49 434 441 0 -28 857 -103 151

-15 785 606 96 750

Aktuell skatt Uppskjuten skatt

Avstämning av effektiv skatt Resultat före skatt

Aktuell skatt

Skatteeffekt av: Ej avdragsgilla kostnader Ej skattepliktiga intäkter Underskottsavdrag som nyttjas i år Skatt hänförlig till tidigare år Summa

Sida 16 av 20

36

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB

-34 105


Inlandsbanan AB Org.nr. 556438-1795 Not 12 Byggnader och mark

Koncernen 2016-12-31 2015-12-31

Moderbolaget 2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

14 627 921

14 627 921

14 627 921

14 627 921

14 627 921 -1 680 831 -567 165

14 627 921 -1 113 663 -567 168

14 627 921 -1 680 831 -567 165

14 627 921 -1 113 663 -567 168

-2 247 996 12 379 925

-1 680 831 12 947 090

-2 247 996 12 379 925

-1 680 831 12 947 090

Redovisat värde byggnader Redovisat värde markanläggningar Redovisat värde mark

11 288 639 438 397 652 889 12 379 925

11 830 519 463 682 652 889 12 947 090

11 288 639 438 397 652 889 12 379 925

11 830 519 463 682 652 889 12 947 090

6 500 000

6 500 000

6 500 000

6 500 000

Taxeringsvärde Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter: Not 13 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

Koncernen

Moderbolaget

2016-12-31

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

64 419 069 0 -92 607 947 573

62 701 698 3 530 171 -1 812 800 0

72 936 752 0 -65 033 515 0

71 219 381 3 530 171 -1 812 800 0

65 274 035 -42 882 603 55 563 -3 956 911

64 419 069 -39 372 743 798 212 -4 308 072

7 903 237 -50 403 095 44 599 996 -489 740

72 936 752 -46 555 441 798 212 -4 645 866

-46 783 951 18 490 084

-42 882 603 21 536 466

-6 292 839 1 610 397

-50 403 095 22 533 657

Not 14 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Koncernen

Moderbolaget

2016-12-31

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

947 573 498 561 0 -947 573

1 648 422 0 -700 849 0

947 573 498 561 0 -947 573

1 648 422 0 -700 849 0

498 561 498 561

947 573 947 573

498 561 498 561

947 573 947 573

Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde

Sida 17 av 20

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB

37


Inlandsbanan AB Org.nr. 556438-1795 Not 15 Andelar i koncernföretag Koncernen Företag Organisationsnummer

2016-12-31

2015-12-31

Redovisat värde

Redovisat värde

2016-12-31

2015-12-31

Redovisat värde 1 340 000

Redovisat värde 1 340 000

600 000

600 000

1 940 000

1 940 000

Koncernen 2016-12-31 2015-12-31

Moderbolaget 2016-12-31 2015-12-31

Antal/Kap. andel %

Säte

Moderbolaget Företag Organisationsnummer Destination Inlandsbanan AB 556629-7692 Inlandståget AB 556781-9320

Säte Östersund Östersund

Not 16 Fordringar hos koncernföretag

Antal/Kap. andel % 1 340 95,71% 100 100,00%

Tillkommande Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde

0

0

12 353 715

0

0 0

0 0

12 353 715 12 353 715

0 0

Not 17 Andra långfristiga värdepappersinnehav Koncernen

2016-12-31

2015-12-31

1 000

1 000

1 000 1 000

1 000 1 000

2016-12-31

2015-12-31

1 000

1 000

1 000 1 000

1 000 1 000

Koncernen 2016-12-31 2015-12-31

Moderbolaget 2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Moderbolaget Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Not 18 Varulager Färdiga varor och handelsvaror Bokfört värde

72 190

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

191 682

31 550

Koncernen

Moderbolaget

2016-12-31

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

7 454 546

3 829 585

4 970 170

2 296 504

Förutbetalda kostnader

Sida 18 av 20

38

116 109

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB


Inlandsbanan AB Org.nr. 556438-1795 Not 20 Upplysningar om aktiekapital Antal aktier Antal/värde vid årets ingång Antal/värde vid årets utgång

Kvotvärde per aktie 1 000,00 1 000,00

2 780 2 780

Not 21 Uppskjuten skatt Koncernen

2016-12-31 Temporär skillnad 0

Obeskattade reserver

Uppskjuten skattefordran 0 0

Uppskjuten skatteskuld 774 762 774 762

Uppskjuten skattefordran 0 0 0

Uppskjuten skatteskuld 716 539 1 508 461 2 225 000

Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skatteskuld

2015-12-31 Temporär skillnad 716 539 0

Finansiella anläggningstillgångar Obeskattade reserver Moderbolaget

2016-12-31 Temporär skillnad

Not 22 Långfristiga skulder

Koncernen 2016-12-31 2015-12-31

Skulder till kreditinstitut Amortering efter 5 år

5 651 007 158 000

Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

7 648 337 477 958

Koncernen

Moderbolaget 2016-12-31 2015-12-31 1 470 000 158 000

7 648 337 477 958

Moderbolaget

2016-12-31

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

1 984 758 563 388 2 186 146 7 505 200 12 239 492

2 529 848 803 704 42 500 000 4 954 497 50 788 049

1 226 163 329 530

1 758 113 566 685 42 500 000 3 964 261 48 789 059

Upplupna löner Upplupna sociala avgifter Underhållsbidrag Övrigt

6 842 620 8 398 313

Sida 19 av 20

Års- och hållbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB

39


40

Ă…rs- och hĂĽllbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB


Ă…rs- och hĂĽllbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan AB

41


42

Ă…rs- och hĂĽllbarhetsredovisning 2016 | Inlandsbanan ABwww.inlandsbanan.se