Stavanger Motorbåt forening. Årsrapport for 2014

Page 1

ÅRSRAPPORT 2014 STAVANGER MOTORBÅTFORENING


Å HA BÅT ER EN LIDENSKAP. Å HA BÅT I HILLEVÅGSVANNET - MED GÅAVSTAND TIL SENTRUM - ER FANTASTISK

2


Stavanger Motorbåtforening (SMBF) er en servicestasjon for 2456 båtinteresserte medlemmer. Båtforeningen ble stiftet i 1918. Gjennom årene har virksomheten vokst frem på initiativ og en betydelig innsatsvilje fra frivillige dugnadsytere i styret og blant medlemsmassen. I dag disponerer vi totalt 1135 båtplasser i Hillevågsvannet.

MÅL FOR STAVANGER MOTORBÅTFORENING: - Å VÆRE DEN BESTE HAVNEN I NORGE - Å HA DET BESTE UTSTYRET TILGJENGELIG FOR MEDLEMMENE - Å VÆRE ET GODT EKSEMPEL FOR ANDRE BÅTHAVNER

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Styret i Stavanger Motorbåtforening innkaller med dette til den 97. ordinære generalforsamling.

TID : TIRSDAG 28. APRIL 2015 KLOKKEN 19:00. STED : STAVANGER MOTORBÅTFORENINGS LOKALER VED HILLEVÅGSVANNET. FORSLAG TIL DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets leder 2. Valg av ordstyrer 3. Godkjenning av dagsorden 4. Godkjenning av årsberetning/regnskap 2014 5. Fastsetting av medlemskontingent og årsavgift for 2015 6. Godkjenning av handlingsplan og budsjett for 2015 7. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret samt medlemmer til valgkomiteen. Medlemmene på valg fremgår av styrets årsberetning og valgkomiteen presenterer sin innstilling i generalforsamlingen. Styrets årsberetning og forslag til; regnskap for 2014, budsjett med medlemskontingent og årsavgift for 2015 samt handlingsplan for 2015 fremgår på de følgende sider. Styrets beretning og regnskap vil kun bli gjennomgått i hovedtrekk under møtet. Vi ber derfor medlemmene om å lese grundig gjennom beretningen og regnskapet på forhånd. Velkommen til en konstruktiv og trivelig generalforsamling. Hilsen Reid Fiskaa Styreleder

3


STYRETS ÅRSBERETNING 2014: STYRET: Foreningens styre i perioden 8. april 2014 til 28. april 2015: Styrets leder Reid Fiskaa Nestleder Laila Ø. Thu Styremedlem Torstein Aasland Styremedlem Lars A. Nilsen Styremedlem Arne Idsøe Varamedlem Tore J. Aastrand Varamedlem Helge Skåden Styret har i 2014 avholdt 4 styremøter.

(På valg) (På valg) (På valg)

VALGKOMITEEN BESTÅR AV: Atle Moen (På valg) Alice Johannessen (På valg) Helge Skåden MEDLEMMER OG BÅTPLASSER: Pr. 31.12.14 hadde SMBF 2456 medlemmer. Av disse hadde 1135 båtplass. Antall søkere på venteliste var 1321. Det var ingen ledige båtplasser. Det ble i 2014 tildelt 61 båtplasser. Det er en økning på 24,5% fra i fjor. OVERORDNET DRIFT OG ADMINISTRASJON: 2014 fortsatte rekken av år med solid drift og bærekraftige økonomiske resultater. I løpet av året ble sentrale rammer for utbygging av ny havn endelig avklart med grunneier i Hillevågsbukta og foreningen har vært i stand til å tilby et større antall nye båtplasser i den nye havnen overfor medlemmer som venter på båtplass. Så langt er det imidlertid ikke tilstrekkelig interesse for nye plasser til at realisering av slik ny havn er økonomisk gjennomførbar. Administrasjonen bestod av fire årsverk. Tre menn og en kvinne. Foreningen tilstreber at kvinner og menn skal behandles likt ved ansettelse og avlønning. Det er ikke iverksatt eller planlagt spesielle tiltak vedrørende likestilling. Vårt mål er å være den beste havnen i Norge med det beste utstyret tilgjengelig for våre medlemmer. Vi prioriterer sikkerhet høyt. Det legges derfor stadig stor vekt på gode helse-, miljø- og sikkerhetsrutiner, godt vedlikehold og kontinuerlige forbedringer i havnen. I året som er gått har vi utført utskiftninger og reparasjoner i henhold til vedtatt handlingsplan for 2014 og som nærmere omtalt under enkeltavsnitt nedenfor. Det har ikke vært rapportert alvorlige hendelser i løpet av året som er gått.

TILTAK UNDER HANDLINGSPLANEN 2014: REALISERING AV PLAN FOR NY HAVN: Styret har i 2014 fortsatt arbeidet med å realisere foreningens planer om ny havn sør for Strømsbroen. Høsten 2014 ble det etablert en endelig avtale med grunneier, ROM Eiendom, som sikrer foreningen tilgang til areal for 4

etablering av landfeste for ny havn. Med grunnlag i slik avtale og tidligere vedtatt reguleringsplan for ny havn, anser styret at de vesentligste sentrale forutsetninger utenfor foreningens kontroll for utbygging av en ny havn er falt på plass. På denne bakgrunn er medlemmer på venteliste og uten båtplass tilskrevet for å avklare interessen for nye båtplasser og om det er økonomisk grunnlag for å realisere havnen. I skrivende stund anses det ikke økonomisk grunnlag for å realisere havnen. Etter utsendelse av totalt 1.309 forespørsler har Stavanger motorbåtforening mottatt svar med interesseanmeldelse fra i alt 397 medlemmer. Av svarene var det 216 personer som ønsket båtplass og kunne akseptere depositum på kr 100.000 eller mer. Totalt anmeldt betalingsvilje også inkludert de som ikke ville yte depositum overstigende kr 75.000 utgjør til sammen ca. MNOK 40. De totale utbyggingskostnader relatert til en ny havn basert på grovestimater utgjør beløp i størrelsesorden MNOK 90. Styret fortsetter arbeidet med å markedsføre mulighetene for båtplass også utenfor eksisterende medlemsmasse, og vil avvente videre arbeid og detaljprosjektering av havnen, inntil etterspørsel basert på interesseanmeldelse forsvarer videre prosjektering. IMPLEMENTERING AV DRIFTS- OG RAPPORTERINGSRUTINER UNDER NY DRIFTSAVTALE: I løpet av året 2014 har administrasjonen formalisert løpende rutiner og rapporteringer i samsvar med ny driftsavtale og tilhørende handlingsplan med Stavanger kommune, herunder avgitt såkalt ROS analyse. Rutinene er fastsatt i samsvar med anbefalingene fra Faglig råd for småbåthavner – fellesorgan for båtforeningene i kommunen og Stavanger kommune. NY BRYGGE H1: I løpet av året 2014 har foreningen skiftet ut brygge H1 til ny betongbrygge med strømstøtter. Arbeidet ble gjennomført effektivt og i godt samarbeid med de berørte medlemmer som måtte avse båtplass i arbeidsperioden. LØPENDE VEDLIKEHOLD AV EKSISTERENDE HAVN OG BYGNINGER: Gjennom året 2014 har foreningen foretatt løpende vedlikehold av havneanlegg og bygninger i samsvar med gjeldende vedlikeholdsplan. Av større arbeider nevnes reparasjon av båtopptrekk inne i havnen, utskiftinger av en del utriggere på jernbanesiden og rep. av diverse elektrisk anlegg. Det har i tillegg blitt foretatt ny oppmåling av båtplassene på flere flytebrygger. Dette for at utriggere er blitt flyttet på i løpet av årene og noen har hatt mindre eller større plasser enn de har betalt for. Foreningen har også utplassert livbøyer og stiger rundt om i havnen. NY SPYLEGRAV OG OPPSAMLINGSKUMMER: Foreningen har fortsatt arbeidet med å prosjektere og få tillatelse til å oppføre spylegrav og oppsamlingskummer i forbindelse med foreningens slippaktiviteter. Slikt tiltak er pålagt, men det har foreløpig ikke lykkes å få avklart alle tekniske detaljer og krav for oppføring. Arbeidet vil fortsette i 2015 og det tas sikte på at slikt anlegg kommer på plass så snart de tekniske forutsetninger er endelig avklart.


MILJØTILTAK INNENFOR SATTE RAMMER: Foreningen har i 2014 tilrettelagt for kildesortering av avfall i henhold til gjeldende krav og vil også i 2015 søke å få plassert en ny avfallsstasjon til bruk for medlemmene, primært i indre del av havnen. REVISJON OG OPPDATERING AV HMS INTERNKONTROLLRUTINER: Foreningen har i 2014 fortsatt å oppdatere og forbedre internkontrollrutinene og anser at disse tilfredsstiller gjeldende krav. Vedlikehold og oppfølgning av rutinene vil fortsette i 2015.

STYRETS FORSLAG TIL REGNSKAP 2014 & BUDSJETT 2015: Regnskapet for 2014 er gjort opp med et overskudd på kr. 1.058.478,- hvorav et overskudd på kr. 838.691,i foreningen, og et overskudd på kr. 219.787,- i Marinaen. Det er utbetalt honorar på kr. 4.000,- til hvert av styrets medlemmer. Regnskapet er revidert av PricewaterhouseCoopers DA. Det vises til egen revisjonsberetning. Regnskap og revisjonsberetning 2014, samt budsjett 2015 fremgår på de følgende sider.

STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR 2015: • • • • • • •

Anskaffelse av ny kran på slipp. Opparbeidelse av spylegrav med oppsamlingstanker Forbedring og økt kapasitet for strømtilførsel til havnen. Gjennomføring av førstehjelpskurs for alle ansatte. Forbedring og oppdatering av foreningens hjemmesider. Etablering av sekundær miljøstasjon for havnen, primært plassert innerst i havnen. Løpende vedlikehold av havnen.

STAVANGER, 15. MARS 2015

Reid Fiskaa, leder

Laila Øvrebø Thu

Torstein Aasland

Lars Arild Nilsen

Arne Idsøe

ADMINISTRASJONEN INFORMERER: SELSKAPSLOKALET Selskapslokalet har vært utleid stort sett hver eneste helg i 2014. Det er bryllup, jubileer, konfirmasjoner, vennefester og andre markeringer som feires her. I tillegg brukes lokalene til kursvirksomhet i regi av Baatskolen Poseidon. Det går kontinuerlig båtførerkurs, VHF / SRC kurs og D5L og D5LA kurs. Ledige datoer vil være oppdatert på våre hjemmesider et halvt år frem i tid. TOALETTER Vi hadde i 2014 en prøveordning med kodelås på toalettene. Dette har vist seg å være en populær ordning som har fungert over all forventning. Medlemmer som ønsker å benytte toalettene på kvelds- og helgetid, f.eks. ved slipping, kan ta kontakt med administrasjonen for utlevering av kode. Vi minner om at koden kan bli endret uten varsel ved mislighold. Forlat alltid rommet i den stand du selv ønsker å finne det. REGISTRERING AV BÅT Som nevnt i fjor var det et nedslående tall på registrerte båter i havnen. Dette kom frem etter at Redningsselskapet sitt Småbåtregister hadde “ vasking” av våre medlemslister. Det viste seg at bare halvparten av båtene var riktig registrert. Noen var reg. på forrige eier, andre var avreg. for flere år siden og noen var også registrert på medeier og ikke den som båtplassen tilhørte. I våre vedtekter står det at alle båter skal være registrert. Båtplass og båt skal ha samme eier. Dette ordnes lett via Redningselskapet sine hjemmesider. Viktig at dere også legger inn hvilken båthavn / forening dere tilhører. Nytt av året er at vi i administrasjonen kan logge oss inn gratis på Småbåtregisteret og sjekke alle båter tilhørende havnen. Dette letter arbeidet for administrasjonen ved feilparkering, “herreløse” båter, båter som tar inn vann, holder på å synke o.l. HAVNEN Vi har besluttet å ikke brøyte is i havnen. Dette pga slitasje og reparasjoner på redskap og utstyr. Medlemmenes båter er også veldig utsatt ved brøyting, da isflak blir presset mot drev, belger o.a. Båteier får selv ta sine forholdsregler hvis de har tenkt seg ut vinterstid. Det vil alltid være mulig å flytte båten ut av havnen i forkant hvis turen er planlagt. SPESIALAVFALL Vi har nå opprettet mottak for spesialavfall fra båt, så som spillolje, filter, diesel, bensin, frostvæske og spillvann. Dette ble nødvendig da brannvesenet la ned sitt mottak 31.12.14. All levering av slikt avfall; henvendelse administrasjonen. Vi tar også imot batterier og restavfall fra båt. SLIPPEN Det ble utført 416 ordinære slippinger i 2014. Det er 27 flere enn i fjor. 48 båter er i vinteropplag. Vinteropplagslisten ble fylt opp raskt 1. september som var bestillingsdato. Mange sto i kø denne dagen for å sikre seg plass. Dato for bestilling av vinteropplag blir også i år ( 2015 ) den 1. september. TELEFON OG ADRESSE Det er veldig viktig å melde adresseendring og bytte av telefonnummer inn til administrasjonen. Vi får hvert år veldig mange brev i retur og må bruke mye tid på å finne frem til rette vedkommende. Telefonnummer er også viktig da vi jevnlig har behov for å ringe opp båteier ved diverse uønskede hendelser med båt eller utstyr. 5


RESULTATREGNSKAP STAVANGER MOTORBÅTFORENING 2014 2013 VIRKELIG -4 244 534 -644 000 0 -507 260 -900 -425 169 -322 013 -60 000 -130 936 -6 334 812

2014 VIRKELIG -4 352 935 -652 700 -398 500 -501 695 -2 400 -255 231 -342 180 -60 000 -119 215 -6 684 856

2014 BUDSJETT -4 368 782 -645 000 -398 000 -500 000 -5 000 -350 000 -300 000 -60 000 -100 000 -6 726 782

2014 BUDSJETT AVVIK -15 847 7 700 500 1 695 -2 600 -94 769 42 180 0 19 215 -41 926

2015 BUDSJETT -4 368 400 -658 500 -398 000 -500 000 -5 000 -250 000 -350 000 -60 000 -120 000 -6 709 900

LØNNSKOSTNADER Lønn Styrehonorar Arbeidsigveravgift Pensjonskostnader Lønn fakt. til Marina Annen Personalkostnad SUM LØNNSKOSTNADER

1 828 570 28 000 270 018 40 432 -100 000 63 157 2 168 927

1 743 567 28 000 258 910 38 677 -100 000 71 763 2 165 204

2 151 103 28 000 317 124 45 000 -100 000 80 000 2 521 227

407 536 0 58 214 6 323 0 8 237 356 023

1 962 885 42 000 291 854 40 000 -100 000 90 000 2 326 739

ANDRE DRIFTSKOSTNADER Avskrivninger Totalt Eindomsavg, vann, avløp o.l. Strøm alle anlegg Renhold / Renovasjon Havneleie Håndverktøy & verneutstyr Vedlikehold utstyr Miljøfond Revisjonshonorar Regnskapsbyrå Årsberetning/generalforsamling Bistand ny havn Rekvisita/porto,etc Datautgifter Telefonutgifter Driftsutgifter bil / flåte Reiseutgifter Gave ideel organisasjon Forsikringer Div.utg. Gebyr Øreavrunding SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

776 729 31 554 315 728 54 168 997 456 23 121 504 336 0 21 250 149 165 89 619 104 715 76 949 73 520 10 086 72 008 0 56 500 47 191 79 868 8 805 -2 3 492 766

878 639 23 474 273 222 77 687 1 164 548 22 963 197 828 398 500 25 000 149 360 92 549 125 453 77 333 94 528 14 742 45 143 0 56 500 46 746 88 418 12 130 -1 3 864 763

893 000 40 000 300 000 80 000 1 030 000 35 000 225 000 398 000 25 000 170 000 100 000 350 000 80 000 65 000 20 000 60 000 40 000 56 500 50 000 100 000 10 000 0 4 127 500

14 361 16 526 26 778 2 313 -134 548 12 037 27 172 -500 0 20 640 7 451 224 547 2 667 -29 528 5 258 14 857 40 000 0 3 254 11 582 -2 130 1 262 737

930 552 30 000 300 000 80 000 1 200 000 35 000 360 000 398 000 25 000 155 000 100 000 350 000 80 000 75 000 20 000 60 000 40 000 0 55 000 100 000 10 000 0 4 403 552

SUM KOSTNADER

5 661 693

6 029 966

6 648 727

618 761

6 730 291

DRIFTSRESULTAT

-673 119

-654 890

-78 055

576 835

20 391

FINANSPOSTER Renteinntekter Rentekostnad

-192 357 0

-183 801 0

-100 000 5 000

83 801 5 000

-200 000 5 000

ÅRSRESULTAT

-865 476

-838 691

-173 055

665 636

-174 609

OVERFØRT TIL EGENKAPITAL

-865 476

-838 691

-173 055

665 636

-174 609

INNTEKTER Årskontingent båtplass inkl. medl. avg. Passive medlemmer Miljøavgift Slipping u/mva Utmeldingsgebyr Strømleie fra medlemmer Leieinntekter Hus Husleie fra marina Div. innt / viderefakturering SUM DRIFTSINNTEKTER

PS - = Overskudd + = Underskudd 6


BALANSE STAVANGER MOTORBÅTFORENING 2014 IB

Bevegelse

UB

7 655 143 46 985 0 1 146 257 805 751 9 654 136

191 248 66 231 0 -80 052 -272 485 -95 058

7 846 391 113 216 0 1 066 205 533 266 9 559 078

ANLEGGSMIDLER - Marinastasjon - Tilbygg marina og oppgradering klubbhus - Miljøstasjon - Nye flytebrygger A Bryggen - Nye flytebrygger C Bryggen - Nye flytebrygger F Bryggen - Nye flytebrygger G Bryggen - Nye flytebrygger H2 Bryggen - Utriggere - Slippanlegg - Strømopplegg - Vannopplegg - Naust, Kaianlegg, Pir etc - Inventar / utstyr havnekontoret og klubbhus - Arbeidsflåte (Motor, flåte og arbeidsbåt) SUM ANLEGGSMIDLER

1 912 635 639 088 26 848 532 210 1 418 242 1 968 636 1 476 712 2 121 025 0 4 125 793 377 132 2 338 770 152 452 485 398 116 206 17 691 148

-44 125 -15 129 -1 644 -20 705 -58 686 -70 518 -60 274 -72 103 3 308 745 83 909 -30 394 -143 736 -12 793 -11 580 -63 433 2 787 536

1 868 510 623 960 25 204 511 506 1 359 556 1 898 118 1 416 438 2 048 922 3 308 745 4 209 702 346 739 2 195 034 139 659 473 818 52 773 20 478 684

SUM EIENDELER

27 345 283

2 692 478

30 037 762

-64 981 -371 542 0 -436 524

-3 724 26 437 -398 500 -375 787

-68 705 -345 106 -398 500 -812 311

LANGSIKTIG GJELD Refunderbart Depositum fra Medlemmer: Depositum medlemmer SUM LANGSIKTIG GJELD

-15 272 597 -15 272 597

-1 478 000 -1 478 000

-16 750 597 -16 750 597

SUM GJELD

-15 709 121

-1 853 787

-17 562 908

EGENKAPITAL

-11 636 163

-838 691

-12 474 854

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

-27 345 283

-2 692 478

-30 037 762

OMLØPSMIDLER - Betalingsmidler - Fordringer på medlemmer - Forskuddsbetalte kostnader - Mellomregning med Marina - Lager fortøyningsbommer SUM OMLØPSMIDLER

KORTSIKTIG GJELD - Leverandørgjeld - Skattetr, AGA, Feriep, Påløpt lønn - Påløpt miljøfond SUM KORTSIKTIG GJELD

7


RESULTATREGNSKAP MARINA 2014 2013 VIRKELIG -2 210 816 -2 491 839 -182 939 -252 702 -7 632 -5 145 929

2014 VIRKELIG -3 076 013 -3 042 116 -178 437 -295 035 -15 698 -6 607 299

2014 BUDSJETT -2 207 225 -2 768 062 -175 000 -250 000 -10 000 -5 410 287

2014 BUDSJETT AVVIK 868 788 274 054 3 437 45 035 5 698 1 197 012

2015 BUDSJETT -2 280 000 -2 337 300 -175 000 -275 000 -10 000 -5 077 300

2 063 941 2 299 415 129 804 221 611 5 050 4 719 820 -62 990

2 839 349 2 759 657 124 685 192 777 5 656 5 922 124 198

2 030 647 2 545 345 134 615 185 185 5 000 4 900 792 0

-808 702 -214 312 9 930 -7 592 -656 -1 021 332 -198

2 090 000 2 114 700 134 615 203 704 5 000 4 548 019 0

-489 099

-684 977

-509 495

175 482

-529 281

LØNNSKOSTNADER Lønn servicemedarbeider

100 000

100 000

100 000

0

100 000

ANDRE DRIFTSKOSTNADER Strømutgifter Renhold/container Leie kaffe maskin Vedlikehold utstyr Revisjonshonorar Regnskapshonorar Porto og rekvisita Datautgifter Teleutgifter Husleie til forening Forsikringspremier Diverse utgifter Bank- og kortgebyr Avrundingskonto SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

36 901 35 092 8 135 11 146 15 700 82 999 9 868 7 644 14 647 60 000 33 131 7 580 37 317 6 360 167

36 067 26 610 8 126 15 174 16 100 91 998 6 355 9 995 12 623 60 000 34 295 13 880 45 014 8 376 245

40 000 30 000 10 000 20 000 18 000 115 000 10 000 10 000 15 000 60 000 35 000 15 000 45 000 0 423 000

3 933 3 390 1 874 4 826 1 900 23 002 3 645 5 2 377 0 705 1 120 -14 -8 46 755

40 000 30 000 10 000 20 000 18 000 115 000 10 000 10 000 15 000 60 000 35 000 15 000 45 000 0 423 000

SUM KOSTNADER

5 116 997

6 398 567

5 423 792

-974 775

5 071 019

DRIFTSRESULTAT

-28 932

-208 732

13 505

222 237

-6 281

FINANSPOSTER Annen renteinntekt Annen rentekostnad

-12 292 316

-11 055 0

-15 000 0

-3 945 0

-15 000 0

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT

-40 908

-219 787

-1 495

218 292

-21 281

ÅRSRESULTAT

-40 908

-219 787

-1 495

218 292

-21 281

OVERFØRT TIL EGENKAPITAL

-40 908

-219 787

-1 495

218 292

-21 281

INNTEKTER Salg bensin Salg diesel Salg kiosk red. mva Salg rekvisita Annen driftsinntekt SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Kjøp bensin Kjøp diesel Kjøp kiosk red. mva Kjøp rekvisita Pant SUM VAREKOSTNAD Beholdningsendring DEKNINGSBIDRAG

PS - = Overskudd + = Underskudd

8


BALANSE STAVANGER MARINA 2014 IB

Bevegelse

UB

OMLØPSMIDLER - Betalingsmidler - Varelager - Kundefordringer SUM OMLØPSMIDLER

432 735 533 986 34 704 1 001 425

75 087 -198 -4 514 70 375

507 822 533 788 30 191 1 071 800

SUM EIENDELER

1 001 425

70 375

1 071 800

KORTSIKTIG GJELD - Leverandørgjeld - Mellomregning med Foreningen - MVA Oppgjørskonto SUM KORTSIKTIG GJELD

-90 797 -1 146 078 -1 343 -1 238 218

69 401 79 873 138 149 412

-21 396 -1 066 205 -1 205 -1 088 806

SUM GJELD

-1 238 218

149 412

-1 088 806

236 793

-219 787

17 006

-1 001 425

-70 375

-1 071 800

EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL

9


Vi gir råd og veiledning i utførelse av: Industrianlegg, kontor, forretningsbygg, skoler, fritidsbygg og boliger. El. anlegg for messer.

VI BEHERSKER BÅDE STERK- OG SVAKSTRØM

AUGLENDSDALEN 80 - 4017 STAVANGER - 51 84 63 20

h10


ÅRSAVGIFT BÅTPLASS 2015 BÅTPLASS ÅRSAVGIFT MEDLEMS- MILJØAVG. TOTAL KONTIGENT PR. ÅR 2,5 m 2.388,- 500,- 250,- 3,0 m 2.865,- 500,- 300,- 3,5 m 3.343,- 500,- 350,- 4,0 m 3.820,- 500,- 400,- 4,5 m 4.298,- 500,- 450,- 5,0 m 4.775,- 500,- 500,- 5,5 m 5.253,- 500,- 550,- 6,0 m 5.730,- 500,- 600,- 9,0 m 8.595,- 500,- 900,-

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

3.138,3.665,4.193,4.720,5.248,5.775,6.303,6.830,9.995,-

INNSKUDD DEPOSITUM / BÅTPLASS Bredde x Lengde 2,5 x 6 m Kr. 17.000,3,0 x 6 m Kr. 17.000,3,5 x 7 m Kr. 23.000,3,5 x 8 m Kr. 23.000,4,0 x 10m Kr. 33.000,4,5 x 10m Kr. 33.000,5,0 x 10m Kr. 33.000,5,5 x 12m Kr. 51.000,6,0 x 15m Kr. 51.000,Medlemskontingent passiv Utmeldingsavgift ( for de med båtplass ) Tilknytningsavgift strømuttak Depositum strømbrikke Strøm pr. kWt pr. 01.01.15

Kr. 500,Kr. 300,Kr. 7.500,Kr. 200,Kr. 1,-

SLIPPING: Slipping av båt til og med 24 fot Slipping av båt over 24 fot Døgnpris utover vanlig slippeperiode Hurtigslipp av båt til og med 24 fot ( maks 1 time ) Hurtigslipp av båt over 24 fot ( maks 1 time ) Nødslipping ( utenom arbeidstid ) Alle slippepriser inkluderer spyling

Kr. 900,Kr. 1.100,Kr. 100,Kr. 800,Kr. 1.000,Kr. 2.400,-

OPPLAGSPRISER: Vinteropplag på land for båter til og med 24 fot Vinteropplag på land for båter over 24 fot Leie av opplagsmateriell for vinteropplag

Kr. 2.100,Kr. 2.700,Kr. 600,-

Første dato for bestilling av vinteropplag 2015 er 01.09.15. Her gjelder prinsippet om “ førstemann til mølla “. Dette er for at alle skal få lik mulighet og krever personlig fremmøte (stedfortreder godtas). ANNET: Sleping av båt internt i havnen Timepris servicearbeid

Kr. Kr.

LEIE AV KLUBBHUS / SELSKAPSLOKALE: Medlemmer i SMBF Ikke medlemmer Depositum leie / forskudd ved bestilling

Kr. 4.000,Kr. 4.500,Kr. 2.000,-

400,400,-

Alle priser med forbehold om trykkfeil.

11


kr 295,-

     r 1195,-

110 Ah k

   

Salg – Installasjon - Feilsøking – Reparasjon - Dokumentasjon

Din lokale BÅTELEKTRONIKK BUTIKK

Vi fører merkevarer som MasterVolt, Webasto varmere, Side-Power, Dometic,.. og mange fler. Følg oss EVO Marine AS

Skal du koble selv... ? Vi har det du skulle trenge av monteringsmateriell, skruer kabelsko, kabler, kontakter kunnskap...osv.

Servicesenter Aut. Servicesenter for Raymarine, Verksted for reparasjon, testing og garanti reparasjoner/oppdrag. Vi har alle typer kabler og plugger på lager

Vi mottar reparasjoner fra hele Norskekysten. Du finner Serviceskjemaet på internett www.evomarine.no

Aut. inst. forr.

Registrert el. installatør Rolf Jan Runestad

E-post: r-rune@frisurf.no

Registrert el.Stavanger installatør Jan Runestad r-rune@frisurf.no Pedersgt. 2 - 4013 - Tlf. 51 Rolf 89 31 10 - Fax 51 89 33 13 - /Foretaksnr. 915 075 126 MVA Pedersgt. 2 / 4013 Stavanger / Tlf. 51 89 31 10 / Fax 51 89 33 13

h12

Gamleveien 68, 4315 Sandnes Sentralbord: 51 96 10 00 post@evomarine.no www.evomarine.no


Enten du har kjørt på land, har fått motorstopp eller at båten synker: Ring Viking 5153 8888

Løft og transport av alle typer båter. Lokalt og over hele landet. Topp moderne utstyr og sjåfører med lang erfaring. Vi har alle typer tillatelser, godkjenninger og forsikring.

www.viking-stavanger.no Din trygghet på veien www.vikingredning.no Din trygghet på veien

www.vikingredning.no

Ta kontakt for tilbud på tlf 91780850 mail: post@kenneth-egeland.no | se også www.kenneth-egeland.no

yteeb ygge basert rt på o s e vaa tetsp e odu te Våre produkter er 100% 100% Norskproduserte. Våre pr odukter er Norskproduserte.Dette Dettesikrer sikrer en en jevn jevn og og god god kvalitet, kvalitet, kortere kortere leveringstid og mulighet mulighet over 50 år og er er l leveringstid i tid d og li h t for ffor individuell iindividuell di id ll tilpas tiltilpassning. ssning. i VVii har hharlaget l laget t brygger bbryggeri isnart artt 50 åår,, og totalleverandør. totalleverandør.

Tlf: 62 96 49 04, Faks: 62 96 36 82, post@smabathavner post@smabathavner.no, .no, www.smabathavner.no www.smabathavner.no 13


ViVihar haråpnet åpnet Vi har åpnet

nytt båtsenter nytt båtsenter nytt båtsenter i gamle i gamlegodsterminalen. godsterminalen. i gamle godsterminalen. Her kan service Her kanvivi vitilby tilby service Her kan tilby service påpåalle merker av alle merker merker av av på alle utenbordsmotorer. utenbordsmotorer. utenbordsmotorer.

Verksted Verksted Verksted Nå er vi forhandlere av HONDA og TOHATSU NåNå erer vi vi forhandlere avavHONDA og TOHATSU forhandlere HONDA TOHATSU utenbordsmotorer samt båter fra og TERHI, AMT, utenbordsmotorer samt båter fra TERHI, AMT, utenbordsmotorer samt båter fra TERHI, SILVER, SEASTAR, RIVER og SANDSTRØM. AMT, SILVER, SEASTAR, SILVER, SEASTAR,RIVER RIVERog ogSANDSTRØM. SANDSTRØM. Vi leverer deler til alle merker av utenbordsmotorer Vi Vi leverer deler leverer delertiltilalle allemerker merkerav avutenbordsmotorer utenbordsmotorer

Vårt verksted har Vårt verksted har Vårt verksted har lang fartstid innen lang fartstid innen fartstid innen

Man. Ons.service Fre. 09:00 -17:00 på Man. Ons. Fre. 09:00 09:00 -17:00 Fre. -17:00 service på service på Tirs. Tors. 09:00 -18:00 utenbordsmotorer / Tirs. Tors. 09:00 -18:00 09:00 -18:00 Lør.utenbordsmotorer 10:00 -14:00 / utenbordsmotorer Lør. 10:00 -14:00 / -14:00 reparasjoner på båter, I perioden oktober 10:00 til mars: reparasjoner på båter, reparasjoner på båter, I perioden oktober oktober til mars: til mars: lørdag båttilhengere ogstengt utstyr. lørdag stengt lørdag stengt båttilhengere og utstyr. utstyr. båttilhengere og

Consul S Bergesenvei 15. Consul SS Bergesenvei 15. Paradisveien 23 | 4012 Stavanger | Tlf: 400 03 099 | www.btse.no epost: terje @btse.no Consul Bergesenvei 15. Tlf.| 400 03 099 Paradisveien2323| |4012 4012Stavanger Stavanger || Tlf: Tlf:400 40003 03 099 099 || www.btse.no www.btse.no | epost: terje @btse.no Tlf. 400 03 099 Paradisveien | epost: terje @btse.no Tlf. 400 03 099

post@batogtilhengerservice.no post@batogtilhengerservice.no post@batogtilhengerservice.no www.batogtilhengerservice.no www.batogtilhengerservice.no www.batogtilhengerservice.no

Service og reparasjon på ALLE utenbords og innenbords motorer

· · · · ·

Volvo Penta verksted og delelager Våre 5 service biler utfører jobben der båten ligger service og reparasjon på alle utenbords og innenbords Henter og bringer Montering av alt utstyr i båt

båt t e k n i k k

www.baat-teknikk.no

Båtteknikk AS, DIN servicepartner sentralt på Hundvåg

14

Tlf: 40 69 66 46 Mail: post@baat-teknikk.no


VEDTEKTER FOR STAVANGER MOTORBÅTFORENING: § 1. NAVN, FORMÅL Foreningens navn er Stavanger Motorbåtforening. Foreningens formål er å arbeide for en god og tjenlig småbåthavn i Hillevågsvatnet. Videre skal foreningen arbeide for båtsportens interesse i sin alminnelighet og fremme sunt sjøvett hos alle som ferdes i båt. Foreningens initialer er S.M. Foreningens emblem er en hvit vimpel med blå sjø, en mahognyracer med baugen vendt mot standardstangen, på den hvite vimpel S.M. i forgylte gnistbokstaver. § 2. LEDELSE (STYRE) Foreningens styre består av 5 av generalforsamlingens valgte medlemmer (1 leder og 4 styremedlemmer) pluss 2 varamedlemmer.

Valg av leder og styre skal foregå skriftlig. Leder velger for 2 år, og først ved særskilt valg.

Styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år, men slik at det hvert år velges to styremedlemmer og 1 varamedlem. Varamedlemmer har møteplikt, men stemmerett ved loddtrekning kun ved fravær av styremedlemmer. Ved avstemming i styret gjelder simpelt flertall. Leder har dobbeltstemme. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Styret organiserer seg selv med nestformann og ellers på en slik måte at de oppgaver som er pålagt av generalforsamlingen effektivt ivaretas. Styret velger selv om de vil etablere prosjektgrupper fra foreningens medlemmer til spesielle oppgaver. § 3. Medlemmer som tildeles og aksepterer båtplass eller endrer båtplass, plikter å innbetale innskudd til foreningen med det beløp som til enhver tid er fastsatt av styret for den aktuelle båtplass i henhold til reglement for havnen, jfr. § 4. Innbetalingen av innskudd til foreningen er en betingelse for å ta båtplass i bruk. Innbetalt innskudd disponeres fritt av foreningen. Medlem som oppgir eller blir fratatt sin båtplass, har krav på å få utbetalt innskudd for båtplass innbetalt til foreningen, uten tilegg av renter eller annen avkastning etter at båtplassen er stillet til foreningens disposisjon. Medlemmenes rett og foreningens plikt til slik tilbakebetaling er betinget av og kan bare gjøres gjeldende overfor foreningen dersom foreningen har mottatt innbetaling av innskudd for båtplass fra andre medlemmer som minst tilsvarer det beløp som kan kreves utbetalt av foreningen fra det medlem som oppgir eller blir fratatt sin båtplass. § 4. STYRETS MYNDIGHET Styret bestemmer og fastsetter reglementet for havnen, herunder regler for tildeling av båtplass og det innskudd som skal betales av medlem som betingelse for bruk av båtplass og regler for innbetaling og tilbakebetaling av innskudd ved bytte av båtplass, styret besørger også de nødvendige forretninger og ivaretar foreningens anliggender. Det føres protokoll fra styrets møter. Styret skal hvert år framlegge for generalforsamlingen forslag til handlingsplan og budsjett for neste år samt en årsberetning for det forløpne år ledsaget av regnskap i revidert stand. Regnskapsekstrakt skal sendes medlemmene ved innkallelse til generalforsamling. Styremøte avholdes så ofte leder finer det påkrevet.

Stemmelikhet avgjøres ved leders dobbeltstemme. § 5. GENERALFORSAMLINGEN Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av november. Den innkalles med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinær generalforsamling skal innkallesmed minst 8 dagers varsel, når styret finner det nødvendig eller når det skiftlig forlanges av minst 1/10 av medlemsmassen. § 6. På den ordinære generalforsamlingen behandles forslag til handlingsplan og budsjett for neste år samt de fremlagte årsberetning med regnskap for det forløpne år. Det foretas valg av leder, medlemmer av styret og vararepresentanter samt valgkomite. Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer, hvorav 2 medlemmer velges av generalforsamlingen for 2 år. I tillegg skal siste avgåtte leder (eller styremedlem) velges inn i valgkomiteen. Generalforsamlingens beslutninger vedtas, hvor intet annet er bestemt, ved simpelt stemmeflertall. Medlemskontingenten og havneavgiften fastsettes hvert år av generalforsamlingen. § 7. ANSETTELSER Det tillegger styret å ansette medarbeidere til drift og økonomi innenfor de vedtatte budsjettrammer. Styret skal utarbeide funksjonsbeskrivelse for ansatte som klart avgrenser ansvar og myndighetsområde. § 8. DUGNADER Dugnadsarbeid organiseres av foreningens styre. § 9. FORHOLDET TIL HAVNEREGLEMENTET Ethvert medlem plikter å forholde seg til de bestemmelser som er gitt i havnereglementet. § 10. TAP AV RETTIGHETER. EKSKLUSJON. Overskrides de angitte frist for betaling av medlemskontingent og havneavgift med over en måned, tapes alle havnerettigheter. Hvis noe av foreningens medlemmer ved sinn adferd skader foreningen eller gir anledning til misnøye og forargelse, kan styre ekskludere vedkommende som dog har rett til å påklage saken til generalforsamlingen. § 11. LOVENDRING Forandring av disse lovene kan kun foretas av generalforsamlingen men 2/3 stemmeflertall. Forslag til forandring av lover må være innlevert til styret minst 1 måned før generalforsamlingen avholdes. Forslag til lovendring sendes ut til medlemmene sammen med innkallelse til forestående generalforsamling. § 12. OPPLØSNING. Beslutning om foreningens oppløsning kan ku fattes av generalforsamling, hvor minst 2/3 av de aktive medlemmer er frammøtt, og da med 2/3 stemmeflertall. Er en generalforsamling hvor sådan beslutning fattes, ikke beslutningsdyktig, skal saken forelegges til ny behandling, og da blir beslutningen bindende dersom den på ny vedtas med 2/3 stemmeflertall, uansett de møtendes antall. Vedoppløsning skal foreningens eiendeler selges for en gunstigst mulig pris. Inntekten av salget foredles blant medlemmene slik: 1. 2.

Først skal andelsbrev marina innfris fullt ut. Deretter refunderes depositum til utliggere og andre anlegg med en forholdsmessig del av innskuddet i den grad det er dekning. 15


Stavanger Motorbåtforening Paradisveien 85A 4015 Stavanger

§ 6. Medlemmer som selger sin båt eller som skifter til annen båtstørrelse plikter umiddelbart å underrette havnekontoret. Under forutsetning av at full havneavgift betales beholder medlemmet båtplassen i inntil 2 år etter båtsalget (se forøvrig § 3).

STAVANGER MOTORBÅTFORENING SPESIELLE HAVNEBESTEMMELSER:

§ 7. Det skal i og omkring havnen herske ro og orden, og havneområdet skal ikke tilsmusses med avfall. Medlemmer som ikke forholder seg til dette, vil av havnekontoret bli rapportert til styret.

§ 1. Medlemmer av foreningen kan etter skriftlig søknad få tildelt båtplass – anvist av havnekontoret. Disponeres ikke hensiktsmessig plass, settes medlemmet på venteliste. Ved søknad om båtplass skal det legges ved kopi av båtens registreringskort og bekreftelse/forsikringsbevis.

§ 8. Det er ikke tillatt å fortøye båter langs veikant eller mellom flytebrygger. Det er ikke tillatt å benytte bryggene til opplag for joller eller annet utstyr.

§ 2. Alle båter i havnen som er registreringspliktige, skal være påført gyldig registreringsnummer. Registreringsnummeret skal lyde på båteiers navn. Dette skal være i overensstemmelse med fartøyregisteret på havnekontoret, og skal i tillegg fremgå av politiets fartøyregister.

§ 10. Slepejoller defineres som joller mindre enn 11 fot (11 fot er 3,3 m.). Joller større enn 11 fot tillates ikke vilkårlig fortøyd i havnen. Disse må av havnekontoret anvises egen plass i havnen.

§ 3. Et medlem kan ikke uten styrets tillatelse overlate sin båtplass til annen båteier. Salg av båt med båtplass er ikke tillatt. Framleie av båtplass er ikke tillatt. § 4. Foreningen er ansvarlig for vedlikehold av utriggere, brygger og andre anlegg. Kun utriggere anskaffet av båtforeningen skal være montert å på bryggene. Båteier skal selv anskaffe og holde vedlike forsvarlig fortøyningsgods. Båteier plikter å ha 4 elastiske fortøyninger på båten. Ved tilkobling til strøm skal kun godkjente elektriske kabler benyttes.

§ 11. Havnebestemmelsene er utarbeidet med utgangspunkt tatt i Småbåthavneutvalgets havnereglement for de kommunale havner. Overtredelse av havnereglementet eller havnebestemmelser kan føre til bortvisning fra havnen, iflg. Båtforeningens lover §9.

§ 5. Styret kan pålegge båteier å skifte plass dersom styret finner dette hensiktsmessig for å oppnå en bedre utnyttelse av havnen.

OPPTREKKSGEBYR Pris pr. opptrekk på slipp bestemmes av det sittende styre. Medlemmer skal, etter utsetting av båten, ryddiggjøre sin plass på tomten.

Stavanger Motorbåtforening Åpningstider: Mandag - fredag: 08.00 - 16:00 Paradisvei en 8 5 A

|

4 0 1 5 Sta va ng er

|

|

Torsdag: 08.00 - 18:00

Te le fo n 5 1 5 0 5 5 5 0

|

|

Lørdag og søndag stengt

E - p o st sm b f @ sm b f.n o

|

w w w.smbf. n o

I N B U S I N E S S | D E S I G N : E R T. N O | T R Y K K : S P E S I A LT R Y K K | F O T O : G R O H A M R E

§ 9. Under ferdsel i havnebassenget skal båtens fart ikke være større enn nødvendig av hensyn til manøvreringen. Maksimum fart er 3 knop (dorgefart).


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.