Musik og Computer katalog 20

Page 1

Ban d-i n -a-Box er det u l ti m ati ve akkom pagn em en tsprogram , m en det er m eget m ere en d det

G u taren d k skrev: I n tet an det program l aver så ægte og l even de backi n g-tracks, og sam ti di g er det su per-l et at gå ti l , og du får et total t real i sti sk og professi on el t resu l tat m ed gan ske få kl i k

N odeprogram?

Så er du kom m et ti l den rette!

D u får de bedste og m est popul ære n odeprogram m er h os os.

Tal m ed os om , h vad der er bedst egn et ti l di g.

Som u d g an g sp u n kt koster d et kke n og et af få h jæ p og su p p ort t l d i t n od ep rog ram h os os

www. i n di go2. dk/n oder

Vi bygger di n n ye, h u rti ge, l ydl øse m u si kcom pu ter

M u si k- og l ydoptager

Ti l m u si kere, u n dervi sere, l æger m . fl .

LS-P5 er Ol ym pu s' topm odel ti l au di o, n år det skal være sm åt, m en godt. Ol ym pu s l everes m ed dan sk m an u al .

Tascam' s recordere er ri gti g gode bu d

på al si di ge optagere m ed m u l i gh ed for at bru ge ekstern e, professi on el l e m i krofon er

Se dem på www i n di go2 dk/recorder

1 . 649 kr.

M u si ksoftware og -h ardware indi go ti l Wi n dows & M ac
20
N r
2023

Kære Musiker

Kataloget har fokus på Indigo 2's egne produkter.

Det er umuligt at beskrive alle de mange lydkort, mixere, mikrofoner og andet grej, vi sælger. Så kontakt os, hvis du vil have den bedste pris på et bestemt stykker hardeller software.

Gå til vores hjemmeside for at finde flere informationer om produkterne, end vi har fundet plads til her i kataloget.

Velkommen til Musik & Computer kataloget nr. 20.

Venligst, Heine Busk Svendsen

B esti l l i n g og betal i n g − du kan . . . r n g e, e-m a l e el l er b ru g e vores h jem si d e, . . . b etal e vi a n etb an k e er M obi l ePay 40077, ki kke i n d forb og b eta e kon tan t e m ed m ob i I n sti tu t on er skol er og vi rksom h ed er h ar 1 4-30 d ag es kred i t P r vatku n d er kan og så få kred i t

B an kkon to 4695 – 0002694492

H ørel ære

E n fol keskol el ærer skrev:

” Vores sko e køb te for en m ån ed s ti d s d en E arm aster C ou d D et fu n g erer r g t g fi n t og v h ar h aft n og e g od e for øb Fx h ar jeg en kl asse, d er n u h ar ært n od er og vi ser tyd e g frem g an g ren t rytm sk, så d et er su p er”

E arM aster er d et b ed ste h ørel ærep rog ram t l m usi kere og san gere – og i sær t al l e stu deren de.

Gu i taren . dk skrev:

” fu l d score H e e 5 stjern er D et g ver jeg ap p' en u d e u kken d e u d fra d en b etrag tn n g , at d et h ar u fatte i g t m eg et at g i ve ti l d en h u n g ren d e m u s kstu d eren d e m ed øve se efter øvel se n d en for al l e h jørn er af h øre ære-u n i verset ”

M ed E arM aster vi l di n m u si ske præstati on n å et h øjere n i veau , og du bl i ver en bedre m u si ker.

H en t en d em o p å www. earm aster. d k

A e m u si kere øver si g p å d eres i n stru m en t.

D et er h el t n ød ven d i g t for at b i ve b edre. M en d et er i kke n ok at øve skal aer og l i cks en d yb ere teoreti sk og p rakt sk forståel se kræves for at ” st g e i g rad ern e”

M u si ker og h jern eforsker Peter Vu u st si ger:

” E n t m e b ru g t p å h ørel ære er to ti m er sp aret p å di t n stru m en t”

Lad d i t i n stru m en t h v e l i d t og b ru g i sted et 20 m i n u tter om d ag en p å h øre ære

For ku n 445 kr 399 kr. (m i d l erti d i g t t b u d ) får d u d et d an ske h ørel ærep rog ram , E arM aster, som kan h ol d e d i g b eskæft g et i m an g e år frem over Læs om E arM aster s 1 4-1 6

M u si ksi den Optakt' s an m el der skrev:

in digo

Verm u n d sg ad e 1 2

D K-8260 V by J t f 60 60 90 83

h s@ n d i g o2 d k www i n d i g o2. d k, CVR 1 61 61 780

” Som b ach e orstu d eren d e p å kon servatori et h ar jeg al l ered e en d el at takke E arM aster for For eksem p e er jeg tem m el i g s kker p å at p rog ramm et er årsag ti , at jeg kl ared e m g i g en n em h ørel ærep røven i første forsøg . ”

” For kom p et n yb eg yn d ere i n d en for m u si kteor og h ørel ære, kan E arM aster og så være en g en i a i n trod u kt on Væl g er m an b eg yn d erku rset – d er vi rkel i g starter h e t fra scratch – kom m er m an b åd e i g en n em b asal n od e- og rytm el æsn n g og d e g ru n d l æg g en d e fu n kt on er i d u rskal aen ”

H vilket n odeprogram vælger du?

Det er d et store sp ørg sm ål

Arb ejd er d u p rofess on el t m ed n od er, an b efal er v D ori co, Si bel i u s el l er Fi n al e – i d en rækkefø g e

Ti l u n d ervi sn i n g sb ru g er Pri M u s d et su veræn t b ed ste p rog ram

P ri M u s og D ori co kan som d e en este l ave et avan ceret ayou t Se vores h jem m esi d e!

Vi h ar oversat P ri M u s og m an u al en t d an sk og d et er ku n d ern e ri g t g g l ad e for

D ori co h ar p oten ti al e t at b l ve n od ep rog ram m et t d em , d er l ever af at skri ve n od er e er b are v h ave d et b ed ste u d seen d e af d eres n od eark

Si bel i u s er m eg et u d b red t p å m u si kskol ern e M an g e væ g er d et, ford d e skal arb ejd e sam m en m ed an d re, d er h ar Si b el i u s. D et er d et m est u d -

b red te p rog ram i D an m ark.

Fi n al e står stærkt b l an d t sær an d ets org an ster, m en de er og så b eg yn d t at køb e P r M u s.

Pri M u s d om i n erer p å g ym -

n as ern e og er d esu d en e -

sket af vore æl d re ku n d er

P ri M u s l everes m ed en vi rkel i g g od d an sk m an u al

p å 374 si d er, og d et h ar

b etyd et, at m an g e æl d re, som i kke h ar d et så g od t m ed en g el sk, er

b eg yn d t at b ru g e

P r M u s Sjovt n ok

b ru g es P r M u s og så af h e t u trol i g m an g e u ng e, d a stort set al l e an d ets g ym n as er h ar køb t

P r M u s en u b eg ræn set l i cen s t al l e el ever og

ærere

F l ere tu s n d e g ym n asi ee ever b ru g er P r M u s

P r M u s er for al l e – u n g såvel som g am m el

Fi n al e er d et k assiske n od eskr vn i n g sp rog ram , som m ang e p rofessi on e e n od eskr vere sværg er ti l – og m ed g od g ru n d

F i n a e kan stort set al t n d sti l es ti l p erfekt on Så

m å m an eve m ed, at d et tag er ti d at l ære, og at m an ofte skal et stykke n d i m en u ern e for at ænd re p å n og et. Fi n al e er l i ge sat n ed ti l h al v pri s!

Si bel i u s er et m ere m od ern e p rog ram , og d et vi l ofte være d et, v an b efal er ti l p rofessi on el e m u si kere

Si b el i u s er forh o d svi s l et at arb ejd e m ed , og m an g e t n g g år n em m ere Si b e i u s en d i F i n al e, som h ar en m ere ” kon servat v” b ru g erfl ad e

D ori co er d et f otteste og m est m od ern e n od ep rog ram . I n tet an d et p rog ram sætter så fl otte n od er op au tom at sk, u d en at d u skal rette p å d et D ori co l everes m ed v rke g g od e i n strum en t yd e og d et u d m ærker s g ved at ku n n e arb ejd e m ed m eg et kom p l ceret l ayou t

D or co ser for n u væren d e u d ti l at være d en b ed ste kan d d at ti l at b l i ve ” gu l dstan darden ” i nd en for n od eskri vn i n g

I n di go 2 i m p orterer og d i stri b u erer to af d e f re m est p op u l ære n od ep rog ram m er ti l D an m ark.

D et er Fi n al e og P ri M u s.

Si bel i u s sæ g er vi ri g t g , ri g t g m an g e af t p rofessi on el l e m u s kere og ti l stort set al l e d an ske m u si kskol er og og så en del g ym n asi er.

D ori co m p orterer v fra Stei n b erg i Tyskl an d .

U an set h vad d u væ g er, vi l d u få fan tast sk g od su p p ort p å al l e p rog ram m ern e h os I n d g o 2

På d sse s d er h ar v sam et ” a t”, d er h ar m ed n od er at g øre: www n d i g o2 d k/n od er H er f n d er d u ” a t” om n od escan n i n g , b ed re i nstru m en tl yd e, keyb oard t h u rti g ere i n d tastn i n g af n od er D er er n k ti si d er m ed g rati s n od er og d er er aktu el t n yt om al l e n od ep rog ram m ern e

Få v g ti g n yt om n od ep rog ram m ern e vi a em a l Skri v ti l h s@ n d g o2 d k og kom p å m ai l i n g sten !

3

Pri M u s

D an sk n odeskri vn i n g m ed ri gti g god, dan sk m an u al

P ri M u s er g ym n asi ern es foretru kn e p rog ram ; m ere en d 1 30 g ym n as er b ru g er d et m u si ku n d ervi sn n g en Skol e-l i cen sen b estår af et u b eg ræn set an ta P ri M u s P u b l i sh er t l ærern e og P ri M u s L i te (og så kad et Stu d en t E di t on ) ti l skol en s e evcom p u tere

H jem -l cen sen h ar et u b eg ræn set an ta P ri M u s L i te ti l el evern es P C er

D en kan og så køb es af fx et kor

Et udsnit afet rolleark fra ”Sammenspilsbogen”, som kan bestilles fra www noder dk Alle nodesider i bogen er lavet med PriMus

D et si ger bru gern e:

H ar skol en a ered e et n od ep rog ram , kan få P riM u s m ed ” kon ku rren t-rab at” R i n g 60609083

A e sko er, kor m f kan køb e f erb ru g erl i cen ser

P ri M u s er d et b ed ste n od ep rog ram ti l skol er P riM u s h ar red g eri n g sfu n kti on er, som g ør d et ti l d et m est vel eg n ed e n od ep rog ram ti l u n d ervi sn i n g

En gym n asi el ærer skrev:

” P ri M u s er h e t em i n en t g od t ti b ru g i u n d ervi sn i n g en se v d e svag este af vore el ever får fu l d t u d bytte af p rog ram m et ford d et er så n em t at b ru g e ”

En m u si kskol el ærer skrev:

” P ri M u s er en su cces b åd e m ed d ren g e- og m ed p i g eh ol d et E evern e aver m e od er, s d en m ed an d en stem m er ti l h i n an d en s m el od er P ri M u s b l ev et større h t, en d jeg h avd e reg n et m ed og d e kom p on ered e p å vet l øs i b eg g e g ru p p er”

Pri ser og versi on er, en kel tb ru g er

P ri M u s Li gh t er en n ed d rosl et u d g ave af P ri M u s

P rofessi on al . M an g e kan n øjes m ed d et 795 kr.

P ri M u s P rofessi on al er d et p rog ram , vi n orm al t an b efal er. D et er et kom p et n od eskr vn i n g sp rog ram m ed al t, h vad d u b eh øver for at l ave sel v m eg et kom p l ekse n od eark. Ku n 1 .595 kr.

P ri M u s P u bl i sh er h ar ku n én fu n kti on m ere en d

P ri M u s P rofess on a : D et kan arb ejd e m ed fl ere

stykker sam m e d oku m en t (fx en h e san g b og )

D et er u n i kt, og d erfor koster P u b l i sh er 2 795 kr

” V er si m p e th en så m p on ered e over P r M u s og m eg et g l ad e for d en ! Jeg er m an g eåri g , ru ti n eret

F i n al e-b ru g er, og d et fortsætter jeg m ed , m en sku l l e jeg starte i dag , vi l l e jeg væ g e P ri M u s.”

”J eg syn es, d et er et kn p p e g od t p rog ram . M eg et n em t at arb ejd e m ed! ”

”J eg h ar været så ” u forsi g t g ” at d own oad e P rim u s d em o, og jeg er b æst h el t om ku l d over h vor oversku e g t og et ti l g æn g el i g a e d e g ru n d ægg en d e fu n kti on er er”

” P r m u s er et ri g ti g g od t p rog ram Og d et g år g od t n ok stærkt m ed at skri ve n od er n d ; d en en e h ån d p å tastatu ret, d en an d en p å tan g en tern e! Og så er d et p å d an sk! Fan tast sk! «

” H ar l i g e h aft p rog ram m øren i røret – n u ved jeg h vord an m an l aver op takter, d et var u fatte i g sm art E n af d e d er ti n g som er så si m p l e, at d e er g en al e, m en at l ave d et F n a e N o way u d en at stu d ere m an u al en først Fan tasti sk p rog ram

”J eg er m eg et i m p on eret over d et h er p rog ram , og så er d et så u fattel i g n em t at b ru g e! Jeg er sær i m p on eret over l ayou td el en , N U kan m an vel skrotte Word og P h otosh op og ave det h el e i P riM u s (u n d erv sn i n g sm ater a e). Wau v! Wau v! ”

” D et er d et b ed ste p rog ram , jeg N OG E N SI N D E h ar h aft

” Syn s l i g e d u skal vi d e, at jeg er M E G E T b eg ejstret for P r M u s og sp ec e t for m an u al en , som se v JE G kan forstå – SÅ g od t form u l eret! ”

4

Her er ikke plads til at fortælle om alle de elegante løsninger, du finder i PriMus.

Gå i stedet til vores

hjemmeside:

www. indigo2.dk/primus hvor du blandt andet kan se en meget flot videogennemgang af layoutfunktionerne, som er enestående i verden.

Intet andet nodeprogram kan arbejde med layout som PriMus (Publisher).

Se alle priser på s. 23

Pri M u s – di t i n tu i ti ve n odeskri vn i n gsprogram

E fter n og e få k k ru n d t P ri M u s overvæ d es m an af tota forb øffe se – tæn k, at det kan være så l et!

På få m i n u tter forstår d u b etjen i n g en af p rog ram m et og kan kaste d i g u d i »n od eskr vn i n g d eLu xe« På en t m e h ar d u l ært h oved fu n kti on ern e – og kl arer d erm ed 90% af al l e op g aver

P r M u s er p å d an sk i n kl en d an sk m an u a , og d et er en en orm styrke M an g e – i sær æl d re –b ru g ere h ar an g t l ettere ved at sætte s g n d i et d an sk p rog ram , og sel v erfarn e m u s kere m ed g od e sp rog ku n d skab er foretrækker et d an sk p rog ram p å g ru n d af d e m an g e fag u d tryk som kan være m eg et an d er ed es p å en g e sk.

An d re p rog ram m er kører en overb u d sp ol i t k p å m en u er too b ars, værktøjsp a etter og d al ogb okse, m en P ri M u s g i ver di g ro og oversi g t

D u kan arb ejd e n atu r i g t m ed b l i kket p å n od ep a-

“ M an m ærker det overal t i P ri M u s: P rogram m øren tæn ker som en m u si ker”

Højre-klik på noget (fx. et nodehoved) og du har alle muligheder lige 'ved musen'

p i ret og m ed d en i n tel l i g en te m u s, som t føjer, sl etter, sku b b er og æn d rer al l e m u s ske sym b o er

Sel v om m u sen h ar m an g e fu n kt on er, arb ejd er m an fl yden d e og i n tu ti vt m ed d en Og m ed tastekom b i n at on er op n ås et ad g an g t l d eta jer og var an ter af d e kon tekst-sp eci f kke fu n kt on er

Tal r g e au tom at kfu n kti on er overtag er op g aver som tran sp on eri n g t ord n i n g af san g tekster akkord b ereg n n g , op teg n n g af b i n d eb u er osv Lang e sym b o er b l ver d el t i n te l i g en t ved i n i eski ft

Form ateri n g en af stykket u d føres au tom ati sk b ag g ru n d en , m en kan m ed få k i k t p asses.

D u kan fri t at sætte n od eark op : Tom m e takter og n i er, m u ted e n od er, skju l te n od er, a l e form er for g rafi k og sym b ol er, farved e n oder og tekst i sp al ter P r M u s er d esktop p u b i sh n g af m u si k

P ri m u s u dveksl er n oder m ed Si bel i u s, D ori co og Fi n al e m fl vi a M u si cXM L form atet

N odeskri vn i n g gen i al t en kel t
5

SIBELIUS

I n tu i ti v betjen i n g – b ru g erfl ad en er strøm n et m ed et i n tu i ti vt b ån d m ed fu n kt on er H er er ng en d yb e m en u er, ku n h u rt g va g s- kon er, som er p l aceret og i sk forh ol d t arb ejd sg an g en Stort l ydbi bl i otek m ed h e e 36 G B n stru m en ter i stu d i ekval i tet.

D el i n g af n oder: au tom ati sk u p l oad af n od eark t n ettet, så an d re kan se d em , ytte ti l d em og p ri n te d em u d og evt. d own oad e d em .

Speedy En try er en val g m u l i g h ed – ti l g æd e for t d g ere F i n a e-b ru g ere. Og så n d tastn i n g v a tastatu r e l er M I D -keyb oard m ed F ex ti m e.

D e grafi ske m u l i gh eder n ærm er s g d em , m an h ar i et eg en t g t D tP -p rog ram .

Arran geri n g / orkestreri n g: Få en si m p e kl avern od e ” b l æst op” ti l et h el t orkester.

Versi on s: Si b el i u s arb ejd er m ed ” versi on er”. D u kan a ti d g å ti b ag e t et ti d g ere sted i red i g eri n g en (og frem i g en ) og se d n e æn d r n g er

Parti tu r og en kel tstem m er:

i n te i gen t og h u rt g om brydn i n g og u dskr ft af en ke tstem m er

I illustration er vist nogle afde mange, særlige notationsmuligheder i Sibelius Ultimate.

M u si cXM L: S b e u s arb ejder m ed M u si cXM L f er, så d et kan u d veksl e n od eark m ed a e and re, ser øse n od ep rog ram m er

64-bi t N ati ve u d n ytter m u g h ed ern e i d e n yeste op erat vsystem er af Wi n d ows 7, 8 og 1 0 og m acOS X 64-b t

Opti m eret ti l n otebooks og an d re et-skærm s system er m ed fu l screen d i sp ay Og så u dn yttel se af M ac' s R et n a-d sp ay

Gem som l yd-fi l ti l b ræn d i n g af m u s k-CD el l er ti l u dg i ve se p å n ettet el l er sen d v a em ai l

H ån dskrevn e n odetyper: S b el i u s h ar f otte, h ån d skrevn e n od efon te og akkord sym b o er, n ye sym b o er fra ti d l i g - og avan tg ard em u si k N ye P l ati n -skri fttyp e fra M on otyp e I m ag n g

M agn eti sk Layou t og D yn am i c Parts sp arer d i g for m an g e ti m ers red i g eri n g , og d u får h u rti g t og effekti vt frem b rag t m eg et kom p l ekse n od eark m ed au tom at sk l ayou t

6 Lav pris til lærere ogstuderende: kun 2.395,Se alle priser s.23
Hurtigt, smart, let. Det mest brugte nodeprogram

Priserne er stort set halveret pr.

1. sept. 2022

Organister, lærere og studerende kun 895 kr.

Se alle priser på side 23

Fi n al e 27

Fi n al e er det kl assi ske, professi on el l e n odeskri vn i n gsprogram .

F n a e l øser al l e op g aver, l i g e fra en kl e m el od i l n jer m ed b ec fr n g er og tekst ti l d e m est kom p l ekse orkesterværker

2, 5 m l i on er p rofess on el l e m u s kere, kom p on ster g ravører, arran g ører og u n d erv sere b ru g er F i n al e-fam i l i en s p rod u kter D et h ed d er n u Fi n al e 27, og d er refereres i kke æn g ere ti årstal

F n a e g ver d g fl eks b l i tet, fr h ed og m u l g h eder for at skab e g e d en m u si k d u forest l l er d g

stedet for at tvi n g e d g ti l at ti l p asse d n kreative p rocess ti l softwaren så ti l p asser F n a e si g t d i g R esu tatet er, at d u h u rt g t kan forvan d e d n i n sp rati on ti l et bi fal d

Skabel on er ti l u n dervi sn i n gsbru g: D er føl g er over 1 000 skab el on er m ed , som d u kan ti p asse ti l d i n u n d ervi sn i n g ss tu ati on . H er er a t fra øvel ser i i n terva er, akkord er, m e od i -d ktat ska aer og rytm er t jazz i m p rov sati on

I n stru m en tl yde: M ere en d 500 G arri tan - yd e

N yt er b a d i d g er d oo, Con cert D G ran d P an o og orkestereffekter ( n stru m en tern e stem m es, kl apsal ver m f )

Au tom ati sk, dyn am i sk en kel stem m e: F n a e opretter au tom at sk op sti l l i n g og form ater af en kel tstem m er N år d u æn d rer n og et en en kel tstemm e, æn d res det au tom at sk p arti tu ret.

F i n al e kan g en erere en kel tstem m er fra et d vi sisystem i p arti tu ret og vi se forske g e en h arm onske u d tryk i p arti tu ret og en kel tstem m ern e

På M ac fu n g erer F n a e n u i fu l d skærm s m odu s og m ed R et n a skærm På Wi n dows-m aski n er arb ejd es d er p rob l em l øst p å store 4K-skærm e Skærm opdateri n gen er m eg et h u rti g ere p å b åd e Wi n d ows og M ac m ed d et n ye F n a e 27, og d et sam m e g æ d er au di o-eksport

H ar d u F n a e 201 4 el l er æl d re b ør d u op g rad ere for at u n d g å p rob l em er m ed n ye op erati vsystem er Vi er bi l l i gere en d produ cen ten s eg en web -sh op!

U pdate fra al l e versi on er ti l Fi n al e 27 895 kr

7

D or co er d en n ye ' G u l d stan d ard i n d en for n od eskri vn i n g Sk ft ti D ori co og b i ' g l ad!

D or co P ro Crossgrade* (1 395 kr ) 2 1 75 kr

D ori co P ro (2 495 kr ) 4 1 95 kr

D ori co E em en ts (499 kr ) 745 kr

* P r s ti ejere af Si bel i u s el l er Fi n al e

P ri ser m ed rødt er ti l sko er, l ærere, stu d eren d e

D ori co er state-of-th e-art 64-b t p rog ram m er n g , som i kke d er u n d er g am l e p rog ram m er n g sfej og rettel ser D er startes p å en fr sk

N y og m eg et fl ot B ravu ra-n od efon t, som i n d eh ol d er al l e d e sym b o er, d u h ar b ru g for

D er kan u d veksl es p rojekter m ed Si b el i u s- og F i n al e-b ru g ere v a M u si cXM L

Au tom ati sk form ateri n g og h øjeste kva tet af an t -kol l i s on al g ori tm er og kern i n g Overl eg en sp at eri n g af system er og sym b o er

Verd en skl asse yd -m ask n e fra Cu b ase i n kl su pp ort for VST3- n stru m en ter

D ori co P ro er t p rofessi on e e n odeskri vere D et kræver ti d og en g ag em en t, m en i n d satsen kom m er m an g efo d i g en

D ori co er p rog ram m eret af d et t d g ere h ol d b ag S b el i u s Av d fyred e d em , m en Stei n b erg an satte d em straks efter ti l at l ave D or co

An m el dern e skrev. . .

Organ i stforen i n gen s fagbl ad Organ i st. org

” E n af d e m eg et store styrker ved D ori co er l ayou tm u g h ed ern e U d over at ku n n e arb ejd e m ed fl ere satser i sam m e fi l - d et h ar P ri M u s og så ku n n et n og en ti d - så er d er n d byg g et et eg en t g t D tPp rog ram m ed m astersi d er, fu l d stæn d i g d yn am i sk arb ejd e m ed tekstfe ter, g rafi k og fel ter m ed n od er

D et g ver m u l i g h ed for at ave fx tu rg i er el l er p æd ag og sk korm ateri al e d i rekte i p rog ram m et.”

Scori n g N otes

” D ori co er fron t øb eren D et føl es m ere m od ern e en d n og et an d et p rog ram ; m ed h ver op d ateri n g n trod u ceres u n i kke fu n kti on er.

D or co h ar en v rke g stærk p l ayb ack-m otor. årti ' er h ar b ru g ern e øn sket si g m ere D AW- g n end e m u i g h ed er H er er D ori co u d en kon ku rren ce ”

Organ i st org

Her ses Dorico's rammebaserede, ”DtP-agtige” layoutfunktioner i dens ”Master page editor”.

Her kan du flytte med rammerne eller ændre deres størrelse, hvilket straks reflekteres på nodesiden. Super til orkesterværker med flere satser.

” det n od e-ou tp u t, jeg h ar set i D or co, h ar været så i m p on eren d e, at jeg øb en d e vi l b ru g e d et ( ) Og h v s m i n S b e u s-l i cen s en d ag koster p en g e g en , v jeg kraft g t overveje et ski ft H vi s jeg started e forfra? Så var jeg h op p et p å D or co! “

Dorico's
håndtering afakkord-symboler er næppe set bedre i noget andet program.
8

er Ste n b erg s kon ku rren t ti l S b el u s og F i n al e, d er h ar d om i n eret m arked et for n od eskri vn i n g to årti er. D e to p rog ram m er er u tro i g t stærke som føl g e af m an g e års u dv k i n g, m en d e h ar og så svært ved at kom m e ”u d af sted et” D er skal n ytæn kn n g ti l og d et h ar v fået m ed D ori co

Arb ejd et i D ori co foreg år fem ' M odes' – n em g Setu p, Wri te, E n grave, P l ay og P ri n t, som afsp ejl er d e faser, m an g år g en n em u n d er arb ejd et m ed et n od ep rojekt

Værktøjspan el er i ven stre og h øjre si d e og n og l e g an g e og så i b u n d en sk fter al t efter h v ken ” M od e”, m an arb ejd er i , og d e st l l er værktøjer ti l råd i g h ed for at n d skr ve og red g ere m u si kken

Setu p op retter n stru m en ter (P l ayers) og g ru p p er af i n stru m en ter H er op rettes og så Fl ows, som er sel vstæn d g e m u si kstykker, satser, akter, san g e, san g stu m p er osv. I Setu p fastl æg g es og så l ayou t.

D ori co' s ayou t er ram m eb aseret: D u teg n er ram m er p å n od ep ap i ret, og tekst, n od er og ustrat on er fl yd er g en n n em d i sse ram m er D u kan h ave fl ere m u si kstykker i et-og -sam m e d oku m en t

Symboler fra Dorico's nodefont Bravura.

Wri te er sted et, hvor d u skr ver n od ern e n d m ed m u s, com p u terkeyb oard el l er vi a M I D I

Organister, lærere ogstuderende kun 2.495 kr.

Dorico's brugerflade er overskueligt inddelt i 'Modes' som ”Write, Engrave, Play” m. fl.

E n grave m ode er sel ve D ori co' s h jerte H er fi np u d ser d u d ét, som D or co au tom at sk h ar sat op H er kan al t korr g eres i m i n d ste d etal je, h vi s d et er n ød ven d i g t, m en d et b ør d et i kke være, d a d er er l ag t et en orm t arb ejd e i , at n od eb i ed et skal se så ” r g ti g t” u d som m u l g t – h e t au tom at sk Og d et er l ykkes over al t forven tn i n g . I test er D or co a e an d re n od ep rog ram m er l an g t over eg en p å n etop d ette p u n kt.

Og så l ayou t, si d en u m m ereri n g , t te si d e osv ænd res i E n grave m od e Og di n e Fl ows kan sættes i n d h vor-som -h el st p å si d ern e en skab e on , så d u overord n et set l ayou t' er et h el t værk fra ét sted M an kan b ed st b eskr ver Fl ows og Layou t Wri te m od e som ” m u si k d esktop p u b l i sh i n g . ”

Pl ay M ode er m i ksn n g , VST- n stru m en ter og ja, p l ayb ack. E n d el i g er d er Pri n t M ode.

9

Til Sibelius, Finale og Dorico

Real i sti sk pl ayback

N otePerform er 3 er h el t u trol i g et at b ru g e, og d u får fan tasti sk orkester yd Si bel i u s, Fi n al e og D ori co m ed få kl i k

I n sta ér N otePerform er og væl g d et fx Si b el i u s' P l ayb ack D evi ces Så l et er d et at få g od yd

N otePerform er fra Wa an d er I n stru m en ts er et g od t va g , h vi s d er i kke er p ad s ti l Si b el i u s' 36 G B store yd b i b l i otek.

N otePerform er fyl d er ku n ca 2 G B i n kl d e m an g e, g od e n stru m en tl yd e D et er i d ee t ti n oteb ooks

N otePerform er l æser frem stykket og fortol ker fraser og d yn am k sam m en h æn g en d e som en ri g t g m u si ker H en t en dem o, d er fu n g erer i 30 d ag e: www i n d i g o2 d k

N otePerform er fraserer m u si ka sk og u d m ærker si g sær t kl ass sk m u s k N otePerform er koster ku n 895 kr.

M I D I -l ydm odu l

Cool Soft M I D I -syn th erstatter d e d årl i g e l yd e Wi n d ows m ed vi rkei g g od e Sou n d Fon t n stru m en tyd e som kan b ru g es fx P ri M u s n odeskri vn i n g og an d re p rog ramm er, d er b ru g er M I D I - n stru m en ter Vi h ar oversat p rog ram m et, og vejl ed n i n g en er p å d an sk.

D u får frem rag en d e i n stru m en tyd e som i kke h ar n og en fors n kelse ( aten cy). H ør yd eksem p l er p å si d en www i n d i g o2 d k/softsyn th Vejl edn i n g og down l oadl i n k koster 99 kr B etal ti l M obi l ePay 40077 (skri v d n em a -ad resse)

Keystati on M i n i 32 M K3

U SB -keyb oard m ed en størrel se, så d et kan l i g g e foran d t com p u tertastatu r Form i d ab el t ti l n dtastn n g af n od er.

32 an sl ag sføl somm e tag en ter. Oktav p u s- og m i n u s-tast. Vol u m e. R eal -ti m e styr n g af d i t m u si kp rog ram

R ob u st og kraft g kon stru kt on .

Fu n g erer m ed b åd e P C, M ac og i Pad n kl u s ve softwarep akke

Ku n 499 kr.

M u si kprodu kti on og Sou n d – ti m u si ku n d ervi sn n g

Kap. 1 -2: I n d sp l n i n g af m u si k p å com p u ter og p rodu kt on b eskri ver, h vord an en yd p rod u kt on g en n em føres 1 1 i n stru kt on svi d eoer m ed tri n -for-tri n vejl ed n i n g p rocessen fra op sætn i n g af u d styr t m i x, så el evern e er sel vstyren d e i p rocessen .

Kap 3: Fra fon og raf ti l ap top : i n deh o d er en m u si ktekn ol og i sk oversi g t fra 1 87 7 t i d ag m h i stori sk b ag g ru n d sm ater a e

Kap. 4: P ræsen terer en n y v n kel p å sou n d an al yse af d e si d ste 70 års p op u l ærm u si k. Fra 1 950' ern es rock' n' ro l t i d ag , h vor sou n d sp i er en stad g større rol l e.

B og m sp ral ryg QR -kod er t vi d eo 249 kr og m æn gderabat

1 0

Ph otoScore n odeskan n er

Si bel i u s' eg en n od eskann er, P h otoScore, fu n g erer og så m ed Fi n al e, D ori co og P ri M u s. M ed Si b el i u s h ar d et dog d en ford el , at d et kan startes d rekte fra Si b el i u s, og d e g en ken dte n od er sen d es ti l S b el iu s ved et tryk p å en kn ap

PhotoScore

PhotoScore Ultimate 8

Sh arpEye

scan n er kom p i cered e n od eark m ed stor n øjagti g h ed og g en ken d er al l e n od esym b ol er, sp eci alteg n , akkord er tekst m ed d an ske teg n m m

R esu l tatet kan åb n es som en xm -fi i al l e n od ep rog ram m er, h vor d u kan tran sp on ere og red g ere n od ern e, l ytte og en d el i g p r n te d et h e e u d g en

H er t h øjre h ar vi skan n et en ken d t d an sk san g (n ed erst) og fået d en g enken d t af Sh arp E ye (øverst)

G en ken d el sen er fejl fri

H en t en 30-dages prøve:

www n d g o2 d k/sh arp eye (ku n ti Wi n d ows)

Sh arpE ye koster 1 .1 95 kr.

P h otoScore er d et p erfekte værktøj, h v s d u skal æn d re et arran g em en t t l en an d en b esætn i n g , foren kl e, tran sp on ere, ænd re form en osv , h vi s d u ku n h ar n od ern e p å p ap r el l er som P D F-fi l . D u sp arer m an g e ti m ers arb ejd e m ed n od escan n i n g

P h otoScore everes n u i n k N otateM e n od ep rog ram /-scan n er t l i Pad og i P h on e

Ph otoScore 2.1 95 kr.

Vi
Sh arpEye n odeskan n er
1 195,-
har skrevet en dansk vejledning til SharpEye.
er perfekt til Sibelius og arbejder rigtig fint sammen med Finale, Dorico, Guitar Pro, Notion og Primus med flere.
Ultimate 2.1 95 kr
1 1

Ban d-i n -a-Box er et i n tel l i gen t akkom pagn em en ts- og arran gem en tsprogram : D et l aver au tom ati sk et kom pl et, professi on el t arrangem en t i al l e sti l arter.

B an d - n -a-B ox g ør d et l et at n å fra d é ti l resu ltat D u kan ave en san g p å to m i n u tter: I n d tast d i n e akkord er, væ g st art og ' B an d et' g år i g an g m ed et fu d t akkom p ag n em en t kom p l et m ed n tro, h arm on i seri n g er og i n d ag te i m p rovi sati on er.

Orkestret er en kvi n tet m ed b as, p i an o, trom m er, g u tar og stryg er m en d u kan b ed e m u si kern e sp l e et h v l ket som h el st i n stru m en t D u h ar og så 1 6 m i d sp or ti l d n råd i g h ed og et au d i osp or som d u fx kan syn g e n d p å M e od i sp oret kan d u b rug e t d i t eg et n stru m en t, m en d u kan og så b ed e B an d et' om at kom m e m ed et fors ag t l m e od i

B ru g t t akkom p ag n em en t m u ter d u fx kl averet, som d u så sel v sp l er m ed resten af b an d et'.

P rofess on e l e m u si kere b ru g er d et som b acki n g

D er føl g er m an g e sti l arter m ed i n d en for al l e g en rer: Lat n , p op, N ash v l e rock, cel t c, b l u es, reg g ae ca yp so, g yp sy cou n try – ja, sel v tyrol erm u si k m estrer ' b an d et' og jazz al l e afskygn n g er B an d -i n -a-B ox er ri g ti g g od ti l jazz

San g tekst vi ses u n d er p l ayb ack N od er, akkord er og tekst kan skr ves u d som et ' fake-b ook' n od eark N od ern e kan red i g eres

E ksp ortér san g e som M I D I - e l er som WAV-fi er Syn g sam m en m ed ” B an d et” el er sp g u i tar e er b eg g e d e e. B ræn d resu tatet t l en m u si k-CD

Ban

B an d-i n -a-B ox h ar en l yd som et ægte l i ve-ban d og er det u l ti m ati ve øve-program ti l al l e m u si kere, som h er h ar det perfekte h u sorkester. D et er også fan tasti sk ti l at få n ye i déer ti l san ge el l er i m provi sati on er. P rofessi on el l e m u si kere og studi er kan bru ge det copyri gh t-fri t ti l backi n g.

Sol i sten − en gen i streg

Sol i std el en aver au ten t ske, m el od ske i m p rov sati on er p rofessi on e kval i tet t en h ver san g Væl g m e em forske g e, ken d te so ster Sæt sol i sten ti l at i m p rovi sere om kri n g m el od en D rag ' n' D rop so oen over Cu b ase, Log c el P ro Tool s og arb ejd vi d ere d ér D et er stærkt!

M i di M ag skrev:

” So ofu n kti on en er en l i l l e g en i streg , som v få sel v g arved e so ster t at sp ærre ørern e op ”

Ri gti ge m u si kere

B an d -i n -a-B ox sp l er og l yder som r g t g e m u si kere, for d et er ri g ti g e m u s kere d er sp i l l er.

An d re p rog ram m er b ru g er sam p l ed e i n strum en ter; ku n for B an d - n -a-B ox er d et l ykkes at sam p l e l æn g ere p assag er el l er r ffs og sætte d em sam m en p å en m åd e, så d et l yd er h el t n atu rl i g t

E n af vore professi on el l e ku n der sagde:

” B an d -i n -a-B ox h ar g jort d et m u l i g t for m g at l eve som m u s ker”

H an b ru g er ofte B an d- n -a-B ox som b ack n g i sted et for s t n orm a e orkester

Au di oP h i l e svarer ti U traPAK, m en m ed R eal Tracks i stu d e-kval tet H ar d u al l ered e en Au d i op h e, er p r sen for en n y p akke 2 900 kr p å U SB -h ard d i sk

n g som b oks p å U SB -st k el l er U SB -h ardd i sk er d t d yrere en

Pro M eg aPAK U l traPAK Au di oPh i e Fu l d pakke, førstegan gskøb 1 075 - 2 275,- 3 975 - 6 500 -
forrige vers on er (fx
2020 t 2021 ) 575,- 1 275,- 2 375,- 4 500Opgraderi n g fra æ dre versi on
skift m el em M ac og PC 675,- 1 350 - 2 550,- 4 600Skol el i cen ser (m in dstekøb 5 stk ) 460,- 960,- 1 900Skol e Si te-l i cen se (u begræn set, sko en + ærere) 1 3 000,- 1 9 000,- 31 000Skol el i cen s opdateri n g, fra al e vers on er 350,- 600,- 1 1 00I n kl u deret i pakken / l everes som down l oad down l oad down l oad U SB-H D R eal Tracks au di o st larter (fx rock, at n , blu es etc ) 600+ ti m er 950+ ti m er 3 500 t m er 3 500 t m er M i d Su pertracks 64 1 63 292+ 292+ Sti l arter, M D (fx rock, atin , b u es etc) 750+ 2 300 2 300 2 300 Sol i ster frem br n ger soli i exception e kva tet 1 50+ 300+ 300+ 300+ M el odi ster kom pon erer nye m elodier 1 00+ 200+ 200+ 200+ Arti st Perform an ces, ken dte m u s kere sp er 22 63 1 45+ 1 45+
d d
. 1 2
d-i n -a-Box pri ser (down l oad)
Opdateri n g fra
fra
er;
Leveri
own l oad

Vi l d u h ave størst g æde af B an d -i n -a-B ox, ska d u tag e U l traPAK, som i n d eh o d er al l e R eal Tracks (au d o-) sti l artern e. Pro-p akken h ar ca. 1 0-1 5% af al l e R eal tracks, m en s M egaPAK h ar ca 20-25% af a l e R eal Tracks

P rog ram m et er d et sam m e i al l e p akkern e, m en ti l b eh øret er større, jo d yrere p akken er

D u kan starte m ed P ro-p akken og sen ere opg rad ere ti fx en M eg aPAK for ca forskel l en p r s m en vi an b efa er, at d u tag er M eg aPAK e er en større p akke

P ro- og M egaPAK everes p å DVD ' er el l er U SBst ck el l er som d own l oad . An d re p akker l everes p å en 2, 5" U SB -h ard d i sk.

Om n i PAK er en sp ec a p akke, som i n d eh o d er ” a t”, h vad P G M u si c h ar l avet af p rog ram m er g enn em åren e og d en koster 6 499 kr p å U SB -H D

R eal B an d D i gi tal Au di o Workstati on (DAW) er i n kl u d eret i al l e Wi n d owsp akkern e

Skol er får 60% m æn gderabat fra 5 stk.

B an d -i n -a-B ox er ti d sb esp aren d e t fx p rod u kti on af u n d erv sn i n g sm ater a e. B an d - n -a-B ox er sjovt og æreri g t for e evern e. N og e h ar p rod u ceret m u si ca s vh a. B an d -i n -a-B ox.

Program og manual er oversat til dansk (kun Windows) .

PCPl an et: ” U u d tøm m e g e kreati ve m u g h ed er”

M u si keren s grejnyt

” Øvep rog ram m et over al e øvep rog ram m er”

D an sk San g

” M an får v rkel g m eg et for p en g en e T m u s c-mn u s-on e er d et en u overtru ffen og yd erst tål m od i g p artn er . . . . m p ortøren (I n d i g o 2, red . ) er et af d e fi rm aer, som g i ver seri øs su p p ort – h er b ver d u kke l ad t sti kken ”

Sou n dch eck

” B an d - n -a-B ox er et h am ren d e g od t p rog ram og d et vi l l e n ok være d et p rog ram jeg va g te at ta m ed p å d en b erøm te ød e Ø ”

Pol i ti ken

” Som akkom p ag n em en ts-øvem aski n e og ti l afp røvn n g af n ye kom p osi t on er i d i verse starter er d en u for g n e g For arran g øren et yd erst vel eg n et red skab ti l afp røvn n g af n ye kom p os ti on er n d en d e p ræsen teres for orkestret For m u s kp æd ag og en er p rog ram m et ab sol u t an ven d e i g t d en d ag g e u n d erv sn i n g – E t vi rkel i g t g od t køb ”

M i di M ag: ” Køb d et! ”

1 3

EarM aster Pro ti l pri vate

EarM aster Pro: Kom p et d an sk h øre ære i n k m u s kteori t l al l e, d er sp i er et n stru m en t el l er syn g er Verd en s f n este h ørel ærep rog ram 445

E arM aster P ro opdateri n g ti l v. 7. 225

EarM aster Pro Fam i l y: Tre stk t en fam i e 695

E arM aster P ro Fam i l y opdateri n g 350

EarM aster fl erbru gerl i cen ser

E arM aster fås ti l n sta at on p å et an ta com p u tere (Si te Li cen se), el l er som et ab on n em en t i Skyen ti l et u b eg ræn set an tal b ru g ere (Cl ou d-l øsn i n g)

EarM aster Si te og Cl ou d Li cen se ti m u si kskol er, g ym n as er, kon servatori er, san gkor el l er d i n e fam i l i em ed em m er

Ku rsu s-ed tor t l at ave eg n e sæt af ekt on er, opg aver og test ti l d e stu d eren d e

B ru g er/kl asse forval tn i n g (l okal t /Skyen (Cl ou d ))

Syn kron seri n g i Skyen af resu l tater, op g aver og l i cen ser H o d er styr p å hver en kel ts p ræstati on

D eta jeret stati st k over el evern es resu l tater n kl u d ér d i n e eg n e m e od i er d e m e od i ske akti vi teter (d i ktat, b l ad -l æsn i n g , i m i tati on )

M el od ed i tor red i g erer n ye øve ser: 4-stem m g koral , l ead sh eets, p ol yfon ske m el od i er etc

P ri n t resu l tater el l er eksp ortér d em t l en CSV-fi l m p ortér m el od er fra d i t n od ep rog ram i XM Lform at og b ru g d em i d n e E arM aster l ekt on er

Si te Li cen se

Si te l i cen ser n stal l eres p å et an tal com p u tere, m en kan b ru g es af et u b eg ræn set an tal b ru g ere

D a E arM aster Si te l i cen se p rog ram m ern e kke ske n er m el l em d e en kel te b ru g ere, an b efal er vi

Cl ou d -l øsn i n g en , h vor E arM aster ken d er al l e

EarM aster Si te, 5-1 4 i n stal l ati on er, p r stk 21 0

E arM aster Si te, 1 5-49 i n stal l ati on er, p r stk 1 60

E arM aster Si te, fra 50 i n stal l ati on er, p r stk 1 30

Cl ou d Li cen se

er en ab on n em en ts øsn n g m ed E arM aster p å et u b eg ræn set an tal com p u tere vi a Skyen (I n tern ettet). I b eta er ku n for d et an tal b ru g ere, I op retter. F jern er b ru g ere g en e l er sætter d em p å p au se, b etal er I i kke for d em .

H v s I fx h ar køb t 1 0 Cl ou d Cred i ts, svarer d et t at I kan h ave sam m en ag t fx 1 0 akti ve b ru g ere ét år, e l er sag t p å en an d en m åd e: 1 20 m ån ed er (= 3 650 d ag e), I fri t kan ford e e t l al l e b ru g ere

Cl ou d h ost n g g ør d et m u l g t for sko er, l ærere og e ever at syn kron sere l ekti on er, resu tater og n d sti l l n g er Skyen (fæ l es server p å N ettet)

Cl ou d Credi ts gi ver adgan g ti l E arM aster på i Pad, i Ph on e, An droi d sm artph on e, Ch rom ebook (og M aci n tosh og W n d ows) Vore p ri ser g g er ca 1 0% u n d er d e vejl ed en de p r ser.

1 0 Cl ou d Credi ts fx 1 0 b ru g ere 1 år 1 .1 50 . . . e l er 7, 67 kr. ex. m om s p r. b ru g er p r m ån ed .

20 Cl ou d Credi ts, fx 20 b ru g ere 1 år 1 . 675 . . . e l er 5, 60 kr. ex. m om s p r. b ru g er p r. m ån ed .

1 00 Cl ou d Credi ts, fx 1 00 b ru g ere i 1 år 5. 750 . . . e l er 3, 83 kr. ex. m om s p r. b ru g er p r. m ån ed .

400 Cl ou d Credi ts fx 400 b ru g ere i 1 år 1 8. 500 . . . e l er 3, 08 kr. ex. m om s p r. b ru g er p r. m ån ed .

1 000 Cl ou d Credi ts 1 000 b ru g ere i 1 år 37. 000 . . . e l er 2, 47 kr. ex. m om s p r. b ru g er p r m ån ed .

Stort teori ku rsu s i n kl u deret

E arM aster kan n u b ru g es p å " al l e" p l atform e D et g ør E arM aster m eg et m ere an ven d e g t for m u s kskol er g ym n asi er og fo kesko en s æl dste k assetr n P ri s ca 1 0 øre p r d ag p r b ru g er

Sam ti d i g er d er kom m et et om fatten d e teori ku rsu s m ed i p rog ram m et H er b l i ver d u h eg l et g enn em en m asse m u si kteor , sam t d i g m ed at d et b i n d es op p å kon krete op g aver i E arM aster.

”Optakt' s” an m el der skrev:

” D et h el t g ru n d æg g en d e g od e ved E arM aster er, at m an får en forn em m el se af p rog ressi on i si n øvn i n g N år p rog ram m et efter h ver ekt on s g er 97 % r g ti g t F ot kl aret! e er G od t – 78% Vi l d u tag e øvel sen i g en?, ram m er d et b åd e p l et i b eøn n i n g scen tret og skab er et v st overb l k ”

7 1 4

E arM aster er et fl eksi bel t h ørel æreprogram .

D er er en i n d byg g ed e p erson l g ' Vejl eder', som fører d i g g en n em øve ser af sti g en d e sværh ed sg rad , svaren d e ti l d i t aktu el l e n veau .

Som øvet bru ger kan d u op sætte et avan ceret øvep rog ram , h vor h ver øvel se kon fi g u reres, som d u v , og h el t n ye ska aer og akkord er kan d efi n eres, h vi s d u h ar sp ec e e øn sker

D et g ør E arM aster ti l d et p erfekte va g , hvad en ten d u er m u s ker, m u s kstu d eren d e el er d u v forb ed re d n m u l i g h ed for op tag el se p å en vi d ereg åen d e m u si ku d d an n el se E arM aster P ro 7 er og så d et d eel l e va g for a e san g ere

D u får m ere en d 2500 l ekti on er i ku rsern e: Stan dard ku rsu s og Jazz/B l u es ku rsu s.

1 4 akti v teter ti l h øretræn n g , b l ad -san g og rytm er Sp i l d n e svar m ed et stan d ard M I D I -keyb oard

T sl u t en m i krofon for at syn g e, k ap p e el l er sp i l e d n e svar rea -t m e!

Øv d i g at syn g e og sp e fra n od er (fra b ad et)

Lær at syn g e en m el od i , d u n etop h ar h ørt.

Stan d ard og jazz n otat on (R eal B ook styl e)

Lær at syn g e m ed Sol feg e-stavel ser (Sol -Fa)

R ea -ti m e g en ken d el se af d et, d u syn g er e l er sp l l er Øv di g i at syn ge ren t!

B ru g erti l p asset i n terface: n od er, p i an o, g u tar, b as, v ol i n ce o etc )

B ru g erti l p assed e øve ser, n d sti l l es au tom at sk i forh o d ti l d t n i veau

D eta jeret stati st k, så d u kan se d i t frem skri d t

EarM aster ti l én el l er fl ere bru gere:

Pro ti p r vate. Cl ou d t skol er, ærere og el ever, som kan sam arb ejd e vi a N ettet E evern e får P rovers on en , l ærern e får en u d vi d et ærer-u d g ave, som kan styre kl asser og op g aveaf everi n g

TilbådeMac,iPad ogWindows 7 1 5
»En time brugt på hørelære er to timer sparet på dit instrument« Peter Vuust, musiker og hjerneforsker

Skyd genvej ti l drøm m estu di et!

EarMaster hørelære øger chancen for at komme ind på konservatoriet, musikvidenskab eller MGK

D e fl este får m est u d af E arM asters ” G en erel l e worksh ops” , h vor d u l ed es g en n em al l e h ørel æren s em n er Jazz worksh op h ar ” b l å ton er”

D er føl g er og så et kom p l et m u s kteori ku rsu s m ed – og så kal d et ” B egyn derku rsu s” H er starter d u m ed ford el , h v s d u kke h ar træn et h ørel ære før

I Worksh op s kan d u arb ejd e sp eci fi kt m ed em n er som fx m e od i er e er rytm er

B eg yn d erku rset væ g er d u fx ton a tet, trekl an g e, su b d om n an t Og n d en for h vert em n e vi d er så – al t efter, om d et l i g e p asser i n d – kom m e b åd e rytm e-, san g - og akkord øve ser m . m .

B eg yn d erku rset fører d g g en n em m u si kteori en , i et tem p o, d er p asser d g . Og d u p ræsen teres kke for em n er, d er er over d i t n veau .

Gen erel l e worksh ops' fem gru pper

M ed m ere en d 2 500 n terakt ve l ekti on er p å al l e n i veau er vi l d n e m u si ka ske evn er n å op p å et h el t n yt p an . D u b ver en b ed re, m ere op m ærksom m u si ker og en m ere si kker san g er.

1 . I n terval l er

H er kan al l e være m ed , sel v om d et b l i ver u h ygg e i g svært m od s u tn i n g en af ku rset

I n terva -sam m en l i g n i n g : g en ken d d et største i n terval af to.

I n terva -g en ken d el se: N otér et i n terva i n od earket.

I n terva -san g : d u skal øve d i g at syn g e fx en L i l e sekst over el er u n d er d en ton e, E arM aster sp er.

2. Akkorder

Akkord -akt vi tetern e b estår af akkord -g en ken d ese, -om ven d n g er og -p rog ress on er.

3. Skal aer

I Ska a-g en ken d e se ska d u ære at g en ken d e og n otere en skal a el l er en ki rketon eart et n od eark

4 R ytm er – h er kan al l e være m ed!

Se v p erson er, d er a dri g h ar d yrket m u si k og m åske i kke h ar en ton e i vet, vi l få d et v rkel g sjovt i rytm e-d e en af E arM aster

R ytm el æsn n g : Læse en rytm e fra b l ad et G en g ive d en m ed kl ap (m i krofon ) el l er m e em ru m stast

D u b l i ver h eg l et g en n em g e fra h e t si m p l e rytm er t l d et v rkel i g svære m ed 1 /32-d el e, p au ser, tri ol er, p u n kteri n g er, b l an d ed e rytm er og wh at n ot H er er en af d e ettere øvel ser fra starten af ku rset:

R ytm el æsn i n g er svært, h vi s d u i kke er n od estærk. M ed h en ad vejen og m ed øvel sen , b l i ver d u b ed re t l at æse n oder.

R ytm e-i m tat on : H vor d u skal m tere en rytm e.

R ytm e d ktat M i n d er om R ytm e-i m i tati on D u skal n otere d et h ørte m ed n od er p å n od ep ap i ret

I al e fi re om råd er u n d er R ytm e-akt vi teter er d er m assevi s af forske i g e øvel ser.

D u kom m er i kke t at ked e d i g Am a' r

I Jazz-worksh op p en , er d er swi n g -forn em m el se p å rytm eøve sern e.

5. M el odi er

M el od i sk b l ad san g : Lær at syn g e ” fra b ad et”

M el od i m tat on : H vor d u skal i m i tere en m el od

M el od i d ktat N otere en strofe m ed n od er

Jazz worksh ops – swi n g og syn kop ered e rytm er ” Si n g i n g th e b l u es” kræver l vserfar n g og øvel se for at n å d e ” b l å ton er”

Jazz-ku rset h ar fl ere h u n d red e øve ser b l a ” B l u es skal aer og B u es san g e”, ”Am eri kan ske Sw n g H i ts fra 20' ern e” ” B u es og B al l ad er m ol ” , ” Var ete-san g e og -rytm er”, ” I rske b a ad er og fol kem u s k”, ” Fu n wi th rv n g B er i n” og m an g e kl ass kere som fx ”After You ve G on e”, ” St Jam es I n fi rm ary”, ” M i ssou r Wal tz” og m an g e fl ere.

E arM aster Pro 7 – træn i n g for l i vet, 445 kr.

1 6

Jeg er forel sket!

Vi får m an ge begejstrede breve fra ku n dern e.

” D et er jo h el t v d t, så fed t B an d-i n -a-B ox er : -)

N u h ar jeg ed t efter én at l ave m u si k sam m en m ed i 25 år u d en h el d, og n u h ar jeg fu n d et h en d e h u n h ed d er B an d - n -a-B ox, ja – jeg er forel sket (h åb er i kke m n kon e l æser d ette)”

Oven ståen d e ci tat er b ot én af m an g e sjove, fi n e kom m en tarer fra ku n d ern e

H er er d e a e – i kke m n d re en d 40 fu l d e-fed e si d er fra top ti l b u n d : www. i n di go2. dk/ri sros

Kort nyt og an den l øs tal e

H er skal d et h an d e om l i dt af h vert: N yh ed er og ten d en ser ' Com p u ter & M u s k' b ran ch en m en i n g er om d ette og h i n t – l øsag t g ta e, kort sag t

B an d-i n -a-Box

B an d -i n -a-B ox er vores m est p op u ære p rog ram . D et h ar en stor fan skare b an d t am atørm u si kere, som m åske kke l æn g ere h ar et b an d at sp i e m ed ; professi on el l e ku n stn ere, som b ru g er d et ti l b acki n g ; stu di er, som l i g e står og m an g er en p ed a -steel -g u tar, en b od h ran el l er m u n d h arp e Skol ern e h ar og så tag et B an d -i n -a-B ox t si g

”Jeg er v rke g så g l ad for B an d -i n -a-B ox Årets sko ekom ed e/m u s cal f k et h el t even tyrl i g t ft ren t m u si km æss g t og fl ere m u s k ærere kom og sp u rg te m g om ' værktøjet', som d e m en te var h el t m p on eren d e. D ej g t.”

B an d -i n -a-B ox sp l er som et ri g ti g veb an d , for d ets ' R ea tracks' er i n d sp i et af r g t g e m u si kere.

”Jeg h ar a d ri g n og en s n d e h ørt n og et m ere –u n d sky d u dtrykket – fed t og ækkert yd m æss g t.

Fakti sk tror jeg kke ret m an g e er kl ar over m u l i g h ed ern e B aB ; d e tror d et m ere er i eg etøjsafd el i n g en M en d e sku l l e en d ag h øre det

H OL D DA KÆF T en yd ”

D u kan h øre d et – og fal d e n ed af sto en – h er: www i n di go2 dk/bi ab/real tracks h tm

B an d -i n -a-B ox sp l er røven u d af b u ksern e p å d e fl este D et er r g t g , ri g t g sjovt at p rod u cere m u si k m ed , m en eg etøj? D et er d et i kke!

Vi gti gt nyt vi a em ai l

I årets øb h ar vi sen dt m an g e n form ati ve n yh ed er u d vi a em ai V skri ver om g rat s op d ater n g er af m u si kp rog ram m er, om p rob l em er m ed M ac og W n d ows og om t den s ten d en ser m m m

V b ri n g er ti ps & tri cks, som g ør d t arb ejd e m ed m u si k p å com p u ter l ettere, og vi oversætter p rog ram m er og art k er t d an sk som en servi ce for d g Vi h o d er skarp t øje m ed Wi n dows 1 1 og p rob l em er og l øsn i n g er g esom vi h jæ p er m u skere d er op d aterer d eres M acOS.

D er er l et forståe g e tekn ske arti kl er om Th u nd erb ol t og U SB, de b ed ste yd kort, p rob em er m ed forsi n ke se i yd op tag el ser, an b efal i n g er af g od e g rati s-p rog ram m er og en m asse an d et EarM aster 7 Cl ou d

E arM aster kan b ru g es af ærere og e ever v a ' Skyen' E arM aster C ou d er en f eksi b e ab on n em en tsord n i n g , der ad m n i streres vi a N ettet

A e kan n sta ere E arM aster, m en skol en kan fra cen tral t h ol d b estem m e h vem , d er ska ku n n e b ru g e d et – og h vor æn g e

Cl ou d -l cen ser er d yn am ske; I b eta er ku n for d et an ta , d er b ru g er E arM aster Sætter d u et h ol d af e ever p å p au se fer en , b eta er i kke n og et

E arM aster kører p å W n d ows, M aci n tosh (og i Pad/i P h on e An d ro d sm artp h on e og Ch rom eb ook m ed Cl ou d -l cen s).

E arM aster Cl ou d koster ca 1 0-1 5 øre om dagen p r b ru g er

Pst! E arM aster h ar et jazz-træn n g som råd e

D i gi tal e, h ån dh ol dte optagere

. . er p rakti ske og d e op tag er særd e es g od t. D u kan op tag e kon certer, d t eg et orkester, d n e e ever e er d i t b arn s frem skri d t p å k averet i p rofessi on el kval i tet.

Op tag ern e kan og så b ru g es som u sb -l yd kort e er u sb -m i krofon m ed en com p u ter

V h ar avet et oversku e g t skem a over op tag ere p å www n d i g o2 d k/record ere – h er f n d er d u yd p røver, ti p s ti l au d o- og vi d eoop tag e se skem a over op tag et d er, an b efal i n g er af b atteri er m m

V sæl g er op tag ern e fra Ol ym pu s og Tascam Vores favori t er Ol ym pu s LS-P 5, som op tag er h el t

1 7

fan tast sk g od t, er l et at b etjen e og so d t byg g et M an er i kke i tvi vl om at d et er d en ken d te p rod ucen t af b . a. vi d en skab el i g e m i kroskop er, sam t n og l e af verd en s b ed ste kam eraer, d er står b ag .

O ym p u s D M -720 h ar et stort p u b ku m b l an d t b n d e, d a d en h ar tal en d e, d an ske m en u er

D an ske oversættel ser

I n d i g o 2 er sp eci al i seret i p rog ram m er p å d an sk D et g æ d er fx B an d - n -a-B ox kom p os ti on s- og akkom p ag n em en tsp rog ram , P r M u s n od eskr vn i n g er og E arM aster h ørel ære. Vi h ar og så l avet en d an sk vej ed n n g t n od escan n ep rog ram m et Sh arp E ye.

V h ar oversat Cool Soft Vi rtu al M I D I Syn th ti d an sk, og vi h ar avet en d an sk vejl ed n i n g ti l at kom m e i g an g Vi tag er ku n 99 kr for vejl ed n i ng en m ed i n k t l d own l oad af p rog ram og i n strum en t yd e

Cool Soft M i di -syn th er g od e i n stru m en t-l yd e u d en fors n kel se (l aten cy) og d e fyl d er typ i sk ku n 200 M B M d - n stru m en ter b ru g es i n od ep rog ram m er og m an g e an d re m u si kp rog ram m er. H v s d u b ru g er M i crosofts G S Wavetab l e l yd e, så ski ft ti l V rtu a M I D Syn th . D et sam m e g æ d er, hvi s d u i kke h ar p ad s ti l S b el u s' ca 36 G B l yd e (N otePerform er 3, g ver b ed re p ayb ack i S b ei u s, F i n al e og i D or co )

H vi l ket n odeprogram?

Som u d g an g sp u n kt an b efal er v P ri M u s. D et er vi rke g t l et at b ru g e og så er det p å d an sk, h v l ket ri g t g m an g e af vore ku n d er er g l ad e for D er kan være g od e g ru n d e ti l at væl g e Fi n al e, Si bel i u s el l er D ori co. D et kan fx. være, at d u kend er p rog ram m et forvejen el l er at d u skal arb ejd e sam m en m ed an d re, som b ru g er et af d i sse p rog ram m er

Organ i stern e h ar trad i ti on e t b ru g t Fi n al e, m en er d e sen ere år b eg yn d t at b esti l l e S b el i u s M an g e org an i ster væ g er og så P ri M u s og D ori co

Fi n al e bl ev 50-75% bi l l i gere 2023 så d er er vi rke g sm æk for sk l l i n g en

Pri M u s: Stort set al e g ym n as er h ar køb t en u b eg ræn set sko e-l i cen s, så d er er fl ere h u n d red e ærere og m an g e tu si n d e stu d eren d e, d er b ru g er P ri M u s M u s kere – sær d en æl d re g en erati on –foretrækker P r M u s, ford i d et er p å dan sk og er

vi rkel i g n em t at kom m e i g an g m ed D en d an ske m an u al er p å 374 et æste si d er m ed l l u strati on er

M an g e g ym n as el ærere b ru g er og så Si bel i u s, og sær m u si kskol ern es l ærere an ven d er Si b e i u s og t l en v s g rad F i n al e

Kon ku rren topgraderi n g: H ar d u a ered e ét n od ep rog ram , kan d et være ri g ti g b i g t at køb e et an d et F i n a e kan d u fx få for 895 kr , h v s d u h ar Si b el i u s i forvejen D or co P ro kon ku rren top g rad er n g koster ku n 1 395 kr som E d u

D ori co n odeskri vn i n g er en su cces

Op kom i n g en D or co, som er l avet af ti d l i g ere Sib e i u s-p rog ram m ører, h ar u d vi kl et si g ti et fu d g yd i g t n od ep rog ram , som væ g es af p rofessi on e e n od eskri vere 90% af vore D ori co-ku n d er kom m er fra S b el u s D e resteren d e 1 0% er F i n al e-b ru g ere

Vi tror p å D or co som frem ti d en s n od ep rog ram ” Så er jeg g an g m ed D or co S kken en p osi ti v overraske se i forh o d ti l S b e u s ” skrev en b ru g er p å den d an ske D ori co Faceb ookg ru p p e.

Pl adsm an gel

Vi sæl g er fl ere p rod u kter, en d vi h ar p ad s ti l h er. M an g e p rod u kter er h el t u d el ad t – ron sk n ok ford d e er så store og fl otte, at d er kke er p ad s ti l at b eskri ve d em h er D et g æ d er fx D i g i ta e Au d i o Workstat on s: Cu base og Stu di o On e Al ti verb 7 con vol u ti on ru m kl an g. Lydkorten e fra Stei n berg og Tascam . M el d d g ti l em a l -n yt el er l æs om d em h er www i n d i g o2 d k/p rod u kter h tm

Jeg er i kke m u si ker, jeg syn ger bare

M an g e af vore ku n d er er san g ere H vi s m an sp ø' r d em , så vi l d e f este si g e ' N ej, jeg er i kke m u s ker jeg syn g er b are' D et sam m e g æl d er for am atørm u s kern e D e s g er, at d e ' sp i l er b are' for d eres eg en g l æd es sky d vore øjn e er I a e m u si kere

San gern e an b efa er vi h øj g rad at k kke p å E arM aster dan sk h ørel ære. M an g e af jer, d er syn g er i et kor, h ar m åske i kke fået så m eg en u n d ervi sn i n g , så I vi få stort u d bytte af h ørel ære E t kor kan køb e en sam l et l cen s for et g an ske l i e b e øb p å ca. 1 5 øre p r. akt v b ru g er p r. d ag

D e sm å h ån d h o d te op tag ere er og så et kæmp e h i t b l an d t san g ere g en erel t. D u kan op tag e d i g sel v el er h el e koret / b an d et og kan t en vi s g rad øve h jem m e sam m en m ed op tag e sen

1 8

P ri M u s d an sk n od eskri vn n g en stor h jæl p for korsan g ere, d a d e kan få n oder m ed h jem som d e så kan h øre p å com p u ter.

Pri M u s, di t dan ske n odeprogram .

A e b ru g er com p u ter t m a , ti l at skr ve op g aver p å, t l at su rfe osv.

M en h vi s d er er n og et, en com p u ter er særl i g vel eg n et t , så er d et m u si kp rod u kti on M an kan stad i g skri ve et b rev h ån d en , d et g år g e M en n od er? G l em d et! H er er et n od ep rog ram h el t u u n d vær g t B are et l e eksem p e p å forske l en : E t b rev kan a l e l æse og forstå n d h ol d et af, m en et n odeark m ed fl ere i n stru m en ter – h vor m an g e kan g e h øre d et n d e i h oved et? D et er b l ot én af d e m an g e ford el e, d er er ved et n od ep rog ram

Tryk p å ” P l ay” og h ør al l e i n stru m en tern e fol d e si g u d! J øsses

H vi s d u h ar fået et n od eark p å en ken d t san g , så kan d u scan n e d en n d og h øre h el e san g en i n kl u si ve al l e n stru m en ter i P ri M u s, om d et så er et sym fon sk værk m ed m an g e stem m er Og d u kan se n od ern e for a e stem m er og tran sp on ere d em op og n ed og p ri n te d em u d i g en

D et er første skr d t p å vejen t at l ære at sp i l e el l er syn g e d en san g , som d u h ol der af

B an d-i n -a-B ox – di t eget h u sorkester

H er kan al l e være m ed , og hvem ku n n e i kke tænke s g at h ave si t h e t eg et h u sorkester g arag en?

P rog ram m et yd er som et ri g ti g t orkester og d et opfører si g som et ri g ti g t orkester – b ortset fra at d et kke ryg er el l er d r kker.

” L i g e en h i l sen fra en b eg ejstret b ru g er af B an di n -a-b ox. J eg b i ver m ere og m ere overrasket over h vord an , m an h ar ku n n et l ave såd an et p rog ram (sp eci el t m h t R ea Tracks), for u an set h vord an m an l aver akkord -sam m en sætn n g m m , så l yd er d et b are su p er g od t Søg te R eal Tracks p å n u mm eret H a l e u jah og vu p ti – straks en R ea Track d er p assed e p erfekt É n ti m e, så var arran g em entet færd i g t Sejt

I n tet an det p rog ram i verd en kan ave kom p ette arran g em en ter au tom at sk u d fra n og e n d tasted e akkorder og va g af st art og tem p o m m i en kval i tet som B an d -i n -a-B ox, for d et er ri g t g e stu d i em u si kere og ken d te l ve-m u s kere, d er sp i l l er.

Væ g en P ro-p akke t 1 . 07 5 kr, en M egaPAK ti l

2. 27 5 kr el l er en U l traPAK t l 3. 97 5 kr. (d own l oad p ri ser, se p r sl i sten si d e 1 4) D er er en d e R eal Tracks (ri g t g e m u si kere) i P ro, n og et f ere

i M eg aPAK, m en a l e er m ed U l traPAK, så d et er d en , d u ska satse p å, h v s d u kan afse p en g en e ti l d et. V g aran terer, at B an d - n -a-B ox væl ter d i g h el t om ku l d .

U l traPAK kan everes p å en i l l e U SB -h ard d i sk, så d u kan h ave “ B an d et” m ed ” On th e road ”

San g ere b ru g er ” B an d et” ti l at syn g e sam m en m ed , og TC H el i kon s software h arm on i zer er i nkl u d eret, så d u kan syn g e f erstem m i g t sam m en m ed fx to ten orer og en b as Al l e an d re m u si kere kan m u te det n stru m en t, d e sel v sp i l l er og jam m e m ed B an d et P rog ram m et b ru g es af a l e fra am atørm u si keren op t l d et p rofess on el l e l yd stu d i e, d er m åske b are h en ter et en kel t sp or m ed steelg u i tar over i P ro Too s.

N og e b ru g er B an d -i n -a-B ox t at kom p on ere m ed , m en s an d re får n sp i rat on t en sol o og and re g en aver u n d erv sn i n g sm ater al e m ed d et M i di M ag skrev: ” E n dn u en g an g b ver jeg rystet u n d er testen : M an tror kke s n e eg n e ører Jeg trykker p å ' h arm on i og g u d -h jæ p e-m i g om kke jeg får et 5-stem m i g t b g b an d arran g em en t af g utarso oen i en kval i tet, som en erfaren arran g ør vi ll e være d ag e om at arran g ere ”

D u tror det er l øwn – Lyt ti l yd eksem p l er p å h jem m es d en : www i n d g o2 d k/b ab /real tracks

Ren s di n com pu ter!

E n h yp p g årsag t P C-p rob l em er er støv i strømforsyn i n g og CP U -kø er D et g i ver d årl g køl i n g og så d ros es h ast g h ed en n ed e er d n P C g en starter si m p el th en Støvsu g d n P C i n d ven d g t m i n d st én g an g om året

Se og så vores vejl ed n i n g i tu n n g af Wi n d ows og an d en tekn sk i n fo p å www i n d g o2 d k/ n fo

Lydkort fra I n di go 2

Køb d i t Stei n b erg el er Tascam l yd kort fra os. Læs m ere p å www i n d i g o2 d k/l yd kort

1 9

Vi b ru g er et dæm p et m i d i tower i h øj kval i tet m ed term ostatstyred e, d æm p ed e b l æsere p å kab n et og CP U . Strøm forsyn i n g en er l yd øs.

B u n d kortet er fra Asu s (i vore øjn e verden s b ed ste), n yeste ch p set fra n te CP U -køl ern e er støjsvag e SSD ' ern e d røn h u rt g e G rafi kkortet ( n te ) trækker to skærm e og er u d en b l æser

Al t er sat sam m en u d fra d e an b efa n g er, d u fi n d er h os an erken d te u d en an d ske m u s k-P C værksted er m en kan ti l p asses d i t b eh ov 1 00%

E n b i l g , stan d ard com p u ter kan være OK t M i dim u s k og for am atør-m u s keren , m en sti l er d u i d t større krav t m u s kp rod u kti on en , og vi l d u og så arb ejd e m ed h ard d i sk-record i n g i m an g e sp or og m ed avan cered e effekter og sam p ed e l yd e, så er d er n g en vej u d en om en d ed i keret m u si k-P C

P r sern e vi l fal d e og yd e sen st g e D erfor h ar v h el l er i n g en p ri s ste p å P C-h ard ware h er i b l ad et, m en vi aver h u rti g t et ti l b u d sp eci e t t d i g

Læs m ere p å www i n d i g o2 d k/i 2p c

Si l en t PC ti l m u si kprodu kti on

En sti l l e m u si k-PC m ed Asu s Z690-P b u n d kort

I n tel U H D 7 70 g rafi k, I n tel 5-1 3600 CP U m ed h el e 6+ 8 kern er, 1 6 G B h u rt g 3600 M H z R AM 500 G B Sam su n g SSD, l yd øs Corsai r strøm forsyn n g (80+ G ol d), d æm p et kab i n et og Wi n d ows 1 0/1 1 H om e sam l es for om kri n g 1 0. 000 kr.

D u kan væl g e op t 1 28 G B R AM en 9-1 3900K CP U , som er s n dsyg h u rti g , Th u n d erb o t 4 i n terface, su p er-h u rti g e og større N VM e SSD ' er osv , og så sti g er p r sen n atu rl i g vi s

Bu n dkort: Asu s Z790-P D 4

Sokl er: 4x D D R 4-3600 R AM (op ti l 1 28 G B )

P CI e x1 6 og x4, 4x P CI e x1 .

I n tel U H D 770 Grafi k: H D M I og D sp l ayPort sokl er (op ti l 2 sam ti d i g e skærm e )

I /O sl ots: op ti l 6x U SB 2 0 og 8x U SB 3 0 og 3 1 , h i g h d ef au d o i /o, S/Pd i f op ti sk ou t Au d oog u sb -sok er p å fron t

N etværk: G i g ab i t L AN , m u l i g h ed for W F i

CPU : 1 3 g en erat on s n te core i 5, 7 el l er i 9

Støjsvag CP U -kø er el l er van d kø n g

D D R4-RAM fra K n g ston og Corsai r G od ken d t og testet m ed b u n dkortet Op t 1 28 G B

SSD : Sam su n g 970 E vo e l er 980 P ro M 2

N VM e SSD

Kabi n et: støjd æm p et B e Qu i et! P u re B ase 600 el l er Coo erM aster Si l en c oS600 m ed fl ere. . .

Strøm forsyn i n g: l yd øs Corsai r Si l en c o 80+ G ol d certi f kat (strøm b esp aren d e) B edst i test

Test: 24 ti m ers b u rn -i n test

b e q u i et!

P u re B ase

600 B l ack

D ette d æm p ed e og sti ren e kab i n et er d et foretru kn e

b an d t vore ku n d er Sm u kt!

E kstra ti l b eh ør så som skærm , tastatu r & m u s, ydkort ekstra h u rti g e N VM e P ro SSD ' er, m ere og h u rti g ere R AM , større CP U osv sp eci f ceres et u forp l i g ten d e ti l b u d

Trådløs mus og tastatur, MK270, fra Logitech kun 293 kr.

n
I
di go 2' s støjdæm pede m u si k-com pu tere
20

A – di t m obi l e stu di e

I n di go 2' s n otebooks sam l es af AV D i stri bu tion ved H ol stebro og kal des ABook.

N år d u køb er en AB ook n oteb ook, får d u et af m arked ets b ed ste p rod u kter og serv ce og su pp ort er g an ske si m p e t d en b edste v h ar op l evet

M u si kere vi l være g l ad e for at Ab ook kan l everes m ed to SSD ' er D er kan sættes op t 24 G B h u rt g h u kom m e se i U SB 3 1 Typ e-C er stan d ard Vi b ru g er n yeste Core i 5 og i 7 CP U ' er, som g ver h øj h ast g h ed , an g b atteri ti d og l av varm e/støj

D ocki n g stat on kan ti l væ g es

AB ook U n i q u e h er ti l h øjre b ru g es af f ere an erken d te, u d en an d ske m u s k-P C værksteder

D en kan l everes m ed en i 5-1 235U CP U , og d er er kom b i n eret Th u n d erb ol t 4 / U SB 3 1 sokke

D i sp l ayp ort t l stor ekstern skærm . Ku n 1 , 1 kg og

1 5 m m tyk, 20 t m ers b atteri ti d

Sæt en AB ook sam m en p å www. i n d g o2. d k / 2p c og se p r sen straks. Leveri n g sti d en er 2-3 d ag e.

V h ar AB ook' s t l b åd e sko eel even , kon torm u sen , n od eskri veren og d en top -p rofess on el l e m u s ker

D er er h el e 2 års ri g t g g aran ti p å AB ook; og er u h e d et a g evel u d e, rep areres d en p å 1 -2 d ag e.

Lydl øse kval i tetskom pon en ter

E t d æm p et kab n et er n æsten overf ød i g t, for vi b ru g er ku n d el e, d er a ered e er n æsten l yd l øse.

T . S. skrev: ”Jeg er særd el es g l ad for m i n n ye

P C, sp ec e t: A) Støjfri J eg ska h ave øret 20 cm fra d en , før jeg kan h øre d en ; d et er fan tasti sk

B ) Lyn h u rti g , b åd e op start og b acku p ”

Arcti c Freezer 34

eSport D u o CP U -kø er er effekti v og støjsvag

Vi b ru g er d en t d e m e em -h u rti g e CP U ' er

Corsai r R M 550x Si l en t strøm forsyn n g f k en su p er an m e d e se, ford d en b ru g er d e b ed ste jap an ske kom p on en ter

14" ABook Unique

Tastatur med lys. Thunderbolt 4.

12. eller 13. generations Intel i5 CPU. Op til 24 GB DDR4 3200 MHz RAM. Flot skærm og aluminiumskabinet.

Væl g sel v del en e ti l di n n otebook. M an g e d rop p er d en stati on ære com p u ter, n år d e ser, h vad en AB ook m ed 64 G B R AM , Core i 7 CP U 1 2 e 1 3 g en erati on , N VM e M 2 SSD og skærm 3840x21 60 (4K) kan trække

D en er p assi v (h el t yd øs) op ti l 40% u d n ytte se Og først ved 70% u d n yttel se (400 Watt) n år d en 1 1 d B, som kal d es ” ow n o se” el l er ” l yd l øs” Se v p å fu d kn a d er d en p rasi sk ta t l yd øs

Vi er m eg et om h yg g e g e m ed va g af kom p on enter og b ru g er m an g e ti m er p å at fi n d e de b ed ste

Sam su n g 970 E VO og 980 P ro er SSD ' er i d en g od e en d e – b åd e m h t h asti g h ed og h ol d b arh ed SSD ' er kan ku n skr ves t et vi st an ta g an g e, så d et er vi g ti g t om d e b ru g er SLC, M LC e l er TLC

N AN D fl ash -R AM , h vor SLC er b ed st E VO m od e l ern e b ru g er M LC (et kom p rom i s m e em p ri s og yd e se). H ard d i ske arm er d et g ør SSD ' er i kke.

Starn d ard SSD ' er h avd e SATA 600 h ast g h ed , m en N VM e-p rotokol en er m i n d st 3-7 g an g e så h u rt g . D en b ru g er et M 2-st k, d er g i ver d i rekte ad g an g ti l P C e-b u ssen

21

Pri ser i n kl . m om s, 1 7. 4. 2023

Forb eh o d for fejl og p r sæn d r n g er Kon takt os for bedste pri s! P r ser t skol er, ærere og stu deren de står m ed rødt P r s sten v ser ku n et u dva g af d et vi sæ g er

M I D I keyboard con trol l er U SB

M -Au di o Keystati on M i n i 32 M K3 n k software

D i verse

H ån dh ol dte optagere m . U

Vi rtu el l e i n stru m en ter

ydkort

KOM POSI TI ON & arran gem en t

B an d-i n -a-B ox er en eståen d e som d n b ack n g g ru p p e og det u t m at ve p rog ram t M u si c M n u s On e Lyt ti l det på vores h jem si de www i n di go2 dk/bi ab

H v s d u b esti er B an d-i n -a-B ox som down l oad er p ri sern e m eg et l avere en d de oven ståen d e V er b i l i g ere en d p rod u cen ten s eg en sh op

Au di o-edi teri n g & -m asteri n g

Stei nberg Wavel ab P ro 1 1 , ydop tag e se red g er n g restau reri n g , p rocesser n g , m aster n g (E du 1 999) 3595 Ste n berg Wavel ab E l em en ts 1 1 950

Loop Sequ en cer (down l oad)

FL Stu di o 20 Fru i ty E di ti on , sjov og an der edes g rooveseq u en cer ve eg n et ti skol er (E du 5 stk = 2390) 750

P rodu cer E di ti on (E du . 5 stk. = 3990) 1 400

Si gn atu re B u n dl e (E du . 1 700, 5 = 5430) 2090

22
Cool Soft Vi rtu al M I D I Syn th , dan sk vej ed n i n g 99 Wal l an der N otePerform er 3 895 Stei nberg Absol u te 6 VST I n stru m en t Col l ecti on 3599 G roove Agen t 5 (E du . 799) 1 299 H ALi on 7 (E du . 1 545) 2399 Pl u g-i n s, l
an
An tares Au to-Tu n e P ro X 3350 Au to-Tu n e Art st 2550 Au to-Tu n e E FX 1 695 H arm on y E n gi n e E VO 21 50 an dre pl u g-i n s fra An tares R i n g for bedste pri s! Au di o Ease 360pan su i te 2299 Al ti verb 7 R egu l ar, con vo u t on reverb 4399 Al ti verb 7 XL con vol u ti on reverb 7299 B arbabatch 4 2999 I n door 5899 Sn apper 549 Speakerph on e 2 3499 Cel em ony Assi stan t 1 795 M el odyn e E di tor 2895 M el odyn e Stu di o 4995
ydbeh
dl i n g
Ban d-i n -a-Box P ro 1 075 B an d-in -a-B ox M egaPAK 2275 B an d-i n -a-B ox U l traPAK 3975
499
549 kr. n k forsen d e se
di e-H ån dbogen 1 el l er 2 249 Lydstu di e-H ån dbogen 1 og 2, i al t 449 M u si kprodu kti on og Sou n ds 249 P tch boy, p rakti sk krom at sk tu n er en n øg l er n g 50
Lydstu
Ol ym pu s LS-P1 , 4 G B R AM D K m en u og m an u a 999 LS-P 5, 1 6 G B R AM , tre m i krofon er 1 649 D M -720, 4 G B R AM d an sk m en u & tal e 1 399 Tascam D R -05X 899 D R -07X 1 1 99 D R -40X 1 699 Portacaptu re X6 31 99 Portacaptu re X8 3799 SD -R AM U H S-1 32 1 28 (2 x 64) G B 99, 249
l
U SB Stei nberg AXR 4U, U SB 3 1 1 7450 U R 22C 1 295 U R 22C R ecordi n g Pack n k h ørete efon , m i krofon Cu b ase AI Cu b as s L E , WaveLab L E 1 895 U R 22C G u i tar R ecordi n g Pack 2695 U R -RT2 (R u b ert N eve D esi g n ) 2495 U R 24C 1 595 U R 44C 2350 U R 81 6C 4795 Stei n berg Cu base U l ti m ate R ecordi n g Pack (U R 824+ Cu b ase P ro) 5599 Tascam U S-1 x2H R 899 H R -2x2H R 1 1 99 U S-4x4H R 1 798 U S-1 6x08 2798 1 02i 21 98 208i 31 50 D i gi tal -m i xer U SB Tascam M i N i STU D I O Creator U S-42B 1 1 99 M i xcast4 podcast m i xer 3798
SB
U SB

DAW / sequ en cer Au di o / M I D I

PreSon u s Stu di o On e 6 Arti st (E du . 41 9) 759

Stu di o On e 6 Arti st u p g rad e fra t d i g ere 379

PreSon u s Stu di o On e 6 Professi on al (1 669) 2999

Stu di o On e 6 P rofessi on al u p g r fra P rofessi on al og fra P rodu cer (E du . 61 9) 1 1 39

Stu di o On e 6 P rofessi on al u p g rad e fra Arti st 21 99

Stu di o On e 6 P rofessi on al kon ku rren top g rad er n g fra Cu b ase Son ar m . f 21 99

Stei nberg Cubase Pro 1 2 (E du . 2650) 3999

Cu base P ro 1 2 kon ku rren topgraderi n g fra Ab l eton

L i ve, Av d P ro Too s, Log i c P ro X Cakewal k Son ar F L

Stu di o, M otu D i g i ta Perform er P reSon u s Stu d i o On e

P ro, P rop e erh ead s R eason 2599

Cu base P ro 1 2 E du -u pdate fra Cu base 4-1 1 Si te 440

Cu base P ro 1 2 u pgrade fra Cu base AI 1 2 3450

Stei n berg Cu base Arti st 1 2 (E du . 1 450) 2395

Cu base Arti st 1 2 u pgrade fra Cu base AI 1 2 1 995

Stei n berg Cu base E l em en ts 1 2 (E du 495) 745

H ØRELÆRE & TEORI

EarM aster Pro 7 A tom fatten de dan sk h øre ære

T al e, d er sp er et n stru m en t el er syn g er Verden s

b ed ste h ørel ærep rog ram 445

E arM aster P ro 7 opgrader n g

EarM aster Pro 7 Fam i l y (3 l cen ser ti en fam i e)

E arM aster P ro 7 Fam i l y opgraderi n g

EarM aster Cl ou d 1 0, ti en fam i e, et kor et orkester t l b åd e M aci n tosh W n d ows og i Pad/i P h on e 1 1 50

EarM aster ti l skol er, kor, orkestre, fam i l i er m . fl .

LYD STU D I E -H ÅN D BOGE N 1 & 2, m ed særd el es b ru gb are n form ati on er t l a e m u s kere og stu d i etekn kere

Stykp r s = 249 kr B eg g e b øg er sam et = 449

M u si kprodu kti on og Sou n ds, æreb og m ed v deoer 249

N OD ESKRI VN I N G

D ori co E l em en ts 4 (Ste n b erg /Yam ah a) (E du . 499) 745

D ori co E l em en ts Si te, fl erbru gerl i cen s, pr stk 300

D ori co P ro 4 (E du 2495) 41 95

D ori co P ro CG kon ku rren topgraderi n g, ti b u d , h vi s du h ar F n al e e l er S b e u s i forvejen (E du . 1 395) 21 75

D ori co P ro Si te Li cen se, fra 5 stk, pri s pr. stk. 1 025

D ori co P ro Si te Li cen se, crossgrade 525

Fi n al e 27 n od eskr vn n g sp rog ram (E du . 895) 2495

Fi n al e 27 u pgrade fra a l e æ d re vers on er 895

Fi n al e ti l bu dspri s, h vi s d u h ar S b el u s forvejen 895

Trade U p fra Fi n al e P ri n tM u si c og Son gwri ter 895

F n al e 27 skol el i cen ser pr. stk. 895

Fi n al e 27, skol el i cen s opgraderi n g 595

Pri M u s ti l bu dspri sern e gæl der frem t l v. 2.0 u dkom m er.

Opgraderi n g fra en pakke ti l en an den , fx L i te ti l P ro-

fessi on al , koster forskel l en i pri s + 50 kr

P ri M u s er på dan sk i n kl u si ve dan sk m an u al .

Pri M u s Publ i sh er, kom p et n od ep rog ram og ayou t i ét

I n kl u s ve d an sk P D F-m an u al 2795

P u bl i sh er Academ i c 1 995

P u bl i sh er kon ku rren t-opgraderi n g fra an d re kom m erc e l e n od eskr vn i n g sp rog ram m er 1 595

Pri M u s Professi on al i n k d an sk P D F-m an u a 1 595

P rofessi on al Academ i c 1 395

P rofessi on al kon ku rren t-opgraderi n g fra an dre kom m erc e l e n od ep rog ram m er 1 1 95

Pri M u s Li gh t i n k . d an sk P D F-m an u a . 795

Li gh t Academ i c (stu d eren de og u n d ervi sere) 695

Li gh t kon ku rren t-opgraderi n g 695

P ri M u s skol e-l i cen s P u b i sh er t al e ærer-P C' er

L i g h t-vers on er ti sko en s e ev-P C er 7995

P ri M u s h om e-l cen s L g h t-versi on t l a l e el ever h jem m e Kan og så b ru g es t l fx et h el t san g kor 3995

P ri M u s skol e l i cen s kon ku rren t-opgraderi n g 5995

P ri M u s h om e l i cen s kon ku rren t-opgraderi n g 2995

P ri M u s speci el e l cen ser, ti passet jeres beh ov R i n g!

P ri M u s dan sk m an u al på ca 376 si der 1 50

Si bel i u s U l ti m ate n odeskr vn n g 4995

Si bel i u s U l ti m ate, årsabon n em en t 1 695

Si bel i u s U l ti m ate m . P h otoScore 6250

Si bel i u s U l ti m ate E du Sko e l ærer stu d eren de 2395

Si bel i u s U l t m ate E du cati on som årsab on n em en t 850

Si bel i u s U l ti m ate E du . + P h otoScore/Au di oScore 51 95

Si bel i u s U l ti m ate, 1 -år ren ewal /forn yel se 850

Si bel i u s U l t m ate, 3-år ren ewal /forn yel se 1 795

Si bel i u s U l ti m ate, 1 -år u pgrade fra æ dre vers on er 1 275

Si bel i u s U l ti m ate, 3-år u pgr fra æ dre vers on er 2495

Si bel i u s U l t. M u l t u ser E du . Li cen s, m n d st 5 stk 1 099

Si bel i u s | U l ti m ate u pgrade, M u l ti u ser E du 299

Si bel i u s Arti st, m i n d re u d g (ti d S b e u s Fi rst) 1 275

Si bel i u s Arti st ren ewal , forn ye se efter 1 år 495

Si bel i u s Arti st u pgrade, fra æ d re vers on er 899

Si bel i u s Arti st 1 -år abon n em en t 850

N odescan n i n g & -ti l beh ør

Cool Soft m i di -syn th , g od e l yde t al e n od ep rog ram m er, fyl d er ku n l d t, n g en forsi n kel se, oversat ti dan sk 99

Keystati on M i n i 32 M K3 u sb -keyb oard n ode n d tast. 499

N eu ratron P h otoScore U l ti m ate, n od escan n i n g 21 95

N eu ratron P h otoScore + Au di oScore bu n dl e 31 25

Sh arpE ye n odescan n er g em m er i M u si cXM L .

T al e n od ep rog ram m er 1 1 95

Wal an der N otePerform er 3, r g ti g g ode n stru m en t yde, m ere d yn am sk p ayb ack Si bel i u s, Fi n al e og D ori co

Fy d er ku n 2 G B (Si b e i u s Sou n d s fy der 35 G B ) 895

23
225
695
350

Kære m u si ker. . .

Gem dette bl ad! D u får i kke fl ere fra os

I n di go 2 er et l i l e, ekskl u s vt f rm a m ed en særl i g ku n d ekred s Vore ku n d er er u d en tvi vl d e m est ti l fred se l an d et V h ar al l e typ er af m u si kere som ku n d er – p rofessi on el e såve som am atører M an g e ku n d er er u n derv sere og skol er, som h ar store rab atter p å m an g e varer

(Se d em p r sl i sten , edu cati on rabat-pri ser står m ed rødt)

D et si ger ku n dern e om I n di go 2:

” D et er d og ved erkvæg en d e at tal e m ed d i g D u kan sg u ' m ere en d d i t fad ervor.”

” TAK for en fu l d stæn d g FAN TASTI SK, FOR RYG E N D E , FOR M I DAB E L su p p ort! ! ”

” Vi h ar al d ri g op evet m ag en ti l kva tet i en d a og m ed en l everan d ør – Si m p e th en forb l øffen d e ”

” Tak for svaret, som al ti d u d tøm m en d e og n æsten u forståel i g t h u rt g t I m å si d d e p å sp ri n g for at b etjen e os ”

”J eg vi l kke skam rose d i g , m en for p okker, h vi s an dre forretn i n g sd r ven d e g av l i g e så g od serv ce, som d u g ør, så v e d et være ri g t g d ej i g t og n em t at h an d e ”

” TAK for d n fan tasti ske og kom p eten te serv ce og ven g h ed ”

” D ææææææææææl m e h u rt g serv ce! : -) R en forn øjelse at h an d e m ed d g Tak for g od serv ce – as u su a ”

” D et h ar været h e t vi l d t d ej g t at b est e h os en , d er er så i m ød ekom m en de, en g ag eret og v d en de ”

” H er er l d t ti l en g o' f aske rød v n , m ed en stor TAK for en fu d stæn d i g fan tasti sk serv ce og ven l i g h ed ”

” Fan tast sk servi ce – overg i k fu d stæn d i g d et forven ted e.”

Afs. : I n d go 2, Verm u n dsgade 1 2, D K-8260 Vi by J. , tl f. 60 60 90 83 indigo Specialiseret i dansksprogede musikprogrammer
[#1 #] [#2#] [#3#] [#4#] [#5#] [#6#]