Industrielinqs Catalogus 2020

Page 1

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

20

Gids voor de industriële delta ∙ www.industrielinqs.nl IlinqsCAT2020 omslag los.indd 1

16-01-20 16:36 09:59 14-01-20


ww

Ind I

De D in ei vanv netn

Adv Mainnovation Adv Mainnovation 210x297 210x297 met afloop3mm.indd met afloop3mm.indd 1 1 20 A 20 cover.indd A cover.indd 2 2 IlinqsCAT2020 omslag los.indd 2

19-09-18 19-09-18 14:5614:56

16-01-20 09:59


Vind vandaag uw leverancier voor morgen Industrielinqs pers en platform levert als kennispartner voor de industrie

05 UPDATE

een bijdrage aan een duurzame industrie. Dat doen we het hele jaar

Bij investeringsprojecten tellen energie-efficiëntie, verduurzaming en

door met journalistieke producties en bijeenkomsten voor onze

veiligheid zwaarder mee dan ooit. Om de trend te volgen en de lezer

magazines, websites, congressen, film en social media.

meer van dienst te zijn, heeft Industrielinqs besloten om halverwege dit jaar een nieuwe uitgave te publiceren: een Project & Innovatie-update.

Eén maal per jaar maken we de Industrielinqs Catalogus. Dit naslagwerk biedt al jaren een compleet overzicht van honderden leveranciers, oplei-

06 BLIK OP DE TOEKOMST

ders, kennispartners en dienstverleners. Ook voor 2020 is dit complete

In diverse artikelen worden belangrijke ontwikkelingen behandeld die

naslagwerk uw gids voor de industriële delta.

komend jaar uitvoerig onder de aandacht komen in de magazines van Industrielinqs, op de internetsites en tijdens diverse bijeenkomsten.

We geven u bovendien een journalistieke blik op de toekomst dankzij een aantal artikelen over in het oog springende industriële trends.

27 BEDRIJFSPROFIELEN

Een belangrijke functie van deze catalogus is om uw gids te zijn voor

38 MATRIX

de industriële delta. Daarvoor staat in deze editie van de catalogus de

Een alfabetisch overzicht van leveranciers, diensten en industrieën. U

matrix van leveranciers, diensten en industrieën. U kunt overzichtelijk

kunt overzichtelijk zoeken op zowel de dienstverlening als de sector

zoeken op zowel de dienstverlening als de sector waarin u actief bent.

waarin u actief bent.

Honderden bedrijven en opleidingscentra presenteren zich in dit overzicht, zowel gedrukt als op de website van de gids. Het overzicht van

72 BRANCHEORGANISATIES

relevante brancheorganisaties maakt deze uitgave als actueel naslag-

Een overzicht van brancheorganisaties die een belangrijke rol spelen

werk compleet.

in de industrie.

De crossmediale aanpak van deze uitgave zorgt dat u in één oogopslag

HOE KAN IK...

de juiste partij vindt voor uw vraagstuk. Daarnaast kunt u online aanvul-

Een vermelding regelen in de Industrielinqs Catalogus:

lende informatie vinden via www.industrielinqs.nl/bedrijven-catalogus.

www.industrielinqs.nl/bedrijven-catalogus of specials@industrielinqs.nl

Meer details van alle vermeldingen in deze catalogus vindt u op www.industrielinqs.nl/bedrijven-catalogus

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

20 B inhoud.indd 3

3

14-01-20 16:38


vincotte.nl

20 Advertenties.indd 4

14-01-20 16:39


Update Halverwege het vorige decennium is de procesindustrie in Nederland en Vlaanderen gaan opbloeien na de magere crisisjaren. Dat is ook aan onze bladen te zien. Zo pakten we de projecten-rubriek in Petrochem weer op. Momenteel omvat die maar liefst elf pagina’s. En ook in onze andere periodieken, iMaintain en Utilities voerden we investerings-updates in. Er zijn meer investeringen dan ooit. De procesindustrie is dus weer springlevend. Maar wel anders. Zoals mensen die een persoonlijke crisis hebben meegemaakt, vaak anders in het leven staan. Bewuster. Dat kun je ook over de industrie zeggen. Bij investeringsprojecten tellen energie-efficiëntie, verduurzaming en veiligheid zwaarder mee dan ooit. Trends die we in deze catalogus ook uitgebreid behandelen. Daarbij anticiperen veel bedrijven op toekomstige regelgeving. Maar dat niet alleen. Het lijkt erop dat veel mensen uit de industrie ook bewuster uit de crisis zijn gekomen.

Om de trend te volgen en de lezer meer van dienst te zijn, heeft Industrielinqs besloten om naast deze Catalogus ook halverwege het jaar een bijzondere uitgave te publiceren: een Project & Innovatieupdate. Deze uitgave zal nog meer dan de Catalogus de investeringen en innovaties in verschillende industriële sectoren in kaart brengen. Nieuwbouw, grote onderhoudsprojecten en hoopgevende proefprojecten zullen uitgebreid de revue passeren. Heeft u informatie of wilt u met uw bedrijf deel uitmaken van deze update, laat het ons weten. En houd vooral uw post in de gaten omstreeks juni.

Wim Raaijen, centraal hoofdredacteur Industrielinqs wim@industrielinqs.nl

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

20 D intro.indd 5

5

14-01-20 16:41


ENERGIETRANSITIE

Overheid moet weg bereiden naar emissieloze industrie De energiebranche transformeerde in twintig jaar tijd van een geleide naar een vrije markt. De komende twintig jaar staan vooral in het teken van decarbonisatie en elektrificering. Hoewel de overheid zich formeel niet meer bemoeit met de liberale energiemarkt, vraagt deze juist om meer sturing. De overheid zal de subsidiewortel en belastingstok slim moeten inzetten om in 2050 emissieneutraal te kunnen produceren.

David van Baarle

6

Het vakblad Utilities is twintig jaar geleden ontstaan dankzij een belangrijke politieke beslissing: de liberalisering van de energiemarkt. De nutsbedrijven die gas, licht en water verzorgden voor burgers en bedrijven waren tot 2000 in handen van gemeentes en provincies. De regie van de energievoorziening lag in handen van de Samenwerkende Elektriciteits Productie-bedrijven (SEP). In feite vormden de energiebedrijven een kartel: de markt werd geografisch verdeeld en de SEP bepaalde hoeveel elektriciteit elke energiecentrale dagelijks mocht opwekken ĂŠn leveren. Dat kartel was tegen het zere been van het kabinet Kok en men besloot de markt in drie fases te liberaliseren. Praktisch betekende dit dat burgers en bedrijven zelf mochten beslissen van wie ze elektriciteit, gas en water inkochten. De industriegrootverbruikers waren als eerste aan de beurt en de grote vraag bij de eerste liberaliseringsgolf was: make or buy. Oftewel, ga ik slim inkopen of word ik zelf handelaar op de energiemarkt? Veel bedrijven hadden namelijk

al een eigen stoomvoorziening en met warmtekrachtkoppeling konden ze daar elektriciteitsproductie aan toevoegen. Omdat het rendement van de cogeneratiecentrales veel hoger was, besloot kabinet Balkenende zelfs dat WKK onder de ministeriĂŤle regeling milieukwaliteit elektriciteitsproductie (MEP) zou vallen. De MEP-subsidie werd voor velen een voorbeeld van een falend subsidiebeleid. Telkens als een regeling succesvol werd, ging hij aan zijn eigen succes ten onder. Dat bleek onder meer toen in de tweede liberaliseringsgolf ook de glastuinbouw voor dezelfde keuze werd gesteld. Massaal ging men over op warmtekrachtkoppeling en in de hoogtijdagen verdiende een paprikateler meer geld aan de spark spread dan aan zijn groente. In 2006 werd de regeling dan ook wegens succes gestopt. Men had wel geleerd van de fouten uit het verleden en stelde een duidelijk grensbedrag aan de opvolger van de MEP: de stimulering duurzame energie (SDE). Decarbonisatie Inmiddels is de politieke consensus bij de meeste Europese lidstaten dat de uitstoot van fossiele brandstoffen moet worden teruggedrongen. Om de prijs van duurzame energie te nivelleren met de goedkope prijs van fossiele brandstoffen besloot de EU in 2005 te beginnen met de zogenaamde European Emission Trade Scheme. Emissiehandel dus, een van de drie flexibiliteitsmechanismes uit het Kyotoprotocol. Om carbon leakage te voorkomen, kreeg de industrie wel gratis rechten. Te veel rechten, waardoor de prijs per ton CO2 ver onder de maat bleef voor duurzame investeringen. Om dat te veranderen, besloot de EU rechten uit de markt te halen in de zogenaamde marktstabiliteitsreserve. De CO2-prijs steeg vrijwel direct naar dertig euro. Nog steeds te weinig voor veel CO2-besparende projecten, maar het hielp wel.

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

20 Artikel05.indd 6

14-01-20 16:42


ENERGIETRANSITIE

Om de Europese emissiereductiedoelstelling van minstens veertig procent in 2030 te verwezenlijken, moeten de sectoren die onder de EU-ETS vallen hun emissies met 43 procent verlagen ten opzichte van 2005. De EU besloot daarom het totale aantal emissierechten sneller te laten dalen: vanaf 2021 jaarlijks met 2,2 in plaats van 1,74 procent. Dat stemt overeen met een extra emissiereductie van circa 556 miljoen ton tussen 2020 en 2030. Dit is ongeveer evenveel als de jaarlijkse uitstoot van het Verenigd Koninkrijk. Klimaatakkoord De Nederlandse industrie had in 2013 al een Energieakkoord afgesloten waarin het beloofde het finale energieverbruik van gemiddeld 1,5 procent per jaar terug te dringen. Daarbij zou het honderd petajoule extra energiebesparing realiseren per 2020. Het aandeel hernieuwbaar zou veertien procent zijn in 2020 en zestien procent in 2023. Daarna volgde het Klimaatakkoord, dat ambitieuzere doelstellingen neerlegde dan de EU-regels voorschreven. De industrie, energiebranche, transportsector, gebouwde omgeving en landbouwsector spraken af de emissies in 2030 terug te dringen met 49 procent ten

opzichte van 1990. Onder druk van de publieke opinie besloot men bovendien dat tweederde van de kosten van deze emissiereductie bij de industrie terecht moest komen. Heden Inmiddels is het Klimaatakkoord een politiek akkoord geworden, maar nog steeds niet verankerd in een klimaatwet. De focus van het kabinet is verschoven van duurzame opwekking naar het zo snel mogelijk beperken van de Nederlandse CO2-emissie. De stimuleringsmaatregel SDE+ krijgt daarom een opvolger: SDE++. Die subtiele verschuiving heeft een behoorlijke impact. Want hoewel zonneen windenergie mooie, duurzame bronnen zijn, zijn ze relatief duur per ton vermeden CO2 vergeleken met het afvangen en opslaan van CO2 (carbon capture and storage, CCS). Maar, ondanks de lage investering per vermeden ton CO2, ligt CCS politiek gevoelig. De milieulobby ziet het ondergronds opslaan van broeikasgassen als tijdelijke oplossing. Men is bang dat de investeringen in CCS ten koste gaan van daadwerkelijk emissieloze energieopwekking. Minister Wiebes geeft gehoor aan deze geluiden door grenzen te stellen aan

subsidies voor CCS. Zo krijgen alleen projecten subsidie waar geen kosteneffectief alternatief voorhanden is. Bovendien stelde Wiebes een plafond in voor subsidiëring van industriële CCS van 7,2 megaton. Na 2035 kan de industrie sowieso geen nieuwe subsidieaanvragen voor CCS indienen. Een betere oplossing is dan ook CCU, waarbij de U staat voor utilisation. Oftewel, het nuttig inzetten van de afgevangen CO2 voor bijvoorbeeld de groei van kasplanten. De glastuinbouwsector krijgt al jarenlang CO2 van Shell via de Ocap-leiding en inmiddels levert ook afvalenergiebedrijf AVR afgevangen CO2 aan glastuinbouwers. Nog mooier is de productie van methanol met groene waterstof en afgevangen CO2, wat BioMCN al doet in Delfzijl. Of het Duitse Covestro dat CO2 inzet bij de productie van matrassen, kunstvezels en zelfs tennisvelden. CO2 is op vele manieren nuttig in te zetten. Zo is het ook een middel om textiel te verven zonder waterverspilling en vervuiling (Dyecoo). Power-to-X Uiteraard is CCS niet de enige optie om de CO2-honger van de industrie terug te dringen. Nederland heeft inmiddels zo’n INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

20 Artikel05.indd 7

7

14-01-20 16:42


Perslucht, stroom of stikstof nodig?

Atlas Copco Rental, uw 24/7 verhuurpartner Voor geplande activiteiten, storingen of noodsituaties. Onze verhuurvloot biedt voor elke toepassing in uw bedrijf een energiezuinige en eďŹƒciĂŤnte oplossing. +31 (0)10 23 10 110 www.atlascopcorental.nl

20 Advertenties.indd 8 Industrielinqs.indd 1 ATLAS COPCO adv NL

14-01-20 16:39 06/12/2019 10:41


één gigawatt aan offshore windvermogen staan en zou deze capaciteit rond 2023 moeten verviervoudigen. In 2030 streeft de overheid zelfs naar een offshore capaciteit van elf gigawatt. De uitdaging hierbij is dat er tekorten ontstaan bij windstilte en overschotten bij harde wind. Dit intermitterende karakter van wind is een kans voor de industrie. Bij overschotten zou ze namelijk kunnen overstappen van aardgas naar elektrische warmtebronnen. Met name de lage temperatuurranges tot 150 graden Celsius zouden volgens technische experts alleen nog maar met warmtepompen moeten worden opgewekt. Voor hogere temperaturen zijn warmtepompen nog niet geschikt, maar met mechanische damprecompressie zijn nog wel slagen te maken. En anders kan de industrie altijd nog gewoon een elektrische stoomketel gebruiken. Stork Thermeq en Huikeshoven experimenteerden al bij USG en bij Emmtec kijkt TNO of de afgassenketel elektrisch kan worden verwarmd. Elektrochemische conversie Overtollige elektriciteit is ook in te zetten voor elektrochemische processen of de productie van waterstofgas. Tot nog toe lijkt de conversie van elektriciteit naar waterstof nog het meest succesvol. Zowel in de Eemshaven als in Rotterdam bestaan serieuze plannen voor elektrolysers met capaciteiten van een paar megawatt tot zelfs één gigawatt. Die laatste is wel heel ambitieus gezien het feit dat de eerste elektrolyser, van HyStore en net in gebruik genomen, een capaciteit heeft van één megawatt. Een andere interessante toepassing van duurzame elektriciteit is de elektrochemische productie van grondstoffen voor de chemie. Helemaal als kooldioxide kan worden gebruikt als grondstof. TNO Voltachem onderzoekt de mogelijkheden van elektrochemische conversie van CO2 of de inzet van groene waterstof in thermo-katalytische processen. De economische haalbaarheid van deze processen is met name afhankelijk van de hoeveelheid elektriciteit die nodig is om de conversie in gang te zetten. Op die manier kunnen basischemicaliën als koolmonoxide, mierenzuur en oxaalzuur worden gemaakt. TNO ontwikkelde zelfs nog efficiëntere elektrochemische processen door

FOTO: SIEMENS

ENERGIETRANSITIE

zowel de kathode als de anode van een elektrolyser te benutten. Zo is het de onderzoekers al gelukt om kooldioxide naar koolmonoxide te reduceren aan de kathodezijde, terwijl de anode propyleenglycol omzet in melkzuur. De beschikbare duurzame elektriciteit wordt op deze manier twee keer zo efficiënt ingezet. Nog interessanter is dat hetzelfde principe kan worden toegepast bij de productie van chloor. Bedrijven als Nouryon gebruiken al jaren elektrolysers voor het omzetten van zout in chloor. Dit proces vindt aan de anode plaats terwijl de kathode onbenut blijft. Ook hier zou men aan de anodekant kooldioxide kunnen reduceren tot koolmonoxide. Daarmee zouden beide producten een stuk goedkoper worden en krijgt overtollige elektriciteit meer waarde. Toekomst De Nederlandse industrie is met name concurrerend omdat ze economisch afgeschreven assets nog steeds efficiënt kan inzetten. In die processen is aardgas nog steeds de dominante energiebron. Echt grote doorbraken op het gebied van energie- en CO2-besparing zullen echter moeten worden gevonden in heel andere processen. Daar zijn al voorbeelden van. Zo maakte chemiebedrijf Kemira

tot voor kort het vlokmiddel acrylamide in een reactor waar veel energie en hoge drukken aan te pas kwamen. Nu gebruikt het bedrijf enzymen als katalysator. Weg hoge drukken en temperaturen. De productie is wel tien keer lager geworden, maar dat compenseert het bedrijf door meerdere van deze reactoren dichter bij de klant te bouwen. Of wat te denken van microreactoren? Alles wat in de procesindustrie op grote schaal gebeurt met hoge temperaturen en hoge drukken kan ook op zeecontainer formaat worden uitgevoerd. De spinning disc reactor van het Nederlandse Flowid doet hetzelfde als een batchreactor op grote schaal doet, maar dan mechanisch. Bedrijven als Bayer en Boerhringer investeerden tien jaar geleden al in bedrijven die microreactoren en scheidingsinstallaties maakten. De output van deze minifabrieken is niet groot, maar kan eenvoudig worden opgeschaald door er veel bij elkaar te zetten. Bovendien kunnen de containers dichter bij de klant worden gezet omdat de processen kleiner en veiliger zijn. Goedkoop is het nog niet, daarom zullen voorlopig alleen producten met hoge toegevoegde waarde op deze manier worden geproduceerd. Zoals op maat gemaakte medicijnen of producten die in normale batchreactoren niet kunnen worden geproduceerd. ■ INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

20 Artikel05.indd 9

9

14-01-20 16:42


VEILIGHEID

‘Veiligheid gaat over communiceren’ Bedrijven in de procesindustrie proberen op allerlei manieren de veiligheid op de site te beïnvloeden. Veiligheid is immers niet vanzelfsprekend. ‘Als het gaat over veiligheid, mag de aandacht nooit verslappen’, vindt Rob Laarman van Air Liquide Rozenburg. Taal is daarbij een niet te onderschatten factor.

Laura van der Linde

In 2019 won Air Liquide Rozenburg de VOMI Safety eXperience Award. Waarom deed juist dit bedrijf het zo goed op het gebied van veiligheid? ‘Wij zijn ervan overtuigd dat een goede sfeer op alle manieren positief bijdraagt aan het bedrijfsresultaat’, vertelt André Rekveld, indertijd interimmanager op Rozenburg. Zijn eigenlijke functie is operations director Air Liquide Benelux. ‘Het zorgt voor gemotiveerde medewerkers die op elkaar letten, die beschermend zijn richting elkaar.’ Het maakt ook dat je elkaar durft aan te spreken als het gaat over veiligheid. ‘Hoewel er ook nog wel een uitdaging ligt om dat nog wat te verbeteren’, voegt Rekveld hier eerlijk aan toe. Omdat hij zelf deel uitmaakt van het MT is het voor hem makkelijker mensen aan te spreken op onveilig gedrag. ‘Maar durven medewerkers elkaar onderling aan te spreken? Natuurlijk gebeurt het wel als ze zien dat er echt een gevaarlijke situatie op de loer ligt. Maar ga je tegen je collega zeggen dat hij de trapleuning vast moet houden? Het zou wel moeten, maar ik begrijp dat dit lastig is. Ik denk dat veel bedrijven hier mee worstelen.’ De waarom-vraag Air Liquide Rozenburg heeft lang gezocht naar een aanpak om dit ‘elkaar aanspreken’ te verbeteren. SHEQ-manager Rob Laarman: ‘We zijn ooit begonnen met observatierondes. En ja, dat was net zo schoolmeesterachtig als het klinkt. Het waren voornamelijk inspecties met een technische inslag. Daar zijn toen gedragsobservaties bijgekomen, maar die hadden nog steeds de lading ‘van bovenaf op de vingers kijken’. Dat moest anders.’ Zo ontstond anderhalf jaar geleden het concept ‘Talking makes sense’ waarbij medewerkers worden aangespoord om met elkaar in dialoog te gaan over veiligheid. ‘Het concept is een communicatie-

10

middel dat medewerkers en contractors een handvat geeft om elkaar aan te spreken. Weg met de drempels, weg met het niveauverschil. Elkaar aanspreken doe je omdat de veiligheid van de ander, en die van jezelf, je aan het hart gaat.’ Waar dit concept ook sterk op inzet, is de waarom-vraag. ‘Ik wil graag dat mensen weten waarom specifieke veiligheidsmaatregelen belangrijk zijn. Wat zijn de consequenties als het fout gaat?’ Verder is Air Liquide heel duidelijk over de consequentie van het bewust negeren van de veiligheidsregels. ‘Wil je je niet aan die regels houden, dan wil je hier niet werken. Het gebeurt zelden dat we mensen weg sturen, maar het is wel eens voorgekomen’, vertelt Laarman. Van tevoren bedenken Het bedrijf blijft verder steeds scherp als het gaat om het verbeteren van de veiligheid. Laarman: ‘We participeren in een onderzoek van RIVM-DCMR naar de ‘Just Culture’. Vopak en Shell Pernis sluiten ook aan, dus we bevinden ons in goed gezelschap.’ De bedrijven willen graag van elkaar leren. Laarman denkt dat op de site Rozenburg nog te vaak reactief wordt gehandeld. ‘Hoe buigen we dit om naar proactief? Dus geen beslissingen nemen over gereedschap of een werkwijze na een incident, maar van tevoren bedenken hoe dit veiliger kan. We moeten die discussie naar voren zien te trekken. Daar valt voor ons nog wel iets te winnen.’ Waar het bedrijf jaren geleden al een grote stap mee heeft gezet, is de introductie van de dagdienstploeg. Rekveld: ‘Dit is een belangrijk element van de bedrijfsvoering op Rozenburg. Deze mannen hebben uitgebreide actuele kennis over de plant en over de besturingssystemen. Zij zijn de experts, hebben het totaaloverzicht en geven werkvergunningen uit. Verder zijn zij zeer zichtbaar in de fabriek en laagdrempelig benaderbaar.

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

20 Artikel04.indd 10

14-01-20 16:43


FOTO: LAURA VAN DER LINDE

VEILIGHEID

Wat mij betreft is dat de essentie van onze manier van veilig werken.’ Laarman vult aan: ‘Deze ploeg heeft ook een belangrijke rol tijdens turnarounds. De dagdienstoperators zijn een soort extra slot. Zij controleren of de LOTO’s goed zijn aangebracht. Toetsen, controleren, aftekenen. Hier besteden we veel aandacht aan.’ Taal Veiligheid gaat over communiceren, openheid, voor elkaar zorgen, stelt Laarman. ‘Kortom, het gaat over mensen.’ Taal vormt daarbij een onmisbaar element. ‘Miscommunicatie door taal wordt steeds meer erkend als een belangrijk veiligheidsrisico.’ Deze conclusie werd al in 2014 getrokken door de Stichting van de Arbeid in het rapport Handreiking Taal en veiligheidsrisico’s. Sindsdien is meertaligheid op de werkvloer alleen maar verder toegenomen. Zo had Air Liquide Rozenburg vorig jaar veel Portugese en Poolse contractors op de site. Laarman: ‘Zij spraken goed Engels dus wij communiceerden in het Engels. Het gebeurt inderdaad wel eens dat we medewerkers op de site krijgen die noch het Nederlands, noch het

Engels machtig zijn. Volgens onze richtlijn moeten we in ieder geval in staat zijn om met de voorman te communiceren en deze heeft de verantwoordelijkheid om de benodigde informatie door te vertalen.’ Air Liquide heeft de veiligheidsfilm, die onderdeel is van de poortinstructie, beschikbaar in zes talen. ‘Roemeens is bijvoorbeeld niet een van die talen. Toen zich een Roemeense medewerker bij ons meldde, die onvoldoende goed Engels sprak, hebben we ervoor gezorgd dat er continu iemand bij hem was’, vertelt Laarman. Shutdown Ook BASF in Antwerpen worstelt met meertaligheid op de werkvloer. In het viermaandelijkse BASF-magazine Insite vertelt Patrick Van den Wyngaert, EHS-coördinator TAR-2019, dat tijdens de shutdown naar schatting 1.800 contractors op de blokvelden werkten. Bij vorige shutdowns had BASF vooral ingezet op klassieke opleidingen met klassikale lessen in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. ‘In de praktijk merkten we dat mensen de boodschap niet altijd hadden begrepen, bijvoorbeeld omdat

ze geen van de vier aangeboden talen voldoende beheersten’, aldus Van den Wyngaert. In aanloop naar de shutdown van 2019 is daarom gekeken naar een andere aanpak. Vertaalsysteem Uiteindelijk is voor de contractors de klassikale veiligheidsles vervangen door een safety street. Van den Wyngaert: ‘Op een wandeling door die safety street laten we ze, onder begeleiding van hun toezichters, visueel kennismaken met alle basisaspecten van veiligheid: het badgesysteem, de alarmen, de life saving rules, waarop letten als je aan leidingen werkt et cetera. Bovendien krijgen ze een flyer met meer uitleg over de aangekaarte thema’s in maar liefst dertien talen.’ Voor de werkvergunningen werd geëxperimenteerd met een vertaalsysteem. ‘De vergunning wordt in het Nederlands afgeleverd, maar we leveren kaftjes in dertien talen. Deze kun je over de originele vergunning schuiven zodat je de rubrieken vertaald ziet. De ingevulde tekst zie je in het Nederlands via een doorkijkvenster. Zelfs als je geen letter Nederlands kent, kun je het nog volgen en het belang ervan beter inschatten.’ ■ INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

20 Artikel04.indd 11

11

14-01-20 16:43


BRANDED CONTENT

ATEX-gecertificeerd toezicht besloten ruimten Binnenkort lanceert G4S een vernieuwd toezichtsysteem op besloten ruimten. Het systeem is voortaan uitgerust met ATEX-certificatie. Daarmee kan het ook in operationele raffinaderijen en fabrieken – dus het hele jaar door – worden ingezet. Het volledig ATEX-gecertificeerde systeem verhoogt niet alleen de veiligheid, maar maakt het ook mogelijk kostenefficiënter te werken.

Patricia Kersbergen

12

20 G4S.indd 12

De veiligheid in besloten ruimten wordt nog steeds vooral met de inzet van mankracht gewaarborgd. Bij elke besloten ruimte houdt een vergunninghouder of veiligheidswacht toezicht. Deze veiligheidswacht heeft, naast een beperkte gasdetectie, slechts beperkt toezicht van buitenaf op de werkzaamheden in de besloten ruimten. Het toezicht gebeurt veelal op gehoor. Techniek G4S biedt hiervoor een betere oplossing, waarbij techniek een voorname rol speelt.‘Het werken in besloten ruimten – bijvoorbeeld in de petrochemische en in de zware industrie – valt onder risicovol werk waarop absoluut goed toezicht moet zijn’, stelt Andy Janssen, sales director G4S Safety Solutions Nederland en België. ‘G4S biedt een oplossing in de dienstverlening die vooruitstrevend te noemen is.’ Het gaat om een combinatie van drie zaken: toegangscontrole (aanwezigheidsregistratie), continue gasdetectie en een toezichtsysteem met veiligheidscamera’s,

niet alleen buiten maar ook in de besloten ruimte zelf. ‘Dat heeft grote voordelen. Degene die buiten het mangat staat, heeft weinig zicht op wat er binnen gebeurt. Dat er nu buiten en ook binnen de besloten ruimte een camera kan worden opgehangen en er continu gasdetectie plaatsvindt, vergroot absoluut de veiligheid. Wij kunnen zo daadwerkelijk binnen in de besloten ruimte kijken en waken over het welzijn van de mensen.’ Afwisselende samenwerking Eén persoon in een controlekamer kan meerdere besloten ruimten met elk twee camera’s continu in de gaten houden. Daarnaast lopen één of twee toezichthouders op de werkvloer tussen de besloten ruimten door. Op aangeven van de monitoring operator kan er zo snel een interventie plaatsvinden. De toezichthouders wisselen elkaar daarbij af. De monitoring operator mag maximaal twee uur achtereen de camera’s in de gaten houden. Binnen die twee uur wordt zijn aandacht regelmatig getest. Ook het veiligheidstoezicht zelf wordt intensief gemonitord. Een voordeel van deze afwisselende samenwerking is dat de monitoring operator zo ook precies weet wat de situatie op de werkvloer is en ook beter weet waar hij op de camerabeelden op moet letten. Hoewel het in de eerste plaats om veiligheid gaat, valt met dit systeem tegelijkertijd ook grote kosten-effiency te behalen. De twaalf toezichthouders bij twaalf besloten ruimten die normaal gesproken nodig zijn om de veiligheid te waarborgen, worden in dit systeem vervangen door maximaal twee tot drie hooggekwalificeerde toezichthouders. Het totale aantal camera’s in dit toezichtsysteem is in principe oneindig. Het systeem is namelijk onbeperkt uitbreidbaar, zolang ook het aantal veiligheids­ toezichthouders in de controlekamer en op de werkvloer wordt uitgebreid.

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

14-01-20 16:44


FOTO’S: G4S SAFETY SOLUTIONS

BRANDED CONTENT

Kwaliteitskeurmerk Helemaal nieuw is dit camerasysteem niet. Er wordt ook nu al gewerkt met dit toezichtsysteem. Wat wel nieuw is, is de ATEX-certificering. Dat is een kwaliteitskeurmerk van de Europese Commissie voor explosieveilige materialen. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen zone 0, 1 en 2. Bij een volledige ATEX-certificering (zone 2) is het materieel ook bij normaal bedrijf geen onstekingsbron. De volledige ATEX-certificering zorgt ervoor dat het systeem ook kan worden ingezet tijdens reguliere onderhoudswerkzaamheden. Janssen: ‘Meestal gebeuren schoonmaakwerkzaamheden tijdens shutdowns of turnarounds, waarbij de raffinaderijen of fabrieken gedurende een aantal weken helemaal worden stilgelegd. Wij hebben echter gekozen voor een volledig ATEX-gecertificeerd systeem dat kan draaien terwijl een fabriek nog volledig in productie is.’ Dit betekent in feite dat het systeem niet langer alleen in piekperiodes, maar nu ook inzetbaar is tijdens reguliere werkzaamheden die het hele jaar door plaatsvinden. ‘Daarmee kan een bedrijf grote winst behalen. En daarin zit eigen-

lijk de grote kracht’, aldus Janssen. ‘Ook omdat cameratoezicht 24 uur per dag kan plaatsvinden. Zou je alleen met mankracht werken, dan betekent dit dat je drie werkploegen zou moeten inzetten wanneer je de klok rond werkt.’ Toepassing De kwaliteit van de camera zelf is ook verbeterd. Het hogeresolutiebeeld is haarscherp, ook in het donker dankzij de ingebouwde infraroodsensor. Er vindt volledige registratie plaats van gebeurtenissen en data waardoor de beelden ook kunnen worden teruggekeken. Van gevaarlijke situaties worden direct screenshots gemaakt. Dankzij de realtime data-overdracht via een draadloze beveiligde verbinding kan er meteen worden gereageerd in geval van een incident. Indien nodig kan de operator in één beweging ook nabije werknemers alarmeren en in veiligheid brengen. Dat is handig en belangrijk als er schadelijke gassen aanwezig zijn. Verder zijn de smart camerasystemen binnen de besloten ruimten snel te verwijderen. Ze kunnen bijvoorbeeld tijdens chemische reiniging eenvoudig en in een mum van tijd tijdelijk worden

weggenomen om beschadiging aan het materieel te voorkomen. Aanvraag voor pilot Met het volledig gecertificeerde camera­ systeem zijn ongelukken in raffinaderijen en fabrieken te voorkomen. De veiligheid wordt ook beter gewaarborgd doordat er minder mensen op gevaarlijke plekken hoeven te werken. Janssen: ‘Het is een feit dat techniek je minder snel in de steek laat dan mensen. De kans op menselijk falen is minder groot.’ Het camerasysteem is in principe in alle besloten ruimten inzetbaar, maar G4S verwacht dat het vernieuwde toezichtsysteem vooral breed zal worden ingezet in de petrochemische industrie. Bedrijven kunnen bij G4S een aanvraag indienen voor een pilot van enkele dagen. Daarvoor zal in het eerste kwartaal van 2020 een speciaal demovoertuig met het camerasysteem worden uitgerust. Janssen: ‘Daarmee kunnen we makkelijker een demonstratie geven zonder direct in het werkproces van de klant in te hoeven breken.’ ■ Mail voor meer informatie naar safety@nl.g4s.com INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

20 G4S.indd 13

13

14-01-20 16:44


DIGITALISERING

Digitalisering biedt industrie inzicht en daarmee kansen Betere sensoren, meer data en rekenkracht, AI-technieken en 5G bieden de industrie nieuwe mogelijkheden. Kortom, de industrie digitaliseert steeds verder. Maar wat betekent dit eigenlijk? Welke trends zijn er en welke kansen biedt het de industrie?

Evi Husson

Digitalisering is geen nieuw fenomeen in de industrie. Al jaren gebruiken bedrijven computers, sensoren, rekenprogramma’s en complexe besturingssystemen. Toch spreekt men pas de laatste jaren van een ware digitaliseringsgolf. Een aantal factoren heeft hiertoe geleid. Zo worden steeds meer machines uitgerust met sensoren. Sensoren die steeds goedkoper en nauwkeuriger worden. Meer en betere sensoren resulteren ook in meer data. De hoeveelheid gemeten data is de laatste jaren exponentieel toegenomen. En die grote hoeveelheid aan data moet op haar beurt worden opgeslagen. De opslagcapaciteit heeft de afgelopen tijd eveneens een enorme groeispurt doorgemaakt. Waar in de jaren tachtig een floppydisk van 1,44 MB zorgde voor verwondering, kijken we tegenwoordig niet langer op van een externe harde schijf waarop een aantal terabyte kan worden weggeschreven. Digitalisering versnellen Ook de rekenkracht is de afgelopen jaren verbeterd. Snelle, goedkope computerchips hebben ertoe geleid dat data veel

Kansen Betere sensoren, meer data en dataopslagcapaciteit, meer rekenkracht en rekenprogramma’s, betere AI-technieken en 5G bieden de industrie nieuwe mogelijkheden. Zo worden apparaten en

FOTO: EXROBOTICS

14

sneller kan worden verwerkt waardoor ook artificiële intelligentie steeds vaker en eenvoudiger kan worden ingezet. Artificiële intelligentie (AI) is ook al niet nieuw. De eerste AI-definitie dook op in de jaren vijftig. Tegenwoordig verstaan we onder AI een reeks algoritmes, codes of technieken die ervoor zorgen dat computersoftware aan de hand van ervaring leert en zich aanpast aan nieuwe input. Op die manier kan AI taken of opdrachten voltooien die lijken op menselijke intelligentie. De laatste jaren zijn de softwareprogramma’s met algoritmes steeds nauwkeuriger geworden wat leidt tot betere en bruikbare resultaten. Een laatste aspect dat de digitalisering nog verder zal versnellen is het 5G-netwerk dat vanaf 2020 geleidelijk aan wordt uitgerold. De frequentiebanden die bij 5G worden gebruikt zijn 700 megahertz, 3,5 gigahertz en 26 gigahertz. De 700 MHz band is belangrijk voor een goede dekking die verder en beter door muren heen reikt. Deze frequentieband is erg geschikt voor Internet of Things-toepassingen. De 3,5 GHz-band heeft veel capaciteit aangezien de breedte van het spectrum heel groot is. Hierdoor kunnen meer bits per seconde worden verstuurd. Zowel voor dataverwerking in de industrie als mobiele breedbandtoepassing in het algemeen is dit van belang. De 26 GHz band kan dan weer erg hoge datasnelheden ondersteunen, maar is momenteel nog minder geschikt voor een goede dekking. De inzet van 5G is voor de toekomstige industrie cruciaal vanwege de extreem hoge snelheid en de lage latency (de vertraging tussen zender en ontvanger).

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

20 Artikel01.indd 14

14-01-20 16:45


DIGITALISERING

Energiemonitoring Dankzij digitalisering is het eenvoudiger om met data het energieverbruik in kaart te brengen. Bedrijven kunnen op meerdere plekken in een fabriek meters hangen en data verzamelen in een energiemanagementsysteem. Analyses maken vervolgens inzichtelijk welke processen erg energie-intensief zijn. Kun je hier besparingsmaatregelen doorvoeren, dan levert dit het bedrijf meteen veel op. Ook afwijkende patronen komen dankzij energiemonitoring sneller bovendrijven. Zo kan uit de data bijvoorbeeld naar voren komen dat een machine na x-aantal uren veel meer energie verbruikt door bijvoorbeeld vervuiling. Wellicht is het dan verstandig de schoonmaakroutine aan te passen zodat een hogere efficiency kan worden bereikt. Zonder grote investeringen, maar door processen anders in te richten, kan energie worden bespaard en wordt tegelijkertijd de levensduur van de assets verlengd. Energiemonitoring maakt ook inzichtelijk of er bijvoorbeeld sprake is van nullastverbruik. Wanneer de laatste ploeg operators machines niet uitschakelt, ook al ligt de productie stil, dan kan dit zorgen voor onnodig energieverbruik. Grote bedrijven kunnen hiermee veel energie besparen.

FOTO: HANS HILLEWAERT

machines steeds vaker met elkaar verbonden zodat ze met elkaar kunnen communiceren in een (Industrial) Internet of Things. Door data aan elkaar te koppelen en op een juiste manier te (laten) analyseren, kom je tot meer inzichten die kunnen leiden tot een hogere efficiency en een betere concurrentiepositie. Onderzoeks- en adviesbureau Gartner voorspelt dat er in 2020 ongeveer 20,4 miljard verbonden apparaten in omloop zullen zijn. Maar welke kansen bieden al deze ontwikkelingen concreet voor de industrie? Hieronder een aantal voorbeelden die de mogelijkheden illustreren.

Energiemonitoring is niet nieuw, maar de afgelopen jaren is een gedetailleerde rapportage en een betere visualisatie mogelijk. Dankzij het aanpassen van instellingen in energiemonitoringsprogramma’s wordt het steeds eenvoudiger om datgene naar boven te halen waarop je wil focussen. Ook het interpreteren en communiceren richting de werknemers wordt hiermee eenvoudiger. Data­ gestuurde modellen en optimalisatie­ routines kunnen bovendien zorgen voor een betere ondersteuning van strategische en operationele beslissingen.

Digital Twin De digital twin, een virtuele weergave van de fysieke werkelijkheid, krijgt in de industrie geleidelijk aan meer draagvlak. Het biedt op basis van simulaties de mogelijkheid tot data-analyse en systeemmonitoring. Op die manier kunnen problemen worden opgelost vóór ze zich in de praktijk voordoen. Zo is bijvoorbeeld bij de renovatie van de Koningstunnel in het centrum van Den Haag gebruik gemaakt van een digital twin of exacte kopie van de tunnel. De besturingssystemen (camera’s, INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

20 Artikel01.indd 15

15

14-01-20 16:45


DIGITALISERING

verkeerssignalering, detectielussen,…) konden met een digital twin uitvoerig worden getest voor de oplevering. Deze simulatie van de werkelijkheid leverde veel tijdsbesparing op omdat de reële testperiode kon worden ingekort. En in de toekomst, bij software-updates, komt de digital twin eveneens van pas. Met een digital twin kan een testrun worden doorgevoerd om na te gaan of er geen onregelmatigheden in de nieuwe software zitten die kunnen leiden tot problemen. Het risico op problemen in de praktijk wordt hiermee veel lager. Ook bij windturbines op zee kan een digital twin een positieve bijdrage leveren aan onderhoud. Volgens Simon Watson, professor Wind Energy Systems en directeur van DUWIND aan de TU Delft, bestaat op dit moment ongeveer dertig procent van de kosten van offshore windenergie uit onderhoudskosten. Dankzij onder meer digitalisering kan dit worden teruggebracht naar twintig procent.

Windparken produceren namelijk veel data. De komende jaren zal er naar verwachting veel aandacht zijn voor modelleringstechnieken die het gedrag van turbines nabootsen in een digital twin. Wanneer men een zo goed mogelijke digitale afspiegeling van de turbine kan ontwikkelen, zorgt dit voor meer inzicht in het gedrag van windturbines. Een combinatie met machine learning kan leiden tot nieuwe strategieën van predictive maintenance. Zover is het op dit moment nog niet, maar geleidelijk aan komt dit doel steeds dichterbij. Informed condition based maintenance zal volgens Watson in de toekomst een grote rol spelen. Predictive maintenance Aangezien machine learning-technieken steeds betere resultaten opleveren, wordt predictive maintenance voor meer bedrijven een haalbaar doel. Zo heeft opslagbedrijf Vopak samen met Semiotic Labs in een kleinschalig project onder-

zocht of het op de locatie in Vlaardingen het onderhoud aan de pompen voorspelbaar kon maken. Op tien pompen is een sensormodule geplaatst. Deze kan de status van de pompen achterhalen door het meten van stroom op de kabels. Wanneer onderdelen in een pomp na enige tijd niet meer volledig zijn uitgelijnd of als lagers slijtage vertonen, dan ontstaan er meer trillingen. Deze verstoren het elektromagnetische veld in een elektromotor. Dit afwijkend gedrag is af te lezen in de data die de stroom genereert. Ieder faalmechanisme heeft een specifieke vingerafdruk van falen die met de sensormodule in de stroom of spanning kan worden gemeten. In de beginfase is het belangrijk om de specifieke patronen van de pompen te definiëren. Op die manier kan het systeem herkennen wat een gezond draaiende pomp is en wat niet. De machine learning programma’s worden gedurende een aantal weken ingewerkt. Na deze periode is het systeem in staat om realtime bruikbare

KANTTEKENINGEN Digitalisering zorgt voor nieuwe mogelijkheden. Keerzijde van de medaille is dat het allemaal net wat eenvoudiger klinkt dan het werkelijk is. Een aantal bedenkingen:

16

en reputatieverlies, en veilig kunnen (blijven) profiteren van de enorme mogelijkheden van digitalisering.

Eén taal Machines genereren data. Wil je deze machines met elkaar verbinden dan moeten ze eenzelfde taal spreken. Maar softwareprogramma’s van verschillende machines zijn niet automatisch compatible met elkaar. Daarom is het open fabrikant-onafhankelijke communicatieprotocol OPC UA ontstaan, wat de standaard lijkt te worden van de manier van informatie uitwisselen in de industrie. OPC UA staat voor Open Platform Communications Unified Architecture. Steeds meer apparaten en systemen worden hiermee ingericht zodat ze met elkaar kunnen communiceren.

Wetgeving Naar verwachting zal AI in de toekomst nog veelvuldiger worden toegepast dan vandaag. De wet- en regelgeving zal daarom moeten worden aangepast. Slimme informatiesystemen die gebruikmaken van artificiële intelligentie en big data-analyse kunnen van invloed zijn op ethiek en mensenrechten. Wie is er verantwoordelijk als een proces goed misgaat door een beslissing die genomen is met behulp van een computer en AI? Er zal nog verder moeten worden onderzocht welke impact AI heeft om te komen tot verantwoorde duurzame oplossingen die een positieve bijdrage leveren aan het bedrijfsleven en de maatschappij.

Cybersecurity Aangezien steeds meer machines of processen met elkaar worden verbonden, en mogelijk ook een koppeling met internet wordt gemaakt, wordt cybersecurity steeds belangrijker. Onlangs verscheen het rapport The State of Industrial Cyber Security Report 2019 van Applied Risk. Hieruit blijkt dat bedrijven nog steeds de prioriteit geven aan het snel naar de markt brengen en aan kosten in plaats van aan belangrijke veiligheidsoverwegingen. Cybersecurity kan en mag in de industrie niet langer worden gezien als bijzaak en zal in de toekomst een nog veel belangrijkere rol (moeten) gaan spelen. Het moet volgens het rapport een centrale plaats krijgen in de bedrijfscultuur zodat bedrijven de risico’s beperken op financiële schade

Data delen Ook het delen van data wordt een belangrijk aandachtspunt. Data is steeds vaker afkomstig van verschillende bronnen. Het combineren van verschillende datasets creëert immers meerwaarde en leidt tot verbeteringsmogelijkheden. Maar tot op welke hoogte krijgt wie toegang tot welke data? Bedrijven willen koste wat het kost voorkomen dat bedrijfsgevoelige informatie bij concurrenten terechtkomt. Secure Multi-Party Computation (MPC) kan hiervoor een oplossing zijn. Dit is een methodiek waardoor meerdere partijen berekeningen kunnen doen met gedeelde data, terwijl de input van de data afgeschermd blijft. Met andere woorden; men kan andermans data niet inzien, maar er toch mee werken.

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

20 Artikel01.indd 16

14-01-20 16:45


FOTO: MARINA KEMP / ASSET INSIGHT

DIGITALISERING

informatie over de conditie, prestaties en het energieverbruik van de aangesloten assets te presenteren in een online dashboard. Uit de praktijk bleek dat het systeem afwijkingen kon signaleren vóór storingen plaatsvonden. Onderhoudsstrategieën kunnen met andere woorden dankzij sensormodules en machine learning nauwkeuriger worden ingericht en onderhoud wordt voorspelbaar. Een ander voorbeeld van predictive maintenance is het gebruik van data-analyse op het spoor. Een meettrein met een 3D-scanner scant het spoor en de omgeving. Tot een miljoen punten per seconde kunnen worden gemeten waardoor een 3D-puntenwolk ontstaat. Dankzij deze terabytes aan data wordt het spoor en de omgeving gedetailleerd in kaart gebracht. Een speciaal ontwikkeld algoritme kan vervolgens afwijkingen ten opzichte van de gps-positie vaststellen en aangeven wanneer er sprake is van bijvoorbeeld een verschuiving van de spooras. Zo kan worden beslist of en wanneer er naar alle

waarschijnlijkheid onderhoud nodig is en de rails moeten worden teruggelegd. E-learning Dankzij de digitalisering bieden verschillende partijen ook digitale leeromgevingen aan. Aan de hand van modules, games, videomateriaal wordt het lesmateriaal veel interactiever. Ook hier kan artificiële intelligentie worden toegepast. Er kan bijvoorbeeld worden gemeten welke kennis blijft hangen, voor hoe lang en of bijscholing nodig is. Op die manier wordt kennis beter geborgd. Inspectierobots en 5G-helmen Digitalisering en 5G maken het ook mogelijk om autonome inspectierobots verder te optimaliseren. In het Rotterdamse havengebied hebben KPN, Shell, Huawei, ExRobotics, Accenture en ABB de eerste industriële toepassingen getest met de nieuwe generatie mobiele netwerken. Een autonome mobiele inspectierobot die is verbonden met 5G kan op

afstand veel nauwkeuriger en betrouwbaarder worden bestuurd. Daarnaast wordt het mogelijk om de data realtime te bekijken. De robots zullen eerst worden ingezet op die plekken waar deze de meeste waarde toevoegen: rond installaties en fabrieken waar vluchtige gassen worden verwerkt. Ook 5G-helmen kunnen zorgen voor verbetermogelijkheden. Bij een grote turnaround is het van belang onderhoud zo efficiënt en zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Een voorbeeld van dergelijk onderhoud zijn interne inspecties van drukvaten en opslagtanks. Wanneer onderhoudsmedewerkers worden uitgerust met een met 5G verbonden slimme helm, kan het beeld en geluid direct worden gestuurd naar experts op afstand die vervolgens onmiddellijk kunnen besluiten welke reparaties nodig zijn. Wanneer de helmen tijdens grote turnarounds worden ingezet, kan dit de totale doorlooptijd van deze inspecties van enkele dagen tot een paar uur verkorten. ■ INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

20 Artikel01.indd 17

17

14-01-20 16:45


(Advertorial)

Nieuwe technologie beschermt milieu en machines

Doordat machines steeds kleiner worden geconstrueerd en hierdoor steeds zwaarder worden belast, stijgen de temperaturen van onderdelen en worden smeermiddelen zwaarder op de proef gesteld als het gaat om een langere levensduur. Het aanwenden van het juiste, zogenaamde high-performance smeermiddel is daarom belangrijker dan ooit. Om in te spelen op deze groeiende behoefte werkt Van Meeuwen Lubrication samen met merken als Bel-Ray en Royal Purple, smeermiddelen waar innovatie hoog in het vaandel staat. Samenwerking Taco Mets, Technical Director bij Van Meeuwen vertelt: “Al ruim vijftig jaar zijn we distributeur van Bel-Ray Company. Bel-Ray is sinds 2013 dochteronderneming van Calumet Specialty Products. Calumet heeft op haar beurt met haar Royal Purple-lijn een aanvullend pakket high-performance smeermiddelen. Deze zijn vooral ontwikkeld om in te zetten als biologisch afbreekbare smeermiddelen.”

“Royal Purple BiomaxTM EAL is een biologisch afbreekbare olie en hydrolyse-bestendig. Water is bij stilstand eenvoudig af te tappen en corrosie krijgt op de loopvlakken geen kans.” Taco Mets | Technical Director bij Van Meeuwen

20 Advertenties.indd 18

Mets vervolgt: “Bel-Ray en Royal Purple investeren voortdurend in onderzoek en praktijktesten. Hun technologieën hebben geleid tot de ontwikkeling van een uitgebreid assortiment niet-giftige, voedselveilige H1-, HT1- en 3H-smeermiddelen, koudedragers en lossingsmiddelen en smeermiddelen voor zware bedrijfsomstandigheden. Later heeft Calumet met Royal Purple dus biologisch afbreekbare, milieuvriendelijkere smeermiddelen aan haar portfolio toegevoegd.” Biologisch afbreekbaar “Biologisch afbreekbare smeermiddelen zijn allesbehalve eenvoudig te ontwikkelen”, geeft Mets aan. “Zo was de technische toepasbaarheid van deze oliën doorgaans zeer gering, omdat ze bijvoorbeeld niet goed tegen water konden, niet goed bestand waren tegen temperaturen boven de 40° Celsius en zorgden voor problemen als sludgeen slijmvorming en verstoppingen van kanalen.”

14-01-20 16:39


(Advertorial)

“Een van de verplichtingen die we onszelf opleggen, is het leveren van milieuvriendelijke smeermiddelen die zowel voldoen aan de eisen van de industrie als aan de milieuvoorschriften Muibat Gbadamosi | Manager Research & Development bij Royal Purple

Royal Purple heeft met haar eigen Synerlec®technologie als oplossing de Royal Purple Biomax hydraulische olie en -tandwielolie ontwikkeld. Deze Biomax Hydraulic Oils en Biomax Gear Oils zijn EU Ecolabel-gecertificeerd. Ze zijn daarmee gecertificeerd als milieuvriendelijke smeermiddelen. Ze verlagen de impact op het milieu bij bijvoorbeeld lekkage of verspilling aangezien het product duurzaam is, bio-afbreekbaar, niet-toxisch en niet-bioaccumuleerbaar.” Tegelijkertijd hebben de Biomax-producten bijzondere smeereigenschappen ■ Beschermt uitstekend tegen corrosie en slijtage ■ Heeft extreme druk- en filmsterkteeigenschappen ■ Excellent demulgerend en een hoge oliereinheid ■ Uitstekend werkend binnen een groot temperatuurbereik ■ Hydrolysebestendig en thermisch en oxidatie stabiel ■ Voldoet aan de Amerikaanse EPA 2013 Vessel General Permit (VGP)

Mets: “Door de nieuwe technologie behoort hydrolyse tot het verleden en is water bij deze olie eenvoudig af te tappen bij stilstand en krijgt corrosie geen kans door de superieure hechting op de loopvlakken. Door deze technologie draaien machines soepeler, koeler, rustiger, langer en efficiënter, met minder vibratie en minder slijtage. En hebben de Biomaxsmeermiddelen een breed toepassingsgebied, zoals bruggen, sluizen en havenkranen. En natuurlijk de scheepvaart en bagger- en offshore-industrie.

De nieuwe technologie beschermt het milieu én de levensduur van machines. Deze combinatie was niet altijd mogelijk. De biologisch afbreekbare smeermiddelen van Biomax zijn bijzonder, omdat ze voldoen aan beide doelstellingen.” Van Meeuwen Leeuwenveldseweg 5A, 1382 LV Weesp Nederland T +31 (0)294 494 494 België T +32 (0)53 76 76 00 E info@vanmeeuwen.com www.vanmeeuwen.com

Twee doelstellingen: milieu en machine Mevrouw Muibat Gbadamosi, Manager Research & Development bij Royal Purple, geeft aan waarom Royal Purple zo hoog inzet op biologisch afbreekbare smeermiddelen. “Ons bedrijf zet zich consequent in voor het milieu en draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. Een van de verplichtingen die we onszelf opleggen, is het leveren van milieuvriendelijke smeermiddelen die zowel voldoen aan de eisen van de industrie als aan de milieuvoorschriften.

EU Ecolabel : BE / 027 / 004 Better for the environment... • Reduced harm for water and soil during use • Contains a large fraction of bio-based material

...better for you.

20 Advertenties.indd 19

14-01-20 16:39


INDUSTRIËLE REINIGING

Industrieel reinigen wordt veiliger en duurzamer De veiligheid van industriële reinigers kan aanzienlijk verbeteren als zij gewoonweg niet werken in toxische atmosferen of in contact komen met hogedruk water. Ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en automatisering helpen daarbij. Volgens Hans Buitendijk van de Stichting Industriële Reiniging maakt het vakgebied een gedaanteverandering door.

Laura van der Linde

Industriële reiniging vormt een onmisbare schakel in het productie- en onderhoudsproces van industriële productiebedrijven. De afgelopen tien jaar heeft deze branche een gedaanteverandering ondergaan waarbij het klassieke handwerk langzaam maar zeker plaats heeft gemaakt voor automaten en robots. ‘Deze omslag moest er komen om het veiligheidsniveau van de operators op een hoger peil te brengen en daarmee dit vak ook aantrekkelijk te houden’, vindt Hans Buitendijk. Buitendijk is als bestuurslid van de Stichting Industriële Reiniging (SIR) verantwoordelijk voor de PR en de buitenlandse betrekkingen. Daarnaast is hij vicevoorzitter van de SIR. Vuurlinie De SIR is de (pro)motor op het gebied van veiligheid in deze bedrijfstak waar gevaarlijk werk en werken in minder gezonde omgevingen onlosmakelijk aan het vak verbonden zijn. Met opdrachtgevers, aannemers en leveranciers van personeel en materiaal worden afspraken

gemaakt over veiligheid en over hoe de door de SIR opgesteld veiligheidsvoorschriften snel en accuraat kunnen worden ingevoerd en opgevolgd. De SIR heeft haar beleid van de afgelopen jaren vooral geconcentreerd op het uit de ‘vuurlinie’ halen van de mensen die deze werkzaamheden uitvoeren, stelt Buitendijk. ‘Met vuurlinie wordt bedoeld dat we te allen tijde willen voorkomen dat mensen in contact komen met hogedruk water – werkdrukken tot drieduizend bar zijn heel gewoon – maar ook het werken in gevaarlijke of toxische atmosferen, zoals in tanks of reactorvaten.’ Al is iedereen doordrongen van het gevaar en van het belang van veilig werken, een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Zo is daar het voorbeeld van een cleaner die met zijn arm bekneld raakte in een vijf inch zuigslang van een vacuümwagen doordat de vacuümslang een ongecontroleerde beweging maakte toen een vastgelopen brok cokes alsnog losschoot. De vacuümslang greep de hand van het slachtoffer en trok, na een worsteling, de gehele arm naar binnen. Op dat moment is het slachtoffer flauwgevallen. Technologie Dat de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en automatisering kunnen worden aangewend om hiermee de veiligheid van medewerkers te verbeteren, wordt onder andere aangetoond door Total Safety. Dit bedrijf gelooft sterk in het concept van de ‘connected worker’. Mark de Meer legt uit: ‘Het gaat hier over het blijven monitoren van een medewerker die in een bepaalde ruimte werkzaamheden moet uitvoeren. Er zijn verschillende technieken en tools beschikbaar om iemand in de gaten te blijven houden en zo de risico’s te minimaliseren.’ Zo kan bijvoorbeeld worden gewerkt met een badge-systeem

20

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

20 Artikel03.indd 20

14-01-20 16:46


FOTO’S: CEPHOTO UWE ARANAS

INDUSTRIËLE REINIGING

waarbij iemand zich met een badge inof uitmeldt, zodat de buitenwacht weet hoeveel mensen en ook wie zich in een bepaalde ruimte begeeft. Met camera’s kan worden waargenomen of iemand wel de juiste PBM’s draagt en of alles zonder incidenten verloopt. De werker zelf kan worden voorzien van communicatiemiddelen, persoonlijke gasdetectie-apparatuur en een bodycam, zodat anderen kunnen meekijken. ‘Maar bij reinigingswerkzaamheden heb je soms te maken met verminderd zicht. Denk aan zandstralen of hogedrukreinigen. Dan hebben camera’s geen nut. In dat geval kan iemand worden voorzien van een man-down detectie apparaat. Als iemand valt en vervolgens tot stilstand komt, registreert het apparaat dit en dan gaat er een signaal uit om de collega’s te alarmeren.’ Robotica Een andere manier om de veiligheid van medewerkers te garanderen is om ze letterlijk buiten de vuurlinie te houden.

Buitendijk: ‘Mensen niet meer in direct contact met het echte gevaarlijke werk laten komen, kan door te werken met eerst semi-automaten, dan automatische reinigingssystemen en vervolgens te werken met robots. Deze robots of drones worden digitaal aangestuurd en werken een bepaald programma af of ‘zien’ zelf waar de meeste vervuiling zich bevindt.’ Sommige opdrachtgevers spelen in dit veranderingsproces een belangrijke rol omdat zij het binnengaan van een besloten ruimte, zoals een tank of een reactor, zelfs hebben verboden. Shell Pernis heeft vorig jaar in samenwerking met één van de huisaannemers een robot ingezet voor het reinigen van crudetanks. Deze robot, die van buiten de tank wordt aangestuurd, zuigt product af en kan product vermalen als dit te groot is of met heet water dunner maken. Via een slang wordt het product vervolgens afgevoerd naar de vacuümwagen. Met joysticks bedient één medewerker de robot, waar voorheen wel vier mensen hetzelfde werk deden.

Met de komst van drones is het mogelijk geworden om tankinspecties uit te voeren zonder dat er mensen de (opslag) tank in gaan. RoNik Inspectioneering ontwikkelde een drone die door een mangat naar binnen kan. Een piloot die buiten blijft staan, bestuurt de drone. Dit scheelt enorm in veiligheidsmaatregelen die genomen moeten worden en in de doorlooptijd van een dergelijke inspectie. De drone kan in de tank worden ingezet voor het maken van HD video- en foto-opnames, zodat snel een beeld ontstaat van wat er moet worden gereinigd. Of de robot van Fleet Cleaner die scheepshuiden van schepen reinigt en deze ontdoet van aangroei zoals slijm, algen en mosselen. De robot is in staat het gehele schip te reinigen, zowel onder als boven water en over gekromde oppervlakten van allerlei scheepstypes. Door het verwijderen van aangroei kunnen rederijen een aanzienlijke hoeveelheid brandstof besparen en daardoor duurzamer opereren. INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

20 Artikel03.indd 21

21

14-01-20 16:46


RTD IWEX

APPLUS+ RTD PRESENTS:

A PROVEN AND QUALIFIED 3D DEFECT IMAGING TECHNOLOGY THE LATEST INNOVATION IN ‘FULL MATRIX CAPTURE’ AUT: RTD IWEX

We deliver reliable solutions for non-destructive testing (NDT), inspection and certification to capital-intensive, high risk oil & gas, energy, chemical and power industries and provide a one-stop solution, covering NDT, Inspection and certification from initial design, manufacturing, construction, commissioning, during operations and after repair.

> RTD Rayscan (RTR)

> RTD Trekscan (DTI)

Our capabilities:

New weld inspection (NC) • Inline in-service inspection (ILI)Maintenance and Repair (MRO) • Engineering (ECA) services and consultancy • Third party services • Review NDT reports and QAQC audits • Training services

applus.com

Any weather, any catalyst, any time

Dense Phase Conveying System − Your benefits  No crane use during catalyst loading  No downtime during high winds or rain  Material conveyance with nitrogen or compressed air  Flexible transport in 20’ containers  Simple fast on-site installation Talk to us about your requirements, we will develop the right and safe solution for you. Catalyst handling and reactor services BUCHEN-ICS is highly-specialized in all catalyst handling activities and reactor services in normal and inert atmosphere. We work world-wide on all types of catalysis reactors in the oil and (petro-)chemical industries. BUCHEN-ICS B.V.. Reeweg 20 // 3088 KA Rotterdam The Netherlands // T +31 10 283 14 14 info@buchen-ics.nl // buchen-ics.com A company of the REMONDIS Group

20 Advertenties.indd 22

14-01-20 16:40


INDUSTRIËLE REINIGING

Duurzaamheid Naast digitalisering en automatisering is er nog een derde aspect dat een stevige stempel drukt op de industriële reiniging. Buitendijk: ‘Afvalstromen zijn onlosmakelijk met de cleaning verbonden maar ik zie dat industriële reiniging steeds milieuvriendelijker wordt. Bedrijven innoveren om methoden te kunnen aanbieden die minder schadelijk zijn.’ Er wordt bijvoorbeeld al geëxperimenteerd met elektrisch aangedreven hogedrukpompen. Echter, de daarbij noodzakelijke elektrische vermogens zijn doorgaans nog niet voorhanden op een petrochemisch bedrijf. Ook worden alternatieven gezocht voor de verwerking van het opgezogen product. ‘Een grote opslagtank voor aardolie met een capaciteit van 200.000 kubieke meter moet eens in de vijf tot tien jaar voor inspectie open. Daarbij moet alle vervuiling, soms tot honderd ton, worden verwijderd. Vroeger werd die smurrie – bestaande uit asfalt, zand en roest – gedumpt, maar tegenwoordig zijn er methoden om die enorme afvalstromen weer te herwerken en er bruikbare producten van te maken of te gebruiken als brandstof.’ Naast de klassieke hogedruk en vacuümreiniging speelt de chemische reiniging een steeds grotere rol. Het ultrasonoor reinigen van warmtewisselaars raakt steeds meer in zwang en de daarbij gebruikte chemische producten kunnen tegenwoordig tot bijna een jaar worden hergebruikt. ‘Probleem is ook hier weer de kostprijs want een dergelijke installatie is zeer duur.’ Investeren Volgens Buitendijk hebben de aannemers het afgelopen decennium veel geld geïnvesteerd in de ontwikkeling van de systemen en de opleiding van hun werknemers. Zowel op het gebied van duurzaamheid als nieuwe technologieën. ‘Het is alleen spijtig dat hun opdrachtgevers niet helemaal synchroon lopen in dit proces. Aan de ene kant eisen zij wel het gebruik van de meest moderne apparatuur, maar zij willen daar vervolgens niet voor betalen.’ Natuurlijk is het zo dat een robot sneller en beter werkt dan een mens. Hij wordt niet moe en niet ziek en heeft geen last van koude of warmte en kan, mist goed aangepast in gevaarlijke

omgevingen werken. ‘Maar het spreekt voor zich dat deze ontwikkeling veel geld kost en dat zien de cleaners niet terug in hun resultaten. Veel opdrachtgevers hanteren nog tarieven van de handmatige tijd. Ze zijn niet bereid voor de veel snellere, duurzame en veiliger werkende robots een eerlijke prijs te betalen.’ Mark de Meer van Total Safety heeft wel het idee dat bedrijven bereid zijn om te investeren hoewel ook hij erkent dat men kritisch is als het over hogere offertes en extra kosten gaat. ‘Veiligheid kent geen prijs toch? Ik ken meerdere bedrijven die per se een monitoringsysteem willen als er reinigingswerkzaamheden in de tanks worden uitgevoerd. Zij willen graag het veiligheidsniveau verhogen om hiermee de persoonlijke en ook de process safety te kunnen waarborgen, maar wel binnen een betaalbaar budget.’ Veiligheidsniveau Bedrijven doen wat nodig is om incidenten te voorkomen. Risico’s wor-

den geïnventariseerd en er wordt een VGM-plan (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) opgesteld. Vervolgens worden maatregelen genomen om de risico’s te verminderen en dit moet leiden tot een ‘zero accident beleid’. Voor de SIR is dit het ultieme doel. Buitendijk: ‘De SIR blijft zich de komende jaren inzetten voor het nog verder verbeteren van het veiligheidsniveau. Daarbij zullen de leden verder gestimuleerd worden om steeds weer nieuwe en betere technieken te ontwikkelen om de continu complexer wordende installaties te kunnen blijven schoonmaken.’ Buitendijk doet hierbij een beroep op de asset owners: ‘Het zal enorm bijdragen als zij hun bestaande of nieuw te ontwikkelen installaties zodanig aanpassen dat te reinigen installaties beter toegankelijk worden of zelfs tijdens het proces kunnen worden gecleaned zodat een dure stilstand kan worden vermeden. Design for maintenance maar dan design for cleaning.’ ■ INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

20 Artikel03.indd 23

23

14-01-20 16:46


ISOLATIE

Industrie laat jaarlijks 225 miljoen euro liggen Isoleren van de gebouwde omgeving kwam uitgebreid aan bod bij de klimaattafels. Een net zo belangrijke energiebesparingsmaatregel bleef in het Klimaatakkoord echter onaangeroerd: isolatie in de (petro)chemische industrie, procesindustrie en de energiesector.

Broer de Boer

Circa 31 petajoule. Dat was het Nederlandse besparingspotentieel voor verbetering van de isolatie in 2012. Dit is het equivalent van het jaarverbruik van 450.000 mensen. VIB-voorzitter Hans Koole duidde er vorig jaar op dat nog maar een deel van de besparingen is doorgevoerd. De hiërarchie in de industrie is volgens hem de oorzaak. ‘De industrie betrekt isolatiebedrijven niet bij het opstellen van verduurzamingsplannen. Het zijn helaas niet echte experts die de risico’s van isolatie afwegen tegen de voordelen van energiebesparing’, schreef hij in een nieuwsbrief. ‘Eventuele corrosie onder isolatie of beperkte toegang tot kritische afsluiters zijn inderdaad bestaande risico’s, maar isolatie-experts op dit gebied kunnen hiervoor wel degelijk goede oplossingen leveren.’ Decision tools Angst is een slechte raadgever als een onderneming energie wil besparen door te isoleren en daarmee eventuele corrosie aan het oog onttrekt. Corrosie onder isolatie (cui) is een degradatiemechanisme dat veelal optreedt bij geïsoleerde leidingen en apparaten in het temperatuurbereik van circa 0 tot 175 graden Celsius.

Gemiddeld is een correctieve actie nodig na twintig tot dertig jaar bedrijf, maar de spreiding is groot en de detectie lastig. Na een voorloperproject op het gebied van awareness, is een groot aantal bedrijven een jaar geleden begonnen met het project Voorkoming en detectie van Corrosie onder Isolatie. Dit gebeurt onder auspiciën van World Class Maintenance. Binnen drie werkgroepen kijkt men onder meer naar: non destructive testing (ndt), coatingsystemen en risk based cui management. Het is de bedoeling dat de werkgroepen hiervoor instrumenten, richtlijnen en beslismodellen gaan presenteren. Woordvoerder Paul van Kempen, operationeel directeur WCM, meldt dat de projectgroep intensief aan een aantal deliverables werkt, in de vorm van management decision tools. ‘Onze werkgroep risk based cui management biedt hiervoor een overall kapstok. Op basis hiervan kunnen asset owners bepalen wat te doen bij verschillende variabelen en daarbij een risico beheerste aanpak volgen. We leveren dus een methodiek aan, op basis van de best practices in de industrie. Dit moet meer grip op de materie geven, waarbij we bestaande kennis combineren.’ Praktijk weerbarstig Er komt dus voor de toe te passen ndt-technieken en strategieën en ook voor de aan te brengen coatings een besluitvormingsspoor op basis van best practices. Volgens Van Kempen komt er zeker een vervolgproject, dat zich meer op innovaties, nieuwe sensoren en misschien ook nieuwe coatings gaat richten. ‘Corrosie onder isolatie vormt een door iedereen erkend risico, en ook een veiligheidsrisico dat zich pas na lange tijd manifesteert. Er zijn veel omstandigheden die allemaal impact hebben op de bescherming tegen en het voorkomen van corrosie onder isolatie.

24

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

20 Artikel02.indd 24

14-01-20 16:47


FOTO: LOBKOV

ISOLATIE

De werkgroepen kunnen het theoretisch heel goed beredeneren, maar de praktijk is weerbarstig. Doel van de werkgroepen is praktische deliverables te maken die zo breed mogelijk inzetbaar zijn. Bruikbaar voor een brede groep asset owners in Vlaanderen en Nederland.’ Nieuwe technieken Voor het opsporen van cui gebruikt men veelal radiografische en thermografische technieken. Innovatieve technieken zijn méér dan welkom. Zo deed Sitech Services recentelijk een test in de ACN-fabrieken van AnQore, een gespecialiseerde leverancier van chemische producten. Hierbij zijn metingen verricht met een koolstofstalen draad die geïntegreerde sensoren bevat. Deze zijn aangebracht op de risicovolle gedeeltes van een installatie. De continue, draadloze monitoring werd ontwikkeld door CorrosionRADAR en getest met een ATEX-gecertificeerd systeem. De techniek moet het mogelijk maken de isolatie de komende 25 jaar te laten zitten. De verwerkte draad kan vochtmetingen in de isolatie doen. Bovendien kan deze beoordelen of, waar, en in welke mate corrosie optreedt. En dat kan tot op circa tien centimeter nauwkeurig.

Hierdoor hoeft bij herstelwerkzaamheden de isolatie alleen lokaal te worden verwijderd. Deze techniek bespaart enorm veel kosten en maakt de installatie veel veiliger. Terugverdientijden Industriële ondernemingen deinzen – onterecht – nogal eens terug voor de terugverdientijden van isoleren. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelt dat een extra investering in een verbeterd isolatiesysteem zich vaak binnen twee jaar terugverdient. Bij niet-geïsoleerde delen van installaties en leidingen met hoge mediumtemperaturen is dat slechts enkele maanden. Vaak gaat het grootste deel van de kosten van isolatie op aan arbeid. De extra kosten voor een beter materiaal zijn daardoor relatief beperkt. RVO adviseert daarom op het moment van vervanging kritisch te kijken naar het meest optimale isolatiepakket: ‘Corrosie onder isolatie, schadelijk voor installatie en isolatie, is in de industrie een van de grootste kostenposten in het onderhoudsbudget. Het is van belang dat het isolatiesysteem droog blijft en de onderliggende leidingen en apparaten goed geconserveerd zijn. Dat kan bijvoorbeeld

met verfsystemen, metaalapplicaties en aluminium. Er zijn verschillende producten op de markt verkrijgbaar die helpen om corrosie in een vroeg stadium op te sporen of te voorkomen.’ De overheid stimuleert investeringen in energiezuinige isolatie. Zo kunnen ondernemingen in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek, een fiscale regeling die gemiddeld 13,5 procent voordeel oplevert. Ook het EEP, het energie-efficiencyplan opgesteld in het kader van het MJA3-convenant tussen de overheid en het bedrijfsleven, geeft mogelijkheden om investeringsvriendelijk maatregelen door te voeren. 75 procent verlies Frans Popma van het Nederlands Centrum voor Technische Isolatie verwijst hen die aan de slag willen met technische isolatie naar het CINI-handboek. ‘Theoretisch is het energieverlies van een economisch geïsoleerde pijp ten opzichte van een niet geïsoleerde pijp negentig procent. In de praktijk is dat zo ongeveer 75 procent en vaak realiseert men zich dat totaal niet.’ Coating, aangebracht in drie tot vier lagen met daaromheen een waterdicht afgewerkte isolatie ziet hij als een oplosINDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

20 Artikel02.indd 25

25

14-01-20 16:47


sing in de strijd tegen cui. ‘Maar er is een onderhoudsprogramma nodig om die waterdichte isolatie in uitstekende staat te houden. Want bij beschadigd of openstaand plaatwerk absorbeert het isolatiemateriaal vocht. En dit wordt een sluipmoordenaar in je installatie. Een goede coating vormt dan de tweede verdedigingslinie.’ Momenteel ziet Popma veel ongecoate en slecht geïsoleerde systemen, die leiden tot cui. ‘Alleen een volledige isolatieverwijdering en opnieuw correct aanbrengen, garandeert je een honderd procent CUI-vrije installatie. Radiografische inspectietechnieken zeggen mij te weinig over de resterende materiaaldikte bij (put)corrosie. Thermografische technieken tonen vaak alleen de hotspot van natte isolatie door ingedrongen water.’ Popma vindt dat de branche en de Nederlandse overheid meer aandacht moet besteden aan de enorme energiebesparing die isolatie oplevert. Bewustwording Ook op EU- niveau is isolatie een hot issue. Zo lanceerde de European Industrial Insulation Foundation (EiiF) in oktober dit jaar de niet commerciële ‘TBI-App for insulation inspection’. De EiiF is een ngo die zich richt op energiebesparing en vermindering van kooldioxide-emissies. De app is een aanvulling op het programma Tipcheck. De afkorting hiervan staat voor Technical Insulation Performance Check, die al bijna tien jaar wordt ingezet, ook in Nederland. Tipcheck is een gestandaardiseerde energy auditing tool, die plant owners en beslissers zicht geeft op isolatiegerelateerde energieverliezen en die ook kosten­ effectieve oplossingen biedt. De meest recente publicatie van de EiiF uit 2016 meldt ook het besparingspotentieel voor Nederland van 31 petajoule, inclusief 7 petajoule voor de fossiel gestookte energiecentrales. De totale CO2-reductie zou 3,7 Mt bedragen. Tot nu toe hebben ruim driehonderd plants gebruikgemaakt van dit programma. Volgens de Zwitserse EiiF-directeur Andreas Gürtler was bij 95 procent daarvan energiebesparing mogelijk. Vervolgens heeft 75 procent de investeringen ook doorgevoerd. ‘Besparen door isolatie is meer een kwestie van bewustwording 26

ISOLATIE

FOTO: BEN ORKAAN

ISOLATIE

dan van koudwatervrees. Binnen de driehonderd projecten waar wij een audit uitvoerden, is op EU-niveau inmiddels zo’n 225.000 megawattuur besparing doorgevoerd. Dat is twee petajoule van het totale besparingspotentieel in de EU van 620 petajoule. Meer dan de helft hiervan werd gerealiseerd door Duitse en Nederlandse assets. Andreas Gürtler bevestigt op basis van Tipcheck -cijfers dat de terugverdientijd gemiddeld kleiner of gelijk is dan twee jaar. Niet bewust zijn Bij de SuikerUnie plant in Vierverlaten zijn op basis van de Tipcheck-audit op 198 plaatsen 419 onderdelen geïsoleerd. Het ging onder meer om drie boilers, verdampers, kookpannen en warmtewisselaars. Op basis van een calculatie bedroeg de investering 84.000 euro, met een jaarlijkse besparing van 37.000 euro. Bij een anoniem gehouden Italiaanse case wist men dankzij het programma jaarlijks 11.100 megawattuur te besparen, oftewel 200.000 euro. Hierbij werd 650 meter leiding – deels opnieuw – geïsoleerd, werden 300 flenzen, 160 kleppen en drie tanks geïsoleerd. De terugverdientijd volgens de EiiF: nog géén jaar. Bij stijgende energieprijzen zullen de terugverdientijden alleen maar gunstiger worden. Een recent voorbeeld dat Gürtler aanreikt, gaat om het isoleren van een

gecorrodeerd dak van een olieopslagtank. Het dak ter grootte van een voetbalveld verloor bij een bedrijfstemperatuur van zestig graden Celsius jaarlijks 9.500 megawattuur aan energie. Gürtler: ‘We berekenden dat dit bij 25 euro per megawattuur jaarlijks om 240.000 euro ging. Een isolatie van dertig millimeter op het nieuwe dak en een technische oplossing die toekomstig CUI voorkomt, reduceerde het energieverlies met tachtig procent. De terugverdientijd was minder dan twee jaar. ‘Bij deze olieraffinaderij speelde het niet bewust zijn een belangrijke rol. Aanvankelijk was helemaal niet aan isolatie gedacht.’ Jaarlijks 225 miljoen Volgens Adreas Gürtler is dankzij de TIPCHECK-audit in de EU nu ongeveer twee petajoule aan energiebesparing doorgevoerd. ‘En bedrijven realiseerden een verminderde uitstoot van jaarlijks 250.000 ton kooldioxide. Samen staat dit voor het equivalent van 55.000 auto’s en 30.000 huishoudens.’ In Nederland kan de industrie en de fossiele energiesector volgens Gürtler in elk geval jaarlijks zo’n 225 miljoen euro aan energiekosten besparen. En hij verzucht over het bewustzijn van het belang van isolatie in de (petro)chemische industrie, procesindustrie en de energiesector: ‘Je weet niet wat je niet weet. Totdat je het weet.’ ■

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

20 Artikel02.indd 26

14-01-20 16:47


BEDRIJFSPROFIELEN EN MATRIX

20 M.indd 27

14-01-20 16:48


Alfa Laval Benelux

Alfa Laval Benelux BV Baarschot 2 4817 ZZ Breda The Netherlands

Alfa Laval Benelux NV-SA Bazellaan 5 1140 Brussels Belgium

T +31(0)76 579 12 00 F +31(0)76 579 12 11 E benelux.info@alfalaval.com W www.alfalaval.nl

T +32(0)2 728 38 11 F +32(0)2 728 38 03 E benelux.info@alfalaval.com W www.alfalaval.nl

Alfa Laval is a leading global provider of specialized products and engineering solutions based on its key technologies of heat transfer, separation and fluid handling. The company’s equipment, systems and services are dedicated to assisting customers in optimizing the performance of their processes. The solutions help them to heat, cool, separate and transport products in industries that produce food and beverages, chemicals and petrochemicals, pharmaceuticals, starch, sugar and ethanol.

Extending performance Our service network maximizes return on investment by securing performance that keeps you competitive throughout your equipment’s life cycle. Our committed team brings you peace of mind in the form of uptime, equipment and process optimization, and the availability of parts and expertise worldwide.

Alfa Laval’s products are also used in power plants, aboard ships, oil and gas exploration, in the mechanical engineering industry, in the mining industry and for wastewater treatment, as well as for comfort climate and refrigeration applications.

Applus RTD

Delftweg 144 3046 NC Rotterdam Nederland T +31 (0)10 716 60 00 F +31 (0)10 716 62 06 E info.netherlands@applusrtd.com W www.applusrtd.nl

Applus+ RTD levert innovatieve, betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige technologieën en diensten op het gebied van niet-destructief onderzoek, inspecties en certificatie. Wij geven bedrijven duidelijkheid over de technische integriteit van hun installaties en bieden klanten de mogelijkheid om bij het testen, inspecteren en certificeren van producten en eigendommen met één toeleverancier te werken. De ontwikkelingen in de wereld, maar vooral ook in de industrie, gaan steeds sneller. Nieuwe materialen, nieuwe toepassingen, nieuwe productieprocessen. Er is door deze snelle veranderingen minder informatie vooraf bekend over degradatie- en vermoeiingsverschijnselen. Dat betekent dat continue monitoring “in bedrijf” steeds belangrijker wordt. Hoe eerder de Testing, Inspection & Certification (TIC) organisatie in dit proces betrokken wordt (bij voorkeur) vanaf de ontwerpfase, hoe beter bedrijven hun installaties veilig en in bedrijf kunnen houden. Met een goede TIC-strategie wordt het snel invoeren van innovaties mogelijk.

Applus+ RTD neemt graag de zorg bij u uit handen en biedt de efficiëntste oplossing om de effectiviteit van de installatie zo hoog mogelijk te krijgen: minder downtime, meer uptime. Applus+ RTD kent uw uitdagingen en weet wat de beste oplossing van uw vraag binnen uw budget is. Wij demonstreren graag onze nieuwste oplossingen die uitkomst bieden voor uw uitdaging in onze markt: De tool Difficult To Inspect (DTI) Trekscan helpt onze klanten om de hoogst mogelijke nauwkeurigheid van metingen van de integriteit van pijpleidingen te verkrijgen. Een ander nieuwe oplossing van Applus+ RVIS is remote visuele inspectie, via drones. Dit is een veilige, flexibele en kosteneffectief alternatief voor traditionele visuele inspectie methoden voor asset integrity beheer van de infrastructuur, voorzieningen en uitrusting in alle soorten industrieën. Daarnaast informeren wij u graag over andere succesvolle bestaande oplossingen, zoals EMAT en INCOTEST.

28

20 M.indd 28

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

14-01-20 16:48


Atlas Copco Rental

Vestiging Zuid Merwedeweg 7 Biesven 15 3336 LG Zwijndrecht 5595 DD Leende Nederland Nederland

T 24/7 +31 (0)10 23 10 110 E verhuur@atlascopco.com W www.atlascopcorental.nl

T 24/7 +31 (0)40 20 62 068 E verhuurzuid@atlascopco.com W www.atlascopcorental.nl

Perslucht, stroom en stikstof on-site Atlas Copco Rental biedt diverse duurzame verhuuroplossingen voor korte of lange termijn. Onze internationale vloot beschikt over een grote verscheidenheid aan: • Compressoren • Aggregaten • On-site stikstof generatoren • Accessoires Total Solution Concept Kies ervoor het hele proces uit te besteden: het ontwerp van de opstelling, logistieke afhandeling, de installatie door gekwalificeerde serviceoperators en energiemanagement oplossingen voor een ononderbroken proces. Of het nu gaat om noodsituaties, back-up of geplande projecten. Onze experts denken met u mee en zorgen voor een betrouwbare oplossing.

Zekerheid van kwaliteit Wij zijn gecertificeerd voor Kwaliteit, Milieu, Arbo & Veiligheidsbeheer en VCA Petrochemie. Daarnaast zijn wij door Lloyds geaccrediteerd om samenbouw van perslucht installaties conform PED te installeren en te certificeren. 24/7 bereikbaar Omdat storingen zich niet vooraf aankondigen staat Atlas Copco Rental dag en nacht voor u klaar. Wij zijn 24/7 bereikbaar op tel: +31 (0) 10 23 10 110

Copla Opleiding en Training

Prins Mauritslaan 45c 3843 AJ Harderwijk Nederland T +31(0)341 43 08 48 E info@copla.nl W www.copla.nl

Copla adviseert, coacht en doceert al meer dan 30 jaar over arboen brandveiligheidszorg. Onze veiligheidskundige opleidingen HVK, MVK en OVK zijn natuurlijk Hobéon SKO-erkend. Wij bieden aankomende veiligheidskundigen een entree tot een boeiend vakgebied met volop carrièremogelijkheden. Copla helpt afgestudeerde veiligheidskundigen bij hun verdere persoonlijke ontwikkeling en in het werk. We houden de vakkennis up-to-date, met bijvoorbeeld onze vakgroepdag, een digitale nieuwsbrief, vaknieuws, netwerken en masterclasses. Bovendien kunnen onze consultants ondersteunen bij veiligheidskundige projecten en in-companytrainingen in de organisatie. De dienstverlening van Copla kenmerkt zich door een interactieve persoonlijke benadering, zowel in de opleidingen als bij onze veiligheidskundige ondersteuning.

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

20 M.indd 29

29

14-01-20 16:48


Croonwolter&dros

Marten Meesweg 25 3068 AV Rotterdam Nederland T +31(0)88 923 33 44 E industry@croonwolterendros.nl W www.croonwolterendros.nl

Innovatie staat nooit stil Veiligheid, duurzaamheid, automatisering, systeemintegratie… Industriële bedrijven hebben op tal van gebieden te maken met uitdagingen waar zij steeds sneller antwoorden op moeten zien te vinden. De industriële markt is voortdurend in beweging. Door gebruik te maken van de nieuwste technologische ontwikkelingen is men beter in staat om efficiënter, kwalitatief beter en op maat te produceren. Innovatiekracht is noodzakelijk om de concurrentiepositie van industriële bedrijven te verbeteren.

Brede technische dienstverlener De industrie is breed en het spectrum aan mogelijke toepassingen breidt zich alleen maar uit. Croonwolter&dros is thuis in verschillende industriële markten: petrochemie, oil & gas, food & fijnchemie, op- en overslag en energie. Uiteenlopende markten, met elk hun eigen uitdagingen en wensen die wij als brede technische dienstverlener en systeemintegrator als geen ander herkennen. Voor organisaties in al deze segmenten streven wij ernaar de beste en veiligste partner op het gebied van system integration te zijn.

Verbeteren in complexe systemen Het streven om voortdurend te verbeteren is als schaken op meerdere borden tegelijk. Overal dient rekening mee gehouden te worden, zeker omdat systemen in steeds grotere mate geïntegreerd zijn. Slimme automatisering brengt grote voordelen met zich mee, maar vraagt ook specialistische kennis. Van ontwerp tot realisatie, implementatie, inspecties en onderhoud.

Elsto Aandrijftechniek

Loosterweg 7 2215 TL Voorhout Nederland T +31(0)88 786 52 00 F +31(0)88 786 52 99 E info@elsto.eu W www.elsto.eu

30

20 M.indd 30

Drijvende kracht! Aandrijven en besturen speelt bij vrijwel alle industriële processen een belangrijke rol, en kan bepalend zijn voor haalbaarheid, energiegebruik en rentabiliteit. ELSTO Drives & Controls is al meer dan 40 jaar een betrouwbare en deskundige partner op het gebied van aandrijven en besturen. Dankzij haar kennis van machinebouw en industriële processen is ELSTO in staat om integrale aandrijf­ oplossingen te creëren die u werkelijk verder helpen. Niet alleen bij nieuwbouw, maar ook bij refits kan de sprong naar een efficiënter, zuiniger en vaak ook flexibeler werken worden gemaakt, ELSTO weet hoe.

De eigen ontwerp en productieafdelingen staan garant voor pasklare maatoplossingen die u helpen het verschil te maken. Op het gebied van MRO is ELSTO samen met zusteronderneming Stolk Services inventief en betrouwbaar actief onder het motto “One stop maintenance”. Goed, veilig, en voor de beste prijs-/kwaliteitsverhouding.

Mede dankzij topmerken als Bonfiglioli, Trasmital, Vectron, Desch, Euromotori, AEG-Lafert staat ELSTO haar mannetje op het gebied van aandrijven en besturen en zorgt voor precies dié aandrijfoplossing die de beste resultaten oplevert voor uw toepassing, ook als die een keer niet in het “boekje” staat.

Aandrijftechniek • Elektrisch • Hydraulisch • Pneumatisch • ATEX

ELSTO uw betrouwbare en inventieve partner voor: • Advisering • Levering • Onderhoud Intern transport • Heftafels • Liften

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

14-01-20 16:48


Endress+Hauser

Nikkelstraat 6 1411 AJ Naarden Nederland T +31(0)35 695 86 11 E info.nl@endress.com W www.nl.endress.com

Endress+Hauser, A strong partner worldwide Endress+Hauser ondersteunt klanten over de hele wereld met een uitgebreide portfolio van instrumentatie, diensten en automatiseringsoplossingen in de procesindustrie. Klanten over de hele wereld vertrouwen hun processen toe aan meer dan 14.000 ‘People for Process Automation’. Dankzij dit wereldwijde netwerk is Endress+Hauser altijd direct aanwezig op elke plaats waar u maar wilt! De juiste oplossing voor elke taak. Wat u ook nodig hebt om te meten: wij hebben de juiste oplossing om u te helpen uw processen op een veilige, betrouwbare, milieuvriendelijke en kostenefficiënte wijze te doen opereren. Wij spreken uw taal Of het nu om precisie, robuustheid, hygiëne of efficiency gaat: elke branche heeft zijn specifieke eisen als het gaat om procesinstrumentatie. Instrumentatie moet aan de juiste technische specificaties en normen voldoen, u weet dat als geen ander. Endress+Hauser heeft ervaren adviseurs, mensen die uw taal spreken en precies weten wat u nodig heeft. Uitgebreide kennis Uitgebreide kennis van uw processen is het begin van elke succesvolle partnerschap voor ons. Wij willen u helpen succesvol te blijven en nog succesvoller te worden. U kunt vertrouwen op de knowhow die wij hebben opgedaan gedurende 60 jaar aanwezigheid in vele industrieën!

Productiecentra in twaalf landen Productiecentra in twaalf landen combineren onze knowhow in productie, onderzoek en ontwikkeling. Zij zorgen ervoor dat uw wensen worden vervuld in een snelle, flexibele en tijdige wijze. Meer dan 7.800 huidige octrooien en octrooiaanvragen tonen innovatie en creativiteit van onze ontwikkelaars. Procesoptimalisatie Optimaliseer uw systemen en processen met solutions op maat. Profiteer van het volledige aanbod van consulting, engineering, inbedrijfstelling en service. Wij maken effectief gebruik van bestaande informatie en integreren de gegevens consistent in uw IT-systemen om uw processen te optimaliseren. Service is een integraal onderdeel van ons aanbod Ons serviceteam bestaat uit meer dan 1000 experts, strategisch verdeeld over de gehele wereld. Hierdoor zijn we altijd lokaal aanwezig om u te helpen met onder andere: • Kalibratiemanagement en onderhoudsadvies • Prooftesting • Telefonische helpdesk • Reparatieafdeling • Inbedrijfstelling • Trainingen en seminars • Optimalisatie in onderhoud

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

20 M.indd 31

31

14-01-20 16:48


Holmatro Industrial Equipment

Zalmweg 30 4941 VX Raamsdonksveer Nederland T +31(0)162 75 15 00 E industry@holmatro.com W www.holmatro.com

Holmatro ontwerpt, ontwikkelt, produceert en levert wereldwijd hydraulische gereedschappen en systemen voor verschillende industriële toepassingen. • Industrieel Gereedschap: Hydraulische, pneumatische en mechanische gereedschappen, zoals hydraulische cilinders, hefgereedschappen, handgereedschappen, hydraulische pompen, systeemcomponenten, voorspanhydrauliek en propellersets. Gebruikt in o.a. de scheepsbouw, zwaar transport, maintenance, petrochemie, offshore, constructie & installatie, mijnbouw en civiele techniek.

• Industrieel Knipgereedschap: Speciaal ontwikkeld voor het knippen van harde metalen. Met name gebruikt in kabelrecycling, autorecycling, recycling van witgoed en in diverse sloopomgevingen. Naast het hoofdkantoor in Nederland heeft Holmatro fabrieken en verkoopkantoren in Nederland en de VS. We hebben een verkoopkantoor in China en vertegenwoordigers in Duitsland, Polen en Kroatië. Daarnaast hebben wij een wereldwijd dealernetwerk. Tezamen garanderen wij dezelfde kwaliteitsstandaard en een perfecte aftersales.

• Industrial Solutions: Resultaatgerichte, klantspecifieke hydraulische oplossingen voor lasten die met standaard gereedschappen moeilijk verplaatsbaar zijn. Het gaat om uitdagingen met betrekking tot heffen, duwen, trekken, dalen, wegen, kantelen en horizontaal verplaatsen. Voor de juiste oplossing werken we nauw samen met de gebruiker.

ICS Cool Energy

Rotschotseweg 4 5271 WX Sint-Michielsgestel Nederland Contactgegevens Nederland T +31(0)88 258 25 80 E info@icscoolenergy.nl W www.icscoolenergy.nl

Contactgegevens België T +32(0)800 29110 E info@icscoolenergy.be W www.icscoolenergy.be

Totaaloplossingen in temperatuurbeheersing ICS Cool Energy is gespecialiseerd in koeling en verwarming van industriële processen binnen diverse sectoren zoals kunststof-, levensmiddelen-, en drankenindustrie, chemische en farmaceutische industrie, rubberfabricage en metaalbewerking. Wij werken samen met eindgebruikers, merkfabrikanten en installateurs en we kunnen iedere (relevante) vraag vertalen naar een multifunctionele en energie-efficiënte oplossing in proceskoeling, procesverwarming of HVAC. Uit voorraad leverbaar of op maat gemaakt. Via verkoop of verhuur. Uitgebreid aanbod Onze internationale vloot bestaat uit een grote verscheidenheid aan machines en oplossingen waaronder koudwatermachines, koeltorens, boilers, heaters, drycoolers en temperatuurregelaars voor geavanceerde procesbeheersing met zeer nauwkeurige bediening & analyse.

32

20 M.indd 32

Kwaliteit en Milieu Alle door ICS Cool Energy geproduceerde machines worden vervaardigd om aan de strenge eisen van ISO 9001-certificering te voldoen. Ook nemen wij deel aan het Eurovent-certificeringsprogramma. Het certificatiemerk garandeert dat producten zijn onderworpen aan onafhankelijke controle en nauwkeurige beoordeling. Daarnaast zijn wij VCA + F-gassen gecertificeerd. 24/7 Service Wij bieden technische ondersteuning en met onze 24/7 storingsdienst totale ontzorging voor de klant. Ook kunnen wij het volledige onderhoud van installaties verzorgen.

Welke uitdaging u ook heeft op het gebied van temperatuurbeheersing, ICS Cool Energy heeft de juiste oplossing. We make it work!

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

14-01-20 16:48


IPPN Measurements & Controls

Weteringstraat 13b 7041 GW 's-Heerenberg Nederland T +31(0)314 66 77 48 F +31(0)314 66 86 26 E info@ippn.nl W www.ippnmc.nl

Test- en kalibratieapparatuur verkoop en verhuur IPPN is sinds 1997 een belangrijke speler op het gebied van test-, meet- en kalibratieapparatuur voor een groot aantal industrieën (chemie en petrochemie, scheepsbouw, voedselindustrie, luchtvaart, auto-industrie, on- en offshore, medische industrie, universiteiten en vele andere). Tevens hebben wij voor diverse industrieën Atex instrumenten in het programma voor zowel koop als verhuur.

Verhuur: Naast verkoop van test- meet en kalibratieapparatuur kunt u bij ons ook terecht voor de verhuur van meetinstrumenten en kalibratieapparatuur voor korte en lange periode, denk hierbij aan hart communicators, datalogger voor zowel druk als temperatuur en rh, druk- en temperatuurkalibratoren en kalibratiebaden. Tevens verzorgd IPPN Measurements & Controls uw jaarlijkse kalibraties voor zowel druk als temperatuur en elektrische signalen.

Verkoop: In ons zeer ruime verkoop en verhuur programma zitten producten van diverse top fabrikanten zoals Ahlborn Almemo, Crystal Engineering ( Ametek Calibration), Jofra, Mecotec GmbH, Sika, Huber Instrumente (Thommen), FSM AG, Leyro Instruments, Time Electronics, Techne Calibration, Meriam Process Instruments, Druck und Temperature Leitenberger, Montwill Displays en vele andere. Van de meeste van onze fabrikanten hebben wij de exclusieve vertegenwoordiging voor Nederland, België en/of Duitsland. Wij proberen onze klanten altijd een zo passend mogelijke oplossing te bieden of dit nou gaat om losse hand held instrumenten, grote kalibratie testopstellingen alsmede werkplaatsinrichting.

Klip

Van Markenstraat 2 2941 BX Lekkerkerk Postbus 2517 2940 AA Lekkerkerk Nederland T +31(0)180 45 21 88 F +31(0)180 66 23 08 E sales@klip.nl W www.klip.nl

CONTRACTING • PIPING • PROCES EQUIPMENT • SKIDS Klip BV is al 70 jaar een begrip in de procesindustrie. Met circa 100 goed opgeleide en gedreven vakmensen is Klip een betrouwbare en flexibele partner voor het uitvoeren van: • Mechanical contracting • Piping • Nieuwbouw proces installaties • Shutdown en stops •M odificaties en reparaties van installaties en apparaten •D rukvaten, warmtewisselaars en destillatiekolommen • Ontwerp en detailengineering • Skidbouw

Productiefaciliteiten In Lekkerkerk beschikken we over een terrein oppervlakte van 5000 m2 met daarop twee grote hallen. Een voor koolstofstaal en de ander voor RVS-verwerking. Materialen Klip is gespecialiseerd in het verwerken van een breed assortiment materialen, onder meer: • Ongelegeerd en laaggelegeerd koolstofstaal • Roestvaststaal: austenitisch, duplex en superduplex • Nikkellegeringen: Hasteloy en Inconel • Cunifer • Titanium • Aluminium • Kunststoffen

De volgende constructiecodes maken deel uit van ons ervaringspakket: • PED, RtoD • PD 5500 • ASME VII div 1, • NEN-EN 13445 en NEN-EN 13480 • NEN 3650 (offshore) • AD 200 • Norsok Certificering: NEN-EN-ISO 9001, VCA-P, NEN 1090-1, Hermerkbevoegdheid Lloyds/Stoomwezen, Erkend leerbedrijf SOM, KIWA, ASME U-Stamp, ISO 3834-2, NEN 4400-1

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

20 M.indd 33

33

14-01-20 16:48


Mainnovation

Johan de Wittstraat 2 3311 KJ Dordrecht Nederland T +31(0)78 614 67 24 E info@mainnovation.com W www.mainnovation.com

Mainnovation is een toonaangevend adviesbureau gespecialiseerd in Maintenance & Asset Management. Met onze unieke VDMXLmethode helpen wij kapitaalintensieve bedrijven met het professionaliseren van hun Technische Dienst. Met behulp van een economisch besturingsmodel, best practice werkprocessen, moderne IT-systemen en real time KPI-sturing verandert de Technische Dienst van een kostenpost in een bedrijfsfunctie die continu waarde toevoegt aan het bedrijfsresultaat. Meer dan duizend bedrijven hebben VDMXL reeds toegepast, vaak met indrukwekkende resultaten op het gebied van uptime-verhoging, kostenverlaging, veiligheidsverbetering en/of levensduurverlenging.

MODELEC Data-Industrie

Galvanistraat 38 6716 AE Ede Nederland T +31(0)318 636 262 W www.modelec.nl

Er bestaat helaas veelal een verkeerd beeld van een distributeur. Dit kan namelijk simpelweg het doorzetten van goederen zijn, maar ook veel meer dan dat. In ons geval omvat het distributeurschap naast het leveren en het technische ondersteunen van goederen ook het samenwerken met onze relaties aan oplossingen door elkaars kennis samen te voegen. De kennis van MODELEC omvat het gehele spectrum van de industriële netwerktechnologie en industriële computeroplossingen. Denk hierbij aan 19” en DIN-rail netwerkswitches, mediaconverters, I/O over Ethernet, veldbus Gateways, LTE-routers en IIoT-computers. Meedenken over oplossingen, of deze nu bedraad, over glasvezel of draadloos moeten gaan communiceren, onze experts weten uit een jarenlange ervaring te vertellen hoe.

Kernwaardes Samen met Moxa en Westermo delen wij de kernwaardes betrouwbaarheid, kwaliteit en veiligheid. Hierdoor zijn wij in staat om de beste industriële oplossingen te leveren met de aanwezige kennis van ons en onze partners. Samenwerking Connectiviteit inspireert ons. Met behulp van onze netwerkoplossingen zorgen wij voor connectiviteit, samenwerking en communicatie van systemen, processen en mensen. Wij bij MODELEC halen onze voldoening uit het feit dat wij geloven dat onze oplossingen een belangrijke bijdrage leveren aan onze samenleving voor nu en in de toekomst!

Wij zijn professionals die voortdurend nadenken over hoe wij onze partners kunnen helpen, kijkend naar ons portfolio en de behoeften vanuit verschillende markten: maritiem, verkeer en vervoer, energie, water en proces automatisering. Dit doen wij door als solution provider naast onze partners te staan richting de eindklant. Volgens ons is dit essentieel in de keten om gezamenlijk successen te behalen.

34

20 M.indd 34

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

14-01-20 16:48


Aannemingsbedrijf QUALM

Oranjelaan 43 3181 HK Rozenburg Nederland T +31(0)181 21 28 22 E info@qualm.org W www.qualm.org

Expert in blussystemen QUALM is al 85 jaar expert in het ontwerpen, realiseren, controleren, repareren en onderhouden van blussystemen. Het liefst zijn we in een vroeg stadium betrokken bij de komst van een systeem. Dat biedt ons de kans om in het ontwerp rekening te houden met de mogelijkheden voor efficiënt onderhoud, iets dat erg belangrijk is. Naast blussystemen verzorgt QUALM ook leidingwerk voor onder meer drinkwater en gas. Ook voeren we alle voorkomende GWWwerkzaamheden uit.

Eigen storingsdienst Om onze opdrachtgevers optimaal te ondersteunen, beschikt QUALM over een eigen storingsdienst. Deze is 24/7 beschikbaar en staat altijd voor u klaar. Of het nu is om een lekkage te verhelpen, een aangereden hydrant te repareren of andere acute storingen in uw blus- of drinkwaternet op te lossen.

Onderhoud en testen Onderhoud van blussystemen is essentieel, maar toch verliezen bedrijven dat soms uit het oog. De risico’s van te weinig onderhoud zijn echter groot. Blussystemen moeten werken op het moment dat het ertoe doet, met de juiste watercapaciteit en druk. Daarvoor moeten bluswaterleidingen altijd in orde zijn. Het is dan ook zaak om de werking van systemen regelmatig te controleren. Met onderhoud en testen door QUALM weet u zeker dat het goed zit.

Thermopol

Thermopol Kunststoftechniek BV Postbus 343 4600 AH Bergen op Zoom Nederland

Thermopol Kunststoftechniek NV Rijmakerlaan 43 2910 Essen België

T +31(0)164 245 446 E info@thermopol.nl W www.thermopol.nl

T +32(0)3 690 03 40 E info@thermopol.be W www.thermopol.be

Thermopol Kunststoftechniek – met een rijke ervaring van 30 jaar – produceert, prefabriceert, levert, monteert en onderhoud met succes kunststofleidingsystemen en is uw partner voor maatwerkoplossingen in kunststof. Op basis van de toepassing, uitvoering en specificaties kunnen wij onze klanten de juiste oplossing bieden. Wij leveren uw projecten op met toegevoegde waarde door sterk in te zetten op: • Kwaliteit & Veiligheid; beide zijn geborgd in onze bedrijfsvoering middels ISO-9001 en VCA** • Teamwork & Flexibiliteit; twee bouwstenen voor onze duurzame en lange termijn klantenrelaties. • Werkvoorbereiding & Project Management; elk project krijgt onze volle aandacht zodat we onze gemaakte afspraken nakomen. Materialen Wij denken in oplossingen en construeren met kunststof. Voor Thermopol is kunststof de verzamelnaam voor Thermoplasten (PVC, PE, PP, PVDF, ECTFE, PFA), GVK (glasvezelversterkte kunststof), Dual laminaat (gelined GVK) en GRE (glasvezelversterkte epoxy). Kunststoffen bieden ten opzichte van staal diverse voordelen: licht van gewicht, uitstekende chemische bestendigheid, kunststoffen behoeven geen conservering en zijn dus onderhoudsarm.

Installatie & Service Naast het installeren van een hoogwaardig product biedt Thermopol de volgende service: • Periodieke inspecties & preventief onderhoud • Reparaties & aanpassingen • Montage tijdens Shutdowns & Turnarounds Van alle markten thuis • Chemie & Petrochemie • Drinkwater- & Afvalwatersector • Afvalverbranding & Energiecentrales • Biotechnologie & Farmaceutische industrie • Staalindustrie & Metallurgie • Voedingsmiddelenindustrie • Bouw- & Civiele industrie Thermopol maakt deel uit van de Plasticon Composites groep en is wereldwijd gespecialiseerd in de opslag, behandeling en transport van corrosieve vloeistoffen en gassen (www.plasticoncomposites.com).

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

20 M.indd 35

35

14-01-20 16:48


Ultimo Software Solutions

Waterweg 3 8071 RR Nunspeet Nederland T +31(0)341 42 37 37 E info@ultimo.com W www.ultimo.com

OPTIMALE BESCHIKBAARHEID VAN UW ASSETS Als onderhoudsdienst staat u iedere dag voor de uitdaging om te zorgen voor een optimale beschikbaarheid van uw assets. En elke dag opnieuw wordt u geconfronteerd met verschillende uitdagingen. Hoe houdt u op eenvoudige wijze overzicht en grip op uw onderhoudsmanagement? Heeft u de tools en het inzicht om uw processen verder te optimaliseren? Stellen deze tools u in staat te luisteren naar de signalen van uw assets? De inzet van gebruiksvriendelijke en bewezen Enterprise Asset Management software ondersteunt u hierbij en geeft structuur aan uw onderhoudsproces. Met de informatie uit de Ultimo software bent u beter in staat om grip te houden op onderhoudsprocessen, het onderhoudsbeleid, lopende contracten, de up- en downtime van assets en het voorraadbeheer. Het is tijd voor ‘Live-link your assets and facilities’. See vital signs. Take vital action.

LIVE-LINK YOUR ASSETS AND FACILITIES De wereld is met een noodgang in beweging en dus draait de wereld ook met een noodgang om al uw objecten en apparaten heen. Als u de maintenance, facility of IT verantwoordelijke bent, wilt u niets liever dan dat uw assets u continu vertellen of ze die wereld nog wel kunnen bijbenen. Als uw verantwoordelijkheid verder gaat dan maintenance, facility of IT, wilt u dat trouwens ook. Want misschien vragen uw assets om uw algemene of financiële aandacht. Ultimo zorgt ervoor dat de cruciale signalen over uw assets worden doorgegeven. Centraal op één softwareplatform. Een platform waarmee u al uw assets en de daarbij behorende processen gemakkelijk kunt beheren. Automatiseringstalent plús kennis hebben van processen. Dat is onze sleutel. Al uw assets vertellen hun verhaal. Maar luistert u hier wel naar? Weten hoe u uw assets en objecten kunt live-linken? Stel uw vraag aan sales@ultimo.com Voor meer informatie bezoekt u www.ultimo.com

Unica Fire Safety

De Wel 15 3871 MT Hoevelaken Nederland T +31(0)33 247 80 80 E firesafety@unica.nl W www.unica.nl/fire-safety

Veiligheid is een onderwerp dat bij veel industriële bedrijven een belangrijke rol speelt. Veiligheid gaat echter verder dan het creëren van een veilige werkomgeving voor uw personeel. In hoeverre is de continuïteit van uw bedrijf tegen de grootste veiligheidsrisico’s beschermd? Weet u bijvoorbeeld wat de mogelijke impact van brand is op uw bedrijf? Brandbeveiliging afgestemd op uw bedrijfsrisico’s Unica Fire Safety biedt kwalitatief hoogwaardige brandbeveiligingssystemen voor zowel bestaande als nieuwe gebouwen. Iedere situatie is anders, daarom is brandbeveiliging bij ons altijd maatwerk. Onze specialisten weten met welke risico’s industriële bedrijven te maken hebben en komen met een passend advies, afgestemd op uw bedrijfsrisico’s.

Unica Fire Safety is uw brandveiligheidsspecialist voor: • Sprinkler • Watermist • Blusgas • Blusaerosol • Branddetectie • Technisch beheer • Inwendige leidinginspecties • Consultancy Uw partner van A tot Z Onze specialisten kunnen u tijdens de gehele levensduur van de installatie bijstaan. Van advies, ontwerp en installatie tot en met het beheer en onderhoud. Daardoor kunt u erop vertrouwen dat uw brandveiligheidsinstallatie in nominale staat blijft en optimaal werkt wanneer het erop aankomt, namelijk als er écht brand uitbreekt. Benieuwd naar wat Unica Fire Safety voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op!

36

20 M.indd 36

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

14-01-20 16:48


Van Meeuwen Lubrication

Leeuwenveldseweg 5a 1382 LV Weesp Nederland T +31(0)294 49 44 94 F +31(0)294 49 44 90 E info@vanmeeuwen.com W www.vanmeeuwen.com

In de industrie zijn er altijd uitdagingen om de Total Cost of Ownership structureel te verlagen en de efficiency, de machinebeschikbaarheid en de productie-output te verhogen.

Met verbetervoorstellen die zijn gericht op techniek, milieu, hygiëne en (voedsel-)veiligheid. Om optimaal resultaat te behalen uit machines, mensen en producten.

Vanuit het specialisme smeertechnisch onderhoud draagt Van Meeuwen bij aan deze doelen. Met de decennialang opgebouwde kennis, ervaring en referenties over hoe je belangrijke verbeteringen in het smeertechnisch onderhoud realiseert. Met hoogwaardige smeermiddelen, automatische smeersystemen en smeertechnische opleidingen.

Blijven verbeteren, betekent blijven vernieuwen. Daarom ontwikkelt Van Meeuwen steeds weer nieuwe oplossingen die helpen om kosten en risico’s te verlagen, de levensduur van machines te verlengen en de opbrengst ervan te vergroten. Voor meer informatie: zie pagina's 14 en 15.

Bovendien kunnen bedrijven ervoor kiezen om het smeertechnisch onderhoud geheel of modulair uit te besteden aan de technische specialisten van Van Meeuwen. Zodat deze bedrijven zich volledig kunnen concentreren op hun kerntaken. In ruim acht decennia is het familiebedrijf Van Meeuwen uitgegroeid tot een internationale dienstverlener in tal van industrieën. Van voedingsmiddelen tot energie en van offshore tot rails.

Vega Meet- en Regeltechniek

Arnhemseweg Zuid 213-2 3817 CG Amersfoort Nederland T +31(0)33 450 25 02 E info.nl@vega.com W www.vega.com

Met 60 jaar ervaring in niveau- en drukmeettechniek voor vele branches is VEGA expert in het realiseren van de hoogste proceszekerheid en -efficiëntie. Het complete portfolio omvat innovatieve niveausensoren, niveau­ schakelaars en druksensoren voor de hoogste veiligheidsnormen. Deze zijn geschikt voor de grote verscheidenheid aan media in de chemische industrie: betrouwbaar, procesveilig en servicevriendelijk. In chemische productielijnen zorgen onze producten voor een betere grip op het proces, een hogere proceszekerheid, beschikbaarheid en een reproduceerbare productkwaliteit.

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

20 M.indd 37

37

14-01-20 16:48


• •

• •

• •

• •

A-B-T B.V. www.a-b-t.nl

• •

ACIN Instrumenten B.V. www.acin.nl •

• • •

• • •

• •

• •

• • •

35

• •

• • • •

• • •

• •

• •

ACS Filtertechniek B.V. www.afprofilters.com/

• •

• • •

Act-in International B.V. www.act-in.com

• •

AD Chemicals B.V. www.adinternationalbv.com/services

AD Productions bv www.adinternationalbv.com/services

Adaptherm www.adaptherm.nl

ADC Performance Improvement www.adcpi.nl

• •

AE Sensors B.V. www.aesensors.nl

Aerotherm B.V. www.aerotherm.nl

Aertssen Kranen N.V. www.aertssen.be

Aggreko België-Luxemburg nv www.aggreko.be

• • •

• •

• • •

• • •

• •

• •

• •

• •

• • • • • •

• •

• •

• •

Actemium www.actemium.com

• • • •

Aggreko International (Ned.) B.V. www.aggreko.com

• • • • •

Advantech Europe www.advantech.eu

20 O.indd 38

• •

• •

Acquion B.V. www.acquion.nl

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

• •

38

Acoustair B.V. www.acoustair.com

Agidens bv www.agidens.com

ACO B.V. www.aco.nl

Abird Rotterdam www.abird.nl

Acal BFi www.acalbfi.com/nl/

Verticaal transport

• •

Meer informatie op pagina:

ABB B.V. www.abb.com/benelux

Veiligheid, Gezondheid, Milieu

Transport

AAVOS International bvba www.aavos.be

Process control

• •

Aalberts Industries www.aalberts.com

Acobal S.A.S www.acobal.com

Aannemingsbedrijf QUALM www.qualm.org

• • •

• •

Rotary equipment

• • •

Opslag

AAFM Facilitair Management www.aa-fm.com

ABB S.A./N.V. www.abb.com

A. Hak Industrial Services www.a-hak-is.com A. Hak Industrie Botlek bv www.a-hak.nl

Piping & appendages

A. de Jong T.H. B.V. www.adejongth.nl

Onderhoud

Opleidingen

Offshore services & equipment

Logistiek

Installatiebouw

Industrieel water

Fluid Control

6

Industrieel gas

5

Energielevering

4

Consultancy

3

Elektrotechniek

2

Automatisering

1

Auditing

3S Nederland www.3snederland.nl

Algemeen

Sector: Olie en gas - 1 Utilities - 2 Voedingsmiddelenindustrie - 3 (Petro)chemie - 4 Biotechnologie - 5 Overig - 6

Engineering & contracting

A

• • • • • •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl/bedrijven-catalogus/

14-01-20 16:34


Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

Veiligheid, Gezondheid, Milieu

Transport

Process control

• •

Rotary equipment

Opslag

Piping & appendages

• •

Onderhoud

• •

Opleidingen

Offshore services & equipment

Logistiek

Installatiebouw

Industrieel water

Fluid Control

Industrieel gas

6

Energielevering

5

Engineering & contracting

4

Consultancy

3

Elektrotechniek

2

Automatisering

1

Auditing

AHD Aandrijftechniek bv www.ahd-aandrijftechniek.nl

Algemeen

Sector: Olie en gas - 1 Utilities - 2 Voedingsmiddelenindustrie - 3 (Petro)chemie - 4 Biotechnologie - 5 Overig - 6

A

Ahoy www.ahoy.nl Air Liquide Industrie bv www.airliquide.com Air Products Nederland bv www.airproducts.nl

• •

Airco-Fin B.V. www.aircofin.com

Airconet B.V. www.airconet.nl

Airconveyors International B.V. www.airconveyors.nl

Air-Parts BV www.air-parts.com

Airtec Pneumatic Engineering B.V. www.airtec.nl

AJK Hydrolift NV www.ajkhydrolift.eu

• •

Albema Robema www.albema-robema.nl

Albers Alligator www.albersalligator.com

Alewijnse Panelenbouw B.V. www.alewijnse.nl

• • • •

• •

• •

Alaxa Products B.V. www.alaxa.nl

• •

• •

Akatherm Kunststof Leidingsystemen www.akatherm.nl AKOS bv www.akos.nl

• •

• •

• •

• • • • •

Alfa Laval Benelux BV www.alfalaval.nl

• •

• •

Alfa Laval Benelux NV-SA www.alfalaval.com

• •

• •

Alfons Markert + Co (marsoflex®) GmbH www.markert.eu

Alimak Group Benelux BV www.alimakgroup.com

• •

All in Plast www.allinplast.nl

All Risk B.V. www.valbeveiliging.nl

AllinPlast www.allinplast.nl

Almeco www.almeco.be

Almeco Nederland bv www.almeco.nl Almo Products B.V. www.almoproducts.nl/nl/industrie Alteco Europe B.V. www.alteco.nl Altena Group www.altena.com

Altrex B.V. www.altrex.nl •

Americol B.V. www.americol.nl Amerplastics Europa B.V. www.amerplastics.com

• •

• •

• •

• • • •

• •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl/bedrijven-catalogus/

20 O.indd 39

• •

• • •

• • •

• •

• • •

ALUP GrassAir www.alupgrassair.nl/nl

28 76

• •

• • •

• •

• INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

39

14-01-20 16:34


Arcadis Nederland bv www.arcadis.com/nl/nederland

Arepa Maintenance & Services www.arepa.nl

Arkema Rotterdam B.V. www.arkema.com •

Asotep N.V. www.asotep.com

Astava B.V. www.astava.com

ASTRO-Controls B.V. www.astro.nl

Asystance www.alis.nl

ATB Benelux B.V. www.atb-motors.nl

ATHEX Industrial Suppliers www.athex.eu

Atlas Copco Compressors Nederland bv www.atlascopco.com/nl-nl

• 22 28

• •

• •

• •

• • •

• • •

• • •

• • • •

• • •

• •

ATM www.atm.nl

• •

• • • •

• •

• •

• •

• •

8

• •

• • •

• • • • •

• • • • •

29

• •

• •

• •

• • •

Atlas Copco Gas & Process www.atlascopco-gap.com

• •

• •

Artidor Explosion Safety bv www.artidor.com

Armstrong International S.A. www.armstrong.be

• •

• • •

Verticaal transport

20 O.indd 40

Meer informatie op pagina:

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

• •

Veiligheid, Gezondheid, Milieu

Arbode B.V. www.arbode.nl

Transport

Process control

• • • •

Arbochim N.V. www.arbochim.com

Rotary equipment

ARBO Support B.V. www.arbosupport.nl

Opslag

Piping & appendages

Onderhoud

• •

Opleidingen

Apply Opleidingen en Advies www.applygroep.nl

Offshore services & equipment

Logistiek

Applus RTD www.appplusrtd.nl

Installatiebouw

• •

• •

• •

Applicatietechniek van der Wal B.V. www.applicatietechniekvanderwal.nl

Industrieel water

Antwerp Lion Oil Works N.V. www.lionoil.be

Fluid Control

Industrieel gas

Anlag International BV www.anlag.nl/

40

Energielevering

ATS Applied Tech Systems B.V. www.ats-global.com

• • •

Anixter www.anixter.nl

Atlas Copco Rental www.atlascopcorental.nl

Anderol Specialty Lubricants bv www.anderol-europe.com

AssetPouwer www.assetpouwer.nl

Anamet Europe B.V. www.anameteurope.com/

ASCO Numatics Benelux bv www.asconumatics.nl

6

Analytical Solutions and Products B.V. www.asap.nl

Antea Group www.anteagroup.nl

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Auditing

1

AMW-Marine www.amw.nl

Algemeen

Sector: Olie en gas - 1 Utilities - 2 Voedingsmiddelenindustrie - 3 (Petro)chemie - 4 Biotechnologie - 5 Overig - 6

Engineering & contracting

A

• •

• • •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl/bedrijven-catalogus/

14-01-20 16:34


• •

Bakker Sliedrecht bv www.bakkersliedrecht.com

• •

Balloonsoft B.V. www.balloonsoft.nl

• • • • •

• •

BAM infra bv www.baminfra.nl/

Bartec www.bartec.de/nl/

Batenburg techniek www.batenburg.nl

Batt Cables PLC www.batt.co.uk/netherlands Baumüller Benelux bv www.baumueller-services.com/nl/

Bea Nederland B.V. www.beagroup.com

• •

• • •

• •

• •

• •

Bender International B.V. www.benderinternational.nl

• • •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl/bedrijven-catalogus/

• •

• •

Betaflex B.V. www.betaflex.nl

Belzona Perspect Benelux B.V. www.belzona.nl

• •

BEGE Aandrijftechniek B.V. www.bege.nl

• • •

• •

• •

• •

• •

Bedu Pompen B.V. www.bedu.nl

BERMAD Water Control Solutions www.bermad.nl

• •

• •

• • • •

BAM Industrie www.bamindustrie.nl

• •

• •

20 O.indd 41

Bakker & CO. B.V. bakker-co.com/

Bienfait B.V. www.bienfait.nl

Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

Veiligheid, Gezondheid, Milieu

Transport

Process control

Rotary equipment

Opslag

Piping & appendages

Onderhoud

Opleidingen

B

B.V. Haan Techniek www.haantechniek.nl

Bernard Benelux N.V. www.bernardcontrols.com/en

Offshore services & equipment

B.M.Z. Zandvoort B.V. www.bmz.nl

Beldick Automation B.V. www.beldick.com/

B&G Hekwerk bv www.bghekwerk.nl

Ballast Nedam Industriebouw www.industriebouw.ballast-nedam.nl/

Logistiek

AYOP www.ayop.com

B.V. Twentsche Kabelfabriek (TKF) www.tkf.nl

• •

Axis & Stuifmeel B.V. www.axis-stuifmeel.nl

AZ Benelux Special Valves B.V. www.azbenelux.nl

Installatiebouw

AxFlow bv www.axflow.nl

Industrieel water

AVK Nederland B.V. www.avknederland.nl

Fluid Control

Industrieel gas

Energielevering

Engineering & contracting

Avans+ www.avansplus.nl

6

Consultancy

5

AVA Alms Valve Agency B.V. www.ava-alms.de

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Auditing

1

Auxill Nederland www.auxill.nl

Algemeen

Sector: Olie en gas - 1 Utilities - 2 Voedingsmiddelenindustrie - 3 (Petro)chemie - 4 Biotechnologie - 5 Overig - 6

A

• •

• • •

• •

• •

• •

• • •

• •

• • INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

41

14-01-20 16:34


Bijl & de Jong Raamsdonkveer B.V. www.bijldejong.nl

Bilfinger Industrial Services www.is-bnl.bilfinger.com

Bilfinger ROB www.robmontage.be

Binder Engineering B.V. www.binder-engineering.com

Bis Both Industrial Services B.V. www.bisboth.nl

Blomsma Signs & Safety www.blomsma-safety.com

BM Europe www.bmeurope.be

• •

• • • •

• •

• • • • •

• •

• •

• • • •

• •

• •

Buhlmann www.buhlmann-group.com/index. php?id=home&l=0

• •

Bureau Veritas www.bureauveritas.nl

• • •

• •

22

• • •

• • •

• •

• • • • • • •

• •

Bürkert bv www.burkert.nl

• • •

Burkert www.burkert.nl

• •

• •

• •

20 O.indd 42

BUCHEN-ICS B.V. www.buchen-ics.com

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

Brush HMA B.V. www.brush.eu

42

Brooks Instrument B.V. www.brooksinstrument.com

Busch B.V. www.buschvacuum.com

• •

Bronkhorst Nederland B.V. www.bronkhorst.nl

Burckhardt Compression www.burckhardtcompression.com

Bredenoord www.bredenoord.com/nl/

BTE terminal engineering bv www.bte-uden.nl

BP Chembel NV www.bp.com/nl/bp-geel.html

Brown valve automation systems B.V. www.brownvas.com

Bosch Rexroth B.V. www.boschrexroth.com

Brenntag Nederland bv www.brenntag.com/netherlands/nl/ index.jsp

Boplan Nederland www.boplan.com

Bray Controls Benelux B.V. www.bray.com

Bohr Instrument Service B.V. www.bohrbv.com

Boskalis Offshore B.V. boskalis.com/

• •

• •

Boa Group www.boagroup.com/home.html

Bolidt www.bolidt.com/en/home

Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

Veiligheid, Gezondheid, Milieu

Transport

Process control

Bijl & de Jong Emmeloord B.V. www.bijldejong.nl

Rotary equipment

Opslag

Piping & appendages

Onderhoud

Opleidingen

Offshore services & equipment

Logistiek

Installatiebouw

Industrieel water

Fluid Control

Industrieel gas

Energielevering

6

Engineering & contracting

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Auditing

1

Bierens www.bierens.com

Algemeen

Sector: Olie en gas - 1 Utilities - 2 Voedingsmiddelenindustrie - 3 (Petro)chemie - 4 Biotechnologie - 5 Overig - 6

B

• •

• •

• • • • • •

• • •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl/bedrijven-catalogus/

14-01-20 16:34


Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

Veiligheid, Gezondheid, Milieu

Transport

Process control

Rotary equipment

Opslag

Piping & appendages

Onderhoud

Opleidingen

Offshore services & equipment

Logistiek

Installatiebouw

Industrieel water

Fluid Control

Industrieel gas

Energielevering

6

Engineering & contracting

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Auditing

1

Algemeen

Sector: Olie en gas - 1 Utilities - 2 Voedingsmiddelenindustrie - 3 (Petro)chemie - 4 Biotechnologie - 5 Overig - 6

B C

Bytech www.bytech.nl C.C. Jensen Benelux B.V. www.ccjensen.nl CAE www.cae.nl

Caesar Oil Services www.caesaroil.nl

Calderys The Netherlands www.calderys.nl

• •

Caldic Process & Water Chemicals www.caldic.com

Capgemini www.nl.capgemini.com

cards PLM Solutions www.cardsplmsolutions.com

Carya Automatisering www.carya.nl

CaTeC www.catec.nl

• •

• •

Central Mudplant and Fluid Services B.V. www.cmfservices.nl

CF Techniek.nl www.cftechniek.nl

Chalmit www.chalmit.com

Chubb Fire & Security www.chubbfs.nl

• •

CMS Asset Management – a Pragma company www.cmsam.nl/

Colt International www.coltinfo.nl

Compressor Consultancy Holland www.compressorconsultancyholland. com

Condor Technology www.condortechnology.nl

Connector B.V. www.connector.nl

• •

• •

• •

• • •

• •

COGEN Vlaanderen www.cogenvlaanderen.be

• •

Clayton www.clayton.nl

• •

Comdes Componenten B.V. www.comdes.nl

• •

CimPro B.V. www.cimpro.com

• •

CEA Systems B.V. www.cea-int.com

• •

• •

CB&I LummusOnline www.lummusonline.com

• •

• • •

• •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl/bedrijven-catalogus/

20 O.indd 43

• •

• •

• • •

Conovalve www.conovalve.com

Carlton Oasis Hotel www.carlton.nl/oasis

Cegelec N.V. www.cegelec.be

• •

• • •

Caldic Nederland BV www.caldic.com/locations/caldicnederland

CCS Netherlands, Amsterdam office www.ccsia.com

Carl Schenck Machines www.schenck.nl

• •

• •

• •

• • • • •

• •

• •

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

43

14-01-20 16:34


CoSo Softec www.coso.nl

Cost Engineering Software bv www.costengineering.eu

Cothink www.cothink.nl

Crawford & Company (Nederland) B.V. www.crawco.nl

• • •

• •

• •

• •

• • •

29

30

Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

Veiligheid, Gezondheid, Milieu

Coppa Consultancy www.coppa.nl

• • • • • • • • • • •

• •

Transport

Process control

Rotary equipment

Opslag

Piping & appendages

Onderhoud

Opleidingen

• • •

Offshore services & equipment

Copla Opleiding & Training Consultants www.copla.nl

Logistiek

Coperion N.V. www.coperion.com

• • • • • • • •

Installatiebouw

Industrieel water

conXP www.conxp.nl

Fluid Control

Controls Europe bv www.controls-europe.com

6

Industrieel gas

5

Energielevering

4

Engineering & contracting

3

Consultancy

2

Elektrotechniek

1

Contracto B.V. www.contracto.nl

Automatisering

D

Auditing

C

Algemeen

Sector: Olie en gas - 1 Utilities - 2 Voedingsmiddelenindustrie - 3 (Petro)chemie - 4 Biotechnologie - 5 Overig - 6

• •

Creon www.creon.nl Crone B.V. Ketel- en Apparatenfabriek www.crone.nl Croonwolter&dros www.croonwolterendros.nl

• •

Crowcon Detection Instruments www.crowcon.com

C-Services Holland B.V. www.csh4u.nl

CTS cooling tower service bv www.coolingtowerservice.nl CTS Netherlands B.V. www.cts.global

Cytec - Solvay Group www.cytec.com/

• •

Daikin Airconditioning Netherlands B.V. www.daikin.nl

Datawatt B.V. www.datawatt.nl/

De Boer Plastik B.V. www.deboerplastik.nl

De Gidts & Feldman B.V. www.dgfg.nl/

• • •

• •

• •

• • •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• • • • • •

De Pree Techniek www.depreetechniek.nl

20 O.indd 44

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

De Meeuw www.demeeuw.com

44

De Jongh Pipesystems B.V. www.dejonghpipesystems.nl

• •

• •

De Graaf Aandrijvingen BV www.degraaf-aandrijvingen.nl

DBR B.V. www.dbr-bv.nl •

• •

de Boer Heeg BV deboerheeg.nl

DB & Co. www.dbco.be/

DDT Dutch Detection Technologies B.V. www.detectiontechnologies.eu

• • •

CurTec Nederland B.V. www.curtec.com

D&F Consulting B.V. www.denf.nl

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl/bedrijven-catalogus/

14-01-20 16:34


Delta-Tech B.V. delta-tech.net/

• •

Den Holder www.denholder.com

DERC Advies www.derc.nl

DERC Salotech www.salotech.nl

DESMI bv www.desmi.com

DGI Doedijns www.doedijns.nl

Dhatec www.dhatec.nl

• • • •

• •

• • • •

• • •

• •

DHTC B.V. www.dhtc.nl

Dial Liquid Technics B.V. www.dialbv.nl

Distrilab B.V. www.distrilab.nl

DNV GL - Business Assurance www.dnvgl.nl

Drehmo GmbH www.drehmo.com

DriveRight www.driveright.cc

• • • •

• •

• •

• • • •

• •

• •

• •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl/bedrijven-catalogus/

20 O.indd 45

• •

• •

Dovianus B.V. www.dopak.com

• •

• •

Distrimex Pompen & Service B.V. www.distrimex.nl

Doornbos Equipment B.V. www.doornbosequipment.com

• • •

• •

DIRAC Industries www.diracindustries.com/

• • • •

Dimensys www.dimensys.nl

• • •

• • •

• •

Dewetron www.dewetron.nl Dexter www.dexter.eu

DERC Waterjetting www.waterjetting.nl •

• •

• •

Derustit Oppervlaktetechniek www.derustit.nl

DERC Jetting Systems www.jettingsystems.nl

• •

DERC AT&R www.waterjetting.nl/at-r

• •

• •

Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

• •

Veiligheid, Gezondheid, Milieu

DELTA N.V. www.delta.nl

Transport

Process control

Rotary equipment

Opslag

Piping & appendages

Onderhoud

Opleidingen

Offshore services & equipment

Logistiek

Delta Marine Consultants B.V. www.dmc.nl

Deltares www.deltares.nl

Installatiebouw

Industrieel water

Fluid Control

D

Delta Controls www.deltacontrols.nl Delta Heat Services B.V. www.delta-heat-services.nl

Industrieel gas

DelftTech www.delfttech.com

Energielevering

DeGraaf Technisch Personeel B.V. www.degraaf.nl

6

Engineering & contracting

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Auditing

1

De Veiligheidskundige www.deveiligheidskundige.nl

Algemeen

Sector: Olie en gas - 1 Utilities - 2 Voedingsmiddelenindustrie - 3 (Petro)chemie - 4 Biotechnologie - 5 Overig - 6

• • • • •

• • • •

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

45

14-01-20 16:34


Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

Veiligheid, Gezondheid, Milieu

Transport

Process control

Rotary equipment

Opslag

Piping & appendages

Onderhoud

Opleidingen

Offshore services & equipment

Logistiek

Installatiebouw

Industrieel water

Fluid Control

Industrieel gas

6

Energielevering

5

Engineering & contracting

4

Consultancy

3

Elektrotechniek

2

Automatisering

E

1

Auditing

D

Algemeen

Sector: Olie en gas - 1 Utilities - 2 Voedingsmiddelenindustrie - 3 (Petro)chemie - 4 Biotechnologie - 5 Overig - 6 Drost Technical Management bv www.drostadvice.nl D-tech www.d-tech.nl Duijvelaar Pompen B.V. www.dp.nl Dumeta Handwheels BV www.handwheels-components.com

• •

DuPont Sustainable Solutions www.dupontnederland.nl

• •

Dupa Veiligheidstechniek B.V. www.dupa.nl

Dutch Industrial Fasteners www.difasteners.nl

• • • •

• •

• • • • •

• •

• •

• •

EagleBurgmann Netherlands B.V. www.eagleburgmann.nl/

• •

• •

E & R B.V. Vlaardingen www.eandr.nl Eager.one B.V. www.eager.one

• •

Dyka B.V. www.dyka.com Dylan Steel Solutions www.dylangroup.com

• • •

Dutch Industrial Safety Consultants (DISC) www.disc.eu Dutramex B.V. www.dutramex.com

• •

• • •

• • • •

EAO Benelux bv www.eao.nl EasyFairs Netherlands B.V. www.easyfairs.com

Eaton Industries www.eaton.nl

EAZZ Moving www.eazz.nl

Ebele B.V. Rotterdam www.ebele.nl Ebora Process Automation www.ebora.nl/

• •

• • •

• • •

Eiger Torrance Nederland www.eiger-torrance.com/

20 O.indd 46

• • •

• • •

Egberts Rubber B.V. www.egberts-rubber.nl

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

46

• •

EKB Groep www.ekb.nl

• •

• • • •

Eekels Pompoplossingen www.eekels.eu Eekels Technology B.V. www.eekels.com

• • •

Ecotax Filtertechniek B.V. ecotaxfiltertechniek.nl EDO PUMPS nv www.edopumps.be

• •

ECN Energieonderzoek Centrum Nederland www.ecn.nl Ecom Bellux N.V. www.ecom-ex.com

Ebro Armaturen Advies B.V. www.ebro-armaturen.com EBT Plus B.V. www.ebt.nl

• •

• •

• • •

• •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl/bedrijven-catalogus/

14-01-20 16:34


Verticaal transport

E

• •

30

Eluxis bv www.eluxis.com

Emergo Metal Treatment www.emergometal.com

Emerson Process Management B.V. www.emersonprocess.nl

Emotron B.V. www.emotron.nl

• •

Endenburg Elektrotechniek bv www.endenburg.nl

• •

• •

• •

Meer informatie op pagina:

Veiligheid, Gezondheid, Milieu

Transport

Process control

• •

Rotary equipment

Opslag

Piping & appendages

Onderhoud

Opleidingen

Offshore services & equipment

Logistiek

eL-Tec Elektrotechnologie bv www.el-tec.nl

Endress+Hauser bv www.nl.endress.com

Installatiebouw

Industrieel water

Fluid Control

Industrieel gas

• •

Elsto Aandrijftechniek www.elsto.eu Eltacon Engineering B.V. www.eltacon.com

Ellimetal www.ellimetal.com Elspec bv www.elspec.nl

Energielevering

6

Engineering & contracting

Electromach B.V. www.electromach.com

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Auditing

1

ELCO Burners bv www.elco.nl

Algemeen

Sector: Olie en gas - 1 Utilities - 2 Voedingsmiddelenindustrie - 3 (Petro)chemie - 4 Biotechnologie - 5 Overig - 6

• •

31

Eneco Energie Business to Business www.eneco.nl Energy Circle B.V. www.energycircle.nl

Energy Technology Services www.energy-technology-services.nl

Energyst Rental Solutions bv www.energyst.com

Enerjoy www.ener-joy.nl

Enerpac www.enerpac.com

• •

Engie Fabricom www.engie-fabricom.com

ENGIE Services Nederland www.engie-services.nl/

• • •

Engiplast www.engiplast.com

Ensival - Moret www.ensival-moret.com

• • •

EPLAN Software & Services bv www.eplan.nl

• •

Equflow B.V. www.equflow.com

Eriks B.V. www.eriks.nl

Escher Process Modules B.V. www.escher.nl

Esmat Engineering B.V. www.esmat.net

• • •

• •

• •

• • • • •

• •

• • • • •

• •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl/bedrijven-catalogus/

20 O.indd 47

• •

• •

• •

• •

Esco Aandrijvingen B.V. www.esco-aandrijvingen.nl

• •

EnviroChemie bv www.envirochemie.com

• •

Engicon nv (Geldof) www.geldof.be

ESG Staffing www.europeantalents.eu

• INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

47

14-01-20 16:34


Eurofins www.eurofins.nl/nl/milieu/ •

Eurol B.V. www.eurol.com

Eurostrut support systems & solutions bv www.eurostrut.com

Eurotronic B.V. www.eurotronic.nl

Eurowater B.V. www.eurowater.nl

Everest Interim BV. www.everest-interim.nl

eVision Industry Software www.evision-software.com

Exact Software Nederland B.V. www.exact.nl

• •

• •

• • • •

FairPlay Engineering www.fairplayengineering.nl

• •

• •

• •

• • •

• •

• • • •

• •

Festo bv www.festo.com

• •

• •

Ex-Machinery Explosion Proof Equipment B.V. ex-machinery.nl Fabory Nederland www.fabory.com

Eurotainer Netherlands www.eurotainer.com

• •

• •

EURO-INDEX bv www.euro-index.nl

Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

Veiligheid, Gezondheid, Milieu

• •

Transport

Process control

• •

Rotary equipment

Opslag

Piping & appendages

Onderhoud

Opleidingen

Offshore services & equipment

• •

Logistiek

Installatiebouw

EUPEN - Kabelfabriek Eupen AG www.eupen.com

Industrieel water

Fluid Control

Etteplan www.etteplan.com/

Industrieel gas

Energielevering

Eteha Slangtechniek www.slangtechniek.nl

6

Engineering & contracting

5

Consultancy

Estin engineering B.V. www.estin.nl

4

Elektrotechniek

F

3

Automatisering

E

2

Auditing

1

EST Group bv www.cw-estgroup.com

Algemeen

Sector: Olie en gas - 1 Utilities - 2 Voedingsmiddelenindustrie - 3 (Petro)chemie - 4 Biotechnologie - 5 Overig - 6

• • •

FHI, federatie van technologiebranches www.fhi.nl

• • • • •

• •

• •

• •

• • •

Fiber Filtration www.v-tfiltergroup.com

• •

Fieldbus Foundation Nederland www.fieldbus.nl FieldConnect portofonie www.fieldconnect.nl

Fike Europe www.fike.be

Fiktech bv www.fiktech.nl

Filoform B.V. www.filoform.com

Filtration cv www.filtration.be

• • •

• • • •

• •

Fixturlaser Benelux bv www.fixturlaser.nl

Flash Private Mobile Networks www.flash-privatemobilenetworks.com

Flexim Instruments Benelux B.V. www.flexim.com

FlexxCon B.V. www.flexxcon.com

48

20 O.indd 48

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

• •

• •

• •

• • • • • • •

• •

• • •

• • •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl/bedrijven-catalogus/

14-01-20 16:34


Gaasbeek B.V. www.thmgaasbeek.nl/

GASCARE B.V. www.gascare.nl

Gasunie Engineering bv www.gasunie.nl/engineering

• • •

• •

• •

• •

• • •

• •

• • • •

• •

• •

• •

• •

• • •

• •

• •

• • • •

• •

• •

• •

• •

GHM Meettechniek BV www.ghm-nl.com

• •

12 13

• •

G

GEVEKE Persluchttechniek www.geveke-persluchttechniek.nl

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl/bedrijven-catalogus/

20 O.indd 49

Gilde Main B.V. www.gildemain.nl

• •

• •

F

Georg Fischer N.V. www.georgfischer.nl

Gielissen Technische Bedrijven www.gielissenbv.nl

GEA Nederland www.gea.com/nl

Geveke Pompen www.geveke-pompen.nl

• •

• •

GEFA Procestechniek Nederland www.gefa.nl

Gardner Denver Nederland bv www.gardnerdenver.com/industrials/

GE Water & Process Technologies www.gewater.com

• •

Gabriels gehoorbescherming www.gabriels-gehoorbescherming.nl GAPTEC B.V. www.gaptec.com

• •

G4S Fire & Safety BV www.g4ssafetysolutions.com/nl

Verticaal transport

G.M.S. Instruments B.V. www.gms-instruments.nl

Meer informatie op pagina:

Veiligheid, Gezondheid, Milieu

Transport

Furmanite B.V. - The Netherlands www.furmanite.com

Process control

Rotary equipment

Fristam B.V. www.fristam.com

Opslag

Frijns Industrial Group www.frijnsgroup.com

• •

Friand Elektrotechniek B.V. www.friand.nl

• •

Piping & appendages

Onderhoud

Foamglas / Pittsburgh Corning Nederland bv www.foamglas.nl

Opleidingen

Offshore services & equipment

Fluor Consultants B.V. www.fluordaniel.nl

Logistiek

Installatiebouw

Fluor B.V. www.fluor.com

Industrieel water

Fluid Control

Flowserve Flow Control Benelux bv www.valve-flowserve.nl

Industrieel gas

Energielevering

Flowserve B.V. Pump Division www.flowserve.com

Engineering & contracting

Future Pipe Industries B.V. www.futurepipe.com

6

Flowserve B.V. www.flowserve.com

Frames www.frames-group.com

5

Consultancy

Flopac B.V. www.flopac.com

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Auditing

1

Flir Commercial Systems www.flir.com

Algemeen

Sector: Olie en gas - 1 Utilities - 2 Voedingsmiddelenindustrie - 3 (Petro)chemie - 4 Biotechnologie - 5 Overig - 6

• •

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

49

14-01-20 16:34


Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

• •

• • •

• •

Veiligheid, Gezondheid, Milieu

Transport

Process control

• • •

Rotary equipment

Opslag

• •

Piping & appendages

Onderhoud

Opleidingen

• •

Offshore services & equipment

Logistiek

Installatiebouw

Industrieel water

Fluid Control

Industrieel gas

Energielevering

Engineering & contracting

H

Gordian Logistic Experts bv www.gordian.nl Gouda Holland B.V. www.goudaholland.com

6

Gommer B.V., Ingenieursburo www.gommer.nl

G

5

Consultancy

GMC - Instruments Nederland B.V. www.gmc-instruments.nl

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Auditing

1

Globe Benelux B.V. www.globe-benelux.nl

Algemeen

Sector: Olie en gas - 1 Utilities - 2 Voedingsmiddelenindustrie - 3 (Petro)chemie - 4 Biotechnologie - 5 Overig - 6

• •

GPS Perimeter Systems B.V. www.gps-perimeter.nl Graco N.V. www.graco.be

GrassAir Compressoren B.V. www.grassair.nl

GRATEQ bv www.grateq.nl

• •

• •

Groep Van Roey nv www.vanroey.pro •

Grundfos Nederland B.V. www.grundfos.nl

Gunco Verhuur B.V. www.gunco.nl

Gunneman Group IMO gunneman-imo.nl/

GustoMSC www.GustoMSC.com

H&H Level www.hhlevel.com

Habasit Netherlands B.V. www.habasit.com

Hach nl.hach.com/

Hanwel B.V. www.hanwel.com

Harmonize It www.harmonize-it.be

Hart B.V. www.hartbv.nl

Hatenboer Elektro www.hatenboer.com

• •

HaVeP Bedrijfskleding www.havep.com

20 O.indd 50

• • • •

• • •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

• •

Hanko Handelmaatschappij B.V. www.hanko.nl

50

Halfen B.V. www.halfen.nl

HB Koeltechniek B.V. www.hb-almelo.nl

Hagacom Ulstrasoons www.hagacom.nl

HaVeP Workwear/Protective wear www.havep.com

• •

• •

• •

• • • • •

Hatenboer-Water B.V. www.hatenboer-water.com

• • •

H.P. Well Screen www.hpwellscreen.com

Ham-Let Benelux www.ham-let.com

Gronfa Procestechniek B.V. www.gronfa.com

Hacousto Holland www.hacousto.com

• • •

• • • • • •

• •

• • • •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl/bedrijven-catalogus/

14-01-20 16:34


HEGO Stainless Steel & Aluminium www.hego.nl Height Specialists heightspecialists.nl/

• • •

Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

• •

Veiligheid, Gezondheid, Milieu

Transport

• •

Process control

• •

Rotary equipment

• • •

Opslag

Piping & appendages

Onderhoud

Opleidingen

Offshore services & equipment

Logistiek

Installatiebouw

Industrieel water

Fluid Control

4

Industrieel gas

HEGO bvba www.lonvil.com

Energielevering

3

Engineering & contracting

Heeren Kraanverhuurbedrijf B.V. www.heeren-roosendaal.nl

Consultancy

6

Elektrotechniek

HDM Pipelines bv www.hdm-pipelines.com

5

Automatisering

2

Auditing

1

HDConsulting www.hd-consulting.nl

Algemeen

Sector: Olie en gas - 1 Utilities - 2 Voedingsmiddelenindustrie - 3 (Petro)chemie - 4 Biotechnologie - 5 Overig - 6

• • • •

H

• •

Heijmans Industrieservice bv heijmansindustrieservice.nl Heijmans Utiliteits- & Servicebouw www.heijmans.nl HEK Manufacturing B.V. www.hek.com

• •

HellermannTyton bv www.hellermanntyton.nl Helma Reinigingsdienst B.V. www.helma.nl

Hemmis N.V. www.hemmis.be

HEMPEL (The Netherlands) B.V. www.hempel.com

Hertel Industrial Services N.V. www.hertel.be

Hethon Nederland B.V. www.hethon.nl

• •

HIM Nederland www.him.nl

Hitard Engineering www.hitard.nl

HITMA UltraPure B.V. www.hitma-ultrapure.nl

HKB Ketelbouw B.V. www.hkb-ketelbouw.nl

HOFCON Technologies bv www.hofcon.nl

Hoginox www.hoginox.nl

• •

• •

Holland Safety B.V. www.holland-safety.nl

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl/bedrijven-catalogus/

20 O.indd 51

• •

• •

• •

Holland Air Pumps B.V. www.hollandairpumps.nl

Holmatro Industrial Equipment www.holmatro-industry.com

• •

• •

Hobrand B.V. www.hobrand.nl

• •

• •

HITMA Filtratie B.V. www.hitma-filtratie.nl

Hogeschool Utrecht, Institute for Engineering & Design: For Professionals www.cvnt.nl

• •

• •

• • •

Hilti Nederland B.V. www.hilti.com

Hi-Safe www.hisafe.nl

• •

• •

HEYDAY Facility Management www.heydayfm.nl

• •

Hertel bv www.hertel.com

Hi-Force Nederland B.V. www.hi-force.com

• •

• •

• •

• •

32

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

51

14-01-20 16:34


Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

Veiligheid, Gezondheid, Milieu

Transport

Process control

Rotary equipment

Opslag

Piping & appendages

Onderhoud

Opleidingen

Offshore services & equipment

Logistiek

Installatiebouw

Industrieel water

Honeywell Analytics bvba www.honeywellanalytics.com

Fluid Control

Industrieel gas

Energielevering

6

Engineering & contracting

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Hommema Kathodische Bescherming B.V. www.hommema.com

Auditing

1

Algemeen

Sector: Olie en gas - 1 Utilities - 2 Voedingsmiddelenindustrie - 3 (Petro)chemie - 4 Biotechnologie - 5 Overig - 6

• •

Honeywell Building Solutions www.honeywell-buildingsolutions.nl Honeywell bv www.honeywell.nl

H I

HONOR Safety & Consultancy bv www.honor-safety.nl

• •

• •

Houttuin B.V. www.houttuin.nl •

Howden Thomassen Compressors BV www.howden.com •

HP Valves B.V. www.hpvalves.com

HTT Industrial Systems B.V. www.httindustrial.com

Huvec Klimaatbeheersing B.V. www.huvec.nl

HyGear B.V. www.hygear.nl

Hy-Lok Europe B.V. www.hy-lok.nl

• •

I.M.W. (International Metal Works) N.V. www.imw.be

iB&X HSE www.ibnx-hse.com

Icarus Chilling B.V. www.icaruschilling.com

• • •

• • •

• •

• • •

• • • • • •

• •

• •

• •

• •

• • •

• •

• •

• •

• • • • • •

• •

• • • • • •

• •

• •

Igus kabelrupssystemen www.igus.de

• •

ICS Cool Energy www.icscoolenergy.com/nl

• •

ICH BV www.shop.pneumatiek.nl

20 O.indd 52

Iceworkx www.iceworkx.com

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

• •

I.S.T. Molchtechnik GmbH www.piggingsystems.com

• •

• •

Hydro-Carbon Filtration & Separation www.hydro-carbon.nl

52

Hydratight www.hydratight.com

IIR www.iir.nl

• •

Huikeshoven bv www.huikeshoven.nl

IHB International www.ihbinternational.nl

Hubert Stavoren B.V. www.hubert.nl

IGE + XAO B.V. www.ige-xao.nl

• • •

HP Petroleum Engineering Services www.esplatform.nl

Hytorc Nederland B.V. www.hytorc.nl

Houweling Veiligheid www.houweling.nl

Hydroflex Hydraulics B.V. www.hydroflex-hydraulics.com

• • • • •

• • •

32

• •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl/bedrijven-catalogus/

14-01-20 16:34


INSPECTRON camera inspections bv www.inspectron.nl

Instrurent Benelux bv www.instrurent.com

• • • • • • • •

Insu-W-Rapid B.V. Thermal Insulation Products www.insu-w-rapid.nl

• •

• •

• • •

• •

• •

• •

• •

Intergraph Benelux B.V. www.intergraph.com/global/nl/ppm/

Interlas www.interlas.nl

• •

International Paint Nederland B.V. www.international-pc.com

Intersafe Netherlands B.V. www.intersafe.eu

Invensys Systems N.V. www.iom.invensys.com

Inventech Benelux B.V. www.inventech.nl

IPAR Industrial Partners B.V. www.ipar.nl IPPN Measurements & Controls v.o.f. ippnmc.nl

• • •

• •

• •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl/bedrijven-catalogus/

20 O.indd 53

Interfilter www.interfilter.nl

Insulcon B.V. www.insulcon.com

71 74

• • •

• •

I

• •

Insituform Rioolrenovatietechnieken bv www.insituform.nl Inspectorate Netherlands B.V. www.inspectorate.com

Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

Veiligheid, Gezondheid, Milieu

InterActief Groep bv www.interactief-groep.nl

• •

Infor www.nl.infor.com

Transport

Ingersoll Rand www.ingersollrand.nl

Process control

Rotary equipment

• •

Ingenieursburo IOB B.V. www.iob.nl

Opslag

Indulux Nederland B.V. www.indulux.nl

Inrada Group www.inrada.com

Piping & appendages

Onderhoud

Inducast www.inducast.nl

Industrial Scientific B.V. www.indsci.com/europe

Opleidingen

Offshore services & equipment

INCORE-CABLES B.V. www.incore-cables.com

Logistiek

Industrielinqs pers en platform B.V. www.industrielinqs.nl

Installatiebouw

Imtech Industry International www.imtech.com

Industrieel water

Fluid Control

Imbema-Denso B.V. www.imbemadenso.nl

Industrial Pump Group Nederland B.V. www.industrialpumps.nl

Industrieel gas

Energielevering

• •

IJT Perspectief bv www.ijtp.nl IMBEMA Controls B.V. www.imbemacontrols.nl

6

Engineering & contracting

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Auditing

1

IJssel Technologie Perspectief bv www.ijsseltechnologie.nl

Algemeen

Sector: Olie en gas - 1 Utilities - 2 Voedingsmiddelenindustrie - 3 (Petro)chemie - 4 Biotechnologie - 5 Overig - 6

• •

• •

• •

• •

33

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

53

14-01-20 16:34


I J K

Iv-Offshore & Energy www.iv-oil-gas.nl J&M Instruments B.V. www.jm.nl

• • •

• •

• •

• • •

• • • • • • • •

• • •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

J. de Jonge Verladingstechnieken N.V. www.jdejonge.be

• •

• •

Jacobs België N.V. www.jacobs.com

Jacobs Consultancy B.V. www.jacobs.com

James Walker Benelux B.V. www.jameswalker.biz Jetting Systems Europe B.V. www.waterjetting.nl

• •

• •

• •

• •

• •

• • • • •

J. de Jonge Flowsystems GmbH www.jdejonge.nl

J. van den Berg & Zn. Waddinxveen B.V. www.jvdberg.com

Iv-industrie B.V. www.iv-industrie.nl

Verticaal transport

Iv-Groep b.v. www.iv-groep.nl

Meer informatie op pagina:

iTanks www.itanks.eu

Veiligheid, Gezondheid, Milieu

Transport

Process control

Rotary equipment

Opslag

Piping & appendages

Istimewa Elektro www.istimewa.nl

Onderhoud

Isotherm B.V. www.isotherm.nl

Opleidingen

Offshore services & equipment

Logistiek

Installatiebouw

Industrieel water

Fluid Control

Industrieel gas

6

Energielevering

5

Engineering & contracting

4

Consultancy

3

Elektrotechniek

2

Automatisering

1

Auditing

Isolectra B.V. www.isolectra.nl

Algemeen

Sector: Olie en gas - 1 Utilities - 2 Voedingsmiddelenindustrie - 3 (Petro)chemie - 4 Biotechnologie - 5 Overig - 6

• • •

• • •

• • •

• •

• •

• •

• •

Jetvertising www.jetvertising.nl Johnson Controls Systems & Service Industrial Refrigeration bv www.johnsoncontrols.nl

Jongerius bv www.jongerius-jpg.nl Jongia Mixing Technology www.jongia.com

• • • •

J-Tec Material Handling nv www.j-tec.com

• •

Jumbo Totaal B.V. www.jumbototaal.com

• •

Kalteren B.V. www.kalteren.nl

54

20 O.indd 54

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

• •

• •

• •

• •

• • •

• • •

Kemppi Benelux B.V. www.kemppi.com

K & H Chemicals www.khchemicals.com

KEMA Nederland B.V. www.kema.com

• •

Jumo Meet- en Regeltechniek B.V. www.jumo.nl

JSF Production www.jsfproduction.nl

Kapp Nederland B.V. www.kapp.nl

• •

JRC-consupp bv www.jrc-towerservice.com

• •

Joulz Energy Solutions www.joulzenergysolutions.nl

JSF Filtration Equipment www.jsffiltration.nl

• •

• •

• •

• •

• • •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl/bedrijven-catalogus/

14-01-20 16:34


Kiwa Nederland B.V. www.kiwa.nl

Kiwa Technology bv www.kiwa.com/nl/nl/

Kiwa Training www.kiwatraining.nl

• • • •

• • •

• •

• •

Kobold Instrumentatie B.V. www.kobold.com

• •

• K

• • •

Kooiman Apparatenbouw B.V. www.kooimanbv.nl

Koopal - Compensatoren www.kc-compensatoren.com

Korthals Lakfabriek B.V. www.korthals.nl

• •

• • •

• •

Lamit B.V. www.lamit.nl

Lampe Technical Textiles B.V. www.lampe.nl

• •

• •

• •

• • •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

Lagersmit www.lagersmit.com/nl

33

• •

• •

Laco Handelsonderneming B.V. www.lacozaandam.com

• •

L

• • •

• •

• •

Konutherm B.V. www.konutherm.nl

• •

• •

• • • •

• •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl/bedrijven-catalogus/

20 O.indd 55

Knoll Maschinenbau www.knoll-mb.de

Klemko Techniek B.V. www.klemko.nl

Langkamp Technology B.V. Temperatuurmeettechniek www.langkamp-technology.nl/nl/

Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

KWx bv www.kwx.eu

Veiligheid, Gezondheid, Milieu

KWA Bedrijfsadviseurs B.V. www.kwa.nl

Transport

Process control

Kimmenade Nederland B.V. www.kimmenade.nl

Kuyper graveer- en lasertechniek www.kuyper-graveertechniek.nl

• •

Rotary equipment

Kuijpers Holding (Dienstencentrum) www.kuijpers.com

Opslag

Krohne Nederland B.V. www.krohne.com

Piping & appendages

Kreisler Import B.V. www.kreisler.nl

Onderhoud

Opleidingen

KIM Plus Delta bv www.kimplusdelta.nl

Kojo Engineering www.kojo.nl

Offshore services & equipment

Logistiek

KH Promaen bv www.khpromaen.eu

Klip bv www.klip.nl

Installatiebouw

• •

Industrieel water

KH Engineering bv www.khe.eu

• •

• •

Keramab nv www.keramab.com

Fluid Control

Kepner-Tregoe Nederland www.kepner-tregoe.nl

Industrieel gas

Energielevering

Kenbri Fire Fighting B.V. www.kenbri.nl

6

Engineering & contracting

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Auditing

1

KEN Group www.ken.nl

Algemeen

Sector: Olie en gas - 1 Utilities - 2 Voedingsmiddelenindustrie - 3 (Petro)chemie - 4 Biotechnologie - 5 Overig - 6

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

55

14-01-20 16:34


Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

Veiligheid, Gezondheid, Milieu

Transport

Process control

Rotary equipment

Opslag

Piping & appendages

Onderhoud

• • • •

• •

• •

LIFTAL Hijstechniek www.liftal.com

• •

Linde Gas Cryoservices B.V. www.linde-healthcare.nl/cryoservices

• •

• •

Linde Gas Benelux B.V. www.linde-gas.nl

Opleidingen

Offshore services & equipment

Logistiek

Installatiebouw

Industrieel water

Fluid Control

Industrieel gas

Energielevering

Engineering & contracting

Consultancy

LGH Verhuur Hijsmaterieel B.V. www.lgh.nl

M

Lenntech water- en luchtbehandeling B.V. www.lenntech.com

L

6

Legrand Nederland bv www.legrand.nl

Lift Emotion www.lift-emotion.eu

5

Lanxess Rubber N.V. www.lanxess.com Leeuwenkamp van Langen techniek www.remmenservice.nl

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Auditing

1

Lansdowne Chemicals Europe B.V. www.lansdownechemicals.com

Algemeen

Sector: Olie en gas - 1 Utilities - 2 Voedingsmiddelenindustrie - 3 (Petro)chemie - 4 Biotechnologie - 5 Overig - 6

Linisol group www.linisol.eu Liquid Filtration Systems www.lfs-filters.com

Lites & Cases www.lites.nl

Lloyd's Register Nederland B.V. www.lr.org/nl/ Locktech www.locktech.eu

• •

• •

Logic Vision B.V. www.logicvision.nl

LogiJob B.V. www.logijob.nl

Logisticon Verhuur www.logisticon.com

Logisticon Water Treatment www.logisticon.com

Louwers Mechanical Parts B.V. www.louwers.com LT Group www.lt-group.org Lutz-Jesco Nederland bv www.lutz-jesco.com/nl/

M.E.S. bvba www.mes.be

• •

Machine Support B.V. www.machinesupport.com

Machinefabriek Nijsten B.V. www.nijsten.nl

MAGION Industrial Software Solutions B.V. www.magion.nl

Magnetrol www.magnetrol.be

• •

Mammoet Nederland B.V. www.mammoet.com

MAN Rollo B.V. www.manrollo.nl

56

20 O.indd 56

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

• •

• •

• •

• • • •

• •

• • • •

M+P Raadgevende Ingenieurs www.mp.nl

Mainnovation www.mainnovation.com

• •

• • •

• •

• •

• • •

• • •

• • •

• •

• •

• 2 34

• • •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl/bedrijven-catalogus/

14-01-20 16:34


MechaHeat B.V. www.mechaheat.nl

Mechatest Sampling Solutions www.mechatest.com

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• •

• •

• •

• •

Membraan Applicatie Centrum Twente bv www.mact.nl

Mennens Rotterdam B.V. www.mennens.nl

Mera Benelux B.V. merabenelux.com

Mercurius Actieve Koolstof www.actiefkool.nl

• •

Messer Nederland B.V. www.messer.nl •

Metrohm Nederland www.metrohm.nl

Meurs Process www.meursprocess.nl

M-Filter B.V. www.m-filter.nl

Mol Rotating Equipment Consultant www.ariemol.nl

Mostacon B.V. www.mostacon.nl Mourik Industry B.V. www.mourik.com

MOXBA B.V. www.moxba.com

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• • •

Moespompen www.moespompen.nl

M

Milieutechniek Internationaal 2000 B.V. www.mti2000.nl

Mikrocentrum www.mikrocentrum.nl

MODELEC Data-Industrie www.modelec.nl

• •

• • •

Metso Benelux BV www.metso.com/valves

• • • •

• •

• • •

• •

• • •

• •

34 75

• •

• •

• •

• •

• •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl/bedrijven-catalogus/

20 O.indd 57

• • •

• •

• •

MTSA B.V. www.mtsa.nl

Metesco Nederland www.metesco.nl

Melspring Waterbehandeling bv www.watermelspring.com

Merford Noise Control www.merford.nl

• •

Medir International bv www.medir.eu Mekano Group www.mekano-group.nl

Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

Veiligheid, Gezondheid, Milieu

Transport

Process control

MC-S www.mc-s.nl

Rotary equipment

Opslag

Piping & appendages

Onderhoud

Opleidingen

MaxGrip www.maxgrip.com

Offshore services & equipment

Materiaal Metingen Testgroep www.mme-group.com

Logistiek

Installatiebouw

Industrieel water

Fluid Control

Marktechnical B.V. Sensors & Controls www.marktechnical.nl

Industrieel gas

Energielevering

Marigold Industrial www.marigold-industrial.com

6

Engineering & contracting

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Auditing

1

Marechal-Electric S.A. www.marechal.com

Algemeen

Sector: Olie en gas - 1 Utilities - 2 Voedingsmiddelenindustrie - 3 (Petro)chemie - 4 Biotechnologie - 5 Overig - 6

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

57

14-01-20 16:34


MyProfs bv www.myprofs.nl

• •

• •

• •

Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

Veiligheid, Gezondheid, Milieu

Multipomp B.V. www.multipomp.nl

Transport

Process control

Rotary equipment

Opslag

Piping & appendages

Onderhoud

Opleidingen

• •

Multinal Group B.V. www.multinal.com

Offshore services & equipment

Logistiek

Installatiebouw

Industrieel water

Fluid Control

Industrieel gas

Energielevering

Multi Instruments B.V. www.multi-instruments.nl

6

Engineering & contracting

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Auditing

1

Mulder Hardenberg B.V. www.mulder-hardenberg.com

Algemeen

Sector: Olie en gas - 1 Utilities - 2 Voedingsmiddelenindustrie - 3 (Petro)chemie - 4 Biotechnologie - 5 Overig - 6

Naaktgeboren Rotterdam bv www.naaktgeboren.nl NATER Gas & Vloeistofsystemen B.V. www.nater.nl

Natus GmbH & Co. KG Trier www.natus.de

NCTI www.cini.nl/nl/ncti

M N

• •

Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) www.nvdo.nl Nederman Nederland bv www.nederman.nl

Neville Chemical Europe B.V. www.nevchem.com

NEW CONNECTION Industrial Products www.new-connection.nl

Nexans Nederland B.V. www.nexans.com

NIJL Aircraft Docking bv www.nijl.nl

NIVOBA www.nivoba.com

NMi Certin B.V. www.nmi.nl

NoMondai bv www.nomondai.nl

• •

• • • • • • •

20 O.indd 58

• • •

Novotek B.V. www.novotek.nl

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

• •

58

• •

• •

• •

NoviPrint B.V. www.noviprint.nl

• • •

Nooddouches.nl bv www.nooddouches.nl

• •

• •

• •

NMF Techniek bv www.nmf-group.com

• •

• •

Nice2do B.V.ba www.nice2do.nl Niemeijer LMV B.V. www.niemeijer.nl

• •

• •

• •

• •

Noxon Stainless B.V. www.noxon.nl

Netherlocks Safety Systems B.V. www.netherlocks.com

Next Lubricants bv www.nextlubricants.com

Nedmag B.V. www.nedmag.nl Nestinox bv www.nestinox.com

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) www.nen.nl Nederlandse Gasunie N.V. www.gasunie.nl

• •

• •

• •

• • • •

• • • • • • •

• •

• •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl/bedrijven-catalogus/

14-01-20 16:34


Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

Veiligheid, Gezondheid, Milieu

Transport

Process control

Rotary equipment

Opslag

Piping & appendages

Onderhoud

Opleidingen

Offshore services & equipment

Logistiek

Installatiebouw

Industrieel water

Fluid Control

Opticon Benelux Naarden B.V. www.opticonbnl.com

• •

• •

Industrieel gas

Omron Electronics B.V. www.industrial.omron.nl ONSTREAM PROJECT SERVICES B.V. www.onstreamgroup.com/

Energielevering

6

Engineering & contracting

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

Oiltraining bv www.oiltraining.nl

3

Automatisering

2

Auditing

1

Oilinmotion www.oilinmotion.com

Algemeen

Sector: Olie en gas - 1 Utilities - 2 Voedingsmiddelenindustrie - 3 (Petro)chemie - 4 Biotechnologie - 5 Overig - 6

• •

• • •

Optilight by Atexindustries BV www.optilight.com

• •

Opti-Light International www.opti-light.com

• •

Orange Plastics bv www.orangeplastics.nl Oranjeberg B.V. www.oranjeberg.nl

Orbis B.V. www.orbisbv.com

Orion Engineering www.orionengineering.nl

Outokumpu B.V. www.outokumpu.nl

• •

Ozephius www.ozephius.nl

• •

• •

• •

• • •

Parker Hannifin BV www.parker.com/nl www.parkerstore.nl Passe-Partout B.V., Ingenieursbureau www.passe-partout.nl

Paul Meijering Metalen bv www.paulmeijering.nl

O P

• •

PDB cleaning solutions www.pdbcleaning.com/

• •

PDM www.pdm-group.com

Peco Douwes Group douwes.nl/

Pedak www.pedak.nl

• •

• • •

• •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl/bedrijven-catalogus/

• •

• •

• •

• •

• •

Peinemann Mobilift Groep B.V. www.peinemann.nl

20 O.indd 59

• •

Pentair Fairbanks Nijhuis www.fairbanksnijhuis.com

PcP. www.pcpbv.nl

Peekel Instruments bv www.peekel.nl

• •

PECOFacet Netherlands B.V. www.pecofacet.com

Pat-Kruger Systems B.V. www.pat-kruger.nl

• •

• •

• • •

• •

Palletcentrale B.V. www.palletcentrale.nl •

Pakor Bouwchemie B.V. www.pakor.nl

PAQUES B.V. www.paques.nl

• • •

Overgoor Installatietechniek www.ovi.nl

P&S Chemicals www.pschemicals.com

• •

• •

• • • •

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

59

14-01-20 16:34


Pilz Nederland www.pilz.com

Pimentel Fasteners B.V. www.pimentel.nl

P

PMF Mechanical BV Uithuizen www.pmfmechanical.nl

Pomac Pompen www.pomacpumps.com

Pomac-Lub-Services BVBA www.pomac.be

• •

• •

• •

• •

• • •

• • •

PM Komponenten B.V. www.pmkomponenten.nl

• •

• •

• • •

Planlogic www.planlogic.nl Plannovation www.plannovation.com

• • •

• • • • •

Verticaal transport

Pijttersen Hogedrukpompen B.V. www.pijttersen.nl

Meer informatie op pagina:

Veiligheid, Gezondheid, Milieu

Phoenix Contact B.V. www.phoenixcontact.nl

Transport

Process control

Peutz B.V. www.peutz.nl

Rotary equipment

Opslag

Piping & appendages

• • •

Onderhoud

Opleidingen

Offshore services & equipment

Logistiek

Installatiebouw

Industrieel water

Petrochemie Contracting & Services B.V. www.proop.nl

Fluid Control

Industrieel gas

Petrochem platform www.petrochem.nl

Energielevering

Perloc Organisatieadvies www.perlocadvies.nl

Petrogas, Gas-Systems B.V. www.petrogas.nl

6

Engineering & contracting

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Auditing

1

Pepperl + Fuchs B.V. www.pepperl-fuchs.nl

Algemeen

Sector: Olie en gas - 1 Utilities - 2 Voedingsmiddelenindustrie - 3 (Petro)chemie - 4 Biotechnologie - 5 Overig - 6

• •

• • •

• •

• •

• •

Port of Antwerp www.portofantwerp.com Port of Rotterdam www.portofrotterdam.com PortaCom Portofoon Services www.portacom.nl

Portconnect www.portconnect.net

PPG Protective & Marine Coatings (voorheen Amerong) www.ppgpmc.com

Primaplan Project Control Services B.V. www.primaplan.nl •

Process Design Center B.V. www.process-design-center.com

ProClass bv www.proclass.nl

• • •

• •

• •

PRODUCA Communicatie B.V. www.produca.nl

20 O.indd 60

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

• •

• • •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

Prodex B.V. www.prodex.nl

Project Material Control b.v www.projectmaterialcontrol.nl/contact/

• •

Profiltra B.V. www.profiltra.nl

Proac www.proac.info

60

• • •

Power Piping International B.V. www.powerpiping.nl

ProMinent Verder B.V. www.prominent.nl

• •

• •

• • • • •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl/bedrijven-catalogus/

14-01-20 16:34


• •

Quadropack BV www.quadropack.com Quercus Technical Services B.V. www.qts.nl

• •

• •

• •

• •

Ralton Engineering B.V. www.ralton.nl

• •

RCS Consultancy www.rcs-consultancy.nl

• • • • • •

• • •

Reaktie Safety Shops B.V. www.reaktie.net •

Rebo-Tech Installatietechniek vof www.rebo-tech.nl

• •

Red Point Alloys B.V. www.redpoint.nl

Red-Bag www.red-bag.com

Reko Industrial Equipment B.V. www.reko.com

RelyOn Nutec www.relyonnutec.nl

REMONDIS Maintenance & Services www.remondis-maintenance.de

• •

Resistoflex-Xomox www.resistoflex.com

Reym B.V. www.reym.nl •

• •

• • •

P

• •

• •

• • •

• • •

R

Q

• •

• • •

• •

• •

• •

• •

Rexel Nederland www.rexel.nl

• •

• •

• • •

• •

Rebo B.V. Beletteringssystemen www.rebo.nl

• • •

• •

• •

• •

Ralteco B.V. www.ralteco.nl

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl/bedrijven-catalogus/

20 O.indd 61

• •

RHD-Advies www.rhd-advies.nl

• •

• • •

Radolid Thiel GmbH www.radolid.de

RH Brandbeveiliging www.rhpreventie.nl

Radio Holland www.radioholland.nl

REACT new media www.reactnewmedia.nl

• • •

R & K Techniek B.V. www.r-k.nl

Ravebo B.V. www.ravebo.nl

• •

Q Plus B.V. www.qplus.nl

• •

Verticaal transport

PWS B.V. www.pws.nl

Q.E. International B.V. www.qeinternational.com

Meer informatie op pagina:

PureBlue www.pureblue.nl

Veiligheid, Gezondheid, Milieu

Transport

Process control

Pure Water Group purewatergroup.com

Rotary equipment

Prysmian Cables and Systems B.V. www.prysmian.nl

Opslag

Piping & appendages

PRUFTECHNIK N.V. www.pruftechnik.com

Onderhoud

Opleidingen

ProPlug bv www.proplug.nl

Offshore services & equipment

Logistiek

Installatiebouw

Industrieel water

Fluid Control

Industrieel gas

Energielevering

6

Engineering & contracting

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Auditing

1

PromoTec BV www.promotec.nl

Algemeen

Sector: Olie en gas - 1 Utilities - 2 Voedingsmiddelenindustrie - 3 (Petro)chemie - 4 Biotechnologie - 5 Overig - 6

• •

• •

• •

• •

• INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

61

14-01-20 16:34


• •

• •

• • •

Rotary Equipment Service B.V. www.rotaryequipmentservice.nl

Rotary Trading Company B.V. www.rotarytradingcompany.nl

Rotork B.V. www.rotork.com

Royal Dahlman www.dahlman.nl

Royal HaskoningDHV www.royalhaskoningdhv.com

• •

• • • •

• • •

Safety Analyse www.safetyanalyse.nl

Safety.nl www.safety.nl

Safety-Lux Nederland B.V. www.safety-lux.nl

SafetyNet Consultants BV www.safetynet-nederland.nl/advies/

Safex Control B.V. www.safex.nl Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland bv www.sagro.nl

62

20 O.indd 62

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

• •

• • •

• • • •

• •

• • • • •

• •

• •

• •

SAB Detachering sabdetachering.nl

• •

• •

• •

Ruwac Industriezuigers www.ruwac.nl

• • • •

• •

• • •

• •

• •

• •

• •

• •

RTP Elektrotechniek B.V. www.rtp.nl

• •

• •

Ryzolin B.V. www.ryzolin.com

• •

RS Components B.V. www.rs-online.nl

Rwb waterservices B.V. www.rwbwaterservices.nl

• •

• •

• •

Verticaal transport

Roser ConSys bv www.roserconsys.com

Meer informatie op pagina:

Veiligheid, Gezondheid, Milieu

Rope Access Group B.V. www.ropeaccessgroup.com

Transport

Process control

Rometel trade bv www.rometel.nl

Rotary equipment

Opslag

Roestvaststaal Apparatenfabriek B.V. www.rvsa.nl

Piping & appendages

• •

Onderhoud

• •

Rodelta Pumps International B.V. www.rodelta.com

Opleidingen

Rossmark Waterbehandeling B.V. www.rossmark.nl

S

Rockwool Technical Insulation www.rockwool.nl

Offshore services & equipment

Rockwell Automation B.V. www.rockwellautomation.nl

Rotalution B.V. www.rotalution.com

Logistiek

Installatiebouw

Riwal Hoogwerkers bv www.riwal.com

Industrieel water

Fluid Control

Industrieel gas

Rittal B.V. www.rittal.nl

Energielevering

6

Engineering & contracting

RI Tracing www.hertel.be

5

Consultancy

Ritter Starkstromtechnik GmbH Front Office Benelux www.ritter-starkstromtechnik.nl/overritter

R

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Auditing

1

Rhosonics Analytical B.V. www.rhosonics.nl

Algemeen

Sector: Olie en gas - 1 Utilities - 2 Voedingsmiddelenindustrie - 3 (Petro)chemie - 4 Biotechnologie - 5 Overig - 6

• •

• •

• • •

• • • • • • •

• •

• • •

• • •

• •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl/bedrijven-catalogus/

14-01-20 16:34


Saval B.V. www.saval.nl

Saybolt Nederland B.V. www.corelab.com

SBK Advies & Training www.sbkopleidingen.nl

Schelde Gears Technology www.schelde-analysis.com

Schmidt Watertechniek B.V. www.schmidt.nl

Schneider Electric www.schneider-electric.nl

Schotte B.V. www.schotte.com

SCS Heavy Lifts & Transport B.V. www.scsheavy.com

Sealjet Propco www.propco.nl •

Sefar www.sefar.nl

Select Spray bv www.selectyourspray.com

• •

• •

• •

• •

• • • • •

• •

• •

• •

• • • •

S

• •

• •

• •

Siemerink B.V. www.siemerink.nl

Sigma-Aldrich Chemie B.V. www.safcglobal.com

• • •

• • • • •

• •

• •

Sijperda Verhuur www.sijperdaverhuur.nl •

Ship Spares Logistics B.V. www.ssl.nl

Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl/industry

• •

• •

• •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl/bedrijven-catalogus/

20 O.indd 63

Shanks Vlaanderen N.V. - Divisie De Paepe www.shanks.be

Sinus Jevi Electric Heating B.V. www.sinusjevi.com

• • • • • • • • •

Sew-Eurodrive bv www.sew-eurodrive.nl

Shutdown fasteners and specials Belgium SFSB BVBA www.sfsb.be

• • • • • •

• •

SET B.V. energie- & meettechniek www.set.nl

SGS Nederland B.V. www.sgs.nl

Securitas Industry & Manufacturing www.securitas.nl

Sensor Data B.V. www.sensordata.nl

Scaffolding Training Europe B.V. www.trainingscaffolding.com

Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

Samson Rotating B.V. www.samson.nl

Veiligheid, Gezondheid, Milieu

• • • • •

Transport

Process control

Rotary equipment

Opslag

Piping & appendages

Onderhoud

Samson Funderingstechniek bv www.samsonfunderingstechniek.nl SAMSON REGELTECHNIEK B.V. www.samson-regeltechniek.nl

Opleidingen

Offshore services & equipment

Saint-Gobain PAM Nederland BV www.pamline.nl

Logistiek

Installatiebouw

Industrieel water

Saint - Gobain Isover www.isover.nl

Fluid Control

Industrieel gas

Energielevering

6

Engineering & contracting

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland bv www.sagro.nl

Auditing

1

Algemeen

Sector: Olie en gas - 1 Utilities - 2 Voedingsmiddelenindustrie - 3 (Petro)chemie - 4 Biotechnologie - 5 Overig - 6

• • •

• • •

• • INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

63

14-01-20 16:34


Sjerp & Jongeneel www.sjerp.nl

Skalar Analytical B.V. www.skalar.com

SKF www.skf.com/benelux/nl

SKF Asset Management Services www.skf.com/reliability

SKF Belgium NV/SA www.skf.be

Site Service www.site-service.nl

• •

Smar Europe www.smar.nl

Smart-Engineering www.smart-engineering.nl

• • •

• •

• •

• • •

• •

• • •

Verticaal transport

Siron, Fire Protection Equipment www.siron.eu

Meer informatie op pagina:

Veiligheid, Gezondheid, Milieu

Transport

Process control

Rotary equipment

Opslag

Piping & appendages

Onderhoud

Opleidingen

Offshore services & equipment

Logistiek

Installatiebouw

Industrieel water

Fluid Control

Industrieel gas

Energielevering

Engineering & contracting

6

SIR - Stichting Industriële Reiniging www.sir-safe.nl

Skilledin www.skilledin.nl

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Auditing

1

Sioen N.V. www.sioen.com

Algemeen

Sector: Olie en gas - 1 Utilities - 2 Voedingsmiddelenindustrie - 3 (Petro)chemie - 4 Biotechnologie - 5 Overig - 6

• •

• •

Skum bv www.skum.com

• •

• • •

Smelt Portofoons www.portofoons.nl Smit Gloeidienst bv www.smit-industrial.com

SNC-Lavalin www.snclavalin.com

Sodeco Valves Nederland B.V. www.sodeco.nl

Solar Nederland bv www.solarnederland.nl Solinas Benelux B.V. www.solinas.nl

SOTON B.V. www.soton.nl

• •

• •

• • •

• •

• •

• •

• •

SPF Europe bv www.spf-europe.nl

SPIE www.spie-nl.com

• •

• •

Spectrum HSE Technology B.V. www.spectech.nl

S

SPIE Numac www.spie-nl.com

• • •

• • •

• •

• • •

• •

Spirax-Sarco Netherlands bv www.spiraxsarco.com/nl Spirotech B.V. www.spirotech.nl

SPM Instrument B.V. www.spminstrument.nl •

STAR GROUP NEDERLAND B.V. www.starpowerpeople.com

Stek, Fa. L. van www.vanstek.com

Steon Engineering Plastics B.V. www.steon.nl

64

20 O.indd 64

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

• •

• •

• •

• •

Stell Sign-Projects bv www.stell.de

• •

• •

Spraybest Europe B.V. www.spraybest.nl

• • • •

• • •

• • •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl/bedrijven-catalogus/

14-01-20 16:34


Stichting DACE www.dace.nl

Stichting NAP www.napnetwerk.nl

Stevens Engineering www.stevens.nl

Stichting USPI-NL www.uspi.nl

Stichting Zinkinfo Benelux www.zinkinfobenelux.com

• •

• • •

• • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

Stokvis Trading B.V. www.stokvistrading.nl

Stork www.stork.com/

Stratson www.stratson.eu

Stratt+ www.stratt.nl

• • • • •

• •

STS Automatisering bv www.sts-automatisering.nl/

• •

• •

• • • • • • • • •

• • •

Sun Oil Company (Belgium) N.V. www.sunoco.be

Swagelok Nederland nederland. swagelok.nl

Sweco Belgium www.swecobelgium.be/ Sweco Nederland www.sweco.nl/

• •

Suurmond B.V. www.suurmond.com

• • • •

• • •

• •

• •

StuvEx Fire & Explosion safety www.stuvex.com Sulzer Turbo Services Rotterdam BV www.sulzer.com

• •

Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

Veiligheid, Gezondheid, Milieu

Stern Instruments bv www.sterninstruments.com

Transport

Process control

Sterling SIHI (Netherlands) B.V. www.sterlingsihi.com

Rotary equipment

Opslag

Steon resistant coating B.V. www.steon.nl

Piping & appendages

Onderhoud

Opleidingen

Offshore services & equipment

Logistiek

Installatiebouw

Industrieel water

Fluid Control

Industrieel gas

Energielevering

6

Engineering & contracting

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Auditing

1

Algemeen

Sector: Olie en gas - 1 Utilities - 2 Voedingsmiddelenindustrie - 3 (Petro)chemie - 4 Biotechnologie - 5 Overig - 6

• •

• •

• •

• • • • •

• •

• • •

• • • • •

• • •

SWEP International AB www.swep.net SynTherm www.syntherm.com

Sysmex Netherlands www.sysmex.nl

System Floor Technics www.systemfloortechnics.nl

Tankguard B.V. www.tankguard.com

TBMA bv www.tbma.com

TCI - technical Cleaning for Industries www.tci-cleaning.com

• •

Tebodin Netherlands B.V. www.tebodin.bilfinger.com

Techmation B.V. www.techmation.nl

• •

• • • • • • • •

• • • •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl/bedrijven-catalogus/

20 O.indd 65

• •

S

• •

TDO technical services www.tdo-ts.com

T

TC&T www.tct.nl

Tebodin, Consultants & Engineers www.tebodin.com

• • •

• INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

65

14-01-20 16:34


Tecson Inspections B.V. www.camerainspectie.nl

• •

• •

Telerex Nederland B.V. www.telerex-europe.com

Tempcontrol Industrial Electronic Products B.V. www.tempcontrol.nl

Ter Horst B.V. www.terhorst.com

Terwisga Ingenieursbureau B.V. www.terwisga.com

Testo B.V. www.testo.nl

• • •

• • •

• •

• • •

• • •

• •

• •

• •

• •

• •

Textra www.textra.be

Th. Wortelboer B.V. www.wortelboer.ws

• • • •

• •

Thermaflex Nederland B.V. www.thermaflex.com

Teuling staal B.V. www.teulingstaal.nl

• •

Terlet www.terlet.com

• • •

• •

Teesing B.V. www.teesing.com

The Sniffers N.V./S.A. www.the-sniffers.com

Verticaal transport

Tecona B.V. www.tecona.nl

• •

• •

• •

• • • •

• • •

Thermica Service B.V. www.thermica.com

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Thermo-Electra B.V. www.thermo-electra.com

Thermografisch Adviesbureau bv www.thermografie.nl Thermon Europe B.V. www.thermon.com

Thermopol Kunststoftechniek BV www.thermopol.nl

Thermopol Kunststoftechniek NV www.thermopol.be

Thielco Staalindustrie B.V. www.thielco.nl

TMC Instruments www.tmcinstruments.nl

TNO Industrie www.tno.nl

66

20 O.indd 66

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

Meer informatie op pagina:

Technisch Bureau Dahlman B.V. www.dahlman.nl

Veiligheid, Gezondheid, Milieu

Transport

Process control

Technip Benelux N.V. www.technip.com

Rotary equipment

Opslag

Piping & appendages

• •

Technoforce Solutions bv www.technoforce.net

Onderhoud

• •

Techno Fysica bv www.technofysica.nl

T

Technisch Handelsbureau Pappot bv www.t-h-p.nl

Opleidingen

Technip Benelux B.V. www.technip.com

Offshore services & equipment

Logistiek

Installatiebouw

Technicum Uitzendbureau www.technicum.nl

Industrieel water

Fluid Control

Techni Control Int. B.V. www.teconvalves.nl

Industrieel gas

Energielevering

6

Engineering & contracting

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Auditing

1

Techni Call Mart www.technicallmart.nl

Algemeen

Sector: Olie en gas - 1 Utilities - 2 Voedingsmiddelenindustrie - 3 (Petro)chemie - 4 Biotechnologie - 5 Overig - 6

35

• •

• •

• Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl/bedrijven-catalogus/

14-01-20 16:34


• •

• • •

• •

• • •

TrustLube bv www.trustlube.com

• •

• •

• •

• • •

• •

Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

Troost aandrijftechniek, scheeps- en industriebenodigdheden bv www.troost-rotterdam.nl

Trust Engineering trustengineering.be/

• • •

Tru Valves www.truvalves.nl

Veiligheid, Gezondheid, Milieu

Transport

• •

• •

Process control

Rotary equipment

Opslag

Piping & appendages

Triqua International bv www.triqua.nl Trisoplast Mineral Liners www.trisoplast.nl

• • •

• •

Onderhoud

Trelleborg Sealing Solutions Netherlands bv www.tss.trelleborg.com/nl

Opleidingen

Travaini Pompen Benelux B.V. www.travaini.nl

Offshore services & equipment

Logistiek

Installatiebouw

Transmark FCX www.transmark-fcx.com/nl

Industrieel water

• •

Fluid Control

Industrieel gas

Energielevering

• •

Engineering & contracting

Traduco bv www.traduco.nl Tranemo Workwear www.tranemoworkwear.nl

6

Tradico Group of Companies www.tradico.nl Tradinco Instruments tradinco.com

5

Consultancy

Total Nederland www.total.nl

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Auditing

1

Topec bv www.topec.nl

Algemeen

Sector: Olie en gas - 1 Utilities - 2 Voedingsmiddelenindustrie - 3 (Petro)chemie - 4 Biotechnologie - 5 Overig - 6

• •

• • • •

TU Delft www.tudelft.nl Tubantec www.tubantec.nl

Tubeclamps Nederland www.tubeclapmps.nl Tubi Valves Nederland BV www.tubi-valves.nl

• •

Twentepoort Logistiek Oost-Europa www.twentepoort-logistiek.nl

Twin Filter B.V. www.twinfilter.com

Tyco Fire Suppression & Building Products www.tycobuilding.com

Typhoon Roertechniek B.V. www.typhoon.nl

• • •

• • •

UNC Plus Delta www.uncplusdelta.nl

Unec Engineering N.V. www.unec.be

• •

T

U

• •

• •

UE Systems Europe www.uesystems.nl

• •

Tyco Valves & Controls www.tycovalves.com

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl/bedrijven-catalogus/

20 O.indd 67

• •

TÜV Rheinland Sonovation www.tuv.com

Unica Fire Safety www.unica.nl

• •

Turck B.V. www.turck.nl/nl/

Ultimo Software Solutions bv www.ultimo.com

• •

• •

36

• • INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

36

67

14-01-20 16:34


Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

Vaisala www.vaisala.nl

• • • •

Vametec Enineering V.O.F. www.vametec.nl

• •

• •

Veiligheid, Gezondheid, Milieu

Van Antwerpen Milieutechniek www.vambv.nl

Transport

Process control

Van Andel Techniek bv www.vanandeltechniek.nl

Vactra B.V. www.vactra.com

VAM WaterTech www.vam-watertech.com

• • •

Rotary equipment

Opslag

Utilities www.utilities.nl

Piping & appendages

• •

Onderhoud

Ursem Bouwgroep B.V. www.ursem.nl

Opleidingen

Offshore services & equipment

Logistiek

Installatiebouw

Industrieel water

Fluid Control

Industrieel gas

6

Energielevering

5

Engineering & contracting

4

Consultancy

3

Elektrotechniek

2

Automatisering

1

Auditing

United Career www.unitedcareer.nl

Algemeen

Sector: Olie en gas - 1 Utilities - 2 Voedingsmiddelenindustrie - 3 (Petro)chemie - 4 Biotechnologie - 5 Overig - 6

• •

Van de Water Staalbouw B.V. www.vandewaterstaalbouw.nl Van der Ende Steel Protectors Group BV www.vanderende.nl

Van der Heide www.vanderheide.nl

• • • •

• •

• •

Van der Heijden Milieu- en Installatietechniek (HMI) www.h-mi.nl Van Helsdingen Techniek www.ruwac.nl

Van Heun Consulting www.mvheun.nl

Van Leeuwen Buizen Groep www.vanleeuwen.com

• •

• •

Vandeputte www.vandeputtesafety.com

Vandotec N.V. www.vandotec.be

• •

VAPRO www.vapro.nl

Vatis BVBA www.vatis.be

• •

Veldkamp bv www.veldkamp.com

Venko, A BrandSafway Company www.venko.nl

20 O.indd 68

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

• • •

Velde Industrie B.V., Op den www.opdenvelde.nl

68

• •

• •

18 37

Verder www.verderliquids.com

• •

Vekagesta B.V. www.vekagesta.com

Ventil Valves & Controls B.V. www.ventil.nl

Vecom Industrial Services bv www.vecom-group.com

• •

• •

VCAcursus.nl www.vcacursus.nl

V

Vandentempel B.V. www.vandentempel.nl

VEGA Grieshaber KG www.vega.com

Van Meeuwen Industries www.vanmeeuwen.com

U

• •

• • •

• • • •

37

• • • • • • •

• •

• •

• • • •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl/bedrijven-catalogus/

14-01-20 16:34


Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

Veiligheid, Gezondheid, Milieu

Transport

Process control

Rotary equipment

• •

Opslag

Piping & appendages

Onderhoud

Verholt Meetinstrumenten www.verholt.nl

Opleidingen

Offshore services & equipment

Logistiek

Installatiebouw

Industrieel water

Verhoeve Milieu & water www.verhoevemw.com

Fluid Control

Industrieel gas

Energielevering

Verder B.V. www.verder.nl/contact/

6

Engineering & contracting

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Auditing

37

1

Algemeen

18 37

Sector: Olie en gas - 1 Utilities - 2 Voedingsmiddelenindustrie - 3 (Petro)chemie - 4 Biotechnologie - 5 Overig - 6

• •

Verkerk Groep www.verkerkgroep.nl Vermeer Eemhaven B.V. www.vermeereemhaven.nl Vermeul B.V. www.vermeul.nl

Vermeulen Hijsmaterialen B.V. www.vermeuleneuropoort.nl

• •

Vermeulen Ingenieursbureau vermeuleningenieursbureau.nl

Versatec Energy B.V. www.versatec.nl

• •

Versteden bv www.versteden.com Vertaalbureau De Goeij B.V. www.vertaalbureaudegoeij.com

• •

• •

Verwater www.verwater.com/nl Viabuild www.viabuild.be/activiteiten/ asbestverwijdering-15-0-1

Vialis B.V. www.vialis.nl

• •

Vicom4 Outdoor www.vicom4.com

Vicoma Consultancy & Engineering www.vicoma.nl

Vierpool B.V. www.vierpool.nl Vinçotte Nederland B.V. www.vincotte.com

• •

Virago Valves B.V. www.gidts-feldman.nl

Vis Staalbouw B.V. www.visstaalbouw.nl

Visser & Smit Hanab B.V. www.vshanab.nl

Voith Turbo B.V. www.nederland.voithturbo.nl Voltec B.V. www.voltec.nl Voortman Steel Construction BV www.vsc.nl

• • •

• • •

• • •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• • •

Vulka Rem & Frictiemateriaal, Remsystemen www.vulka.nl

• •

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl/bedrijven-catalogus/

20 O.indd 69

4

Vryhof Anchors B.V. www.vryhof.com

Vopak Nederland www.vopak.nl

Wagenborg Nedlift bv www.wagenborg.com/nl/divisies/ wagenborg-nedlift.aspx

• • • •

• •

Vink Industry B.V. www.vinkindustry.nl

VNCW Consultants www.vncw-consultants.nl

V

W

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

69

14-01-20 16:34


• • • • •

• •

• • •

• •

• •

• • •

WEG Europe S.A. www.weg-netherlands.nl

Wegman B.V. www.wegman.nl

Wegusta Holland B.V. www.wegusta.nl

• •

• •

Weldon Valves Manufacturing Co., Ltd. www.weldonvalves.com/ •

Westmark B.V. www.cablesafe.com

Wiko Isolatietechniek & steigerbouw B.V. www.wiko.nl

Wilten Instrumenten BENELUX www.wilten.nl

Wilting Hogedruk Techniek www.hogedruktechniek.nl

Witteveen + Bos www.witteveenbos.com

Wittich & Visser B.V. www.wittich.nl •

Workfox B.V. www.workfox.com

Wubben Noord B.V. www.wubbennoord.nl

• •

• • •

• • • • •

• • •

• •

• •

• • •

• • •

WW EuroValve www.wweurovalve.nl XDES www.xdes.nl

• •

Wouter Witzel EuroValve bv www.wouterwitzel.nl

• • •

World Class Maintenance www.worldclassmaintenance.com

• •

• •

Wiltec bv www.wiltec.nl

20 O.indd 70

Westfalen Gassen Nederland BV www.westfalengassen.nl

• •

• •

Verticaal transport

Meer informatie op pagina:

Veiligheid, Gezondheid, Milieu

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

Transport

Weber Kunststoftechniek B.V. www.essenpack.nl

70

Process control

XSPlatforms B.V. www.xsplatforms.com

Rotary equipment

Wavin Nederland B.V. www.nl.wavin.com

Xervon GMBH www.xervon.be

Opslag

Wonderware Benelux B.V. www.wonderware-benelux.com

Piping & appendages

Onderhoud

Watson - Marlow B.V. www.watson-marlow.com

Weir Minerals Netherlands B.V. www.global.weir/

Opleidingen

Offshore services & equipment

Logistiek

Installatiebouw

• •

Wazutec Watertreatment B.V. www.wazutec.nl

X

Industrieel water

Waterkracht B.V. www.waterkracht.nl

W

Fluid Control

• •

Walraven B.V. www.walraven.com

WEG Benelux SA www.weg.net/nl

Industrieel gas

Energielevering

• •

Waldmann bv www.waldmann.com

WATRS/WT-plus www.watrs.nl

6

Engineering & contracting

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Auditing

1

Walco B.V. www.walco.nl

Algemeen

Sector: Olie en gas - 1 Utilities - 2 Voedingsmiddelenindustrie - 3 (Petro)chemie - 4 Biotechnologie - 5 Overig - 6

• •

• •

• •

• •

• • Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl/bedrijven-catalogus/

14-01-20 16:34


Zhimble bv www.zhimble.com

Ziemann Holvrieka www.holvrieka.com

Zincoat www.zinq.com

Zwets pumps & supplies www.zwetspompen.nl

• •

• •

• •

• •

• •

Adverteerdersindex Alfa Laval Benelux

28, 76

Applus RTD

22, 28

Atlas Copco

8

Atlas Copco Rental Nederland

29

Buchen ICS

22

Copla Opleiding & Training

29

Croonwolter&dros

30

Elsto Drives & Controls

30

Endress + Hauser

31

G4S Fire & Safety

12, 13

Holmatro Industrial Equipment

32

ICS Cool Energy

32

Industrielinqs

74

Industrielinqs

71

IPPN Measurements & Controls

33

Klip Pijpleidingen Montage

33

Mainnovation

2, 34

MODELEC Data-Industrie

34, 75

Qualm

35

Thermopol Kunststoftechniek

35

Ultimo Software Solutions

36

Unica Fire Safety

36

Van Meeuwen Industries

18, 19, 37

VEGA Meet en Regeltechniek

37

Vinçotte

4

Petrochem

geeft nog meer waarde voor uw geld

Meer nieuws dan ooit • • • • • • •

Actuele berichtgeving over de chemische industrie Alle productinnovaties overzichtelijk bij elkaar Volledig evenementenoverzicht Online catalogi met producten Multimediale bedrijfspresentaties Wekelijkse nieuwsbrief Volg de status van nieuwe projecten en uitbreidingen in de projectendatabase

Petrochem-abonnees krijgen meer • De nieuwste Petrochem staat een week voor verschijnen online • Abonnees krijgen toegang tot alle eerder verschenen artikelen • U kunt naar aanleiding van uw abonnement ook besluiten om bedrijfslid van het Petrochem platform te worden. Hierbij krijgt u onder andere voor twee personen toegang tot het jaarcongres Deltavisie. Meer weten? Kijk op www.petrochem.nl/bedrijfslidmaatschap

Ga direct naar petrochem.nl/abonneren en blijf iedereen voor

Kijk voor meer details op www.industrielinqs.nl/bedrijven-catalogus/ PET_kwart_staand.indd 1

20 O.indd 71

Verticaal transport

Zeevenhooven Air www.zeevenhooven.nl

• •

Meer informatie op pagina:

• •

Veiligheid, Gezondheid, Milieu

Ystral Benelux www.ystral.nl

Transport

Process control

Rotary equipment

Opslag

Piping & appendages

Onderhoud

Opleidingen

Yokogawa Europe Solutions www.yokogawa.com/nl

Offshore services & equipment

Logistiek

Installatiebouw

Industrieel water

Fluid Control

Industrieel gas

Energielevering

6

Engineering & contracting

5

Consultancy

4

Elektrotechniek

3

Automatisering

2

Yara Industrials B.V. www.yara.nl

Auditing

1

Algemeen

Sector: Olie en gas - 1 Utilities - 2 Voedingsmiddelenindustrie - 3 (Petro)chemie - 4 Biotechnologie - 5 Overig - 6

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

71 13-12-17 12:45

14-01-20 16:34


BRANCHEORGANISATIES Agoria www.agoria.be

FME www.fme.nl

Agoria verenigt de bedrijven uit de Belgische technologische industrie.

FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie: productie, handel, automatisering en onderhoud in de sectoren metaal, elektronica, elektrotechniek en kunststof.

AIChE www.aiche.nl Het American Institute of Chemical Engineers wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van chemical engineering.

GCA www.gca-processequipment.nl De groep Fabrieken van Apparaten voor de Chemische Industrie is een branche van de FME.

Belgische Petroleum Federatie www.petrolfed.be/nl De Belgische Petroleum Federatie (BPF) is de officiële woordvoerder van petroleummaatschappijen die actief zijn in raffinage, marketing & distributie en opslag in België.

Groningen Seaports www.groningen-seaports.com Groningen Seaports werkt aan de economische ontwikkeling van de Eemsdelta, dat in 2030 het belangrijkste groene haven- en industriegebied van Noord-Nederland wil zijn.

Bemas www.bemas.org De Belgian Maintenance Association is een vakvereniging voor iedereen die betrokken is bij asset management en onderhoud.

BIG www.bigleidingen.eu Het Buisleidingen Industrie Gilde (BIG) is een van bedrijven, instellingen en personen die beroeps- of bedrijfsmatig betrokken zijn bij het vakgebied (ondergrondse) buisleidingen.

Havenbedrijf Amsterdam www.portofamsterdam.nl Havenbedrijf Amsterdam zorgt voor het vestigingsklimaat in het havengebied, infrastructuur en afhandeling van het scheepvaartverkeer.

Havenbedrijf Antwerpen www.portofantwerp.be

Bio.be www.bio.be

Het gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen speelt als autonome publieke onderneming en als beheerder van het havengebied een belangrijke rol in de dagelijkse werking van de haven.

Bio.Be is de federatie voor Belgische bedrijven actief in biowetenschappen en biotechnologie onder de koepel van Essenscia.

Havenbedrijf Rotterdam www.portofrotterdam.com

Cefic is de Europese vereniging voor de chemische industrie.

Havenbedrijf Rotterdam werkt aan het versterken van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt en industriecomplex van wereldniveau.

DACE www.dace.nl

HollandBIO www.hollandbio.nl

DACE is het netwerk en kenniscentrum voor cost engineering en value management in het Nederlandse taalgebied.

HollandBIO is de belangenvereniging voor de Nederlandse biotech industrie.

Deltalinqs www.deltalinqs.nl

Holland Pomp Groep www.hollandpompgroep.nl

Deltalinqs behartigt de gezamenlijke belangen van logistieke, haven- en industriële bedrijven in de mainport Rotterdam.

De Holland Pomp Groep verenigt Nederlandse pompfabrikanten.

Cefic www.cefic.org

IRO www.iro.nl Energie-Nederland www.energie-nederland.nl Energie-Nederland is de branchevereniging voor alle partijen die stroom, gas en warmte produceren, leveren en verhandelen.

IRO is de branchevereniging voor de Nederlandse toeleveranciers in de olie- en gasindustrie.

KIVI www.kivi.nl Essenscia www.essenscia.be Essenscia is een multisectoriële koepelorganisatie die de sectoren van chemie, kunststoffen en life sciences vertegenwoordigt.

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs is de Nederlandse beroepsvereniging en kennisnetwerk van en voor ingenieurs.

KNCV www.kncv.nl EuropaBio www.europabio.org EuropaBio is de politieke stem van de biotechnologie-industrie in Europa.

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging is de beroepsvereniging van de Nederlandse chemici en chemisch ingenieurs.

Koninklijke Metaalunie www.metaalunie.nl FedEC www.fedec.nl De Federatie van Energie Consultants is een beroepsvereniging van energieadviseurs.

De Koninklijke Metaalunie is een ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal.

KVCV www.kvcv.be FHI federatie.fhi.nl De FHI is de koepelorganisatie voor aanbieders van industriële elektronica, gebouwautomatisering, industriële automatisering, laboratorium technologie en medische technologie.

De Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging is de beroepsvereniging van alle Vlaamse chemici. De KVCV wil de brug slaan tussen onderwijs, industrie en maatschappij.

KVGN www.kvgn.nl FlandersBio www.flandersbio.be FlandersBio is de koepelorganisatie van de life sciences en biotechnologiesector in Vlaanderen.

72

De KVGN is een belangenvereniging voor belangrijke spelers in de gaswereld zoals producenten, leveranciers, bestuurders, managers, specialisten, politici, beleidsmakers en regelgevers.

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

20 P Brancheorganisaties.indd 72

14-01-20 16:50


BRANCHEORGANISATIES MVO Nederland www.mvonederland.nl

Vereniging ION vereniging-ion.nl

Overheden, kennisinstellingen, ngo’s, vakbonden zijn belangrijke stakeholders voor het realiseren van een transitie naar een duurzame wereld. De missie van MVO Nederland is partijen samen te brengen en samen verandering tot stand te brengen

Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland is de brancheorganisatie voor de oppervlaktebehandelende industrie.

NAP www.napnetwerk.nl NAP is een platform binnen de procesindustrie bestaande uit ‘owners’, ingenieursbureaus en toeleverende industrie. Zij beoogt te inspireren bij het formuleren van het te voeren beleid.

NIBV www.nibv.nl Het Nederlands Informatiecentrum Bodembeschermende Voorzieningen (NIBV) is de brancheorganisatie voor bedrijven die bodembescherming belangrijk vinden.

Nogepa www.onsaardgas.nl De Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie behartigt de belangen van maatschappijen die in Nederland en op het continentaal plat de opsporing en winning van olie en gas uitvoeren.

VETS www.tanksanering.nl De Vereniging van Erkende Tanksaneringsbedrijven (VETS) bevordert de economische, sociale en technische belangen van haar leden.

VIB www.isoleren.nl De Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf (VIB) behartigt de belangen van de isolatiebranche.

VIBNA www.vibna.be De Vereniging van de Industriële Bedrijven van Noord Antwerpen is een samenwerkingsverband tussen ondernemingen uit de chemische sector, de petroleumraffinage, de elektriciteitsproductie en de opslag- en overslagsector.

VNCI www.vnci.nl De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie behartigt de collectieve belangen van de chemische industrie in Nederland.

North Sea Port www.northseaport.com North Sea Port is de fusie tussen het Vlaamse Havenbedrijf Gent en het Nederlandse Zeeland Seaports. Het havenbedrijf wil de positie van het haven- en industriecomplex in het gebied versterken.

VNO-NCW www.vno-ncw.nl

NVDO www.nvdo.nl

VNPI www.vnpi.nl

De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud biedt ondersteuning aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van beheer en onderhoud zijn betrokken.

De Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) vertegenwoordigt elf petroleumindustriemaatschappijen in Nederland. De leden zijn samen verantwoordelijk voor 94% van de raffinageproductie en 80% van de verkoop van aardolieproducten.

VNO-NCW maakt zich hard voor een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat, zowel op nationaal als internationaal niveau.

SIR www.sir-safe.nl De Stichting Industriële Reiniging heeft tot doel het bevorderen en reguleren van veilig werken in de industriële reiniging.

Spill Response Group Holland www.srgh.nl Doel van deze branchevereniging is (inter)nationaal de Nederlandse kennis, diensten en producten op het gebied van olie- en chemicaliënbestrijding aan de man te brengen.

SSVV www.vca.nl De Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) is een samenwerkingsverband van (branche)organisaties uit de Nederlandse industrie.

VOM www.vom.be De Belgische Vereniging voor oppervlaktetechnieken van materialen behartigt de belangen voor de Belgische oppervlaktebehandelende industrie.

VOMI www.vomi.nl VOMI is de brancheorganisatie voor dienstverlenende bedrijven in de procesindustrie en behartigt collectieve belangen van haar leden op het gebied van veiligheid, kwaliteit en arbeidsmarkt.

Wetsus www.wetsus.nl

Centrum JongerenCommunicatie Chemie www.c3.nl

Wetsus, European centre for sustainable water technology, is een onderzoeksinstituut waarin de krachten van het bedrijfsleven en vooraanstaande kennisinstellingen zijn gebundeld.

Centrum JongerenCommunicatie Chemie laat kinderen en jongeren kennismaken met chemie en life sciences.

WIB www.wib.nl

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland.

De International Process Automation Users’ Association (WIB) is een internationale non-profit vereniging van eindgebruikers van meet- en regelinstrumenten en automatiserings- en besturingssystemen in de procesindustrie.

UNETO-VNI www.uneto-vni.nl

World Class Maintenance www.worldclassmaintenance.com

UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel.

World Class Maintenance faciliteert innovatieprojecten waarbij alle spelers in de keten worden betrokken: asset owners, leveranciers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden.

STOWA www.stowa.nl

VEMW www.vemw.nl VEMW behartigt de belangen van de industriële en zakelijke gebruikers van gas, elektriciteit en water in Nederland.

Mist uw brancheorganisatie in dit overzicht? Mail ons op redactie@industrielinqs.nl INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

20 P Brancheorganisaties.indd 73

73

14-01-20 16:50


iMaintain

geeft nog meer waarde voor uw geld

Industrielinqs Catalogus 2020

Meer nieuws dan ooit • • • • • • •

Actuele berichtgeving over de gehele onderhoudssector Alle productinnovaties overzichtelijk bij elkaar Volledig evenementenoverzicht Online catalogi met producten Multimediale bedrijfspresentaties Tweewekelijkse nieuwsbrief Volg de status van nieuwe projecten en uitbreidingen in de projectendatabase

iMaintain-abonnees krijgen meer • De nieuwste iMaintain staat een week voor verschijnen online • Abonnees krijgen toegang tot alle eerder verschenen artikelen • U kunt naar aanleiding van uw abonnement ook besluiten om bedrijfslid van het iMaintain platform te worden. Hierbij krijgt u onder andere voor twee personen toegang tot het jaarcongres iMaintain. Meer weten? Kijk op www.imaintain.info/bedrijfslidmaatschap

De Industrielinqs Catalogus 2020 is een cross­mediale uitgave van Industrielinqs pers en platform. In het gedrukte exemplaar vindt u overzichten van aanbieders van producten en diensten, en branche­ organisaties. Meer details uit deze Industrielinqs Catalogus 2020 vindt u op Industrielinqs.nl/ bedrijven-catalogus. Ook treft u daar een overzicht aan van de verschillende platforms van Industrie­ linqs pers en platform en de partners die daar bij zijn aangesloten. UITGAVE VAN

Industrielinqs pers en platform BV Gedempt Hamerkanaal 155, 1021 KP Amsterdam Tel: 020 312 20 88 E-mail: redactie@industrielinqs.nl Website: www.industrielinqs.nl

REDACTIE

Hoofdredactie: Wim Raaijen Redactie: David van Baarle, Broer de Boer, Evi Husson, Patricia Kersbergen, Laura van der Linde, Breg Schoen Eindredactie: Liesbeth Schipper

BEELD

Ga direct naar imaintain.info/abonneren en blijf iedereen voor

Laura van der Linde, Kateryna Babaieva

VORMGEVING

Bureau OMA, Wehl

ADVERTENTIE-ACQUISITIE

Jetvertising BV - Postbus 1890, 2280 DW Rijswijk Tel: 070 399 00 00 E-mail: arthur@jetvertising.nl Website: www.jetvertising.nl IMA_kwart_staand.indd 1

UTILITIES.NL - VERNIEUWD! geeft nog meer waarde voor uw geld

13-12-17 12:44 TRAFFICCOÖRDINATIE

Breg Schoen 020 312 20 88

DRUKKERIJ

PreVision Graphic Solutions © Industrielinqs pers en platform

cts

manufa

Dit naslagwerk is met de grootste zorgvuldigheid en nauwkeurigheid samengesteld. De redactie en uitgever nemen geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door derden verstrekte gegevens, noch voor de gevolgen van eventuele onjuistheden en zetfouten, die in handboeken met een veelheid aan gegevens, blijkens de ervaring, zelfs bij de meest nauwkeurige en zorgvuldige bewerking kunnen voorkomen. Het auteursrecht op de inhoud van dit tijdschrift wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Behoudens uitzondering door de Wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) op het auteursrecht niets uit deze uitgave verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Utilities-abonnees krijgen meer • De nieuwste Utilities staat een week voor verschijnen online • Abonnees krijgen toegang tot alle eerder verschenen artikelen • Ga naar www.utilities.nl en kies abonneren

De uitgever is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen van kopiëren, als bedoeld in artikel 17 lid 2 van de Auteurswet van 1912 en in het Koninklijk Besluit van 20 juni 1974 (Stb. 351) ex-artikel 16b van de Auteurswet 1912, te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden. Deze catalogus wordt gedrukt op Paperwise-papier:

Ga direct naar Utilities.nl en blijf iedereen voor 74

INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

20 C colofon_index.indd 74

14-01-20 16:50


www.moxa.com www.moxa.com

Industriële Industriële netwerken netwerken zijn zijn een een specialisme; specialisme; wijwij zijn zijn die die specialisten. specialisten. De De Moxa Moxa industriële industriële netwerkoplossingen netwerkoplossingen zijnzijn ontworpen ontworpen voor voor de de meest meest kritische kritische toepassingen, toepassingen, waarbij waarbij betrouwbaarheid betrouwbaarheid in een in een 24/7 24/7 productie productie omgeving omgeving centraal centraal staat. staat. EenEen applicatie applicatie specifiek specifiek netwerkontwerp netwerkontwerp en en configuratie configuratie zijnzijn hiervoor hiervoor vanvan hethet allergrootste allergrootste belang. belang. WijWij weten weten hoehoe en en zijnzijn ervan ervan overtuigd overtuigd datdat uwuw kennis kennis vanvan procesautomatisering procesautomatisering en en onsons netwerkspecialisme netwerkspecialisme tot tot niets niets anders anders kankan leiden leiden dandan gezamenlijk gezamenlijk succes. succes.

www.modelec.nl www.modelec.nl Tel.Tel. 0318-636262 0318-636262 sales@modelec.nl sales@modelec.nl

9-18 14:5614:56

IlinqsCAT2020 omslag los.indd 75

14-01-20 14-01-20 16:3616:36 16-01-20 10:00


INDUSTRIELINQS CATALOGUS 2020

Improve sustainability with Alfa Laval Compabloc

The champion of heat exchange Compabloc is an unrivalled champion that stands out among other heat exchangers – including other welded bloc-type designs. The difference comes from unique innovations that Alfa Laval has developed based on our decades of experience in thermal transfer. These features enable more reliable and efficient performance, helping you to save energy and improve your sustainability.

C-Weld™

XCore™

SmartClean™

ALOnsite™

Superior cleaning and extended performance

Fast and efficient flushing of fouling material

Advanced design for higher pressures

Qualified support at your facility

Contact your local Alfa Laval representative or visit www.alfalaval.nl/compabloc to learn more.

20 A cover.inddomslag 1 IlinqsCAT2020 los.indd 76

16-01-20 10:00


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.