Page 1

Evangelisch Nieuws Blad

Driemaandelijks Magazine, 32ste jaargang nr.2 V.U VEG/Peter Bordon, Nederzwijnaarde 23, 9052 Gent-Zwijnaarde.

Hoop geven Blijven staan bij wat bedroefd maakt pagina 04

Hoe doorgeven wat ik niet ontvangen heb pagina 06

Timokids pagina 10

Kosovo, een complex land pagina 13

Strip Moord in Leuven pagina 19


Inhoud juni 2012 Inleiding Blijven staan bij wat bedroefd maakt Hoe doorgeven... Nieuws uit de gemeenten Timokids Ontwikkelingen in Europa Zendingsnieuws Strip Moord in Leuven

pag. 03 pag. 04 pag. 06 pag. 08 pag. 10 pag. 13 pag. 14 pag. 19

De redactie behoudt zich het recht artikelen in te korten of aan te passen. Colofon De V.E.G. is een vereniging die evangelische gemeenten samenbindt met de bedoeling elkaar met raad en daad bij te staan. Het bestuur, dat leiding geeft en coördinerend werkt naar verschillende activiteiten, bestaat uit: Wout van Wijngaarden, voorzitter Peter Bordon, algemeen secretaris Martin Gevaert, penningmeester Erwin Braet, boekhouder Leden zijn: Martin Lelie, Jannes Kalkhuis en Adri v.d. Berk VEG-Dienstencentrum Dit dienstencentrum omvat verschillende departementen van waaruit de gemeenten gediend en geholpen kunnen worden. Zo zijn er ‘diensten’ voor de Jeugdwerking, Gemeenteopbouw, Communicatie, e.a. Ook de Vlaamse Evangelische Familiedag valt hieronder. Via het kantoor is materiaal voor evangelisatie en gemeente-opbouw verkrijgbaar, evenals een adressenlijst van evangelische gemeenten Voor alle informatie: V.E.G.-kantoor Nederzwijnaarde 23 9052 Gent-Zwijnaarde tel. 056-42.40.19 e-mail: peter.bordon@veg.be website www.veg.be Legaten Ik legateer vrij van rechten aan de VZW Vereniging van Vrije Evangelische Gemeenten een bedrag van € ………….. om te worden afgegeven zonder kosten, drie maanden na mijn overlijden. Giften U kunt giften voor het VEG-werk overmaken op rekeningnummer IBAN: BE74 0013 5462 5107 BIC: GEBABEBB

het ENB verschijnt 4 keer per jaar Uitgave: Toezendingen voor: Maart 10 januari Juni 10 april September 10 juli December 10 oktober

Inleiding door Peter Bordon, secretaris VEG Dit jaar gaat het hoofdartikel telkens over pastoraat. In het vorig ENB was er het inleidend artikel ‘Met mensen op weg gaan’, waarbij werd genoemd dat we allemaal aan pastoraat doen. We delen ons leven met anderen en zijn op anderen betrokken . In het artikel op de volgende bladzijde wordt de aandacht onder andere gelegd op het geven van hoop. Hoop, die zo fundamenteel is in ons leven. We mogen elkaar in de gemeente hoop geven en we mogen hoop brengen in een wereld, die geen hoop meer heeft.

Hoop geven… Hoop heeft ook alles te maken met de uitnodiging hieronder voor de viering van ons jubileum op 1 november samen met ECV en Breeze (de jongerenwerking van het EJV). We mogen dankbaar terugblikken op de vele jaren waarin de Heer aan velen hoop heeft gegeven en zo Zijn gemeente heeft gebouwd en… we willen vooruitzien hoe we in de toekomst hoop in de Heer Jezus mogen blijven verspreiden als gemeenten.

Jubileum 50 jaar VEG - 40 jaar ECV - 10 jaar Breeze In de eerste helft van de vorige eeuw heeft God grote dingen in ons land gedaan. De gemeenten groeiden snel zowel in aantal als ook in diepte. Wereldoorlog II heeft veel geestelijke schade aangebracht. Er was verdeeldheid en na de oorlog was het zeer moeilijk werken. De “opwekking” van het begin bracht ook mee dat men niet zo’n goed zicht had op hoe men precies gemeente wilde zijn. Eind jaren ‘50 werd daarom een comité opgericht die met voorstellen moest komen om tot de vorming van een kerkbestuur te komen.

100

In 1962 werd onze vereniging opgericht met de naam: “Vereniging van Vrije gemeenten der BEZ”. Er traden 8 gemeenten toe die samen gingen optrekken. We hebben dus iets te vieren. De VEG bestaat 50 jaar. Op 1 november hopen we daar op een bijzondere wijze aandacht voor te hebben. Direct aansluitend op onze jaarlijkse Familiedag hopen we vanaf 18.15 uur samen te zijn met zeer velen om dit te vieren en God de eer te geven. Omdat het ECV 40 jaar bestaat en onze samenwerking warm en hartelijk is, zullen we dit feest samen met hen vieren. En onze vreugde kan niet op, want ook Breeze zal meevieren. Die bestaan 10 jaar en willen graag God eren voor Zijn zegen. Het wordt dus een driedubbel feest. Van harte willen we jullie daarvoor uitnodigen. Welkom op de Familiedag die in het ICC te Gent doorgaat en welkom op het jubileum in zaal Capitole in Gent. Wout van Wijngaarden, voorzitter VEG

03


Pastorale modellen

door Gerrit Houtman - Bethesda - deel 2

Blijven staan bij wat bedroefd maakt Wat zijn dit voor gesprekken die gij met elkander voert? Lucas 24:17

Er buiten staan Vragen stellen en belangstelling schenken kunnen echter ook heftige reacties oproepen. Hier verwijten ze Jezus een vreemdeling te zijn die er niets van begrijpt. Ze zetten Hem als het ware buiten hun leven en maken Hem tot een buitenstaander. Zo kun je als pastor ook het gevoel hebben dat je er buiten staat en je weinig ruimte krijgt om binnen te komen. Begrijpelijk, want leed en pijn maken een mens voorzichtig en wantrouwend. Pastoraat is werken aan vertrouwen. Is het niet opvallend dat Pastoraat is gericht het grootste gedeelte van het gesprek in Lucas 24 op het laten herleven wordt ingenomen door het verhaal van Kleopas? van de hoop Zoals Jezus ruimte gaf aan deze volgelingen om hun verhaal te delen moeten wij dat ook doen, wil er een basis komen opdat ook wij iets kunnen delen en voor hen een zegen kunnen zijn. Je zult daarom de prijs voor het pastoraat moeten willen betalen en met gevoelens van afwijzing om kunnen gaan. Er buiten staan heeft echter ook voordelen. Het maakt dat je met meer respect naar de levensloop van de ander kunt kijken en beter de gevoelens van de ander kunt waarnemen zonder direct iets te willen veranderen of op te lossen. Er buiten staan helpt ons om respectvol te zijn en te wachten op de leiding van Gods Geest.

In de tweede fase van het gesprek met de Emmaüsgangers begint Jezus hen vragen te stellen. Vragen over wat hen beroert, bezighoudt en raakt. Vragen die hen stil doen staan bij zichzelf en naar hen zelf doen kijken. Vragen stellen is echter niet altijd fijn, ze kunnen ook frustreren en irriteren omdat je moet uitleggen wat je voelt en je je niet onmiddellijk begrepen voelt. Kleopas roept verontwaardigd uit of Hij de enige vreemdeling is die er niets van begrijpt. Het zijn ook vragen die hen uitnodigen om te delen en Hem te vertellen wat hen bezwaart en bedroefd maakt. Vragen die opluchting en ruimte geven en op de duur ook helend werken. Laten we goed beseffen dat als Jezus ons vragen stelt, Hij dit niet doet om de juiste diagnose te stellen (die kent Hij al), ook niet om ons in de val te laten lopen. Hij doet het, omdat Hij diep geïnteresseerd is in ons en deelgenoot wil worden van ons leven. Ook al duurt het even voordat we dit doorhebben (bij de Emmaüsgangers pas toen ze met Jezus aan tafel zaten en Hij het brood brak, bij ons misschien pas na een ellendige periode of een verrassende gebeurtenis), wanneer we dit begrijpen zal het niet alleen onze relatie met Hem maar ook ons pastoraal handelen totaal veranderen. Vragen Vragen stellen in het pastoraat is gevaarlijk. Soms ben ik bang om aan iemand te vragen hoe het met hem gaat. Ik weet immers dat de kans groot is dat ik een antwoord krijg waar ik me niet gemakkelijk vanaf kan maken. Dat er wel eens een heel eerlijk antwoord kan komen dat mij zal dwingen om mijn volledige aandacht te geven en te luisteren naar wat er werkelijk op het hart van de ander ligt. Vragen stellen doet de ander stilstaan en creëert ruimte om hem met zijn eigen leed in contact te laten komen en te delen wat er innerlijk beleefd wordt. Tegelijk verhindert dit stilstaan mij als pastor om door te gaan. Mijn vaart wordt als het ware onderbroken en de pastorant doet alle appèl op mijn aanwezigheid. Ik herinner mij dat ik jaren geleden tijdens een ontmoetingsdag terloops aan een jonge weduwe vroeg hoe het met haar ging. Na haar eerlijk negatief antwoord werd ik gedwongen om stil te staan bij haar proces en daar alle zorg aan te geven. De nood van de ander onderbreekt vaak onze geplande bezigheden en zetten ons programma op zijn kop. Natuurlijk moeten we aan de ene kant voorzichtig zijn en onze agenda’s niet door de (oneindige noden) van anderen laten bepalen. Om goed pastoraat te kunnen doen is een gezonde zelfzorg zeker vereist. Aan de andere kant, als we ons nooit laten onderbreken en geen voorrang durven geven aan de nood van de ander, hebben we niet goed begrepen wat het is om pastor te zijn.

De lange weg Ruimte geven aan het verhaal van de ander kan lastig zijn. Het kan zoveel en zo verwarrend zijn, dat we onze aandacht er bij verliezen. Het kan zelfs weerzin bij ons oproepen omdat we moeite hebben met de hulpeloze rol van de ander. Het kan ons boos maken omdat we vinden dat de pastorant zijn eigen aandeel niet ziet. Toch is de ingang naar iemands hart een lange weg. Begrip, ruimte en aandacht zijn de voorwaarden om tot een ontmoeting te komen. Een ontmoeting die hier eindigt in een totaal andere gemoedsstemming en met een focus op de ander en niet meer op zichzelf. Meer dan woorden Er is nog iets met het aandacht geven. We lezen hier dat ze bleven staan met een somber gelaat (vers 17). Goed luisteren betekent ook goed kijken. Zien naar de gezichtsuitdrukking, gebaren of totale lichaamshouding. Soms vertellen ze ons meer dan woorden. Als mensen zo gesloten zijn dat je de woorden er soms uit moet trekken kun je hen altijd nog proberen te begrijpen via hun nonverbale taal.

04


Hoop Midden in het gesprek zegt Kleopas: wij echter leefden in de hoop (vers 21). Pastoraat is gericht op het laten herleven van de hoop. Niemand kan leven zonder hoop en velen zijn gedesillusioneerd door teleurgestelde hoop. Hoop geven betekent dat je met de ander naar de toekomst kijkt, naar wat het kan worden en hoe het huidige leed betekenis kan krijgen. Hoop is de toekomst naar het heden trekken in het vertrouwen dat God alle dingen laat medewerken ten goede. Hoop geven is geloven dat, in en ondanks alles, er een plan is. Is dit niet de mooie kant van ons pastoraat, de reden waarvoor het doen, ons diepste verlangen: mensen weer hoop geven?

Volgende keer stap 3 uit het Emmaüsmodel: de zin van de Schrift ontsluiten Literatuur Dr H.C. Van der Meulen de pastor als reisgenoot, pastoraal theologische gedachten over geestelijke begeleiding Boekencentrum, Zoetermeer 2004

Pastorale tips om goed te kunnen luisteren moet je tijd maken en kunnen maken stel open vragen die niet normerend zijn of de ander in een bepaalde richting drijven laat je niet ontmoedigen door heftige negatieve reacties van de ander, je krijgt niet automatisch mandaat, je zult het moeten verdienen let op de lichaamstaal van mensen, ze vertellen ons soms meer dan woorden aanvaard dat je soms buitengesloten wordt en slechts van afstand de ander mag helpen respecteer dat de ander een tempel is van de Heilige Geest die wij niet zomaar mogen binnendringen, heb respect voor de levensweg van de ander en respecteer vooral het proces dat God gaat met deze persoon

“Fonds voor jonge werkers” Er is een dringende nood aan financiën voor meer werkers in onze 31 gemeenten! De VEG heeft een Fonds voor jonge werkers opgericht, om de werking van de VEG-gemeenten te ondersteunen. Dit Solidariteitsfonds stelt beurzen beschikbaar voor startende Vlaamse werkers. We willen een warme oproep doen om dit Fonds te steunen. Elke gift, hoe klein ook, is welkom. Volgende 3 werkers worden vanuit het Fonds betaald: Jasper Meganck, stageair-voorganger in Aarschot. Jasper wordt 1 dag door de gemeente en 1 dag door het Fonds ondersteund. Rekeningnr. om Jasper te steunen IBAN: BE74 0013 5462 5107 - BIC: GEBABEBB op naam van VEG met vermelding “steun Jasper Meganck” David Buntinx, jeugdwerker in West- en Oost-Vlaanderen wordt halftijds door het Fonds betaald. Rekeningnr. om David te steunen IBAN: BE80 0355 2070 9377 - BIC: GEBABEBB op naam van VEG met vermelding “steun David Buntinx” Henri Menheere, jeugdwerker in West-en Oost-Vlaanderen. Henri wordt voor 1/4 ondersteund door het Fonds. Rekeningnr. om Henri te steunen IBAN: BE74 0013 5462 5107 BIC: GEBABEBB met vermelding ‘steun Henri Menheere’ Indien u een legaat wil schenken of meer informatie over dit fonds wil ontvangen, kan u contact opnemen met Peter Bordon, algemeen secretaris VEG. Moorselestraat, 65 - B-8560 Wevelgem - 056-42.40.19 - peter.bordon@veg.be

05


Hoe kan ik doorgeven, wat ik niet ontvangen heb? Door Fokkeline Mayens – deel 5

‘Je mag zijn wie je bent!’ Maar ik voel me altijd schuldig… Enkele jaren geleden stond een buurvrouw voor onze deur. Vol trots vertelde ze dat haar dochter paardrijles kreeg. Onze oudste dochter, Liesbeth, stond met stralende ogen naar haar te luisteren. Dat was ook haar grootste wens…. Wetende dat papa en mama dit niet konden betalen, besloot ze zelf te sparen voor haar eerste paardrijlessen en sindsdien belandde elke cent die ze aan de kant kon leggen in haar spaarpot. Inmiddels heeft zij de eerste paardrijlessen gehad en, trots op onze dochter, volgen we elke les die ze krijgt. Maar diep in mijn hart voel ik me ook schuldig. Had ik haar dit niet eerder zelf moeten geven? Is dit wel eerlijk tegenover de andere kinderen? Wat zullen mensen rondom ons ervan zeggen dat ze paardrijles krijgt? In mijn opvoeding naar Liesbeth communiceer ik ‘Je mag zijn wie je bent!’ Maar waarom voel ik me dan zelf altijd schuldig? Je mag zijn wie je bent Jij mag zijn wie je bent! God heeft jou uniek geschapen met gaven en talenten, bestemd voor Zijn doel. Luisterend naar de stem van onze Vader, gehoorzaam aan Zijn wil en woord, mogen we als mensen volkomen onszelf zijn. We mogen eenvoudig uitleven wat God in ons gelegd heeft. Een kind moet je helpen zijn hart te ontdekken. Hij moet weten dat hij een onvervangbare rol speelt in het grote verhaal van God. Niemand kan ons bieden wat Hij aan te bieden heeft. In deze zoektocht is het nodig alle verwachtingen die buiten God om gaan, aan de kant te zetten, om zo de verlangens die God in je hart heeft gelegd, te kunnen ontdekken. Vragen als: ‘Wat zou je graag zien gebeuren of veranderd willen zien? Wat trek je je aan?’ kunnen helpen in het denkproces want ‘daar waar God ons roept komen de grote honger van de wereld en ons diepe verlangen samen’. Je ziet een nood in deze wereld en je hebt een verlangen om er iets aan te doen. Dit verlangen mag je biddend in daden omzetten. Ook als ouder, moet je regelmatig je eigen hart onderzoeken. Zijn mijn verwachtingen van mijn kind de juiste of projecteer ik mijn eigen verlangens op hem? Naast het ontdekken van je hart is de boodschap van onvoorwaardelijke liefde erg belangrijk. God, en jij als ouder, houdt van hem zoals hij is, en niet wanneer hij aan een bepaald plaatje voldoet.

Om te leren omgaan met schuldgevoelens, is het belangrijk om te ontdekken wat jouw worstelingen zijn. Je mag de gedachten ontdekken die achter je schuldgevoelens schuilgaan en toetsen of God ook zo denkt. “Wat zullen anderen van mij zeggen?” Wat weegt voor jou zwaarder, dat wat God zegt, of wat anderen zeggen? Probeer te weten te komen wat God over je zegt, en neem deze positie in. Zie je God als een God die je steeds vermaant, of iemand die je bemoedigt en zegt: “Je doet het goed!” (Rom. 8:31-34)? “Ik denk dat dit van mij verwacht wordt…” Wanneer mensen iets van je vragen, vraag je jezelf dan ook af of dit wel je taak of plaats is? Vaak doe je de dingen om niet afgewezen te worden. Of je doet ze om aan jezelf te bewijzen dat je een goed christen bent… Probeer bij elke verwachting die je ervaart, te luisteren naar God. Wat wil Hij op dit moment van mij? (Micha 6:6-8) “Ik moet” Maar moet ik echt? Wat is de wil van God? Wat is goed in deze situatie? God geeft ons de ruimte om te kiezen. Liefde is geen verplichting in het moeten. (Ps 51:18-19)

Maar ik voel me altijd schuldig… Hoe komt het dat we zo dikwijls worstelen met schuldgevoelens? Dat we handelen uit schuldgevoelens? Waarom is het zo moeilijk om jezelf de boodschap: ‘Je mag zijn wie je bent!’ eigen te maken? De reden is dat we ons niet geliefd en geborgen weten in God. Door gebeurtenissen uit je verleden heb je geleerd dat liefde voorwaardelijk is. Je bent iets waard ‘als…’. Hieruit ontstaan vaak verwachtingen die je moet waarmaken en die niet overeenkomen met wie je heel diep van binnen bent of wil zijn. En dit wordt dan een patroon. Je doet dan wat van je verwacht wordt, maar omdat je hart er niet bij betrokken is, voel je je schuldig en gefrustreerd. Daarom is het zo belangrijk je hart te kennen en te ontdekken wie je bent, in wat je kunt geven. Gods liefde is onvoorwaardelijk. Hij zegt heel eenvoudig: “Ik hou van jou, zoals je bent!” 06


Verbondenheid - Verandering - Vorming

“Ik kan het niet” Vaak hanteer je als maatstaf dat je alles moet kunnen. Je doet de dingen, ook al bezit je niet de gave. Dienen kan betekenen dat je voor een bepaalde tijd iets doet wat je minder ligt, en waarin je de Heer mag vertrouwen dat Hij je erbij zal helpen. Dit besluit van dienen wordt dan vanuit gehoorzaamheid gedaan en bewust genomen. Dienen vanuit schuldgevoelens stelt zich geen vragen en is slaafs, terwijl we voor God juist niet alles hoeven te kunnen. Je mag leren leven vanuit je sterktes en gaven. “Hij geeft mij de schuld, legt het probleem bij mij”. Als een ander dit bij mij legt, ben ik dan ook werkelijk schuldig of kan het probleem ook bij de ander liggen? Iemand die manipulatief de schuld bij een ander legt, heeft vaak zelf een probleem. “Ik durf niet nee te zeggen” Dit komt vaak voort uit de angst voor afwijzing. Maar op grond waarvan zeg ik nee? Omdat ik het niet durf en bang ben om afgewezen te worden, of omdat ik voor God besluit dat het op dit moment niet de juiste prioriteit is? “Ik probeer het de volgende keer anders of beter te doen”. Dit is vaak een houding om jezelf te beschermen. Als je streeft naar perfectie kan je er misschien voor zorgen dat niemand je kan beschuldigen, of af kan wijzen. Helaas is dit voornemen nooit waterdicht en zijn er altijd wel momenten dat iemand je kan afwijzen of niet begrijpt.

De Evangelische Alliantie Vlaanderen is een vereniging van christelijke gemeenten, denominaties, organisaties en werkgroepen, die gezamenlijk op willen trekken. EAV / Don Zeeman Boomlaarstraat 12 - 2500 Lier - tel. 03/488 04 30 info@EAVlaanderen.be * www.EAVlaanderen.be Banknummer: 979-3864274-90 IBAN BE34 9793 8642 7490, BIC: ARSPBE22.

Op zaterdag 23 juni zal in het gebouw van de Christengemeente Emmanuel, Markt 10 te Haacht, de EAV-netwerkdag doorgaan. Deze dag is bedoeld voor elke organisatie die zichzelf bekend wil maken aan potentiële medewerkers en sympathisanten. Maar bijvoorbeeld ook voor artiesten die hun kunst bekend willen maken aan een voor hen nog onbekend publiek. Of organisatoren die hun project bekend willen maken of juist op zoek zijn naar vrijwillige medewerkers. Of misschien wel christelijke bedrijven of organisaties die op zoek zijn naar geschikt en gemotiveerd personeel. Of juist mensen die op zoek zijn naar werk, al dan niet vrijwillig of in dienstverband.

Het verschil Op een middag wandelde ik in mijn eentje aan zee. De golven van de zee waren een illustratie van de schuldgevoelens in mijn hart. “Waarom Heer, raak ik ze niet kwijt?” De Heer gaf mij een antwoord waar ik even over moest nadenken… “Fokkeline, jij komt niet met je schuldgevoelens bij het kruis om vergeving te vragen, maar om daar te besluiten het beter te doen.” Ik leerde dat er een onderscheid is tussen Gods overtuiging van zonde en de veroordeling van Satan. God openbaart onze zonde om ons daarvan te bevrijden, Satan blijft ons voortdurend aanklagen en beschuldigen om ons aan onze zonde te binden. Ik keek over de zee toen de Heer zei: “Wanneer je schuldig bent en je vraagt vergeving, dan gooi ik je zonden in het diepste van de zee. Ik denk er dan niet meer aan…

Kortom het is een dag die bedoeld is om te ‘netwerken’ ofwel in contact te komen met mensen die iets voor jou kunnen betekenen of voor wie jij iets mag gaan betekenen. Het is dus zeer breed en we verwachten een grote diversiteit, maar juist dat maakt het interessant. Ieder die iets bekend wil maken mag dat in slechts enkele minuten doen, waarna de geïnteresseerden elkaar op kunnen zoeken en verder langer met elkaar door kunnen praten. Er is geen tijd voor Power Point presentaties, dat mag je wel achteraf doen met de mensen die in jouw onderwerp geïnteresseerd zijn. De toegang is vrij, met de opbrengst van de drank en broodjes hopen we de kosten van deze dag te kunnen dekken. Opgeven bij herman.spaargaren@gmail.com

Voorgangers gezocht Graag willen we uw gebed vragen dat de Heer arbeiders voor Zijn oogst mag roepen (Matth. 9: 37-38) Er zijn voorgangers nodig in diverse gemeenten,. Diepenbeek, Geraardsbergen, Hemiksem, Koekelare, Kortrijk, Poperinge en Willebroek Indien u mogelijke voorgangers kent, laat ze dan contact opnemen met het VEG-kantoor (gegevens in de colofon pag. 3)

07


Nieuws uit de gemeenten Gistel - www.evgistel.be De gemeente Gistel is aangesloten bij de BEZ. Herman en Adrie Spaargaren geven er leiding en Ruben Kamps is zich aan het inwerken, met de bedoeling de gemeente op termijn verder te leiden. De eerste 5 maanden van 2012 beleefde de gemeente enkele hoogte- en dieptepunten. We begonnen op 1 januari met een emotionele getuigenisdienst en we sloten die maand af met een doopdienst; waarin 3 jonge mensen werden gedoopt. Een week later stond in de kerkzaal alles gereed voor een begrafenisdienst van ons oudste gemeentelid. Dit jaar hadden we voor het eerst een Paasontbijt, waar zelfs nieuwe mensen bij aanwezig waren. Aansluitend was er een feestelijke Paasdienst. Ook de dienst op Goede Vrijdag werd goed bezocht. Tijdens zulke speciale diensten is er vaak een optreden van een “gelegenheidskoortje”. Er zijn 10 personen die de ETS volgen en 2 hebben de cursus al afgerond. Er zijn 2 bijbelstudiekringen. Vanwege een reorganisatie in de leiding hebben de afgelopen 2 maanden meerdere mensen de gemeente verlaten maar er komen gelukkig weer nieuwe mensen voor terug. Begin juni willen we tijdens de “Gistelse Dolle Dagen” een Kunstexpositie organiseren en mensen vanuit het stadscentrum uitnodigen voor een bezoekje en een gratis pannenkoek.

Kortrijk David & Holly Delameillieure lovekortrijk@gmail.com

Wanneer we naar de geschiedenis kijken, zien we dat God het verplaatsen van bevolkingsgroepen gebruikt om Zijn heilsplan te voltooien. Toen de eerste christenen in Jeruzalem vervolging ervaarden, vluchtten ze naar alle hoeken van het Romeinse Rijk, waardoor het evangelie verspreid werd door de hele bekende wereld. Wanneer we naar onze maatschappij kijken, zien we dat de wereld naar ons toe is gekomen. Mensen van alle naties en allerlei talen zijn onze buren. Hoe wij daar ook over denken, de multiculturele samenleving wordt een realiteit in België. Maar, zoals met de eerste christenen, is het ook een gelegenheid om de evangelie te verkondigen aan mensen die vroeger weinig of geen kans hadden om het te horen. Ongeveer een jaar geleden heeft God ons geroepen om naar België te komen om te werken onder allochtonen. Wij hebben bewust gekozen om in een wijk van Kortrijk te wonen waar er veel allochtonen zijn met onder andere veel mensen van Marokko, Pakistan en Somalië. Maar wij willen dit niet als ‘lone-rangers’ doen. Wij geloven dat God de kerk heeft gesticht om zijn instrument te zijn hier op aarde, en dus werken wij binnen het kader van de lokale evangelische gemeente de Pottenbakker. Wij zijn op dit moment bezig om een stage te lopen in de gemeente, met het doel om te leren hoe een Vlaamse gemeente in elkaar zit maar ook om te zien hoe wij de gemeente kunnen helpen om onze allochtone buren te bereiken. Nu hebben we allemaal de kans om een zendeling te worden onder sommige van de meest onbereikte bevolkingsgroepen ter wereld zonder onze eigen buurt te verlaten. Zo’n gelegenheid mogen wij niet missen! 08


Regio-Begeleiding Jeugdwerkers

Warme oproep

hulp binnenafwerking VEG De Pottenbakker en het Goede Boek te Kortrijk

Er wordt een nieuw kerkgebouw en een nieuwe winkel van het Goede Boek gebouwd in Kortrijk. Op de foto kan je zien hoe het gebouw er uit zal zien. De afwerking binnenin zal in het begin van de zomervakantie kunnen starten. Bij deze een oproep voor helpers in de maanden juli, augustus, september en oktober. We zoeken mensen voor allerlei werken: hulp bij metselwerk (enkele kleine muren), helpen leggen van waterleiding,elektriciteit en vloeren, plaatsen van sanitair, plafonds en binnendeuren, pleisteren, schilderen, enz. Ook al bent u niet echt bekwaam op een of ander terrein, toch zal uw hulp welkom zijn. Er zijn altijd klusjes die iedereen kan. Er wordt uiteraard gezorgd voor eten, voor overnachting (indien u te veraf woont) en voor een fijne werksfeer met elkaar, waarbij we uitzien naar Gods zegen als we met elkaar optrekken tijdens het werk.

David Buntinx

Kurt Maeyens

Henri Menheere

Als we zo door de ENB’s van de laatste maanden bladeren, valt het op dat vele artikels gaan over relaties, samen zijn, zorgen voor elkaar. De regiobegeleiding past eigenlijk heel goed in dat plaatje, want ook wij zijn de laatste tijd met jeugdwerkers aan het nadenken over het belang van sterke relaties. Op een toerustingsavond in Oost-Vlaanderen hadden we het over plannen rond prioriteiten. We weten allemaal wel dat onze relatie met God de allereerste prioriteit is. Alleen vanuit een gezonde relatie met die God kunnen we werkelijk tot zegen zijn voor de jongeren, voor de gemeente en ook voor het gezin. Jammer genoeg reflecteren onze agenda’s vaak niet die prioriteiten. Een belangrijk werkpunt dus, waar we trachten handvatten toe aan te reiken op toerustingsavonden voor jeugdwerkers en in persoonlijke begeleidingen.

Indien u vragen hebt of u wil opgeven, gelieve dan zo snel mogelijk contact op te nemen via: kortrijk@veg.be of tel. 02 - 241 30 15 (BEZ - Het Goede Boek) of 051 - 22 10 29 (VEG De Pottenbakker)

Daarnaast geven we regelmatig training aan nieuwe werkers, en ook met de meer ervaren werkers voeren we inspirerende gesprekken. Verder helpen we enkele groepen in de ontwikkeling van visie, strategie en planning. Het werk vraagt veel flexibiliteit, maar we merken dat we er enorme zegen op ligt. Het is een voorrecht om zoveel inspirerende mensen te ondersteunen in zo’n betekenisvolle taak. Willen jullie alstublieft mee bidden voor de jeugdwerkers die hier of daar wat uitgeblust zijn? We proeven erg veel hoop en passie voor jongeren in de gemeenten, maar tegelijkertijd zijn er ook de hindernissen zoals het vinden van nieuwe werkers en de know-how om het jeugdwerk goed op te zetten.

Training van Discipelmakers 3 woensdagen telkens om 19.30 uur

ECV Genk-Zwartberg: 19/9, 31/10, 28/11 VEG Herentals : 26/9 , 24/10, 21/11 VEG Zwijnaarde: 3/10, 7/11, 5/12 Info + inschrijving : www.veg.be discipelschap@veg.be of 056-75 43 70 Cursusgeld: € 30 (onkosten spreker, materialen, huur gebouw, drank) IBAN BE74 0013 5462 5107 (bij betaling voor 1 september: € 25)

We krijgen regelmatig positieve reacties over wat God door dit werk doet in West- en Oost-Vlaanderen. We bidden en hopen dan ook dat onze bediening mag blijven uitgroeien, zodat we in de toekomst ook jeugdwerkers in andere provincies kunnen ondersteunen. Bedankt voor jullie vertrouwen en steun!

Mensen tot discipelen maken is de Grote Opdracht!

Errata op pag. 2 van ENB maart 2012 In de lijst met de gegevens van de gemeenten zijn 2 fouten binnengeslopen. VEG De Panne telde op 1 januari 51 leden en VEG Zwijnaarde had een gemiddelde van 65 aanwezigen over het ganse jaar 2011. Onze excuses hiervoor. 09


Even voorstellen...

door Barbara Vermaut-Bonte

De Timokids gingen in september 2011 van start. Het is een christelijke jeugdbeweging voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. De idee groeide vanuit de nood aan verbondenheid bij de grote groep kinderen in ECV Gent. Lien Couchez en ikzelf (Barbara Bonte) besloten te kar te gaan trekken en algauw bleek dat andere gemeenten in het Gentse dezelfde nood ervoeren. Daarom waren we heel blij dit initiatief onder de Timoclubs, de al bestaande jongerenwerking van VEG de Bron, VEG de Burg en de ECV Gent, te kunnen onderbrengen. Twee keer in de maand kunnen de kids op zondagnamiddag genieten van een toffe activiteit. We zoeken voor ons aanbod naar een evenwicht tussen sport & spel, natuur & milieu, crea en kunst & cultuur. Waar mogelijk proberen we ook mee te doen met activiteiten in de maatschappij. Zo was er laatst de “Gentsche Gruute Kuis”. Daarvoor deed de stad Gent beroep op de burgers om mee te helpen de stad proper te maken. De Timokids hebben ook de handen uit de mouwen gestoken. Aan de hand van een origineel spel ruimden de kinderen een heleboel afval op. Het gaf ons trouwens ook de gelegenheid om aan de mensen van IVAGO te vertellen wie we zijn en waarin we nu juist verschillen van alle andere jeugdbewegingen. Een mooi getuigenis! Tijdens elke activiteit zorgen we voor een half uurtje geestelijk voedsel, de Timotijd! We zingen voor de Heer en luisteren/kijken naar een korte boodschap/sketch die aansluit bij thema’s waar de kinderen in hun dagdagelijks leven mee aan de slag kunnen. Meestal heeft ons spel ook iets te maken met dit thema. Op onze website vinden de kids alle info terug voor de komende activiteit en als voorbereiding op de Timotijd kunnen ze een kleurprent afprinten. Wie die ingekleurd meebrengt, krijgt een kleine verrassing. Zo willen we hen tijdens de week al een beetje nieuwsgierig maken naar de Timotijd. Ons leidersteam bestaat uit 10 enthousiaste mensen uit 6 verschillende gemeentes, 3 denominaties maar gelukkig maar één lichaam en één Geest, één Here, één geloof, één God en Vader van ons allen. Het is een heel fijne samenwerking en een verrijking voor ons allemaal. Voor ons, Kristof en mezelf, is het ook een enorme zegen om als koppel in deze bediening te mogen staan. We vinden het heel belangrijk dat kinderen samen veel kunnen ravotten, samen de wereld kunnen ontdekken binnen een veilige, verantwoorde en christelijke setting. We zien dat de kinderen zo doorheen de activiteiten duurzame vriendschapsrelaties met elkaar kunnen opbouwen. We willen als leiding hen ook graag laten zien hoe fijn het is om een leven samen met de Heer op te bouwen. Onze hoop is dat ze tegen de tijd dat ze de moeilijke puberteitsjaren bereiken een eigen bewuste keuze gemaakt hebben om de Heer te volgen en dat ze genoeg christenvrienden gemaakt hebben om elkaar er doorheen te helpen. Daarnaast hopen we ook dat ze de activiteiten samen met christenen belangrijker zullen gaan vinden dan de ‘wereldse’ activiteiten waarmee ze overspoeld worden. We beseffen dat wij slechts een klein aandeel kunnen bijdragen maar als de Heer er mee aan de slag gaat, gebeuren er altijd wonderen!

De kids aan het woord: We gaven de kids in april de opdracht om in plaats van een kleurprent te maken een klein interviewtje in te vullen. Van de helft van onze kinderen (18) kregen we ook de toestemming van de ouders om deze gegevens te gebruiken voor dit artikel. Hieronder een paar reacties uit elke leeftijdscategorie.

Chloë – 6 jaar Ik heb altijd zin om te komen. Ik vind de Timotijd super tof! Alles wat we dit jaar deden, mag er volgend jaar weer zijn maar zeker het schaatsen en het zwemmen. Noa – 7 jaar Ik heb altijd veel zin om naar de Timokids te gaan. Zwemmen vond ik de leukste activiteit. Voor mij mag het nog eens bosspel, zwemmen en iets met kleuren zijn. Emma – 8 jaar Voor mij was de “muziekmachine” de allerleukste activiteit. Het Keizerpark opruimen, daar wil ik volgend jaar ook weer graag aan meedoen! Laïs – 9 jaar Ik heb altijd zin om te komen maar jammer genoeg lukt dat niet altijd. Ik vind het leuk dat we ook dingen over Jezus leren, dat we zingen en dat ik er veel vriendinnetjes heb. Schaatsen en zwemmen moeten we zeker weer doen! Elijah – 10 jaar Ik kijk er meestal naar uit om naar de Timokids te gaan. Ik vind een heleboel dingen leuk: bosgeheimen, dierenplezier, zwemmen, spetters & strepen, het grote laboratorium. Ook de Timotijd is leuk, het zou nog leuker kunnen als er meer liedjes voor de oudere kinderen gezongen worden. Ik zou ook nog wel eens een zoektocht willen doen of basket en voetbal. Febe – 11 jaar De leukste activiteiten waren bosgeheimen, dierenplezier, zwemmen en schaatsen. Ik vind het ook leuk dat we liedjes zingen en tijd maken voor God. Naar een speelpark of pretpark gaan zou ik ook wel eens willen doen. Ruben - 12 jaar Schaatsen, de kerstactienamiddag, zwemmen en de Gentsche Gruute Kuis waren voor mij de topactiviteiten. Deze mogen er voor mij volgend jaar weer bij zijn. 10


Voor het andere boek naar...

Pensioen voor “Annie van Het Goede Boek”

Annie heeft jarenlang trouw haar werk gedaan in het Goede Boek in Kortrijk. Per 1 mei ging ze op pensioen.

vzw

In Kortrijk staat zij bekend als “Annie van Het Goede Boek”. Er was zelfs iemand die vroeg of dat haar achternaam was.

uw boek- en muziekwinkel

Annie: “Het leukste is toch wel het contact met de mensen, de klanten. Eigenlijk is alles leuk aan het werk, behalve dan het computerwerk. Mensen komen regelmatig binnen voor gewoon een babbel, en dat is goed, maar er moeten natuurlijk ook wel boeken verkocht worden. Wat ik zeker ga missen is het contact met de mensen en ‘mijn’ bibliotheek aan huis. In de winkel lees ik de geestelijk opbouwende boeken en in mijn vrije tijd de romans. Wat ik niet ga missen is toch wel de grote verantwoordelijkheid voor de hele winkel die ik door de jaren heen alleen moest dragen. Soms komen mensen binnen en kijken ze naar de kaarten in de rekken en zeggen dan dat ze het prachtige kaarten vinden, ‘alleen jammer van die teksten die erop staan’. En ze stappen weer buiten. Er worden ook kruisjes verkocht in de winkel alleen dan zonder een Christusbeeld erop. Dit gaf regelmatig aanleiding tot een gesprek over het geloof en de opgestane Heer. Het mooiste is toch wel om in de winkel zoekende mensen binnen te krijgen, di-zt: 10-12 / die een honger hebben naar God. Zij kopen dan ook heel graag veel boeken. Soms mag je de vruchten zien van mensen die tot geloof gekomen zijn en zich nu inzetten in een gemeente.”

Brugge:

Hét adres voor alles wat met de Bijbel te maken heeft.

Moerkerksesteenweg 56 8310 Sint-Kruis 050 37 54 57 brugge@hetgoedeboek.be (Luc & Anke Hoedt)

Gent:

14-18 maand. gesl.

Genk:

Grotesteenweg-Noord 15

Vennestraat 345 3600 Genk 089 30 58 86 genk@hetgoedeboek.be Voor het andere

Het stokje doorgeven aan Jona en Sara Govaert

09 220 17 02 9052 Zwijnaarde gent@hetgoedeboek.be Jona is afkomstig uit Torhout (West-Vlaanderen) en Sara uit Hamme (Oost-Vlaanderen) en + ze hebben een (Dirk De Baere team) tweejarig zoontje Yari. Jona en Sara zijn sinds april 2009

boek naar...

di-vr: / 13.30-17.30 betrokken0-12 bij het werk van Het Goede Boek. Eerst hebben ze beiden hun stage in de winkel van Gent gelopen. In mei zt: gesloten 201113.30-17 zijn ze voor hun maandag bediening naar Kortrijk verhuisd.

Jona is sedert september 2011 voltijds betrokken bij het werk van Het Goede Boek, deeltijds in de winkel en deeltijds in de boekhouding. Maar sinds 1 mei 2012 zijn Jona en Sara volledig betrokken bij het winkelwerk als Breng eens bezoekje verantwoordelijken van de een winkel in Kortrijk en nemen ze het stokje over van Annie. aan één van onze vijf Actueel nieuws over hun gezin en bediening kun je vinden op hun blog: http://jonasara.wordpress.com/ winkels.

vzw di-vr: 10-17.30 - zt: 10-17 (Bouke & Karin Middelbos) uw boeken muziekwinkel maandag Brugge: gesloten

Hét adres voor alles wat met de Bijbel te maken heeft.

Moerkerksesteenweg 56 8310 Sint-Kruis 050 37 54 57 brugge@hetgoedeboek.be (Luc & Anke Hoedt)

Kortrijk:

Overleiestraat 16Genk: Gent:

di-zt: 10-12 / 14-18 maand. gesl.

Grotesteenweg-Noord 15 9052 Zwijnaarde 09 220 17 02 gent@hetgoedeboek.be (Dirk De Baere + team)

8500 Kortrijk 056 35 78 99 kortrijk@hetgoedeboek.be di-vr: 0-12 / 13.30-17.30 zt: 13.30-17 maandag gesloten

di-vr: 10-17.30 - zt: 10-17 maandag gesloten

(Jona & Sara Govaert)

Leuven:

Kortrijk:

eens een bezoekje di-vr:Breng 9.30-12/14-18 - zt: 9.30-12 Overleiestraat 16 aan één van onze vijf 8500 Kortrijk winkels. 056 35 78 99 14-17 maandag gesloten kortrijk@hetgoedeboek.be

Tervuursesteenweg 192

Leuven:

(Jona & Sara Govaert)

di-vr: 9.30-12/14-18 - zt: 9.30-12 14-17 maandag gesloten

www.hetgoedeboek.be www.hetgoedeboek.be Tervuursesteenweg 192 3001 Heverlee 016 25 93 83 leuven@hetgoedeboek.be

016 25 93 83 3001 Heverlee leuven@hetgoedeboek.be (Linda Smit + team) di - vr: 10-12 / 13.30-17.30 zt: 13.30-17 maandag gesl.

Vennestraat 345 3600 Genk 089 30 58 86 genk@hetgoedeboek.be (Bouke & Karin Middelbos)

(Linda Smit + team) di - vr: 10-12 / 13.30-17.30 zt: 13.30-17 maandag gesl.

11

Verzending door heel België

Verzending door heel België


Voor wie leiding geeft in de gemeente, in een organisatie of op het werk: voorgangers, oudsten, diakenen, jeugdleiders, leiders van werkgroepen, potentiĂŤle (jonge) leiders, enz.

Kadertraining van 3 jaar

helpt leiders om hun gemeente of organisatie op een Bijbelse manier te dienen met het verlangen om een voorbeeld te zijn, zodat mensen, gemeentes en organisaties verder kunnen groeien en ontwikkelen. Evangelische gemeente, Seringenstraat 6, 3530 Houthalen-Oost In 2012: 17 september - 01 + 15 oktober - 12 + 26 november - 10 december In 2013: - 21 januari - 04 + 18 februari - 04 + 18 maart, 29 april + 27 mei Tijdstip:van 19.30 uur tot 21.30 uur Lesgevers: Martin Symons, Jonathan Lub Prijs: 140 euro te betalen op rek.nr. BE74 0013 5462 5107 van VEG met vermelding van naam en ‘Be.EQUIPped 2012-2013 10 % korting bij inschrijving en betaling voor 1 juli, 5% voor 1 aug. Korting mogelijk voor studenten, gepensioneerden en voor wie beperkte inkomsten heeft. Info & Inschrijving: kantoor@veg.be of www.veg.be VEG, p/a Peter Bordon, Moorselestraat 65, 8560 Wevelgem, 056/42 40 19

Be.EQUIPped wordt ook in andere provincies georganiseerd. Geef op in welke provincie je deze toerusting wil volgen.

12


Ontwikkelingen in Europa door Johan Lukasse - deel 11

Kosovo, een complex land Kosovo een klein land verstoken tussen Albanië, Montenegro en Servië met ongeveer 2 miljoen inwoners, waarvan 92% Albanees spreken en 4% Servisch. Deze laatste leven hoofdzakelijk in het noorden. De oorlog van 1999 heeft veel slachtoffers gemaakt en veel haat en etnische bitterheid gezaaid tussen de Serviërs en Kosovaren. Het is een complex geheel met de Serviërs die meestal Orthodoxe gelovigen zijn en de Kosovaren Moslims. Verschillende initiatieven zijn ondernomen, door diverse groepen, met wisselend succes om het evangelie bekend te maken. In de hoofdstad Pristina met 198.000 inwoners zijn er zo’n 7 evangelische gemeenten, terwijl er door het gehele land kleine geloofsgemeenschappen zijn ontstaan. Rruga e Paqes gemeenten In Peja bijvoorbeeld vind je zo’n gemeente van een 70 tal personen met 2 diakenen. Ze wordt geleid door Gani Smolica met de hulp van Adile zijn vrouw en een Nederlandse zendelinge Thera van Dam. Deze gemeente maakt deel uit van een kleine organisatie die de krachten bundelen onder de naam Rruga e Paqes = de weg van vrede.

dat hij het wel zou maken, tot alle 4 zijn huizen in brand stonden, zijn hond werd doodgeschoten en hij met de dood werd bedreigd. Een (Servische) buurvrouw vroeg de soldaten hem niet te doden… zo vluchtte Esat over de bergen naar Albanië. Berooid van alles wat hij bezat aan goederen en familie kwam hij bij de andere vluchtelingen terecht. Hij werd opgevangen door enkele christenen. Die vertelde hem van de baby Jezus als “vluchteling naar Egypte”. Het duurde even, maar nood leert bidden ook voor een harde zelfstandige wanneer hij niets meer over heeft. Zo vond hij Jezus Christus als zijn Redder. Later vond hij ook zijn vrouw en kinderen terug wat hij ervoer als een geschenk van God.

Hun evangeliewerk onder de Moslims is moeilijk maar ze slagen er toch in om goede relaties te bouwen door kinderwerk en sociale zorg. Er zijn veel weduwen als gevolg van de oorlog, die zijn meestal arm en zonder sociale voorzieningen terwijl ze wel voor de kinderen moeten zorgen. Moeilijk, maar ook een gelegenheid om Gods liefde en vergeving voor te stellen mede door praktische hulp en opleiding om in eigen behoeften te leren voorzien.

Terug en dienstbaar Weer terug in zijn geboorteplaats Peja, heeft hij Gani, de Kosovaarse voorganger leren kennen en nu is hij diaken in de gemeente. Hij is als een bekende man in de kleine stad een goede getuige die fijne initiatieven neemt om anderen van Jezus te vertellen. Hij is ootmoedig en zachtmoedig geworden, helemaal geen praatjes, die vroegere bodybuilding man. Hij is een geitenfokkerij gestart, maar de stal was te mooi voor de beesten, dus heeft hij daar een fitnesscenter van gemaakt. Allemaal nogal primitief, oude tramwielen voor gewichtheffers, maar het werkt. Hij gebruikt deze werkplaats als evangelisatie en wie er komt moet akkoord gaan dat er christelijke muziek en af en toe een Bijbels woord gehoord wordt. Het evangelie gaat vooruit in Kosovo al is het ook maar langzaam.

Een brandhout uit het vuur Ik ontmoette Esat Kica een van de twee diakenen van de gemeente en hoorde zijn verhaal. Verteld door Gani deed me dit denken aan Zacharia hoofdstuk 3: “Is deze …. niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is?”. Esta was voor 1999 een zakenman die een fitness- en trainingcentrum had, daar les gaf en enkele huizen bezat. Toen kwamen de Serviërs die alles verwoestten, brand stichtten, vrouwen verkrachtten en kinderen doodden. De broer van Esat en zijn vrouw en kinderen vluchtten naar Macedonië, maar hij bleef als een echte zelfstandige vechter en krachtpatser die nooit opgaf. Vol zelfvertrouwen 13


Nieuws van onze Zendelingen

Maarten en Margo Lecompte - Australië

Verhuis naar Sydney Na een omweg via Melbourne, zijn we in januari aangekomen in Sydney. De verhuis is vlot verlopen. Het wat oudere huis, maar vooral de groene, rustige buurt vallen heel erg mee. We wonen op 45 minuten met de trein van het Sydney Opera House en de fameuze Harbour Bridge, twee iconen van deze multiculturele miljoenenstad. De kinderen hebben zich snel aangepast aan hun nieuwe omgeving en school. We zijn ook al goed ingeburgerd in onze nieuwe gemeente, een baptistenkerk in West Pennant Hills met een overwegend Aziatisch publiek. Judith en Nathan hebben zich aangesloten bij de jeugdgroep in de kerk op vrijdagavond. Ondanks het feit dat ze zowat de enige twee niet-Aziaten zijn, voelen ze zich toch erg thuis tussen de voornamelijk oudere tieners van verschillende nationaliteiten (Singapore, China, Malaysia, Hong Kong, Sri Lanka...). Ze worden dan ook goed opgevangen in de groep. Zo wordt hun en onze horizon weer wat verruimd en maken ook wij kennis met alweer een nieuwe cultuur, nieuwe gewoonten, een nieuwe manier van omgaan met mensen... en de Aziatische keuken.

Op bezoek in België Na zes jaar brengen we met het hele gezin nog eens een bezoek aan België. Hartelijk dank aan familie en vrienden die dit mogelijk hebben gemaakt! We zullen vier weken in het huis van de Amerikaanse familie Unruh in Zwijnaarde, nabij Gent doorbrengen. Wie ons wil contacteren of een bezoekje wil brengen, kan ons van 26 juni tot 24 juli vinden op het volgende adres: Heerweg-Zuid 224, 9052 Zwijnaarde. Tel. 09/245.49.21.

Margo is opnieuw begonnen aan haar studies. Het wordt ook dit jaar een zwaar jaar voor haar, maar ze houdt er de moed in, want ze heeft voldoende vrijstellingen gekregen waardoor ze eind dit jaar hoopt af te studeren. Volgend jaar volgt dan nog een stagejaar. Maarten gaat verder met zijn werk bij Ausil en doet dat nu deels van thuis en deels vanop kantoor. De plaatselijke gemeente heeft hem een kantoor in de kerk aangeboden, wat hem in staat stelt om af en toe collega’s uit te nodigen voor werkvergaderingen. Momenteel worden volop voorbereidingen gemaakt voor de viering van 50 jaar Bijbelvertalen in Australië. Ausil-medewerkers hebben in de afgelopen 5 decennia meegewerkt aan het vertalen van Bijbelgedeelten (in 32 talen) en het volledige Nieuwe Testament (in 12 talen). In één Aboriginaltaal -het Kriol- is de volledige Bijbel beschikbaar.

Het wordt helaas een kort bezoek. Omdat we maar een paar zondagen vrij hebben (die overigens al deels gereserveerd zijn), kunnen we deze keer jammer genoeg geen presentaties geven op zondagmorgen. We plannen wel een gezellig ‘ontmoetingsmoment’ Zondag 8 juli 2012: 15.00 – 17.30 uur Vrije Evangelische Gemeente De Bron Nederzwijnaarde 23, 9052 Zwijnaarde bij Gent 15.00 uur: Welkom met drankje en hapje 15.30-16.30 uur: Maarten en Margo en kinderen doen hun verhaal gevolgd door gezellig napraten.

Een ander hoogtepunt is dat onze Nieuw-Zeelandse collega’s, waarmee we vier jaar hebben samengewerkt in Nieuw-Caledonië, de vertaling van het Nieuwe Testament in het Paici (een buurtaal van het Cèmuhi) hebben afgerond. Na bijna 25 jaar hard labeur in voor- en tegenspoed, komt er voor het eerst sinds lange tijd opnieuw een Nieuw Testament beschikbaar in een van de Melanesische talen die gesproken worden in Nieuw-Caledonië. Het Paici NT is nu naar de drukker en wordt later dit jaar opgedragen aan de plaatselijke bevolking. Een aantal ervaren vertalers van die taalgroep gaan verder met het begeleiden van de Cèmuhi-vertalers. Ik werk ook verder aan een elektronisch woordenboek Cèmuhi-Frans-Engels. We willen jullie opnieuw danken voor jullie trouwe steun de voorbije jaren. Dankzij jullie steun blijft God voorzien voor onze familie en kunnen wij ons werk in dit deel van de wereld verder zetten. Hartelijke groet.

Info bij Winfried Six Tel. 093858432 / email: winfried.six@skynet.be Graag een berichtje tegen 15 Juni of u komt.

14

Maarten en Margo Lecompte, maarten-margo_lecompte@sil.org Giften op rekening van Wycliffe Nederland: Rekening (IBAN): NL89 RABO 0149082312 Begunstigde: Wycliffe Lecompte BIC van de bank: RABO NL2U, Postbus 15, 3970 AD Driebergen


Bart en Erika Dewilde - Kinderen van India Veranderingen voor Attakanithipha Misschien herinner je het nog dat er enkele jaren geleden veel opstand kwam toen de overheid besloot om zo goed als alle grond in te palmen voor de komst van 300 gezinnen. De inwoners hadden hier veel schrik voor omdat ze vreesden opnieuw het slachtoffer van uitbuiting te worden. Momenteel komen de eerste nieuwe gezinnen hun plekje innemen en dit zorgt voor toch wel een moeilijke periode. De mensen die hier komen wonen zijn begrijpelijk boos omdat ze van het eiland weg moeten maar tonen weinig respect voor de mensen van Attakanitipha voor wat het  project doet . Ze hebben een houding alsof het hun bezittingen zijn. Dit wordt dus een spannende tijd waar we als project vooral een bemiddelende rol willen in spelen. De mensen die hier komen wonen hebben het over het algemeen redelijk goed, het wordt dus voor het project een uitdaging om onderscheid te maken welke kinderen kunnen geholpen worden. Het budget is beperkt en we willen verder werken aan onafhankelijkheid. We gaan een sociaal systeem uitwerken zodat we de kinderen uit kansarme gezinnen kunnen blijven helpen. Het hostel krijgt hierbij alle prioriteit omdat we weten dat deze kinderen zonder de zorg van het project een belangrijke structuur missen. We zijn blij dat we dit jaar kunnen starten met de opbouw van de eerste klaslokalen. Dit is heel belangrijk voor de kinderen uit het dorp. We kunnen alvast starten met de structurele bouw van enkele klaslokalen. Daarna moeten we eerst weer verder sparen om de lokalen dicht te kunnen maken. We hopen dit met extra  sponsoring te kunnen verwezenlijken. We zijn dankbaar dat we dit jaar al veel sympathie kregen van de leerlingen, leerkrachten en directies  van verschillende scholen.  We waren onder de indruk van de belangstelling die de leerlingen van al deze scholen toonden. Diverse andere initiatieven om te sponsoren werden door diverse mensen ondernomen. Onder andere de opbrengst van de bar van de jongerengroep uit de VEG-gemeente De Brug uit Lokeren.

Koen en Anne-Laure Verdonck - Papoea Nieuw Guinea, We spelen op verplaatsing... Begin maart zijn we weer aan de “Tour de Papoea Nieuw Guinea” begonnen. Gelukkig werden er geen hekken opgezet waardoor enige onder jullie verhinderd werden in jullie dagelijkse bezigheden. Op 4 maart zijn we naar Wewak gegaan waar de jaarlijkse conferentie voor de zendelingen werd gehouden. Een gezegende tijd waarin we heel wat mensen hebben ontmoet en hebben deelgenomen aan de verschillende stammenteam meetings en veel hebben gehoord en geleerd over de stammenwerken ginder. Op 14 maart zijn we dan in Madang aangekomen. Hier is er behoorlijk strijd geweest in het team. Enkele gezinnen die in stammen werkten zijn voor onbepaalde duur terug naar hun thuislanden vanwege ziekten. Eén gezin is definitief naar huis. Eén gezin is vertrokken naar huis omwille van zwangerschap, één voor ziekte van de ouders die op de kinderen van de school bij de basis paste, één gezin zal de stam verlaten voor verder onderzoek in verband met ziekte. Nog een ander gezin is verlaat in het terugkomen door ziekte. Er zijn hier in de Madang regio 5 stammen groepen waaronder wij met elkaar (ook jullie dus) werken. Iedere stam is getroffen en ook op de basis is het op dit moment moeilijk. Een gezin tracht hier op de basis tot rust te komen omdat ze ontmoedigd zijn door dat er zo weinig reactie komt van de gelovigen. Het is moeilijk om het stammenwerken niet met elkaar te vergelijken. In de Itutang hebben gelovigen een grote conferentie opgezet met pittige onderwerpen die besproken zullen worden. 500 mensen zullen onderwijs volgen in ofwel het bijbels onderwijs of het lees- en schrijfonderwijs. Aan de andere kant is er het Tobo werk waar er ook gelovigen zijn maar waar er zo weinig groei is en niemand van de gelovigen verantwoordelijkheid wil nemen. We zijn hier ter bemoediging en voor teamopbouw. We hebben positieve dingen mogen zien starten hier en bidden dat er spoedig een keer mag komen. Bidden jullie weer mee?

Leprazending:

“Wij geloven in een wereld zonder lepra” Zegen een patiënt. IBAN BE88 0000 0009 1441

BIC BPOTBEB1

t.a.v. Leprazending; Postbus20, 1800 Vilvoorde

15


Peter en Ineke Van Dingenen in Burkina Faso, www.tearfund.be Het is het hete seizoen hier in Burkina en we zouden wel willen een beetje van onze zon en warmte naar jullie opsturen, als dat mogelijk was. Het gebouw dat het eerste consultatiegebouw wordt, is bijna af. Er worden binnenkort tegels gelegd en de deuren en ramen gaan erin. We hopen met de consultaties te beginnen voor ons vertrek naar België. Een lokale arts en verpleger gaan het bemannen. Er gebeurt ook veel rond het terrein. Aan de overkant van de weg worden 1000 kleine woningen gebouwd en een deel langs ons terrein. De stad komt echt dichterbij, er wordt meer en meer gebouwd. Onze nieuwe collega’s Ian en Heather stellen het goed en passen zich goed aan. Onze meisjes spelen graag met hun 2 kleine kinderen. Ze concentreren zich vooral op taalstudie en helpen hier en daar met de mobiele klinieken. Er zijn ondertussen al ruim 12.000 kinderen onderzocht door de mobiele kliniek. Het blijft ontstellend te zien hoeveel kinderen echt ziek zijn en hoeveel ziektes gebonden zijn aan een gebrek aan hygiëne. Een van de uitdagingen is nu het opvolgen van de kinderen, de meerderheid voor tandzorg. We hebben ook een eerste tandkliniek gehouden in maart met een bevriende tandarts-zendelinge. Blijf met ons bidden dat vele mensen de liefde van Christus zouden ondervinden doorheen ons werk en dat velen Hem zullen vinden als hun Eeuwige Redder. We vragen ook gebed voor de stabiliteit van de regio na de gebeurtenissen in buurland Mali.

We zien ernaar uit om deze zomer in België te zijn!

We komen op 8 juni aan en vertrekken weer op 6 augustus. Tijdens die tijd houden we verschillende presentaties en contactdagen om het werk in Burkina Faso voor te stellen. Hier onze presentatie data (contacteer ons op pivandingenen@tearfund.be voor meer details) Zaterdag 16 juni: contactdag in Koekelare (hele dag) Zondag 17 juni: presentatie VEG Knokke-Heist Tot ziens in België Zaterdag 23 juni: contactdag VEG Zaventem (in gebouw OM, hele dag) en Gods zegen! Dinsdag 26 juni: presentatie Eglise Protestante Charleroi Zondag 15 juli: presentatie Eglise Apostolique Uccle Peter en Ineke, Vrijdag 27 juli: presentatie VEG Oudenaarde Liesbeth, Lydia, Jiska en Phebe Zondag 29 juli: presentatie Brugge ‘de Kruispoort’ van Dingenen Zaterdag 4 augustus: contactdag VEG Zaventem (in gebouw OM, hele dag)

Liesbeth Leroy in Cambodja Na een vlotte reis, ben ik op 5 mei veilig aangekomen in Cambodja, waar ik goed ben opgevangen. Het is hier erg warm en enkele douches per dag zijn geen luxe. Het is fijn om hier in de straten te lopen en om kennis te maken met de Cambodjaanse cultuur, de mensen en hun manier van leven. Zo kan ik me gaan settelen. Op dit moment woon ik in de hoofdstad Phnom Penh. De eerste drie maanden zal ik een taal- en cultuurstudie volgen. Daarna verhuis ik naar Poipet, een stad dichtbij de Thaïse grens. Daar mag ik les gaan geven op de lokale basisschool en zal ik werken met tieners die rondhangen op straat. Ik hoop om het Goede Nieuws te kunnen delen en om Zijn Liefde en hoop uit te stralen onder de Cambodjanen. Dank je wel voor jullie gebed ! Liefs, Liesbeth

Dankpunten: goed afscheid, vlotte reis, fijn welkom Gebedspunten: familie en vrienden die thuis blijven, taalstudie, tijd met God Uitgezonden door de Vineyard Ganda, Gent / VEG De Pottenbakker, Kortrijk Thuisfront: frederik.ines@belgacom.net Banknummer - naam: Cambodja – IBAN: BE39 0835 6369 7719 – BIC: GKCCBEBB 16


17


10 jaar heeft ze gewerkt in de prostitutie. Alleenstaand met een dochtertje van 2 ontmoette ze een man die zei dat hij van haar hield, een toekomst met haar wilde. Al haar hoop vestigde ze op hem en volgde hem naar West-Europa. Haar dochtertje van 2 bleef bij haar ouders, mama zou vlug weer terugkomen… Hij wist hoe hij haar kon bespelen. Ze hield vast aan de momenten dat hij zei dat hij van haar hield en niet zonder haar kon. Meer en meer kwam ze vast te zitten in het spel dat hij met haar speelde. Niet lang duurde het voordat hij haar voorstelde om haar lichaam te verkopen om schulden te betalen. Ze zouden het voor hun toekomst doen. Met veel pijn in haar hart stond ze de eerste keer achter het raam, voor hem, voor hun toekomst. Jaren van pijn en mishandeling zouden volgen. Hij brak al het vertrouwen dat ze had, zorgde dat ze alleen kwam te staan en maakte haar helemaal afhankelijk van hem. Ik ontmoet haar achter het raam. We spreken samen over wie ze is, wat haar dromen zijn, haar situatie. Ze deelt over haar pijn en haar angsten. Ik mag samen met haar bidden en ze haalt uit een koffertje een Bijbel, ze klemt deze vast en vertelt me dat die Bijbel het enige is dat haar laat volhouden, dat haar kracht geeft. Meer en meer groeit haar geloof. Ze begint te bidden, ‘praten met Jezus’ verwoordt ze dat zelf en ze vertelt me hoe ze voelt, dat ze daar rustig van wordt. Elke dag leest ze in de Bijbel. Ze voelt hoe Hij in haar hart spreekt. Ze komt met heel veel vragen. ‘Ik heb zoveel verkeerd gedaan, is er voor mij nog wel een weg terug?’ Over een periode van anderhalf jaar heb ik geregeld contact met haar. In deze tijd mag ik zien hoe God in haar aan het werk is. Ik zie hoe ze nog zo graag wil geloven dat haar vriend zal veranderen en toch echt van haar houdt, hoe ze hiermee worstelt. Ik zie hoe bang ze is om de stap te zetten in het onbekende en het leven met hem achter te laten. Een maand geleden zegt ze me met tranen in haar ogen dat ze gelooft dat God tegen haar zegt dat ze me kan vertrouwen. Ze verlangt zo naar rust in haar leven, naar geen angst meer. Ze gelooft dat God voor haar zal zorgen. De komende weken zien we een echte strijd, maar veel mensen staan biddend om haar heen. Op dit moment is ze op een veilige plek en mag ze tot rust komen, genezing ontvangen en vrijkomen. We mogen God danken en prijzen voor het grote wonder van Zijn liefde en trouw. Hij is overwinnaar!

www.stichtingcherut.be

18


ENB Juni 2012  

Een driemaandelijkse uitgave met opbouwende artikelen, nieuws uit de aangesloten gemeenten en nieuws van zendelingen. Het wordt verspreid vi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you