Musik og Computer katalog 20

Page 1

M u si ksoftware og -h ardware indi go

D et u l ti m ati ve program ti l akkom pagn em en t og san gskri vn i n g / kom posi ti on .

G u taren . d k:

ti l Wi n dows & M ac

B an d -i n -a-b ox op retter æg te, even d e b acki n g -tracks D u får et 1 00% rea i st sk og p rofess on el t resu tat m ed g an ske få kl i k

M u si k-com pu ter

Vi sam l er d i n nye, h u rti g e, l ydl øse m u si k-P C

N odeskri vn i n g?

D u er kom m et ti l den rette!

Vi h ar de bedste og m est popu l ære n odeprogram m er.

Tal m ed os om , hvad d er er b ed st eg n et ti l d i g .

Som u d g an g sp u n kt koster d et i kke n og et af få h jæl p og su p p ort h os os www i n di go2 dk/n oder

M u si k- og l ydoptager

LS-P 5 er Ol ym p u s' top m od e , n år d et ska være sm åt, m en g od t

O ym p u s everes m ed d an sk m an u al

Vi sæl g er og så Tascam' s al si d i g e record ere m ed m u i g h ed for ekstern e, p rofessi on el l e m krofon er

Se d em h er: www i n di go2 dk/recorder

Lydkort i topkl asse

Vi h ar Ste n b erg s l yd kort ti d e b ed ste

p ri ser h er: www. i n di go2. dk/l ydkort 1

649
kr

Kære Musiker

Kataloget har fokus på nodeskrivning, komposition og musikteori – og musik-PC'er.

Det er umuligt at beskrive de mange lydkort, mixere, mikrofoner og andet grej, vi sælger. Så kontakt os, hvis du vil have den bedste pris på et bestemt stykker hard- eller software.

Gå til vores hjemmeside for at finde flere informationer om produkterne, end vi har fundet plads til her i kataloget. Velkommen til Musik & Computer kataloget nr. 20.

' B esti l l i n g og betal i n g − du kan . . .

r n g e, e-m a l e el l er b ru g e vores h jem si d e, . . . b etal e vi a n etban k e er M obi l ePay 40077, ki kke i n d forb og b eta e kon tan t e m ed m ob i I n sti tu t on er skol er og vi rksom h ed er h ar 1 4-30 d ag es kred i t P r vatku n d er kan og så få kred i t

B an kkon to 4695 – 0002694492

in digo

Verm u n d sg ad e 1 2 D K-8260 V by J tl f 60 60 90 83

h s@ i n d i g o2 d k, www n d i g o2 d k, CVR 1 61 61 780

H ørel ære

E n fol keskol el ærer skrev:

” Vores sko e køb te for en m ån ed s ti d s d en

E arm aster C ou d D et fu n g erer r g t g fi n t og v h ar h aft n og e g od e for øb Fx h ar jeg en kl asse, d er n u h ar ært n od er og vi ser tyd e g frem g an g ren t rytm sk, så d et er su p er”

E arM aster er d et b ed ste h ørel ærep rog ram t l m usi kere og san gere – og i sær t al l e stu deren de.

Gu i taren . dk skrev:

” fu l d score H e e 5 stjern er D et g ver jeg ap p' en u d e u kken d e u d fra d en b etrag tn n g , at d et h ar u fatte i g t m eg et at g i ve ti l d en h u n g ren d e m u s kstu d eren d e m ed øve se efter øvel se n d en for al l e h jørn er af h øre ære-u n i verset ”

M ed E arM aster vi l di n m u si ske præstati on n å et h øjere n i veau , og du bl i ver en bedre m u si ker.

H en t en d em o p å www. earm aster. d k

A e m u si kere øver si g p å d eres i n stru m en t.

D et er h el t n ød ven d i g t for at b i ve b edre. M en d et er i kke n ok at øve skal aer og l i cks en d yb ere teoreti sk og p rakt sk forståel se kræves for at ” st g e i g rad ern e”

M u si ker og h jern eforsker Peter Vu u st si ger:

” E n t m e b ru g t p å h ørel ære er to ti m er sp aret p å di t n stru m en t”

Lad d i t i n stru m en t h v e l i d t og b ru g i sted et 20 m i n u tter om d ag en p å h øre ære

For ku n 445 kr 399 kr (m i d l erti d i g t t b u d ) får d u d et d an ske h ørel ærep rog ram , E arM aster, som kan h ol d e d i g b eskæft g et i m an g e år frem over Læs om E arM aster s 1 4-1 6

M u si ksi den Optakt' s an m el der skrev:

” Som b ach e orstu d eren d e p å kon servatori et h ar jeg al l ered e en d el at takke E arM aster for For eksem p e er jeg tem m el i g s kker p å at p rog ramm et er årsag ti , at jeg kl ared e m g i g en n em h ørel ærep røven i første forsøg . ”

” For kom p et n yb eg yn d ere i n d en for m u si kteor og h ørel ære, kan E arM aster og så være en g en i a i n trod u kt on Væl g er m an b eg yn d erku rset – d er vi rkel i g starter h e t fra scratch – kom m er m an b åd e i g en n em b asal n od e- og rytm el æsn n g og d e g ru n d l æg g en d e fu n kt on er i d u rskal aen ”

H vilket n odeprogram vælger du?

Det er d et store sp ørg sm ål

Arb ejd er d u p rofess on el t m ed n od er, an b efal er v

D ori co, Si bel i u s el l er Fi n al e – i d en rækkefø g e

Ti l u n d ervi sn i n g sb ru g er Pri M u s d et su veræn t b ed ste p rog ram

P ri M u s og D ori co kan som d e en este l ave et avan ceret ayou t Se vores h jem m esi d e!

Vi h ar oversat P ri M u s og m an u al en t d an sk og d et er ku n d ern e ri g t g g l ad e for

D ori co h ar p oten ti al e t at b l ve n od ep rog ram m et t d em , d er l ever af at skri ve n od er e er b are v h ave d et b ed ste u d seen d e af d eres n od eark

Si bel i u s er m eg et u d b red t p å m u si kskol ern e

M an g e væ g er d et, ford d e skal arb ejd e sam m en m ed an d re, d er h ar Si b el i u s. D et er d et m est u db red te p rog ram i D an m ark.

Fi n al e står stærkt b l an d t sær an d ets org an ster, m en de er og så b eg yn d t at køb e P r M u s.

Pri M u s d om i n erer p å g ym -

n as ern e og er d esu d en e -

sket af vore æl d re ku n d er

P ri M u s l everes m ed en

vi rkel i g g od d an sk m an u al

p å 374 si d er, og d et h ar

b etyd et, at m an g e æl d re, som i kke h ar d et så

g od t m ed en g el sk, er b eg yn d t at b ru g e

P r M u s Sjovt n ok

b ru g es P r M u s og så af h e t u trol i g m an g e u ng e, d a stort set al l e an d ets g ym n as er h ar køb t

P r M u s en u b eg ræn set l i cen s t al l e el ever og

ærere

F l ere tu s n d e g ym n asi ee ever b ru g er P r M u s

P r M u s er for al l e – u n g såvel som g am m el

Fi n al e er d et k assi -

ske n od eskr vn i n g s-

p rog ram , som m ang e p rofessi on e e

n od eskr vere sværg er ti l – og m ed g od g ru n d

F i n a e kan stort set al t n d sti l es ti l p erfekt on Så

m å m an eve m ed, at d et tag er ti d at l ære, og at m an ofte skal et stykke n d i m en u ern e for at ænd re p å n og et. Fi n al e er l i ge sat n ed ti l h al v pri s!

Si bel i u s er et m ere m od ern e p rog ram , og d et vi l ofte være d et,

v an b efal er ti l p rofessi on el e m u si kere

Si b el i u s er forh o d svi s l et at arb ejd e m ed , og m an g e t n g g år n em m ere Si b e i u s en d i F i n al e, som h ar en m ere ” kon servat v” b ru g erfl ad e

D ori co er d et f otteste og m est m od ern e n od ep rog ram . I n tet an d et p rog ram sætter så fl otte n od er op au tom at sk. D et everes m ed vi rkel i g g od e i n stru m en tl yd e og d et kan ave kom p l i ce-

ret l ayou t

D or co er kan d d at ti l at b ve ” gu l dstan darden ” i n d en for n od eskri vn n g

I n di go 2 i m p orterer og d i stri b u erer to af d e f re m est p op u l ære n od ep rog ram m er ti l D an m ark

D et er Fi n al e og P ri M u s.

Si bel i u s sæ g er vi ri g t g , ri g t g m an g e af t p rofessi on el l e m u s kere og ti l stort set al l e d an ske m u si kskol er og og så en del g ym n asi er.

D ori co m p orterer v fra Stei n b erg i Tyskl an d D et er sær p rofessi on e e, der væ g er D ori co.

Vi sæ g er G u i tar P ro – D et er vel eg n et t stren g esp i l l ere. G u i tar P ro er m eg et b l l i g t, og d et kan b ru g es ti l al e form er for n od er – i kke ku n g u tar.

U an set h vad d u væ g er, vi l d u få fan tast sk g od su p p ort p å al l e p rog ram m ern e h os I n d g o 2

På d sse s d er h ar v sam et ” a t”, d er h ar m ed n od er at g øre: www n d i g o2 d k/n od er

H er skri ver v om n od escan n i n g , b edre i n strum en t yd e osv D er er l i n k ti l s d er m ed g rat s n od er og d er er n yt om a e n od ep rog ram m ern e

Få v g ti g n yt om n od ep rog ram m ern e vi a em a l

Skri v ti l h s@ n d g o2 d k og kom p å m ai l i n g sten !

3

Pri M u s

D an sk n odeskri vn i n g m ed ri gti g god, dan sk m an u al

P ri M u s er g ym n asi ern es foretru kn e p rog ram ; m ere en d 1 30 g ym n as er b ru g er d et m u si ku n d ervi sn n g en

Skol e-l i cen sen b estår af et u b eg ræn set an ta P ri M u s P u b l i sh er t l ærern e og P ri M u s L i te (og så kad et Stu d en t E di t on ) ti l skol en s e evcom p u tere

H jem -l cen sen h ar et u b eg ræn set an ta P ri M u s L i te ti l el evern es P C er D en kan og så køb es af fx et kor

Et udsnit afet rolleark fra ”Sammenspilsbogen”, som kan bestilles fra www noder dk Alle nodesider i bogen er lavet med PriMus

D et si ger bru gern e:

H ar skol en a ered e et n od ep rog ram , kan få P ri -

M u s m ed ” kon ku rren t-rab at” R i n g 60609083

A e sko er, kor m f kan køb e f erb ru g erl i cen ser

P ri M u s er d et b ed ste n od ep rog ram ti l skol er P ri -

M u s h ar red g eri n g sfu n kti on er, som g ør d et ti l d et m est vel eg n ed e n od ep rog ram ti l u n d ervi sn i n g

En gym n asi el ærer skrev:

” P ri M u s er h e t em i n en t g od t ti b ru g i u n d ervi s-

n i n g en se v d e svag este af vore el ever får fu l d t u d bytte af p rog ram m et ford d et er så n em t at b ru g e ”

En m u si kskol el ærer skrev:

” P ri M u s er en su cces b åd e m ed d ren g e- og m ed p i g eh ol d et E evern e aver m e od er, s d en m ed an d en stem m er ti l h i n an d en s m el od er P ri M u s b l ev et større h t, en d jeg h avd e reg n et m ed og d e kom p on ered e p å vet l øs i b eg g e g ru p p er”

Pri ser og versi on er, en kel tb ru g er

P ri M u s Li gh t er en n ed d rosl et u d g ave af P ri M u s

P rofessi on al . M an g e kan n øjes m ed d et 795 kr.

P ri M u s P rofessi on al er d et p rog ram , vi n orm al t an b efal er. D et er et kom p et n od eskr vn i n g sp rog ram m ed al t, h vad d u b eh øver for at l ave sel v m eg et kom p l ekse n od eark. Ku n 1 .595 kr.

P ri M u s P u bl i sh er h ar ku n én fu n kti on m ere en d

P ri M u s P rofess on a : D et kan arb ejd e m ed fl ere

stykker sam m e d oku m en t (fx en h e san g b og )

D et er u n i kt, og d erfor koster P u b l i sh er 2 795 kr

” V er si m p e th en så m p on ered e over P r M u s og

m eg et g l ad e for d en ! Jeg er m an g eåri g , ru ti n eret

F i n al e-b ru g er, og d et fortsætter jeg m ed , m en

sku l l e jeg starte i dag , vi l l e jeg væ g e P ri M u s.”

”J eg syn es, d et er et kn p p e g od t p rog ram .

M eg et n em t at arb ejd e m ed! ”

”J eg h ar været så ” u forsi g t g ” at d own oad e P ri -

m u s d em o, og jeg er b æst h el t om ku l d over h vor oversku e g t og et ti l g æn g el i g a e d e g ru n d æg -

g en d e fu n kti on er er”

” P r m u s er et ri g ti g g od t p rog ram Og d et g år

g od t n ok stærkt m ed at skri ve n od er n d ; d en en e h ån d p å tastatu ret, d en an d en p å tan g en tern e!

Og så er d et p å d an sk! Fan tast sk! «

” H ar l i g e h aft p rog ram m øren i røret – n u ved jeg

h vord an m an l aver op takter, d et var u fatte i g

sm art E n af d e d er ti n g som er så si m p l e, at d e er g en al e, m en at l ave d et F n a e N o way u d en at stu d ere m an u al en først Fan tasti sk p rog ram

”J eg er m eg et i m p on eret over d et h er p rog ram , og så er d et så u fattel i g n em t at b ru g e! Jeg er sær i m p on eret over l ayou td el en , N U kan m an vel skrotte Word og P h otosh op og ave det h el e i P ri -

M u s (u n d erv sn i n g sm ater a e). Wau v! Wau v! ”

” D et er d et b ed ste p rog ram , jeg N OG E N SI N D E

h ar h aft

” Syn s l i g e d u skal vi d e, at jeg er M E G E T b eg ej-

stret for P r M u s og sp ec e t for m an u al en , som se v JE G kan forstå – SÅ g od t form u l eret! ”

4

“ M an m ærker det overal t i P ri M u s: P rogram m øren tæn ker som en m u si ker”

N odeskri vn i n g gen i al t en kel t

Her er ikke plads til at fortælle om alle de elegante løsninger, du finder i PriMus.

Gå i stedet til vores hjemmeside:

www. indigo2.dk/primus hvor du blandt andet kan se en meget flot videogennemgang af layoutfunktionerne, som er enestående i verden.

Intet andet nodeprogram kan arbejde med layout som PriMus (Publisher).

Se alle priser på s. 19

Højre-klik på noget (fx. et nodehoved) og du har alle muligheder lige 'ved musen'

Pri M u s – di t i n tu i ti ve n odeskri vn i n gsprogram

E fter n og e få k k ru n d t P ri M u s overvæ d es m an af tota forb øffe se – tæn k, at det kan være så l et!

På få m i n u tter forstår d u b etjen i n g en af p rog ram m et og kan kaste d i g u d i »n od eskr vn i n g d eLu xe« På en t m e h ar d u l ært h oved fu n kti on ern e – og kl arer d erm ed 90% af al l e op g aver

P r M u s er p å d an sk i n kl en d an sk m an u a , og d et er en en orm styrke M an g e – i sær æl d re –b ru g ere h ar an g t l ettere ved at sætte s g n d i et d an sk p rog ram , og sel v erfarn e m u s kere m ed g od e sp rog ku n d skab er foretrækker et d an sk p rog ram p å g ru n d af d e m an g e fag u d tryk som kan være m eg et an d er ed es p å en g e sk.

An d re p rog ram m er kører en overb u d sp ol i t k p å m en u er too b ars, værktøjsp a etter og d al ogb okse, m en P ri M u s g i ver di g ro og oversi g t

D u kan arb ejd e n atu r i g t m ed b l i kket p å n od ep a-

p i ret og m ed d en i n tel l i g en te m u s, som t føjer, sl etter, sku b b er og æn d rer al l e m u s ske sym b o er

Sel v om m u sen h ar m an g e fu n kt on er, arb ejd er m an fl yden d e og i n tu ti vt m ed d en Og m ed tastekom b i n at on er op n ås et ad g an g t l d eta jer og var an ter af d e kon tekst-sp eci f kke fu n kt on er

Tal r g e au tom at kfu n kti on er overtag er op g aver som tran sp on eri n g t ord n i n g af san g tekster akkord b ereg n n g , op teg n n g af b i n d eb u er osv Lang e sym b o er b l ver d el t i n te l i g en t ved i n i eski ft

Form ateri n g en af stykket u d føres au tom ati sk b ag g ru n d en , m en kan m ed få k i k t p asses.

D u kan fri t at sætte n od eark op : Tom m e takter og n i er, m u ted e n od er, skju l te n od er, a l e form er for g rafi k og sym b ol er, farved e n oder og tekst i sp al ter P r M u s er d esktop p u b i sh n g af m u si k P ri m u s u dveksl er n oder m ed Si bel i u s, D ori co og Fi n al e m fl vi a M u si cXM L form atet

5

Lav pris til lærere ogstuderende.

Se alle priser s.19

I n tu i ti v betjen i n g – b ru g erfl ad en er strøm n et m ed et i n tu i ti vt b ån d m ed fu n kt on er H er er ng en d yb e m en u er, ku n h u rt g va g s- kon er, som er p l aceret og i sk forh ol d t arb ejd sg an g en

Stort l ydbi bl i otek m ed h e e 36 G B n stru m en ter i stu d i ekval i tet.

D el i n g af n oder: au tom ati sk u p l oad af n od eark t n ettet, så an d re kan se d em , ytte ti l d em og p ri n te d em u d og evt. d own oad e d em .

Speedy En try er en val g m u l i g h ed – ti l g æd e for t d g ere F i n a e-b ru g ere. Og så n d tastn i n g v a tastatu r e l er M I D -keyb oard m ed F ex ti m e.

D e grafi ske m u l i gh eder n ærm er s g d em , m an h ar i et eg en t g t D tP -p rog ram .

Arran geri n g / orkestreri n g: Få en si m p e kl avern od e ” b l æst op” ti l et h el t orkester.

Versi on s: Si b el i u s arb ejd er m ed ” versi on er”. D u kan a ti d g å ti b ag e t et ti d g ere sted i red i g eri n g en (og frem i g en ) og se d n e æn d r n g er

Parti tu r og en kel tstem m er:

i n te i gen t og h u rt g om brydn i n g og u dskr ft af en ke tstem m er

I illustration er vist nogle afde mange, særlige notationsmuligheder i Sibelius Ultimate.

M u si cXM L: S b e u s arb ejder m ed M u si cXM L f er, så d et kan u d veksl e n od eark m ed a e an d re, ser øse n odep rog ram m er

64-bi t N ati ve u d n ytter m u g h ed ern e i d e n yeste op erat vsystem er af Wi n d ows og m acOS i 64b i t

Opti m eret ti l n otebooks og an d re et-skærm s system er m ed fu l screen d i sp ay Og så u dn yttel se af M ac' s R et n a-d sp ay

Gem som l yd-fi l ti l b ræn d i n g af m u s k-CD el l er ti l u dg i ve se p å n ettet el l er sen d v a em ai l

H ån dskrevn e n odetyper: S b el i u s h ar f otte, h ån d skrevn e n od efon te og akkord sym b o er, n ye sym b o er fra ti d l i g - og avan tg ard em u si k N ye P l ati n -skri fttyp e fra M on otyp e I m ag n g

M agn eti sk Layou t og D yn am i c Parts sp arer d i g for m an g e ti m ers red i g eri n g , og d u får h u rti g t og effekti vt frem b rag t m eg et kom p l ekse n od eark m ed au tom at sk l ayou t

6
Hurtig, smart, let. Det mest brugte nodeprogram

Til organister, lærere og studerende kun 895 kr.

Se alle priser på side 19

Fi n al e 27

Fi n al e er det kl assi ske, professi on el l e n odeskri vn i n gsprogram .

F n a e l øser al l e op g aver, l i g e fra en kl e m el od i l n jer m ed b ec fri n g er og tekst ti l d e m est kom p l ekse orkesterværker

2, 5 m l i on er p rofess on el l e m u s kere, kom p on ster g ravører, arran g ører og u n d erv sere b ru g er F i n al e-fam i l i en s p rod u kter D et h ed d er n u Fi n al e 27, og d er refereres i kke æn g ere ti årstal

F n a e g ver d g fl eks b l i tet, fr h ed og m u l g h eder for at skab e g e d en m u si k d u foresti er d i g stedet for at tvi n g e d g ti l at ti l p asse d n kreative p rocess ti l softwaren så ti l p asser F n a e si g t d i g R esu tatet er, at d u h u rt g t kan forvan d e d n i n sp rati on ti l et bi fal d

Skabel on er ti l u n dervi sn i n gsbru g: D er føl g er over 1 000 skab el on er m ed , som d u kan ti p asse ti l d i n u n d ervi sn i n g ss tu ati on . H er er a t fra øvel ser i i n terva er, akkord er, m e od i -d ktat ska aer og rytm er t jazz i m p rov sati on

I n stru m en tl yde: M ere en d 500 G arri tan - yd e

N yt er b a d i d g er d oo, Con cert D G ran d P an o og orkestereffekter ( n stru m en tern e stem m es, kl apsal ver m f )

Au tom ati sk, dyn am i sk en kel stem m e: F n a e opretter au tom at sk op sti l l i n g og form ater af en kel tstem m er N år d u æn d rer n og et en en kel tstemm e, æn d res det au tom at sk p arti tu ret.

F i n al e kan g en erere en kel tstem m er fra et d vi sisystem i p arti tu ret og vi se forske g e en h arm onske u d tryk i p arti tu ret og en kel tstem m ern e

På M ac fu n g erer F n a e n u i fu l d skærm s m odu s og m ed R et n a skærm På Wi n dows-m aski n er arb ejd es d er p rob l em l øst p å store 4K-skærm e

Skærm opdateri n gen er m eg et h u rti g ere p å b åd e

Wi n d ows og M ac m ed d et n ye F n a e 27, og d et sam m e g æ d er au di o-eksport

H ar d u F n a e 201 4 el l er æl d re b ør d u op g rad ere for at u n d g å p rob l em er m ed n ye op erati vsystem er

Vi er bi l l i gere en d produ cen ten s eg en web -sh op!

U pdate fra al l e versi on er ti l Fi n al e 27 895 kr

7

D or co er ' G u l d stan d ard en' for n od eskri vn n g

D or co P ro Crossgrade* (1 300 kr ) 2 1 50 kr

D ori co P ro (2 500 kr ) 4 1 00 kr

D ori co E em en ts (499 kr ) 745 kr

* P r s ti ejere af Si bel i u s el l er Fi n al e

P ri ser m ed rødt er ti l sko er, l ærere, stu d eren d e

Fl erbru ger-p ri ser; se s 1 9

D ori co er state-of-th e-art 64-b t p rog ram m er n g , som i kke d er u n d er g am l e p rog ram m er n g sfej

og rettel ser D er startes p å en fr sk

N y og m eg et fl ot B ravu ra-n od efon t, som i n d eh ol d er al l e d e sym b o er, d u h ar b ru g for

D er kan u d veksl es p rojekter m ed Si b el i u s- og

F i n al e-b ru g ere v a M u si cXM L

Au tom ati sk form ateri n g og h øjeste kva tet af an t -kol l i s on al g ori tm er og kern i n g Overl eg en sp at eri n g af system er og sym b o er

Verd en skl asse yd -m ask n e fra Cu b ase i n kl su pp ort for VST3- n stru m en ter

D ori co P ro er t p rofessi on e e n odeskri vere

D et kræver ti d og en g ag em en t, m en i n d satsen

kom m er m an g efo d i g en

D ori co er p rog ram m eret af d et t d g ere h ol d b ag S b el i u s Av d fyred e d em , m en Stei n b erg an satte d em straks efter ti l at l ave D or co

Her ses Dorico's rammebaserede, ”DtP-agtige” layoutfunktioner i dens ”Master page editor”.

Her kan du flytte med rammerne eller ændre deres størrelse, hvilket straks reflekteres på nodesiden. Super til orkesterværker med flere satser.

Dorico's håndtering afakkord-symboler er næppe set bedre i noget andet program.

An m el dern e skrev. . .

Organ i stforen i n gen s fagbl ad Organ i st. org

” E n af d e m eg et store styrker ved D ori co er l ayou tm u g h ed ern e U d over at ku n n e arb ejd e m ed fl ere satser i sam m e fi l - d et h ar P ri M u s og så ku n n et n og en ti d - så er d er n d byg g et et eg en t g t D tPp rog ram m ed m astersi d er, fu l d stæn d i g d yn am i sk arb ejd e m ed tekstfe ter, g rafi k og fel ter m ed n od er D et g ver m u l i g h ed for at ave fx tu rg i er el l er p æd ag og sk korm ateri al e d i rekte i p rog ram m et.”

Scori n g N otes

” D ori co er fron t øb eren D et føl es m ere m od ern e en d n og et an d et p rog ram ; m ed h ver op d ateri n g n trod u ceres u n i kke fu n kti on er.

D or co h ar en v rke g stærk p l ayb ack-m otor. årti ' er h ar b ru g ern e øn sket si g m ere D AW- g n end e m u i g h ed er H er er D ori co u d en kon ku rren ce ”

Organ i st org

” det n od e-ou tp u t, jeg h ar set i D or co, h ar været så i m p on eren d e, at jeg øb en d e vi l b ru g e d et ( )

Og h v s m i n S b e u s-l i cen s en d ag koster p en g e g en , v jeg kraft g t overveje et ski ft H vi s jeg started e forfra? Så var jeg h op p et p å D or co! “

8

er Ste n b erg s kon ku rren t ti l

S b el u s og F i n al e, d er h ar d om i n eret m arked et for n od eskri vn i n g to årti er. D e to p rog ram m er er u tro i g t stærke som føl g e af m an g e års u dv k i n g, m en d e h ar og så svært ved at kom m e ”u d af sted et” D er skal n ytæn kn n g ti l og d et h ar v fået m ed D ori co

Arb ejd et i D ori co foreg år fem ' M odes' – n em g

Setu p, Wri te, E n grave, P l ay og P ri n t, som afsp ejl er d e faser, m an g år g en n em u n d er arb ejd et m ed et n od ep rojekt

Værktøjspan el er i ven stre og h øjre si d e og n og l e g an g e i b u n den ski fter a t efter h vi l ken ” M od e”, m an arb ejd er i , og d e sti l l er værktøjer ti l råd g h ed for at i n d skr ve og red i g ere m u si kken

Setu p op retter n stru m en ter (P l ayers) og g ru p p er af i n stru m en ter H er op rettes og så Fl ows, som er sel vstæn d g e m u si kstykker, satser, akter, san g e, san g stu m p er osv. I Setu p fastl æg g es og så l ayou t.

D ori co' s ayou t er ram m eb aseret: D u teg n er ram m er p å n od ep ap i ret, og tekst, n od er og ustrat on er fl yd er g en n n em d i sse ram m er D u kan h ave fl ere m u si kstykker i et-og -sam m e d oku m en t

Symboler fra Dorico's nodefont Bravura.

Wri te er sted et, hvor d u skr ver n od ern e n d m ed m u s, com p u terkeyb oard el l er vi a M I D I

E n grave m ode er sel ve D ori co' s h jerte H er fi np u d ser d u d ét, som D or co au tom at sk h ar sat op H er kan al t korr g eres i m i n d ste d etal je, h vi s d et er n ød ven d i g t, m en d et b ør d et i kke være, d a d er er

l ag t et en orm t arb ejd e i , at n od eb i ed et skal se så

” r g ti g t” u d som m u l g t – h e t au tom at sk

Og d et er l ykkes over al t forven tn i n g . I test er

D or co a e an d re n od ep rog ram m er l an g t over eg en p å n etop d ette p u n kt.

Organister, lærere ogstuderende kun 2.500 kr.

m. fl.

Og så l ayou t, si d en u m m ereri n g , t te si d e osv ænd res i E n grave m od e Og di n e Fl ows kan sættes i n d h vor-som -h el st p å si d ern e en skab e on , så d u overord n et set l ayou t' er et h el t værk fra ét sted

M an kan b ed st b eskr ver Fl ows og Layou t Wri te m od e som ” m u si k d esktop p u b l i sh i n g . ”

Pl ay M ode er m i ksn n g , VST- n stru m en ter og ja, p l ayb ack. E n d el i g er d er Pri n t M ode.

Dorico's brugerflade er overskueligt inddelt i 'Modes' som ”Write, Engrave, Play”
9

Til Sibelius, Finale og Dorico

Real i sti sk pl ayback

N otePerform er 4 er h el t

u trol i g et at b ru g e, og d u får fan tasti sk orkester yd Si bel i u s, Fi n al e og D ori co m ed få kl i k

I n sta ér N otePerform er og væl g d et fx Si b el i u s'

P l ayb ack D evi ces Så l et er d et at få g od yd

N otePerform er fra Wa an d er I n stru m en ts er et g od t va g , h vi s d er i kke er p ad s ti l Si b el i u s' 36 G B store yd b i b l i otek.

N otePerform er fyl d er ku n ca 2 G B i n kl d e m an g e, g od e n stru m en tl yd e D et er i d ee t ti n oteb ooks

N otePerform er l æser frem stykket og fortol ker fraser og d yn am k sam m en h æn g en d e som en ri g t g m u si ker

H en t en dem o: www i n d g o2 d k/n od er/n otep erform er h tm

N otePerform er fraserer m u si ka sk og u d m ærker si g sær t kl ass sk m u s k N otePerform er koster ku n 895 kr.

MI

D I -l ydm odu l

Cool Soft M I D I -syn th erstatter d e d årl i g e l yd e Wi n d ows m ed vi rkei g g od e Sou n d Fon t n stru m en tyd e som kan b ru g es fx P ri M u s n odeskri vn i n g og an d re p rog ramm er, d er b ru g er M I D I - n stru m en ter

Vi h ar oversat p rog ram m et, og vejl ed n i n g en er p å d an sk.

D u får frem rag en d e i n stru m en tyd e som i kke h ar n og en fors n kelse ( aten cy). H ør yd eksem p l er p å si d en www i n d i g o2 d k/softsyn th

Vejl edn i n g og down l oadl i n k koster 99 kr B etal ti l M obi l ePay 40077 (skri v d n em a -ad resse)

G u i tar P ro h en ven d er s g i sær t g u itar ster og an d re stren g esp i l l ere, m en p rog ram m et er g e så vel eg n et t " a m i n d el g " n od eskri vn i n g , som d e an d re n od ep rog ram m er, vi sæl g er

G u i tar P ro h ar n og e sær g e fu n kt on er, som h en ven d er s g ti l stren g esp i ere, og d sse fu n kti on er fi n d er d u kke i an d re n od eskr vn i n g sp rog ram m er

Læs m ere www. i n d i g o2. d k/g u tarp ro

Pri s ku n 575 kr.

Fagbl adet M u si keren : ” Lyd stu d i e-H ån d b og en kan l æses fra start ti l sl u t (h v s m an h ar en h e som m erfer e! ) el er b ru g es som op sl ag sværk sm å b i d d er, h vi s m an fx v vi d e hvord an et k okkesp i l op tag es, h vi l ken reverb -typ e d er fu n g erer b ed st ti l g u tar og h vord an m an p acerer si n e stu d i em on i torer op t m al t

D en n e fan tasti ske b og kan an b efa es ti l a e, u an set om m an er m u s ker m ed h jem m estu d e, l yd tekn i ker, p rod u cer stu d erend e e er u n d ervi ser” Lydstu di e-h ån dbogen 1 el 2 Ku n 249 kr.

1 0
Gu i tar Pro 8

Ph otoScore n odeskan n er

PhotoScore

2.1 95 kr

PhotoScore Ultimate 8 er perfekt til Sibelius og arbejder rigtig fint sammen med Finale, Dorico, Guitar Pro, Notion og Primus med flere.

Sh arpEye

scan n er kom p i cered e n od eark m ed stor n øjagti g h ed og g en ken d er al l e n od esym b ol er, sp eci alteg n , akkord er tekst m ed d an ske teg n m m

R esu l tatet kan åb n es som en xm -fi i al l e n od ep rog ram m er, h vor d u kan tran sp on ere og red g ere n od ern e, l ytte og en d el i g p r n te d et h e e u d g en

H er t h øjre h ar vi skan n et en ken d t d an sk san g (n ed erst) og fået d en g enken d t af Sh arp E ye (øverst) G en ken d el sen er fejl fri

H en t en 30-dages prøve: www n d g o2 d k/sh arp eye (ku n ti Wi n d ows)

Sh arpE ye koster 1 .1 95 kr.

Si bel i u s' eg en n od eskann er, P h otoScore, fu n g erer og så m ed Fi n al e, D ori co og P ri M u s. M ed Si b el i u s h ar d et dog d en ford el , at d et kan startes d rekte fra Si b el i u s, og d e g en ken dte n od er sen d es ti l S b el iu s ved et tryk p å en kn ap P h otoScore er d et p erfekte værktøj, h v s d u skal æn d re et arran g em en t t l en an d en b esætn i n g , foren kl e, tran sp on ere, ænd re form en osv , h vi s d u ku n h ar n od ern e p å p ap r el l er som P D F-fi l . D u sp arer m an g e ti m ers arb ejd e m ed n od escan n i n g P h otoScore everes n u i n k N otateM e n od ep rog ram /-scan n er t l i Pad og i P h on e

Ph otoScore 2. 499 kr.

1 195,Vi har skrevet en dansk vejledning til SharpEye.
Sh arpEye n odeskan n er
Ultimate
1 1

Ban d-i n -a-Box er et i n tel l i gen t akkom pagn em en ts- og arran gem en tsprogram : D et l aver au tom ati sk et kom pl et, professi on el t arrangem en t i al l e sti l arter.

B an d - n -a-B ox g ør d et l et at n å fra d é ti l resu ltat D u kan ave en san g p å to m i n u tter: I n d tast d i n e akkord er, væ g st art og ' B an d et' g år i g an g m ed et fu d t akkom p ag n em en t kom p l et m ed n tro, h arm on i seri n g er og i n d ag te i m p rovi sati on er.

Orkestret er en kvi n tet m ed b as, p i an o, trom m er, g u tar og stryg er m en d u kan b ed e m u si kern e sp l e et h v l ket som h el st i n stru m en t D u h ar og så 1 6 m i d sp or ti l d n råd i g h ed og et au d i osp or som d u fx kan syn g e n d p å M e od i sp oret kan d u b rug e t d i t eg et n stru m en t, m en d u kan og så b ed e

B an d et' om at kom m e m ed et fors ag t l m e od i

B ru g t t akkom p ag n em en t m u ter d u fx kl averet, som d u så sel v sp l er m ed resten af b an d et'.

P rofess on e l e m u si kere b ru g er d et som b acki n g

D er føl g er m an g e sti l arter m ed i n d en for al l e g en rer: Lat n , p op, N ash v l e rock, cel t c, b l u es, reg g ae ca yp so, g yp sy cou n try – ja, sel v tyrol erm u si k m estrer ' b an d et' og jazz al l e afskyg -

n n g er B an d -i n -a-B ox er ri g ti g g od ti l jazz

San g tekst vi ses u n d er p l ayb ack N od er, akkord er og tekst kan skr ves u d som et ' fake-b ook' n od eark N od ern e kan red i g eres

E ksp ortér san g e som M I D I - e l er som WAV-fi er Syn g sam m en m ed ” B an d et” el er sp g u i tar e er b eg g e d e e. B ræn d resu tatet t l en m u si k-CD

Ban d-i n -a-Box pri ser (down l oad) Pro

B an d-i n -a-B ox h ar en l yd som et ægte l i ve-ban d og er det u l ti m ati ve øve-program ti l al l e m u si kere, som h er h ar det perfekte h u sorkester. D et er også fan tasti sk ti l at få n ye i déer ti l san ge el l er i m provi sati on er. P rofessi on el l e m u si kere og studi er kan bru ge det copyri gh t-fri t ti l backi n g.

Sol i sten − en gen i streg

Sol i std el en aver au ten t ske, m el od ske i m p rov sati on er p rofessi on e kval i tet t en h ver san g Væl g m e em forske g e, ken d te so ster Sæt sol i sten ti l at i m p rovi sere om kri n g m el od en D rag ' n' D rop so oen over Cu b ase, Log c el P ro Tool s og arb ejd vi d ere d ér D et er stærkt!

M i di M ag skrev: ” So ofu n kti on en er en l i l l e g en i streg , som v få sel v g arved e so ster t at sp ærre ørern e op ”

Ri gti ge m u si kere

B an d -i n -a-B ox sp l er og l yder som r g t g e m u si kere, for d et er ri g ti g e m u s kere d er sp i l l er.

An d re p rog ram m er b ru g er sam p l ed e i n strum en ter; ku n for B an d - n -a-B ox er d et l ykkes at sam p l e l æn g ere p assag er el l er r ffs og sætte d em sam m en p å en m åd e, så d et l yd er h el t n atu rl i g t

E n af vore professi on el l e ku n der sagde:

” B an d -i n -a-B ox h ar g jort d et m u l i g t for m g at l eve som m u s ker”

H an b ru g er ofte B an d- n -a-B ox som b ack n g i sted et for s t n orm a e orkester

Fu l d pakke, førstegan gskøb 1 095 - 2 275,- 3 975 - 6

Opdateri n g fra forrige vers on er (fx fra 2020 t 2021 ) 575-

Opgraderi n g fra æ dre versi on er; skift m el em M ac og PC 675,-

Skol el i cen ser (m in dstekøb 5 stk )

Skol e Si te-l i cen se (u begræn set, sko en + ærere)

Skol el i cen s opdateri n g, fra al e vers on er

I n kl u deret i pakken / l everes som down l oad

R eal Tracks au di o st larter (fx rock, at n , blu es

M i d Su pertracks

Sti l arter, M D (fx rock, atin , b u es etc)

Sol i ster frem br n ger soli i exception e kva tet

M el odi ster kom pon erer nye m elodier

st Perform an ces, ken

Au di oP h i l e svarer ti U traPAK, m en m ed R eal Tracks i stu d e-kval tet

H ar d u al l ered e en Au d i op h e, er p r sen for en n y p akke 2 900 kr p å U SB -h ard d i sk

Leveri n g som b oks p å U SB -st k el l er U SB -h ardd i sk er d t d yrere en d d own l oad .

M eg aPAK U l traPAK Au di oPh i e
500
-
250,-
350,-
1
2
4 500 -
1 350 - 2 500,- 4 600
-
430,- 900,- 1 900 -
1 2 400,- 1 8 000,- 31 000 -
300,- 500,- 1 1 00 -
oad down l oad U SB-H D
down l
900+ ti m er 1 s200+ ti m er 5 000 t m er 5 000 t m er
etc )
70+ 1 00+ 320+ 320+
750+ 2 300 2 300 2 300
1 50+ 300+ 300+ 300+
1 00+ 200+ 200+ 200+
u
sp er 22 63 1 45+ 1 45+
Arti
dte m
s kere
1 2

Program og manual er oversat til dansk (kun Windows) .

Vi l d u h ave størst g æde af B an d -i n -a-B ox, ska d u tag e U l traPAK, som i n d eh o d er al l e R eal Tracks (au d o-) sti l artern e. Pro-p akken h ar ca. 1 0-1 5% af al l e R eal tracks, m en s M egaPAK h ar ca 20-25% af a l e R eal Tracks

P rog ram m et er d et sam m e i al l e p akkern e, m en ti l b eh øret er større, jo d yrere p akken er

D u kan starte m ed P ro-p akken og sen ere opg rad ere ti fx en M eg aPAK for ca forskel l en p r s m en vi an b efa er, at d u tag er M eg aPAK e er en større p akke

P ro- og M egaPAK everes p å DVD ' er el l er U SBst ck el l er som d own l oad . An d re p akker l everes p å en 2, 5" U SB -h ard d i sk.

Om n i PAK er en sp ec a p akke, som i n d eh o d er ” a t”, h vad P G M u si c h ar l avet af p rog ram m er g enn em åren e og d en koster 6 499 kr p å U SB -H D

R eal B an d D i gi tal Au di o Workstati on (DAW) er i n kl u d eret i al l e Wi n d owsp akkern e

Skol er får 60% m æn gderabat fra 5 stk.

B an d -i n -a-B ox er ti d sb esp aren d e t fx p rod u kti on af u n d erv sn i n g sm ater a e. B an d - n -a-B ox er sjovt og æreri g t for e evern e. N og e h ar p rod u ceret m u si ca s vh a. B an d -i n -a-B ox.

PCPl an et: ” U u d tøm m e g e kreati ve m u g h ed er”

M u si keren s grejnyt

” Øvep rog ram m et over al e øvep rog ram m er”

D an sk San g

” M an får v rkel g m eg et for p en g en e T m u s c-mn u s-on e er d et en u overtru ffen og yd erst tål m od i g p artn er . . . . m p ortøren (I n d i g o 2, red . ) er et af d e fi rm aer, som g i ver seri øs su p p ort – h er b ver d u kke l ad t sti kken ”

Sou n dch eck

” B an d - n -a-B ox er et h am ren d e g od t p rog ram og d et vi l l e n ok være d et p rog ram jeg va g te at ta m ed p å d en b erøm te ød e Ø ”

Pol i ti ken

” Som akkom p ag n em en ts-øvem aski n e og ti l afp røvn n g af n ye kom p osi t on er i d i verse starter er d en u for g n e g For arran g øren et yd erst vel eg n et red skab ti l afp røvn n g af n ye kom p os ti on er n d en d e p ræsen teres for orkestret For m u s kp æd ag og en er p rog ram m et ab sol u t an ven d e i g t d en d ag g e u n d erv sn i n g – E t vi rkel i g t g od t køb ”

M i di M ag: ” Køb d et! ”

1 3

EarM aster Pro ti l pri vate

EarM aster Pro 7: Kom p et d an sk h øre ære i n k m u si kteori t a l e, d er sp i l l er et i n stru m en t el l er syn g er. Ti l M ac og Wi n dows. 445

E arM aster P ro opdateri n g ti l v. 7. 225

EarM aster Al l -Access 1 år er en P ro-p akke, m en som ét års abon n em en t. D et kan b ru g es p å M ac, Wi n dows, i P h on e, i Pad, Ch rom ebook og

An droi d sm artph on e 295

EarM aster Pro Fam i l y: Tre stk t en fam i e 695

E arM aster P ro Fam i l y opdateri n g 350

”Optakt'

s” an m el der skrev:

” D et h e t g ru n d l æg g en d e g od e ved E arM aster er, at m an får en forn em m e se af p rog ressi on s n øvn n g N år p rog ram m et efter h ver l ekti on si g er 97 % ri g t g t F l ot kl aret! el er G od t – 78% Vi l d u

tag e øvel sen g en?, ram m er d et b åd e p et i b e-

l øn n n g scen tret og skab er et vi st overb l i k ”

EarM aster fl erbru gerl i cen s

E arM aster fås som et ab on n em en t Skyen t l et u b eg ræn set an ta b ru g ere (Cl ou d-l øsn i n g)

ti m u si kskol er, g ym n as er, kon servatori er, san gkor e er d i n e fam i l i em ed em m er

Ku rsu s-ed tor t l at ave eg n e sæt af ekt on er, opg aver og test ti l d e stu d eren d e

B ru g er/kl asse forval tn i n g (l okal t /Skyen (Cl ou d ))

Syn kron seri n g i Skyen af resu l tater, op g aver og l i cen ser H o d er styr p å hver en kel ts p ræstati on

D eta jeret stati st k over el evern es resu l tater.

n kl u d ér d i n e eg n e m e od i er d e m e od i ske akti vi teter (d i ktat, b l ad -l æsn i n g , i m i tati on ).

M el od ed i tor red i g erer n ye øve ser: 4-stem m g koral , l ead sh eets, p ol yfon ske m el od i er etc.

P ri n t resu l tater el l er eksp ortér d em t l en CSV-fi l .

m p ortér m el od er fra d i t n od ep rog ram i XM Lform at og b ru g d em i d n e E arM aster l ekt on er.

Cl

ou d Li cen se ti l skol er m . fl .

Cl ou d Li cen se er en ab on n em en tsl øsn i n g m ed

E arM aster P ro p å et u b eg ræn set an tal com p u tere

v a Skyen (I n tern ettet) b eta er ku n for d et an ta

b ru g ere, op retter F jern er I b ru g ere g en e er sætter d em p å p au se, b etal er I i kke for d em

Cl ou d h ost n g g ør d et m u l g t for sko er, l ærere og e ever at syn kron sere l ekti on er og resu l tater

Cl ou d Credi ts gi ver adgan g ti l E arM aster P ro på i Pad, i Ph on e, An droi d sm artph on e, Ch rom ebook og M ac og Wi n dows com p u tere

Vore p ri ser er a ti d l avere en d d e vejl ed en d e

1 0 Cl ou d Credi ts fx 1 0 b ru g ere 1 år 1 .1 50 e l er 7, 67 kr ex m om s p r b ru g er p r m ån ed

20 Cl ou d Credi ts, fx 20 b ru g ere 1 år 1 . 675 e l er 5, 60 kr ex m om s p r b ru g er p r m ån ed

1 00 Cl ou d Credi ts, fx 1 00 b ru g ere i 1 år 5. 750 e l er 3, 83 kr ex m om s p r b ru g er p r m ån ed

400 Cl ou d Credi ts fx 400 b ru g ere i 1 år 1 8. 500 e l er 3, 08 kr ex m om s p r b ru g er p r m ån ed

1 000 Cl ou d Credi ts 1 000 b ru g ere i 1 år 37. 000 e l er 2, 47 kr ex m om s p r b ru g er p r m ån ed

Stort teori ku rsu s

i n kl u deret

E arM aster kan n u b ru g es p å " al l e" p l atform e

D et g ør E arM aster m eg et m ere an ven d e g t for m u s kskol er g ym n asi er og fo kesko en s æl dste k assetr n P ri s ca 1 5 øre p r d ag p r b ru g er

Sam ti d i g er d er kom m et et om fatten d e teori ku rsu s m ed i p rog ram m et H er b l i ver d u h eg l et g enn em en m asse m u si kteor , sam t d i g m ed at d et b i n d es op p å kon krete op g aver i E arM aster

D er er og så tre n tern ati on al t an erken d te stem m e-

træn i n g sku rser m ed i E arM aster: R CM Voi ce, Au ral Trai n er for AB R SM og Cal l of th e n otes

7 1 4

»En time brugt på hørelære er to timer sparet på dit instrument«

Peter Vuust, musiker og hjerneforsker

E arM aster er et fl eksi bel t h ørel æreprogram .

D er er en i n d byg g ed e p erson l g ' Vejl eder', som fører d i g g en n em øve ser af sti g en d e sværh ed sg rad , svaren d e ti l d i t aktu el l e n veau .

Som øvet bru ger kan d u op sætte et avan ceret

øvep rog ram , h vor h ver øvel se kon fi g u reres, som d u v , og h el t n ye ska aer og akkord er kan d efi n eres, h vi s d u h ar sp ec e e øn sker

D et g ør E arM aster ti l d et p erfekte va g , hvad en ten d u er m u s ker, m u s kstu d eren d e el er d u v

forb ed re d n m u l i g h ed for op tag el se p å en vi d ereg åen d e m u si ku d d an n el se E arM aster P ro 7 er og så d et d eel l e va g for a e san g ere

D u får m ere en d 2500 l ekti on er i ku rsern e:

Stan dard ku rsu s og Jazz/B l u es ku rsu s.

1 4 akti v teter ti l h øretræn n g ,

b l ad -san g og rytm er

Sp i l d n e svar m ed et stan d ard M I D I -keyb oard

T sl u t en m i krofon for at syn g e, k ap p e el l er sp i l e d n e svar rea -t m e!

Øv d i g at syn g e og sp e fra n od er (fra b ad et)

Lær at syn g e en m el od i , d u n etop h ar h ørt. Stan d ard og jazz n otat on (R eal B ook styl e)

Lær at syn g e m ed Sol feg e-stavel ser (Sol -Fa)

R ea -ti m e g en ken d el se af d et, d u syn g er e l er sp l l er Øv di g i at syn ge ren t!

B ru g erti l p asset i n terface: n od er, p i an o, g u tar, b as, v ol i n ce o etc )

B ru g erti l p assed e øve ser, n d sti l l es au tom at sk i forh o d ti l d t n i veau

D eta jeret stati st k, så d u kan se d i t frem skri d t

EarM aster ti l én el l er fl ere bru gere:

Pro ti p r vate. Cl ou d t skol er, ærere og el ever, som kan sam arb ejd e vi a N ettet E evern e får P rovers on en , l ærern e får en u d vi d et ærer-u d g ave, som kan styre kl asser og op g aveaf everi n g

TilbådeWindows, Mac,iPad,iPhone, Chromebook og Android smartphone 7 1 5

Skyd genvej ti l drøm m estu di et!

Hørelære øger din chance for at komme ind på konservatoriet, musikvidenskab eller MGK

G en erel l e worksh ops: D e fl este v få m est u d af E arM asters ” G en erel e worksh op s”, h vor du l ed es i g en n em al l e h øre æren s em n er

I Worksh op s kan d u arb ejd e sp eci fi kt m ed em n er som fx m e od i er e er rytm er

Jazz worksh op er E arM asters h ørel ære m ed b l u es, swi n g og syn kop ered e rytm er

” Si n g i n g th e b l u es” kræver l i vserfar n g og øvel se for at n å de ” b l å ton er”

B egyn derku rsu s: D er føl g er d esu d en et kom p l et m u si kteori ku rsu s m ed H er starter d u m ed ford el , h v s d u kke h ar træn et h øre ære før

I B eg yn d erku rset væ g er d u fx ton al i tet, trekl an g e, su b d om n an t Og i n d en for h vert em n e vi l d er så – al t efter, om d et l i g e p asser i n d – kom m e b åd e rytm e-, san g - og akkord øve ser m m

B eg yn d erku rset fører d g g en n em m u si kteori en , i et tem p o, d er p asser d g Og d u p ræsen teres kke for em n er, d er er over d i t n veau .

D en gen erel l e worksh ops' fem gru pper

M ed m ere en d 2 500 n terakt ve l ekti on er p å al l e n i veau er vi l d n e m u si ka ske evn er n å op p å et h el t n yt p an . D u b ver en b ed re, m ere op m ærksom m u si ker og en m ere si kker san g er.

1 . I n terval l er: H er kan al e være m ed , se v om d et b l i ver u h yg g e i g svært m od s u tn i n g en af ku rset

I n terva -sam m en l i g n i n g , -g en ken d el se og -san g :

2. Akkorder: Akkord -g en ken d el se, -omven d i n g er og -p rog ressi on er.

3. Skal aer: Skal a-g en ken d el se skal d u l ære at g en ken d e og n otere en ska a e er en k rketon eart i et n od eark.

4. R ytm er: Sel v p erson er, d er i kke h ar en ton e i l i vet v få d et vi rkel i g t sjovt rytm e-d el en af E ar-

M aster D u b l ver og så b ed re ti at l æse n od er

R ytm el æsn n g , - m tati on , -d i ktat og -korrekti on

5. M el odi er: M e od i sk b ad san g , m el od i m tat on og d ktat.

Jeg er forel sket!

Vi får m an ge begejstrede breve fra ku n dern e.

” D et er jo h e t vi l d t, så fed t B an d-i n -a-B ox er : -)

N u h ar jeg l ed t efter én at l ave m u s k sam m en m ed i 25 år u d en h e d , og n u h ar jeg fu n d et h en d e, h u n h ed d er B an d -i n -a-B ox, ja – jeg er fore sket (h åb er kke m i n kon e l æser d ette)”

H er er al l e ” rosern e” : www. i n di go2. dk/ri sros

Ban d-i n -a-B ox

B an d - n -a-B ox er vores m est p op u l ære p rog ram

D et h ar en stor fan skare b l an d t am atørm u si kere, som m åske i kke æn g ere h ar et b an d at sp l l e

m ed ; professi on el l e ku n stn ere, som b ru g er d et t b acki n g ; stu di er, som i g e står og m an g l er en p ed al -steel -g u i tar, en b od h ran el er m u n d h arp e.

Skol ern e h ar og så tag et B an d -i n -a-B ox ti l si g :

”J eg er vi rkel i g så g l ad for B an d - n -a-B ox. Årets

skol ekom ed i e/m u si ca fi k et h el t even tyr g t l i ft ren t m u s km æssi g t og f ere m u si kl ærere kom og sp u rg te m i g om ' værktøjet', som d e m en te var h e t i m p on eren de D ejl i g t ”

B an d - n -a-B ox sp i l l er som et l i veb an d , for d ets

' R eal tracks' er i n d sp l l et af p rof stu d em u si kere

”J eg h ar al d ri g n og en si n d e h ørt n og et m ere –

u n d skyl d u d trykket – fed t og l ækkert l yd m æssi g t

Fakt sk tror jeg i kke ret m an g e er k ar over m u g h ed ern e i B i aB ; d e tror d et m ere er l eg etøjsafd el n g en M en d e sku l e en d ag h øre d et H OL D DA KÆF T en l yd ”

Lyt ti l B an d -i n -a-B ox: www. i n di go2. dk/bi ab

Få vi gti g nyt vi a em ai l

V skri ver om opdateri n ger af m u si kp rog ram m er, om p rob l em er m ed M ac og Wi n d ows og om tid en s ten d en ser m m m

Vi b ri n g er ti ps & tri cks som g ør d i t arb ejd e m ed m u s k p å com p u ter l ettere og vi oversætter p rog ram m er og arti k er ti d an sk som en servi ce

D er er l et forståel i g e tekn i ske art k er om Th u nd erb ol t og U SB, d e b ed ste yd kort, p rob l em er m ed forsi n kel se l yd op tag el ser, an b efa i n g er af g od e g rati s-p rog ram m er og en m asse an d et.

1 6

– di t m obi l e stu di e

I n di go 2' s n otebooks sam l es af AV D i stri bu tion ved H ol stebro og kal des ABook.

N år d u køb er en AB ook n oteb ook, får d u et af m arked ets b ed ste p rod u kter og serv ce og su pp ort er g an ske si m p e t d en b edste v h ar op l evet

M u si kere vi l være g l ad e for at Ab ook kan l everes m ed to SSD ' er D er kan sættes op t 64 G B h u rt g

h u kom m e se i U SB 3 1 Typ e-C er stan d ard Vi b ru g er n yeste Core i 5 og i 7 CP U ' er, som g ver h øj

h ast g h ed , an g b atteri ti d og l av varm e/støj

D ocki n g stat on kan ti l væ g es

AB ook U n i q u e h er ti l h øjre b ru g es af f ere an erken d te, u d en an d ske m u s k-P C værksteder

D en kan l everes m ed en i 5-1 335U CP U , og d er er kom b i n eret Th u n d erb ol t 4 / U SB 3 1 sokke

D i sp l ayp ort t l stor ekstern skærm . Ku n 1 , 1 kg og

1 5 m m tyk, 20 t m ers b atteri ti d

Sæt en AB ook sam m en p å www. i n d g o2. d k / 2p c og se p r sen straks. Leveri n g sti d en er 2-3 d ag e.

V h ar AB ook' s t l b åd e sko eel even , kon torm u sen , n od eskri veren og d en top -p rofess on el l e m u s ker

D er er h el e 2 års ri g t g g aran ti p å AB ook; og er u h e d et a g evel u d e, rep areres d en p å 1 -2 d ag e.

14" ABook Unique

Tastatur med lys. Thunderbolt 4. 13. generations Intel i5 CPU.

Op til 24 GB DDR4 3200 MHz RAM. Flot skærm og aluminiumskabinet.

Væl g sel v del en e ti l di n n otebook.

M an g e d rop p er d en stati on ære com p u ter, n år d e ser, h vad en AB ook m ed 64 G B R AM , Core i 7 e er 9 CP U i n yeste g en erati on , N VM e M 2 SSD og skærm 3840x21 60 (4K) kan trække

PC ti l m u si kprodu kti on

b e q u i et P u re B ase

600 B l ack

D ette

d æm p ed e og sti ren e

kab i n et er d et foretru kn e

b an d t vore ku n d er

Sm u kt

Ti vores ” yd l øse” P C b ru g er v et d æm p et tower i h øj kval i tet m ed term ostatstyred e, sti l e b æsere p å kab i n et og CP U . Strøm forsyn n g en er yd l øs.

B u n d kortet er fra Asu s (i vore øjn e verd en s b edste), n yeste ch i p set fra I n tel . CP U -kø ern e er m eg et støjsvag e SSD ' ern e d røn h u rt g e G rafi kkortet (I n tel ) trækker to skærm e og er u d en b l æser

Al t er sat sam m en u d fra d e an b efa n g er, d u f nder h os an erken d te u d en l an d ske m u si k-P C værksted er m en kan ti l p asses d i t b eh ov 1 00%

E n b i g , stan d ard com p u ter kan være OK t l

M i d i -m u si k og for am atør-m u si keren , m en sti l l er d u

l i d t større krav ti l m u si kp rod u kti on en og vi l d u og så arb ejd e m ed h ard d i sk-record i n g i m an g e sp or og m ed avan cered e effekter og sam p l ed e l yd e, så er der n g en vej u d en om vores d ed i kered e m u s k-P C.

Læs m ere p å: www. i n d i g o2. d k/i 2p c

A
1 7

Pri ser i n kl . m om s, m aj 2024

Forb eh o d for fejl og p r sæn d r n g er Kon takt os for bedste pri s!

P r ser t skol er, ærere og stu deren de står m ed rødt

H ån dh ol dt optager

U SB

Ol ym pu s LS-P 5 1 6 G B R AM , tre m krofon er 1 649

Ol ym pu s LS-P 5 n kl etu i og p rof vi n dh ætte 1 949

Ol ym pu s LS-P1 , 4 G B R AM 999

Ol ym pu s D M -720, 4 G B R AM D K m en u & tal e 1 399

Lydkort U SB

Stei nberg U R 22C 1 350

U R 22C R ecordi n g Pack n k h ørete efon , m i krofon

Cu b ase AI Cu b as s L E , WaveLab L E 2050

U R 22C G u i tar R ecordi n g Pack 2595

U R -RT2 (R u b ert N eve D esi g n ) 1 975

U R 24C 1 750

U R 44C 2395

U R 81 6C 4695

I XO1 2 900 I XO22 1 350

I XO22 R ecordi n g Pack 21 50 I XO22 Podcast Pack 1 650

Tascam U S1 6x08 2798

D i gi tal podcast m i xer

U SB

Tascam M i xcast4 podcast m xer 3295

Vi rtu el l e i n stru m en ter

Cool Soft Vi rtu al M I D I Syn th , d an sk vej edn i n g 99

Wal l an der N otePerform er 4 895

Stei nberg Absol u te 6 VST I n stru m en t Col l ecti on 3599

G roove Agen t 5 (E du . 799) 1 299

H ALi on 7 (E du . 1 545) 2399

Garri tan CFX Con cert G ran d 1 650

Cl assi c P i pe Organ 800

Con cert & M arch i n g B an d 1 1 502

H arps 800

I n stan t Orch estra 1 300

Jazz & B i g B an d 1 1 00

Person al Orch estra 1 1 00

Worl d I n stru m en ts 1 1 00

Pl u g-i n s, l ydbeh an dl i n g

An tares Au to-Tu n e P ro 1 1 3450

Au to-Tu n e Arti st 2600

Au to-Tu n e E FX 1 700

H arm on y E n gi n e E VO 21 00

Au di o Ease 360pan su i te

Al ti verb 7 R egu l ar, con vo u t on reverb

Al ti verb 7 XL con vol u ti on reverb

B arbabatch 4 3000

I n door

Sn apper

Speakerph on e 2

Cel em ony Assi stan t 1 795

M el odyn e E di tor 2895

M el odyn e Stu di o

KOM POSI TI ON og arran gem en t

Ban d-i n -a-Box P ro

B an d-in -a-B ox M egaPAK

B an d-i n -a-B ox U l traPAK 3975

B an d-i n -a-B ox er en eståen d e som d n b ack n g g ru p p e

Lyt ti l det på vores h jem si de www i n di go2 dk/bi ab

H v s d u b esti er B an d-i n -a-B ox som box (U SB -h ardd sk el er -st k) er p r sern e h øjere en d d e oven ståen de Kon takt os for b ed ste p r s

V er b i i g ere en d p rodu cen ten s eg en sh op

Au di o-edi teri n g og -m asteri n g

Stei nberg Wavel ab Pro 1 2 l yd op tag el se, red g eri n g restau reri n g , p rocesser n g , m aster n g (E du . 1 850) 3675

WaveLab P ro 1 2 M u l ti u ser (m n dst 5 stk) 1 039

WaveLab P ro 1 2 M u l ti u ser opdateri n g 445

WaveLab P ro 365 års-ab on n em en t 745

Stei nberg Wavel ab E l em en ts 1 2 (E du . 495) 745

DAW / sequ en cer Au di o / M I D I

M i xcraft 9 Pro Stu di o 1 295

PreSon u s Stu di o On e 6 Arti st (E du 41 9) 759

Stu di o On e 6 Arti st u p g rad e fra t d i g ere 379

P reSon u s Stu di o On e 6 Professi on al (1 669) 2999

Stu di o On e 6 P rofessi on al u p g r fra P rofessi on al og fra P rodu cer (E du . 61 9) 1 1 39

Stu di o On e 6 P rofessi on al u p g rad e fra Arti st 21 99

Stu di o On e 6 P rofessi on al kon ku rren top g rad er n g fra Cu b ase Son ar m f 21 99

Stei nberg Cu base Pro 1 3 (E du . 2500) 41 00

Cu base P ro 1 3 kon ku rren topgraderi n g fra Ab l eton

L ve, Avi d P ro Too s Log i c P ro X Cakewa k Son ar F L

Stu d i o, M otu D i g i ta Perform er P reSon u s Stu d o On e

P ro, P rop e erh ead s R eason 2500

Cu base P ro 1 3 u pgrade fra Cu base AI 1 2 21 95

Cu base P ro 1 3 M u l ti u ser (m n d st 5 stk) 1 025

Cu base P ro 1 3 M u l ti -u pdate fra Cu base 6-1 2 445

Cu base P ro 1 3 Crossgrade M u l ti u ser 525

Cu base P ro 365 års-ab on n em en t 745

Stei n berg Cu base Arti st 1 3 (E du . 1 400) 2300

Cu base Arti st 1 3 u pgrade fra Cu base AI 1 3 1 1 95

Stei n berg Cu

(E du 475)

2300
4400
7500
6200
550
3500
4995
1 095
2275
Cu base E l em en ts
3 M u ti u ser 300 Cu base E l em
ts
M u ti -u pgrade
50
base E l em en ts 1 3
700
1
en
1 3
1
1 8

H ØRELÆRE og TEORI

EarM aster Pro 7 A tom fatten de dan sk h øre ære 445

E arM aster P ro 7 opgrader n g 225

EarM aster Pro 7 Al l -Access 1 års abon n em en t ti l i OS, An droi d, M ac og Wi n dows 295

EarM aster Pro 7 Fam i l y (3 l cen ser ti en fam i e) 695 E arM aster P ro 7 Fam i l y opgraderi n g 350

EarM aster Cl ou d 1 0, ti en fam i e, et kor et orkester t l b åd e M aci n tosh W n d ows og i Pad/i P h on e 1 1 50

EarM aster ti l skol er, kor, orkestre, fam i l i er m fl

LYD STU D I E -H ÅN D BOGE N 1 & 2, m ed særd el es b ru g -

b are n form ati on er t l a e m u s kere og stu d i etekn kere

Stykp r s = 249 kr B eg g e b øg er sam et = 449

M u si kprodu kti on og Sou n ds, æreb og m ed v deoer 249

N OD ESKRI VN I N G

D ori co E l em en ts 5 (Ste n b erg /Yam ah a) (E du . 475) 700

D ori co Pro 5 (E du 2500) 41 00

D ori co P ro CG kon ku rren topgraderi n g, ti b u d , h v s du h ar F n al e e l er S b e u s i forvejen (E du 1 300) 21 50

D ori co P ro M u l ti , fra 5 stk 1 025

D ori co P ro M u l ti Crossgrade fra F n al e/Si b e i u s 525

D ori co P ro 365 1 -års ab on n em en t 745

D ori co P ro u pg 1 og u pg 2 445 / 525

Gu i tar Pro 8 n odeskri vn i n g m foku s p å g u i tari ster 575

Fi n al e 27 n od eskr vn n g sp rog ram (E du . 895) 2495

Fi n al e 27 u pgrade fra a l e æ d re vers on er 895

Fi n al e ti l bu dspri s, h vi s d u h ar S b el u s forvejen 995

Trade U p fra Fi n al e P ri n tM u si c og Son gwri ter 895

F n al e 27 skol el i cen ser pr. stk. 895

Fi n al e 27, skol el i cen s opgraderi n g 595

Pri M u s er på dan sk i n k u si ve dan sk skærm -m an u a .

Pri M u s Pu bl i sh er, u n d erv sn i n g og ayou t ét. 2795

P u bl i sh er Academ i c 1 995

P u bl i sh er kon ku rren t-opgraderi n g fra an d re kom m erci e e n od eskr vn n g sp rog ram m er 1 595

Pri M u s Professi on al 1 595

P rofessi on al Academ i c 1 395

P rofessi on al kon ku rren t-opgrader n g fra an d re kom m erci e e n od ep rog ram m er 1 1 95

Pri M u s Li gh t 795

Li gh t Academ i c (stu deren d e og u n dervi sere) 695

Li gh t kon ku rren t-opgraderi n g 695

P ri M u s sko e-l i cen s P u b l sh er t al e ærer-P C' er

L i g h t-vers on er ti sko en s e ev-P C er 7995

P ri M u s h om e-l i cen s L g h t-versi on ti a l e el ever h jem m e

Kan og så b ru g es t l fx et h el t san g kor 3995

P ri M u s sko e l i cen s kon ku rren t-opgraderi n g 5995

P ri M u s h om e l i cen s kon ku rren t-opgraderi n g 2995

P ri M u s trykt dan sk m an u al på ca

Si bel i u s U l ti m ate n odeskr vn n g , p erp etu a cen s = ved varen d e ( øb er i kke u d) (E du 2695) 5400

Si bel i u s U l ti m ate, 1 -års abon n em en t (E du 899) 1 700

Si bel i u s U l t abo Trade U p fra Fi n al e m fl 1 300

Si bel i u s U l ti m ate m . P h otoScore 6700

Si bel i u s U l ti m ate E du . + P h otoScore/Au di oScore 5400

Si bel i u s U l ti m ate, 1 -år ren ewal /forn yel se 900

Si bel i u s U l t m ate, 3-år ren ewal /forn yel se 1 800

Si bel i u s U l ti m ate, 1 -år u pgrade fra æ dre vers on er 1 500

Si bel i u s U l ti m ate, 3-år u pgr fra æ dre vers on er 2800

Si bel i u s U l t. M u l t u ser E du . Li cen s, m n d st 5 stk 1 099

Si bel i u U l ti m ate u pgrade, M u l ti u ser E du . 299

Si bel i u s TE AM 1 -års ab on n em en t m ed fu d kon trol over a l e b ru g ere, m n d st 1 0 stk (E du . 299) 1 799

Si bel i u s Arti st, m i n d re u d g (ti d S b e u s Fi rst) 1 500

Si bel i u s Arti st ren ewal , forn ye se efter 1 år 600

Si bel i u s Arti st 1 -år abon n em en t 900

N odescan n i n g og -ti l beh ør

Cool Soft m i di -syn th , g od e l yde t al e n od ep rog ram m er, fyl d er ku n l d t, n g en forsi n kel se, oversat ti dan sk 99

N eu ratron P h otoScore U l ti m ate, n od escan n i n g 2499

N eu ratron P h otoScore opgraderi n g 1 1 95

Sh arpE ye n odescan n er g em m er i M u si cXM L T al e n od ep rog ram m er 1 1 95

Wal an der N otePerform er 4, ri g t g g od e i n stru m en tl yd e m ere d yn am sk p ayb ack Si bel i u s, Fi n al e og D ori co Fy d er ku n 2 G B (Si b e i u s Sou n d s fy der 35 G B ) 895

376 si
200 PriMus kan bestilles med en trykt, dansk manual 1 9
der

Kære m u si ker. . .

I n di go 2 er et l l e, ekskl u si vt fi rm a.

Vore ku n d er er v rkel i g g l ad e for at h an d l e h os os

D et si ger ku n dern e om I n di go 2:

” D et er d og ved erkvæg en d e at tal e m ed d i g .

D u kan sg u ' m ere en d d i t fad ervor.”

” TAK for en fu l d stæn d i g FAN TAST SK, FOR RYG E N D E , FOR M I DAB E L su p p ort! ! ”

” Vi h ar a d r g op l evet m ag en ti l kval tet en d i al og m ed en l everan d ør – Si m p e th en forb l øffen d e.”

” Tak for svaret, al t d u d tøm m en d e og n æsten u forståel i g t h u rt g t I m å si d d e p å sp ri n g for at b etjen e os ”

”J eg vi kke skam rose d i g , m en for p okker, hv s an d re forretn n g sd ri ven d e g av l i g e så g od servi ce, vi l e d et være r g ti g d ejl i g t og n em t at h an d l e ”

” TAK for d i n fan tasti ske og kom p eten te servi ce og ven l g h ed . ”

” D ææææææææææ m e h u rti g servi ce! : -) R en forn øjel se at h an d e m ed d i g . Tak for g od serv ce –as u su al ”

” D et h ar været h el t vi l d t d ejl i g t at b est l l e h os en , d er er så i m ød ekom m en d e, en g ag eret og v d en d e.”

” H er er l d t ti en g o' f aske rød vi n , m ed stor TAK for en fu l d stæn d i g fan tasti sk serv ce og ven i g h ed ”

” Fan tasti sk servi ce – overg i k fu l d stæn d i g d et forven ted e”

Afs. : I n d go 2, Verm u n dsgade 1 2, D K-8260 Vi by J. , tl f. 60 60 90 83 indigo Specialiseret i dansksprogede musikprogrammer

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.