Musik & computer katalog 20, 2022

Page 1

N r. 2 0, 2 0 2 2

M u si ksoftware o g -h ard ware

i n d i go

ti l Wi n d ows & M ac

N od ep rog ram ?

Så er d u kom m et ti l d en rette!

B an d -i n -a-B ox er d i t u l ti m ati ve ak-

D u får d e b e d ste og m e st p op u -

kom p ag n em en tsp rog ram , m en d et

l æ re n od e p rog ram m e r h os os.

er m eg et m ere e n d d et.

Vi foretræ k ker i k ke d et en e fre m

G u i taren . d k skr ev:

for d et an d et, m en vu rd erer fra

g an g ti l g an g , h vad vi tror, d er er b ed st eg n et ti l n etop d i g .

I n tet an d et p rog ram l aver så

Læ s m ere i b l ad et og p å h jem m e-

æ g te og l eve n d e b ack i n g -tracks,

si d en : www. i n d i g o2. d k /n od er

og sam ti d i g er d et su p e r -l et at g å ti l , og d u får et ove r b evi se n d e og

p rofe ssi on el t re su l tat m e d g an ske få k l i k .

Vi b yg g e r d i n n ye,

h u r ti g e,

l yd l øse

m u si k-

com p u ter

M u si k- og l yd op tag er Ti l m u si kere, u n d er vi sere, l æ g e r m . fl .

L S-P1 er Ol ym p u s' top m od el ti l au d i o,

n år d et skal væ re sm åt, m en g od t.

Ol ym p u s l eve re s m e d d an sk m an u al .

Tascam ' s re cord e re er r i g ti g g od e b u d

p å al si d i g e op tag ere m ed m u l i g h ed for at

b r u g e ekster n e, p rofessi on e l l e m i k rofon er ti l vi r kel i g l ave p r i ser.

S e d e m p å www. i n d i g o2. d k /record er

1 . 2 9 8 kr.


Kære Musiker

Kataloget har fokus på Indigo 2' s egne produkter.

Det er umuligt at beskrive alle de mange

lydkort, mixere, mikrofoner og andet grej, vi sælger. Så kontakt os, hvis du vil have

den bedste pris på et bestemt stykker hardeller software.

Gå til vores hjemmeside for at finde flere informationer om

produkterne, end vi har fundet plads til her i kataloget.

Velkommen til

Musik & C omputer kataloget nr. 20.

Venligst, Heine Busk Svendsen

B esti l l i n g og b etal i n g − d u kan . . . . . . r i n g e, e-m ai l e el l er b r u g e vores h jem si d e,

. . . b etal e vi a n etb an k el l er M ob i l e Pay 40077,

H ørel ære E n fol keskol el ærer sk rev:

” Vores skol e køb te for en m ån ed s ti d si d en

E ar m aster C l ou d . D et fu n g erer r i g ti g fi n t og vi h ar h aft n og l e g od e for l øb. F x h ar jeg en kl asse, d er

n u h ar l æ r t n od er og vi ser tyd el i g frem g an g ren t r ytm i sk, så d et er su p er.”

E ar M aster er d et b ed ste h ørel æ rep rog ram ti l m u si ke re og san g ere – og i sæ r ti l al l e stu d eren d e. G u i taren . d k sk rev:

” . . . fu l d scor e. H el e 5 stjer n er. D et g i ver jeg

ap p' en u d el u kken d e u d fr a d en b etrag tn i n g , at

d et h ar u fattel i g t m eg et at g i ve ti l d en h u n g ren d e m u si kstu d er en d e m ed øvel se efter øvel se i n d en for al l e h jør n er af h ør el æ r e-u n i verset.”

M e d E ar M aster vi l d i n m u si ske p ræ stati on n å et h øjere n i veau , og d u b l i ve r en b e d re m u si ke r.

H en t en d em o p å www. ear m aster. d k og g å straks i g an g!

Al l e m u si kere øver si g p å d eres i n str u m en t.

D et er h el t n ød ven d i g t for at b l i ve b ed r e. M en

d et er i kke n ok at øve skal aer og l i cks; en d yb er e

teoreti sk og p rakti sk forståel se kr æves for at ” sti g e i g rad er n e”.

M u si ker og h je r n eforske r Peter Vu u st si g er :

” E n ti m e b r u g t p å h ørel æ re er to ti m er sp aret

. . . ki kke i n d for b i og b etal e kon tan t el . m ed m ob i l .

p å d i t i n str u m en t”.

d ag es kred i t. P r i vatku n d er kan og så få kred i t.

m i n u tter om d ag en p å h ør el æ r e.

I n sti tu ti on er, skol er og vi r ksom h ed er h ar 1 4-3 0 B an k kon to 46 9 5 – 0002 6 9 4492

Lad d i t i n str u m en t h vi l e l i d t og b r u g i sted et 2 0 For ku n 445 kr. får d u d et d an ske h ørel æ rep r o-

g ram , E ar M aster, som kan h ol d e d i g b eskæfti g et i m an g e år fr em over. Læ s om E ar M aster s. 1 4-1 6. M u si ksi d en O p takt' s an m el d e r sk rev:

” Som b ach el or stu d er en d e p å kon ser vator i et

h ar jeg al l ered e en d el at takke E ar M aster for. For eksem p el er jeg tem m el i g si kker p å, at p rog r am -

m et er årsag ti l , at jeg kl ar ed e m i g i g en n em h øre-

indigo

Ver m u n d sg ad e 1 2 D K-8 2 6 0 Vi b y J tl f. 6 0 6 0 9 0 8 3

h s@ i n d i g o2 . d k, www. i n d i g o2 . d k, CVR 1 61 61 78 0

l æ r ep røven i første forsøg .”

” For kom p l et n yb eg yn d ere i n d en for m u si kteor i

og h ørel æ re, kan E ar M aster og så væ re en g en i al i n trod u kti on . Væ l g er m an b eg yn d er ku rset – d er

vi r kel i g star ter h el t fra scr atch – kom m er m an b åd e i g en n em b asal n od e- og r ytm el æ sn i n g og d e g r u n d l æ g g en d e fu n kti on er i d u rskal aen .”


H vi l ket n od ep rog ram væ l g er d u ? D

et er d et store sp ør g sm ål .

Ar b ejd er d u p rofessi on el t m ed n od er, an b efal er vi D ori co, Si b el i u s el l er F i n al e – i d en ræ kkeføl g e.

Ti l u n d er vi sn i n g sb r u g er P ri M u s d et su veræ n t

m å m an l eve m ed , at d et tag er ti d at l æ re, og at

m an ofte skal et stykke i n d i m en u er n e for at æ n d re p å n og et.

Si b el i u s er et

b ed ste p rog ram .

m er e m od er n e

P r i M u s og D or i co kan som d e en este l ave et

avan cer et l ayou t. Se vores h jem m esi d e!

Vi h ar over sat P r i M u s og m an u al en ti l d an sk,

og d et er ku n d er n e r i g ti g g l ad e for.

D ori co h ar p oten ti al e ti l at b l i ve n od ep rog ram m et ti l d em , d er l ever af at skr i ve n od er el l er b are vi l h ave d et b ed ste u d seen d e af d eres n od ear k.

p rog r am , og d et vi l ofte væ re d et,

vi an b efal er ti l p rofessi on el l e m u si kere.

Si b el i u s er for h ol d svi s l et at ar b ejd e m ed , og

m an g e ti n g g år n em m ere i Si b el i u s en d i F i n al e, som h ar en m ere ” kon ser vati v” b r u g er fl ad e.

Si b el i u s er m eg et u d b red t p å m u si kskol er n e.

D ori co er d et fl ot-

M an g e væ l g er d et, ford i d e skal ar b ejd e sam m en

teste og m est m o-

m ed an d re, d er h ar Si b el i u s. D et er d et m est u d -

d er n e n od ep ro-

b r ed te p rog ram i D an m ar k.

F i n al e står stæ r kt b l an d t i sæ r l an d ets or g an i ster, m en d e er og så b eg yn d t at køb e P r i M u s.

P ri M u s d om i n erer p å g ym n asi er n e og er d esu d en el sket af vore æ l d re ku n d er.

P r i M u s l everes m ed en

vi r kel i g g od d an sk m an u al p å 374 si d er, og d et h ar

b etyd et, at m an g e æ l d re,

som i kke h ar d et så

g od t m ed en g el sk, er

g ram . I n tet an d et

p rog r am sæ tter så

fl otte n od er op au tom ati sk, u d en at d u skal rette p å d et. D or i co l ever es m ed vi r kel i g g od e i n str u -

m en tl yd e og d et u d m æ r ker si g ved at ku n n e sæ tte et m eg et kom p l i ceret l ayou t.

D or i co ser for n u væ ren d e u d ti l at væ re d en

b ed ste kan d i d at ti l at b l i ve ” g u l d stan d ard en ” i n d en for n od eskr i vn i n g .

I n d i g o 2 i m p or terer og d i str i b u erer to af d e fi re m est p op u l æ re n od ep rog ram m er ti l D an m ar k. D et er F i n al e og P r i M u s.

b eg yn d t at b r u g e

S i b el i u s sæ l g er vi r i g ti g , r i g ti g m an g e af ti l p ro-

b r u g es P r i M u s og så af

m u si kskol er og og så en d el g ym n asi er.

P r i M u s. Sjovt n ok

h el t u tr ol i g m an g e u n -

g e, d a stor t set al l e l an d ets g ym n asi er h ar køb t P r i M u s i en u b eg r æ n set l i cen s ti l al l e el ever og l æ rer e.

F l ere tu si n d e g ym n asi eel ever b r u g er P r i M u s. P r i M u s er for al l e – u n g såvel som g am m el .

F i n al e er d et kl assi -

ske n od eskr i vn i n g sp rog ram , som m an g e p rofessi on el l e

n od eskr i ver e svæ rg er ti l – og m ed g od g r u n d :

I F i n al e kan stor t set al t i n d sti l l es ti l p er fekti on . Så

fessi on el l e m u si kere og ti l stor t set al l e d an ske D or i co i m p or terer vi fra Stei n b er g i Tyskl an d .

U an set h vad d u væ l g er, vi l d u få su p er g od su p p or t p å al l e p r og ram m er n e h os I n d i g o 2 .

P å d i sse si d er h ar vi sam l et ” al t”, d er h ar m ed n od er at g ør e: www. i n d i g o2 . d k/n od er

H er fi n d er b l . a. og så al t om n od escan n i n g , b ed re i n str u m en tl yd e, keyb oard ti l h u r ti g ere i n d tastn i n g af n od er, d er er l i n k ti l si d er m ed g rati s n od er og d er er aktu el t n yt om al l e n od ep rog ram m er n e.

Få vi g ti g n yt om n od ep rog ram m er n e vi a em ai l .

Skr i v ti l h s@ i n d i g o2 . d k og kom p å m ai l i n g l i sten !

ì 3 í


P ri M u s

D an sk n od esk r i vn i n g m e d r i g ti g g od , d an sk m an u al

P r i M u s er g ym n asi er n es foretr u kn e p rog ram ; m er e en d 1 3 0 g ym n asi er b r u g er d et i m u si ku n d er vi sn i n g en . S kol e-l i cen sen b estår af et u b e-

g ræ n set an tal P r i M u s P u b l i sh er ti l l æ rer n e og P r i M u s L i te (og så kal -

d et Stu d en t E d i ti on ) ti l skol en s el evcom p u tere.

Et udsnit afet rolleark fra ”Sammenspilsbogen”, som kan bestilles fra www. noder.dk. Alle nodesider i bogen er lavet med PriMus.

H je m -l i cen sen h ar et u b eg ræ n set

an tal P r i M u s L i te ti l el ever n es P C ' er. D en kan og så køb es af fx. et kor.

D et si g er b ru g ern e:

M u s m ed ” kon ku r r en t-rab at”. R i n g 6 0 6 09 08 3.

m eg et g l ad e for d en ! J eg er m an g eår i g , r u ti n eret

H ar skol en al l ered e et n od ep rog ram , kan I få P r i Al l e skol er, kor m . fl . kan køb e fl er b r u g er l i cen ser P r i M u s er d et b ed ste n od ep rog ram ti l skol er. P r i -

M u s h ar red i g er i n g sfu n kti on er, som g ør d et ti l d et m est vel eg n ed e n od ep r og ram ti l u n d er vi sn i n g . E n g ym n asi el ærer skrev:

” P r i M u s er h el t em i n en t g od t ti l b r u g i u n d er vi sn i n g en , sel v d e svag este af vor e el ever får fu l d t u d b ytte af p r og ram m et, ford i d et er så n em t at b r u g e.”

E n m u si kskol el ærer skrev:

” P r i M u s er en su cces b åd e m ed d ren g e- og m ed p i g eh ol d et. E l ever n e l aver m el od i er, si d en m ed an d en stem m er ti l h i n an d en s m el od i er. P r i M u s

b l ev et stør r e h i t, en d jeg h avd e r eg n et m ed , og d e kom p on ered e p å l i vet l øs i b eg g e g r u p p er.” P ri ser og versi on er, en kel tb r u g er

P r i M u s L i g h t er en n ed d rosl et u d g ave af P r i M u s P rofessi on al . M an g e kan n øjes m ed d et.

795 k r.

P r i M u s P rofe ssi on al er d et p rog ram , vi n or m al t an b efal er. D et er et kom p l et n od eskr i vn i n g s-

p rog ram m ed al t, h vad d u b eh øver for at l ave sel v m eg et kom p l ekse n od ear k.

Ku n 1 . 595 k r.

P r i M u s P u b l i sh er h ar ku n én fu n kti on m er e en d P r i M u s P r ofessi on al : D et kan ar b ejd e m ed fl ere

stykker i sam m e d oku m en t (fx en h el san g b og ).

D et er u n i kt, og d er for koster P u b l i sh er. . . 2. 795 k r.

ì 4 í

” Vi er si m p el th en så i m p on er ed e over P r i M u s og F i n al e-b r u g er, og d et for tsæ tter jeg m ed , m en sku l l e jeg star te i d ag , vi l l e jeg væ l g e P r i M u s.” ”J eg syn es, d et er et kn i p p el g od t p rog ram . M eg et n em t at ar b ejd e m ed! ”

”J eg h ar væ r et så ” u forsi g ti g ” at d own l oad e P r i -

m u s d em o, og jeg er b l æ st h el t om ku l d over h vor oversku el i g t og l et ti l g æ n g el i g al l e d e g r u n d l æ g g en d e fu n kti on er er.”

” P r i m u s er et r i g ti g g od t p rog ram . O g d et g år

g od t n ok stæ r kt m ed at skr i ve n od er i n d ; d en en e h ån d p å tastatu ret, d en an d en p å tan g en ter n e! O g så er d et p å d an sk! Fan tasti sk! «

” H ar l i g e h aft p rog r am m øren i røret – n u ved jeg h vord an m an l aver op takter, d et var u fattel i g

sm ar t. E n af d e d er ti n g som er så si m p l e, at d e er g en i al e, m en at l ave d et i F i n al e. N o way u d en at stu d ere m an u al en først. Fan tasti sk p rog r am .

”J eg er m eg et i m p on eret over d et h er p r og ram , og så er d et så u fattel i g n em t at b r u g e! J eg er

i sæ r i m p on eret over l ayou td el en , N U kan m an vel skr otte Word og P h otosh op og l ave d et h el e i P r i M u s (u n d er vi sn i n g sm ater i al e). Wau v! Wau v! ”

” D et er d et b ed ste p r og ram , jeg N O G E N SI N D E h ar h aft.

” Syn ' s l i g e d u skal vi d e, at jeg er M E G E T b eg ejstr et for P r i M u s og sp eci el t for m an u al en , som sel v J E G kan forstå – SÅ g od t for m u l eret! ”


“ M an m æ r ker d et overal t i P r i M u s: P rog ram m øren

N od esk r i vn i n g g en i al t

tæ n ker som en m u si ker ”

en kel t

Her er ikke plads til

at fortælle om alle de elegante løsninger,

du finder i PriMus.

ì Højre-klik på noget (fx. et nodehoved) og du har alle muligheder lige 'ved musen'

G å i stedet til vores hjemmeside:

www. indigo2.dk/primus hvor du blandt andet kan se en meget flot

videogennemgang af layoutfunktionerne, som er enestående i verden.

Intet andet node-

program kan arbejde med layout som

PriMus (Publisher). Se alle priser på s. 23 P ri M u s – d i t i n tu i ti ve n od eskri vn i n g sp rog ram E fter n og l e få kl i k r u n d t i P r i M u s over væ l d es m an

af total for b l øffel se – tæ n k , at d et kan væ re så l et! P å få m i n u tter forstår d u b etjen i n g en af p ro-

g r am m et og kan kaste d i g u d i »n od eskr i vn i n g

d eLu xe«. P å en ti m e h ar d u l æ r t h oved fu n kti on er n e – og kl arer d er m ed 9 0 % af al l e op g aver.

P r i M u s er p å d an sk i n kl . en d an sk m an u al , og

d et er en en or m styr ke. M an g e – i sæ r æ l d re –

b r u g ere h ar l an g t l ettere ved at sæ tte si g i n d i et d an sk p r og ram , og sel v er far n e m u si ker e m ed

p i r et og m ed d en i n tel l i g en te m u s, som ti l føjer,

sl etter, sku b b er og æ n d r er al l e m u si ske sym b ol er.

Sel v om m u sen h ar m an g e fu n kti on er, ar b ejd er

m an fl yd en d e og i n tu i ti vt m ed d en . O g m ed tastekom b i n ati on er op n ås l et ad g an g ti l d etal jer og var i an ter af d e kon tekst-sp eci fi kke fu n kti on er.

Tal r i g e au tom ati kfu n kti on er over tag er op g aver

som tran sp on er i n g , ti l ord n i n g af san g tekster, ak-

kor d b ereg n i n g , op teg n i n g af b i n d eb u er osv. Lan g e sym b ol er b l i ver d el t i n tel l i g en t ved l i n i eski ft.

For m ater i n g en af stykket u d føres au tom ati sk i

g od e sp rog ku n d skab er foretræ kker et d an sk p ro-

b ag g r u n d en , m en kan m ed få kl i k ti l p asses.

væ r e m eg et an d er l ed es p å en g el sk.

og l i n i er, m u ted e n od er, skju l te n od er, al l e for m er

p å m en u er, tool b ar s, væ r ktøjsp al etter og d i al og -

sp al ter. P r i M u s er d esktop p u b l i sh i n g af m u si k.

g r am p å g r u n d af d e m an g e fag u d tr yk, som kan An d re p rog ram m er kører en over b u d sp ol i ti k

b okse, m en P r i M u s g i ver d i g r o og oversi g t.

D u kan ar b ejd e n atu r l i g t m ed b l i kket p å n od ep a-

D u kan fr i t at sæ tte n od ear k op : Tom m e takter

for g rafi k og sym b ol er, far ved e n od er og tekst i

P r i m u s u d veksl e r n od e r m e d S i b el i u s, D or i co

og F i n al e m . fl . vi a M u si cXM L for m atet.

ì 5 í


Hurtigt, smart, let. Det mest brugte nodeprogram

SIBELIUS

rere is til læ Lav pr : d n ere e o g stu d 5 ,9 2 . 2 n ku s. 23 priser Se alle

I n tu i ti v b etjen i n g – b r u g er fl ad en er strøm l i n et

m ed et i n tu i ti vt b ån d m ed fu n kti on er. H er er i n g en d yb e m en u er, ku n h u r ti g val g s-i kon er, som er p l acer et l og i sk i for h ol d ti l ar b ejd sg an g en !

Stort l yd b i b l i otek m ed h el e 3 6 G B i n str u m en ter i stu d i ekval i tet.

D el i n g af n od er: au tom ati sk u p l oad af n od ear k

ti l n ettet, så an d r e kan se d em , l ytte ti l d em og p r i n te d em u d og evt. d own l oad e d em .

Sp eed y E n try er en val g m u l i g h ed – ti l g l æ d e for ti d l i g ere F i n al e-b r u g ere. O g så i n d tastn i n g vi a tastatu r el l er M I D I -keyb oard m ed F l exi ti m e.

D e g rafi ske m u l i g h ed er n æ r m er si g d em , m an h ar i et eg en tl i g t D tP -p rog ram .

Arran g eri n g / orkestreri n g : Få en si m p el kl aver n od e ” b l æ st op” ti l et h el t or kester.

Versi on s: Si b el i u s ar b ejd er m ed ” versi on er ”. D u

kan al ti d g å ti l b ag e ti l et ti d l i g ere sted i red i g er i n g en (og frem i g en ) og se d i n e æ n d r i n g er.

Parti tu r og en kel tstem m er: i n tel l i g en t og h u rti g om b ryd n i n g og u d skri ft af en kel tstem m er.

ì 6 í

I illustration er vist nogle afde mange, særlige notationsmuligheder i Sibelius Ultimate. M u si cXM L : Si b el i u s ar b ejd er m ed M u si cXM L

fi l er, så d et kan u d veksl e n od ear k m ed al l e an d re, ser i øse n od ep rog ram m er.

6 4-b i t N ati ve u d n ytter m u l i g h ed er n e i d e n yeste op erati vsystem er af Wi n d ows 7, 8 og 1 0 og m acO S X i 6 4-b i t.

O p ti m eret ti l n oteb ooks og an d re et-skæ r m s system er m ed fu l l screen d i sp l ay.

O g så u d n yttel se af M ac' s R eti n a-d i sp l ay.

G em som l yd -fi l ti l b ræ n d i n g af m u si k-C D el l er ti l u d g i vel se p å n ettet el l er sen d vi a em ai l .

H ån d skrevn e n od etyp er: Si b el i u s h ar fl otte,

h ån d skr evn e n od efon te og akkor d sym b ol er,

n ye sym b ol er fra ti d l i g - og avan tg ard em u si k. N ye P l ati n -skr i fttyp e fra M on otyp e I m ag i n g .

M ag n eti sk Layou t og D yn am i c Parts sp arer d i g for m an g e ti m ers red i g er i n g , og d u får h u r ti g t

og effekti vt fr em b rag t m eg et kom p l ekse n od ear k m ed au tom ati sk l ayou t.


læ rere og O rgan ister, . ku n 2. 69 5 kr stu derende side 23 på r ise pr Se alle

F i n al e 27

F i n al e er d et kl assi ske, p rofessi on el l e n od eskri vn i n g sp rog ram .

F i n al e l øser al l e op g aver, l i g e fr a en kl e m el od i l i n jer m ed b eci fr i n g er og

tekst ti l d e m est kom p l ekse or kester væ r ker.

2 , 5 m i l l i on er p r ofessi on el l e m u si kere, kom p on i ster, g r avører, ar r an g ører og u n d er vi sere b r u g er F i n al e-fam i l i en s p rod u kter. D et h ed d er n u F i n al e 26, og d er r efereres i kke l æ n g er e ti l årstal .

F i n al e g i ver d i g fl eksi b i l i tet, fr i h ed og m u l i g h ed er for at skab e l i g e d en m u si k d u foresti l l er d i g .

I sted et for at tvi n g e d i g ti l at ti l p asse d i n kreati -

ve p r ocess ti l softwar en , så ti l p asser F i n al e si g ti l d i g . R esu l tatet er, at d u h u r ti g t kan for van d l e d i n i n sp i r ati on ti l et b i fal d .

S kab e l on er ti l u n d er vi sn i n g sb r u g : D er føl g er

over 1 0 00 skab el on er m ed , som d u kan ti l p asse ti l d i n u n d er vi sn i n g ssi tu ati on . H er er al t fra øvel ser i i n ter val l er, akkor d er, m el od i -d i ktat, skal aer og r ytm er ti l jazz i m p rovi sati on .

I n str u m en tl yd e : M ere en d 5 0 0 G ar r i tan -l yd e.

N yt er b l . a. d i d g er i d oo, C on cer t D G ran d P i a-

n o og or kestereffekter (i n str u m en ter n e stem m es, k l ap sal ver m . fl . )

Au tom ati sk , d yn am i sk en kel ste m m e: F i n al e op retter au tom ati sk op sti l l i n g og for m ater af en kel tstem m er. N år d u æ n d rer n og et i en en kel tstem m e, æ n d r es d et au tom ati sk i p ar ti tu ret.

F i n al e kan g en erere en kel tstem m er fra et d i vi si -

system i p ar ti tu r et og vi se forskel l i g e en h ar m on i ske u d tr yk i p ar ti tu ret og en kel tstem m er n e.

P å M ac fu n g erer F i n al e n u i fu l d skæ r m s m od u s

og m ed R eti n a skæ r m . P å Wi n d ows-m aski n er ar b ejd es d er p rob l em l øst p å stor e 4K-skæ r m e.

S kæ r m op d ate r i n g en er m eg et h u r ti g ere p å b åd e

Wi n d ows og M ac m ed d et n ye F i n al e v. 2 6, og d et sam m e g æ l d er au d i o-eksp or t.

H ar d u F i n al e 2 01 4 el l er æ l d r e, b ør d u op g r ad ere

for at u n d g å p rob l em er m ed n ye op erati vsystem er. Vi e r b i l l i g e re en d p rod u cen ten s eg en web -sh op! U p d ate fra al l e ve rsi on e r ti l F i n al e 27

1 . 1 49 k r.

ì 7í


D or i co er d en n ye ' G u l d stan d ard ' i n d en for n od eskr i vn i n g . Ski ft ti l D or i co og b l i ' g l ad!

Ski fte fra Si b el i u s el l er F i n al e? ù E jer d u S i b el i u s* el l er F i n al e* får d u stor rab at:

D or i co P ro 3. 5 C rossg rad e* (1 . 39 5 k r. ) 2. 075 k r. D or i co P ro 3 . 5

D or i co E l em en ts 3. 5

(2. 495 k r. ) 4. 095 k r. (499 k r. ) 745 k r.

P r i ser m ed rød t er ti l skol er, l æ rere, stu d eren d e. D er er op ti l 6 0% m æ n g d erab at p å E d u -p r i ser.

ù D or i co er state-of-th e-ar t 6 4-b i t p rog r am m er i n g ,

som i kke l i d er u n d er g am l e p r og ram m er i n g sfejl og rettel ser. D er star tes p å en fr i sk.

ù N y og m eg et fl ot B ravu ra-n od efon t, som i n d eh ol d er al l e d e sym b ol er, d u h ar b r u g for.

ù D er kan u d veksl es p rojekter m ed Si b el i u s- og F i n al e-b r u g ere vi a M u si cXM L .

ù Au tom ati sk for m ater i n g og h øjeste kval i tet af

an ti -kol l i si on al g or i tm er og ker n i n g . O ver l eg en sp ati er i n g af system er og sym b ol er

ù Verd en skl asse l yd -m aski n e fr a C u b ase i n kl . su p p or t for VST3 -i n str u m en ter.

ù D or i co P ro er ti l p r ofessi on el l e n od eskr i vere.

D et kræver ti d og en g ag em en t, m en i n d satsen kom m er m an g efol d i g en .

ù P rog r am m eret af d et ti d l i g ere h ol d b ag Si b el i u s.

Dorico's håndtering afakkord-symboler

er næppe set bedre i noget andet program.

An m el d ern e skrev. . .

Org an i stfore n i n g en s fag b l ad Org an i st. org

” E n af d e m eg et store styr ker ved D or i co er l ayou tm u l i g h ed er n e. U d over at ku n n e ar b ejd e m ed fl e-

re satser i sam m e fi l - d et h ar P r i M u s og så ku n n et i n og en ti d - så er d er i n d b yg g et et eg en tl i g t D tP -

p rog ram m ed m astersi d er, fu l d stæ n d i g d yn am i sk

ar b ejd e m ed tekstfel ter, g r afi k og fel ter m ed n od er. D et g i ver m u l i g h ed for at l ave fx l i tu rg i er el l er

p æ d ag og i sk kor m ater i al e d i rekte i p rog r am m et.” S cor i n g N ote s

” D or i co er fr on tl øb eren . D et føl es m ere m od er n e en d n og et an d et p rog ram ; m ed h ver op d ater i n g i n trod u ceres u n i kke fu n kti on er.

D or i co h ar en vi r kel i g stæ r k p l ayb ack-m otor. I

år ti ' er h ar b r u g er n e øn sket si g m ere D AW-l i g n en -

d e m u l i g h ed er. H er er D or i co u d en kon ku r r en ce.”

Her ses Dorico's rammebaserede, ”DtP-agtige” layoutfunktioner i dens ”Master page editor”.

Her kan du flytte med rammerne eller ændre

deres størrelse, hvilket straks reflekteres på nodesiden. Super til orkesterværker med flere satser.

ì 8 í

Org an i st. org

”. . . d et n od e-ou tp u t, jeg h ar set i D or i co, h ar væ ret så i m p on eren d e, at jeg l øb en d e vi l b r u g e d et (. . . ) O g h vi s m i n Si b el i u s-l i cen s en d ag koster p en g e i g en , vi l jeg krafti g t over veje et ski ft. H vi s jeg

star ted e for fra? Så var jeg h op p et p å D or i co! “


er Stei n b erg s kon ku r ren t ti l

Si b el i u s og F i n al e, d er h ar d o-

m i n eret m ar ked et for n od eskr i vn i n g i to år ti er. D e to p r og ram m er er u tr ol i g t stæ r ke som føl g e af

m an g e års u d vi kl i n g, m en d e h ar og så svæ r t ved at kom m e ” u d af sted et”. D er skal n ytæ n kn i n g ti l , og d et h ar vi fået m ed D or i co.

Ar b ejd et i D or i co foreg år i fem ' M od es' – n em l i g

S etu p , Wr i te , E n g rave, P l ay og P r i n t, som afsp ej-

Setu p op retter i n str u m en ter (P l ayers) og g r u p p er af i n str u m en ter. H er op r ettes og så F l ows, som er sel vstæ n d i g e m u si kstykker, satser, akter, san g e,

san g stu m p er osv. I Setu p fastl æ g g es og så l ayou t. D or i co' s l ayou t er r am m eb aseret: D u teg n er

ram m er p å n od ep ap i ret, og tekst, n od er og i l l u -

strati on er fl yd er g en n n em d i sse ram m er. D u kan

h ave fl ere m u si kstykker i et-og -sam m e d oku m en t.

l er d e faser, m an g år i g en n em u n d er ar b ejd et m ed et n od ep r ojekt.

Væ r k tøjsp an e l er i ven stre og h øjr e si d e og n og l e g an g e og så i b u n d en ski fter al t efter h vi l ken ” M od e”, m an ar b ejd er i , og d e sti l l er væ r ktøjer ti l r åd i g h ed for at i n d skr i ve og red i g er e m u si kken .

í

Symboler fra Dorico's nodefont Bravura. Wri te er sted et, h vor d u skr i ver n od er n e i n d m ed m u s, com p u ter keyb oard el l er vi a M I D I .

rere ister, læ O rgan e d n re e o g stu d 5 k r. 9 4 . 2 n ku

Dorico's brugerflade er overskueligt inddelt i 'Modes' som ”Write, Engrave, Play” m. fl. E n g rave m od e er sel ve D or i co' s h jer te. H er fi n -

O g så l ayou t, si d en u m m erer i n g , ti tel si d e osv. æ n -

H er kan al t kor r i g eres i m i n d ste d etal je, h vi s d et er

i n d h vor -som -h el st p å si d er n e i en skab el on , så

p u d ser d u d ét, som D or i co au tom ati sk h ar sat op. n ød ven d i g t, m en d et b ør d et i kke væ re, d a d er er

l ag t et en or m t ar b ejd e i , at n od eb i l l ed et skal se så ” r i g ti g t” u d som m u l i g t – h el t au tom ati sk.

O g d et er l ykkes over al t for ven tn i n g . I test er

D or i co al l e an d r e n od ep r og ram m er l an g t over l eg en p å n etop d ette p u n kt.

d res i E n g rave m od e. O g d i n e F l ows kan sæ ttes

d u overord n et set l ayou t' er et h el t væ r k fra ét sted . M an kan b ed st b eskr i ver F l ows og L ayou t i

Wr i te m od e som ” m u si k d esktop p u b l i sh i n g .”

P l ay M od e er m i ksn i n g , VST-i n str u m en ter og ja, p l ayb ack. E n d el i g er d er P ri n t M od e .

ì 9 í


R eal i sti sk p l ayb ack

N ote Per for m e r 3 er h el t u tr ol i g l et at b r u g e, og d u får fan tasti sk or ke-

ster l yd i S i b e l i u s, F i n al e og D or i co m ed få kl i k.

I n stal l ér N oteP er for m er

Til Sibelius, Finale og Dorico

og væ l g d et i fx Si b el i u s'

P l ayb ack D evi ces. Så l et er d et at få g od l yd .

N oteP er for m er fra Wal l an d er I n str u m en ts er et g od t val g ,

h vi s d er i kke er p l ad s ti l Si b el i u s' 3 6 G B store l yd b i b l i otek. N oteP er for m er fyl d er ku n ca. 2 G B i n kl . d e m an g e, g od e i n str u m en tl yd e. D et er i d eel t ti l n oteb ooks.

N oteP er for m er l æ ser fr em i stykket og for tol ker fraser

og d yn am i k sam m en h æ n g en d e som en r i g ti g m u si ker.

H en t en d em o, d er fu n g er er i 3 0 d ag e: www. i n d i g o2 . d k

N oteP er for m er fraserer m u si kal sk og u d m æ r ker si g i sæ r ti l kl assi sk m u si k. N otePe r for m er koster ku n 8 9 5 kr.

Keystati on M i n i 3 2 M K3 U SB -keyb oar d m ed en stør rel se, så d et kan l i g g e foran d i t com p u ter tastatu r.

For m i d ab el t ti l i n d tastn i n g af n od er.

3 2 an sl ag sføl som -

m e tag en ter. O ktav

p l u s- og m i n u s-tast. Vol u m e. R eal -ti m e

styr i n g af d i t m u si kp rog ram .

R ob u st og krafti g kon str u kti on .

F u n g erer m ed b åd e P C, M ac og i P ad .

I n kl u si ve softwarep akke.

Ku n 499 kr.

M I D I -l yd m od u l

Cool Soft M I D I -syn th erstatter d e d år l i g e l yd e i Wi n d ows m ed vi r kel i g g od e Sou n d Fon t i n str u m en t-

l yd e, som kan b r u g es i fx P r i M u s

n od e sk r i vn i n g og an d re p rog r am m er, d er b r u g er M I D I -i n str u m en ter. Vi h ar over sat p rog ram m et, og

vejl ed n i n g en er p å d an sk.

D u får frem rag en d e i n str u m en t-

l yd e, som i k ke h ar n og en for si n kel se (l aten cy). H ør l yd eksem p l er p å si d en www. i n d i g o2 . d k/softsyn th

Vejl ed n i n g og d own l oad l i n k

koste r 99 k r. B etal ti l M ob i l ePay 40077 (skr i v d i n em ai l -ad resse)

Fagb l ad et M u si keren : ” Lyd stu d i e-H ån d b og en kan l æ ses fra

star t ti l sl u t (h vi s m an h ar en h el som m er fer i e! ) el l er b r u g es som op sl ag svæ r k i sm å b i d d er, h vi s m an fx vi l vi d e h vord an et kl okkesp i l op tag es, h vi l ken rever b -typ e d er fu n g erer b ed st ti l g u i tar og h vord an m an p l acerer si n e stu d i em on i tor er op ti m al t.

D en n e fan tasti ske b og kan an b efal es ti l al l e, u an set om m an

er m u si ker m ed h jem m estu d i e, l yd tekn i ker, p rod u cer, stu d eren -

ì 10 í

d e el l er u n d er vi ser.”

B i n d 1 + 2 i al t 449 k r. og p r. stk 2 49 kr.


P h otoScore n od eskan n er

S i b el i u s' eg en n od eskan n er, P h otoScor e, fu n g erer og så m ed F i n al e, D or i co og P r i M u s. M ed Si b el i u s

h ar d et d og d en ford el , at d et kan star tes d i r ekte fra Si b el i u s, og d e g en ken d -

te n od er sen d es ti l Si b el i -

u s ved et tr yk p å en kn ap.

P h otoScor e er d et p er -

fekte væ r ktøj, h vi s d u skal æ n d re et ar ran g em en t ti l

en an d en b esæ tn i n g , for en kl e, tran sp on ere, æ n -

d re for m en osv. , h vi s d u

ku n h ar n od er n e p å p ap i r

o re P h o to S c U l ti m a te . 2 . 0 9 9 kr

el l er som P D F -fi l . D u sp arer m an g e ti m er s ar b ejd e m ed n od escan n i n g .

P h otoScor e l everes n u

i n kl . N otateM e n od ep ro-

PhotoScore Ultimate 8 er perfekt til Sibelius og arbejder rigtig fint

sammen med Finale, Dorico, G uitar Pro, Notion og Primus med flere.

Sh arp E ye

. . . scan n er kom p l i cered e

g ram /-scan n er ti l i P ad og i P h on e

P h otoScore 2 . 09 9 kr.

Sh arp E ye n od eskan n er

n od ear k m ed stor n øjag -

ti g h ed og g en ken d er al l e n od esym b ol er, sp eci al -

teg n , akkord er, tekst m ed d an ske teg n m . m .

R esu l tatet kan åb n es

som en xm l -fi l i al l e n od ep rog ram m er, h vor d u kan tran sp on ere og red i g ere

n od er n e, l ytte og en d el i g p r i n te d et h el e u d i g en .

1 . 1 99

,-

H er ti l h øjre h ar vi skan n et en ken d t, d an sk san g (n ed er st) og fået d en g en -

ken d t af Sh ar p E ye (øverst). G en ken d el sen er fejl fr i .

H en t e n 30-d ag es p røve:

www. i n d i g o2 . d k/sh ar p eye (ku n ti l Wi n d ows)

Sh arp E ye koster 1 . 1 9 9 kr.

Vi har skrevet en dansk vejledning til SharpEye.

ì 11 í


B an d -i n -a-B ox er et i n tel l i g en t akkom p ag n e-

B an d -i n -a-B ox h ar en l yd som et æ g te l i ve-b an d

au tom ati sk et kom p l et, p rofessi on el t arran -

re, som h e r h ar d et p e r fe kte h u sor kester. D et e r

m en ts- og arran g em en tsp rog ram : D et l aver g em en t i al l e sti l arter.

B an d -i n -a-B ox g ør d et l et at n å fra i d é ti l resu l -

tat. D u kan l ave en san g p å to m i n u tter : I n d tast

d i n e akkord er, væ l g sti l ar t og ' B an d et' g år i g an g

m ed et fu l d t akkom p ag n em en t kom p l et m ed i n tro, h ar m on i ser i n g er og i n d l ag te i m p rovi sati on er.

O rkestret er en kvi n tet m ed b as, p i an o, trom m er, g u i tar og str yg er, m en d u kan b ed e m u si ker n e

sp i l l e et h vi l ket som h el st i n str u m en t. D u h ar og så

1 6 m i d i sp or ti l d i n råd i g h ed og et au d i osp or, som

d u fx kan syn g e i n d p å. M el od i sp oret kan d u b r u g e ti l d i t eg et i n str u m en t, m en d u kan og så b ed e ' B an d et' om at kom m e m ed et for sl ag ti l m el od i .

B r u g t ti l akkom p ag n em en t m u ter d u fx. kl ave-

ret, som d u så sel v sp i l l er m ed ' resten af b an d et'.

P rofessi on el l e m u si kere b r u g er d et som b acki n g . D er føl g er m an g e sti l ar ter m ed i n d en for al l e

g en r er : Lati n , p op, N ash vi l l e r ock, cel ti c, b l u es, reg g ae, cal l yp so, g yp sy cou n tr y – ja, sel v

tyrol er m u si k m estr er ' b an d et' og jazz i al l e afskyg n i n g er. B an d -i n -a-B ox er r i g ti g g od ti l jazz.

San g tekst vi ses u n d er p l ayb ack. N od er, akkor -

d er og tekst kan skr i ves u d som et ' fake-b ook' n od ear k. N od er n e kan r ed i g eres.

E ksp or tér san g e som M I D I - el l er som WAV-fi l er.

Syn g sam m en m ed ” B an d et” el l er sp i l g u i tar el l er b eg g e d el e. B ræ n d r esu l tatet ti l en m u si k-C D. B an d -i n -a-B ox p ri ser (d own l o ad ): F u l d p akke, førsteg an g skøb

Op d ater i n g fra fo rri g e versi o n er (fx fra 2020 ti l 2021 ) S kol el i cen ser (m i n d stekøb 5 stk. )

S kol e S i te-l i cen se (u b eg ræn set, sko l en + l ærere) S kol el i cen s op d ater i n g , fra al l e versi o n er I n kl u d eret i p akken / l eve re s so m . . .

R eal Tracks au d i o sti l arter (fx ro ck, l ati n , b l u es etc. ) M i d i S u p e r tracks

S ti l ar ter, M I D I (fx ro ck, l ati n , b l u es etc)

S ol i ste r , frem b ri n g er so l i i excep ti o n el kval i tet M el od i ster , ko m p o n erer n ye m el o d i er

Ar ti st Per for m an ces, ken d te m u si kere sp i l l er

ì 12 í

og så fan tasti sk ti l at få n ye i d ée r ti l san g e e l l er

i m p rovi sati on e r. P rofe ssi on el l e m u si ke re og stu d i er kan b r u g e d et cop yr i g h t-fr i t ti l b ack i n g . Sol i sten − en g en i streg

Sol i std el en l aver au ten ti ske, m el od i ske i m p r ovi sati on er i p r ofessi on el kval i tet ti l en h ver san g . Væ l g

m el l em forskel l i g e, ken d te sol i ster. Sæ t sol i sten ti l at i m p rovi sere om kr i n g m el od i en . D rag ' n ' D rop

sol oen over i C u b ase, Log i c el . P ro Tool s og ar b ejd vi d ere d ér. D et er stæ r kt! M i d i M ag sk rev:

” Sol ofu n kti on en er en l i l l e g en i streg , som vi l få sel v g ar ved e sol i ster ti l at sp æ r re ør er n e op.”

R i g ti g e m u si kere

B an d -i n -a-B ox sp i l l er og l yd er som r i g ti g e m u si kere, for d et er r i g ti g e m u si kere, d er sp i l l er.

An d re p r og ram m er b r u g er sam p l ed e i n str u -

m en ter ; ku n for B an d -i n -a-B ox er d et l ykkes at

sam p l e l æ n g ere p assag er el l er r i ffs og sæ tte d em sam m en p å en m åd e, så d et l yd er h el t n atu r l i g t. E n af vore p rofe ssi on el l e ku n d er sag d e :

” B an d -i n -a-B ox h ar g jor t d et m u l i g t for m i g at l eve som m u si ker.”

H an b r u g er ofte B an d -i n -a-B ox som b acki n g i sted et for si t n or m al e or kester.

P ro

M e g aPAK

U l traPAK

Au d i o P h i l e

Au d i oP h i l e svarer

595,-

1 . 275,-

2.375,-

4.500,-

m ed R eal Tracks i

1 .880,-

999,-

Op g rad er i n g fra æl d re versi on er; ski ft m el l em M ac o g P C

og er d et u l ti m ati ve øve-p rog ram ti l al l e m u si ke-

2. 200,-

3. 800,-

675,-

1 .350,-

2.550,-

1 3. 500,-

1 8. 500,-

29.000,-

440,300,-

940,500,-

U SB -sti ck/d own l o ad

600 ti m er

950 ti m er

750+

2.300

64

1 63

1 .000,-

U SB -H D/d wl

6.1 00,-

4.600,− −

U SB -H D

3.500 ti m er

3.500 ti m er

2.300

2. 300

292+

292+

1 50+

300+

300+

300+

22

63

1 45+

1 45+

1 00+

200+

200+

200+

ti l U l tr aPAK , m en stu d i e-kval i tet.

P r i ser n e ti l ven -

stre er for d own l oad .

Lever i n g som

b oks p å U SB -sti k el l er U SB -h ard -

d i sk er l i d t d yrere en d d own l oad .

Se p r i ser p å vo-

res h jem m esi d e.


Program og manual er oversat til dansk (kun Windows). Vi l d u h ave størst g l æ d e af B an d -i n -a-B ox, skal d u tag e U l traPAK, som i n d eh ol d er al l e R eal Tracks

(au d i o-) sti l ar ter n e. P ro-p akken h ar ca. 1 0 -1 5 % af al l e R eal tracks, m en s M eg aPAK h ar ca. 2 0-2 5 % af al l e R eal Tracks.

P rog ram m et er d et sam m e i al l e p akker n e,

m en ti l b eh øret er stør r e, jo d yrere p akken er.

D u kan star te m ed P ro-p akken og sen ere op -

g r ad ere ti l fx en M eg aPAK for ca. forskel l en i p r i s, m en vi an b efal er, at d u tag er M eg aPAK el l er en stør r e p akke.

P ro- og M eg aPAK l everes p å D VD ' er el l er U SB sti ck el l er som d own l oad . An d re p akker l everes p å en 2 , 5 " U SB -h ard d i sk.

Om n i PAK er en sp eci al p akke, som i n d eh ol d er

” al t”, h vad P G M u si c h ar l avet af p rog ram m er g en n em åren e, og d en koster 6. 49 9 kr. p å U SB -H D.

R e al B an d D i g i tal Au d i o Wor kstati on (D AW) er

i n kl u d eret i al l e Wi n d owsp akker n e.

Skol er får 6 0% m æn g d erab at fra 5 stk.

B an d -i n -a-B ox er ti d sb esp ar en d e ti l fx. p rod u kti on af u n d er vi sn i n g sm ater i al e. B an d -i n -a-B ox er sjovt og l æ rer i g t for el ever n e. N og l e h ar p rod u cer et m u si cal s vh a. B an d -i n -a-B ox.

P CP l an et: ” U u d tøm m el i g e kreati ve m u l i g h ed er ” M u si keren s g rejn yt

” Ø vep rog ram m et over al l e øvep r og ram m er.” D an sk San g

” M an får vi r kel i g m eg et for p en g en e. Ti l m u si c-m i n u s-on e er d et en u over tr u ffen og yd er st tål m od i g p ar tn er . . . . i m p or tør en (I n d i g o 2 , red . ) er et af d e fi r m aer, som g i ver ser i øs su p p or t – h er b l i ver d u i kke l ad t i sti kken .” Sou n d ch eck

” B an d -i n -a-B ox er et h am ren d e g od t p rog r am og d et vi l l e n ok væ re d et p rog r am jeg val g te at ta' m ed p å d en b erøm te ød e Ø.” Pol i ti ken

” Som akkom p ag n em en ts-øvem aski n e og ti l afp røvn i n g af n ye kom p osi ti on er i d i verse sti l -

ar ter er d en u for l i g n el i g . For ar ran g øren et yd erst

vel eg n et red skab ti l afp røvn i n g af n ye kom p osi ti o-

n er i n d en d e p r æ sen teres for or kestr et. For m u si kp æ d ag og en er p rog ram m et ab sol u t an ven d el i g t i d en d ag l i g e u n d er vi sn i n g – E t vi r kel i g t g od t køb.” M i d i M ag : ” K øb d et! ”

ì 13 í


7

Cl ou d L i cen se

. . . er en ab on n em en tsl øsn i n g m ed E ar M aster p å

et u b eg ræ n set an tal com p u tere vi a Skyen (I n ter -

n ettet). I b etal er ku n for d et an tal b r u g ere, I op retter. F jer n er d u b r u g ere i g en , el l er sæ tter d em p å

E arM aster P ro ti l p ri vate

p au se, b etal er d u i kke for d em .

E arM aster P ro: Kom p l et d an sk h ørel æ re i n kl .

H vi s I fx h ar køb t 1 0 C l ou d C red i ts, svarer d et

m u si kteor i ti l al l e, d er sp i l l er et i n str u m en t el l er

ti l at I kan h ave sam m en l ag t fx 1 0 akti ve b r u g ere i

E ar M aste r P ro op d ater i n g ti l v. 7.

(= 3. 6 5 0 d ag e), I fr i t kan for d el e ti l el ever og l æ re-

syn g er. Verd en s fi n este h ør el æ r ep rog ram

445

E arM aster P ro Fam i l y: Tre stk. ti l en fam i l i e

695

E ar M aste r P ro Fam i l y op d ater i n g

E arM aster fl erb ru g erl i cen ser

225 350

E ar M aster fås ti l i n stal l ati on p å et an tal com p u ter e (S i te L i cen se), el l er som et ab on n em en t i Skyen ti l et u b eg ræ n set an tal b r u g er e (C l ou d -l øsn i n g ).

ét år, el l er sag t p å en an d en m åd e: 1 2 0 m ån ed er re. I b etal er i sn i t 1 0 øre p r. d ag p r. akti v b r u g er.

C l ou d h osti n g g ør d et m u l i g t for skol er, l æ rer e

og el ever at syn kron i sere l ekti on er, r esu l tater og i n d sti l l i n g er i Skyen (fæ l l es ser ver p å N ettet).

Ku n m ed C l ou d C red i ts får m an ad g an g ti l at

b r u g e E ar M aster p å en i Pad (og p å M aci n tosh og Wi n d ows, n atu r l i g vi s).

1 0 Cl ou d Cred i ts, fx. 1 0 b r u g ere i 1 år.

9 00

. . . ti l m u si kskol er, g ym n asi er, kon ser vator i er, san g -

2 0 Cl ou d Cred i ts, fx. 2 0 b r u g er e i 1 år

1 400

ù Ku rsu s-ed i tor ti l at l ave eg n e sæ t af l ekti on er, op -

1 00 Cl ou d Cred i ts, fx. 1 0 0 b r u g ere i 1 år

46 00

ù B r u g er/kl asse for val tn i n g (l okal t /Skyen (C l ou d )).

400 Cl ou d Cred i ts, fx. 400 b r u g er e i 1 år

1 45 00

1 000 Cl ou d Cred i ts, 1 00 0 b r u g ere i 1 år

2 95 00

E arM aster Si te og Cl ou d L i cen se kor el l er d i n e fam i l i em ed l em m er.

g aver og test ti l d e stu d eren d e.

ù Syn kr on i ser i n g i Skyen af resu l tater, op g aver og l i cen ser. H ol d er styr p å h ver en kel ts p ræ stati on .

ù D etal jeret stati sti k over el ever n es resu l tater.

ù I n kl u d ér d i n e eg n e m el od i er i d e m el od i ske akti vi teter (d i ktat, b l ad -l æ sn i n g , i m i tati on ).

ù M el od i ed i tor red i g er er n ye øvel ser : 4-stem m i g kor al , l ead sh eets, p ol yfon i ske m el od i er etc.

ù P r i n t resu l tater el l er eksp or tér d em ti l en C SV-fi l . ù I m p or tér m el od i er fra d i t n od ep r og ram i XM L-

for m at og b r u g d em i d i n e E ar M aster l ekti on er.

. . . el l er 6, 0 0 kr. ex. m om s p r. b r u g er p r. m ån ed . . . . el l er 5, 6 0 kr. ex. m om s p r. b r u g er p r. m ån ed . . . . el l er 3, 0 6 kr. ex. m om s p r. b r u g er p r. m ån ed . . . . el l er 2 , 41 kr. ex. m om s p r. b r u g er p r. m ån ed . . . . el l er 1 , 9 6 kr. ex. m om s p r. b r u g er p r. m ån ed .

Stort teori ku rsu s i n kl u d eret

D en n ye i Pad -u d g ave af E ar M aster kan b r u g es sam m en m ed E ar M aster C l ou d . D et g ør E ar -

M aster en d n u m ere an ven d el i g t for m u si kskol er, g ym n asi er og fol keskol en s h øjer e kl assetr i n .

Sam ti d i g er d er kom m et et om fatten d e te or i k u r -

su s m ed i p r og ram m et. H er b l i ver d u h eg l et i g en n em en m asse m u si kteor i , sam ti d i g m ed at d et b i n d es op p å kon krete op g aver i E ar M aster.

Si te L i cen se

Si te l i cen ser i n stal l er es p å et an tal com p u tere,

m en kan b r u g es af et u b eg ræ n set an tal b r u g er e.

” O p takt' s” an m el d er skrev:

skel n er m el l em d e en kel te b r u g er e, an b efal er vi

er, at m an får en for n em m el se af p rog ressi on i si n

D a E ar M aster Si te l i cen se p rog ram m er n e i kke C l ou d -l øsn i n g en , h vor E ar M aster ken d er al l e. E arM aster Si te, 5-1 4 i n stal l ati on er, p r. stk.

21 0

E ar M aste r S i te, 1 5-49 i n stal l ati on er, p r. stk. 1 60 E ar M aste r S i te, fra 50 i n stal l ati on er, p r. stk. 1 30

ì 14 í

” D et h el t g r u n d l æ g g en d e g od e ved E ar M aster

øvn i n g . N år p rog ram m et efter h ver l ekti on si g er 97 % r i g ti g t. F l ot kl aret! el l er G od t – 78 % . Vi l d u tag e øvel sen i g en ?, ram m er d et b åd e p l et i b el øn n i n g scen tret og skab er et vi st over b l i k.”


»En time brugt på hørelære er to timer sparet på dit instrument«

7

Peter Vuust, musiker og hjerneforsker

E arM aster er et fl eksi b el t h ørel ærep rog ram .

ù

Ti l sl u t en m i krofon for at syn g e,

fører d i g g en n em øvel ser af sti g en d e svæ r h ed s-

ù

Ø v d i g i at syn g e og sp i l l e fr a n od er (fra b l ad et)

D er er en i n d b yg g ed e p erson l i g ' Vejl ed er ', som g r ad , svar en d e ti l d i t aktu el l e n i veau .

Som øvet b r u g e r kan d u op sæ tte et avan ceret

øvep r og ram , h vor h ver øvel se kon fi g u reres, som

d u vi l , og h el t n ye skal aer og akkord er kan d efi n er es, h vi s d u h ar sp eci el l e øn sker.

ù ù ù ù

D et g ør E ar M aster ti l d et p er fekte val g , h vad

ù

for b ed re d i n m u l i g h ed for op tag el se p å en vi d ere-

ù

og så d et i d eel l e val g for al l e san g ere.

ù

en ten d u er m u si ker, m u si kstu d eren d e el l er d u vi l g åen d e m u si ku d d an n el se. E ar M aster P ro 7 er D u får m ere en d 2 500 l ekti on er i ku r ser n e: S tan d ard k u rsu s og J azz/B l u es k u rsu s. ù

1 4 akti vi teter ti l h øretræ n i n g ,

ù

Sp i l d i n e svar m ed et stan d ard M I D I -keyb oard .

b l ad -san g og r ytm er.

kl ap p e el l er sp i l l e d i n e svar i r eal -ti m e!

Læ r at syn g e en m el od i , d u n etop h ar h ør t.

Stan d ard og jazz n otati on (R eal B ook styl e).

Læ r at syn g e m ed Sol feg e-stavel ser (Sol -Fa).

R eal -ti m e g en ken d el se af d et, d u syn g er el l er sp i l l er. Øv d i g i at syn g e re n t!

B r u g er ti l p asset i n ter face: n od er, p i an o, g u i tar, b as, vi ol i n , cel l o, etc. )

B r u g er ti l p assed e øvel ser, i n d sti l l es au tom ati sk i for h ol d ti l d i t n i veau .

D etal jeret stati sti k, så d u kan se d i t fr em skr i d t.

E arM aster ti l én el l er fl ere b ru g ere:

P ro ti l p r i vate. Cl ou d ti l skol er, l æ rere og el ever,

som kan sam ar b ejd e vi a N ettet. E l ever n e får P rover si on en , l æ rer n e får en u d vi d et l æ rer -u d g ave, som kan styre kl asser og op g aveafl ever i n g .

Pa d a c, i de M w s å b Til in do og W

ì 15 í


Skyd g en vej ti l d røm m estu d i et!

EarMaster hørelære øger chancen for at komme ind på konservatoriet, musikvidenskab eller MG K D e fl este får m est u d af E ar M asters ” G en e rel l e

D u b l i ver h eg l et i g en n em l i g e fra h el t si m p l e r yt-

l æ ren s em n er. J azz wor ksh op h ar ” b l å ton er ”.

tr i ol er, p u n kter i n g er, b l an d ed e r ytm er og wh at n ot.

wor ksh op s” , h vor d u l ed es i g en n em al l e h øre-

D er føl g er og så et kom p l et m u si kteor i ku r su s m ed – og så kal d et ” B eg yn d e r k u rsu s” . H er star ter d u

m er ti l d et vi r kel i g svæ re m ed 1 /3 2 -d el e, p au ser,

H er er en af d e l ettere øvel ser fra star ten af ku rset:

m ed ford el , h vi s d u i kke h ar træ n et h ørel æ r e før.

I Wor ksh op s kan d u ar b ejd e sp eci fi kt m ed em n er som fx m el od i er el l er r ytm er.

I B eg yn d er ku rset væ l g er d u fx ton al i tet, tr e-

kl an g e, su b d om i n an t. O g i n d en for h ver t em n e vi l d er så – al t efter, om d et l i g e p asser i n d – kom m e b åd e r ytm e-, san g - og akkor d øvel ser m . m .

B eg yn d er ku r set fører d i g g en n em m u si kteor i en , i

et tem p o, d er p asser d i g . O g d u p ræ sen teres i kke for em n er, d er er over d i t n i veau .

G en erel l e worksh op s' fem g ru p p er

M ed m ere en d 2 . 5 00 i n terakti ve l ekti on er p å al l e n i veau er vi l d i n e m u si kal ske evn er n å op p å et

h el t n yt p l an . D u b l i ver en b ed re, m ere op m æ r ksom m u si ker og en m ere si kker san g er.

1 . I n te r val l er

H er kan al l e væ re m ed , sel v om d et b l i ver u h yg g el i g svæ r t m od sl u tn i n g en af ku r set.

I n ter val -sam m en l i g n i n g : g en ken d d et største i n ter val af to.

I n ter val -g en ken d el se: N otér et i n ter val i n od ear ket. I n ter val -san g : d u skal øve d i g i at syn g e fx en L i l l e sekst over el l er u n d er d en ton e, E ar M aster sp i l l er. 2. Ak kord e r

Akkord -akti vi teter n e b estår af akkor d -g en ken d el se, -om ven d i n g er og -p rog r essi on er. 3. S kal aer

I Skal a-g en ken d el se skal d u l æ re at g en ken d e og n otere en skal a el l er en ki r keton ear t i et n od ear k. 4 R ytm e r – h er kan al l e væ re m ed !

Sel v p erson er, d er al d r i g h ar d yr ket m u si k og

m åske i kke h ar en ton e i l i vet, vi l få d et vi r kel i g sjovt i r ytm e-d el en af E ar M aster.

R ytm el æ sn i n g : Læ se en r ytm e fr a b l ad et. G en g i -

ve d en m ed kl ap (m i krofon ) el l er m el l em r u m stast.

ì 16 í

R ytm el æ sn i n g er svæ r t, h vi s d u i kke er n od e-

stæ r k. M ed h en ad vejen , og m ed øvel sen , b l i ver d u b ed re ti l at l æ se n od er.

R ytm e-i m i tati on : H vor d u skal i m i tere en r ytm e.

R ytm e d i ktat: M i n d er om R ytm e-i m i tati on . D u skal n oter e d et h ør te m ed n od er p å n od ep ap i ret.

I al l e fi r e om råd er u n d er R ytm e-akti vi teter er d er m assevi s af for skel l i g e øvel ser.

D u kom m er i kke ti l at ked e d i g . Am a' r.

I J azz-wor ksh op p en , er d er swi n g -for n em m el se p å r ytm eøvel ser n e. 5. M e l od i e r

M el od i sk b l ad san g : Læ r at syn g e ” fra b l ad et”.

M el od i i m i tati on : H vor d u skal i m i ter e en m el od i . M el od i d i ktat: N otere en str ofe m ed n od er.

Jazz worksh op s – swi n g og syn kop er ed e r ytm er ” Si n g i n g th e b l u es” kræver l i vser far i n g og øvel se for at n å d e ” b l å ton er ”.

J azz-ku r set h ar fl er e h u n d red e øvel ser i b l . a.

” B l u es skal aer og B l u es san g e”, ” Am er i kan ske

Swi n g H i ts fra 2 0 ' er n e”, ” B l u es og B al l ad er i m ol ”, ” Var i ete-san g e og -r ytm er ”, ” I rske b al l ad er og

fol kem u si k”, ” F u n wi th I r vi n g B er l i n ” og m an g e

kl assi kere som fx ” After You ' ve G on e”, ” St. J am es I n fi r m ar y”, ” M i ssou r i Wal tz” og m an g e fl er e.

E arM aster P ro 7 – træn i n g for l i vet, 445 kr.


Jeg er forel sket!

Vi får m an g e b eg ejstred e b reve fra ku n d ern e. ” D et er jo h el t vi l d t, så fed t B an d -i n -a-B ox er : -) N u h ar jeg l ed t efter én at l ave m u si k sam m en m ed i 2 5 år u d en h el d , og n u h ar jeg fu n d et

h en d e, h u n h ed d er B an d -i n -a-B ox, ja – jeg er forel sket (h åb er i kke m i n kon e l æ ser d ette)”

O ven ståen d e ci tat er b l ot én af m an g e sjove, fi n e kom m en tarer fra ku n d er n e.

H er er d e al l e – i kke m i n d re en d 40 fu l d e-fed e

si d er fra top ti l b u n d : www. i n d i g o2. d k /r i sros

Kort n yt og an d en l øs tal e

Vi g ti g t n yt vi a em ai l

I årets l øb h ar vi sen d t m an g e i n for m ati ve n yh e-

d er u d vi a em ai l . Vi skr i ver om g r ati s op d ater i n g er af m u si kp rog ram m er, om p r ob l em er m ed M ac og Wi n d ows og om ti d en s ten d en ser m . m . m .

Vi b r i n g er ti p s & tri cks, som g ør d i t ar b ejd e

m ed m u si k p å com p u ter l etter e, og vi oversæ tter p rog ram m er og ar ti kl er ti l d an sk som en ser vi ce

for d i g . Vi h ol d er skar p t øje m ed Wi n d ows 1 1 og

p rob l em er og l øsn i n g er, l i g esom vi h jæ l p er m u si kere, d er op d aterer d er es M acOS.

D er er l et forståel i g e tekn i ske ar ti kl er om Th u n -

d er b ol t og U SB, d e b ed ste l yd kor t, p r ob l em er

m ed for si n kel se i l yd op tag el ser, an b efal i n g er af g od e g rati s-p rog r am m er og en m asse an d et.

H er skal d et h an d l e om l i d t af h ver t: N yh ed er og ten d en ser i ' C om p u ter & M u si k' b ran ch en , m e-

n i n g er om d ette og h i n t – l øsag ti g tal e, kor t sag t.

E arM aster 7 Cl ou d

B an d -i n -a-B ox

' Skyen '. E ar M aster C l ou d er en fl eksi b el ab on n e-

B an d -i n -a-B ox er vores m est p op u l æ re p rog r am .

D et h ar en stor fan skare b l an d t am atør m u si ke re, som m åske i kke l æ n g ere h ar et b an d at sp i l l e

m ed ; p rofessi on e l l e k u n stn ere, som b r u g er d et ti l b acki n g ; stu d i e r , som l i g e står og m an g l er en p ed al -steel -g u i tar, en b od h ran el l er m u n d h ar p e.

S kol er n e h ar og så tag et B an d -i n -a-B ox ti l si g :

”J eg er vi r kel i g så g l ad for B an d -i n -a-B ox. Årets

skol ekom ed i e/m u si cal fi k et h el t even tyr l i g t l i ft r en t m u si km æ ssi g t og fl ere m u si kl æ rer e kom og

sp u rg te m i g om ' væ r ktøjet', som d e m en te var h el t i m p on eren d e. D ejl i g t.”

E ar M aster kan b r u g es af l æ rere og el ever vi a m en tsord n i n g , d er ad m i n i strer es vi a N ettet.

Al l e kan i n stal l er e E ar M aster, m en skol en kan

fra cen tral t h ol d b estem m e h vem , d er skal ku n n e b r u g e d et – og h vor l æ n g e.

C l ou d -l i cen ser er d yn am i ske; I b etal er ku n for

d et an tal , d er b r u g er E ar M aster. Sæ tter d u et h ol d af el ever p å p au se i fer i en , b etal er I i kke n og et.

E ar M aster kører p å Wi n d ows, M aci n tosh (og

i Pad m ed C l ou d ).

E ar M aster C l ou d koster g od t 1 5 øre om d ag en p r. b r u g er el l er g od t 5 k r. p r. m ån ed p r. b r u g er. P st ! E ar M aster h ar et jazz-træ n i n g som r åd e.

B an d -i n -a-B ox sp i l l er som et r i g ti g l i veb an d , for

D i g i tal e, h ån d h ol d te op tag ere

”J eg h ar al d r i g n og en si n d e h ør t n og et m ere –

kan op tag e kon cer ter, d i t eg et or kester, d i n e el e-

d ets ' R eal tracks' er i n d sp i l l et af r i g ti g e m u si kere. u n d skyl d u d tr ykket – fed t og l æ kker t l yd m æ ssi g t. Fakti sk tror jeg i kke ret m an g e er kl ar over

m u l i g h ed er n e i B i aB ; d e tr or d et m ere er i l eg e-

tøjsafd el i n g en . M en d e sku l l e en d ag h øre d et. . . . . . . . . H O L D D A K Æ F T en l yd .”

D u kan h øre d et – og fal d e n ed af stol en – h er : www. i n d i g o2. d k /b i ab /real tracks. h tm

B an d -i n -a-B ox sp i l l er r øven u d af b u kser n e p å d e

fl este. D et er r i g ti g , r i g ti g sjovt at p rod u cer e m u si k m ed , m en l eg etøj? D et er d et i kke!

. . . er p r akti ske og d e op tag er sæ rd el es g od t. D u

ver el l er d i t b ar n s frem skr i d t p å kl averet i p rofessi on el kval i tet.

O p tag er n e kan og så b r u g es som u sb -l yd kor t

el l er u sb -m i krofon m ed en com p u ter.

Vi h ar l avet et oversku el i g t skem a over op tag e-

re p å www. i n d i g o2 . d k/record er e – h er fi n d er d u

l yd p røver, ti p s ti l au d i o- og vi d eoop tag el se, skem a over op tag eti d er, an b efal i n g er af b atter i er m . m .

Vi sæ l g er op tag er n e fra Ol ym p u s og Tascam .

Vor es favor i t er Ol ym p u s L S -P1 , som op tag er h el t fan tasti sk g od t, er l et at b etjen e og sol i d t b yg g et.

ì 17 í


M an er i kke i tvi vl om , at d et er d en ken d te p rod u -

m an u al er p å 374 l etl æ ste si d er m ed i l l u strati on er.

n og l e af ver d en s b ed ste kam er aer, d er står b ag .

og i sæ r m u si kskol er n es l æ rere an ven d er Si b el i u s

cen t af b l . a. vi d en skab el i g e m i kr oskop er, sam t

O l ym p u s D M -72 0 h ar et stor t p u b l i ku m b l an d t

b l i n d e, d a d en h ar tal en d e, d an ske m en u er.

M an g e g ym n asi el æ rere b r u g er og så S i b el i u s,

og ti l en vi s g rad F i n al e.

Kon ku rren top g rad eri n g : H ar d u al l ered e ét n od ep rog ram , kan d et væ re r i g ti g b i l l i g t at køb e et

D an ske oversættel ser

I n d i g o 2 er sp eci al i seret i p rog ram m er p å d an sk. D et g æ l d er fx B an d -i n -a-B ox kom p osi ti on s- og

akkom p ag n em en tsp rog ram , P r i M u s n od eskr i v-

n i n g er og E ar M aster h ørel æ re. Vi h ar og så l avet

en d an sk vejl ed n i n g ti l n od escan n ep rog ram m et Sh ar p E ye.

Vi h ar oversat C ool S oft Vi r tu al M I D I S yn th ti l

d an sk, og vi h ar l avet en d an sk vejl ed n i n g ti l at

kom m e i g an g . Vi tag er ku n 9 9 kr. for vejl ed n i n -

g en m ed l i n k ti l d own l oad af p r og ram og i n str u -

an d et. F i n al e kan d u fx få for 1 . 1 49 kr. , h vi s d u h ar

Si b el i u s i for vejen . D or i co P ro kon ku r ren top g rad er i n g koster ku n 1 . 3 9 5 kr. som E d u .

D ori co n od eskri vn i n g er kom m e g od t fra start O p kom l i n g en D or i co, som er l avet af ti d l i g ere Si -

b el i u s-p rog ram m ører, h ar u d vi kl et si g ti l et fu l d g yl d i g t n od ep rog ram , som væ l g es af p rofessi on el l e

n od eskr i vere. 9 0 % af vore D or i co-ku n d er kom m er fra Si b el i u s. D e resteren d e 1 0% er F i n al e-b r u g ere.

Vi tror p å D or i co som frem ti d en s n od ep rog ram .

m en tl yd e.

” Så er jeg i g an g m ed D or i co. Si kken en p osi ti v

u d en forsi n kel se (l aten cy) og d e fyl d er typ i sk ku n

p å d en d an ske D or i co Faceb ookg r u p p e.

C ool S oft M i d i -syn th er g od e i n str u m en t-l yd e

2 0 0 M B. M i d i -i n str u m en ter b r u g es i n od ep ro-

g ram m er og i m an g e an d re m u si kp rog ram m er.

H vi s d u b r u g er M i crosofts G S Wavetab l e l yd e, så

ski ft ti l Vi r tu al M I D I Syn th . D et sam m e g æ l d er, h vi s d u i kke h ar p l ad s ti l Si b el i u s' ca. 3 6 G B l yd e.

(N otePe r for m er 3, g i ver b ed re p l ayb ack i Si b el i u s, F i n al e og i D or i co.

)

H vi l ket n od ep rog ram ?

Som u d g an g sp u n kt an b efal er vi P r i M u s. D et er

vi r kel i g t l et at b r u g e og så er d et p å d an sk, h vi l ket r i g ti g m an g e af vore ku n d er er g l ad e for.

D er kan væ r e g od e g r u n d e ti l at væ l g e F i n al e,

S i b el i u s el l er d et n ye D or i co. D et kan fx. væ r e, at d u ken d er p rog r am m et i for vejen el l er at d u skal ar b ejd e sam m en m ed an d re, som b r u g er et af d i sse p rog ram m er.

O rg an i stern e h ar trad i ti on el t b r u g t F i n al e, m en

er d e sen ere år b eg yn d t at b esti l l e Si b el i u s. M an g e org an i ster væ l g er n u og så P r i M u s og D or i co. F i n al e 27 p r i ser n e er m eg et l avere

h os os en d h os p rod u cen ten i U SA!

P ri M u s: Stor t set al l e g ym n asi er h ar køb t en u b e-

g ræ n set skol e-l i cen s, så d er er fl er e h u n d red e l æ rer e og m an g e tu si n d e stu d eren d e, d er b r u g er

P r i M u s. M u si kere – i sæ r d en æ l d re g en erati on – for etræ kker P r i M u s, ford i d et er p å d an sk og er

vi r kel i g n em t at kom m e i g an g m ed . D en d an ske

ì 18 í

over raskel se i for h ol d ti l Si b el i u s! ” skrev en b r u g er

P l ad sm an g el

Vi sæ l g er fl ere p rod u kter, en d vi h ar p l ad s ti l h er.

M an g e p rod u kter er h el t u d el ad t – i ron i sk n ok

ford i d e er så stor e og fl otte, at d er i kke er p l ad s ti l

at b eskr i ve d em h er. D et g æ l d er fx. D i g i tal e Au d i o Wor kstati on s: C u b ase og S tu d i o On e. Al ti ve r b 7

con vol u ti on r u m k l an g . Lyd kor ten e fra S tei n b e rg og Tascam . M el d d i g ti l em ai l -n yt el l er l æ s om d em h er : www. i n d i g o2 . d k/p r od u kter. h tm

Jeg er i kke m u si ker, jeg syn g er b are.

M an g e af vor e ku n d er er san g ere. H vi s m an sp ø' r d em , så vi l d e fl este si g e ' N ej, jeg er i kke m u si ker, jeg syn g er b are'. D et sam m e g æ l d er for am atør -

m u si ker n e. D e si g er, at d e ' sp i l l er b ar e' for d eres

eg en g l æ d es skyl d . I vore øjn e er I al l e m u si ke re.

San g ern e an b efal er vi i h øj g r ad at ki kke p å E ar -

M aster d an sk h øre l æ re. M an g e af jer, d er syn g er i et kor, h ar m åske i kke fået så m eg en u n d er vi sn i n g , så I vi l få stor t u d b ytte af h ørel æ re. E t kor

kan køb e en sam l et l i cen s for et g an ske l i l l e b el øb p å ca. 1 0 ør e p r. akti v b r u g er p r. d ag .

D e sm å h ån d h ol d te op tag er e er og så et kæ m -

p e h i t b l an d t san g ere g en erel t. D u kan op tag e d i g sel v el l er h el e koret / b an d et og kan ti l en vi s g rad øve h jem m e sam m en m ed op tag el sen .

P r i M u s d an sk n od eskr i vn i n g en stor h jæ l p for


korsan g ere, d a d e kan få n od er m ed h jem , som d e så kan h øre p å com p u ter.

P ri M u s, d i t d an ske n od ep rog ram .

Al l e b r u g er com p u ter ti l m ai l , ti l at skr i ve op g aver p å, ti l at su r fe osv.

M en h vi s d er er n og et, en com p u ter er sæ r l i g

vel eg n et ti l , så er d et m u si kp r od u kti on . M an kan stad i g skr i ve et b rev i h ån d en , d et g år l i g e. M en n od er? G l em d et! H er er et n od ep rog ram h el t

u u n d væ r l i g t. B are et l i l l e eksem p el p å forskel l en : E t b r ev kan al l e l æ se og forstå i n d h ol d et af, m en

et n od ear k m ed fl ere i n str u m en ter – h vor m an g e

kan l i g e h øre d et i n d e i h oved et? D et er b l ot én af d e m an g e ford el e, d er er ved et n od ep r og ram .

Tr yk p å ” P l ay” og h ør al l e i n str u m en ter n e fol d e

si g u d! J øsses!

H vi s d u h ar fået et n od ear k p å en ken d t san g ,

så kan d u scan n e d en i n d og h ør e h el e san g en

i n kl u si ve al l e i n str u m en ter i P r i M u s, om d et så er et sym fon i sk væ r k m ed m an g e stem m er. O g d u

kan se n od er n e for al l e stem m er og tran sp on ere d em op og n ed og p r i n te d em u d i g en .

D et er første skr i d t p å vejen ti l at l æ re at sp i l l e

el l er syn g e d en san g , som d u h ol d er af. B an d -i n -a-B ox – d i t eg et h u sor keste r

H er kan al l e væ r e m ed , og h vem ku n n e i kke tæ n ke si g at h ave si t h el t eg et h u sor kester i g arag en ? P rog ram m et l yd er som et r i g ti g t or kester og

d et op fører si g som et r i g ti g t or kester – b or tset fr a at d et i kke r yg er el l er d r i kker.

” L i g e en h i l sen fra en b eg ejstret b r u g er af B an d -

i n -a-b ox. J eg b l i ver m er e og m ere over rasket over h vord an , m an h ar ku n n et l ave såd an et p rog ram (sp eci el t m h t. R eal Tracks), for u an set h vord an ,

d en , d u skal satse p å, h vi s d u kan afse p en g en e ti l d et. Vi g aran terer, at B an d -i n -a-B ox væ l ter d i g h el t om ku l d .

U l tr aPAK kan l everes p å en l i l l e U SB -h ard d i sk,

så d u kan h ave “ B an d et” m ed ” O n th e road ”.

San g ere b r u g er ” B an d et” ti l at syn g e sam m en

m ed , og TC H el i kon s software h ar m on i zer er i n -

kl u d eret, så d u kan syn g e fl er stem m i g t sam m en

m ed fx to ten orer og en b as. Al l e an d re m u si kere

kan m u te d et i n str u m en t, d e sel v sp i l l er og jam m e m ed B an d et. P rog ram m et b r u g es af al l e fra am atør m u si keren op ti l d et p rofessi on el l e l yd stu d i e,

d er m åske b are h en ter et en kel t sp or m ed steel g u i tar over i P ro Tool s.

N og l e b r u g er B an d -i n -a-B ox ti l at kom p on ere

m ed , m en s an d r e får i n sp i rati on ti l en sol o og an d re i g en l aver u n d er vi sn i n g sm ater i al e m ed d et.

M i d i M ag sk rev: ” E n d n u en g an g b l i ver jeg r ystet u n d er testen : M an tror i kke si n e eg n e ører. J eg

tr ykker p å ' h ar m on i ' og g u d -h jæ l p e-m i g om i kke

jeg får et 5 -stem m i g t b i g b an d ar ran g em en t af g u i tarsol oen i en kval i tet, som en er faren ar r an g ør vi l l e væ re d ag e om at ar ran g ere.”

D u tror d et er l øwn – Lyt ti l l yd eksem p l er p å

h jem m esi d en : www. i n d i g o2 . d k/b i ab /real tr acks

R en s d i n com p u ter!

E n h yp p i g årsag ti l P C -p rob l em er er støv i strøm -

for syn i n g og C P U -b l æ ser. D et g i ver d år l i g køl i n g . Støvsu g d i n P C i n d ven d i g t én g an g om året.

Se og så vores vejl ed n i n g i tu n i n g af Wi n d ows

og an d en tekn i sk i n fo p å www. i n d i g o2 . d k/i n fo

m an l aver akkord -sam m en sæ tn i n g m m , så l yd er

d et b are su p er g od t. Søg te i R eal Tracks p å n u m m eret H al l el u jah og vu p ti – str aks en R eal Tr ack

d er p assed e p er fekt. É n ti m e, så var ar ran g em en tet fæ rd i g t. Sejt

I n tet an d et p rog r am i verd en kan l ave kom p l ette

ar r an g em en ter au tom ati sk u d fra n og l e i n d tasted e akkor d er og val g af sti l ar t og tem p o m . m i en kval i tet som B an d -i n -a-B ox, for d et er r i g ti g e stu d i em u si kere og ken d te l i ve-m u si kere, d er sp i l l er.

Væ l g en P ro-p akke ti l 9 9 5 kr, en M eg aPAK ti l

1 9 9 9 kr. el l er en U l traPAK ti l 3 49 9 kr.

(d own l oad p r i ser, se p r i sl i sten si d e 1 4). D er er en

d el R eal Tracks (r i g ti g e m u si ker e) i P r o, n og et fl ere

i M eg aPAK , m en al l e er m ed i U l traPAK , så d et er

ì 19 í


I n d i g o 2 ' s støjd æm p ed e m u si k-com p u tere Vi b r u g er et d æ m p et m i d i tower i h øj kval i tet m ed

E n b i l l i g , stan d ar d com p u ter kan væ re O K ti l M i d i -

og C P U . Strøm forsyn i n g en er l yd l øs.

stør re krav ti l m u si kp r od u kti on en , og vi l d u og så

ter m ostatstyred e, d æ m p ed e b l æ sere p å kab i n et B u n d kor tet er fra Asu s (i vore øjn e ver d en s

b ed ste), n yeste ch i p set fra I n tel . C P U -køl er n e er støjsvag e. SSD ' er n e d røn h u r ti g e. G rafi kkor tet (I n tel ) træ kker to skæ r m e og er u d en b l æ ser.

Al t er sat sam m en u d fra d e an b efal i n g er, d u

fi n d er h os an er ken d te u d en l an d ske m u si k-P C

væ r ksted er, m en kan ti l p asses d i t b eh ov 1 00% .

m u si k og for am atør -m u si ker en , m en sti l l er d u l i d t

ar b ejd e m ed h ard d i sk-record i n g i m an g e sp or og m ed avan cered e effekter og sam p l ed e l yd e, så er d er i n g en vej u d en om en d ed i keret m u si k-P C.

P r i ser n e vi l fal d e og yd el sen sti g e. D er for h ar vi

h el l er i n g en p r i sl i ste p å P C -h ard war e h er i b l ad et, m en vi l aver h u r ti g t et ti l b u d sp eci el t ti l d i g . L æ s m er e p å: www. i n d i g o2 . d k/i 2 p c

Si l en t P C ti l m u si kp rod u kti on E n sti l l e m u si k-P C m ed Asu s Z6 9 0-P b u n d kor t,

I n tel U H D 7 70 g rafi k, I n tel i 5 -1 2 6 0 0 C P U m ed h e-

F ractal D esi g n

l e 6 ker n er, 1 6 G B h u r ti g 3 6 00 M H z R AM , 5 0 0 G B

D efi n e R 7

Sam su n g SSD, l yd l øs C orsai r strøm forsyn i n g (8 0+

B l ack

G ol d ), d æ m p et kab i n et og Wi n d ows 1 0/1 1 H om e sam l es for om kri n g 9. 5 00 kr.

D ette

d æ m p ed e og

D u kan væ l g e op ti l 1 2 8 G B R AM , en i 9 -1 2 9 00K

sti l ren e

C P U , som er si n d syg h u r ti g , Th u n d er b ol t 4 i n ter -

kab i n et er d et

face, su p er -h u r ti g e og stør re N VM e SSD ' er osv. ,

foretr u kn e

og så sti g er p r i sen n atu r l i g vi s. ù ù ù ù ù ù

Sokl er: 4x D D R 4-3 6 00 R AM (op ti l 1 2 8 G B ). I n tel U H D 770 G rafi k: H D M I og D i sp l ayP or t sokl er (op ti l 2 sam ti d i g e skæ r m e. )

I /O sl ots: op ti l 6 x U SB 2 . 0 og 8 x U SB 3. 0 og

3. 1 , h i g h d ef. au d i o i /o, S/P d i f op ti sk ou t. Au d i oog u sb -sokl er p å fron t.

E kstra ti l b eh ør så som skæ r m , tastatu r & m u s, l yd -

CP U : 1 2 . g en erati on s I n tel core i 5, i 7 el l er i 9.

h u r ti g ere R AM , stør r e C P U osv. sp eci fi ceres i et

N etværk: G i g ab i t L AN , m u l i g h ed for Wi F i . Støjsvag C P U -køl er el l er van d køl i n g .

ù

SSD : Sam su n g 970 E vo el l er 9 8 0 P ro M . 2

ù

Sm u kt!

P C I e x1 6 og x4, 4x P C I e x1 .

D D R 4-R AM fr a K i n g ston og C orsai r. G od ken d t

ù

m u si kere.

B u n d kort: Asu s Z6 9 0-P D 4.

ù

ù

b l an d t m an g e

kor t, ekstr a h u r ti g e N VM e P ro SSD ' er, m er e og u for p l i g ten d e ti l b u d .

og testet m ed b u n d kor tet. O p ti l 1 2 8 G B. N VM e SSD.

Trådløs

el l er C orsai r C ar b i d e 1 00R Si l en t m ed fl ere. . .

tastatur,

Kab i n et: støjd æ m p et B e Q u i et! P u re B ase 6 0 0 Strøm forsyn i n g : l yd l øs C orsai r Si l en ci o 8 0+

G ol d cer ti fi kat (strøm b esp aren d e). B ed st i te st. Test: 2 4 ti m ers b u r n -i n test.

ì 20 í

mus og

MK270,

fra Logitech kun 291 kr.


A

– d i t m ob i l e stu d i e

I n d i g o 2' s n oteb ooks sam l es af AV D i stri b u ti on ved H ol steb ro og kal d es AB ook.

N år d u køb er en AB ook n oteb ook, får d u et af

m ar ked ets b ed ste p rod u kter, og ser vi ce og su p -

p or t er g an ske si m p el t d en b ed ste, vi h ar op l evet.

M u si kere vi l væ re g l ad e for at Ab ook kan l everes m ed to SSD ' er. D er kan sæ ttes op ti l 2 4 G B h u r ti g h u kom m el se i . U SB 3. 1 Typ e-C er stan d ard . Vi

b r u g er n yeste C ore i 5 og i 7 C P U ' er, som g i ver h øj h asti g h ed , l an g b atter i ti d og l av var m e/støj. D ocki n g stati on kan ti l væ l g es.

AB ook U n i q u e h er ti l h øjre b r u g es af fl ere an er ken d te, u d en l an d ske m u si k-P C væ r ksted er.

14" ABook Unique

on s C P U , og d er er kom b i n eret Th u n d er b ol t 4 /

11. generations Intel i5 CPU.

D en kan l everes m ed en i 3 - el l er i 5 1 1 . g en erati -

U SB 3. 1 sokkel . D i sp l ayp or t ti l stor ekster n skæ r m . Ku n 1 , 1 kg og 1 5 m m tyk, 2 0 ti m er s b atter i ti d .

S æt e n AB ook sam m e n p å www. i n d i g o2 . d k / i 2 p c og se p r i sen straks. Lever i n g sti d en er 2 -3 d ag e.

Vi h ar AB ook' s ti l b åd e skol eel even , kon tor m u sen , n od eskr i veren og d en top -p rofessi on el l e m u si ker. D er er h el e 2 år s r i g ti g g ar an ti p å AB ook; og er

u h el d et al l i g evel u d e, rep ar eres d en p å 1 -2 d ag e.

Lyd l øse kval i tetskom p on en ter E t d æ m p et kab i n et er n æ sten over fl ød i g t, for vi

b r u g er ku n d el e, d er al l ered e er n æ sten l yd l øse. T. S. sk rev: ”J eg er sæ rd el es g l ad for m i n n ye

P C, sp eci el t: A) Støjfr i . J eg skal h ave øret 2 0 cm fra d en , før jeg kan h ør e d en ; d et er fan tasti sk. B ) Lyn h u r ti g , b åd e op star t og b acku p.”

Arcti c F re ezer 34

e S p or t D u o C P U -køl er er effekti v og m eg et

støjsvag . D en er oven i køb et b i l l i g . Vi b r u g er d en ti l d e m el l em h u r ti g e C P U ' er.

C orsai r R M 550x S i l e n t str øm for syn i n g fi k en

su p er an m el d el se, for d i d en b r u g er d e b ed ste

Tastatur med lys. Thunderbolt 4. O p til 24 G B DDR4 3200 MHz RAM. Flot skærm og aluminiumskabinet.

Væl g sel v d el en e ti l d i n n oteb ook.

M an g e d rop p er d en stati on æ re com p u ter, n år

d e ser, h vad en AB ook m ed 6 4 G B R AM , C ore i 7 C P U i 1 2 . g en erati on , N VM e M . 2 SSD og skæ r m i 3 8 40 x21 6 0 (4K ) kan træ kke.

D en er p assi v (h el t l yd l øs) op ti l 40% u d n yttel se. O g først ved 70% u d n yttel se (40 0 Watt) n år d en

1 1 d B, som kal d es ” l ow n oi se” el l er ” l yd l øs”. D en kom m er al d r i g ti l at b r u g e m ere en d 40 0 Watt.

Vi er m eg et om h yg g el i g e m ed val g af kom p on en ter og b r u g er m an g e ti m er p å at fi n d e d e b ed ste. S am su n g 970 E VO og 980 P ro er SSD ' er i d en

g od e en d e – b åd e m h t. h asti g h ed og h ol d b ar h ed. SSD ' er kan ku n skr i ves ti l et vi st an tal g an g e, så

d et er vi g ti g t om d e b r u g er SL C, M L C el l er TL C N AN D fl ash -R AM , h vor SL C er b ed st. E VO m o-

d el l er n e b r u g er M L C (et kom p rom i s m el l em p r i s

og yd el se). H ar d d i ske l ar m er, d et g ør SSD ' er i kke. Star n d ard SSD ' er l everes m ed SATA 6 0 0 h asti g h ed , m en N VM e -p r otokol l en er m i n d st 3 -7 g an g e så h u r ti g . D en

b r u g er et M . 2 -sti k, d er g i ver d i rekte ad g an g ti l P C I e-b u ssen .

í

ì 21 í


2 02 2 p ri ser

Software

i n k l . m om s

For b eh ol d for fejl og p r i sæ n d r i n g er. Kon tak t os for b ed ste p r i s! P r i ser ti l skol er , l æ re re og stu d eren d e står m ed rød t.

Vi rtu el l e i n stru m en ter

P r i sl i sten vi ser ku n et m i n d re u d val g af d et, vi sæ l g er.

Cool S oft Vi r tu al M I D I S yn th , d an sk vejl ed n i n g

S tei n b erg Ab sol u te 5 VST I n str u m e n t C ol l e cti on

H ard ware

S te i n b erg G roove Ag en t 5

M I D I keyb oard con trol l er

M -Au d i o Keystati on M i n i 32 M K3 i n kl . software

U SB

499

549 k r. i n kl . forsen d el se

D i verse

Lyd stu d i e-H ån d b og en 1 el l e r 2

249

Lyd stu d i e-H ån d b og en 1 og 2, i al t

449

P i tch b oy, p rakti sk, krom ati sk tu n er i en n øg l er i n g

H ån d h ol d te op tag ere

50

m . U SB

O l ym p u s L S -P1 , 4 G B R AM , D K m en u og m an u al

1 1 49

Ol ym p u s D M -720, 4 G B R AM , d an sk m en u & tal e

1 399

Tascam D R -22WL

1 298

Ol ym p u s D M -770, 8 G B R AM , ekstra b as-m i k rofon Tascam D R -44WL B

Tascam Por tacap tu re X8

1 699

21 98

3798

S D -R AM U H S -1 i 3 2 , 1 2 8 (2 x 6 4) G B

99, 249

U SB l yd kort

U SB

Stei n b erg AXR 4U , U S B 3. 1 S tei n b erg U R 22C

1 7450 1 295

S tei n b erg U R 22C R ecord i n g Pack i n kl . h øretel efon , m i krofon , C u b ase AI , C u b asi s L E , WaveL ab L E

1 999

S tei n b erg U R 22C G u i tar R ecord i n g Pack

2995

S tei n b erg U R 24C

1 695

S tei n b erg U R -RT2 (R u b er t N eve D esi g n ) S tei n b erg U R 44C, si d e 1 9 S tei n b erg U R 81 6C

S tei n b erg C u b ase U l ti m ate R ecord i n g Pack (U R 8 2 4 + C u b ase P ro)

Tascam U S -1 x2H R

2395 2395 4795

5599

995

Tascam H R -2x2H R

1 245

Tascam U S -20x20, U S B 3

3899

Th u n d erb ol t l yd kort

TB

Tascam U S -4x4H R

Stei n b erg AXR 4T, TB 2

D i g i tal -m i xer

Tascam M i N i STU D I O C re ator U S -42B Tascam M i xcast4 p od cast m i xer

ì 22 í

1 745

1 7950

U SB

1 399 41 99

99

3599

(E d u . 799) 1 299

S te i n b erg H AL i on S on i c 3

(E d u . 1 099 ) 1 799

S te i n b erg H AL i on

(E d u . 1 545) 2399

Wal l an d er N ote Per for m er 3

895

P l u g -i n s, l yd b eh an d l i n g An tares Au to-Tu n e P ro

an d re p l u g -i n s fra An tare s

29 99

R i n g for b ed ste p r i s!

Au d i o E ase 360p an su i te

Au d i o E ase Al ti ver b 7 R eg u l ar, con vol u ti on r ever b Au d i o E ase Al ti ver b 7 XL , con vol u ti on r ever b Au d i o E ase B ar b ab atch 4 Au d i o E ase I n d oor

2299 4399 7299

29 99 5899

Au d i o E ase S n ap p e r

549

Au d i o E ase S p eaker p h on e 2

3499

C el em on y M e l od yn e E d i tor

2895

Cel em on y Assi stan t

1 795

C el em on y M e l od yn e S tu d i o

49 95

i Zotop e R X7 S tan d ard , støjred u kti on

(E d u . 1 39 9) 2399

i Zotop e R X7 Ad van ce d

(E d u . 4449) 69 99

i Zotop e R X7 Ad van ce d u p g rad e fra ad van ced

Kom p osi ti on & arran g em en t B an d -i n -a-B ox P ro, U SB -sti k

B an d -i n -a-B ox M eg aPAK , U SB -sti k

B an d -i n -a-B ox U l traPAK . U SB -h ar d d i sk

2399

1 300

2500 4400

B an d -i n -a-B ox er en eståen d e som d i n b ack i n g g r u p p e og d et u l ti m ati ve p rog r am ti l M u si c M i n u s On e.

Lyt ti l d et p å vores h je m si d e www. i n d i g o2. d k /b i ab

H vi s d u b esti l l er B an d -i n -a-B ox som d own l oad , er p r i ser n e m eg et l avere en d d e oven ståen d e. Vi er al ti d b i l l i g ere en d p rod u cen ten s eg en sh op.

Au d i o-ed i teri n g & -m asteri n g

S tei n b erg Wave l ab P ro 1 1 , l yd op tag el se, red i g er i n g restau rer i n g , p rocesser i n g , m aster i n g .

S te i n b erg Wave l ab E l em en ts 1 1

Loop Seq u en cer

(E d u . 1 99 9) 3595

9 50

(d own l oad )

F L S tu d i o 20 F r u i ty E d i ti on , sjov og an d er l ed es g roove-

seq u en cer, vel eg n et ti l skol er (E d u . 5 stk . = 2390) 750

F L S tu d i o 20 P rod u cer E d i t.

(E d u . 5 stk . = 39 90) 1 400

F L S tu d i o 20 S i g n atu re B d l . (E d u . 1 700, 5 = 5430) 2090


DAW / seq u en cer

P reS on u s S tu d i o O n e 4 Arti st

Au d i o / M I D I

(E d u . 49 9) 799

S tu d i o On e 4 Ar ti st u p g r ad e fra ti d l i g ere

P reS on u s S tu d i o O n e 4 P rofessi on al

420

(1 550) 2595

S tu d i o On e 4 P rofe ssi on al u p g r. fra P rofessi on al og fra P rod u cer

(E d u . 690) 1 095

S tu d i o On e 4 P rofe ssi on al u p g rad e fra Ar ti st

21 50

S tu d i o On e 4 P rofe ssi on al kon k u r ren top g rad er i n g fra C u b ase, Son ar m . fl .

Stei n b erg Cu b ase P ro 1 2

21 50

(E d u . 2650) 3999

C u b ase P ro 1 2 kon k u r ren top g rad er i n g fra Ab l eton

L i ve, Avi d P ro Tool s, Log i c P ro X, C akewal k Son ar, F L Stu d i o, M otu D i g i tal P er for m er, P reSon u s Stu d i o O n e P ro, P rop el l er h ead s R eason

2599

C u b ase P ro 1 2 E d u -u p d ate fra C u b ase 4-1 1

440

C u b ase P ro 1 2 u p g rad e fra C u b ase AI

Stei n b erg Cu b ase Arti st 1 2

21 95

(E d u . 1 450) 2299

C u b ase Ar ti st 1 1 u p g rad e fra C u b ase AI

Stei n b erg Cu b ase E l em en ts 1 1

1 099

(E d u . 495) 745

U n d ervi sn i n g & teori

E arM aster P ro 7 Al tom fatten d e d an sk h ørel æ re.

Ti l al l e, d er sp i l l er et i n str u m en t el l er syn g er. Verd en s b ed ste h ørel æ rep rog ram .

E ar M aster P ro 7 op g rad er i n g

E arM aster P ro 7 Fam i l y (3 l i cen ser ti l en fam i l i e) E ar M aster P ro 7 Fam i l y op g rad er i n g

E arM aster Cl ou d 1 0, ti l en fam i l i e, et kor, et or kester ti l b åd e M aci n tosh , Wi n d ows og i Pad /i P h on e

E arM aster ti l skol er, kor, or kestre, fam i l i er m . fl .

445 225 695

350 900

LYD STU D I E -H ÅN D B O G E N 1 & 2, m ed sæ rd el es b r u g b are i n for m ati on er ti l al l e m u si kere og stu d i etek n i kere. Stykp r i s = 249 kr.

B eg g e b øg er sam l et =

449

D ori co E l em en ts 4, n od esk r i vn i n g sp rog ram fra S tei n b erg /Yam ah a

(E d u . 499) 745

D or i co E l e m en ts S i te, fl er b r u g er l i cen s, p r. stk .

300

279 5

P u b l i sh er Acad em i c

1 99 5

P u b l i sh er kon k u r ren t-op g rad er i n g fra an d re kom m erci el l e n od eskr i vn i n g sp rog ram m er

P ri M u s P rofessi on al i n kl . d an sk P D F -m an u al . P rofessi on al Acad em i c

P rofessi on al kon k u r re n t-op g rad er i n g fra an d re kom m erci el l e n od ep r og r am m er

P ri M u s L i g h t i n kl . d an sk P D F -m an u al .

L i g h t Acad e m i c (stu d eren d e og u n d er vi sere) L i g h t kon k u r ren t-op g rad e r i n g

P r i M u s skol e -l i ce n s. P u b l i sh er ti l al l e l æ rer -P C ' er.

1 59 5 1 59 5 1 39 5 1 1 95 79 5

69 5 69 5

L i g h t-versi on er ti l skol en s el ev-P C ' er.

799 5

Kan og så b r u g es ti l fx et h el t san g kor.

399 5

P r i M u s h om e-l i cen s. L i g h t-versi on ti l al l e el ever h jem m e. P r i M u s skol e l i ce n s kon ku r ren t-op g rad er i n g

599 5

P r i M u s h om e l i cen s kon k u r ren t-op g rad e r i n g

299 5

P r i M u s sp eci el l e l i cen se r, ti l p asset jeres b eh ov

R i n g!

Si b el i u U l ti m ate n od esk r i vn i n g .

459 5

S i b el i u s U l ti m ate m . P h otoS core

6250

P r i M u s d an sk m an u al p å ca. 376 si d er S i b el i u s, årsab on n em e n t

1 50

1 69 5

S i b el i u s U l ti m ate E d u . Skol e, l æ rer, stu d eren d e

229 5

S i b el i u s U l ti m ate E d u cati on som årsab on n em en t 89 5

S i b el i u s U l ti m ate E d u . +

P h otoS core/Au d i oS core 5350

S i b el i u s U l t. M u l ti u ser E d u . L i cen s, m i n d st 5 stk. S i b el i u s | U l ti m ate u p g rad e, M u l ti u ser E d u .

S i b el i u s U l ti m ate, 1 -år re n ewal /for n yel se

1 09 5 29 9

825

S i b el i u s U l ti m ate, 3-år ren ewal /for n yel se

1 750

Si b el i u s Arti st, m i n d re u d g . (ti d l . Si b el i u s F i rst)

1 1 95

S i b el i u s U l ti m ate, 1 -år u p g rad e fra æ l d re versi on er 1 1 9 5

N od escan n i n g & -ti l b eh ør

41 5

Cool Soft m i d i -syn th , g od e l yd e ti l al l e n od ep rog ram m er, fyl d er k u n l i d t, i n g en forsi n kel se, oversat ti l d an sk

99

N e u ratron P h otoS core + Au d i oS core b u n d l e

1 025 525

(E d u . 2495) 4595

F i n al e 27 u p g rad e fr a al l e æ l d re versi on er

F i n al e ti l b u d sp r i s, h vi s d u h ar Si b el i u s i for vejen F i n al e Trad e U p fra F i n al e P r i n tM u si c F i n al e 27, skol el i ce n s op g rad er i n g

I n k l u si ve d an sk P D F -m an u al

(E d u . 1 395) 2075

D or i co P ro S i te L i ce n se, crossg rad e

F i n al e 27 skol el i cen ser

P r i M u s er p å d an sk i n kl u si ve d an sk m an u al .

P ri M u s P u b l i sh er, kom p l et n od ep rog ram og l ayou t i ét.

Keystati on M i n i 32 M K3 u sb -keyb oard , n od ei n d tast. 49 9

D or i co P ro S i te L i ce n se, fra 5 stk , p r i s p r. stk. F i n al e 27 n od eskr i vn i n g sp rog ram .

fe ssi on al , koste r forskel l e n i p r i s + 50 kr.

(E d u 2495) 4095

D or i co P ro C G kon k u r ren top g rad er i n g , ti l b u d , h vi s d u h ar F i n al e el l er Si b el i u s i for vejen

Op g rad e r i n g fra e n p ak ke ti l en an d en , fx L i te ti l P ro-

S i b el i u s ren ewal , for n yel se efte r 1 år

N od eskri vn i n g D or i co P ro 4

P ri M u s ti l b u d sp r i se r n e g æ l d er frem ti l v. 2. 0 u d kom m e r.

F i n al e 27, skol el i ce n s kon k u r ren top g r.

1 1 49 1 1 49

N eu ratron P h otoS core U l ti m ate, n od escan n i n g Sh arp E ye n od escan n er , g em m er i M u si cXM L . Ti l al l e n od ep rog ram m er

209 9 309 9 1 1 99

Wal an d er N ote Per for m er 3, r i g ti g g od e i n str u m en tl yd e,

m er e d yn am i sk p l ayb ack i S i b e l i u s, F i n al e og D or i co. F yl d er k u n 2 G B (Si b el i u s Sou n d s fyl d er 3 5 G B )

89 5

1 600

p r. stk . 1 1 99

p r. stk. 595 p r. stk. 749

ì 23 í


Afs. : I n d i g o 2, Ve r m u n d sg ad e 1 2, D K-8260 Vi b y J. , tl f. 60 60 90 83

Kære m u si ker, san g er. . . G em d ette b l ad ! D u får i k ke fl ere fra os.

I n d i g o 2 er et l i l l e, ekskl u si vt fi r m a m ed en sæ r l i g ku n d e-

kred s. Vor e ku n d er er u d en tvi vl d e m est ti l fred se i l an d et.

Vi h ar al l e typ er af m u si ker e som ku n d er – p rofessi on el -

l e såvel som am atører. M an g e ku n d er er u n d er vi sere og skol er, som h ar stor e r ab atter p å m an g e varer.

(Se d em i p r i sl i sten , e d u cati on rab at-p r i ser står m ed rød t) D et si g er ku n d ern e om I n d i g o 2 :

” D et er d og ved er kvæ g en d e at tal e m ed d i g . D u kan sg u ' m ere en d d i t fad er vor.”

” TAK for en fu l d stæ n d i g FAN TASTI SK , F O R R YG E N D E , F O R M I D AB E L su p p or t! ! ”

” Vi h ar al d r i g op l evet m ag en ti l kval i tet i en d i al og m ed en l everan d ør – Si m p el th en for b l øffen d e.”

” Tak for svaret, som al ti d u d tøm m en d e og n æ sten u for ståel i g t h u r ti g t. I m å si d d e p å sp r i n g for at b etjen e os.” ”J eg vi l i kke skam r ose d i g , m en for p okker, h vi s an d r e

for r etn i n g sd r i ven d e g av l i g e så g od ser vi ce, som d u g ør, så vi l l e d et væ re r i g ti g d ejl i g t og n em t at h an d l e.”

” TAK for d i n fan tasti ske og kom p eten te ser vi ce og ven l i g h ed .”

” D æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ l m e h u r ti g ser vi ce! : -) R en for n øjel se at h an d l e m ed d i g . Tak for g od ser vi ce – as u su al .” ” D et h ar væ ret h el t vi l d t d ejl i g t at b esti l l e h os en , d er er så i m ød ekom m en d e, en g ag eret og vi d en d e.”

” H er er l i d t ti l en g o' fl aske rød vi n , m ed en stor TAK for en fu l d stæ n d i g fan tasti sk ser vi ce og ven l i g h ed .”

” Fan tasti sk ser vi ce – overg i k fu l d stæ n d i g d et for ven ted e.”

indigo

Specialiseret i dansksprogede musikprogrammer